TM 10, TM 10 B

Komentáře

Transkript

TM 10, TM 10 B
NÁVOD K OBSLUZE
MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY
ponorných čerpadel řady
TM 10, TM 10 B
OBSAH
1.0
Úvod
1.1
Záruka
1.2
Popis čerpadla
1.3
Přeprava a instalace
1.4
Technické detaily
1.5
Identifikační štítek
1.6
Obecná bezpečnostní opatření
1.7
Provozní podmínky
2.0
Instalace
2.1
Kabel – nastavování kabelu
2.2
Elektrické připojení
2.3
Tepelná ochrana
2.4
Schéma zapojení čerpadla
3.0
Použití čerpadla
3.1
Počet spuštění/kontrola
4.0
Údržba
4.1
Odpojení čerpadla
5.0
Demontáž a likvidace
6.0
Náhradní díly
7.0
Popis symbolů
8.0
Záruční podmínky
9.0
Likvidace
str. 2
str. 2
str. 2
str. 4
str. 4
str. 4
str. 5
str. 6
str. 6
str. 6
str. 7
str. 7
str. 7
str. 8
str. 8
str. 8
str. 8
str. 8
str. 9
str. 9
str. 9
str. 9
1.0
Úvod
Tato příručka popisuje provozní a servisní pokyny pro čerpadla řady TM 10 do 4“ příp. větších vrtů a je
dodávána společně s čerpadlem.
Všechna naše čerpadla jsou vyrobena a důkladně kontrolována ve výrobě s nejvyšší pečlivostí, aby
byly zajištěny technické parametry a specifikace daného výrobku. Správný výkon čerpadla záleží na
jeho správném užívání a údržbě.
Výrobce se zříká jakékoliv odpovědnosti v důsledku nedbalosti a zanedbání pokynů
popsaných v této příručce. Mimoto, odmítá jakoukoliv odpovědnost za škody způsobené
nesprávným použitím čerpadla.
Při koupi zkontrolujte, zda je čerpadlo neporušené a kompletní. Případné nedostatky je nutné
reklamovat ihned při převzetí výrobku.
1.1
Záruka
Výrobce poskytuje záruku na svoje výrobky po období čtyřiadvaceti (24) měsíců od data prodeje. Tato
záruka se vztahuje jen na bezplatnou opravu nebo výměnu těch částí, které po pečlivém ověření
výrobcem příp. autorizovaným servisem byli shledány vadnými.
Záruka, s vyloučením odpovědnosti za přímou nebo nepřímou škodu, se vztahuje výhradně na vady
materiálu a zaniká, jestliže se jakkoliv prokáže, že reklamované díly (čerpadlo) byly demontovány,
bylo s nimi manipulováno nebo byly opravovány mimo výrobu resp. autorizovaný servis. Vrácené
zařízení, i když je v záruce, musí být zasláno bezplatně.
1.2
1)
2)
3)
4)
Popis čerpadla
Oka pro uchycení čerpadla
Elektrický přívodní kabel
Identifikační štítek
Výtlačné hrdlo čerpadla
-2-
MODEL TM 10
-3-
1.3
Přeprava a instalace
Čerpadlo je dodáváno společně se síťovým kabelem v pevné kartónové krabici vhodné pro přepravu a
skladování. Je vhodné, v případě skladování, nevrstvit na sebe více než 4 kusy.
Před instalací si pečlivě přečtěte tuto příručku a zvláště bezpečnostní opatření popsaná v odst.
1.6. Věnujte pozornost výstražné značce v této příručce, která upozorňuje na potenciální
nebezpečí.
1.4
Technické parametry
Technické parametry čerpadla jsou uvedeny na výrobním štítku umístěném na čerpadle a v níže
uvedené tabulce. Týkají se odpovídajícího použití, což je čerpání čisté vody s obsahem písku do
40g/m³ při teplotě 35°C. Jestliže je motor za provozu chlazen proudem tekoucí vody rychlejším než
0,5 m/s, který pomáhá většímu rozptýlení tepla vytvořeného motorem, pak teplota vody ve vrtu může
dosáhnout až 40°C.
