Odkaz ke stažení E55

Komentáře

Transkript

Odkaz ke stažení E55
Fotostorv
rl
C)$u\lfiA
jednou
Kte'':. :: l' sineprá|
a|espon
VŽivotě
.3...(lerá
jakdokundičky,
tomáráda
tak
Šukal
toštěstí
měl..
dozaceČxu
JaiSem
i,,
ffiee
O
D
/
r*
ji
ť}.-t
i. {r
?
ť|,;ul-itJ,ÍJ
{rY
*+
H{CIE \V/II
H{NO H5=
let,Brno
STEPANKA,2S
pred
práciverotlce;
někdo
..KdyŽ
bymiještě
rokem
nabídI
je,'l
muprinejmenším
vynada|a.
asibych
cositodovolu
tu
t}
NžHK0
).iŤ
e,t"-*-.a*
n'
-:
-
Reálné
rozhorlory
zerotickych
Ilnek
,^
U
-f
-{-o
--\o
o
-u1
-Ln
d
pl;,r!
+JIii,
..
|
r
:
ElÝ-l
t
i
i
-J
*'*
íI
nabídnout
sexmohu
stejně
tibkou
masáž
nebo
,,KVa|itní
**
vynikající
kned|íky.
ovocné
Js
iverzá'|nižďi.a:il
-- A l
-N
- l -
o
ďeffiéiiaÍn
'!
.e
I
I
rcny
..cHcEš se MNou pnoŽír cnvÍle oPRAvDovÉno vznuš
JMENUJI
SE EVA
A PRovEDU rĚ šesTl FILMY
s NEJvĚršíHl PoRNoHvĚzonml
souěesnÉ HARDcoRovÉ scÉNY.
BuDEš sl JE uocl PRoxt.ÉoNouT
v osTnÉ excl s ríu NEJlepšírl sAHeěKem,
rcrenÝ JE sToPRocENTt.tĚ uoĚtÁ.
JEsTLl cHceš vloĚr olvoKou JANE DARLING'
vÁšulvou LAURu LIoN NEBo NazKRoTNoU
LILIANE TIGER,
pŘluutlnnÉPozvÁuí n oívEJ sE.....
I
-l
DvD moŽnoobiednat
tel. ěísle
,*
'i+l
I
sGx-tGl|'
909704550
f
t#
F
\-ž
F
I
šampaĚského na,,rozjezd,,,
-. :Ž
\
-t*i:
1
l
.Í.l
a
!)
;
\
N i k d y j s e m p ň í l i š, , n e š | a ,s, m o d o u a n e n i
t o m u t a k a n i t e d , .I k d y Ž j e v e I k y mt r e n d e m
v y h o I o v á n íj,á m á m s v o u p i č k us t á | ek r á s n ě
z a r o s t I o ua n e d o t k I ab y c h s e j í Ž i I e t k o u a, n i
k d y b y m i z a t o p I a t i I iJ.e d e n m u Ž m i s i c ej e d n o u n a b í d | Ž, e m i d á n e m a | yo b n o s z a t o ,
k d y Ž s i j i o d n ě j n e c h á m v y h o I i t ,a | e v z h I e d e m k t o m u , Ž e o s t a t n ím u Ž i m i n a b í z e j Í
m n o h e m v í cz a t o , Ž e z s t a n u , , t a m d o I e , ,
p r á v ě t a k p r í r o d n íj,a k o j s e m , n e u s p ě | .M o j e
z a r o s t | áp i č k ab u d í v š e o b e c n o up c z o r n o s t
n e j e n k d y Ž s e s v l é k n up r e d n ě j a k y m m r d u 6 h t i v y mc h l a p e m ,k t e r y si e m i d o s t a n e d o p o s t e l e ,a I e p r e d e v š í mp a k n a v e r e j n o s t i .N e ,
o c r . a v d us e n e s v | é k á mn a u l i c i ,t a k o v á e x h i b l c i o n i s t k az r o v n a n e j s e m ,a I e b ě h e m | é t a
1 s e mb y | a p r a v i d e I n o un á v š t ě v n i cníu d a p | á Ž í ,
a : o b y s t em ě l i v i d ě t , c o t a m o j e c h I u p a t i c e
i Š e c h n oz p s o b i I a .V e d | ev š e c ht ě c h v y h o l e n , c h n a h o t i n e k , k t e r é m i p r i p o m í n a j ís p í š
nc c cÍprcinky neŽ kundy dospě|fchŽen,
c . ' a m o j e , n e s t y d í ms e r í c i k r á s n ě z a r o s t | á
ffiffiffiffiffiff
ffiwffiffi
fuffiHě#g
!
ol
I
/
#h.
'\r.rr
.
r, .l a' \ .
lrr. 'Í,.
;t'
I
Wffi
I
afMM
.l
1,.#,
p t c k a ,s t r e d e mp o z c . l o s t i Z a t í m c oo s t a t n í
r . . c r i n k y , z m r z | i n o u a v e č e rp a k s k v ě | o u
h o i k y v m é m v e k - . Z e } / o s a m o c e n én a
z a c k o u , k t e r á p r e š | av p a r á d n íš u k a č k u
s v y c hd e k á c h ,k o I e r . ' - ^ e . or . u č n í ks ue s h r o m a z d o ' ' , a Imi u Ž i l ' S e : . . e ( o ' ' . . ' c kh a t e g o r i í , j e c . o h o v y v o | e n e h o ,k t e r y is e o m ě v p r ť r k t e r i m e l i 1 e d n o5 p c e . - e o i i y y z n a v a č i b e n - d n e s t a r a In e j | é p eA. s a m o z r e j m ě ,k t e n r r r n d n er h l r n e t r , r hz e^ s <a, - ( n u A t a k o r \ . c m e I n e j v ě t š í h oI n
. u , n e v Ž d yj e d o b r é
Y"' ""
vych moc u vody videl neo-,o
' Jako kaŽdá
t o d n í t r e n d yM
. oh1 r ts d o b o u a k o p í r o v a m
I o b ; .s e v á m s t á t , Ž e s i k v u I iz v r ] r Imi o d n í c h
c h y t r a z e n a i j a j s e m n l a X n . a L n e v y u Ž i | aj e jich pozornosti, takze lsenr byla po celo
n a ' 'r h a r l p o r a d n én e z a š u k á t eA. o č e mb y
t o p a k ' s e c h n ob y | o Ž
, e?|
d o b u p o b y t u n a s l u n r Č k uz a s o b e n a c h I a d i v y -
ffisreww
t/íD TJ
pos ó#
a
INSPIRACE
'l:.:-
'. 7 te
:':
^ . e Sc . k
:: ]:]Ů.'.:
N
,:$.
