FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

Komentáře

Transkript

FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY
FEDERÁLNÍ
MINISTERSTVO
DOPRAVY
ČSD
D2/81
DOPRAVA
SLUŽEBNÍCH VOZIDEL PODLE TYPỦ
Schváleno náměstkem ministra dopravy ČSSR dne 29. 4. 1981 (č. j. 12 352/81-13}
Účinnost od 1. 10. 1982
NAKLADATELSTVÍ DOPRAVY A SPOJŮ • PRAHA
ZÁZNAM O ZMĚNÁCH")
Číslo
změny
Účinnost
od
dne
Opravil
podpis
Poznámka
*) Za včasné zapracování přidělených změn v textu a za provedení záznamu o
změnách odpovídá držitel tohoto výtisku
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Předpis „Doprava služebních vozidel podle typů" {dále jen předpis ČSD D 2/81) platí jen v návaznosti
na předpis ČSD D 2/8 a tvoří jeho nedílnou součást.
Poznámka: Rozsah znalosti a rozsah závaznosti tohoto přidruženého předpisu je stanoven předpisem ČSD D 2/8.
2. Přílohy tohoto předpisu obsahující jednotlivé typy služebních vozidel jsou rozděleny podle účelu
služebních vozidel do následujících skupin:
Skupina příloh:
I. Stroje pro čištění štěrkového lože II. Stroje pro úpravu geometrické polohy koleje a výhybek
III. Stroje pro snímání a kladení kolejových polí
IV. Stroje pro hutnění kolejového lože
V. Stroje pro úpravu a doplňování kolejového lože
VI. Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců
VII. Stroje pro svařování kolejnic a budování bezstykové koleje
VIII. Stroje pro údržbu a sanaci železničního spodku
IX. Stroje pro odstraňování sněhu, uhelného spadu a podobné speciální stroje
X. Stroje pro přepravu materiálu a osob.
XI. Jeřáby pro stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod
XII. Prostředky pro mechanizovanou kontrolu nebo měření tratí
XIII.—XIX. Volné
3. Každá příloha obsahující příslušný typ služebního vozidla je označena římskou číslicí skupiny příloh
podle čl. 2 a pořadovým číslem přílohy ve skupině; číslování stran v každé příloze je samostatné.
5
4. Služební vozidla, která se vyskytují v síti ČSD ojediněle, nejsou v přílohách zvlášť uvedena. Pro
jejich dopravu a provoz platí podmínky služebních vozidel uvedených ve srovnávací tabulce (tabulka č.
1). Služební vozidla, která nejsou uvedena ani ve srovnávací tabulce, se dopravují po tratích veřejné
železniční dopravy podle zásad přílohy č. 4 ŽPŘ, případně podle zvláštních pokynů FMD.
5. V odůvodněných a mimořádných případech může výjimku z ustanovení příloh tohoto předpisu povolit
náčelník dráhy.
6
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SEZNAM TABULEK
Tabulka č. 1 Srovnávací tabulka služebních vozidel neuvedených samostatně v přílohách
(viz čl. 4)
7
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SEZNAM PŘÍLOH
SKUPINA PŘÍLOH I.
Stroje pro čištění štěrkového lože
Příloha č. I/1
Příloha č. I/2
Příloha ě. I/3
Příloha č. I/4
Strojní čistička štěrkového lože SČ 200
Strojní čistička štěrkového lože SČP 200
Strojní čistička štěrkového lože SČH 150
Strojní čistička štěrkového lože DELČ 800
SKUPINA PŘÍLOH II.
Stroje pro úprava geometrické polohy koleje a výhybek
Příloha č. II/l
Strojní podbíječka pražců SP 62
Příloha č. II/2
Strojní podbíječka pražců SP 62 s nivelací
Příloha č. II/3
Strojní podbíječka styků SPS 72
Příloha č. II/4
Automatická strojní podbíječka Plasser
Duomatic 06 32 SLC
Příloha č. II/5 Automatická strojní podbíječka Tamper
Příloha č. II/6 Automatická strojní podbíječka Mainliner
Universal 07 16
Příloha č. II/7 Automatická strojní podbíječka ASP 400
Příloha č. II/8 Automatická strojní podbíječka Matisa
BNRI 85 (80)
Příloha č. II/9 Automatická strojní podbíječka Plasser
Mainliner Universal 2 W 75
Příloha č. II/10 Automatická strojní výhybková podbíječka
Plasermatic 07 275
Příloha č. II/ll Směrovací stroj Plasser AL 250 (204]
9
SKUPINA PŘÍLOH III.
Stroje pro snímání a kladení kolejových polí
Příloha č. III/l
Příloha č. III/2
Příloha č. III/3
Příloha č. III/4
Příloha č. III/5
Příloha č. III/6
Příloha 6. III/7
Příloha č. III/8
Vozový jeřáb UK 25/9 (25/10,5)
Vozový jeřáb UK 25/18
Pokladač kolejových polí PKP 25/20
Motorový plošinový vůz MPD
Vozy Pa, Pao, Pam s válečkovou dráhou
sloužící pro přepravu kolejových polí
Vozy řady Oa sloužící pro přepravu kolejových polí
Podvozky Vz 53 pro přepravu kolejových polí
Podvozky ŽP 1 pro přepravu kolejových polí
SKUPINA PŘÍLOH IV.
Stroje pro hutnění kolejového lože
Příloha č. IV/l
Příloha 6. IV/2
Zhutňovač ZŠ 72
Zhutňovač štěrku VDM 800
SKUPINA PŘÍLOH V.
Stroje pro úpravu a doplňování kolejového lože
Příloha č. V/l
Pluh pro úpravu štěrkového lože PUŠL 71
Příloha č. V/2
Kolejový pluh pro úpravu štěrkového
lože USP 3 000 C
Samovýsypné vozy pro štěrk Choperdozátory
Příloha č. V/3
SKUPINA PŘÍLOH VI.
Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců
Příloha 6. VI/1 Zatáčečka šroubů hydraulická ZŠH 300
Příloha č. VI/2 Stroj na výměnu pražců SVP 60
10
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH VII
Stroje pro svařování kolejnic a budování bezstykové koleje
Příloha č. VII/1
Příloha 6. VII/2
Příloha č. VII/3
Příloha č. VII/4
Příloha 5. VII/5
Příloha č. VII/6
Svařovací stroj PRSM 1
Svařovací stroj PRSM 3
Stabilní svářečka kolejnic K 190 P
Zařízení pro přepravu kolejnic a kolejnicových pásů
ZPK (podvozky Mamatěj)
Souprava pro přepravu dlouhých kolejnicových pásů
SDK I/150
Souprava pro přepravu dlouhých kolejnicových pásů
SDK I/300
SKUPINA PŘÍLOH VIII.
Stroje pro údržbu a sanaci železničního spodku
Příloha ě. VIII/1 Souprava pro zemní práce SZP 750
SKUPINA PŘÍLOH IX.
Stroje pro odstraňování sněhu, uhelného spádu a podobné speciální stroje
Příloha č. IX/1
Příloha č. IX/2
Příloha č. IX/3
Příloha č. IX/4
Příloha č. IX/5
Kolejová sněhová fréza KSF 72
Kolejový sněhový pluh KSP MTH
Kolejový sněhový pluh KSP 411 S
Odklizovací souprava PSE
Postřikovací souprava na hubení plevelů PS 74
11
Příloha č. X/l
Příloha č. X/2
Příloha č. X/3
Příloha č. X/4
Příloha č. X/5
Příloha č. XI/1
Příloha č. XI/2
Příloha č. XI/3
Příloha č. XI/4
Příloha č. XI/5
Příloha č. XI/6
Příloha č. XI/7
Příloha 6. XI/8
Příloha č. XI/9
SKUPINA PŘÍLOH X.
Stroje pro přepravu materiálu a osob
Motorová drezína osobní
Motorový vozík Tatra Vm 14/52
Motorový univerzální vozík MUV 69
a přívěsné vozíky PV a PVK
Motorový pracovní vůz AGMu
Motorový pracovní vůz DGKu
SKUPINA PŘÍLOH XI.
Jeřáby pro stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod
Kolejový jeřáb EDK 300
Kolejový jeřáb EDK 300 W
Kolejový jeřáb EDK 750
Dvoukonzolový kolejový jeřáb GEK 80
(jeřábový mostní vlak)
Kolejový jeřáb EDK 1 000
Kolejový jeřáb EDK 500
Kolejový jeřáb EDK 50
Kolejový jeřáb EDK 80
Kolejový jeřáb EDK 10
SKUPINA PŘÍLOH XII.
Prostředky pro mechanizovanou kontrolu nebo měření tratí
Příloha č. XIl/l Měřicí vůz pro železniční svršek
Příloha č. XII/2 Defektoskopický vlak
Příloha č. XII/3 Fotogrammetrický stroj FST 2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
TABULKY
k předpisu ČSD D 2/81 — Doprava služebních vozidel podle typů
13
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Tabulka č. 1
Srovnávací tabulka služebních vozidel neuvedených samostatně v přílohách
Služební
diněle
B133
B221
07-16 B
07-32
06-16
D-9
R-7D
SČ100S
vozidlo vyskytující se ojeAutomatická strojní
výhybková podbíječka
Automatická strojní
podbíječka pražců
Automatická strojní
podbíječka pražců
Automatická strojní
podbíječka pražců
Automatická strojní
podbíječka pražců
Zhutňovač kolejového
lože (Matisa)
Kolejový pluh pro
úpravu štěrkového lože
Strojní čistička
sanační
Pro dopravu a provoz platí podmínky jako pro služební vozidlo
Automatická strojní podbíječka
07-275
1)
Automatická strojní podbíječka
07-16
1)
Automatická strojní podbíječka
07-16
2)
Automatická strojní podbíječka
07-16
Automatická strojní podbíječka
2 W 75
Zhutňovač štěrku VDM 800
Kolejový pluh pro úpravu štěrkového lože USP 3 000 C3)
Strojní čistička štěrkového lože
SČ 200
15
Poznámky k tabulce č. 1
1. B133 a B 221 jsou na rozdíl od strojů série 07 (do ev. č. 69) vybaveny brzdičem samočinné brzdy a z
tohoto důvodu může být dovolený druh a počet přivěšených vozidel průběžně brzděn; stroje mají
pouze 2 nápravy a rychlost 60 km/h
2. 07 16 B má pouze 2 nápravy hmotnost 27 t; nesmí dopravovat jiná vozidla
3. R 7 D má hmotnost 10 t, narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; není vybaven potrubím
samočinné průběžné brzdy; smí být řaděn jako poslední vozidlo pouze do služebního nebo pracovního
vlaku
16
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH I.
Stroje pro čištění štěrkového lože
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. 1/1
Strojní čistička štěrkového lože SČ 200
1. Strojní čistička štěrkového lože SČ 200 je čtyřnápravový traťový stroj bez vlastního pohonu pojezdu
sloužící k čištění štěrkového lože v celém profilu koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
b) nákladním vlakem průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) stroj se řadí do vlaku za stejných podmínek jako vozy lehké stavby podle tabulky 4 předpisu ČSD
D 2/1; lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla…………………………………………
60 km/h
b) při zařadění do vlaku................................................. ……………………………..
60 km/h
. bez omezení
5. Největší sklon (při dopravě)..........................................……………………………..
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………………………………… . .
150 m
7. Hmotnost stroje……………………………………………………………………..
50,5t
8. Brzdění
a) brzda tlaková samočinná
b) brzdicí váha: brzdy samočinné .................................………………………………
34 t
brzdy ruční...........................................………………………………
17 t
c) samočinná tlaková brzda stroje se do průběžné brzdy vlaku zapíná
9. Největší hmotnost na nápravu ……………………………………………………
14 t
10. Počet náprav …………………………………………………………………………
4
11. Délka přes nárazníky ……………………………………………………………….
9,2 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky;
pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
1
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky Podél pracoviště strojní čističky
smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl 14 předpisu ČSD D 2/8)
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ustrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. I/2
Strojní čistička štěrkového lože SČP 200
1. Strojní čistička štěrkového lože SČP 200 je čtyřnápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící k čištění štěrkového lože v celém profilu koleje
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce jeden člen osádky
c) nákladním vlakem průvodce jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit nejvíce tři vozy normální
stavby nebo jiná nečinná služební vozidla s narážecím a tahadlovým ústrojím
normalizované stavby Hmotnost přivěšených vozidel (prázdných i ložených) smí byt nejvýše
90 t (viz však čl 5 a této přílohy)
b) stroj se řadí do vlaku za stejných podmínek jako vozy lehké stavby podle tabulky 4 předpisu ČSD
D 2/1, lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety
4 Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu………………………………………………..
60 km/h
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla………………………………………………..
60 km/h
c) při zařadění do vlaku………………………………………………………………..
60 km/h
d) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy při použití
ruční brzdy………………………………………………………………………….
10 km/h
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu s hmotností přivěšených vozidel do:
90 t…………………………………………………………………………………..
65 t…………………………………………………………………………………..
25 t…………………………………………………………………………………..
1
6‰
12 ‰
22 ‰
b) Jako vlak vlastním pohonem pojezdu
(samotný stroj)..........................................................
c) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku……………………………...
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……………
50 m
7. Hmotnost stroje ............................................................ .
62,5 t
28 ‰
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinnná i samočinná; brzdič přímočinné i samočinné brzdy
b) brzdící váha: brzdy samočinné i přímočinné …………
60 t
brzdy ruční (každý ručně
brzděný podvozek)............................. …
13 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel jako vlak vlastním pohonem pojezdu se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se zkouška brzdy a
výpočet skutečných brzdicích procent provádí podle předpisu V 15/I
e) při zařadění do vlaku se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku zapíná.
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................…
18 t
10. Počet náprav....................................................................….
4
11. Délka přes nárazníky ................................................... ….
19,5 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky. Podél pracoviště strojní
čističky smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu
ČSD D 2/8).
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby.
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A.
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 19B2
Příloha č. 1/3
Strojní čistička štěrkového lože SČH 150
1. Strojní čistička štěrkového lože SČH 150 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící k čištění štěrkového lože za hlavami pražců.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
c) nákladním vlakem průvodce: jeden člen osádky
d) jako drobné vozidlo
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit jeden vůz normální
stavby, nebo jiné služební vozidlo vybavené narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované
stavby o hmotnosti nejvýše 20 t
b] stroj se řadí do vlaku za stejných podmínek jako vozy lehké stavby podle tabulky 4 předpisu ČSD
D 2/1; lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak s vlastním pohonem pojezdu ...................
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla .......................
c) při zařadění do vlaku . ...........................................
d) jako drobné vozidlo...................................................
e) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy
při použití ruční brzdy…………………………………
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
s hmotností přivěšených vozidel do 20 t ...................
b) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
(samotný stroj) ..........................................................
60 km/h
60 km/h
60 km/h
40 km/h
10 km/h
20 ‰
30 ‰
1
c) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku..............................................
d) jako drobné vozidlo...................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku [projektovaný……………
bez omezení
20 ‰
.
7. Hmotnost stroje.............................................................
150 m
40 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinné i samočinná; brzdič přímočinné i samočinné brzdy
b) brzdicí váha: brzdy samočinné i přímočinné ……….
24 t
brzdy ruční .........................................
10 t
c) při jízdě bez přivěšeného vozidla jako vlak vlastním pohonem pojezdu se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšeným vozidlem se zkouška brzdy a
výpočet skutečných brzdicích procent provádí podle předpisu V 15/I
e) při zařadění do vlaku se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku zapíná
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
20 t
10. Počet náprav..................................................................
2
11. Délka přes nárazníky....................................................
15,36 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat na vyloučené koleji za napěťové výluky; na neelektrizovaných tratích i v
přestávkách mezi vlaky bez výluky koleje. Podél pracoviště strojní čističky smí jet vlaky po
sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8).
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby.
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A.
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. I/4
Strojní čistička štěrkového lože DELČ 800
1. Strojní čistička štěrkového lože DELČ 800 je čtyřnápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu sloužící k čištění štěrkového lože v celém profilu koleje bez nutnosti předzvedávání koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
c) nákladním vlakem průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit nejvíce tři vozy normální
stavby nebo jiná nečinná služební vozidla s narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované
stavby. Hmotnost přivěšených vozidel smí být nejvýše 90 t (viz však bod 5 a této přílohy)
b) stroj se řadí do vlaku za stejných podmínek jako vozy lehké stavby podle tabulky 4 předpisu ČSD
D 2/1; lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu .......................
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla .......................
c) při zařadění do vlaku ................................................
d) při jízdě samotného stroje s vlastním pohonem pojezdu
za poruchy přímočinné brzdy při použití ruční brzdy…..
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu s hmotností přivěšených vozidel
do:
90 t .............................................................................
65 t .............................................................................
25 t .............................................................................
1
.
65 km/h
80 km/h
80 km/h
10 km/h
5‰
8‰
15 ‰
b) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
(samotný stroj) ..........................................................
20 ‰
c) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku ........................................…..
bez omezení
8. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………… .
150 m
7. Hmotnost stroje............................................................
.62,7 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná; brzdič přímočinné i samočinné brzdy
b) brzdicí váha: brzdy přímočinné i samočinné ……….
52 t
brzdy ruční (každý ručně brzděný povozek)
11 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel jako vlak vlastním pohonem pojezdu se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent provádí podle předpisu V 15/I
e) při zařadění do vlaku se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku zapíná
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
20 t
10. Počet náprav..................................................................
4
11. Délka přes nárazníky....................................................
24,3 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky. Podél pracoviště strojní
čističky smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu CSD
D 2/8)
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A.
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH II.
Stroje pro úpravu geometrické polohy koleje a výhybek
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/1
Strojní podbíječka pražců SP 62
1. Strojní podbíječka pražců SP 62 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící ke strojnímu podbíjení pražců.Podbíjecí agregáty jsou umístěny před přední nápravou.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Největší dovolená rychlost
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo podle následující tabulky rychlostí
40 km/h
spád v ‰
rychlost v km/h
do 5
40
6—15
16—25
26—35
36—40
35
30
20
15
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
d) při jízdě přes křižovatkové výhybky a
kolejové křižovatky ...................................................
10 km/h
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ....................................................................
b] jako drobné vozidlo ...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku
(projektovaný………..
6. Hmotnost stroje .............................................................
1
40 ‰
40 ‰
.
150 m
17 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdící váha...............................................................
neudána
c) závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce rychlostí (čl. 3 této přílohy)
d) s ohledem na znění čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 a čl. 31 předpisu ČSD S 8 a v souvislosti s výše
uvedeným se výpočet skutečných brzdicích procent a zkoušky brzd podle předpisu V15/I
neprovádí
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
10 t
9. Počet náprav ................................................................
2
10. Délka stroje....................................................................
7,0 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky;pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj je možné tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t, přičemž
podmínky uvedené v tabulce rychlostí (čl. 3 této přílohy) se nemění
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování strojní podbíječky není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/2
Strojní podbíječka pražců SP 62 s nivelací
1. Strojní podbíječka pražců SP 62 s nivelací je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu vybavený nivelačním zařízením, které je umístěno na předsunutém vozíku Podbíjecí agregáty
jsou umístěny před přední nápravou
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a] jako vlak………………………………………..
35 km/h
b) jako drobné vozidlo podle následující tabulky rychlosti
spád v ‰
rychlost v km/h
do 5
6—15
16—25
26—35
36—40
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy……………………………..
d) při jízdě v obloucích o r < 500 m………………….
e) při jízdě přes křižovatkové výhybky
a kolejové křižovatky………………………………
4. Největší sklon
a) jako vlak……………………………………………
b] jako drobné vozidlo ………………………………...
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………
6. Hmotnost stroje (včetně nivelačního vozíku)………….
1
35
30
25
20
15
10 km/h
25 km/h
10 km/h
40 ‰
40 ‰
150 m
22 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha................................................................
neudána
c) závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce rychlostí {čl. 3 této přílohy)
d) s ohledem na znění čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 a čl. 31 předpisu ČSD S 8 a v souvislosti s výše
uvedeným se výpočet skutečných brzdicích procent a zkoušky brzd podle předpisuV15/I
neprovádí
8. Největší hmotnost na nápravu .................................... .
14,2 t
9. Počet náprav (SP 62 + nivelační vozík) …………..
2+2
10. Délka stroje (s nivelačním vozíkem)............................
20,5 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b] za stroj je možné tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5t, přičemž
podmínky uvedené v tabulce rychlostí (čl. 3 této přílohy) se nemění
c) stroj je trvale spojen s nivelačním vozíkem, který tvoří jeho nedílnou součást
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování strojní podbíječky není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/3
Strojní podbíječka styků SPS 72
1. Strojní podbíječka styků SPS 72 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící k podbíjení stykových pražců.Podbíjecí agregáty jsou umístěny před přední nápravou.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak ...................................................................
35 km/h
b) jako drobné vozidlo podle následující tabulky rychlostí
spád v ‰
do
rychlost v km/h
8
35
30
25
15
9—15
16—30
31—40
c) při poruše přímočinné brzdy za použití
ruční brzdy................................................................
d) při jízdě přes křižovatkové výhybky
a kolejové křižovatky.................................................
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……………
10 km/h
10 km/h
40 ‰
40 ‰
.
150 m
6. Hmotnost stroje.............................................................
19,65 t
7. Brzdění
a] brzda automobilová
b) brzdicí váha ...............................................................
neudána
1
c) závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce rychlostí (čl. 3 této přílohy)
d] s ohledem na znění čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 a čl. 31 předpisu ČSD S 8 a v souvislosti s výše
uvedeným se výpočet skutečných brzdicích procent a zkoušky brzd podle předpisu V 15/I
neprovádí
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
12 t
9. Počet náprav ..............................................................
2
10. Délka stroje (přepravní).................................................
8,7 m
11. Nutnost výluky, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj je možné tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t, přičemž
podmínky uvedené v tabulce rychlostí (čl. 3 této přílohy) se nemění
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování strojní podbíječky není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/4
Automatická strojní podbíječka Plasser Duomatic 06 32 SLC
1. Automatická strojní podbíječka Plasser Duomatic 06 32 SLC je dvounápravový traťový stroj s
vlastním pohonem pojezdu, který automaticky směrově a výškově upravuje polohu koleje, případně
zhutňuje štěrk za hlavami pražců.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak ...................................................................
b) při jízdě s přívěsným vozíkem:
přes křižovatkové výhybky a
,
kolejové křižovatky ...................................................
v ostatních případech.................................................
c) jako drobné vozidlo ...................................................
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
60 km/h
20 km/h
40 km/h
40 km/h
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………
6. Hmotnost stroje.............................................................
35 ‰
20 ‰
.
150 m
32 t
7. Brzdění
a) brzda
tlaková
přímočinná,
kotoučová
s
nekovovými
brzdovými
čelistmi
b) brzdicí váha ...............................................................
18 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i jako drobné vozidlo) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8
řidič traťového stroje
1
d) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupuje podle bodu c)
8. Největší hmotnost na nápravu ..................................
9. Počet náprav..................................................................
10. Délka stroje....................................................................
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
18 t
2
14,8 m
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky;pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdu vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj je možno tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/5
Automatická strojní podbíječka Tamper
1. Automatická strojní podbíječka Tamper je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu, který automaticky směrově a výškově upravuje polohu koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak....................................................................
40 km/h
b) při jízdě s přívěsným vozíkem:
přes křižovatkové výhybky
a kolejové křižovatky.................................................
20 km/h
v ostatních případech ................................................
40 km/h.
c) jako drobné vozidlo ...................................................
40 km/h
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
l0 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak....................................................................
35 ‰
b] jako drobné vozidlo ..................................................
20 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný) . . .
150 m
6. Hmotnost stroje ...........................................................
16 t
7. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná, kovové brzdové špalíky
b) brzdící váha................................................................
neudána
c) při jízdě bez přivěšených vozidel [jako vlak i jako drobné vozidlo) se zkouška brzdy a
výpočet skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost
jízdy a způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8
řidič traťového stroje
d) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupuje podle bodu c)
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
8t
1
9. Počet náprav ..................................................................
2
10. Délka stroje..................................................................
5,5 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a} stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj Je možno tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
ž
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/6
Automatická strojní podbíječka Mainliner Universal 07 16
1. Automatická strojní podbíječka Mainliner Universal 07 16 je čtyřnápravový traťový stroj s vlastním
pohonem pojezdu, který automaticky směrově a výškově upravuje polohu koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
c) nákladním vlakem průvodce: jeden člen osádky
d) jako drobné vozidlo
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a] při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit nejvíce dva vozy
normální stavby nebo jiná nečinná služební vozidla vybavená narážecím a tahadlovým
ústrojím normalizované stavby o hmotnosti nejvíce 35 t
b) stroj je dovoleno řadit do vlaku bez omezení a lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ......................
80 km/h
b) při zařadění do vlaku .................................................
80 km/h
c) jako drobné vozidlo ...................................................
40 km/h
d) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy
při použití ruční brzdy ...............................................
10 km/h
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
s hmotností přivezených vozidel do 35 t …………..
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku ..............................................
c) jako drobné vozidlo ....................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku [projektovaný]
1
.
.
.
35 ‰
bez omezení
25 ‰
150 m
7. Hmotnost stroje ............................................................
37 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinné i samočinná; brzdič samočinné i přímočinné brzdy (do ev. č. 69
brzdič pouze přímočinné brzdy); nekovové brzdové špalíky
b) brzdicí váha ...............................................................
37 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i jako drobné vozidlo) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič
traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se výpočet skutečných
brzdicích procent provádí podle předpisu V15/I; u strojů nevybavených brzdičem samočinné
průběžné brzdy se přivěšená vozidla dopravují jako náběžníky
e) při zařadění do vlaku bez vlastního pohonu pojezdu se samočinná tlaková brzda stroje do
průběžné brzdy vlaku nezapíná; výjimečně ji lze zapnout při zařadění do služebního
nebopracovního vlaku, je-li to nutné k dosažení potřebných brzdicích procent
9. Největší hmotnost na nápravu......................................
9,6 t
10. Počet náprav..................................................................
4
11. Délka přes nárazníky.................................................
16,93 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/7
Automatická strojní podbíječka ASP 400
1. Automatická strojní podbíječka ASP 400 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu, který automaticky směrově a výškově upravuje polohu koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
c) jako drobné vozidlo
3. Řádění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak s použitím hnacího vozidla je dovoleno za hnací vozidlo zařadit pouze jeden
samostatný stroj ASP 400
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak ...................................................................
30 km/h
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla .......................
30 km/h
