příloha č_1 - Město Pelhřimov

Komentáře

Transkript

příloha č_1 - Město Pelhřimov
Příloha č. 1 k ZÚ města Pelhřimova za r. 2015
Čj. OF/18/2016-1
ROZBOR HOSPODAŘENÍ
MĚSTA PELHŘIMOVA
K 31. PROSINCI ROKU 2015
Obsah:
1) Rekapitulace rozpočtového hospodaření města k 31. 12. 2015 ______________________ 2
2) Podrobné plnění rozpočtu ___________________________________________________ 3
3) Rekapitulace podnikatelské činnosti města k 31. 12. 2015 _________________________ 5
4) Rozbor výsledku rozpočtového hospodaření k 31. prosinci 2015 ____________________ 5
5) Rozbor výsledku podnikatelské činnosti k 31. prosinci 2015_______________________ 15
Příloha rozboru hospodaření __________________________________________________ 16
1) Rekapitulace rozpočtového hospodaření města k 31. 12. 2015
CELKOVÉ HOSPODAŘENÍ (v tis. Kč)
PŘÍJMY (+)
VÝDAJE (-)
SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ
PŘÍJMY
Třída 1 - daňové příjmy
Třída 2 - nedaňové příjmy
Třída 3 - kapitálové příjmy
Třída 4 - přijaté transfery
PŘÍJMY CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Zapojení zůstatku minulých let
Dlouhodobě přijaté půjčené prostředky
ZDROJE CELKEM
VÝDAJE
Třídy 5 - běžné výdaje
Třída 6 - kapitálové výdaje
VÝDAJE CELKEM
FINANCOVÁNÍ
Změna stavu na bankovních účtech
Splátka jistiny úvěru
VÝDAJE CELKEM včetně financování
SALDO ZDROJŮ A VÝDAJŮ
Schválený
Upravený Skutečnost
rozpočet
rozpočet
318 657
371 884
413 740
372 281
425 508
379 993
-53 624
-53 624
33 747
% z UR
Schválený
Upravený Skutečnost
rozpočet
rozpočet
221 950
222 620
241 786
38 916
11 255
20 570
8 000
43 095
56 470
49 791
94 914
94 914
318 657
371 884
413 740
% z UR
Schválený
Upravený Skutečnost
rozpočet
rozpočet
49 695
49 695
-37 064
3 929
3 929
3 317
% z UR
372 281
425 508
379 993
111,3
89,3
-62,9
108,6
182,8
131,0
100,0
111,3
-74,6
84,4
89,3
Schválený
Upravený Skutečnost
rozpočet
rozpočet
238 186
269 188
254 514
134 095
156 320
125 479
372 281
425 508
379 993
% z UR
Schválený
rozpočet
% z UR
Upravený Skutečnost
rozpočet
0
0
0
0
0
0
372 281
425 508
379 993
0
0
0
94,5
80,3
89,3
***
***
89,3
***
Strana 2 (celkem 16)
2) Podrobné plnění rozpočtu
Město
Pelhřimov
k 31. 12. 2015
Plnění příjmů
Zpracovala:
dne:
Bc. Lenka Nováková, vedoucí odboru finančního
18. 2. 2016
Schválil:
dne:
Ing. František Kučera, starosta města
19. 2. 2016
Město Pelhřimov rok 2015
v tis. Kč
Druhové třídění příjmů
Třída 1 - Daňové příjmy
111
112
121
13
15
Daně z příjmů fyzických osob
Daně z příjmů právnických osob (včetně daně za obec)
DPH
Poplatky a daně z vybraných činností a služeb
Majetkové daně
Třída 2 - Nedaňové příjmy
211
212
213
214
22
23
24
Příjmy z vlastní činnosti
Odvody přebytků organizací s přímým vztahem
Příjmy z pronájmu majetku
Příjmy z úroků a realizace finančního majetku
Přijaté sankční platby a vratky transferů
Příjmy z prod. nekap. maj. a ost. nedaňové příjmy
Přijaté splátky půjček
Třída 3 - Kapitálové příjmy
31 Příjmy z prodeje inv. majetku a ostatní inv. příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
4112
4116
4121
4122
4131
4213
4216
4222
Neinv. přijaté dotace ze SR - souhrnný dotační vztah
Ost. neinvestiční přijaté dotace ze SR
Neinvestiční přijaté dotace od obcí
Neinvestiční přijaté dotace od krajů
Přev. z vlastních fondů hospodářské činnosti
Investiční přijaté dotace ze SF
Ost. investiční přijaté dotace ze SR
Investiční přijaté transfery od krajů
PŘÍJMY CELKEM
Schválený
rozpočet
Úprava
rozpočtu
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31. 12. 2015
% UR
221 950,00
46 600,00
59 000,00
75 500,00
24 350,00
16 500,00
669,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222 619,80
46 600,00
59 000,00
75 500,00
25 019,80
16 500,00
241 785,67
49 006,45
63 608,20
81 195,41
30 436,44
17 539,17
108,6
105,2
107,8
107,5
121,6
106,3
38 916,00
0,00
0,00
7 048,00
400,00
0,00
31 000,00
468,00
-27 661,07
0,00
2 040,00
0,00
0,00
0,00
-29 701,07
0,00
11 254,93
0,00
2 040,00
7 048,00
400,00
0,00
1 298,93
468,00
20 569,60
961,59
3 000,00
12 143,39
355,86
1 831,55
1 809,18
468,03
182,8
*
147,1
172,3
89,0
*
139,3
100,0
8 000,00
8 000,00
35 094,87
35 094,87
43 094,87
43 094,87
56 470,02
56 470,02
131,0
131,0
49 790,90
25 790,90
0,00
0,00
0,00
24 000,00
0,00
0,00
0,00
45 123,56
0,00
15 077,07
639,76
11 195,90
-23 000,00
2 253,67
38 681,63
275,53
94 914,46
25 790,90
15 077,07
639,76
11 195,90
1 000,00
2 253,67
38 681,63
275,53
94 914,46
25 790,90
15 077,07
639,76
11 195,90
1 000,00
2 253,67
38 681,63
275,53
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
318 656,90
53 227,16
371 884,06
413 739,75
111,3
Strana 3 (celkem 16)
Čerpání výdajů
Funkční třídění výdajů
Skupina 1- Zemědělství a lesní hospodářství
101 Zemědělská a potravinářská činnost a rozvoj
103 Lesní hospodářství
Skupina 2- Průmyslová a ostatní odvětví hosp.
21
214
22
221
222
23
231
232
233
234
Průmysl, stavebnictví, obchod a služby
Vnitřní obchod, služby a turismus
Doprava
Pozemní komunikace
Silniční doprava
Vodní hospodářství
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod
Vodní toky a vodohospodářská díla
Voda v zemědělské krajině
Skupina 3- Služby pro obyvatelstvo
31 - 32
3111
3113
3141
3231
3299
33
331
332
339
3392
34
3412
3419
3421
35
3522
354
36
3611
3612
3613
3639
3639
363
37
3722
372
373
374
379
Vzdělání a školské služby
Předškolní zařízení
Základní školy
Školní stravování při předškolním a základním vzdělávání
Základní umělecké školy
Ostatní záležitosti vzdělávání
Kultura, církve a sdělovací prostředky
Kultura
Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Ostatní činnosti v zál.kultury,církví a sděl.prostř.-ostatní
Kulturní zařízení města Pelhřimova, p.o.
