Příloha 1 - Praha 18 Letňany

Komentáře

Transkript

Příloha 1 - Praha 18 Letňany
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
- Odbor územního rozvoje a výstavby Zenklova 35, 180 48 Praha 8
Spis. zn.: MCP8 138709/2012/OV.Doh, Pet
Č.jedn.: MCP8 079036/2016
Vyřizuje: Ing. Vendula Peterková
Praha, dne 25.7.2016
Čimice/p 1039
ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Výroková část:
Úřad městské části Praha 8, odbor územního rozvoje a výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13
odst.1 písm. c/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen "stavební zákon") a podle vyhlášky č.55/2000 Sb. hl.m.Prahy, kterou se vydává Statut
hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební úřad") v územním řízení posoudil podle § 84
až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby (dále jen "rozhodnutí o umístění
stavby"), kterou dne 15.10.2012 podala společnost
PREdistribuce, a.s., IČO 27376516, Svornosti 19a/3199, 150 00 Praha 5-Smíchov,
kterou zastupuje společnost SUDOP Energo s.r.o., IČO 62577298, Olšanská 1a/2643,
130 00 Praha 3-Žižkov
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:
Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě
územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
rozhodnutí o umístění stavby
"Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever"
Praha 9 - Vysočany, Praha 9 - Prosek, Praha 8 - Střížkov, Praha 8 - Kobylisy, Praha 8 - Čimice,
Praha 8 - Bohnice, Praha 18 - Letňany, Praha - Ďáblice, Praha - Dolní Chabry
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1039 (ostatní plocha), parc. č. 1040 (ostatní plocha),
parc. č. 1041/1 (zahrada), parc. č. 1041/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1042/1 (orná půda),
parc. č. 1042/2 (orná půda), parc. č. 1060 (ostatní plocha) v katastrálním území Čimice, parc. č. 1777/1
(ostatní plocha), parc. č. 1777/13 (ostatní plocha), parc. č. 1777/14 (ostatní plocha), parc. č. 2347 (ostatní
plocha), parc. č. 2352/1 (ostatní plocha), parc. č. 2352/6 (ostatní plocha), parc. č. 2353/10 (ostatní
plocha), parc. č. 2353/11 (ostatní plocha), parc. č. 2624/2 (ostatní plocha), parc. č. 2625/8 (orná půda),
parc. č. 2623/2 (orná půda), parc. č. 2623/4 (orná půda), parc. č. 2623/7 (orná půda), parc. č. 2624/1
(ovocný sad), parc. č. 2625/1 (orná půda), parc. č. 2625/2 (orná půda), parc. č. 2625/3 (orná půda),
parc. č. 2625/4 (orná půda), parc. č. 2625/5 (orná půda), parc. č. 2625/6 (orná půda), parc. č. 2626/1 (orná
půda), parc. č. 2634/1 (ostatní plocha), parc. č. 2634/2 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území
Kobylisy, parc. č. 616/1 (orná půda), parc. č. 616/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 616/25 (ostatní
plocha), parc. č. 616/26 (ostatní plocha), parc. č. 616/37 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 616/38
(ostatní plocha), parc. č. 616/39 (ostatní plocha), parc. č. 616/40 (ostatní plocha) v katastrálním území
Bohnice, parc. č. 1488 (ostatní plocha), parc. č. 1494/1 (ostatní plocha), parc. č. 1499/31 (ostatní plocha),
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
2
parc. č. 1499/34 (ostatní plocha), parc. č. 1499/37 (ostatní plocha), parc. č. 1742/4 (orná půda),
parc. č. 1742/140 (orná půda), parc. č. 1742/141 (orná půda), parc. č. 1743/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1743/2 (ostatní plocha), parc. č. 1743/3 (ostatní plocha), parc. č. 1743/7 (ostatní plocha)
v katastrálním území Dolní Chabry, parc. č. 88/1 (ostatní plocha), parc. č. 194/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1172/1 (ostatní plocha), parc. č. 1172/2 (ostatní plocha), parc. č. 1172/3 (ostatní plocha),
parc. č. 1211 (ostatní plocha), parc. č. 1212 (ovocný sad), parc. č. 1213/1 (ostatní plocha), parc. č. 1232/2
(orná půda), parc. č. 1232/5 (orná půda), parc. č. 1232/6 (orná půda), parc. č. 1252 (ostatní plocha),
parc.č. 1253/1 (orná půda), parc. č. 1259 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1260/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1261/4 (ostatní plocha), parc. č. 1262 (lesní pozemek), parc. č. 1264/1 (lesní pozemek),
parc. č. 1548/9 (orná půda), parc. č. 1548/12 (orná půda), parc. č. 1548/13 (orná půda), parc. č. 1548/21
(orná půda), parc. č. 1548/25 (orná půda), parc. č. 1548/27 (orná půda), parc. č. 1548/85 (orná půda),
parc. č. 1548/86 (orná půda), parc. č. 1548/106 (orná půda), parc. č. 1548/107 (orná půda),
parc. č. 1548/108 (orná půda), parc. č. 1548/112 (orná půda), parc. č. 1548/113 (orná půda),
parc. č. 1548/115 (orná půda), parc. č. 1548/118 (orná půda), parc. č. 1548/151 (orná půda),
parc.č. 1548/152 (orná půda), parc.č. 1548/153 (orná půda), parc. č. 1552/2 (orná půda), parc. č. 1552/3
(orná půda), parc. č. 1552/4 (orná půda), parc. č. 1552/5 (orná půda), parc. č. 1552/6 (orná půda),
parc.č. 1228/2 (ostatní plocha), parc. č. 1729/15 (orná půda), parc. č. 1729/18 (orná půda),
parc. č. 1729/22 (orná půda), parc. č. 1729/23 (orná půda), parc. č. 1729/35 (orná půda), parc. č. 1729/36
(orná půda), parc. č. 1729/99 (orná půda), parc. č. 1729/100 (orná půda), parc. č. 1729/101 (orná půda),
parc. č. 1729/102 (orná půda), parc. č. 1729/103 (orná půda), parc. č. 1729/104 (orná půda),
parc. č. 1729/106 (orná půda), parc.č. 1729/109 (orná půda), parc. č. 1729/253 (orná půda),
parc. č. 1729/254 (orná půda), parc. č. 1729/255 (orná půda), parc. č. 1729/313 (orná půda),
parc. č. 1729/363 (orná půda), parc. č. 1729/492 (orná půda), parc. č. 1740 (zahrada), parc. č. 1746/3
(ostatní plocha), v katastrálním území Ďáblice, parc. č. 535/5 (ostatní plocha), parc. č. 535/8 (ostatní
plocha), parc. č. 535/10 (ostatní plocha), parc. č. 536/1 (orná půda), parc. č. 536/4 (ostatní plocha),
parc. č. 536/5 (ostatní plocha), parc. č. 536/6 (ostatní plocha), parc. č. 536/7 (ostatní plocha),
parc. č. 536/8 (orná půda), parc. č. 536/9 (ostatní plocha), parc. č. 537/1 (orná půda), parc. č. 537/5
(ostatní plocha), parc. č. 537/8 (orná půda) v katastrálním území Střížkov, parc. č. 1394/1 (ostatní
plocha), parc. č. 1394/2 (ostatní plocha), parc. č. 1394/9 (ostatní plocha), parc. č. 1395/1 (ostatní plocha),
parc. č. 1395/11 (ostatní plocha), parc. č. 1402/13 (ostatní plocha), parc. č. 1404/2 (zastavěná plocha
a nádvoří), parc. č. 1670 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1671/1 (ostatní plocha), parc. č. 1671/2
(ostatní plocha), parc. č. 1671/6 (zahrada), parc. č. 1672/1 (ostatní plocha), parc. č. 1672/3 (ostatní
plocha), parc. č. 1673/1 (orná půda), parc. č. 1673/4 (ostatní plocha), parc. č. 1673/8 (ostatní plocha),
parc. č. 1673/10 (ostatní plocha), parc. č. 1673/11 (ostatní plocha), parc. č. 1678/2 (ostatní plocha),
parc. č. 1678/4 (ostatní plocha), parc. č. 1678/6 (ostatní plocha), parc. č. 1678/8 (orná půda),
parc. č. 1678/9 (ostatní plocha), parc. č. 1678/14 (ostatní plocha), parc. č. 1678/50 (ostatní plocha),
parc. č. 1701/3 (ostatní plocha), parc. č. 1701/4 (ostatní plocha), parc. č. 1701/5 (orná půda),
parc. č. 1701/13 (orná půda), parc. č. 1701/14 (orná půda), parc. č. 1701/15 (orná půda), parc. č. 1701/16
(orná půda), parc. č. 1704 (orná půda), parc. č. 1705 (ostatní plocha), parc. č. 1706 (trvalý travní porost),
parc. č. 1707/1 (ostatní plocha), parc. č. 1753/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1753/31 (ostatní
plocha), parc. č. 1753/33 (ostatní plocha), parc. č. 1753/34 (ostatní plocha), parc. č. 1754 (ovocný sad),
parc. č. 1755 (ovocný sad), parc. č. 2069 (ostatní plocha), parc. č. 2072 (ostatní plocha), parc. č. 2081
(ostatní plocha), parc. č. 2088/21 (ostatní plocha), parc. č. 2092 (ostatní plocha), parc.č. 1678/3 (ostatní
plocha) v katastrálním území Vysočany, parc. č. 634/2 (ostatní plocha), parc. č. 640/49 (ostatní plocha),
parc. č. 640/50 (ostatní plocha), parc. č. 648/11 (ostatní plocha), parc. č. 648/12 (ostatní plocha),
parc. č. 1121/1 (ostatní plocha), parc. č. 1121/25 (ostatní plocha), parc. č. 1121/56 (ostatní plocha),
parc. č. 1121/58 (ostatní plocha), parc. č. 1121/59 (ostatní plocha), parc. č. 1184/10 (ostatní plocha),
parc. č. 1184/11 (ostatní plocha), parc. č. 1184/17 (ostatní plocha), parc. č. 1187/1 (ostatní plocha)
v katastrálním území Prosek, parc. č. 548/1 (orná půda), parc. č. 548/2 (ostatní plocha), parc. č. 548/11
(orná půda), parc. č. 600/30 (orná půda), parc. č. 600/31 (orná půda), parc. č. 600/32 (orná půda),
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
3
ČJ: MCP8 079036/2016
parc. č. 600/34 (orná půda), parc. č. 600/40 (orná půda), parc. č. 600/44 (orná půda), parc. č. 600/49 (orná
půda), parc. č. 600/56 (ostatní plocha), parc. č. 600/60 (ostatní plocha), parc. č. 602/1 (ostatní plocha),
parc. č. 602/2 (orná půda), parc. č. 625 (ostatní plocha), parc. č. 626/4 (orná půda), parc. č. 626/5 (orná
půda), parc. č. 626/6 (orná půda), parc. č. 626/7 (orná půda), parc. č. 626/10 (orná půda), parc. č. 626/43
(orná půda), parc. č. 626/46 (orná půda), parc. č. 626/47 (orná půda), parc. č. 626/48 (orná půda),
parc. č. 626/49 (orná půda), parc. č. 626/50 (orná půda), parc. č. 626/66 (ostatní plocha), parc. č. 626/67
(ostatní plocha), parc. č. 626/68 (ostatní plocha), parc. č. 626/69 (ostatní plocha), parc. č. 626/87 (ostatní
plocha), parc. č. 812/2 (ostatní plocha), parc. č. 812/10 (ostatní plocha), parc. č. 812/11 (ostatní plocha),
parc. č. 813/2 (ostatní plocha), parc. č. 814/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Letňany (pozemky
pod vlastními sloupy a vodiči včetně pozemků pod ochranným pásmem).
Stavba nazvaná "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever", Praha 9 - Vysočany, Praha 9 - Prosek, Praha 8 Střížkov, Praha 8 - Kobylisy, Praha 8 - Čimice, Praha 8 - Bohnice, Praha 18 - Letňany, Praha - Ďáblice,
Praha - Dolní Chabry (dále jen "stavba") bude umístěna podle dále uvedených podmínek na výše
uvedených pozemcích v Praze 8, 9 a 18, jak je zakresleno v ověřené grafické příloze (celková situace
v měřítku 1:10000, zákres na podkladu katastrální mapy v měřítku 1:1000, výkresy stožárů – nosný,
odbočný, rohový), kterou po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí obdrží žadatel v souladu
s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona a jak je zakresleno v celkové situaci stavby v měřítku
1:10 000 (z 9/2012 s následnými revizemi), kterou autorizoval Ing. Zdeněk Pešava, autorizovaný inženýr
pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0008765, kterou obdrží účastníci řízení společně s tímto
rozhodnutím.
Podmínky pro umístění a provádění stavby:
1.
Na pozemcích ve výroku uvedených bude umístěna stavba vedení vysokého napětí 110 kV, kterou
tvoří stožáry včetně základových patek a vodiče. Budou použity ocelové příhradové stožáry
o proměnné výšce od 28,3 do 49,25 m. Vyložení stožárů nepřekročí 9,5 m (na každou stranu).
Celková délka trasy bude cca 7,2 km. Stožáry budou opatřeny u diagonálních výztuží
nerozebíratelnými spoji do výšky tři metry. Z důvodu bezpečného provozu vedení bude minimální
výška vodičů nad terénem 8 m. Patky budou betonové z prostého betonu C20/25, dimenzované podle
podmínek zjištěných geologickým průzkumem v jednotlivých stožárových místech, jejich výška
nad terénem bude min. 0,4 m. Ochranné pásmo trasy 2 x 110 kV bude 30 m, šíře ochranného pásma
vedení 4 x 110 kV bude 37,9 m (od krajního vodiče 12 m na obě strany).
2. Stavba je členěna na dva stavební objekty:
SO-01 TR Východ – odbočný stožár č. 39 u křižovatky Kbelská, Veselská a Liberecká - Cínovecká
(délka trasy cca 2,97 km), od křižovatky ulic Obvodová a U Voborníků vedení 2 x 110 kV s názvem
V 109/114, v místech souběhu vedení umístěna ve stejné trase – koridor 4 x 110 kV.
SO-01: 10 ks čtyřsystémových stožárů (4 ks nosných, 5 ks kotevních a 1 ks odbočného stožáru), 5 ks
dvousystémových stožárů (1 ks nosného a 4 ks výztužných stožárů).
Stávající stožár č. 24 je umístěn v rozvodně TR Východ, ze stožáru je provedeno napojení na vývody
transformátorů umístěných v TR Východ. Potah V115 je vyveden z TR Východ přes stožár č. 24
na stožár č. 25, ke kterému je potah přiveden na levou stranu dvousystémového stožáru (v místě
stávajícího stožáru č. 40 K RV 113+4). Propojení potahu V112 bude provedeno v poli mezi stožáry
č. 24 – 25 (potah je součástí stavby „Vedení 2 x 110 kV V112/115 TR Východ – TR Sever).
Od TR Východ je trasa umístěna ve stávající trase původního vedení, od stožáru č. 25 pokračuje trasa
ve stávající trase vedení 110 kV V115/116, 2 x bude křižovat komunikci Ke Klíčovu, mezi rohovými
stožáry č. 25 a č. 27 trasa protne Klíčovský park. Od stožáru č. 28 vedení 110 kV 112/115 bude
pokračovat ve stávající trase vedení 110 kV V 109/114 TR Sever – TR Malešice. Od stožáru č. 29
bude vedení provedeeno jako 4 x 110 kV. Na pravé straně ve směru k TR Sever budou umístěny
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
4
potahy vedení 110 kV V109/114 a na levé straně potahy vedení 110 kV V112/115. Stožáry budou
od č. 29 v provedení „čtyřsystémový dvojitý soudek“. Dále bude vedení pokračovat v souběhu s ulicí
Letňanská, přecházet přes dvě asfaltové obslužné komunikace, přes oplocený pozemek a parkoviště
autosalonu až ke křížení komunikace Prosecká. Dále bude křižovat komunikaci Kbelská, od stožáru
č. 32 trasa změní směr, projde kolem ČSPH, lesním průsekem, překříží opět komunikaci Kbelská,
kde bude vedení ukončeno na odbočném stožáru č. 39.
SO-02 odbočný stožár č. 39 – TR Sever (délka trasy cca 4,17 km), vedení V115/116 bude
v trase vedení s názvem V109/114, obě vedení budou umístěna ve společné trase – sloučení koridorů
na 4 x 110 kV
SO-02: 16 ks čtyřsystémových stožárů (7 ks nosných a 9 ks kotevních), 2 ks dvousystémových
stožárů (2 ks nosných).
