Novinky z Jizerek na měsíc říjen

Komentáře

Transkript

Novinky z Jizerek na měsíc říjen
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / ŘÍJEN 2015
NOVINKY Z JIZEREK
Slovo k zamyšlení
Vážení čtenáři a návštěníci Jizerských hor.
Rozhodla jsem se ponořit do hloubky slov právě v den,
kdy si máme připomínat patrona české země, svatého
Václava. Cítím v tento den velkou zodpovědnost nejenom sama za sebe, ale za přírodu a zemi jako takovou. Vzpomněla jsem si na slova naší regionální spisovatelky Kláry Hoffmanové, když psala o víle Izeríně
a našich patronech. Dovolte mi dnes tato slova sdílet:
Všimli jste si někdy, jak my, lidé, rádi předáváme zodpovědnost za věci, se kterými se buď
nedá dělat vůbec nic, anebo když se s nimi
něco dělat dá, tak to znamená velikou práci,
na takzvané patrony?
Třeba za počasí zodpovídá sv. Petr, českou
zemi má na triku sv. Václav, a abychom nebyli
jenom u svatých, třeba takové Krkonoše má
na krku Krakonoš.
A teď si představte, že za Jizerské hory
nenese zodpovědnost nikdo. Tedy nikdo, to
zase není tak docela pravda, za Jizerky nese
zodpovědnost mnoho lidí. Někteří zodpovědně, jiní trochu méně zodpovědně, ale ti všichni
by byli rádi, kdyby trochu té jejich zodpovědnosti převzal někdo jiný. Někdo, kdo nespadá
do pozemského práva a může dělat věci, které
obyčejným smrtelníkům nejsou dovoleny.
Protože se nám svého času přezdívalo
„nočník Evropy“, nepřicházejí v úvahu svatí,
protože by jim zrezly svatozáře. A pohádkových bytostí tu zůstalo pomálu, protože po
bitvě na Bílé hoře, se prý všechny vystěhovaly spolu s vyhnaným majitelem libereckého
a frýdlantského panství Redernem z Redernu
za volání: „Nespatří nás více česká země, dokud nepovládne opět Redernovo plémě!“
Jedna pohádková bytost tu ovšem zůstala.
Možná proto, že kdysi bývala člověkem a tak
pro ni pohádkové zákony nejsou dogmatem. Je
to víla Izerína. Narodila se kdesi v nížině, jak zůstává dál. Jestli ji chcete potkat, vyjděte si
říkáme my horáci, dole v kraji, v rodině boha- do Jizerek. Až vás bude míjet, určitě to poznátého šlechtice. Otec ji ale nutil do sňatku bez te. Je to přece „naše patronka“.
Patroni mají důležitou úlohu ochránit naši zemi.
lásky, tak milá dívka posbírala do rance šperky,
které měla dostat věnem a proti toku řeky se Některým patří větší území a některým ta horská –
pustila do hor. Tak došla až pod horu Bukovec. menší. A my máme za úkol s patrony spolupracovat
Představuju si, že to bylo na jaře. Že buky a nenechávat celou tíhu pouze na nich.
byly oděné zelení, kterou mají jen buky na
Právě chystáme Dětský den s vílou Izerínou na
jaře. Že možná už kvetly upolíny a celá Jizer- Jizerce v sobotu 3. října, kam vás všechny srdečka byla zlatá. A princezna opilá tou krásou ně zvu a kde jak pevně věřím, se všemi našimi milými
uložila své šperky do čedičové skály Bukovce, čtenáři a příznivci potkám. V tento den je připraveno
protože pochopila, že to, co vidí, je nad všech- jedno malé – velké překvapení a křest. Přijďte mezi
ny poklady světa. Přijala jméno řeky, která ji nás prožít spolupráci – doslovně „mezi nebem a zemí“
sem zavedla, a stala se vílou Izerínou. A pro- – naživo.
tože přišla na jaře a jaro má magickou moc,
Přeji všem říjen ve spojení s patrony a našimi
ten poklad ukrytý v Bukovci se rozmnožil ochránci. Těšíme se s vílou Izerínou na vás u nás
a spodní vody, myšky, krtci a snad i vítr jej v Jizerských horách.
roznesly po celých horách.
Je to už dávno. Poklady odnesli tajemní Renata Van Vleet
Vlachové a hory změnily svou tvář. Jen víla tu Turistický region Jizerské hory, www.jizerky.cz
INTERNETOVÝ
NOVI
Říjen a tradice…
BRAMBORY PEČENÝ,
BYLY MÁLO MAŠTĚNÝ
Občas jen tak listuji v Alšově Špalíčku –
knize, která nepochybně patří k nejkouzelnějším výtvorům české literatury. Nad
obrázkem pasáčka krav s textem „Sluníčko zachází za hory, pasáci pečou brambory“ jsem zavzpomínala na podzimní školní brigády při sběru brambor a na to, jak
vítaným „ulitím se z vyučování“ bývaly.
Tehdy jsem si ovšem ještě neuvědomovala, že brambory nejsou součástí našeho jídelníčku odjakživa. Co tedy jedli naši předkové?
z pera Líby Novotné
foto – zdroj: wikipedie
Hlavním zdrojem potravin bylo vždy zemědělství, potraviny získávané produkcí
rostlinou – obiloviny, luštěniny, zelenina
– a živočišnou – maso skotu, prasat, ovcí
a drůbeže, mléko a mléčné výrobky, vejce, med. Potraviny získávané lovem (lesní a polní zvěř a ryby) a sběrem (plané
ovoce, houby, med) byly spíše potravinami doplňkovými. V dobách neúrody nebo
přírodních či válečných katastrof však byly mnohdy jediným zdrojem výživy lidu.
Tehdy se jedla i kůra stromů, kaštany, kořínky a bylinky, které člověk jindy nesbíral,
jedla se i zvířata, která podle tehdejších
1
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
názorů byla nepoživatelná – psi, veverky,
vrány apod.
Brambory byly z Jižní Ameriky do Evropy dovezeny až v polovině 16. století. Pěstovaly se však pouze jako okrasná
rostlina. Na královských hostinách na evropských dvorech se jako lahůdka začaly objevovat počátkem 17. století a zásluhou mnichů řádu Hybernů se dostaly i do
Čech. V druhé polovině 17. století při hladomoru po sedmileté válce (1756–1763),
se pěstování brambor rychle rozšířilo.
Název „brambor“ prozrazuje, že k nám
přišly z německé země Braniborsko. Na
Chodsku jim říkají brambůry, v Podkrkonoší bandory.
Brambory se staly základní potravou lidové kuchyně všedního dne. Jedly se vařené, pečené v popelu, opékané, smažené, v polévkách, samostatně s různými
příkrmy i jako příloha k jídlům masovým
a zeleninovým. Další rozšíření pěstování
brambor v 18. a 19. století způsobil objev, že z brambor je možno vyrobit pálenku. Možná právě tehdy vznikla tato průpovídka z Čech: „Brambory, brambory, to
jsou boží dary. Boháč i chudina, má celá rodina. Brambory, brambory, chudých
jsou tolary. Popřej nám jich Bože a bude
nám dobře“.
NOVINKY Z JIZEREK
foto – zdroj: wikipedie
Jídla z brambor, v české lidové stravě
dříve převažující, jsou velmi rozmanitá.
K obědu bývaly pečánky, brambory na
kyselo, kaše, škubánky (kucmoch, šusterka, trpálky, šterc). Pro horské kraje byla
typická spíše jídla ze syrových brambor,
např. chlupaté knedlíky, jinak frncochaté neboli bosáky, a také bramborák – litý na pekáč (bác nebo táč) nebo bramborák pečený přímo na plotně nebo
pánvi (cmunda, sejkory, halušky, kramfleky, strouhanec, plískánky). Pro nížiny
byla typická spíše jídla z vařených brambor – bramborové knedlíky slané i sladké, šišky, placky aj. Rovněž jména krajově
obměňovaných jídel jsou rozmanitá, často utvořená jen pro pobavení, aby vyjadřovala i to, že zejména u mužů, upřednostňujících maso, nepatřila taková jídla
k oblíbeným (třeba praskokrky nebo nahý bratři). V čase sklizně brambor si připomeňme, že i tato bohatá česká pojmenování dosvědčují, jak významnou roli
hrají brambory v našem jídelníčku. Třeba
tím, že si k večeři dáme brambory na loupačku. Nebo jim říkáte volupsije? Ale pozor! Na Chodsku se říká, že „nejni brambůr jako brambůr, nekerý je brambůrek,
po nekerým břicho bolí, po nekerým žaloudek“.
INTERNETOV
Regionální produkt Jizerské hory
Představujeme jizerskohorské
výrobky – výrobky se značkou
Regionální produkt Jizerské hory
www.jizerske-vyrobky.cz
V pátém ročníku certifikace se rozsáhlá skupina nositelů značky Regionální produkt Jizerské hory v novém kole certifikace na podzim 2014 rozrostla o další
zajímavé výrobky. Dovolte, abychom vám je postupně všechny představovali v této rubrice. Podzim už je
VÝROBKY Z RUČNÍHO PAPÍRU, PROUTÍ A PEDIGU, TKALCOVSKÉ VÝROBKY,
KERAMIKA, SVÍČKY Z VČELÍHO VOSKU Z HORNÍHO MAXOVA
DOMOV MAXOV
tu, proto možná oceníte některé výrobky našich šikovných výrobců, které by se nám právě v říjnu mohly co nejvíce hodit.
• grafické – s výrobou přáníček z ručního
recyklovaného papíru a svíček ze včelího vosku.
Ve všech dílnách klienti pracují s přírodními materiály a každý výrobek je originálem se stopou lidských rukou a osudů.
Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní službou, jejímž posláním je podpo- Možnosti zakoupení:
ra osob s mentálním postižením v získá- • v dílnách Domova Maxov
vání pracovních a sociálních dovedností, • na jarmarcích v regionu
umožňující plnější začlenění do běžné
společnosti a naplňování potřeby užiteč- Kontakt:
nosti. Pracovní program má charakter zá- Domov Maxov
Horní Maxov 181
cviku v tradičních lidových řemeslech.
Klienti sociálně terapeutických dílen Do- 468 71 Lučany nad Nisou
mova Maxov – mládež i dospělí s postiže- tel.: 483 300 718, 483 300 723
ním – se mohou věnovat výtvarné práci e-mail: [email protected],
[email protected]
v dílnách:
• keramické – s výrobou hrnků, misek, www.domovmaxov.eu
dóziček a keramických ozdob, zvonkoher z pálené a glazované hlíny
• košíkářské – s pletením košíků, krabiček, misek a obalů na květináče z proutí a pedigu
• tkalcovské – s tkaním tašek, kapes, polštářů a koberců z vlny a zbytků látek
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
2
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVI
pravy materiáluINTERNETOVÝ
přes samotnou INFORMAČNÍ
výrobu,
balení a prodej výrobků na tradičních trzích. Pracovní a sociální dovednosti klientů vedou k jejich sociálnímu začleňování
do společnosti, nacházení smyslu a kvality života.
VÝROBKY DÍLEN RUČNÍHO PAPÍRU
A KOŠÍKÁŘSKÉ, VÝROBKY TEXTILNÍ
DÍLNY, VÝROBKY KNIHAŘSKÉ DÍLNY
A KERAMIKA DOMOVA HARCOV
DOMOV PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ
V LIBERCI – HARCOVĚ O. P. S.
MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Chráněné dílny Domova Harcov byly za- Možnosti zakoupení:
loženy v roce 2005 jako jeden z projektů • v prodejně chráněné dílny (po–pá
8.00–18.00 h)
Domova pro mentálně postižené v Liberci
– Harcově o. p. s., jehož cílem je poskyto- • na jarmarcích a trzích
vat zaměstnání lidem s mentálním postižením. V současné době u nás pracuje 56 Kontakt:
osob s mentálním nebo kombinovaným Domov pro mentálně postižené v Liberci – Harcopostižením. Pracovní náplň je zaměřena vě o. p. s.
na výrobu tradičních řemeslných výrob- Vlčí vrch 323/54
ků z přírodních materiálů – košíkářských, 460 15 Liberec 15
keramických, textilních, knihařských a vý- tel.: 482 750 062, 774 630 004
robků z ručního papíru.Klienti se podílejí e-mail: [email protected]
na celém procesu vzniku výrobku od pří- www.domov-harcov.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
věné, každý kus je originální. Vedle šperků nabízí naše dílny také výrobky z keramiky, textilu a ručního papíru.
KERAMIKA Z TULIPANU
SDRUŽENÍ TULIPAN, LIBEREC
Dekorativní a užitkovou keramiku zhotovujeme plátovou metodou i na hrnčíř- Možnosti zakoupení:
ském kruhu, zdobíme je glazurami a en- • v provozovně v Liberci (Sokolská 113/8)
gobami. Klienti chráněné dílny – lidé se • na e-shopu na: www.sdruzenitulipan.cz
zdravotním postižením v hrnčířské dílně • při různých kulturních akcích, slavnosvytvářejí originální keramické hrnečky,
tech a jarmarcích v regionu
čajové soupravy, podšálky a misky v barvách podle přání zákazníků. Vedle kera- Kontakt:
miky nabízí naše dílny také výrobky z ruč- Sdružení TULIPAN
ního papíru,textilu a šperky.
Sokolská 113/8, 460 01 Liberec
tel.: 774 450 160, 774 450 182, 774 450 164
Šperky z Tulipanu
e-mail: [email protected]
Klienti chráněné dílny TULIPAN – lidé se www.sdruzenitulipan.cz
zdravotním postižením – zhotovují origiINTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
nální bižuterii z nejrůznějších materiálů
NOVINKY Z JIZEREK
a komponentů. Nabízíme keramické přívěšky, náhrdelníky, náušnice a náramky
s korálky a barevným textilem nebo dře-
už nevlastnili žádnou půdu, pouze několik záhonů či kousek louky.
O tom, jak se v Jizerských horách žilo, bylo napsáno a publikováno již mnoho. Ale jak život sklářů opravdu chutnal,
si už jen stěží dokážeme představit. Přitom každá představa láká a mysl neustává ve své snaze přemístit se do života našich předků.
Chcete-li se vcítit do dob nedávných,
přitom si užít přítomného okamžiku se
všemi krásami současných Jizerských hor,
nabízíme vám pár kulinářských zážitků
našich prababiček.
Placky z vařených brambor
1 kg brambor; 8 dkg mouky; 1 dkg soli
Čerstvě vařené brambory oloupeme a ještě horké
rozdrtíme válečkem. Zpracujeme s moukou a solí. Vyválíme placky, které pečeme na suché plotně.
Upečené mastíme máslem nebo sádlem.
VÝZVA!!!
Vážení čtenáři,
máte-li zájem naše Novinky z Jizerek rozšířit
o pravidelnou rubriku – Jak chutnal život
sklářům…, žádáme vás o spolupráci ve sbírání
tradičních a nevšedních jizerskohorských receptů
včetně vlastních fotografií připraveného pokrmu
(1–2 MB) anebo jiných kulinářských zajímavostí.
Vaše recepty rádi přidáme i na naše webové stránky www.jizerky.cz včetně vašeho jména či jména babičky nebo dědečka, odkud rodinný recept pochází, a včetně zaslané fotografie.
Před Vánocemi uskutečníme v jednom z informačních center Jizerských hor slosování vašich zaslaných receptů a výherce odměníme pěknou cenou!
Své poznatky, příspěvky či připomínky nám můžete posílat na: [email protected]
Děkujeme a těšíme se na spolupráci s vámi.
Foto – zdroj: www.labuznik.cz
JAK CHUTNAL ŽIVOT SKLÁŘŮM…
Život v Jizerských horách byl ovlivněn
hned několika faktory, které se odlišují od
zemědělských oblastí. Především nadmořskou výškou a drsným horským podnebím,
lesy plných balvanů a malou úrodností kamenité půdy. Ve vysokých polohách nebyly vhodné podmínky pro obdělávání půdy,
obyvatelé se proto živili skromným dobytkářstvím nebo domácí výrobou. Pozdější,
rychle se rozrůstající, manufakturní textilní a sklářský průmysl přiváděl do Jizerských hor stále více lidí za prací, ve vesnicích se stavěly nové domy, jejich majitelé
INTERNETOVÝ
NOVI
INTERNETOV
NOVI
3
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY
Z JIZEREK
Novinky z Turistického
regionu Jizerské
hory
