10/2010 - Obec Líšný

Komentáře

Transkript

10/2010 - Obec Líšný
Boj o penze
už prý začal...
No 10
Kdo by jel do Opavy?
Pranostiky na
říjen
•
Je-li říjen velmi zelený, bude
zato leden hodně studený.
•
Divoké husy na odletu - konec i
babímu létu.
•
V říjnu mnoho dešťů, v prosinci
mnoho větrů.
•
Co v říjnu zimy přibude, v lednu
jí opět ubude.
•
Čím déle vlaštovky u nás v říjnu
prodlévají, tím déle pěkné a
jasné dny potrvají.
•
Když se táhnou ptáci blízko k
stavení, bude tuhá zima.
•
Říjen a březen rovné jsou ve
všem.
•
Teplý říjen - studený únor.
•
Svatý František zahání lidi do
chýšek.
•
Po svaté Tereze mráz po střechách leze.
•
Déšť na Havla, déšť na vánoce.
•
Svatá Hedvika medu do řepy
zamíchá.
•
Když dlouho listí nespadne,
tuhá zima se přikrade.
z http://www.novorocenky.cz/
Detailní foto černošské policie
Tohle píšou děti ze
ZŠ Bohu…
Z internetu
Uzávěrka čísla je poslední středu v měsíci. Nevyžádané příspěvky se nevracejí.
Foto : V. Kroupa, J. Salaba, M. Řehák, INTERNET a další
Policejní úspory
Evidenční číslo
Vydává obec Líšný
Tel./zázn./fax : 483 392 305 MK ČR E 17226
Líšný II.díl č.p. 60
[email protected]
468 22 Železný Brod
[email protected]
říjen
Botičky od Bati
I V . ro čn ík
Líšenský Kalendář
Nějak to uteklo… Už nás zase čekají komunální volby. Máme 2 kandidátky a na nich 16 kandidátů. Je dobře, že rok
od roku má v naší obci zájem kandidovat více a více kandidátů. Tím spíše, že je to spíše služba obci, obyvatelům, známým i kamarádům. Možnost přímo modelovat budoucnost
obce, její rozvoj…
Chtěl bych poděkovat současným zastupitelkám a zastupitelům. Odvedli jako kolektiv dobrou práci, nejen, že se aktivně účastnili zasedání, ale zapojovali se i mimo zastupitelstvo do života obce, do akcí i aktivit i do údržby majetku a
do péče o rozvoj obce obecně.
Osobně bych chtěl poděkovat J. Salabovi, který na rozdíl od
ostatních aktuálních zastupitelů již nekandiduje. Myslím, že
byl ostatním příkladem v zodpovědnosti i pracovitosti. Dokázal hájit oprávněné zájmy nejen Sokola, ale spravedlivě i
dalších. Stejně tak seznamoval veřejnost s východisky některých kontroverzních usnesení, což není vždy ani lehké,
ani příjemné. Díky, Jardo.
Komunální volby mají jediný hlasovací lístek s oběma kandidátkami a volíme 7členné zastupitelstvo. Volební komise
každému jistě vysvětlí všechny 3 možnosti hlasování. Bylo
by škoda, kdyby komise musela některý z hlasů prohlásit za
neplatný kvůli chybě ve vyplnění… Také je u nás zvykem, že
komise dojede s volební urnou k méně mobilním voličům.
Je třeba tento požadavek včas nahlásit.
Na kadidátkách se objevila zhruba 1/3 nových kandidátů,
zhruba 1/3 kandidátů usilujících o důvěru voličů znovu a
zbytek jsou matadoři, kteří si od zastupitelstva dali na čas
pauzu.
Takže vážení voliči, je z čeho vybírat. Princip voleb není tak
strohý jako do vrcholných orgánů ČR a kandidáty většinou
osobně znáte.
Takže — přijďte k volbám!
Ing. Jiří Mikeš, starosta obce Líšný
… starosta absolvoval 2 porady ke
změně jízdních řádů autobusů. Veřejnost ani místní podnikatelé žádné
náměty či připomínky nevznesli.