Tělovýchova a zájmová činnost
Sportovní zařízení v majetku obce
Ost.tělovýchovná činnost
Využití volného času dětí a mládeže
Zdravotnictví
Ostatní nemocnice
Zdravotnické programy (drog.prev.+pomoc zdrav.postiž.)
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj
Progr.podpory individuál.bytové výstavby
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Komunální služby-ostatní
Technické služby města Pelhřimova, p.o.
VO,pohřebnictví,inž.sítě,územní plánování,územní rozvoj
Ochrana životního prostředí
Technické služby města Pelhřimova, p.o.-komunál.odpad
Nakládání s odpady - ostatní
Ochrana půdy a podzemní vody
Ochrana přírody a krajiny
Ostatní činnost v životním prostředí
Skupina 4 - Sociální věci a politika zaměstnanosti
43
4329
4339
4349
4350
4359
Sociální služby a spol.činnosti v soc.zabezpečení
Sociální péče a pomoc dětem a mládeži
Ost.sociální péče a pomoc rodině a manželství
Ostatní sociální péče a pomoc skupinám obyvatelstva
Domov pro seniory Pelhřimov, p.o.
Ostatní služby a činn. v obl.sociální péče
Skupina 5 - Bezpečnost státu a právní ochrana
52
53
5511
5512
Civilní příprava na krizové stavy
Bezpečnost a veřejný pořádek
PO - profesionální část
PO - dobrovolná část
Skupina 6 - Všeobecná veřejná správa a služby
6112
6171
6310
6320
6330
6399
64
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Obec.příjmy a výdaje z finančních operací
Pojištění majetku
Převody vlastním fondům
Finanční operace (daň z příjmů obec)
Ostatní činnosti
VÝDAJE CELKEM
Město Pelhřimov rok 2015
Schválený
rozpočet
Úprava
rozpočtu
v tis. Kč
Upravený
rozpočet
Plnění
k 31. 12. 2015
% UR
720,00
320,00
400,00
4 046,93
-30,00
4 076,93
4 766,93
290,00
4 476,93
4 290,73
145,33
4 145,40
90,0
50,1
92,6
99 715,00
2 285,00
2 285,00
33 450,00
30 100,00
3 350,00
63 980,00
150,00
50 710,00
20,00
13 100,00
15 255,49
66,50
66,50
791,79
744,00
47,79
14 397,20
664,00
13 733,20
4,04
-4,04
114 970,49
2 351,50
2 351,50
34 241,79
30 844,00
3 397,79
78 377,20
814,00
64 443,20
24,04
13 095,96
93 513,82
2 255,69
2 255,69
22 711,35
19 513,17
3 198,18
68 546,78
390,34
58 087,88
11,28
10 057,28
81,3
95,9
95,9
66,3
63,3
94,1
87,5
48,0
90,1
46,9
76,8
163 931,00
26 296,00
8 056,00
16 023,00
1 600,00
342,00
275,00
30 157,00
775,00
11 587,00
1 650,00
16 145,00
16 376,00
10 000,00
5 400,00
976,00
1 120,00
510,00
610,00
79 802,00
500,00
11 150,00
6 750,00
5 050,00
53 447,00
2 905,00
10 180,00
10 000,00
25,00
10,00
120,00
25,00
18 134,71
5 194,24
200,00
4 896,46
200,00
73,80
-176,02
5 772,05
0,00
3 231,00
690,00
1 851,05
4 763,29
4 483,29
15,00
265,00
0,00
0,00
0,00
2 351,28
0,00
0,00
-1 238,62
-200,00
2 972,14
817,76
53,85
0,00
30,00
0,00
0,00
23,85
182 065,71
31 490,24
8 256,00
20 919,46
1 800,00
415,80
98,98
35 929,05
775,00
14 818,00
2 340,00
17 996,05
21 139,29
14 483,29
5 415,00
1 241,00
1 120,00
510,00
610,00
82 153,28
500,00
11 150,00
5 511,38
4 850,00
56 419,14
3 722,76
10 233,85
10 000,00
55,00
10,00
120,00
48,85
168 159,23
31 374,03
8 165,54
20 919,46
1 800,00
415,80
73,23
32 685,92
671,31
12 387,51
1 631,05
17 996,05
18 658,29
12 193,69
5 223,60
1 241,00
1 020,00
510,00
510,00
74 301,42
0,00
10 740,49
1 407,63
3 293,14
56 419,14
2 441,02
10 119,57
10 000,00
45,27
0,00
27,35
46,95
92,4
99,6
98,9
100,0
100,0
100,0
74,0
91,0
86,6
83,6
69,7
100,0
88,3
84,2
96,5
100,0
91,1
100,0
83,6
90,4
0,0
96,3
25,5
67,9
100,0
65,6
98,9
100,0
82,3
0,0
22,8
96,1
5 367,00
5 367,00
50,00
30,00
70,00
5 187,00
30,00
9 905,30
9 905,30
1556,03
179,57
180,00
7 989,70
0,00
15 272,30
15 272,30
1606,03
209,57
250,00
13 176,70
30,00
14 593,78
14 593,78
1 015,39
209,57
190,77
13 176,70
1,35
95,6
95,6
63,2
100,0
76,3
100,0
4,5
925,00
50,00
175,00
200,00
500,00
11,30
0,00
0,00
0,00
11,30
936,30
50,00
175,00
200,00
511,30
737,96
0,00
51,75
200,00
486,21
78,8
0,0
29,6
100,0
95,1
101 623,00
3 360,00
72 343,00
320,00
950,00
300,00
24 000,00
350,00
5 873,43
0,00
4 635,29
0,00
0,00
758,13
0,00
480,01
107 496,43
3 360,00
76 978,29
320,00
950,00
1 058,13
24 000,00
830,01
98 697,44
3 037,28
69 562,59
138,32
764,16
1 058,13
23 965,79
171,17
91,8
90,4
90,4
43,2
80,4
100,0
99,9
20,6
372 281,00
53 227,16
425 508,16
379 992,96
89,3
Strana 4 (celkem 16)
3) Rekapitulace podnikatelské činnosti města k 31. 12. 2015
Výnosy a náklady
v tis. Kč
Výnosy z vlastních výkonů a zboží
Ostatní výnosy
Finanční výnosy
účtová Skutečnost
k 31. 12. 2015
sk.
60
64
66
Výnosy celkem
Spotřebované nákupy
Služby
Osobní náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy, rezervy a opravné položky
Daň z příjmů
Náklady celkem
Výsledek hospodaření po zdanění
91 938,76
210,64
847,98
92 997,38
50
51
52
53
54
55
59
13 955,38
36 969,74
3 065,55
39,25
375,69
18 700,42
7 345,78
80 451,81
12 545,57
4) Rozbor výsledku rozpočtového hospodaření k 31. prosinci 2015
Hospodaření města Pelhřimova vykázalo k 31. prosinci 2015 přebytek ve výši 33,747 mil. Kč.
To byl o 89,771 mil. Kč lepší výsledek než v roce 2014.
STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Počáteční stav k 1. 1. 2015
Změna stavu na bankovních účtech
Stav k 31. 12. 2015
58 485 943,03 Kč
37 064 146,47 Kč
95 550 089,50 Kč
Zdrojová část rozpočtu třída 8 – Financování vykázala k 31. 12. 2015 zůstatek (-) 33,747 mil.
Kč. Uvedená částka zobrazuje celkové pohyby na bankovních účtech města a musí být shodná
s výsledkem hospodaření, tzn. výše uvedeným přebytkem ve výši 33,747 mil. Kč (zvýšení stavu
prostředků snižuje třídu 8 – Financování, naopak snížení stavu prostředků tuto třídu 8 zvyšuje).
Saldo příjmů a výdajů je finančně vyjádřeno přírůstkem vlastních zdrojů města ve výši
(-) 37,064 mil. Kč a přijatou půjčkou z operačního programu Životní prostředí na akci
„Rozšíření ČOV v Pelhřimově“ ve výši (+) 3,317 mil. Kč.
Plnění příjmů
Celkové konsolidované příjmy podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu dosáhly výše
413,740 mil. Kč, z toho příjmy Fondu rozvoje bydlení 0,485 mil. Kč, Sociálního fondu
1,211 mil a Rozvojového fondu 1,439 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 klesly celkové příjmy
o 3,745 mil. Kč. Úbytek byl zaznamenán u příjmové třídy 4 – Přijaté transfery, která poklesla
o 57,757 mil. Kč. Nejvyšší růst ve výši 46,574 mil. Kč vykázala 3 – Kapitálové příjmy. Plnění
třídy 1 – Daňové příjmy bylo vyšší o 4,783 mil. Kč a třídy 2 – Nedaňové příjmy se zvýšilo
o 2,655 mil. Kč.
Strana 5 (celkem 16)
Třída 1 - Daňové příjmy
Z daňových příjmů město získalo celkem 241,786 mil. Kč, což bylo 108,6 % upraveného
rozpočtu. Z toho zúčtovaná daň z příjmu právnických osob za město (pol. 1122) činila
23,639 mil. Kč.
Daňové příjmy redukované – příjmy bez správních a místních poplatků a daně z příjmu
za obec činily 187,708 mil. Kč, tj. 108,1 % rozpočtu, a proti skutečnosti roku 2014 byly
o 4,197 mil. Kč vyšší. Jedná se zejména o výnosy ze sdílených daní, které jsou průběhu roku
převáděny městu v souladu s ustanoveními zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní.
Při sestavování rozpočtu města na rok 2015 byl u příjmů plynoucích ze sdílených daní opět
zvolen opatrný přístup k možnostem jejich meziročního nárůstu. Město Pelhřimov proti
Ministerstvem financí predikovaným příjmům ze sdílených daní na rok 2015 zahrnulo do
rozpočtu o 9,4 mil. Kč nižší částku. Uvedené skutečnosti jsou zřejmé z následující detailní
tabulky:
Druh příjmu (v tis. Kč)
daň z příjmů FO ze závislé čin.-sdíl.část
daň z příjmů FO závisl.č. 1,5 % motiv.
daň z příjmů FO ze SVČ - sdíl. část
daň z příjmů FO ze SVČ - 30 %
daň z příjmů FO zvláštní sazbou
daň z příjmů PO
DPH
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Predikce Rozpočet k 31.12.2013 Predikce Rozpočet k 31.12.2014 Predikce Rozpočet k 31.12.2015
35 368
32 600
32 928
37 750
32 500
33 309
37 380
33 000
33 745
4 921
4 900
5 088
5 440
5 000
5 291
5 650
5 000
5 403
959
800
388
1 080
400
619
1 070
500
1 277
6 330
5 500
6 577
2 280
5 900
4 783
2 250
4 500
4 810
3 837
3 600
3 607
3 720
3 600
3 573
3 800
3 600
3 770
35 368
34 000
35 127
34 520
34 000
39 066
36 910
35 000
39 969
74 214
67 600
75 602
76 580
70 000
79 922
79 510
75 500
81 195
Daň z nemovitých věcí (nemovitostí)
160 997
x
149 000 159 317
16 400
16 774
161 370
x
151 400 166 563
16 400
16 948
166 570
x
157 100 170 169
16 500
17 539
Daňové příjmy celkem (tis.Kč)
160 997
165 400 176 091
161 370
167 800 183 511
166 570
173 600 187 708
Příjmy ze sdílených daní celkem
U daní z příjmů fyzických osob došlo k meziročnímu růstu ve výši 1,430 mil. Kč, tj.
zvýšení o 3 % ve srovnání s rokem 2014, z toho:
 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti dosáhla 39,148 mil. Kč, její rozpočet
byl plněn na 103 % a meziročně byla vyšší o 0,548 mil. Kč. Rozpočet r. 2015 počítal
s poklesem o 2 % (tj. o 0,6 mil. Kč) proti skutečnosti roku 2014.
 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 6,087 mil. Kč
a s plněním 121,7 % meziročně vzrostla o 0,685 mil. Kč. Rozpočet r. 2015 předpokládal
8% pokles (tj. 0,402 mil. Kč) oproti skutečnosti roku 2014.
 daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou dosáhla 3,770 mil. Kč, což představuje
104,7 % rozpočtu, meziročně byla o 197 tis. Kč vyšší. Rozpočet r. 2015 počítal s růstem
o 0,7 % (tj. o 27 tis. Kč) proti skutečnosti roku 2014.
Daň z příjmů právnických osob svým objemem 39,969 mil. Kč dosáhla 114,2 % rozpočtu
a příjem byl o 0,903 mil. Kč vyšší než v roce 2014. Rozpočet r. 2015 předpokládal pokles
o 11 % (tj. 4,066 mil. Kč) oproti skutečnosti roku 2014.
Inkaso daně z přidané hodnoty představovalo 81,195 mil. Kč, tj. 107,5 % rozpočtu. Meziroční
růst činil 1,273 mil. Kč. Rozpočet r. 2015 počítal s poklesem o 5,9 % (tj. o 4,422 mil. Kč) proti
skutečnosti roku 2014.
Příjem z daně z nemovitých věcí činil 17,539 mil. Kč, tj. 106,3 % rozpočtu, a byl o 0,591 mil.
Kč vyšší než v roce 2014.
Poplatky a daně z vybraných činností a služeb dosáhly hodnoty 30,436 mil. Kč, tj. o 625 tis. Kč
více než v roce 2014. Správní poplatky a příjmy za zkoušky odborné způsobilosti řidičů činily
10,325 mil. Kč, tj. 122,9 % rozpočtu a ve srovnání s rokem 2014 vzrostly o 114 tis. Kč. Příjmy
plynoucí z místních poplatků a poplatků v oblasti životního prostředí dosáhly výše 10,541 mil.
Kč, což je 100 % rozpočtu a byly o 109 tis. Kč vyšší než v roce 2014. Odvod z loterií a jiných
Strana 6 (celkem 16)
podobných her přinesl městu 9,496 mil. Kč a byl o 569 tis. Kč vyšší než v roce 2014. Tzv.
ekologický poplatek v částce 74 tis. Kč je příjmem SFŽP, kam byl převeden v lednu 2016.
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Nedaňové příjmy dosáhly celkové výše 20,570 mil. Kč, tj. 182,8 % upraveného rozpočtu (UR).
