více - Arddinq

Komentáře

Transkript

více - Arddinq
Tibetská 06/2
160 00 Praha 6
+420 602 440808
www.arddinq.cz
[email protected]
ING.ARCH. DAREK DUPAL – PROFESNÍ ŽIVOTOPIS
.
ŽIVOTOPIS
PRAXE
Ing.arch. Darek Dupal, narozen 4.7.1964 v Českých Budějovicích, absolvoval v roce
1982 gymná zium K.Satala ve své m rodné m mě stě , od roku 1982 do roku 1988 studoval
fakultu architektury CVUT v Praze. Po absolvová nı́ nastoupil do SURPMO Praha (Atelier 3)
kde pracoval celkem 1,5 roku, poté odeš el do Vı́dně , kde spolupracoval s Arch. Heinzem
Lembergerem. Po ukonč enı́ spoluprá ce v roce 1994 zaklá dá společ ně s ing.arch. Petrem
Gregorem společ nost IN-Line s.r.o., zabý vajı́cı́ se projektová nı́m staveb a interierů , vč etně
zajiš ťová nı́ jejich dodá vek. Po tř ech letech ze společ nosti odchá zı́ a zaklá dá s ing.arch.
Vladimı́rem Bidlem společ nost Atelier A.B.D. s.r.o., kde pracuje dodnes. Společ nost se
zabý vá ná vrhy a projektová nı́m staveb a interierů , za dobu své existence se podı́lela na
mnoha projektech administrativnı́ch a bytový ch staveb, komerč nı́ch staveb, rodinný ch
domů i interierů , a to nejen doma v CR, ale i v zahranič ı́ (USA, Slovensko, Rakousko)
SURPMO PRAHA 3
1.9.1988 – 31.12.1989
Architekt v atelieru 03 ing.Steinera - prá ce na projektech (ná vrhy staveb, projektová
dokumentace pro stavebnı́ povolenı́) pro rekonstrukci domů na Kampě – Praha 1 a ú č ast
na prová dě nı́ pasportizace domů na Ziž kově (Praha 3)
Uč ast na projektech: Rekonstrukce domu a objektu vodnı́ho mlý na Kampa v ul. Vš ehrdova
Praha 1
ARCH.HEINZ LEMBERGER - WIEN
10.1.1990 – 30.4.1994
Architekt v kancelá ř i architekta Heinze Lembergera ve Vı́dni – projektová nı́ rodinný ch
domů , bytový ch a obč anský ch staveb, komerč nı́ch center, interierů a vý stavnictvı́ – ná vrhy,
kreslič ské prá ce, projektová nı́, dokumentace pro stavebnı́ povolenı́
Uč ast na projektech: Pů dnı́ byty a rekonstrukce domu v Gusshausstrasse, 1010 Wien, Hotel
Dr. Stuhlinger – Semmering (rekonstrukce, dostavba nové ho pavilonu, interié ry), Shopping
City Bratislava – studie a ná vrh obchodnı́ho centra pro spol. Mayreder AG Austria,
Tanzschule Dorner – Gusshausstrasse – př estavba a interié ry, RD Haus Keil –
WienerNeustadt – novostavba rodinné ho domu, Pavilon expozice Rakouska na
meziná rodnı́ vý stavě v Poznani (Polsko), Komerč nı́ centrum Dornermarkt – novostavba
obchodnı́ho objektu, pů dnı́ vestavba s byty v Borsegasse
IN-LINE S.R.O.
1.5.1994 – 30.4.1997
Architekt a společ nı́k v projekč nı́ a architektonické kancelá ř i (partner ing.arch. Petr
Gregor) – prá ce na projektech interierů , vč etně kompletnı́ch dodá vek, projektů menš ı́ch
staveb a objektů
Uč ast na projektech: interié ry prodejen Creation Stummer (Praha, Brno, Pardubice),
interié ry a stavebnı́ ú pravy prodejen Benetton (Praha, Jihlava, Plzeň , Bratislava), interié ry
společ nosti Telecomspol, pů dnı́ vestavba (byty) v ulici Má nesova, Praha 2 – PD pro
stavebnı́ povolenı́, Novostavba komerč nı́ho objektu (lé ká rna a ordinace lé kař ů ) v Ceský ch
Budě jovicı́ch
ATELIER A.B.D. S.R.O
1.5.1997 - 2015
Architekt a společ nı́k v architektonické kancelá ř i (partner ing.arch. Vladimı́r Bidlo) – prá ce
na projektech administrativnı́ch a bytový ch staveb, hotelový ch a komerč nı́ch (obchodnı́ch)
staveb, rodinný ch domů ve vš ech stupnı́ch projektové dokumentace a autorský ch dozorů .
Uč ast na projektech: Administrativnı́ objekt Explora Jupiter Praha 5 – Butovice,
administrativnı́ objekt Uniqa Evropská ul. Praha 6, administrativnı́ objekt Linzia Alfa Praha
6 – Vokovice, nové mě stské centrum Taos, Nové Mexico (USA), rekonstrukce a dostavba
administrativnı́ho objektu Koospol, Praha 6, obchodně -administrativnı́ objekt Kinnarps,
Cestlice, administrativnı́ objekt Linzia Beta Praha 6 Vokovice, bytový dů m v ulici S.Hornı́ka,
Praha 5, tová rna na vý robu autodı́lů Ziegler Ný řany, , bytový dů m Praha 2 – Vinohrady,
rekonstrukce a dostavba administrativnı́ho objektu Raiffeisen v Ceský ch Budě jovicı́ch,
administrativně obchodnı́ objekt A-Keramika (pů v. Goldbeck) Praha 5, bytový dů m Praha
6 – Př ednı́ Kopanina, administrativnı́, š kolicı́ a skladový objekt Prefa Praha 9 Horni
Poč ernice, rodinné domy v Praze, Zdimě řicı́ch, Hodonı́ně , Jesenici a ř adě dalš ı́ch mı́st.
VZDĚLÁNÍ
GYMNÁZIUM K.ŠATALA, ČESKÉ BUDĚJOVICE
1978 - 1982
ČVUT PRAHA – FAKULTA ARCHITEKTURY
1982 - 1988
OCENĚNÍ
Strá nka 2
Nominace na stavbu roku 2003 (objekt Kinnarps, Cestlice)

