uživatelský návod

Komentáře

Transkript

uživatelský návod
UŽIVATELSKÝ NÁVOD
Návod vytvořil Ing. Radek Řehák 03-2009
KoscomW
SDF 5050
SDC 5050
SPVR 5400
TSPVR 5400
Obsah:
1. ÚVOD-------------------------------------------------------------------------------------- 2
1.1 Důležité bezpečnostní pokyny
1.2 Důležité
1.3 Záruční podmínky
2. PŘED STARTEM-------------------------------------------------------------------------3
2.1 Vlastnosti přijímače
2.2 Příslušenství
3. POPIS PŘIJÍMAČE--------------------------------------------------------------------- 4
3.1 Přední strana
3.2 Zadní strana
3.3 Dálkové ovládání
4. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ----------------------------------------------------------------5
4.1 Připojení na televizi přes televizní tuner
4.2 Připojení na televizní přístroj a videorekordér
4.3 Připojení na digitální audio zařízení
4.4 Možnosti připojení
5. POPIS FUNKCÍ ------------------------------------------------------------------------- 6
5.1 Volba programu
5.2 Informační okno
5.3 Alfa numerický multifunkční display
5.4 Elektronický programový průvodce ( EPG)
5.5 Seznam družic
5.6 Nastavení favoritních
5.7 Regulace hlasitosti
5.8 PAUZA
5.9 Podtitulky
5.10 Jazyk audio
5.11 Nahráváni a přehrávání
6. HLAVNÍ MENU ----------------------------------------------------------------------- 9
6.1 Nastavení systému
6.2 Instalace
6.3 Příslušenství
6.4 CI-common interface
6.5 Soupis kanálů
7. POPIS ZÁVAD -----------------------------------------------------------------------17
8. ZÁRUČNÍ LIST ---------------------------------------------------------------------18
8.1 Záruční podmínky
8.2 Záruční list
-1-
VER. 03-R009
1. ÚVOD
1. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ
BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: Konstrukce tohoto přístroje odpovídá mezinárodním bezpečnostním
normám. Jakýkoliv provoz elektrických přístrojů vyžaduje opatrnost. Doporučujeme, aby jste o kompletní
instalaci přijímače i satelitního systému požádali kvalifikované odborníky. Pokud jste se rozhodli instalovat
sami, přečtěte si pozorně tento návod k obsluze. Obzvláště zaměřte svou pozornost na bezpečnostní pokyny,
uvedené níže.
Na jakékoliv poškození přístroje při montáži, se nevztahuje záruka!
SÍŤOVÉ NAPÁJENÍ: Střídavě napětí 100~250V AC 50/60Hz.
UMÍSTĚNÍ: Pro umístění satelitního přijímače vyhledejte vhodné místo uvnitř místnosti. Neumísťujte jej
do blízkosti zdrojů vody, pokojových květin a nevystavujte přímému slunečnímu záření.
PŘETĚŽOVÁNÍ: Nepřetěžujte síťovou zástrčku, prodlužující kabely nebo adaptéry, protože by mohlo
dojít k úrazu elektrickým proudem.
KAPALINY: Do blízkosti satelitního přijímače neumísťujte žádné kapaliny.
ČIŠTĚNÍ: Před zahájením čištění odpojte satelitní přijímač od elektrické sítě. Pro čištění vnějšího obalu
krytu používejte jemně navlhčenou látku ve vodě. V žádném případě nepoužívejte žádná rozpouštědla a
nečistěte vnitřní části přístroje.
VĚTRÁNÍ:Nezakrývejte otvory pro větrání na satelitním přijímači. Zajistěte volný prostor okolo satelitního
přijímače. Nikdy nepokládejte satelitní přijímač na koberec nebo měkké tkaniny. Satelitní přijímač
nepoužívejte, ani jej neuskladňujte na místě, kde by byl vystaven přímému slunečnímu záření. Na satelitní
přijímač nepokládejte žádné další elektronické zařízení. Satelitní přijímač umístěte minimálně 50 mm od zdi
nad přijímačem musí být rovněž mezera 50mm pro větrání.
PŘIPOJENÍ: Nepoužívejte žádná připojení, která nejsou doporučena výrobcem, jinak může dojít k úrazu
nebo poškození satelitního přijímače. Vypněte přijímač ze sítě před připojením jakýchkoliv konektorů k
přijímači
PŘIPOJENÍ K PARABOLICKÉ ANTÉNĚ: Kabel ke konvertoru připojte pomocí F konektoru na
konvertor. Před připojováním a odpojováním kabelu ke konvertoru nebo přijímači musí být přijímač odpojen
od sítě 220V, jinak MŮŽE DOJÍT K POŠKOZENÍ KONVERTORU NEBO PŘIJÍMAČE.
OPRAVY: Nesnažte se opravit zařízení svépomocí, jinak můžete přijít o záruku na zařízení. Veškeré servisní
opravy přenechejte kvalifikovanému pracovníkovi.
BLESKY: V případě, že používáte satelitní přijímač v oblasti s častými bouřkami, doporučujeme Vám
využití ochrany proti přepětí v elektrické síti. Během bouřky by jste měli dodržovat pokyny uvedené
v uživatelských příručkách k ostatním zařízením, jako je televizor, HI-FI souprava a další
UZEMNĚNÍ: Konvertor, par. anténa, přijímač a příslušenství musí být uzemněno a zapojeno dle směrnic
EU.
1.2 DŮLEŽITÉ:
Vážení zákazníci,doporučujeme Vám občas navštívit stránky www.koscom.de , kde se můžete informovat o
změnách a vylepšeních pro Váš přijímač.
Pokud najdete snad nějaké sw chyby přijímače, informujte nás prosím o nich na e-mail [email protected]
DŮLEŽITÉ POKYNY: Elektronické přístroje dle směrnice EU 2002/96/EG nepatří do odpadu a musí být
odevzdány na příslušných sběrných místech nebo u prodejce. K ceně přístroje je při prodeji připočten
příslušný poplatek PHE.
Rovněž baterie nepatří do domovního odpadu a musí být odevzdány na příslušných sběrných místech.
1.3 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY
Na přijímač je poskytována záruka v délce 24 měsíců. K přijímači je vydán ZÁRUČNÍ LIST, který musí být
při uplatnění záruční opravy předložen a na něm popsána závada. Na záručním listu jsou uvedeny podrobné
záruční podmínky, s kterými zákazník převzetím zboží souhlasí.
Digitální satelitní přijímač je funkční pouze s programovým vybavením (SW) pro konkrétní účel použití
výrobku, které s prodaným výrobkem tvoří funkční celek a v době dodání je plně kompatibilní s aplikacemi
pro které je používán.
-2-
VER. 03-R009
Nefunkčnosti programového vybavení související se změnu parametrů a úprav na straně provozovatele
vysílání nebo poruchy sw při rušení jiným vf signálem nelze brát jako vadu výrobku.
Záruka se nevztahuje na mechanické poškození a poškození statickou elektřinou nebo vysokým napájecím
napětím. Součástí výrobku je ochranný obal, který musí být při reklamaci dodán,nebo musí být dodán
náhradní obal. Na přístroji nesmí být porušen servisní přelep. Přístroj musí být používán v souladu s
návodem a platnými bezpečnostními předpisy. Změny na straně provozovatelů vysílání, ukončení vysílání a
ukončení příjmů z důvodu kódování vysílaných programů není součástí záruky na přijímač. Poruchy SW
(zamrznutí) při naladění kódovaného programu, ke kterému nemá uživatel oprávnění není rovněž předmětem
záruky a je vlastností digitálních přijímačů související s použitím SW a změnami na straně provozovatelů
vysílání po vydání SW přijímače.
Nebude-li při opravě shledána vada spadající do záruky, hradí náklady spojené s výkonem servisního
technika vlastník výrobku. Programování přijímače není součástí záruky. Rovněž úkony, související s
běžnou obsluhou uvedenou v návodě k obsluze výrobku nejsou součástí záruky a náklady spojené s touto
činností hradí zákazník. Reklamaci uplatňuje kupující vždy u prodejce zboží, u kterého bylo zboží
zakoupeno v originálním nebo náhradním obalu a musí být sepsán reklamační protokol s přesným popisem
závady..
Přístroj musí být namontován odbornou montážní firmou. Záruka na montáž není součástí záruky na
přijímač a uplatňuje se odděleně. Veškeré neoprávněné SW a HW úpravy přijímače vedou ke ztrátě záruky
Servis:Přístroj musí být servisován po dobu záruky pouze v autorizovaném servisu Satellitentechnik
Weiss Gmb. V případě závady se obraťte na svého prodejce.
2. PŘED STARTEM
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
2.1. VLASTNOSTI PŘIJÍMAČE
dva CI-common interface sloty (SDF5050 neobsahuje)
