výhody - B4B INKASSO

Komentáře

Transkript

výhody - B4B INKASSO
�����������������������������
������������������������������
�������������������
���������������
�����������������
������������������
V R A C Í M E P E N Ě Z Ů M
P Ů V O D N Í
T VA R
������
�������������
����������
������������������
�����������������
������������������������
�����������������������
����������������������
������������������������������
�������������������
������������������������������
�
�����������������������
�������������
���������������
��������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
�����������������������
����������������������
��������
�������������������������
��������������������������
�����������������
���������
���������
�����������������
������������
����������������������
������
�����������������������
�������������������
���������������
���������
������������
���������������������
����������������������
��������������������������
S
polečnost B4B INKASSO s.r.o.
(Business for Business) byla založena
v lednu roku 2003.
Nebyla to však začínající firma bez zkušeností, ale nová společnost, která měla
kořeny v 10-let staré historii. Zaměstnanci
i vedení společnosti tehdy pracovali
pro zahraniční inkasní holding, který po
restrukturalizaci
opustil
moravské
za-
stoupení a umožnil vznik B4B INKASSO
s.r.o. Od samého počátku se společnost
zapojila do rodící se mezinárodní inkasní
skupiny B4B GROUP, jejímž nejstarším
členem
je
rakouská
Forderungmanagement
společnost
und
B4B
Inkassoge-
sellschaft mbH. Zanedlouho po založení
společnosti v České republice vznikla za
účasti již zmiňovaných dvou společností
další sesterská společnost na Slovensku – B4B Inkaso s.r.o. se sídlem v Banské Bystrici. V roce 2004 byla
v rámci skupiny založena v Polsku společnost Inkasso Plus Sp. z o.o. se sídlem v Katowicích.
Profesionální management pohledávek v oblasti firemních pohledávek (B2B), a zvláště pak spotřebitelských
pohledávek (B2C), klade zcela vyjímečné požadavky na bezpečnost a rychlost zpracování, které naše společnost splňuje i pro ty nejnáročnější klienty. Z toho důvodu B4B vyvíjí a rozšiřuje během let vymáhací procesy, které musí vyhovovat každému klientu od malého podnikatele až po banku nebo mobilního operátora.
Přestože v maximálně možné míře využíváme mimosoudních aktivit k vymožení pohledávky, část pohledávek řešíme
soudní a exekuční cestou a nabízíme našim klientům kromě profesionálního přístupu i dobrou cenu daných služeb.
Zvláštní zřetel klademe na inkaso pohledávek v zahraničí, kde pro naše klienty realizujeme vymáhání pohledávek prostřednictvím skupiny B4B v Rakousku, Polsku a na Slovensku. V mnoha dalších zemích pak vymáháme pohledávky za pomoci inkasních partnerů dané země.
Budoucnost naší společnosti vidíme v uspokojování potřeb našich klientů po stránce maximální úspěšnosti
vymáhání, profesionální komunikace s dlužníkem, konkurenčních cen a to vše v rámci dodržování Etického
kodexu Asociace inkasních agentur, které jsme zakládajícími členy.
V R A C Í M E
P E N Ě Z Ů M
P Ů V O D N Í
T VA R
1
JAK
VÁM MŮŽEME POMOCI, TEDY CO UMÍME
E
xistují nové způsoby zakulacování hran. Pomoc při managementu dlužníků, od mimosoudního inkasa
až po doprovázení soudních případů a vykonání exekuce, činí z mnoha velkých či malých firem věrné
klienty B4B. Společnost B4B INKASSO s.r.o. nestaví do popředí krátkodobý efekt agresivní politiky
vymáhání, nýbrž hlavně udržení prodlévajícího plátce jako zákazníka a celkovou spokojenost klienta.
Profesionální komunikace, pružnost, efektivita, rychlost, nízké náklady zpracování, ale zejména mimořádná
úspěšnost vymáhání jsou důvodem toho, proč počty našich spokojených klientů neustále narůstají.
A zde jsou některé z oblastí, ve kterých Vám můžeme pomoci:
MONITORING A SPRÁVA POHLEDÁVEK – LÉPE PŘEDCHÁZET NEŽ LÉČIT
Jedná se o nabídku uceleného komplexu služeb, obsahující všechny činnosti směřující k maximálnímu
snížení počtu pohledávek pochybných a obtížně řešitelných. Začíná ve chvíli vystavení faktury, určující
splatnost a končí ve chvíli vyrovnání závazku dlužníka v co jak nejkratší době. Služba monitoringu má značný
vliv na nápravu platební morálky Vašich klientů a v delší časové perspektivě dovoluje výrazně redukovat