1:..
d,l
| v 1 ě s rccc m ě s Í c
n e p i e b e r n em n o Ž s t v í
n a d r Ž e n y c hd v o j r c
| r o ] | cV c e
l i 4 á t er á d j s e x ?
N a b i z i r l e V a | nn ě c o
lepŠiho_dvouměsíčnik
SuperSex]
V é s Ó n i k l ' " 4 | n i 0 attos
..
..:.:^ '..''.5
1 ./.
: ] a r u S c i l i é Z S c i ] e r o t l c k ép i i b ě h y
<
2 , : . ' . : . . : . : | a ŽV y c h a z t e r eZ a V á s z a t i m
. i , .j : ] . l T . e s | c e
o r o Ž tr ] t n i
l;!
:i;j
s'
.^
Su;
f
t:'L .
FONTANA
IlSLo !9 ]!l2í]C0
A I V I A T E RS E X
i , | ' c |1 ) l j l r i { ] Í r
Qt^..- -^-.-
' z . . š . n C a s o p r s k | e r !5 | 1 9 1 i 1 9
V Š eo p o r n o f i I m u
- :,- <y sarnt
C a s o p i so v á s . u n á s a V e s v ě t ě |
í] (3Z],i
J e d t n e č n yh a r d c o r o v y
orc vás Vycházi
{aŽdy méSIc
d v o t l m ě s i čink
I
)t
:!s. -':
SEXTREI\4
C t r n á c t i d e n íTko
Za ne]tvldŠ
č ie s k o U
k o r u n Lnl e J t V r d šČi e S k e
p o r no
:
,
.a
I N T I M& K O N T A K T
(' ) , . I( ) 1 1 2 i ) Í,. , |
NAŠEEBoT|cKÉ rtruly
NEMAJI KONKURENCI
t
ll)
/
tl
lzr
1)
'-..',!+ů}'-
l,l
l -
r
/
i*'.
s'
:.{
t\
D{
:
)4.
-tN
I
I
I
I
\
l-\
,IR,A1]
Pro muže,kteŤívědíGochtěií
%mígffirem[ilďo
sffivO
mďeoHfucmÓ
bgnohffito ďe
rcN?O!ď
e
'>!
-+*
-"7
I
\
I
\
r
'\!
')!
9:i
,,í;
:,Á
a
.š'*..
l"t
J
I
n\
I
-Štcpanko, jak jsi se dostala k práci v erotice?.
štěpánka: Jako snad kaŽdá m|adá ho|kajsem se chtěla
s t á t m o d e l k o u . o b e š | aj s e m n e s p o č e ta g e n t u r z a b l v a j í c í c h
s e m o d e I i n g e m ,a I e i k d y Ž s i v š i c h n in e c h a I i m é f o t k y , Ž á d n o u p r á c i m i n e n a b í d I iZ' a v o | a I m
i i j e n z j e d n é .B y | aj s e m
t e h d y m o c š ť a s t n áK
. dyŽ čekáterok, Že se vám někdo
o z v e , p o Ě á d s e n i c n e d ě j e , a n a j e d n o u t a c h v í | ep i i j d e , j e
t o t e n n e j k r á s n ě j šoík a m Ž i k v e v a š e mŽ i v o t ě .
. o jakou práci se jednalo?.
Štěpánka: No právě... o nafocení erotickfch so|o fotek. KdyŽ mi to paní
m a n a Ž e r k a i e k I a , v e š k e r ém é n a d š e n ío p a d I o . M á | e m j s e m j í v p r v n í
c h v í | ip o I o Ž i I at e I e f o n a p i i z n á m s e , Ž e j s e m s e r o z b r e č e I az k I a m á n í m
a t a k y t a k t r o c h u v z t e k y . I p i e s t o j s e m p i i j a | a p o z v á n í ,k d e j s e m s e m ě | a
d o z v ě d ě t v í c 'Š | aj s e m t a m s t í m , Ž e s e t a m j e n u k á Ž u a Ž á d n o u p r á c i n e piijmu. odcháze|ajsem s podepsanousmIouvou.
-Jak probíhalo tvé prv.
ní focení erotiky?.
Štěpánka: ByIa jsem
strašně nervozní. Š|a
jsem na něj s pocitem
s t u d u , v h | a v ěs e m i h o n i | y m y š | e n k yc, o t o z a s e
p r o v á d í m a j a k ét o b u d e
mít násIedky. JakmiIe
jsem vstoupila dovniti
a seznámi|a se s fotog r a f k o u , v š e c h n oz e m ě
opadIo. ono kdyŽ si vás
Vezme do rukou zkušená
v i z á ž i s t k a a k a d e r ni c e ,
najednou se cítíte tak
drj|eŽití,Že byste pro ten
p o c i t u d ě | a I is k o r o c o k o I i . C e | ! s v ě t s e t o č íj e n
ko|em vás a vy si iíkáte,
že aŽ ty fotky vyjdou,
b u d e t e s | a v n áa b o h a t á .