možný TimeShift provoz přes externí USB 2.0 přístroj (max. 2 hodiny)
možné nahrávání a přehrávání přes externí USB 2.0. přístroj
nahrávání přes EPG ( Elektronický programový průvode)
současné nahrávání a TimeShift
současné nahrávání a přehrávání
USB 2.0 vstup pro MP3 player a JPG. Obrázky
MPEG- II Digital and DVB-S konform
Blind Scan ( vyhledávání TP)
Multi- LNB funkce přes DiSEqC Version 1.0,1.2 a USALS
Multi- satelitní vyhledávání
EPG (elektronický programový průvodce)
Display s 65535 barvami
favoritní programy
změna programů pomoci Favoritních, Zámku, Přeskočení, Pohybu a Smazání
řazení programů: Alfanumericky, Transpondery, Satelitní, Volné/kódované programy
více jazyčný display (OSD a MENU)
teletext
až 10 000 programů
funkce obrazu v obraze
dětská pojistka
FBAS video a Audio výstup přes Cinch-konektory
FBAS, RGB, Video a Audio výstup přes TV Scart
Koaxiální výstup pro digitální Audio
aktualizace softwaru a programů přes RS -232 a USB
8místný VFD – Displa
2.2. PŘÍSLUŠENSTVÍ
návod
dálkové ovládání
-3-
VER. 03-R009
3. POPIS PŘÍSTROJE
3.1 PŘEDNÍ STRANA
1. VFD display: 8místný VFD display ( vakuový fluorescenční display)se symboly. Display ukazuje název
programu a další informace. Ve Stand-by provozu zobrazuje čas.
Popis displaye:
-1- zobrazuje placené programy
-2- svítí při opakování
-3- svítí při rychlém přehrávání zpět
-4- svítí při pauze
-5- svítí při rychlém přehrávání vpřed
-6- zobrazení nahrávání
-7- svítí při použití dálkového ovládání
-8- svítí při použití časovače
-9- svítí jestliže je předprogramování aktivní ( nahrávání / přehrávání)
-10- bude vložena přístupová karta
-11- zobrazuje, že je program uzamknut
-12- zobrazuje, že byl rozeznán USB přístroj
-13- svítí při normálním provozu
-14- ukazuje přístup k datům na externím USB nosiči
-15- zobrazuje provoz – rádio
-16- zobrazuje provoz – TV
-17- program je v dolby digital tónu
2. Tlačítko zapnutí přístroje
Tímto tlačítkem můžete přepínat mezi zapnutým a vypnutým stavem.
3. CH Up/Down tlačítko:
V normálním provozu: Volíte příští a předcházející program.
V MENU provozu: Pohybujete se mezi jednotlivými řádky MENU.
4.MENU tlačítko (provedení 5050 neobsahuje)
Zobrazíte hlavní MENU
5.OK tlačítko (provedení 5050 neobsahuje)
V normálním provozu zobrazí seznam programů, v MENU potvrdí volbu.
6.VOL Up/Down tlačítko (provedení 5050 neobsahuje)
Mění hlasitost, v MENU mění PODMENU.
Důležité
Tlačítka MENU, OK, VOL se nachází pod předním víčkem.
3.2 PŘIPOJNÉ MÍSTA NA ZADNÍM PANELU
1. LNB vstup: anténní vstup pro satelitní anténu
2. LNB výstup: anténní výstup pro připojení druhého sat. přijímače
3. AUDIO L/R: k připojení vašeho TV, video nebo HIFI přístroje
4. VIDEO: k připojení vašeho TV přístroje nebo videorekordéru
5. SPDIF: digitální audio výstup ( koaxiální )
6. VCR SCART: připojení vašeho videorekordéru přes SCART kabel
7. TV SCART: připojení vašeho televizoru přes SCART kabel
8. RF výstup: připojení na váš televizor pomocí modulátoru
9. RF vstup: připojení vaší pozemní antény do přijímače
10. RS-232 C: propojení pomocí nulmodem kabelu na váš PC
11. SPDIF: digitální audio výstup ( optický)
12. POWER: vypínač síťového napětí
13. USB-vstup pro připojení flash nebo USB HDD s vlastním napájením (obsahují jen některé modely)
-4-
VER. 03-R009
3.3 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
1. POWER: vypnutí / zapnutí
2. MUTE: vypnutí / zapnutí zvuku
3. UHF: nastavení modulátoru 21-60 k.
4. SLEEP: aktivace časovače pro vypnutí (10-120 minut)
5. TV / S: přepnutí na připojené televizi mezi AV a Anténním provozem
6. TV/ R: přepnutí mezi TV a Radio provozem
7. ČÍSELNÁ KLÁVESNICE
8. EPG: elektronický programový průvodce
9. INFORMAČNÍ TLAČÍTKO: zobrazuje informace o probíhajícím vysílání
10. MENU: vyvolává hlavní MENU nebo zpětný návrat k předcházejícímu MENU
11. EXIT: opuštění MENU nebo programu
12. TLAČÍTKA SMĚRU: přepínání programu, regulace hlasitosti, pohyb v MENU
13. OK: vyvolává seznam programů, potvrzuje volby v MENU
14. program nahoru / dolů: volí příští a předchozí stranu v seznamu programů
15. ZPĚT: návrat k předchozímu sledovanému programu
16. SAT: volí seznam dostupných satelitních družic
17. FAV (oblíbené): vyvolání seznamů oblíbených programů
18. BAREVNÉ TLAČÍTKA: pro speciální funkce v MENU nebo jiné speciální funkce
červená: vyvolání / smazání potvrzených pozic jako je ,,Bookmark“(záložka)
zelená: přepnutí na další ,,Bookmark“ pozici
žlutá: vyvolání AUDIO
modrá: vyvolání MULTI obrazu – až 9 nebo 12 programů bude zobrazeno
19. PLAY LIST: zobrazí seznam zaznamenaných programů na USB přístroji
20. PODTITULKY: vyvolá titulky probíhajícího programu ( pokud jsou dostupné)
21. PAUSE: zastavení probíhajícího přehrávání, opětovné spuštění přehrávání
22. TELETEXT: vyvolání digitálního video textu ( pokud jsou dostupné)
Obsahují pouze modely 5400:
23. PŘEDEŠLÉ DATA: v MP3 provozu přehraje předcházející data
24. PŘÍŠTÍ DATA: v MP3 provozu přehraje příští data
25. RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED: rychlé přehrávání variabilní rychlosti při přehrávání
26. RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT: rychlé přehrávání variabilní rychlosti zpět
27. NAHRÁVÁNÍ: spustí nahrávání na připojený USB datový nosič
28. PŘEHRÁVÁNÍ: startuje přehrávání normální rychlosti
29. STOP: zastavení :TIME SHIFTING, přehrávání, nahrávání
4. PŘÍKLADY ZAPOJENÍ
4.1 PŘIPOJENÍ NA TV S MODULÁTOREM
-připojte koax. kabel od od LNB do vstupu LNB IN
-připojte kox. kabel od TV antény do vstupu RF IN
- propojte koax. kabelem RF OUT přijímače a anténním vstupem televizoru
jestliže je možné:
-propojte 3-žilovým CINCH kabelem konektory VIDEO(žlutá) a AUDIO L(bílá)/R(červená) přijímače se
vstupy VIDEO a AUDIO L/R vaší TV
nebo alternativa:
-propojte pomocí SCART kabelu SCART konektory TV a přijímače. Použijte plně stíněný SCART kabel
(průměr cca 10mm, označení HQ), jinak může být v obraze rušení.
-5-
VER. 03-R009
4.2 PŘIPOJENÍ NA TV A VIDEOREKORDÉR
-připojte koax. kabel od od LNB do vstupu LNB IN
-připojte kox. kabel od TV antény do vstupu RF IN
- propojte koax. kabelem RF OUT přijímače s anténním vstupem videorekordéru
-propojte koax. kabelem anténní výstup videorekordéru s anténním vstupem TV
-propojte pomocí SCART kabelu SCART konektory TV a přijímače (označení TV)
-propojte pomocí SCART kabelu SCART konektory videorekordéru a přijímače (označení
VCR/AUX)
4.3 PŘIPOJENÍ NA DIGITÁLNÍ AUDIO-ZAŘÍZENÍ
Vaše audio zařízení může pro využití digitálního audio systému (SURROUND) propojit:
-koaxiálním kabelem s CINCH konektory na CINCH SPDIF konektor nebo
-optickým kabelem na TosLink konektor SPDIF přijímače
4.4 MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ
-SAMOSTATNÁ ANTÉNA:propojte výstup LNB pomocí koax. kabelu se vstupem LNB IN
-DiSEqC PŘEPÍNAČ:propojte výstup s DiSEqC přepínače pomocí koax. kabelu se vstupem LNB
IN a jednotlivé LNB propojte se vstupy přepínače. Doporučujeme použít
např. přepínače KOSCOM SW 201 nebo SW 401.
-DiSEqC MOTOR:propojte výstup DiSEqC motor pomocí koax. kabelu se vstupem LNB IN a
vstup motoru s LNB.
5. POPIS FUNKCÍ
5.1 VOLBA PROGRAMŮ
Volbu programů můžete provést následujícími způsoby:
5.1.1 TLAČÍTKEM CH ▲▼:
Těmito tlačítky můžete přepínat uložené kanály směrem nahoru nebo dolů.
5.1.2 NUMERICKÝMI TLAČÍTKY:
Můžete přímo zvolit číslo kanálu přes numerickou klávesnici dálkového ovládání
5.1.3 SOUPISEM KANÁLŮ:
K vyvolání SOUPISU KANÁLŮ zmáčkněte OK. Tlačítky CH ▲▼vyberte požadovaný kanál a
tlačítkem OK potvrďte volbu. SOUPIS opustíte tlačítkem EXIT nebo opětovným stisknutím OK
