5EN252 MICROECONOMICS I.

Komentáře

Transkript

5EN252 MICROECONOMICS I.
AKREDITAČNÍ FORMULÁŘ PŘEDMĚTU NA VŠE V PRAZE
5EN252
Kód předmětu
Course Unit Code
MICROECONOMICS I.
5EN252
Název v jazyce výuky
Name in Language of
Instruction
Název česky
Name in Czech
Název anglicky
Name in English
Počet kreditů
Number of Credits
Forma výuky
Teaching Format
Jazyk výuky
Language of Instruction
Garant
Sponsor
Výchozí předmět(y)
Prerequisites
Microeconomics I.
Mikroekonomie I.
Microeconomics I.
6
Přednášky / Lectures: 2
Cvičení (semináře) / Seminars: 2 (hodin týdně / hours per week)
anglický / English
prof. Ing. Robert Holman, CSc.
5EN100, 4MM101
Anotace
Catalogue Description
Analýza rozhodování spotřebitele a výrobce na
trzích zboží a služeb a na trzích výrobních
faktorů
s
použitím
středně
pokročilého
analytického aparátu; rozhodování v podmínkách
rizika a nejistoty; všeobecná rovnováha trhů;
případy selhání trhů, zásahy státu do tržního
procesu.
The analysis of consumer and producer choice
(both final goods and imput markets) using
intermediate analytic tools. Other themes:
decision making in situations involving risk and
uncertianty, general equilibrium, market failures,
gouverment interventions.
Výstupy předmětu
Learning Outcomes
Po úspěšném absolvování bude student ovládat
nejdůležitější koncepty teorie spotřebitele, teorie
firmy a teorie tržní rovnováhy. Zvládnutí těchto
témat bude podloženo používaním a rozvojem
kvantitativních technik na středně pokročilé
úrovni.
Tyto
nástroje
jsou
základním
předpokladem k rigorozní analýze společenských
jevů.
Upon successful completion of this course,
students will be able to demonstrate knowledge
and understanding of the most important aspects
of consumer theory, theory of firm and concept of
market equilibrium. This will include further
development of quantitative techniques at the
inermediate level and therefore will constitute the
students´ ability to analyze social phenomena
rigorously.
Osnova
Course Contents
1.
Metoda a předmět ekonomie,
spotřebitelská substituce, rozpočtové omezení,
kardinalistický a ordinalistický přístup.
2.
Poptávka: křivka poptávky, substituční a
důchodový efekt, cenová elasticita poptávky,
Engelova křivka, důchodová a křížová elasticita
poptávky, spotřebitelův přebytek.
3.
Volba mezi spotřebou a volným časem
4.
Volba mezi přítomnou a budoucí
spotřebou: časová preference, optimální
kombinace přítomné a budoucí spotřeby.
5.
Rozhodování v podmínkách rizika:
The subject and method of economics
The Theory of the Consumer
- cardinal and ordinal approach, budget
constraint, consumer substitution
- demand, substitution and income effects, price
elasticity, Engel´s curve
- choice between consumption and leisure;
between current and future consumption
- uncertainty and risk, expected utility
The Theory of the Firm
1
očekávaný výnos, očekávaný užitek, informace
snižující riziko, pojištění proti riziku, diverzifikace.
6.
Firma: transakční náklady a existence
firmy, cíle firmy, problém pána a správce
7.
Produkce a náklady: produkční funkce a
náklady firmy: krátkodobá produkční funkce,
dlouhodobá produkční funkce, technická
substituce.
8.
Společenské náklady a nabídka:
společenské náklady, nabídka v krátkém a
dlouhém období
9.
Směna: hranice produkčních možností,
optimální kombinace produkce, směna na
základě odlišných spotřebních preferencí, směna
na základě odlišných produkčních možností:
absolutní výhody a komparativní výhody,
mezinárodní obchod a Heckscher-Ohlinova
teorie,migrace, obchodní ochranářství
10.
Tržní rovnováha a tržní cena; přínosy ze
směny, změny rovnováhy, státní zásahy.
11.
Nedokonalé trhy: příjemce a tvůrce ceny,
tvorba ceny na nedokonalém trhu, cenová
diskriminace, monopolistická konkurence,
oligopoly (Cournotův, Bertrandův), kartel,
Nashova rovnováha, otevřené a regulované trhy
12.
Informace: výběr podle kvality, adverzní
selekce (nepříznivý výběr), morální hazard,
signalizace, motivace, asymetrické informace
13.
Monopol a konkurence: rovnováha
monopolu, diskriminující monopol, vlastnictví
jedinečného faktoru, monopol a konkurence jako
proces, přirozený monopol, síťový efekt.
14.
Trhy práce: produkční funkce a poptávka
po práci, tržní nabídka práce, rovnováha trhu
práce, odbory, minimální mzda, diskriminace na