Prostě se necháte unést
s v y i m ip ě t i m i n u t a m i s | á vy, kterési patiičně užíváte, i kdyŽ je pak všechno jinak.
.Viděla jsi vfsledné fotky?.
Š t ě p á n k a : H n e d p o s k o n č e np
í r á c e . N ě k t e r ém i u k á z a I i v p r ť r b ě h ua, b y m i
n a n i c h d e m o n s t r o v a I ic, o j s e m d ě | a I aš p a t n ě .H I a v n íb y I o ,Ž e m n ě o s o b n ě s e
m o c | í b i I ya, t a k j s e m h n e d p r i j a I ad a | š íp r á c i p r o z a h r a n i č n í a g e n t u r uP.r o b | é mf o t o g r a f u z c i z i n y j e t e n , Ž e s i c e d o b r e p I a t í a
, I e o b j e v ís e t u v Č e c h á c h
j e n p á r k r á t d o r o k a a j e š t ěk t o m u h | e d a j í s t á | en o v ét v á r e , t a k Ž e n e m á t e
š a n c is n i m i f o t i t v í cj a k d v a k r á t . P o k u d s e h o I k a c h c e Ž i v i t e r o t i c k y i mm o d e I i n g e m ,m u s íp r i s t o u p i ti n a t o , Ž e b u d e f o t i t p r o č e s k é
a g e n t u r yz a m n o h e m
m e n š íp e n Í z ea s t í m ,Ž e v y j d e v n a š i c hč a s o p i s e c hA' j á n a t o p i i s t o u p i I a .
{tr
'
;[r
t-P
Společnéfotky štěpanky
\a J i r ky si budete mo ci
prohlédnout v Ťíjnovém
čísle časopisu Amatér
sex' které vyjde 9.1o.'
kde se dočtete i to, jak
se ti dva seznámili a co je v sexu nejvíc baví.
Poš|i
miSMSvetvaru i
ESCMIRKA
tv j tert
nate!eÍ.
9095550.
čís|o
c8m50lč/sils.60ÍčrÍn|n.
.co jsi díky práci pornoherečky získala a co ztrati!a?Š t ě p á n k a : U r č i t ěj s e m z t r a t i I a s t u d a z í s k a I aJ i r k u . T o j e m o j e z I a t í č k ok, t e r f
m ě d r Ž ín a d v o d o u , i k d y Ž m á m n ě k d y p o c i t , ž e u Ž s i p ě k n ě l o k á m . A | e o n m ě
v Ž d y c k yv y t á h n e a d á m i u m ě | éd f c h á n í .T o u m í o p r a v d ud o k o n a | e . . .
(Andrea)
2.).
{
b
)
-.-.-1
\
2-J
[:i$il
i!tL)
t'2
'N_
Y
$
;_..4_,
Poiekad|o ,,bezpeněz do hosp o d y n e I e z , ,p l a t ís n a d o d c h v í Ie, kdy fungujíhospody a restaurace.Pokud
si tam č|ověk
Ve stredověku
u Ž í v a Ib e z p I a cení,
moh|
s k o n č i tv o k o vech
nebo
s kud|ou v zádech. Později
fiIuta hodující
bez peněz na
z a p | a c e n ím u počítat
sel
s p ě s t ív o b I i č e ji či pár dny
v obecníšatIa.
vě' Nezodpovědnf host pijící bez predchozídomIuvy na
s e k e r u m u s íp r o s t ě p r e d p o k l á dat rťrzné
s a n k c e ,a I e n i k d y b y
m ě n e n a p a d I o ,Ž e b u d u s v ě d k e m a a k t é r e mt o h o , j a k n ě .
k d o t a k o v ! s k o n č ís č u r á k e m
v kundě!
, , U Žj e t a d ě v k a z a s e t a d y , t a k
j e s t I in e m á š d o č e h o p í c h n o u t ,
r y c h l ep r i j d , " o z v a l s e v m o b i l u
m j k á m o šh o s t i n s k ; P
i etr jako
n a z a v o | a n o u .P r á v ě i s e m t o t i Ž
m ě | c h u ťs i p o r á d n ě n e z á v a z n ě
zašukat,a jeho návštěvnice
L a d a , k t e r o u n a z v v a Id ě v k o u ,
k tomu byla
vhodnym objektem.V tom
podniku zná
Ladu
kaŽdy
štamgast' Je
jako
známá
věčná studentk a b y d | í c ín a
n e d a l e k y T c hv y sokoškoIskych
k o I e j í c hj,í žt a k
dvakrát do měrupne
sr c e
v b e d n ě ,o p u s t í
studovnu
a u Petrova
baru se opije
jako stary námorník. Hoste
o v š e m n e v ě d í t o h I a v ní , Ž e
Lada nemá v takovlch chvi|rch
n a u t r a t u ,z a t o m á v e I k o u c h u t
s i z a š u k a t .T a k Ž e ň e š e n síe o r Í m o n a b í z í L, a d a s i s v ť rkj v a r t á | n í a I k o h o l i s m u ss p | á c í s v y m
hezklm tě|em.
, , J et o c e I k e mI e g r a c em í t z á r o ven kocovinufyzickou i morá|n í , , ,r o z u m u j e o b č a sn a d p a n á ky své ob|íbené tequiIy'
,,..ť.
"'I
|á
;t
I
F
:t
d
r
I
r:';'q-.q=
;.
'r';l-i
.a
\
2
;\!;\
il
K Petrovi jsem dorazil v prav
čas. Pos|ední hosté opouště|i
podnik a Lada akorát začínaIa
s e s v l m t r a d i č n í mo p i | e c k f m f i Iozofováním'
,,Všichni chIapi jste prasata
a nedá se vám věÍit ani pozdrav,,,vyk|ádala po kdovíko|i.
kátém panáku. Na mou |ogickou otázku, pročtedy s námi
prasaty zbytečně ztrácí svrij čas,
mě|a pohotovou
odpověd'.
