Zde k nahlédnutí

Komentáře

Transkript

Zde k nahlédnutí
Místní Informační Zpravodaj
ČÍSLO
8
 MĚSÍČNÍK  31. SRPNA 2015  NÁKLAD 1 400 ks  NEPRODEJNÉ 
Vydává: Město Vejprty  e-mail: [email protected]  tel.: 734 757 820
Zachránili dva mladé životy
Jan Rom, ředitel vejprtské Galerie Ja.Ro., sice
není občanem Vejprt, trvale totiž bydlí se svou
ženou Jiřinou v Ostrově,
nicméně jejich dlouholetá
činnost ve zmíněné galerii je nepřehlédnutelná a najde se asi už jen
málo „vejprťáků“, kteří by manžele Romovi
neznali alespoň z doslechu. V polovině července se ovšem stalo něco, co si zaslouží nejen
veliký obdiv všech občanů našeho města, ale
určitě i obrovskou úctu a uznání. Já jsem pak
byl pověřen vedením města Vejprty tuto úctu
a uznání Honzovi a jeho ženě Jiřině vyjádřit,
což tímto velice rád činím.
V pátek 17. července, nedaleko obce Vlčice na Trutnovsku, zachránil Jan Rom, jen
díky své duchapřítomnosti a odvaze, život
chlapci a dívce, když je vyprostil z již hořícího vozu. Bez jeho pohotového zásahu by
asi nehodu nepřežili. Za statečnost mu Policie ČR a Česká pojišťovna udělily ocenění
Gentleman silnic, které si pojede převzít v
prvním zářijovém týdnu. Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje s Krajským ředitelstvím policie jej nominovali i
Uzávěrka příštího čísla
pondělí 15. 9. 2015
V tomto čísle
najdete:
na cenu Michala Velíška. Jan Rom pak ještě
požádal o rozšíření nominace i na druhého
řidiče, který mu se záchranou osob pomohl.
Manželé Romovi se vedlejší silnicí vraceli
z Mladých Buků a v jedné chvíli po straně
zahlédli napůl zdemolované auto, které narazilo do stromu. Přitom si všimli, že se mu
kouří z motoru. Na úzké silnici se otočili a
vrátili se k havarovanému autu, ze kterého
již začaly šlehat první plameny. V té chvíli
přijíždělo i z protisměru auto, to ale nezastavilo.
Jako první se Jan Rom pokusil otevřít zdeformované dveře již hořícího auta a přitom
za okénkem zaznamenal prosebné pohledy
uvnitř uvězněného řidiče, mladého chlapce. Jiřina Romová mezitím začala volat záchranku a hasiče. Jenomže v daném místě
neměla na mobilu žádný signál a situace se
stala o to kritičtější. Po pár sekundách zvažování, jak se dostat dovnitř do auta, spatřil
Jan kládu, ležící poblíž auta. Neváhal, popadnul ji a vyrazil s ní sklo na zadní straně auta, hned poté i na místě řidiče a pak
i spolujezdce. Až teď si všimnul, že vedle
chlapce sedí ještě dívka. Rozbitými okny je
postupně oba vytáhl ven, přestože v té chvíli
už z auta šlehaly plameny do takové výšky,
že šlo o život nejen uvnitř vozu, ale i v bezprostřední blízkosti havarovaného auta.
Jiřina a Jan Romovi
* Psalo se v Nástupu 1960
* Co nového ve Vejprtech
* Jaký bude školní rok
* Zpravodaj z Kovářské
* Příměstský tábor
* Vejprty Tour
* Foto z koncertu Citronů
strana 1
Ve chvíli, kdy z vozu vyprošťoval dívku,
zastavil u krajnice další kolemjedoucí řidič, který naštěstí signál v mobilu měl a tak
mohl ihned zavolat záchranku. Poté přiskočil k hořícímu autu a pomohl Janu Romovi
dívku vyprostit a společně ji odnesli dál od
ohně.
K nehodě vzápětí dorazili profesionální
hasiči z Trutnova i dobrovolní hasiči z Mladých buků, Horního Starého Města a Vlčic.
Lékař záchranné služby spolu s hasiči pak
shodně ocenili rychlou pomoc Jana Roma,
bez které by 18letý chlapec a 16letá dívka
nemohli přežít. Jejich zranění sice nepatřila k vážným, ale byli zmatení a ve velikém
šoku.
Manželé Romovi, kteří o ně pečovali až
do příjezdu sanity, je pak později ještě navštívili i v nemocnici a jak k tomu dnes již
s úsměvem dodává Jiřina Romová, získali
dva nové členy do rodiny. „Ale na ty okamžiky bezmoci, které se zdály být dlouhé
jako hodiny, nikdy nezapomeneme,“ dodala
ještě Jiřina. Ve skutečnosti se celé drama
odehrálo během necelých pěti minut. Pěti
minut, za které vzdávám uznání a úctu nejen já a paní starostka Gavdunová, ale i celé
vedení našeho města. Díky Honzo.
Josef Kadlec, místostarosta
foto a podklady: Irena Janečková
MIZ Vejprty
Psalo se o Vejprtech v Nástupu v roce 1960
Protože i kronikáři mají někdy dovolenou, přineseme další pokračování kroniky města v následujícím čísle MIZu
Město Vejprty, které nyní po reorganizaci územního rozdělení
naší republiky připadlo do okresu Chomutov, leží v úzkém údolí
na samých hranicích ČSR, oddělené jen hraničním potokem od
města Bärenstein v NDR.
V současné době běží naplno největší závod ve Vejprtech n.
p. Tosta, dále Elite, Silka, Západočeské papírny, Amati a některé
podniky místního hospodářství. V těchto dnech se zřizuje nový
okresní průmyslový kombinát, který bude mít své provozovny i v
Chomutově, Vilémově, Klášterci apod.
