Rozhledy na úrovňových křižovatkách

Komentáře

Transkript

Rozhledy na úrovňových křižovatkách
11.12.2011
KŘIŽ‐04‐Úrovňové‐Rozhledy.ppt
KŘIŽOVATKY
Úrovňové křižovatky (neokružní)
2
.
14:51:00
8. ROZHLEDY
Ing. Vladislav Křivda, Ph.D.
Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB‐TU Ostrava
3
14:51:00
Obecně
ZDROJ: ČSN 73 6102
Návrhové prvky
4
14:51:00
• řidič musí mít nerušený rozhled na:
• paprsky křižovatky
• vlastní křižovatku
• dopravní značky
• SSZ
• na vedlejší komunikaci musí být umožněn rozhled na celou dopravní značku a to v celém rozhledovém poli (podrobněji viz později)
• nelze‐li zajistit rozhled na dopravní značku umístěnou před křižovatkou, navrhne se osazení předběžné značky a doporučuje se doplnit ji žlutým přerušovaným světlem a/nebo zvýrazněným podkladem v zastavěném území a zastavitelné ploše, popř. osadit další značku nad řadicí pruhy v křižovatce!
Z1
Obecně
• Posouzení rozhledů vychází z:
• dovolené rychlosti v daném místě dle zákona č. 361/2000 Sb.
ZDROJ: ČSN 73 6102
6
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Obecně
• návrhy změn v ČSN 73 6102 jsou zvýrazněny červeně a označeny takto:
• dosažitelné rychlosti v místech, kde v okolí posuzovaného místa je takové dopravně‐technické uspořádání, které donutí řidiče snížit rychlost (např. směrový oblouk)
Z1
5
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007
• kapitola 5.2.9 Rozhled na křižovatkách
• směrodatné rychlosti podle ČSN 73 6101 na křižovatkách mimo obec, pokud to dopravně‐technický stav vyžaduje
• směrodatná rychlost je očekávaná rychlost osobních automobilů umožněná d
dopravně‐technickým stavem určitého úseku silnice nebo dálnice, kterou ě t h i ký t
čitéh ú k il i
b dál i kt
nepřekračuje 85 % jinak neomezovaných řidičů na mokré vozovce
• vycházíme z dovolené rychlosti na daném místě podle zákona č. 361/2000 Sb.
• na křižovatkách v extravilánu
křiž tká h
t ilá lze snížit na směrodatnou
l
ížit
ě d t
rychlost hl t (dle ČSN 73 6101)
(dl ČSN 73 6101)
• donutíme‐li (např. směrovým obloukem) řidiče snížit rychlost, lze pak vycházet z dosažitelné rychlosti zjištěné výpočtem:
• pozn.: v platné normě i dle tab. 12 v ČSN 736101
Související předpis
Obecně
• rozhled mezi paprsky křižovatky a příslušnými jízdními pruhy umožňují rozhledové trojúhelníky (viz obr. 50, 51 a 52 – viz později):
• délky stran rozhledového trojúhelníku závisí:
• na nejvyšší dovolené rychlosti, případně směrodatné rychlosti na silnicích, • na způsobu úpravy přednosti v jízdě (přednost v jízdě upravená dopravními značkami, přednost v jízdě zprava) • a na příčném uspořádání hlavní komunikace. • nejdelší strana rozhledového trojúhelníku je „přímka“ spojující rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci s rozhledovým bodem vozidla na hlavní komunikaci (viz obr. 50, 51 a 52 – viz později)
1
11.12.2011
Obecně
8
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
• rozhledový trojúhelník musí být bez překážek bránících rozhledu
• při určování, zda uvažovaný předmět je překážkou rozhledu, se vychází ze směrového, výškového a příčného uspořádání křižujících se komunikací, polohy a výšky příslušného předmětu a rozhledových bodů vozidel
ř d ě
hl d ý h b dů
id l
• rozhledový bod vozidla na vedlejší komunikaci reprezentující oči řidiče je umístěn:
• v ose vozidla ve vzdálenosti 2,00 m od přídě vozidla, • ve výšce 1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1 a 2,0 m pro vozidla skupiny 2,3,4 • z rozhledového bodu musí být vidět část vozidla přijíždějící po hlavni komunikaci ve výšce alespoň 0,5 m nad vozovkou. Obecně
• překážky rozhledu:
• jsou to předměty v rozhledovém trojúhelníku, jejichž největší výška přesahuje výšku
0,25 m pod úrovní příslušného rozhledového paprsku
• rozhledový paprsek = spojnice rozhledového bodu vozidla na vedlejší komunikaci a částí vozidla přijíždějícího po hlavní komunikaci ve výšce alespoň 0,5 m nad vozovkou
• rozdělení:
• trvalé překážky (např. budovy, ploty, zdi, protihlukové stěny, terén, stromy) • přechodné překážky (např. parkující vozidla, skupiny chodců, vegetace, shrnutý nebo přechodné překážky (např parkující vozidla skupiny chodců vegetace shrnutý nebo
navátý sníh) 1) zákon č. 361/2000 Sb.
Z1
14:51:00
• rozhledový bod vozidla na hlavní komunikaci je bod přídě vozidla v jeho ose ve výšce:
• 1,0 m nad vozovkou pro vozidla skupiny 1 a 2,0 m pro vozidla skupiny 2,3,4. ZDROJ: ČSN 73 6102
7
• za překážku rozhledu se nepovažují předměty, které nesplňují ustanovení v 1. odstavci, ale:
• mají šířku do 0,15 m (např. sloupky dopravních značek, sloupy veřejného osvětlení, stromy), • jsou umístěny ve vzájemných vzdálenostech přes 10 m a nevytvářejí řady, které z určitých míst komunikace zacloňují rozhled
• jsou‐li v rozhledovém trojúhelníku stromy, musí být jejich větve nejméně 2,0 m nad úrovní příslušných rozhledových paprsků.
• toto normové schéma umožňuje vzájemný rozhled mezi vozidly na paprscích křižovatky
9
14:51:00
Obecně
• nelze‐li na navrhované průsečné nebo stykové křižovatce umožnit rozhled pro uvažovanou rychlost na hlavní komunikaci, např. s ohledem na zástavbu, případně jiné neodstranitelné překážky rozhledu, a/nebo umístění v trase s malými poloměry směrových oblouků (zejména při rekonstrukcích), je možné:
10
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
14:51:00
a) navržením vhodných dopravně technických opatření (např. zúžením jízdních pruhů, šikanou, zpomalovacími prvky, návrhem okružní křižovatky, zřízením zóny tempo 30, případně zvýšením úrovně plochy křižovatky), snížit rychlost a umožnit tak dosažitelné rozhledy Tato opatření se nenavrhují na silnicích I tř na kterých se postupuje podle b)
rozhledy. Tato opatření se nenavrhují na silnicích I. tř., na kterých se postupuje podle b)
11
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
b) v odůvodněných případech využitím dopravních opatření (např. zjednosměrnění