Trasa začíná na odbočném stožáru č. 39 a je vedena do TR Sever v trase stávajícího vedení 2 x 110
kV V109/114. V areálu TR Sever bude čtyřnásobné vedení rozděleno a přes dva dvojnásobné stožáry
zaústěno na potahy rozvodny. V prostoru ulice U Větrolamu bude trasa vedení nepatrně upravena,
posunutím rohových a nosných stožárů. Trasa vedení překříží mezi stožáry č. 39 – 40 ulici
Cínovecká, dále mezi stožáry č. 44 – 45 ulici Ďáblická a mezi stožáry č. 52 – 53 ulici Ústecká.
Rohové stožáry budou umístěny ve stávajících místech, nosné stožáry nově rozmístěny v trase
vedení. Ze stožáru č. 55 budou linky rozděleny (2 x 2) a přes stožáry pro 2 x 110 kV zaústěny
na portály TR Sever. V areálu dojde k umístění nových stožárů č. 55A a č. 55B, přes tyto stožáry
dojde k zaústění do TR Sever.
Součástí záměru je též nový stožár č. 36, číslováním patřící k vedení 110 kV V114/109,
umístěný vedle nového stožáru č. 28 trasy 2x 110 kV V115/116, souřadnice tohoto stožáru jsou:
x = 1040484.66, y = 736040.49.
3. Seznam souřadnic lomových bodů (SO-01):
R13, st.č. 24, x = 1040991.42; y = 735933.01 (stávající stožár- není předmětem umístění)
R14, st.č. 25, x = 1040954.58; y = 735842.58
R15, st.č. 27, x = 1040608.27; y = 735843.32
R16, st.č. 28, x = 1040504.11; y = 736050.11
R17, st.č. 29, x = 1040243.18; y = 736125.61
R18, st.č. 31, x = 1039811.89; y = 736027.54
R19, st.č. 32, x = 1039587.94; y = 736042.16
R20, st.č. 33, x = 1039417.91; y = 736178.63
R21, st.č. 34, x = 1039316.16; y = 736215.04 (stávající stožár- není předmětem umístění)
R22, st.č. 35, x = 1039260.62; y = 736304.74
R23, st.č. 39, x = 1038542.55; y = 736880.56
Seznam souřadnic lomových bodů (SO-02):
R24, st.č. 40, x = 1038385.89; y = 736964.07
R25, st.č. 41, x = 1038212.41; y = 737147.40
R26, st.č. 43, x = 1037885.69; y = 737412.26
R27, st.č. 44, x = 1037796.72; y = 737653.55
R28, st.č. 45, x = 1037787.36; y = 737877.29
R29, st.č. 48, x = 1037630.30; y = 738616.53
R30, st.č. 51, x = 1037751.13; y = 739458.69
R31, st.č. 52, x = 1038020.15 y = 739779.23
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
5
R32, st.č. 55, x = 1038191.52; y = 740384.21
R33A, st.č. 55A, x = 1038119.58; y = 740431.05
R33B, st.č. 55B, x = 1038134.38; y = 740482.40
4. Stožárová místa mají souřadnice v systému JTSK:
stožár č. 24 (R13), odbočný; parc.č. 1753/2 k.ú. Vysočany; x = 1040991.42; y = 735933.01 (stávající
stožár - není předmětem umístění)
stožár č. 25 (R14), rohový, parc.č. 1755 k.ú. Vysočany; x = 1040954.58; y = 735842.58
stožár č. 26, nosný, parc.č. 1402/13, k.ú. Vysočany; x = 1040771.10; y = 735842.97
stožár č. 27 (R15), rohový, parc.č. 1704 k.ú. Vysočany; x = 1040608.27; y = 735843.32
stožár č. 28 (R16), rohový, parc.č. 1701/4 k.ú. Vysočany; x = 1040504.11; y = 736050.11
stožár č. 29 (R17), rohový, parc.č. 1673/1 k.ú. Vysočany; x = 1040243.18; y = 736125.61
stožár č. 30, nosný, parc.č. 1678/8 k.ú. Vysočany; x = 1040080.56; y = 736088.63
stožár č. 31 (R18), rohový, parc.č. 1121/1, k.ú. Prosek; x = 1039811.89; y = 736027.54
stožár č. 32 (R19), rohový, parc.č. 548/1 Letňany; x = 1039587.94; y = 736042.16
stožár č. 33 (R20), rohový, parc.č. 600/32 k.ú. Letňany; x = 1039417.91; y = 736178.63
stožár č. 34 (R21), rohový, parc.č. 600/31 k.ú. Letňany; x = 1039316.16; y = 736215.04 (stávající
stožár - není předmětem umístění)
stožár č. 35 (R22), rohový, parc.č. 600/44 k.ú. Letňany; x = 1039260.62; y = 736304.74
stožár č. 36, nosný, parc.č. 602/1 k.ú. Letňany; x = 1039081.18; y = 736448.62
stožár č. 37, nosný, parc.č. 626/48 k.ú. Letňany; x = 1038905.65; y = 736589.38
stožár č. 38, nosný, parc.č. 626/50 k.ú. Letňany; x = 1038730.12; y = 736730.15
stožár č. 39 (R23), odbočný, parc.č. 537/1 k.ú. Střížkov; x = 1038542.55; y = 736880.56
stožár č. 40 (R24), rohový, parc.č. 536/4 k.ú. Střížkov; x = 1038385.89; y = 736964.07
stožár č. 41 (R25), rohový, parc.č. 1729/104 k.ú. Ďáblice; x = 1038212.41; y = 737147.40
stožár č. 42, nosný, parc.č. 1729/22 k.ú. Ďáblice; x = 1038049.28; y = 737279.64
stožár č. 43 (R26), rohový, parc.č. 1729/23 k.ú. Ďáblice; x = 1037885.69; y = 737412.26
stožár č. 44 (R27), rohový, parc.č. 1729/36 k.ú. Ďáblice; x = 1037796.72; y = 737653.55
stožár č. 45 (R28), rohový, parc.č. 1232/6 k.ú. Ďáblice; x = 1037787.36; y = 737877.29
stožár č. 46, nosný, parc.č. 1253/1 k.ú. Ďáblice; x = 1037734.22; y = 738127.45
stožár č. 47, nosný, parc.č. 1552/4 k.ú. Ďáblice; x = 1037682.26; y = 738371.99
stožár č. 48 (R29), rohový, parc.č. 1548/118 k.ú. Ďáblice; x = 1037630.30; y = 738616.53
stožár č. 49, nosný, parc.č. 1548/13 k.ú. Ďáblice; x = 1037672.91; y = 738913.49
stožár č. 50, nosný, parc.č. 1548/9 k.ú. Ďáblice; x = 1037715.65; y = 739210.43
stožár č. 51 (R30), rohový, parc.č. 1548/21 k.ú. Ďáblice; x = 1037751.13; y = 739458.69
stožár č. 52 (R31), rohový, parc.č. 2625/1 k.ú. Kobylisy; x = 1038020.15 ; y = 739779.23
stožár č. 53, nosný, parc.č. 1040 k.ú. Čimice; x = 1038096.77; y = 740049.69
stožár č. 54, nosný, parc.č. 616/1 k.ú. Bohnice; x = 1038143.91; y = 740216.14
stožár č. 55 (R32), rohový, parc.č. 616/1 k.ú. Bohnice; x = 1038191.52; y = 740384.21
stožár č. 55A (R33A), koncový, parc.č. 616/26 k.ú. Bohnice; x = 1038119.58; y = 740431.05
stožár č. 55B (R33B), koncový, parc.č. 616/2 k.ú. Bohnice; x = 1038134.38; y = 740482.40
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
6
Umístění stožárů je graficky znázorněno v situaci „Celková situace v měřítku 1:10 000“, která je
nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
V případě omezení provozu na místních komunikacích požádá investor min. 30 dnů před zahájením
stavebních prací příslušný silniční správní úřad podle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, o vydání rozhodnutí na zvláštní užívání komunikací.
Návrh stavby bude v souladu s ČSN 83 9061 „Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana
stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“. Před zahájením výkopových prací
budou identifikovány všechny stávající podzemní inženýrské sítě a budou respektována vyjádření
vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury. Realizace stavby bude provedena v souladu
s ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání inženýrských sítí technického vybavení“. V místech křížení
se stávajícími podzemními inženýrskými sítěmi a v jejich ochranných pásmech budou zemní práce
prováděny ručně, bez použití mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí. Provádění
výkopových prací v ochranném pásmu podzemního vedení teplárenských sítí, elektrizační soustavy,
v ochranném pásmu podzemního vedení vodovodní a kanalizační soustavy (ochranné pásmo je
vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky do průměru
500 mm včetně – 1,50 m a nad průměr 500 mm – 2,50 m na každou stranu po obou stranách zařízení
ve vodorovné vzdálenosti, měřeno kolmo k tomuto zařízení) bylo navrženo ručně bez použití
mechanizace; ve vzdálenosti menší než 1,00 m od provozovaných STL plynovodů a přípojek a 4 m
od VTL plynovodů a přípojek je možné pouze ručně, ve vzdálenosti menší než 0,50 m od povrchu
plynového potrubí i bez použití pneumatických nebo elektrických nástrojů a po předchozím souhlasu.
Po celou dobu provádění stavebních prací investor zajistí údržbu a čištění komunikací stavbou
dotčených.
Po skončení prací budou povrchy dotčených pozemků uvedeny do odpovídajícího stavu.
V průběhu provádění prací budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení kvality
podzemních a povrchových vod.
Odpady ze stavební činnosti budou zařazeny podle druhu a kategorií, tříděny a odstraněny vhodným
způsobem. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo
zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení
s odpadními nebo srážkovými vodami. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových
poměrů v místě stožárů.
Po ukončeních stavebních prací předloží investor stavby příslušným dotčeným orgánům na úseku
odpadového hospodářství doklady o způsobu odstranění odpadů ze stavební činnosti, pokud jejich
využití není možné.
Při realizaci záměru bude věnována zvýšená pozornost regionálnímu biocentru R1/10 Ládví
a navrženému regionálnímu biokoridoru R4/34 severně od Ďáblického háje, i dalším místům
se vzrostlou vegetací. V období stavby i provozování budou minimalizovány zásahy do zeleně.
Během stavby budou vyloučeny zásahy do zjištěných vodních plošek, především tam, kde se mohou
rozmnožovat obojživelníci. Vedení bude vybaveno opticko - akustickým zařízením pro ochranu
ptáků v trase vedení okolo lesních porostů Čimický a Ďáblický háj a v přechodu přes lokalitu jezírka.
Při stavební činnosti bude použito postupů a prostředků, zajišťujících minimální možnou produkci
prachu.
V časovém předstihu budou seznámeni vlastníci i uživatelé odnímané zemědělské půdy s termínem
zahájení prací v terénu.
Před započetím prací budou vytyčeny hranice trvalého záboru zemědělské půdy v terénu a ty budou
zajištěny tak, aby nedocházelo k jejich narušení či posunutí na přilehlé pozemky a na zbývající
neodnímané části pozemku.
Na pozemky, přilehlé k odnímaným a na zbývající neodnímané části pozemků, bude zabezpečen
provozně vyhovující přístup.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
7
17. Stavba bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k poškozování okolních zemědělských pozemků,
hydrologických a odtokových poměrů v území.
18. Stavební činnost bude prováděna tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu
došlo k co nejmenším škodám.
19. Budou učiněna opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plynných látek poškozujících ZPF
a jeho vegetační kryt.
20. Z celé odnímané plochy částí pozemků (987 m²) bude skryt svrchní kulturní horizont půdy. Mocnost
skrývané ornice a podorničí bude odpovídat údajům bilance kulturních vrstev půdy, která vychází
z pedologického průzkumu provedeného firmou EKOBA Ladislav Barvich, IČ: 13279441,
v květnu 2015 (skrývka ornice bude provedena o mocnosti 0,30-0,42 m a skrývka podorničí
o mocnosti 0,30-0,37 m). Celkové množství ornice činí 374 m³ a množství podorničí 333 m³.
Mocnost skrývky je možné zpřesnit podle skutečnosti v terénu. Toto zpřesnění je třeba zaznamenat
v protokolu (pracovním deníku).
21. Skrývka ornice a podorničí bude provedena odděleně a oddělené budou také uloženy na deponii
na ploše záboru v rámci stavby jednotlivých stožárů. Bude zajištěna před znehodnocením, ztrátami
a řádně ošetřována. Po skončení stavební činnosti bude podorničí a část ornice použita k terénním
úpravám místa stavby jednotlivých stožárů. Přebytek ornice z vyjímaných částí pozemků
parc. č. 1755, 1673/1 k.ú. Vysočany, parc. č. 548/1, 600/44, 600/32 a 600/31 v k. ú. Letňany,
parc.č. 537/1 v k.ú. Střížkov, parc.č. 1729/36, 1729/23, 1232/6, 1548/21, 1548/118, 1729/104
v k. ú. Ďáblice, parc. č. 2625/1 v k.ú. Kobylisy a 616/1 v k. ú. Bohnice bude využita v zemědělství
firmou AGRO Kmínek spol. s r.o., IČ: 26441756, U Parkánů 4/30, 182 00 Praha 8, dle předběžné
dohody o hospodárném využití skrývky kulturních vrstev půdy ze dne 15.4.2015. Skrývka kulturní
vrstvy půdy z jednotlivých částí pozemků bude provedena postupně, před zahájením staveb
jednotlivých stožárů. Při využití skryté zeminy nesmí dojít k překrytí půdy kvalitnější jakosti půdou
horší jakosti. Za provedení skrývky kulturních vrstev půdy ze zájmového území, jejich přemístění
a rozprostření, zodpovídá a náklady s tím spojené hradí ten, v jehož zájmu je souhlas vydán. O všech
činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením,
ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy bude veden přehledný pracovní deník,
který bude u investora k dispozici pro kontrolní orgány ZPF.
22. Za trvalé odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro výše uvedený záměr bude osobě, které
svědčí oprávnění k záměru dle § 11 zákona předepsán finanční odvod stanovený dle přílohy zákona
č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. Výpočet
odvodu je uveden v podkladu pro souhlas s odnětím a je součástí spisového materiálu, který je uložen
u odboru životního prostředí a speciálních projektů ÚMČ Praha 8. Orientační výše odvodu za trvalé
odnětí činí 267 091,- Kč. O skutečné výši odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu
rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu po zahájení realizace záměru. Tento odvod,
placený jednorázově, je dle § 12 odst. l zákona č. 334/1992 Sb., splatný do 30 dnů ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí o odvodech. Povinný k platbě odvodů je povinen orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, kterým je v tomto případě odbor životního prostředí a speciálních
projektů ÚMČ Praha 8, doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím
podkladem, a to do 1 roku ode dne jeho platnosti, a dále písemně oznámit zahájení realizace záměru,
a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.
23. Přesný rozsah omezení částí lesních pozemků parc. č. 1262, 1264/1 vk.ú. Ďáblice bude stanoven
v rozhodnutí o omezení lesních pozemků k plnění funkcí lesa podle § 13, 15 a 16 lesního zákona,
o které lze požádat po nabytí právní moci územního rozhodnutí.
24. Minimální vzdálenosti krajního vodiče vedení 4 x 110 kV od okrajů nejbližších lesních pozemků
budou činit: 12 m od pozemků parc. č. 615 v k.ú. Bohnice, 20 m od pozemků parc. č. 1033/2
v k.ú. Kobylisy a parc. č. 1278/1, 1253/2 v k.ú. Ďáblice.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
8
25. Při realizaci nebude dotčen provoz v jízdních pruzích na místních komunikacích I. třídy.
26. Před započetím stavebních prací bude vydán souhlas se stavbou v ochranném pásmu metra (vydává
MHMP ODA).
27. Realizací nebude narušen provoz BUS, včetně zastávek a přístupových cest.
28. Stavbou nesmí dojít k poškození stávajících objektů a inženýrských sítí ve správě jednotky Dopravní
cesta – Metro. Na zařízení metra nesmí být napojena zařízení, která s provozem metra nesouvisí,
bez předchozího projednání s drážním správním úřadem ODA MHMP. Práce v blízkosti (± 2 m)
kabelů DP hl.m. Prahy a.s. budou prováděny po vydání souhlasu k pracím na zařízení DP, a.s. –
jednotky Dopravní cesta Metro.