Pokud jde o zemědělství, reprezentuje tento úsek farma státního
statku, která však svým počtem pracovníků, malou rozlohou zemědělské půdy a konečně pro vysokou horskou polohu není tak
důležitým úsekem hospodářského života, jako je tomu v nižších
polohách. Poměr pracovníků v zeměděIství k počtu pracovníkův
průmyslu a ostatních odvětvích lze vyjádřit čísly 1:55.
Město Vejprty, které bylo v územní reorganizaci začleněno do
našeho nového okresu, je podle počtu obyvatel na 4. místě hned za
Chomutovem, Jirkovem a Kadaní. Žije v něm přes 5.600 obyvatel
různých národností; z toho na 60 % Čechů a Slováků, kteří zde
našli svůj nový domov.
Kulturně společenský život našich hraničářů je bohatý. Městské
kino hraje denně dva filmy, divadelní odbor Jirásek ZK pracujících
se pravidelně zúčastňuje okresních i krajských přehlídek. Občané
si již zvykli i na ostatní formy osvětové práce (přednášky, výstavy,
koncerty apod.). Ve dvou budovách ZK pracujících je organizována celá řada akcí. Pro sportovce je k dispozici tělocvična, letní
hřiště na odbíjenou, hřiště na tenis, stadión pro kopanou, zimní
kluziště, pěkné koupaliště apod.
Ze složek NF pracuje zde Svazarm, SPB, ČSM, pionýrská organizace (zde bychom chtěli poukázat na úspěchy dětského souboru
Cvrčci, kteří se každoročně probojují do ústředního kola STM a
letos byli hosty i s. presidenta), dále ČSČK, TJ Jiskra atd.
Abychom dokreslili celkový obraz našeho nového města, je třeba
ještě uvést, že v místě jsou jesle, 3 mateřské školy, 2 národní školy,
1 devítiletka, dále hudební škola, družina mládeže, zvláštní škola.
Ze zdravotnického úseku je třeba jmenovat lůžkovou část OONZ
s gynekologicko-porodním a chirurgickým oddělením, dále zdrav.
středisko - polikliniku s dalšími službami pro občany (zubní, ortoped., dětské atd.), zařízeními, která jsou velmi dobře vybavena
moderními přístroji.
Na úseku obchodu mají Vejprty celkem 16 potravinářských
prodejen, 15 prodejen průmyslového zboží. Dále je k dispozici
lékárna, uhelné sklady a celá řada dalších provozů, které zajišťují uspokojování potřeb obyvatel města. Nechybí např. ani Komunální služby s celou řadou provozoven, provozovna ZVAK, atp.,
restaurační provozovny, hotel i dopravní spojení, jak vlakem, tak
autobusem.
I když tedy vybavení města je jistě dobré, přece jen nejsou obyvatelé a jejich národní výbor spokojeni a staví si před sebe velké
úkoly. Chtějí se především vypořádat s bytovou otázkou. Není to
samozřejmě jen snaha stavět nové domy, ale hlavně využít dosavadních bytových objektů pro zdravé a moderní bydlení, které by
uspokojovalo i náročné občany. Jde tedy jednak o zřizování splachovacích klosetů a koupelen do bytů, které toto sociální zařízení
ještě nemají, dále pak návrh na vybudování velké kotelny, která
by zajistila rozvod tepla pro celý střed města a dále pak zajištění
přívodu topného plynu do města. Změna elektrického napětí ze
120 na 220 V a některé další úkoly, které by zvýšily kulturu bydlení.
Na úseku obchodu a pohostinství plánuje MNV rozšíření obchodní sítě o další samoobsluhu, dále prodejnu auto-moto součástek, novou restaurační provozovnu, kavárnu a zejména pak
vytvoření nového hotelového střediska, které by krylo požadavky
nejen současných návštěvníků města, ale i těch příštích, kteří budou město ve zvýšené míře navštěvovat, jakmile dojde ke zřízení
malého pohraničního styku s NDR, se kterou je tu výhodné spojení jak po silnicích, tak železnicí.
Školství má být obohaceno o druhou devítiletku, další mateřskou školu s prodlouženým provozem, stejně jako se jeví potřeba
vybudovat další jesle, rovněž s prodlouženým provozem.
V městě naleznou své útočiště i děti vyžadující zvýšené péče, pro
které je adaptována bývalá obecná škola za nádražím. Také se pracuje na výstavbě dalšího objektu Domova důchodců, který je ve
Vejprtech skutečně velmi dobře vybaven.
Velkou bolestí města je údržba komunikací, ať už místních nebo
výpadových a čistota města. Zde spoléhají Vejprtští na pochopení
vyšších orgánů, protože bez pracovních sil, které potřebuje MNV
k vytvoření technické služby města a bez finančních prostředků
na různé mechanismy (kropicí a zametací zařízení, vůz na odvoz
popele apod.), by si Vejprty těžko udržely pověst čistého města.
Dalším bodem v perspektivním plánu MNV je rekonstrukce veřejného osvětlení, vybudování rozhlasu po drátě, generální oprava
městského rozhlasu, rozšíření počtu účastnických a telefonních
stanic, což se všechno neobejde bez další kabelizace vedení.
Ke zlepšení estetického prostředí bude sloužit rozsáhlá parková
úprava dalších veřejných prostranství, postavení sochy Julia Fučíka v parku, který ponese jeho jméno, stejně tak, zlepšení úpravy
prostoru kolem pomníku Jana Švermy apod. Zvýšená pozornost
má být věnována také místnímu hřbitovu, který je svou lesní úpravou skutečně výjimečný.
Pro bohatší kulturně společenský život budou vytvořeny podmínky novým kulturním domem, který by také jednou provždy
vyřešil spory mezi divadelníky a tělocvikáři, protože oběma dosud
slouží jediný sál místní sokolovny. Dále se počítá s rekonstrukcí kina na promítání širokoúhlých filmů, se sloučením městské
knihovny s knihovnou závodního klubu, vybudováním pionýrského domu a s několika dalšími opatřeními současného kulturního
života občanů ve Vejprtech.