... se naposledy sešli starostové obcí z Mikroregionu Podkozákovsko ve „staré sestavě“. Na starostu již nekandidují Jiří Nejedlo na Malé Skále a Jaroslav Havlíček v Mírové p. Kozákovem. Usilují však o setrvání ve svých zastupitelstvech.
... do nově zrekonstruované knihovny byl nainstalován satelit se
22 programy. Spolu s již existující instalovanou technikou ještě
před pořízením techniky kvalitního domácího kina lze již teď
prostor Jiráskovy lidové knihovny využívat jako minikino apod.
Nejlépe pro skupiny téhož zájmu — jako jsou např. senioři, předškoláci, kuchařinky apod. Přineste si ke společnému shlédnutí
svá DVD či CD (mimo termín činnosti knihovny a např. mimo volby…).
Expozici lze pro místní sjednat na 725 076 509. Starosta se
pokusí zájemcům pomoci.
Knihovna je nekuřácká a bez zajištěného občerstvení.
… jsme v síle 10ti osob (3x MR Podkozákovsko, 2x MR Brána do
Českého ráje, 5x MR LAG Podralsko) na Ministerstvu zemědělství
v zasedací místnosti před porotou obhajovali naše podané projekty z prostředků EU v programu Partnerství. Komentovaná PC
prezentace se podařila, nyní je vše v rukách hodnotící komise,
jejíž členové se „skrývali“ mezi zájemci o dotace.
A není to nyní již jen na nich, je to i o tom, že po aplikaci úsporných opatření vlády se může vlastní podíl žadatele více než zdvojnásobit… To nepochybně může schopnost žadatele k realizace
projektu potopit.
… se stále pracuje na dokumentaci ke stavebnímu povolení na
vodovod — Zásobování vodou na Vršku, Chocholouši a Závrší.
… jsme museli po 6ti letech používání pořídit na sněhový pluh
obecního traktoru nový stahovací
břit. Ačkoliv se některé firmy snažily dodat díl za mnoho tisíc Kč,
sehnali jsme jej za 3tis. Kč.
... Lesy ČR (jak jsme informovali)
mají zájem využít prostor za hřištěm k nakládce dřeva vytěženého
v rámci kůrovcové kalamity. Představitelé firmy usilují na rozdíl od
jiných dřevařských firem o nekonfliktní, nedestrukční průběh nezbytného odtěžení. Přislíbili opravu cesty k jezu i osazení několika
laviček, což je nadstandardní...
... obec v rámci Mikroregionu
Podkozákovsko získala dotaci na
pořízení sněhové frézy. Po dodání
by měla sloužit k čištění chodníků, prostoru před hasičskou
zbrojnicí či na hřišti nebo kluzišti
od sněhové nadílky.
Z jednání zastupitelstva—
zastupitelstva—XVII. Řádné ZO
Konáno 15.9. 2010 v Jiráskově lidové knihovně
ZO Schválilo :
I.Rozpočtové opatření Příjmy i výdaje: 2.746,5 tis. Kč
Zřizovací listiny Vodohospodářského sdružení Turnov
Žádosti o dotace z Programu obnovy venkova a z dalších dotačních titulů LK…
Uzavření smlouvy mezi Lesy ČR a obcí při dodržení sjednaných podmínek.
Podání žádosti na PF ČR Liberec o převod p.p.č. 1281/4 a 1282/32 a st.p.č. 546 v KÚ Sněhov, v obci Malá Skála z vlastnictví ČR a ve správě PF ČR na obec Líšný.
Změnu katastrální hranice KÚ Líšný od místní komunikace p.p.č. 3595/1 (KÚ Líšný) podél
p.p.č. 1282/32-1281/4-1282/32 (KÚ Sněhov).
ZO pověřilo :
Podpisem těchto dokumentů (VHS) starostu Mikeše (vejdou v účinnost od 1.1. 2011).
V mateřské škole zaplatí rodiče za stravu dětí za celý den 25,-Kč a bez odpoledních svačin 20,-Kč.
