Vyrocni zprava 2012_2013x - Základní škola T.G.Masaryka, Pyšely

Komentáře

Transkript

Vyrocni zprava 2012_2013x - Základní škola T.G.Masaryka, Pyšely
Základní škola T.G.Masaryka
v Pyšelích
Pražská ul.č.168, 251 67 Pyšely, tel.: 323647 185, E-mail: [email protected], www.zspysely.estranky.cz
Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2012/2013
Zpracovala: Mgr. Iva Niklesová
Obsah
Obsah .................................................................................................................... 1
1 Charakteristika školy......................................................................................... 2
2 Vzdělávací koncepce......................................................................................... 5
3 Personální zabezpečení...................................................................................... 5
4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ............................................................ 7
5 Učební plán........................................................................................................ 9
6 Zápis k povinné školní docházce a následné přijetí k základnímu vzdělávání
v naší škole .......................................................................................................... 11
7 Rozmisťovací řízení ve školním roce 2012 - 2013 ......................................... 11
8 Přehled výchovně vzdělávacích výsledků k 30.6.2013.................................. 13
9 Péče o integrované žáky.................................................................................. 15
10 Další aktivity školy......................................................................................... 16
11. Stav majetku k 31.12.2012............................................................................ 24
12 Pořízení nového majetku............................................................................... 25
13 Pracovna výpočetní techniky ........................................................................ 29
14 Informace o škole .......................................................................................... 29
15 Zajištění prostor pro výuku ........................................................................... 29
16 EU Peníze školám ......................................................................................... 30
17 Klub rodičů a přátel školy při ZŠ v Pyšelích ............................................... 30
18 Hospodaření školy za celý rok 2012
a 1. pololetí roku 2013................. 31
1
Základní údaje o škole
Název:
Základní škola T. G. Masaryka
Adresa:
Pražská 168, 251 67 Pyšely
Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
43750699
Zřizovatel:
Město Pyšely
Kontakty:
Telefon:
323 647 215, 323 647 185
E-mail:
[email protected]
WWW stránky:
www.zspysely.estranky.cz
1 Charakteristika školy
Právní subjektivita
Základní škola T. G. Masaryka v Pyšelích je samostatným právním subjektem. Byla zřízena
Obecním zastupitelstvem v Pyšelích podle zákona č. 564/1990 Sb. O státní správě a
samosprávě ve školství jako příspěvková organizace zřizovací listinou ze dne 7. prosince
1993.
Vlastnické vztahy
Základní škola T. G. Masaryka je umístěna ve dvou školních budovách. Město Pyšely jakožto
vlastník nemovitostí, a to domu čp. 187 a domu čp. 168 a pozemků č. parc. 12/2 stavební, 200
stavební a č. parc. 130/5 ostatní plocha, přenechává na základě smlouvy všechny tyto
nemovitosti do bezplatného užívání a správy Základní škole T. G. Masaryka v Pyšelích, a to
dnem 8.12.1995 na dobu neurčitou.
Materiální zabezpečení výuky a provozu je omezeno od ledna 2007 statikem, který
uzavřel budovu čp. 187 z důvodu havarijního stavu této budovy. Během školního roku
2012/2013 došlo k rekonstrukci krovů staré budovy a od září 2013 bude v budově obnoven
provoz.
Složení Školské rady ve školním roce 2012/2013:
Zákonní zástupci rodičů
Ing. Klára Křížová
Lucie Zaradičková
Pedagogové
Mgr. Jana Křížová
Mgr. Jitka Bartošová
Za zřizovatele
Ing. Dana Drábová, Ph.D.
Ing. Petr Walder
2
Teoretické vyučování:
počet učeben celkem………………....................9..............................zredukováno na 7
z toho odborných………………………………..4………..…………zredukováno na 2
pracovna výpočetní techniky (vybudována z pracovny Aj a přilehlého půdního
prostoru sloužícího doposud jako kabinet Tv)……………...……...…………………..1
5. třída umístěna do původní pracovny VT…………………………………………….1
Tělocvična……………………………………………………………………………...0
Praktické vyučování – počet míst pro praktické vyučování:
školní dílna……………………………………………………havarijní stav – uzavřena
pracovna rodinné výchovy…………………použita pro výuku v 3. třídě…………..…1
cvičná kuchyň……………………………………………………….…kapacita 12 žáků
skleník…………………………………………………………………kapacita 15 žáků
Výchova mimo vyučování
Družina…………………………52 míst…….v současné době umístěna v 1. a 2. třídě
Kapacita stravovacího zařízení (počet podávaných obědů)…………………………150
Po materiální stránce teoretické i praktické vyučování ohroženo není. Škola má dostatek
učebních pomůcek na zabezpečení všech vyučovacích předmětů. Nedostatkem školy je
současný špatný technický stav novější budovy školy a s tím související špatný první dojem
ze školy. Dále velkým nedostatkem je absence vlastní tělocvičny. Tento problém řešíme
pronájmem tělocvičny od Sokola Pyšely. V době mimo topnou sezónu činí nájem 0 Kč/týden,
v topné sezóně 1 000 Kč/den.
Z důvodu havarijního stavu staré budovy, který byl vyhlášen v lednu 2007, se škola
potýkala s nedostatkem místa. Chyběly prostory pro dvě třídy 1. stupně, což bylo řešeno
umístěním jedné třídy do pracovny rodinné výchovy a druhé třídy do pracovny výpočetní
techniky. Tento stav je již vyřešen rekonstrukcí krovů a celkovou opravou budovy. Umístění
šaten na chodbách budov skončilo v červnu 2013 a od září 2013 budou fungovat šatní kóje ve
staré opravené budově.
3
Žáci
Ve školním roce 2012/2013 bylo k 30. září 2012 zapsáno do školy celkem 178 dětí.
Přehled žáků školy podle bydliště k 30.6.2013
1. stupeň
Místo
1.
2.
3.
2. stupeň
4.
5.
6.
7.
8.
Celkem
celkem
9.
CH/D CH/D CH/D CH/D CH/D CH/D CH/D CH/D CH/D
CH
D
Pyšely
9/9
5/9
6/8
4/4
5/4
6/5
4/4
4/6
2/2
96
45
51
Dětský domov
0/1
2/0
1/0
0/2
3/2
0/1
1/1
0/3
1/2
20
8
12
1/1
1/0
3/2
1/0
0/1
1/1
1/2
0/1
16
8
8
2/2
1/3
1/2
2/0
0/1
1/0
19
10
9
Pětihosty
Zaječice
3/1
Barochov
0/1
Řehenice
1/0
1
1
0/2
Nespeky
0/1
1/0
0/1
Babice
0/1
0/1
5
2
3
1
1
1/0
3
1
2
Poříčí nad S.