Neméně důležitým úkolem, tentokrát v zemědělství, bude přemístění statku do jiného místa v katastru obce, protože dosavadní
objekty statku nejen svým vlastním charakterem (jde o bývalé továrny ze železobetonu), ale i pro svoji blízkost k okolním domům
naprosto nevyhovují.
Národní výbor čeká pak ještě celá řada úkolů v dalším rozšíření
a zkvalitnění služeb pro obyvatelstvo. Zde bychom chtěli na prvním místě uvést prádelnu, dále autodílnu a další obory (švadleny,
pedikúra, manikúra, masáže, vanové lázně, plavecký bazén), které
by zajišťovaly potřebu obyvatel nejen samotného města, ale i okolí, pro které jsou Vejprty přirozenou spádovou obcí. Uvažuje se o
zřízení malého autobusového okruhu Vejprty - Černý Potok - Přísečnice - Měděnec -Kovářská - České Hamry - Vejprty, který by
přispěl k řešení dopravních problémů. Stejně tak je nutné zkrátit
dobu vlakového spojení s okresním městem nejméně o 25 minut
a doplnit dalšími spoji. Stejně tak je nutné zříditi autobusové spojení s Chomutovem, jakmile budou skončeny práce na výstavbě
bezprašné vozovky Vejprty - Chomutov.
A tak bychom mohli ještě pokračovat, protože návrh dlouhodobého perspektivního plánu hovoří ještě o dalších akcích, které budou moci být vyjádřeny daleko konkrétněji, jakmile je bude možno porovnat a sladit s územním plánem města, na kterém pracuje
Krajský projekční ústav. Ale i tak vidíme, že plány našeho nového
města v rámci okresu Chomutov nejsou skromné a že bude třeba
ještě mnoho píle a vůle je uskutečnit.
strana 2
MIZ Vejprty
Jaký bude školní rok 2015/2016
Zahájen bude v pondělí 1. září 2015 a vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve
čtvrtek 28. ledna 2016. V druhém pololetí
bude ukončeno ve čtvrtek 30. června 2016.
V průběhu školního roku budou prázdniny hned pětkrát. Podzimní prázdniny jsou
plánovány ve čtvrtek 29. října a v pátek 30.
října 2015. Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2015 a skončí v
neděli 3. ledna 2016, vyučování začne v pondělí 4. ledna 2016. Pololetní prázdniny připadnou na pátek 29. ledna 2016, jarní prázdniny začnou v pondělí 15. února, potrvají do
neděle 21. února 2016. Velikonoční prázdniny budou ve čtvrtek 24. března a v pátek 25.
března 2016. Ředitelské volno by mělo proběhnout ve dnech 26. a 27. 10. 2015 a 21.12.
- 22. 12. 2015, kdy jsou ve škole připraveny
plánované stavební úpravy.
Letošní deváťáky budou určitě zajímat i
termíny přijímacích zkoušek na střední školy. Termín přijímací zkoušky (pokud je vyhlášena) ke studiu na středních školách pro
všechny formy vzdělávání bude ve dnech od
22. dubna do 30. dubna 2016, termín přijímací zkoušky ke studium na konzervatoř ve
dnech od 15. ledna do 31. ledna 2016 a konečně termín talentové zkoušky ve dnech od
2. ledna do 15. ledna 2016.
Zápis do prvních ročníků základního
vzdělávání se uskuteční ve středu 3. února a
ve čtvrtek 4. února 2016.
V nadcházejícím školním roce bude na ZŠ
Vejprty 10 tříd a to: 1. stupeň – 5 tříd, 2. stupeň – 4 třídy, Speciální škola - 1 třída.
Třídní učitelé: 1. třída Mgr. Vladimíra Kissová, 2. třída Mgr. Michal Čuma, 3. třída
Mgr. Dita Klucová, 4. třída Mgr. Markéta
Keslová, 5. třída Mgr. Dagmar Ježková, 6.
třída Mgr. Taťána Svobodarová, 7. třída Mgr.
Milada Jindrová, 8. třída Mgr. Jakub Rom, 9.
třída Mgr. Tomáš Kluc, speciální třída Mgr.
Václav Vacek.
Dalšími učiteli na škole budou: Yvona
Stützová, Jindra, Mgr. Pavlína Kostínková,
Mgr. Veronika Kravčuková.
Ve školní družině se o děti budou starat
Hana Sückrová a Zlata Holubová. Pro úpl-
nost ještě uvádíme jména dalších: výchovný
poradce - Mgr. Milada Jindrová, statutární
zástupce - Mgr. Denisa Vacková, ředitel školy - Mgr. Tomáš Kluc.
Naplánovány jsou i termíny třídních schůzek, ty by měly proběhnout takto: I. čtvrtletí - 12.11.2016, II. čtvrtletí - 14. 1. 2016, III.
čtvrtletí (výhled na IV. čtvrtletí) - 12. 5. 2016
(třídní schůzka plánována tak, aby byla aktuální k III. čtvrtletí a s dostatečným předstihem informovala rodiče o výhledu na IV.
čtvrtletí).
Školní jídelna zve všechny zájemce a rodičům nabízí možnost vyzkoušet, na určité
období v průběhu měsíců září a října, zda
jejich dětem budou obědy chutnat. Po tomto období se mohou rozhodnout zda budou
služeb jídelny využívat v průběhu celého
školního roku nebo zvolí jiný způsob zajištění obědů pro své děti. Případné dotazy zodpoví vedoucí ŠJ H. Patakyová na tel. čísle 474
386 208 nebo vedení školy na tel. čísle 474
386 124.
Tak jako v předcházejících letech bude ve
škole fungovat školní družina, školní klub.
Oddělení školní družiny pro 1.-5. ročník
budou dvě a děti z nich budou převáděny
do zájmových útvarů. Pro školu je už samozřejmé, že se snaží dětem nabídnout smysluplné trávení volného času mimo školu v
rámci zájmových kroužků, a tak přispět k
prevenci proti některým patologickým jevům (vandalismus, drogy – alkohol, kouření,…). Zájmové útvary pro žáky 6.-9. ročníků předpokládáme v obdobném rozsahu
jako v předcházejících školních letech. Rádi
přivítáme a přijmeme kohokoli, kdo o práci s
dětmi projeví zájem a dokáže jim nabídnout
zajímavé využití volného času, předání svých
zálib a zkušeností. Všem zájemcům se budeme snažit vytvořit odpovídající zázemí. Kdo
by měl zájem o práci s dětmi v zájmových
útvarech může se informovat u vedení školy
přímo v budově nebo na telefonním čísle 474
386 124.