trzích práce, nezaměstnanost, pracovní rizika a
kompenzující mzdové rozdíly.
15.
Kapitál a úrok: používání a investování
kapitálu, příležitost investovat a ochota spořit, trh
zapůjčitelných fondů, nominální a reálná úroková
míra, alokace kapitálu, lidský kapitál.
16.
Investiční rozhodování: trhy s aktivy, míra
návratnosti, aktiva uspokojující spotřebu, volba
mezi investičními projekty, trhy cenných papírů,
riziková aktiva, střední hodnota a rozptyl užitku,
měření rizika, rovnováha trhu s rizikovými aktivy
17.
Všeobecná rovnováha a efektivnost:
všeobecná rovnováha trhů, efektivnost ve
výrobě, efektivnost v rozdělování, efektivní
kombinace statků, kompenzační platby.
18.
Externality a volné zdroje: společenské a
soukromé náklady a výnosy, daně a subvence k
potlačení externalit, vlastnická práva a Coaseho
teorém, volné zdroje
19.
Veřejné statky a veřejná volba:
nevylučitelnost a problém černého pasažéra,
nezmenšitelnost (nerivalita), veřejná volba:
politický trh, teorém středového voliče, racionální
neznalost voliče, zájmové skupiny,
20.
Právo a ekonomie: zločin a trest, trestní
odpovědnost, vzájemné nehody.
- the nature and emergence of the firm
- the production and costs, short run, long run
- supply in short and long run
- profit maximization
The Market Equilibrium and Market Structures
- exchange; PPF, sources of exchange potenitial,
international trade, Heckscher-Ohlin Theory,
migration, protectionism
- market equilibrium, changes of equilibrium and
effects of guvernment intervetions
- imperfect markets: price making, price
discrimination, monopoly, natural monopoly,
network effects, monopolistic competition,
oligopoly
(Cornout,
Bertrand),
imperfect
information (adverse selection)
Imput Markets
- labor, production function and demand for labor,
supply of labor, discrimination and labor markets,
- capital markets, the optimal investment
decision, human capital
General Equilibrium and Efficiency
- Edgeworth box diagram, Pareto Efficiency
Externalities
Pigou´s tax, Coase´s Theorem,
Public goods
- free-rider problem, nonexlusion and nonrival
character of public goods
- public choice, political market, rational
ignorance, the median voter theorem, interest
groups
Economics of Information
- adverse selection, signalling, asymetric
information
Law & Economics
- crime and punishment
2
Metody výuky a studijní zátěž / Teaching Methods and Student Workload
Kredity /
Credits*
Druh / Type
Účast na přednáškách
1,0
Participation in Lectures
Průběžná příprava na přednášky
0,5
Preparation for Lectures
Účast na cvičeních/seminářích
1,0
Participation in Seminars
Průběžná příprava na cvičení/semináře
1,5
Preparation for Seminars
Příprava projektu/seminární práce/případové studie
0,0
Preparation of the term project/term paper/case study
Příprava vystoupení
0,0
Presentation
Příprava na průběžný test/průběžné testy
0,5
Preparation for Mid-term Test(s)
Příprava na závěrečný test/závěrečnou zkoušku
1,0
Preparation for Final Test/Exam
Jiná zátěž:
Other workload:
0,5
6,0
Celková pracovní zátěž / Total Workload
* Jeden kredit odpovídá 26 hodinám studijní zátěže průměrného studenta. / One credit corresponds to 26 hours of workload for an average student.
Požadavky na ukončení předmětu / Course Requirements and Assessment
Druh požadavku / Requirement Type
Aktivita na přednáškách/cvičeních/seminářích
Váha / Weight
24 %
Active Lecture / Seminar Participation
Vypracování projektu/seminární práce/případové studie
%
Term Project / Term Paper / Case Study
Vystoupení
%
Presentation
Absolvování průběžného testu / průběžných testů
26 %
Mid-term Test(s)
Absolvování závěrečného testu / závěrečné zkoušky
50 %
Final Test / Exam
Jiný požadavek:
Celkem / Total
Zvláštní podmínky:
%
100 %
Other Assignment:
Special Requirements:
Literatura předmětu / Recommended Reading
Typ
†
Type
ISBN
Z
0-03-033593-0
Z
0-393-92702-4
D
978-0-202-309
Název knihy
Autoři
Rok
Book Title
Authors
Year
Microeconomics Theory: Basic Principles and
Nicholson, W.
Extensions
Intermediate Microeconomics: A Modern
Varian, H. R.
Approach (selected chapters)
Economic Theory
Becker, G. S.
2002
2005
2007
† Z = základní literatura, D = doporučená literatura. / Z = required reading, D = additional reading.
Datum poslední aktualizace: 19.9.2008 12:25
3