Pedagogický sbor
I v letošním roce začala naše škola vyučování v sedmitřídním modelu, kdy bude spojena 2.a 3. třída a
4. a 5.třída. Současný stav žáků se oproti předcházejícímu roku snížil a dosáhl 106 žáků. Škola počtem žáků stále nesplňuje základní podmínku na sedm tříd, protože
do zákonného počtu jí chybí 13 žáků a proto požádala obec o výjimku, která ji byla udělena a obec tak
ze svého rozpočtu doplácí chybějící žáky.
Pedagogický sbor se oproti loňskému roku nezměnil.
Pí uč.Dáša Nováková
tř.učitelka 1.třídy.
Pí uč. Ivana Jíšová
tř.učitelka 2.a 3.třídy
Pí uč. Miroslava Záleská
tř. učitelka 4. a 5.třídy
Pí uč. Květa Stránská
tř.učitelka 9.třídy vyučující matematiky a praktických činností
Pí uč. Markéta Syslová
tř. učitelka 6.třídy vyučující zeměpisu,rod.a obč. výchovy,
tělesné výchovy
Pí uč. Alexandra Seidlová tř. učitelka 7.třídy vyučující českého jazyka a dějepisu
Pí uč. Lenka Dvořáková
vyučující anglického jazyku
Pí uč. Jiřina Rybáková
vyučující německý jazyk
P uč. Pavel Kalpakcis
tř. uč. 8. třídy vyučující fyziky
Pí uč. Helena Slivková
vyučující chemie a matematiky
Pí uč. Klára Kadavá
vyučující výtvarné výchovy
Pí uč. Milena Havrdová
vyučující hudební výchovy
Ředitel školy Bohumír Finke vyučující tělesné výchovy
Vychovatelka Zuzana Miňovská
Školník Vladimír Menčl
Uklizečky pí Helena Prokopová, Jana Prokopová, Ludmila Komadová
Vedoucí školní jídelny pí Ivana Jíšová
Kuchařky: vedoucí Zlata Škodová,Radka Roglová a pomocná kuchařka Jana Prokopová
Součástí školy je 1.ledna 2003 i mateřská škola. Vedoucí zařízení je Yveta Plátková
Dále ve školce působí učitelka pí Kalpakci a školnice Iveta Kobrová.
Věřím, že Vám náš Školní zpravodaj přinesl dostatek informací a bude vám průvodcem v novém školním roce.
V Malé Skále 1.9. 2010.
Bohumír Finke – ředitel školy
Zavařovat radši doma...
Možná nevíte, že ...
dráhy, který zaštiťuje DDM Železný Brod . I v letošním roce budou všechny zájmové kroužky zpoplatněny. Výše poplatku bude krýt hlavně nákupy pomůcek, potřebných na činnost kroužků a měla by se
pohybovat v rozmezí 100,- až 300,- Kč za pololetí. Níže uvádím seznam nabízených aktivit.
Zájmový kroužek
vedoucí
platba za pololetí
organizátor
Automodelářský
P.Pavlát
neplacen sponzor STS
ZŠ
Výtvarný /1.stupeň/
pí uč. K.Kadavá
250,- Kč
ZŠ
Tenisový / 1.stupeň/
M.Bičíková,B.Finke
150, -Kč
ZŠ
Tenisový / 2.stupeň/
B.Finke
150, -Kč
ZŠ
Volejbalový chlapci
B.Finke
150,-Kč
ZŠ
Volejbalový dívky
pí uč.A.Seidlová
150,-Kč
ZŠ
Turistický /1.stupeň/
pí vych.Z.Miňovská
100,-Kč
ZŠ
Anglický pro 1. a 2. třídu
pí uč. M.Záleská
250,-Kč
ZŠ
Ruční práce / 1.stupeň/
pí uč. I. Jíšová
150,-Kč
ZŠ
Sportovní kroužek /1.stupeň/ pí uč. D. Nováková
150,-Kč
ZŠ
Lezectví
pí uč. M. Syslová
250,-Kč
ZŠ
Flétna
pí uč. D. Nechutná
100,-Kč
ZŠ
Autodráha
p školník V.Menčl
výši platby určí Dům dětí Žel.Brod
Z plánu akcí 2010
Základní umělecká škola.
