novinky z kongresového centra / prague congress centre news

Komentáře

Transkript

novinky z kongresového centra / prague congress centre news
NOVINKY Z KONGRESOVÉHO CENTRA / PRAGUE CONGRESS CENTRE NEWS, SRPEN / AUGUST 2007
The only one place to meet Inn Prague
Holiday Inn Prague Congress Centre★★★★
Jsme tu pro Vás čtyři roční období!
ideální místo pro vaší konferenci, seminář, školení, prezentaci…
■ 4 konferenční místnosti včetně foyer s kapacitou
do 230 osob
■ v případě větších akcí nabízíme prostory Kongresového
centra Praha (až 9 300 osob)
■ moderně zařízené a prosvětlené prostory
■ výhodné konferenční balíčky 5/8/24 hodin
■ 251 klimatizovaných pokojů (Standard/Executive/Suite)
■ vynikající a nápaditá gastronomie, česká i mezinárodní kuchyně
■ Café Restaurant Esprit Orangerie – to pravé místo pro váš
reprezentativní společenský večer (koktejl, recepce, raut,
banket, svatební hostina, party, rodinná oslava…)
■ kvalitní služby a maximální péče o bezpečnost hosta
■ profesionální a jazykově vybavený personál
■ snadné parkování v podzemních garážích hotelu
■ v blízkosti metra C „Vyšehrad“, 5 minut do centra města
■
We are here for you during the four seasons!
the right place for your conference, meeting, training,
presenation…
■ 4 meeting rooms with foyer for up to 230 people
■ in case of large events we’ll find a suitable space for you in
Prague Congress Centre (for up to 9 300 people)
■ modern fascilities and open space premises
■ advantageous conference packages for 5/8/24 hours
■ 251 air-conditioned rooms (Standard/Executive/Suite)
■ excellent and creative gastronomy, Czech and international
cuisine
■ Café Restaurant Esprit Orangerie – place for an impressive
social event (cocktail, reception, banquet, wedding feast,
party…)
■ quality service with a high guest security
■ professional and multilingual staff
■ easy parking in the hotel garage
■ near to metro line C „Vyšehrad“ station, 5 minutes to the city centre
■
Na Pankráci 15/1684 |140 21 Praha 4 | Česká republika | Tel.: +420 296 895 000 | Fax: +420 296 895 010 | [email protected] | www.holidayinn.cz
Vážené dámy, vážení pánové
čas neúprosně letí a vám se dostává do rukou další číslo našeho čtvrtletníku CongressMan, ve kterém si poprvé můžete „zalistovat“. Pokud jste našimi pravidelnými čtenáři
jistě Vám nebude proti mysli nejen tento přehlednější formát, ale i širší tématické spektrum. Nebudeme se již orientovat výhradně na aktivity našeho Kongresového centra
a jeho plány do budoucnosti, ale chceme nabídnout i zajímavé informace a postřehy ze
současného dění i z historie naší metropole.
O jedné konkrétní akci bych se ale přece jen rád zmínil. Jak jistě víte Česká republika
bude mít tu čest předsedat v první polovině roku 2009 Radě EU. Tato významná a zodpovědná role s sebou vždy přináší velké množství doprovodných akcí, které se odehrávají
v zajímavých lokalitách dané země. Kongresové centrum Praha nechce této výjimečné
příležitosti pouze přihlížet a proto již více než půl roku vedeme jednání směřující nejen k možnosti využití našich prostor a služeb, ale hlavně našich
bohatých zkušeností prověřených těmi nejprestižnějšími akcemi. Jsme
připraveni zajistit veškerá přání organizátorů na stejné profesionální
úrovni a se stejným nasazením jako tomu bylo při zasedání NATO nebo
Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky.
Milí čtenáři, dovolte mi popřát vám hodně elánu do další práce po
letním zotavení plném slunce a zaslouženého odpočinku.
Na setkání nad stránkami dalšího vydání CongressMana se těší
Ing. Michal Kárník
Generální ředitel, Kongresové centrum Praha,a.s.
úvodní s lovo/ f orew ord
Dear ladies and gentlemen