,,ProtoŽe mě |ákajívaše čuráky,
bez kterlch by stál Život 11p|ně
z a p r d , , , p r o h | á s í | as u v e r é n n ě
a aby ukáza|a, Že nepiehání,
vrh|a se mi na poklopec. KdyŽ
mi tohle udě|a|a pied časem
poprvé, by| jsem z toho trochu
zaskočenf,ale dnes už mě svou
n a d r ž e n o s t ív o p i l o s t i n e p Ť e k v a p í .Z a c h v í | ji s e m m ě | k a I h o ty dole a ko|em pérami kmital
Ladin šikovnf jaz!ček.
, , H e I e , p ň i š e Is e s j e n o m v y s t Í í kat, nebo si taky něco objednáš?,,zepta| se ironicky Petr'
NechaI jsem na|ítdvě tequi|y
a pro něho bourbon, ale raději
neŽ na a|koholu jsem si začal
pochutnávat na nabídnuté
mo kr ékundě .
7a chví|ijsme oba b y | i t l p | n ě
nazí.
2,
{
t4
I
si
t
)
'*pe**ps*gÍrÍÍ*
7
=Fpv
Je mi 55 |eta uŽ d|ouho
jsem nemě|ach|apa.jsem
v d o v a . J | Ž d e | š íd o b u S |
musím poradit Sama
Potrebu1iněkoho kdo ví
jak uspokojitstaršípanl
Zajištěná.1sem
byta auto
P o Š lnt r iS M S v e w . a r u
DOMINICKA3'l '. text
n a č i s l o9 0 9 0 3 3 0
, , N ot o j e m i k r á s n yt u h á k , p r i p a d á m i u p I n ěb e z k o n k u r e n č vyn í , , , š e p t | na a d š e n ě ,Č í m Ž
p r o v o k o v a I a j e š i t n é h oP e t r a ,
k t e r 1 is e o b v y k l e n a š i c hh r á t e k
n e z r j č a s t n u jae n e c h á m ě p a k
p l a t i t L a di n u u t r a t u .
, , C o t o r í k á š b, e z k o n k u r e n č n í h o , p r o h | í d I aj s i s i p o i á d n ě
m ť r jb u c h a r , Ž e s e t a d y r o z p l ! v á š n a d š e n í mn a d t í m j e h o
c h c í p á č k e m ? ! , ,h I a h o I i I n a
p r á z d n f l o k á | a r y c h l eo p u s t i I
své m ísto za barem. DošeI
k nám a vytáhl z pokIopce
svou rictyhodnou k|ádu' Lada
v y j e k I a s p o k o j e n o s t í ,d o s t a I a
h o p r e s n ět a m , k a m c h t ě | a .
, , K o n e č n ěs i t o z a s e u Ž i j e m e
v e t i e c h , " z a t l e s k a l av e s e l e r u k a m a j a k o m a | éd í t ě , k t e r é d o s t a I o o b | í b e n o uh r a č k u ,a p u s tiIa se do díla. Pro tuhIe
nezbednou studentku není
velklm prob|émem vypít za
v e č e rs k o r o c e | o u l á h e v t e q u i | y
a stejně dobre si umí poradit
i s dvěma ztoporen mi ptáky.
, , T a ku Ž m i h o t a m v r a Ž , d ě | e j ,
mrdej mě a poĚádně se do
t o h o o p Ě i , , ,p o v z b u z o v a | am ě ,
dokud jí Petr nezacpaI pusu
s v l m Ž i I n a t l m p é r e m .P a k u Ž
b y I o s I y š ejte n o m m I a s k á n íj,a k
h o d r j k I a d n ěk o u i i I a , P e t r o v o
s p o k o j e n éf u n ě n í a m é h e k á n í
p Ě it o m , j a k j s e m j i k t o m u z e z a d u d r ] k I a d n ě š u k a | .o p i | á
L a d a j e f a k t n e u v ě Ě i t e I n á .N e vím ani, co studujea jak jsou
s j e j í p í | ís p o k o j e n i p r o f e s o i i ,
aIe z pĚedmětu PícháníVe
švédské
trojce má u mě vfbornou. Pěkně stejnoměrně mezi
nás rozdě|uje svoji pĚízen,
o c h o t n ě n a s t a v u j e p í č ui z a d n í
tun!|ek a neunavněkouiínaše
péra.SoutěŽ o panáka, kdo
vydrŽí déle nevystiíknout,
jsem sice tentokrát s Petrem
prohrá|, aIe uŽiIi jsme si to
v š i c h n it i i ' P r o v r t a I ij s m e L a d u
t a k d ť r s | e d n ěŽ, e s e s o t v a o d p | í Ž i I an a k o I e j . A l e j a k j i
znám, za dva, tri tfdny je
u Petra zase a s nevinnfm
Úsměvem se bude ptát:
, ,N e m á m n á h o d o u t e q u i I u
p Ě e d p | a c e n o uo d m i n u | a ? ! , ,
0ir)
'ífu-.=..g'
DÍVKY , ŽENY . PARY . sExY ruuŽl
o
,)
#/
'i,
)
!i
d
9
{
.Í
|
lElt [E
;r!L=
;'Í
I
;ť
1
,-$fr
i{
.ri
..-
\\
\
\
\.*.
!)
!)
'\\
\
rr
/c\
b
..1
%
_J
J
\
'
.{
'/,
(
IUI(USní
lutuiě[a
90fltp_4
ilpp
j.t,
I
!)-J
-/"
l!
909
\._::
n0nl|$lt0$ilÍilI
.i
.:!
n-rl
jr
{
t
l
I
I
\
I
Ahoj Éčko!