Spolupráce se Základní uměleckou školou v Turnově bude pokračovat již sedmým rokem a výuka bude
probíhat na naší škole. Hudebně nadaní žáci první až deváté třídy budou moci pokračovat ve výuce hry na
klavír, zobcovou flétnu pod vedením pí uč. Nechutné a pana uč. Richtera, který bude vyučovat hru na
žesťové nástroje. Pí uč.Šárka Langová bude pokračovat ve výuce hry na housle.
Děti v naší mateřské škole mohou jednou v týdnu s paní učitelkou Nechutnou cvičit hru na zobcovou
flétnu.
Plavecký výcvik
Každoročně se žáci 2. a 3. ročníku školy zúčastňují plaveckého výcviku v ročním rozsahu 20
hodin. Společně jezdíme i s dětmi z mateřské školky do plaveckého bazénu do Jablonce n/N
V letošním roce budeme jezdit vždy ve středu od 9.3. do 11.5.2011.Rodiče žáků ZŠ budou hradit jako
každý rok jen dopravu dětí. Pronájem bazénu a mzdové prostředky zaplatí naše škola. Náklady na plavecký výcvik dětí z mateřské školy hradí rodiče v plném rozsahu..
Školní jídelna
V letošním roce nedošlo k zásadním změnám v provozu. Stále platí provozní řád školní jídelny, kdy
rodič může dítě omluvit na druhý den z oběda do 15.00 hodin dne předchozího na telefonních číslech
školy 483392043 nebo 736754613. Pokud rodič omluví dítě až ráno, oběd mu bude započítán.
Rodič si může vyzvednout oběd po dohodě s vedoucí jídelny v době od 11.00 do 13.00 hod. do jím
přineseným nádob. Platba za oběd dětí 1.- 4.třídy je 18,- Kč . Od 5. do 9. třídy stojí oběd 20,-Kč. Měsíční záloha za platbu oběda se zvýšila na 350,-Kč. Pro informaci uvádíme i další platby školy a čísla
účtů včetně variabilního symbolu.
Platba oběda ZŠ
350,- Kč č.úč. 963852329/0800
var.symbol 31412111
Platba stravného MŠ /oběd,svačina/ 400,- Kč č.úč 963852329/0800
var.symbol 31412111
Platba pobytného školní družina
80,-Kč
č.úč 963852329/0800
var.symbol 31432111
Platba pobytného MŠ
350,-Kč č.úč. 963852329/0800
var.symbol 31112111
říjen
Narozeniny slaví ...
Stanislava Korbelová 82 let
Miloslava Cvrčková 75 let
Květoslava Sluková 70 Let
Stanislav Čása, Aleš Sátra
Kulatiny
Alena Olejárová
Špičatiny
Hana Kloučková
Kristova l.
Blahopřejeme !
Nohejbalový turnaj
V pátek 17.9.2010 se v sokolovně uskutečnil další ze série nohejbalových turnajů dvojic. Celkem pět družstev spolu svádělo líté
boje.
Konečné pořadí: 1. Budulínci
2. Mýto
3. Marná snaha
4. Bzí
5. Hnáti
6. Real Madrid
JS
Zpravodaj Základní školy a mateřské školy Malá Skála
školní rok 2010 - 2011
Vážení rodiče ,
dovoluji si Vás jako ředitel školy oslovit se zahájením nového školního roku a předat Vám opět informace, které považuji za důležité.
Úspěchy školy v roce 2009/2010
Se žáky naší školy se pravidelně zúčastňujeme soutěží organizovaných jak v rámci okresu, tak i jinými
subjekty. Pro podrobnější přehled uvádím úspěchy , jichž žáci v uplynulém školním roce dosáhli.
V okresním kole fyzikální olympiády obsadila M. Kalinová 5. místo nejlepší ze ZŠ a stala se úspěšným
řešitelem. Postup do krajského byl zasloužený,zde skončila na 19.místě. V okresního kole dějepisné
olympiády se umístil A. Košek na 11.místě a A. Ouředníková na 22. místě a Š. Bínová na 31. místě.