time passes quickly and you are holding a new issue of our quarterly CongressMan that you
can leaf through for the first time. If you are our regular reader you will certainly appreciate
this new format and broader thematic spectrum as well. We won’t focus only on the Prague
Congress Centre activities and its plans for the future, but we would like to offer some interesting information and remarks about both present events and history of our capital.
I’d like to mention one specific event now. As you know, the Czech Republic will have
the honor to preside the EU Council in the first half of the year 2009. This important
and responsible role always brings a great number of accompanying events that take
place in interesting places of the country. Prague Congress Centre doesn’t want to stand
by and that’s why we’ve been negotiating about using our premises, services and most
importantly about applying our rich experience with organizing many prestigious events.
We’re ready to meet any requirements of the organizers on a professional level and with
the same quality as we did during NATO summit or International Monetary Fund and
World Bank summits.
Dear readers, let me wish you a lot of energy for further work after your summer
relaxing holiday that you surely deserve.
Looking forward to meeting you while reading a new issue of CongressMan
Michal Kárník
General Manager of the Prague Congress Centre
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
3
E vro ps ká unie v P r a z e
Pod pojmem předsednictví EU se rozumí předsedání jedné členské země v Radě
Evropské unie. Doba předsednictví trvá jen 6 měsíců, ale vidět v něm pouhou
reprezentační funkci by byla chyba. Právě naopak, jde o jeden z nejdůležitějších
nástrojů pro prosazování zájmů jednotlivých členských zemí EU a pro ovlivňování činnosti a chodu celé Evropské unie.
2009 - rok českého
předsednictví
v EU se blíží
V prvním pololetí roku 2009, po skončení
doby vládnutí Francie, zasedne na předsednické místo Rady Evropské unie Česká
republika.
Co znamená půl roku předsednictví pro
Českou republiku?
Už dnes se vedou debaty o tématu, kterému se Česká republika jako předseda
Rady EU bude za dva roky věnovat. Zkušenosti
ukazují, že k pozitivnímu vyznění předsednictví přispěje
4
Congress Man
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
koncepční řešení širšího
problému, které by například mohlo získat označení „Pražský program“
a připomínat tak dobu
českého vedení Rady
EU i několik let po jeho
skončení. Podobně si
konec konců Evropa
dodnes
připomíná
označení Lisabonská
strategie pro předsednickou
éru Portugalska.
Mohl by tímto tématem být rozvoj informační společnosti, jak
navrhuje akademická obec? Nebo zvítězí širší pojem „Evropa bez bariér“?
O tom všem se zatím diskutuje, jedna věc je ale jasná už dnes - Česká republika musí
v rámci svého předsednictví pečlivě vážit poměr národních zájmů ČR a agendy EU jako
celku, neboť přílišný důraz na národní zájmy by se nesetkal s pochopením ostatních
členů. Soustředěním se pouze na agendu EU by zase naše vedení Rady degradovalo
na pouhou administrativní rutinu. A to by byla škoda.
Doufáme, že Kongresové centrum Praha bude na základě pozitivních zkušeností
z pořádání Výročního zasedání MMF a skupiny SB v září 2000 a Summitu NATO v listopadu 2002 pověřeno konáním významných akcí spjatých s naším předsednictvím v EU.
Jak ukazují zkušenosti nejen z oněch dvou zmíněných akcí, ale i z celé řady dalších
kongresů a konferencí, je na podobný úkol naše organizace plně kvalifikována.
The term chairmanship of the EU means that one member country presides over
the Council of the European Union. The time of the chairmanship lasts 6 month