0/1
Říčany
1
1
Vysoká Lhota
Praha
0/1
0/1
1/0
1/0
1/0
0/1
6
3
1
1
1
1
2/0
3
2
81
1/0
Čtyřkoly
3
Borová Lhota
Strančice
Mnichovice
1/0
Senohraby
0/1
1
Bystřice
Javorník
Turkovice
Z toho chlapců
13
10
9
7
11
10
7
6
8
81
Z toho dívek
13
12
14
9
9
8
9
13
5
92
Dětí celkem
26
22
23
16
20
18
16
17
13
173
;
4
92
173
Počet žáků na třídu k 30.6.:
třída
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
počet žáků k 30.6.2012
24
26
16
19
18
14
17
15
11
160
počet žáků k 30.6.2013
26
22
23
16
20
18
16
17
13
173
2 Vzdělávací koncepce
Škola se od školního roku 1993/1994 účastnila ověřování výuky podle vzdělávacího
programu Obecná škola a od školního roku 1994/1995 ověřování vzdělávacího programu
Občanská škola. Od školního roku 2005/2006 učíme dle ŠVP „Škola pro děti“. Ve školním
roce 2012/2013 jsme vyučovali podle tohoto ŠVP ve všech devíti ročnících.
3 Personální zabezpečení
1. Škola
učitelé kvalifikovaní…………………………………………………………….……………...9
učitelé nekvalifikovaní………………………………………………………....………..….3,55
asistentka pedagoga (KÚ) ....................................................................................................... 0,5
asistentka pedagoga (ÚP) ........................................................................................................ 1,0
správní zaměstnanci………………………………………………………………….……..2,00
topič……………………………………………………………………………….…..……DPČ
účetní .....................................................................................................................................DPČ
2. Družina
Vychovatelky školní družiny…………………………………………………………..…...1,50
3. Školní jídelna
Vedoucí školní jídelny……………………………………………………………….….….0,50
Pracovnice školní jídelny…………………………………………………………..……….1,00
4. Celkem přepočtených pracovníků školy………………………………………..…....19,05
5
Průměrný počet pracovníků:
rok
počet přepočtených pracovníků celkem
počet přepočtených pedagogických pracovníků
k 30.6.2012
17,71
13,23
k 30.6.2013
19,05
15,55
Přehled zaměstnanců
jméno
Niklesová
Iva
titul
Mgr.
Havlíčková
Kamila
Mgr.
Cholevová
Ingrid
Bartíková
Tereza
Bc.
UJAK
Vychovatel. učitelka
Linhartová
Martina
Mgr.
PedF UK
1. - 5.r., D
učitelka
Rezková
Eva
Mgr.
UJAK
1. - 5.r.
učitelka
Bartošová
Jitka
Mgr.
UJAK
1. - 5.r.
učitelka,Mp
Nechvátal
Ivo
PhDr. FF UJEP
Čj - D
učitel
Křížová
Jana
Mgr.
UJAK
Aj
učitelka
Hrubá
Žaneta
Mgr.
PedF JU
F-M
učitelka
Pěkná
Iva
SPedŠ
vychovatel.
učitelka
Novotná
Milena
Mgr.
PedF ZU
Aj
učitelka
Mgr.
PřF UP
Z-D
učitelka
Šťovíčková - Vlková Dana
vzdělání
PedF UK
aprobace
1. - 5.r.,VP
funkce
ředitelka,ICT
PedF MU
1. - 5.r.
učitelka
PedF Ostrava 1. – 5. tř.
učitelka
Slámová
Hana
SZŠ
Vogeltanzová
Lara
UJAK
Papučíková
Zdeňka
školnice
Papučík
Rudolf
topič
Pěkná
Iva
ved. ŠJ
Smutná
Dagmar
ved. kuch.
Beranová
Irena
kuchařka
Bergmannová
Monika
uklízečka
6
vych.ŠD
Spec. ped. AP, vych. ŠD
4 Vzdělávání pedagogických pracovníků
1. Studium při zaměstnání
- Bc. Tereza Bartíková studuje UJAK, magisterské studium 1. stupeň ZŠ
- Lara Vogeltanzová studuje UJAK, bakalářské studium Vychovatelství
- Mgr. Iva Niklesová – specializační studium Metodik ICT
2. Další vzdělávání učitelů
Učitelé se zúčastňovali dalšího vzdělávání organizovaného Pedagogickým centrem v Praze a
Pedagogickým centrem Střední Čechy, pokud to provozní možnosti naší malé školy
dovolovaly.
Přehled účasti učitelů na vzdělávacích akcích
Jméno
datum
Bartošová Jitka
27.9.2012 Rostliny léčí a krášlí
Bartošová Jitka
Havlíčková Kamila
název
11.10.2012 Učíme se v ZOO
6.11.2012
Možnosti výuky čtení z pohledu jejích výhod i
případných úskalí
Křížová Jana
Novotná Milena
13.11.2012 Dramatizace příběhů a pohádek v hodinách Aj
Havlíčková Kamila
27.11.2012 Učím (se) rád
Havlíčková Kamila
11.3.2013 „Děda Lesoň“ – matem. prof. Hejného
Nechvátal Ivo
26.3.2013 Herní aktivity v českém jazyce
Hrubá Žaneta
Vlková Dana
10.4.2013
Bartošová Jitka
12.4.2013 Počítačová kriminalita, kyberšikana
Linhartoví Martina
19.4.2013 Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost
Cholevová Ingrid
22.4.2013 Matematika pana prof. Hejného
Nechvátal Ivo
23.4.2013
Přemýšlíme, tvoříme a objevujeme v
matematice
Rozvoj čtenářské gramotnosti s využitím textů
se sportovní tématikou
7
Rezková Eva
23.4.2013 Školení pro spec. pedagogy
Křížová Jana
Novotná Milena
24.4.2013 Hry v počáteční výuce AJ
Havlíčková Kamila
16.5.2013 Hv jako metoda učení v oblasti ekolog. Výchovy
Havlíčková Kamila
16.5.2013 Hv jako metoda učení v oblasti ekolog. Výchovy
Havlíčková Kamila
30.5.2013 Hry, nápady a náměty o přírodě
Niklesová Iva
Havlíčková Kamila
Cholevová Ingrid
Rezková Eva
Bartíková Tereza
Linhartová Martina
Hrubá Žaneta
Freyová Daniela
3. 6. 2013
Matematika dle pana prof. Hejného na 1. stupni
ZŠ
8
5 Učební plán
Učební plán 1. stupně „Škola pro děti“
1.
Vzdělávací oblast
Vzdělávací obor
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk
9
2.
3.
4.
5.
8+2 7+2 6+2 5+2
Anglický jazyk
3
3
3
Německý jazyk
Matematika a její aplikace
Informační a komunikační
technologie
Matematika
4
Člověk a jeho svět/Prv + Vl + Přír
2
4+1 4+1 4+1 4+1
2
2
4
Minimální
časová DČD Celkem
dotace
35
8
43
9
9
0
0
20
1
1
2+2
12
4
24
1
2
14
Člověk a společnost
0
0
Výchova k občanství
0
0
0
0
Člověk a příroda
Umění a kultura
Hudební
výchova
Výtvarná
výchova
Člověk a svět práce (integrováno do Vv)
Výchova ke
Člověk a zdraví
zdraví
Tělesná
výchova
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
2
2
7
7
1
1
1
1
1
5
5
0
0
10
10
0
0
2
2
2
2
2
Průřezová témata
Celková povinná časová dotace
plus volná disponibilní časová
dotace
20
19
21
23
21
104
0
3
3
3
5
14
Celkem
20
22
24
26
26
118
Poznámky k učebnímu plánu
1. stupeň
Volná disponibilní časová dotace (DČD) – 14 hodin:
Čj 2. – 5. tř. + 8 hodin
M 2. – 5. tř. + 4 hodiny
Vl 5. tř. + 1 hodina
Př 5. tř. + 1 hodina
Člověk a svět práce je integrován v počtu 5 hodin do Vv v 1. až 5. třídě.