V okresním kole olympiády v anglickém jazyce 6. a 7. tříd nám udělala velkou radost Kateřina Neoralová svým 8. místem a v kategorii 8. a 9. tříd Míša Kalinová dokonce 7. místem. V matematické mezinárodní soutěži Taktik se naše škola umístila na vynikajícím 10. místě. V okrskovém kole Archimediády se družstvo ze 7. třídy umístilo na 2. místě. Žáci úspěšně předvedli své umění na přehlídce vesnických škol Pěnčínské notě. Zúčastnili se Pekařova poháru v Jenišovicích, kde obsadili 2. místo. Ze sportovních soutěží se velice dařilo našim žákům v atletickém trojboji kdy okresním kole v Jablonci obsadil
v kat 1.tříd K. Hájek 5. místo. kat.2. tříd D. Anděl 4. místo. kat. 3. tříd K. Syslová 3. místo, J. Koucký
2. místo. kat 4. tříd T. Roglová 5. místo, V. Sysel 2. místo. V krajském kole se výrazněji umístil jen V.
Sysel na 2.místě. V kategorii 3.tříd naše maloskalská zvítězila v celokrajské konkurenci. V kat.1. a 4.
tříd se umístili na 3. místě a kat 5. tříd 2. místo. Družstvo žáků 4. a 5.tříd zvítězilo v oblastním kole ve
vybíjené a na okresním obsadilo 3.místo. Družstvo odbíjené chlapců skončilo v okresním přeboru škol
na 2.místě. V atletických závodech vesnických škol vybojovali žáci 1.stupně i 2. stupně 1. místa.
Fotbalisté ze 4. a 5. tříd skončili šestí na turnaji Mc Donald cupu v Turnově. Naši žáci se úspěšně
účastnili i jiných akcí. Družstvo žáků 6. a 7.třídy obsadilo 2.místo v okr. kole minivolejbalu. Pochvalu si
zaslouží i ti žáci, kteří zpestřili svým vystoupením vánoční svátky našim důchodcům, přivítali nové
občánky a otevřeli výstavu dětských prací zde na Malé Skále. Ve sběru nasbírali více jak 11 220,- kg
papíru ,88 kg tetrapakových obalů, 650 kg kaštanů, 35 kg pomerančové kůry. Výčet úspěchů podtrhují nadprůměrné výsledky SCIA testů žáků 5. a 8. třídy. Myslím, že výčet všech úspěchů hovoří o tom,
že tento školní rok byl pro nás všechny velmi úspěšný.
Organizace školního roku 2010/2011
Zahájení školního roku ve středu
1.9.2010
Podzimní prázdniny
středa 27.10. a pátek
29.10.2010
Vánoční prázdniny
od čtvrtka 23.12.2010 – do neděle 2.1.2011
Pololetní prázdniny
pátek 4.2.2011
Jarní prázdniny
21.2. – 27.2.2011
Velikonoční prázdniny čtvrtek 21.4. a pátek 22.4.2011
Konec školního roku
čtvrtek 30.6.2011
Chtěl bych požádat Vás rodiče, abyste se snažili při plánovaní dovolených maximálně využili vedlejších
a hlavních prázdnin, aby děti co nejméně zameškávaly z doby vyučování.
Nabídka zájmových kroužků v roce
V novém školním roce škola nabízí dětem několik nových zájmových kroužků, které zahájí svoji činnost při naplnění alespoň pěti zájemců nejpozději 1.října. Na škole nabízíme i zájmový kroužek auto-
Tyhle modely jsou
„ušity“ z prezervativů
Internet nabízí k zamyšlení novou japonskou
módu. Uvidíme, jak uchytí u našich žen a
dívek — snad alespoň v teplých měsících.
U pánů bychom na takových modelech snad
ani v létě netrvali...
Viděno z Teras
Mám geniální, jednoduchý, levný a účinný lék na neduhy českého zdravotnictví. To se pořád tvrdí, že
nejsou peníze, nejsou lidi, léčí se kde co, často zbytečně, neúčinně a draze. A že si ze zdravotnictví
dělají farmaceutické firmy trhací kalendář. Jak tedy na to. Popíši můj případ, který se řeší už půl roku, a
který by se jistě dal použít jako modelový příklad.