J s t e s k v ě | f č a s o p i sa, p r á V ě p r o to bych si moc prá| a by| Vám
v d ě č n y ,k d y b y s t e v n ě m u v e Ě e j n i I if o t k y m o j Í p r í t e I k y n ě .
J m e n u j e s e S o fi e a j e j í d v a c e t
j e d n a I e t .S e z n á m i I ji s m e s e , d á
s e r í c i ,p r e s m é h o k a m a r á d a ,
k t e r f s i n a š e Ih o I k u , a S o f i e j e
j e j ís e s t r a .A n i j á a n i o n a j s m e
v té době nemě|i žádnou známost,a tak nás ti dva da|i doh r o m a d y . S o fi e m á s p o u s t u
k l a d n f c h v I a s t n o s t ía j e d n a
z nich je i ta, Že se ode mě
ráda nechává fotit. Bere to
j a k o m i I o s t n o up ň e d e h r u ,p r o t o Ž e v í ,Ž e k d y ž m i n a o b j e k t i v
v y t r č ís v o u k r á s n ě r o s t I o u p i p .
k u , v Ž d y c k y m ě t o v z r u š ít a k ,
Že ji prostě musím okamŽitě
ooíchat.Naše miIovánínení
o v š e mj e n o t o m , Ž e h o d o n í
s t r č í mp, á r k r á t p r i r a z í m ,v f s t r i k
a k o n e c . N e j d ň í jvi m u s í md l o u h o v z r u š o v a t ,p a k j í h o t a m z a s u n u ,a k d y Ž m i u h n e , z n a m e n á t o , Ž e j í t o m á m c h v í |di ě | a t
pusou. AŽ kdyŽ je skoro hoto.
vá, nechá mě, abych do níznov u v s t o u p i Ia u d ě l a Ij a k j í ,t a k
s e b e . I k d y Žj s e m v s e x u d o m i n a n t n í j á , j d e t o v I a s t n ěv Ž d y c k y v š e c h n op o d | e j e j í h op | á n u .
A n i k d y t o n e n ís t e j n Ý . . .
Roman, Náchod
(.{
*\
Ě
-.;,--
{í'í,
4.
Ve tmě j e a|e
kaŽdá kočkačerná,
tím mě a|espoli utěšova|a
babičkapokaŽdé,kdyŽ
j s e m s t á | ap ň e dz r c a d | e m
a b r e č e | an a d s v o u v i z á Ž í '
Ř í k a I am i , a t s i r a d š is t r č í m
z r c a d l om e z i n o h y a t a m
o p r a v d u s p a t Í í ms v o u
Ženskoukrásu.
\
í
\\
\\
I
ft:
<L'
c-'
't'.E
t*,
N e j d r í vj s e m b y | a
p ě k n ě n a š t v a n áa, I e
k d y Žj s e m p r v n íd e n
v s t o u p i l ad o s v é h on o v é h o
p u s o b i š t ěv, e s k r y t ud u š e
. teré
1 s e mz a j á s a I a K
m r d u c h t i v éh o | c eb y s e t a k é
n e | í b i I bo l t m e z i s a m y m i
k I u k y .Z v | á š tk, d y Ž t a
h o I k an e n íp r á v ě
M i s sU n i v e r s .
ua
ZA
pa
)
I
\
1
\
)
I
I
Ť{
-F
5
A t a k , k d y Žj s e m
j e d n o u b y l as a m ad o m a ,
u d ě | a I aj s e m t o a v i d ě | a .
N e j d r í vj s e m n e c h á p a I a c, o
j e n a m é p i p i n c et a k
k r á s n é h oa, I e k d y Žm i
n á s | e d o v n ěp á r c h | a p Ů
p o t v r di I o b a b i č č i nsaI o v a ,
u z n a I aj s e m ,Ž e m ě | a
pravdu
1
\
t-t )
-'t
frJ
t'
su|IngGÍs
?${nno
$ffi$
6.
To, Že umím
dobĚekouiit, se v mé
n o v éš k o I er o z n e s I o
poměrně rych|eN
. e m á | os e
l k o I n Í k ,t e r !
o t o p i i č i n iš
mě za to, Žejsemmu
v y k o u ň i I ap é r ov j e h o
k u t I o c h u ,p u s t i Id o t r í d y
p o z v o n ě n ía u š e t r i m
I ě
t a k t r í d n íd u t k v .
\
1
š
B y I aj s e m ž á d a n á ,
a to tak, Žejsem
n e m ě | aš a n c si t í h a tk I u k y
p o j e d n o m .N a u Č i Ij as e m s e
t e d y š u k a tv e t r o j c e ' P r e c e j e
n e n e c h á m č e k a t k, d y Ž m a j í
c h u t ,Ž e ? !A t a k m ě j e d e n
p r c a Id o k u n d i č k ya d r u h f
d o z a d e č k ua j á b y | a
blahembez sebe.
7.
o d a l š rÍe k I a m us e
p o s t a r a Im a I f i n z e r á t n a
k Iu č i č í czhá c h o d c í c h ,k t e r 1 i
j s e m s i t a m n a p s a l ap o
s k o n č e nvíy u č o v á njíá s a m a .
, , M Ž e šm ě v y š u k a tn a
v š e c h n yz p ť r s o b y ,s, ,t á l o t a m
napsánoi s mlm
t e I e f o n n í mč í s | e m .
Textovky se jen
J:J:.,
hrnuly.'
.-,:t*{ tffii
7
)
VY
*q
\)
ii
i'
J.
Pozdějijsem
p r i b r a I ai t r e t í h o ,
k t e r y im i h o s t r k a l d o
p u s y .O s v o j i l aj s e m s i t u t o
t e c h n i k ut a k d o k o n a l e ,Ž e
j s e m n á s | e d n éz k o u š k y
z m e c h a n i k yt Ě í f á z o v é h o
motoru zvládla na
v ! bo r no u.
j
!)