Barevnými tlačítky ČERVENÁ (třídit kanály) a ZELENÁ (nastavení favoritních) obdržíte následující
funkce:
- Po zmáčknutí ČERVENÉHO tlačítka se zobrazí v pravé obrazovky další tabulka. Postupným mačkáním
červeného tlačítka obdržíte následující řazení SOUPISŮ KANÁLŮ:A-Z, Transponder, Skupina , CAS.
Pohybem v tabulce v pravé části obrazovky zvolíte příslušný způsob seřazení SOUPISU KANÁLŮ.
Kurzorem ◄►přepínáte mezi tabulkami. Tlačítkem OK v pravé tabulce tuto tabulku skryjete. Tlačítkem
OK v levé tabulce při zobrazené pravé tabulce prvním stisknutím OK zavřete tabulku vpravo, druhým
stisknutím potvrdíte volbu a třetím stisknutím uzavřete SOUPIS KANÁLŮ. Pokud potřebujete ukončit
zvolené řazení kanálů, v pravá části tabulky na prvním řádku potvrďte položku STANDARDNÍ.
- Po zmáčknutí ZELENÉHO tlačítka obdržíte požadavek na zadání PIN kódu (z výroby 0000) a po jeho
zadání se dostanete do tabulky NASTAVENÍ FAVORITNÍCH. Kurzorem ▲▼vyberte FAV skupinu a
pomocí OK přiřadíte do této skupiny označený kanál ze SOUPISU KANÁLŮ. Pro pohyb v SOUPISU
KANÁLU zmáčkněte ZELENÉ tlačítko, které skryje tabulku FAV. Opětovným zmáčknutím ji vyvoláte.
-6VER. 03-R009
- Po zmáčknutí ŽLUTÉHO tlačítka dostanete další tabulku VYHLEDANÉ sloužící k rychlému vyhledání
kanálu dle jeho názvu. Najde nejbližší kanál s daným názvem. Pomocí▲▼◄► a OK zapíšete název,
ZELENÉ tl.BS maže písmena, MODRÉ tl. SPACE vytvoří mezeru, ŽLUTÉ tl. NEXT mění strukturu
nabízeného písma a symbolů, ČERVENÉ tl. ENTER skryje tabulku.
5.2 INFORMAČNÍ OKNO
Potřebujete-li více informací o probíhajícím vysílání, zmáčkněte tlačítko INFO.V informační tabulce ve
spodní části obrazovky se vám objeví informace o čísle předvolby,název stanice, znak kódování
($),teletext,satelitní frekvence atd. Dalším zmáčknutím INFO obdržíte přes obraz další tabulku s konkrétními
informacemi o vysílaném pořadu (pokud jsou dostupné).Dalším zmáčknutím INFO nebo EXIT zrušíte obě
tabulky
5.3 MULTIOBRAZOVÝ DISPLAY
Zmáčknutím MODRĚHO tlačítka vyvoláte devíti nebo dvanácti obrazový displej. Mezi 9 a 12 programy
přepínáte ČERVENÝM tlačítkem. Zobrazení všech obrazů trvá několik sekund a jedná se o zobrazení
statických obrázků mimo programu, na kterém byla funkce vyvolána. Ukončení proveďte tlačítkem EXIT
nebo MODRÝM tlačítkem.
5.4 ELEKTRONICKÝ PROGRAMOVÝ PRŮVODCE (EPG)
Elektronický programový průvodce, pokud je poskytován provozovatelem, vám dodá informace o začátku a
konci vysílání. Pohybem kurzorem◄►na zvoleném programu se pohybujete v časové ose programu a
informace jsou zobrazeny v horním levém rohu. Opětovným stlačením EPG tlačítka vyvoláte denní menu
programu. Pohybem ◄►přepínáte mezi programy, pohybem ▲▼se pohybujete v časové ose. Pokud
zmáčknete v aktuálním nebo následujícím čase OK, vedle pořadu se objeví v pravé části modrá šipka,která
značí, že program byl vložen do časovače a přijímač bude zapnutý v daném čase a pořad může být
zaznamenán na video nebo DVD rekordér. Opětovným stlačením OK se modrá šipka změní na červené
kolečko, program je v tomto případě vložen do časovače v režimu nahrávání na USB paměťové medium.
Barevné tlačítka:- červené-vyvoláte seznam programů minulého dne
-zelené-vyvoláte seznam dalšího dne od aktuálního seznamu
- žluté-vyhledá pořad dle zadaného názvu v rámci programů dostupných v tomto EPG
-modré-MHW EPG -zavedení multifunkčního EPG(pokud je dostupné)
5.5 SEZNAM DRUŽIC
Zmáčkněte tlačítko SAT na dálkovém ovládání. Zobrazí se vám seznam aktivních družic. Pohybem
kurzoru▲▼vyberete požadovanou družici. Výběr zrušíte potvrzením položky všechny SLUŽBY.
5.6 NASTAVENÍ FAVORITNÍCH
Zmáčkněte tlačítko OK a následně ZELENÉ tlačítko. Obdržíte požadavek na zadání PIN kódu (z výroby
0000) a po jeho zadání se dostanete do tabulky NASTAVENÍ FAVORITNÍCH. Kurzorem ▲▼vyberte FAV
skupinu a pomocí OK přiřadíte do této skupiny označený kanál ze SOUPISU KANÁLŮ. Pro pohyb v
SOUPISU KANÁLU zmáčkněte ZELENÉ tlačítko, které skryje tabulku FAV. Opětovným zmáčknutím ji
vyvoláte.
Pro sledování vámi nastavených FAV-oritních programů zmáčkněte tlačítko FAV na DO a pohybem kurzoru
▲▼ zvolte požadovanou skupinu a pomocí OK ji potvrďte. Ke zrušení favoritních skupin zmáčkněte
tlačítko FAV a potvrďte položku VŠECHNY SLUŽBY.
5.7 REGULACE HLASITOSTI
Tlačítky VOL ◄► nastavte požadovanou úroveň, změna úrovně je zobrazena proužkem v levé horní části
obrazovky. Pro úplné vypnutí zvuku zmáčkněte tlačítko 2.MUTE na dálkovém ovladači. Opětovným
zmáčknutím vrátíte zvuk na původní úroveň.
5.8 PAUZA
Tlačítkem 21-PAUSE zastavíte obraz sledovaného programu. Opětovným stlačením PAUSE spustíte obraz.
5.9 PODTITULKY
Tlačítko20-PODTITULKY vyvolá na obrazovku titulky, pokud jsou ve vysílání dostupné
-7-
VER. 03-R009
5.10 AUDIO STOPA
Zmáčkněte ŽLUTÉ tlačítko a pomocí kurzoru ▲▼ vyberte požadovanou audio stopu.
5. NAHRÁVÁNÍ A PŘEHRÁVÁNÍ (pouze pro modely 5400)
5.11.1 NAHRÁVÁNÍ
Důležité - nejkratší nastavitelná doba nahrávání je 5 minut. Max. velikost jednoho souboru je 4GB.
Při přehrání v přijímači to nemá význam, pouze po přenesení nahrávky do PC má toto rozdělení význam,
takže
nahrávka
s
větší
velikostí
bude
rozdělena
a
označena
„Jménofilmu.ts“,
„Jménofilmu.ts1“,Jménofilmu.ts2“... .Tyto data nesmí být smazány.
5.11.1.1 Možnosti nahrávání:
Jsou vám k dispozici 3 možnosti nahrávání:
a) Nahrávání přes TIMER (časovač):
Při nahrávání přes časovač postupujte zmáčkněte následovně:
MENU a zvolte NASTAVENÍ SYSTÉM > Timer Manager, zmáčkněte ZELENÉ tlačítko a nastavte
požadované hodnoty v tabulce TIMER ZOBRAZIT:
a)Nastavte stlačením tlačítek◄► nebo OK čas zapnutí jednou, denně,týdně nebo OFF.
b) Nastavte datum zapnutí
c) Nastavte dobu zapnutí.
d) Doba- nastavte délku zapnutí. O řádek níž se v položce Čas vypnutí automaticky zobrazuje čas vypnutí.
e)Služba- nastavte pomocí ▲▼◄► a OK program, který chcete uložit do časovače.
f)Mód - nastavte buď Nahrát pro nahrání na USB datový nosič nebo Přehrát pro nahrávání např. na
videorekordér.
g)nastavení potvrďte pomocí ANO
ČERVENÝM tlačítkem můžete smazat nastavenou položku časovače.
b) Nahrávání přes EPG
Vlastnosti EPG jsou popsány v kapitole 5.4
Při programování přes EPG dostanete automaticky všechny požadované hodnoty do MENU Timer Manager.
ČERVENÝM tlačítkem můžete smazat nastavenou položku časovače.
c) Přímé nahrávání
Zmáčkněte tlačítko č.27 NAHRÁVÁNÍ na dálkovém ovladači, sledovaný program se začne okamžitě
nahrávat. Opětovným stlačením tlačítka č.27 NAHRÁVÁNÍ vyvoláte tabulku Nahrát, ve které máte
následující možnosti:
-PAUSE - stlačením tlačítek◄► a OK můžete pozastavit nahrávání. O přerušení jste informováni na 1
řádku tabulky, kde se zastaví probíhající čas, opětovným zvolením NAHRÁT pokračujete v nahrávání
-DOBA-můžete pomocí tlačítek◄►změnit dobu nahrávání, která je nastavena na 2 hod. Pokud je doba
kratší než 2 hod, tak je v Timeru již nastaven program začínající dřív jak za 2 hod od spuštění nahrávky a v
bodě STOP POSITION je nastaveno toto omezení - viz. níže..V tomto případě můžete nastavit jen dobu do
začátku této nahrávky
-STOP POSITION - Not Avialable - není nastaveno omezení délky nahrávky
-End of current event - délka nahrávky je omezena začátkem nejbližší nahrávky v
TIMERU . V tomto případě můžete nastavit jen dobu do začátku této nahrávky
5.11.1.2 Možnosti při nahrávání:
-PAUSE během nahrávání
pokud zmáčknete na dálkovém ovládání během nahrávání tlačítko č. 21 - PAUSE, obraz na TV se zastaví,
nahrávání ale pokračuje. Dalším zmáčknutím PAUSE nahrávka pokračuje.
-přehrávání při nahrávání (TIMESHIFT)
zmáčknutím tlačítka č.28 PŘEHRÁVÁNÍ během nahrávání se zobrazí v horní části obrazovky nové okno,