• Začínáme s přípravou Jizerských novin
na zimu 2015–2016 a jejich přílohy Kalendáře akcí.
• V červnu jsme spustili nové webové
stránky www.jizerky.cz a průběžně doplňujeme informace a texty i v jazykových mutacích.
• Dne 16. 9. 2015 proběhlo setkání informačních center Jizerských hor a partnerského Českolipska v Jablonci nad Nisou.
SETKÁNÍ INFORMAČNÍCH CENTER –
NIKDO NEVÍ VŠECHNO
Nikdo neví všechno. Proto se Jablonecké kulturní a informační centrum s radostí ujalo hostitelské a organizátorské
role při setkání informačních center Jizerských hor a Českolipska. Cílem byla vzájemná propagace měst a obcí a samozřejmě získání nových informací.
nancování. Hlavním partnerem a spoluorganizátorem akce byl Turistický region Jizerské hory. „Téměř všichni se mezi sebou
znají alespoň virtuálně. O to příjemnější bylo setkat se osobně. Máme stejné cíle a zabýváme se podobnými problémy.
Často zjistíte, že vlastně řešení už existuje,“ komentuje význam akce Petr Vobořil,
ředitel Jabloneckého kulturního a informačního centra. Setkání proběhlo
16. září v Obřadní síni magistrátu v Jablonci nad Nisou. Hosty přišel osobně pozdravit a přivítat náměstek primátora
Pavel Svoboda.
Pro všechny zúčastněné organizátoři připravili přednášky a prezentace, které by jim
měli v jejich práci významně pomoci. „Hned
v úvodu dostala slovo Lenka Pešková,
která spravuje datový sklad Libereckého
kraje. Zní to suše, ale ta služba má pro in-
Pozvání na setkání informačních center Jizerských hor a Českolipska přijali pracovníci středisek pro turisty z Liberce, Smržovky, České Lípy, Frýdlantu, Nové Vsi
u Chrastavy, Chrastavy, Bedřichova, Kořenova a Josefova Dolu. K nim se připojili
zástupci organizací spojených s cestovním
ruchem jako je jablonecké Muzeum skla
a bižuterie nebo Eurocentrum. Odborná témata kvitovali i zástupci městských
a obecních úřadů hledající další zdroje fi-
formační střediska obrovský význam. Informace z jedné hromady mohou putovat do všech koutů regionu. Důležité je
naučit se je na tu hromadu dávat, aktualizovat je, a také čerpat. A tom všem Lenka mluvila,“ upřesňuje Hanka Herkommerová, hlavní organizátorka akce. Prostor
dostala i zástupkyně Eurorgionu Nisa Eva
Hájková. Přítomným se snažila dodat odvahu a pomocnou ruku při podávání žádostí o dotace z Fondu malých projektů.
Dalším z hostů byl Milan Vrkoslav z Jablonecké tiskárny, který vysvětlil úskalí při
tvorbě tištěných propagačních materiálů.
Nechyběly ani novinky z CzechTourismu
a další zajímavosti z oboru. „První část
programu byla spíše vzdělávací, zbyl čas i na výměnu propagačních materiálů mezi infocentry. A aby si účastníci odnesli také nějaké zážitky, v druhé části jsme je nechali provést štolou pod hrází jablonecké
přehrady, vystoupali s námi na radniční
věž a hlavně jsme je vzali do největší české
prodejny skla a bižuterie, kterou se Jablonec může chlubit,“ popisuje Hanka
Herkommerová.
V závěrečné anketě se účastníci shodli, že
organizátoři vše zvládli výborně. „Naším
cílem je, aby stejně spokojení byli turisté,
kteří do Jablonce zavítají. A totéž bychom
přáli i ostatním obcím a městům našeho
regionu,“ uzavírá Petr Vobořil.
INTERNETOV
NOVI
VÝZVA PRO JIZERSKÉ NOVINY –
ZIMA 2015–2016
Vážení přátelé,
podzim nám brzy zaklepe na dveře
a pro nás nastává čas příprav zimní turistické nabídky v podobě Jizerských novin a jejich přílohy – Kalendáře akcí zima
2015–2016.
Jste pořadateli zajímavých akcí? Máte zajímavou nabídku pro turisty? Přejete si,
aby se o vaší akci, zajímavosti či turistické novince dozvědělo co nejvíce lidí? I my
máme zájem návštěvníkům Jizerských
hor předložit nabídku co nejpestřejší!
Vaše tipy pro zimní sezonu 2015–2016,
akce, které připravujete v termínu od listopadu 2015 do května 2016, zasílejte na
adresu [email protected] a to nejpozději do
10. 10. 2015.
Vše, co do Jizerských novin nevměstnáme, určitě rádi uveřejníme na našich webových stránkách www.jizerky.cz nebo
v pravidelných měsíčních Novinkách
z Jizerek.
Těšíme se na Vaši spolupráci a příspěvky.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
DĚTSKÝ DEN S VÍLOU
IZERÍNOU NA JIZERCE
3. října 2015 Jizerka,
Sklárna 10.00 – 16.00 hodin
www.vilaizerina.cz, www.jizerky.cz
• pamětní listy a dárek pro každého
• setkání s vílou Izerínou
• zahájení programu písničkou o víle Izeríně
• překvapení hned na úvod
• tvořivé dílny ve spolupráci s regionálními výrobci
• výroba krasohledů
• zpívání s regionálním hudebníkem
Honzou Vopařilem za doprovodu kytary
• pozorování dalekohledy ve spolupráci
s Astronomickým ústavem AV ČR a Klubem astronomů Liberecka – pobočkou
České astronomické společnosti
• lezecká stěna ve Sklárně zdarma včetně
dozoru instruktorů
• program pro děti a prarodiče v rámci
Týdne seniorů pořádaném Statutárním
městem Jablonec nad Nisou
• možnost návštěvy jednoho z „Tajemných míst Jizerských hor“ a zahájení
putování, www.vilaizerina.cz
• kyvadlová doprava od kořenovského
nádraží, přes Horní Polubný na Jizerku
a zpět (po celý den zdarma)
• doprava z Frýdlantského výběžku na
objednání v IC Lázně Libverda (zdarma)
• prodej knih a regionálních suvenýrů
• promítání fotografií a dětských kreseb
z předešlých ročníků Dětského dne na
Jizerce
Kolegové na polské straně Jizerských hor
uspořádali Astronomický den a večerní
pozorování oblohy na polské straně Jizerských hor, na Orle.
Kdo bude naladěn v bohatém programu pokračovat, nechť se přesune z Jizerky o pouhé 4 km, do bývalé sklářské osady Orle.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
4
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
DĚTSKÝ
DEN
S VÍLOU IZERÍNOU NA JIZERCE
3/10/2015
10–16 h / JIZERKA / SKLÁRNA
PAMĚTNÍ LISTY, SETKÁNÍ S VÍLOU IZERÍNOU
TVOŘIVÉ DÍLNY VE SPOLUPRÁCI S REGIONÁLNÍMI VÝROBCI
VÝROBA KRASOHLEDŮ
ZPÍVÁNÍ S REGIONÁLNÍM HUDEBNÍKEM HONZOU VOPAŘILEM
POZOROVÁNÍ DALEKOHLEDY VE SPOLUPRÁCI S ASTRONOMICKÝM ÚSTAVEM AV ČR
A KLUBEM ASTRONOMŮ LIBERECKA – POBOČKOU ČESKÉ ASTRONOMICKÉ SPOL.
LEZECKÁ STĚNA VE SKLÁRNĚ
PROGRAM PRO DĚTI A PRARODIČE V RÁMCI TÝDNE SENIORŮ
POŘÁDANÉM STATUTÁRNÍM MĚSTEM JABLONEC NAD NISOU
ZAHÁJENÍ PUTOVÁNÍ PO „TAJEMNÝCH MÍSTECH JIZERSKÝCH HOR“
KYVADLOVÁ DOPRAVA OD KOŘENOVSKÉHO NÁDRAŽÍ NA JIZERKU A ZPĚT (ZDARMA)
DOPRAVA Z FRÝDLANTSKÉHO VÝBĚŽKU NA OBJEDNÁNÍ
V IC LÁZNĚ LIBVERDA (ZDARMA)
PROMÍTÁNÍ FOTOGRAFIÍ A DĚTSKÝCH KRESEB Z PŘEDEŠLÝCH ROČNÍKŮ
DĚTSKÉHO DNE NA JIZERCE
PTAČÍ STEZKA, UKÁZKY LETU DRAVCŮ 13–15 h
ZAJIŠŤUJE SPOLEČNOST PRO JIZERSKÉ HORY, O. P. S.
Město
Smržovka
Obec
Kořenov
Speciálně děkujeme Kláře Hoffmanové, Václavu Černému, Květě Merklové
Obec
Velké Hamry
3. 10. 2015 DĚTSKÝ DEN NA JIZERCE
3.10 DĚTSKÝ DEN NA JIZERCE
Kořenov,žel.st. - Horní Polubný - Jizerka a zpět
Kořenov,žel.st.
Horní Polubný (křižovatka)
Jizerka
9:25
9:28
9:45
10:05 10:55 11:35 13:05 14:05
10:08 10:58 11:38 13:08 14:08
10:25 11:15 11:55 13:25 14:25
Jizerka
Horní Polubný (křižovatka)
Kořenov,žel.st.
9:45 10:30 11:15 12:30 13:30 14:45 15:30 16:45
9:55 10:40 11:25 12:40 13:40 14:55 15:40 16:55
10:00 10:45 11:30 12:45 13:45 15:00 15:45 17:00
Frýdlant – Nové Město p. Smrkem – Lázně
Libverda – Hejnice – Bílý Potok a zpět
UPOZORNĚNÍ!!!
Pro tento spoj je nutné, z důvodu omezeného počtu míst v autobuse, objednat závaznou rezervaci
v informačním centru Lázně Libverda na tel.: 482 322 457 nebo na [email protected]!
Frýdlant – aut. nádraží
8:45
Frýdlant – nemocnice
8:48
Nové Město pod Smrkem – náměstí
9:00
Přepravu zajišťuje: BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily
Lázně Libverda – obecní úřad
9:10
JÍZDNÉ: ZDARMA
Hejnice – staré aut. nádraží
9:15
Hejnice – CIS
9:20
Bílý Potok – škola
9:23
Bílý Potok – Krakonoš
9:26
Jizerka – odjezd zpět po stejné trase
cca 16:15 –16:30 bude upřesněno!
Přepravu zajišťuje: Autobusová doprava a přeprava mikrobusy, AD Ouhrabka Liberec, 463 62 Hejnice 634
JÍZDNÉ: ZDARMA
Tipy na výlet
Představujeme hrady a zámky v Libereckém kraji ve správě Národního památkového ústavu…
ZÁMEK HRUBÝ ROHOZEC
Čtyřkřídlý zámek s dlouhou historií a bohatým stavebním vývojem nabízí návštěvníkům k prohlídce třicet bohatě zařízených místností, které v minulosti sloužily
jako reprezentační a obytné pokoje členů hraběcího rodu Des Fours Walderode.
Jelikož se zachovalo takřka všechno pů-
vodní vybavení zámku, navrácené na své
původní místo podle historických fotografií z roku 1932, působí zámecké místnosti dojmem, jako by v nich jejich šlechtičtí
majitelé stále bydleli. Mezi nejzajímavější
prostory zámku patří knihovna s portrétní galerií majitelů a novogotická jídelna
v podobě rytířského sálu. Nejstarší historii objektu pak připomíná středověké sklepení, které je rovněž zpřístupněno veřejnosti. Po prohlídce interiérů si lze udělat
procházku přilehlým anglickým parkem
vyzdobeným sochami z 18. a 19. století.
5
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Hrubý Rohozec je zpřístupněn od úterý
až do neděle a návštěvníkům jsou nabízeny tři prohlídkové okruhy, z nichž ten
třetí – sklepy a místnosti pro sloužící včetně lokajny, stříbrnice či kuchyně, nejvíce
ukazují právě onu hradní pozůstalost. Tuto trasu mají nejraději tatínkové a jejich
ratolesti – sklepy dýchají středověkou atmosférou, pro všechny je zde zajímavé
vyprávění, jak se zde žilo ve středověku
a také k čemu se postupně dané prostory používaly.
První a druhý prohlídkový okruh vede
prvním a druhým patrem zámku – první
okruh je určen těm, kteří mají rádi reprezentační prostory – zatím snad každý návštěvník ocenil bohatost obou zámeckých
knihoven a zdobnost jídelny. V té jsou na-
víc vystaveny zbraně a to i orientální, navíc je zde ideální příležitost poodhalit
návštěvníkům tajemství výzdoby, která
vypadá jako dřevořezba, ve skutečnosti je
to ale papírmaš. Trasa také představí pracovnu hraběte, salón hraběnky, hraběcí ložnice a další prostory včetně dobové
toalety. Druhý okruh představuje hlavně
život posledních majitelů, tedy hraběcí
rodiny Des Fours Walderode a jejich příbuzných, kteří na Hrubý Rohozec jezdili
na návštěvu. Kromě hostinských pokojů
tu jsou ale také dětské pokoje hraběcích
synů, malých uličníků Louise a Maxe, kteří se něco natrápili svoji ctihodnou anglickou vychovatelku… To vše a mnohem více se dozvíte právě na Hrubém Rohozci.
Kromě zajímavých prohlídek se zde ta-
ké můžete občerstvit v kavárně U Johanky, která je přímo v objektu a kde kromě
výborné kávy či zmrzliny můžete dostat
chlebíčky, toasty, poháry a další dobroty.
Na zámku jsou také pravidelně realizovány vánoční prohlídky a to přímo o vánočních svátcích a také 1. ledna.
Kontakt:
Státní zámek Hrubý Rohozec
511 01 Turnov
tel: 481 321 012, 725 181 569
GPS: N 50° 35' 54" E 15° 09' 27"
FB – Státní zámek Hrubý Rohozec
www.hruby-rohozec.eu
foto: Archiv NPÚ, ÚPS na Sychrově
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Osobnosti Jizerských hor
MARIE KWAYSSEROVÁ
Spisovatelka a překladatelka Marie
Kwaysserová se výrazně podílela nejen na
kulturní tradici regionu Jablonecka, ale
především na posílení česko-německých
kulturních vztahů. Patřila totiž k těm několika málo překladatelům, kteří umožňovali německým čtenářům seznámit se
s nejvýznamnějšími díly české literatury
19. století.
Marie se narodila 3. dubna 1849 na
zámku v Semilech jako třetí dítě v druhém manželství duchovního Vincence
Kwayssera a jeho manželky Marie, rozené Šmídové. Jejími staršími sourozenci byli bratři Jakub a Josef. Spolu s nimi
žil v domácnosti i nevlastní bratr Vincenc,
který se narodil v prvním manželství otce
s Barborou Dunantovou. Jedním z předků Mariina otce byl Josef Quaisser, malíř
podobizen a oltářních obrazů na panství
Clam-Gallasů a současník malíře Josefa
Führicha.
Když otec zemřel, matka se podruhé
vdala, a to za vrchnostenského úředníka rohanského panství Jana Čecha. S ním
měla další dvě děti, syna Marcela a dceru
Hanu. Nebyla to ale pouze Marie, kdo se
později prosadil. Její nevlastní bratr Vincenc si roku 1879 nechal patentovat hektograf, přístroj na tisk bez použití lisu.
Nevlastní sestra Hana byla podobně jako
ona literárně činná.
Rodina se v polovině padesátých let
přestěhovala ze semilského zámku na
Sychrov. Pobyt na Turnovsku byl pro děti důležitý i z toho důvodu, že zde mohly navštěvovat české školy. Kolem roku
1858 byl otčím dosazen jako hospodářský správce na zámek ve Svijanech. Rodina se tak opět stěhovala. Zase to ale byly
české školy, ve kterých se děti učily. Žá-
6
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
ky zde vyučoval vlastenecký kaplan Václav Plachta, autor svijanské kroniky. S Hanou studoval Jan Prousek, jenž se později
stal významným malířem Pojizeří a Jizerských hor.
Na poetickou duši obou nevlastních
sester měla velký vliv okolní příroda. Bohužel zdejší idyla skončila roku 1866 úmrtím otce a následným stěhování rodiny
do Prahy. I když to znamenalo podstatnou změnu v jejich životě, otevřelo jim to
na druhou stranu cestu ke kvalitnějšímu
vzdělání. Marie, Hana i Josef tu vystudovali učitelství. Hana v Praze skládala lyrické básně, malovala a hrála na klavír.
Marie po ukončení studií pracovala jako vychovatelka na hradu Kosti, brzy ale
odešla učit na obecnou školu v Horním
Litvínově. Prostředí severních Čech ji však
příliš nesvědčilo, onemocněla, a proto se
na nějaký čas přestěhovala ke svému bratrovi Josefovi do Děčína. V roce 1876 se ji
naskytla příležitost učit v jizerskohorském
městečku Smržovka. Uplatnění našla na
industriální škole, což byl v té době typ
školy s praktickou výukou. Později vyučovala na škole měšťanské. Za Marií se do
Smržovky přestěhovala i její matka, která
zde později, v dubnu roku 1900 zemřela.
Ve Smržovce našla Marie svůj druhý
domov. Usadila se tu po zbytek svého života. Bydlela na náměstí v č. p. 661 (dnešním náměstí T. G. Masaryka, v přízemí domu se nyní nachází lékárna a cukrárna).
Městečko i její okolí ji nadchly a podnítily k tvorbě básní i k práci překladatelské.