Nedaňové příjmy tvoří:







příjmy z vlastní činnosti – 0,962 mil. Kč, zahrnují roční poplatky za předplatitelské
parkovacích karty a čipy (139 tis. Kč); příjmy na úseku vnitřní správy (182 tis. Kč) – např.
režijní náklady svatby, odměna za administrování programu obnovy venkova, zálohy na
parkovací karty a čipy, prodej domovních čísel; příjem za poskytnutí práva honitby (10 tis.
Kč); příjmy za úplatně zřízená věcná břemena (621 tis. Kč); doplatky vodného a stočného
(9 tis. Kč).
odvody přebytků organizací s přímým vztahem – 3 mil. Kč dosáhl odvod příspěvkové
organizace Technické služby města Pelhřimova v rámci finančního vypořádání r. 2014.
příjmy z pronájmu majetku – 12,143 mil. Kč (tj. 172,3 % UR). Podstatnou položku tvořily
příjmy z pronájmu pozemků (9,747 mil. Kč).
příjmy z úroků – 0,356 mil. Kč (tj. 89 % UR), z toho úroky Fondu rozvoje bydlení činily
14 tis. Kč. Úroky z účtu u WSPK dosáhly 320 tis. Kč (k 31. 12. 2015 bylo uloženo
na běžném účtu 47,627 mil. Kč). Zbytek, 22 tis. Kč, přinesly rozpočtové účty vedené u ČS
a. s.
přijaté sankční platby a vratky transferů – 1,832 mil. Kč, z toho 1,666 mil. Kč dosáhlo
inkaso pokut vyměřených odbory výstavby, životního prostředí, dopravy, obecním
živnostenským úřadem a přestupkovou komisí. Vratky transferů z předchozích let činily
166 tis. Kč.
ostatní nedaňové příjmy – 1,809 mil. Kč (tj. 139,3 % UR). Nevyšší podíl měl převod
nevyplacených prostředků na platy zaměstnanců úřadu za prosinec 2014 z depozitního účtu
ve výši 705 tis. Kč. Dalšími byly příjmy za exekuční náklady a náklady řízení (477 tis. Kč);
dary na zhotovení vitrážových oken kaple sv. Kříže Kalvárie (262 tis. Kč) a na sociální
účely (11 tis. Kč); náhrady za vypravené pohřby v r. 2014 (18 tis. Kč); vyúčtování
finančních prostředků pro novorozence (36 tis. Kč); příjmy z vydobývaného prostoru (150
tis. Kč); vyúčtování záloh z r. 2014 (4 tis. Kč); z realizace vyřazeného majetku (23 tis. Kč);
příjmy z reklam (57 tis. Kč); za dřevo z vykácených stromů Kalvárie (56 tis. Kč); příspěvek
od Mikroregionu Pelhřimov (10 tis. Kč).
přijaté splátky půjček – 0,468 mil. Kč (tj. 100 % UR) a jednalo se o splátky půjček
z Fondu rozvoje bydlení (SBD, občané).
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Kapitálové příjmy vynesly celkem 56,470 mil. Kč, tj. 131 % upraveného rozpočtu. Jednalo se
o příjmy z prodeje pozemků v částce 56,279 mil. Kč; vyúčtování nákladů za přeložku vysokého
napětí v areálu kompostárny ve výši 73 tis. Kč; příspěvek na přeložení telekomunikačního
kabelu 75 tis. Kč; prodej hrobového místa 12,5 tis. Kč a vyřazeného dlouhodobého majetku
30,5 tis. Kč.
Strana 7 (celkem 16)
Třída 4 - Přijaté transfery
Celkem bylo přijato 94,914 mil. Kč, tj. 100 % upraveného rozpočtu, z toho v rámci souhrnného
dotačního vztahu město obdrželo 25,791 mil. Kč ze státního rozpočtu na částečnou úhradu
osobních a věcných výdajů spojených s výkonem státní správy.
Z podnikatelské činnosti města byla do rozpočtu převedena částka 1 mil. Kč, tj. 100 % UR.
Zbývající částku 68,123 mil. Kč tvoří dotace, které byly městu poskytnuty účelově ze státního
rozpočtu, státních fondů, rozpočtu Kraje Vysočina a rozpočtu obcí, jejich přehled obsahují
následující tabulky:
4.1 Přehled účelových transferů poskytnutých v r. 2015 veřejnými rozpočty
Označení účelového transferu
ze státního rozpočtu
ze státních fondů
z rozpočtu kraje
z rozpočtu obcí
Celkem
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
53 758 702,45 53 459 793,37
2 253 670,99
2 253 670,99
11 471 429,66 11 471 429,66
639 760,00
639 760,00
68 123 563,10 67 824 654,02
rozdíl Kč
298 909,08
0,00
0,00
0,00
298 909,08
Celkový objem účelových dotací přijatých státního rozpočtu a státních fondů dosáhl výše
56,012 mil. Kč, z toho investiční dotace 40,935 mil. Kč.
4.1.1 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2015 ze státního rozpočtu
UZ
13010
13011
13011
13015
13233
15825
15827
15835
17871
27003
29004
29008
33058
34002
34053
34054
34070
Označení účelového transferu
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
Stát.přísp.na výkon pěst.péče
D na výk.činn. ORP v obl. SPOD
D na výk.činn. ORP v obl. SPOD - doplatek r. 2014
Příspěvek na výkon soc.práce
OP Lids.zdroje a zaměstnanost
Podpora zlepšování VH infrastruktury
Zlepš. stavu přírody a krajiny
Podpora udržitelného využívání
IOP-program č. 117 110–EU–IV
Zajištění kompatibility agend
Zvýš.náklady-LZ par.24 od.2
Odbor.l.hosp.-LZ par.37 od.6,7
OP VK-šablovy ZŠa SŠ-obl.p.1.1
Podpora obn.kult.památek-NIV
ÚND-rozvoj inf.sítě v.knihov.
ÚD-regen.měst.památ.rezervací
ÚD na kulturní akce
88 000,00
3 800 000,00
63 381,00
777 000,00
1 459 087,00
28 197 519,48
4 554 763,20
4 720 045,78
1 209 305,99
36 300,00
25 200,00
4 051 730,00
3 628 370,00
343 000,00
28 000,00
745 000,00
32 000,00
88 000,00
3 879 453,00
63 381,00
777 000,00
1 080 724,92
28 197 519,48
4 554 763,20
4 720 045,78
1 209 305,99
36 300,00
25 200,00
4 051 730,00
3 628 370,00
343 000,00
28 000,00
745 000,00
32 000,00
0,00
-79 453,00
0,00
0,00
378 362,08
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkem ze státního rozpočtu
53 758 702,45
53 459 793,37
298 909,08
4.1.2 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2015 od státních fondů
UZ
90877
Označení účelového transferu
OP ŽP (2007-2013) - spolufinancování - IV
Celkem ze státních fondů
přiděleno Kč
2 253 670,99
2 253 670,99
vyčerpáno Kč
2 253 670,99
2 253 670,99
rozdíl Kč
0,00
0,00
Celkový objem dotací přijatých od Kraje Vysočina činil 11,471 mil. Kč, z toho investiční
dotace 0,275 mil. Kč.