29. Organizace výstavby bude řešena tak, aby po celou dobu realizace byl zajištěn příjezd
pohotovostních vozidel, přístup do všech objektů, k uličním hydrantům, ovládacím armaturám
inženýrských sítí a bezpečný průchod pro pěší v dotčené oblasti. Komunikace musí být udržovány
trvale ve sjízdném a průjezdném stavu pro požární techniku, tj. bude zachován alespoň jeden jízdní
pruh šířky 3 m.
30. Stavební mechanismy budou zajištěny před úkapy ropných látek.
31. V úseku mezi stožáry č. 31 až 42 bude zajištěno barevné překážkové značení stožárů (schválené
barvy RAL TRAFIC/bílá, white – 9016, červená, red – 3020) a instalace kulových značek
na vrchním vedení.
32. Budou dodrženy obecné podmínky pro přípravu a realizaci staveb v ochranném pásmu metra.
33. Před vydáním kolaudačního souhlasu bude zasláno geodetické zaměření a potvrzení, že stavba je
opatřena denním překážkovým značením Ministerstvu obrany, odboru vojenského letectví, Generála
Píky 1, Praha 6.
34. Před zahájením stavby bude předložena společnosti Pražská teplárenská a.s. – správci oblasti
k odsouhlasení prováděcí dokumentace stavby s detailním řešením místa dotčenosti tepelných
rozvodů CZT, tj. křížení a souběh. Zahájení stavby bude oznámeno prokazatelným způsobem
společnosti Pražská teplárenská a.s. minimálně 14 dnů předem.
35. Veškeré stožáry budou umístěny mimo ochranná pásma stávajících vodovodů a kanalizací pro
veřejnou potřebu včetně veřejných částí přípojek vodovodu a kanalizace.
36. Po celou dobu realizace byla maximálně eliminována prašnost a hygienický limit akustického tlaku
ze stavební činnosti ve venkovním chráněném prostoru stavby nebude přesahovat v době od 7:00
do 21:00 hodin LAeq,S = 65 dB.
37. Stavební oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
38. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, jehož název a sídlo bude stavebnímu úřadu
oznámeno před zahájením stavby.
39. Archeologickému ústavu nebo oprávněné organizaci bude umožněno provedení případného
záchranného archeologického výzkumu.
40. Součástí dalších řízení, postupů a dokumentace pro realizaci stavby bude:
a) specifikace všech příjezdových komunikací a cest, které budou využívány v rámci výstavby.
Přepravní trasy budou projednány s dotčenými orgány a vlastníky či správci,
b) plán havarijních opatření pro případ úniku látek nebezpečných vodám ve smyslu zákona
č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění,
c) inženýrsko – geologický průzkum, kterým budou ověřeny podmínky a způsob pro založení
stožárů,
d) bilance odpadů z výstavby podle druhů a množství a včetně stanovení nakládání s nimi, tj. způsob
shromažďování, možnosti využití (recyklace) či navržený způsob finální likvidace (skládkování,
spalovna apod.). Odpady a nebezpečné odpady vzniklé stavební činností v průběhu výstavby
budou ekologicky likvidovány pověřenou odbornou firmou,
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
9
e) technologický postup demontáže jednotlivých stožárů, odstranění betonových patek a sejmutí
vodičů a časový plán realizace,
f) vydán souhlas s nakládáním s nebezpečnými odpady. Budou upřesněny názvy odpadů
a katalogová čísla. Při nakládání s odpady bude upřednostněna materiálová recyklace (odpadní
betony, kovy, keramika, asfalty, bioodpady),
g) splnění podmínky pro styk s vedením s veřejnými elektronickými komunikačními sítěmi podle
§ 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících
zákonů (zákon o elektronických komunikacích), splněna podmínka výšky stožárů v prostoru
mikrovlnných spojů AČR,
h) koordinace se stavbami, které budou specifikovány v aktuálním koordinačním vyjádření
TSK hl.m. Prahy
i) takové řešení, aby byly dodrženy zásady ochrany životního prostředí a negativní vlivy (hluk
a prach) byly omezeny na minimum. Výkopové a stavební práce budou prováděny tak, aby
nedošlo k narušení nebo zhoršení životního prostředí a škodám vlivem výstavby v její oblasti.
41. Před započetím užívání stavby budou předloženy doklady o likvidaci odpadů ze stavební činnosti.
Stavební úřad stanoví lhůtu platnosti tohoto územního rozhodnutí 5 let.
Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):
PREdistribuce, a.s., IČ 27376516, Svornosti 19a/3199, Praha 5
Rozhodnutí o námitkách:
Námitky účastníků řízení uplatněné před a při ústním jednání konaném dne 21.11.2013:
I.
Účastník řízení David Anthony Seyfried (nar. 31.8.1967), Třeboradická 15, Praha 8 jako
vlastník pozemku parc.č. 1040 k.ú. Čimice, a spoluvlastník pozemků parc.č. 2625/1, 2625/2,
2625/3, 2626/1, 2634/1, 2634/2, 2353/10, 2353/11 k.ú. Kobylisy, požaduje:
1) zřízení úplatného věcného břemene pro dotčení pozemků jak vedením, tak jeho ochranným
pásmem,
2) ponechání stávající polohy nových stožárů, nesouhlasí s umístěním stožáru na pozemku
parc.č. 1040 v k.ú. Čimice,
3) zrušení stávající jižní trasy vedení 110 kV,
4) schválení od PREdistribuce, a.s. jím připravované dokumentace na využití pozemků
parc.č. 2625/1 a 2626/1 v k.ú. Kobylisy pro umístění parkoviště a sportovního zařízení
pod nové vedení 110 kV.
Námitkám č. 1), 3) a 4) se nevyhovuje, námitce č. 2) se vyhovuje částečně.
II.
Účastník řízení František Semerád (24.2.1942), Klapkova 800/88, Praha 8 jako vlastník
pozemků parc.č. 2624/1 a 2625/4 v k.ú. Kobylisy:
a) požaduje umožnit zřízení a užívání stavby „Zařízení pro provoz a údržbu zeleně“ nacházející
se v ochranném pásmu umisťovaného vedení 110 kV,
b) nesouhlasí s vložením věcného břemene k ochrannému pásmu do katastru nemovitostí.
Námitkám se nevyhovuje.
III.
Účastníci řízení Ing. Miroslav Hořejší (nar. 20.10.1960) a MUDr. Jitka Hořejší
(nar. 9.2.1962), Dobratická 523, Praha 9, vlastníci pozemků parc. č. 1742/33 a 1742/140,
k.ú. Dolní Chabry, Ing. Petra Křapková (nar. 9.6.1981) Ploskovická 885/2, Praha 8, vlastník
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
10
pozemků parc.č. 1742/34 a 1742/141, k.ú. Dolní Chabry, Mgr. Martin Haš (nar. 11.10.1963),
Kostelní 8, Praha 7 a Mgr. Gabriela Hašová (nar. 2.12.1966), U Větrolamu 13, Praha 8,
namítají:
1) nesprávné označení předmětu řízení „změna dokončené stavby“ a požadují posun stavby
a uložení vedení pod zem.
2) Nesoulad s územně plánovací dokumentací
3) Neaktuálnost vstupních údajů pro zjišťovací řízení
4) Významný dopad na krajinný ráz
5) Extrémní zásah do vlastnických práv, znehodnocení ceny nemovitostí
6) Negativní vliv na obyvatelstvo v osídlené oblasti
Námitce č. 1) se vyhovuje, ostatním námitkám se nevyhovuje.
IV.
Účastníci řízení Jiří Zdenko (nar. 23.11.1941) a Eva Zdenková (nar. 15.9.1956), U Větrolamu
821/2, Praha 8 jako vlastníci pozemků parc. č. 1742/32, 1742/4 a 1742/64 v k.ú. Dolní Chabry
namítají, že:
1) se nejedná se o veřejně prospěšnou stavbu a stavba neodpovídá čl. 4 vyhlášky č. 26/1999 Sb.,
o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze
2) chybí doklady v projektové dokumentaci
3) se nejedná o modernizaci stávajícího vedení, ale o novou stavbu
4) dochází k intenzivnímu zásahu do vlastnických práv a ceny nemovitostí
5) dochází k porušení práva na příznivé životní prostředí
Námitkám se nevyhovuje.
V.
Účastník řízení společnost Elektroline a.s. IČ 45312338 se sídlem K Ládví 1805/20, Praha 8,
jako vlastník pozemků parc. č. 1034, 1035, 2352/1, 2352/2,3,4,5,6 v k.ú. Kobylisy namítá, že:
1) výška vodičů v celém areálu společnosti Elektroline a.s. musí být vyšší než 10 m.
2) ochranné pásmo musí být stejné nebo menší, než je ochranné pásmo současného vedení.
Námitkám se nevyhovuje.
Námitky účastníků řízení uplatněné po vydání dokumentu „Vyrozumění účastníkům řízení k možnosti
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí“ ze dne 11.3.2014:
VI.
Dne 5.5.2014 pod č.j. P09 02 9961/2014 se vyjádřila k doplněním podkladům MČ Praha 9
(Ing. Marek Doležal, zástupce starosty městské části) takto:
Městská část Praha 9 nesouhlasí s trasou vedení 110 kV po pozemcích, které jsou svěřeny
do správy Městské části Praha 9, a požaduje, aby trasa byla upravena dle návrhu, který je součástí
tohoto nesouhlasného stanoviska.
S takto navrženou trasou nemůže MČ Praha 9 souhlasit, neboť je vedena po pozemcích
v rozvojové části MČ Praha 9 v oblasti Krocínka. Umístěním této stavby by došlo k znehodnocení
pozemků ve správě MČ Praha 9.
Navrhovaná varianta předkládaná MČ Praha 9 reflektuje stávající územní plán a v návrhu
Metropolitního plánu je taktéž s touto stavbou v tomto místě počítáno.
Zároveň navržená varianta bude mimo stávající rezidentní čtvrť v oblasti Krocínka.
Námitce/stanovisku se nevyhovuje. Stanovisko bylo doručeno až po 15denní lhůtě, která byla
určena ve vyrozumění účastníků řízení k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
11
(vyrozumění zveřejněno dne 19.3.2014, poslední den zveřejnění byl 4.4.2014, poté začala běžet
15denní lhůta k vyjádření, stanovisko bylo však podáno až 5.5.2014, tedy po lhůtě).
VII.
Účastníci řízení Ing. Radim Šenk (nar. 11.5.1974), Cvikovská 377/3, Praha 9 a Mgr. Hana
Šenková (nar. 24.9.1976), Cvikovská 377/3, Praha 9, jako vlastníci pozemku parc. č. 537/1
v k.ú. Střížkov, podali dne 26.6.2014 námitku, že:
1) zásadně nesouhlasí a nedávají souhlas s umístěním jakýchkoliv vedení do pozemku nebo
nad pozemek parc.č. 537/1 v k.ú. Střížkov, nebo stožárů (např. č. 39)
Námitce se nevyhovuje, neboť byla doručena až po 15denní lhůtě, která byla určena
ve vyrozumění účastníků řízení k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (vyrozumění
zveřejněno dne 19.3.2014, poslední den zveřejnění byl 4.4.2014, poté začala běžet 15denní lhůta
k vyjádření, námitka však byla podána až 26.6.2014 (emailem dne 11.6.2016), tedy po lhůtě).
Námitky účastníků řízení uplatněné před a při ústním jednání konaném dne 12.4.2016:
VIII. Účastníci řízení Jiří Zdenko (nar. 23.11.1941) a Eva Zdenková (nar. 15.9.1956), U Větrolamu
821/2, Praha 8 jako vlastníci pozemku parc. č. 1742/4 v k.ú. Dolní Chabry uvádějí:
Jako účastníci řízení jsme podávali dne 21.11.2013 písemné námitky proti umístění stavby
na pozemku parc.č. 1742/4 v k.ú. Dolní Chabry ve společném jmění manželů. Námitkami všech
dalších účastníků se musela zabývat a posoudit jejich relevantnost nejen MČ Praha 8 – odbor
územního rozvoje, ale hlavně PREdistribuce, a.s., kterou zastupovala společnost SUDOP energo
s.r.o. Na základě požadavků a uvedených námitek účastníků řízení se uskutečnilo dne 11.12.2013
v budově PREdistribuce, a.s. jednání, na kterém došlo k dohodě o úpravě dokumentace a změny
trasy vedení bez umístění stožáru 4 x 110 kV dvojitý soudek č. stožáru 52 na našem pozemku
1742/4. K této změně jsme neměli za jednání námitky, tak jako proti původnímu záměru umístění
stavby na našem pozemku. Svoje tehdejší námitky jak jsme shora uvedli, jsme řádně uplatnili
a byli připraveni je obhájit i před orgány jak státní správy, tak i justice.
Viz předchozí vyjádření k námitkám manželů Zdenkových.
IX.
Účastníci řízení Ing. Marian Holub (nar. 19.5.1975), Mirovická 1094/30, Praha 8 a Bc. Klára
Fialová (nar. 24.12.1978), Mirovická 1094/30, Praha 8, vlastníci pozemků parc.č. 1552/2
a 1552/1 v k.ú. Ďáblice, požadují:
1) aby místa nových stožárů byla zachována, tj. aby byly postaveny stožáry č. 46 a 47 na stejném
místě jako dosud. Při plánování nových stožárů došlo ke změně rozteče a došlo tak k posunutí
stožáru č. 47 na stávající trase o cca 80 m blíže k zastavitelnému a zastavěnému území.
Námitce se nevyhovuje.
Námitky účastníků řízení uplatněné po ústním jednání konaném dne 12.4.2016:
X.
Dne 20.4.2016 pod č.j. P09 02 9961/2014 se vyjádřila MČ Praha 9 (Ing. Marek Doležal,
zástupce starosty městské části) takto:
Městská část Praha 9 i nadále nesouhlasí s trasou vedení 110 kV po pozemcích, které jsou svěřeny
do správy Městské části Praha 9, a odvolává se na své vyjádření ze dne 5.5.2014.
Vyjádření se nevyhovuje, neboť bylo doručeno až po ústním jednání, tedy po lhůtě.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
12
Odůvodnění:
Příslušnost stavebního úřadu ÚMČ Praha 8 k vedení územního řízení pro stavbu s názvem „Vedení
110 kV TR Východ – TR Sever“ (na území více stavebních úřadů), je dána stanovením podle § 13
stavebního zákona vydaným MHMP odborem stavebním (nyní odbor stavebního řádu) ze dne 2.4.2007,
zn. S-MHMP 140023/2007/OST/Ky.
Dne 15.10.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a dne 6.5.2014
žádost o stanovení lhůty platnosti územního rozhodnutí 5 let. Žádost o stanovení lhůty platnosti územního
rozhodnutí na 5 let zdůvodnil žadatel tím, že pro realizaci záměru, který již nevyžaduje další řízení podle
stavebního zákona, je třeba po právní moci územního rozhodnutí získat oprávnění podle ust. § 25
energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů), což u trasy v délce cca 7,2 km představuje
časově mimořádně náročný proces.
Stavební úřad posoudil důvody žádosti takto: Před prováděním stavby musí provozovatel distribuční
soustavy (žadatel) zřídit věcná břemena nebo omezení vlastnických práv k dotčeným pozemkům.
Vzhledem k rozsahu stavby a množství dotčených pozemků je tato lhůta přiměřená.
Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady potřebnými k projednání, byl žadatel dne
17.12.2012 pod č.j. MCP8 149971/2012 vyzván k doplnění. Řízení bylo zároveň přerušeno do 30.4.2013.
Dne 30.4.2013 požádal žadatel o prodloužení lhůty k doplnění. Této žádosti stavební úřad vyhověl dne
14.5.2013 pod č.j. MCP8 065980/2013 a lhůtu k doplnění prodloužil do 30.6.2013. Žádost byla doplněna
dne 27.6.2013. Dne 4.10.2013 stavební úřad vydal oznámení o zahájení řízení a pozvání k ústnímu
jednání, které stanovil na den 21.11.2013. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. V průběhu
řízení byly podány námitky a požadavky účastníků řízení, na základě kterých uskutečnil žadatel dne
11.12.2013 jednání v budově PREdistribuce, a.s. Dne 19.12.2013 předložil žadatel stavebnímu úřadu
upravenou variantu. Účastníci řízení byli následně vyrozuměními ze dne 6.1.2014 a 11.3.2014 seznámeni
s doplněnými podklady. Dokumentace byla doplněna a upravena ještě dne 5.3.2014, 6.5.2014, 23.9.2015,
9.12.2015 a v únoru 2016. Byl posunut stožár č. 29, 30, 31, 51 až 54.