Německým čtenářům tlumočila díla našich předních básníků – Svatopluka Čecha,
Jana Nerudy, Elišky Krásnohorské, Františka Xavera Šaldy, Antonína Sovy a Karla Jaromíra Erbena. Největšího uznání ale
získala jako překladatelka poezie Jaroslava Vrchlického, s nímž navázala i osobní
přátelství. Jejich vzájemná korespondence je uložena v Literárním archivu Památníku národního písemnictví v Praze.
Svoje vlastní básně psala v němčině,
zaměřovala se na lyriku, v její pozůstalosti se však dochovaly i pokusy o epické básně. Její lyrická poezie vyšla ve Smržovce
v roce 1907 pod názvem Aus stiller Bergeswelt (Z tichého světa hor). Obsahuje
básně inspirované krajinou kolem Smržovky, ale i verše osobní, zejména vzpomínky na tehdy už zesnulou sestru Hanu. Smržovský nakladatel Iwan Wawra
vydal Marii ještě jednu knihu, a to Märchen und Dichtungen (Pohádky a básně).
Překlad této knížečky byl součástí knihy
NOVINKY Z JIZEREK
pinové výuce ručních prací ve škole. Vyšlo
v roce 1892 pod názvem Ein Wort über
den Gruppen- und Massenunterricht in
weiblichen Handarbeiten an ein-, zweiund dreiklassigen Volksschulen (Slovo
o skupinové a hromadné výuce dívčích
ručních prací na jedno, dvou a tří třídních
obecných školách). Řada jejích básnických
a prozaických pokusů, ale i překladů vyšla
v různých periodikách, antologiích a revuích, ať už německých, nebo českých (např.
Reichenberger Zeitung, Prager Tagblatt,
Pokrokové listy, Ženské listy, Pojizerské
listy).
Marie byla na svoji dobu neobyčejně
vzdělaná a pozoruhodná žena. Pravděpodobně by dosáhla větší proslulosti, kdyby se vrátila do Prahy, ona však Smržovku neopustila. Z jejích dopisů Jaroslavu
Vrchlickému se ale dá vyčíst, že se zde občas cítila osamělá, zejména v období, kdy
ji krátce po sobě zemřela matka (duben
1900) a sestra Hana (březen 1901). Svoji
izolovanost v malém městě se snažila překonávat častými cestami po Evropě a také bohatou korespondencí s ostatními literáty.
Zemřela 8. prosince 1913 ve věku šedesáti čtyř let na selhání srdce. Je pochována na smržovském hřbitově. Její hrob
byl dlouhá léta jen nenápadným místem,
proto se Partnerský spolek Smržovka ve
spolupráci s městem rozhodl v roce 2009
hrob obnovit, a tím uctít památku této
významné osobnosti města.
SOkA Jablonec nad Nisou, fond NAD 446 –
Kwaysserová Marie, osobní fond Smržovka
KOUDELKOVÁ, Eva. Spisovatelka a překladatelka Marie Kwaysserová. In: Smržovka: pohledy
do historie dávné i nedávné. Vyd. 1. Liberec:
R. Karpaš, 2010. S. 80-81. ISBN 978-8087100-13-4
Sen a skutečnost, která vyšla v roce 2009
v Nakladatelství Bor u příležitosti autorčina 160. výročí narození.
Úplně prvním jejím vydaným dílem
však bylo pedagogické pojednání o sku-
Fotografie:
1. Podobizna Marie Kwaysserové (nedatováno)
2. Dopis Marie Kwaysserové Jaroslavu Vrchlickému ze dne 21. prosince 1896, v němž mu děkuje za zaslání jeho nové knihy, souborného
vydání básní Písně poutníka (zdroj: SOkA Jablonec nad Nisou).
3. Obálka básnické sbírky Aus stiller Bergeswelt,
která vyšla ve Smržovce v roce 1907.
4. Hrob Marie Kwaysserové na smržovském
hřbitově. Citát na náhrobní desce pochází
z jejího dopisu Jaroslavu Vrchlickému ze dne
16. 7. 1901, v němž si stěžuje na osamělost
po ztrátě svých blízkých
INTERNETOVÝ
NOVIN
Turistický region Jizerské hory a Víla Izerína na facebooku
7
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
Z JIZEREK
Novinky… aneb to, NOVINKY
co se nikam nevešlo
LIBERECKO INFORMUJE…
VEŘEJNOST VYBRALA NEJKRÁSNĚJŠÍ
FOTOGRAFII JIZERSKÝCH HOR
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky již zná
DIVADELNÍ PODZIM V LIBERCI
vítězný snímek v kategorii hlasování veřejnosti.
Naivní divadlo Liberec si pro své malé diváky přiStala se jím fotografie Daniela Cervana s názvem
pravilo premiéru Pohádky do dlaně, která vypráPod Bukovcem. Po celou dobu letních prázdnin ji
ví o koloběhu ročních dob v přírodě. Vstupenky
lidé vybírali v elektronickém hlasování na interje možné zakoupit na pokladně Naivního divadla
netových stránkách. Všechny soutěžní snímky se
nebo na www.naivnidivadlo.cz.
postupně představily v osmi týdenních kolech
Dospělí divadelní příznivci se mohou těšit do
s tím, že z každého z nich postoupily do finále
Malého divadla, které připravilo Souborné dílo
dva nejlépe hodnocené. V závěrečném čtrnáctiWilliama Shakespeara ve 120 minutách. Že je to
denním kole se 16 fotografií utkalo o přízeň venemožné? Tři herci se vás, ve skvělé parodické
řejnosti. „Souboj to byl opravdu napínavý a do
komedii, pokusí přesvědčit, že je to možné, vtipposlední chvíle nebyl celkový vítěz jasný. Letos
né a navíc tím poukáží na neblahý rys dnešníbyl odevzdán rekordní počet 12 309 hlasů. Tak
ho světa, který má tendenci vše zjednodušovat,
velký zájem mě opravdu velice mile překvapil,“
vtěsnat do krátkých spotů a demo verzí.
říká Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záMilovníci tradičního divadelního umění jistě ocechranu a obnovu Jizerských hor, která fotograficní operu komponisty W. A. Mozarta Kouzelná
kou soutěž pořádá.
flétna. Opera bude nastudována v německém
Snímek vznikl v osadě Jizerka pod horou Bukooriginále s českými titulky. Předprodej vstupenek
vec první květnový víkend. „S kolegy sem jezzajišťuje www.evstupenka.cz
INTERNETOVÝ
INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK
/ DUBEN 2014
dím pravidelně
každým
rokem. Zároveň již od
NOVINKY
Z JIZEREK
počátku sleduji
fotosoutěž Zaostřeno na Jizerky
a mám i všechny doposavad vydané kalendáře.
CESTUJTE S NÁMI DO PRAVĚKU!
Tento rok jsem si již dovolil zaslat i snímky vlastV pátek 2. 10. a v sobotu 10. 10. se bude proní a do soutěže se tak přihlásit. Za přízeň veřejmítat legendární film Karla Zemana z roku 1955
nosti, kamarádů i kolegů jsem velice rád a jsem
CESTA DO PRAVĚKU v prostorách výstavy GIGANTI
nyní v ještě větším očekávání, jak fotografie poV ZOO LIBEREC (nachází se v areálu zoo). Netradiční kinosál tak bude obsazen nejenom diváky
filmu, ale i modely prehistorických zvířat v životní velikosti.
Pozor, kapacita "hlediště" je omezena na několik
desítek diváků. Předprodej vstupenek za 50 Kč
(děti i dospělí) již probíhá v Lidových sadech
a začátek filmu je vždy v 19.00 h. Přístup na promítání bude přes hlavní pokladnu zoo.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Foto: Zdeněk Lín
Zaostřeno na Jizerky
Výstava nejlepších snímků z pátého ročníku
fotografické soutěže Zaostřeno na Jizerky
Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 8.10.2015 od 17:00 v prostorách
Centra Babylon Liberec, v Atriu Tropická zahrada (vchod přes hotelovou recepci z
ulice Košická).
V rámci vernisáže si bude možné zakoupit nástěnný kalendář na rok 2016, který
vzešel z této fotosoutěže.
Výstava potrvá do 26.10.2015 a bude umístěna v nákupním městečku.
Koupí kalendáře přispějete na výsadby původních druhů dřevin v Jizerských horách.
Partneři výstavy
soudila odborná porota,“ řekl Daniel Cervan, autor vítězného snímku.
Vítězná fotografie se přidá k těm, které vybrala
odborná porota a objeví se na výstavě, jejíž vernisáž se uskuteční 8. října od 17 hodin v prostorách Centra Babylon Liberec. Zároveň zde bude
představen kalendář Zaostřeno na Jizerky 2016,
který porota sestavila z nejlepších snímků této
soutěže. „Autorům takto oceněných fotografií
předáme hodnotné ceny od společnosti Canon.
Odměnou jim bude také otištění snímku v kalendáři, který si každým rokem získává čím dál větší oblibu veřejnosti,“ sdělil Petrovský. V minulém
roce jich nadace vydala již 1 400 kusů a prakticky všechny výtisky byly rozebrány. Příjem ve výši
193 204,- Kč putuje zpět do Jizerských hor.
Fotografická soutěž Zaostřeno na Jizerky byla
poprvé vyhlášena již v roce 2011 a s nápadem
na její pořádání přišel předseda správní rady nadace František Pelc. Za její historii poslali fotografové již přes 800 snímků a vytištěno bylo
4 100 kalendářů. Výtěžek z jejich prodeje nadace
využila na výsadby původních druhů dřevin
v Jizerských horách. „Jsem velice rád, že soutěž
si našla již své stálé místo jak mezi fotografy, tak
i širokou veřejností a každým rokem stoupá zájem o kalendář, který vydáváme. I díky tomu bylo za poslední roky do Jizerských hor vysázeno
necelých 84 tisíc sazeniček například buků, dubů
nebo jedlí,“ uzavřel Petrovský.
Více informací:
Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503
e-mail: [email protected]
www.jizerky.ecn.cz
Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor je
dosud jedinou environmentálně zaměřenou nadací v Libereckém kraji. Podnětem k jejímu založení bylo plošné odlesnění vrcholových partií
a poškození lesů Jizerských hor v důsledku imisní zátěže z tepelných elektráren v Polsku, Německu a Čech. Hlavním posláním je podpora obnovy přírodě blízkých a ekologicky stabilnějších
INTERNETOV
lesních ekosystémů a harmonické krajiny. NaplNOVI
ňování tohoto záměru se neobešlo bez osvětových programů, seznamujících obyvatele s ochranou přírody a s faktem, že smíšený les je sice
nákladnější, ale zato stabilnější. Do obnovy přírodní skladby lesů a podpory ekovýchovy nainvestovala Nadace zatím zhruba 17 mil. Kč.
INTERNETOVÝ
NOVIN
OBNOVENÝ ÚSEK ŘEKY SMĚDÉ
SE OTEVŘEL
Ve středu 16. 9. 2015 se slavnostně otevřel zrevitalizovaný úsek řeky Smědé pod chatou Smědava. Zakončena tak byla téměř tříletá práce na
odstranění překážky, která bránila rybám ve volném průchodu řekou. Bývalé regulované koryto
dostalo zpět přírodě blízkou podobu. Vznikl zde
8
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
takzvaný rybí přechod a horní úsek řeky Smědé
je již pro ryby průchodný. Došlo k rozebrání vydlážděného lichoběžníkového koryta a navázala
pečlivá práce na budování svažujících se tůněk.
Zachováno bylo také napojení na již dříve zbudovanou limnigrafickou stanici, která měří průtok
vody. Ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny
ČR František Pelc byl s novým stavem spokojený a považuje za důležité věnovat zvýšenou pozornost citlivým a šetrným opatřením na vodních
tocích. „Obecně plně podporuji realizaci projektů, které přispívají k tolik potřebnému zpomalení
odtoku vody z naší krajiny,“ doplnil.
Během slavnostního otevření si všichni přítomní prohlédli současný stav a díky fotografiím
ho mohli srovnat s tím původním. Zároveň byly v rámci otevírání symbolicky vypuštěny do řeky Smědé ryby. „Stěžejní na celém projektu je vybudování přírodního balvanitého koryta namísto
původně vydlážděného kanálu. Jsem rád, že se
podařilo vrátit přírodě zas další úsek řeky,“ řekl
Kamil Farský, který s návrhem na revitalizaci toku
v roce 2012 přišel. Následovaly nezbytné projektové přípravy a žádost o finanční prostředky z fondů EU. Ty se podařilo získat z Operačního programu Životního prostředí ve výši 4,1 mil. Kč. Vlastní
podíl ve výši 551 tis. Kč hradila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor. „Je to v pořadí již
třetí velký projekt v poslední době, na kterém spolupracujeme a získáváme prostředky na nezbytný
vlastní spolupodíl. Za mě osobně patří na tomto
místě poděkování všem našim dárcům, bez kterých by byla naše snaha jen obtížně realizovatelná,“ vysvětluje Ondřej Petrovský, ředitel nadace.
NOVINKY Z JIZEREK
ko. Celý projekt by se neobešel bez souhlasu
a aktivní podpory Lesů České republiky, s. p.,
které jsou vlastníkem pozemků, Povodí Labe
a ČHMÚ. „Všechny organizace se dokázaly domluvit a vzájemně si vyšly vstříc, za což jim patří
z mé strany ohromné poděkování, neboť se nám
povedlo sladit všechny nezbytné pohledy na realizované dílo,“ pochvaluje si za Společnost pro Jizerské hory Kateřina Bednářová.
Projektovou dokumentaci připravila společnost
VRV, a. s. a na podzim roku 2014 byly zahájeny
samotné stavební práce realizované libereckou
firmou HBAPS, s. r. o. „Současný stav, který je
přírodě blízký, napravuje dřívější nevhodné trendy v narovnávání koryt toků a urychlování odtoku vody z krajiny,“ vysvětlil Jiří Hušek, ředitel
AOPK, regionálního pracoviště Liberecko.
Řeka Smědá pramení v jizerskohorských rašeliništích, u chaty Smědava se stékají její jednotlivé
přítoky, dále pokračuje do obcí Bílý Potok, Hejnice, Raspenava nebo Frýdlant a vlévá se do Lužické Nisy. Celková délka toku činí 51,9 km a plocha povodí je 331 km2.
Horní úsek řeky Smědé byl neprostupný pro ryby
obývající její balvanitý tok (pstruh potoční
a siven americký). V loňském září byla zahájena
náprava tohoto stavu a to ve spolupráci Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor a Společnosti pro Jizerské hory, o. p. s. Vše probíhalo
pod odborným dohledem Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Liberec-
Více informací:
• Ondřej Petrovský, ředitel Nadace pro záchranu
a obnovu Jizerských hor
tel.: 605 701 503, e-mail: [email protected]
• Kamil Farský, oddělení Správy CHKO Jizerské hory
tel: 721 348 445, email: [email protected]
• Kateřina Bednářová, ředitelka Společnosti pro Jizerské hory, o.p.s.
tel: 734 206 747, [email protected]
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
JABLONECKO INFORMUJE…
OD 1. 9. 2015 PŘIPRAVUJE PALACE PLUS ZAJÍMAVOU AKCI PRO ZÁJEMCE O BIŽUTERII!
Jedná se o prodej bižuterie z imitovaných perel
a z ohněm leštěných perlí se slevou 50%. Bude to
pro veřejnost jedinečná možnost nakoupit tento
žádaný artikl za velkoobchodní ceny. Je to klasický a současně velmi módní doplněk a také mož-
FRÝDLANTSKO INFORMUJE…
FRÝDLANTSKO A ŚWIERADÓW-ZDRÓJ
PROPAGUJÍ NOVÉ MATERIÁLY
Nové propagační materiály začínají lákat turisty
na Frýdlantsko i do příhraničního polského města Świeradów-Zdrój. Jsou prvním konkrétním výsledkem spolupráce Frýdlantu právě s tímto polským městem na společné propagaci. Rozhodně
ale ne posledním. Projekt nazvaný „Podpora turistického ruchu Frýdlant – Świeradów-Zdrój“ si
vzal za cíl vytvořit společné propagační materiály pro města Dobrovolného svazku obcí Smrk
(DSOS) – tedy Frýdlantu, Hejnic, Nového Města