.t
í,.l
J)
N
\
-\_.
;'
od svlch učitelŮ
js e mdo s t a |ata k d o b ré
posudky'Že najítpráci po
š k o | ep r o m ě n e b y | n a p r o s t o
Žádn,f prob|ém.Postupem času
j s e m s e V y p r a c o v a I aa Ž n a m í s t o
a s i s t e n t k yi e d i t e I e ,t a k Ž e t e d ,š u k á m
p r v n ím a n a Ž e r s k o uI i g u ' J e n t a
pestrost pták mi tak trochu chybí.
A | e k d y Žj e p o d n i k o v á p o r a d a ,
není na co si stěŽovat.ostatně,
k d e m y s | í t eŽ, e j s e m s b a I i I a
*l'
tyhIedva samečky?!
(E.E.)
Reálnérozhovory
z eroticklichlinek
S y l v a : A h o j , j m e n u j i s e S y | v a .B u d e š
si se mnou povídat?
Volající: Ty jsi ta Sy|vaz teIevize?
Sy|va: Kterou mys|íš?
Volající: No tu, co byla v té rea|ity
show.Tu z Big Brother!
S y l v a : J e m i l í t o ,a | e t o n e j s e mj á '
Volající: To je škoda, a|e mťrŽuti tak
i í k a t ,Ž e j o ? !
Sylva: 5amoziejmě, když se tak jme.
nuju.
Volající: A|e Že ti to v ty te|evizi sIuše|o!Díval jsem se na tebe každyi
den. Ale to jak jsi vlezla do postele
se Shrekem, to bylo váŽně hust!. Já
b e j t K a r e | ,t a k t i d á m p i e s p r c k u p á r
facek.
Sy|va: Ale to opravdu nejsem já, ta
S y | v a ,k t e r o u m y s | í šM. á m j e n s t e j n é
jméno.
Vo|ající:A-ha. A jak teda vypadáš?
S y | v a : M á m t m a v é d | o u h év l a s y . . .
Volající: A pak Že to nejsi ty, Sy|vo'
J e š t ěš u k á šs K a r | e m ?
Sylva: S Žádnlm Kar|emjsem nikdy
nešukaIa.
Volající: Tak to by| jako jenom fÓr
n a d i v á k y ,j o ? H e | e ,a n e n í v o n t a k
trochu jinej?
S y l v a : J a k t o m y s | í šj i,n e j ? !
V o | a j í c í :J a k o Ž e j e n a k | u k y ? ! o n j e
to takovej hezounek, ani bych se nedivil.
Sylva: KdyŽ je ch|ap upravenf, ještě
p Í e c en e m u s íb y i tn a k | u k y ? !
Vo|ající: Já moc ty navoněn! frajery
nemusím.
Sylva: Taky nejsi Ženská.
Volající:To máš pravdu, to nejsem.
A tobě se líběj?
S y l v a : M n ě s e l í b ík a Ž d ! c h | a p , k t e r f
má pěkně tvrdyÍhoptáka.
V o l a j í c í :T a k t o b y c h s e t i l í b i l i j á ! J á
ho mám tvrdlho poiád!
t
\
'$
zl. I
\ Í
\
\
{-t
I
\
I
Sylva: A co s tímudě|áme?
V o l a j í c í :J á n e v í m ,c o s n í m d ě | á št y '
a|e já si ho pokaždy, kdyŽ m|s[tne,
.'*'L'
vyhoním.
--lq
jak
to dě|áš?
Sylva: A
V o l a j í c í :N o r m á | n ě , s t á h n u s i t r e n k y ,
p ň e sn ě t o j d e d o s t b I b ě , v í šv, e z m u s i
h o d o r u k y a h o n í ms i h o t a k d I o u h o ,
dokud se nevystĚíkám.
S y l v a : C h c e šv ě d ě t , j a k s i t o d ě | á m
já?
V o l a j í c í : M ě t o m o c n e z a j í m á ,j a k s i
t o d ě l á š .T o j e k a Ž d l h o p r o b | é m .
Sylva: Tak co bys rád vědě|?
V o l a j í c í : T r e b a j e s t I i m á š v e č e rč a s ,
j a k o Ž e b y s m e n ě k a m s p o I u z a š | iT. i e ba na pívo,co ty na to?
Sylva: Já pivo moc nepiju,ale jeŠtJi
h o m á š r á d . . .A c o m á šj e š t ěr á d , k r o mě piva?
Volající: Tňebavepňovf.
5 y l v a : J á m y s I e I aV s e X u .J e s t I im á š
r á d , k d y Ž t i h o Ž e n s k ák o u r í ? !
V o l a j í c í :T o m á r á d a s i k a Ž d e j c h I a p ,
k d y Ž m u h o Ž e n s k á k o u r í .A l e m u s í
t o d ě | a t p o ň á d n ě ,n e h o j e n t a k o c u c á v a t . T o t y u r č i t ě u m í š ,S y I v i n k o .
T o b ě t o v t f t e I e v i z it a k s I u š e I o . ' '
Sy|va: Já jsem v televizi nikdy nebyla!
V o l a j í c í :T o j e j e d n o , a I e s t e j n ě t i t o
t a m s | u š e l oH
. e I e ,S y | v i ,a s t í m K a r b"
|em se rozejdi.Von je stejně určitě
l buzna' Tak pa, 1á zas někdy zavo|ám.
Jo a máš moc pěkny kozy,vidě| jsem
je v jednom časákuA
. hoj.
'\
, I j)
_J.J
\
{
Polyk6rn
PsN4ssro 25KÓl30sek
?
o,#t
..+.' ,.; Í.'.,'.,
."i"Wglry*'*.t
l'' ;-.;e..:.]
tl*utuoÉ.
'
f't..-.i'.
-so*.+: .* .;T, r#.*.