9
118
Učební plán 2. stupně „Škola pro děti“
Vzdělávací oblast
Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor
6.
Český jazyk
3+1
Literární výchova
Anglický jazyk
3
Německý jazyk
Matematika a její aplikace
Matematika
4+1
Informační a komunikační technologie
1
7.
4
8.
4
3
0+2
3+1
0+1
3
0+2
4+1
9.
4
0+1
3
0+2
4+1
Minimální
časová DČD Celkem
dotace
15
0
12
0
15
1
1
1
16
1
12
6
6
4
19
1
2
0
Člověk a společnost
Výchova k občanství
Člověk a příroda
Umění a kultura
Člověk a zdraví
Člověk a svět práce
Dějepis
Občanská
výchova
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Hudební výchova
Výtvarná
výchova
Výchova ke
zdraví
Tělesná výchova
Rodinná výchova
Vd/Pss/Vp
Vd/Pss/Ajk
Celková povinná časová dotace
plus volná disponibilní časová
dotace
Celkem
Fyzikální praktikum - nepovinné
1+1
2
2
1+1
6
1
1
1
2
2
1
2
1
1+1
1
5
6
4
7
5
4
1
6
6
0
2
0+2
2
8
2
2
1+1
1
2
2
1
1
2
2
2
1+1
1
2
2
1
2
1
0+1
2
1
0+1
2
2
5
6
4
7
3
8
4
8
2
6
0+1
0+1
0
2
2
24
122
23
25
27
23
98
5
28
-
5
30
-
5
32
-
9
32
1
24
122
1
2. stupeň
Dvě hodiny oboru Výchova ke zdraví jsou využity ve výuce:
Př 8. tř. – 1 hodina, Rv 8. tř. – 1 hodina
24 hodin disponibilní časové dotace je využito ve výuce dle učebního plánu – viz výše.
10
8
2
Poznámky k učebnímu plánu
Vysvětlivky:
Pss – Psaní strojem
Vd – Vedení domácnosti
Ajk – Anglická konverzace
2
1
6 Zápis k povinné školní docházce a
následné přijetí k základnímu vzdělávání
v naší škole
Zápis k povinné školní docházce pro škol. rok 2013/2014 se konal 15. a 16. ledna 2013.
K zápisu se dostavilo 41 žáků se svými zákonnými zástupci, z nichž osm žáků nastupuje po
odkladu. Čtyři žáci přestoupili do jiné školy, jeden žák studuje v Anglii.
K 1. září 2013 by mělo nastoupit do 1. tříd 37 žáků.
7 Rozmisťovací řízení ve školním roce 2012
- 2013
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 13 žáků 9. ročníku a 1 žák 8.
ročníku. Čtyři žáci z 5. ročníku odcházejí na víceletá gymnázia, jeden žák na jazykovou
školu.
Přehled vycházejících žáků podle oborů
Třída Jméno
obor
9.
Baťha Daniel
Masér – sportovní a rekondiční
9.
Benda Adam
Aplikovaná chemie
9.
Bláha Martin
Programování aplikací
9.
Javůrková Dominika
Kuchař - číšník
9.
Koudelková Hermína
Pedagogické lyceum
9.
Kramný Martin
Informační technologie
9.
Kulhavý Kamil
Gymnázium
9.
Maršoun Lukáš
Údržba golfových hřišť
9.
Pulchartová Lucie
Grafický design
9.
Severa Jan
Přírodovědné lyceum
9.
Urbanová Kateřina
Hotelnictví
11
9.
Vávra Miloš
Autotronik
9.
Veselá Barbora
Knihkupecká a nakladatelská činnost
8.
Černík Jakub
Kuchař - číšník
5.
Havlíčková Johana
Gymnázium
5.
Tiefenbach Lukáš
Gymnázium
5.
Plocková Adéla
Gymnázium
5.
Kodua Luka
Gymnázium
5.
Baťha Matyáš
Jazyková základní škola
12
8 Přehled výchovně vzdělávacích výsledků
k 30.6.2013
Průměrný prospěch:
Povinné a povinně volitelné předměty:
13
Nepovinné a zájmové předměty:
14
Přehled prospěchu žáků:
Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
26
22
23
16
20
18
16
19
13
26
18
18
12
7
8
7
7
7
0
4
5
4
12
10
8
11
6
0
0
0
0
1
0
1
1
0
celkem
173
110
60
3
9 Péče o integrované žáky
Na škole jsme ve školním roce 2012/2013 pečovali o 10 integrovaných žáků a žákyň.
S každým z nich pracovala speciální pedagožka Mgr. Eva Rezková dle individuálního plánu
vypracovaného výchovnou poradkyní ve spolupráci s třídním učitelem nebo učitelem českého
jazyka a na základě odborného vyšetření v PPP. Individuální plán byl projednán s rodiči žáků
a se žákem samotným. Plán je dvakrát ročně vyhodnocován a modifikován dle skutečného
stavu.
Individuální integrace:
Třída
Počet žáků
Druh postižení
péče
3.
4.
5.
6.
7.
9.
2
2
1
2
2
1
Dyslexie, dysortografie
Dyslexie, dysortografie
Dysgrafie, dysortografie, lehká dyspraxie
Dyslexie, dysortografie, dyskalkulie
Dyslexie, dysortografie
ADHD
2x týdně
2x týdně
2x týdně
2x týdně
2x týdně
2x týdně
15
10 Další aktivity školy
18. školní akademie………………………21.6.2013……….………………..všichni
Lyžařský výchovně-výcvikový kurz.................................................. 20. 1. – 26. 1. 2013
Divadelní představení – KMD a koncerty:
Název akce, místo konání
datum
Hurá do opery - Státní opera v Praze
17.9.2012
1.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
24.9.2012
3.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
29.10.2012
4. a 5.
Divadelní představení v divadle Minor, Praha
2.11.2012
4.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
5.11.2012
3.
"Labyrint světa" - KD Kamenice
9.11.2012
7., 8. a 9.
"Čarokraj" - opera v Národním divadle (KMD)
11.11.2012
8. a 9.
Hurá do opery - Státní opera v Praze
12.11.2012
1.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
3.12.2012
4. a 5.
Divadlo The Bear Theatre - pyšelská sokolovna
7.12.2012
3. - 9.
20.12.2012
1. - 4.
Divadelní představení "Hurvínkův Mikuláš" v Praze
Hurá do opery - Státní opera v Praze
třída/y
7.1.2013
1.
"J Uhlíř" - KD Kamenice
15.1.2013
2. - 5.
"Klapzubova jedenáctka" - Divadlo Minor
17.1.2013
4.