Hodnoty hluku vydávaného čerpadlem, které je instalováno dle pokynů této příručky, nejsou vyšší než
70 dB(A).
Model
Jmenovitý
Max.
Max.
Váha
Rozměry
Výtlačná
výkon
průtok
výtlak
mm
přípojka
motoru kW
l/min
m
kg
L
Ø
Ø
TM 10
0,75
40
70
9,0
460
98
1“
1.5
Identifikační štítek
1. Adresa výrobce
2. Rok výroby
3. Povolení čerpadla pro „nepřetržitý
provoz“
4. Značka shody „CE“
5. Třída izolace a stupeň ochrany
6.
7.
8.
9.
Typ čerpadla
Výrobní číslo
Jmenovité napětí
Jmenovitý proud
10. Jmenovitá kapacita výkonu v HP
11. Jmenovitý výkon
12. Jmenovitý kmitočet
13. Kapacita kondenzátoru
14. Typ systému a druh proudu
(střídavý/stejnosměrný)
15. Jmenovité otáčky
16. Maximální průtok
17. Maximální ponor pod hladinou
18. Maximální výtlačná výška
-4-
1.6
Obecná bezpečnostní opatření
Čerpadla TMsou vyráběna v souladu s evropskými harmonizovanými normami „CE“ předepsanými
evropskou Unií a dány směrnicí 89/392 a následnými dodatky 91/368, 93/44, 93/68, jak je uvedeno
v přiloženém certifikátu „CE“.
Nejsou ve shodě s EN normami 60335-2-60, a proto nemohou být užívány v nádržích v přítomnosti
osob (např. bazény).
Bezpečnost je jedna z hlavních věcí, kterou zajišťují výrobci a designéři zařízení. Při výrobě nového
zařízení jsou prováděny pokusy, které předvídají všechna možná nebezpečí a samozřejmě přijímají
příslušná bezpečnostní opatření. Nicméně, míra nehod zaviněných neuváženým a neobratným
používáním různých zařízení a strojů je stále velmi vysoká.
Při používání elektrických zařízení je potřeba dbát příslušných bezpečnostních opatření ke
snížení rizika požáru, elektrického šoku a zranění osob. Proto, před použitím zařízení pozorně
čtěte a zapamatujte si následující bezpečnostní pokyny. Po přečtení uschovejte tuto příručku
pro budoucí použití. Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za nedodržení bezpečnostních
pokynů a instrukcí majících úkol zamezení nehod popsaných v této příručce.
Než začnete práci zkontrolujte perfektní stav čerpadla, elektrického kabelu a zásuvky, jestliže nějaká
je. Díly, které jsou shledány poškozenými nebo zničenými, musí být opraveny nebo vyměněny
výrobcem příp. autorizovaným servisem.
Opravy prováděné personálem, který není zplnomocněný výrobcem nebo pověřeným
obchodním zástupcem, mají za následek jak ztrátu práv plynoucích ze záruky, tak práci se
zařízením, které není bezpečné a je potenciálně nebezpečné.