kde je zobrazen uplynulý čas nahrávky a celková délka nahrávky. graficky oranžovým proužkem . Pomocí
tlačítek◄► se můžete pohybovat v rámci oranžového proužka. V tuto se vám yačne přehrávat program od
nastaveného místa a zároveň je tento program stále nahráván. Tlačítkem předešlé data spustíte nahrávku od
začátku. Při tomto přehrávání můžete dále využívat tlačítka pause a rychlé přehrávání vpřed/vzad.
-STOP-zmáčknutím tlačítka č.29 STOP a potvrzením ANO ukončíte nahrávání.
-8VER. 03-R009
5.11.2 PŘEHRÁVÁNÍ
Zmáčknutím tlačítka 19 PLAY LIST vyvoláte SOUPIS NAHRÁVEK. Kurzorem ▲▼nahrávku a pomocí
OK spustíte přehrávání záznamu. Dále lze v soupisu nahrávek pracovat s nahrávkami pomocí barevných tl.:
ČERVENÝM tlačítkem označíte nebo odznačíte nahrávku.
ZELENÝM tlačítkem a pomocí pohybu kurzorem ▲▼můžete nahrávku smazat, vytvořit nový soubor,
přesunout do souboru nebo přejmenovat
Při přehrávání souboru můžete pomocí tlačítka:
- č.21-PAUSE nahrávku zastavit a opětovným zmáčknutím spustit
- č.23-PŘEDCHOZÍ DATA-SE VRÁTÍTE NA ZAČÁTEK SOUBORU
- č.25-RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ VPŘED: rychlé přehrávání variabilní rychlosti vpřed při přehrávání,
kdy rychlost měníte opakovaným zmáčknutím tlačítka na 2x, 3x a zpět na normální rychlost
- č.26-RYCHLÉ PŘEHRÁVÁNÍ ZPĚT: rychlé přehrávání variabilní rychlosti zpět při přehrávání, kdy
rychlost měníte opakovaným zmáčknutím tlačítka na zpětné přehrávání a vpřed normální rychlostí
- č.28-PŘEHRÁVÁNÍ během nahrávání se zobrazí v horní části obrazovky nové okno, kde je zobrazen
uplynulý čas nahrávky a celková délka nahrávky. graficky oranžovým proužkem .
Pomocí tlačítek◄► se můžete pohybovat v rámci oranžového proužka. V tuto se vám začne přehrávat
program od nastaveného místa
5.11.3 BOOKMARK (ZÁLOŽKA-OZNAČENÍ OBLÍBENÝCH)
Zmáčknutím tlačítka č.28-PŘEHRÁVÁNÍ během nahrávání se zobrazí v horní části obrazovky nové okno,
kde je zobrazen uplynulý čas nahrávky a celková délka nahrávky. graficky oranžovým proužkem délka
nahrávky. Pomocí tlačítek◄► se můžete pohybovat v rámci oranžového proužka a zmáčknutím
ČERVENÉHO tlačítka vytvoříte na tomto oranžovém grafu zelenou čárku, označující vámi zvolené oblíbené
místo. Tímto způsobem můžete vytvořit více označení oblíbených míst. ZELENÝM tlačítkem se přesunete
vždy na nejbližší zelené označení a nahrávka začne od tohoto označeného místa. Pokud chcete toto označení
zrušit, najeďte pomocí tlačítek◄►na zelené označení a pomocí zmáčknutí ČERVENÉHO označení zrušíte.
6. HLAVNÍ MENU
6.1 NASTAVENÍ SYSTÉMU
6.1.1 NASTAVENÍ ČASU
a) Nastavení času
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit čas na položku automatické nebo ruční
-při automatickém nastavení je čas stahován z údajů o čase ve sledovaném programu a opraven o položku
místního dostavení času. Čas se v tomto případě může při příjmu programů pro jiné časové pásma lišit v
hodinách dle vzdálenosti časového pásma.
-při ručním nastavení si nastavíte datum a čas ručně. Čas se v tomto případě po určité době může rozcházet
se skutečným časem v závislosti na odchylce kmitočtu sítě
b) Místní dostavení času
Toto menu je k dispozici při automatickém nastavení času.
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit časovou odchylku (např. letní čas) v rozsahu ±12h
c) Časové pásmo
Zvolte stlačením tlačítek◄► nebo OK položku EUROPE.
d) Mód hodin
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK zvolit 12-ti nebo 24-ti hodinové zobrazení času.
e) Mód času zapnutí (Mód VZBUZENÍ)
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit čas zapnutí jednou, denně nebo týdně . Po nastavení
některé z těchto hodnot se objeví další menu pro nastavení data zapnutí,času zapnutí a kanálu, na kterém
chceme přijímač zapnout. Při modu zapnutí týdně se navíc zobrazí další mne Den zapnutí. V nabídce se
pohybujete tlačítky ▲▼◄► a OK. Pokud nechcete nadále využívat mód času zapnutí, nastavte položku
OFF.
f)Mód času vypnutí (Mód SPANÍ)
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit čas vypnutí jednou, denně nebo týdně. Po nastavení některé
z těchto hodnot se objeví další MENU pro nastavení data vypnutí a času vypnutí. Při modu vypnutí týdně se
navíc zobrazí další mne Den vypnutí. V nabídce se pohybujete tlačítky ▲▼◄► a OK.
-9VER. 03-R009
6.1.2 TIMER MANAGER (NASTAVENÍ ČASOVAČE)
Aktuální čas použitý pro časovač závisí na TDT (Time Description Table) v satelitním signálu běžícího
programu a může se lišit s vaším místním časem. K vstoupení do nabídky časovače zmáčkněte ZELENÉ
tlačítko.
a) můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit čas zapnutí jednou, denně,týdně nebo OFF.
b) Nastavte datum zapnutí
c) Nastavte dobu zapnutí.
d) Doba- nastavte délku zapnutí. O řádek níž se v položce Čas vypnutí automaticky zobrazuje čas vypnutí.
e)Služba- nastavte pomocí ▲▼◄► a OK program, který chcete uložit do časovače.
f)Mod - nastavte buď Nahrát pro nahrání na USB datový nosič nebo Přehrát pro nahrávání např. na
videorekordér.
Při programování přes EPG se dostanete automaticky do MENU nastavení časovače.
ČERVENÝM tlačítkem můžete smazat nastavenou položku časovače.
6.1.3 DALŠÍ NASTAVENÍ
a)Transparentní OSD
Můžete nastavit průhlednost informačních oken v rozmezí -50%(průhledné)..standartní...+50%
(neprůhledné).
b) Infobox pozice
Můžete nastavit pozici informačního okna v rozmezí -10..0..10.
c) Doba zobrazení infoboxu
Můžete nastavit dobu zobrazení informačního okna po přepnutí programů v rozmezí 1-60sekund, nebo
okno úplně vypnout (skrýt) nebo nastavit stálé zobrazení (vždy).
d)Doba zobrazení stupnice hlasitosti
Můžete nastavit dobu zobrazení stupnice hlasitosti po stlačení tlačítek VOL◄►v rozmezí 1-60sekund
e) TIME SHIFT (USB)
Můžete stlačení tlačítek◄►zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) funkci TIME SHIFT (sledování
nahrávaného programu s časovým posunem).Max. časový posun je 2 hod a doba záznamu je omezena
kapacitou záznamového media.
f) Hlášení o ukončení nahrávky
Můžete stlačení tlačítek◄►zapnout (ON) nebo vypnout (OFF) hlášení o ukončení nahrávky
g)EPG OSD typ
Můžete stlačení tlačítek◄►přepnout mezi OBRAZEM V GRAFICE, kdy je EPG přes celou obrazovku a
sledovaný program v informačním okénku nebo TRANSPARENTNÍM, kdy je obraz na pozadí.
h)EPG časové rozmezí
i) Zapping mode(režim přepínání):
Kurzorem◄► přepnete mezi :
Black Screen - při přepnutí mezi kanály se po dobu přepnutí zobrazí černé pozadí
Freeze-při přepnutí mezi kanály se po dobu přepnutí zobrazí
j)Front Display Scroll: OFF= vypnutí rolování textu na předním panelu
ON= zapnutí rolování textu na předním panelu (text pořád jede dokola)
6.1.4 DĚTSKÝ ZÁMEK
Po vložení správného PIN (z výroby 0000) máte možnost nastavit následující položky v dětském zámku:
a)Limit pro věk
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit věkový limit v rozmezí 4-18 let nebo jej vypnout
(neblokován)
b)Změna PIN kódu
Ke změně PIN kódu přistupujte s rozmyslem, protože jeho zapomenutím si můžete zablokovat
přístup k důležitým složkám přijímače nebo si znemožnit jeho použití úplně!!!
Stlačením tlačítka OK vyvolejte MENU pro vložení nového kódu. Opětovným vložením stejného kódu
bude PIN změněn. Pokud změněný kód zapomenete, bude muset být přijímač odblokován za příslušný
servisní poplatek a přepravní náklady v autorizovaném servisu Satellitentechnik Weiss Gmb v SRN, proto
doporučujeme si PIN poznamenat.
-10-
VER. 03-R009
c)Systém
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK zamknout (zamčeno)
přijímači po jeho zapnutí.
d)Instalace
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK zamknout (zamčeno)