Při trénincích na kole v Itálii mě ze dne na den začala bolet záda. Nešlo o úrazovou věc. Vyčkával jsem
14 dní a svěřil se chiropraktikům. První rada byla: „Dej si panáka, záda povolí, bolest přejde“.
První rada tedy zní. Nezatěžujte zdravotnictví, běžte do hospody.
Bolest nepřešla a po objednání jsem se už za měsíc dostal na magnetickou rezonanci. Tak identifikovali těžký výhřez ploténky, která uskřípla nerv inervující levou nohu. Vzhledem k tomu, že jsem téměř
nemohl chodit a levá noha byla citlivá jako kus dřeva mě to nepřekvapilo. Lékaři zůstali chladní a sdělili mi, že je to sice na operaci, ale je léto a to se vlastně moc nepracuje. A že se mám přihlásit koncem
srpna. Mezi tím jsem začal cvičit na doporučení s jednou rehabilitační sestrou. Bylo to nepříjemné,
bolavé a zdánlivě neúčinné. Nicméně po 4 měsících už nohu cítím a patelární reflex se vrátil. To byla
situace v první dekádě září. Lékaři zatím nedělají nic, pořadník na zákroky je dlouhý.
Ještě vsuvka. Této sestry si vážím a má za sebou prokazatelné úspěchy a to vlastně i v mém případě.
To jen aby mě někdo nebral doslova.
Cvičím, cvičím, bolesti stále mám. A teď to přijde. Přijdu opět cvičit a půl hodiny se hýbu tak, jak mi tato
sestra nakáže. Po nějaké době se tak zvláštně kouká, a pak nemilosrdně povídá. „Není rozdíl v hybnosti mezi levou a pravou stranou a jen velmi malý v síle svalu. Vy ten problém se zády máte především v HLAVĚ.“ Ale bolí mě to, odporuji. Jistě, jistě, slyším, ale hybnost je vynikající. Že to bolí není ten
problém se zablokovanou páteří. To byste se nemohl hýbat.
Až se pomalu dostávám těm univerzálním radám pro zdravotnictví. Musí nastoupit rozmlouvání nemocí.
Myslíte si, že vás něco bolí? To není problém, to si jenom sugerujete. Bolest je stav mysli.
Máte teplotu? Nějakou teplotu má každý, teplota je proměnná veličina, tak co chcete.
Máte zlomenou nohu? Stav kostí je individuální a nelze říci, že je ten který správný. Vyčuhující kost z
těla není mimo lékařské tabulky.
Máte vředy na žaludku? Vaše chyba, změňte stravovací návyky.
Bolí vás klouby? Podívejte se do občanky a zvykněte si.
Máte vysoký krevní tlak? Prkotina. Další!
A tak stále dál. Vyvarujte se zdravotnictví. To nejhorší co se vám může stát je, že vás začnou léčit.
Ondřej Čapek
P.S. Myslím, že mám právo to napsat. Pocházím ze zdravotnické rodiny a kolem mě jsou samý doktoři.
Já ne, nejsem dost chytrý. Nicméně mně moje matka, opravdu skvělá ortopédka, rozmlouvala týden
prasklou spodinu lebeční. Asi měla pravdu. Po čtyřech měsících na ARU jsem nakonec přežil.
Čím víc jsem v kontaktu s dotacemi z EU, tím silnější mám pocit, že projekt uspěje spíše, čím je absurdnější… Tak mě napadla údolní rozhledna. Nikoliv vysoká stavba, ale kruhová digitální projekce, na rovině, pod stříškou. Nebyla by drahá a měla by řadu výhod. Vždy dobré počasí, bezbariérový vstup, vždy
vynikající viditelnost, možnost navštívit i různé památky u nás i v zahraničí, celoroční a třeba i celodenní provoz, možnost navštívit několik rozhleden za pár minut, odborný výklad a popis.
A taky nevím, že by to někde měli… Prostě rarita! Nebo dekadence?
Nešílím, třeba by nás navštěvovalo více lidiček! Co myslíte???
JM
Větráte peřiny na sluníčku? Chyba!