c) jako drobné vozidlo ...................................................
30 km/h
d) při jízdě s přívěsným vozíkem:
přes křižovatkové výhybky
a kolejové křižovatky ................................................
20 km/h
v ostatních případech ............................................
30 km/h
e) při jízdě samotného stroje vlastním
pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy
při použití zajišťovací brzdy ................................
10 km/h
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ........................
35 ‰
b) jako drobné vozidlo....................................................
20 ‰
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……….
.
150 m
7. Hmotnost stroje.............................................................
23 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinné; nekovové i kovové brzdové špalíky
b) brzdící váha................................................................
7t
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkoušky brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá podle
čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje
d) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupuje podle odstavce c]
e) při jízdě jako vlak s použitím hnacího vozidla se stroj musí spojit s potrubím průběžné brzdy
hnacího vozidla; toto spojení je nutné pouze k odbrzdění zajišťovací pružinové brzdy ASP 400,
která však neplní funkci provozní brzdy
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
13 t
10. Počet náprav..................................................................
2
11. Délka přes nárazníky....................................................
15 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdu vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
13. Spojování vozidel
a] stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby pro použití pouze
podle čl. 3 a) této přílohy
b) za stroj je možno tuhou spojkou přivěsit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/8
Automatická strojní podbíječka Matisa BNRI 85 (80)
1. Automatická strojní podbíječka Matisa BNRI 85 (80) je dvounápravový traťový stroj s vlastním
pohonem pojezdu, který automaticky směrově a výškově upravuje polohu koleje. Je trvale spojen
s jednoná pravovým předsunutým vozíkem.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak ....................................................................
b) při jízdě přes:
křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky ………
ostatní výhybky .........................................................
c) jako drobné vozidlo ...................................................
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
60 km/h
.
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ....................................................................
b) jako drobné vozidlo ...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………… .
6. Hmotnost stroje ............................................................
20 km/h
40 km/h
40 km/h
35 ‰
20 ‰
.
.
150 m
23,5 t
7. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná
b) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i drobné vozidlo) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič
traťového stroje
c) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupujepodle bodu b)
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
1
12,6 t
9. Počet náprav ..................................................................
2+1
10. Délka stroje....................................................................
16,72 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj je možno tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č II/9
Automatická strojní podbíječka Plasser Mainliner Universal 2W 75
1. Automatická strojní podbíječka Plasser Mainliner Universal 2W 75 je dvounápravový traťový stroj s
vlastním pohonem pojezdu, který automaticky upravuje polohu výhybek nebo kolejí
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak………………………………………………
b) při jízdě s přívěsným vozíkem
přes křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky…….
v ostatních případech………………………………..
c) jako drobné vozidlo…………………………………….
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy…………………………………..
50 km/h
20 km/h
40 km/h
40 km/h
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak…………………………………………………
b) jako drobné vozidlo………………………………………
35 ‰
20 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………….
150 m
6. Hmotnost stroje……………………………………………..
23 t
7. Brzdění
a) brzda taková přímočinné, kotoučová s nekovovými brzdovými čelistmi
b) brzdicí váha………………………………………………
12 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i drobné vozidlo) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl 31 předpisu ČSD S 8 a čl 13 předpisu CSD D 2/8 řidič
traťového stroje
d) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupuje podle bodu c)
1
8. Největší hmotnost na náprava ....................................
13,5 t
9. Počet náprav..................................................................
2
10. Délka stroje.................................................................
14,2 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední kolejí není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) za stroj je možno tuhou spojkou připojit přívěsný vozík o největší hmotnosti 1,5 t
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/10
Automatická strojní výhybková podbíječka Plassermatic 07 275
1. Automatická strojní výhybková podbíječka Plassermatic 07 275 je čtyřnápravový traťový stroj s
vlastním pohonem pojezdu, který automaticky upravuje polohu výhybek nebo kolejí.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla
průvodce: jeden člen osádky
c) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
d) jako drobné vozidlo
Jízda stroje po kolejích s rampami je zakázána.
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit nejvíce dva vozy
normální stavby nebo jiná nečinná služební vozidla vybavená narážecím a tahadlovým
ústrojím normální stavby o hmotnosti nejvíce 35 t
b) stroje je dovoleno řadit do vlaku bez omezení a lze jej dopravovat vlakem bez vlakové čety.
Ve stanici, kde je stroj přivěšen k nákladnímu vlaku zpraví o zákazu jízdy po koleji s rampami
vedoucí stroje nebo člen osádky doprovázející stroj výpravčího. Výpravčí (vlakový dispečer) o
tom zpraví všechny mezilehlé stanice, včetně stanice dispoziční (stanice konečné, je-li blíže).
Dispoziční stanice uvede zákaz v hlášení odjezdu vlaku a je-li to třeba i ve zprávě o odjezdu
vlaku.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ....................
60 km/h
b) při zařadění do vlaku ............................................….
80 km/h
c) jako drobné vozidlo...................................................
40 km/h
d) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy
při použití ruční brzdy..............................................
10 km/h
1
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
s povolenou hmotností přivěšených vozidel 35 t …..
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku..............................................
c) jako drobné vozidlo ..................................................
bez omezení
20 ‰
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………..
150 m
7. Hmotnost stroje ..........................................................
37t
35 ‰
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná; brzdič samočinné i přímočinné brzdy (do ev. č. 69
brzdič pouze přímočinné brzdy); nekovové brzdové špalíky
b) brzdící váha ..............................................................
37 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se výpočet skutečných
brzdicích procent provádí podle předpisu V15/I; u strojů nevybavených brzdičem samočinné
průběžné brzdy se přivěšená vozidla dopravují jako náběžníky
e) při zařadění do vlaku bez vlastního pohonu pojezdu se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné
brzdy vlaku nezapíná; výjimečně ji lze zapnout při zařadění do služebního nebo pracovního vlaku,
je-li to nutné k dosažení potřebných brzdicích procent
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
9,6 t
10. Počet náprav ..................................................................
4
11. Délka přes nárazníky..................................................
18,05 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. II/10
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 19. 1982
Příloha II/11
Směrovací stroj Plasser AL 250 (204)
1. Směrovací stroj Plasser AL 250 (204) je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu, který automaticky směrově upravuje polohu koleje a zhutňuje štěrk za hlavami pražců. Rozdílné
údaje pro stroj AL 204 jsou uvedeny v závorce.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak ...................................................................
b) při jízdě s přívěsným vozíkem: přes křižovatkové výhybky a
kolejové křižovatky ...................................................
v ostatních případech.................................................
c) jako drobné vozidlo ...................................................
d) při poruše přímočinné brzdy za použití
ruční brzdy.................................................................
80 km/h
20 km/h
40 km/h
40 km/h
l0 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo ...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………
6. Hmotnost stroje.............................................................
35 ‰
20 ‰
.
.
.
150 m
10 t (20,5 t)
7. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná, kotoučová s nekovovými brzdovými čelistmi
b) brzdící váha ..............................................………….
. .
8t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i drobné vozidlo)se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič
traťového stroje
1
d) při jízdě s nebrzděným přívěsným vozíkem (1,5 t) se postupuje podle bodu c}
8. Největší hmotnost na nápravu ....................................
8,5 t (10 t)
9. Počet náprav .................................................................
2
10. Délka stroje............................................. …………….
.
. 13,8 m (13,5 m)
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;
je vybaven zařízením pro upevnění tuhé spojky b) za stroj je možno tuhou spojkou připojit přívěsný
vozík o největší hmotnosti 1,5 t
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
2
D 2/81 Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH III.
Stroje pro snímání a kladení kolejových polí
D 2/81 - Účinnost od 1. 10 1982
Pří1oha č. III/1
Vozový jeřáb UK 25/9 (25/10,5)
1. Vozový jeřáb UK 25/9 [25/10,5) je šestinápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící ke snímání a kladení kolejových polí do délky 25 m a hmotnosti 9 t (10,5 t).
2. Způsob dopravy
a)
nákladním
a
služebním
vlakem
průvodce: jeden člen osádky
Dopravuje se jako zásilka s překročenou ložnou mírou oboustranně ve výši 500—3 300 mm ve
vzdálenosti 6 200 mm od obou otočných čepů, a to o 125 mm při r = 250 m
b) vlastním pohonem pojezdu a to pouze na vyloučenou kolej nebo při posunu ve stanici, případně
na pracovišti s překročenou ložnou mírou ve středu vozu o šířku sedačky obsluhovacího panelu
Poznámka: Sedačka musí být na dvoukolejné trati nasazena vždy na odvrácené straně od
sousední koleje. Při posunu ve stanici musí strojník před nasazením sedačky prověřit prostorové
uspořádání pojížděných kolejí s ohledem na vzdálenost nástupišť, návěstidel, podpěr trakčního
vedení a osvětlení apod. od osy koleje. Po skončení posunu musí být sedačka vždy odstraněna.
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) Při zařadění do vlaku musí být k jeřábu v přepravní poloze připojen z obou stran ochranný
nízkostěnný nebo plošinový vůz dlouhý nejméně 13 m o dopravní hmotnosti nejméně 13 t z
důvodu přesahu výložníku jeřábu přes vlastní plošinu; za dodržení těchto podmínek odpovídá
průvodce.
Jeřáb s ochrannými vozy je možno zařadit do nákladního vlaku a lze jej dopravovat i vlakem
bez vlakové čety.
b) na pracovní místo se může jeřáb dopravovat ve vlakové soupravě pracovního vlaku pro snímání
(kladení) kolejových polí s tím, že funkci v tomto případě pouze jednoho ochranného vozu
zabezpečuje vůz pro přepravu kolejových polí
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při zařadění do vlaku ................................................
1
50 km/h
b) při jízdě vlastním pohonem pojezdu……………......
5. Největší sklon
a) při jízdě vlastním pohonem pojezdu.........................
b) při zařadění do vlaku ................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný………...
7. Hmotnost stroje...........................................................
20 km/h
25 ‰
bez omezení
.
150 m
63,5 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná s brzdičem
b) brzdicí váha:
brzdy přímočinné .......................................................
20 t
brzdy ruční.................................................................
12 t
c) při jízdě vlastním pohonem pojezdu (bez přivěšených vozidel) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) jeřáb je vybaven samočinnou brzdou, která po konstrukční stránce (složitá obsluha, údržba a
opravy u ČSD nezavedeného typu) nezaručuje spolehlivé účinkování v provozu. Proto se
samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku nezapíná; využívá se pouze průběžné
potrubí
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
11 t
10. Počet náprav ................................... …………………..
6
11. Délka stroje včetně výložníků ......................................
43,87 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při zařadění do vlaku není třeba výluky koleje ani napěťové výluky (viz však bod 2.a) této přílohy)
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky. Podél pracoviště jeřábu smí jet
vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8). Při práci
jeřábu na dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej
vypraven žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou.
2
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) jeřáb je označen písmenem A
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III-2
Vozový jeřáb UK 25/18
1. Vozový jeřáb UK 25/18 je šestinápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu sloužící ke
snímání a kladem kolejových polí do délky 25 m a hmotnosti 18 t
2. Způsob dopravy
a) nákladním a služebním vlakem průvodce: jeden člen osádky
Dopravuje se jako zásilka s překročenou ložnou mírou oboustranně ve výši 500—3300 mm ve
vzdálenosti 6200 mm od obou otočných čepů a to o 125 mm při r = 250 m
b) vlastním pohonem pojezdu a to pouze na vyloučenou kolej nebo při posunu ve stanici,
případně na pracovišti s překročenou ložnou mírou ve středu vozu o šířku sedačky
obsluhovacího panelu
Poznámka: Sedačka musí být na dvoukolejné trati nasazena vždy na odvrácené straně od sousední
koleje. Při posunu ve stanici musí strojník před osazením sedačky prověřit prostorové uspořádání
pojížděných kolejí s ohledem na vzdálenosti nástupišť, návěstidel, podpěr trakčního vedení a
osvětlení apod. od osy koleje. Po skončení posunu musí být sedačka vždy odstraněna
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při zařadění do vlaku musí být k jeřábu v přepravní poloze připojen ž obou stran ochranný
nízkostěnný nebo plošinový vůz dlouhý nejméně 13 m o dopravní hmotnosti nejméně 13 t z
důvodu přesahu výložníku jeřábu přes vlastní plošinu; za dodržení těchto podmínek odpovídá
průvodce
Jeřáb s ochrannými vozy je možno zařadit do nákladního vlaku a lze jej dopravovat i vlakem
bez vlakové čety
b) na pracovní místo se může vozový jeřáb UK 25/18 dopravovat ve vlakové soupravě pracovního
vlaku pro snímání (kladení,) kolejových polí s tím, že funkci v tomto případě pouze jednoho
ochranného vozu zabezpečuje vůz pro přepravu kolejových polí
1
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při zařadění do vlaku
aa) v přímé a v obloucích o r ≥ 300m……………….
40 km/h
ab) v obloucích o r < 300 m a přes výhybky ………… .
25 km/h
b) při jízdě vlastním pohonem pojezdu ..............................
20 km/h
c) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy.............................................. ….
10 km/h
Poznámka: Dopravní cestu stroje určí instradačním telegramem správa dráhy s uvedením všech
omezení. Přechodnost jeřábu v dopravní poloze se řídí přechodností pro šestinápravové vozy
5. Největší sklon
a) při jízdě vlastním pohonem pojezdu …………………....
25 ‰
b) při zařadění do vlaku ................................................ ……
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……………….
150 m
7. Hmotnost stroje.............................................................…….
102 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná s brzdičem
b) brzdicí váha:
brzdy přímočinné ..................................................... ……
27 t
brzdy ruční ...............................................................…….
20 t
c) při jízdě vlastním pohonem pojezdu (bez přivěšených vozidel) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) jeřáb je vybaven samočinnou brzdou, která po konstrukční stránce (složitá obsluha, údržba a
opravy u ČSD nezavedeného typu) nezaručuje spolehlivé účinkování v provozu. Proto se
samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku nezapíná; využívá se pouze průběžné
potrubí
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
10. Počet náprav..................................................................
17,5 t
6
11. Délka stroje včetně výložníku ......................................
43,33 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při zařadění do vlaku není třeba výluky koleje ani napěťové výluky (viz však bod 2a) této přílohy)
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/2
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky. Podél pracoviště jeřábu musí
jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8). Při práci
jeřábu na dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej
vypraven žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) jeřáb je označen písmenem A
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/3
Pokladač kolejových polí PKP 25/20
1. Pokladač kolejových polí PKP 25/20 tvoří most pokladače a nákladní automobil T 138. Most
pokladače spočívá přední částí na automobilu T 138 a zadní částí na portále, který je uzpůsoben pro jízdu
na kolejích. Automobil T 138 je přizpůsoben pro jízdu na koleji i pro štěrkovém loži. PKP 25/20
slouží ke snímání a kladení kolejových polí do délky 25 m.
2. Způsob dopravy
a) jako jako vlak vlastním pohonem pojezdu pouze na pracovní místo na vyloučené koleji
b) vlak s použitím hnacího vozidla s podmínkou zařadění alespoň jednoho svazku kolejových
polí mezi hnací vozidlo a pokladač na podvozcích Vz-53 (ŽP1); vlak nesmí být sunut
průvodce: jeden člen osádky
Poznámka: Při jízdě pokladače přes výhybky musí být kryty výměnových zámků uzavřeny
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
aa) při jízdě automobilem vpřed...................................
20 km/h
ab) při jízdě automobilem vzad .......................................
8 km/h
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla ........................
20 km/h
c) při všech způsobech dopravy, při jízdě přes
výhybky, kolejové křižovatky, silniční úrovňové
přejezdy a kolem nástupišť a ramp
.......................
5 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
(bez svazku kolejových polí)..........................................
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla .... bez omezení
30 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………. . . .
200 m
Poznámka: Jízda jeřábu v převýšení je podmíněná rychlostí větru; viz grafy příčné stability v
návodě pro obsluhu
6. Hmotnost stroje.....................................................................
1
37,9 t
7. Brzdění
a) stroj je vybaven automobilovou brzdou T 138
b) brzdicí váha...............................................................
neudána
c) při jízdě bez přivěšených vozidel jako vlak vlastním pohonem pojezdu se zkouška brzdy a
výpočet skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost
jízdy a způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak s použitím hnacího vozidla se stroj do průběžné brzdy nezapíná
8. Počet náprav................................................................
5
9. Délka stroje ..................................................................
57,15 m
10. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky; podél pracoviště pokladače
musí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8). Při
práci pokladače na dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední
kolej vypraven žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou
b) při práci i při jízdě na tratích dvoukolejných, vícekolejných a souběžných v obloucích
ba) o r < 300 m se stroj nesmí setkat s vlakem ani drobným vozidlem jedoucím po sousední koleji
bb) o r < 500 m se nesmí setkat s vlakem vezoucím zásilku s překročenou ložnou mírou
Oblouky o r < 300 m (r < 500) oznámí zástupce příslušné TD výpravčímu včas před odjezdem
stroje ze stanice, popř. včas před započetím práce v těchto obloucích
c) pro dopravu a práci stroje na tratích s osovou vzdáleností menší než 4 m musí být správou dráhy
vydány zvláštní podmínky
11. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
b) stroj je možno pomocí kolejových polí na podvozcích Vz 53 (2P1) spojit s hnacím vozidlem
c) připojení jiných vozidel (kromě zhutňovače kolejového lože) není dovoleno
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/3
12. Ostatní údaje
a) stroj není označen písmenem A (podmínky viz čl. 11, předpisu ČSD D 2/8)
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/4
Motorový plošinový vůz MPD
1. Motorový plošinový vůz MPD patří do soupravy vozového jeřábu UK 25 a slouží k přetahování
svazků kolejových polí k vozovému jeřábu, případně k posunu plošinových vozů s válečkovou dráhou.
Je vybaven dvěma hnacími dvounápravovými podvozky.
2. Způsob dopravy
a) nákladním a služebním vlakem jako zásilka s překročenou ložnou mírou oboustranně ve
výši 1000 — 1 250 mm ve vzdálenosti 6 200 mm od obou otočných čepů a to o 45 mm při
r = 250 m
b) na vyloučenou kolej se dopravuje jako součást soupravy plošinových vozů s válečkovou dráhou
c) vlastním pohonem pojezdu, a to pouze na vyloučenou kolej nebo při posunu ve stanici,
případně na pracovišti s překročenou ložnou mírou ve středu vozu o šířku sedačky
obsluhovacího panelu
Poznámka: Sedačka musí být na dvoukolejové trati nasazena vždy na odvrácené straně od
sousední koleje. Při posunu ve stanici musí strojník před osazením sedačky prověřit prostorové
uspořádání pojížděných kolejí s ohledem na vzdálenosti nástupišť, návěstidel, podpěr trakčního
vedení a osvětlení apod. od osy koleje. Po skončení posunu musí být sedačka vždy odstraněna
3. Řadění ve vlaku
a) motorový plošinový vůz je možno zařadit do nákladního vlaku bez omezení a lze jej
dopravovat i ve vlaku bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při zařadění do vlaku ...........................................
b) vlastním pohonem pojezdu
ba) na širé trati .....................................................
bb) ve stanici........................................................
1
50 km/h
40 km/h
20 km/h
5. Největší sklon
a) při zařadění do vlaku ................................................
b) vlastním pohonem pojezdu ...................................
bez omezení
20 ‰
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………. .
150 m
7. Hmotnost stroje ............................................................
37 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková, přímočinná s brzdičem
b) brzdicí váha:
brzdy přímočinné ......................................................
20 t
brzdy ruční ..............................................................
7t
c) při jízdě vlastním pohonem pojezdu (bez přivěšených vozidel)se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 řidič traťového stroje
d) motorový plošinový vůz je vybaven samočinnou brzdou, která po konstrukční stránce (složitá
obsluha, údržba a opravy u ČSD nezavedeného typu) nezaručuje spolehlivé účinkování v provozu.
Proto se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku nezapíná; využívá se pouze
průběžného potrubí
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
10 t
10. Počet náprav..................................................................
4
11. Délka přes nárazníky................................................
16,24 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při zařadění do vlaku ani při posunu není třeba výluky koleje ani napěťové výluky
13. Spojování vozidel
a) stroj má na obou koncích narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) při odstavování motorového plošinového vozu není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35
předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/5
Vozy Pa, Pao, Pam s válečkovou dráhou sloužící
pro přepravu kolejových polí
1. Plošinové vozy s válečkovou dráhou jsou v podstatě vozy Pa, Pao, Pam doplněny o válečkovou dráhu
a slouží k přepravě kolejových polí
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo prázdných
vozů)
technický doprovod:
pouze u ložené soupravy)
b) pracovníci organizace přepravující kolejová pole, z nichž 1 je určen jako vedoucí, který oznámí
pracovníkovi sepisujícímu výkaz vozidel pro nákladní vlak hmotnost nákladu jednotlivých vozů
c) jako pracovní vlak s použitím hnacího vozidla, a to pouze napracovní místo a zpět na vyloučené
koleji (souprava ložených nebo prázdných vozů)
technický doprovod:
není nutný za předpokladu, že před odjezdem na vyloučenou kolej a zpět je souprava co do
správnosti a upevnění nákladu prohlédnuta vedoucím práce, nebo jím určeným pracovníkem,
který oznámí pracovníkovi sepisujícímu výkaz vozidel pro nákladní vlak hmotnost nákladu
jednotlivých vozů
d) nákladním vlakem (prázdné vozy)
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) ložené vozy pro přepravu kolejových polí se dopravují vždy jen samostatnou jízdou služebního
nebo pracovního vlaku s tím, že v jedné soupravě smí být nejvýše 25 ložených vozů. Šroubovky
vozů musí být utaženy tak, aby byly nárazníky mírně stlačeny. Postrk u ložené soupravy není
dovolen
b) na konci soupravy vozů pro přepravu kolejových polí se zařadí návěstní vůz vhodný pro
přepravu dvou pracovníků technického doprovodu. Před tento vůz je možno zařadit vozový
jeřáb UK 25 v přepravní poloze. U prázdné soupravy je rovněž dovoleno před tento vůz zařadit
vozy Nass, nebo jiné služební
1
vozidlo vybavené narážecím a tahadlovým ústrojím normalizo vané stavby za předpokladu,
že jsou dodržena ustanovení předpisu V15/I
c) na konci soupravy vozů pro přepravu kolejových polí jedoucí jako pracovní vlak na vyloučenou
kolej nemusí být zařaděn návěstní vůz. Na konci soupravy smí být zařaděn vozový jeřáb UK 25;
na konci prázdné soupravy smí být zařaděny vozy Nass, případně jiná služební vozidla vybavená
narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby za předpokladu, že jsou dodržena
ustanovení předpisu V15/I. Souprava může být na vyloučenou kolej a zpět sunuta s tím, že
vlakvedoucí stojí ' na prvním sunutém vozidle s možností předávání návěstí stroj vedoucímu. V
případě potřeby se pro předávání návěstí použije radiotelefonní spojení
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) ložené soupravy
aa) na trati…………………………………………
50 km/h
ab) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení rychlosti
přes výhybky..................................................... .....
10 km/h
ac) ve stanicích s vjezdovou rychlostí
40 km/h a menší přes výhybky ......................... ….
10 km/h
ad) při posunu………………………………….….
10 km/h
b) prázdné soupravy .................................................... ….
podle údajů na vozech
O těchto rychlostech zpraví vedoucí technického doprovodu výpravčího výchozí stanice a při
posunu i strojvedoucího posunující lokomotivy
5. Největší sklon
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) ložená souprava.......................................................
b) prázdná souprava ....................................................
150 m
podle typů vozů
7. Hmotnost vozů pro přepravu kolejových polí ……
uvedeno na vozech
8. Brzdění
a) vozy jsou vybaveny samočinnou průběžnou brzdou
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/5
b) brzdící váha je uvedena na vozech; před odjezdem soupravy dá vlakvedoucí přestavovače vozů,
na nichž leží kolejová pole v délce přesahující polovinu vozu do polohy "ložený", u ostatních
vozů do polohy „prázdný"
9. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky
b) při práci je souprava obvykle součástí linky pro komplexní rekonstrukce železničního svršku
10. Ostatní údaje
a) vozy ložené kolejovými poli je třeba posunovat s největší opatrností; odrážení a spouštění je
zakázáno; jízda přes svážný pahrbek není dovolena; jízda ložené soupravy musí být plynulá,
rychločinné brzdění se smí použít jen v případě nebezpečí
b) v ohlášení odjezdu vlaku a ve zprávě o odjezdu vlaku se uvede, že vlak veze plošinové vozy
ložené kolejovými poli
c) místo vykonání technické prohlídky vozů a pracovníka k úplné zkoušce brzdy ve výchozí stanici
stanoví správa dráhy podle místních podmínek a předpisu D 2, resp. V 62
d) ve stanici nakládky a po dohodě vedoucího technického doprovodu s výpravčím nácestné stanice,
kde vlak bude mít delší pobyt, přesvědčí se technický doprovod, zda během jízdy nedošlo k
nějaké závadě na nákladu; o ukončené prohlídce zpraví vedoucí technického doprovodu
výpravčího; je-li vlak doprovázen vlakvedoucím, jedná vedoucí technického doprovodu 6
výpravčím prostřednictvím vlakvedoucího
e) při odstavování vozů sloužících pro přepravu kolejových polí (ložených i prázdných) není nutno
dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/6
Vozy řady Oa sloužící pro přepravu kolejových polí
1.Vozy řady Oa sloužící pro přepravu kolejových polí jsou vozy Oa z normálního oběhu
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo prázdných vozů)
technický doprovod:
(pouze u ložené soupravy)
2 pracovníci organizace přepravující kolejová pole, z nichž 1 je určen jako vedoucí, který oznámí
pracovníkovi sepisujícímuvýkaz vozidel pro nákladní vlak hmotnost nákladu jednotlivých vozů
b) nákladním vlakem
(prázdné vozy, a to vždy jako ucelená souprava včetně služebního vozu)
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) ložené vozy se dopravují vždy jen samostatnou jízdou služebního vlaku s tím, že v jedné soupravě
smí být nejvýše 20 ložených vozů. Šroubovky vozů musí být upevněny tak, aby byly
nárazníky mírně stlačeny. Postrk u ložené soupravy je dovolen
b) na konci soupravy se zařadí návěstní vůz vhodný pro přepravu dvou pracovníků technického
doprovodu. Před tento vůz je možno zařadit vozový jeřáb UK 25 v přepravní poloze tak,
aby přečnívající konec se mohl v obloucích volně příčně pohybovat. Proto se podle potřeby zařadí
před jeřáb a za jeřáb ochranný vůz. U prázdné soupravy je rovněž dovoleno před návěstní vůz
zařadit vozy Nass, nebo jiné služební vozidlo vybavené narážecím a tahadlovým ústrojím
normalizované stavby za předpokladu, že jsou dodržena ustanovení předpisu V15/I
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) ložené soupravy
aa) na trati ...........................................................................
1
50 km/h
ab) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h na návěsť hlavního návěstidla nařizující
snížení rychlosti
přes výhybky......................................................
20 km/h
ac) ve stanicích s vjezdovou rychlostí
40 km/h a menší přes výhybky ..........................
20 km/h
ad) při posunu ..........................................................
