Výroční zpráva za školní rok 2006-07 (ve formátu PDF)

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva za školní rok 2006-07 (ve formátu PDF)
GYMNÁZIUM, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
JEČNÁ 27, PRAHA 2
VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY
ZA ŠKOLNÍ ROK 2006-2007
Výroční zpráva schválena radou školy dne 1. 10. 2007
Výroční zpráva schválena mimořádnou pedagogickou radou dne 10. 10. 2007
1.
Ředitel:
Statutární zástupce:
Zástupce ředitele:
Vedoucí vychovatelka:
Hospodářka školy:
Rozpočtář:
Telefon:
Fax:
E-mail:
www stránka:
Datum vydání
posledního rozhodnutí
zařazení do sítě:
Datum poslední změny
zřizovací listiny:
RNDr. Pavel Laně
Jaroslava Černá
PaedDr. Josef Jabůrek
Ivona Dittrichová
Hana Benešová
Yvona Veselá
224942151 – 53
224942152
š[email protected]
www.jecna27.cz
1. 9. 2003
5. 5. 2006
2. Charakteristika školy
Součástí školy jsou:
• Základní škola pro sluchově postižené
• Zvláštní škola pro sluchově postižené
• Gymnázium pro sluchově postiženou mládež
• Mateřská škola pro sluchově postižené
• Školní družina
• Internát
• Speciálně pedagogické centrum
• Školní jídelna
Rozdělení školy, podle typu zdravotního postižení k 30. 9. 2006:
Celkem
Zdravotní
postižení
celkem
školy
MŠ
děti/žáci
školy
ZŠ
děti
školy
SŠ
žáci
školy
žáci
135
9
92
34
sluchové
73
3
42
28
vady řeči
7
2
4
1
49
3
43
3
4
1
1
2
z toho:
mentální
zrakové
tělesné
kombinované vady
autismus
vývojové poruchy
učení
vývojové poruch
chování
2
2
2
Škola je zřízena hlavním městem Praha se sídlem Praha 1, Mariánské nám. 2.
Budova je majetkem církve – výše nájmu v současné době činí celkem 2,287,099,- Kč
ročně, pravidelně se zvyšuje o míru roční inflace.
Vyučovalo se podle běžných učebních plánů a osnov. Orální způsob vyučování na naší
škole zůstal nezměněn a stále představuje dominantní metodu. I v tomto školním roce bylo
učivo 1. třídy rozděleno do dvou let (1. a 2. třídy). Tento trend, i když jsou na školu stále
více přijímány děti s těžšími sluchovými vadami vč. dětí s kochleárními implantáty a děti
s dalšími poruchami (poruchy učení, dysfázie, dysgrafie, dyslexie, dyskalkulie), dále
pokračuje a ve všech případech je zdůrazňována jazyková výchova.
Všechny součásti školy jsou umístěny v jedné budově; k dispozici je jedna velká a jedna
malá tělocvična. Bohužel škola nedisponuje hřištěm, ale pouze školním dvorem, který
však byl na náklady Nadačního fondu TÓN upraven tak, aby se na něm mohly hrát
míčové hry a sportovat v omezené míře. Školní dvůr je využíván v hodinách tělesné
výchovy, při sportovních hrách a také internátem a školní družinou. V případě potřeby si
škola pronajímá hřiště od jiných subjektů.
Pokud se jedná o materiálně technické vybavení školy je možné konstatovat, že škola je
dobře vybavena.
3. Přehled učebních plánů
Ve školním roce 2006/07 probíhala výuka podle běžných učebních plánů a osnov,
schválených MŠMT.
Vzdělávací programy:
• Základní škola
č. j. 16847/96-2 Základní škola
• Učební plány gymnázia
č. j. 20595/99-22
• Práce v mateřské škole probíhala podle rámcového vzdělávacího a výchovného
programu, zaměřeného na rozvoj senzomotoriky.
Ve školním roce 2006/2007 se intenzivně pracovalo na školním vzdělávacím programu
(ŠVP), který je rozpracováním rámcového vzdělávacího programu.
3
4. Údaje o pracovnících školy a jejich odborné kvalifikaci
Odborná kvalifikace
MŠ
Odborná kvalifikace v
%
100
ZŠ
SŠ
100
99,99
Situaci v personální oblasti ve školním roce 2006/2007 můžeme považovat za
stabilizovanou. Na prvním stupni základní školy je 100% aprobovanost. Na druhém stupni
je 100% a gymnáziu je aprobovanost vysoká (blíží se 100%), považujeme-li odbornost pro
daný předmět za dostačující. Speciální pedagogika (surdopedie, logopedie) je u učitelů,
kteří nemají speciální pedagogiku vystudovanou, průběžně nahrazována kurzem výuky
sluchově postižených žáků, který vedou zkušení odborníci. Tento kurz má platnost jen pro
výuku na naší škole.
Znakový jazyk, který není dominantním komunikačním systémem mezi žáky a mezi žáky a
učiteli, ovládá na škole 11 pracovníků.
Od 1. ledna 2007 byly mezi pedagogické pracovníky zařazeny také noční vychovatelky
internátu – jako asistent pedagoga – 4. platová třída, které dříve patřily mezi
nepedagogické pracovníky.