only, but it would be a mistake to see it only as a representative post. It is one
of the most important ways how each member country can put through its
interests and influence the function of the whole European Union.
2009 – The year of Czech presidency
is approaching
In the first half of 2009, after France will have finished its
reign, the Czech Republic will take over the presidency in the Council of European Union.
What does this half-year chairmanship mean for
the Czech Republic?
There have already been discussions about the
topic the Czech Republic should focus on as a chairman country in two years. The experience show
that positive effect of the presidency is acquired
when there is a conceptual solution of a more complex problem that could be called for example “Prague programme” and could be a reminder of Czech
presidency years after. After all there is a similar case,
which Europe still remembers as the time of Portuguese
presidency, called “Lisboan Strategy.”
European U nion in Pr ague
Could the development of information society be the main topic,
as the academic community suggests? Or will it be the
broader term “Europe without barriers”? It
is still being discussed. But one thing is
already clear now – the Czech Republic
has to weigh and calculate carefully the
rate between national interests and entire
EU agenda as a whole. Too much of the first
would not be supported by other members.
On the other hand concentrating only on the
EU agenda would reduce our leadership to
a simple administrative routine. And that would
be a pity.
On the basis of positive reference from the organization of the IMF and WB Summit in September 2000 and NATO Summit in November 2002,
we hope that the Prague Congress Centre will be
charged with organization of the important events
connected with our EU presidency. Our organization
is fully qualified for such task as the experience of the
two events mentioned above show as well as the references of many other conferences and congresses.
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
5
IAU XXVIth General Assembly 2006,PCC
IBM 2005,PCC
UEGW 2004,PCC
World of Congress
Equipment
Summit NATO 2002,PCC
We rent E. G.:
• mobile projection wall
BARCO B-10
• projection wall BARCO ILite 6
• DLP data projectors BARCO
(5000–24000 ANSI Lumen)
• plasma screens PANASONIC 65“
• Encore Presentation
System Folsom
• graphic switchers EXTRON
• audio mixer ALLEN and HEATH
(32 inputs, 8+3 outputs)
• voting system IVS
• digital interpreting
equipment INTEGRUS
PROMOPRO, Ltd.
• is a company providing technical equipment for
congresses, conferences, seminars, press conferences, concerts and exhibitions
• we support service and rental of equipment for your
next event in the Czech republic and whole of Europe
• we are a member of Congress Rental Network
• we are a partner of Prague Congress Centre
Rubeška 1/215
190 00 Praha 9, Czech Republic
Tel.: +420 283 891 660–1
Fax: +420 283 892 757
e-mail: [email protected]
www.promopro.cz
O vizuální a zvukovou stránku
kongresů se stará ProMoPro
Generální ředitel firmy ProMoPro pan Jaroslav Veselý zná budovu Kongresového centra Praha (KCP) už od dob jejího vzniku. V tehdejším čerstvě postaveném Paláci kultury
měl více než rok na starosti instalaci audio a videotechniky v jeho kinosálech. Není
proto divu, že jeho firma ProMoPro, která v nových poměrech vznikla, navázala s KCP
brzy úzké obchodní vztahy. „Doposud naše spolupráce spočívala spíše v doplňování
akcí KCP technickým zázemím. Vzhledem k množství a kvalitě techniky, kterou vlastníme, jsme byli velmi často pro KCP a ostatní zákazníky, kteří pořádali akce v KCP,
hlavním partnerem. Dnes tu pokrýváme provoz 80% světových kongresů, které se