20 km/h
b) prázdné soupravy .......................................................
bez omezení
O těchto rychlostech zpraví vedoucí technického doprovodu výpravčího výchozí stanice a při posunu i
strojvedoucího posunující
lokomotivy
5. Největší sklon..............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) ložená i prázdná souprava ...........................................
150 m
7. Hmotnost vozů..............................................................
uvedena na vozech
8. Brzdění
a) vozy jsou vybaveny samočinnou průběžnou brzdou
b) brzdicí váha se určí podle předpisu V 15/I
9. Ostatní údaje
a) vozy ložené je třeba posunovat s největší opatrností; odrážení a spouštění je zakázáno; jízda přes
svážný pahrbek není dovolena; jízda ložené soupravy musí být plynulá, rychločinné brzdění se smí
použít jen v případě nebezpečí
b) v ohlášení odjezdu vlaku a ve zprávě o odjezdu vlaku se uvede, že vlak veze vozy řady Oa ložené
kolejovými poli
c) místo vykonání technické prohlídky vozů a pracovníka k úplné zkoušce brzdy ve výchozí stanici
stanoví správa dráhy podle místních podmínek a předpisu D 2, resp. V 62
d) ve stanici nakládky a po dohodě vedoucího technického doprovodu s výpravčím nácestné stanice,
kde vlak bude mít delší pobyt, přesvědčí se technický doprovod, zda během jízdy nedošlo k nějaké
závadě na nákladu; o ukončené prohlídce zpraví vedoucí technického doprovodu výpravčího; je-li
vlak doprovázen vlakvedoucím, jedná vedoucí technického doprovodu s výpravčím
prostřednictvím vlakvedoucího
e) při odstavování vozů (ložených i prázdných) není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu
ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/7
Podvozky Vz 53 pro přeprava kolejových polí
1. Podvozek Vz 53 tvoří dvě mohutné postranice se čtyřmi volnoběžnými koly o průměru 400 mm.
Postranice jsou navzájem spojeny dvěma rozebíratelnými příčníky tak, že je možno podvozek rozložit
na dvě části a ty vyklopit z koleje. Velká únosnost podvozků (32 t) umožňuje jejich použití pro
přepravu kolejových polí a nosníků mostů do délky 26 m
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených podvozků)
technický doprovod:
2 pracovníci organizace přepravující kolejová pole, z nichž jeden je určen jako vedoucí
Služební vlak (při jízdě z montážní základny do stanice určení a zpět) musí být osazen vždy
vlakvedoucím. Vedoucí technického doprovodu spolu s vlakvedoucím odpovídá za stanovení
a dodržování podmínek dopravy určených touto přílohou.
b) jako pracovní vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo prázdných podvozků), a
to pouze na pracovní místo a zpět na vyloučené koleji
technický doprovod:
není nutný za předpokladu, že před odjezdem na vyloučenou kolej a zpět je souprava co do
správnosti a upevnění nákladu prohlédnuta vedoucím práce, nebo jím určeným pracovníkem,
který v souladu s touto přílohou oznámí vlakvedoucímu podmínky dopravy pracovního vlaku
Při jízdě pracovního vlaku na vyloučenou kolej, případně při posunu je dovoleno sunutí
podvozků. Při těchto jízdách zařídí vedoucí práce střežení nezabezpečených přejezdů, jakož i
přejezdů s porouchaným nebo vypnutým přejezdovým zabezpečovacím zařízením, pokud způsob
zabezpečení přejezdu není stanoven rozkazem o výluce
Je-li pracovní vlak nebo posunující díl s kolejovými poli na podvozcích Vz 53 sunut, stojí
pracovníci doprovázející soupravu
1
na speciálních stupačkách schválených FMD, které jsou rozmístěny na soupravě tak, aby bylo
zajištěno předávání návěstí strojvedoucímu. Při radiotelefonickém spojení se strojvedoucím jede
pracovník jen na stupačce v čele soupravy. V případě, že souprava není vybavena speciálními
stupačkami, musí jít v čele soupravy pracovník tak, aby mohl přehlédnout kolej a dávat
strojvedoucímu příslušné návěsti
Je-li pracovní vlak s kolejovými poli na podvozcích Vz 53 sunut po spádu nebo tažen do stoupání,
musí být vlak doprovázen nejméně dvěma pracovníky se zarážkami, kteří jdou pěšky před
sunutou nebo za taženou soupravou, popř. vedle soupravy tak, aby nebyla ohrožena jejich
bezpečnost a mohli účelně zasáhnout položením zarážek v případě přetržení soupravy. V případě,
že je souprava tažena do stoupání a je-li vybavena speciálními stupačkami, mohou pracovníci se
zarážkami stát na stupačkách umístěných na konci vlaku
Při obou způsobech dopravy (jako služební i jako pracovní vlak) na dvoukolejných, vícekolejných a
souběžných tratích nesmí se vlak s kolejovými poli na podvozcích Vz 53 setkat na širé trati s vlakem s
přepravou cestujících, nebo vojenským vlakem jedoucím po sousední koleji.
3. Řadění vlaku
a) na konci služebního vlaku s kolejovými poli na podvozcích Vz 53 musí být zařaděna při jízdě
do stoupání ochranná lokomotiva, jejíž lokomotivní četa sleduje celistvost soupravy. Za
ochrannou lokomotivou mohou být zařaděny brzdící vozy (viz čl. 8 b této přílohy). Samotná
ochranná lokomotiva je lokomotivou k službě pohotovou; ochranná lokomotiva, za kterou jsou
přivěšeny brzdící vozy je lokomotivou vloženou
b) k vlastní soupravě podvozků se připojuje nezbytně nutný počet vozů s brzdou k přepravě
vlastních zařízení, případně další vozy potřebné k brzdění (brzdicí vozy). Tyto vozy se u
taženého služebního nebo pracovního vlaku zařadí vždy mezi vlakovou lokomotivu a soupravu
ložených podvozků. Při sunutí (pouze u pracovního vlaku na vyloučené koleji) se tyto vozy
řadí za sunoucí lokomotivu.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) ložené podvozky
aa) tažené s ochrannou lokomotivou
na konci vlaku ....................................................
2
30 km/b
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/7
ab) tažené pouze na vodorovné a pospádu bez ochranné lokomotivy
na konci vlaku....................................................
30 km/h
ac) tažené do stoupání na vyloučené
koleji bez ochranné lokomotivy ..……………
5 km/h
ad) tažené do stoupání na vyloučené koleji bez ochranné lokomotivy s použitím speciální stupačky
pro doprovázející pracovníky………………….
15 km/h
ae) tažené přes výhybky ............................................
15 km/h
af) sunuté při použití stupaček pro doprovázející pracovníky na vodorovné
a do stoupání.....................................................
15 km/h
ag) sunuté bez použití stupaček pro doprovázející pracovníky, sunuté
po spádu a sunuté přes výhybky ..……………..
5 km/h
b) prázdné podvozky
u) tažené..................................................................
30 km/h
v) sunuté..................................................................
20 km/h
w) přes výhybky ......................................................
5 km/h
c) ložené i prázdné podvozky Vz 53
po výškově a směrově neupravované koleji . .
5 km/h
O těchto rychlostech zpraví vedoucí technického doprovodu výpravčího výchozí stanice a při posunu i
strojvedoucího posunující lokomotivy
5. Největší sklon ........................................................…
viz tab. III/7/1,
III/7/2, příp. III/7/3
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) souprava ložených podvozků ....................................
150 m
b) souprava prázdných podvozků ..................................
100 m
7. Hmotnost
a) hmotnost vlastního podvozku Vz 5………………….
800—1210 kg
( podle typu a výstroje)
3
b) hmotnost soupravy podvozků .
. je dána počtem podvozků,
hmotností přepravovaných kolejových polí
Pro výpočet hmotnosti soupravy se uvažuje s hmotností podvozku 1200 kg
8. Brzdění
a) podvozky nejsou brzděny
b) pro služební vlaky dopravující kolejová pole na podvozcích Vz 53 platí:
ba) součet brzdících vah vlakového hnacího vozidla, vozů k přepravě vlastního
zařízení a brzdících vozů v čele vlaku, musí vždy krýt potřebná brzdící procenta celého
vlaku (tj. včetně hmotnosti ochranné lokomotivy a případně i brzdících vozů,
zařaděných za ochrannou lokomotivou)podle přílohy 3 k předpisu V 15/I pro druh a
způsob brzdění; přitom počet ručních brzd musí odpovídat požadavkům čl. 27 předpisu V
15/I.
Při nepřetržitém radiotelefonním spojení mezi strojvedoucím vlakové i ochranné
(vložené) lokomotivy se nemusí do hmotnosti vlaku započítávat hmotnost ochranné
lokomotivy, respektive vložené lokomotivy a jejích brzdících vozů
bb) jako ochranné lokomotivy se přednostně používají lokomotivy nižších řad, doplněné
v případě potřeby dalšími brzdícími vozy zařaděnými za ní a zapojenými na průběžnou
brzdu. Ochranná lokomotiva i její brzdící vozy musí mít rozváděče průběžné brzdy
zapnuty v režimu „G“ (nákladní). Při jízdě do stoupání upravuje strojvedoucí výkon a
tažnou sílu, při jízdě po spádu brzdění tak, aby spojení lokomotivy s posledním svazkem
kolejových polí bylo namáháno co nejmenšími tahovými a tlakovými silami
bc) je-li na konci služebního vlaku s kolejovými poli na podvozcích Vz 53 zařaděna samotná
ochranná lokomotiva, smí mít souprava kolejových polí hmotnost nejvýše podle údajů
tabulky III/7/1. Jsou-li za ochrannou lokomotivou přidány brzdící vozy, neplatí tabulka
III/7/1, ale součet brzdících vah lokomotivy a jejích brzdících vozů v režimu „G" musí
krýt nejméně následující hodnoty brzdících procent (potřebné při utržení soupravy k
jejímu zajištění proti ujetí):
4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í 1 o h a č. III/7
na stoupání do
nejméně brzdicích %
5 ‰ ................................................... .......................5
10 ‰ ................................................... ……………...7
15 ‰ ................................................... ……………...9
20 ‰ ................................................... …………….12
25 ‰. .................................................. …………….16
30 ‰ ................................................... …………….20
35 ‰ .........................................................................28
40 ‰ ................................................... …………….36
Při výpočtu brzdících procent podle předchozí tabulky se za „hmotnost vlaku" ve smyslu čl. 83
předpisu V 15/I uvažuje součet hmotností soupravy kolejových polí, ochranné lokomotivy a
jejích brzdících vozů. K ochranným lokomotivám dvounápravovým, třínápravovým a
čtyřnápravovým je dovoleno přidat nejvýše 4 nápravy brzdících vozů, k šestinápravovým
lokomotivám nejvýše jeden dvounápravový brzdící vůz
c)
5'
pro pracovní vlaky dopravující kolejová pole na vyloučenou kolej na podvozcích Vz 53 platí:
ca) při jízdě rychlosti vyšší než 5 km/h musí být souprava brzděna podle přílohy 3 k předpisu
V15/I
cb) při jízdě po rovině nebo po spádu rychlostí nejvýše 5 km/h nemusí být souprava brzděna
podle přílohy 3 k předpisu V15/I, ale pro její hmotnost platí následující omezení:
cba) sune-li soupravu kolejových polí na podvozcích Vz 53 samotná lokomotiva, nesmí
hmotnost soupravy překročit hodnotu podle tabulky III/7/2. Sunou-li soupravu
kolejových polí dvě lokomotivy, nesmí hmotnost soupravy překročit součet hodnot
podle tabulky III/7/2 pro použité lokomotivy
cbb) jsou-li k lokomotivě přidány brzdící vozy, nesmí hmotnost soupravy kolejových
polí překročit součet hodnot z tabulek III/7/2 a III/7/3. Brzdicí vozy se brzdí
průběžnou brzdou v režimu „G" (nákladní)
cbc) k lokomotivě smí být připojeno jen tolik brzdících vozů, aby součet hmotností
lokomotivy a brzdících vozů nepřekročil 160 t
cbd) s ohledem na namáhání spojů mezi jednotlivými svazky kolejových nesmí polí
hmotnost soupravy kolejových polí ani při použití brzdících vozů, nebo dvou
lokomotiv, překročit hodnotu podle posledního řádku tabulky III/7/2
cbe) při jízdě rychlostí 5 km/h je nutno počítat se zábrzdnou dráhou asi 100 m dlouhou
cbf) nepříznivého počasí, předpokládá-li se trvalé smýkání kol, popř. má-li ložená
souprava podvozků pojíždět na kluzkých kolejnicích, snižují se hmotnosti soupravy o
10 °/o
cc) při sunutí do stoupání platí pro nejvyšší přípustnou hmotnost soupravy kolejových polí údaje
tabulky III/7/1, při použití brzdících vozů musí brzdící hodnoty lokomotivy a vozů krýt
nejméně hodnoty podle čl. 8 bc) této přílohy
9. Počet náprav...........................................
iz č. 11 této přílohy
(spojování vozidel)
10. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky (viz však poslední odstavec čl. 2 této
přílohy)
*
b) při práci (kladení kolejových těžkého polí) je souprava obvykle součástí linky pro
komplexní rekonstrukce železničního svršku; podél pracoviště smí jet vlaky po sousední koleji
rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8)
11. Spojování vozidel
a) souprava ložených podvozků se spojuje s hnacím vozidlem (vozem) pomocí speciálního
nárazníku
b) vždy dva ložené podvozky jsou vzájemně propojeny svazkem kolejových polí; svazky
kolejových polí jsou vzájemně propojeny spojovacím zařízením schváleným FMD
c) spojení podvozků není odpruženo, proto nesmí při jízdě dojít k náhlým změnám rychlostí
d) prázdné podvozky se mezi sebou spojují prostřednictvím tuhé spojky; s hnacím vozidlem
(vozem) se spojují spojovací tyčí
6
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Pří1oha č. III/7
e) souprava kolejových polí na podvozcích Vz 53 jedoucí jakoslužební vlak nesmí mít než
28 náprav a současně ani při použití brzdících vozů nesmí její hmotnost překročit hodnotu podle
posledního řádku tabulky III/7/1, aby spojení jednotlivých svazků kolejových polí nebyla
namáhána nedovoleně vysokými silami
f) pro soupravu kolejových polí na podvozcích Vz 53 jedoucí jako pracovní vlak na vyloučené
koleji rychlostí vyšší než 5 km/h platí podmínka čl. 11 e) této přílohy
g) hmotnost soupravy kolejových polí na podvozcích Vz 53 jedoucí jako pracovní vlak na
vyloučené koleji rychlostí nejvýše 5 km/h smí být nejvýše 1000 t (podmínky viz tab.
III/7/1, III/7/2, III/7/3 v návaznosti na text této přílohy)
12. Ostatní údaje
a) souprava podvozků Vz 53 nemá spolehlivou šuntovací schopnost (podmínky viz čl. 11
předpisu ČSD D 2/8)
b dopravě loženě soupravy podvozků Vz 53 je nutno věnovat zvýšenou pozornost, aby zásilka
byla včas dopravena na místo určení, pokud možno za denního světla
c) se soupravou podvozků Vz 53 je třeba posunovat s největší opatrností; na stojící podvozky se
musí najíždět zvlášť opatrně a nepatrnou rychlostí; vedoucí technického doprovodu na toto
upozorní strojvedoucího
d) při jízdě pracovního vlaku s prázdnými podvozky Vz 53 nesmí vlak zastavit tak, aby prázdné
podvozky obsazovaly nechráněný přejezd, popř. přejezd s výstražným světelným zařízením;
vedoucí technického doprovodu na toto upozorní strojvedoucího
e) při odstavování podvozků (ložených i prázdných) není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35
předpisu ČSD D 2/8
7
D 2/81 – Účinnost od 1.10.1982
Příloha č. III/7
Tabulka č. III/7/1
Hmotnosti souprav kolejových polí na podvozcích Vz 53
a) přípustných na stoupání pro jednotlivé řady ochranných lokomotiv u služebních vlaků
b) přípustných na stoupání pro jednotlivé řady vlakových lokomotiv u sunutých pracovních vlaků
c) nejvýše dovolené na stoupání pro služební i pracovní vlaky
Lokomotiva řady
Největší skutečné stoupání v ‰
2
4
T 211.0, T 212.0
660
415 285 215 175 140 120 100 85 75 65 60 55 50 45
T 334.0
660
600 410 310 250 205 170 145 125 110 95 85 75 70 60
T 444.0.1
1000 800 660 565 450 375 315 270 235 210 185 165 150 135 125
T 435.0, T 457.0, T 466.0,2
1000 950 850 660 555 460 390 360 295 260 235 210 190 170 155
T 458.0,1,5 T 478.1,2,3,4
1000
T 669.0,1,5, T 678.0 T 679.0,1,5 1000
1000
nejvyšší přípustná hmotnost
soupravy kolejových polí
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
950 750 640 530 450 390 340 300 265 240 215 195 180
900
900
800 670 600 530 470 420 375 340 310 280
800 700 630 570 520 480 440 410 385
Poznámky: 1. Hmotnosti souprav kolejových polí vyšší než 600 tun platí jen pro sunutí na
vyloučené koleji rychlostí nejvýše 5 km/h a to pouze při použití
normalizovaných nárazníků kolejových polí, které jsou příslušenstvím
podvozků
2. Vozy normální stavby dopravované v soupravách kolejových polí musí mít
dopravní hmotnost nejméně 13 tun
D 2/81 – Účinnost od 1. 10 1982
Příloha č. III/7
Tabulka č. III/7/2
Hmotnosti souprav kolejových polí na podvozcích Vz 53
a) přípustné na rovině a spádu pro pracovní vlak a jednotlivé řady lokomotiv přibrzdění pouze
lokomotivou
b) nejvýše dovolené na rovině a spádu
Lokomotiva řady
Největší skutečný
spád v ‰
0
2
4
6
8
10 12 14 16 18 20 22 24 26
T 211.0, T 212.0
555 325 225 170 135 110 95 75 65 55 50 45 40 35
T 334.0
750 440 300 225 175 140 120 100 85 70 60 55 45 40
T 444.0,1
T 435.0, T 457.0, T
486.0,2 T 476.1
T 458.0,1,5 T 478.1,2,3,4
T 669.0,1,5, T 678.0 T
679.0,1,5
nejvyšší přípustná
hmotnost soupravy
kolejových polí
1000 800 580 365 280 235 200 175 150 130 115 100 90 80
1000 950 680 555 440 360 305 260 225 200 175 155 140 125
1000
800 645 510 420 355 305 265 230 205 180 165 145
1000
950 900 760 655 555 475 415 365 320 285 260 230
1000
900
800 660 570 500 440 400 360 330 300
Poznámky: 1. Hmotnosti souprav kolejových polí vyšší než 600 tun platí jen pro sunutí na
vyloučené koleji rychlostí nejvýše 5 podvozcích 5 km/h to pouze při použití
normalizovaných nárazníků kolejových polí, které jsou příslušenstvím
podvozků Vz 53
2. Jízda sunutých souprav kolejových polí na Vz 53 na spádech větších než 26 ‰
není dovolena
D 2/81 – Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/7
Tabulka č. III/7/3
Přípustné zvýšení hmotnosti souprav kolejových polí na podvozcích Vz 53 u pracovních vlaků na
rovině a na spádu při použití brzdících vozů a nejvyšší rychlostí 5 km/h
Dopravní
Největší skutečný spád v ‰
hmotnost
brzdících vozů
0
2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
(tun)
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
670
390 270 200 160 130 11
0
520 350 270 215 175 14
5
650 450 335 265 220 18
0
540 405 320 260 22
0
630 475 375 305 25
5
540 430 350 29
0
610 480 395 33
0
535 135 36
5
590 480 40
0
640 525 44
0
90 80 70 60 50 45 40
125 10
5
155 13
5
185 16
0
215 18
5
250 21
5
280 24
0
310 26
5
340 29
5
375 32
0
90 80 70 60 55
115 10
0
140 12
0
160 14
0
185 16
0
210 18
0
230 20
5
255 22
5
280 24
5
90 80 70
105 95 85
125 110 95
145 125 110
160 140 125
180 160 140
195 175 155
215 190 170
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. III/8
Podvozky ŽP 1 pro přepravu kolejových polí
1. Železniční podvozek ŽP 1 je speciální podvozek určený k přepravě kolejových polí s možností
jednoduchého přizpůsobení pro přepravu mostních provizórií.
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo
prázdných podvozků)
technický doprovod: {pouze u ložené soupravy) 2 pracovníci organizace přepravující kolejová
pole, z nichž jeden je určen jako vedoucí, který oznámí vlakvedoucímu hmotnost nákladu a
podvozků
Při jízdě z montážní základny do stanice určení a zpět musí být vlak vždy tažen a obsazen
vlakvedoucím. Při zavádění a ohlašování služebního vlaku s podvozky ŽP 1 musí být vždy
uvedeno, zda vlak veze ložené nebo prázdné podvozky ŽP 1.
b) jako pracovní vlak s použitím hnacího vozidla, a to pouze na pracovní místo a zpět na
vyloučené koleji
(souprava ložených nebo prázdných podvozků)
technický doprovod:
není nutný, za předpokladu, že před odjezdem na vyloučenou kolej a zpět je souprava co do
správnosti a upevnění nákladu prohlédnuta vedoucím práce, nebo jím určeným pracovníkem,
který vlakvedoucímu oznámí hmotnost nákladu a podvozků
Při jízdě pracovního vlaku na vyloučenou kolej, případně při posunu je dovoleno sunutí
podvozků. Při těchto jízdách zařídí vedoucí práce střežení nezabezpečených přejezdů, jakož i
přejezdů s porouchaným nebo vypnutým přejezdovým zabezpečovacím zařízením, pokud způsob
zabezpečení přejezdů není stanoven rozkazem o výluce
Je-li pracovní vlak nebo posunující díl s kolejovými poli na podvozcích ŽP 1 sunut, stojí
pracovníci doprovázející soupravu na speciálních stupačkách schválených FMD, které jsou
rozmístěny na soupravě tak, aby bylo zajištěno předávání návěstí
1
strojvedoucímu. Při , radiotelefonním spojení se strojvedoucím
jede pracovník jen na stupačce v čele soupravy. V případě, že souprava není vybavena speciálními
stupačkami, musí jít v čele soupravy pracovník tak, aby mohl přehlédnout kolej a dávat
strojvedoucímu příslušné návěsti
Protože podvozky ŽP 1 nemají ruční brzdu, musí být vlak, který je dopravuje vybaven zarážkami pro
zajištění vlaku proti ujetí v případě poruchy průběžné brzdy. Při odstavení a posunu se podvozky ŽP 1
zajišťují stejně jako ostatní železniční vozidla. Zarážky, případně další pomůcky se přepravují ve voze
pro pobyt doprovodu
3. Kadění vlaku
a) k soupravě ložených podvozků ŽP 1 jedoucích jako služební vlak se řadí (k soupravě prázdných
podvozků ŽP 1 se může řadit) vůz pro pobyt doprovodu. Je to vůz normální stavby (přednostně vůz
řady Ds), který je způsobilý a určený k pobytu doprovodu vlaku s podvozky ŽP 1. Do tohoto vozu je
možno naložit zarážky potřebné k zajištění vlaku, případně další potřebné pomůcky. Tento vůz musí
mít trubkové nárazníky.
Vůz pro pobyt doprovodu se řadí:
k) při dopravě ložených podvozků ŽP 1 za poslední svazek kolejových polí
l) při dopravě prázdných podvozků ŽP 1 mezi hnací vozidlo a podvozky ŽP 1; na poslední
podvozek se spolehlivě upevní návěstidla s návěstmi „Konec vlaku"
b) k soupravě ložených podvozků ŽP 1 je dovoleno dále přidat jen vozy k přepravě vlastních zařízení
(každý vůz o dopravní hmotnosti nejméně 13 t) a brzdicí vozy, nestačí-li brzdy podvozků k
dosažení potřebných brzdicích procent. Tyto vozy se u služebního vlaku zařadí vždy na konec vlaku
c) k soupravě prázdných podvozků ŽP 1, nebo podvozků s naloženým příslušenstvím není dovoleno
přidávat žádné další vozy kromě vozu pro pobyt doprovodu, protože při dopravě prázdných podvozků
se nesmí používat průběžná brzda (kromě případu nebezpečí)
d) k soupravě podvozků ŽP 1 jedoucí jako pracovní vlak na vyloučenou kolej se vůz pro pobyt
doprovodu nezařazuje. Při sunutí pracovního vlaku s loženými podvozky ŽP 1 se brzdicí vozy zařadí
za sunoucí hnací vozidlo
e) postrk u vlaku dopravujícího podvozky ŽP 1 není dovolen.
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/8
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) ložené podvozky
aa) tažené..................................................................
50 km/h
ab) tažené přes výhybky ...........................................
30 km/h
ac) tažené při posunu ..............................................
30 km/h
ad) sunuté při použití stupaček
pro doprovázející pracovníky...........................
15 km/h
ae) sunuté při použití stupaček pro
doprovázející pracovníky přes
výhybky ..............................................................
10 km/h
af) sunuté bez použití stupaček pro
doprovázející pracovníky ...................................
5 km/h
ag) sunuté při posunu...............................................
5 km/h
b) prázdné podvozky
ba) tažené..................................................................
50 km/h
bb) tažené přes výhybky ...........................................
30 km/h
bc) tažené při posunu..............................................
30 km/h
bd) sunuté .................................................................
20 km/h
be) sunuté přes výhybky ...........................................
10 km/h
c) ložené i prázdné podvozky ŽP 1 po
výškově a směrově neupravované koleji ...
5 km/h
Těchto rychlostí se však smí použít pouze tehdy, jestliže skutečné brzdicí procento vlaku kryje
potřebné brzdicí procento pro příslušnou rychlost, rozhodný sklon a zábrzdnou vzdálenost. Jinak je
nutno rychlost příslušně snížit
Je-li třeba, vypracuje výpravčí jízdní řád pro rychlost 20 km/h. Na 1 km (i započatý) počítá přitom s
dobou jízdy 4 minuty
5. Největší sklon ..............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku [projektovaný)
a) souprava ložených podvozků ................................
b) souprava prázdných podvozků..................................
150 m
100 m
3
7. Hmotnost
a) hmotnost vlastního podvozku ŽP 1
s příslušenstvím.........................................................
b) hmotnost soupravy………………………………….
2,5 t
je dána počtem podvozků,
hmotností přepravovaných
kolejových polí a připojených vozů
8. Brzdění
a) podvozky ŽP1 jsou vybaveny tlakovou brzdou DK-G, která působí litinovými špalíky jednostranně
na vnitřní strany kol. Podvozky ŽP 1 nejsou vybaveny ruční brzdou
b) vlak se soupravou ložených podvozků ŽP 1 se brzdí průběžnou brzdou v režimu „Nákladní" (N)
c) vlak se soupravou prázdných podvozků ŽP 1, nebo podvozků ŽP 1 s naloženým příslušenstvím se
brzdí jen přímočinnou brzdou hnacího vozidla, aby nedošlo k zablokování a smyku kol podvozků.
Pouze v případě nebezpečí je dovoleno použít k zabrzdění průběžné brzdy soupravy. Rozváděče
podvozků ŽP 1, které jsou propojeny brzdovými hadicemi a rozváděč vozu pro pobyt doprovodu
musí být zapnuty v poloze nákladní (N). Rozváděče podvozků ŽP 1, které nejsou propojeny
brzdovými hadicemi se vypnou
d) pro výpočet potřebných brzdicích procent vlaku s podvozky ŽP 1 platí:
da) pro vlaky s loženými podvozky ŽP 1 tabulky brzdicích procent pro II. způsob brzdění a
zábrzdné vzdálenosti 400,700 nebo 1000 m (podle zábrzdné vzdálenosti příslušné trati), tj.
tabulky II. 4, II. 7 nebo II. 10 předpisu V15/1
db) pro vlaky s prázdnými podvozky ŽP 1 tabulka pro I. způsob brzdění, krátké vlaky do 20
náprav a zábrzdnou vzdálenost 400 (tab. I. 4a předpisu V15/1).
Nestačí-li součet brzdicích vah hnacího vozidla a ložených podvozků ŽP 1 k dosažení potřebných
brzdicích procent, mohou se přidat k vlaku brzdicí vozy. Nedosáhnou-li se přesto potřebná brzdicí
procenta, nebo nelze-li přidat brzdicí vozy, musí se snížit hmotnost jednotlivých svazků
kolejových polí nebo stanovená rychlost vlaku.
e) pro výpočet skutečné brzdicí váhy a skutečného brzdicího procenta se uvažuje:
ea) pro vlaky s loženými podvozky ŽP 1:
4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. III/8
— hmotnost hnacího vozidla podle nápisu na skříni
— brzdicí váha hnacího vozidla pro režim nákladní (G)
— hmotnost každého podvozku ŽP 1 s příslušenstvím 2,5 t
— brzdicí váha každého podvozku 10 t (je-li na podvozek
naloženo břemeno alespoň 15 t)
— hmotnost svazku kolejových polí podle údajů vedoucího
práce na montážní základně
— dopravní hmotnost připojených vozů (pro vlastní zaří
zení, pro pobyt doprovodu a brzdicích)
— brzdicí váhy připojených vozů
Brzda podvozku s naloženým břemenem o hmotnosti menší než 15 t se vypne a brzdicí váha
takového podvozku se neuvažuje.
eb) pro vlaky s prázdnými podvozky ŽP 1 (nebo s naloženým příslušenstvím):
— hmotnost hnacího vozidla podle nápisu na skříni
— brzdicí váha hnacího vozidla pro režim osobní (P)
— hmotnost každého podvozku ŽP 1 s příslušenstvím 2,5 t
— dopravní hmotnost vozu pro pobyt doprovodu
f) správné účinkování tlakové brzdy podvozků ŽP 1 se v případech předepsaných předpisy ČSD
ověřuje úplnou nebo jednoduchou zkoušku tlakové brzdy. Při brzdových zkouškách se používá
závazných návěstí a postupů, stanovených předpisy ČSD
9. Počet náprav
a) souprava ložených nebo prázdných podvozků ŽP 1 nesmí mít sama o sobě víc než 40 náprav (20
podvozků)
10. Nutnost výluky, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky
b) při práci (kladení kolejových polí) je souprava obvykle součástí linky pro komplexní
rekonstrukce železničního svršku; podél pracoviště smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí
nejvíce 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8).
11. Spojování vozidel
a) ložené podvozky ŽP 1:
aa) vždy dva ložené podvozky jsou vzájemně propojeny svaz5
kem kolejových polí; svazky kolejových polí na podvozcích jsou vzájemně propojeny
speciálními nárazníky kolejových polí „KP"
ab) souprava ložených podvozků se spojuje s hnacím vozidlem (vozem normální stavby)
speciálním nárazníkem pro hnací vozidlo „HV" a nárazníkem „KP" umístěným na svazku
kolejových polí. Hlavní brzdové potrubí podvozků se propojí pryžovými hadicemi
napojenými na bajonetové spojky. Hlavní potrubí lokomotivy (vozu normální stavby) se
spojí s brzdovou spojkou nárazníku „HV" a ten s krajním podvozkem ŽP 1 s bajonetovými
spojkami. Spojení svazku kole- jových polí pomocí nárazníků „KP" není odpruženo na
tlak, proto nesmí při jízdě dojít k náhlým změnám rychlosti a k prudkému brzdění (vyjma
případu nebezpečí)r které by mohly vést ke vzniku podélných rázů v soupravě. S ohledem
na pevnost nárazníků „KP" a jejich upevnění na kolejová pole nesmí tažná síla hnacího
vozidla (při tažení ani při sunutí) přesáhnout hodnotu 175 kN (17,5 t). Výpravčí o tom
zpraví rozkazem V strojvedoucí všech řad hnacích vozidel uvedených v tabulce 4 Doplňku
D 2/1 a lokomotiv řady E 669.0,1,2,3 a 2E 479.1. Pro lokomotivy řady E 669.0,1,2,3 je
přípustný proud jedné motorové skupiny nejvíce 300 A a lokomotivy řady 2E 479.1 smějí
mít v činnosti jen jeden lokomotivní díl
Tažné síle 175 kN (17,51) odpovídají pro jednotlivá stoupání následující nejvyšší
hmotnosti soupravy
Stoupání v
‰
Hmotnost
soupravy (t)
0 - 17
18
20
22
24
26
28
800
760
680
610
550
500
460
Stoupání v ‰
32
400
Hmotnost
souprav)
prázdné
podvozky ŽP 1
(nebo
s
naloženým
příslušenstvím)
se
navzájem
spojují tuhými
y (t)
34
370
36
340
38
320
40
300
Výše uvedené nejvyšší hodnoty hmotnosti soupravy platí pro šestinápravové motorové a
elektrické lokomotivy. Pro ostatní řady hnacích vozidel se nejvyšší hmotnost soupravy
zjistí z tabulky 5 Doplňku D 2/1 b)
b) prázdné podvozky ŽP 1:
ba) spojovacími tyčemi
6
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Pří1oha č. III/8
bb) souprava prázdných podvozků se spojuje s hnacím vozidlem pomocí nárazníku „KP"
namontovaného na příčníku podvozku a nárazníku „HV" namontovaného na nárazníku
lokomotivy
bc) hlavní vozové potrubí podvozků se propojí pryžovou hadicí s bajonetovými spojkami
(stačí propojit každý třetí podvozek a podvozek poslední). Hlavní brzdové potrubí
lokomotivy (vozu pro pobyt doprovodu) se spojí brzdovou spojkou nárazníku „HV";
nárazník HV se spojí pryžovou hadicí pomocí bajonetových spojek s hlavním potrubím
nejbližšího podvozku ŽP 1 se zapnutou brzdou
12. Ostatní údaje
a) souprava podvozků ŽP 1 nemá spolehlivou šuntovací schopnost (podmínky viz čl. 11 předpisu
ČSD D 2/8)
b) dopravě ložené soupravy podvozků ŽP 1 je nutno věnovat zvýšenou pozornost, aby zásilka
byla včas dopravena na místo určení, pokud možno za denního světla
c) se soupravou podvozků ŽP 1 je třeba posunovat s největší opatrností; na stojící podvozky se
musí najíždět zvláště opatrně a nepatrnou rychlostí; vedoucí technického doprovodu na toto
upozorní strojvedoucího
d) při jízdě služebního vlaku s prázdnými podvozky ŽP 1 nesmí vlak zastavit tak, aby prázdné
podvozky obsazovaly nechráněný přejezd,
popř. přejezd s výstražným světelným
zařízením;vedoucí technického doprovodu na toto upozorní strojvedoucího
e) při odstavování podvozků (ložených i prázdných) není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35
předpisu ČSD D 2/8
7
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
*
SKUPINA PŘÍLOH IV.
Stroje pro hutnění kolejového lože
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IV/l
Zhutňovač ZŠ 72
1. Zhutňovač ZŠ 72 }e dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu sloužící ke zhutňování
kolejového lože. Jako základ je použit motorový univerzální vozík MUV 69, na kterém je umístěno
vlastní zhutňovací zařízení
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlostí jízdy MUV 69 pro hmotnost 10 t (tabulka X/3/1)
b) při všech způsobech dopravy přes
křižovatkové výhybky a kolejové
křižovatky………………………………………….
20 km/h
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ...............................................
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ....................................................................
40 ‰
b) jako drobné vozidlo…………………………………
40 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………
150 m
6. Hmotnost stroje
17,36 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje;
závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce X/3/1, případně X/3/2
8. Největší hmotnost na nápravu .............................. ….