Odborníci, pedagogové, naší školy vyvíjeli činnosti, které přesahují i rámec školy. (Pí
Kučerová pracuje v sekci učitelů německého jazyka, která se podílí na tvorbě nových
učebnic, pí Fridrichová v sekci matematiků a fyziků, pí Svobodová –v logopedické
společnosti, pí Šedivá – v psychologické společnosti ČR.)
Personální zabezpečení
k 30. 6. 2006
k 30. 6. 2006
k 30. 6. 2007
k 30. 6. 2007
fyzické osoby
přepočt. pracov.
fyzické osoby
přepočt. pracov.
pedagog.,vč.ředitele
43
39,978
46
42,159
nepedagogičtí
25
22,736
24
19,127
celkem
68
62,714
70
61,286
pracovníci
Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2007
věk
počet
do 30 let
včetně
5
31 až 40 let
41 až 50 let
51 až 60 let
nad 60 let
4
10
23
4
Průměrný věk pedagogických pracovníků:
z toho
důchodci
4
49,58
4
Kvalifikace pedagogických pracovníků k 30. 6. 2007
Vzdělání
Vysokoškolské
pedagogické
Typ školy
Bc.
Mgr.
UK PgF 1.-9.roč.
17
UK PgF vychov.
3
Ostatní VŠ
4
Dr.
Vysokoškolské
nepedagogické
Bc.
Mgr.
s DPS
bez
DPS
Dr.
VOŠ
VOŠ nepedagogick
ého směru
pedag
ogická
s
bez
DPS DPS
4
1
5
3
Vzdělání
Střední odborné
s maturitou
pedagogického
směru
Typ školy
SpgŠ
3
bez maturity
Střední odborné
s maturitou
nepedagogického
směru
bez
s DPS
DPS
3
1 vychovatelka internátu
2 asistentky pedagoga (noční vychovatelky)
Odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce:
2
– odchod do částečného invalidního důchodu
1 učitelka
1 vychovatel – výpověď daná pracovníkem
Nově přijatí absolventi učitelského studia:
0
Nově přijatí absolventi neučitelského studia: 0
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
typy studia
semináře:
jednodenní
dvou a vícedenní
počet akcí
3
zaměření akcí
aktivní metody ve
výuce
botanická exkurze
enviromentální
výchova
počet účastníků
Chrenková
Černá
Chrenková
vzdělávací instituce
Středisko ekologické
výchovy hl.m. Prahy
Toulcův dvůr
5
kurzy:
jednodenní
dvou a vícedenní
školský management
rozšiřování aprobace
jiné (uvést jaké)
1
německý jazyk
Smart board
Kučerová
Přibylová E.
Hueber
AV Media
1
2
2
1
anglický jazyk
dějepis
dějepis
výpočetní technika
ve výuce dějepisu
Přibylová E.
Maierová
Jarošová
ÚDV
FF UK
FFUK
Maierová
Gymnázium Arabská
spec.pedagogika
Maierová
Ped.fakulta UK
1
5. Údaje o žácích, studentech a třídách
Mateřská a základní škola
Přijímání dětí se provádí na základě rozhodnutí ředitele školy. Tomuto rozhodnutí
předchází doporučení psychologa školy a speciálně pedagogického centra. Důležitá je
zpráva foniatra a zájem rodičů. V odděleních MtŠ a v prvních třídách se jedná o děti se
sluchovou vadou, případně s přidruženými vadami. Není-li možné učinit jednoznačné
rozhodnutí, zda dítěti budou vyhovovat metody práce naší školy, realizuje se tzv.
diagnostický pobyt na dobu určitou (dále DGP).
Statistika vřazených dětí:
o Vřazení na počátku školního roku:
do MtŠ
1
do ZŠ 1. třída
14
o Vřazení během školního roku:
do MtŠ
4
do ZŠ
2
o Diagnostický pobyt:
na ZŠ
4
o Odchody dětí během školního roku:
2
Baštová, ZŠ Škvorec
Kovařovic, ZŠ pro sluchově
postižené, Výmolova
Všechny ostatní děti byly vřazeny do naší školy již v předchozích letech.
6
Gymnázium
Přijímání studentů na naše gymnázium se řídí stejnými pravidly jako na ostatních státních
gymnáziích (jednotný termín přijímací zkoušky). Přijímací zkoušky se konají písemně
z českého jazyka a matematiky.
V 1. ročníku se vyučuje jeden cizí jazyk a od 2. ročníku dva cizí jazyky (anglický a
německý).
Studium na gymnáziu zahájilo v září 2006 celkem 7 studentů, z toho 2 dívky.
Dojíždějící žáci (žáci s trvalým bydlištěm mimo území HMP)
Karlovarský
Vysočina
Královéhradecký
Liberecký
Moravskoslezsk
ý
Olomoucký
Pardubický
Plzeňský
Středočeský
Ústecký
Zlínský
Celkem
Celkem
Z toho:
nově přijatí
Jihomoravský
Počty
dojíždějících
žáků
Jihočeský
Kraj
61
3
1
0
3
3
2
0
0
2
39
11
0
66
1
1
4
Žáci - cizí státní příslušníci:
stát
Ukrajina
Rusko
počet žáků
1
1
Další statistické údaje – viz kapitoly jednotlivých zařízení
7
6. Výsledky vzdělávání
Mateřská škola
Hlavním úkolem je rozvíjet řeč tak, aby děti mohly pokračovat ve studiu na naší škole a
vzdělávat se orálně. Stále používáme metodiku, vypracovanou as. Janotovou,
ve spolupráci s učiteli naší školy, tzv. senzomotoriku.