zde pořádají. Mezi naše největší akce patří například
zasedání Mezinárodního Měnového Fondu a Světové Banky v Praze. Zde jsme byli výhradními dodavateli techniky,“ říká ředitel Veselý. Za svou nejprestižnější vizitku však považuje dodnes kompletní
technické zajištění summitu NATO v roce 2002,
kde poprvé na světě úspěšně použili digitální 32
kanálový tlumočnický systém.
Od června tohoto roku se ProMoPro stává
generálním partnerem KCP pro oblast kongresové a audiovizuální techniky. „Máme zde
zřízenou pobočku firmy s vlastním vedoucím
provozu a techniky,“ dodává ředitel.
partneři K CP/ PCC par t ner s
The audiovisual aspect
of congresses is secured by ProMoPro
ProMoPro Company’s general manager Jaroslav Veselý has known the Prague Congress Centre (PCC) building since its foundation. It is no surprise that his firm ProMoPro, which arose in new social circumstances, established close business contacts
with the PCC. “So far our cooperation lied more in supporting the PCC events with
technical background. Very often we have been main partners to the PCC and to other
customers holding events in PCC because of the considerable quality and quantity of
technical equipment we are able to provide. Nowadays we cover 80% of international
congresses held in here. Among our biggest events is, for example, the International
Monetary Fund and World Bank summit in Prague. During this event we were
exclusive technical providers,” says Jaroslav Veselý, General Manager of ProMoPro. He considers the complete technical securing of the
NATO summit in 2002 to be the best feather in his cap. That was the
first time in the world they used 32-channel interpreting system successfully.
Since June this year, ProMoPro has become the general partner of the
PCC in the congress and audiovisual technology area. “We have set up
a branch with its own technology and operations manager here,” says
the general manager.
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
7
k’꜒
œ’˜ Ž‘
‘’š
’šê‹’š
’šê—’
—’ “„•—œêÆꋄ™ˆê‰˜‘¸
v˜•êm„…˜’˜–±ê|‘Œ”˜ˆê„‘‡ u’—’•Œ’˜–ê “„•—Œˆ–ê—˜•‘
œ’˜•ê †’“„‘œê Šˆ—ê —’Šˆ—‹ˆ•ê Œ‘—’ê „ê •ˆ„ê m˜‘ê “„•—œ·ê
{„Žêꗒêê„êꉘ‘ê꓄•—œêꖓˆ†Œ„Œ–—êꄑ‡êꙌ–Œ—ê
š’š­„—Œ–ŒŠ•’˜“­†ê—’ê–ˆˆê–’ˆê“Œ†—˜•ˆ–ꒉꋒšêšˆê
‹ˆ“꓈’“ˆê‹„™ˆêm|u·
‡ˆ‘„êyœ‘‡’™5
—ˆ­®êФ¢ªê¦ª£ê¨©ªê©©©
‰˜‘“„•—Œˆ–͝„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
êêz“ˆ†Œ„­­­­}ˆ•œê–“ˆ†Œ„·
h‘ꈙˆ‘—êꐄ‘„Šˆ‡êꘖêꌖê꒑ˆêꗒêꕈˆ…ˆ•­ê
j’‘Š•ˆ––ˆ–±êêêên„„ꇌ‘‘ˆ•–±êêêêz“ˆ†Œ„êˆ™ˆ‘—–ê
„‘‡êêj’†Ž—„Œê꓄•—Œˆ–êꑈˆ‡êê„êꖓˆ†Œ„êꗒ˜†‹­ê
h‘‡ê—‹ˆêê5—ŒOBꗒ˜†‹êŒ–ê–“ˆ†Œ„­­­ê™ˆ•œê–“ˆ†Œ„·
wˆ—•ê—ˆ‰„‘
—ˆ­®êÐꤢªê¢¢¢ê¢¢ªê¤¥¡ê½ê¤¥¢
†„—ˆ•Œ‘ŠÍ„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
s’’ŽŒ‘Šê‰’• „ꘑŒ”˜ˆê’†„—
„—Œ’‘¸
t’‡ˆ•‘ê ˜—Œ‰˜‘†—Œ’‘„ê ™ˆ‘˜ˆê š‹Œ—ê „ê –“ˆ†—„†˜„•ê
™Œˆšê—’ê—‹ˆêw•„Š˜ˆêj„–—ˆê„‘‡êv‡ê{’š‘ê„‘‡ê‘ˆšœê
‡ˆ–ŒŠ‘ˆ‡êꌑ—ˆ•Œ’•êê¾êꕈ„‡œê—ê’êꄆ†’’‡„—ˆê꜒˜•ê
–“ˆ†Œ„êˆ™ˆ‘—–ꉒ•ê¡ªªê˜“ꗒꡪªªê“ˆ•–’‘–­
vvtê¾êj’‘Š•ˆ––êjˆ‘—•ˆêw•„Š˜ˆ
k„™Œ‡ê{’„O’™œ†‹
—ˆ­®êФ¢ªê¢¦¡ê¡§¤êª¢¦
‡„™Œ‡Í„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
nˆ‘ˆ•„êj„—ˆ•Œ‘Šêw„•—‘ˆ•
š’š­„—Œ–ŒŠ•’˜“­†
k ultur a/ c ul t u re
Praha festivalům přeje
Praha svým hostům nabízí kromě jiného také nespočet kulturních programů.
Pojďme si ve stručnosti přiblížit alespoň některé z desítek festivalů, které si
v průběhu let již našly své stálé publikum.
Pražské jaro - nejznámější hudební festival České
republiky si od roku 1946 vydobyl pozoruhodné renomé jak mezi umělci, tak v řadách veřejnosti. Koná se
každoročně v Praze od 12. května (výročí úmrtí Bedřicha Smetany) do 4. června.
Mezi ploty - jedna z nejvýraznějších kulturně-uměleckých přehlídek v České republice a zároveň ojedinělá kulturní akce, která už šestnáct let přivádí do areálu
Psychiatrické léčebny v pražských Bohnicích stovky
zájemců o divadlo, tanec a hudbu.