jednotlivým podmenům INSTALACE v MENU.
e)Nastavení systému
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK zamknout (zamčeno)
jednotlivým podmenům NASTAVENÍ SYSTÉMU v MENU.
f)Zobrazit službu
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK zamknout (zamčeno)
jednotlivým podmenům SOUPISU KANÁLŮ v MENU
nebo odemknout (otevřeno) přístup k
nebo odemknout (otevřeno) přístup k
nebo odemknout (otevřeno) přístup k
nebo odemknout (otevřeno) přístup k
6.1.5 NASTAVENÍ JAZYKA
a)Volba jayzka
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK vybrat jazyk, v kterém bude MENU přijímače
b)Audio jazyk
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavíte jazyk zvuku, na který se má automaticky přijímač
přepnout (pokud je dostupný)
c)Audio jazyk 2
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit druhý alternativní jazyk zvuku, pokud je první jazyk
nedostupný.
d)Jazyk titulků
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit jazyk titulků, ve kterém mají být zobrazeny (pokud jsou
dostupné)
e)Jazyk tutulků 2
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit druhý alternativní jazyk titulků..
6.1.6 A/V VÝSTUP – NASTAVENÍ
a)TV systém
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit volbu přijmu mezi normami PAL a NTSC nebo
AUTOMATICKÉ (přepíná automaticky mezi PAL a NTSC)
b)Poměr stran obrazu
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit poměr stran 4:3 nebo 16:9
c)Formát obrazu
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit nastavit formát obrazu při poměru stran 4:3 na Letter Box
nebo Pan Scan. Při poměru 16:9 není toto MENU zobrazeno.
d)Video výstup
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit normu obrazového výstupu na CVBS ,RGB neboYUV.
Při YUV je obraz jen na TV SCART, na VCR/AUX SCART je v tuto chvíli černobílý obraz.
Zapojení VIDEO barev na TV pomocí SCART/YUV kabelu: zelená►červená, modrá►modrá,červená►
zelená + AUDIO kabelem CINCH bílá►bílá,červ.►červ propojte zvukovou cestu.
e)Zvukový mód
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit výběr zvuku na STAREO,MONO,LEVÝ nebo PRAVÝ.
f)RF typ
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit normu výstupu modulátoru (RF) mezi PAL G,I nebo K.
g)Výstupní RF kanál
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit výstupní kanál modulátoru (RF) v rozmezí kanálů 21-69.
h)Nastavení obrazu
Můžete stlačením tlačítek◄► nebo OK nastavit hodnotu STANDARTNÍ, kdy je nastaven
JAS,KONTRAST a BAREVNÁ SYTOST na tovární hodnotu 50, nebo na hodnotu UŽIVATELSKY. Pak
můžete měnit následující položky barvy:
i)Jas:
Můžete stlačením tlačítek◄► nastavit hodnotu v rozmezí 20-80.
k)Kontrast:
Můžete stlačením tlačítek◄► nastavit hodnotu v rozmezí 20-80.
l)Barevná sytost: Můžete stlačením tlačítek◄► nastavit hodnotu v rozmezí 20-80.
-11-
VER. 03-R009
6.2 INSTALACE
6.2.1 NASTAVENÍ ANTÉNY
V podmenu se mezi jednotlivými položkami pohybujte pomocí kurzoru ▲▼
a)Satelit
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼požadovaný satelit.
b)Frekvence
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼ požadovanou frekvenci
c)LNB napájení
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼ zapnutí nebo vypnutí napájení LNB
d)LNB typ
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼ požadovaný typ LNB. Základní nastavení je Univerzální
e)LNB frekvence
Vyberte stlačením tlačítekVyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼ požadovaný satelit. nebo OK a
▲▼ požadovaný mezifrekvenci. Základní je 9750/10600.
f) DISEqC sw
Vyberte stlačením tlačítek OK a ▲▼ podmenu DiSEqC 1.0 nebo 1.1 a pomocí tlačítek ◄►vyberte
požadovanou hodnotu DiSEqC 1-4 nebo 1-16. Základní obvyklé nastavení je DiSEqC 1.0 a 1..4..
g)Nastavení pozicionéru
Budete přesměrováni do bodu 6.2.2 NASTAVENÍ POZICIONÉRU
h)Vyhledání kanálů
Budete přesměrováni do bodu 6.2.3 VYHLEDÁNÍ KANÁLŮ
6.2.2 NASTAVENÍ POZICIONÉRU
Funkčnost níže uvedených nastavení je podmíněna kompaktibilitou motoru s přijímačem. Funkčnost vámi
požadované značky motoru si před koupí ověřte u vašeho prodejce. Doporučujeme použití motoru značky
STAB HH100-120 USALS.
a)satelit
Vyberte stlačením tlačítek OK a ▲▼ podmenu Žádný nebo DiSEqC 1.2 nebo USAS. Po volbě, kromě
položky Žádný ,se objeví další podmenu:
1.DiSEqC 1.0
OTÁČENÍ: zmáčknutím tlačítek◄► pohybujete vaším DiSEqC motorem na východ nebo západ. Pokud
tlačítko pustíte, motor se zastaví na místě, kde se v danou chvíli nachází.
PŘÍKAZ PRO POZICIONER-zmáčknutím OK přetočí váš motor satelit na požadovanou pozici.
NASTAVENÍ ANTÉNY-vrátíte se do předchozího MENU pro nastavení antény.
VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ: vrátíte se do předchozího MENU s názvem VYHLEDÁVÁNÍ
PROGRAMŮ.
2.USALS
OTÁČENÍ: zmáčknutím tlačítek◄► pohybujete vaším DiSEqC motorem na východ nebo západ. Pokud
tlačítko pustíte, motor se zastaví na místě, kde se v danou chvíli nachází.
ZEM.DÉLKA-LONGITUDE-nastavte dle mapy vaší zeměpisnou šířku (cca 16-19E)
ZEM.ŠÍŘKA-LATITUDE- -nastavte dle mapy vaší zeměpisnou délku (cca 48-49N)
JDI NA: zmáčknutím OK přetočí váš motor satelit na požadovanou pozici
PŘÍKAZ PRO POZICIONER:máte na výběr z následujících nabídek pomocí tlačítek◄►a potvrzení
výběru pomocí OK :
-Jdi na uloženou pozici
-Uložení pozic družice
-Jdi na referenci
VYHLEDÁVÁNÍ PROGRAMŮ:
Budete přesměrováni do bodu 6.2.3 VYHLEDÁNÍ KANÁLŮ
6.2.3 VYHLEDÁNÍ KANÁLŮ
a)Satelit
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼požadovaný satelit.
-12-
VER. 03-R009
b)Vyhledat
máte na výběr vyhledání dle následujících možnosti:
-Automatické - prohledá všechny TP obsažené v předvolbě vašeho přijímačem
-Ruční-prohledá dané TP specifikované v nově zobrazeném menu - pouze pro zkušené uživatele. Pro
nastavení hodnot v tomto MENU doporučujeme použít www.lyngsat.com, www.satcodx.com nebo
http://cz.kingofsat.net/. Typ vyhledání:Jen FTA=nekódované programy, Jen TV= bez radia, všechny
služby=zrušený předchozí filtr.
-Blind - proskenuje všechny možné dostupné kombinace TP na zvolené družici
-Rozšířené-vyhledá program dle PID na zvoleném kmitočtu - pouze pro zkušené uživatele. Pro nastavení
hodnot v tomto MENU doporučujeme použít www.lyngsat.com, www.satcodx.com nebo
http://cz.kingofsat.net/.
6.2.4 ZPĚTNÁ OBNOVA SYSTÉMU
a)Vrátit celý systém do nastavení od výrobce
Po zmáčknutí OK obdržíte požadavek na zadání PIN (od výrobce 0000).Po zvolení ANO se vrátí přijímač do
původního nastavení z výroby a vy ztratíte všechny vaše nastavení a nastavení přijímače od vašeho
dodavatele. Na obnovení systému do předchozího bodu se nevztahuje jakákoliv záruka a jedná se o placenou
servisní funkci dle ceníku vašeho dodavatele. Z těchto důvodů NEDOPORUČUJEME tuto funkci
nikdy využít. Ztratíte veškerý seznam programů a přijímač bude nastaven v původní jazykové mutaci.
b)Systém zpětně uložit
Po zmáčknutí OK obdržíte požadavek na zadání PIN (od výrobce 0000).Po zvolení ANO se vrátí přijímač do
bodu,kdy bylo provedeno Zálohovat data systému nebo bude proveden předchozí bod, pouze přijímač
zůstane ve zvolené jazykové mutaci. Při prvním nainstalování přijímače doporučujeme provést bod c)
Zálohovat data systému. V případě problému, po provedení bodu b) Systém zpětně uložit se vrátíte do tohoto
bodu zálohy.
c)Zálohovat data systémů
Po zmáčknutí OK obdržíte požadavek na zadání PIN (od výrobce 0000).Po zvolení ANO se uloží
data přijímače ( setting + nastavení). Doporučujeme takto zálohovat data průběžně
6.2.5 INFORMACE O SYSTÉMU
V tomto MENU jsou uloženy všechny důležitá data o sw a hw přijímače, na které můžete být tázáni při