1.stupeň základní školy
Děti jsou hodnoceny převážně slovně.
Statistické údaje viz ZŠ
2.stupeň základní školy
Cizím jazykem na tomto stupni ZŠ je německý nebo anglický jazyk.
Statistické údaje viz ZŠ
Rozmístění žáků základní školy:
K 30. 6. 2007 ukončilo školu ve dvou devátých třídách celkem 10 žáků.
Všichni žáci byli přijati k dalšímu vzdělávání na vyšším stupni škol.
Na naše gymnázium složili úspěšně zkoušky a byli přijati tito žáci:
Štěpánek, Grym, Tancibudek a Slezák
Na střední škole budou pokračovat:
Tothová – Střední zdravotnická škola sv. Zdislavy
Mižikár – Střední škola sociálně právní
Ve středních odborných učilištích:
Urbánková
učební obor kadeřnice
Tuleja
učební obor zlatník
Skorkovský
učební obor truhlář
Zeman
učební obor kuchař
Statistické údaje viz další text.
Gymnázium
V tomto školním roce skládalo maturitní zkoušku 8 studentů a maturitu složilo jen
studentů 6. Termín opravných maturit bude v měsíci září.
Úspěšní maturanti se hlásili na tyto vysoké školy:
FF UK – čeština v komunikaci neslyšících
Bubeníčková
Wirth
přijat na stejný obor – podmínka dodělat maturitu
VŠE fakulta národohospodářská
Peřinová
8
Havelka
Macháčková
VŠE obor aplikovaná informatika
FTVS obor fyzioterapie
Na VOŠ byla přijata studentka Čiperová, která bude studovat obor nutriční sestra.
Student Holík v září dokončí maturitu, ale již ví, že bude pracovat v Sociálním ústavu
v Dobřichovicích.
Absolventka Pravdová se bude léčit se svou anorexií a bude navštěvovat arteterapeutické
kurzy.
Výuka cizích jazyků:
Typ školy (součást)
ZŠ I. a II. stupeň
Gymnázium
x)
xx)
jazyk
počet žáků
AJ
NJ
AJ
NJ
49
24
34x)
34xx)
cizí jazyk 1
cizí jazyk 2
7. Školy v přírodě, vzdělávací výjezdy, sportovní kurzy:
Místo pobytu
Chata Idyla Černá
Hora
lyžařský výcvik.kurz
3. – 10. 3. 2007
počet
dětí/žáků
28
Plzeňsko
exkurze
30. – 31. 5 2007
41
Krkonoše
školní turistický výlet
4. – 6. 6. 2007
7 žáků
hodnocení
Instruktoři: Moučka, Němcová, E. Přibylová
Tradičně se zúčastnilo 8 dětí z partnerské školy v Berlíně.
Hodnocení: děti se nejenom sportovně vyžívaly, ale také zkoušely své
jazykové dovednosti.
Dopravu zaplatil Nadační fond TON a zároveň přispěl sociálně
slabším žákům.
Doprovod: Chrenková, Michalová, Jarošová, Fridrichová, Kelner,
Urbánková
přínos pro žáky: historie (historické události na Plzeňsku), výtvarné
umění (Alšova shrafita, zámek Kozel,Židovská synagoga, katedrála
sv. Bartoloměje), , přírodověda (zoologická a botanická zahrada,
přednáška na téma Dějiny stravování), technika (pivovar, pivovarnické
muzeum, vodní hamr),
Před uskutečněním exkurze byl zadán každé třídě projekt. Projekty
byly sestaveny tak, aby dohromady pokryly nejdůležitější skutečnosti
o Plzeňském kraji i Plzni samotné. Cílem projektů bylo žáky seznámit
s některými skutečnostmi o Plzeňském kraji ještě před samotnou
exkurzí. Po zpracování posterů proběhlo jejich vystavení ve škole,
ohodnocení žáky i učiteli a závěrečná prezentace, po prezentaci byl
vyhlášen nejlepší projekt
Turistický pochod v délce 48 km
Harrachov, Dvoračky, pramen Labe, Labská bouda, Špindlerova
bouda, Čertova strouha, bouda u Bílého Labe, Luční bouda, Sněžka,
Horní Malá Úpa
Doprovod: Chrenková, Jirásek
9
Krkonoše
výlet
18.6. – 22. 6. 2007
Švýcarsko-Horw
8. – 16. 6. 2007
třídy 4.A, 4.B Doprovod: Moučka, Němcová, Rybářová
5. třída
náročná horská turistika
Velká Británie-okružní
cesta
8. – 16. 6. 2007
8 studentů G
6 žáků ZŠ
Berlín – SRN
1. 7. – 8. 7. 2007
8 žáků
4 studenti G
Doprovod: E. Přibylová
Ubytování v rodinách podpořilo rozvoj komunikačních schopností
studentů.
Doprovod: Jabůrek
Ubytování v rodinách a v ubytovnách YHA a F1.
Návštěva: Londýn, Cardiff, Stoke-on-Treul, Jezerní oblast-Krswick,
Ambleside, Haukshead, Grasmerem, York, Nottingham. Jízda lodí po
jezeře Coniston.
Zájezd měl u žáků a studentů velký úspěch.