Vyšehraní - festivalu netradičního divadla, folkové
a rockové hudby dělal v tomto roce již počtvrté kulisu
majestátní Vyšehrad.
Pražský podzim - hudební festival oslaví letos v září
již jedenácté výročí. Více o něm na druhé stránce z úst
osoby nejpovolanější - jeho ředitele Pavla Špirocha.
10
Congress Man
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Prague favours the festivals
Among all the other things the City of Prague offers many cultural opportunities. Briefly let’s look at some of the tens of festivals that have found their
regular audience over the years.
Prague Spring – since 1946 the most famous
music festival has gained a remarkable reputation both among the artists and general public. It
takes place every year in Prague from the 12th
May (Bedřich Smetana’s death-day) to the 4th
June.
Mezi ploty – one of the most interesting
cultural-artistic shows in the Czech Republic
and really unique cultural event that has been
bringing hundreds of people interested in drama, dance and music into the area of Prague’s
psychiatric hospital in Bohnice over the last
sixteen years.
Vyšehraní – a festival of alternative drama, folk and rock music took place at majestic Vyšehrad for the fourth time.
Prague Autumn – this music festival is
going to celebrate its eleventh anniversary. For more information
see the interview with the festival director on the next page.
Zájem o Pražský podzim
rok od roku stoupá
Jednou z pravidelných kulturních akcí, které si už v naší metropoli našly své
místo na slunci, patří i hudební festival Pražský podzim. Proto jsme jeho řediteli
Pavlu Špirochovi položili několik otázek.
S jakou lahůdkou mohou zájemci počítat během tohoto ročníku?
Záleží na vkusu a oblibě repertoáru. Od Rotterdamské fílharmonie se slavným Valerijem
Gergijevem, přes orchestry BBC z Walesu a Skotska, Rozhlasový symfonický orchestr
z Vídně, Bamberské symfoniky až po filmovou hudbu z nejslavnějších holly woodských snímků nebo unikátní
spojení typické lidové mexické hudby mariachi se symfonickým orchestrem.
Co si hudebníci světových jmen
v Praze pochvalují? A co je z jejich
hlediska největší mínus naší metropole?
Určitě obdivují krásu města, kvalitu publika a akustiku i prostředí Rudolfina obecně,
kvalitu ubytování v hotelech Corinthia Panorama a Towers a snad i naši organizaci. Pravda je, že stížnosti se k nám moc nedostanou
– leda snad na dopravu po městě, která trvá
v zácpách opravdu příliš dlouho.
fe s t ivaly/ f es t ivals
The interest in Prague Autumn
has been rising year by year
One of the regular Prague cultural events, which have already gained great
popularity, is music festival Prague Autumn. That is why we interviewed the
director Pavel Špiroch.
What might be the top of this-year’s festival?
It’s the matter of taste and favourite repertoire. There will be the Rotterdam
symphony with famous Valerij Georgiev, BBC orchestras from Wales and
Scotland, Radio symphonic orchestra from Vienna, Bamberg symphony and
film music from the most famous Hollywood movies or a unique fusion of
typical Mexican folk music Mariachi with a symphonic orchestra.
What do the world-famous musicians appreciate about
Prague? And what’s the biggest problem of Prague from
their point of view?
They certainly admire the beauty of the city, quality of the audiences and
acoustics and atmosphere of Rudolfinum in general, quality accommodation in the Corinthia Panorama and Towers hotels and hopefully our organization. It’s true that the complaints don’t get to us very often – except
for the traffic that is sometimes too slow because of trafic jams.
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
11
h i st or i e/ hi s t o r y
O Křesomyslu a Horymírovi (1)