počet případů nutných k vymáhání, příp. soudnímu vymáhání, které je „noční můrou“ každého podnikatele.
MIMOSOUDNÍ VYMÁHÁNÍ – PŘED PODÁNÍM ŽALOBY
Tato služba tvoří zásadní profil naší činnosti. Skládá se z množství činností, podniknutých proti dlužníkům,
jejichž význam je možno krátce charakterizovat následovně: připomínání, napomínání, vysvětlování,
upozorňování na negativní následky, apod…. Řada systematizovaných činností vymáhání v podobě
upomínek písemných i telefonických a také osobních návštěv v místě dlužníka spolu s odpovědnou
přípravou a znalostmi našich operačních pracovníků Vám umožní značně snížit množství pochybných
a ztrátových pohledávek.
SOUDNÍ VYMÁHÁNÍ – KDYŽ DOHODY SELŽOU
Bohužel ne všechny pohledávky se podaří vyřídit mimosoudně. Pro tuto skupinu věřitelů může firma
B4B INKASSO s.r.o. nabídnout kompletní právní servis. Spolupracující právní kancelář zajistí odbornou
obsluhu v rozsahu procesního zastupování od podání návrhu na vydání platebního rozkazu přes získání
soudního rozhodnutí až po nabytí právní moci.
EXEKUČNÍ VYMÁHÁNÍ - POSLEDNÍ ZLO
Stává se však, že ani platební titul v právní moci není pro některé dlužníky dostatečně pádným
argumentem pro zaplacení pohledávky a je nutno realizovat výkon exekuce. V takovém případě Vám
nabízíme využití služeb zkušených exekutorů, se kterými dlouhodobě spolupracujeme.
2
VRA C ÍME
P EN ĚZŮM
PŮVODN Í
TVAR
VÝHODY
FIRMU od B4B INKASSO s.r.o.
VÝHODY
PRO VAŠI
V
aší firmě nejsme k dispozici pouze jako externí zpracovatel Vašich pohledávek, ale především působíme díky
našemu modernímu managementu pohledávek jako
tzv. „prodloužená ruka“ Vašeho účetnictví.
Proč je dnes fungující management pohledávek tak důležitý ?!
Vysoké pohledávky a jejich účetní odpisy mají vliv na cash flow,
konkurenceschopnost a s tím i související hospodářský výsledek
Vaší firmy.
Průměrná hodnota pohledávek ve výši 5.000.000,00 Kč znamená
při průměrném úrokovém zatížení 5% a ziskovosti 12 %:
Roční úrok: 5,0 mil. Kč x 5% úrok = 250.000,00 Kč
Abyste vydělali 250.000,00 Kč netto, musíte při ziskovosti 12 %
vytvořit o cca. 2.100.000,00 Kč vyšší roční obrat !
VRACÍM E
PE NĚ ZŮM
PŮVODNÍ
TVAR
3
VÝHODY
PRO VAŠE
ÚČETNICTVÍ
produktivita
Vaši pracovníci a účetní se mohou opět koncentrovat výhradně na to, k čemu jsou ve Vaší
firmě zaměstnáni a zaučeni. Získáte tím značné zdroje při práci pro Vaše klienty.
úspora času
budete osvobozeni od všech „Vámi cizích“ prací, jako je vyplňování formulářů pro soud,
zjišťování informací pro exekuci, jednání s právníky, exekutory, zjišťování dalších dlužníků
atd. A především zkontaktujeme telefonicky nebo osobně Vaše „liknavé“ klienty.
moderní pracovní metody
předání liknavých dlužníků k vymáhání není problematické ani nijak administrativně náročné;
preferujeme předávání případů elektronickou cestou, výtisk „otevřených položek” z Vašeho
účetnictví můžete poslat v textové podobě nebo ve formě excelové tabulky s uvedením údajů
potřebných pro vymáhání. Ušetříte si rozsáhlé kopírování podkladů, které nejsou ve většině
případů ani potřebné. Detailní podklady nám předáte pouze pokud budou vyžadovány.
informace o stavu řízení
Vaše účtárna přesto obdrží přehled o každém případu, díky pravidelným informacím o stavu řízení.
právo na rozhodnutí
v každém případě máte právo na konečné rozhodnutí o Vaší pohledávce, i o tom, jak
má být při inkasu pohledávky postupováno. Základní ujednání jsou samozřejmě pro obě
strany ulehčením práce, Vaše individuální rozhodnutí ve speciálních záležitostech není však
vyloučeno.
4
V R A C ÍM E
PENĚZŮM
PŮVOD NÍ
TVAR
VÝHODY
PRO VAŠE
OBCHODOVÁNÍ
rychlé zakázky
Váš liknavý zákazník může pouze díky dobře fungujícímu managementu pohledávek
znovu zaslat další objednávku.
rizikoví klienti
díky našemu prověření Vašeho zákazníka získáte včas informace, zda není výhodnější platba
předem, nebo jiné zajištění pohledávky. (Ušetříte čas na péči o Vaše dobré klienty !)
konkurenceschopné ceny
Vaše firma může nabídnout konkurenceschopné ceny, protože do Vašich cen nemusíte
kalkulovat přirážky na pokrytí ztrát a nedobytných pohledávek.
úspora času
v mnoha firmách je prodejce často pověřován, aby u liknavých plátců a dosud
nerealizovaných pohledávek klienty upomínal. To znamená čas a pracovní úsilí pro