Částečné finanční krytí Nadační fond TÓN
Doprovod: Jabůrek, Šedivá
Ubytování: internát partnerské školy pro sluchově postižené
Rozvoj komunikace v cizím jazyce
8. Účast školy v soutěžích
•
vědomostní:
Matematická soutěže Klokan
Datum konání: 16. března 2007
Účast:
91 žáků a studentů
Jednotlivé kategorie:
Cvrček (2. a 3. třída)
nejlepší Lakatošová, Grega, Škrbelová, Melniková
Klokánek (4. a 5. třída)
nejlepší Holubová
nejlepší Švarcová
Benjamín (6. a 7. třída)
Kadet (8. a 9. třída)
nejlepší Tancibudek
Junior (I. a II. ročník G)
nejlepší Graupnerová
Student (III. a IV. ročník G)
nejlepší Macháčková
Výsledky našich žáků jsou srovnatelné s výsledky žáků z běžných škol. Přínos této
soutěže je v tom, že i sluchově postižení žáci se musí vyrovnat s úlohami zhe života a
postavit se k řešení problému. Musí uplatnit a rozvíjet své logické myšlení.
•
sportovní:
Celostátní sportovní hry SPM
Termín konání:
8. – 11. 5. 2007
Místo konání:
Valašské Meziříčí
Počet účastníků:
16 studentů gymnázia
Doprovod:
E. Přibylová, Moučka
Úspěchy:
10
dívky
chlapci
dívky
smíšené družstvo
I. místo atletika
III. místo atletika
III. místo volejbal
I. místo stolní tenis
Studenti reprezentovali školu nejen vynikajícími sportovními výsledky, ale i vzorným
chováním.
Celostátní sportovní hry SPŽ
Termín konání:
21. – 25. 6. 2007
Místo konání:
České Budějovice
Počet účastníků:
15 žáků ZŠ (7 chlapců, 8 dívek)
Doprovod:
Tesařová, Hošek, Chrenková
Celkové hodnocení: 2. místo
Úspěchy:
Atletika:
Plavání:
1. místo v pořadí škol v lehké atletice
běh 60 m
Hrdinová
Gluch
běh 800 m
Štěpánová
štafeta
Hrdinová,Stěpánová, Gluch,
Slováček
skok daleký
Gluch
Slováček
vrh koulí
Slezák
2. – 3. místo v pořadí škol v plavání
50 m prsa
Franková
Slováček
50 m vz
Franková
štafeta 50 m vz
Slováček, Stěpánová, Franková,
Gluch
Futsal – 3. skupina
•
umělecké:
3. místo
1. místo
2. místo
3. místo
1. místo
3. místo
2. místo
3. místo
3. místo
3. místo
3. místo
1. místo
0
9. Zahraniční kontakty
Název zahraničního subjektu
Obchodní škola Neckargemünd
Stát
SRN
Charakter kontaktu
osobní kontakty žáků a učitelů;
účast na mezinárodní konferenci o
vzdělávání sluchově postižených v Praze
– referát G. Erbe, ředitel školy
11
Škola pro sluchově postižené
Berlín
SRN
Hamburg
SRN
Horw
Švýcarsko
osobní kontakty žáků a učitelů;
výměnné akce, účast Němců na zimním
výcvikovém kursu – pravidelně;
účast pí Kučerové na konferenci k výročí
založení školy;
osobní kontakty žáků a učitelů;
vzájemné výměny
osobní kontakt žáků s rodinami
10. Výchovné a kariérní poradenství - činnost, spolupráce s SPC, PPP:
V tomto školním roce proběhlo několik výchovných komisí. Ohledně neomluvené absence
to bylo s maminkou Filipa Mižikára. Na zbývajících výchovných komisích bylo
projednáváno společné výchovné působení rodiny a školy na žáky Bělíka, Chrčivou a
Pňovskou.
V rámci výchovného poradenství navštěvovala výchovná poradkyně Mgr. Fridrichová
třídní schůzky v devátých a v osmých ročnících. Poskytovala informace o možnostech
studia dětí, informovala o síti škol. Se studenty gymnázia navštěvovala dny otevřených
dveří v různých školách. Byla ve VOŠ zdravotnické na Alšově nábřeží, na VOŠ
zdravotnické na ul. 5. května. Pomáhala při vyplňování přihlášek na školy. Psala dopisy na
všechny základní školy v Praze o možnostech studia na našem gymnáziu. Stýkala se
s rodiči a konzultovala volbu povolání jejich dětí. S některými rodiči komunikovala i
prostřednictvím internetu.
11. Integrace
Vzhledem k tomu, že naše základní škola je speciální školou, přijímáme žáky na
diagnostické pobyty na doporučení běžné základní školy, speciálně pedagogického
centra, vyšetření psychologa školy a na základě zájmu rodičů. Ve školním roce 2006-2007
byly na diagnostickém pobytu 4 žáci, kteří po absolvování DP byli přeřazeni do příslušných
ročníků ZŠ
Naopak žáci, kteří navštěvují naši školu, využívají též možnost přestupu na běžnou
základní školu. V tomto školním roce se jednalo o 2 žáky, kteří přešli do běžné ZŠ, resp.
do Základní školy pro sluchově postižené Výmolova, Praha 5.
12. Pedagogická a osobní asistence
Od ledna 2007 působí na škole 4 asistenty pedagoga – noční vychovatelky internátu.
12
13. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence
střediska dalšího vzdělávání
Nemáme.