9. Počet náprav .................................................................
10,25 t
2
1
10. Délka stroje ...................................................................
8,33 m
11. Nutnost výluky, koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;
je vybaven zařízením pro upevnění tuhé spojky
b) stroj je povoleno svěšovat tuhou spojkou s přívěsnými vozíky PV nebo PVK, nebo jinými
nečinnými služebními vozidly, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné
konstrukce {např. MUV 69, PUŠL, ZŠH 300 atd.) za dodržení podmínek uvedených v tabulce
rychlostí jízdy MUV (tabulka X/3/1)
c) za stroj je dovoleno přivěsit bez připojení na průběžnou brzdu nejvýše jedno nečinné vozidlo,
které nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby do největší dopravní hmotnosti
7,51 za dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/2
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování zhutňovače není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IV/2
Zhutňovač štěrku VDM 800
1. Zhutňovač štěrku VDM 800 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu sloužící
ke zhutňování kolejového lože
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ..……………..
60 km/h
b) jako drobné vozidlo....................................................
40 km/h
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy................................................
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ....................................................................
35‰.
b) jako drobné vozidlo ...................................................
20 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………...
150 m
6. Hmotnost stroje ……………………………………….
16,5 t
7. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná, kotoučová s nekovovými brzdovými čelistmi
b) brzdicí váha................................................................
17t
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSDS8 a čl 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
9t
9. Počet náprav .................................................................
2
10. Délka stroje ...................................................................
9,75 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
1
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a} stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b} při odstavování zhutňovače není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 19B2
SKUPINA PŘÍLOH V.
Stroje pro úpravu a doplňování kolejového lože
;
D 2/81 - účinnost od 1. 10. 1932
Příloha č. V/l
Pluh pro úpravu štěrkového lože PUŠL 71
1. Pluh pro úpravu štěrkového lože PUŠL 71 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem
pojezdu sloužící k urovnávání štěrku do profilu. Jako základ je použit motorový univerzální vozík MUV
69
2. Způsob dopravy
a} jako vlak vlastním pohonem pojezdu b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
(platí tabulka rychlostí jízdy MUV 69 pro hmotnost 10 t (tabulka X/3/1/)
b) při všech způsobech dopravy přes
křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky………
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………
6. Hmotnost stroje.............................................................
.
. 20 km/h
10 km/h
40 ‰
40 ‰
.
150 m
19 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha ...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích
procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění
odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje;
závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce X/3/1, případně X/3/2
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
11 t
9. Počet náprav....................................................................
2
10.Délka stroje.....................................................................
13,4 m
1
11.Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; při práci na dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední
kolej vypraven žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou; podél pracoviště stroje
smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8}
12. Spojování vozidel
a] stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) stroj je povoleno svěšovat tuhou spojkou s přívěsnými vozíky PV nebo PVK, nebo jinými
nečinnými služebními vozidly, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné konstrukce
(např. MUV 69, ZŠ 72, ZŠH 300 atd.) za dodržení podmínek uvedených v tabulce rychlosti jízdy
MUV (tabulka X/3/1)
c) za stroj je dovoleno přivěsit bez připojení na průběžnou brzdu nejvýše jedno nečinné vozidlo, které
nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby do největší dopravní hmotnosti 7,5
t za dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/2
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování pluhu není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. V/2
Kolejový pluh pro úpravu štěrkového lože USP 3 000 C
1. Kolejový pluh pro úpravu štěrkového lože USP 300 C je dvounápravový traťový stroj s vlastním
pohonem pojezdu sloužící k urovnávání štěrku do profilu štěrkového lože, jakož i pro doplňování
případně odebírání štěrku.
2. Způsob dopravy
a] jako vlak vlastním pohonem pojezdu b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ......................
b) jako drobné vozidlo ..................................................
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
60 km/h
40 km/h
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak.....................................................................
b) jako drobné vozidlo ........................................ ……...
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………..
6. Hmotnost stroje.............................................................
35 ‰
20 ‰
.
.
.
150 rn
23 t
7. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná, kotoučová s nekovovými brzdovými čelistmi
b) brzdicí váha...............................................................
23 t
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a
výpočet skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost
jízdy a způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8
řidič traťového stroje
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
12,39 t
9. Počet náprav ..................................................................
2
10. Délka stroje....................................................................
13,4 m
1
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje, ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; při práci na dvoukolejných,vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední
kolej vypraven řádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou; podél pracoviště
stroje smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D
2/8}
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování pluhu není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. V/3
Samovýsypné vozy pro štěrk Choperdozátory
1. Samovýsypné vozy Choperdozátory jsou speciální Samovýsypné vozy pro přepravu a
samočinné ukládání štěrku do kolejového lože
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla
b) nákladním vlakem
V obou případech bez technického doprovodu; soupravu i jednotlivé vozy je možno zařadit do vlaku
bez vlakové čety; při jízdě na vyloučenou kolej a z vyloučené koleje doprovází soupravu pracovník
určený k manipulaci se štěrkem (vedoucí soupravy), který odpovídá za uvedení vozu do přepravní
polohy (podle předpisu S 8/80)
3. Nejvyšší dovolená rychlost...........................................
65 km/h
(pokud není na voze napsána rychlost nižší)
4. Největší sklon ..............................................................
bez omezení
5. Nejmenší poloměr oblouku ..........................................
130 m
6. Vlastní hmotnost.............................. ………………….
.
.
21,6 t
7. Únosnost
třída trati A......................................................................
42 t
třída trati B......................................................................
50 t
třída trati C......................................................................
58 t
S. Brzdění
a) brzda samočinná DAKO
9. Největší hmotnost na náprava......................................
20 t
(při naložení pro třídu trati C)
10. Počet náprav ….............................................................
4
11. Délka vozu přes nárazníky...........................................
11,18 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě i při prácí není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdu vlaků po sousední
koleji není třeba žádných omezení
1
13. Spojování vozidel
a) vozy jsou vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby
b) při svěšování vozů Choperdozátor musí být dbáno na správné spojení hadic tlakové brzdy, aby
nedošlo k záměně s hadicí výsypného zařízení, jehož hlavice je žlutě natřena.
14. Ostatní údaje
a) při odstavování vozů není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH VI.
Stroje pro práci s upevňovadly a stroje pro výměnu pražců
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VI/1
Zatáčečka šroubů hydraulická ZŠH 300
1. Čtyřvřetenová Zatáčečka svěrkových šroubů ZŠH 300 je dvounápravový traťový stroj s vlastním
pohonem pojezdu, sloužící k poloautomatickému utahování nebo povolování upevňovadel.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlostí jízdy MUV 69 pro hmotnost 10 t (tabulka X/3/1)
b) při všech způsobech dopravy přes
křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky ……... .
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
20 km/h
10 km/h
4. Největší sklon
a] jako vlak ....................................................................
b] jako drobné vozidlo ...................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………
6. Hmotnost stroje.............................................................
40 ‰
40 ‰
.
.
150 m
9,74 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha................................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje; závislost mezi
sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce X/3/1, případně X 3/2
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
9. Počet náprav
............................................................
5t
2
1
10. Délka stroje....................................................................
7,04 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje, ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové
výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;
je vybaven zařízením pro upevnění tuhé spojky
b) stroj je povoleno svěšovat tuhou spojkou s přívěsnými vozíky PV nebo PVK, nebo jinými
nečinnými služebními vozidly, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné
konstrukce (např. MUV 69, PUŠL, ZŠ 72 atd.) za dodržení podmínek uvedených v tabulce
rychlostí jízdy MUV (tabulka X/3/1]
c) za stroj je dovoleno přivěsit bez připojení na průběžnou brzdu nejvýše jedno nečinné vozidlo, které
nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby do největší dopravní hmotnosti 7,5 t za
dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/2
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) při odstavování zatáčečky není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VI/2
Stroj na výměnu pražců SVP 60
1. Stroj na výměnu pražců SVP 60 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící k výměně pražců a dalším pracím podle druhu přídavného zařízení
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlostí jízdy SVP 60 (tabulka VI/2/1)
b) při všech způsobech dopravy přes
křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky………
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
b) jako drobné vozidlo...................................................
c) při práci .....................................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)……… .
6. Hmotnost stroje.............................................................
.
.
20 km/h
10 km/h
40 ‰,
40 ‰
60 ‰
.
.
100 m
12,7 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje; závislost mezi
sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce VI/2/1, případně X/3/2
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
9. Počet náprav
............................................................
6,59 t
2
1
10. Délka stroje ........................................................
.
5,62 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a] při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat v přestávkách mezi vlaky nebo na vyloučené koleji; na elektrizované trati smí
pracovat pouze za napěťové výluky; podél pracoviště stroje smí jet vlaky po sousední koleji
rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8)
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby;je vybaven zařízením pro upevnění
tuhé spojky
b) stroj je povoleno svěšovat tuhou spojkou s přívěsnými vozíky PV nebo PVK, nebo jinými
nečinnými služebními vozidly, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné
konstrukce (např. MUV 69, PUŠL, ZŠ 72, ZŠH 300 atd.) za dodržení podmínek uvedených
v tabulce rychlostí jízdy SVP 60 (tabulka VI/2/1)
c) za stroj je dovoleno přivěsit bez připojení na průběžnou brzdu nejvýše jedno nečinné vozidlo,
které nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby do největší dopravní hmotnosti
7,5 t za dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/2
13. Ostatní údaje
a] stroj je označen písmenem A
b] při odstavování stroje není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VI/2
Tabulka č. VI/2/1
Tabulka RYCHLOST I JÍZDY SVP 60
slouží ke stanovení:
— přípustné rychlosti jízdy v km/h
— zařazení převodového stupně
Sklon trati
(‰)
12,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
50
60
45
45
45
45
40
40
40
15
15
15
15
Celková hmotnost všech vozidel v tunách (t)
15
20
25
Přípustná rychlost jízdy
40
35
30
40
35
30
40
35
30
30
40
30
35
30
15
35
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
Převodový stupeň přepravní
40
Převodový stupeň pracovní
15
Jízda zakázána
-
30
30
25
25
15
15
15
15
15
15
-
D 2/81 - účinnost od 1. 10. 19
SKUPINA PŘÍLOH VII
Stroje pro svařování kolejnic a budování bezstykové koleje
D 2/81 - Účinnost od 1. 1S. 1982
Příloha č. VII/1
Svařovací stroj PRSM 1
'
1
1. Svařovací stroj PRSM 1 tvoří obvykle dva trvale spojené železniční vozy (vůz se svařovnou a vůz
s dieselagregátem). Stroj nemá vlastní pohon pojezdu a slouží k svařování kolejnic metodou
nepřerušovaného odtavování přímo v koleji nebo na svařovací základně (na roštu).
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla
průvodce: jeden člen osádky b) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
Dopravuje se jako zásilka s oboustranně překročenou ložnou mírou v oblouku s poloměrem r=250 m
o hodnoty uvedené v následující sestavě podle předpisu ČSD D 31
sl. 12
sl. 13
sl. 14
sl. 15
sl. 17
sl. 18
1350
3 812
—
2 090
126
86
1550
1 240
—
1850
174
89
1555
2 540
—
620
102
82
1565
3 925
—
589
72
342
1380
'4 305
—
390
66
468
1560
1 410
3105
—
—
83
1570
3 930
4 200
—
—
382
1590
3 900
4 210
—
—
377
1400
4 290
4 420
—
—
513
1410
4 260
4 420
—
—
498
1580
1 225
4 735
—
—
109
1572
1 220
4 520
—
—
100
1430
4 000
—
1950
121
319
1470
3 820
—
1445
112
200
1540
1 080
—
1445
112
77
1540
3 760
—
1520
115
233
Z tohoto důvodu musí být vždy stroj po zastavení vzdálen od námezníku nejméně 10 m. Za dodržení
této podmínky odpovídá průvodce.
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) stroj je umístěn na dvou železničních vozech, které spolu tvoří nedílnou součást; je možno jej
zařadit do vlaku bez omezení (nesmí být ovšem návěstním vozem) a lze jej zařadit do vlaku bez
vlakové čety
4. nejvyšší dovolená rychlost
a) u obou způsobů dopravy .....................................
50 km/h
b) při jízdě přes výhybky a kolejové křižovatky:
ba) je-li souprava tažena …………………………
20 km/h
bb) je-li souprava sunuta ....................................... .
10 km/h
5. Největší sklon ..............................................................
bez omezení
S. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……………
.
150 m
7. Hmotnost stroje
a) vůz se svařovnou .......................................................
52 t
b) vůz s dieselagregátem .............................................
20 t
8. Brzdění
a) vozy, na kterých je stroj umístěn jsou vybaveny samočinnou průběžnou brzdou
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
16 t
10. Počet náprav
a) vůz se svařovnou .......................................................
4
b) vůz s dieselagregátem ...............................................
2 (4)
11. Délka vozů přes nárazníky
a) vůz se svařovnou.......................................................
15,86 m
b) vůz s dieselagregátem ...............................................
7,65 m (13,5)
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky; podél pracoviště svařovny
smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8).
13. Spojování vozidel
a) oba vozy jsou vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/2
Svařovací stroj PRSM 3
1. Svařovací stroj PRSM 3 je čtyřnápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu. Slouží ke
svařování kolejnic metodou nepřerušovaného odtavování přímo v koleji nebo na svařovací
základně {na roštu).
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako vlak s použitím hnacího vozidla
průvodce: jeden člen osádky
c) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
3 Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu je možno za stroj zařadit nejvíce dva vozy
normalizované stavby nebo jiná nečinná služební vozidla s narážecím a tahadlovým ústrojím
normální stavby. Hmotnost přivěšených vozidel smí být nejvýše 40 t
b) stroj se zařadí na konec vlaku bez postrku před návěstní vůz a lze jej dopravovat vlaky
bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při všech způsobech dopravy:
k) v přímé a v obloucích o r≥ 300 m …………………………
50 km/h
l) v obloucích o r<300m a
přes výhybky a kolejové křižovatky ……………………
.
30 km/h
b) při jízdě samotného stroje vlastním
pohonem pojezdu při poruše přímočinné
brzdy za použití ruční brzdy ......................................................
10 km/h
Dopravní cestu stroje určí instradačním telegramem správa dráhy s uvedením všech omezení rychlostí.
Výjimečně nemusí být vydán instradační telegram v případě, že soupravu přepravující svařovny bude
doprovázet odpovědný pracovník příslušné TD, který zpraví výpravčího o kilometrické poloze oblouků o
poloměru menším než 300 m
1
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
s hmotností přivěšených vozidel do 40 t ………….. .
b) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
(samotný stroj) ...
..............................
c) jako vlak s použitím hnacího vozidla
a při zařadění do vlaku ........................................……
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný………….
7. Hmotnost stroje (vyzbrojeného) ......................................
25 ‰
30 ‰
bez omezení
.
150 m
66 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná; brzdič přímočinné i samočinné brzdy
b) brzdicí váha:
brzdy samočinné i přímočinné..................................
40 t
brzdy ruční ................................................................
13 t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel jako vlak vlastním pohonem pojezdu se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 3 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent provádí podle předpisu V15/I
e) při zařadění do vlaku se samočinná tlaková brzda stroje do průběžné brzdy vlaku nezapíná;
výjimečně ji lze zapnout pouze při zařadění do služebního nebo pracovního vlaku, je-li to nutné k
dosažení potřebných brzdicích procent
9. Největší hmotnost na nápravu ....................................
18 t
10. Počet náprav .................................................................
4
11. Délka přes nárazníky
..................................................
14,52 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje, ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky; podél pracoviště svařovny
smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8). Při
práci svařovny na dvoukolejných, vícekolejných a souběž2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/2
ných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou
ložnou mírou
13. Spojování vozidel
a stroj má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/3
Stabilní svářečka kolejnic K 190 P
1. Stabilní svářečka kolejnic K 190 P je sestavena z ucelené soupravy vozů se zvláštním zařízením.
Svařuje pouze nezabudované kolejnice na stálých svařovacích základnách, případně na k tomuto účelu
vyhražených kolejích.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla
průvodce: jeden člen osádky
b) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) soupravu vozů stabilní svářečky kolejnic lze zařadit do vlaku bez omezení a je možno ji zařadit
do vlaku bez vlakové čety.
4. Největší dovolená rychlost
a) u obou způsobů dopravy .....................................
50 km/h
5. Největší sklon ................................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný] .................
150 m
7. Hmotnost soupravy ......................................................
550 t
8. Brzdění
a) vozy, na kterých je svařovna umístěna jsou vybaveny samočinnou průběžnou brzdou
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
18 t
10. Počet náprav ................................................................
34
11. Délka soupravy (bez obytných a nářaďových vozů)….
.
166,60 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) svářečka svařuje pouze nezabudované kolejnice na vyhrazené koleji za napěťové výluky této
koleje
1
13. Spojování vozidel
a) všechny vozy soupravy mají narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby
D 2/81 - Účinnost od 1. 19. 1982
Příloha č. VII/4
Zařízení pro přepravu kolejnic a kolejnicových pásů ZPK
(podvozky Mamatěj)
1. Zařízení pro přepravu kolejnic a kolejnicových pásů ZPK je tvořeno příslušným počtem (podle
délky přepravovaných kolejnic) nízkých čtyřkolových podvozků. Každý podvozek je vybaven čtyřmi
závěsy pro přepravu kolejnicových pásů a lehkým přenosným jeřábkem umístěným na horním rámu
vozíku. V horním nosníku jeřábku je zařízení pro zdvih a posun kolejnic.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak
technický doprovod: (u ložené soupravy)
3 pracovníci z nichž jeden je určen jako vedoucí; jeden z pracovníků technického doprovodu
vykonává funkci vlakvedoucího
technický doprovod:
(u prázdné soupravy)
1 pracovník; prázdná souprava smí jet jako vlak bez vlakové čety
Ze stanice výchozí do stanice před pracovním místem jede vlak vezoucí kolejnicové pásy
(svařované nebo sespojkované) jako vlak služební, z této stanice na pracovní místo jako
pracovní vlak.
Vlakem, který smí být dopravován bud! hnacím vozidlem, nebo motorovým pracovním
vozem DGKu, se smějí přepravovat kolejnicové pásy do délky 250 m. Jiná vozidla s výjimkou
vozů pro získání potřebných brzdicích procent, případně motorového nebo přívěsného vozíku
je zakázáno k soupravě přivěšovat.
Služební vlak (ze stanice výchozí do stanice před pracovním místem a zpět) s loženou
soupravou ZPK nesmí být sunut; pracovní vlak s loženou soupravou ZPK smí být sunut pouze
na vyloučené koleji. Při sunutí pracovního vlaku na vyloučené koleji musí být zařaděn v čele
vozík, popř. vlakvedoucím obsazený přívěsný vozík. Řidič motorového vozíku, případně
motorový vlakvedoucí musí při sunutí soupravy pozorně sledovat
1
trať a u návěsti „Pískejte" dávat návěst „Pozor". Vyskytne-li se překážka jsou tito pracovníci
povinni dávat strojvedoucímu návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky". Při sunutí prázdných
podvozků má tyto povinnosti strojvedoucí hnacího vozidla, případně řidič DGKu, pokud není v
čele soupravy zařaděn obsazený motorový vozík.
Za upevnění návěstidel pro označení konce vlaku odpovídá vlakvedoucí, u prázdné soupravy
doprovázející pracovník.
b) jako drobné vozidlo
technický doprovod:
(pouze u ložené soupravy)
3 pracovníci z nichž jeden je určen jako vedoucí; při přepravě kolejnic do délky 25 m, 1 pracovník
Jako drobné vozidlo smí být přepravovány kolejnicové pásy do délky 55 m, a to motorovými
vozíky T 14/52, MUV 69, případně motorovým pracovním vozem DGKu, nebo AGMu s
rekonstruovaným pojezdem. V této soupravě se nesmějí přepravovat jiná vozidla s výjimkou
motorového, případně přívěsného vozíku s tím, že celková hmotnost nebrzděných vozidel nesmí
přesáhnout 7,5 t.
Při obou způsobech dopravy vedoucí technického doprovodu, který je nejméně ve funkci mistra nebo
jeho zástupce, odpovídá za dodržení technických podmínek, a to zejména za správné naložení soupravy,
svěšování a výpočet hmotnosti, který oznámí vlakvedoucímu (pro výpočet brzdění ), příp. vedoucímu
drobného vozidla. U prázdné soupravy ZPK odpovídá doprovázející pracovník za správné svěšení
soupravy. Při obou způsobech dopravy, přepravují-li se kolejnicové pásy delší než 25 m, je nutné na
konec tažené soupravy do stoupání většího než 5 ‰ a na začátek sunuté soupravy po spádu větším než 5
‰ připojit motorový nebo přívěsný vozík obsazený dvěma pracovníky se zarážkami pro případ přetržení
soupravy.
3. Nejvyšší dovolená rychlost (u obou způsobů dopravy)
a) při tažení ložené i prázdné soupravy .........................
30 km/h
b) při sunutí ložené soupravy na vyloučené koleji …….
.
10 km/h
c) při sunutí ložené soupravy při posunu,
při sunutí ložené soupravy na vyloučené koleji na spádu větším než 5 ‰, nebo
není-li pracovní vlak dostatečně brzděn ...................
5 km/h
d) při sunutí prázdných podvozků na
vyloučené koleji i při posunu ....................................…
20 km/h
e) přes výhybky a kolejové křižovatky .........................
5 km/h
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/4
V případě, že při jízdě jako vlak brzdicí váha lokomotivy nepokryje potřebné brzdicí procenta pro výše
uvedenou rychlost, je nutno přidat vozy pro dosažení potřebných brzdicích procent, případně je nutno
rychlost snížit.
Při jízdě jako drobné vozidlo je nutno výše uvedenou rychlost snížit s ohledem na závislost mezi
sklonem, nebrzděnou hmotností přivěšených vozidel a rychlostí uvedenou v tab. X/2/2, X/3/2, příp.
X/5/3, a to podle použitého motorového vozíku (motorového pracovního vozu).
4. Největší sklon ................................................................
bez omezení
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný………. .
150 m
6. Hmotnost soupravy.......................................................
podle délky,
počtu a tvaru
kolejnic
7. Brzdění.....................................................................……
podvozky nejsou
brzděny
8. Počet náprav............................................................…..
podle počtu
podvozků v soupravě
9. Spojování
a) ložené podvozky soupravy ZPK jsou navzájem spojeny zavěšenými kolejnicemi
b) souprava ZPK se připojuje k hnacímu vozidlu, motorovému pracovnímu vozu, k vozům
potřebným k brzdění, případně k motorovému nebo přívěsnému vozíku tuhou spojkou bez
připojení na průběžnou brzdu
c) prázdné podvozky soupravy ZPK jsou navzájem spojeny tuhými spojkami
10. Ostatní údaje
a) souprava podvozků nemá spolehlivou šuntovací schopnost (podmínky viz čl. 11 předpisu ČSD D
2/8)
b) při odstavování podvozků (ložených i prázdných) není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35
předpisu ČSD D 2/8
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/5
Souprava pro přepravu dlouhých kolejnicových
pásů SDK —I/150
1. Soupravu SDK I/150 tvoří 14 upravených železničních vozů Otdr, jeden stahovací (nakládací) vůz,
jeden vymezovací (energetický) vůz a dva vozy navijákové. Souprava se zpravidla doplňuje o
obytný (skladištní) vůz, případně o návěstní vůz (nemůže-li být použit obytný vůz jako návěstní).
Souprava slouží k přepravě, k nakládání a skládání dlouhých kolejnicových pásů.
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo prázdných vozů)
technický doprovod: (pouze u ložené soupravy)
Jeden člen osádky a vedoucí soupravy, který pracovníkovi sepisujícímu výkaz vozidel oznámí
hmotnost nákladu; jeden z členů technického doprovodu může vykonávat funkci vlakvedoucího
b) jako pracovní vlak s použitím hnacího vozidla, a to pouze na pracovní místo a zpět na vyloučenou
kolej (souprava ložených nebo prázdných vozů) technický doprovod: (pouze u ložené soupravy)
vedoucí soupravy a jeden člen osádky; jeden z členů technického doprovodu může vykonávat
funkci vlakvedoucího
Vlakvedoucí jede při jízdě na vyloučenou kolej při tažení na posledním voze, při sunutí na prvním
voze a má radiotelefonic-ké spojení se strojvedoucím. c) nákladním vlakem
(souprava prázdných vozů)
Prázdnou soupravu SDK 150 je dovoleno dopravovat nákladním vlakem, a to i vlakem bez
vlakové čety. Souprava nesmí být rozpojována, dopravuje se jako jeden celek.
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) ložená souprava SDK I/150 se dopravuje vždy jen samostatnou jízdou služebního nebo pracovního
vlaku. Je-li do soupravy za1
řazen jiný vůz jako návěstní, řadí se obytný vůz mezi hnací vozidlo a soupravu.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při dopravě (ložená i prázdná souprava)…………….
. . .
50 km/h
b) při práci
skládání (stahování) ................................................
6 km/h
nakládání (nasouvání) .............................................
2 km/h
5. Největší sklon
a) při dopravě.................................................................
bez omezení
b) při práci.....................................................................
5‰
Poznámka: Při práci na sklonu nad 5 ‰ musí být provedena opatření, která znemožní samovolný
pohyb kolejnicových pásů (viz předpis S 8/102).
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)……….
150 m
7. Hmotnost soupravy SDK I/150
a) prázdná souprava 18 vozů (14 vozů
Otdr + 4 vozy speciální) ...........................................
220 t
b) ložená souprava
22 kolejnicovými pásy tv.T (S 49)............................
385 t
22 kolejnicovými pásy tv.R 65 ...............................
444 t
Poznámka: Při zařadění obytného (skladištního) případně jiného vozu jako návěstního, je nutno k
výše uvedeným hodnotám připočítat hmotnost těchto vozů.
8. Brzdění
a) 17 z 18 vozů vlastní soupravy je vybaveno samočinnou brzdou Božič. Stahovací (nakládací) vůz
není brzděn.
9. Největší hmotnost na nápravu
u loženého upevňovacího vozu soupravy .......................
15,5 t
(ostatní vozy soupravy mají hmotnost na nápravu nižší)
10. Počet náprav
vlastní souprava 18 vozů bez ubytovacího
(skladištního), případně návěstního vozu .......................
36
11. Délka přes nárazníky
vlastní souprava 18 vozů bez ubytovacího
(skladištního), případně návěstního vozu ........................
203 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdu vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. VII/5
b] souprava smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky; podél pracoviště
soupravy smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz článek 14 předpisu
ČSD D 2/8)
13. Spojování soupravy SDK I/150
a) vozy soupravy jsou vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby; při
nakládání a při dopravě soupravy musí být nárazníky všech vozů soupravy mírně stlačeny
14. Ostatní údaje
a) dopravě ložené soupravy je nutno věnovat zvýšenou pozornost; jako vjezdové koleje se
přednostně určují hlavní staniční dopravní koleje
b) ložená souprava smí být dopravována pouze za denního světla
c) loženou soupravu je třeba posunovat s největší opatrností; odrážení a spouštění je zakázáno;
jízda přes svážný pahrbek není dovolena
d) při odstavování soupravy není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/6
Souprava pro přepravu dlouhých kolejnicových pásů SDK I/300