komunikaci se servisem .
6.3 PŘÍSLUŠENSTVÍ
6.3.1 USB
a)MP3 přehrávač
Připojte vaši externí USB flasf nebo HDD, na které jsou MP3 skladby do USB vstupu. Po zmáčknutí OK se
vám zobrazí tabulka MP3 PŘEHRÁVAČ, ve které jsou zobrazeny názvy a velikost skladeb. Pomocí
barevných tlačítek mate možnost vybrat skladbu (ČERVENÁ), vybrat vše (ZELENÁ) nebo zrušit vybrání
(ŽLUTÁ).
b)Zobrazovač souborů
Připojte vaši externí USB flasf nebo HDD, na které jsou fotografie ve formátu .JPG do USB vstupu. Po
zmáčknutí OK se vám zobrazí tabulka ZOBRAZOVAČ SOUBORŮ, ve kterém jsou zobrazeny názvy a
velikost souborů. Zmáčknutím OK se vám zobrazí soubor, kurzorem ◄► přecházíte na předchozí nebo
následující soubor, ČERVENÝM tlačítkem můžete nastavit soubor jako pozadí rádia. EXIT se vrátíte do
ZOBRAZOVAČE SOUBORŮ,kde můžete pomocí ČERVENÉHO tlačítka spustit automatické přehrávání
souboru. Rychlost přepínání mezi soubory a opakované přehrávání nastavíte pomocí ŽLUTÉHO tlačítka.
Vyberte stlačením tlačítek◄► nebo OK a ▲▼požadovanou hodnotu a volbu potvrďte pomocí ANO
.EXIT se vracíte do předchozích MENU.
c)Formátovat
Zde můžete zformátovat váš USB paměťový nosič. Doporučujeme před prvním použitím zformátovat
paměťový nosič, protože přijímač potřebuje formát FAT32.
POZOR, FORMÁTOVÁNÍ VEDE KE ZTRÁTĚ VŠECH DAT.
-13-
VER. 03-R009
6.3.2 PŘENOS DAT
Doporučujeme vám zálohovat si veškerá data ihned po zakoupení z přijímače na flash pro případ
nežádoucího vymazání těchto dat z přijímače.
a)Přenos všech dat sytému do USB
Po připojení USB flash a zmáčknutí OK se vám zobrazí tabulka NÁZEV SOUBORU. V této tabulce pomocí
v předchozím popsaných zobrazených symbolů na obrazovce zadáte název souboru, pod kterým se vám
uloží data na flash. Vyčkejte po zadání OK na přenos dat.
b)Přenos servisních dat do USB
Po připojení USB flash a zmáčknutí OK se vám zobrazí tabulka NÁZEV SOUBORU. V této tabulce pomocí
zobrazených symbolů na obrazovce zadáte název souboru, pod kterým se vám uloží data na flash. Vyčkejte
po zadání OK na přenos dat.
c)Přenos dat z USB
Po zmáčknutí OK, pokud vaše flash obsahuje vámi nahraná data , vám budou nabídnuta MENU:
-software download-řídící sw přijímač
-system data download-uživatelské nastavení přijímače
-service data Download-slouží k nahrání settingu (seznam kanálů) do přijímače
-data download
V menu se pohybujete pomocí ◄► a potvrzujete tlačítka DOWNLOAD=ČERVENÁ
6.3.3 KALENDÁŘ
Pomocí OK zobrazíte kalendář
6.3.4 KALKULAČKA
Pomocí OK zobrazíte kalendář
Pomocí MODRÉHO tlačítka můžete přepínat mezi HEX e DEC soustavou
6.3.5 HRY
Pokud je tato položka v MENU, pomocí OK máte možnost hrát některou z her uvedenou v tomto
podmenu.
6.4 CI -COMMON INTERFACE (PŘÍSTUPOVÉ ROZHRANÍ)
Po otevření víčka na předním panelu se dostanete k slotům přijímače pro vložení karet a modulů..
S vaším přijímačem máte možnost kromě příjmu volně šířených programů FTA přijímat také kódované
programy. K příjmu kódovaných programů slouží přístupové karty, které se vkládají buď přímo do čtečky
přístupových karet (pokud je součástí přijímače), nebo přes přístupové moduly (CAM)do jednoho ze dvou slotů
rozhraní Common Interface
6.4.1 VLOŽ PŘÍSTUPOVOU KARTU
Přijímač může být alternativně v rámci promoakcí výrobce osazen čtečkou karet Conax . Vložením karty čipem
dolů a od sebe do čtečky se nám vypíše typ kódovacího systému karty. Zmáčknutím tlačítka OK obdržíme další
MENU, kde jsou vypsány údaje o kartě.
Pokud se vypíše hláška VADNÁ PŘÍSTUPOVÁ KARTA!, máte buď obráceně zasunutou kartu nebo přijímač
s touto kartou nespolupracuje.. Kompatibilita a 100% funkčnost pro všechny typy karet není možné zajistit a
odchylky od originálních certifikovaných systémů nejsou výrobní vadou .Vzhledem k vývoji na přístupových
kartách a kódovacích systémech nelze zajistit kompatibilitu po celou dobu životnosti karty a přijímače a může
dojít k nemožnosti použití čtečky karet s některým typem karet v průběhu času. Nejedná se o výrobní vadu, ale o
změny na straně provozovatele karet, na které se nemůže vztahovat žádná odpovědnost za vady (záruka). Proto
doporučujeme provozovat kartu pomocí originálních certifikovaných modulů-viz. níže
6.4.2 SLOT 1 , SLOT 2
Slouží pro vložení přístupových modulů systémů Viaccess, Irdeto, Nagravision, CryptoWorks, Conax,
Alphacrypt nebo SECA. Moduly máte možnost vložit do slotu 1 nebo 2. Moduly vkládejte etiketou s názvem
modulu nahoru a opatrně je zasuňte do slotu. Po správném vložení modulu se vypíše hlášení o názvu kódovacího
systému modulu. Zmáčknutím tlačítka OK se dostanete do MENU modulu. MENU modulu je dáno výrobcem
modulu a je pro každý typ modulu odlišné dle jeho sw. Karty se do modulu vkládají čipem od sebe a nahoru.
Modul vyjměte ze šachty pomocí vyhazovače po pravé straně každé šachty.
V době vydání návodu byl nejvhodnější modul pro příjem karet Skylink, Gital a UPC modul Irdeto-Cryptoworks
MASCOM.
-14VER. 03-R009
Pro provozování vaší karty si musíte zakoupit příslušný
modul. Před zakoupením modulu si ověřte
kompaktibilitu modulu s kartou a přijímačem. Obecné tvrzení prodejce, že modul je kompaktibilní s kartou
neznamená, že tato kombinace je opravdu kompaktibilní i s tímto přijímač a že na kartu budou korektně
přicházet všechny autorizační zápisy a bude korektně reprodukován zvuk nebo obraz.
Následné změny v kódovacím systému nemohou být také důvodem k záruční opravě karty,modulu nebo
přijímače, protože se nejedná o výrobní vadu, ale o změny na straně provozovatele,na které byl kupující při koupi
přijímače v záručním listu upozorněn..
Pro příjem českých programů CsLink byl certifikován v přijímači modul IRDETO-cryptoworks sw 1.12
výrobce MASCOM, který byl v době vydání návodu (02-2008) kompaktibilni se sw přijímače dostupném v
daném čase s kartami TT a GITAL. Jakékoliv změny v technické specifikaci vysílání na straně těchto
provozovatelů vysílání nebo změna sw přijímače v běhu záruční doby a problémy související s touto změnou
nemohou být brány jako výrobní vada a prodávající za ně neodpovídá.
Důležité:
Kompatibilitu jakýkoli, typů modulů s přijímačem, ověřte před vlastním zakoupením modulu. S ohledem na
množství modulů na trhu a jejich SW nelze v žádném případě zajistit kompatibilitu pro všechny druhy a
kombinace modulů ve spojení s danou kombinací sw přijímače. Možné chyby při provozování modulu a
nefunkčnosti některých modulů v průběhu času v tomto přijímači nemůže být brána jako vada výrobku a nelze
na ni uplatňovat práva odpovědnosti za vady prodané věci (záruka) vyplývající z Občanského zákoníku.
6.5. SOUPIS KANÁLŮ
6.5.1 ÚPRAVA SOUPISU KANÁLŮ
Pomocí OK zobrazíte MENU ÚPRAVA SOUPISU KANÁLŮ. V pravé části se vám zobrazí tabulka Vybrat
funkce. V tabulce se pohybujete pomocí tlačítek◄► a ▲▼, pomocí OK zvolíte požadovanou funkci.
a) Uzamčení
Tlačítky tlačítky ▲▼ se pohybujete v levé tabulce se seznamem služeb. Pomocí OK přesouváte požadované
kanály do pravé části obrazovky. Tyto kanály budou uzamčeny pro ostatní uživatele přijímače, pokud neznají
přístupový PIN. Mezi tabulkami přepínáte pomocí tlačítek◄► a tlačítkem OK zrušíte uzamčení. Pomocí
ČERVENÉHO tlačítka můžete seřadit soupisy kanálů:standardní,A-Z, transponder,CAS.
Funkci ukončíte pomocí EXIT nebo MENU nebo pomocí ŽLUTÉHO tlačítka se vrátíte do tabulky
VYBRAT FUNKCE..
b) Přesun
Tlačítky tlačítky ▲▼ se pohybujete v levé tabulce se seznamem služeb. Pomocí OK přesouváte požadované
kanály do pravé části obrazovky. Tyto kanály budou po stlačení ZELENÉHO tlačítka přemístěny do
označeného bodu v levé části obrazovky. Mezi tabulkami přepínáte pomocí tlačítek◄► a tlačítkem OK