V tomto školním roce předpokládáme
práci těchto zájmových kroužků a útvarů:
tělovýchovný, kytara, výtvarný, košíková, kestrana 3
ramika, počítačový, ruční práce, stolní tenis,
kopaná, odbíjená, divadelní, obnova tradic.
Odborné: Anglický jazyk, náprava SVPU pro
integrované žáky, doučování M, Čj – 1. st.,
doučování Čj, M 6-9. tř, doučování Nj, příprava na př. zkoušky M, Čj.
V průběhu měsíce září bude zpracován
plán akcí, účasti na soutěžích pro všechny
žáky a děti předškolního vzdělávání, základního vzdělávání a speciálního vzdělávání,
který bude vycházet z plánů jednotlivých
metodických sdružení a předmětových komisí tak, aby mohl postihnout všechny oblasti činnosti školy a zájmy našich dětí v návaznosti na akce pořádané v regionu – sportovní
akce: kopaná, vybíjená, plavání a další. Vědomostní soutěže: olympiády z matematiky,
německého jazyka, zeměpisu, pythagoriády,
soutěže „matematický klokan“ apod.
Vzhledem k úspěchům v krajských kolech
řečnické soutěže „Mladý Démosthenes“ v
obou vyhlášených kategoriích pro základní
školy plánujeme zapojení i pro letošní rok.
K již tradičním projektům, do kterých je
škola zapojena patří dva, které pomáhají v
rámci humanity a vzájemné pomoci. Prvním z nich je „adopce“ zvířat v ZOO Ústí
nad Labem.
V předcházejících letech byla škola úspěšná v několika výběrových řízeních účasti v
celostátních projektech. Prvním je projekt
realizovaný obecně prospěšnou společností
Člověk v tísni, který se zabývá začleněním
globálního rozvojového vzdělávání do výchovně vzdělávacího procesu, ve kterém budeme i v letošním roce pokračovat.
Dalším finančně podpořeným projektem
KÚ Ústeckého kraje je projekt zaměřený na
primární protidrogovou prevenci. V jeho
rámci se děti budou účastnit exkurzí a přednášek s preventivní protidrogovou tématikou.V průběhu prázdninových měsíců došlo
k ukončení projektů: Network Vejprty, Minipodniky, iCloud.
Škola chce v podobných projektech i nadále pokračovat a o všech budoucích aktivitách
vás budeme podrobněji a pravidelně informovat na stránkách MIZu.
(KY)
MIZ Vejprty
Co je nového ve Vejprtech
Horké léto přímo zvalo k posezení na lavičkách stojících ve stínu historických stromů
v ul. Přemysla Oráče, vedle Martinského
kostela, ale také třeba Na křížku, kde jsme
pro velký zájem občanů ještě jednu lavičku
přidali. Dále byly osazeny nové odpadkové
koše, aby se okolo laviček neválely použité
papíry, lahve a jiné odpadky. Podle prvních
ohlasů jsou občané spokojeni.
EF
V ul. Na příkopech za malou školou skáceli
najatí pracovníci nemocné stromy. Podle
zjištění odborné firmy byly stromy poškozeny, zatékalo do nich a byly napadeny
plodnicemi hub. Při kácení samotném se
potvrdilo, že je vyhnilé dřevní jádro stromů
a tím je ohrožena jejich stabilita. Napohled
zdravé stromy jsou pro občany nebezpečné a proto je nutné je pokácet. Dále dojde
k prořezávce stromů ohrožujících majetek
města, jako třeba topolu na ul. Pohraniční
stráže, jehož větve poškozují novou fasádu
na přilehlém panelovém domě.
EF
Také v Luční ulici je v současné době realizováno zateplení panelových domů a dochází
proto k částečnému omezení života občanů. Lešení zasahuje také do dětského hřiště, které
není možné využívat v plné míře. Žádáme proto o strpení a jakmile bude stavba dokončena opravíme herní prvky a celé hřiště uvedeme do původního stavu.
EF
Opěrná zeď na ul.Přísečnická dostala nový kabát. Podobně jako na křížku se opravy chopili pracovníci SmV. Napřed odstranili poškozené části betonu, potom v celé zdi doplnili
chybějící kameny a nakonec ji celou vyspárovali. Výsledek dopadl opět na výbornou. EF
Aby se zedníci ze SmV „nenudili“, dalším jejich dílem je oprava starých garáží na ul.Moskevská u rybníka. Opravují omítky a chystají novou fasádu, abychom se nemuseli stydět, že
největší „strašák“ je v držení SmV.
EF
strana 4
MIZ Vejprty
Co je nového ve Vejprtech
Město Vejprty odkoupilo objekt č.p. 952
na náměstí T. G. Masaryka, a to od p. Slaniny za 800.000,- Kč. Polovina kupní ceny již
byla uhrazena a druhá polovina je splatná
v prvním čtvrtletí příštího roku. V současné době probíhá vyklizení objektu a město
zvažuje další využití objektu.
NL
Městská policie
Už počátkem května byla zahájena oprava fasády Základní umělecké školy v Martinské
ulici. Samotná oprava fasády vyšla na 322.404,-Kč, ale při opravě byly zjištěny další nedostatky, které musely být taktéž opraveny. Jednalo se o balkón, opěrnou zeď, oplechování
střešního přesahu a vchodové podloubí. Tyto vícepráce vyšly na necelých 76.000,-Kč.
Dnes je hotovo a ZUŠka je jako nová.