14. Další akce školy, projekty, zapojení školy do rozvojových programů
obce, …
viz další text
15. Spolupráce školy se sociálními partnery a neziskovými
organizacemi
V odůvodněných případech (špatná péče rodiny o dítě, záškoláctví) spolupracujeme
s odbory sociálních věcí obecních nebo městských úřadů
Škola je již od roku 1992 podporována Nadačním fondem TÓN. Ten se podílí na
zabezpečování např. zahraničních zájezdů, škol v přírodě, lyžařských výcviků, různých
exkurzí, na nákupu sportovního vybavení pro školu i internát, apod.
16. Rada školy - vznik, složení a hodnocení činnosti
červen 2005
za učitele:
Vznik:
Složení:
Olga Maierová
Eva Přibylová
za rodiče
Jarmila Šebestová
Ivana Černá
za zřizovatele
Mgr. Váňová
PaedDr. Bělovský
Schválení výroční zpráva za školní rok 2005/2006
Schválení roční uzávěrky za rok 2006
Možnost dalšího čerpání FKSP
Program:
17. Školní stravování
kapacita
300
počet
stravovaných
žáků/dětí
269
Z toho z jiných
škol
95
18. Závěry a zjištění ČŠI, případně jiných kontrol (u zpráv ČŠI uveďte čj.
a signaturu)
PSSZ kontrola vyplacených dávek a evidenčních listů za období 1.1.2005 – 31.10.2006
závěr: bez závad
MHMP odbor stížností, mimořádných kontrol a metodiky kontrolní činnosti
prověření přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly
13
VZP
závěr: vše v pořádku, sdělena pouze drobná doporučení
kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních
povinností plátce pojistného
závěr: bez závad
XXX
Rozbor hospodaření za školní rok 2006/20007 není součástí této zprávy. Bude
zpracován samostatně k 31. 12. 2007. Rozbor za I. pololetí roku 2007 byl předložen
MHMP.
14
Školní a mimoškolní aktivity
Internát
Září:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Říjen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Podzimní ZOO – všechny výchovné skupiny
Soutěžní sportovně kvízové odpoledne v DD Klamovka I. - III. skupina
Návštěva akce „Policie ČR dětem“ na Císařské louce – moderní technika v práci
dopravní policie – všechny skupiny
Kbely – Letecké muzeum – den otevřených dveří – všechny skupiny
Kampa – výstava velkorozměrných fotografií – všechny skupiny
Staroměstská mostecká věž – prohlídka s výkladem – I. – III. skupina
„Vyšehrátky“ – loutkové představení – I. – III. skupina
Obnovení smlouvy v plaveckém bazénu Radlice – 1x týdně plavání
Střešovice – výstava ryb I – III. skupina
Výlet vlakem do Sedlce – převoz přes Vltavu – Bohnický les I. a II. skupina
Svatováclavská pouť – Výstaviště – všechny skupiny
Staré Město – Havelské nám. a okolí I. a II. skupina
Hůrka – soutěžní odpoledne v pouštění draků – I. – III. skupina
Botanická zahrada – výstava exotických rybek v zahradě Kinských – I. – IV. skupina
Večerní vycházka na Staré Město, Karlův Most, Kampa – IV. skupina
Výlet do Stromovky – návrat parníkem I. – III. skupina
Podzimní jarmark „centrum pro postižené „ Stodůlky – všichni
Kotlářka – soutěžní odpoledne s hledáním pokladu I. – III. skupina
Obnovení smlouvy s Městskou knihovnou - III. a IV. skupina – pravidelné úterní
návštěvy
Sportovní areál Na Františku – horolezecká stěna, atletické dráhy, I. – III. skupina
Listopad:
• Obnovení smlouvy zimní stadion Štvanice – 1x týdně bruslení všichni
• Turistický pochod – „Milíčovské rybníky“ I. – III. skupina
• Výlet do Průhonic – zámecký park I. – III. skupina
• Galerie Diamant - výstava skla a skleněných plastik II. a III. skupina
• Botanická zahrada – výstava „Keramika a malba na sklo“ I. skupina
• Výlet do Divoké Šárky – všichni
• Bílá hora – dětské odpoledne u příležitosti bitvy na Bílé hoře I. – III. skupina
• Návštěva muzea Policie ČR všichni
• Vycházka na Vyšehrad – historie s výkladem III. a IV. skupina
• Návštěva filmového představení multikino Smíchov
IV. skupina
Prosinec:
• Klášter Františkánů – výstava betlémů – všichni
• Vánoční trhy – náměstí Míru, Václavské nám., Staroměstské nám. – všichni
• Kostel sv. Antonína – vánoční koncert
I. – III. skupina
• Výstava „Krtek slaví 50“ – vila Portheimka
I. a II. skupina