provozu, úprava průjezdu křižovatkou) nebo místní úpravou provozu (poptávkové nebo zabezpečené SSZ s trvalým provozem, dopravní značky a zařízení, dopravní zrcadla) zlepšit podmínky pro bezpečnost silničního provozu
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
Pro určení rozhledových trojúhelníků se uplatní tyto podmínky:
12
14:51:00
a) přednost v jízdě na křižovatce podle zákona č. 361/2000 Sb.:
• vzdálenost pro zastavení Dz se rovná délce rozhledu pro zastavení: • na silnicích podle ČSN 73 6101 • na místních komunikacích podle ČSN 73 6110
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
b) skladba dopravního proudu na vedlejší komunikaci vjíždějícího na hlavní komunikaci vyjádřená čtyřmi skupinami vozidel zastoupenými vozidly podle tabulky 17, které jsou směrodatné pro určení rozhledových trojúhelníků
• USPOŘÁDÁNÍ B:
• křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci • a dopravní značkou „Dej přednost v jízdě“, umístěnou na vedlejší komunikaci.
• USPOŘÁDÁNÍ C:
• křižovatka s předností v jízdě zprava (tj. bez vyznačení přednosti dopravním značením)
1) zákon č. 361/2000 Sb.
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
• USPOŘÁDÁNÍ A:
• křižovatka s předností v jízdě na hlavní komunikaci určenou dopravní značkou „Hlavní pozemní komunikace“, umístěnou na hlavní komunikaci
• a dopravní značkou „Stůj, dej přednost v jízdě“, p
„ j, j p
j
,
umístěnou na vedlejší komunikaci.
2
11.12.2011
13
c) požadavek na zajištění rozhledu pro určitou skupinu vozidel podle tabulky 17 (viz dříve) na různých úrovňových křižovatkách určených v tabulce 18:
14
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
15
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
• pro určení požadovaného rozhledu na úrovňových křižovatkách jsou rozhodující křižovatkové pohyby, které vyžadují největší rozhledové trojúhelníky (nejdelší vzdálenosti rozhledu)
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
d) požadavek čtyři typická příčná uspořádání komunikace s předností v jízdě s geometrií podle přílohy E (šířky jízdních pruhů 3,50 m):
(a) dvoupruhová komunikace;
(b) třípruhová komunikace (dvoupruhová komunikace s přídatným pruhem pro odbočení vlevo, silnice 2 + 1);
(c) čtyřpruhová komunikace se středním dělicím pásem celkové šířky 4,0 m (0,5 + 3,0 + 0,5);
(d) čtyřpruhová komunikace se středním tramvajovým pásem šířky 7,0 m;
e)) rychlostní charakteristiky:
hl t í h kt i tik
• rovnoměrné zrychlení vozidel podle tabulky 17;
• zpomalení vozidla 2,0 m/s2 brzděním;
• reakční doba pro vozidlo na komunikaci s předností v jízdě 2,5 s;
• přípustné omezení směrodatné nebo nejvyšší dovolené rychlosti vozidel na hlavní komunikaci vyvolané silničním provozem na 75 %.
Městská
komunikace
14:51:00
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
16
14:51:00
POZNÁMKA:
V případě odlišného příčného uspořádání od typického podle 5.2.9.2.2 d) (např. nedělený čtyřpruh, odlišné šířky jízdních pruhů o více jak 0,25 m, jiný úhel, parkovací pruhy nebo pásy a dalších odlišností od předpokládaných charakteristik k výpočtu stran rozhledových trojúhelníků) se určí rozhled výpočtem podle přílohy E.
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
• pro odbočování vlevo z vedlejší komunikace na hlavní dvoupruhovou komunikaci se uvažuje vozidlo B (viz obrázek 50) přijíždějící ke křižovatce zprava v přilehlém jízdním pruhu
• pro průsečné a stykové křižovatky jsou z hlediska zajištění rozhledu nejnáročnější tyto pohyby:
a) odbočení vlevo z vedlejší komunikace vzhledem k vozidlu přijíždějícímu ke křižovatce po hlavní komunikaci zprava
18
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
ZDROJ: ČSN 73 6102
17
b) odbočení vpravo z vedlejší komunikace vzhledem k vozidlu přijíždějícímu ke křižovatce po hlavní komunikaci zleva
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
• na hlavní dvoupruhové komunikaci, kde je zákaz předjíždění, uvažuje se vozidlo B (viz obrázek 51) v odlehlém jízdním pruhu
• na čtyř a více pruhových hlavních komunikacích se vozidlo B
uvažuje v levém jízdním pruhu odlehlého jízdního pásu
• pro odbočení vpravo z vedlejší komunikace se ve všech případech uvažuje vozidlo C (např. viz obrázek 50) na hlavní komunikaci, přijíždějící ke křižovatce zleva po přilehlém jízdním pásu
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
3
11.12.2011
19
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
21
ZDROJ: ČSN 73 6102
Uspořádání A
14:51:00
22
Uspořádání A
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
23
Rozhledová pole a rozhledové trojúhelníky
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
20
Uspořádání A
24
Uspořádání A
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
+ autobus
4
11.12.2011
25
Uspořádání A
27
Uspořádání A
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
26
Uspořádání A
14:51:00
28
Uspořádání B
14:51:00
30
14:51:00
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
Uspořádání B
ZDROJ: ČSN 73 6102
29
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
Uspořádání B
5
11.12.2011
Uspořádání B
31
Uspořádání B
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
32
Uspořádání B
33
34
Z1
Z1
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Uspořádání B
Uspořádání C
35
14:51:00
36
Uspořádání C
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
ZDROJ: ČSN 73 6102
dle uspořádání B
6
11.12.2011
37
Křižovatky se SSZ
38
39
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
ZDROJ: ČSN 73 6102
14:51:00
Výhled z místa řidiče
Literatura
• ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007
• kapitola 5.2.9 Rozhled na křižovatkách
• návrhy změn v ČSN 73 6102 jsou zvýrazněny červeně a označeny takto:
Z1
• Mahdalová, I. Rozhledy na křižovatkách (téma 5). Podklady z přednášek do předmětu Městské komunikace a křižovatky, KDS, FAST, VŠB‐TU Ostrava, 2010
ZDROJ: ČSN 73 6102
Z1
7