pod Smrkem a Lázní Libverda a polského Świeradówa–Zdrój. Obce DSOS chtějí ve spolupráci
s městem Świeradów-Zdrój v propagaci i nadále pokračovat. Další projekt by měl dát vzniknout
například informačnímu centru v Novém Městě pod Smrkem, pomohl by spustit nové webové
stránky Frýdlantsko CZ, a který by umožnil zapojení poskytovatelů služeb.
Zdroj a foto: www.mesto-frydlant.cz
(Martina Petrášková)
NOVINKY
JIZEREK
ná inspirace
na vánočníZdárky.
www.palaceplus.cz
www.bizuterie-bijoux.cz
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
u všech vlaků nebudou v úseku s náhradní autobusovou dopravou, garantovány služby uvedené v jízdním řádu tzn. "Vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku" a "Rozšířená přeprava
spoluzavazadel". Přeprava kočárků bude možná
INTERNETOVÝ
MĚSÍČNÍK / DUBEN
2014
pouzeINFORMAČNÍ
do vyčerpání
kapacity
autobusu náhradní
NOVINKY
JIZEREK
dopravy. ZaZpřípadné
komplikace způsobené výlukou se České dráhy předem omlouvají.
Více na: www.mesto-frydlant.cz
INTERNETOVÝ INF
NOVIN
MEZI FRÝDLANTEM A ČERNOUSY NEPOJEDOU OD SRPNA 4 MĚSÍCE VLAKY
Oprava Rigelského tunelu uzavřela první srpnový den na téměř čtyři měsíce železniční trať
mezi Frýdlantem a Černousy. Vlaky na této trati nahradí autobusy. Nepřetržitá výluka na trati
skončí 27. listopadu v 18.00 hodin. České dráhy
v souvislosti s chystanou výlukou upozorňují, že
CYKLOBUSY NA SMĚDAVU NEBUDOU
JEŠTĚ DLOUHO JEZDIT
Proč cyklobus na Smědavu toto léto nepřepravuje kola? Na tyto stále se množící dotazy tu máme oficiální stanovisko dopravce: „Zkušebně byla projeta objízdná trasa cyklobusu z Frýdlantu
na Smědavu a provoz cyklobusu za současných
podmínek nedoporučuji. Průjezd stavbou v Bílém
Potoce a stav silnice přes Přebytek je pro provozování cyklobusu nevhodný. Cyklovlek na nerovnostech skáče a nejsme schopni zajistit přepravu kol bez případného poškození těchto kol. Sám
jsem také aktivní cyklista, vzniklá situace mne
velmi mrzí, ale současný stav opravdu není vhod-
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
9
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
ný pro provoz cyklobusu (bus s vlekem).“
Vedoucí autobusové dopravy ČSAD Liberec, a. s.
Musíme se tuto sezonu tedy smířit s „turistickým“ autobusem, který nás na Smědavu dopraví,
ale bez kol. Tato skutečnost platí až do odvolání.
Zdroj: www.mestohejnice.cz
NOVINKY Z JIZEREK
ZPRŮJEZDNĚNÍ RASPENAVY OPĚT ZMĚNÍ
JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ
Dle informací, které máme k dispozici od dodavatele stavby, dojde v termínu od 21. září k obnovení provozu skrz Raspenavu (jak Nádražní,
tak Fučíkovou ulicí). To znamená, že jízdní řáINTERNETOVÝ
MĚSÍČNÍK
/ DUBEN 2014 – Hejnice – Nové Měsdy seINFORMAČNÍ
v úseku
Raspenava
NOVINKY Z JIZEREK
to p. Smrkem / Bílý Potok od tohoto termínu
vrací do původního stavu platného před objížďkami. V úseku Frýdlant – Raspenava bude i nadále z důvodu uzavírky ul. Jizerská platit výlukový jízdní řád.
Zdroj: Město Hejnice
INTERNETOVÝ INFO
UPOZORNĚNÍ PRO ŘIDIČE!!!
V pondělí 23. března 2015 se znovu uzavřela krajská silnice vedoucí z Frýdlantu přes Raspenavu do
Jizerských hor. V případě příznivých klimatických
podmínek budou pokračovat stavební práce na
obnově silnice II/290 po povodních 2010.
I v letošním roce budou práce probíhat jak ve
Frýdlantu, tak v Raspenavě.
Práce budou rozděleny do několika etap, které
si vyžádají úplnou uzavírku, a pro řidiče budou
značeny z hlediska provozu vyhovující objízdné
trasy. K úplnému uzavření dopravně významných
křižovatek silnic II/290 (Frýdlantská) x III/2904
(Liberecká) a II/290 (Fučíkova) x III/2909 (Novo-
městská) v Raspenavě nedojde; provoz zde bude NOVINK
po celou dobu rekonstrukce řízen semafory. Celý zrekonstruovaný úsek silnice Frýdlant – Raspenava bez omezujících uzavírek budou moci řidiči
užívat od druhé poloviny listopadu 2015
TANVALDSKO INFORMUJE…
V ZÁSADĚ BYL V ZÁŘÍ OFICIÁLNĚ ZAHÁJEN PROVOZ PIVOVARU REZEK
V Zásadě se vaří od září pivo, které získalo jméno
po svém majiteli Danielu Rezkovi.
V plánu je vyrobit 100 až 120 hektolitrů piva,
v nabídce bude světlá jedenáctka, polotmavá
dvanáctka, třináctistupňový ALE a světlá dvanáctka. Pivovarská pivnice má raritu v podobě
samoobslužné pípy z ulice. Zákazník si tak může
pivo sám načepovat na pivovenku – na nabitou
kartu, kterou lze zakoupit v pivnici.
Pivovar je přizpůsoben i handicapovaným, takže
na pivo a prohlídku mohou vyrazit i vozíčkáři.
RESTAURACE U ČÁPA ZAČALA VAŘIT
VLASTNÍ PIVO
Od srpna letošního roku se v restauraci U Čápa
v blízkosti Muzea a Majáku Járy Cimrmana na Příchovicích začalo čepovat první čápovské pivo – nefiltrovaná, silná desítka s plnou chutí. Přijďte vyzkoušet! www.ucapa.eu
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
Zdroj: www.pivovar.cz/pivovar-rezek-starutuje
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
INFORMACE ODJINUD
PRVNÍ POMOC PRO JEŽKY… KDY NA PODZIM POTŘEBUJÍ NAŠI POMOC?
Téma, o kterém se mluví každý rok, a přesto spousta lidí stále dělá chyby – buď do záchranných stanic
odnášejí ježky, kteří jsou dostatečně vyvinutí
a zimu by přečkali i bez lidské pomoci, nebo se
o ně chtějí postarat a krmí je nevhodnou stravou.
Kdy tedy ježci potřebují naší pomoc a jak se o ně
nejlépe postarat?
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nedávno vydal
takzvaný ‚ježčí kalendář‘, který zcela jednoduše vysvětluje, kteří z mladých ježků potřebují na podzim
a v zimě naši péči. Zjistíme to jednoduše podle jejich váhy a velikosti.
Jak velký má být ježek v září, říjnu
a v listopadu
Najdete-li v září mláďata ježků, která jsou ještě slepá, nemají vyvinuté bodliny a mají méně než 120
gramů, pak je třeba, abyste jim zajistili adekvátní
péči. Je totiž více než pravděpodobné, že takto malá ježčata nebudou schopna narůst tak, aby přečkala zimu.
V první polovině října potřebují pomoc mláďata,
která mají méně než 200 gramů a jsou menší než
10 centimetrů. Na konci října by pak zdravý a dostatečně silný ježek měl mít alespoň 350 gramů
a měřit 15 centimetrů. V opačném případě zimu
s největší pravděpodobností nepřežije.
Na počátku listopadu pak mají šanci zimu přečkat
jedinci, kteří váží více než 500 gramů. Na konci listopadu by měl mít ježek 600 gramů. Pokud touto
dobou váží méně, zajistěte mu přezimování.
Jak v zimě ubytovat ježky
Když už najdete slabého ježka a rozhodnete se mu
pomoci, měli byste v první řadě zjistit, jestli v blízkosti svého bydliště nemáte záchrannou stanici,
která by byla schopna se o něj adekvátně postarat
(pokud takové zařízení nenajdete na internetu, zeptejte se na městské policii). U sebe doma jej ‚ubytujte‘ až v nejzazším případě.
Pokud u vás ježek bude muset zůstat, vytvořte mu
vhodný pelíšek. Potřebuje výběh o velikosti alespoň dva metry čtvereční, jehož stěny by měly být
alespoň půl metru vysoké. Výběh může být vystlaný hoblinami, senem, slámou, větvičkami, listím či
podobným přírodním materiálem (pozor, aby nepocházel z jedovatých rostlin).
Ve výběhu by měl být domeček, nejlépe z krabice
či dřevěný. Velký by měl být tak akorát, aby se do
něj později dospělý ježek pohodlně vešel. Domeček
je dobré vystlat například senem, do kterého se ježek rád zavrtá.
Ježčí výběh umístěte v klidné teplé místnosti. Udr-
žujte jej stále čistý – výstelku je třeba měnit a podlahu pod ní vytřít.
A ještě poznámka: Bude-li u vás přezimovat více
ježků, zachovejte výše uvedené parametry pro jednoho jedince, aby nedocházelo ke konfliktům.
Jak krmit ježka před zazimováním
Nabízet ježkovi rohlík namočený v mléce je chyba,
které se lidé stále ještě dopouštějí. Mléčné výrobky
v jídelníčku ježků nepřicházejí v úvahu, stejně jako
tučné maso, pečené maso, solená a kořeněná jídla.
U jedinců do 100 gramů je potřeba podávat injekční stříkačkou mléko pro koťata nebo štěňata, a to
každé čtyři hodiny. U větších mláďat do 150 gramů
se pak toto mléko může postupně mísit s konzervou pro koťata a podávat na mělké misce, aby se
ježek naučil sám baštit.
U starších ježků nic nezkazíte, pokud jim nabídnete
například maso z kočičí konzervy nebo kočičí granule. Podávat ale můžete i syrové či vařené drůbeží
a libové hovězí maso, vařené vnitřnosti (kuřecí jatýrka, žaludky, srdíčka a podobně). Velmi malí ježci budou potřebovat maso namlít, větší ježci klidně
budou ohlodávat kosti (například vařenými kuřecími krky nepohrdnou).
Jídelníček ježkům můžete zpestřit také vařenými
bramborami, rýží, vejci a ořechy. Rádi mají také
ovoce (především jablka) a určitě si rádi smlsnou
i na moučných červech.
Podrobné informace naleznete také na stránkách
ČSOP.
Zdroj: https://www.facebook.com/vlastovkainfo?fref=ts
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
Záchranná stanice v rámci centra ARCHA
Kam se obrátit v případě nálezu volně žijícího živočicha v nouzi?(tj. divoká zvířata –
NE psi a kočky!!!)
tel.: 728 040 610
Zajišťujeme území obcí s rozšířenou působností:
Liberec, Jablonec n. N., Frýdlant.
NOVINKY
Z JIZEREKinformace o přiNa tomto
telefonu nepodáváme
jatých psech a kočkách, neboť o nich pracovník
stanice nemá přehled. Děkujeme za pochopení!
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
10
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
Akce v říjnu
Šmajdání za historií opevnění z roku 1938
na pomezí Jizerských hor a Krkonoš
Putování s průvodcem za historií opevnění z roku
1938. Délka „Šmajdu“ je cca 12 km. Nutné přihlásit
se předem, a to vždy do čtvrtka před datem putování
na tel.: 737 376 248.
Termíny „Šmajdání“: 17. + 18. října
Centrum Babylon Liberec
Liberec, tel.: 485 249 202, www.BabylonLiberec.cz
Lunapark – Narozeninová párty
Užijte si veselé odpoledne na pouti se svými
kamarády. Vyzkoušejte atrakce a pochutnejte si na
sladkých dobrůtkách.
Objednávky vždy předem na
[email protected] nebo na tel.: 485 249 951
Max. počet zúčastněných 20–25 osob. Možnost
objednání dortů či cukrářských výrobků z naší
jedinečné cukrárny – nabídku na vyžádání zašleme
e-mailem.
Noční Cyber Párty – so, 20.00 h,
Obchodní městečko, Cyber Café
AQUAPARK:
Ochutnávky potápění – 2x týdně v úterý a ve
čtvrtek od 17.00 h – zdarma
AQUAZORBING – 2x denně, chůze po vodní
hladině
AQUAYOGA – so, 11.00 h pro rodiče s dětmi, 11.45 h
pro dospělé
Laser show – 3x denně v ceně vstupného v 10.45,
16.45 a 20.30 h (oceněná nejlepší atrakcí Aquaparků
v ČR)
LASER GAME
Nové vstupy, nová nabídka! Od 4. 7. 2015 jsme si
pro vás připravili nové, cenově zvýhodněné nabídky.
Přijďte si zahrát se skupinkou přátel nebo využijte
zvýhodněné nabídky jako zpestření hodiny tělesné
výchovy pro své žáky.
NOVINKY Z JIZEREK
Akce platí ve všedních dnech pro skupiny 10.00–
16.00 h a pro školní kolektivy během školního roku
10.00–15.00 h.
Křížem krážem Babylonem
Ke každé zakoupené vstupence v CENTRU BABYLON
od nás dostanete exkluzivní slevový leták, kde
najdete spoustu slev na další vstupy do CENTRA
BABYLON.
Prodlužte si prázdniny s dítětem zdarma ve
WELLNESS HOTELU BABYLON
Užijte si naplno luxusní pobyt ve WELLNESS HOTELU
BABYLON. A nejen sami, ale vezměte s sebou i své
malé ratolesti! Připravili jsme pro Vás speciální akci
– ke každé platící osobě má dítě mladší 12 let
ubytování zdarma. Pokud máte více dětí, tak
pobyt za každé další mladší 12 let je za zvýhodněnou
cenu 750 Kč/noc.
ALL INCLUSIVE
Přijeďte si užít pobyt plný pohody, zábavy a dobrého
jídla.
Speciální balíček zahrnuje ubytování ve 4* WELLNESS
HOTELU BABYLON a neomezené vstupy pro
maximální vyžití v AQUAPARKU, WELLNESS CENTRU,
iQLANDII, iQPARKU, LUNAPARKU a ALL INCLUSIVE
režim jídla a pití. Vše pro vás a vaši rodinu v CENTRU
BABYLON. Platnost: 12. 9. 2015–18. 12. 2015
(mimo 1. 11.–8. 11. 2015)
vlastnosti i vlastnosti různých světelných zdrojů.
Oslavte s námi rok světla a nenechte si uniknout
jedinečný workshop Světlohraní. Prozkoumáte
různé druhy světel, můžete si vyzkoušet práci
se spektroskopem, jako světluška rozsvítit
chemiluminiscenční, svítící kapalinu, odhalit
tajemství neviditelnosti nebo si vyrobit speciální
„podivné“ kotouče, které umí měnit barvu.
denně – Badatelské aktivity v expozicích
Vyrobte si nanovlákno, pohovořte s robotem
Thespianem, odhalte tajemství Teslova
tranformátoru, otestujte své chuťové pohárky
a mnohá další překvapení na vás čekají téměř
v každé expozici.
31. 10. Úžasná chemie boranů – od
raketového paliva k laserovému světlu,
od 16.00 h
Oblíbený popularizátor vědy Michael
Londesborough k nám přijíždí odhalit svým
nezaměnitelným způsobem další tajemství ze světa
chemie. Nechte se provést prvním stoletím výzkumu
boranů plného špionáže, raketového paliva,
mikroelektroniky a nejnověji zdrojem laserového
světla. V rámci vstupného do iQLANDIE zdarma.
Srdečně zveme!
V době podzimních prázdnin máme
rozšířenou otevírací dobu 28. 10.–31. 10.
od 9.00 do 19.00 h!
iQPARK
Košická 6
Liberec 7
10. 10. Fauna trhy, Liberecké terarijní trhy –
pravidelné setkání milovníků zvířat, Konferenční sál
iQLANDIA
Nitranská 10, Liberec 7
tel.: 485 249 924
www.iQlandia.cz
Zábavné science show:
X, út–pá 15.00 h, so–ne a svátky 13.00 h
Malá science show s Van de Graaffovým
generátorem a další experimenty
X – nově otevřená expozice Svět kolem nás
– Hasič, kavárnice, stavbař, zpěvačka, učitel,
televizní moderátorka, prodavač - všechny tyto
profese si budete moci vyzkoušet na jednom místě
bez nutnosti dlouhého studia. Připraveno pro vás
máme opravdové náčiní od hudebních nástrojů po
pokladnu se čtečkou čárového kódu.
X, po–pá 11.00 h, so–ne a svátky 16.00 h
Zábavná science show s Van de
Graaffovým generátorem a další experimenty
X, so–ne 14.00 h
Workshop „Papírománie“ – výroba vrtulníku,
bumerangu a dalších úžasných létajících objektů.
X, út–ne 11.00 h, so–ne a svátky 16.00 h
Zábavná science show plná ohňů, výbuchů
a kouře – Experimenty, které vám doma
neprojdou
X, so–ne 14.00 a 15.00 h
Workshop „Světlohraní“
Světlohraní
Na podzim jinde světla ubývá, u nás ho naopak