HOUBOVÉ KNEDLÍKY
Největší chybou je hned ustlat
foto: Thinkstock
Je sluníčko a teplo, tak proč nedat peřiny vyvětrat ven?
Také si něco podobného řeknete skoro každou sobotu
a dáváte polštáře a peřiny na balkon nebo do okna?
Pak v nich vytváříte ideální podmínky pro život roztočů.
Publikováno: 05. 08. 2010
Roztoči představují významný alergen, který dokáže
potrápit desetitisíce lidí. Kvůli tomu, abychom se jich
zbavily, vyhazujeme z bytu koberce, závěsy a další lapače prachu. Na druhé straně jim často vytváříme ideální
podmínky k životu, zpravidla nevědomky.Roztoč sluníčko a teplo rád.
Nejvhodnější podmínky pro růst roztočů, jak uvádí odborná literatura, jsou teploty mezi 22 až 26 stupni
a vlhký vzduch. Jako nejpříznivější se uvádí vlhkost v rozmezí 70 až 80 procent, přežijí i při padesáti
procentech. Nižší už na ně působí nepříznivě.
Pokud tedy větráme peřiny v létě po ránu, nabízíme těmto škůdcům ideální podmínky. Nejenže se teplota pohybuje zpravidla na ideálních hodnotách, ale to samé platí i pro vlhkost. Ta během dne kolísá, a
právě po ránu bývá nejvyšší. Jediné, co roztočům nedělá dobře, je světlo.
Rozhodně to ale neznamená, že bychom měly peřiny hned po probuzení zastlat pod přehoz nebo dát do
peřiňáku. Dosáhneme tím stejného efektu. Peřiny budou teplé
a vlhké a roztoči se mohou radovat. Během noci totiž v průměru každý z nás vypotí – aniž by si toho většinou všiml – půl
litru tekutiny.
Ustlat by se mělo až po důkladném vyvětrání
foto: Thinkstock
Jak se správně starat o postel?
Asi to budeme nerady slyšet, ale správně se o postel starají
naše děti, když jen tak odhrnou peřinu a mírně natřepou polštář – prokážou tím určitou snahu po sobě ustlat, ale moc to
nepřehání. Podle odborníků to ale dělají správně!
„Přikrývky a polštáře byste měli každý den protřepat. Je také důležité, aby se z nich uvolnila vlhkost,
která se do nich dostane během noci. Proto ráno pořádně vyvětrejte ložnici, a pokud přes postel dáváte
přehoz nebo uklízíte peřiny do peřiňáku, učiňte tak až několik hodin po větrání,“ radí Monika Poláková z
Jysku. Pokud to dodržíme, vlhkost se uvolní a přikrývka zůstane vzdušná a příjemná.
Pozor, když se rozhodneme – ať už kvůli tomu, že doma máme alergika nebo jako prevenci – kupovat
polštáře a přikrývky, které se dají prát. Je důležité sledovat údaje o doporučené údržbě. Pokud zvolíme
ty pratelné na čtyřicet, nebo i šedesát stupňů, boj s roztoči prohráváme! K jejich zničení jsou totiž třeba
teploty vyšší než šedesát stupňů! Pro alergiky bychom tak měly kupovat výhradně soupravy, které lze
vyvařovat.
Existuje ale i druhá extrémní teplota, která roztočům nesvědčí. A to je mráz. Mnohé už možná tuší, jak
je to s tím větráním peřin venku. Je samozřejmě vhodné a žádané, ale ne v létě. Ideální den, kdy vyneseme peřiny na zahradu nebo balkon, je takový, kdy svítí slunce, teploty se pohybují pod bodem mrazu
a pokud mírně fouká, tím lépe! Roztoči nemají rádi sluneční paprsky, mráz je spolehlivě zničí a při teplotách pod nulou bývá také minimální vlhkost vzduchu!
Proto, milé dámy, nepeskujme své děti, že už si zase neustlaly postel a jak to bude v jejich pokoji vypadat! Raději je napodobme, zdraví je totiž přednější!
Tereza Ježková
25 dkg směsi hub, 10 dkg slaniny, 6 rohlíků, 2
lžíce sádla, 1 větší cibule, 2 vejce, mléko, sůl,
pepř, zelená petrželka, hrubá mouka nebo
strouhanka
Na sádle zpěníme drobně nakrájenou cibuli,
přidáme drobně nakrájené houby a dusíme do
měkka.