Podobné dokumenty

Návrhové prvky úrovňových křižovatek

Návrhové prvky úrovňových křižovatek KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní)

Více

Návod na ovládání Isotra Energy

Návod na ovládání Isotra Energy Mezi vytvořenými položkami lze přepínat tlačítky

Více

R6 Olšová vrata

R6 Olšová vrata navrženy jednotně v celé délce o šíři 1,5 metru. Délka

Více

Technická zpráva

Technická zpráva funkčních skupin podle ČSN 73 6110 se jedná o: Obytná zóna skupina D1. V uličním prostoru š.10,0m je umístěna vozovka š.4,5m s jednostranným příčným sklonem max 2,5%. Pěší trasa v obytné zóně je so...

Více

Informace z obce - občasník jaro 2011

Informace z obce - občasník jaro 2011 týká změn území, to znamená - vyjádření k předloženým studiím na pozemcích určených územním plánem ke stavbě. Studie jsou územním plánem povinností. K těmto rozhodnutím je potřeba usnesení zastupit...

Více

OPORY = Šablona modulu /TST - Pro distanční vzdělávání

OPORY = Šablona modulu /TST - Pro distanční vzdělávání při návrhu křižovatek v zastavěném území, proto je tato problematika řešena tabulkou v normě ČSN 73 6110. Vzdálenost křižovatek je samozřejmě řešena i u extravilánových komunikací a proto jsou tyto...

Více

Směrnice o pohybu na lyžařských tratích

Směrnice o pohybu na lyžařských tratích 2. Odstranit nebo vhodným způsobem zabezpečit .(ochrannými matracemi, oplůtky , sítěmi a pod). překážky na lyžařských tratích, které mohou být příčinou úrazu při kontaktu s uživatelem lyžařských tr...

Více