Hurá do opery - Státní opera v Praze
21.1.2013
1.
28.1.2013
1. - 9.
18.2.2013
8. a 9.
25.2.2013
3.
4.3.2013
8. a 9.
"Divadelní cestopis" a "Nová dobrodružství vevrky Zrzečky" Divadélko pro školy; pyšelská sokolovna
"Prokletí rodu Baskervillů aneb Zlý pes" - Divadlo V Celetné
(KMD)
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
"Cyrano z Bergeracu" - Divadlo Pod Palmovkou (KMD)
16
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
25.3.2013
4. a 5.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
8.4.2013
3.
Populární hudba - Parnahaj, Šlik - pyšelská sokolovna
15.4.2013
1. - 9.
Hurá do opery - Státní opera v Praze
22.4.2013
1.
Výchovný koncert v Rudolfinu, Praha
13.5.2013
4. a 5.
"Vražda za oponou" - Hudební divadlo Karlín (KMD)
19.5.2013
8. a 9.
"Cesta kolem světa" - divadlo GONG
31.5.2013
1. - 4.
"Rebelka" - kino Čerčany
31.5.2013
5. - 9.
Hurá do opery - Státní opera v Praze
11.6.2013
1.
Hurá do opery - Státní opera v Praze
17.6.2013
1.
Besedy a jiné aktivity:
Název akce, místo konání
datum
Preventivní program pro 9. tř. - Volný čas
Přehlídka SŠ v Benešově
Prezentace TERA KLUBU
třída/y
8.11.2012
9.
21. a 22. 11. 2012
9.
12. 12. 20123
6. - 9.
Vystoupení pěveckého sboru s žesťovým kvintetem Bras
Five ve Vranově
16.12.2012
Vánoční besídka 1. stupně v sokolovně
17.12.2012
1. - 5.
Vánoční besídka 1. třídy
18.12.2012
1.
Návštěva Domova seniorů
20.12.2012
8. a 9.
Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě
11.1.2013
1.
Středověká hodina - paní Purkrtová
16.1.2013
7.
Enviromentální pořad "Lovci a jejich kořist"
18.2.2013
1. - 9.
Přednáška o Nepálu - pí Matuštíková
21.2.2013
1., 2. a 4.
Noční čtení v 1. třídě
20.3.2013
1.
17
Enviromentální pořad "Smysly živočichů"
22.3.2013
Velikonoční dílny pro žáky i veřejnost
26.3.2013
Beseda k volbě povolání s pracovnicí ÚP v Benešově
1. - 9.
8.4.2013
8.
Enviromentální pořad "Dravci a sovy"
26.4.2013
1. - 9.
Přednáška o domácích mazlíčcích - MVDr. P. Gbelec
29.4.2013
2.
Active English Week - týden s rodilým mluvčím
3. - 7. 6.2013
3. - 5.
Active English Week - týden s rodilým mluvčím
10. - 14. 6.2013
6. a 7.
Dětský den - akce KRPŠ
12.6.2013
1. - 5.
Preventivní program pro 9. tř. - 2. blok
13.6.2013
9.
Soutěže a olympiády:
Název akce, místo konání
datum
třída/y
Testování SCIO - Stonožka
8. - 12. 10. 2012
6.
2.11.2012
9.
5. - 9. 11. 2012
9.
Krajské kolo Logické olympiády v Babicích - M. Schick
Testování SCIO
Sálová kopaná v Benešově
23.11.2012
8. a 9.
"Zachraňte Afriku" - OA Neveklov
28.11.2012
9.
Florbalový turnaj žáků 2. stupně
20.12.2012
6. - 9.
Krajské finále v sálové kopané - Benešov
11.1.2013
8. a 9.
Olympiáda z Aj v Benešově - M. Horák a O. Chalupa
19.2.2013
6. a 8.
7.3.2013
8.
Olympiáda ze Z ve Vlašimi
14.3.2013
6. a 7.
Pyšelská kytička - školní recitační soutěž
15.3.2013
1. - 9.
Matematický klokan
22.3.2013
2. - 9.
8. - 12. 4. 2013
3. a 7.
Testování SCIO - KK II
Testování SCIO
"Mc Donald´s Cup" - fotbal. soutěž
17.4.2013
1., 2. a 3.
"Mc Donald´s Cup" - fotbal. soutěž
18.4.2013
4. a 5.
18
Požární ochrana očima dětí . Výtvarná a literární soutěž
19.4.2013
Velikonoční zpíváníčko - školní pěvecká soutěž
26.4.2013
"Mc Donald´s Cup" - fotbal. Soutěž - okresní kolo
Atletická všestrannost ve Vlašimi
1. - 9.
6.5.2013
4. a 5.
29.5.2013
1. - 5.
Výlety:
Název akce, místo konání
datum
Sázavský klášter
třída/y
22.5.2013
1.
5.6.2013
1.
Zbořený Kostelec
18.6.2013
3.
Letiště V. Havla - Praha
19.6.2013
4. a 5.
Čapí hnízdo - Olbramovice
24.6.2013
2.
Hrusice
Dva dny ve středověku - Šelmberk
25. - 26. 6. 2013
6. - 9.
Exkurze:
Název akce, místo konání
datum
třída/y
Exkurze na poštu a na MěÚ v Pyšelích
1.10.2012
9.
Statek pana Hanuše na Vysoké Lhotě
10.10.2012 1.
Exkurze do pyšelského muzea
31.10.2012 1.
Výstava Minerály - Praha
15.11.2012 5. - 9.
Exkurze do Zaječic
23.11.2013 1.
Exkurze do DD
14.12.2013 3. a 8.
Exkurze do ČNB v Praze
23.1.2013
8. a 9.
Exkurze do Planetária + Giganti doby ledové, Praha
23.4.2013
5. - 9.
Exkurze ke včelaři, panu Bartíkovi, Pyšely
30.4.2013
4.
Knihovna Čerčany
17.5.2013
1.
Exkurze ke včelaři, panu Bartíkovi, Pyšely
23.5.2013
6.
Exkurze do Planetária Praha + Zemědělské muzeum - Výstava
obalů
28.5.2013
3. a 4.
Exkurze do CAS Benešov - 3. blok prim. prevence
12.6.2013
9.