Podobné dokumenty

Test studijnıch predpokladu˚

Test studijnıch predpokladu˚ Domorodci na ostrově jsou bud’ lháři nebo pravdomluvnı́. Pravdomluvnı́ zásadně mluvı́ pravdu a lháři zásadně lžou. Sešli se domorodci A, B a C. B řekl: „Všichni jsme pravdomluvnı́.“ A ...

Více

ORiNOCO Residential Gateway RG

ORiNOCO Residential Gateway RG Popis produktu a základní funkcionality Produkt ORiNOCO RG-1000 je jednoduchý a levný přístupový bod pro budování bezdrátových sítí v bezlicenčním pásmu 2.4 GHz v prostředí malých/domácích kancelář...

Více

Euro Prague Times Léto 2005

Euro Prague Times Léto 2005 enjoy unusual desserts, quality coffee or just sit over a glass of fine wine.

Více

REHAU EXPRESS COLLECTION - Nábytkové hrany a systémové

REHAU EXPRESS COLLECTION - Nábytkové hrany a systémové struktura ušlechtilých dřev, drsné povrchy kamenných dekorů povrchové úpravy a materiály pro nábytkové hrany se neustále zdokonalují, aby bylo možné napodobit k nerozeznání nejrůznější druhy dřeva ...

Více

A, P

A, P Statistická definice pravděpodobnosti Statistická definice pravděpodobnosti se zakládá na relativnı́ četnosti jevu A, jehož pravděpodobnost P (A) se snažı́me určit. V podstatě odhaduje...

Více

Světová dvojka ve stavebnictví významně upevnila svou

Světová dvojka ve stavebnictví významně upevnila svou International, a VCES písemně stvrdily svou společnou budoucnost. Spojení musí ještě schválit antimonopolní úřad (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže – ÚOHS). Společnost VCES se tak stává součástí...

Více