Strana 8 (celkem 16)
4.1.3 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2015 z rozpočtu kraje
UZ/NZ
000
31
40
304
53
515
13305
14004
32X
000
Označení účelového transferu
Neinvestiční - Město (667 tis.Kč); KZmP (138
tis.Kč); ZŠ KD (50 tis.Kč)
Dotace - školství - soutěže
Zajištění regionál.funkcí knihoven
Školství - volnočasové aktivity
Pečovatelská služba
Senior Point
Poskytnování soc.služeb
Neinv.transf.krajům podle § 27 z.o požární ochraně
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Investiční - Město (216 tis.Kč); ZUŠ (41 tis.Kč)
Celkem z rozpočtu kraje
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
rozdíl Kč
855 113,00
855 113,00
0,00
63 000,00
1 653 000,00
337 088,00
762 600,00
180 000,00
7 227 100,00
11 300,00
106 701,66
275 527,00
11 471 429,66
63 000,00
1 653 000,00
337 088,00
762 600,00
180 000,00
7 227 100,00
11 300,00
106 701,66
275 527,00
11 471 429,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Celkový objem dotací přijatých od obcí za činnosti vykonávané podle veřejnoprávních smluv
dosáhl 640 tis. Kč.
4.1.4 Přehled přijatých účelových transferů v roce 2015 z rozpočtu obcí
ORG
91
92
95
Označení účelového transferu
Náklady školských zařízení
Výkony přestupkové komise
Evidence obyvatel
Celkem z rozpočtu obcí
přiděleno Kč
vyčerpáno Kč
578 480,00
578 480,00
59 500,00
59 500,00
1 780,00
1 780,00
639 760,00
639 760,00
rozdíl Kč
0,00
0,00
0,00
0,00
Čerpání výdajů
Celkové konsolidované výdaje podle výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu činily 379,993
mil. Kč, z toho výdaje Sociálního fondu 1,171 mil. Kč, Fondu rozvoje bydlení 1 tis. Kč
a Rozvojového fondu 1,572 mil. Kč. Ve srovnání s rokem 2014 se výdaje celkově snížily
o 93,516 mil. Kč. Běžné výdaje zaznamenaly růst o 15,233 mil. Kč a kapitálové výdaje byly
nižší o 108,749 mil. Kč.
Běžné výdaje dosáhly výše 254,514 mil. Kč a kapitálové výdaje (investiční) 125,479 mil. Kč,
podíl kapitálových výdajů na celkových výdajích činil 33 %.
Skupina 1 – Zemědělství a lesní hospodářství
§ 1014 - Ozdravování hospodářských zvířat, ... a zvláštní veterinární péče
Za odchyt, veterinární vyšetření a opatrování toulavých psů a koček bylo vydáno 84 tis. Kč.
Regulace výskytu holubů stála 48 tis. Kč. Dále bylo uhrazeno 11,5 tis. Kč za opravu kotců pro
odchycené psy a vyplacena dotace SDH Želiv – psovodi ve výši 2 tis. Kč.
Podskupina – 103 – Lesní hospodářství
Jako odměna odborným lesním hospodářům bylo vyplaceno 4,052 mil. Kč a na zajištění
celospolečenské funkce lesů 25 tis. Kč. Uvedené výdaje byly plně kryty účelovými dotacemi
ze státního rozpočtu. Z rozpočtu města byly nakoupeny lesní pozemky v částce 68 tis. Kč.
Skupina 2 – Průmyslová a ostatní odvětví hospodářství
§ 2141 – Vnitřní obchod
Dvěma provozovatelům pojízdných prodejen byly poskytnuty příspěvky ve výši 75 tis. Kč.
Strana 9 (celkem 16)
§ 2143 - Cestovní ruch
Celkově bylo vyplaceno 2,180 mil. Kč, z toho 1,180 mil. Kč za nákup materiálu, drobného
dlouhodobého majetku a služeb k propagaci města. Dále byla poukázána dotace na realizaci
akcí ve městě Agentuře Dobrý den s.r.o. ve výši 1 mil. Kč.
§ 2212 – Silnice
Celkem bylo vyčerpáno 11,043 mil. Kč, z toho investiční akce Rekonstrukce ul. Dobiášova
4,825 tis. Kč; Rekonstrukce ul. Příkopy 3,443 mil. Kč; Kruhový objezd křižovatky I/34
a III/11252 – 204 tis. Kč; Parkoviště a příjezd autoškola – hřiště DDM 11 tis. Kč; PZ
Skrýšovská – III. etapa 2,180 tis. Kč a výkupy pozemků 290 tis. Kč.
Z provozní prostředků bylo vydáno za opravu místní komunikace v Radětíně 82 tis. Kč a za
nájemné za pozemky zastavěné komunikacemi 7 tis. Kč.
§ 2219 – Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Celkem bylo vyčerpáno 8,470 mil. Kč, z toho investiční akce Rekonstrukce ul. Dobiášova
2,188 mil. Kč; Rekonstrukce ul. Příkopy 0,636 mil. Kč; Rekonstrukce chodníků před bytovkami
v Sadech 0,610 mil. Kč; Parkoviště a příjezd autoškola – hřiště DDM 1,686 mil. Kč; Lávka
u tenisové haly přes Bělou 1,573 mil. Kč; Parkoviště Táborská – mezi paneláky 1,531 mil. Kč.
Jako 49% kapitálový příspěvek na vybudování chodníku v průmyslové zóně Lhotka bylo
vyplaceno firmě Conteg, spol. s r. o., 246 tis. Kč.
§ 2221 – Provoz veřejné silniční dopravy
Za provozování městské hromadné dopravy bylo vydáno 3,137 mil. Kč. Výroba a montáž
autobusové čekárny v Radětíně stála 40 tis. Kč a oprava čekárny v Janovicích 22 tis. Kč.
§ 2310 – Pitná voda
Na investiční akci PZ Skrýšovská – III. etapa bylo vyčerpáno 390 tis. Kč,
§ 2321 – Odvádění a čištění odpadních vod
Za investiční akci Rekonstrukce ČOV v Pelhřimově bylo uhrazeno 57,081 mil. Kč, z toho bylo
dotacemi a půjčkou z OP ŽP kryto celkem 33,173 mil. Kč. Dále byl vydán 1 mil. Kč jako
peněžní vklad města do základního kapitálu ČOV Pelhřimov, s.r.o.
§ 2322 – Prevence znečisťování vody
Za analýzu povrchové vody pro výkon státní správy bylo zaplaceno 6 tis. Kč.
§ 2333 – Úpravy drobných vodních toků
Za vyúčtování a zálohy na elektrickou energii na jezu Bělá bylo vydáno 11 tis. Kč.
§ 2341 – Vodní díla v zemědělské krajině
Celkové výdaje činily 10,057 mil. Kč, z toho investiční akce Rekonstrukce Kulíkova rybníka
9,475 mil. Kč, dotace z OP ŽP pokryla 4,905 mil. Kč. Kromě toho bylo vydáno na opravy
rybníků Strachovského 534 tis. Kč a v Pobistrýcích 3 tis. Kč, technickobezpečnostní dohled
nádrže Lejšovka 41 tis. Kč, nákup materiálu pro rybník v Houserovce 4 tis. Kč.