19
Kroužky:
- ve škole:
Fyzikálně-chemický kroužek ............ 1 h týdně ..........................................Mgr. Žaneta Hrubá
Pěvecký kroužek ............................... 2 h týdně .........................................Mgr. M. Linhartová
Keramický kroužek ........................... 8 h týdně ..................................................... A.Vrabcová
Kroužek florbalu ............................... 1 h týdně ............................................. Ing. K. Hlaváček
Angličtina I........................................ 2 h týdně .......................... Jazyková škola Profi English
Angličtina II. ..................................... 1 h týdně ...................................................... J. Ptáčková
Hra na hudební nástroje..................... 2 x týdně ............................ M. Marečková, P. Mareček
Taneční kroužek ................................ 1 h týdně .................................................. E. Svobodová
Klub dobré zprávy............................. 2 h týdně .......... Mgr. K. Havlíčková, Mgr. P. Šintalová
Origami.............................................. 1 h za 14 dní ................................................. pí Bláhová
- v blízkosti školy:
Výtvarná dílna u Marie ..................... 1 x týdně .................................................... M. Kolářová
Stolní tenis......................................... 1 h týdně ..................................................... J. Vejmelka
Pohybové hry mladší dívky............... 1 h týdně .................... K. Tomášková, Bc. T. Bartíková
Fotbal................................................. . ......... ................................................................R. Páša
Hasičský kroužek .............................. neděle ......................................Bc. T. Bartíková a další
Tvorba učebních pomůcek a ostatní činnosti
Tvorba vlastních vyučovacích pomůcek – fólií, PL, prezentací ........... všichni vyučující
Tvorba pracovních textů pro výuku matematiky a Informační a komunikační
technologie v 5., 6., 7. třídě ................... ............................................... pí řed. Niklesová
Správa pracovny výpočetní techniky .... ............................................... pí řed. Niklesová
Údržba audiovizuální techniky.............. ............................................... pí řed. Niklesová
Správa a doplňování webové stránky školy .......................................... pí řed. Niklesová
Sadba, pěstování a sklizeň zeleniny a hrozn. vína ................... žáci 7.,8. a 9. roč. pod
vedením pí uč. Bartošové
Sadba, pěstování a sklizeň zeleniny a květin ........................... žáci 1. – 5. třídy pod
vedením třídních učitelek
Ukázkové hodiny pro rodiče .................................................... ........... pí uč. Havlíčková
Výzdoba školy výtvarnými a keramickými pracemi žáků .................... pí uč. Bartošová,
Cholevová, Havlíčková, Bartíková, Rezková, Vlková, Slámová, pí Vrabcová
Péče o trávník a květiny v okolí školy ..................................... .. pí školnice Papučíková
20
Školní časopis Školníček.......................................................... ……... pí uč. Cholevová
Projekty
Budeme hrát pohádku..................................................................1. tř., pí uč. Havlíčková
Naše ZOO....................................................................................1. tř., pí uč. Havlíčková
Kniha o mně ................................................................................1. tř., pí uč. Havlíčková
Svačíme .......................................................................................1. tř., pí uč. Havlíčková
Naše oslava..................................................................................1. tř., pí uč. Havlíčková
Místní region .............................................................................. 9. tř., pí uč. Šťovíčková
Savci biomů světa..........................................................................8. tř., pí uč. Bartošová
Cestovní kancelář ....................................................................... 8. tř., pí uč. Šťovíčková
Velikonoce, Vánoce ...............................................................6. – 9. tř., pí uč. Bartošová
Orgánové soustavy člověka...........................................................8. tř., pí uč. Bartošová
Minerály ........................................................................................9. tř., pí uč. Bartošová
Včela medonosná ..........................................................................6. tř., pí uč. Bartošová
Léčivé byliny, herbář.....................................................................7. tř., pí uč. Bartošová
Historie odívání .............................................................................7. tř., pí uč. Bartošová
Období lidského života..................................................................8. tř., pí uč. Bartošová
Bydlení ..........................................................................................9. tř., pí uč. Bartošová
Jak pečuji o domácího mazlíčka....................................................6. tř., pí uč. Bartošová
Preventivní program ......................................................9. tř., CAS Magdalena, Benešov
Clothes shop ..................................................................................... 3. tř., pí uč. Křížová
Grocery shop .................................................................................... 3. tř., pí uč. Křížová
Exotic Animals................................................................................. 3. tř., pí uč. Křížová
My house/ room ............................................................................... 3. tř., pí uč. Křížová
My hometown .................................................................................. 4. tř., pí uč. Křížová
Prehistoric animal............................................................................. 4. tř., pí uč. Křížová
My sports activities. ......................................................................... 4. tř., pí uč. Křížová
TV program ...................................................................................... 4. tř., pí uč. Křížová
Famous popstar ................................................................................ 5. tř., pí uč. Křížová
My house/ room ............................................................................... 5. tř., pí uč. Křížová
My daily program............................................................................. 5. tř., pí uč. Křížová
My pet .............................................................................................. 6. tř., pí uč. Křížová
My favorite character ....................................................................... 6. tř., pí uč. Křížová
21
Description of the animal ................................................................. 6. tř., pí uč. Křížová
My family......................................................................................... 7. tř., pí uč. Křížová
My menu .......................................................................................... 7. tř., pí uč. Křížová
Description favorite singer, actor ..................................................... 7. tř., pí uč. Křížová
Description of the movie or the book............................................... 8. tř., pí uč. Křížová
My favorite character ....................................................................... 8. tř., pí uč. Křížová
Important city in the world (description) ......................................... 9. tř., pí uč. Křížová
The person you admire ..................................................................... 9. tř., pí uč. Křížová
Healthy lifestyle ............................................................................... 9. tř., pí uč. Křížová
Úspěchy žáků naší školy:
Žáci 1. až 5. třídy v soutěži atletické všestrannosti:
•
•
•
•
•
•
Nela Kocourková – 1. místo v běhu na 50m, 1. místo ve skoku dalekém a celkové
1. místo v kategorii žákyně 3. třídy
Agáta Svobodová – 2. místo v běhu na 50m, 3. místo v hodu míčkem
Simona Peřinková – 2. místo v běhu na 50m
Marian Grundza – 2. místo v běhu na 50m
Vojta Svoboda – 2. místo v hodu míčkem a celkové 3. místo v kategorii žáci 1.
třídy
Josefína Černohorská – 3. místo v běhu na 50m
Ondřej Svoboda, Marian Grundza, Martin Staněček, Václav Budík, Juraj
Lakatoš – 5. tř., Lukáš Svoboda, Matěj Havránek, Filip Kordík – 4. tř., Martin
Sládek – 3. tř.…… .................................................................. 3. místo v okresním kole
Mc Donald´s Cup, Benešov
M. Grundza, 5. tř................................................................................ nejlepší
střelec
v okresním kole Mc Donald´s Cup, Benešov
O. Svoboda, 5. tř. .................................................................... 1. místo v okresním kole
literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“
K. Černá, 5. tř. ........................................................................ 2. místo v okresním kole
literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“
M. Purkrt, 5. tř. ...................................................................... 3. místo v okresním kole
literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“
22
Kamil Kulhavý, Lukáš Maršoun, Martin Bláha, Jan Severa, Daniel Baťha – 9.
tř., Jan Sládek a Ondřej Chalupa – 8. tř............................. 2.
místo
ve
finále
futsalové ligy
Barbora Veselá, Jan Severa, Miloš Vávra a Adam Benda, 9. tř. ..............................