Dne 4.3.2016 pod č.j. MCP8 005993/2016 stavební úřad oznámil poslední doplnění podkladů a oznámil
termín konání veřejného ústního jednání na den 12.4.2016. Jelikož se v oznámení vyskytla zřejmá
nesprávnost, stavební úřad dne 11.3.2016 pod č.j. MCP8 034880/2016 vydal opravu chyby v písemném
vyhotovení oznámení. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol.
Stručná charakteristika stavby:
liniová stavba vzdušného vedení rozvodu elektrické energie celkové
délce cca 7,2 km
SO-01: 10 ks čtyřsystémových stožárů (4 ks nosných, 5 ks
kotevních a 1 ks odbočného stožáru), 5 ks dvousystémových stožárů
(1 ks nosného a 4 ks výztužných stožárů)
SO-02: 16 ks čtyřsystémových stožárů (7 ks nosných a 9 ks
kotevních), 2 ks dvousystémových stožárů (2 ks nosných)
Projektant:
Ing. Zdeněk Pešava, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení
staveb, ČKAIT 0008765
Předložený záměr vychází z nevyhovujícího stavu stávajícího vedení 110 kV V115/116 TR Východ – TR
Sever, které je v současné době na hranici své životnosti a pro přenos požadované výkonu již nevyhovuje.
Demontáží stávajícího vedení V115/116 v oblasti Prosek – Park Přátelství a v oblasti obytné zástavby
v Kobylisích dojde k uvolnění prostoru v koridoru stávajícího vedení a koridor bude opuštěn.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
13
Stávající stožár č. 24 je umístěn v rozvodně TR Východ, ze stožáru je provedeno napojení na vývody
transformátorů umístěných v TR Východ. Potah V115 je vyveden z TR Východ přes stožár č. 24
na stožár č. 25, ke kterému je potah přiveden na levou stranu dvousystémového stožáru (v místě
stávajícího stožáru č. 40 K RV 113+4). Propojení potahu V112 bude provedeno v poli mezi stožáry č. 24
– 25 (potah je součástí stavby „Vedení 2 x 110 kV V112/115 TR Východ – TR Sever). Od TR Východ je
trasa umístěna ve stávající trase původního vedení, od stožáru č. 25 pokračuje trasa ve stávající trase
vedení 110 kV V115/116, 2 x bude křižovat komunikaci Ke Klíčovu, mezi rohovými stožáry č. 25 a č. 27
trasa protne Klíčovský park. Od stožáru č. 28 vedení 110 kV 112/115 bude pokračovat ve stávající trase
vedení 110 kV V 109/114 TR Sever – TR Malešice. Od stožáru č. 29 bude vedení provedeno jako 4 x 110
kV. Na pravé straně ve směru k TR Sever budou umístěny potahy vedení 110 kV V109/114 a na levé
straně potahy vedení 110 kV V112/115. Stožáry budou od č. 29 v provedení „čtyřsystémový dvojitý
soudek“. Dále bude vedení pokračovat v souběhu s ulicí Letňanská, přecházet přes dvě asfaltové obslužné
komunikace, přes oplocený pozemek a parkoviště autosalonu až ke křížení komunikace Prosecká. Dále
bude křižovat komunikaci Kbelská, od stožáru č. 32 trasa změní směr, projde kolem ČSPH, lesním
průsekem a opět bude křížit ulici Kbelská a bude pokračovat směrem k odbočnému stožáru č. 39 a dále
do TR Sever v trase stávajícího vedení 2x110 kV V113/114. V areálu TR Sever bude čtyřnásobné vedení
rozděleno a přes dva dvojnásobné stožáry zaústěno na potahy rozvodny. V prostoru ulice U Větrolamu
bude trasa vedení nepatrně upravena, posunutím rohových a nosných stožárů. Trasa vedení překříží mezi
stožáry č. 39 – 40 ulici Cínovecká, dále mezi stožáry č. 44 – 45 ulici Ďáblická a mezi stožáry č. 52 – 53
ulici Ústecká. Rohové stožáry budou umístěny ve stávajících místech, nosné stožáry nově rozmístěny
v trase vedení. Ze stožáru č. 55 budou linky rozděleny (2 x 2) a přes stožáry pro 2 x 110 kV zaústěny
na portály TR Sever. V areálu dojde k umístění nových stožárů č. 55A a č. 55B, přes tyto stožáry dojde
k zaústění do TR Sever.
Podle platného Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy schváleného usnesením
Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999, který nabyl účinnosti dne 1.1.2000, včetně
schválených a platných změn i změny Z 1000/00 vydané Usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy
č. 30/86 dne 22.10.2009 formou Opatření obecné povahy č.6/2009 s účinností od 12.11.2009,
se předmětný záměr nachází v plochách s funkčním využitím TVE – energetika, ZMK – zeleň městská
a krajinná, DU – urbanisticky významné plochy a dopravní spojení, ZP – parky, historické zahrady
a hřbitovy, OB – B – čistě obytné s kódem míry využití území B, OB – A – čistě obytné s kódem
míry využití území A, LR – lesní porosty, SV – C – všeobecně smíšené s kódem míry využití území C,
IZ – izolační zeleň, SV – D – všeobecně smíšené s kódem míry využití území D, VN – D – nerušící
výroby a služeb s kódem míry využití území D, SV – všeobecně smíšené, S1 – vybraná komunikační síť
– nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu, S2 – vybraná komunikační síť – sběrné
komunikace městského významu, S4 – vybraná komunikační síť – ostatní dopravně významné
komunikace, S1/S2 – nadřazené sběrné komunikace celoměstského významu s územní rezervou
pro budoucí funkci S2 – sběrné komunikace městského významu, TVV – vodní hospodářství, NL – louky
a pastviny, PS – sady, zahrady a vinice, OP – orná půda, plochy pro pěstování zeleniny, PS/LR – sady,
zahrady a vinice s územní rezervou pro budoucí funkci LR – lesní porosty. Jedná se o závazný prvek
zásobování elektrickou energií, jehož koridor, ve kterém je předmětný záměr umístněn, je zakreslen
ve výkresech územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 4 – Plán využití ploch a č. 10 – Energetika.
Část navržené stavby je totožná s veřejně prospěšnými stavbami označenými 20/TE/8 Praha 8 – venkovní
vedení 110 kV TR Sever – TR Východ, 20/TE/9 Praha 9 – venkovní vedení TR Sever – TR Východ,
20/TE/24 Ďáblice – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ, 20/TE/33 Letňany – venkovní
vedení 110 kV TR Sever – TR Východ (viz výkres č. 25 – Veřejně prospěšné stavby).
Ve funkčních využitích, ve kterých se nalézají pozemky výstavby, jsou liniová vedení technického
vybavení doplňkovým funkčním využitím. V monofunkčních plochách zeleně ZMK, PS a v územním
systému ekologické stability (ÚSES) (nejedná – li se o příčný přechod systému ÚSES) je umístění
vzdušných vedení elektrické energie výjimečně přípustné. V celoměstském systému zeleně a funkčních
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
14
plochách LR, ZP lze rekonstrukci vzdušného vedení akceptovat. Umístění výjimečně přípustné stavby je
v kompetenci stavebního úřadu, který s předloženým návrhem souhlasil.
Rekonstruované vedení 110 kV TR Východ – TR Sever v navrhované trase je součástí platného
územního plánu pouze s nepodstatnými rozdíly. V územním plánu bylo v převážné části trasy navrženo
nové vedení 2 x 110 kV TR Východ – TR Sever do souběhu se stávajícím vedením 2 x 110 kV TR
Malešice – TR Sever. Nyní je v převážné části trasy navrhováno společné vedení 4 x 110 kV, a to v úseku
mezi stožáry č. 53 – 55, čímž se opustí koridor stávajícího vedení 2 x 110 kV v Kobylisích u ulice
Maškova. Dochází k zúžení celkové šíře a zmenšení délky ochranného pásma oproti dvěma samostatným
vedením 2 x 110 kV.
Stavební záměr zasahuje do území veřejně prospěšných staveb, a to VPS 39/DK/33 Letňany – MÚK
Průmyslový polookruh – Veselská, VPS 39/DK/24 Ďáblice – MÚK Průmyslový polokruh – Veselská,
VPS 39/DK/8 Praha 8 – MÚK Průmyslový polokruh Veselská, VPS 71/DK/33 Letňany – komunikační
propojení Letňany – Prosek, VPS 6/ZP/33 Letňany – založení lesoparku a parkových ploch,
VPS 22/DK/9 Praha 9 – páteřní komunikace Výstaviště v Letňanech, VPS 4/DM/9 Praha 9 – trasa IV. C2
Ládví – Letňany a do celoměstského systému zeleně a územního systému ekologické stability.
Pozemky parc.č. 1755, 1673/1 v k.ú. Vysočany, parc.č. 548/1, 600/32, 600/31, 600/44 v k.ú. Letňany,
parc.č. 537/1 v k.ú. Střížkov, parc.č. 1729/104, 1729/23, 1729/36, 1232/6, 1548/118, 1548/21
v k.ú. Ďáblice, parc.č. 2625/1 v k.ú. Kobylisy a parc.č. 616/1 v k.ú. Bohnice se nacházejí pod ochranou
ZPF. Dne 19.6.2015 pod č.j. MCP8 074707/2015 byl vydán souhlas s trvalým odnětím půdy
ze zemědělského půdního fondu pro stavbu "Vedení 110 kV TR Východ - TR Sever", Praha 9 Vysočany, Praha 9 - Prosek, Praha 8 - Střížkov, Praha 8 - Kobylisy, Praha 8 - Čimice, Praha 8 - Bohnice,
Praha 18 - Letňany, Praha - Ďáblice, Praha - Dolní Chabry. Celková výměra záboru bude 0,0987 ha.
Stavba bude mít podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ochranné pásmo
12 m od krajního vodiče. Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby,
stavební úřad o něm nerozhoduje. Rovněž v územním plánu se takové ochranné pásmo nevyznačuje,
neboť je vázáno vždy na konkrétní stavbu. Podle § 83 odst. 3 stavebního zákona se „rozhodnutí
o ochranném pásmu se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem
nebo na jeho základě“.
Zástavba pozemků v souladu s přípustným funkčním využitím může být ochranným pásmem omezena,
v žádném případě však není znemožněna. Ustanovení § 46 odst. 8 energetického zákona zní:
„V ochranném pásmu nadzemního a podzemního vedení, výrobny elektřiny a elektrické stanice je
zakázáno
a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná
zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce,
c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo
ohrozit život, zdraví či majetek osob,
d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto
zařízením.“
Případný budoucí záměr na pozemcích dotčených ochranným pásmem musí být odsouhlasen vlastníkem
vedení TR Východ – TR Sever.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
15
ČJ: MCP8 079036/2016
Parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, které jsou předmětem rozhodnutí dle § 9
vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení veřejnoprávní smlouvy a územního
opatření, ve znění pozdějších předpisů:
katastrální
území
Čimice
Kobylisy
pozemek
druh pozemku
parc. č. 1039
parc. č. 1040
parc. č. 1041/1
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
zastavěná plocha a
nádvoří
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ovocný sad
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
parc. č. 1041/2
parc. č. 1042/1
parc. č. 1042/2
parc. č. 1060
parc. č. 1777/1
parc. č. 1777/13
parc. č. 1777/14
parc. č. 2347
parc. č. 2352/1
parc. č. 2352/6
parc. č. 2353/10
parc. č. 2353/11
parc. č. 2624/2
parc. č. 2625/8
parc. č. 2623/2
parc. č. 2623/4
parc. č. 2623/7
parc. č. 2624/1
parc. č. 2625/1
parc. č. 2625/2
parc. č. 2625/3
parc. č. 2625/4
parc. č. 2625/5
parc. č. 2625/6
parc. č. 2626/1
parc. č. 2634/1
parc. č. 2634/2
parc. č. 616/1
parc. č. 616/2
Bohnice
parc. č. 616/25
parc. č. 616/26
parc. č. 616/37
Dolní Chabry
Ďáblice
parc. č. 616/38
parc. č. 616/39
parc. č. 616/40
parc. č. 1488
parc. č. 1494/1
parc. č. 1499/31
parc. č. 1499/34
parc. č. 1499/37
parc. č. 1742/4
parc. č. 1742/140
parc. č. 1742/141
parc. č. 1743/1
parc. č. 1743/2
parc. č. 1743/3
parc. č. 1743/7
parc. č. 88/1
parc. č. 194/1
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
parc. č. 1172/1
parc. č. 1172/2
parc. č. 1172/3
parc. č. 1211
parc. č. 1212
parc. č. 1213/1
parc. č. 1232/2
parc. č. 1232/5
parc. č. 1232/6
parc. č. 1252
parc.č. 1253/1
parc. č. 1259
parc. č. 1260/1
parc. č. 1261/4
parc. č. 1262
parc. č. 1264/1
parc. č. 1548/9
parc. č. 1548/12
parc. č. 1548/13
parc. č. 1548/21
parc. č. 1548/25
parc. č. 1548/27
parc. č. 1548/85
parc. č. 1548/86
parc. č. 1548/106
parc. č. 1548/107
parc. č. 1548/108
parc. č. 1548/112
parc. č. 1548/113
parc. č. 1548/115
parc. č. 1548/118
parc. č. 1548/151
parc.č. 1548/152
parc.č. 1548/153
parc. č. 1552/2
parc. č. 1552/3
parc. č. 1552/4
parc. č. 1552/5
parc. č. 1552/6
parc.č. 1228/2
parc. č. 1729/15
parc. č. 1729/18
parc. č. 1729/22
parc. č. 1729/23
parc. č. 1729/35
parc. č. 1729/36
parc. č. 1729/99
parc. č. 1729/100
parc. č. 1729/101
parc. č. 1729/102
parc. č. 1729/103
parc. č. 1729/104
parc. č. 1729/106
parc.č. 1729/109
parc. č. 1729/253
parc. č. 1729/254
parc. č. 1729/255
parc. č. 1729/313
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ovocný sad
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
lesní pozemek
lesní pozemek
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
tel. sekretariát: 222 805 719
16
ČJ: MCP8 079036/2016
Střížkov
parc. č. 1729/363
parc. č. 1729/492
parc. č. 1740
parc. č. 1746/3
parc. č. 535/5
parc. č. 535/8
parc. č. 535/10
parc. č. 536/1
parc. č. 536/4
parc. č. 536/5
parc. č. 536/6
parc. č. 536/7
parc. č. 536/8
parc. č. 536/9
parc. č. 537/1
parc. č. 537/5
parc. č. 537/8
parc. č. 1394/1
parc. č. 1394/2
parc. č. 1394/9
parc. č. 1395/1
parc. č. 1395/11
parc. č. 1402/13
parc. č. 1404/2
parc. č. 1670
Vysočany
parc. č. 1671/1
parc. č. 1671/2
parc. č. 1671/6
parc. č. 1672/1
parc. č. 1672/3
parc. č. 1673/1
parc. č. 1673/4
parc. č. 1673/8
parc. č. 1673/10
parc. č. 1673/11
parc. č. 1678/2
parc. č. 1678/4
parc. č. 1678/6
parc. č. 1678/8
parc. č. 1678/9
parc. č. 1678/14
parc. č. 1678/50
parc. č. 1701/3
parc. č. 1701/4
parc. č. 1701/5
parc. č. 1701/13
parc. č. 1701/14
parc. č. 1701/15
parc. č. 1701/16
parc. č. 1704
parc. č. 1705
parc. č. 1706
parc. č. 1707/1
parc. č. 1753/2
parc. č. 1753/31
parc. č. 1753/33
parc. č. 1753/34
parc. č. 1754
parc. č. 1755
parc. č. 2069
parc. č. 2072
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
orná půda
orná půda
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
zahrada
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
trvalý travní porost
ostatní plocha
zastavěná plocha a
nádvoří
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ovocný sad
ovocný sad
ostatní plocha
ostatní plocha
Prosek
Letňany
tel.referent: 222 805 714
parc. č. 2081
parc. č. 2088/21
parc. č. 2092
parc.č. 1678/3
parc. č. 634/2
parc. č. 640/49
parc. č. 640/50
parc. č. 648/11
parc. č. 648/12
parc. č. 1121/1
parc. č. 1121/25
parc. č. 1121/56
parc. č. 1121/58
parc. č. 1121/59
parc. č. 1184/10
parc. č. 1184/11
parc. č. 1184/17
parc. č. 1187/1
parc. č. 548/1
parc. č. 548/2
parc. č. 548/11
parc. č. 600/30
parc. č. 600/31
parc. č. 600/32
parc. č. 600/34
parc. č. 600/40
parc. č. 600/44
parc. č. 600/49
parc. č. 600/56
parc. č. 600/60
parc. č. 602/1
parc. č. 602/2
parc. č. 625
parc. č. 626/4
parc. č. 626/5
parc. č. 626/6
parc. č. 626/7
parc. č. 626/10
parc. č. 626/43
parc. č. 626/46
parc. č. 626/47
parc. č. 626/48
parc. č. 626/49
parc. č. 626/50
parc. č. 626/66
parc. č. 626/67
parc. č. 626/68
parc. č. 626/69
parc. č. 626/87
parc. č. 812/2
parc. č. 812/10
parc. č. 812/11
parc. č. 813/2
parc. č. 814/4
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
orná půda
ostatní plocha
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
orná půda
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
ostatní plocha
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
17
Záměr vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu v hl.m. Praze, stanoveným vyhláškou
č. 26/1999 Sb. hl.m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl.m. Praze, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „OTPP“), zejména ustanovení čl. 4 odst. 1. Navržená stavba respektuje
omezení vyplývající z právních předpisů, které chrání veřejné zájmy a předpokládaný rozvoj území,
vyjádřený v územně plánovací dokumentaci, neboť byla odsouhlasena dotčenými orgány. Umístěním
stavby a jejím následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném
prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost provozu na komunikacích, které navržená stavba
překračuje. V souladu s ustanovením čl. 13 odst. 3 nebude mít stavba negativní účinky na životní
prostředí, neboť elektromagnetické pole vedení pro přenos elektrické energie (vedení VVN, VN a NN)
spadá do kategorie neionizujícího záření (λ je větší než 0,1 mm). Elektrické vedení produkuje
elektromagnetické záření o λ = 6 000 km. Podle provedených měření a studií uvedených v odborném
tisku byly zjištěny hodnoty vlivu elektrických a magnetických polí 50 Hz na všech typech vedení VVN
v ose vedení (pruh pod vodiči), měřeno kolmo k terénu (minimální výška vodičů 6 m nad terénem podle
ČSN EN 50341-1) konfigurace vodičů na stožáru typu „soudek“. Intenzita elektrického pole pro vedení
VVN se jmenovitým napětím 123 kV byla zjištěna v normalizované výšce 1,8 m nad terénem v ose
vedení max. 2,4 kV/m. Se vzdáleností od osy vedení tato hodnota klesá. Nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením stanovuje hodnotu intenzity elektrického pole pro
nepřetržitou expozici 5 kV/m pro ostatní osoby (veřejnost) a 10 kV/m pro zaměstnance
elektroenergetických zařízení. Zjištěná hodnota intenzity elektrického pole pro nejhorší případ uspořádání
fázových vodičů 2,4 kV/m je nižší než stanovená hodnota 5 kV/m podle Nařízení vlády č. 480/2000 Sb.