• Fotbalové utkání na Spartě – III. a IV. skupina
• Národní divadlo – „Prodaná nevěsta“ vybrané děti – nedělní představení
15
Leden:
• Národní museum – „Lovci mamutů“ všichni
• Státní opera Praha „Popelka“
• Vycházka „Pražské kostely“ – prohlídka betlémů I. – III. skupina
• Historické centrum Prahy – vycházky průběžně – všichni
• Vítání sněhu v Praze – bobování na Petříně I. – III. skupina
• Vojenské historické muzeum – Praha Hrad
všichni
• Účast na Tříkrálovém průvodu Malou Stranou II. – IV. skupina
• Návštěva Klementina – knihovna II. – IV. skupina
Únor:
•
•
•
•
•
Návštěva obchodního centra Chodov – výstava „Dinosauři z Patagonie“ – všichni
Průběžně vycházky k Vltavě – krmení ptactva v zimě I. – III: skupina
Galerie Chodov – účast na vernisáži obrazů žáků naší školy
II. – IV. skupina
Návštěva Planetária hl.m. Prahy - všichni
Pražský hrad – Staré purkrabství a Muzeum hraček
II. a III. skupina
Březen:
• Zámecký park Trója – procházkou přes Stromovku II. a IIII. skupina
• Velikonoční výstava v Celené ulici – zvyky a tradice všichni
• Matějská pouť všichni
• Muzeum hudby – Orbis Pictus – výstava P. Nikla III. a IV. skupina
• Výlet do Prokopského údolí – útulek ochranářů ptactva všichni
• Toulcův dvůr všichni
• Vyšehradské katakomby – Slavín
II. a III. skupina
Duben:
• Návštěva Botanické zahrady v Tróji všichni
• Výlet do Divoké Šárky, Krčského lesa a parku Rokyta – všichni
• Filmové představení na Smíchově – IV. skupina
• Večerní procházky Prahou IV. skupina
• Sportovní odpoledne na Dětském ostrově všichni
• Strahov – návštěva kláštera a muzea miniatur všichni
Květen:
• Botanická zahrada Na Slupi – výstava jarních květin
všichni
• Návštěva kina Zličín – IV. skupina
• Den dětí v Otulcově dvoře
I. – III. skupina
• Bambiriáda – Střelecký ostrov
všichni
• Návštěva Průhonic – vystoupení sokolníka
všichni
• Výlet s koloběžkou – pobřežní cesta – Holešovice
I. skupina
• Návštěva vojenského muzea - chlapci III. a IV. skupina
Červen:
• Happy fest na Střeleckém ostrově
všichni
• Španělská synagoga – výstava starých pohlednic IV. skupina
• Návštěva kina Smíchov
III. a IV. skupina
• Divadelní představení „Dlouhý, Široký a Bystrozraký - Divadlo na Vyšehradě
III. skup.
I. –
16
•
Celodenní výlety
soutěžní den v lesoparku Hostivař
návštěva krytého bazénu
filmové představení v IMAX a večírek na rozloučenou se školním rokem
Sportovní činnost
Kroužek KARATE
Vedoucí: Jana Chrenková
Začátek činnosti: říjen 2006
Konání: 1x týdně v úterý od 10:00 do 18:00 v tělocvičně školy
Počet účastníků: zapsáno 14 žáků, pravidelně docházelo 8 žáků
Náplň: základní techniky z karate, zvýšení fyzické kondice a upevnění vnitřních postojů a
hodnot v oblasti sportu
Kulturně zájmová činnost
Mateřská školka
12. 9.
výstava výtvarných prací – zahrada v Lipové
19. 9.
Kampa
27. 9.
Kampa – výstava fotografií
5. 10.
Václavské nám. sv. Václav
9. 10.
Botanická zahrada – výstava rybek
31. 10.
Havlíčkovy sady – výlet
5. 12.
Mikulášská besídka
7. 12.
vánoční výstava – drátkování
8. 12.
Staroměstské nám. – vánoční trhy
14. 12.
výstava betlémů – klášter Františkánů
15. 12.
Pražský hrad – příspěvek do kasičky pro opuštěné děti
22. 12.
vánoční besídka
22. 1.
vycházka na Petřín
27. 2.
karneval v MŠ
16. 3.
Karlův most
27. 3.
divadlo Minor „Tuč a Ňák“
28. 3.
velikonoční výstava – drátkování
27. 4.
Petřín – výlet
15. 5.
dopravní hřiště
1. 6.
Národní muzeum – výstava Lovci mamutů
6. 6.
Vyšehrad
7. 6.
Pražský hrad a zahrady
19. 6.
dopravní hřiště
24. 5.
setkání s rodiči:
co se děti naučily – pásmo básniček a písniček
video – den v MŠ
beseda s dr. Šedivou – než půjdeme do školy
diskuse – dotazy rodičů
17
1. stupeň základní školy
Návštěva divadelních představení - Divadlo Minor:
5 třída
představení:
Lovci mamutů
Karkulka
Vinetou
Bruncvík
O Malence
Velké putování Vlase a Brady
Tajemný hrad v Karpatech
Pohádka o líné Liduně
Návštěva Divadla v Dlouhé
1. A,B 2.A,B
Čtyři pohádky
Výtvarné akce – vedoucí Z. Michalová
září:
• výlet do Sázavského kláštera 8.A,B, 9. tř.