zrušíte označení. Funkci ukončíte pomocí EXIT nebo MENU nebo pomocí ŽLUTÉHO tlačítka se vrátíte do
tabulky VYBRAT FUNKCE..
c)Smazat
Tlačítky tlačítky ▲▼ se pohybujete v levé tabulce se seznamem služeb. Pomocí OK přesouváte požadované
kanály do pravé části obrazovky. Tyto kanály budou po stlačení ZELENÉHO tlačítka smazány. Mezi
tabulkami přepínáte pomocí tlačítek◄► a tlačítkem OK zrušíte označení. Pomocí ČERVENÉHO tlačítka
můžete seřadit soupisy kanálů:standardní,A-Z,transponder,CAS.
V případě, že zmáčknete MODRÉ tlačítko, objeví se vám hláška CHCEŠ NASTAVENÍ SMAZAT?. Po
potvrzení ANO budou vymazány všechny kanály se soupisu v levé části obrazovky. Nedoporučujeme tuto
funkci využívat, můžete ztratit všechny data kanálů.
Funkci ukončíte pomocí EXIT nebo MENU nebo pomocí ŽLUTÉHO tlačítka se vrátíte do tabulky
VYBRAT FUNKCE..
d)Přeskočit
tlačítky ▲▼ pohybujete v levé tabulce se seznamem služeb. Pomocí OK přesouváte požadované kanály do
pravé části obrazovky. Tyto kanály nebudou nadále zobrazeny v hlavní tabulce SOUPIS KANÁLŮ, můžete
je ale později vrátit do tohoto soupisu. . Mezi tabulkami přepínáte pomocí tlačítek◄► a tlačítkem OK
zrušíte označení. Pomocí ČERVENÉHO tlačítka můžete seřadit soupisy kanálů:standardní,A-Z,
transponder,CAS.
Funkci ukončíte pomocí EXIT, MENU. Přes ŽLUTÉ tlačítké se vrátíte do tabulky VYBRAT FUNKCE.
-15VER. 03-R009
e)Nastavení favoritních
Po zmáčknutí OK nebo později ZELENÉHO tlačítka obdržíte tabulku VYBRAT FAVORITNÍ SKUPINU.
Pomocí tlačítek ▲▼ a OK vyberete požadovanou favoritní skupinu. Název skupiny můžete změnit pomocí
ZELENÉHO tlačítka. Pomocí ČERVENÉHO tlačítka můžete FAV skupinu uzamknout.
Po výběru FAV kupiny se dostanete do Nastavení favoritních, kde název FAV skupiny je napsán nad pravou
tabulkou. Tlačítky ▲▼ se pohybujete v levé tabulce se seznamem služeb. Pomocí OK přesouváte
požadované kanály do pravé části obrazovky..Tyto přesunuté kanály budete moci vyvolat při sledování
programů pomocí tlačítka FAV. Mezi tabulkami přepínáte pomocí tlačítek◄► a tlačítkem OK zrušíte
označení. Pomocí ČERVENÉHO tlačítka můžete seřadit soupisy kanálů:standardní,A-Z, transponder,CAS.
Funkci ukončíte pomocí EXIT nebo MENU nebo pomocí ŽLUTÉHO tlačítka se vrátíte do tabulky
VYBRAT FUNKCE..
f)Zobrazit službu
Pomocí ČERVENÉHO tlačítka můžete seřadit soupisy kanálů:standardní,A-Z, transponder,CAS.
Po zmáčknutí tlačítka OK obdržíte tabulku EDITOVAT. Tlačítky ▲▼a OK se pohybujete v tabulce. Máte
možnost změnit název služby nebo upravit Video PID, Audio PID a PCR PID. Zadání špatných hodnot PID
vede k zablokování příjmu programu. Změny potvrďte pomocí ANO.
Pomocí ZELENÉHO tlačítka máte možnost vložit nový kanál do seznamu služeb. Musí přesně znát všechny
jeho parametry, název zadáte v řádku SLUŽBA po zmáčknutí OK.
Funkci ukončíte pomocí EXIT nebo MENU nebo pomocí ŽLUTÉHO tlačítka se vrátíte do tabulky
VYBRAT FUNKCE..
6.5.2 NASTAVENÍ SOUPISU KANÁLŮ
Pomocí OK zobrazíte MENU ÚPRAVA SOUPISU KANÁLŮ. V pravé části se vám zobrazí tabulka Vybrat
funkce. V tabulce se pohybujete pomocí tlačítek◄► a ▲▼, pomocí OK zvolíte požadovanou funkci.
a)Náhled soupisu kanálů
Nastavením ON dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu SOUPIS KANÁLŮ funkci, kdy
posunem ▲▼a pomocí OK zobrazíte požadovaný kanál, ale SOUPIS KANÁLŮ zůstane zobrazený pro
další použití a k jeho vypnutí musíte opětovně použít tlačítko OK.
Nastavením OFF dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu SOUPIS KANÁLŮ funkci, kdy
posunem ▲▼a pomocí OK zobrazíte požadovaný kanál a SOUPIS KANÁLŮ se automaticky vypne.
b)Vyvolání soupisu kanálů
Nastavením ON dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu SOUPIS KANÁLŮ funkci, kdy po
zmáčknutí ČERVENÉHO tlačítka vyběhne tabulka třídění kanálů zpomaleně
Nastavením OFF dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu SOUPIS KANÁLŮ funkci, kdy po
zmáčknutí ČERVENÉHO tlačítka vyběhne tabulka třídění kanálů rychle
c)Favoritní uzamknout
Nastavení OFF vede k uzamčení FAV skupiny, po zmáčknutí tlačítka obdržíte požadavek na PIN kód.
Nastavením ON odstraníte blokaci
d)Zobrazovat jen filtrovaný
Nastavením ON dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu v SOUPISU KANÁLŮ po filtraci
ČERVENÝM tlačítkem seznam pouze filtrovaných kanálů (např. jen kanály, začínající písmenem A)
Nastavením OFF dostanete po zmáčknutí OK při sledování programu v SOUPISU KANÁLŮ po filtraci
ČERVENÝM tlačítkem seznam pouze filtrovaných a nefiltrovaných kanálů (např. za kanály, začínající
písmenem A pokračují kanály B,C..)
Důležité na závěr:
Technická specifikace, struktura MENU a programové vybavení (sw) přijímače mohou být
výrobcem v rámci zlepšení funkcí přijímače bez předchozího upozornění změny a proto může
dojít k odchylkám od tohoto návodu.
Na tyto změny nemůže být uplatňovat odpovědnost za vady prodané věci (záruka) vyplývající
z Občanského zákoníku.
-16-
VER. 03-R009
Popis možných závad:
!!Při jakýchkoliv problémech proveďte nejprve restart přijímače vypínačem na zadní straně přijímače!!
Příčiny
Řešení
Žádný obraz není, ale OSD Menu jde zobrazit!
Satelitní zařízení není správně nainstalováno.
Přezkoušejte prosím vaše vedení od LNB až po přijímač
a prověřte také správné nasměrování sat antény.
Vadné LNB nebo DiSEqC přepínač.
Vyměňte prosím LNB nebo DiSEqC přepínač.
Vadná frekvence oscilátoru.
Prověřte prosím nastavení v instalačním Menu zda typ
LNB oscilátoru souhlasí s typem LNB namontovaným.
Velká ztráta v kabelu.
Doporučujeme používat jen koaxiální kabely určené pro
příjem digitálního satelitního vysílání (BELDEN)
Vadné propojení.
Opravte vadné konektory.
Nesprávně nastavená hodnota pro přepínač v Zjistěte zapojení družic na vstupech DiSEqC přepínače
Menu.
a tyto hodnoty nastavte v instalačním Menu přijímače
(1,2,3,4)
Není správně zasunutá karta a přijímač Kartu vložte čipem od sebe a dolů do čtečky nebo čipem
neidentifikuje správně kartu.
nahorů do modulu nebo je zoxidovaný čip kartypřegumujte měkkou gumou.
Deformovaná vylamovací karta-podlepte kartu z druhé
stramy čipu papírovou samolepkou
Prošlá platnost karty.
V Menu ověřte platnost vaší karty.
Požádejte provozovatele karty o zaslání REFRESH na
kartu.
Není obraz ani síla signálu
Tuner byl ve zkratu, je poškozen, předat na
mimozáruční opravu do servisu
Není obraz na programů a následně je Némáte oprávnění sledovat program nebo je stream
zablokován přijíma
programu mimo normu přijímače, restartujte přijímač a
program vymažte se seznamu programů
Dálkové ovládání nefunguje!
Vybité baterie.
Vyměňte baterie za jiné.
Špatné přepínání nebo nepřepíná vůbec
Zkontrolujte jestli není horní část znečištěna od nápojů
nebo jestli nejsou vytečené baterie.Předejte dalkové
ovládání do servisu (mimozáruční oprava).
Dálkové ovládání nepřepíná.
Vysílač musí být namířen na přední panel přijímače
nebo jde o poruchu SW (zamrznutí). Restartuje přijímač
vypnutím a zapnutím ze sítě 220V.
Přijímač nereaguje na dálkové ovládání
RESTARTUJTE přijímač - vypněte a zapněte ze sítě
Žádný zvuk!
Povysunutý SCART kabel
Prověřte zda je správně zasunut kabel do vstupu TV
nebo VID.
Vadný AV kabel od přijímače k televizoru.
Prověřte scart kabel, jen po něm lze stereo zvuk přivést
do televizoru.
Předvolený špatný zvukový mod, programy Prověřte nastavení Audia.
nejsou v daném jazyce
Rušení v obraze
Rušení RF modulátoru přijímače interferencí s Změňte výstupní kanál modulátoru přijímače
pozemní TV anténou
Špatné barvy, trhaný obraz
Přepněte normu NTSC na PAL
Černobílý zarušený obraz na VCR/AUX
Přepněte AV výstup s YUV na RGB nebo CVBS
-17VER. 03-R009