Magnetická indukce pro vedení VVN se jmenovitým napětím 123 kV byla zjištěna v normalizované
výšce 1 m nad terénem v ose vedení max. 14 µT. Se vzdáleností od osy vedení tato hodnota klesá.
Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením stanovuje mezní hodnoty
magnetické indukce 100 µT pro ostatní osoby (veřejnost) a 500 µT pro zaměstnance elektroenergetických
zařízení. Zjištěná hodnota magnetické indukce pole pro nejhorší případ uspořádání fázových vodičů
14 µT je nižší než stanovená mezní hodnota 100 µT podle Nařízení vlády č. 480/2000 Sb. Zjištěné
hodnoty elektrického a magnetické indukce jsou oproti hodnotám uvedených v Nařízení vlády
č. 480/2000 Sb. nižší než jsou maximálně povolené mezní hodnoty u vedení VVN.
Pro stavbu byla povolena výjimka z čl. 4 odst. 10 OTPP, podle kterého se rozvodná energetická
a telekomunikační vedení v současně zastavěném území obce umisťují pod zem. Pro část vedení, která je
umístěna
v zastavěném
území
obce,
byla
povolena
dne
26.8.2003
pod č.j. MHMP/307960/03/OUR/MJ/HJ výjimka, která stanovila, že vedení nebude uloženo v zemi, ale
bude vedeno jako nadzemní.
Záměr je rovněž v souladu s požadavky zvláštních předpisů, podle nichž posuzují návrh dotčené orgány.
Doložená stanoviska dotčených orgánů jsou souhlasná. Stanoviska dotčených orgánů byla zkoordinována
a jejich požadavky, které již nevyžadovaly úpravu návrhu, byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.
Žadatel předložil v rozsahu projednávané změny dále uvedená vyjádření provozovatelů elektronických
komunikací, zejména podzemních vedení veřejné komunikační sítě podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích.
Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 13.11.2006 pod č.j. 500/1715/503 10/06 78908/ENV/06
závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o posuzování vlivů
na životní prostředí). Dne 28.1.2011 pod zn. 4226/ENV/11bylo Ministerstvem životního prostředí
sděleno, že závěr zjišťovacího řízení, i přes jisté úpravy, lze využít jako podklad pro navazující řízení
s tím, že budou zohledněny všechny relevantní podmínky v něm uvedené.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
18
Stavba se částečně nacházela, v době podání žádosti a jejího projednávání, ve stavební uzávěře. Stavební
uzávěra byla v tomto místě vyhlášena rozhodnutím o stavební uzávěře pro nadřazenou komunikační
síť hl.m. Prahy, které vydal MHMP odbor územního rozhodování dne 23.4.1997
pod č.j. 123033/97/OUR/DI/Ex. Rada HMP vydala pod sp.zn. S-MHMP 0429573/2011 (příloha č. 1
k usnesení Rady HMP č. 1370 ze dne 4.9.2012) rozhodnutí o povolení výjimky z výše uvedené stavební
uzávěry. Stavební uzávěra však byla zrušena dne 23.10.2013 rozsudkem Nejvyššího správního soudu
pod č.j. 4 Ao9/2011-191. Výjimka již tedy není potřeba.
Závazná stanoviska, rozhodnutí a sdělení:
•
Ministerstvo životního prostředí, č.j. 500/1715/503 10/06 78908/ENV/06 ze dne 13.11.2006 – závěr
zjišťovacího řízení, zn. 4226/ENV/11 ze dne 28.1.2011 –potvrzení závěru zjišťovacího řízení
•
Ministerstvo životního prostředí, Závěr zjišťovacího řízení, č.j. 500/1715/503 10/06 78908/ENV/06
ze dne 13.11.2006
•
Rada hl.m. Prahy, sp.zn. S-MHMP 0429573/2011 ze dne 4.9.2012
•
MHMP odbor stavební a územního plánu (nyní odbor územního rozvoje), č.j. S-MHMP
1815/997/2014/SUP ze dne 19.1.2015
•
MHMP – odbor stavební (nyní odbor stavebního řádu), zn. S.MHMP 140023/2007/OST/Ky ze dne
2.4.2007 – stanovení příslušnosti
•
MHMP odbor dopravních agend, sp.zn. S-MHMP 470377/2013, č.j. MHMP-535820/2013/ODAO2/No ze dne 19.6.2013 - drážní správní úřad, a sp.zn. S-MHMP 1010210/2013, č.j. MHMP1037726/2013/ODA-O4/Fr ze dne 11.9.2013 a doplnění ze dne 10.9.2015 č.j. MHMP1604202/2015/ODA-O4/Kj
•
MHMP odbor ochrany prostředí, szn. S-MHMP0379757/2011/1/OOP/VI ze dne 1.8.2011
•
MHMP odbor životního prostředí (nyní odbor ochrany prostředí), sp.zn. SMHMP/OOP/445999/11/XI/389/11/Fra ze dne 8.6.2011, sp.zn. S-MHMP-0379757/2011/1/OOP/VI
ze dne 1.8.2011
•
MHMP odbor památkové péče, č.j. S-MHMP 384029/2011/Alu ze dne 8.6.2011
•
MHMP odbor bezpečnosti a krizového řízení (nyní Kanceláře ředitele MHMP, odd. krizového
managementu), č.j S-MHMP 392010/2011/OKR ze dne 1.6.2011
•
ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 045823/2011 ze dne 30.5.2011, č.j. MCP8
138690/2012 ze dne 18.10.2012
•
ÚMČ Praha 8 odbor životního prostředí, č.j. MCP8 074707/2015, SZ MCP8 144413/2014/8 ze dne
19.6.2015
•
ÚMČ Praha 8 odbor dopravy, č.j. MCP8 045669/2011 ze dne 16.5.2011
•
ÚMČ Praha 8 odbor výstavby, vodoprávní úřad, č.j. MCP8 145107/2012, spis.zn. MCP8
138723/2012/OV.Bur ze dne 29.10.2012 a sp.zn. MCP 8 161661/2014/OV.Bur, č.j. MCP8
163447/2014 ze dne 4.12.2014
•
ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, sp.zn. S P09 043332/2013/2, č.j. P09
043332/2013/OVÚR/Kub ze dne 29.7.2013 a sp.zn. S P09 070963/2015/2 ze dne 30.11.2015
(vodoprávní úřad)
•
ÚMČ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, sp.zn. MC18/406/2013/OVÚR/Ko,
č.j. MC18 14593/2013 OVÚR ze dne 22.7.2013 a sp.zn. MCP18/861/2015/OVÚR/Ko ze dne
18.11.2015 (vodoprávní úřad)
•
MČ Praha – Ďáblice, č.j. 0727/2011_MCPD/zast ze dne 25.5.2011
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
19
MČ Praha – Dolní Chabry, zn. 01016/2011 ze dne 2.6.2011
ÚMČ Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí, zn. 7786/2011/ODŽP/Ka ze dne 17.5.2011
ÚMČ Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, č.j. P09 034652/2011, zn. S P09025617/2011
ze dne 25.7.2011, zn. P09 029837/2011-067 S P09 025617/2011 ze dne 30.5.2011
Útvar rozvoje hl.m. Prahy (nyní Institut plánování a rozvoje hl.m. Prahy), č.j. URM 5038/11 ze dne
27.6.2011
Hasičský záchranný sbor hl.m. Prahy, č.j. HSAA-6169-1148/ODZS-2011 ze dne 27.5.2011
Hygienická stanice hl.m. Prahy, č.j. HS HMP 20427/2011 ze dne 6.12.2010
Policie ČR, Krajské ředitelství policie hl.m. Prahy, odbor služby dopravní policie, č.j. KRPA28962-1/ČJ-2011-0000DŽ ze dne 9.5.2011
Lesy hl.m. Prahy, zn. 470/11 ze dne 15.11.2011
Dopravní podnik hl.m. Prahy, Svodná komise DP hl.m. Prahy, zn. 100130/48Ku1579/2087 ze dne
9.11.2012
Dopravní podnik hl.m. Prahy, jednotka Dopravní cesta Metro, zn. 240200/975/11/Čp ze dne
13.5.2011, dne 4.6.2013 prodloužena platnost a 240200/2139/14/Čp ze dne 1.12.2014
Pražská vodohospodářská společnost a.s., zn. 2444/11/2/02 ze dne 24.5.2011
Pražské vodovody a kanalizace, a.s., zn. PVK 21490/OTPČ/11 ze dne 16.8.2011
Pražská plynárenská Distribuce, a.s., zn. 577/Žá/ORDS/11 ze dne 26.5.2011, zn. 675/La/ORDS/13
ze dne 29.7.2013
PREdistribuce, a.s., ze dne 13.5.2011, zn. S 24 110 ze dne 5.9.2013, zn. 300014359 ze dne
17.9.2013
ČR – Ministerstvo obrany, agentura hospodaření s nemovitým majetkem, č.j. 70712/10035-6440OÚZ-PHA ze dne 27.1.2014
Pražská teplárenská a.s., zn. EÚ/1152/11/Jar ze dne 20.7.2011, zn. EÚ/1757/12/Jar ze dne
9.11.2012, zn. JAR/3529/2013 ze dne 27.11.2013 a zn. JAR/0186/2015 ze dne 27.1.2015 a zn.
JAR/2305/2015 ze dne 28.8.2015
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (nyní Česká telekomunikační infrastruktura a.s.), č.j. 8564/11 ze
dne 20.1.2011, 619082/2013 ze dne 22.7.2013 (viz CETIN a.s.)
Ministerstvo vnitra ČR, č.j. MV-60001-3/SIK5-K-2011 ze dne 27.5.2011, ze dne 30.10.2012,
ze dne 31.10.2013 a z 10.12.2014 a razítko na situace ze dne 2.11.2015
Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, č.j. 10070/49665-ÚP/2011-7103/44 ze dne 2.8.2011
Ministerstvo zemědělství, č.j. 476/2011 ze dne 19.5.2011
Ředitelství silnic a dálnic ČR, zn. I-Ko/206-2011 ze dne 1.11.2011
Zemědělská vodohospodářská správa, zn. ZVHS/2474/11/ÚP/ČB ze dne 16.5.2011
Obvodní báňský úřad pro území hl. m. Prahy a kraje Středočeského zn. SBS 33047/2015/OBÚ
02/1 ze dne 3.11.2015
Úřad pro civilní letectví, č.j. 002697-11-701 ze dne 17.5.2011, č.j. 4188-13-701 ze dne 29.7.2013 a
č.j. 5192-15-701 ze dne 18.6.2015
ELTODO-CITELUM, s.r.o., zn. EC 0800/263/11 ze dne 17.5.2011, č.j. 3211321462 ze dne
29.7.2013, č.j. 5254/14 ze dne 15.12.2014 a č.j. 3731/15 ze dne 13.10.2015
České Radiokomunikace a.s., zn. ÚPTS/OS/69487/2011 ze dne 21.6.2011, ÚPTS/OS/93440/2013
ze dne 26.8.2013, ÚPTS/OS/122942/2015 ze dne 10.9.2015
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
20
SITEL, spol. s r.o., zn. 131102410 ze dne 9.5.2011, zn. 131205553 ze dne 30.10.2012,
zn. 131304987 ze dne 31.10.2013 a zn. 1111403130 z 1.12.2014 a zn. 1111504319 ze dne
6.10.2015
T-Systems Czech Republic a.s. (nyní T – Mobile Czech Republic a.s.), zn. ÚR/36021/11-5 ze dne
11.5.2011, ÚR/40871/12-11 ze dne 22.11.2012, ÚR/4405/13-11 ze dne 11.11.2013 (sloučeno do T –
Mobile Czech Republic a.s.)
TeliaSonera International Carrier Czech Republic a.s., zn. 231101523 ze dne 16.5.2011,
zn. 231203141 ze dne 30.10.2012, zn. 231302953 ze dne 31.10.2013 a zn. 1311401809 ze dne
1.12.2014 a č.j. 1311502479 ze dne 6.10.2015
ČD – Telematika a.s., zn. 14822/2011 ze dne 15.7.2011, zn. 14375/2013-O ze dne 8.8.2013 a zn.
13346/2015-O ze dne 3.7.2015
SŽDC – TÚDC č.j. 3495/10-TÚDC ze dne 1.9.2010
GTS Czech s.r.o., zn. 331102204 ze dne 11.5.2011, zn. 331205969 ze dne 30.10.2012,
zn. 331305510 ze dne 8.11.2013 a zn. 1211403540 ze dne 8.12.2014 (nyní T – Mobile Czech
Republic a.s.)
ČEZ ICT Services, a.s., zn. P3A11000049877 ze dne 12.5.2011, zn. P3A12000112700 ze dne
31.10.2012, zn. P3A13000117358 ze dne 4.11.2013 a zn. P3A140000720053 ze dne 3.12.2014 a č.j.
P3A15000036366 ze dne 26.10.2015
ČEPS, a.s., zn. 457/16113/12.7.2011/Ta ze dne 12.7.2011
Kolektory Praha, a.s., zn. 584/014/05/11 ze dne 13.5.2011
MERO ČR, a.s., č.j. 2011/5/64-1 ze dne 6.5.2011 a č.j. 2014/000951/1 ze dne 24.11.2014
RWE Distribuční služby, s.r.o., zn. 5000559631 ze dne 8.12.2011, zn. 5000551422 ze dne
16.12.2011, zn. 5000552307 ze dne 19.12.2011 a zn. 5001044461 ze dne 16.12.2014
Sloane Park Property Trust, a.s., č.j. 0000009734/2011 ze dne 6.6.2011 (společnost sloučena
s UPC ČR, a.s.)