Skupina 3 – Služby pro obyvatelstvo
Oddíl 31-32 – Vzdělávání a věda
Město je zřizovatelem osmi školských zařízení – příspěvkových organizací (MŠ, 4 ZŠ, ZUŠ,
ŠJ + DDM, který je vykázán samostatně viz § 3421). Celkový poukázaný provozní příspěvek
činil 29,650 mil. Kč, z toho z vlastních prostředků města bylo vyplaceno 25,852 mil. Kč.
Z kapitálový výdajů bylo uhrazeno za akci MŠ U Stínadel – rekonstrukce oplocení 710 tis. Kč
a vyplaceny příspěvky v celkové výši 941 tis. Kč, z toho byly z rozpočtu města pořízeny
konvektomaty pro Mateřskou školu Pelhřimov, p. o. (700 tis. Kč) a pro Školní jídelnu
Strana 10 (celkem 16)
Pelhřimov, p. o. (200 tis. Kč); z dotace rozpočtu Kraje Vysočina pro ZUŠ Pelhřimov, p. o., ve
výši 41 tis. Kč byla pořízena učební pomůcka.
§ 3299 – Ostatní záležitosti vzdělávání
Pěti příjemcům bylo vyplaceno městské stipendium ve výši 60 tis. Kč. Na udržení projektu
financovaného z OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost bylo vydáno 13 tis. Kč.
§ 3319 – Ostatní záležitosti kultury
Celkově bylo vydáno 671 tis. Kč, z toho 324 tis. Kč tvořily dotace z Rozvojového fondu na
kulturní granty. Z rozpočtu města byly poskytnuty dotace na Spolku přátel hasičských hudeb
(60 tis. Kč), Spolku pro partnerství měst (100 tis. Kč), divadelnímu spolku Rieger (50 tis Kč),
Klubu vojenské historie (10 tis. Kč) a Kinematografu bratří Čadíků (12 tis. Kč). Za zhotovení
busty F. B. Vaňka bylo uhrazeno 40 tis. Kč. Za nákup služeb a vedení kronik bylo vyplaceno
75 tis. Kč.
pododdíl 332 - 333 – Ochrana památek a péče o kulturní dědictví
Úhrnem bylo vyčerpáno 12,387 mil. Kč. Výdaje na opravy činily celkem 9,344 mil. Kč, z toho
kaple sv. Kříže Kalvárie 7,780 mil. Kč (dotace Ministerstvo kultury 343 tis. Kč a Kraj Vysočina
350 tis. Kč); fasáda čp. 17 Masarykovo náměstí 897 tis. Kč (dotace Ministerstvo kultury 500
tis. Kč); čp. 12 zámek 383 tis. Kč (dotace Ministerstvo kultury 100 tis. Kč); altán v děkanské
zahradě 87 tis. Kč; městské divadlo 10 tis. Kč, kostel sv. Víta 2 tis. Kč; opravy kapliček
v místních částech 185 tis. Kč.
Z kapitálových výdajů bylo čerpáno 848 tis. Kč na instalaci optického kabelu, veřejného
osvětlení, obřadního stolu a kamer městského kamerového a dohlížecího systému pro kapli sv.
Kříže. Za materiál a drobný dlouhodobý majetek pro kapli sv. Kříže – piano, ozvučení, osvětlení
a nábytek bylo vydáno 674 tis. Kč
V rámci služeb bylo uhrazeno 557 tis. Kč, z toho projektová dokumentace, autorský dozor,
archeologický výzkum a koordinace bezpečnosti práce 203 tis. Kč; kácení dřevin a odstranění
pařezů Kalvárie 90 tis. Kč; sadové úpravy 206 tis. Kč; správa sbírek 36 tis. Kč; poplatky
centrální ochrany 22 tis. Kč. Za elektrickou energii v kapličkách byly uhrazeny 3 tis. Kč.
Výroba a montáž elektrické zvonice v kapličce v Janovicích stála 28 tis. Kč.
Z Rozvojového fondu byly poskytnuty dotace na opravy památek ve výši 787 tis. Kč.
Římskokatolické farnosti Pelhřimov byla poukázána část přijaté dotace z Programu regenerace
městský památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 145 tis. Kč na
restaurování maleb v kostele sv. Bartoloměje.
§ 3392 – Zájmová činnost v kultuře
Kulturním zařízením města Pelhřimova, p. o., bylo vyplaceno celkem 17,996 mil. Kč. Vlastní
provozní příspěvek od města činil 16,145 mil. Kč, další finanční prostředky tvořily dotace
od Ministerstva kultury ČR (60 tis. Kč); od Kraje Vysočina na regionální funkci knihoven
(1,653 mil. Kč) a z Fondu Vysočiny (138 tis. Kč).
Z kapitálových výdajů v celkové výši 1,047 mil. Kč bylo uhrazeno na akci Divadlo – balkon
nad vchodem 355 tis. Kč; KD Máj – schody a chodník z parkoviště 257 tis. Kč; Kino –
hydroizolace 435 tis. Kč.
§ 3399 – Záležitosti kultury, církví, sdělovacích prostředků j. n.
Celkové výdaje činily 584 tis. Kč, z toho 350 tis. Kč tvořil příspěvek na podporu činností
Oblastní charity Pelhřimov. Částka 163 tis. Kč byla vyplacena jako dar města novým
občánkům. Zbytek (71 tis. Kč) připadl na výdaje Sboru pro občanské záležitosti.
§ 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce
Z celkových výdajů 12,193 mil. Kč tvořily kapitálové výdaje 12,086 mil. Kč, z toho bylo
vydáno na akce Realizace úspor energie plaveckého bazénu 11,969 mil. Kč (dotace z OP ŽP
Strana 11 (celkem 16)
4,403 mil. Kč); Multifunkční hřiště u soudu – sanace 117 tis. Kč. Oprava nátěru fasády
sportovní haly stála 108 tis. Kč.
§ 3419 – Ostatní tělovýchovná činnost
Sportovním oddílům bylo v rámci dotací na činnost vyplaceno z rozpočtu města 4,924 mil. Kč
a částka 300 tis. Kč prostřednictvím dotací z rozvojového fondu.
§ 3421 – Využití volného času dětí a mládeže
Příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Pelhřimov byl z rozpočtu města poukázán provozní
příspěvek 1,076 mil. Kč a investiční transfer ve výši 115 tis. Kč na pořízení kotle a převedeny
prostředky poskytnuté Krajem Vysočina ve výši 50 tis. Kč.
§ 3522 – Ostatní nemocnice
Nemocnici Pelhřimov, p. o., byly poskytnuty transfery – investiční na nákup zdravotní techniky
ve výši 500 tis. Kč a neinvestiční v částce 10 tis. Kč na pořádání Chirurgického dne.
§ 3543 – Pomoc zdravotně postiženým
Organizacím poskytujícím služby zdravotně postiženým (neslyšící a nedoslýchaví, diabetici,
nevidomí a slabozrací, duševně nemocní, mentálně postižení, atp.) bylo vyplaceno celkem
510 tis. Kč, z toho 160 tis. Kč prostřednictvím grantů z rozvojového fondu.
§ 3612 – Bytové hospodářství
Celkové kapitálové výdaje činily 10,740 tis. Kč, z toho výměna oken Křemešnická čp. 644 (581
tis. Kč) a Masarykovo nám. 31 (418 tis. Kč); sanace zdiva Osvobození čp. 1877 (5,906 mil. Kč)
a zateplení Říčanského čp. 817 (3,835 mil. Kč).