obchod, který již byl proveden a zkracuje čas pro uzavírání nových obchodů.
provize
často vyžaduje věřitel od svého obchodního zástupce již zaplacené provize zpět jako
„stornoprovize“. To znamená, že obchodní zástupce provedl práci, investoval čas
a náklady, a to vše za 0 Kč provizi.
akceptace
nemějte, prosím, žádné obavy, že Váš zákazník bude na základě zapojení naší firmy reagovat
„rozčíleně“. Váš zákazník ví, že právě on nedodržel smluvené platební podmínky. Zjišťování
u našich klientů dokládá, že přes 70 % zákazníků pokračovalo v obchodním vztahu. To
potvrzuje velmi vysokou akceptaci renomované inkasní společnosti u Vašich dlužníků, lépe
řečeno, akceptaci firmy, která nehledá řešení v otevření konkurzu na firmu dlužníka, ale
nabídne ve svízelné situaci pomoc a hledá přijatelné řešení.
S platebním rozkazem se nedá dohodnout, s námi vždy!
VRACÍM E
PE NĚ ZŮM
PŮVODNÍ
TVAR
5
OPTIMÁLNÍ
POSTUP PŘI ŘEŠENÍ
6
V RA C Í ME
POHLEDÁVEK
P EN ĚZŮ M
P ŮVODNÍ
TVAR
STATISTIKY
ÚSPĚŠNOSTI
Procentuální úspěšnost vymáhání v závislosti na stáří pohledávky
90 %
84 %
76 %
80 %
62 %
70 %
52 %
60 %
ÚSPĚŠNOST
50 %
50 %
40 %
25 %
30 %
20 %
10 %
0%
90
120
150
180
300
450
STÁŘÍ POHLEDÁVKY
Procentuální vyjádření nově uzavřených obchodů s dlužníkem v závislosti na stáří pohledávky
80 %
70 %
70 %
58 %
60 %
50 %
ÚSPĚŠNOST
39 %
40 %
26 %
30 %
24 %
20 %
6%
10 %
0%
90
120
150
180
300
450
STÁŘÍ POHLEDÁVKY
VRACÍM E
PE NĚ ZŮM
PŮVODNÍ
TVAR
7
������
�������������
INTERNETOVÝ
PORTÁL ����������
������������������
�����������������
V B4B-KLIENTSKÉM CENTRU na našich webových stránkách www.b4b-inkasso.com
������������������������
získáte po provedení registrace přístup k informacím o průběhu řešení jednotlivých
�����������������������
případů. Máte možnost kdykoliv nahlížet do Otevřených i Uzavřených spisů (případů),
����������������������
u kterých jste nás pověřili vymáháním dlužné částky. Ve spisech je možno hledat
������������������������������
podle několika nastavených parametrů, můžete si sestavit Statistiky vymáhání
�������������������
podle období předání a podle stáří pohledávek. Dále máte možnost ověřit si online
������������������������������
�
�����������������������
v našich databázích Bonitu firem, tedy zda jsme dané IČ (dlužníka) v minulosti řešili
�������������
a s jakým výsledkem. Bezpečnost aplikace je zajištěna digitálním certifikátem, který je
���������������
pravidelně
obnovován.
��������������������������
������������������������
�����������������������
����������������������
�������������������
�����������������������
����������������������
��������
�������������������������
��������������������������
�����������������
���������
���������
�����������������
������������
����������������������
������
�����������������������
�������������������
���������������
���������
������������
���������������������
����������������������
��������������������������
8
V R A C Í ME
PE N Ě ZŮ M
P Ů V ODN Í
TVA R
����������
��������������
������������
��������������
�������
�
���������������
����������������������
�����������
���������������������������
�������������������
��������������������
���������������������������������������������������
�����������������������������������������������
�����������������������
��������������������
�������������������
������������
����������������������
�������������
��������������������
���������������������
������������������
������������������
��������������������������
��������������������
����������������������
��������������
���������������������
��������������
�����������������
���������������������������
������������������������������������
�����������������������������������
����������������������������
������������������������
������������������
��������������������������
����������������������
������������
���������
V R A C Í M E
P E N Ě Z Ů M
P Ů V O D N Í
T VA R
1

Podobné dokumenty

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur

Stáhnout PDF - Asociace inkasních agentur Společnost, ač mladá svým vznikem ( registrována 22. ledna 2003 ), staví na 10-letých zkušenostech svých pracovníků se správou a zajišťováním pohledávek ze všech oblastí obchodu, průmyslu a služeb....

Více