1. Soupravu SDK I/300 tvoří 27 upravených železničních vozů Otdr, jeden stahovací (nakládací) vůz,
jeden vymezovací (energetický) vůz a dva vozy navijákové. Souprava se zpravidla doplňuje o obytný
(skladištní) vůz, případně o návěstní vůz (nemůže-li být použit obytný vůz jako návěstní).
Souprava slouží k přepravě, k nakládání a skládání dlouhých kolejnicových pásů.
2. Způsob dopravy
a) jako ucelený služební vlak s použitím hnacího vozidla (souprava ložených nebo prázdných vozů)
technický doprovod: (pouze u ložené soupravy)
jeden člen osádky a vedoucí soupravy, který pracovníkovi sepisujícímu výkaz vozidel oznámí
hmotnost nákladu; jeden z členů technického doprovodu může vykonávat funkci vlakvedoucího
b) jako pracovní vlak s použitím hnacího vozidla, a to pouze na pracovní místo a zpět na vyloučené
koleji
(souprava ložených nebo prázdných vozů) technický doprovod: (pouze u ložené soupravy)
vedoucí soupravy a jeden člen osádky; jeden z členů technického doprovodu může vykonávat
funkci vlakvedoucího
Vlakvedoucí jede při jízdě na vyloučenou kolej při tažení na posledním voze, při sunutí na
prvním voze a má radiotelefonické spojení se strojvedoucím
c) nákladním vlakem
(souprava prázdných vozů)
Prázdnou soupravu SDK I/300 je dovoleno dopravovat nákladním vlakem a to i vlakem bez
vlakové čety. Souprava nesmí být rozpojována, dopravuje se jako jeden celek.
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) ložená souprava SDK I/300 se dopravuje vždy jen samostatnou jízdou
pracovního vlaku. Je-li do soupravy
služebního
nebo
1
zařazen jiný vůz jako návěstní, řadí se obytný vůz mezi hnací vozidlo a soupravu.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při dopravě
aa) ložené soupravy
— v přímé a obloucích o r>400 m…………….
. .
.
50 km/h
— v obloucích o r<400 m a r>250 m………….
. . .
30 km/h
— v obloucích o r<250 m a přes
výhybky po hrotu ..........................................
20 km/h
— přes výhybky proti hrotu .....
10 km/h
ab) prázdné soupravy ...............................................
50 km/h
b) při práci
u) skládání (stahování) ...........................................
6 km/h
v) nakládání (nasouvání) .......................................
2 km/h
Poznámka: Dopravní cestu soupravy určí instradačním telegramem Správa dráhy s uvedením všech
omezení. V nutných nepředvídaných případech je možno soupravu přepravit bez vydání
instradačního telegramu Správou dráhy s tím, že souprava bude doprovázena
odpovědným pracovníkem příslušné TD, který zpraví výpravčího výchozí stanice o
podmínkách dopravy v obvodu TD, Stejnou povinnost má každý zástupce TD, který vlak
doprovází v obvodu příslušné TD.
5. Největší sklon
a) při dopravě.................................................................
bez omezení
b) při práci......................................................................
5‰
Poznámka: Při práci na sklonu nad 5 ‰ musí být provedeno opatření, která znemožní samovolný
pohyb kolejnicových pásů [viz předpis S 8/102).
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný] ..................
7. Hmotnost soupravy SDK I/300
a) prázdná souprava 31 vozů (27 vozů
Otdr + 4 vozy speciální) ............................................
b) ložená souprava
22 kolejnicovými pásy tv. T (S 49) ...........................
22 kolejnicovými pásy tv. R 65 .................................
2
150 m
371 t
698 t
795 t
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VII/6
Poznámka: Při zařadění obytného (skladištního), případně jiného vozu jako návěstního je nutno k
výše uvedeným hodnotám připočítat hmotnost těchto vozů.
8. Brzdění
a) 30 z 31 vozů vlastní soupravy je vybaveno samočinnou brzdou Božič. Stahovací (nakládací) vůz
není brzděn.
9. Největší hmotnost na nápravu
u loženého upevňovacího vozu soupravy ……………………..
(ostatní vozy soupravy mají hmotnost na nápravu nižší)
.
15,5 t
10. Počet náprav
vlastní souprava 31 vozů bez ubytovacího
(skladištního), případně návěstního vozu ...................................
11. Délka přes nárazníky
vlastní souprava 31 vozů bez ubytovacího
skladištního), případně návěstního vozu …………………….
62
.
350,3 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdu vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) souprava smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky; podél pracoviště soupravy
smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz článek 14 předpisu ČSD D 2/8)
13. Spojování soupravy SDK I/300
a) vozy soupravy jsou vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby; při
nakládání a při dopravě soupravy musí být nárazníky všech vozů soupravy mírně stlačeny
14. Ostatní údaje
a) dopravě ložené soupravy je nutno věnovat zvýšenou pozornost; jako vjezdové koleje se přednostně
určují hlavní staniční dopravní koleje
b) ložená souprava smí být dopravována pouze za denního světla
3
c) loženou soupravu je třeba posunovat s největší opatrnosti; odrážení a spouštění je zakázáno; jízda
přes svážný pahrbek není dovolena
d] při odstavování soupravy není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH VIII.
Stroje pro údržbu a sanaci železničního spodku
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VIII/1
Souprava pro zemní práce SZP 750
1. Souprava SZP 750 se skládá ze tří samostatných vozidel a to speciální lokomotivy, (dále jen
lokomotivy), pracovního stroje a ochranného vozu s ovládacím stanovištěm. Lokomotiva je s pracovním
strojem pevně spojena pomocí tuhé spojky v jeden celek. Ochranný vůz slouží k zabezpečení
přesahujícího dopravníku pracovního stroje při dopravě; pro jízdu ochranným vozem v čele vlaku je na
něm umístěno ovládací stanoviště.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím vlastní lokomotivy
aa) lokomotivou v čele vlaku
ab) ochranným vozem s ovládacím stanovištěm v čele vlaku. Souprava je obsazena
strojvedoucím na ovládacím stanovišti ochranného vozu v čele vlaku a strojvedoucím na
lokomotivě; průběžnou brzdu ovládá strojvedoucí na ovládacím stanovišti ochranného
vozu. Strojvedoucí na lokomotivě musí mít trvale telefonické spojení se strojvedoucím na
ovládacím stanovišti ochranného vozu. Strojvedoucí na lokomotivě musí okamžitě
uposlechnout všech pokynů a příkazů strojvedoucího na ovládacím stanovišti ochranného
vozu; při ztrátě spojení musí vlak ihned zastavit. Oba strojvedoucí jsou povinni si navzájem
hlásit zpozorované návěsti nebo závady.
Není-li strojvedoucí v čele, nebo nejsou-li dodrženy výše uvedené podmínky, jde o sunutý
vlak.
b) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) souprava SZP 750 může být dopravována jako vlak nebo ve vlaku v tomto řadění: lokomotiva,
pracovní stroj, ochranný vůz s ovládacím stanovištěm.
V případě naléhavé potřeby může být ochranný vůz s ovládacím stanovištěm nahrazen jiným
vhodným podvozkovým vozem. Doprava soupravy SZP 750 v tomto řadění je přípustná v obou
směrech, přičemž k lokomotivě nebo k ochrannému vozu je
1
možno připojit další vozidla. Při zařadění soupravy SZP 750 do vlaku a při taženém služebním
nebo pracovním vlaku smí být mezi pracovní stroj a ochranný vůz s ovládacím stanovištěm
zařaděna i jiná vyhovující vozidla. Postrk u vlaku se zařaděnou soupravou SZP 750 není
dovolen, je-li souprava SZP 750 zařaděna v zadní polovině vlaku. Souprava SZP 750 může být
dopravována i vlakem bez vlakové čety. Při zařadění do vlaku se přepravuje lokomotiva jako
nečinná
b) souprava SZP 750 může být dopravována ze stanice na pracovní místo a zpět i bez ochranného
vozu. Doprava soupravy SZP 750 v tomto řadění je přípustná v obou směrech a k lokomotivě
nebo pracovnímu stroji je možno připojit další vhodná vozidla (např. souprava DS). První
vozidlo připojené k pracovnímu stroji plní funkci ochranného vozu.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při jízdě vlaku s lokomotivou v čele vlaku a při za
řadění do vlaku ..........................................................
b) při jízdě vlaku ochranným vozem s ovládacím stanovištěm v čele a ovládání průběžné brzdy vlaku
na ovládacím stanovišti ochranného vozu, není- li
mezi ochranným vozem a pracovním strojem zařaděno žádné vozidlo ....................................................
c) v ostatních případech...............................................
d) pracovní rychlost
oo) při prvním pracovním stupni ..............................
pp) při druhém pracovním stupni .............................
5. Největší sklon
a) při dopravě.................................................................
b) při práci:
do stoupání................................................................
po spádu.....................................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při všech způsobech dopravy
i při práci................................................................
(za dodržení této podmínky odpovídá zařaditel soupravy)
7. Hmotnost vozidel soupravy SZP 750
a) lokomotiva ..................................................................
2
80 km/h
60 km/h
30 km/h
0,1 — l km/h
do 7 km/h
bez omezení
14 ‰
bez omezení
180 m
66,2 t
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VIII/1
b) vlastní pracovní stroj..............................................
c) ochranný vůz s ovládacím stanovištěm ....
108 t
24,8 t
8. Brzdění
a) vlastní pracovní stroj i ochranný vůz s ovládacím stanovištěm je vybaven samočinnou průběžnou
brzdou
b) brzdicí váha:
ba) lokomotiva .........................................................
P = 64 t
G = 50 t
bb) pracovní stroj .....................................................
P = 88 t
G = 80 t
ruční = 2 x27 t
bc) ochranný vůz s ovládacím stanovištěm …..........
prázdný = 29 t
ložený = 45 t
ruční = 30 t
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
18 t
10. Počet náprav
a) motorová lokomotiva ..............................................
b) vlastní pracovní stroj.................................................
c) ochranný vůz s ovládacím stanovištěm ……………
4 (2x2)
6 (2x3)
4 (2x2)
11. Délka přes nárazníky
a) lokomotiva spojená s pracovním strojem ………….. .
dopravník přesahuje přes rovinu nárazníků ………
.
b) ochranný vůz s ovládacím stanovištěm .....................
c) lokomotiva spojená s pracovním strojem
a ochranný vůz s ovládacím stanovištěm ………….. . .
38,90 m
4,50 m
19,80 m
58,70 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) souprava SZP 750 smí pracovat pouze na vyloučené koleji a za napěťové výluky
ba) podél pracoviště soupravy smí jet vlaky po sousední koleji rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl.
14 předpisu ČSD D 2/8)
3
bb) při práci soupravy SZP 750 mezi traťovými kolejemi je nutná výluka i sousední koleje; při
práci mezi kolejemi ve stanici je nutná výluka sousední koleje pouze tehdy, zasahuje-li
pracovní část stroje do jejího průjezdného průřezu
13. Spojováni soupravy SZP 750 (navzájem popř. s jinými vozidly)
a) lokomotiva je kloubovitě spojena s pracovním strojem v jeden celek, který je na vnějších čelech
vybaven narážecím a tahadlovým ústrojím normální stavby
b) při jízdě vlaku ochranným vozem s ovládacím stanovištěm v čele a ovládání průběžné
brzdy vlaku brzdičem na ovládacím stanovišti ochranného vozu musí být napájecí potrubí
ochranného vozu propojeno s napájecím potrubím lokomotivy a pracovního stroje
c) je-li souprava SZP 750 dopravována silou vlastní lokomotivy postupuje se při výpočtu
přípustné hmotnosti připojených vozidel podle předpisu D2/1 lokomotivu řady T 476.1; do
hmotnosti připojených vozidel se počítá hmotnost pracovního stroje a hmotnost ostatních vozidel
zařaděných do vlaku; hmotnost připojených vozidel nesmí přitom překročit hodnotu 750 t
d) při práci soupravy SZP 750 na I. pracovním stupni (tj. do rychlosti 1 km/h) smí hmotnost
připojených tažených nebo tlačených vozidel (kromě hmotnosti pracovního stroje) na jednotlivých
stoupáních činit nejvýše:
300 t do 20 ‰ včetně
400 t do 16 ‰ včetně
500 t do 13 ‰ včetně
e) při práci soupravy SZP 750 na II. pracovním stupni (tj. do rychlosti 7 km/h) smí
hmotnost připojených tažených nebo tlačených vozidel (kromě hmotnosti pracovního stroje)
na jednotlivých stoupáních činit nejvýše:
150 t do 12 ‰ včetně
300 t do 6 ‰ včetně
14. Ostatní údaje soupravy SZP 750
a) souprava SZP 750 se v případě potřeby na kolejovém trojúhelníku (trianglu)
b) souprava SZP 750 má spolehlivou šuntovací schopnost c) pracovní stroj je označen písmenem A
4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. VIII/1
d) svěšování a rozvěšování vozidel soupravy SZP 750, popřípadě i dalších vozidel v ní zařaděných,
nejedná-li se o zařadění soupravy do vlaku, vykonávají pracovníci osádky soupravy
e) při dopravě soupravy SZP 750 musí být pracovní části stroje zajištěny v přepravní poloze; za jejich
zajištění odpovídá vedoucí soupravy
f) po skončení práce pracovního stroje a před jeho dopravou musí být vyřazeno z činnosti aretování
pružin podvozků, o čemž se osobně přesvědčí vedoucí soupravy
5
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH IX.
Stroje pro odstraňování sněhu, uhelného spádu a podobné speciální
stroje
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IX/1
Kolejová sněhová fréza KSF 72
1. Kolejová sněhová fréza KSF 72 je dvounápravový traťový stroj s vlastním pohonem pojezdu
sloužící k odstraňování sněhu. Základ frézy tvoří motorový univerzální vozík MUV 69.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlosti jízdy MUV 69 pro hmotnost 10 t (tabulka X/3/1]
b) při všech způsobech dopravy přes
křižovatkové výhybky a kolejové křižovatky ……..
20 km/h
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ...................................................................
40 ‰
b) jako drobné vozidlo ...................................................
40 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku [projektovaný) …………..
150 m
6. Hmotnost stroje……………………………………….
.17,36 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha ...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdících
procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění
odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového
stroje; závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce X/3/1 pro hmotnost 10 t
8. Největší hmotnost na nápravu.....................................
11,8 t
9. Počet náprav..................................................................
2
1
10. Délka stroje..................................................................
9,93 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; při dopravě na dvoukolejných,
vícekolejných a souběžných tratích se nesmí stroj na širé trati setkat s vlakem vezoucím
mimořádnou zásilku s překročenou ložnou mírou, protože v přepravní poloze s neotevřenými
bočními radlicemi překračuje fréza ložnou míru podle ČSN 28 0312
aa) v obloucích o r = 250 m:
ve výšce od 380 do 610 mm nad TK o 101 mm ve vzdálenosti 2 750 mm před první
nápravou
ve výšce od 610 do 1 750 mm nad TK o 151 mm ve vzdálenosti 2 750 mm před první
nápravou
ve výšce od 780 do 1 390 mm nad TK o 171 mm ve vzdálenosti 2 600 mm až 2 750 mm
před první nápravou
ab) v přímé:
ve výšce od 610 do 1 750 mm nad TK o 15 mm ve vzdálenosti 2 750 mm před první
nápravou
ve výšce od 780 do 1 390 mm nad TK o 35 mm ve vzdálenosti 2 600 mm — 2 750 mm
před první nápravou
Na tyto případy upozorní před výjezdem na trať vedoucí stroje
výpravčího.
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové výluky; při práci frézy na
dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven
žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou; je-li sousední traťová kolej sjízdná, a
je-li osová vzdálenost menší než 3 750 mm, zpravují se o práci frézy v mezistaničním úseku
vlaky rozkazem V o tom, aby vlak jel k pracovnímu místu frézy takovou rychlostí, aby mohl
včas zastavit před případnou překážkou (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8); na tyto případy (osové
vzdálenosti menší než 3 750 mm) upozorní před výjezdem na trať vedoucí práce výpravčího;
při práci na dvoukolejných tratích při sjízdnosti sousední koleje musí zůstat boční křídlo frézysměřující k sousední koleji zajištěno v přepravní poloze.
12. Spojování vozidel
a) stroj nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybaven zařízením pro
upevnění tuhé spojky
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IX/1
b) stroj je povoleno svěšovat tuhou spojkou s přívěsnými vozíky PV nebo PVK nebo jinými
nečinnými služebními vozidly, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné
konstrukce (např. MUV 69, PUŠL, ZČ 300 atd.) za dodržení podmínek uvedených v tabulce
rychlostí jízdy MUV (tabulka X/3/1)
c) za stroj je dovoleno přivěsit bez připojení na průběžnou brzdu nejvýše jedno nečinné vozidlo, které
nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby do největší hrubé hmotnosti 7,5 t za
dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/2
13. Ostatní údaje
a) stroj je označen písmenem A
b) stroj odstraňuje sníh do výše 150 cm nad temenem kolejnice
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. IX/2
Kolejový sněhový pluh KSP MTH
1. Kolejový sněhový pluh KSP je dvounápravový traťový stroj bez vlastního pohonu pojezdu sloužící k
odstraňování sněhu na tratích.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla
aa) lokomotivou v čele vlaku
ab) pluhem v čele vlaku
z dopravního hlediska je souprava alternativně obsazena:
— strojvedoucím na ovládacím stanovišti čelní kabiny pluhu a strojvedoucím na lokomotivě;
strojvedoucí na lokomotivě musí mít trvale přímé spojení se strojvedoucím v čelní kabině
pluhu a musí okamžitě uposlechnout všech jeho pokynů; při ztrátě spojení je povinen vlak
ihned zastavit; oba strojvedoucí jsou povinni si navzájem hlásit zpozorované návěstí nebo
závady
— vlakvedoucím traťového hospodářství na ovládacím stanovišti čelní kabiny pluhu a
strojvedoucím na lokomotivě; souprava jede jako sunutý vlak
b) nákladním
vlakem
průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při dopravě stroje jako služební vlak s použitím hnacího vozidla v čele vlaku se může zároveň s
ním dopravovat i příslušný obytný, případně nářaďový vůz, který se v tomto případě řadí mezi
hnací vozidlo a pluh
b) při dopravě nákladním vlakem se pluh řadí vždy jako poslední náběžník
c) z přilehlé železniční stanice na pracovní místo a zpět se stroj dopravuje jako pracovní vlak sunutý s
použitím hnacího vozidla bezprostředně za strojem, případně jako pracovní vlak tažený; mezi
stroj a hnací vozidlo je zakázáno zařadit ubytovací vůz; pokud to však situace vyžaduje, může se
ubytovací vůz přivěsit za hnací vozidlo
1
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při jízdě služebního vlaku s lokomotivou
v čele vlaku a při zařadění do vlaku .........................
50 km/h
b) při tažení pluhu při práci ...........................................
40 km/h
c) při sunutí pluhu, je-li přední kabina pluhu obsazena
strojvedoucím,který má trvalé přímé spojení
se strojvedoucím na lokomotivě……………………….
40 km/h
d) při sunutí v ostatních případech ................................
30 km/h
5. Největší sklon ..............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………..
150 m
7. Hmotnost stroje ..........................................................
32 t
8. Brzdění
a) pluh
je
vybaven pouze
potrubím
samočinné
průběžné
brzdy
a záklopkou záchranné brzdy
b) brzdicí váha ruční brzdy............................................
6t
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
16 t
10. Délka stroje....................................................................
12,36 m
11. Počet náprav..................................................................
2
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě stroje v přepravní poloze není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy
vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové výluky; při práci na dvoukolejných,
vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven žádný vlak vezoucí
zásilku s překročenou ložnou mírou; podél pracoviště stroje smí jet vlaky po sousední koleji
rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8)
13. Spojování vozidel
a) pluh je vybaven narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby jen na jedné straně
14. Ostatní údaje
a) pluh se otáčí na staničních kolejích bez převýšení a vyžaduje volný prostor o průměru 14 m; tato
místa jsou určena v bodu 51 staničního řádu; otáčení vyžaduje souhlas výpravčího
b) stroj může odstraňovat sněhovou vrstvu vysokou nejvýše 120 cm
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1S82
Příloha č. IX/2
c) při dopravě stroje musí být jeho pracovní části zajištěny v přepravní poloze; za jejich zajištění
odpovídá vedoucí stroje, při dopravě nákladním vlakem průvodce vozidla
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IX/3
Kolejový sněhový pluh KSP 411 S
1. Kolejový sněhový pluh KSP 411 S je čtyřnápravový traťový stroj bez vlastního pohonu pojezdu
sloužící k odstraňování sněhu na tratích.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla
k) lokomotivou v čele vlaku
l) pluhem v čele vlaku
z dopravního hlediska je souprava alternativně obsazena:
— strojvedoucím na ovládacím stanovišti čelní kabiny pluhu a strojvedoucím na lokomotivě;
strojvedoucí na lokomotivě musí mít trvale přímé spojení se strojvedoucím v čelní kabině
pluhu a musí okamžitě uposlechnout všech jeho pokynů; při ztrátě spojení je povinen
vlak ihned zastavit; oba strojvedoucí jsou povinni si navzájem hlásit zpozorované návěstí
nebo závady
— vlakvedoucím traťového hospodářství na ovládacím stanovišti čelní kabiny pluhu a
strojvedoucím na lokomotivě; souprava jede jako sunutý vlak
b) nákladním
vlakem
průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku nebo ve vlaku
a) při dopravě stroje jako služební vlak s použitím hnacího vozidla v čele vlaku se může zároveň s
ním dopravovat i příslušný obytný, případně nářaďový vůz; řadění těchto vozidel ve služebním
vlaku je libovolné
b) při dopravě stroje nákladním vlakem se stroj a k němu příslušný obytný, případně nářaďový vůz
řadí na konec vlaku před návěstní vůz; zařadění stroje ve vlaku s postrkem i do vlaku bez vlakové
čety je dovoleno
c) z přilehlé železniční stanice na pracovní místo a zpět se stroj dopravuje jako pracovní vlak sunutý
s použitím hnacího vozidla bezprostředně za strojem, případně jako pracovní vlak tažený; mezi
stroj a hnací vozidlo je zakázáno zařadit ubytovací
1
vůz; pokud to však situace vyžaduje, může se ubytovací vůz přivěsit za hnací vozidlo
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při jízdě služebního vlaku s lokomotivou
v čele vlaku a při zařadění do vlaku .........................
.
80 km/h
b) při tažení pluhu při práci ...........................................
50 km/h
c) při sunutí pluhu, je-li přední kabina pluhu obsaze
na strojvedoucím, který má trvalé přímé spojem
se strojvedoucím na lokomotivě ...............................
50 km/h
d) při sunutí v ostatních případech .... …………..
30 km/h
5. Největší sklon ................................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný) ………….
bez omezení
.
150 m
7. Hmotnost stroje.............................................................
64 t
8. Brzdění
a) pluh je vybaven samočinnou tlakovou brzdou a záklopkou záchranné brzdy
b) brzdicí váha:
samočinné brzdy ........................................................
ruční brzdy................................................................
40 t
12 t
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
16 t
10. Délka stroje ....................................................................
15,76 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě stroje v přepravní poloze není třeba výluky koleje, ani napěťové výluky; pro jízdy
vlaků po sousední koleji není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové výluky; při práci na dvoukolejných,
vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven žádný vlak vezoucí
zásilku s překročenou ložnou mírou; podél pracoviště stroje smí jet vlaky po sousední koleji
rychlostí nejvýše 50 km/h (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8)
12. Spojování vozidel
a) stroj je vybaven z obou čel tahadlovým ústrojím normalizované stavby a pneumaticky
představitelnými nárazníky; přípustná tažná síla ve spřáhle a přípustná tlačná síla na nárazníky je
350 kN
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. IX/3
b) příslušenství stroje (houkačka, stěrače, sklápění nárazníků atd) Je ovládáno stlačeným vzduchem
odebíraným ze dvou zásobních vzduchojemů, které se plní samostatným napájecím potrubím
propojeným s hlavním vzduchojemem hnacího vozidla; spojovací kohouty a zrcadlové hlavice
spojek napájecího potrubí jsou žlutě natřeny
13. Ostatní údaje
a) stroj může odstraňovat sněhovou vrstvu vysokou nejvýše 150 cm
b) při svěšování s vozidly musí být vzhledem k omezenému prostoru mezi nárazníky (čelní radlice)
postupováno s největší opatrností
c) při dopravě stroje musí být jeho pracovní části zajištěny v přepravní poloze; za jejich
zajištění odpovídá vedoucí stroje, při dopravě nákladním vlakem průvodce vozidla
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. IX/4
Odklizovací souprava PSE
1. Odklizovací souprava PSE je složena z vlastního odklizovacího stroje, koncového vykládacího
vozu a jednoho až tří vložených vozů s dopravníky. Souprava nemá vlastní pohon pojezdu a slouží k
odstraňování odpadového materiálu (mouru, škváry, sněhu apod) a to hlavně ze staničních kolejí.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku
a) Odklizovací souprava se dopravuje jako ucelený služební nebo pracovní vlak; k vlastní soupravě je
možno zařadit další vozy potřebné k pracovním účelům, případně k dosažení potřebné brzdicí
váhy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) je-li vlak tažen............................................................
b) je-li vlak sunut...........................................................
c) přes výhybky..............................................................
d) při prácí .....................................................................
50 km/h
30 km/h
20 km/h
10 km/h
5. Největší sklon.................................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………….
150 m
7. Hmotnost jednotlivých vozidel soupravy
a) Odklizovací stroj ............. .........................................
b) vložený vůz) .............................................................
c) koncový vůz ..............................................................
72,2 t
36,8 t
39 t
8. Brzdění
a) souprava je vybavena samočinnou brzdou Matrosov
9. Největší hmotnost na nápravu ....................................
1
18 t
10. Počet náprav
a) odklizovací stroj ........................................................
b) vložený vůz................................................................
c) koncový vůz...............................................................
11. Délka přes nárazníky jednotlivých vozidel soupravy
a) odklizovací stroj..........................................................
b) vložený vůz ...............................................................
c) koncový vůz...............................................................
4
4
4
18,40 m
23,86 m
23,86 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední
koleji není třeba žádných omezení
b) stroj smí pracovat pouze na vyloučené koleji bez nutnosti napěťové výluky;
dojde-li v mimořádných případech k práci odklizovacího stroje v mezistaničních úsecích
dvoukolejných, vícekolejných a souběžných tratích nesmí být na sousední kolej vypraven
žádný vlak vezoucí zásilku s překročenou ložnou mírou; o práci odklizovacího stroje v
mezistaničním úseku se zpravují vlaky jedoucí po sousední koleji rozkazem V o tom, aby jel k
pracovnímu místu odklizovacího stroje takovou rychlostí, aby mohl včas zastavit před
případnou překážkou (viz čl. 14 předpisu ČSD D 2/8);
při práci odklizovacího stroje ve stanici dohodne se vedoucí práce s výpravčím o potřebných
opatřeních
13. Spojování vozidel
a) jednotlivá vozidla soupravy jsou mezi sebou spojena automatickým spřáhlem a na obou koncích
soupravy jsou čela vozů opatřena nárazníky a tahadlovým ústrojím normalizované stavby
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. IX/5
Postřikovací souprava na hubení plevelů PS 74
1. Postřikovací souprava na hubení plevelů PS 74 je složena z postřikovacího vozu, obytného vozu
a jednoho až dvou nádržkových vozů. Souprava nemá vlastní pohon pojezdu a slouží k postřiku tratí
roztoky na hubení plevelů.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění vlaku
a) postřikovací souprava se dopravuje jako ucelený služební nebo pracovní vlak; řadění vozů v
soupravě z hlediska dopravního je libovolné
4. Nejvyšší dovolená rychlost ...........................................
50 km/h
Pracovní rychlost určuje podle místních poměrů vedoucí práce a oznámí ji výpravčímu.
5. Největší sklon...............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný) .................
150 m
7. Hmotnost
a) postřikovacího vozu:
nevyzbrojeného..........................................................
vyzbrojeného ........................................................….
Hmotnost ostatních vozů závisí na jejich typu a stupni vyzbrojení.
20,8 t
22,8 t
8. Brzdění
a) souprava je vybavena samočinnou brzdou
b) pro výpočet potřebné brzdicí váhy se u postřikovacího vozu a nádržkových vozů počítá vždy
jen brzdicí váha prázdného vozu
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
10. Počet náprav
,
a) každý vůz soupravy ....................................................
12,2 t
2
1
11. Délka soupravy .......................................................
35,61—44,33 m
(podle počtu nádržkových vozů zařaděných v soupravě)
12. Nutnost výluky, případně napěťové výluky
a) při dopravě i při práci není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední
koleji není třeba žádných omezení
13. Spojování vozidel
a) všechny vozy soupravy jsou vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby
14. Ostatní údaje
a) zbrojení soupravy se provádí na zvlášť k tomu určených místech; zbrojení vodou vrchem
nádržkového vozu není dovoleno provádět pod zapnutým trolejovým vedením
b) při odstavování soupravy není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH X.
Stroje pro přepravu materiálu a osob
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha X/1
Motorová drezína osobní
1. Motorová drezína osobní je dvounápravové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu sloužící k přepravě
osob při výkonu kontrol, prohlídek a revizí. Motorovou drezínu lze otočit do protisměru nebo i za
vhodných podmínek odstranit z koleje za pomoci speciálního zdvihacího zařízení, které je jejím
příslušenstvím.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ........................
b) jako drobné vozidlo.................................................
c) při obou způsobech dopravy přes křižovatkové
výhybky a kolejové křižovatky .................................
d) při jízdě přes ostatní výhybky ...................................
e) při poruše přímočinné brzdy za použití ruční brzdy
4. Největší sklon
a) jako vlak ....................................................................
b) jak drobné vozidlo.....................................................
60 km/h
50 km/h
10 km/h
20 km/h
10 km/h
40 ‰
40 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)………….
.
150 m
6. Hmotnost .......................................................................
2,1 t
7. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha ...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích
procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá
ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 2 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič drezíny
8. Největší hmotnost na nápravu .....................................
9. Počet náprav..................................................................