........................................................................................................ 2. místo v okresním kole
soutěže „Zachraňte Afriku“, OA Neveklov
23
11. Stav majetku k 31.12.2012
účet
22
28
označení
Majetek
Hmotný investiční
HIM majetek
Drobný dlouhodobý
DDHIM hmotný majetek
počáteční stav
k 1.1.2012
přírůstky
úbytky
konečný stav k
31.12.2012
1 851 227,31 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
1 851 227,31 Kč
5 029 002,12 Kč
314 388,40 Kč
67 881,53 Kč
5 275 508,99 Kč
112 004
Materiál na skladě
21 283,69 Kč
12 273,00 Kč
16 226,80 Kč
17 329,89 Kč
112 005
Potraviny na skladě
12 155,75 Kč
401 725,80 Kč
400 426,45 Kč
13 455,10 Kč
112 006
Operativní
evidence
Operativní
evidence
Operativní
evidence
Operativní
evidence
Operativní
evidence
Palivo na skladě
35 193,73 Kč
198 937,00 Kč
197 444,73 Kč
36 686,00 Kč
445 071,54 Kč
60 683,05 Kč
55 824,16 Kč
449 930,43 Kč
110 016,16 Kč
736,00 Kč
0,00 Kč
110 752,16 Kč
136 002,14 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
136 002,14 Kč
366 223,11 Kč
9 365,10 Kč
6 581,10 Kč
369 007,11 Kč
977 958,90 Kč
70 784,15 Kč
62 405,26 Kč
986 337,79 Kč
8 006 175,55 Kč
998 108,35 Kč
744 384,77 Kč
8 259 899,13 Kč
UCEB Učebnice
Knihy v učitelské
UKN knihovně
Knihy v žákovské
ZKN knihovně
OE Předměty do 500,- Kč
cel OE
24
12 Pořízení nového majetku
Nákup DDHIM …………………….…………………………. do 40 000,00 Kč
Nazev_pomůcky
Regál 7 polic
Hudební nauka - CD
Literatura I. - CD+obrazy(EU)
Literatura II. - CD + obrazy (EU)
Dyslexie - Čtení jako hraní (EU)
Vím, co čtu
Volejbalová síť
Sada kuchyňského náčiní
Titanová hluboká pánev
Titanový hrnec 16cm
Titanový hrnec 20cm
Titanový hrnec 24cm
Titanový pekáč
Titanová grilovací pánev
Titanový rendlík 16cm
Pánev WOK
Titanový hrnec 28cm
Výukový SW "Fakta o Velké Británii"
Fakta o Londýně - nástěnný obraz
Třídění minerálů - obraz
Smyslové orgány - obraz
Výukový SW "Nervová soustava"
Asie - politická mapa
Asie - obecně politická mapa
Amerika - politická mapa
Amerika - obecně geograf. mapa
Afrika - obecně geogr., polit. mapa
Austrálie a Nový Zéland
Vybrané hustoty látek
Systém HITACHI StarBoard (EU)
Dataprojektor NEC M311W (EU)
Dataprojektor NEC M311W (EU)
Stropní držák (EU)
Stropní držák (EU)
Dvojpylon. multifunkční tabule (EU)
Dvojpylon. multifunkční tabule (EU)
Zámek tabule (EU)
Zámek tabule (EU)
Detektor CO RCC426B
Malá násobilka - obraz nást. + A4
Abeceda - A3
Datum_nab. Ks Cena_kus
6.9.2012
11.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
11.2.2013
19.3.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
20.2.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
13.5.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.4.2013
15.5.2013
21.6.2013
21.6.2013
25
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3 990,00 Kč
3 580,00 Kč
3 309,00 Kč
3 310,00 Kč
3 580,00 Kč
3 280,00 Kč
1 000,00 Kč
380,00 Kč
700,00 Kč
450,00 Kč
500,00 Kč
550,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
450,00 Kč
600,00 Kč
650,00 Kč
300,00 Kč
2 690,00 Kč
2 490,00 Kč
2 280,00 Kč
220,00 Kč
2 690,00 Kč
2 690,00 Kč
2 280,00 Kč
2 280,00 Kč
1 664,00 Kč
1 663,00 Kč
1 663,00 Kč
23 474,00 Kč
24 200,00 Kč
24 200,00 Kč
5 174,00 Kč
5 174,00 Kč
38 890,00 Kč
38 890,00 Kč
2 299,00 Kč
2 299,00 Kč
929,00 Kč
Celk_cena
3 990,00 Kč
3 580,00 Kč
3 309,00 Kč
3 310,00 Kč
3 580,00 Kč
3 280,00 Kč
1 000,00 Kč
380,00 Kč
700,00 Kč
450,00 Kč
500,00 Kč
550,00 Kč
700,00 Kč
700,00 Kč
450,00 Kč
600,00 Kč
650,00 Kč
300,00 Kč
2 690,00 Kč
2 490,00 Kč
2 280,00 Kč
220,00 Kč
2 690,00 Kč
2 690,00 Kč
2 280,00 Kč
2 280,00 Kč
1 664,00 Kč
1 663,00 Kč
1 663,00 Kč
23 474,00 Kč
24 200,00 Kč
24 200,00 Kč
5 174,00 Kč
5 174,00 Kč
38 890,00 Kč
38 890,00 Kč
2 299,00 Kč
2 299,00 Kč
929,00 Kč
Abeceda - A4
Taburetka Mabel - modrá
Stůl + 2 židle
Katedra + židle
Český jazyk 1 GM pro ZŠ - CD
Minifotbalový míč s potiskem
Logico Piccolo
Pinzeta s rýhovanou čelistí
Skalpel
Chirurgické nůžky
Preparační jehla
Míč molitanový na kopanou
Míč molitanový na kopanou
Celkem
21.6.2013 1
7.6.2013 20
10.6.2013 15
10.6.2013 1
12.9.2012 1
25.2.2013 1
1.3.2013 14
1.3.2013 1
1.3.2013 1
1.3.2013 1
1.3.2013 1
19.3.2013 1
19.3.2013 1
738,00 Kč
3 549,00 Kč
3 649,00 Kč
224,00 Kč
169,00 Kč
239,00 Kč
113,00 Kč
120,00 Kč
115,00 Kč
146,00 Kč
202,00 Kč
202,00 Kč
ŠÚ
EU
OÚ
14 760,00 Kč
53 235,00 Kč
3 649,00 Kč
224,00 Kč
169,00 Kč
3 346,00 Kč
113,00 Kč
120,00 Kč
115,00 Kč
146,00 Kč
202,00 Kč
202,00 Kč
292 449,00 Kč
30 658,00 Kč
181 225,00 Kč
80 566,00 Kč
Nákup učebnic
Nazev_pomůcky
Český jazyk 1 GM - uvolň.cviky
(FRAUS)
Český jazyk 1 GM - už čteme...
(FRAUS)
Český jazyk 1 GM - Začínáme číst....
(FRAUS)
Český jazyk 9 - PU (Fraus)
Český jazyk 9 - UČ (Fraus)
Čítanka 8 - UČ (FRAUS)
Deutsch mit Max A1/1 - uč (FRAUS)
Chemie 9 - PU (FRAUS)
Chemie 9 - UČ (FRAUS)
Matematika - PU (1. roč.)
Matematika 1/1 - uč (FRAUS)
Matematika 1/2 - uč (FRAUS)
Matematika 3 - uč (FRAUS)
Občanská výchova 8, Rv 8 - UČ
(FRAUS)
Prvouka - PU (1. roč.)