NL
Na objednávku ředitelky ZUŠ paní Valčev
prořezali pracovníci SmV živý plot a náletové dřeviny v ul.Martinská okolo umělecké školy. Byly odstraněny také větve stromů zasahující nad panelovou cestu . Celá
akce byla realizována se záměrem zajistit
bezpečnost dětí docházejících do umělecké
školy na výuku hudebního oboru.
EF
08. 07. 2015 - Tohoto dne bylo, na přestupkovou komisi, předáno podezření z porušování občanského soužití, které se týkalo
pomluv a schválností mezi sousedy v jedné
z ulic ve městě. Oznamovatelka se výslovně
dožadovala, aby celá záležitost byla podstoupena přestupkové komisi k projednání.
21. 07. 2015 - Při kontrolní činnosti v okolí
souměstí byly spatřeny tři mladistvé dívky.
Jedna z nich se chovala nepřirozeně. Hlídka
zjistila totožnost dívky a přitom bylo zjištěno podezření, že dívka požila alkoholický
nápoj. Na místo byla proto přivolána hlídka
policie ČR, která u dvou dívek provedla dechovou zkoušku. Obě dívky byly pozitivní
na alkohol. Dívky byly předány rodičům a
celá skutečnost byla oznámena sociálnímu
odboru při MěÚ ve Vejprtech.
24. 07. 2015 - Uvedeného dne vyjížděla hlídka do ul. Nerudova k odchytu dvou
psů, kteří se volně pohybovali bez dozoru.
V blízkosti psů se pohyboval malý chlapec,
který neustále plakal. Bylo zde podezření,
že psi chlapce pokousali. Při odchytu psů
bylo zjištěno, že psi chlapci nepokousali, ale
utekli mu ze zahrady a ten je nemohl sám
chytit. Chlapec i psi byli hlídkou odvedeni
domů, kde bylo zjištěno, že malý chlapec
byl od ranních hodin sám doma bez dozoru a rodiče byli v zaměstnání. Tato zjištěná
skutečnost byla proto předána na sociální
odbor při MěÚ k prošetření.
Rekonstrukce veřejného osvětlení pokračuje další etapou. Po loňské rekonstrukci osvětlení v ulici Moskevská, Zámecká, Havlíčkova a Podlesí, se v těchto dnech dělníci Služeb
města Vejprty pustili do další etapy.
V letošním roce je na programu oprava ulice 17. listopadu od železničního přejezdu
po dům č.p. 338, ulice Vysoká od křižovatky Přísečnická po ulici 17. listopadu a ulice A.
Dvořáka od mostu po ulici B.Smetany. Staré betonové stožáry nahradí nové kovové, sadová svítidla 210W nahradí svítidla Malaga 70W a ve většině místech nefunkční hliníkové
vedení za měděné.
Celkem v letošním roce bude vyměněno 49 světelných bodů v hodnotě 1 200 000 Kč,
průměr 25 000 kč za jeden světelný bod, tím jsou Služby města Vejprty přibližně na 60%
ceny jiných firem. Termín ukončení plánovaných rekonstrukcí osvětlení v ulicích 17. listopadu, A. Dvořáka a Vysoká je stanoven na závěr roku 2015.
Ficker František
strana 5
30. 07. 2015 - Začátkem měsíce došlo k
poškození nového oplocení v ulici Moskevská u objektu bývalé hudební školy. Hlídce
se podařilo zjistit osoby, kterým nový plot
vadil. Tyto osoby si zřejmě, při krácení volného času, zkoušeli odolnost hliníkových
planěk. Po vyčíslení způsobené škody byla
celá skutečnost předána na policii ČR k dořešení pro podezření z přečinu Poškození
cizí věci.
Začátkem měsíce srpna nastoupil nový
asistent prevence kriminality pan Tomáš
Los. Na této pozici vystřídal jiného APK,
který ukončil pracovní poměr k 30. 06.
2015. Tel. číslo zůstalo stejné 731 929 633.
MIZ Vejprty
Zpravodaj z Kovářské
Jednání
zastupitelstva
městyse
V pořadí páté jednání zastupitelstva městyse projednalo stavební situaci některých
objektů ve vlastnictví obce. Tomuto jednání
předcházela fyzická kontrola vč. pořízení
fotodokumentace, kterou provedl kontrolní
výbor a který v některých případech zkonstatoval neutěšený a havarijní stav. Ve dvou
případech bylo rozhodnuto o demolici.
Dále zastupitelstvo projednalo hospodaření
městyse za období měsíců leden až červen
2015 a v letošním roce již druhé rozpočtové opatření. V dotačních otázkách pak
zastupitelstvo projednalo podání žádosti o
dotaci na pořízení žací ruky za traktor, a to
do Fondu Ústeckého kraje a žádosti o dotaci
na výměnu oken a zateplení půdy v budově úřadu městyse, která bude směřována na
Ministerstvo životního prostředí. Následně
pak přijetí dotace na opravu márnice.
Kulturně společenský
kalendář na přelomu
měsíců srpna a září
Poslední srpnovou sobotu, tedy 29. 8.
2015, se můžeme těšit na Den městyse, ve
kterém si připomeneme 132. výročí udělení
statutu městys. Akce proběhne na náměstí a
odstartuje tak 1. ročník Festivalu Posezóně,
do kterého bude patřit i o týden pozdější
akce (5. 9. 2015), při které si můžeme připomenout 140. výročí založení hasičského
sboru v Kovářské. Aktivity spojené s touto akcí proběhnou v prostorách náměstí,
parku za Centrálem a „na malém hřišti“ u
hřbitova. Celý „festival“ bude ukončen třetí
akcí, která následuje v pátek 11. a v sobotu
12. 9. 2015 a bude se jednat o již tradiční
mezinárodní letecké setkání.
Kovářská Šlápota
2. ročník
19. 9. 2015
Pomalými kroky, ale snad i jistými
před kinem
Dotačních prostředků ubývá, rozpočet
městyse není bezedný a tak i revitalizace
našeho náměstí se nezrealizuje oním pomyslným mávnutím proutku. Bude potřeba trpělivosti a trocha vlastní energie.