Základní bezpečnostní pokyny:
ü udržujte pracovní plochu čistou a uklizenou; neuklizené plochy a místnosti mohou zavinit
nehody
ü jakýkoliv způsob kontroly, ověření, čištění, údržby, výměny a nahrazení dílů musí být
uskutečněn s vypnutým čerpadlem a vytaženou vidlicí z elektrické zásuvky
ü v případě náhodného pádu čerpadla, zkontrolujte stav čerpadla
ü než zahájíte práci, seznamte se s ovládacími přístroji a jejich funkcemi
ü během práce udržujte děti, osoby a zvířata v bezpečné vzdálenosti
ü nepoužívejte čerpadlo, pokud není řádně odzkoušeno
ü je přísně zakázáno používat čerpadlo k čerpání hořlavých látek nebo provozovat ho
v prostředí s nebezpečím výbuchu
ü s čerpadlem manipulujte jen při dobrém osvětlení, na suchém, bezpečném místě a ve stabilní
poloze bez překážek
ü bezpečnostní tabulky musí být vždy čisté a měly by být vyměněny v případě, že jsou nečitelné
ü s čerpadlem zacházejte opatrně
ü jestliže čerpadlo přenášíte, použijte vhodné zvedací zařízení v souladu s bezpečnostními
normami a použijte bezpečnou obuv a rukavice
ü nikdy nemanipulujte čerpadlem taháním za elektrický kabel
ü používejte jen kabely, které mají vhodný rozměr, značení a průřez
ü chraňte kabel proti vysokým teplotám, mazacím olejům a ostrým rohům; také se vyhněte
kroucení a uzlování
ü čerpadlo musí vždy pracovat s nepoškozeným kabelem
ü nikdy nenechávejte běžet čerpadlo na sucho – ani na zkoušku; čerpadlo musí vždy pracovat
ponořeno ve vodě
ü nenechávejte čerpadlo nikdy pracovat s uzavřeným výtlakem déle než 60 sekund
ü během přepravy věnujte pozornost přepravovanému břemenu a držte se odpovídajících
bezpečnostních pokynů
ü zapojte ovládací panel a elektrický systém dle platných nařízení
-5–
ü
ü
ü
ü
ověřte, zda elektrická zásuvka je vhodná a odpovídá vestavěnému termomagnetickému
automatickému spínači; dále zkontrolujte, zda napětí a frekvence, která je na identifikačním
štítku, odpovídá dané elektrické síti
zabezpečte, aby zásuvka nepřišla do styku s vlhkou nebo mokrou plochou
neporušujte, ani se nepokoušejte odstranit ochranu čerpadla
instalaci, případně opravy, smějí provádět pouze kvalifikované osoby, protože používaná
čerpadla jsou zařízení, jejichž instalace a spouštění vyžadují speciální technické znalosti
1.7
Provozní podmínky
Čerpadlo musí být používáno za těchto následujících podmínek:
ü teplota vody od 0°C do +35°C
ü pH od 5 do 9
ü maximální hloubka ponoru viz bod 17, odst. 1.5
ü při přerušovaném provozu může teplota vody dosáhnout +60°C
ü maximální hustota vody 1.000 kg/m³
ü maximální tolerance napětí v síti +-5%
2.0
Instalace
Instalace musí být prováděna kompetentním a oprávněným odborníkem. Během instalace se
řiďte všechny bezpečnostní předpisy vydané kompetentními orgány příslušného státu a řiďte
se zdravým rozumem.
ü připojte výtlačné potrubí k výtlaku
ü čerpadlo musí být spouštěno do vrtu pomocí závěsného lana (námořnický typ provazu
v nylonu nebo ocelové lano) připevněného na dvou postranních otvorech čerpadla
ü elektrický kabel by měl být pevně připevněn k trubce (potrubí) přibližně každé 2-3 metry
pomocí vhodných spon nebo pásků
ü instalujte čerpadlo ve vzdálenosti nejméně 80 cm ode dna vrtu, abyste se vyhnuli zanášení a
zahlcování nečistotami. Dále se přesvědčte, že vzdálenost mezi sacím otvorem a dynamickou
výškou vody vrtu je nejméně 50 cm. Čerpadlo musí vždy pracovat ponořené. Jestliže hladina
vody ve vrtu je vystavena častým změnám, je vhodné opatřit instalaci ochranným systémem
proti běhu na sucho.
2.1
Kabel – nastavování kabelu
Všechny operace elektrické povahy musí být prováděny kvalifikovaným personálem.
Volba prodlužovacího kabelu musí být v souladu s el. výkonem a provozním napětím motoru,
s požadovanou délkou kabelu a jeho provozní teplotou, vymezující nejvýše 3% pokles napětí (viz
tabulky v technickém katalogu).
Přípojka kabelu čerpadla – prodlužovacího kabelu musí být zhotovena z vhodného materiálu pro
ponorné kabely v souladu s běžnými normami, odolávajícímu tlaku statické hladiny vody ve vrtu a dle
pokynů přiložených k soupravě na spojování kabelů.
Nastavování kabelu smí provádět pouze a výhradně AUTORIZOVANÝ SERVIS – viz Seznam
autorizovaných servisních středisek.
Při připojení zkontrolujte, zda izolační odpor při zkušebním napětí 500V při stejnosměrném proudu
není menší než 3 MΩ.