+:":'.,Ť
.l F l,, i . {.ť*Ká,'
"'*';'b"''.ďo;
Reálnérozhovoryz eroticklich linek- .{u"/F.;
irl
\
{'1
,/
.-1
I
t
t
,J
+
.ť
\Ů.
"{
"#
,,á
1*i\
{rs1
i'.1Ď
\'
)t)
//t.
t\
:
Jakse šoustá
u nás doma
,,?:7r'.
I
L
r*
\
n
i irt.
t
.P
dš
tr
\
q
I
| ./ dybychto by|vědě|,tak bych tam by|
n e c h o d i |- t o j e h | á š k az m é h o o b l í b e l(
I \ n é h o f i I m u K n o f | í k o v áv á | k a ,k t e r o u s i
o b č a sr í k á m i v m é m v | a s t n í mŽ i v o t ě .N a p o s | e d yj s e m s i t a k h | e p o v z d e c h Ip o d o v o | e n é ,
p r e s t o Ž ej s e m s i b ě h e m n í p a r á d n ě z a š u k a | .
A | e z a č n uh e z k y p o p o r á d k u . T u d o v o | e n o u
j s e m u Ž o p r a v d u p o t r e b o v a | .P o p r a c o v n í c h
n e s h o d á c hj s e m o p o u š t ě j|e d n u p r á c i a p r e d
n á s t u p e m d o n o v é h oz a m ě s t n á n í j s e md o č e r p á v asI t a r o u d o v o I e n o u 'P o t r e b o v a Ij s e m
s i v h I a v ěu r o v n a to á r p r a c o v n í c ihs o u k r o m f c h v ě c i , a t a k j s e m p r i v í t a nI a b í d k uk a _
m a r á d a ,k t e r y o d j z d e d o z a h r a n i čaí p j č i I
) ryaby zamemi svouchatu pob z Saza\.'P
z i I n á v š t ě v ěz I o d e j ua a b ' ' n e z a h a l e I ap o s t e I
pod oknem, ktera je z.' k a .a porádně
u v o I n ě n é p r á z d n i n o . , ' eŠ - < a Č <C. 'c' h r a n u
p r e d n e v í t a nm
f i n a t S l C' . . ' - , S e n m U
s č i s t f ms v ě d o m í ms | í b i io, : c - s - < . . s e m
d o s t p o c h y b o v a | o. v Š e m1 e . ] : : - - " e h o
d n e , k d y j s e m z a Ž i v y mp l o t e - : J . = ] ] ' e
]o
o n ě c o m á l o s t a r š íh o l k v , k t e . e c .
v e d I e j šcíh a t y .
, á d n e \ i e< e < . . : . . ' ,
T e d a , u p ň í m n ěr e č e n o Ž
t o n e b y | y o. b ě m ě | yt r o c h u p r e s v a h u a : = '
t í m c oj e d n a z n i c h a I e s p o r im ě | a k V e k e ^ ^
z a d k u p a r á d n ík o z y , d r u h á b y j i s t ě d a I a c a I e t Ž i v o t a z a t o , k d y b y s e j í k u s b o k u p r e n ^; t i I n a h r u d n í k A. l e o b ě h o I k yb y I ys y m p a t i :
ké,a kdyŽ se odpoledne da|y na doh|ec
z m é h o o k n a d o o o a l o v á n íb e z h o r n í h od í | u
p I a v e k ,d o s t a Ij s e m v e I k o u c h u ťv y z k o u š e t
f u n k č n o s tk á m o š o v yp o s t e I ev m r d a c ía k c i
v e d v o u č i v e t r e c h I i d e c h .Z a t í mj s e m n e c h a l s o u s e d k y ,a b y s e s l u n t l y ,a v y r a z i lj s e m
s e v y k o u p a t a n a p á r p i v d o h o s p o d y .S f | a š k o u v í n aj s e m s e v r á t i In a v e č evr o k a m Ž i k u ,
h o I k y p o s k a k o v a l yk o I e m
kdy jiŽ obIečené
p r e n o s n é h or o Ž n ě , z e k t e r é h ov o n ě | o o p é y ojí
k a n é m a s o . T e p r v et e d z a r e g i s t r o v a I m
prítomnost.
, , D o b r d e n , n e b u d e v á m v a d i t ,k d y Žs i t a d y
dnes udě|áme maIou party? Cekáme pár
p r á t e | . . . , , z a h I a h o ItiaI as v e I k y m ac e c k a m a ,
. jistil
k t e r és e j í v o I n ě h o u p a l y p o d t r i č k e m U
j s e m j e , Ž e n e , a t r o c h u n a š t v a n ěj s e m s e
s t á h n u l d o c h a t y .T a k h o I k á m p r i j e d o un ě j a k f p í c h a čai j á a b y c h o s a m o t ě s u š i Ih u b u
a ptáka, napadlo mě. Pak jsem se natáhI
,,I
-r
í)
U
s k n í Ž k o ua p o p a I s . . . - ' - ' . - s n U . .
P r o b u d i Im ě p r í 1 e - ,' ^
, '. =:=.. ubozahrak é | e t n ín o c ra h - < : ' : ] : r
'edna
d y . H o l k yt o t a m c e < ^ . ' - - = . ,
- ': : a n a
o r á z d n á | á h e vc o Š a ^ . . - , :=
t r á v ě a d r u h o uZ C . z , . : . . : . - - . = , n a
s t o l e .A l e k l u c ' . l = r : : - - I s e m
:= ,Sem
s e t e d y v y u Ž i tc . : ] : : ; :
s v o u f | a š k ua c c . : ^ . : : : : . : . e m u
5 e V m í s idl o j e - : . ; . : =- . - : . r - ' . c h | e
j s e m s e d o z , .e : :
::
- : - =crijedou. Jeden-. :,.::-:. :,-celky
bez prsou a :',' . :-: ' .^-arad.
s . . : . : . . ] : ] ' . . , a I ,Ž e
Z toho jsen^
m a j i t e l k ap a ' - . c -...:
s p r i b y v a j r^
| e v í c ev z r - s : ' , . = ^ -i n e m f l i l
budesnac': s -. : ' s o í a V n er o z :'.zou celkem
'=: ve hre,kte- a < p o s I a ts p á t
o e Z p r o : . s : - - ; š. = c h a I au l o Ž i td o p o s t e I e '
_.