SUPTel a.s., ze dne 26.5.2011, ze dne 13.11.2012, ze dne 8.11.2013, z 19.12.2014 a z 30.10.2015
UPC Česká republika s.r.o., č.j. 3477/12 ze dne 19.11.2012, platnost prodloužena dne 1.11.2013 a
prodloužení ze dne 28.11.2014
NET4GAS, s.r.o., č.j. 2664/11 ze dne 19.5.2011, zn. 7455/12/OVP/N ze dne 29.10.2012
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN a.s.), č.j. 665184/15 ze dne 12.8.2015
Technická správa komunikací hl. m. Prahy zn. TSK/07438/14/2200/KA z 20.5.2014
ICT SUPPORT, s.r.o. ze dne 15.9.2015
BOHEMIATEL s.r.o. ze dne 10.9.2015
i.Line s.r.o., č.j. 1813/2015 ze dne 2.9.2015
Miracle Network spol. s r.o., č. MN/10459/15/MZA ze dne 15.9.2015
Letiště Praha, a.s., zn. 003/100/Hr/25 ze dne 16.7.2013
UNI Promotion s.r.o., zn. 111404644 ze dne 27.9.2015
Razítka na situacích s vyjádřením správců kabelových sítí:
•
Letiště Praha, a.s., č.j. 347/11 ze dne 11.5.2011, č.j. 401/13 ze dne 6.8.2013 a č.j. 630/14
z 8.12.2014 a č.j. 540/15 ze dne 12.10.2015 a Český aeroholding a.s. č.j. 540/15 z 12.10.2015
•
Dial Telecom, a.s., ze dne 6.5.2011, ze dne 18.7.2013 a zn. PH317316 ze dne 16.6.2015
•
T-Mobile Czech Republic a.s., ze dne 17.5.2011, ze dne 18.12.2012 a ze dne 6.1.2015
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
•
•
•
21
Vodafone Czech Republic, a.s., ze dne 6.5.2011, ze dne 23.11.2012, ze dne 13.11.2013 a z 9.1.2015
Pantel International CZ s.r.o., ze dne 12.5.2011, ze dne 23.11.2012 (nyní přejmenována na Türk
Telekom International CZ s.r.o.), ze dne 11.12.2014 a 17.12.2015
Ministerstvo vnitra ČR ze dne 30.10.2012, ze dne 31.10.2013, ze dne 10.12.2014
Protože byly stavebnímu úřadu dostatečně známy poměry v území a protože nebyly v průběhu řízení
prováděny změny zařízení elektronických zařízení, nepožadoval aktualizaci stanovisek správců starších
než 1 rok. Většina těchto správců nemá v území uloženy žádné sítě a nedochází ke střetu.
Souhlasy vlastníků pozemků podle § 86 stavebního zákona:
Souhlasy vlastníků dotčených pozemků není třeba v souladu s ust. § 86 odst. 3 stavebního zákona
předložit, pokud lze pozemek nebo stavbu vyvlastnit.
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb. o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo
ke stavbě (zákon o vyvlastnění) je vyvlastnění přípustné jen pro účel vyvlastnění stanovený zvláštním
zákonem a jen jestliže veřejný zájem na dosažení tohoto účelu převažuje nad zachováním dosavadních
práv vyvlastňovaného dle § 3 odst. 2 uvedeného zákona lze vyvlastnění provést, jen jestliže je v souladu
s cíli a úkoly územního plánování.
Podle ust. § 4 odst. 1 zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění, lze vyvlastnění provést jen v takovém
rozsahu, který je nezbytný k dosažení účelu vyvlastnění stanoveného zvláštním zákonem.
V § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 458/200 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), který je v tomto případě
zvláštním zákonem, je stanoveno, že distribuční soustava je zřizována a provozována ve veřejném zájmu.
Dále je zde stanoveno, že pro účely tohoto zákona se rozumí distribuční soustavou vzájemně propojený
soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV, s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která
jsou součástí přenosové soustavy, a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 10 kV, 22 kV,
25 kV nebo 35 kV sloužící k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně
systémů měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně
elektrických přípojek ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy.
Jedná se o závazný prvek zásobování elektrickou energií, jehož koridor, ve kterém je předmětný záměr
umístněn, je zakreslen ve výkresech územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 4 – Plán využití
ploch a č. 10 – Energetika. Část navržené stavby je totožná s veřejně prospěšnými stavbami označenými
20/TE/8 Praha 8 – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ, 20/TE/9 Praha 9 – venkovní vedení
TR Sever – TR Východ, 20/TE/24 Ďáblice – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ, 20/TE/33
Letňany – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ (viz výkres č. 25 – Veřejně prospěšné
stavby).
Podle § 25 odst. 4 energetického zákona je provozovatel distribuční soustavy povinen uzavřít smlouvu
o věcném břemeni umožňující využití cizí nemovitosti před realizací stavby, případně o zřízení věcného
břemene požádat příslušný stavební úřad.
Soulad s veřejnými zájmy:
a) § 90 písm. a) stavebního zákona – soulad s vydanou územně plánovací dokumentací
b) § 90 písm. b) stavebního zákona – soulad s cíli a úkoly územního plánování
c) § 90 písm. c) stavebního zákona – soulad s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních
předpisů
d) § 90 písm. d) stavebního zákona – soulad s požadavky na veřejnou dopravní a technickou
infrastrukturu
e) § 90 písm. e) stavebního zákona – soulad s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
22
Stavební úřad posoudil podmínky závěru zjišťovacího řízení ve vztahu k požadavkům územního řízení
a konstatuje, že ve vztahu k hluku neuplatnila Hygienická stanice hl. m. Prahy žádné požadavky, otázka
případného kácení vzrostlých dřevin se netýká řízení podle stavebního zákona, požadavky na zvýšenou
pozornost při realizaci regionálnímu biocentru R 1/10 Ládví a navrženému regionálnímu biokoridoru
R4/R34, ochraně zjištěných vodních plošek a vybavení vedení opticko-akustickým zařízením pro ochranu
ptáků jsou uloženy podmínkou č. 12 tohoto územního rozhodnutí. Místa umístění patek stožárů jsou dána
souřadnicemi (viz podmínka č. 3 a 4). Dále bylo prověřeno, dle sdělení Obvodního báňského úřadu
pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, zn. SBS 33047/2015/OBÚ-02/1 ze dne
3.11.2015, že trasa není ve střetu s ložisky nerostných surovin. Vypracování plánu havarijních opatření
pro případ úniku látek nebezpečným vodám před zahájením stavebních prací bylo uloženo podmínkou
č. 40, toutéž podmínkou je stanoven požadavek na nakládání s nebezpečnými odpady. Požadavek
na zvážení možnosti změny trasy vedení v oblasti Klíčova stavební úřad neřešil, neboť je povinen
rozhodovat o podané žádosti.
Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Okruh účastníků řízení byl stanoven takto
Při vymezení okruhu účastníků řízení postupoval stavební úřad podle § 85 stavebního zákona.
Podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona je účastníkem řízení o umístění stavby žadatel
(PREdistribuce, a.s.) a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.
Obec hlavní město Prahu v územním řízení zastupuje, dle usnesení Rady hl.m. Prahy č. 0252 ze dne
01.03.2005, Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Praha 2, Vyšehradská 2077/57 a současně podle
§ 18 odst. 1 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, je
účastníkem územního řízení i příslušná městská část. V tomto případě se jedná o MČ Praha 8,
MČ Praha – Ďáblice, MČ Praha – Dolní Chabry, MČ Praha 9 a MČ Praha 18.
Podle ust. § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona jsou dále účastníky řízení o umístění stavby:
a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není - li sám
žadatelem nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.
b) osoby, jejichž vlastnická práva nebo jiná práva k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, mohou
být rozhodnutím přímo dotčena.
Při vymezení okruhu účastníků stavební úřad vycházel z vymezení místa stavby – stožárových míst
včetně vedení a považuje za účastníky dále uvedené vlastníky pozemků a staveb, na kterých má být
požadovaný záměr uskutečněn a ty, jejichž jiná věcná práva mohou být umístěním stožárů přímo
dotčena. Dále stavební úřad provedl komplexní posouzení situace v území a zohlednění nejrůznějších
vlivů, neboť obecně v úvahu přichází u vlastníků sousedních staveb a pozemků dotčení nejrůznějších
vlivů. Při vymezení okruhu účastníků podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona stavební úřad
vycházel z vymezení místa stavby a z vymezení území dotčeného vlivy stavby a považuje za účastníky
vlastníky pozemků a staveb, jejichž vlastnická práva mohou být územním rozhodnutím přímo dotčena.
Stavební úřad posuzoval i možné přímé dotčení věcných práv vážících se k sousedním pozemkům
a dospěl k závěru, že jiná věcná práva vážící se na sousední pozemky a stavby nejsou v tomto
konkrétním případě přímo dotčena, neboť k žádnému přímému omezení věcného práva nedojde.
Stavební úřad vychází v souladu s ustálenou judikaturou (např. Nejvyšší správní soud
č.j. 2 As 176/2014 ze dne 28.5.2015) z toho, že přímým dotčením je především stínění, hluk, prach,
pach, zápach, kouř, vibrace, světlo apod., tj. různé imise, které v tomto případě, kdy se jedná o stavbu
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
23
vzdušného vedení, jednak nevzniknou, a pokud by snad vznikly, nebudou přímo působit na věcná
práva k sousedním pozemkům.
Jedná se o vlastníky pozemků pod vlastními sloupy, vodiči a vlastníky pozemků, na které zasahuje
ochranné pásmo, tedy o pozemky parc. č. 1753/33, 1753/31, 1753/2, 1753/34, 2088/21, 1754, 2081,
1755, 1394/1, 1394/9, 1394/2, 2069, 1404/2, 1402/13, 1395/11, 1395/1, 2092, 1705, 1706, 1707/1,
1704, 1701/15, 1701/16, 1701/14, 1701/13, 1701/5, 1701/4, 1701/3, 2072, 1672/3, 1672/1, 1671/2,
1671/1, 1671/6, 1670, 1673/4, 1678/9, 1673/8, 1673/10, 1673/11, 1673/1, 1678/6, 1678/8, 1678/4,
1678/14, 1678/50, 1678/2, 1678/3 v katastrálním území Vysočany, parc. č. 1184/10, 648/11, 648/12,
1184/11, 1184/17, 1187/1, 1121/25, 1121/56, 1121/1, 1121/58, 1121/59, 640/50, 640/49, 634/2
v katastrálním území Prosek, parc. č. 548/2, 548/11, 548/1, 812/11, 812/2, 812/10, 600/34, 600/49,
600/32, 600/31, 600/60, 600/30, 600/56, 600/44, 600/40, 602/1, 626/69, 602/2, 813/2, 626/87, 625,
626/68, 814/4, 626/48, 626/10, 626/67, 626/49, 626/7, 626/43, 626/47, 626/6, 626/46, 626/66, 626/50,
626/5, 626/4 v katastrálním území Letňany, parc. č. 537/1, 536/1, 536/8, 537/8, 536/5, 537/5, 536/7,
536/9, 536/6, 535/8, 536/4, 535/5, 535/10 v katastrálním území Střížkov, parc. č. 1729/99, 1746/3,
1729/313, 1729/101, 1729/102, 1729/103, 1729/100, 1729/104, 1729/106, 1729/22, 1729/109,
1729/492, 1729/23, 1729/18, 1729/36, 1729/35, 1729/255, 1729/363, 1729/253, 1740, 1729/254,
1729/15, 194/1, 1228/2, 1232/6, 1232/2, 1232/5, 1213/1, 1212, 1211, 1252, 1253/1, 1260/1, 1259,
1261/4, 1264/1, 1262, 88/1, 1172/1, 1172/2, 1552/6, 1172/3, 1552/4, 1552/2, 1552/3, 1552/5,
1548/113, 1548/108, 1548/107, 1548/106, 1548/115, 1548/112, 1548/118, 1548/152, 1548/153,
1548/151, 1548/13, 1548/9, 1548/12, 1548/25, 1548/27, 1548/21, 1548/85, 1548/86, v katastrálním
území Ďáblice, parc. č. 2623/4, 2623/2, 2623/7, 2624/1, 2624/2, 2625/8, 2625/4, 2625/6, 2625/5,
2625/3, 2625/2, 2634/2, 2634/1, 2625/1, 2626/1, 2347, 1777/14, 1777/1, 1777/13, 2353/11, 2353/10,
2352/6, 2352/1 v katastrálním území Kobylisy, parc. č. 1742/141, 1742/140, 1742/4, 1499/31,
1499/37, 1743/2, 1743/7, 1743/1, 1743/3, 1499/34, 1494/1, 1488 v katastrálním území Dolní Chabry,
parc. č. 1040, 1039, 1060, 1041/1, 1041/2, 1042/2, 1042/1 v katastrálním území Čimice, parc. č. 616/1,
616/40, 616/39, 616/38, 616/26, 616/25, 616/2, 616/37 v katastrálním území Bohnice a stavby
na těchto pozemcích a o ty, jejichž věcné či jiné právo k těmto pozemkům může být dotčeno (pozemky
pod stožáry – parc.č. 1753/2, 1755, 1402/13, 1704, 1701/5, 1701/4, 1673/1, 1678/8 v k.ú. Vysočany,
parc.č. 1121/1 v k.ú. Prosek, parc.č. 548/1, 600/32, 600/31, 600/44, 602/1, 626/48, 626/50
v k.ú. Letňany, parc.č. 537/1, 536/4 v k.ú. Střížkov, parc.č. 1729/104, 1729/22, 1729/23, 1729/36,
1232/6, 1253/1, 1552/4, 1548/118, 1548/13, 1548/9, 1548/21 v k.ú. Ďáblice, parc.č. 2625/1
v k.ú. Kobylisy, parc.č. 1040 v k.ú. Čimice, parc.č. 616/1, 616/26, 616/2 v k.ú. Bohnice).
Dále se jedná o vlastníky inženýrských sítí, se kterými bude navržená stavba na pozemcích výstavby
v kolizi: jedná se o společnost ČD – Telematika a.s., České radiokomunikace a.s., Dopravní podnik
hl.m. Prahy a.s. – jednotka Dopravní cesta Metro, ELTODO – CITELUM, s.r.o., T – Mobile Czech
Republic a.s., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., Pražská teplárenská a.s., Pražská vodohospodářská
společnost a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Pražské vodovody a kanalizace, a.s.,
PREdistribuce, a.s., Vojenská ubytovací a stavební správa Praha, letiště Letňany, UPC Česká republika
s.r.o., ČR –MO, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Technická správa komunikací
hl.m. Prahy, Úřad pro civilní letectví.
c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis
Podle ustanovení § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, je upraveno postavení občanských sdružení (nyní spolků) jako účastníků řízení. Občanské
sdružení (spolek) je oprávněno účastnit se územního řízení, pokud oznámí svou účast písemně do osmi
dnů od jeho zahájení orgánu státní správy, který řízení zahájil. V zákonem stanovené lhůtě neoznámil
žádný spolek svou účast v řízení.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
24
ČJ: MCP8 079036/2016
Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
I.
účastník řízení David Anthony Seyfried, Třeboradická 15, Praha 8 jako vlastník pozemku
parc.č. 1040 k.ú. Čimice a spoluvlastník pozemků parc.č. 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626/1,
2634/1, 2634/2, 2353/10, 2353/11 k.ú. Kobylisy:
1) Účastník požaduje, aby na jeho pozemcích omezených samotným vedením 110 kV a jeho ochranným
pásmem v šířce 12 m od krajního vodiče na každou stranu vedení bylo zřízeno úplatné věcné
břemeno. Jde o tyto pozemky: parc.č. 1040 k.ú. Čimice, parc.č. 2625/1, 2625/2, 2625/3, 2626/1,
2634/1, 2634/2, 2353/10, 2353/11 k.ú. Kobylisy.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad námitce týkající se zřízení úplatného věcného břemene pro dotčení pozemků jak
vedením, tak jeho ochranným pásmem, nevyhověl, neboť do jeho působnosti nepatří zřizování
věcných břemen. Je povinností žadatele jakožto provozovatele distribuční soustavy před využitím cizí
nemovitosti smluvně zřídit s vlastníkem nemovitosti věcné břemeno. V případě, kdy by nedošlo
k dohodě, rozhodne o jeho zřízení příslušný vyvlastňovací úřad (§ 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.,
zákon č. 184/2006 Sb.).