§ 3613 – Nebytové hospodářství
Za stavební úpravy – zateplení budovy č. p. 1814 ul. Solní bylo vydáno 1,407 mil. Kč (dotace z
OP ŽP 686 tis. Kč).
§ 3631 – Veřejné osvětlení
Z celkových kapitálových výdajů ve výši 1,405 mil. Kč bylo uhrazeno za Rekonstrukci ul.
Dobiášova (876 tis. Kč); Rekonstrukci ul. Příkopy (265 tis. Kč); PZ Skrýšovská – III. etapa
(264 tis. Kč).
§ 3632 - Pohřebnictví
Za šest vypravených pohřbů bylo, po částečné kompenzaci výdajů ministerstvem pro místní
rozvoj a z dědictví, uhrazeno 26 tis. Kč.
§ 3633 – Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Kapitálové výdaje na akci PZ Skrýšovská – III. etapa činily celkem 204 tis. Kč.
§ 3635 – Územní plánování
Za zpracování změny územního plánu a údržbu software bylo vydáno 92 tis. Kč.
§ 3636 – Územní rozvoj
Celkové výdaje činily 713 tis. Kč, jednalo se zejména o zaplacení členských příspěvků Sdružení
historických sídel Čech a Moravy, Sdružení obcí Vysočiny, Národní síti zdravých měst
a Mikroregionu Pelhřimovsko (322 tis. Kč), dotace SDH Pelhřimov (45 tis. Kč) a nadaci Na
kole dětem (5 tis. Kč). Na zajištění aktivit Zdravého města Pelhřimova a MA21 (Čistá
Vysočina, Den Země, Finanční gramotnost, Nakládání s bioodpadem, Fórum mládeže, Běh pro
úsměv, Den bez aut, Cykloběh ČR bez drog, Evropský týden mobility, Dny evropského
kulturního dědictví, Baštíme s úsměvem, Dny zdraví, Den dřeva a stromů) bylo vydáno 341 tis.
Kč, z toho 118 tis. Kč pokryly dotace od Kraje Vysočina.
§ 3639 – Komunální služby a územní rozvoj j.n.
Celkové výdaje na tomto paragrafu dosáhly 59,713 mil. Kč. Šlo především o příspěvky
vyplacené Technickým službám města Pelhřimova, p. o., tj. provozní příspěvek ve výši 54,409
Strana 12 (celkem 16)
mil. Kč a investiční příspěvek ve výši 2,010 mil. Kč. Za daň z nabytí nemovitých věcí město
zaplatilo 1,202 mil. Kč; za geometrické plány, zaměření pozemků, geodetické práce, znalecké
posudky, kolky, věcná břemena a nájemné celkem 431 tis Kč.
Z kapitálových výdajů bylo za výkupy pozemků vydáno 503 tis. Kč a za projektové
dokumentace bylo uhrazeno celkem 1,158 mil. Kč (PZ Polní dvůr III. etapa, archeologický
průzkum Příkopy, kruhová křižovatka kino, ZVT Polní Dvůr VI. etapa, PZ Skrýšovská IV.
etapa, rekonstrukce Sdružená – Lesní).
§ 3722 – Sběr a svoz komunálních odpadů
Technickým službám města Pelhřimova, p. o., byla vyplacena částka 10 mil. Kč jako provozní
příspěvek na činnosti uvedené v názvu paragrafu.
§ 3729 – Ostatní nakládání s odpady
Za nákup kontejneru na bioodpad bylo uhrazeno 45 tis. Kč, z toho 24 tis. Kč bylo kryto dotací
z Fondu Vysočiny.
Pododdíl 374 – Ochrana přírody a krajiny
Na ochranu druhů, stanovišť a chráněných částí přírody bylo vydáno 27 tis. Kč.
§ 3792 – Ekologická výchova a osvěta
Za pořádání chovatelské výstavy trofejí a ekologických výukových programů bylo uhrazeno
47 tis. Kč.
Skupina 4 – Sociální věci a politika zaměstnanosti
§ 4329 – Ostatní sociální péče, pomoc dětem a mládeži
Realizace projektu „Podpora standardizace orgánů sociálně-právní ochrany dětí v ORP
Pelhřimov“ stála 982 tis. Kč, výdaje byly kryty dotací z OP Lidské zdroje a zaměstnanost. Za
služby a dárky pro děti umístěné v ústavní péči bylo vydáno 22 tis. Kč, na úhradu obědů třem
dětem ve školní jídelně základní školy byl použit přijatý anonymní dar ve výši 11 tis. Kč.
§ 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství
Za odborné vedení a další činnosti zabezpečované v oblasti pěstounské péče bylo uhrazeno
210 tis. Kč (kryto dotací z Úřadu práce).
§ 4349 – Ostatní sociální pomoc ostatním skupinám obyvatelstva
Za materiál a občerstvení pro Klub důchodců byl uhrazen 1 tis. Kč. Dále byly poskytnuty dotace
na provoz Potravinové banky Vysočina ve výši 10 tis. Kč a Senior Pointu v částce 180 tis. Kč,
který na základě partnerské smlouvy o spolupráci provozuje občanské sdružení Hodina H
a byla plně kryta dotací od Kraje Vysočina.
§ 4350 – Domovy pro seniory
Na provoz zřizované příspěvkové organizace Domov pro seniory Pelhřimov byl z rozpočtu
města vyplacen příspěvek ve výši 5,187 mil. Kč a převedené dotace od Kraje Vysočina
činily celkem 7,990 mil. Kč.
§ 4359 – Ostatní služby a činnost – oblast sociální péče
Za předplatné časopisu pro Klub důchodců bylo uhrazeno 1,4 tis. Kč.
Skupina 5 – Bezpečnost státu a právních ochrana
§ 5399 – Ostatní záležitosti bezpečnosti, veřejného pořádku
Na provoz městského kamerového a dohlížecího systému bylo vynaloženo 52 tis. Kč.
Pododdíl 551 – Požární ochrana
Celkem bylo vydáno 686 tis. Kč, z toho byl poskytnut finanční příspěvek Hasičskému
záchrannému sboru ČR ve výši 200 tis. Kč. Zbývající prostředky byly vynaloženy zejména na
Strana 13 (celkem 16)
doplnění výbavy a nákup materiálu pro jednotlivé sbory dobrovolných hasičů za 235 tis. Kč; za
opravy, nákup služeb a cestovné 133 tis. Kč; za energie a pohonné hmoty 88 tis. Kč; refundace
mezd 10 tis. Kč; příspěvky ve výši 15 tis. Kč na činnost mladých hasičů SDH Lipice a oslavy
140. výročí založení SDH Pelhřimov; nákup pohárů pro soutěž pořádanou SDH Starý
Pelhřimov 5 tis. Kč.
Skupina 6 – Všeobecná veřejná správa a služby
§ 6112 – Zastupitelstva obcí
Celkem bylo vyčerpáno 3,037 mil. Kč (90,4 % UR). Jednalo se především o odměny
a refundace zastupitelů včetně povinných odvodů (2,924 mil. Kč); výdaje za telefony (11 tis.