Ve větší pánvi (aby se nám to tam vše vešlo)
rozškvaříme slaninu, přidáme na kostky nakrájené rohlíky, osmahneme, přidáme podušené
houby, vejce rozšlehaná v trošce mléka, sůl,
pepř, hrst nasekané zelené petrželky, promícháme a dle potřeby zahustíme moukou nebo
strouhankou.
4 porcelánové čtvrtlitrové hrnky vymažeme sádlem, naplníme do dvou třetin směsí, dáme do hrnce
s teplou vodou tak, aby byly hrnky skoro celé ponořené ve vodě a vaříme asi 30 minut.
Hotové vyklopíme, nakrájíme na plátky.
Vynikající samotné třeba se zeleninovou přílohou, ale pokud si k nim připravíte roštěnou na houbách,
jde o naprosto nedostižný gurmánský zážitek.
Šárka Pajkrtová
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro
občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
Více na www.diakoniebroumov.org
VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení / dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Peří,péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
Obuv – veškerou nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických
důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěný a vlhký textil
SOBOTA 30. října od 18:00 v hasičské zbrojnici
Turnaj ve volejbale
V sobotu 18. září uspořádal volejbalový
oddíl Sokola Líšný v sokolovně volejbalový
miniturnaj. Zúčastnila se jej čtyři družstva
(páté se na poslední chvíli omluvilo).
Turnaj navštívil jako host volejbalový reprezentant Petr Konečný (na chvíli si odskočil
z francouzské profesionální ligy do Líšného
aby viděl na jaké úrovni se zde hraje).
Po turnaji následovalo ještě posezení
s občerstvením, takže se všichni dobře
pobavili.
Konečné pořadí: 1. Chlapáci Líšný
2. Daliměřice
3. Kololoď
4. Mokřiny
JS
První světová válka oficiálně skončila až
v neděli 3. října 2010
Poslední oficiální náležitost ze strany Německa ukončí tuto neděli první světovou válku se vším
všudy. Německo totiž zaplatí poslední část válečných reparací, což v přepočtu konkrétně činí
1,72 miliardy korun. Celkové reparace Německu po konci války stanovili spojenci, zejména Velká Británie, Francie a USA jako trest za válku v letech 1914 až 1918.
Po více než 90 letech Německo doplatí poslední reparace za první světovou válku.
FOTO: fotobanka Profimedia
29. září 21010 - 11:04 - Berlín
Většina z peněz vyplacených v kompenzacích směřuje jednotlivcům, penzijním fondům a firmám držícím obligace tak, jak bylo odsouhlaseno při podepsání Versailleské smlouvy 28. června 1919.
Velká část kompenzací měla směřovat do Belgie a Francie, které byly válkou nejvíce poničeny. Další
významné sumy putovaly spojencům na částečné pokrytí výdajů, které s válkou měli. Německá strana
uvedla, že poslední část reparací bude z jejich strany uhrazena v neděli 3. října.
"V neděli bude splacen poslední dluh a první světová válka konečně, z finanční stránky, pro Německo
zcela skončí," informoval v tomto týdnu německý deník Bild.
Dluh by byl z německé strany vyrovnán daleko dříve, kdyby se nedostal k moci Adolf Hitler, který jakékoliv reparace a celou Versailleskou smlouvu zcela odmítl. Právě tímto krokem si však tehdy získal u německého obyvatelstva, zuboženého nepodařenou válkou a následnými reparacemi, velkou popularitu.
Jakub Kynčl, Novinky
VYSOKÉ
TATRY
2.-5.9.

Podobné dokumenty

9/2007 - Obec Líšný

9/2007 - Obec Líšný Kuchařky: vedoucí Zlata Škodová,Radka Roglová a pomocná kuchařka Iveta Kobrová. Součástí školy je 1.ledna 2003 i mateřská škola. Vedoucí zařízení je Yveta Plátková. Dále ve školce působí učitelka p...

Více