Prvouka 1 - UČ (FRAUS)
Prvouka 3 - PS (FRAUS)
Prvouka 3 - UČ (FRAUS)
Přírodopis 8 - uč (FRAUS)
Přírodopis 9 - PU (FRAUS)
Přírodopis 9 - PU (FRAUS)
Datum_nab. Ks
Cena_kus
Celk_cena
9.7.2012
1
44,10 Kč
44,10 Kč
9.7.2012
1
80,10 Kč
80,10 Kč
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
29
1
20
1
5
1
18
1
2
30
27
80,10 Kč
359,10 Kč
134,10 Kč
161,10 Kč
170,10 Kč
359,10 Kč
143,10 Kč
2 322,90 Kč
359,10 Kč
2 682,00 Kč
161,10 Kč
850,50 Kč
359,10 Kč
2 575,80 Kč
0,00 Kč
205,20 Kč
3 348,00 Kč
3 013,20 Kč
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
9.7.2012
4
1
30
1
27
1
1
1
152,10 Kč
26
102,60 Kč
111,60 Kč
111,60 Kč
111,60 Kč
36,90 Kč
93,60 Kč
143,10 Kč
287,10 Kč
143,10 Kč
608,40 Kč
0,00 Kč
3 348,00 Kč
36,90 Kč
2 527,20 Kč
143,10 Kč
287,10 Kč
143,10 Kč
Stíratelná tabulka pro 1. roč. (FRAUS)
Výchova ke zdravému život. stylu PU
AUS)
Výchova ke zdravému život. stylu UČ
(FRAUS)
Český jazyk 3 - uč. NŠ
Čítanka 3 - Modrá řada
Procvičujeme učivo ČJ 3-5. roč.
Přírodověda 5 - uč.
Psaní předpon a předložek
Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy
Vlastivěda 5 - Význam. události
Project 1 (3. řada) - učebnice
Project 1 - Audio CD
Matematika 3 - PU
Prvouka 3 - PU
Deutsch mit Max - A1/díl 2 CD
Přírodopis 9 - UCB
Project 1 - Teache´s Book
Přírodopis 8 - učeb. FRAUS
Svět čísel a tvarů - 5. tř. M
Příručka učitele - genet. metoda čtení
1.tř.
Otázky a odpovědi - Aj (EU)
LangMaster Angličtina Ext[email protected] (EU)
Školní atlas světa
Školní atlas světa
Matematika 1 - ICV (EU)
Matematika 1 - ICV (EU)
Matematika 1 - IUC (EU)
Matematika 3 - IUC (EU)
Project 3 - učebnice
Dějepis 8 - UČ (FRAUS)
Deutsch mit Max A1/1. díl - UČ
(FRAUS)
Matematika 4 - PU (FRAUS)
Matematika 4 - UČ (FRAUS)
Přírodopis 8 - učeb. FRAUS
Přírodopis 9 - učeb. FRAUS
Matematika 1. r. - 1. díl
Matematika 1. r. - 2. díl
Matematika 1. r. - 3. díl
Matematika 1. r. - 4. díl/A
Matematika 1. r. - PU
Člověk a jeho svět 4 - učeb.
Metodika ke slabikáři
Vlastivěda 4 - dějiny
Vlastivěda 4 - Poznáváme svět
9.7.2012
2
49,00 Kč
98,00 Kč
9.7.2012
1
359,10 Kč
359,10 Kč
9.7.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
30.8.2012
6.9.2012
6.9.2012
7.9.2012
7.9.2012
12.9.2012
12.9.2012
17.9.2012
18.9.2012
18.9.2012
1
8
7
2
2
2
2
2
23
1
1
1
1
15
1
4
1
170,10 Kč
95,00 Kč
92,00 Kč
30,00 Kč
95,00 Kč
30,00 Kč
89,00 Kč
89,00 Kč
267,75 Kč
433,50 Kč
319,00 Kč
249,00 Kč
386,10 Kč
143,10 Kč
382,50 Kč
159,00 Kč
94,00 Kč
170,10 Kč
760,00 Kč
644,00 Kč
60,00 Kč
190,00 Kč
60,00 Kč
178,00 Kč
178,00 Kč
6 158,25 Kč
433,50 Kč
319,00 Kč
249,00 Kč
386,10 Kč
2 146,50 Kč
382,50 Kč
636,00 Kč
94,00 Kč
10.10.2012
12.10.2012
18.10.2012
23.10.2012
23.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
30.10.2012
3.4.2013
5.6.2013
1
1
1
13
1
1
1
1
1
4
5
219,00 Kč
189,00 Kč
2 119,00 Kč
243,00 Kč
244,00 Kč
745,00 Kč
745,00 Kč
2 495,00 Kč
2 495,00 Kč
308,75 Kč
148,50 Kč
219,00 Kč
189,00 Kč
2 119,00 Kč
3 159,00 Kč
244,00 Kč
745,00 Kč
745,00 Kč
2 495,00 Kč
2 495,00 Kč
1 235,00 Kč
742,50 Kč
5.6.2013
5.6.2013
5.6.2013
5.6.2013
5.6.2013
11.6.2013
11.6.2013
11.6.2013
11.6.2013
11.6.2013
18.6.2013
18.6.2013
18.6.2013
18.6.2013
5
1
26
2
9
40
40
40
40
2
10
2
10
10
170,10 Kč
287,10 Kč
111,60 Kč
143,10 Kč
143,10 Kč
50,00 Kč
55,00 Kč
50,00 Kč
50,00 Kč
62,00 Kč
80,10 Kč
116,10 Kč
80,10 Kč
80,10 Kč
850,50 Kč
287,10 Kč
2 901,60 Kč
286,20 Kč
1 287,90 Kč
2 000,00 Kč
2 200,00 Kč
2 000,00 Kč
2 000,00 Kč
124,00 Kč
801,00 Kč
232,20 Kč
801,00 Kč
801,00 Kč
27
Celkem
67 556,95 Kč
ŠÚ
EU
OÚ
18 550,00 Kč
8 788,00 Kč
40 218,95 Kč
Nové knihy v učitelské a žákovské knihovně
Nazev_pomůcky
Tvořivé nápady pro šikovné děti
Malý slovník výtvarného umění
Květinové dekorace
Co tu kvete? Kvete
Datum_nab. Ks
18.7.2012
17.9.2012
9.2.2013
9.2.2013
Cena_kus
1
1
1
1
627,00 Kč
109,00 Kč
79,00 Kč
99,00 Kč
ŠÚ
EU
OÚ
Celk_cena
627,00 Kč
109,00 Kč
79,00 Kč
99,00 Kč
914,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
914,00 Kč
Údržba a modernizace zařízení školy (do 31. 8. 2013)
- Rekonstrukce staré budovy a další stavební úpravy:
– z prostředků MěÚ:
Stará budova
........ - rekonstrukce krovů – nový strop v dílně
........ - výměna střešní krytiny
........ - zateplení
........ - nové vchodové dveře
........ - nové okno
........ - nové osvětlení
........ - výměna linolea v jedné třídě
........ - dlažba v chodbě
........ - výměna umyvadel a baterií
........ - nové umyvadlo s bojlerem na teplou vodu v chodbě u dílen a družiny
Školní dvůr
........ - zámková dlažba
........ - přístřešky u obou vchodů
Další
........ - nové dubové vchodové dveře – zadní vchod
........ - nové linoleum na schodišti
28
........ - vybetonování a vydláždění vstupů do budovy
........ - instalace nového hromosvodu
........ - oprava střechy
- z provozních prostředků školy:
........ - nové školní lavice a židle (15 sad)
........ - taburetky do dílen
........ - malířské a natěračské práce
........ - revize kotle ÚV
........ - revize hasicích přístrojů
........ - revize elektro
........ - revize tělocvičného nářadí
........ - oprava skleníku po zimě + zasklení vytlučených oken ve školní budově
........ - malování
........ - sanace suterénních prostor
........ - instalatérské práce – oprava radiátorů, WC, výměna některých umyvadel a
záchodových prkének
13 Pracovna výpočetní techniky
K dnešnímu dni má škola celkem 35 počítačů, 21 počítačů je zapojených do sítě se
serverem pracujícím pod operačním systémem Windows 2008. Jsou umístěny v pracovně
výpočetní techniky a pravidelně se využívají k výuce českého jazyka, matematiky, anglického
jazyka a dalších předmětů, k výuce psaní strojem a k výuce informační a komunikační
technologie. V letošním škol. roce se pracovna využívala zhruba 3 vyučovací hodiny denně.
