bezdrátový systém pro motorkáře

Komentáře

Transkript

bezdrátový systém pro motorkáře
telefon
intercom
gps
music
BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM PRO MOTORKÁØE
Nový Interphone F4 vylepšuje všechny souèasné funkce,
které z nìj dìlají top produkt v motocyklové komunikaci
na trhu.
Intercom má nyní dosah až 500m. GPS instrukce, spojení
s mobilními telefony a bezdrátové hi-fi stereo z nìj èiní
skuteènì zábavný systém a skvìlého spoleèníka na
cestách.
telefon
intercom
TELEFONNÍ FUNKCE
MULTIPOINT - 2 TELEFONY SOUÈASNÌ
AUTOMATICKÝ PØÍJEM HOVORU *
HLASOVÉ VYTÁÈENÍ *
* pokud jen podporováno mobilním telefonem
FUNKCE INTERCOM
INTERCOM MOTOCYKL - MOTOCYKL (až 500m)
INTERCOM ØIDIÈ – PASAŽÉR
UPOZORNÌNÍ NA PØÍCHOZÍ HOVOR
(zvukový signál)
gps
FUNKCE GPS
AUDIO INFORMACE
Z GPS NAVIGACE
UPOZORNÌNÍ ZVONÌNÍM
music
HI-FI STEREO
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ HUDBY
UPOZORNÌNÍ NA PØÍCHOZÍ HOVOR
STEREO FUNKCE
(zvukový signál)
500
700 10
intercom
stand-by
m
vodìodolný
(*) na otevøeném prostoru
hours
hours
doba hovoru
telefon
intercom
gps
music
PROÈ INTERPHONE F4
Skuteènì velmi snadná instalace
Se systémem dvojité instalace: montáží do drážek nebo
3M™ oboustrannou lepicí páskou mùže být sada
nainstalována do jakékoli helmy bìhem pìti minut.
NASEDNÌTE A VYRAŽTE!
Vydejte se na cestu s vlastním Interphone F4 a užívejte si
kvalitní hi-fi zvuk, pøijímejte bezdrátovì navigaèní informace
nebo si povídejte díky funkci intercom z motorky na motorku
výbìrem Twin packu Interphone*!
* Každý F4 mùžete pozdìji spojit s jakýmkoli Cellular Line Interphone nebo
Interphone F4.
Nejlepší kvalita zvuku
Se stereo hi-fi reproduktory s filtry šumu a ruchu.
Hlasitost se pøizpùsobí rychlosti vaší jízdy a DSP filtr
digitálnì filtruje okolní hluk. Interphone F4 zaruèuje
nejlepší dostupnou kvalitu zvuku na trhu.
INTERPHONE F4
UNIVERSAL
INTERPHONE F4
FULL FACE COMFORT
100% bezdrátové funkce
Všchny funkce InterphoneF4 fungují digitálnì,
bezdrátovým pøenosem a jsou kódovány pøes
Bluetooth®. Veškeré ovládání vèetnì pøehrávání hudby
funguje bezdrátovì pøes modul instalovaný na helmì.
Otevøená komptabilita
InterphoneF4 má otevøenou komptabilitu pro intercom a
mùžete jej tedy spojit s jakýmkoli jiným Interphone nebo
Interphone F4.
Universal
Universal
Sada pro
jednoho motorkáøe,
kompatibilní
s uzavøenými,
otevøenými,
i modulovými pøilbami
Sada pro
dva motorkáøe
kompatibilní
s uzavøenými,
otevøenými,
i modulovými pøilbami
Full Face
Ful Face
Sada pro
jednoho motorkáøe,
extra tenké
souèásti speciálnì
pro uzavøené pøilby
Sada pro
dva motorkáøe,
extra tenké
souèásti speciálnì
pro uzavøené pøilby
Samostatná sada
Twin Pack
100% vodìodolný
InterphoneF4 je zcela vodìodolný a i pod vodou funguje
perfektnì! Ani v bouøce nebo v dešti vás Interphone
nezklame.
Plnì pøizpùsobitelné øešení
InterphoneF4 je dostupný ve verzi twin pack nebo jako
sada pro jednoho uživatele. Verze universal je vhodná
pro všechny helmy a speciální verze full face poskytuje
komfort pro uzavøené pøilby.
Samostatná sada
Twin Pack
Dovoz a distribuce:
Kubatova 6 - 370 04 Èeské Budìjovice - Èeská republika
Tel.: +420 38 5510205, Fax: +420 38 5510206, GSM: +420 777 732255
E-mail: [email protected] URL: http://www.recall.cz
MotoRoute s.r.o.
Tř. T.Bati 3296
760 01 Zlín

Podobné dokumenty

289-274-290-230 - instalační návod

289-274-290-230 - instalační návod aktivace, máte 15 vteøin k deaktivaci této funkce; poté se zaktivuje alarm vèetnì, senzorù. V této situaci, je aktivována siréna. Pro odpojení sirény je nutno stisknout tlaèítko 1 dálkového ovladaè...

Více

Chorvatsko 2002 - BajkerJakCyp.com

Chorvatsko 2002 - BajkerJakCyp.com Díky šikovnosti èeských ruèièek se po èase jelo dál. Tryskem pøes Slovinsko, když øíkám tryskem, tak myslím že na chopráky je 120-130 celkem dobrý ne? A obèas to šlo i na 150 a víc. A „Dobro došli"...

Více

20. veřejný radiotelefonní systém gsm - Telskol

20. veřejný radiotelefonní systém gsm - Telskol C) Piko buňka – pokrývá malou oblast s dosahem desítek až stovek metrů. Nachází se v uzavřených prostorách Základnová stanice Základnová stanice (BS) musí být neustále spojena s radiotelefonní ústř...

Více

Soget - Czech - Impaginazione .com

Soget - Czech - Impaginazione .com Každou úlohu kontrolují kvalifikovaní projektoví manažeři, zpracovávají zdroje a kontrolují spokojenost zákazníka. Stejně tak neustálá aktualizace našich softvérových programů pro Macintosh a Windo...

Více

EXPEDICE PAMÍR - HIGH WAY na českém mopedu

EXPEDICE PAMÍR - HIGH WAY na českém mopedu - jako bývalý pracovník obchodního zastupitelství v Moskvě využiji své kontakty, budu jednat s představiteli regionů a firem. Naše cesta může být zajímavým zdrojem pro získání pracovních kontaktů s...

Více

Univerzální sériové rozhraní USB - Ústav počítačové a řídicí techniky

Univerzální sériové rozhraní USB - Ústav počítačové a řídicí techniky Maximální vzdálenost zaøízení od poèítaèe závisí na zpoždìní signálu kabelem a rozboèovaèem, které nesmí pøekroèit urèitou danou hodnotu. Do systému lze pøi vìtších rychlostech pøenosu dat zapojit ...

Více

katalogu Hella

katalogu Hella Bezpeãnost pro zásahové a pracovní síly v plynulém silniãním provozu a vysoká kvalita varovn˘ch systémÛ na prvním místû. Jen tak budou zabezpeãeny optimální zásahové a pracovní podmínky stejnû tak ...

Více