budou plné laboratoře. Přijďte si se světlem
zaexperimentovat, prozkoumat jeho základní
www.BabylonLiberec.cz
11
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
ŘÍJEN
29. 9.–1. 10. Sportfilm Liberec, promítání filmů
se sportovní tematikou, Centrum Babylon Liberec,
www.sportfilm.cz
29. 9.–4. 10. Týden seniorů, kulturně-společenský
program pro seniory, Jablonec n. N., tel.: 483 357 277,
www.mestojablonec.cz
1.–3. 10. Festival KI-NO, 3. ročník, filmový
festival, Kino Varšava a Pražská ul. Liberec,
www.kinovarsava.cz
2. 10. Sanšajn, turnaj streetballu pro mládež,
Jablonec n. N., Mírové nám., ww.sundisk.cz
2. 10. Den Regionálních potravin
Libereckého kraje,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 9.00–17.00 h
NOVINKY Z JIZEREK
3. 10., Malování na trička, tašky a další textil,
malování se šablonami i bez nich, doplňky ze třpytek,
DDM Vikýř Jablonec n. N., 9.00–12.00 h, www.vikyr.cz
3. 10. Mšenský přespolní běh, závody pro
kategorie od předžáků po dospělé, Jablonec n. N.,
lyžařský areál Břízky, 9.30 h, www.skijablonec.cz
3. 10. Dětský den s vílou Izerínou na Jizerce,
osada Jizerka, stará Sklárna, 10.00–16.00 h,
www.vilaizerina.cz, www.jizerky.cz / Tvoření
s regionálními výrobci, pozorování dalekohledy,
Den dravců ve spolupráci se Společností pro
Jizerské hory, kyvadlová doprava od nádraží
v Kořenově a doprava z Frýdlantského výběžku na
objednání v IC Lázně Libverda.
3. 10. Přeběhni nemoc, charitativní běh,
nám. Dr. E. Beneše, Liberec, 10.00 h, www.archa13.cz
2. 10. Den zvířat ve Vikýři, Jablonec n. N.,
DDM Vikýř, 10.00–17.00 h, www.vikyr.cz
Akce o zvířátkách pro celé rodiny, prohlídka
chovatelské stanice, dílnička, chovatelská poradna.
2. 10. Markéta Zdeňková – kvartet, koncert,
kostel sv. Vojtěcha, Liberec, 18.00 h, www.ostasov.eu
2. 10. A zase ta sborovna, divadlo P. Trávníčka,
hořká komedie z prostředí provinčního učňovského
střediska, Divadlo Josefův Důl, 19.30 h,
http://josefuvdul.eu
2. 10. Jiří Schmitzer, koncert, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
3. 10. Výlet na koloběžkách, sportovní den pro
děti i dospělé, výlet na koloběžkách do Českého ráje,
(7.30–17.00 h), www.vikyr.cz
3. 10. Okresní výstava králíků a drůbeže,
ČSCH Frýdlant, 8.00–17.00 h
3. 10. Sršáňův běh na Smrk, Nové Město pod
Smrkem, www.hknmpsm.cz
3. 10. Výstava minerálů, Gymnázium U Balvanu,
Jablonec n. N., 9.00–14.00 h,
[email protected]
3. 10. Jablonecká regata, závod skautského
jachtingu, jablonecká přehrada, 9.00 h,
www.vodniskautijablonec.cz
3. 10. Volejbal, Městská hala Jablonec n. N., 9.00 –
ženy, 10.00 h – muži, www.sportjablonec.cz
3. 10. In-line maraton, Areál Čelakovského,
Jablonec n. N., 10.00 h – open závod pro všechny
věkové kategorie, www.sundisk.cz
3. 10. Světový den zvířat a Den partnerů
a sponzorů, Zoologická zahrada Liberec, 10.00 h,
www.zooliberec.cz
3. 10. Den otevřených dveří TSML, ukázky
techniky a doprovodný program, TSML – Technické
služby města Liberce, 10.00–14.00 h, www.tsml.cz
3. 10. Babí léto na letišti, Letiště Liberec, 10.00 h,
www.aeroklubliberec.cz
3. 10. Design market v Jablečných lázních,
staré městské lázně v Jablonci n. N., 10.00 h,
www.facebook.com/artproprostor / Originalita akce,
živá hudba, „nakupování na dně bazénu“ – lázeňský
sortiment, oblečení, výtvarné umění aj.
3. 10. Zpoza Klece Fest aneb Vdechni život
sídláku, sídliště Dobiášova, Liberec, 12.00–20.00 h,
www.clovekvtisni.cz
3. 10. Taneční večer pro osamělé, hraje DNSMUSIC, Eurocentrum Jablonec n. N., 17.00–19.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
3. 10. Kouzelná flétna, 2. premiéra, Divadlo F. X.
Šaldy Liberec, 19.00 h, www.saldovo-divadlo.cz
3. 10. Domácí utkání FC Slovan Liberec,
fotbalový zápas, stadion U Nisy, Liberec,
www.fcslovanliberec.cz
3. 10. Zrní, koncert, Klub Na Rampě, Jablonec n. N.,
20.00 h, www.klubnarampe.cz
3.–4. 10. Jablonecká skiregata, 40. ročník
závodu jachtingu a windsurfingu, jablonecká
přehrada, 12.00 h, www.tjdelfin.cz
3.–4. 10. MČR Cross Country, Rekreační
a sportovní areál Vesec, Liberec, www.skijested.cz
4. 10. Výtvarka má oči otevřené, workshopy
výtvarných metod, ukázka akvarelu, kresby fixem, tuší
atd., DDM Vikýř, Jablonec n. N., 9.00–14.00 h,
www.vikyr.cz
4. 10. Celestýnka, odpoledne s dechovkou a
soutěžemi pro seniory, Eurocentrum Jablonec n. N.,
14.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
4. 10. Fimo Workshop, téma: náramky, Kreativní
dílna Krasohled P. Petrnouškové, Liberec, 9.00–13.00 h,
www.kousektebe.cz
4. 10. Den architektury 2015, Vladimírovo
knihkupectví Serius, Mírové nám., Jablonec n. N.,
15.00 h – komentovaná procházka s historikem
architektury J. Zemanem, Jablonec-gablonz.net,
17.30 h – zvláštní projekce dokumentárního filmu
Plán, budova bývalých městských lázní,
www.denarchitektury.cz
4. 10. Hokejová Tipsport Extraliga
2015/2016, Home Credit Arena, Liberec,
www.hcbilitygri.cz
5. 10. Diskutujeme s panem Cílkem, téma:
Voda, uprchlíci a proměna světa, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 15.00–
17.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady
5.–9. 10. Týden knihoven, Severočeské muzeum
v Liberci, www.muzeumlb.cz
6. 10. Martinik, cestopisné promítání, Městská
knihovna Jablonec n. N., 14.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
12
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
6. 10. Síla naděje, divadelní představení,
MC Mateřídouška Hejnice, 9.30 h
6. 10. Jaroslav Hutka, hudebně literární pořad,
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
6. 10. S kajakem po světových mořích,
promítaní jednoho z nejvýznamnějších světových
seakajakářů S. Chládka (USA), Jablonec n. N.,
Klub na Rampě, 19.30 h, www.klubnarampe.cz
7. 10. Veletrh poskytovatelů sociálních
služeb v Libereckém kraji, Dům kultury Liberec,
10.00–16.00 h, www.dkliberec.cz
7. 10. Výlet na slet bubeníků na Smržovce +
hudební workshop, pro handicapované, odjezd od
DMM Vikýř v Jablonci n. N. v 16.15 h, informace
a přihlášky I. Literová, www.vikyr.cz
7. 10. Možnosti a limity čínské medicíny,
beseda s MUDr. Kopytkovou, Městská knihovna
Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
7. 10. Vím, že víš, že vím, komedie o manželství,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.com
7. 10. Viliam Poltikovič, hovory se známým
dokumentaristou o zcela jiném pohledu na smrt, než
je běžné, Jablonec n. N., Klub na Rampě, 19.30 h,
www.slavnosti.mestojablonec.cz
7.–8. 10. Slet bubeníků ve Smržovce,
14. ročník, Parkhotel Smržovka
Parkhotel Smržovka
Čtvrtek 8. 10. od 20:30, vstupné 170/200 Kč
Předprodej od 17. 9. Tipsport Smržovka, IC Tanvald a Liberec, prodejna mobilů areál Billa Jablonec n. N.
Středa 7. 10. od 17:00 koncert pro handicapované, vstup zdarma
www.sletbubeniku.cz, www.smrzovka.cz / Pavel
Fajt, Tomáš Reindl, Pavel Koudelka, Alex Bershadsky,
Miroslav Šonka, Kamila Kama a sbor Affetto. 7. 10.
Koncert pro handicapované děti i dospělé
a jejich doprovod, 17.00 h, vstup zdarma, 8. 10.
Koncert, 20.30 h, vstupné v předprodeji 170 Kč/ na
místě 200 Kč.
8. 10. Kurz první pomoci u maminek
a malých dětí, přednáška ČČK – praktické ukázky
záchrany života a PP (úrazy, záchvaty,…),
MC Jablíčko, Jablonec n. N., 10.00–11.30 h,
www.mcjablicko.cz
8. 10. Tajemství rukopisů na pozadí jednoho
výjimečného obrazu, záhadný příběh naší historie
v podání A. Kulíškové, Městská knihovna Jablonec n. N.,
17.00 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
8. 10. Malowání, vernisáž obrazů P. Wintera,
La Kavárna, Jablonec n. N., 18.30 h,
www.lakavarna.com
8. 10. Vernisáž výstavy „Na Sibiř!“, Oblastní
galerie Liberec, www.ogl.cz
8. 10. Dívčí válka, divadelní představení, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
8. 10. Miller Andersen (UK), koncert, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
8.–11. 10. Dům a bydlení Liberec
a Autosalon Liberec, výstava, areál Výstaviště,
Liberec, www.diamantexpo.cz
9. 10. Euroregion Amos, burza škol, vzdělávání
a volnočasových aktivit, Eurocentrum Jablonec n. N.,
9.00–18.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
9. 10. Strážci Země, doprovodný program
k veletrhu vzdělávání AMOS, prezentace unikátního
vícedenního pobytového programu ekologické
výchovy, určeného dětem 4.–6. tř. ZŠ, 9.00–18.00 h,
www.jablonec.com
9. 10. Rozhodování, beseda správné rozhodnutí,
nechat někoho rozhodovat za sebe?, MC Jablíčko,
Jablonec n. N., 17.00–19.00 h, www.mcjablicko.cz
9. 10. Seminář: Odhalte své emoční rovnice,
Glarion Grandhotel Zlatý Lev, 18.00–21.00 h,
www.ales-kalina.cz
9. 10. Souborní dílo Williama Shakespeara,
premiéra, Malé divadlo Liberec, 19.00 h,
www.saldovo-divadlo.cz
9. 10. Páteční tančírna, tanec pro každého, sál
Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h, www.topdance.cz
9.–10. 10. Odborná mezinárodní konference
k výstavě „Na Sibiř!“, Oblastní galerie Liberec,
www.ogl.cz
9.–11. 10. Rodinný pobyt na farmě Nouzov,
ekoprogram, zabijačka, ukázka zvířat, poznávací hry
atd., DDM Vikýř, Jablonec n. N., www.vikyr.cz
10. 10. Běh lázeňským parkem, memoriál Ing.
Františka Svobody, Lázně Libverda, lázeňský park,
8.00 h, www.laznelibverda.cz
10. 10. Komentovaná prohlídka libereckého
podzemí, kryt CO, Liberec, v časech: 8.30, 10.00
a 11.30 h, nutná rezervace a následné vyzvednutí
vstupenek na infocentru: [email protected],
www.visitliberec.eu
10. 10. Podještědský pohár, standardní
a latinsko-americké tance, Dům kultury Liberec,
www.dkliberec.cz
10. 10. ČT Author Cup 2015, 20. ročník závodu
horských kol, strat: Josefův Důl, 10.00 h,
www.ctauthorcup.cz
10. 10. Dobývání ztraceného záchranáře,
závod plný zábavy a napětí, Prosečský hřeben,
Jablonec n. N., 9.00–18.00 h, start u věznice
v Rýnovicích, www.cck-jablonec.cz
10. 10. Drakyáda, pouštění draků, Železný Brod,
kapel sv. Jana Nepomuka na Poušti,
www.zeleznybrod.cz
10. 10. Bruslení s Vikýřem, sportovní akce, děti
vstup zdarma, Jablonec n. N., 14.00–15.30 h,
www.vikyr.cz
10. 10. Koncert pro Diakonii, Generace Gospel
Choir, Jablonec n. N., kostele na Horním nám., 16.00 h,
www.slavnosti.mestojablonec.cz
10. 10. Už jsme doma, koncert, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
11. 10. Bižuterní kurzy, náušnice šité z perel
a perliček, Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N.,
10.00–16.00 h, www.msb-jablonec.cz
11. 10. Hledá se 16 tisíc – putovní expedice
k 5. ročníku MaRS 2016 (roztroušená skleróza),
Aerobic studio Liberec Endorfin, Liberec, 14.00 h,
www.multiplesclerosis.cz
11. 10. Hokejová Tipsport Extraliga
2015/2016, Home Credit Arena, Liberec,
www.hcbilitygri.cz
12. 10. Tvoření s razítky, tiskání na papír, textil,
hmotu, i pro nejmenší děti, DMM Vikýř, Jablonec n. N.,
16.30–18.00 h, informace a přihlášky do 7. 10.,
www.vikyr.cz
12. 10. Ta naše písnička česká, melodie
K. Hašlera a R. Frimla, Městské divadlo Jablonec n. N.,
19.00 h, www.divadlojablonec.cz
12. 10. Na stojáka, Chrastava, kino, 19.00 h,
www.charstava.cz
13
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
12.–13. 10. Mezinárodní festival
outdoorových filmů, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
13. 10. Sklářské svítání, diskuzní setkání,
Muzeum skla a bižuterie, Jablonec n. N., 9.30–16.00 h
www.msb–jablonec.cz
13. 10. Baroko – zámecké zahrady, přednáška
PhDr. D. Panenkové, Památník Jany a Josefa V.
Scheybalových, Jablonec n. N., 17.00 h,
www.jablonec.com
13. 10. Zajímavé objekty podzimní oblohy,
Městská knihovna Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
13. 10. Duo Jamaha, koncert hvězdy Šlágr,
Eurocentrum Jablonec n. N., 17.30 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
13. 10. Podivný případ se psem, dramatizace
v podání divadla Kalich Praha, Městské divadlo
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
14. 10. Karel Hvížďala, beseda se spisovatelem
a novinářem, Vladimírovo knihkupectví Serius,
Jablonec n. N., 17.00 h, www.serius.cz/program
14. 10. Le Thé o páté, povídání o jihozápadní
Francii, La Kavárna, Jablonec n. N., 18.00 h,
www.lakavarna.com
14. 10. Zooobjektiv, setkání s pracovníky Zoo,
Zoologická zahrada Liberec, 18.00 h,
www.zooliberec.cz
14. 10. Marie Rottrová, koncert, Dům kultury
Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
14. 10. Červená, hra v podání Divadla V Řeznické
Praha, Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
14. 10. Karel Plíhal, koncert, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
14.–15. 10. Hejnický dřevorubec, Hejnice,
www.mestohejnice.cz
14.–15. 10. MF outdoorových filmů 2015,
Klub Na Rampě Jablonec n. N., 19.00 h,
www.klubnarampe.cz
15. 10. Bio potraviny, beseda s L. Grusovou,
výhody a nevýhody „zdravějších“ potravin,
MC Jablíčko, Jablonec n. N., 10.00–11.00 h,
www.mcjablicko.cz
15. 10. Týden s Tulipanem, nám. Dr. E. Beneše,
Liberec, 11.00 h, www.sdruzenitulipan.cz
15. 10. 4 Hodiny pro život, kurz první pomoci pro
veřejnost, Spolkový dům, Jablonec n. N., 15.00–19.00 h,
www.cck-jablonec.cz
15. 10. Cirquecaravan – Ethno Experimental
Fusion, hudba s tancem, magie a astrologické
okénko věnované znamení Váh, tanec – L. Slaninová,
přednášející – Z. Svobodová, Dům českoněmeckého
porozumění, Rýnovice, Jablonec n. N.,
www.dumrynovice.org
15. 10. Vzpomínky pamětníků na odsun
Němců, beseda s K. Petráskovou, Městská knihovna
Jablonec n. N., 17.00 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
15. 10. Kafka Band + Theater am Tisch,
literárně-hudební projekt, Kino Varšava, Liberec,
www.kinovarsava.cz
15. 10. Debata s osobnostmi (Karel Janeček
a Michal Dvořák), v rámci akce Educa Myjob
Liberec, Home Credit Arena Liberec, 18.30 h,
www.homecreditarena.cz
15.–16. 10. Vánoční focení s Lenkou,
profesionální fotografie od L. Pilekové – vhodný
dárek, MC Jablíčko, Jablonec n. N., 9.00–12.00 h,
www.mcjablicko.cz
15.–17. 10. Educa Myjob Liberec, veletrh
vzdělávání a zaměstnání, Home Credit Arena Liberec,