Ochranné pásmo vzniká dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby, stavební úřad o něm
nerozhoduje. Rovněž v územním plánu se takové ochranné pásmo nevyznačuje, neboť je vázáno vždy
na konkrétní stavbu. Podle § 83 odst. 3 stavebního zákona se „rozhodnutí o ochranném pásmu
se nevydává, jestliže podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho
základě“.
2) Účastník požaduje, aby polohy navrhovaných sloupů (věží) vedení 110 kV byly ponechány tak, jako
jsou v dnešním stavu. Nesouhlasí se sloupem (věží) na pozemku parc.č. 1040 k.ú. Čimice.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad námitce, týkající se požadavku na ponechání stávající polohy nových stožárů
a nesouhlasu s umístěním stožáru na pozemku parc. č. 1040 (stožár č. 53) v k.ú. Čimice vyhověl potud,
že na základě změny záměru provedené v průběhu územního řízení bylo vedení v dotčeném území
posunuto ve smyslu požadavku účastníka. Po konání prvního ústního jednání totiž provedl žadatel
změnu záměru spočívající v korekci trasy mezi stožáry č. 51 až 54, čímž byl posunut i stožár č. 53.
S touto změnou souhlasili vlastníci dotčení umístěním těchto stožárů, což je doloženo zápisem
z jednání konaného dne 11.12.2013 v budově společnosti PREdistribuce, a.s., poté žadatel předložil,
dne 19.12.2013. upravenou dokumentaci stavebnímu úřadu. S touto změnou byli účastníci řízení
seznámeni vyrozuměním stavebního úřadu ze dne 6.1.2014. Ve stanovené lhůtě 15 dnů se účastník
řízení nevyjádřil.
3) Účastník požaduje zrušení stávající jižní trasy vedení 110 kV.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad námitce, týkající se požadavku na zrušení stávající jižní trasy vedení 110 kV nevyhověl,
neboť rušení trasy není předmětem tohoto územního řízení. Stavební úřad však poznamenává, že
po realizaci umístěného záměru bude jižní vedení demontováno, jak je zřejmé ze situace v měřítku
1:10 000, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
25
4) Účastník očekává od PREdistribuce, a.s. kladné schválení připravované dokumentace na využití
pozemků č. 2625/1 a 2626/1, kde chci pod nové vedení 110 kV umístit parkoviště a sportovní
zařízení.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad námitce, týkající se požadavku na schválení od společnosti PREdistribuce, a.s. jím
připravované dokumentace na využití pozemků parc. č. 2625/1 a 2626/1 v k.ú. Kobylisy pro umístění
parkoviště a sportovního zařízení pod nové vedení 110 kV nevyhověl, neboť se jedná o jiný záměr
jiného subjektu, který není předmětem tohoto územního řízení.
II.
Účastník řízení František Semerád, Klapkova 800/88, Praha 8 jako vlastník pozemků
parc.č. 2624/1 a 2625/4 v k.ú. Kobylisy:
a) Požaduje umožnit zřízení a užívání stavby „Zařízení pro provoz a údržbu zeleně“ nacházející
se v ochranném pásmu „Vedení 110 kV TR Východ-TR Sever“. Podle § 46 odst. 11 energetického
zákona 458/2000 Sb., který stanoví, že k návrhu na územní rozhodnutí nebo k žádosti stavební
povolení se připojuje souhlas provozovatele přímého elektrického vedení s činností v ochranném
pásmu (stavební úřad podmínky souhlasu nepřezkoumává).
Proto účastník řízení požaduje připojit k žádosti o uvedené územní rozhodnutí písemný souhlas
provozovatele přímého vedení s umístěním objektů v navrženém ochranném pásmu, a to:
v souladu s § 46 odst. 11 zákona 458/2000 Sb. a na základě vyjádření PREdistribuce. Správa sítě
k žádosti o umístění objektů „Zařízení pro provoz a údržbu zeleně“ v ochranném pásmu venkovního
vedení nad pozemkem parc.č. 2624/1 k.ú. Kobylisy ze dne 11.10.2006, spis.zn. S21400/pvh sdělila,
že souhlas s umístěním objektů a parkovacích stání v ochranném pásmu venkovního vedení, lze
udělit za dodržení podmínek: předložení situace skutečného umístění objektů „Zařízení pro provoz
a údržbu zeleně“ v ochranném pásmu venkovního vedení.
b) Účastník řízení nesouhlasí s vložením věcného břemene do katastru nemovitostí k uvedenému
ochrannému pásmu, a to vzhledem k tomu, že stavba není v této výše uvedené části zakreslena
ve výkrese platného územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy jako veřejně prospěšná stavba.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad námitce týkající se umožnění zřídit a užívat stavbu „Zařízení pro provoz a údržbu
zeleně“ nacházející se v ochranném pásmu umisťovaného vedení 110 kV nevyhověl, neboť se jedná
o jiný záměr jiného subjektu, který není předmětem tohoto územního řízení.
Stavební úřad námitce týkající se nesouhlasu s vložením věcného břemene k ochrannému pásmu
do katastru nemovitostí z důvodu, že stavba není v této výše uvedené části zakreslena ve výkrese
platného územního plánu jako veřejně prospěšná stavba, nevyhověl, neboť jednak do jeho působnosti
nepatří zřizování věcných břemen, jednak ochranné pásmo vedení vznikne ze zákona nabytím právní
moci tohoto územního rozhodnutí (§ 46 odst. 1 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon
a viz předchozí odpověď na námitky). Smyslem ochranného pásma je ochrana vedení, zřizování
věcných břemen je povinností žadatele jakožto provozovatele distribuční soustavy
v čase před využitím cizí nemovitosti. Pokud se týká vymezení veřejně prospěšné stavby v územním
plánu – bez ohledu na to, zda je či není distribuční vedení 110 kV vymezeno v územním plánu jako
veřejně prospěšná stavba či nikoliv, platí, že podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. zákona č. 458/200 Sb.,
energetický zákon, distribuční soustava zřizována a provozována ve veřejném zájmu, tedy i v tomto
případě, se z hlediska souhlasu/nesouhlasu vlastníka uplatní § 86 odst. 3 stavebního zákona. Z hlediska
funkce dotčených území je záměr v souladu s územním plánem, neboť ve výkrese č. 10 územního
plánu je zakresleno venkovní vedení 110 kV pro zásobování této části hl.m. Prahy (viz také
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
26
odůvodnění souladu s územním plánem). Trasa vedení 2 x 110 kV a 4 x 110 kV zachovává koridory
stávajícího vedení 110 kV. V rámci změn staveb je zcela běžné, že se objem stavby mění, zejména
s novými technickými a funkčními požadavky. I z vyjádření Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy
(dříve URM hl.m. Prahy) č.j. URM 5038/11 ze dne 27.6.2011 vyplývá, že navržená rekonstrukce
a přeložka vedení 110 kV TR Východ – TR Sever, byť s nepodstatnými rozdíly, není v rozporu
s platným územním plánem. Stavební úřad je toho názoru, že pokud změna stavby je umisťována
do totožných funkčních ploch, její mírné odchylky od stávajícího zákresu, není potřeba řešit změnou
územního plánu.
III) Účastníci řízení Ing. Miroslav Hořejší a MUDr. Jitka Hořejší, Dobratická 523, Praha 9,
vlastníci pozemků parc. č. 1742/33 a 1742/140, k.ú. Dolní Chabry, Ing. Petra Křapková,
Ploskovická 885/2, Praha 8, vlastník pozemků parc.č. 1742/34 a 1742/141, k.ú. Dolní Chabry,
Mgr. Martin Haš, Kostelní 8, Praha 7 a Mgr. Gabriela Hašová, U Větrolamu 13, Praha 8:
(námitky jsou shodné, pouze námitka č. 1 je u námitek Hašových rozdělena do dvou námitek, čímž
došlo k posunu číslování)
1) Účastníci uvádí, že v daném případě se nejedná o změnu dokončené stavby, ale předmětem
územního řízení je umístění nové stavby. Z předložené dokumentace lze zjistit, že v daném případě
má být demontována stávající konstrukce sloupu a nově má být osazena nová konstrukce sloupu
na novém základu. Navrhovanou výstavbou dochází i k významně jinému vzhledu stavby. Stavba
venkovního vedení má být vedena na pozemku v našem vlastnictví, tj. na pozemku par.č. 1742/33 a
1742/140 (resp. parc. č. 1742/34,1742/141 – Ing. Křepinská, a 1739/2, 1741/1 a 1741/2 - Hašovi)
k.ú. Dolní Chabry. Vzhledem k tomu, že jsme jako vlastníci dotčených pozemků nevydali žádný
souhlas se stavbou a ani s její změnou, nemohl tudíž žadatel stavebnímu úřadu předložit potřebné
přílohy k žádosti uvedené v části B bod 1. a 2. (vyhláška č. 503/2006 Sb.). Jako vlastníci stavbou
dotčených pozemků s uvedenou stavbou, tak jak je v dokumentaci navržena, zásadně nesouhlasíme
a žádáme, aby v případě našich pozemků bylo venkovní vedení nahrazeno podzemním vedením
vedeným mimo naše pozemky, např. s uložením na veřejných pozemcích za objektem Úřadu vlády
ČR, popř. veřejném pozemku parc.č. 1743/1 a pozemcích na něj navazujících (po veřejné cestě).
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad posoudil námitku jako částečně důvodnou, a to v části týkající se „změny dokončené
stavby“, neboť se jedná o umístění stavby nové. Zbývající část námitky stavební úřad posoudil jako
nedůvodnou, neboť souhlas vlastníka pozemku, na kterém se stavba vedení 110 kV umisťuje,
se ve smyslu § 86 odst. 3 stavebního zákona nevyžaduje, neboť pozemek lze vyvlastnit, což plyne
z energetického zákona (č. 458/2000 Sb.). Podle § 2 odst. 2 písm. a) tohoto zákona je umisťovaná
stavba zřizována a provozována ve veřejném zájmu. Dále je zde stanoveno, že pro účely tohoto zákona
se rozumí distribuční soustavou vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV,
s výjimkou vybraných vedení a zařízení o napětí 110 kV, která jsou součástí přenosové soustavy,
a vedení a zařízení o napětí 0,4/0,23 kV, 1,5 kV, 3 kV, 10 kV, 22 kV, 25 kV nebo 35 kV sloužící
k zajištění distribuce elektřiny na vymezeném území České republiky, včetně systémů měřící,
ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky včetně elektrických přípojek
ve vlastnictví provozovatele distribuční soustavy.
Jedná se o závazný prvek zásobování elektrickou energií, jehož koridor, ve kterém je předmětný záměr
umístněn, je zakreslen ve výkresech územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy č. 4 – Plán využití
ploch a č. 10 – Energetika. Část navržené stavby je totožná s veřejně prospěšnými stavbami
označenými 20/TE/8 Praha 8 – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ, 20/TE/9 Praha 9 –
venkovní vedení TR Sever – TR Východ, 20/TE/24 Ďáblice – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR
Východ, 20/TE/33 Letňany – venkovní vedení 110 kV TR Sever – TR Východ (viz výkres č. 25 –
Veřejně prospěšné stavby).
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
27
Pokud se týká požadavku na posun trasy a podzemní vedení stavební úřad uvádí, že rozhoduje
o podané žádosti o vydání územního rozhodnutí a nepřísluší mu ji měnit. Pro zamítnutí žádosti
o vydání územního rozhodnutí z důvodu této námitky neshledal důvod, neboť nadzemní vedení je
v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, současně byla povolena výjimka z ust. čl. 4 odst. 10
vyhl. OTPP (č.j. MHMP/307960/03/OUR/MI/HJ ze dne 26.8.2003), která umožňuje i v zastavěném
území umístit toto vedení jako nadzemní. Umístění stožárů je otázka technického řešení zpracovaného
autorizovanou osobou.
2) Účastníci namítají, že návrh je v rozporu se Zásadami územního rozvoje hl.m. Prahy a také
v rozporu s Územním plánem hl.m. Prahy, neboť dle našeho názoru se nemůže jednat o veřejně
prospěšnou stavbu a to s ohledem na skutečnost, že v závazné části Územního plánu hl.m. Prahy,
příloze č. 2 je uvedeno pod popisem veřejně prospěšné stavby venkovní vedení 110 kV TR Sever –
TR Východ, což neodpovídá předmětu řízení tj. 4 x 110 kV. Stavba na našem pozemku parc.č.
1742/140 a pozemcích přilehlých není součástí čl. 6.2.5 Zásobování elektrickou energií
předmětných Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy (Výroku). Předmětná stavba není zanesena
v Průvodní zprávě Územního plánu hl.m. Prahy, bodě 1.2. Technické vybavení a stejně tak není
zanesena ve výkresové části schváleného Územního plánu hl.m. Prahy, konkrétně Výkres č. 10 –
Energetika.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad posoudil námitku jako nedůvodnou, neboť v místě pozemků ve vlastnictví účastníků
řízení není umisťované vedení 110 kV stavbou veřejně prospěšnou podle územního plánu hl. m. Prahy,
je však ve smyslu § 2 odst. 2 písm. a) energetického zákona stavbou ve veřejném zájmu. Stavba vedení
je umístěna v souladu s koridorem (ochranná a bezpečnostní pásma hlavních energetických
liniových staveb) vymezeným v základním výkresu územního plánu č. 4 pro vedení 110 kV
(bez ohledu na to, zda se jedná o vedení 2 x110 kV nebo 4 x 110 kV) a v souladu s trasou vedení
ve výkresu č. 10 - Energetika. Pokud je umisťované vedení mimo koridor nebo trasu, což vzhledem
k měřítku územního plánu 1 :10 000 a liniové stavbě šířky v řádu jednotek metrů nešlo vyloučit, pak
stavební úřad ověřil, že vedení je umístěno vždy v plochách, které umístění liniového vedení technické
vybavenosti jakožto doplňkového využití umožňují. Stavební úřad ověřil, že záměr není v rozporu
se Zásadami územního rozvoje – aktualizace č. 1.
3) Vzhledem k tomu, že od roku 2006, kdy v souvislosti s předmětnou stavbou proběhlo zjišťovací
řízení, byly zřejmě v dokumentaci ke zjišťovacímu řízení uvedeny vstupní údaje, které budou
bezesporu po 7 letech od zpracování projektové dokumentace k zjišťovacímu řízení zastaralé.
K tomuto závěru nás vede např. skutečnost různých délek trasy liniové stavby uváděných
v předložené projektové dokumentaci k nahlédnutí na odb. výstavby MČ Praha 8 a v Závěru
zjišťovacího řízení.
Stanovisko stavebního úřadu:
Z předložených dokladů k navrhované stavbě vyplývá, že i žadatel se zabýval stejnou otázkou
a požádal o vyjádření Ministerstvo životního prostředí, které dne 28.1.2011 vydalo vyjádření pod
č.j. 4226/ENV/11, se závěrem, že nedošlo k významné změně podmínek v dotčeném území a záměr
nepodléhá zjišťovacímu řízení. Závěr zjišťovacího řízení č.j. 78908/ENV/06 ze dne 13.11.2006 tak lze
využít jako podklad pro navazující řízení s tím, že budou zohledněny všechny relevantní podmínky
v něm uvedené. Z hlediska dopadů navrhované stavby na životní prostředí se vyjádřily dotčené orgány
odbor ochrany prostředí MHMP a odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8, ÚMČ Praha 9
a ÚMČ Praha 18, které vydaly závazná stanoviska.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
28
Podmínky ze závěru zjišťovacího řízení byly buďto zapracovány do předkládané dokumentace, nebo
byly dány do podmínek tohoto rozhodnutí, které je potřeba splnit v dalších postupech, před realizací
a během realizace stavby.
4) V průběhu uplynulých let došlo v přilehlé oblasti k.ú. Dolní Chabry k rozsáhlé výstavbě rodinných
domů. Zásadně nesouhlasíme se závěrem, že v daném případě nebude narušen významně krajinný
ráz. Naopak se domníváme, že v případě předmětné stavby dojde k výraznému narušení krajinného
rázu, neboť dominantou v této krajině se stane nové vedení 4x110 kV. V bezprostřední blízkosti
rezidenční obytné výstavby budou mj. vybudovány nové stožáry o výšce 50 m, což je téměř o více
než 20 m více než je výška stávajících sloupů, které dnes např. nijak významně nepřevyšují výšku
stromů Ďáblického lesa, a to se o plánované výstavbě říci nedá.