Z vlastních materiálových zdrojů (očistili jsme květníky), z vlastních finančních
zdrojů (nakoupili zeleň a kačírek) a z vlast-
za kostelem
ních personálních zdrojů (zapojili jsme
veřejně prospěšné pracovníky) se nám v
krátké době podařilo zrealizovat tři mini
odpočinkové zóny. Jedná se o prostory „u
vývěsky kina“ a prostory u kostela, konkrétně pak v parčíku před a za kostelem.
Zóny budou ještě následně doplněny o stojany na kola a květináče.
před kostelem
Poděkování
Díky patří všem, kteří se neřadí do kategorie „věčných stěžovatelů“ a namísto toho
umí přispět svou nezištnou pomocí k lepšímu vzhledu ulice nebo veřejného prostoru
v naší obci. Jsou i tací, kteří tuto nezištnou
pomoc, a to se slovy „vždyť to nikdo jiný
neudělá“, dokáží nabídnout i mimo katastr
své obce.
Start a cíl u penzionu Avionika
Start v 9:00 hod
Délka tras je 5,9 a 18 km
startovné: děti zdarma
dospělí 30,- Kč, rodiny 70,-Kč
Odměna pro každého účastníka,
občerstvení a živá hudba
Na procházku okolo Kovářské
srdečně zve Kovářská Šlápota z.s.
strana 6
Chtěla bych touto cestou poděkovat manželům J. a B. Prucknerovým, panu Cejhonovi a panu J. Markovi st. za skutečnou
pomoc při údržbě pomníku „Obětem pochodu smrti 1945“ na místním hřbitově.
Moc si každého, kdo pomáhá vážím a každému takovému děkuji.
Iveta Tejmlová
MIZ Vejprty
Čtvrtý ročník příměstského tábora
spolku Oreády - Mladý ochránce přírody
Služby města Vejprty
přijmou
ZAHRADNÍKA/ZAHRADNICI
hrubý plat až 17 000,Bližší informace podá p. Ficker
na tel. č. 775 990 098
nebo na [email protected]
Nabízíme, kousek od hranic
Moderní nábytek
v dobrém stavu
z druhé ruky
I v letošním letním čase proběhl příměstský tábor spolku Oreády za podpory města Vejprty a Ústeckého kraje. Zázemí jsme
tradičně měli v místní mateřské školce a
díky skvělému počasí jsme co nejvíce času
strávili v přírodě.
Tématem IV. ročníku příměstského tábora byla ochrana přírodního bohatství a seznámení se s přírodními krásami v našem
regionu. Děti získávaly postoje mladých
ochránců přírody a to díky nadšeným pedagogům a také spolupráci s Českými lesy
a.s. a jejich zážitkovou lesní pedagogikou.
A že o zážitek se nám les opravdu postaral,
mohou vyprávět děti samy.
Oba turnusy příměstského tábory se dětem líbily. I vy čtenáři, můžete sami posoudit atmosféru tábora na našem volně
přístupném facebooku Oreády o.s. Rodiče
byli také spokojeni a nejvíce si letos pochvalovali domluvené stravování v místní
Restauraci U parku. Stravování bylo zajištěno díky Vám rodičům, kteří se o nás
zajímáte a nabídli jste nám sponzorování
teplého oběda pro naše táborníky. Na přání, nejmenujeme rodiče, kteří obědy spon-
zorovali a Restauraci U parku děkujeme za
ochotu a vyhovění našim požadavkům.
Rády bychom poděkovaly za každoroční
vstřícnou spolupráci s vedením Základní
a Mateřské školy ve Vejprtech, za finanční
příspěvek městu Vejprty a Ústeckém kraji.
Dále za profesionálně vedené turnusy patří poděkování učitelkám z MŠ Romaně
Romové, Lence Vlkové, Olině Kotykové
a opravdu velký dík našim pedagogickým
instruktorkám a instruktorovi, jmenovitě Daně Tetivové, Lucii Šlechtové, Nicole
Kühnlové, Janě Mobiusové a Jakubovi Romovi. Je prima spolupracovat s mladými
skvělými lidmi a touto cestou vám všem
přejeme mnoho úspěchu.
V této chvíli se těšíme na pátý ročník příměstského tábora a téma se již začalo pěkně rýsovat. Máte se za rok na co těšit! I my
se budeme těšit na vás milé děti, protože
jste jako každý rok prokázaly, že dokážete
být skvělý tým se zdravou soutěživostí a
odhodláním poznávat nové a být správnými kamarády. Jste šikulky!
Váš spolek Oreády Martina Nuslauerová
a Lucie Kamenická
Skříňové stěny
Sedací soupravy
Kuchyně klasické kuchyně
na míru
Elektrické spotřebiče
Ledničky, myčky na nádobí a
mnohem více
Vše za super ceny!!
Možnost dopravy!
Najdete nás 7 km od hraničního
přechodu Bärenstein!
Gebrauchtmöbelmarkt
Nessmann, Banhofstr.11
Sehmatal-Sehma 09465
Tel. 00493733-66276
nebo 00493733-66710
Otvírací doba
po - pá 10.00 -12.00 14.00 -18.00
So 9.00 -11.00
Těšíme se na vaší návštěvu.
Termíny zajímavých
akcí MěKaSS v našem
městě
pátek 16. 10.
Divadlo „Liga proti nevěře“
pátek 23.10.
Oldies diskotéka
sobota 21. 11.
Ples města Vejprty
sobota 28. 11.
Rozsvícení stromečku
sobota 12. a neděle 13. 12.
Společné vánoční trhy
KOMINICKÉ PRÁCE
Pavel Kudrna, Michal Kesl
Most - Vejprty
Tel.: 605 103 174, 474 386 699
strana 7
MIZ Vejprty
Pátrání po někdejších
starostech
Díky. Opět jste naší sbírku někdejších
starostů Vejprt rozšířili. Tentokrát o starostu Josefa Strnada, který řídil Vejprty v
letech 1953 až 1962.