-: ''ubecnemě|anic proti
A Tereze.
: o m U , a c , : = Ša c o d Í v a tn a v y b a v e n íc h a t y
- e h o ( a ^ . ' S . i . J p r Í m nr ěe č e n o k, r c m ě j i Ž
7 n rn e . a : l ; : e e p o d o k n e m t o h o a s i m o c
. e ' i d e . . . : : c z e j s e m a n i n e s t a č irIo z s v í t i t .
' ; Š . ' e ; ^ . : s e n a s e b e v r h | ia j á s e k o n e č . . ] : s : : . . ] t r i c k c T e r e z yn a t y j e j íu Ž a s . , . : : . : = < :t o s t á l o z a t o ! o h r o m n y b r a , s o b i | y Ž, e
o . , . . - . . : : . , , . u m g 1 , . \ , k o u kzI py u
se^- ::r- -: -3.ese do poklopce.
.:
, , C n c e > ' . . ' :' , : - Z e p t a | as e m ě T e r e z a ,
k d y z s ' Š^ ^- ^ ^ - ' : c^r o b I e m u .R o z h o d n ě
i z j s e ms e m o h l
J s e mn e c , c ' : 1 : z a c h v r l u
nĚpq'rlpclr. ?= -2.:
^o ka se vvzná. V mŽiku
j s e m m e l K a I n o i , s i i p yd o l e a t a š i k u I k m
a r
n e j e np a r a d n eh u I i l ao h o n ,a l e t a k y m i n á d h e r n ě s á l a k o u I ea d o k o n c e s i m ě n a s t a v i I a
t a k , Ž e m i j a z y Č k e mp r o j e l ar i t n í o t v o r F. u n ě |j s e m b | a h e m '
, , H e l e ,j e s t l i t o h o n e n e c h á š t, a k s i t y n i c n e u Ž i j e š, ,, V ar o v aI j s e m j i
, , T o b y c h n e r a d a , , ,o d p o v ě d ě | a a r y c h I e z e
s e b e s h o d i l a z b y t e k o b I e č e n íM. ě | a p ě k n ě
m a c a t o u ,a I e j e š t ěc e I k e mp e v n o u p o s t a v u
a o c . o : . e C : ] e m n o u r o z t á h l as v á s i I n á
S t e . . a S : . ' : ' s e m z a j e l d o j e j ív e | k ! p í č i
a S ' e ] . _ : . : a : a Ip r i r á ž e t '
,,To'e <..;^,, udě|ej mi to tvrdě, já už
j i tu moji kunb u d - . . . . . s e a v y s t r í k em
d i Č k u : ^ . : 3 a s e p o d e m n o u a n a k o n e cs e
u d ě ] a3 S r ] . : s o u č a s nsěe m n o u . N á d h e r a !
K d v z . s ^ . es : c r u h y d e n r á n o I o u č i l p
i ,o č í t a I
j s e n . z ? - . . n i k d y n e u v i d í ma n i j a k z v | á š ť
m e t o - . _ . z e | o . P r e c ej e n o m p r e sv š e c h n u
Š i k o ' ' . : s : p o s t e I in e b y I aT e r e z a m u 1t y p .
T o ' 1 s e -. p o c h o p i t e l n ěn e r e k | ,n a o p a k 1 s e m
s i s . < c n e d a I p i í š t í t f d e n a c h a t er a n d e ,
i k d . ' z . s e mm o c d o b r e v ě d ě | ,ž e u Ž s e t a m
t y n 1 ep r a z d n i n yn e o b j e v í mV. o I n o u p } / n u I o
I e t nm s e . 1 a k or . o d aa j á v z h | e d e mk d a | š í m
x u a I n í md o b r o d r u Ž s t v í mn a T e r e z r ,s k o r o
Z a p o m n ě l J. e n Ž ep ň e do s u d e m c L o 'e' K n e u t e Č 'e
,
, , T a kt o h I e j e n a š ea s i s t e n t k aT e r e z a p r e d s t a v o v a Im i p r i m é m n á s t u p u d o z a n l e s t n á n í
m u j n o v f š é fp r a c o v n í t l m .
, , V š a km y s e s p á n e m u Ž d o b r e z n a m e , , ,
z a s I e c h Ij s e m p o v ě d o m y h l a s a n e v e r í c n ě
s I e d o v a |j ,a k s e k e m n ě p r e s c e I o u m t s t n o s t
p r i b l i Ž u j eo b r o v s k ép o p r s í . ' '
0ir)
ďáreéii
ll
ndFpiltprto
b|*étrare
E
..cHcEš se MNoU pnoŽír cxvíl-e oPRAvDovÉno vzF.
JMENUJI
SE EVA
A PRovEDU rĚ šesTl FILMY
s NEJvĚršíul PonNoHvĚzonnrl
součAsNÉ nenDcoRovÉ scÉNY.
Buoeš st JE Mocl PRonlÉonouT
v osTnÉ exct s rím NEJlepšíM sAMečKEm,
xrenÝ JE sToPRocENTt.tĚ uoĚLÁ.
JESTLI cHceš vloĚr olvoKou JANE DARLING,
vÁšuvou LAuRU LloN NEBo NEzKRoTNoU
LILIANE TIGER,
pŘluMl MÉ pozvÁt.lí a oívEJ sE.....
DvD moŽro obiednď
na tel. ěísle