-6–
Důležité:
Připojení provedené špatně nebo ve špatné kvalitě popřípadě s nevhodným materiálem, může
ohrozit správný provoz systému a způsobit zničení motoru.
2.2
Elektrické připojení
Všechny operace elektrického charakteru musí být prováděny odborným personálem
dodržujícím a používajícím pouze materiál odpovídající platným normám.
Čerpadlo musí být zapojeno pomocí el. kabelu a vhodné el. zástrčky nebo panelu (vždy při použití
materiálu odpovídajícího platným normám).
Čerpadlo musí být vhodně chráněno kvůli bezpečnosti čerpadla i osob, proti poruše vlivem přetížení,
nadproudu, proti zkratování pomocí speciálních panelů nebo ochranných spínačů:
ü OVLÁDÁNÍ
: omnipolární stykač nebo spínač
ü PŘETÍŽENÍ
: tepelné relé
ü ZKRATOVÁNÍ : pojistky nebo termomagnetický spínač (který může také fungovat
jako ovládání)
Vždy používejte materiál odpovídající platným normám.
Dále se ujistěte, že elektrické spojení má účinný zemnící okruh a proudový chránič (30mA).
2.3
Tepelná ochrana
Tepelná automatická ochrana proti přetížení musí být nastavena v souladu se jmenovitým proudem
čerpadla (viz bod 9, odst. 1.5).
2.4
Schéma zapojení čerpadla
Čerpadlo je již z výroby odpovídajícím způsobem zapojeno, není třeba používat žádné externí skříně
či rozběhový kondenzátor.
Barvy vodičů:
hnědý – L1
modrý – N
žlutozelený – ochranný vodič
-7 -
Použití čerpadla
3.0
Jestliže se během provozu čerpadlo zastaví, nezávisle na vypnutí hlavního vypínače nebo se rozpojí
zástrčka z el. zásuvky, postupujte s nejvyšší péčí a pozorností při kontrole příčin tohoto zastavení.
Po kompletní instalaci a zhotovení elektrického připojení je možné čerpadlo zapnout.
Jestliže po nastartování čerpadlo nepracuje (nerozeběhne se), nezkoušejte dodatečné pokusy o
nastartování, které by mohly nenávratně zničit jednotku. Raději ihned volejte autorizovaný servis – viz
Seznam autorizovaných servisních středisek.
Jednofázová čerpadla se vždy točí napravo, jsou odpovídajícím způsobem zapojena.
Abyste se vyhnuli písku, bahnu nebo jakékoliv zachycené nečistotě, musí být napoprvé čerpadlo
nastartováno s uzávěrem jen částečně otevřeným. Jestliže je voda kalná, znovu uzavřete uzávěr,
dokud množství pevných částic neklesne pod 40g/m³.
Když čerpadlo běží správně, zkontrolujte, zda proud není významně odlišný od hodnoty dané na
identifikačním štítku.
Jak již bylo zmíněno v odst. 2.2 Elektrické připojení, zařízení musí být chráněno proti poruše vlivem
přepětí, nadproudu nebo zkratování.
Jakmile nainstalujete tepelný vypínač, přepínací (vypínací, zapínací) proud musí být nastaven na
proud daný na identifikačním štítku čerpadla (viz bod 9, odst. 1.5). Pokaždé, když se přepne (zapne,
vypne), je potřeba najít příčinu tohoto přepnutí předtím, než ho opět odstavíte.
3.1
Počet spuštění/kontrola
Pro dosažení lepšího provozu a delší životnosti čerpadla je rozumné nepřesáhnout maximální počet
20-ti startů (zapnutí) za hodinu. Je vhodné pravidelně kontrolovat
elektrické a hydraulické parametry a rovněž účinnost a efektivitu elektrického zařízení. Čerpadlo by
nemělo být odstaveno po dlouhou dobu a je doporučeno zapnout ho nejméně jednou za měsíc, aby
se předešlo zablokování nebo jiným problémům.
4.0
Údržba
Všechny služby a opravy čerpadla musí být prováděny odborným personálem, který zná obsah
této příručky.
Odpojení čerpadla
4.1
Důležité: Musí být prováděno odborným personálem, také se zřetelem na výše uvedené.