Na českém trůnu se po vládě Přemysla vystřídalo mnoho panovníků, až nastal
čas knížete Křesomysla. Lidé v té době více dbali o dobývání zlata a stříbra než
o obdělávání půdy. Na polích rostl plevel, o dobytek se nikdo nestaral a potravin ubývalo.
Tento stav nenechával lhostejným vladyku
Horymíra. Žádal proto opakovaně knížete
Křesomysla o nápravu. Marně - vládce stranil
spíše drahým kovům než zemědělství. Navíc
ani horníkům, tehdy nazývaným kovkopové,
se nelíbilo, že by měli přijít o své tučné zisky.
Rozhodli se proto potrestat Horymíra za jeho
troufalost. Vladyka byl sice zavčas varován
a proto se mu podařilo uprchnout, ale jeho
osada Neumětely lehla popelem. Horymír
přísahal pomstu. A jak řekl, tak se také stalo.
S muži svého rodu vytáhl na hornickou osadu Březové
doly a vypálil ji až do základů. Horymír byl zajat
a dostal se až ke knížecímu soudu. Křesomyslův
rozsudek zněl jasně - smrt! (Pokračování příště.)
12
Congress Man
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
A Legend of Křesomysl and Horymír (1)
There were many monarchs on Czech throne after Přemysl’s reign and when the
time of prince Křesomysl came. People of that time were more interested in gold
and silver mining than in farming. Fields were overgrown with weed and no one
looked after the cattle and there was less and less food.
This state of things upset the squire Horymír. Several times he asked the prince Křesomysl
to rectify the situation. But to no effect. The ruler rather preferred gold-mining to farming.
And what’s more, the miners didn’t like the idea they should lose their huge profits. They
decided to punish Horymír for his boldness. Although the squire had been warned in
advance and had managed to escape, his settlement Neumětely was burnt down. Horymír
swore to take revenge. And he did as he said. With the men from his family he set out to
the minig settlement Březové doly and burnt it down. Afterwards Horymír was captured
and taken to the prince’s law court. The sentence was clear – death! (To be continued.)
Národní knihovna
aneb chobotnička nad Prahou
Málokterá budova vzbuzuje takové emoce již několik let před vlastní výstavbou jako
plánovaná Národní knihovna na Letné. Český rodák a kontroverzní architekt Jan Kaplický rozdělil českou společnost na dvě poloviny: jedna nemá pro zamýšlenou „chobotnici“ na letenské pláni slova dobrého a ohání se krásou naší matičky Prahy, ta druhá
vyzvedává světovost záměru až do nebes - také ve jménu české metropole. Dokonce
ani politické špičky nenašly společnou řeč - zatímco současný prezident Václav Klaus
chce výstavbě knihovny zabránit dokonce „vlastním tělem“, prezident takříkajíc emeritní - Václav Havel - se netají svým nadšením pro novou „funny“ stavbu. Proto
vám chceme nabídnout několik obrázků - prohlížejte
pozorně a posuďte sami.
Při svém úsudku ale
doporučujeme nezapomenout na Eifellovu věž
- tuto „skvrnu na tváři
Paříže“ chtěla podstatná
část francouzské veřejnosti po jejím dokončení
dokonce
demontovat.
A co by dnes město nad
Seinou bez této dominanty
bylo?
knihovna/ libr ar y
National library
or an octopussy above Prague
Not many buildings raise so many emotions even a few years before they are finished
as the planned National Library in Letná. A Czech native and controversional architect Jan Kaplický has divided the Czech society into two parts: the first one never
has a good word to say about the planned “octopussy” and talks about the beauty
of our Mother Prague, the other extols the world credit of the plan – and both act in
the name of the Czech capital. Even the top politics weren’t able
to find common ground. While the present
president Václav Klaus wants to stop the