www.homecreditarena.cz
16. 10. Den stromů v lesoparku Žižkův vrch,
Jablonec n. N., 9.00–17.00 h, v rámci celosvětových
oslav Dne stromů vás čekají různorodé aktivity
zaměřené na seznámení se stromy, a to všemi smysly.
Za nepříznivého počasí se koná v ekocentru v budově
Eurocentra, www.jablonec.com
16. 10. Kurz výuky na hudební nástroje,
celoroční kurz výuky (16.00–18.00 h), od 15 let
a pro dospělé, DDM Vikýř Jablonec n. N., informace
a přihlášky do 9. 10., www.vikyr.cz
16. 10. Svatohubertská mše, Smržovka, kostel
sv. Archanděla Michaela, 17.00 h, www.smrzovka.cz
V rámci mše vystoupí Trubači z Valdštejna a PS
Antonín Dvořák z Turnova. Pro všechny zájemce
a příznivce je od 15.30 h připravena myslivecká
kuchyně na Myslivecké chatě v Rašelinové ulici.
16. 10. Sportovec a osobnost Města
Chrastavy, Chrastava, kino, 17.00 h,
www.charstava.cz / Kulturní program, zdarma.
dětského sboru, Městské divadlo Jablonec n. N.,
18.00 h, www.zusjbc.cz
16. 10. Hudební klub, setkání se všemi zájemci,
kteří již na jakýkoliv hudební nástroj hrají, nebo
v minulosti hráli, možnost poznat nové lidi, získat
nové zkušenosti, DDM Vikýř, Jablonec n. N., 18.00–
20.00 h, informace a přihlášky do 14. 10.,
www.vikyr.cz
16. 10. Party tramvaj, Liberec, www.boveraclub.com
16. 10. Páteční tančírna, tanec pro každého, sál
Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h, www.topdance.cz
16. 10. Sypané mandaly, dílna s A. Novákovou,
DK Chrastava, www.chrastava.cz
16.–17. 10. Mládežnický klub, noc ve Vikýři
strávená s dobrovolníky, seznámení se zájemci
a vytyčenými cíli, plány, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
19.00–9.00 h, informace a přihlášky do 9. 10.,
www.vikyr.cz
16.–18. 10. Slavnosti vína v Géčku, Nákupní
centrum Géčko Liberec, www.ncgecko.cz
17. 10. Velká a malá ťapka, DDM Liberec
Větrník, start v parku před DDM od 9.00 h,
www.ddmliberec.cz
17. 10. Tradiční vesecká podzimní burza,
jídelna VŠ kolejí, Liberec Vesec, 9.30–11.00 h,
www.burzavesec.cz
17. 10. Judo, III. kolo dorostenecké ligy v judu,
Městská hala Jablonec n. N., 10.00 h,
www.sportjablonec.cz
17. 10. Závod Maloskalskem „Tamzpátky“,
otevřený fun závod pro širokou veřejnost na závěr
vodácké a koloběžkářské sezóny na Maloskalsku,
Žlutá plovárna, Malá Skála, www.sundisk.cz / Na
Malou skálu na koloběžce, zpátky do Dolánek na lodi.
17. 10. Ještědský půlmaraton, Liberec – hřiště
Ostašov, www.libereckybeh.cz
17. 10. Historický jarmark a šermířský ples,
Nové Město p. S., www.nmps.cz ,
www.matedeus.webnode.cz
17. 10. Hejnicman 2015 a Mezinárodní
festival outdoorových filmů, Hejnice,
www.mestohejnice.cz
16. 10. 10 let s Iuventus, gaude! slavnostní
koncert – setkání členů a přátel při oslavách 10 let
14
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
17. 10. Extraliga juniorek, Městská hala
Jablonec n. N., 15.00 h www.sportjablonec.cz
17. 10. FK Jablonec – SK Slavia Praha, Stadion
Střelnice Jablonec n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz
17. 10. Inflagranti trio, koncert třech dam na
elektrické housle, městské divadlo Železný Brod,
19.00 h, www.zeleznybrod.cz
17. 10. Rene Trossman Band, Atelier Pražská,
Liberec, 20.30 h
18. 10. Volejbal, oddíl volejbalu – KP kadetek
a juniorek, Městská hala Jablonec n. N., 8.30 h,
www.sportjablonec.cz
18. 10. Volejbal – KP kadetek a juniorek,
Městská hala Jablonec n. N., 8.30 h,
www.sportjablonec.cz
18. 10. Fimo Workshop, téma: korále, Kreativní
dílna Krasohled P. Petrnouškové, Liberec, 9.00–13.00 h,
www.kousektebe.cz
18. 10. Geocaching pro celou rodinu, výlet do
Jizerských hor, ukázka použití GPS hledání keší,
DDM Vikýř, Jablonec n. N., www.vikyr.cz
18. 10. Přívořanka, taneční odpoledne pro seniory,
Eurocentrum Jablonec n. N., 14.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
18. 10. Tango Argentino, lekce pro začátečníky,
sál Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.topdance.cz
19. 10. Astronomické setkání, Klub na Rampě,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.klubnarampe.cz
19. 10. Mrtvé duše, činohra v podání MD Brno,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
19. 10. Alexandrovci – European Tour 2015,
Home Credit Arena Liberec, 19.00 h,
www.homecreditarena.cz
20. 10. Východní Slovensko Dolní Zemplin –
přednáška – Městská knihovna Jbc v 17 h,
www.knihovna.mestojablonec.cz
20. 10. Slovem a hudbou napříč staletími,
mezinárodní festival komorní hudby, Městské divadlo
Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
20. 10. Martha a Tena Elefteriadu, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec, 19.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
20. 10. Hokejová Tipsport Extraliga
2015/2016, Home Credit Arena, Liberec,
www.hcbilitygri.cz
20. 10. Peru – letos a před 30 lety, promítání
B. Nedvědické o letošní cestě a výstupu na Huascarán
v r. 1985, Klub na Rampě, Jablonec n. N., 19.30 h,
www.klubnarampe.cz
21. 10. Dýňohraní, dílna s vydlabáváním dýní
a tvořením podzimní dekorace, DMM Vikýř, Jablonnec
n. N., 17.30–18.30 h, přihlášky a informace do
16. 10., www.vikyr.cz
21. 10. Přes Švédské hory na běžkách,
přednáška cestovatelky P. Bičíkové, KC Kino Železný
Brod, 18.00 h, www.zeleznybrod.cz
21. 10. Karel Gott a hosté, Městská hala
Jablonec n. N., www.ticketportal.cz
21. 10. Bez roucha aneb ještě jednou
zezadu, komedie, hraje Divadlo Bez zábradlí Praha,
Městské divadlo Jablonec n. N., 19.00 h,
www.divadlojablonec.cz
21. 10. Radůza s kapelou, koncert k novému albu
Marathon – příběh běžce, Eurocentrum Jablonec n. N.,
19.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
21. 10. Rampa Free pro každou kapelu,
koncertní možnost s ozvučením, Klub na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
21. 10. Vladimír Mišík, koncert, Kulturní
a společenské centrum Lidové sady Liberec,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
22. 10. Městské trhy, Chrastava, náměstí 1. máje,
8.00–16.30 h, www.charastava.cz
22. 10. České století komiksu, beseda
s P. Kosatíkem, Městská knihovna Jablonec n. N.,
16.30 h, www.knihovna.mestojablonec.cz
22. 10. The Backwards – Beatles revival, Městské
divadlo Jablonec n. N., 19.00 h, www.divadlojablonec.cz
23. 10. Terry Bozzio (USA), jediný český koncert
spolupracovníka F. Zappy, Jeffa Becka, Eurocentrum
Jablonec n. N., 20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
23. 10. Nosáčkovo dobrodružství (Pinokio),
pohádka pro děti vpodání Hravé divadlo Brno,
městské divadlo Železný Brod, 10.00 h,
www.zeleznybrod.cz
23. 10. Jak správně nastartovat den,
přednáška s L. Trubačovou, jak se probouzet
s úsměvem na tváři, čím zaktivovat a naladit
organismus, jak a co snídat, MC Jablíčko, Jablonec n. N.,
17.00–19.00 h, www.mcjablicko.cz
23. 10. Sypané mandaly, pod vedením
A. Novákové, Chrastava, CVA, 17.00 h,
www.chrastava.cz
23. 10. Autorský projekt – Carpe Diem!,
premiéra, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 19.00 h,
www.saldovo-divadlo.cz
23. 10. Strašidlo cantervillské, L. S. D. Lučanský
spolek divadelní, sál restaurace Beseda,
Rychnov u Jablonce n. N., 19.00 h
23. 10. Páteční tančírna, tanec pro každého, sál
Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h, www.topdance.cz
24. 10. Florbal, zápas elévů, Městská hala Jablonec
n. N., 8.30 h, www.sportjablonec.cz
24. 10. Slavnosti vína, k ochutnávce vín zahraje
Cimbálová muzika B. Eliáše, Eurocentrum Jablonec n. N.,
14.00–18.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
24. 10. Pohádka do dlaně, premiéra pro
veřejnost, Naivní divadlo Liberec, www.naivnidivadlo.cz
24. 10. Hvězdy pod Ještědem, pěvecká soutěž –
finále, Městské divadlo Jablonec n. N., 17.00 h,
www.divadlojablonec.cz
24. 10. Hovory o všem, poezie – autorská próza
a hudba, Dům česko-německého porozumění,
Jablonec n. N., Rýnovice, www.dumrynovice.org
24. 10. FK Jablonec – FK Dukla Praha, Stadion
Střelnice, Jablonec n. N., 17.00 h, www.fkjablonec.cz
24. 10. Tančírna, přijďte si zatančit standardní
a latinsko-americké tance pod dozorem tanečního
mistra, Kulturní a společenské centrum Lidové sady
Liberec, 19.00–23.00 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
25. 10. Hokejová Tipsport Extraliga
2015/2016, Home Credit Arena, Liberec,
www.hcbilitygri.cz
25. 10. Tango Argentino, lekce pro začátečníky,
sál Topdance, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.topdance.cz
26. 10. Houbařská pohádka, vystoupí Divadlo
Koloběžka, Chrastava, kino, 10.00 h, www.chrastava.cz
26. 10. Žákovský koncert, koncertní sál ZUŠ,
Jablonec n. N., 18.00 h, www.zusjbc.cz
26. 10. Japonská tečka, závěrečný koncert
hudební sezony v kostele sv. Anny, Jablonec n. N.,
19.00 h, www.jablonec.com / J. S. Bach, W. A. Mozart,
F. Schubert, A. Dvořák Nao Higano – zpěv + varhanní
doprovod.
26. 10. Tarafuki, koncert, Kulturní a společenské
centrum Lidové sady Liberec, 19.30 h,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
27. 10. Pietní akt, Tyršovy sady, Jablonec n. N.,
Památník obětí 1. sv. války, 15.00 h,
www.mestojablonec.cz
27. 10. Podzimní fantazie 2015,
XIX. ročník přehlídky neprofesionálních tanečních
souborů scénického tance a pohybového divadla,
Městské divadlo Jablonec n. N., 15.00 h,
www.divadlojablonec.cz
27. 10. Kosmonautika, beseda s plk., Ing. O. Pelčákem,
Kino Varšava, Liberec, 17.00 h, www.kinovarsava.cz
27. 10. Besídka 2015, představení Divadla Sklep,
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec,
www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
15
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
27. 10. Rampa Live, koncert jabloneckých
muzikantů, Klub na Rampě, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.klubnarampe.cz
27. 10. Ewan Dobson (Kanada), koncert
klasického kytaristy hrajícího „akustický metal“, Kino
Junior, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.eurocentrumjablonec.cz
28. 10. Den otevřených dveří liberecké
radnice, radnice, Liberec, 9.00–14.00 h,
www.visitliberec.cz
28. 10. Tajný výlet veteránem,
Automuzeum Vratislavice, www.automuzeum.cz
28. 10. Sváteční jízdy historickou tramvají,
Liberec, www.boveraclub.com
28. 10. Volný vstup do Muzea skla a bižuterie,
Jablonec n. N., 9.00–17.00 h,
www.msb-jablonec.cz / Akce v rámci Dne vzniku
samostatného československého státu.
28. 10. Slavnostní koncert ke státnímu svátku,
kostele sv. Vavřince, Chrastava, www.chrastava.cz
28.–30. 10. Podzimní prázdniny v Jizerkách,
podzimní pobyt pro děti se spoustou her, zábavy,
zážitků a vzpomínek, DDM Vikýř Jablonec n. N.,
informace a přihlášky M. Šípková, www.vikyr.cz
28. 10.–1. 11. Pobytové podzimní prázdniny,
od sedmi let věku, výlet po okolí Stráže pod Ralskem,
hraní her, táboráky, zpívání u ohně, stopovaná,
DDM Vikýř Jablonec n. N., informace a přihlášky do
16. 10., www.vikyr.cz
29. 10. Podzimní prázdninový den pro
handicapované, sportovní program pro
handicapované, DDM Vikýř, Jablonec n. N.,
8.00–15.00 h, přihlášky a informace do 16. 10.,
www.vikyr.cz
29. 10. Modelářská dílna, prázdninový den plný
modelářství – práce se dřevem, DDM Vikýř Jablonec
n. N., 8.30–14.30 h, přihlášky a informace
do 22. 10., www.vikyr.cz
29. 10. Setkání s módou, představení
nejnovějších trendů v oděvech, bižuterii a vánoční
dekoraci, Palace Plus, Jablonec n. N.,
www.palaceplus.cz
29. 10. Kšanda, divadelní představení, Dům kultury
Liberec, 19.00 h, www.dkliberec.cz
29. 10. Tanec, tanec… 2015 – Oněgin byl
Rusák aneb v Praze svůj čas maříš – za rohem
je Paříž, zahajovací představení ve starých městských
lázních, Jablonec n. N., 20.00 h,
www.divadlojablonec.cz
29.–30. 10. Strašidelná ZOO, Zoologická zahrada
Liberec, 17.30 h, www.zooliberec.cz
30. 10. Pátek, národní technické muzeum
v Praze, výlet pro všechny modeláře a technické
nadšence, DDM Vikýř, Jablonec n. N., přihlášky
VÝSTAVY
NOVINKY
Z JIZEREK
a informace do 22. 10., www.vikyr.cz
30. 10. Haloweenské dílny, Chrastava, CVA,
17.00 h, www.chrastava.cz
30. 10. 1. Přehlídkový večer nejlepší
choreografie amatérských tanečních souborů v sezoně
2014/2015, host: taneční soubor z Chorvatska,
www.divadlojablonec.cz
30. 10. Tata Bojs, koncert, Eurocentrum Jablonec n. N.,
20.00 h, www.eurocentrumjablonec.cz
30. 10. Krausberry, koncert, Klub Na Rampě,
Jablonec n. N., 20.00 h, www.klubnarampe.cz
30. 10.–1. 11., Rodinný dýňový pobyt
v Jizerkách, tvoření, hraní her, oheň (buřty,…),
informace a přihlášky M. Šípková, www.vikyr.cz
30. 10.–1. 11. Halloweenský rodinný pobyt,
zábava, pálení ohně, stezka odvahy v chatě u lesa
v Rejdicích, MC Jablíčko, Jablonec n. N., na akci se
hlaste předem, www.mcjablicko.cz
31. 10. Halloween, sokolovna v Lučanech n. N.,
14.00 h, www.lucany.cz / Taneční rej bubáků,
výtvarná dílna, soutěže a lampionový průvod.
31. 10. Bižuterní kurz, Muzeum skla a bižuterie,
Jablonec n. N., 10.00–14.00 h, www.msb-jablonec.cz
31. 10. Halloweenský maškarní bál, program
pro celou rodinu (dětská diskotéka,…), děti vstup
v maskách, Jablonec n. N., Spolkový dům, velký sál,
16.00–18.00 h, na akci se hlaste předem,
www.mcjablicko.cz
31. 10. Domácí utkání FC Slovan Liberec,
fotbalový zápas, stadion U Nisy, Liberec,
www.fcslovanliberec.cz
31. 10. A do pyžam!, představení divadla Palace,
Kulturní a společenské centrum Lidové sady Liberec,
19.00 h, www.zooliberec.cz/lidovesady/cz
31. 10. Autorský projekt – Carpe Diem!,
2. premiéra, Divadlo F. X. Šaldy Liberec, 19.00 h,
www.saldovo-divadlo.cz
31. 10. Kryštof – Srdcebeat Tour 2015, Home
Credit Arena Liberec, 19.30 h, www.homecreditarena.cz
31. 10. Halloween pro dospělé, večer plný
zábavy v maskách, Zásada, areál fotbalového hřiště,
www.fotbalzasada.cz
31. 10. 2. Přehlídkový večer nejlepší
choreografie amatérských tanečních souborů v sezoně
2014/2015, host: taneční soubor z Belgie, Městské
divadlo Jablonec n. N., www.divadlojablonec.cz
31. 10. Horečka sobotní noci, party, Klub Na
Rampě, Jablonec n. N., 21.00 h, www.klubnarampe.cz