Pracovna je vybavena interaktivní tabulí. Ostatní PC jsou umístěny ve třídách, kanceláři,
ředitelně a sborovně. Škola je připojena zdarma na internet pomocí sítě WiFi.
14 Informace o škole
Škola má svoje webové stránky s adresou www.zspysely.estranky.cz a zveřejňuje zde
informace ze života školy a výsledky spolupráce s městem a Klubem rodičů a přátel školy..
15 Zajištění prostor pro výuku
Vzhledem k tomu, že budova školy čp. 187 byla dle vyjádření statika od ledna 2007
v havarijním stavu a uzavřena, potýkali jsme se s nedostatkem prostor na zajištění výuky.
Chyběly prostory pro dvě třídy, družinu, školní dílnu a šatny. Z tohoto důvodu bylo
rozhodnuto po jednání s panem starostou rozšířit pracovnu Aj o přilehlý půdní prostor do té
29
doby využívaný jako kabinet Tv. Vznikla tak půdní místnost, do které byla přemístěna
pracovna výpočetní techniky. Do uvolněné třídy po vystěhování PVT byla umístěna kmenová
třída pro 1. stupeň, pro škol. rok 2008/2009 4. třída. Přestavba byla provedena firmou Sládek
Group a.s. v průběhu hlavních prázdnin v r. 2008 a byla hrazena z provozních prostředků
školy.
V současné době se situace velmi zlepšila, probíhají závěrečné práce ve staré budově, ve
které zřizovatel zajistil rekonstrukci krovů, výměnu střechy, nové osvětlení, zateplení, nové
vchodové dveře, okno do malé šatny a další drobné opravy. Od září 2013 bude stará budova
opět v provozu, takže se prostory pro výuku vrátí do původního stavu. Oproti minulým šesti
rokům přibudou dvě třídy, místnost pro školní družinu, pracovna pro výuku praktických
činností – dílny a šatny. Tím bude odstraněno provizorní umístění šaten na chodbách školy.
16 EU Peníze školám
V únoru 2011 byla podána žádost o dotaci v rámci projektu EU Peníze školám a v březnu byla
žádost schválena. Projekt byl zahájen 1. září 2011 a je zaměřen na tyto oblasti:
- individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti
žáků ZŠ
- individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační
gramotnosti žáků ZŠ
- individualizaci výuky cizích jazyků
- vzdělávání pedagogických pracovníků
- inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
- prevence rizikového chování
Celková výše poskytnuté dotace je 940 257,- Kč.
Na účet školy již přišla celá částka ve výši 940 257,- Kč. Z této částky se část použila na
modernizaci počítačového vybavení školy, rozvedení internetu po budově, byly zakoupeny
některé pomůcky potřebné k výuce v rámci individualizace výuky českého jazyka, anglického
jazyka a matematiky, dvě multifunkční magnetické a keramické tabule s možností
interaktivity. Další část finančních prostředků pokryla výdaje v oblasti platů pedagogů
podílejících se na individualizaci výuky a tvorbě digitálních učebních materiálů.
Projekt bude trvat do února 2014.
17 Klub rodičů a přátel školy při ZŠ
v Pyšelích
Občanské sdružení Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Pyšely, krátce KRPŠ,
spolupracuje s naší školou více než dva roky. Jak vyplývá z názvu, členy sdružení jsou rodiče
dětí zdejší školy a přátelé školy. Toto sdružení vzniklo jako pomoc škole zejména při
zajišťování mimoškolní zájmové činnosti dětí. Jedná se proto o záslužnou a pro školu velmi
vítanou aktivitu. Stejně jako v minulých letech Klub pro žáky 1. stupně připravil program ke
Dni dětí, letos měl název Na lodi kolem světa. Díky Klubu pracuje na naší škole několik
dalších zájmových kroužků – taneční, florbalu, anglického jazyka, hra na flétnu, origami.
Spolupráce školy a Klubu pokračuje i v dalších oblastech – např. zajištění originálních cen
pro vítěze školních soutěží v podobě krásných dortů k té příležitosti upečených, akce
30
„Květináč“ – přesazení a ozdravení školních pokojových květin a výměna starých obalů za
nové barevné.
18 Hospodaření školy za celý rok 2012
a 1. pololetí roku 2013
Výnosy
stav k 31.12.2012 v stav k 30.06.2013 v
Kč
Kč
dotace od zřizovatele
930 432,00
650 000,00
6 803 311,00
3 611 624,00
0,00
0,00
výnosy za školní družinu
44 260,00
31 400,00
čerpání darů
67 688,00
4 000,00
ostatní výnosy
1 232 090,85
609 466,10
výnosy celkem
9 077 781,85
4 906 490,10
dotace od MŠMT
výnosy z doplňkové činnosti
Náklady
stav k 31.12.2012 v stav k 30.06.2013 v
Kč
Kč
mzdové náklady (platy zaměstnanců)
5 528 165,00
2 888 239,00
zákonné sociální pojištění (ZP + SP)
1 807 952,00
951 196,00
zákonné sociální náklady (příděl do FKSP)
52 747,00
26 524,00
učebnice, učební pomůcky, knihy
65 283,05
41 526,00
ostatní náklady
1 732 050,64
1 215 967,83
náklady celkem
9 186 197,69
5 123 452,83
-108 415,84
-216 962,73
výsledek hospodaření
V Pyšelích 26. srpna 2013
Mgr. Iva Niklesová
ředitelka školy
Schváleno na pedagogické radě 26. srpna 2013
31

Podobné dokumenty

Výroční zpráva o činnosti školy ve škol. roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy ve škol. roce 2013/2014 Družina…………………………75 míst…….......umístěna v místnosti ŠD, 1. a 3. třídě Kapacita stravovacího zařízení (počet podávaných obědů)…………………………150

Více