Kč); služby, školení, konference a cestovné (50 tis. Kč); pohoštění (22 tis. Kč); příspěvek na
ošacení (30 tis. Kč).
§ 6171 – Činnost místní správy
Výdaje celkem činily 69,563 mil. Kč, tj. 90,4 % z upraveného rozpočtu. Podstatnou část tvořily
výdaje na platy včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění a ostatní osobní náklady ve výši
51,441 mil. Kč (95 % UR). Další objemnější částky připadly na nákup materiálu, DHDM,
nákup služeb, výdaje na energie a pohonné hmoty ve výši 10,614 mil. Kč (77,1 % UR). Za
opravy bylo vydáno celkem 1,475 mil. Kč (73,8 % UR), z toho opravy a udržování provozních
budov úřadu (542 tis. Kč); opravy služebních vozidel stály 236 tis. Kč. Za opravy budov
osadních výborů v místních částech bylo vydáno 532 tis. Kč. Zbytek tvořily výdaje za revize
a opravy frankovacího stroje, telefonní ústředny, mobilních telefonů, nábytku, sněhové frézy,
hasicích přístrojů, sekaček, klimatizace, výtahů, zabezpečovací signalizace a dalšího zařízení.
Investice byly čerpány v částce 4,094 mil. Kč (88 % UR), z toho pořízení automobilu Dacia
Duster v částce 413 tis. Kč; modernizace výtahů čp. 2460 ve výši 532 tis. Kč; OV Benátky
rekonstrukce střechy 471 tis. Kč; vnitřní ozvučení čp. 2460 v částce 110 tis. Kč; klimatizace
čp. 1 ve výši 51 tis. Kč; projekt Konsolidace IT MěÚ Pelhřimov 2,421 mil. Kč; programové
vybavení 96 tis. Kč.
§ 6310 – Obecné příjmy a výdaje z finančních operací
Celkem bylo vydáno 138 tis. Kč, z toho za služby peněžních ústavů 64 tis. Kč a za úroky
z půjčky od SFŽP na akci Rozšíření ČOV v Pelhřimov 74 tis. Kč.
§ 6320 – Pojištění funkčně nespecifikované
Za pojištění majetku města bylo uhrazeno 764 tis. Kč.
§ 6330 – Převody vlastním rozpočtovým účtům
Celkové výdaje činily 1,058 mil. Kč, z toho 758 tis. Kč tvořil zůstatek částky stanovené
kvalifikovaným odhadem, která byla deponována na platy a související odvody za prosinec
roku 2015 a jako nevyplacená bude příjmem rozpočtu v roce 2016; základní příděl do
Pojistného fondu města ve výši 300 tis. Kč.
§ 6399 – Finanční operace
Na tomto paragrafu je proúčtována daň z příjmu právnických osob za rok 2014 za město ve
výši 23,966 mil. Kč.
§ 6409 – Ostatní činnosti j. n.
Celkem bylo vydáno 171 tis. Kč za vrácené správní a místní poplatky a poplatky na podporu
sběru autovraků inkasované v roce 2014.
Strana 14 (celkem 16)
5) Rozbor výsledku podnikatelské činnosti k 31. prosinci 2015
Město Pelhřimov od 1. 1. 2009 vykonává podnikatelskou činnost, která je zaměřena především
na ekonomické činnosti – dodání vody a odvádění odpadních vod, bytové a nebytové
hospodářství.
STAV NA BANKOVNÍCH ÚČTECH
Stav k 1. 1. 2015
Stav k 31. 12. 2015
125 683 172,26 Kč
160 622 456,00 Kč
Rozbor výsledků podnikatelské činnosti je obsažen v následující tabulce:
Výnosy a náklady
účet
v tis. Kč číslo
Tržby z prodeje služeb
Výnosy z pronájmu
Sml.pokuty a úroky z prodlení
Výnosy z prodeje materiálu
Ostatní výnosy
Úroky
Výnosy celkem
Spotřeba materiálu a energie
Opravy a udržování
Ostatní služby, cestovné
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Daně a poplatky
Ostatní náklady
Odpisy majetku
Tvorba a zúčt. oprav. položek
Náklady z vyřazených pohledávek
Náklady z drobného dl. majetku
Daň z příjmů
Náklady celkem
HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
602
603
641
644
649
662
50X
511
51X
521
524
527
53X
54X
551
556
557
558
59X
Vodné
a stočné
Bytové
Podnikatelská Schválený
Plnění
a nebytové
činnost
finanční
%
hospodářství
celkem
plán 2015
69 096,29
0,00
61,98
8,03
0,13
847,98
70 014,40
13 884,39
15 797,05
17 368,43
1 061,28
360,84
0,00
3,30
26,29
15 494,78
44,94
14,55
16,60
3 305,60
67 378,04
0,00
22 842,47
0,00
0,00
140,51
0,00
22 982,97
71,00
3 192,25
612,01
1 226,07
417,37
0,00
35,95
349,40
3 060,02
61,31
8,23
0,00
4 040,18
13 073,78
69 096,29
22 842,47
61,98
8,03
140,64
847,98
92 997,38
13 955,39
18 989,30
17 980,44
2 287,35
778,20
0,00
39,25
375,69
18 554,80
106,24
22,77
16,60
7 345,78
80 451,82
2 636,37
9 909,19
12 545,56
72 000,0
23 300,0
0,0
0,0
0,0
200,0
95 500,0
15 200,0
33 800,0
21 100,0
2 300,0
782,0
20,0
50,0
360,0
11 800,0
0,0
0,0
100,0
4 800,0
90 312,0
96,0
98,0
*
*
*
424,0
97,4
91,8
56,2
85,2
99,4
99,5
0,0
78,5
104,4
157,2
*
*
16,6
153,0
89,1
5 188,0 241,8
V Pelhřimově 19. února 2016
Bc. Lenka Nováková
vedoucí finančního odboru MěÚ Pelhřimov
Strana 15 (celkem 16)
Příloha rozboru hospodaření
Přehled rozpočtového hospodaření města Pelhřimova k 31. prosinci 2012 až 2015 (v tis. Kč)
Třída 1 - Daňové příjmy
Třída 2 - Nedaňové příjmy
Třída 3 - Kapitálové příjmy
Třída 4 - Přijaté transfery
Příjmy celkem
Třída 5 - Běžné výdaje
Třída 6 - Kapitálové výdaje
Výdaje celkem
Saldo rozpočtu
31.12.2012
189 091
18 927
24 149
90 566
322 733
224 202
91 606
315 808
6 925
31.12.2013
223 368
19 527
10 081
65 780
318 756
231 179
72 860
304 039
14 717
31.12.2014
237 003
17 915
9 896
152 671
417 485
239 281
234 228
473 509
-56 024
31.12.2015
241 786
20 570
56 470
94 914
413 740
254 514
125 479
379 993
33 747
Strana 16 (celkem 16)

Podobné dokumenty

květen 2009 - Obec Veselá

květen 2009 - Obec Veselá 6. Revize hasičských přístrojů – byla provedena revize a obnovení náplně 7 přístrojů (v majetku obce) á 400,- Kč. 7. Obnova parku – Kvůli přestárlým porostů v parku ZO letos naplánovalo jeho celkov...

Více

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE

Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCE Invest.přijaté dotace z VPS SR

Více