Podobné dokumenty

Struktura zkoušek PET a FCE (PDF, velikost 280.86kB)

Struktura zkoušek PET a FCE (PDF, velikost 280.86kB) zkoušky, abyste složil/a celou zkoušku). Úspěšní kandidáti obdrží certifikát a jednu ze dvou známek - Pass with Merit a Pass, neúspěšní kandidáti známku Narrow Fail nebo Fail. Jaké materiály jsou v...

Více

5EN411 EKONOMIE II.

5EN411 EKONOMIE II. 8. Nedokonalá konkurence. Územní rozptýlenost trhu a heterogenita produktu. Tvorba ceny. Cenová diskriminace. Monopolistická konkurence a efektivnost. 9. Olidopoly. Strategické chování a modely ol...

Více

MIKROEKONOMIE (MIK): MICROECONOMICS

MIKROEKONOMIE (MIK): MICROECONOMICS production and producer behaviour, production function, theory of market equilibrium, market structures and their analysis, optimization of producer situation, elasticity of functions – demand, sup...

Více

P 5 Monopol. k. + Oligopol

P 5 Monopol. k. + Oligopol Za rozmanitost se platí. Nebylo by na světě lépe, kdyby namísto této drahé diverzifikované nabídky existovala jen jedna, ale výrazně levnější řada modelů? Nevnucují nám rozmanitost výrobci? Nevede ...

Více

3.1 Studijní program Economics and Management (EMAJ)

3.1 Studijní program Economics and Management (EMAJ) 4. Chování nedokonale konkurenčních tržních struktur; směna, tržní rovnováha, monopol, cenové diskriminace a regulace monopolu, chování monopolistické firmy a odvětví, oligopolní a duopolní trhy, m...

Více

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů

studijním programu - Fakulta mezinárodních vztahů Fundamental philosophy, values, academic and methodological profile of the program The aim of the program Bachelor of International Business is to educate economists and equip them with a standard ...

Více

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze

Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze Děkan: prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. Fakulta svou pedagogickou a vědecko-výzkumnou činností je zaměřena na oblast ekonomiky a řízení různých podnikatelských subjektů – od malých a středních podnik...

Více

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu

Informace pro nové studenty bakalářského studijního programu Děkan: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. Fakulta nabízí studium oborů zaměřených na širokou oblast financí včetně bankovnictví, pojišťovnictví a měnové politiky, na oblast manažerského a finančního...

Více