1,1 t
2
1
10. Délka ...............................................................................
4,17 m
11. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaku po sousední koleji
není třeba žádných omezení
12. Spojování vozidel
a) drezína nemá narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby; je vybavena zařízením pro
upevnění tuhé spojky
13. Ostatní údaje
a) drezína není označena písmenem A
(podmínky viz čl. 11 předpisu ČSD D 2/8)
b) při odstavování drezíny není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/2
Motorový vozík Tatra Vm 14/52
1. Motorový vozík Tatra Vm 14/52 je dvounápravové plošinové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu
opatřené v přední části kabinou pro stanoviště řidiče; slouží k přepravě materiálu, drobné mechanizace,
případně osob. Motorový vozík lze otočit do protisměru nebo i za vhodných podmínek odstranit z koleje
za pomoci speciálního zdvihacího zařízení, které je jeho příslušenstvím.
2. Způsob dopravy
a) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlostí jízdy pro motorový vozík Tatra Vm 14/52 (tabulka X/2/1)
b) při jízdě přes křižovatkové výhybky
a kolejové křižovatky……………………………….
c) při jízdě přes ostatní výhybky ...................................
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ..................................................
10 km/h
4. Největší sklon...............................................................
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…………….
10 km/h
20 km/h
40 ‰
.
150 m
6. Hmotnost
a) motorový vozík ........................................................
b) přívěsný vozík ...........................................................
1,91 t
0,8 t
7. Nosnost
a) motorový vozík ........................................................
b) přívěsný vozík.........................................................
4t
4t
8. Brzdění
a) brzda přímočinná, ruční a speciální samočinná
b) brzdicí váha..............................................................
neudána
1
c) zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent se neprovádí; za správnou funkci brzd,
odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl.
13 předpisu ČSD D 2/8 řidič motorového vozíku; závislost mezi sklonem a rychlostí je uvedena
v tabulce X/2/1, případně X/2/2
9. Největší hmotnost na nápravu
a) motorový vozík
(při největší nosnosti 4t)............................................
b) přívěsný vozík
(při největší nosnosti 4 t)...........................................
2,5 t
10. Počet náprav
a) motorový vozík.........................................................
b) přívěsný vozík
................................................
2
2
11. Délka
a) motorový vozík ........................................................
b) přívěsný vozík ...........................................................
3,80 m
2,50 m
3t
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední
koleji není třeba žádných omezení
13. Spojování vozidel
a) motorový vozík ani přívěsný vozík nemají narážecí ani tahadlo-ústrojí normalizované stavby;
jsou vybaveny zařízením proupevnění tuhé spojky
b) za motorový vozík je dovoleno přivěsit nejvíce 3 přívěsné vozíky připojené na průběžnou brzdu
za podmínek uvedených v tabulce X/2/1; rovněž je možné přivěsit i jiná služební vozidla (např.
podvozky ZPK, průběžně nebrzděný přívěsný vozík atd.) bez připojení na průběžnou brzdu do
největší hmotnosti přivěšených vozidel 7,5 t a to za dodržení podmínek uvedených v tabulce
X/2/2
c) vyžaduje-li délka nákladu více než čtyři podpěry, je výjimečně dovoleno spojit až 6 vozidel za
těchto podmínek
ca) ve skupině vozidel musí být dva činné motorové vozíky,a to jeden v čele a druhý na konci
skupiny
cb) každý vozík, a to i u vracející se skupiny prázdných vozíků, musí být brzděn
2
D 2/81 – Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/2
cc) pro rychlost a přístupnost jízdy na spádu platí údaje tabulky X/2/1 sloupce pro tři přívěsné
vozíky
cd) skupina prázdných vozíků takto spojených se smí po vyložení vrátit nebo smí pokračovat v
jízdě ze širé trati jen do sousední stanice
gg) skupina vozíků nesmí jet do obsazeného prostorového oddílu; vedoucí drobného vozidla je
proto povinen upozornit vždy výpravčího, že jde o skupinu více než 4 spojených vozidel;
výpravčí nesmí dovolit odjezd skupiny vozíků ze stanice dokud je mezistaniční oddíl, nebo
první traťový oddíl obsazen; výpravčí upozorní strážníky oddílu na jízdu takové soupravy a
rovněž na to, že drobné vozidlo smí jet jen do volného traťového oddílu; na tratích s
automatickým blokem smí jet vedoucí drobného vozidla do dalšího traťového oddílu jen
tehdy, ukazuje-li oddílové návěstidlo návěst dovolující jízdu; na ostatních tratích na ústní
svolení strážníka oddílu
jj) musí být nařízena obsluha závor
kk) výpravčí nesmí vypravit následný vlak ani vlak opačného směru, dokud taková souprava
nedojede do stanice, nebo není odklizena z koleje
14. Ostatní údaje
a) je-li na konci soupravy vozíků zařaděn motorový vozík, musí být zapojen na průběžnou
brzdu, kterou obsluhuje vedoucí drobného vozidla motorového vozíku v čele skupiny; toto
ustanovení neplatí při dopravě přivěšených vozidel do největší hmotnosti 7,5 t a
průběžně nebrzděný
b) motorový vozík není označen písmenem A (podmínky viz čl. 11 předpisu ČSD D 2/8)
c) při odstavování motorového vozíku není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D
2/8
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/2
Tabulka č. X/2/1
Tabulka rychlostí
jízdy motorového vozíku Tatra Vm 14/52
Rychlost v km/h
Sklon
motor.
při su-
v‰
vozík
1
0—20
21—30
31—40
35
35
30
35
30
25
15
0—20
21—30
31—40
35
30
30
30
25
20
30
20
15
15
25
15
10
20
10
—
15
10
10
2
nutí
bez nákladu
0—15
16—30
31—40
30
25
20—15
5
D 2/81 – Účinnost od 1.10. 1982
Příloha č. X/2
Tabulka č. X/2/2
Tabulka rychlostí
jízdy motorového vozíku Tatra 14/52 při tažení prázdných i ložených podvozků ZPK (Mamatěj),
případně při dopravě jiných služebních vozidel do celkové hmotnosti 7,5 t bez připojení na
průběžnou brzdu
Na sklonku do (‰)
Celková hmotnost
přivěšených vozidel
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
30
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
15
15
15
30
25
25
25
20
20
20
20
20
20
15
10
10
10
25
25
25
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
10
25
20
20
20
20
15
15
15
15
10
10
—
—
—
20
20
20
15
15
15
10
10
10
—
—
—
—
—
20
20
15
15
10
10
10
—
—
—
—
—
—
—
20
15
15
10
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
15
10
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
10
10
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Poznámky: — Soupravu jiných služebních vozidel nepřipojených na průběžnou brzdu je nutno pojit k
motorovému vozíku kromě tuhé spojky ještě pojistným řetězem
— Není-li rychlost v tabulce uvedena, je jízda na takovém sklonu s danou celkovou
hmotností přivěšených vozidel zakázána
— Sunutí vozidel je zakázáno, nemá-li řidič v zamýšleném směru jízdy potřebný výhled
na trať; nejvyšší rychlost při sunutí 15
km/h; podmínky pro sunutí podvozků
ZPK viz příloha VII/4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/3
Motorový univerzální vozík MUV 69 a přívěsné vozíky PV a PVK
1. Motorový univerzální vozík MUV 69 je dvounápravové plošinové vozidlo s vlastním pohonem
pojezdu opatřené v přední části kabinou pro stanoviště řidiče; slouží k přepravě materiálu, drobné
mechanizace, případně osob. Univerzálnost vozíku spočívá v tom že kromě vlastního jeho
poslání (přeprava materiálu) může být pomocí přídavných zařízení modifikován k výkonu dalších druhů
opravných prací. Z důvodů specifických podmínek jednotlivých modifikací je každá modifikace zařazena
do zvláštní přílohy.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) jako drobné vozidlo
3. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak i jako drobné vozidlo
platí tabulka rychlostí jízdy MUV 69 (tabulka X/3/1)
b) při všech způsobech dopravy přes křižovatkové vý
hybky a kolejové křižovatky......................................
20 km/h
c) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ...............................................
10 km/h
4. Největší sklon
a) jako vlak ..................................................................
b) jako drobné vozidlo ...................................................
40 ‰
40 ‰
5. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný) .
150 m
.
.
6. Hmotnost
a) motorový vozík MUV...............................................
b) přívěsný vozík PV..................................................
c) přívěsný vozík PVK..................................................
7,45 t
3,20 t
4,60 t
1
7. Nosnost
a) motorový vozík MUV .............................................
b) přívěsný vozík PV .....................................................
c) přívěsný vozík PVK ..................................................
8,00 t
10,00 t
10,00 t
8. Brzdění
a) brzda automobilová
b) brzdicí váha ...............................................................
neudána
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD D 2/8 řidič traťového stroje; závislost
mezi sklonem a rychlostí je uvedena v tabulce X/3/1, případně X/3/2
9. Největší hmotnost na nápravu
a) motorový vozík MUV prázdný ..............................
b) motorový vozík MUV ložený..............................
c) přívěsný vozík PV .................................................
d) přívěsný vozík PVK ..................................................
10. Počet náprav
a) motorový vozík ………………………………………
b) přívěsný vozík PV
........................................…
c) přívěsný vozík PVK ..................................................…
11. Délka
a) motorový vozík MUV ...........................................…..
b) přívěsný vozík PV .................................................……
c) přívěsný vozík PVK ................................................……
4,9 t
8,0 t
6,6 t
7,3 t
2
2
2
6,76 m
5,00 m
5,00 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/3
13. Spojování vozidel
a) motorový vozík MUV a přívěsné vozíky PV a PVK nemají narážecí a tahadlové ústrojí
normalizované stavby; jsou vybaveny zařízením pro upevnění tuhé spojky
b) za motorový vozík je povoleno přivěsit nejvýše 3 přívěsné vozíky PV nebo PVK, nebo
jiná nečinná služební vozidla, která mají zapnutou a účinkující průběžnou brzdu stejné
konstrukce(např. ZŠ 72, PUŠL, ZŠH 300 atd.) za dodržení podmínek uvedených v tabulce X/3/1
c) za motorový vozík MUV lze přivěsit i jiná služební vozidla včetně podvozků ZPK a průběžně
nebrzděných přívěsných vozíků PV nebo PVK, a to bez připojení na průběžnou brzdu do největší
dopravní hmotnosti 7,5 t za dodržení podmínek uvedených tabulce X/3/2
14. Ostatní údaje
a) motorový vozík MUV je označen písmenem A
b) při odstavování motorového vozíku není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu ČSD D 2/8
3
Tabulka RYCHLOSTI JÍZDY MUV
slouží ke stanovení:
- přípustné rychlosti jízdy v km/h
- zařazení převodového stupně
Sklon trati
(‰)
Celková dopravní hmotnost všech vozidel v tunách (t)
8
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
Přípustná rychlost jízdy
0
50
50
45
45
40
40
40
40
40
40
40
40
5
50
50
45
40
40
40
40
40
40
40
40
40
10
50
50
45
40
40
30
30
30
30
30
30
30
15
50
50
45
40
40
30
30
30
30
20
20
20
20
50
50
40
30
30
20
20
20
20
20
20
25
50
50
40
30
20
20
20
20
20
30
50
40
30
30
20
20
20
40
40
30
30
20
20
50
30
30
20
20
60
30
30
20
Prevodový stupeň:
2. st. redukovaný
3. st. redukovaný
4. st. redukovaný
4.
Poznámky: - Sunutí vozidel je zakázáno, nemá-li řidič v zamýšleném směru jízdy potřebný
výhled na trať
- Nemá-li řidič při nepředvídaném návratu z trati sunutím potřebný výhled na trať, vyšle
před služební vozidlo posla; řidič sune rychlosti nejvíce 5 km/h s pohotovostí ihned
zastavit a s poslem musí mít neustálé zachován návěstní styk; posel musi být připraven
dát v případě potřeby návěst „Stůj, zastavte všemi prostředky"
Tabulka rychlostí
jízdy motorového vozíku MUV 69 při tažení prázdných i ložených podvozků ZPK (Mamatěj],
případně při dopravě jiných služebních vozidel do celkové hmotnosti 7,5 t bez připojení na
průběžnou brzdu
Na sklonku do
Celková
(‰)
hmotnost
přivěšených vozidel
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
0
5
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
25
25
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
20
20
20
10
30
30
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
15
30
30
30
30
25
25
25
25
20
20
20
15
15
15
20
30
30
25
25
25
25
20
20
20
20
15
15
15
15
25
30
30
25
25
25
20
20
20
15
15
15
10
10
10
30
30
30
25
25
20
20
15
15
15
15
15
10
10
10
35
25
25
20
20
20
15
15
15
10
10
10
—
—
—
40
25
25
20
20
20
15
15
15
10
10
10
—
—
—
Poznámky: — Soupravu jiných služebních vozidel nepřipojených na průběžnou brzdu je nutno
připojit k motorovému vozíku kromě tuhé spojky ještě pojistným řetězem
— Není-li rychlost v tabulce uvedena, je jízda na takovém sklonu s danou celkovou
hmotností přivěšených vozidel zakázána
— Sunutí vozidel je zakázáno, nemá-li řidič v zamýšleném směru jízdy potřebný
výhled na trať; podmínky pro sunutí podvozků ZPK viz příloha VII/4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. X/4
Motorový pracovní vůz AGMu
1. Motorový pracovní vůz AGMu je dvounápravové plošinové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu.
Uprostřed plošiny je umístěna řídicí kabina s motorem. Pracovní vůz AGMu slouží k přepravě
materiálu drobné mechanizace, případně osob.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) nákladním vlakem
c) jako drobné vozidlo
3. Řadění ve vlaku
a) pracovní vůz AGMu nelze zapojit do průběžné brzdy, proto musí být zařaděn jako poslední
náběžník;
pro řadění jako náběžník je pracovní vůz vybaven držáky UIC pro umístění návěstidel pro
označení konce vlaku
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu ......................
b) při zařadění do vlaku ................................................
c) jako drobné vozidlo ...................................................
d) při poruše přímočinné brzdy
za použití ruční brzdy ................................................
50 km/h
50 km/h
40 km/h
10 km/h
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu .......................
b) jako drobné vozidlo .................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný……….
40 ‰
36 ‰
.
150 m
7. Hmotnost........................................................................
10 t
8. Únosnost.........................................................................
5t
9. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná
b) brzdicí váha
1
ba) prázdný pracovní vůz AGMu při použití brzdy:
přímočinné .........................................................
6t
ruční ...................................................................
2t
bb) ložený pracovní vůz AGMu při použití brzdy:
přímočinné .........................................................
8t
ruční ...................................................................
3t
Za ložený se pracovní vůz AGMu považuje, dosahuje-li hmotnost nákladu nejméně 2 t
c) při jízdě jako vlak i jako drobné vozidlo se zkouška brzdy a výpočet skutečných brzdicích procent
neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a způsob brzdění odpovídá ve
smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu
ČSD D 2/8 řidič traťového stroje
10. Největší hmotnost na náprava .....................................
7,5 t
11. Počet náprav .................................................................
2
12. Délka přes nárazníky ...............................................
10,25 m
13. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
14. Spojování vozidel
a) pracovní vůz AGMu má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby pro zařadění do vlaku,
nesmí však dopravovat žádná vozidla (viz však bod b)
b) pracovní vůz AGMu s rekonstruovaným pojezdem je dále vybaven zařízením pro upevnění tuhé
spojky; za pracovní vůz AGMu s rekonstruovaným pojezdem je dovoleno tuhou spojkou
přivěsit i jiná služební vozidla včetně podvozků ZPK (Mamatěj) a průběžně nebrzděných
přívěsných vozíků do celkové hmotnosti 7,5 t za dodržení podmínek uvedených v tabulce X/4/1
15. Ostatní údaje
a) pracovní vůz AGMu je označen písmenem A
b) při odstavování motorového pracovního vozu není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35
předpisu ČSD D 2/8
2
Tabulka rychlostí
jízdy motorového pracovního vozu AGMu s rekonstruovaným pojezdem při tažení
prázdných i ložených podvozků ZPK (Mamatěj), případně při dopravě jiných služebních
vozidel připojených tuhou spojkou do celkové hmotnosti 7,5 t bez připojení na průběžnou
brzdu
Na sklonku do
(‰)
Celková hmotnost
přivěšených vozidel
0
5
10
15
20
25
30
36
1,0
30
30
30
25
25
25 20
20
1,5
30
30
30
25
25
25 20
20
2,0
30
30
30
25
25
25 20
20
2,5
30
30
30
25
25
25 20
20
3,0
30
30
30
25
25
25 20
15
3,5
30
30
30
25
25
20 20
15
4,0
30
30
30
25
25
20 15
15
4,5
30
30
30
25
20
20 15
15
5,0
30
30
30
25
20
20 15
15
5,5
30
30
30
25
20
20 15
15
6,0
30
30
30
25
20
20 15
10
6,5
30
30
25
20
20
15 15
10
7,0
30
30
25
20
20
15 15
10
7,5
30
30
25
20
20
15 15
10
Poznámky: — Soupravu jiných služebních vozidel nepřipojených na průběžnou brzdu je
nutno připojit k motorovému pracovnímu vozu kromě tuhé spojky ještě
pojistným řetězem
— Sunutí vozidel je zakázáno, nemá-li řidič v zamýšleném směru jízdy
potřebný výhled na trať; podmínky pro sunutí podvozků ZPK viz příloha
VII/4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1882
P ř í l o h a č. X/5
Motorový pracovní vůz DGKu
1. Motorový pracovní vůz DGKu je dvounápravové vozidlo s vlastním pohonem pojezdu určené pro
přepravu materiálu, pro dopravu a posun vozů normální stavby a traťových strojů vybavených
narážecím a tahadlovým ústrojím.
2. Způsob dopravy
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
b) nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
c) jako drobné vozidlo
3. Řadění ve vlaku
a) pracovní vůz DGKu se řadí na konec vlaku bez postrku jako hnací vozidlo nečinné
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu
aa) s povolenou hmotností přivěšených vozidel do 50 t platí tabulka X/5/1
ab) s povolenou hmotností přivěšených vozidel do 300 t platí tabulka X/5/2
b) při zařadění do vlaku ................................................
65 km/h
c) jako drobné vozidlo ...................................................
40 km/h
d) při jízdě samotného stroje vlastním pohonem pojezdu za poruchy přímočinné brzdy při použití
ruční brzdy .
10 km/h
5. Největší sklon
a) jako vlak vlastním pohonem pojezdu .......................
b) jako drobné vozidlo...................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………...
30 ‰
36 ‰
.
150 m
1
7. Hmotnost .......................................................................
32 t
8. Únosnost plošiny ...........................................................
3t
9. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná; brzdič samočinné i přímočinné brzdy
b) brzdicí váha
ba) prázdný pracovní vůz DGKu při použití brzdy:
samočinné a přímočinné.................................
14 t
ruční....................................................................
4t
bb) ložený pracovní vůz DGKu při použití brzdy:
samočinné a přímočinné.....................................
16 t
ruční .....................................................................
4t
c) při jízdě bez přivěšených vozidel (jako vlak i )ako drobné vozidlo) se zkouška brzdy a výpočet
skutečných brzdicích procent neprovádí; za správnou funkci brzd, odpovídající rychlost jízdy a
způsob brzdění odpovídá ve smyslu čl. 31 předpisu ČSD S 8 a čl. 13 předpisu ČSD
D 2/8 řidič traťového stroje
d) při jízdě jako vlak vlastním pohonem pojezdu s přivěšenými vozidly se výpočet skutečných
brzdicích procent provádí podle předpisu V 15/I
e) při zařadění do vlaku bez vlastního pohonu pojezdu se samočinná tlaková brzda pracovního vozu
do průběžné brzdy vlaku zapíná
10. Největší hmotnost na nápravu .....................................
11. Počet náprav .....................................................
12. Délka přes nárazníky....................................................
18 t
2
12,60 m
13. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
14. Spojování vozidel
a) pracovní vůz je vybaven narážecím a tahadlovým ústrojím normalizované stavby
b) za pracovní vůz je možno při jízdě jako vlak zařadit železniční vozy nebo jiná nečinná služební
vozidla vybavená narážecím
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. X/5
a tahadlovým ústrojím normální stavby s možností připojení na průběžnou brzdu do největší
hmotnosti přivěšených vozidel 50 t při dodržení podmínek uvedených v tabulce X/5/1 a do
největší hmotnosti přivěšených vozidel 300 t při dodržení podmínek uvedených v tabulce X/5'2
(při současném respektování bodu 9 d této přílohy)
c) za pracovní vůz je možno při jízdě jako vlak připojit tuhou spojkou podvozky ZPK (viz příloha
VII/4)
d) při jízdě jako drobné vozidlo je za pracovní vůz dovoleno tuhou spojkou přivěsit i jiná
nečinná služební vozidla včetně podvozků ZPK a průběžně nebrzděných přívěsných vozíků do
celkové hmotnosti 7,5 t bez připojení na průběžnou brzdu za dodržení podmínek uvedených v
tabulce X/5/3
15. Ostatní údaje
,
a) pracovní vůz DGKu je vybaven jeřábkem o nosnosti 4 t, který při dopravě musí být zajištěn
v přepravní poloze táhly
b) pracovní vůz DGKu je označen písmenem A
c) při odstavování motorového pracovního vozu není nutno dodržet ustanovení čl. 34 a 35 předpisu
ČSD D 2/8
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
P ř í l o h a č. X/5
Tabulka č. X/5/1
Tabulka rychlostí
jízdy motorového pracovního vozu DGKu při zařazeném režimu „JÍZDA"
na stoupání
DGKu
třída
%
sklonu
0
I
80
2
II
80
4
III
80
6
IV
80
S
V
78
10
VI
70
12
VII
63
14
VIII
56
16
IX
49
18
X
46
20
XI
43
22
XII
41
24
XIII
38
26
XIV
35
28
XV
32
30
XVI
28
s připojenými vozidly o dopravní hmotnosti
10
20
30
40
50
dosáhne
rychlost (km/h
80
80
80
80
80
80
80
78
74
68
80
77
68
62
56
75
68
58
50
45
67
59
48
43
39
59
50
43
38
33
50
44
38
33
28
46
40
33
28
23
42
35
28
22
18
38
31
23
17
35
27
18
31
22
13
28
19
24
16
21
13
18
Nejvyšší rychlost: 80 km/h
Nejnižší trvalá rychlost: 20 km/h
Poznámka: Rychlosti nižší než 20 km/h a jim odpovídající dopravní hmotnosti smějí být použity jen při interpolaci
mezi třídami sklonu nebo mezi sloupci.
5
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/5
Tabulka č. X/5/2
Tabulka rychlostí
jízdy motorového pracovního vozu DGKu při zařazeném režimu „POSUN"
na stoupání
sklonu
‰
třída
0
I
2
II
4
III
6
IV
8
V
10
VI
12
VII
14 VIII
16
IX
18
X
20
XI
22
XII
24 XIII
26 XIV
XV
XVI
50
50
50
50
50
50
50
49
47
45
42
40
38
36
34
32
S připojenými vozidly o dopravní' hmotnosti (t)
25 50 75 10 12 15 17 20 22 25 27
dosáhne (udrží) rychlost (km/h)
50 50 50 50 50 50 48 46 45 44 42
50 50 50 47 44 41 38 35 32 30 27
50 49 45 40 35 32 27 24 23 21 20
50 45 39 32 27 23 21 19 17 16 15
47 40 33 25 22 20 18 16
43 35 27 22 19 17 16
40 30 23 19 17
36 25 21 17
32 23 19 15
29 21 17
26 19 15
24 18 13
23 17
21 16
20 15
19 14
30
40
25
18
14
Nejvyšší rychlost: 50 km/h
Nejnižší trvalá rychlost: 17 km/h
Poznámka: Rychlosti nižší než 17 km/h a jim odpovídající dopravní hmotnosti smějí být použity jen při
interpolaci mezi třídami sklonu nebo mezi sloupci
7
D 2/81 – Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. X/5
Tabulka č. X/5/3
Tabulka rychlostí
jízdy motorového pracovního vozu DGKu při tažení prázdných i ložených podvozků ZPK (Mamatěj),
případně při dopravě jiných služebních vozidel připojených tuhou spojkou do celkové hmotnosti 7,5 t
bez připojení na průběžnou brzdu
Na sklonu do
Celková
(‰)
hmotnost
přivěšených vozidel
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
0
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
5
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
10
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
25
25
25
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
20
20
20
20
20
20
20
15
15
15
30
20
20
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
15
15
36
20
20
20
20
15
15
15
15
15
15
10
10
10
10
Poznámky: — Soupravu jiných služebních vozidel nepřipojených na průběžnou brzdu je nutno připojit k
motorovému pracovnímu vozu kromě tuhé spojky ještě pojistným řetězem.
— sunutí vozidel je zakázáno, nemá-li řidič v zamýšleném směru jízdy potřebný výhled na trať;
podmínky pro sunutí podvozků ZPK viz příloha VII/4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
SKUPINA PŘÍLOH XI.
Jeřáby pro stavebně montážní práce a odstraňování následků
železničních nehod
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/1
Kolejový jeřáb EDK 300
1. Kolejový jeřáb EDK 300 je dieselelektrický otočný jeřáb na šestinápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení). Jeřáb se
používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost jeřábu
je 60 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo pracovním
vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených vlaků mohou
být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím průvodci: dva členové
osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s vlastním ochranným vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; k jeřábu lze
přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není zařazeno vozidlo
o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových jednotek musí být vlastní
jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (výložníkem vzad) .................................
80 km/h
b) jako vlak (výložníkem vpřed)...................................
50 km/h
c) ve stanici s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky ..............................................
20 km/h
d) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a menší
přes výhybky .............................................................
20 km/h
e) při jízdě vlastním pohonem pojezdu …………….....
60 m/min
Při stanovování rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
1
5. Největší sklon...............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě ..............................................................
b) při práci …………………….. ..................................
120 m
80 m
7. Hmotnost jeřábu ...........................................................
156 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná a samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha:
samočinná a přímočinná .............................................
ruční .......................................................................... .
49 t
16 t
9. Největší hmotnost na nápravu .................................... .
17 t
Hmotnost na metr délky vozidla ............................... .
8,9 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu) ................................. ..
6
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu) .......................
10,85 m
12. Nutnost výluky, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se
dohodnout s výpravčím o vlakové přestávce, případně o výluce sousední koleje nebo i napěťové
výluce sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici,
popř. při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) vedoucí doprovodu jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové) stanice, popř.
stanice, kde dojde ke změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při
dopravě jeřábu výložníkem vpřed
2
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/2
Kolejový jeřáb EDK 300 W
1. Kolejový jeřáb EDK 300 W je dieselelektrický otočný jeřáb na šestinápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na zalomeném výložníku (vyžaduje napěťovou výluku). Jeřáb se používá na
stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost jeřábu je 30 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo pracovním
vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených vlaků mohou
být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím
průvodci: dva členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na
jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s vlastním ochranným vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; k jeřábu lze
přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není zařazeno vozidlo
o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových jednotek musí být vlastní
jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (výložníkem vzad) .....................................
80 km/h
b) jako vlak (výložníkem vpřed)...................................
50 km/h
c) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky ..............................................
20 km/h
d) ve stanicích s vjezdovou rychlostí
40 km/h a menší přes výhybky..................................
20 km/h
e) při jízdě vlastním pohonem pojezdu …………….....
60 m/min
Při stanovování rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
5. Největší sklon ..............................................................
1
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě ................................................................
b) při práci.....................................................................
7. Hmotnost jeřábu
a) vlastního jeřábu.........................................................
b) při dopravě, má-li jeřáb výložník
na ochranném voze ...................................................
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha :
samočinná a přímočinná ............................................
ruční ............................................................... ………
.
120 m
80 m
113 t
103 t
49 t
17 t
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
Hmotnost na metr délky vozidla................................
18 t
9,5 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu).....................................
6
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu)…………......
10,85 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně a výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce
sousední koleje není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) vedoucí doprovodu jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové) stanice, popř.
stanice, kde dojde k změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při
dopravě jeřábu výložníkem vpřed
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/3
Kolejový jeřáb EDK 750
1. Kolejový jeřáb EDK 750 je dieselelektrický otočný jeřáb na šestinápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na výsuvném výložníku (vyžaduje napěťovou výluku, popř. podle břemene
demontáž trolejového vedení). Jeřáb se používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků
železničních nehod. Nejvyšší nosnost jeřábu je 125 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo pracovním
vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených vlaků mohou
být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím
průvodci: tři členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na
jeřábu)
3. Řadění vlaku
a] jeřáb se dopravuje s vlastním protizávažovým vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; k jeřábu
lze přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není zařazeno
vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových jednotek musí
být vlastní jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (bez ohledu na směr otočení výložníku)……
b) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky .............................................. …
c) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a menší
přes výhybky ............................................................ ….
80 km/h
20 km/h
20 km/h
d) při jízdě vlastním pohonem pojezdu …………………....
100 m/min
Při stanovování rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
5. Největší sklon............................................................... ……
1