31. 10.–1. 11. Závod v orientačním běhu,
Rekreační a sportovní areál Vesec, Liberec,
www.skijested.cz
říjen – Bedřichovský krpál, Bedřichov –
Malinovka, běh do vrchu, www.bedrichov.cz
MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI
NAD NISOU
hlavní budova
U Muzea 398/4
Jablonec n. N.
tel.: 483 369 011
www.msb-jablonec.cz
I–VI, IX–XII, út–ne 9.00–17.00 h
15. 5.–4. 10.
POHYB – VÝRAZ – EMOCE
Figury a figurky v českém sklářském umění
a řemesle
Výběr z největší veřejné sbírky železnobrodských
skleněných figurek na světě v souvislosti s historií
a současností figurálního užitkového, dekorativního
a ateliérového českého skla od 18. století po
současnost. Připomínka 95. let existence SUPŠ
sklářské v Železném Brodě a výročí 120. let narození
otce železnobrodských figurek Jaroslava Brychty.
19. 6.–4. 10.
Hot & Cold
Současné stolní sklo a porcelán ze zemí
střední Evropy
Výstavní projekt připravený Muzeem skla a bižuterie
pro Ministerstvo zahraničí České republiky v rámci
platformy Východní partnerství. Premiéra výstavy
proběhla v hlavním městě Ázerbajdžánu Baku.
Design a produkce firem a studií z pěti zemí – České
republiky (Ave Clara, Bomma, Český porcelán,
Moser), Maďarska (Ajka Kristaly, Herend), Polska
(Krosno, Polskie Fabriky Porcelany Cmielów i
Chodziez), Rakouska (Augarten, Glashütte Comploy)
a Slovenska (Rona, si-li).
MĚSTSKÁ GALERIE MY
Dům Jany a Josefa V. Scheybalových
Kostelní 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 202
út–pá 10.00–12.00 a 13.00–17.00 h
so 10.00–13.00 h
11. 9.–28. 11.
Malíř Jan Prousek /1857–1914/
Z cyklu výstav věnovaných výtvarným umělcům,
o kterých psal Josef V. Scheybal jako historik umění
Krajinomalby, vlastivědné kresby z Českého ráje
a Jizerských hor, národopisné studie z Pojizeří.
DŮM JANY A JOSEFA V. SCHEYBALOVÝCH
(budova bývalé fary naproti kostelu)
Kostelní ulice 1/6
Jablonec n. N.
tel.: 483 356 201, 774 667 677
www.jablonec.com
po–pá 9.00–12.00 a 13.00–17.00 h, so 10.00–13.00 h
(Expozice památníku Jany a Josefa V. Scheybalových
v podkroví domu)
10. 9.–25. 11.
Jan Prousek a Národopisná výstava
českoslovanská v Praze
Expozice přibližuje národopisnou činnost Jana
Prouska a jeho další aktivity.
Připomínka 120. výročí konání národopisné výstavy
(1895–2015) a 100. výročí úmrtí Jana Prouska
(1914–2014).
16
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
GALERIE KAPLIČKA
ve Mšeně, Jbc, www.placjablonec.com
výstavu lze prohlédnout oknem kapličky
do 25. 10
Petr Nikl – Švábení
Automatická kresba vytvořená pohybem
mechanických broučků
Jablonec nad Nisou
tel.: 483 310 064
www.divadlojablonec.cz
12. 9.–29. 10.
Česká krajina – Jaroslav Valečka
BUDOVA RADNICE – INFORMAČNÍ STŘEDISKO
Mírové nám. 19
Jablonec n. N.
po a st 7.30–17.00 h
út a čt 7.30–16.00 h, pá 7.30–15.00 h
do 25. 10.
Letem světem
Výstava V. Landovského – ze života Iuventus, gaude!
JABLONECKÁ NEMOCNICE
kaple a chodba
www.nemjbc.cz
do 15. 10.
Nemocnice v Jablonci od roku 1875
EUROCENTRUM JABLONEC N. N.
Jiráskova 9
Jablonec n. N.
www.eurocentrumjablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
25. 9.–1. 11.
Krkonoše: Čtvero ročních období
Výstava fotografií pěti nezávislých polských autorů.
30. 9.–4. 10.
Šikovné ruce našich dědečků a babiček,
Andělé mezi námi
Výstavy seniorů pro seniory (10.00–16.00 h).
GALERIE FR
Dům česko-německého porozumění
Jablonec n. N., Rýnovice
www.dumrynovice.org
út–so 13.00–19.00 h
do 17.10.
Partneři v srdci Evropy
Výstava německého historika umění Dietera Kleina,
který zmapoval stopy souznění partnerských měst
Jablonce nad Nisou a Kaufbeurenu.
22. 10.–6. 11.
Osudy Němců z Jizerských hor po roce 1945
Poválečný odsun tří milionů lidí, téměř jedné třetiny
tehdejšího obyvatelstva Česka, zasáhl a proměnil
významně i Jizerské hory. Výstava přibližuje osudy
místních lidí.
Projekt podpořil Fond budoucnosti a Svaz Němců
v ČR, na Moravě a Slezsku.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA JABLONEC N. N.
Dolní náměstí 1
Jablonec n. N.
tel.: 483 310 951
www.knihovna.mestojablonec.cz
po–pá 8.00–18.00 h
1. 9.–30. 11.
Černobílé vzpomínky – fotografie Milana Vika
MĚSTSKÉ DIVADLO JABLONEC N. N.
foyer divadla
Liberecká 5/1900
DŮM ČESKO-NĚMECKÉHO POROZUMĚNÍ
Československé armády 24
Jablonec n. N. – Rýnovice
tel.: 732 551 425
[email protected]
www.dumrynovice.org
út–so 13.00–19.00 h
VÝSTAVNÍ SÍŇ MĚÚ
Husova 490
Rychnov u Jablonce n. N.
tel.: 488 880 927, 725 397 393
[email protected]
www.rychnovjbc.cz
po–ne 9.00–11.00 a 14.00–16.00 h
26. 9.–4. 10.
Retro rádia – výstava pod záštitou města Rychnov
u Jablonce nad Nisou
17.–30. 10.
Zahrada – Věra a Emil Činčarovi
monotypy a fotografie
Vernisáž: 17. 10. od 17.00 h ve výstavní síni radnice.
OBLASTNÍ GALERIE LIBEREC – LÁZNĚ
Masarykova 723/14
Liberec
tel.: 485 106 321
www.ogl.cz
10. 9.–29. 11.
David Böhm a Jiří Franta – Kdyby ulice byla
čas a já stál na konci ulice
Dvojice autorů má za sebou dlouhou řadu společných
výstav. Oba vystudovali AVU, obor malba. Oba jsou
navíc úspěšnými ilustrátory. Připomeňme např. ceněné
knihy Ticho hrocha a Hlava v hlavě Davida Böhma
nebo nejnovější úspěch Jiřího Franty s knihou Proč
obrazy nepotřebují názvy na Magnesia Litera 2015.
V Liberci ale představí svoji volnou tvorbu, v níž
pracují s kresbou konceptuálním způsobem
10. 9.–25. 10.
Jan Kysela a Martin Szöllos
Jan Kysela je absolventem a Martin Szöllos je
studentem posledního ročníku ateliéru Vizuální
komunikace a digitálních médií na liberecké Fakultě
umění a architektury (doc. Stanislav Zippe). Základem
instalace je generování obrazů a zvuků pomocí
počítačových programů. Zkoumání možností a limitů
počítačových programů a elektroniky obecně je pro
oba autory cestou jak podávat svědectví o současném
světě plném technologií a informačních šumů.
24. 9.–15. 11.
TRANSDESIGN
Prezentace projektů tří fakult Akademie výtvarných
umění Eugeniusze Gepperta ve Wrocławi. Výstava
navazuje na projekt z přelomu let 2011–2012 pod
názvem „Co tu je, co tu není“ – obrazy, instalace
a objekty umělců z Wrocławi. Výstava TRANSDESIGN
bude prezentovat další fakulty wrocławské univerzity,
jimiž jsou: fakulta interiérové architektury a designu
s katedrou scénografie, fakulta skla a keramiky
a fakulta grafického designu a mediálních umění.
8. 10.–17. 1. 2016
Na Sibiř!
Výstava Na Sibiř! představí tvorbu německy
hovořících autorů z Čech, Moravy a Slezska, kteří se
účastnili 1. světové války a své zážitky reflektovali
ve svých dílech, mnohdy vzniklých až dlouho ve
dvacátých letech 20. století. Jejich úloha v rakouskouherské armádě byla stejná jako u velké většiny
nasazených ze zemí koruny české – bránit monarchii.
S ohledem na rodný jazyk se však jen málokteří mohli
stát legionáři. Vernisáž: 8. 10. 2015
FOTOGALERIE NIKA
10. 9.–25. 10.
Šimon Pikous – fotografie
SEVEROČESKÉ MUZEUM V LIBERCI
Masarykova 11, Liberec
tel.: 485 246 111
www.muzeumlb.cz
24. 6.–18. 10.
Život a smrt v pravěku
Výstava unikátních archeologických nálezů z Příšovic.
Žárové hroby z pozdní doby bronzové (10. a 9. stol. př. Kr.),
model krematoria z doby bronzové, nálezy a originální
fotografie z výzkumu vesnice prvních zemědělců
z doby kamenné (4900–4650 př. Kr.).
10. 9.–1. 11.
Šimon Pikous – Šestnáct jablek ze zahrádky
tetičky Frídy
Dvě výstavy libereckého fotografa Šimona Pikouse,
zahájené ve stejný den 10. září 2015, jsou pořádány
Oblastní galerií a Severočeským muzeem. Instalace
v našem muzeu byla iniciována náhodným objevením
kabinetních fotografií z Hodkovic nad Mohelkou a je
založena na srovnání portrétů současných a bývalých
obyvatel.
1. 10.–29. 11.
Transdesign
Tvorba pedagogů a studentů z Akademie výtvarných
umění a designu Eugenia Gepperta ve Wrocławi
se v regionu severních Čech představila v nedávné
minulosti na několika výstavách. Letošní výstava
v Severočeském muzeu v Liberci, která je součástí
společného projektu Oblastní galerie Liberec
a wrocławské Akademie, obohacuje tento volný
cyklus o další díl věnovaný ateliéru skla a keramiky.
Představuje autorské práce v rozmanitých technikách
i ukázky designu a nabízí výmluvný pohled na úroveň
současného polského umění v těchto oborech.
5.–11. 10. Týden knihoven v Severočeském
muzeu
19. ročník celostátní akce „Týden knihoven“. V rámci
tohoto týdne bude muzejní knihovna ve středu 7. 10.
a v pátek 9. 10. otevřena pro veřejnost.
GALERIE PROSTOR 228
Studničná 227/9, Liberec
www.prostor228.cz
po, út, st 14.30–18.00 h
pá 9.00–13.00 a 14.30–18.00 h
září–říjen
Tomáš Lahoda
Autor patří k nemnoha českým umělcům, kteří získali
své publikum i v zahraničí. Jeho malířská tvorba je
konceptuální: vytváří vždy sérii obrazů na určité téma,
které je kritické k současné konzumní společnosti.
17
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
NOVINKY Z JIZEREK
OC FORUM LIBEREC
1. patro
Soukenné nám. 2a/669
Liberec
po–čt 10.00–18.00 h, pá–ne 10.00–20.00 h
12. 9.–12. 10.
Výstava draci a drakobijci
Exkluzivní exponáty draků a drakobijců.
1. 9.–31. 10.
American Cityscapes
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ CENTRUM
LIDOVÉ SADY
Lidové sady 425/1
Liberec
www.zooliberec.cz/lidovesady
říjen
Experimentální studio a předsálí: Zdeněk Lín –
autorská výstava (fotografie)
Galerie na balkóně, vyhlídková věž: Bakamay
(výtvarný ateliér) – kresby, malba, poezie
ZOO LIBEREC
www.zooliberec.cz
10. 6.–31. 10.
Giganti v ZOO Liberec – výstava doba ledová
ZOO Liberec nabízí v letošní hlavní sezoně svým
návštěvníkům unikátní možnost výpravy do hluboké
historie naší planety. Na ploše 600 m² představuje
ve svém areálu český unikát – kolekci dvou desítek
modelů impozantních zvířat doby ledové. Soubor
dokonalých modelů je nejen českým unikátem, ale
podobná kolekce se zřejmě zatím neobjevila nikde ve
světě. Expozici je možné navštívit současně
s návštěvou zoo za výhodné kombinované vstupné.
NOVÝ MAGISTRÁT
Frýdlantská 183/4
Liberec
21. 9.–30. 10.
MA-MA Foundation – Wilíci
Zveme vás na výstavu nadace MA-MA Foundation:
Wilíci. Výstava přibližuje prostřednictvím fotografií
a informačních letáků vzácné onemocnění – tzv.
Williamsův syndrom.
KODAP
výstavní síň firmy Kodap
1. máje 97/25
Liberec
www.kodap.cz
po–čt 7.30–16.00 h
pá 7.30–15.00 h
zdarma
CENTRUM BABYLON
www.centrumbabylon.cz
po–ne 10.00–20.00 h
8. 10.–12. 10.
Zaostřeno na Jizerky
Přijďte se podívat na Jizerské hory tak, jak je zachytily
objektivy fotoaparátů. Připomeňte si místa, která jste
měli možnost navštívit, ale i ta, která na Vaši návštěvu
ještě čekají. Pohledy fotografů vnímané zlomkem
vteřiny v kontextu hluboké historie i nekonečnosti
přírodních dějů.
Vernisáž: 8. 10. v 17.00 h v Atriu Tropické zahrady.
MEZINÁRODNÍ CENTRUM
DUCHOVNÍ OBNOVY
Klášterní 1
Hejnice
tel.: 482 360 211
www.mcdo.cz
I–XII, po–ne 8.00–17.00 h
1.–31. 10.
Podzimní a dušičková výzdoba – prodejní
výstava studentů SHŠL, pracoviště Hejnice obor
zahradník
Možnost návštěvy restaurace v budově
MCDO po–ne od 11.00 h.
GALERIE INFORMAČNÍHO CENTRA
LÁZNĚ LIBVERDA
Lázně Libverda 17
tel.: 482 322 457
po–pá 8.00–12.00 a 13.00–16.00 h
so 8.00–10.30 h
Výstavy VII. ročníku společného projektu obce Lázně
Libverda a sdružení ARTEFAKTUM.CZ
27. 8.–28. 10.
Portréty – Matyáš Beránek
MĚSTSKÁ GALERIE VLASTIMILA RADY
Železný Brod
www.zeleznybrod.cz
IV–X, so–ne 13.00–16.00 h
V–IX, út–ne 10.00–12.00 a 13.00–16.00 h
4. 9.–4. 10.
Městské muzeum v Železném Brodě
Výstava exponátů ze sbírek sklářského muzea.
8. 10.–1. 11.
Zděňka Hušková a Jan Schindler
Autorská výstava dvou mladých umělců.
PROGRAM HRADY A ZÁMKY
SZ FRÝDLANT, www.zamek-frydlant.cz
1. 5.–31. 10. Klenoty z depozitářů, expozice
– liturgické předměty, které se používaly při
bohoslužbách v zámecké kapli (monstrance, ciboria,
kalichy), zámecká kaple.
SZ LEMBERK, www.zamek-lemberk.cz
1. 6.–31. 10., 1. 11. Výstava Zdislava jako
historická osobnost, panelová výstava věnovaná
životu a skutkům Zdislavy z Lemberka ve výstavní síni
zámku.
1. 6.–31. 10., 1. 11. Výstava Člověk a kůň,
výtvarné práce dětí ze Speciální školy pro sluchově
postižené děti v Liberci, zámecká konírna.
28. 10., 31. 10. Mimořádné zpřístupnění
středověké věže, 9.00–15.00 h
REGIONÁLNÍ MUZEUM VIŠŇOVÁ
www.ob-vis.net
Výstava “Povodně”
SZ SYCHROV, www.zamek-sychrov.cz
3. 10. Slavnost jablka, akce nejen pro rodiny
s dětmi, 10.00–21.00 h, www.salvnostjablka.cz
17. 10. Módní přehlídka v zámecké galerii ve
14.30 a 17.00 h
17. 10. Knížecí lov na zámku Sychrov –
Slavnosti lovu, luku a nože, 10.00–16.00 h
24.–25. 10. Pohádkové prohlídky na motivy
české pohádky Sůl nad zlato, nejen pro rodiny
s dětmi, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 h
MĚSTSKÁ GALERIE CHRASTAVA
Liberecká 40
Chrastava
tel.: 485 143 161, 604 118 296
www.chrastava.cz
2. 10.–20. 11.
Drobné sakrální památky na Chrastavsku –
Ivan Vydra
GRABŠTEJN, www.hrad-grabstejn.cz
31. 10. Zakončení sezony, odjezd sv.
Barbory, poslední zhlédnutí nedávno nalezené
a nově zrestaurované gotické sochy sv. Barbory z pol.
15. století.
28., 29. 11. Adventní prohlídky, interiéry hradu
s adventní/vánoční dekorací a tematicky zabarveným
vyprávěním, so–ne 10.00–14.00 h, v celou hodinu.
…motýlí hra, při níž se tančí valčík,
hudba hraje a tanec začíná
Galerie B + B ve Smržovce uvádí
v pátek dne 16. října od 19.30
Jakub Noha band
blues-folk
Jakub Noha
Petr Bublák
Miroslav Štulír
Vítězslav Noha
18
kytara, zpěv, autor
kytara
baskytara
bicí
Jizerské hory – turistický region Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko
468 11 Janov nad Nisou 520, tel.: 606 077 440
vstupné se bude opět pohybovat okolo 100 Kč. O jeho definitivní výši jsou
[email protected], www.jizerky.cz, www.vilaizerina.cz
pořadatelé připraveni s návštěvníky tohoto jedinečného koncertu jednat.
INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014
občerstvení (pivo, víno) zajištěno za neuvěřitelně přátelské ceny, jídlo a kořalka
případně vlastní, potěší nás to