construction “with his own body”, the expresident Václav Havel doesn’t conceal his
enthusiasm for the new “funny” building.
That’s why we want to offer you a few photos – look at them carefully and consider
yourselves. And for those who don’t share
the others view remember for example Eiffel
tower – this “stain on the face of Paris” was
about to be dismantled after it was finished.
And what would this city be today without its
dominant feature?
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
13
Seznam akcí
28. 9. – 3. 10.
ESOT / ETCO 2007 – spojené jednání:
13. kongres Evropské společnosti pro
transplantaci orgánů a 15. kongres
Evropské organizace transplantačních
koordinátorů
ESOT / ETCO 2007 – joint meeting of:
13th Congress of the European Society
for Organ Transplantation and 15th Congress of the European Transplant Coordinators Organisation
10.10.
Praha 07 – Život s roztroušenou sklerózou: Dnes & zítra
Prague 07 – Living with Multiple Sclerosis: Today & Tomorrow
11. – 14. 10.
ECTRIMS 2007 – spojené jednání:
23. kongres Evropského výboru pro
výzkum a léčbu sclerosis multiplex
akc e / event s 2007
a 12. konference o rehabilitaci pacientů
se sclerosis multiplex
ECTRIMS 2007 – joint meeting of: 23rd
Congress of the European Committee
for Treatment and Research in Multiple
Sclerosis and the 12th Conference of
Rehabilitation in Multiple Sclerosis
21. – 24. 10.
WASP – XIX. světový kongres Světové
asociace sociální psychiatrie
WASP – XIXth World Congress of the
World Association for Social Psychiatry
2.11.
Paco de Lucía – představení v rámci
X. jubilejního ročníku mezinárodního
hudebního festivalu „Kytara napříč
žánry”
Paco de Lucía – a performance within
the 10th jubilee year of the International
music festival “Guitar across genres”
CongressMan, informační čtvrtletník Kongresového centra Praha, a.s.
CongressMan, quarterly of the Prague Congress Centre
Datum vydání / Publication: srpen 2007 / august 2007 • Registrační číslo: MKČR E 16004 •
Vydavatel / Publisher: Kongresové centrum Praha, a.s., IČO: 63080249, adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4,
www.kcp.cz • Rezervace akcí / Booking of events: Tel.: +420 261 172 222, E-mail: [email protected] •
Redakce: Martina Šrámková, MediaClar, s.r.o., Tel.: +420 224 931 631, E-mail: [email protected],
Pavla Flídrová, marketing KCP, Tel.: +420 261 172 212, E-mail: [email protected] • Grafická úprava
a výroba: Machart, s.r.o., www.machart.cz • Náklad: 10 000 ks
SRPEN/AUGUST 2007 www.kcp.cz
Congress Man
15
www.kcp.cz, [email protected]
tel.: +420 261 172 222, fax: +420 261 172 012

Podobné dokumenty

The only one place to m eet Inn Prague

The only one place to m eet Inn Prague Jsme tu pro Vás čtyři roční období!

Více

Výkladový slovník česko anglické a anglicko české manažerské a

Výkladový slovník česko anglické a anglicko české manažerské a Význam uplatnění angličtiny v České republice po začlenění do NATO a EU je jistě nezpochybnitelný. V současné praxi vedoucích pracovníků, velitelů, managerů, plánovačů, ekonomů, logistiků, finanční...

Více

Sezona 2013/2014 - Galerie Rudolfinum

Sezona 2013/2014 - Galerie Rudolfinum I believe that classical music is not simply a pastime, but a medium through which we can free ourselves from everyday routines, and experience something that enriches our inner world. Cultivating ...

Více

novinky z kongresového centra / prague congress centre news, únor

novinky z kongresového centra / prague congress centre news, únor vybavení, vyhovět všem přáním našich klientů. Naše reference, mezi které patří Výroční zasedání Mezinárodního měnového fondu a skupiny Světové banky v září roku 2000, summit NATO v listopadu 2002 a...

Více