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě................................................................
b) při práci......................................................................
7. Hmotnost jeřábu
a) vlastního jeřábu ...........................................................
b) speciálního ochranného vozu ramene
s protizávažím ...........................................................
8. Brzdění
,
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha vlastního jeřábu:
samočinná a přímočinná ............................................
ruční ...........................................................................
c) brzdicí váha ochranného vozu:
samočinná ..................................................................
ruční ...........................................................................
120 m
100 m
120 t
40 t
80 t
26 t
25 t
8t
9. Největší hmotnost na nápravu ..................................
Hmotnost na metr délky vozidla..............................
20 t
8,65 t/m
10. Počet náprav
a) vlastní jeřáb ..............................................................
b) speciální ochranný vůz ..............................................
6
2
11. Délka přes nárazníky
a) vlastní jeřáb ...............................................................
b) speciální ochranný vůz ..............................................
11,88 m
8,49 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci
bude zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se
dohodnout s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo i napěťové
výluce sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
2
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/3
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/4
Dvoukonzolový kolejový jeřáb GEK 80
(jeřábový mostní vlak)
1. Dvoukonzolový kolejový jeřáb GEK 80 (jeřábový mostní vlak) je tvořen z devíti železničních vozů,
hlavního nosníku a příslušného podpěrného, zdvihacího a manipulačního zařízení. Používá se k osazování
mostních konstrukcí do hmotnosti 110 t a délky 42 m.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla ■
průvodci: jeden člen osádky a jeden technik vozové služby
3. Řadění vlaku
a) jeřábový mostní vlak se dopravuje vždy jako ucelená souprava jedenácti vozů ve stanoveném
pořadí s tím, že obytný nebo zvedákový vůz s ruční brzdou se zařadí jako poslední; jeřábový
mostní vlak lze dopravovat vlakem bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak...................................................................
b) přes výhybky............................................................
c) v pracovní poloze jeřábu:
ca) bez přivěšeného břemene (protizávaží)………
cb) se zavěšeným břemenem (protizávažím)………..
50 km/h
20 km/h
20 km/h
5 km/h
5. Největší sklon
a) při dopravě ................................................................
b) při jízdě jeřábu v pracovní poloze ................
bez omezení
12 ‰
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný………….
150 m
7. Hmotnost soupravy jeřábu..........................................
z toho:
I. obytný vůz......................................
II. elektrocentrála................................
III. vůz s protizávažím .........................
IV. vůz s protizávažím ..... ...................
V. opěrný vůz 1 ................................
VI. vůz s hlavními vrátky ....
VII. opěrný vůz 2 ................................
535,2 t
33,7 t
21,6 t
75,9 t
90,5 t
82,9 t
17,0 t
82,8 t
1
VIII. vůz podkonzolový 1 …………......
IX. vůz podkonzolový 2 …………......
X. vůz závěsový .................................
XI. vůz zvedákový................................
51,4 t
39,3 t
25,0 t
15, 2 t
8. Brzdění soupravy
a) kromě vozu III. a X. jsou všechny vozy soupravy jeřábového mostního vlaku vybaveny
samočinnou průběžnou brzdou
b) brzdicí váha soupravy .............................................
236 t
z toho vozy:
I................................................
30 t
II ................................................
17 t
III ................................................
—
IV ................................................
40 t
V ................................................
40 t
VI................................................
7t
VII................................................
40 t
VIII................................................
30 t
IX................................................
25 t
X................................................
—
XI ................................................
7t
9. Největší hmotnost na nápravu
a) při dopravě ...............................................................
b) v pracovní poloze bez zatížení ..................................
15,4 t
19 t
10. Počet náprav..................................................................
z toho vozy: I, VIII, IX, X .......................................
II, VI, XI, ...........................................
III, IV, V, VII, .....................................
44
á 4 nápravy
á 2 nápravy
á 6 náprav
11. Délka soupravy přes nárazníky.....................................
z toho vozy:
I........................................................
II ..........................................................
III ..........................................................
IV..........................................................
V..........................................................
VI .........................................................
VII..........................................................
VIII .........................................................
IX .........................................................
X .........................................................
XI..........................................................
2
139,10 m
20,90 m
15,33 m
9,85 m
12,98 m
9,50 m
10,42 m
9,53 m
13,65 m
13,65 m
13,65 m
9,60 m
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1832
Příloha č. XI/4
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za napěťové výluky a výluky koleje;
výluka sousední koleje (kolejí), případně včetně napěťové výluky je nutná jen podle místních
podmínek, zejména směrových, a podle rozměrů břemene, se kterým jeřáb manipuluje, což musí být
předem určeno v rozkaze o výluce.
13. Spojování vozidel
a) všechny vozy soupravy jeřábového mostního vlaku kromě vozů č. V, VI a VII jsou na obou
koncích vybaveny narážecím a tahadlovým ústrojím normální stavby
b) vůz č. VI má na obou koncích a vozy č. V a VII jen na jednom konci automatické spřáhlo typu
SŽD;
tyto
tři
vozy
tvoří
ne
dělitelný celek jak v přepravní, tak i v pracovní poloze
14. Ostatní údaje
a) jeřáb nemá vlastní pohon pojezdu
3
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/5
Kolejový jeřáb EDK 1000
1. Kolejový jeřáb EDK 1000 je dieselelektrický otočný jeřáb na osminápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení). Jeřáb se
používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost
jeřábu je 125 t, pomocný zdvih je 20 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo
pracovním vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených
vlaků mohou být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím
průvodci:
tři členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s vlastním protizávažovým vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu a dvě
protizávaží; k jeřábu lze přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve
vlaku není zařazeno vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou
jeřábových jednotek musí být vlastní jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (výložníkem vzad).................................
80 km/h
b) jako vlak (výložníkem vpřed) ...................................
50 km/h
c) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky...............................................
20 km/h
d) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a menší
přes výhybky .............................................................
20 km/h
e) při jízdě vlastním pohonem pojezdu .......................
100 m/min
Při stanovování rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
5. Největší sklon...............................................................
bez omezení
1
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě ................................................................
120 m
7. Hmotnost jeřábu...........................................................
156 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha:
jeřáb........................................................................... ..
80 t
protizávažový vůz ………………………………....
73 t
9. Největší hmotnost na nápravu..................................... ..
20 t
Hmotnost na metr délky vozidla................................……
8,9 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu) ................................ ….
8
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu] ...............................
17,5 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce
sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) vedoucí doprovodu jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové] stanice,
popř. stanice, kde dojde ke změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při
dopravě jeřábu výložníkem vpřed
2
D 2/61 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/6
Kolejový jeřáb EDK 500
.
1. Kolejový jeřáb EDK 500 je dieselelektrický otočný jeřáb na šestinápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení). Jeřáb se
používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod.
Největší nosnost jeřábu je 80 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo
pracovním vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených
vlaků mohou být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím
průvodci:
dva členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s vlastním ochranným vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; k jeřábu
lze přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není
zařazeno vozidlo o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových
jednotek musí být vlastní jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (výložníkem vzad) .....................................
b) jako vlak (výložníkem vpřed)..................................
c) ve stanicích s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky ...........................................
d) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a menší
přes výhybky..............................................................
e) při jízdě vlastním pohonem pojezdu ……………......
65 km/h
50 km/h
20 km/h
20 km/h
60 m/min
Při stanovení rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
5. Největší sklon..............................................................
bez omezení
1
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě ................................................................
120 m
7. Hmotnost jeřábu ............................................................
110 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha ...............................................................
71 t
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
17 t
Hmotnost na metr délky vozidla ...............................
9,24 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu).....................................
6
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu) .
11,9 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce
sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) vedoucí doprovodu jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové) stanice, popř.
stanice, kde dojde ke změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při
dopravě jeřábu výložníkem vpřed
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/7
Kolejový jeřáb EDK 50
1. Kolejový jeřáb EDK 50 je dieselelektrický otočný jeřáb na šestinápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení). Jeřáb se
používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost
jeřábu je 50 t.
2. Způsob dopravy
a) jako služební nebo pracovní vlak s použitím hnacího vozidla; v jednom služebním nebo pracovním
vlaku mohou být dopravovány i dvě spolu spojené jeřábové jednotky a u tažených vlaků mohou
být za nimi dopravovány i potřebné vozy s materiálem nebo nářadím
průvodci:
dva členové osádky jeřábu, z toho jeden jeřábník (při dopravě nesmějí být průvodci na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s vlastním ochranným vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; k jeřábu lze
přivěsit obytný a nářaďový vůz; postrk je dovolen jen v případě, že ve vlaku není zařazeno vozidlo
o dopravní hmotnosti menší než 20 t; v případě spojení dvou jeřábových jednotek musí být vlastní
jeřáby odděleny alespoň dvěma vozy
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) jako vlak (výložníkem vzad) ....................................
40 km/h
b) jako vlak (výložníkem vpřed)..................................
40 km/h
c) ve stanici s vjezdovou rychlostí větší než 40 km/h
na návěst hlavního návěstidla nařizující snížení
rychlosti přes výhybky ..............................................
20 km/h
d) ve stanicích s vjezdovou rychlostí 40 km/h a men
ší přes výhybky..........................................................
20 km/h
e) při jízdě vlastním pohonem pojezdu ....................
15 m/min
Při stanovování rychlosti vlaku je nutno vzít v úvahu nejvyšší dovolenou rychlost připojených
nářaďových a ubytovacích vozů.
5. Největší sklon ................................................................
1
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě.................................................................
80 m
7. Hmotnost jeřábu ...........................................................
102,6 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha: samočinná a přímočinná ......................
51,6 t
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
17 t
Hmotnost na metr délky vozidla.....................................
9,3 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu).....................................
6
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu) ........................
10,8 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji není
třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce
sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/8
Kolejový jeřáb EDK 89
1. Kolejový jeřáb EDK 80 je dieselelektrický otočný jeřáb na čtyřnápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení}. Jeřáb se používá
na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost jeřábu je 20 t.
2. Způsob dopravy
a) nákladním vlakem
průvodce:
jeden pracovník znalý jeřábu (při dopravě nesmí být průvodce na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s ochranným vozem, na kterém se umísťuje rameno jeřábu; jeřáb se řadí do
vlaku bez omezení
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) zařazen do vlaku (výložníkem vzad) ...................
b) zařazen do vlaku (výložníkem vpřed) ......................
c) při jízdě vlastním pohonem pojezdu ....................
5. Největší sklon ..............................................................
65 km/h
50 km/h
150 m/min
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě............................
........................
80 m
7. Hmotnost jeřábu ..........................................................
61 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná a samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha: samočinná i přímočinná ......................
31 t
9. Největší hmotnost na nápravu.....................................
16,9 t
Hmotnost na m délky vozidla.........................................
7,05 t/m
10. Počet náprav (vlastního jeřábu) ................................
4
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu) .........................
1
8,54 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje, nebo i napěťové výluce
sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici, popř.
při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) doprovod jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové) stanice, popř. stanice,
kde dojde ke změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při dopravě
jeřábu výložníkem vpřed
D 2/31 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XI/9
Kolejový jeřáb EDK 10
1. Kolejový jeřáb EDK 10 je dieselelektrický otočný jeřáb čtyřnápravovém vozidle sloužící k
manipulaci s břemeny na prostém výložníku (vyžaduje demontáž trolejového vedení). Jeřáb se
používá na stavebně montážní práce a odstraňování následků železničních nehod. Největší nosnost
jeřábu je 5 t.
2. Způsob dopravy
a) nákladním vlakem průvodce:
jeden pracovník znalý jeřábu (při dopravě nesmí být průvodce na jeřábu)
3. Řadění vlaku
a) jeřáb se dopravuje s ochranným vozem, na kterém se umístí rameno jeřábu; jeřáb se řadí do vlaku
bez omezení
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) zařazen do vlaku (výložníkem vzad) ………….....
65
km/h
b) zařazen do vlaku (výložníkem vpřed) .....................
50
km/h
c) při jízdě vlastním pohonem pojezdu ………….....
60
m/min
5. Největší sklon...............................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)
a) při dopravě.................................................................
80 m
7. Hmotnost jeřábu ...........................................................
72 t
8. Brzdění
a) brzda tlaková přímočinná i samočinná, brzdič přímočinné brzdy
b) brzdicí váha: samočinná i přímočinná .... ..
34,8 t
9. Největší hmotnost na nápravu ............
17,3 t
10. Počet náprav (vlastního jeřábu) ................................
4
11. Délka přes nárazníky (vlastního jeřábu) .....................
8,5 m
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků po sousední koleji
není třeba žádných omezení
1
b) jeřáb smí pracovat pouze za výluky koleje a za napěťové výluky; v případě, že jeřáb při práci bude
zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje, je vedoucí práce povinen předem se dohodnout
s výpravčím o vlakové přestávce, případně výluce sousední koleje nebo i napěťové výluce
sousední koleje, není-li v rozkaze o výluce stanoveno jinak
13. Spojování vozidel
a) jeřáb má narážecí a tahadlové ústrojí normalizované stavby na obou koncích
14. Ostatní údaje
a) jeřáb má vlastní pohon pojezdu, kterého se používá jen pro pohyb jeřábu při práci, ve stanici,
popř. při jízdě na krátkou vzdálenost na pracovní místo podle dokumentace jeřábu
b) doprovod jeřábu odpovídá za upozornění výpravčího výchozí (úvraťové) stanice, popř. stanice,
kde dojde ke změně v uložení výložníku, na nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h při dopravě
jeřábu výložníkem vpřed
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10.
SKUPINA PŘÍLOH XII.
Prostředky pro mechanizovanou kontrolu nebo měření tratí
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XIl/l
Měřicí vůz pro železniční svršek
1. Měřicí vůz pro železniční svršek je v podstatě vůz Wlab, ve kterém je instalováno speciální zařízení
na měření a vyhodnocování geometrické polohy koleje.
2. Způsob dopravy
a) jako služební vlak s použitím hnacího vozidla
průvodce: jeden člen osádky
Jízdy měřícího vlaku zavádí správa dráhy podle požadavků zařaditele. Měřicí vlak smí být veden
jako vlak bez vlakové čety.
b) nákladním (osobním) vlakem (při přepravě bez měření)
průvodce: jeden člen osádky
3. Řadění ve vlaku
a) měřicí vůz (při přepravě bez měření) se řadí na konec vlaku bez postrku a je možno jej zařadit do
vlaku bez vlakové čety
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při dopravě bez měření ..............................................
120 km/h
b) při měření ..................................................................
80 km/h
5. Největší sklon ............................................................
bez omezení
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………… .
150 m
Obloukem o poloměru pod 150 m až do 90 m může projíždět s uvolněnou šroubovkou
rychlostí nejvýše 10 km/h.
7. Hmotnost vozu...............................................................
8. Brzdění
a) brzdicí váha .............................................................
9. Největší hmotnost na nápravu .....................................
10. Počet náprav..................................................................
Prostřední náprava třínápravového podvozku je měřící.
11. Délka přes nárazníky................................................
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě s měřením i bez měření není třeba výluky koleje ani napěťové výluky
1
44 t
46 t
11 t
5(2 + 3)
23,29 m
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XII/2
Defektoskopický vlak
1. Defektoskopický vlak tvoří dva rekonstruované vozy Balm. V jednom voze je zabudovaná aparatura
pro defektoskopickou kontrolu kolejnic, druhý vůz slouží jako ubytovací. Při měřicích jízdách jsou
defektoskopickým vlakem zjišťovány vady kolejnic.
2. Způsob dopravy
a) jako služební vlak s použitím hnacího vozidla průvodce: jeden člen osádky
Jízdy defektoskopického vlaku zavádí správa dráhy podle požadavků zařaditele telegramem tak,
aby byl zajištěn průměrný denní výkon 60 km proměřené tratě při průměrné rychlosti měření 15
km/h a jízda byla ukončena ve stanici, kde je možno defektoskopický vlak odstavit. Při
zpracovávání zaváděcích telegramů spolupracuje každá správa dráhy se zařaditelem.
Defektoskopický vlak smí být veden jako vlak bez vlakové čety. Za defektoskopickým vlakem při
měřicí jízdě smí výpravčí vypravit následný vlak (drobné vozidlo) až po uvolnění celého
mezistaničního úseku.
3. Řadění vlaku
a) defektoskopický vlak se dopravuje vždy jen samostatnou jízdou služebního vlaku; vzájemné pořadí
obou vozů (defektoskopického a ubytovacího) je libovolné.
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při dopravě bez měření.............................................
80 km/h
b) při měření..................................................................
25 km/h
Okamžitou rychlost měření stanovuje vedoucí vlaku po dohodě s vlakvedoucím (strojvedoucím).
K tomuto účelu je instalováno telefonické spojem operátorů defektoskopického vozu s kabinou
strojvedoucího.
5. Největší sklon........................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný)…….. .
1
. bez omezení
.
.
120 m
7. Hmotnost
a] defektoskopický vůz (vyzbrojený vodou)………… .
b) ubytovací vůz..........................................................
.
.
31,8 t
28 t
8. Brzdění
a) brzdicí váha:
defektoskopický vůz ...............................................
ubytovací vůz...........................................................
22 t
22 t
9. Největší hmotnost na nápravu
a) defektoskopický vůz..................................................
b) ubytovací vůz.............................................................
8,1 t
6t
10. Počet náprav
a) defektoskopický vůz ...............................................
4(2x2)
Uprostřed vozové skříně defektoskopického vozu je umístěn měřicí vozík s defektoskopickými
sondami, který se spouští na kolej pouze při měření.
b) ubytovací vůz...........................................................
4(2x2)
11. Délka přes nárazníky
a) defektoskopický vůz..................................................
b) ubytovací vůz ..........................................................
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě s měřením i bez měření není třeba výluky koleje ani napěťové výluky
2
18,5 m
18,5 m
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XII/3
Fotogrammetrický stroj FST 2
1. Fotogrammetrický stroj FST 2 je v podstatě rekonstruovaný motorový vůz M152 vybavený
speciálním zařízením určeným k měření příčných řezů tunelové trouby za účelem zjištění průjezdnosti a
deformací tunelu.
2. Způsob dopravy
a) jako služební vlak vlastním pohonem pojezdu
b) osobním nebo nákladním vlakem
průvodce: jeden člen osádky
c) jako pracovní vlak vlastním pohonem pojezdu v mezistaničním
úseku s pracovním místem
Jízdy FST 2 organizuje služba traťového hospodářství příslušné správy dráhy.
Do mezistaničního úseku s pracovním místem se FST 2 dopravuje jako pracovní vlak, pro který nebyl
vydán jízdní řád.
Pracovní vlak doprovází na stanovišti strojvedoucího vlakvedoucí služebního odvětví traťového
hospodářství, který musí vždy znát traťové poměry; může být současně i pilotem pro strojvedoucího,
neznali tento traťové poměry. Na tratích, na kterých vlakvedoucí služebního vlaku zná traťové poměry a
strojvedoucí nikoliv, je strojvedoucímu pilotem vlakvedoucí. Na ostatních tratích, na kterých strojvedoucí
nezná traťové poměry, jede služební vlak obsazen jen strojvedoucím a pilotem strojvedoucího, kterého
dodá příslušné lokomotivní depo.
3. Řadění ve vlaku
a) do stanice před pracovním místem se FST 2 dopravuje buď samostatnou jízdou jako služební vlak,
jako nečinné hnací vozidlo s průvodcem, nebo jako hnací vozidlo v závěsu na konci osobního
vlaku, popřípadě nákladního vlaku bez postrku
4. Nejvyšší dovolená rychlost
a) při dopravě ...............................................................
80 km/h
b) při jízdě na pracovní místo a zpět
s pomocným vozíkem v přepravní poloze ................
60 km/h
c) při jízdě s pomocným vozíkem v pracovní poloze …
5 km/h
1
5. Největší sklon...............................................................
6. Nejmenší poloměr oblouku (projektovaný…………
bez omezení
.
100 m
7. Hmotnost FST 2 ...........................................................
8. Největší hmotnost na nápravu ....................................
9. Počet náprav ..................................................................
22 t
11,2 t
2
10. Délka přes nárazníky.................................................
13,97 m
11. Brzdění
a) brzdicí váha:
samočinné brzdy (režim P) ........................................
20 t
ruční brzdy.............................................................
5+5t
12. Nutnost výluky koleje, případně napěťové výluky
a) při dopravě bez měření není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; pro jízdy vlaků na
sousedních kolejích není třeba žádných omezení
b) pro práci v jednokolejném tunelu není třeba výluky koleje ani napěťové výluky; měřicí
jízda se vykoná ve vhodné vlakové přestávce, je-li tunel v obvodu stanice, jako posun, je-li
tunel na širé trati, jako jízda pracovního vlaku, a to buď až do sousední stanice, nebo na
pracovní místo a zpět (podle kilometrické polohy tunelu)
c) pro práci ve dvoukolejném tunelu v obvodu stanice se měřicí jízda vykoná jako posun, při kterém
bude při měření v tunelu zasahovat do průjezdného průřezu sousední koleje nosič pomocného
vlícovacího bodu; do doby, než bude výpravčímu ohlášeno odstranění nosiče s pomocným
vlícovacím bodem (telefonicky vlakvedoucím po ukončení měření, výhybkářem apod.), nesmí
výpravčí dovolit jízdu vlaku, drobného vozidla nebo posun po sousední koleji; zákaz těchto jízd si
výpravčí vyznačí zavěšením varovného štítku na stavěcí zařízení vjezdového a odjezdového
návěstidla, popřípadě na místo určené staničním řádem.
d) pro práci ve dvoukolejném tunelu na širé trati musí být sousední kolej vyloučena; opatření
potřebná pro výluku sousední koleje se zapracují do „Souboru rozkazů o výlukách k rozkazu
náčelníka dráhy", kde se z tohoto důvodu uvede:
da) zda výluka sousední koleje musí být zahájena před odjezdem pracovního vlaku ze stanice,
nebo až před začátkem měřicích prací v tunelu v případě, že v blízkosti tunelu
2
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XII/3
je stanoviště telefonu, nebo že mezi výpravčím a vlakvedoucím pracovního vlaku je zřízeno
radiotelefonní spojení
db) jakým způsobem ohlásí lakvedoucí výpravčímu odstranění nosiče pomocného vlícovacího
bodu z průjezdného průřezu sousední koleje, na základě kterého smí výpravčí zrušit výluku
sousední koleje
dc) další opatření vyplývající z místních poměrů
13. Ostatní dopravní opatření
a) nosič pomocného vlícovacího bodu smí být nasazen vždy až před zahájením měření v tunelu a
ihned po skončení měření musí být odstraněn
b) vlakvedoucí pracovního vlaku je vždy povinen ohlásit výpravčímu dobu trvání posunu, nebo jízdy
pracovního vlaku, tj. dobu jízdy na pracovní místo, dobu sestavení FST 2 do pracovní a zpět do
přepravní polohy, dobu vlastního měření a dobu jízdy z pracovního místa
c) pro jízdu pracovního vlaku na pracovní místo na jednokolejné trati a z pracovního místa vypracuje
výpravčí výchozí stanice před pracovním místem jízdní řád podle údajů, které mu
nahlásí vlakvedoucí podle ustanovení odstavce b; o jízdním řádu zpraví výpravčí pracovní
vlak rozkazem V, výpravčíh sousední stanice a v úvahu přicházející strážníky oddílů a
závoráře, kterým ohlásí vždy i stanovenou rychlost pracovního vlaku při jízdě na pracovní místo a
z pracovního místa
d) předvídaný odjezd pracovního vlaku se hlásí v těchto případech:
da) pracovní vlak jede na pracovní místo v přepravní poloze (rychlost nejvýše 60 km/h)
db) pracovní vlak pokračuje po skončeném měření v jízdě z pracovního místa v přepravní
poloze (rychlost nejvýše 60 km/h) po předchozím svolení (telefonicky nebo radiotelefonním
spojením) výpravčího stanice, do které pracovní vlak má jet; výpravčí nejdříve ohlásí v úvahu
přichá3
zejícím závorářům předvídaný odjezd vlaku z pracovního místa; nemůže-li některého závoráře
zpravit, nařídí vlakvedoucímu sepsání příkazu Pv (důvod č. 5)
e) v případech neuvedených v odstavci d se předvídaný odjezd pracovního vlaku neohlašuje
ea) pracovní vlak se zpraví rozkazem Op část A o tom, že závorářům není ohlášen předvídaný
odjezd vlaku, a to:
— jede-li vlak na pracovní místo a pokračuje-li z pracovního místa do sousední stanice, a
to v obou případech rychlostí 5 km/h (FST 2 je v pracovní poloze)
— nemá-li vlakvedoucí z pracovního místa spojení s výpravčím a vlak pokračuje v jízdě po
skončení měřicích prací do sousední stanice rychlostí nejvýše 60 km/h (FST 2 je v
přepravní poloze]
eb] pracovní vlak se zpraví příkazem Pv (důvod č. 5], a to:
— vrací-li se pracovní vlak z pracovního místa do stanice výchozí přes přejezd
zabezpečený mechanickými závorami rychlostí 5 km/h (FST 2 je v pracovní poloze)
— nemá-li vlakvedoucí z pracovního místa spojení s výpravčím a vlak se bude vracet do
stanice výchozí přes přejezd zabezpečený mechanickými závorami rychlostí nejvýše 60
km/h (FST 2 je v přepravní poloze)
— nařídí-li to výpravčí, nemůže-li ohlásit předvídaný odjezd pracovního vlaku ze šíré trati
některému závoráři
— vrací-li se pracovní vlak z pracovního místa zpět přes přejezd vybavený, výstražným
světelným zařízením jehož ovládací obvod pro opačný směr jízdy při cestě tam úplně
neopustil; v těchto případech musí být vlakvedoucí pracovního vlaku zpraven předem
traťovou distancí o kilometrické poloze izolovaného styku ovládacího obvodu výstražného
světelného zařízení pro opačný směr jízdy
f) v případech, kdy podle ustanovení odstavce e nebudou závoráři zpraveni o jízdě pracovního
vlaku, nařídí výpravčí závorářům, aby sledovali trať a uzavřeli závory po spatření vlaku blížícího
se k přejezdu, nebo po zjištění návěsti „Pozor" dávané vlakem před přejezdem, stejným způsobem
postupuje výpravčí stanice, ze které jsou obsluhovány závory na širé trati
4
D 2/81 - Účinnost od 1. 10. 1982
Příloha č. XII/3
g) za pobytu FST 2 v pracovní poloze ve stanici musí vlakvedoucí dbát, aby byl vždy uvolněn námezník
příslušné koleje; přes námezník nesmí stát ani pomocný vozík
h) při sestavování FST 2 do přepravní nebo pracovní polohy je vlakvedoucí povinen zabrzdit vždy
pomocný vozík ruční brzdou
5
POZNÁMKY:
DOPRAVA SLUŽEBNÍCH VOZIDEL PODLE TYPU
Vypracoval odbor traťového hospodářství ve spolupráci s odborem
železniční dopravy a přepravy FMD
Vydalo Nakladatelství dopravy a spojů • Praha
Vytiskl Tisk, knižní výroba, n. p. Brno, provoz 54, Gottwaldova 21
Náklad 19 000 výtisků