• výstava na Kampě – „Země krásná, neznámá“ 6. tř., 8.A,B
G I a II
březen – květen:
• vycházky po Sedmikostelí 6. tř., 7.A, 8.A, 8.B, G I a II
• vycházka Karlův most (k 650. výročí) 6.tř., 7.A, 8.A,B
• Veletržní palác 19. a 20. století české a světové malířství G I a II
• „Obrazy vyprávějí“ – výstava v klubu vozíčkářů
• Galerie U zeleného ptáka – Chodov – 60 prací jako ukázka toho nejlepšího z prací
našich žáků
Výstava v galérii naší školy (výsledek dvouleté tvorby našich žáků v hodinách VV):
• Řecká astrologie, mytologie a výtvarná symbolika
• České malířství od poloviny 19. století do poloviny 20. století
• Op-art
Přednáška s ukázkami: Výchova uměním aneb umění komunikovat
byl zpracován text o způsobu výtvarné práce na škole pro sluchově postižené, ukázky a text v programu Power point, ústní komentář
Kroužek PANTOMIMA
Vedoucí: František Půlpán
Četnost konání: 1x týdně úterý od 15:00 do 16:00 hod. v malé tělocvičně ve škole
Celkem se zapsalo a navštěvovalo 7 žáků 5. třídy
Žáci se zúčastnili 20. – 22. 4. 2007 soutěže v Kolíně
18
Výtvarný kroužek
Vedoucí: Zita Michalová
Četnost konání: 1x týdně, pondělí od 14:00 do 15:00 hod.
Celkem se zapsalo 9 žáků, pravidelně navštěvovalo 5 žáků z 2. stupně ZŠ.
Kroužek byl zpočátku věnován preciznímu nácviku práce s jednotlivými materiály, ale
postupně se přešlo pouze na keramiku.
Kroužek klavíru:
Vedoucí: Mgr. Křápová
Četnost konání: pravidelně 1x týdně
Účast: 10 sluchově postižených žáků ve věku od 8 do 16 let
Výsledky své práce předvedly děti na vánočním koncertu ve škole.
Přílohy: T a b u l k y p o d l e j e d n o t l i vý c h t y p ů š k o l
19
MATEŘSKÁ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
IZO 110 001 737
počet
zapsaných
dětí
počet
docházejících
dětí
∅
docházky
na třídu
∅ docházky
v %
Ø dětí
na učitele
k 30.6. 2006
2
15
15
7,5
50
5
k 30.6. 2007
2
2
9
9
4,5
45
3
homogenních
2
Celkem
heterogenních
počet tříd
•
počet neumístěných dětí:
0
•
počet dětí s odkladem školní docházky:
7
20
ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENÉ
IZO 110 001 711
Počet tříd
k 30.6. 2006
k 30.6. 2007
I. stupeň
II. stupeň
celkem
8
8
7
6
15
14
I. stupeň
II. stupeň
celkem
48
48
53
44
101
92
Počet žáků
k 30.6. 2006
k 30.6. 2007
Průměrný počet žáků k 30.6.2007
na třídu:
I. stupeň
II. stupeň
průměr za školu
6
7,33
6,57
I. stupeň
II. stupeň
průměr za školu
6,3
5,4
6,0
na učitele:
Průměrný počet žáků na 1 učitele na II. stupni nemá vypovídací charakter, protože na II.
stupni učí i učitelé gymnázia. Učitelé jsou zařazeni buď u ZŠ nebo u G podle převažující
míry vyučovací povinnosti na tom kterém stupni.
Počet žáků, kteří ukončili školní docházku
•
•
v 9. ročníku: 10
v nižším ročníku (ve kterém): 0
21
Chování
velmi dobré
ročník
I. pololetí
uspokojivé
II. pololetí
1.A
počet
7
%
100
počet
7
%
100
1.B
6
100
6
100
2.A
4
100
4
100
2.B
5
100
5
100
3.
7
100
7
100
4.A
5
100
5
100
4.B
5
100
5
100
5.
9
100
9
100
6.
5
100
7
100
7.A
6
100
6
100
7.B
7
87,50
6
85,71
8.A
5
100
5
100
8.B
8
100
9
100
9.
9
90
10
celkem
88
97,77
91
I. pololetí
neuspokojivé
II. pololetí
I. pololetí
počet
%
počet
%
počet
1
12,5
1
14,28
100
1
10,0
98,91
2
2,23
1
1,08
%
II. pololetí
počet
%
Zameškané hodiny k 30.6.2006
omluvené
neomluvené
celkem
•
2005/2006
2006/2007
10382
2
10384
9988
6
9994
Nejčastěji řešené výchovné problémy:
Neomluvená absence (1x)
Sjednocení výchovného působení rodičů a školy (3x)
Prospěch
I. pololetí
počet žáků
x)
Prospěli - I. st.
41
Prospěli – II. st.
Z toho s vyznam.
Neprospěli - I. st.
Neprospěli – II. st.
Klasifikováni – I.st.
Klasifikováni - II.st.
Klasifik. celkem
Neklasifik. – I. st.
Neklasifik. - II. st.
Neklasif..celkem
41
6
0
1
41
42
x)
II. pololetí
%
počet žáků
100
41
97,61
14,28
0
2,39
100
100
44
9
1
0
41
44
92
0
0
0
7
7
%
x)
100
20,45
0
100
100
100
0
0
0
1.A neklasifikování (7 žáků), 1.B, 2.A, 2.B slovní hodnocení
22
Přípravná třída pro děti se sociálním znevýhodněním - počet dětí, asistent učitele
apod.
nemáme
Evaluace – 6. ročník základní školy
Zúčastnilo se 7 žáků základní školy
Srovnávací testy vypracovávali žáci z předmětů český jazyk a matematika a z obecných
studijních předpokladů.