7. ročník Vejprty Tour
Několika fotografiemi si připomeneme
tradiční závod horských kol. Nejdřív bych
rád poděkoval všem dobrovolníkům, kteří
nám pomáhali jak při přípravě tak přímo
na trati. Jmenovitě musím poděkovat SmV
Vejprty, klukům z DOZP Husova, rodině
pana F. Tetivi, p. A. Langerovi, V. Kříčkovi
ml. za pomoc při přípravě tratě a organizaci na trati.
Veškeré výsledky najdete na stránkách
A taky se musím omluvit všem pozorným pamětníkům a uvést na pravou míru
informaci z minulého čísla, kde jsem
starostu Jana Průšu označil jako Bohumila Preclíka. Byla to chyba za kterou se
omlouvám .
Teď už nám chybí „jen“ Bohumil Preclík
(1950 - 1952), František Panenka (1952
- 1953) a Miloslav Svěrák (1962 - 1965).
Pokud tedy můžete ještě pomoci nalézt
fotografie těchto někdejších starostů města, volejte 734 757 820.
Děkuji Kadlec Josef, místostarosta
Český svaz chovatelů
ZO Vejprty
pořádá
OKRESNÍ VÝSTAVU KRÁLÍKŮ,
HOLUBŮ A DRŮBEŽE
ve dnech
12. 9. 2015 a 13. 9. 2015
V PROSTORÁCH CHOVATELŮ
V NERUDOVĚ ULICI
VE VEJPRTECH
V SOBOTU OD 8:00 DO 17:00
V NEDĚLI OD 8:00 DO 12:00
VSTUPNÉ
DOSPĚLÍ 25 Kč, DĚTI 5 Kč
Možnost nákupu kvalitních
chovných zvířat
Dětská atrakce – nafukovací hrad
Možnost občerstvení – chutné
jídlo a točené pivo
strana 8
Peruna poháru. Ve zkratce výsledky odstrkovadla třetí místo Bertalánová Adélka, kategorie M 40 obsadil Pavel Elster 14.
místo s časem 1.24.17, Radek Černý 16.
místo 1.27.08, M 30 Miloš Vydra 13. místo
s časem 1.27.15. Letošní trať měřila 26 km.
Celkově bylo vypsáno devatenáct kategorií
včetně dětských a zúčastnilo se 123 závodníků. Závěrem děkuji městu Vejprty za nemalou finanční podporu. Kratochvíl Petr
MIZ Vejprty
MěKaSS připravuje
Pravidelná výstava drobného zvířectva
neděle 20. 9. 2015 od 7.00 – 11.00 hodin.
KAM
KA
AM
ZA KULT
KULTUROU
LTUROU
KADAŇ
Františkánské zahrady
V neděli 6. září od 14.00 hodin
Big Band Zdenka Tölga
Vstupné 30,- Kč
V neděli 6. září od 16.00 hodin
Nedělní pohádka: Dva kocouři
Vstupné 30,- Kč
V neděli 13. září od 14.00 hodin
Koncert Crissy. Vstupné 30,- Kč
V neděli 13. září od 16.00 hodin
Nedělní pohádka: Ovčí pohádka
Vstupné 30,- Kč
V pátek 18. září od 19.00 hodin
Divadelní představení:
Sen noci svatojánské. Vstupné 30,- Kč
Divadelní představení „Liga proti nevěře“
Pátek 16. 10. 2015 v 19.00 hodin, velký sál MěKaSS
V neděli 20. září od 14.00 hodin
Koncert: Family Harmonika Pospíšil
Vstupné: 30,- Kč
V neděli 20. září od 16.00 hodin.
Nedělní pohádka: Hola, hola, škola volá
Vstupné 30,- Kč
V sobotu 26. září od 10.00 hodin
Vinobraní. Vstupné: 30,- Kč
KZ ORFEUM
V pátek 11. září od 17.00 hodin
Duo Grace. Vstupné: 70,- Kč
V sobotu 19. září od 17.00 hodin
Setkání harmonikářů a heligonkářů
Vstupné: 100,- Kč
Komedie s detektivní zápletkou, tak by se dala charakterizovat tato divadelní inscenace žena a její milenec, vracející se manžel, další žena hledající svého manžela. Je to ten původní
milenec nebo není? Manžel je prý v koupelně - mrtev! Dá se utéci z třetího patra? Dá se
vraždit žehlicím prknem? Vejde se milenka do krbu? A nezbláznili se všichni náhodou...
hrají: Veronika Nová, Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová
Diskotéka OLDIES - pátek 23. 10. 2015,
16.00 – 18.00 dětská - vstupné 30,- Kč,
20.00 – 01.00 večerní dospělá - vstupné 70,- Kč
V pátek 25. září od 19.00 hodin
Divadelní představení: Večírek
Vstupné: 50,- Kč
V neděli 27. září od 19.00 hodin
Rockový koncert: Supergroup.cz
Vstupné v předprodeji 250,- Kč na místě
350,- Kč
KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ
Zámek
V sobotu 5. září od 18.00 hodin
Folková Evža. Vstupné 150,- Kč
V sobotu 12. září od 10.00 hodin
Klášterecké promenády 2015
Kulturní dům
V úterý 22. září od 19.00 hodin
Divadelní představení:
Zítra to roztočíme, Jaroušku!
Vstupné: 230,- Kč
vybírá pro Vás: Martin Machovec
strana 9
MIZ Vejprty
Skupina Citron ve Vejprtech
strana 10
Foto: Josef Kadlec - KADYO
MIZ Vejprty
Výstava „Minipodniků“ v ZŠ
Na začátku a na konci prázdnin proběhla
v prostorách školy výstava výrobků, které
zdejší žáci vytvořili v rámci projektů „Minipodniky“ a „Network“. K vidění byly
výrobky z papíru, textilu, keramiky, fimo-hmoty, ale i vizitky, kalendáře, katalogy
a další úžasné předměty. V některých pří-
padech se ani nechtělo věřit, že předměty
vytvořily děti.