Podobné dokumenty

říjen 2015 - Hodkovice nad Mohelkou

říjen 2015 - Hodkovice nad Mohelkou Markéta Zdeňková je mladá talentovaná zpěvačka a kytaristka. Přes neobyčejný zájem agentů odmítá reflektory pražské O2 Arény a zůstává nakloněna spíše komornějším klubům. Vstupné: 70 Kč.

Více

Květnové Novinky z Jizerských hor

Květnové Novinky z Jizerských hor Vážení čtenáři a návštěvníci Jizerských hor. Květen je jeden z nejkrásnějších a nejbarevnějších měsíců v roce. Příroda maluje čerstvými a jasnými barvami, do voňavé trávy a mezi kvetoucí stromy se ...

Více

novinky z jizerek novinky

novinky z jizerek novinky dali jsme dohromady pár informací z několika různých studnic a pramenů, které se postupem času rozrůstaly do několikastránkového povídání zakončeného bohatým seznamem akcí. A to je téma, které bych...

Více

Novinky z Jizerek srpen 2016

Novinky z Jizerek srpen 2016 INTERNETOVÝ INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK / DUBEN 2014

Více

květen 2016 - Albrechtice v Jizerských Horách

květen 2016 - Albrechtice v Jizerských Horách a měl by bdít nad bezpečností na silnicích. Tak až 16. května budete projíždět okolo nějaké sochy sv. Jana Nepomuckého, nezapomeňte ho zablikáním světly nebo zahoukáním pozdravit! INTERNETOVÝ INFOR...

Více