1)
2)
3)
4)
Vypněte elektrický panel přepnutím hlavního vypínače na OFF.
Odpojte elektrický kabel od panelu.
Čerpadlo odpojte při dodržení pokynů daných v odst. 2.0, ale v opačném pořadí.
Důkladně očistěte čerpadlo, opakovaně jej omyjte a uložte na suché místo a dejte do
originálního obalu.
5.0
Demontáž a likvidace
Dodržujte ustanovení platných zákonů.,
-8-
6.0
Náhradní díly
V případě potřeby kontaktujte autorizované servisní středisko.
7.0
8.0
Popis symbolů
1) Před použitím čerpadla pozorně čtěte tento popis.
2) Upozornění označující potenciální nebezpečí.
Záruční podmínky
Na výrobek se vztahuje záruka v délce trvání 24 měsíců od data zakoupení.
Případné reklamace laskavě sdělte písemně nebo telefonicky na adresu dovozce čerpadla pro
ČR.
Veškeré reklamace jsou vyřizovány v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele.
Adresa dovozce:
REMONT ČERPADLA s.r.o.
Husova 456
530 03 Pardubice
tel,fax: +420 466 261 252
HOT-LINE: +420 777 058 944
e-mail: [email protected]
9.0
Likvidace
1. Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru
v proškrtnutém poli, znamená to, že na výrobek se vztahuje směrnice
evropské unie č. 2002/96/EC
2. Všechny elektrické a elektronické výrobky by měli být likvidovány
odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných
zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní správou.
3. Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá
zamezit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví.
4. Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní
samosprávy, ve sběrné zařízení nebo obchodě, ve kterém jste výrobek
zakoupili
-9-
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
89/392/CEE – 91/368/CEE
My
IRCEM INDUSTRIALE S.r.L.
Via Costituzione, 63 – 42015 CORREGGIO (RE) Italy
PROHLAŠUJEME NA SVOU VÝLUČNOU ODPOVĚDNOST, ŽE NA
NÁSLEDUJÍCÍ VÝROBKY:
elektrická čerpadla řady: OM, DA, DC, DCL, DCS, DMA, DMC, DS,
DT, J, TM
NA KTERÉ SE TOTO PROHLÁŠENÍ VZTAHUJE, JSOU
V SOULADU S NÁSLEDUJÍCÍMI NORMAMI NEBO JINÝMI
HARMONIZOVANÝMI PŘEDPISY:
- DPR 547/55
- EN 292/1
- EN 292/2
- EN 60335-2
- EN 60335-2-41
- ISO 7000
norma pro bezpečnost práce
bezpečnost strojního vybavení
bezpečnost strojního vybavení
bezpečnost elektrického vybavení domácností a
příbuzných statků
bezpečnost elektrického vybavení domácností a
příbuzných statků
grafické označení užívané na přístrojích
NA ZÁKLADĚ NAŘÍZENÍ
89/392/EEC – 91/386/EEC,
KTERÉ TAKÉ SOUHLASÍ S OPATŘENÍM
EEC NAŘÍZENÍ 89/336/EEC – 92/31/EEC
Generální ředitel
Pier Angelo Masselli
Záruční list
typ
čerpadla
výrobní číslo
typ
elektromotoru
výrobní číslo
typ
elektropřístroje
výrobní číslo
datum prodeje:
razítko prodejny, podpis prodávajícího:
datum montáže:
razítko a podpis oprávněného koncesovaného
podniku:
způsob jištění a nastavené hodnoty:
Upozornění pro spotřebitele: Překontrolujte, zda prodejna řádně a čitelně
doplnila záruční list typem a výrobním číslem čerpadla i jeho příslušenství,
datem prodeje, razítkem a podpisem!
Nedostatky ihned reklamujte, jinak ztrácíte práva plynoucí ze záruky.
Dovozce pro ČR:
REMONT ČERPADLA s.r.o.,
Husova 456, 530 03 Pardubice, tel,fax: 00420 466 260 261,
e-mail: [email protected]
Internet: http://www.remont-cerpadla.cz, servis HOTLINE: 00420 777 058 944

Podobné dokumenty