Podobné dokumenty

Regiální zpravodaj - číslo 2 (červen 2010)

Regiální zpravodaj - číslo 2 (červen 2010) napájena z transformátorů 400/110 kV společnosti ČEPS. Do provozu by nová transformační stanice v Hladkých Životicích, která spolu se stanicemi Nošovice, Albrechtice a Lískovec zajistí dlouhodobé s...

Více

Untitled - Prague Fringe Festival

Untitled - Prague Fringe Festival Vítejte na kulturním maratónu, kterým je Fringe festival Praha 2006 – to nejlepší z divadla, kabaretu, hudby, komedie a tance vybráno z celého světa, inscenace jsou velmi vizuální, trvají okolo jed...

Více

manual-ibi1500t11

manual-ibi1500t11 vytvářet škodlivé rušení ostatních zařízení umístěných v těsné blízkosti. Neexistuje však žádná záruka, že k tomuto rušení nedojde při konkrétní instalaci. Pokud toto zařízení způsobí škodlivé ruše...

Více

PROXIMA Z 6421-8441 CZ

PROXIMA Z 6421-8441 CZ 4.Při vykonávání všech prací používejte vhodné (předepsané) osobní ochranné prostředky (pracovní obuv, rukavice atd). SPOUŠTĚNÍ MOTORU 5.Spouštění motoru sjížděním ze svahu není dovoleno. 6.Rozjížd...

Více