Pro návštěvníky výstavy bylo připraveno
malé občerstvení a nechyběl ani odborný
výklad používaných technik. Propagace
výstavy sice nebyla nijak agresivní, nicméně kdo přišel, určitě neprohloupil.
(KY)
UHELNÉ SKLADY
VEJPRTY
VYUŽIJTE
LETNÍ SLEVY
mostecké uhlí
ledvické uhlí
polský kostkoořech
německé brikety
Možnost skládání
pásovým dopravníkem
DÁLE NABÍZÍME
PÍSKY
1t = 600,ŠTĚRKY 1t = 600,KRAJINY 3 000,OBJEDNÁVKY PŘIJÍMÁME NA TEL.:
474 386 298 - OD 7:00 DO 14:30 HOD.
602 418 184 p. Košata - NEPŘETRŽITĚ
Uhelné sklady
Stanislav Kudláček
Chomutov
uhlí mostecké
ořech 1, ořech 2, kostka
brikety
Uhlí můžeme složit pásovým dopravníkem
Poskytujeme také dopravu.
písky, drtě, štěrky ...
Poskytujeme i dopravu v jakémkoliv množství.
Dovoz uhlí nad 31q ZDARMA !!!
Telefon: 474 624 210
737 858 970
pondělí až pátek od 7:00 do 15:00
SVATEBNÍ FOTO
rodinné foto, děti, skupinové foto
foto v ateliéru, foto na ŘP apod.
Vše po dohodě na tel.č.:
602 181 310
www.vejprty.cz
strana 11
MIZ Vejprty
POSTUP PO 34 LETECH
Zleva stojí: B. Hoffman, A. Langer, T. Keil, R. Marančák, M. Keil, V. Ličko, Z. Kuča, L.Souček, J. Valeš, J. Němeček.
Zleva klečí: J. Fillaus, R. Černý, J. Jansa, A. Pop, J. Jenč, M. Budský, J. Hudec, D. Mašek
autor fota: Zuzana Krejčí
Jak jste již možná slyšeli, vážení sportovní
přátelé, mužstvo TJ Slovan Vejprty vyhrálo,
po výborném výkonu v jarní části soutěžního ročníku 2014/2015, Okresní přebor
dospělých v kopané. Tým, který se bezmála
tři roky dával dohromady, konečně dozrál
a prokázal, že má na lepší fotbal než jen
na okresní úrovni. Úspěch je o to větší, že
ačkoli již tu bylo několikero velkých šancí
postoupit, povedlo se to až po dlouhých
34 letech. A to i díky tomu, že k dobrému
fotbalu patří i trochu štěstí a to tým Slovanu Vejprty letos, samozřejmě ve spojení s
dobrými výkony a bojovností našeho celého týmu, měl.
I když podzimní část soutěže byla slušně
rozehraná, přišly dvě zbytečné prohry a
tým klesl na druhou nepostupovou pozici. Naopak po vlažném rozjezdu v prvních
jarních utkáních, předváděl ve finále soutěže tým fotbal, na který se diváci rádi přišli
podívat. Nervózní závěr soutěže způsobený hrozící kontumací výsledků některých
soupeřů nepřinesl do hlav hráčů dobrou
náladu, ale hráči si již velkou šanci na postup do B. třídy nenechali uniknout pod
podrážkami svých kopaček.
Tým před jarní částí soutěže a v létě posílil, a tak doufáme, že mužstvo samozřejmě
s vaší podporou, bude pokračovat v dobrých výkonech i ve vyšší soutěži. Někteří
hráči si tak zatím splnili své fotbalové přání
nekopat jen „Okres“ a ukázat fanouškům,
že mají navíc. Využili jsme také dobrých
podmínek v zázemí klubu, které se v posledních letech i díky znatelné podpoře
města výrazně zlepšily. Tímto chceme poděkovat všem hráčům, kteří se na postupu
pro naše město a klub podíleli a poděkovat
také Vám fanouškům za fotbalovou přízeň.
Součástí přípravy na nadcházející sezónu
byla tři přípravná utkání a to s Kláštercem
nad Ohří (B. třída), kdy tým Vejprt prohrál 1:4. Dále pak s týmem Údlic (A. třída),
které naši prohráli na půdě soupeře 3:5 a
nakonec se sousední Kovářskou (okresní soutěž), které naši vyhráli vysoko 11:2.
Část týmu se individuálně připravovala s
Františkem Tetivou, kterému tímto také
děkujeme.
Výbor oddílu kopané TJ Slovan Vejprty
Nejbližší domácí zápasy
sezóna 2015/2016
Sobota 5. 9. 2015 10:00
Vejprty/Kovářská „MŽ“ - SK Strupčice
Sobota 12. 9. 2015 13:30
Vejprty „A“ - SK Kryry
Sobota 19. 9. 2015 10:00
Vejprty/Kovářská „MŽ“ - TJ Sokol Lenešice
Sobota 26. 9. 2015 13:00
Vejprty „A“ - FK Klášterec
Sobota 3. 10. 2015 10:00
Vejprty/Kovářská „MŽ“ - TJ Sokol Vilémov
Regionální tisk územního samosprávného celku - měsíčník. Vydává a řídí Město Vejprty. Adresa: Tylova 870/6, 431 91 Vejprty. IČ - 00262170
Kontaktní osoba: Josef Kadlec, Tel.: 734 757 820, E-mail: [email protected], Http://www.vejprty.cz
Nevyžádané materiály a fotografie se nevracejí. Za původnost a obsahovou správnost jednotlivých příspěvků ručí jejich autoři. Nepodepsané příspěvky se nezveřejňují. Články nepodepsané jsou redakční. Jakékoliv kopírování obsahu je možné jen se souhlasem autora. Fotografie, grafy, plánky a jiné grafické prvky jsou autorskými díly podle příslušného zákona. Tisk je registrován u MK ČR pod číslem E 12008. Podepsané články, i zkratkou, nemusí být shodné s názory redakce. Vydavatel
neručí za obsah inzerce. Sazba: KADYO, Tisk: Akord s.r.o., Chomutov.
strana 12

Podobné dokumenty