Školní družina – školní klub
školní družina
školní klub
počet oddělení
počet žáků
počet žáků na vychovatele
1
0
14
0
14
0
23
GYMNÁZIUM PRO SLUCHOVĚ POSTIŽENOU MLÁDEŽ
IZO 000638226
Počet tříd:
počet tříd
počet žáků
4
4
30
33
K 30.6. 2006
K 30.6. 2007
Počet žáků a tříd podle studijních oborů k 30. 6. 2007 :
studijní obor
kód oboru
g - všeobecné
79-41-K/401
délka
studia
ročník
počet
tříd
počet
žáků
forma
studia
4
I. –IV.
4
33
D
Průměrný počet žáků k 30.6.2007 :
•
•
x)
na třídu:
na učitele:
8,25
3,628x)
u gymnázia jsou vedeni ředitel školy a statutární zástupce
Obory ve srovnání se školním rokem 2005/2006 (uvést kód oboru a název):
•
stávající obor:
g – všeobecné
•
zrušené obory:
0
•
dobíhající obory:
0
•
důvody změn:
0
79-41-K/401
Údaje o přijímacím řízení:
na školní rok 2006/2007:
•
počet přihlášených:
10
z toho dívek
7
•
počet přijatých žáků:
8
z toho dívek
6
24
na školní rok 2007/2008
•
počet přihlášených celkem:
7
z toho dívek: 2
•
počet přijatých po prvním kole:
5
z toho dívek: 1
•
počet přijatých po druhém
a 3. kole:
2
z toho dívek: 1
•
počet přijatých na odvolání:
0
z toho dívek: 0
•
počet přijatých celkem:
7
z toho dívek: 2
•
volná místa (počet, obor):
3
všeobecné
Prospěch žáků a ukončení studia k 30. 6. 2007
počet žáků
prospěli celkem
z toho s vyznamenáním
neprospěli
opakují ročník
klasifikovaných celkem
vyloučených z prospěchových důvodů
vyloučených z výchovných důvodů
studentů, kteří zanechali studia z jiných důvodů
31
8
2
0
33
0
0
0
Hodnocení chování žáků ve školním roce 2006/2007
počet žáků
velmi dobré
Uspokojivé
neuspokojivé
33
31
2
0
•
celkový počet zameškaných hodin:
2470
•
z toho omluvených:
2465
•
z toho neomluvených:
5
Výsledky maturitních zkoušek:
druh zkoušky
počet žáků
maturitní
celkem u zkoušky
z toho opakovaně u zkoušky
žáci posledního ročníku, kteří zkoušku nekonali
prospěli s vyznamenáním
prospěli
neprospěli
závěrečná
8
0
0
3
3
2
25
Přijímací řízení na vyšší typ školy, jaký:
6.9.1. Zájem o absolventy v různých typech zaměstnání (uvést):
1 absolvent bude zaměstnán v Sociálním ústavu v Dobřichovicích
.
6.9.2. Počet přihlášených k dalšímu studiu
•
celkem:
6
•
z toho VŠ:
5
•
z toho VOŠ:
1
Jedna absolventka se bude léčit (anorexie).
Ověřování výsledků vzdělávání (Maturita nanečisto)
Termín konání: 16. 11. 2007
Zúčastnilo se celkem 8 studentů IV. ročníku gymnázia
Český jazyk
8 studentů
Anglický jazyk
3 studenti
5 studentů
Německý jazyk
Matematika
1 student
Občanský základ
3 studenti
Inform.technologický základ
1 student
3 studenti
Přírodovědně technologický základ
26
INTERNÁT
IZO 110 001 753
Internát je v provozu od pondělí do pátku pouze ve školním roce; příjezd dětí na internát
v neděli odpoledne nebo v pondělí ráno, odjezd pátek odpoledne.
Kapacita :
53 lůžek
naplněnost k 30.6.2006:
35
naplněnost k 30.6.2007:
36
Činnost internátu: viz výroční zpráva školy
27
Speciální pedagogické centrum
IZO 108 025 365
Zaměření centra:
Péče o sluchově postižené děti a mládež a děti s poruchami komunikace.
Spolupráce s dalšími zařízeními:
• mateřskými, základními a středními školami (integrace)
• s ostatními SPC pro sluchově postižené (doporučená péče)
• se SPC pro augmentativní a alternativní komunikaci Praha 2
• spec. školy pro děti s kombinovanými vadami
• s klinickými logopedy (péče o sl. post)
• s Centrem kochleárních implantací FN Motol
• s ORL kl. FN Motol (testování kochleárně implantovaných)
• další vzdělávání v oboru (IPPP ČR, ÚVDZP, logopedická společnost,
psychologická společnost
• foniatrická klinika FN Praha 2
Další odborná činnost:
LSMS: Kurz ranné péče o sluchově postižené děti pro logopedy a klinické logopedy –
lektorování
Klienti centra
klienti
k 30.6.2006
k 30.6.2007
počet klientů celkem
152
154
- z toho z Prahy
84
78
- mimopražských* (Středočeský)
68
76
∅ počet žáků/klientů na ped. pracovníka
121,6
123,2
Pracovníci centra
z toho
pracovníci
fyzických
přepočt.
fyzických
přepočt.
počet pracovníků celkem
2
1,25
2
1,25
psychologové
1
0,25
1
0,25
spec. pedagogové
1
1
1
1
sociální pracovníci
ostatní
kvalifikovanost v %
V Praze dne
100
100
RNDr. Pavel Laně, ředitel školy
28
29

Podobné dokumenty