Podobné dokumenty

10 - Hlučín

10 - Hlučín známí potencionální odběratelé tohoto produktu (či odpadu). Není řešeno skládkování digestátu po většinu roku, než dojde k jeho použití. Dále není též řešeno zpracování digestátu, pokud nebude splň...

Více

CENÍK ROK 2013

CENÍK ROK 2013 Osvědčený pluh na úpravu štěrkového lože do profilu umožňuje práci jak v koleji, tak i ve výhybkách. Svými parametry je vhodný k zařazení do strojních linek s nejmodernějšími stroji.

Více

nerovnoměrně jhem

nerovnoměrně jhem Vizuální kontrola se dále soustřeďuje na prohlídku přístupných povrchů významných součástí s cílem nalézat případné trhliny, zjevné deformace, poškození povrchové úpravy a korozi. Trhliny na očiště...

Více

169 S Y R E N A

169 S Y R E N A pošta z roku 1939 (28. 2. 1939). Dnes Vám ale můžeme ukázat dvě zásilky z této vlakové pošty (obě na korespondenčních lístcích). Rozdíl je v tom, že tyto ukázky jsou z r. 1884 a 1889 ! V obou přípa...

Více

Něco málo z historie Model BTTB

Něco málo z historie Model BTTB první sérii moc rozšířené nejsou a tedy nezbývá než upravit obtisk druhé série odstraněním údajů o el.vytápění, doplněním písmene ,,z ,, a opravou inventárního čísla. Vozy nikdy neobdrželi dvanácti...

Více

Rozvrh pracoviště

Rozvrh pracoviště KMD/MA2-H G-G306 Bittnerová

Více

SŽDC D1 - Portál provozování dráhy

SŽDC D1 - Portál provozování dráhy ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ......................................................................................19 Kapitola I - Úvodní ustanovení................................................

Více