Stanovisko stavebního úřadu:
Z vyjádření odboru životního prostředí MHMP sp.zn. S-MHMP-0379757/2011/1/OOP/Vl ze dne
1.8.2011, který se mimo jiné zabývá hlediskem dopadu navrhované stavby na krajinný ráz, a podrobně
ho posoudil, vyplývá, že realizace stavby estetickou hodnotu krajinného rázu snižuje způsobem, který
lze v daném místě akceptovat. Stavební úřad po vyhodnocení tohoto stanoviska se ztotožnil s tím, že
stavba není v krajině čistě novým prvkem, jedná se o zvětšení (sjednocení) dvou vedení do jednoho při
užití vyšších stožárů; v měřítku místa se tedy jedná o malou změnu oproti současnému stavu. Vliv
stavby na kulturně historické měřítko v krajině je zanedbatelný. Jedná se o malou změnu oproti
současnému stavu. Přesto, že v průběhu řízení vyhověl žadatel účastníkům řízení, kteří nesouhlasili
s umístěním stožáru č. 52 v blízkosti rodinných domů podél ulice U Větrolamu a upravil návrh tak, že
v daném místě stožár č. 52 posunul o cca 20 m, neuplatnil odbor ochrany prostředí MHMP k této
změně žádné stanovisko, ačkoliv byl informován oznámením o pokračování v řízení o této skutečnosti.
Při délce trasy 7,2 km lze posun stožáru o 20 m v urbánní a přechodové polní krajině považovat
za nevýznamný. Námitku tedy posoudil stavební úřad jako nedůvodnou.
5) Zásah do vlastnických práv v případě realizace záměru výstavby vzdušného vedení elektrického
vedení 4x110 kV je extrémní a představuje i porušení platných hmotněprávních předpisů na úseku
územního plánování. Dále zdůrazňujeme, že ochranná pásma vysokého napětí značně omezují
využití přilehlých pozemků a současně mají i významný negativní dopad na tržní cenu nemovitosti
a tím i dochází k poškozování práv dotčených vlastníků nemovitostí.
Stanovisko stavebního úřadu:
Jak bylo již výše konstatováno vedení 110 kV existuje i na pozemcích parc.č. 1742/33 a 1742/104
v k.ú. Dolní Chabry zřejmě již od r. 1928 a jeho umístění je rovněž závislé na cca 500 m vzdálené
rozvodně TR Sever, kam směřuje. To znamená, že účastníci řízení kupovali pozemky a stavěli na nich
v době, kdy vedení již existovalo. V daném případě vyhověl žadatel účastníkům v průběhu řízení
úpravou záměru posunutím stožáru č. 52.
Vliv výstavby řešené stavby na hodnotu a prodejnost stávajících domů a problematika vlastnických
práv jiných nemovitostí není předmětem tohoto územního řízení. Námitku tedy posoudil stavební úřad
jako nedůvodnou.
6) Provozovatel přenosové soustavy navrženým způsobem řešení stavby vůbec nebere v úvahu
skutečnost, že se jedná o stavbu v těsné blízkosti rodinných domů, v silně frekventované městské
aglomeraci, kde v případě nečekaných přírodních událostí, kterých jsme poslední dobou stále
častěji svědky (vichřice, bouřky, silné námrazy), může dojít např. k poškození elektrovodních lan
a jejich pádu do obydleného prostoru či komunikací. Nelze opominout ani hlučnost předmětné
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
29
stavby při nepříznivém počasí a i to, že stavba vážně ohrožuje klid a pohodu bydlení v dotčených
oblastech. Silné elektromagnetické záření rozvodů el. energie způsobuje při dlouhodobém vystavení
se tomuto záření negativní vliv na lidské zdraví. V závěru účastníci požadují, aby vedení bylo
umístěno pod zem a tím současně odstraněna všechna možná rizika spojená s provozem
nadzemního elektrického vedení v obytné zástavbě.
Stanovisko stavebního úřadu:
Dotčeným orgánem, který se zabývá ochranou veřejného zdraví je Hygienická stanice hl.m. Prahy,
která vydala souhlasné stanovisko k navrhované stavbě dne 6.12.2010 pod č.j. HS HMP 20427/2011.
V předložené dokumentaci je uvedeno, že nebyla prokázána škodlivost ani déle trvající expozice
elektromagnetického pole neionizujícího záření. Stavební úřad si v průběhu řízení vyžádal vyjádření
projektanta, že zjištěné hodnoty elektrického pole a magnetické indukce nepřekročí mezní hodnoty,
které stanovuje nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, účinné
od 18.11.2015.
Pokud se týká tvrzeného hluku, z Dokumentace EIA, prosinec 2003, str. 18 vyplývá, že posuzovaný
záměr není zdrojem hluku (viz kapitola III.4. Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení). Hluk:Vzhledem k charakteru stavby
– nadzemní el. vedení a situování v terénu – převážně mimo sídla, nebude posuzovaný záměr v době
provozu zdrojem hluku pro obyvatelstvo a okolní ŽP. Určité zatížení hlukem se očekává pouze
v průběhu výstavby. Hluková emise z následného provozu se neuvažuje). Nelze tedy důvodně
předpokládat, že stavba bude po uvedení do provozu zdrojem hluku nebo vibrací; nepoužije se tedy
novelizované znění § 77 zák. č. 258/2000 Sb.
Za bezpečnost stavby, to znamená i v době nepříznivého počasí, odpovídá autorizovaný projektant
stavby. Nadzemní vedení je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Převážná většina trasy je
vedena v nezastavitelném území. Pod zem se umisťuje vedení pouze v zastavitelném území.
Z příslušného ustanovení OTPP pro umístění záměru v zastavitelném území byla povolena výjimka.
IV) Účastníci řízení Jiří Zdenko a Eva Zdenková, U Větrolamu 821/2, Praha 8, vlastníci pozemků
parc. č. 1742/32, 1742/4 a 1742/64 v k.ú. Dolní Chabry:
1) Nahlédnutím do stavební dokumentace jsme zjistili, že stavba na našem pozemku parc.č. 1742/4
není v územním plánu hl.m. Prahy zahrnuta jako veřejně prospěšná stavba vymezená v ust. § 2 odst.
1, písm. l) zákona č. 183/2006 Sb. a není ani zakreslena osa vedení veřejně prospěšné stavby
v územním plánu hl.m. Prahy přes náš pozemek a tudíž pokud není takto v územním plánu
označena, nelze ani pozemek vyvlastnit. Stejně tak není stavba na pozemku 1742/4 zanesena
ve výkresech schváleného územního plánu hl.m. Prahy, konkrétně ve výkrese č. 10 – Energetika,
nejsou pro venkovní vedení na pozemku 1742/4 vyznačeny nové koridory. Rovněž v zásadách
územního rozvoje hl.m. Prahy jsme zjistili, že stavba na našem pozemku č. 1742/4 a přilehlých
pozemcích není součástí čl. 6.2.5. Zásobování elektrickou energií předmětných Zásad územního
rozvoje hl.m. Prahy.
Nemůžeme pominout ani tu okolnost, že vyhl. č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy stanoví v čl. 4, že umístění
staveb a míra zastavění pozemku musí odpovídat nejen urbanistickému a urbanistickému
charakteru, ale především požadavkům na zachování pohody bydlení a zdravého životního
prostředí. Proto umístění stavby a její následný provoz nesmí nad míru přípustnou obtěžovat okolí
v obytném prostředí. V č. 10 předmětné vyhlášky se stanoví, že rozvodné energetické a komunikační
vedení se v zastavěných částech obce umisťují pod zem.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
30
Stanovisko stavebního úřadu:
Pokud se týká vymezení veřejně prospěšné stavby v územním plánu – bez ohledu na to, zda je či není
distribuční vedení 110 kV vymezeno v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba či nikoliv, platí,
že podle § 2 odst. 2 písm. a) bod 1. energetického zákona je distribuční soustava zřizována
a provozována ve veřejném zájmu. Podle § 3 odst. 1 zák. č. 184/2006 Sb. (zákon o vyvlastnění) je
v takovém případě vyvlastnění přípustné.
Pokud se jedná o nesoulad s čl. 4 vyhl. OTPP stavební úřad odkazuje na Odůvodnění tohoto
rozhodnutí. Nadzemní vedení je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, současně byla povolena
výjimka z ust. čl. 4 odst. 10 vyhl. OTPP (č.j. MHMP/307960/03/OUR/MI/HJ ze dne 26.8.2003), která
umožňuje i v zastavěném území umístit toto vedení jako nadzemní.
2) Ve stavební dokumentaci, jak jsme zjistili, je neúplný doklad týkající se ulice U Větrolamu, Praha 8,
kde ve vyjádření Letiště Praha ze dne 16.7.2013 č.j. 003/100/Hv/25 je uvedeno, cituji „v prostoru
ulice U Větrolamu bude trasa vedení nepatrně“ a další list s textem chybí. Dále musíme
konstatovat, že již od roku 2006, kdy v souvislosti s předmětnou stavbou bylo realizováno zjišťovací
řízení, byly v dokumentaci uvedeny vstupní údaje, které po 7 letech od zpracování projektové
dokumentace k zjišťovacímu řízení, nebyly aktualizovány a jsou zastaralé. Různé délky liniové
stavby uváděné v předložené projektové dokumentaci, do které jsme na odboru výstavby Městské
části Praha 8 nahlédli, této skutečnosti nasvědčují.
Stanovisko stavebního úřadu:
Ve spise je doloženo aktuální sdělení Letiště Praha a.s. – razítko na žádosti o vyjádření.
Z předložených dokladů k navrhované stavbě vyplývá, že i žadatel se zabýval Závěrem zjišťovacího
řízení a požádal o vyjádření Ministerstvo životního prostředí, které dne 28.1.2011 vydalo vyjádření
pod č.j. 4226/ENV/11, že nedošlo k významné změně podmínek v dotčeném území a záměr nepodléhá
zjišťovacímu řízení. Závěr zjišťovacího řízení č.j. 78908/ENV/06 ze dne 13.11.2006 tak lze využít
jako podklad pro navazující řízení s tím, že budou zohledněny všechny relevantní podmínky v něm
uvedené. Z hlediska dopadů navrhované stavby na životní prostředí se vyjádřily dotčené orgány odbor
ochrany prostředí MHMP a odbor životního prostředí ÚMČ Praha 8, ÚMČ Praha 9 a ÚMČ Praha 18,
které vydaly závazná stanoviska.
3) Ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona se jedná o novou stavbu a nikoliv
o modernizaci stávajícího vedení. Vzhledem k tomu, že se má měnit místo stavby, vzhled stavby, má
být nově osazena konstrukce sloupu na novém základu a dále se mění i způsob užívání stavby.
Na projektovou okumentaci pro účely modernizace a rekonstrukce jsou kladeny dle stavebního
zákona nižší nároky než pro účely stavebního povolení a stavební úřad odbor územního řízení
Praha 8, vychází provozovateli elektrické přenosové soustavy ve všem vstříc bez ohledu na práva
a právem chráněné zájmy osob, kterých se tato stavba bezprostředně dotýká a nebere zřetel
na vážné ohrožení, jejich klidu, pohody bydlení a zdraví.
Stanovisko stavebního úřadu:
Řízení je vedeno jako řízení o umístění nové stavby s respektováním všech zákonných požadavků.
4) Zásah do vlastnických práv v případě stavby stožáru č. 52, 4x 110 kV na pozemku 1742/4 je tak
extrémně intenzivní, že představuje i porušení platných hmotně právních předpisů na úseku
územního plánování. Provozovatel přenosové soustavy vůbec nebere v úvahu skutečnost, že
se jedná o stavbu v těsné blízkosti rodinných domů, kdy v případě nečekaných přírodních událostí,
kterým jsme poslední dobou stále častěji svědky (vichřice, bouřky, silné mrazy) mohou tyto jevy
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
31
poškodit elektrovodná lana. Nemůžeme pominout ani hlučnost předmětné stavby při napěťovém
zvyšování, dále se objevují problémy s přijímáním signálu mobilů, televize apod. Negativním vlivem
rozvodů el. energie na lidské zdraví způsobující silné elektromagnetické záření, byly prokázány
souvislosti mezi zvýšeným výskytem závažných onemocnění jako je leukémie, nádory na mozku,
migrény apod.
Dále zdůrazňujeme, že ochranná pásma vysokého napětí značně omezují využití pozemku, což má
silný dopad na tržní cenu nemovitosti, která je výrazně nižší, čímž nám vlastníkům nemovitostí
způsobuje výraznou majetkovou újmu. Při plánování nových vedení se přednostně využívají
nezastavěné pozemky, mimo obytnou zónu, nebo v souladu se shora citovanou vyhl. č. 26/1999 Sb.
se energetické vedení v zastavěných částí obce umisťuje pod zem.
Stanovisko stavebního úřadu:
Jak bylo již výše konstatováno vedení 110 kV existuje v řešeném území v k.ú. Dolní Chabry zřejmě již
od r. 1928 a jeho umístění je rovněž závislé na cca 500 m vzdálené rozvodně TR Sever, kam směřuje.
To znamená, že účastníci řízení kupovali pozemky a stavěli na nich v době, kdy vedení již existovalo.
V daném případě vyhověl žadatel účastníkům v průběhu řízení úpravou záměru posunutím stožáru
č. 52, s čímž účastníci souhlasili. Dotčeným orgánem, který se zabývá ochranou veřejného zdraví je
Hygienická stanice hl.m. Prahy, která vydala souhlasné stanovisko k navrhované stavbě dne 6.12.2010
pod č.j. HS HMP 20427/2011 bez podmínek a časového omezení. V DUR je uvedeno, že nebyla
prokázána škodlivost ani déle trvající expozice elektromagnetického pole neionizujícího záření.
Stavební úřad si v průběhu řízení vyžádal vyjádření projektanta, že zjištěné hodnoty elektrického pole
a magnetické indukce nepřekročí mezní hodnoty, které stanovuje nařízení vlády č. 291/2015 Sb.,
o ochraně zdraví před neionizujícím zářením, účinné od 18.11.2015.
Pokud se týká tvrzeného hluku, z Dokumentace EIA, prosinec 2003, str. 18 vyplývá, že posuzovaný
záměr není zdrojem hluku (viz kapitola III.4. Ostatní (např. hluk a vibrace, záření, zápach, jiné
výstupy - přehled zdrojů, množství emisí, způsoby jejich omezení). Hluk:Vzhledem k charakteru stavby
– nadzemní el. vedení a situování v terénu – převážně mimo sídla, nebude posuzovaný záměr v době
provozu zdrojem hluku pro obyvatelstvo a okolní ŽP. Určité zatížení hlukem se očekává pouze
v průběhu výstavby. Hluková emise z následného provozu se neuvažuje).
Za bezpečnost stavby, to znamená i v době nepříznivého počasí, odpovídá autorizovaný projektant
stavby. Nadzemní vedení je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy. Převážná většina trasy je
vedena v nezastavitelném území. Pod zem se umisťuje vedení pouze v zastavitelném území.
Z příslušného ustanovení OTPP pro umístění záměru v zastavitelném území byla povolena výjimka.
Pokud se jedná o námitku týkající se přijímání signálů mobilů, televize apod., žádost byla doložena
souhlasnými stanovisky příslušných provozovatelů sítě elektronických komunikací.
Vliv výstavby řešené stavby na hodnotu a prodejnost stávajících domů a problematika vlastnických
práv jiných nemovitostí není předmětem tohoto územního řízení. Námitku tedy posoudil stavební úřad
jako nedůvodnou. Viz též předchozí námitky.
5) V souladu s ustanovením čl. 35 Listiny základních práv a svobod, má každý právo na příznivé
životní prostředí a při výkonu svých práv nesmí nikoho ohrožovat, ani porušovat životní prostředí.
Proto má každý v souladu s čl. 36 předmětné Listiny právo domáhat se stanoveným postupem
ochrany svého práva u nezávislého a nestranného soudu, případně u jiného orgánu. Vzhledem
ke skutečnosti, že se nejedná o veřejně prospěšnou stavbu a s ohledem na výše uvedené další
závažné námitky, n e s o u h l a s í m e se stavbou nového stožáru č. 52, 4x 110 kV na našem
pozemku parc.č. 1742/4. Navrhujeme, aby potřeby provozovatele elektrické přenosné soustavy
seřešily v celé trase přilehlé k zastavěné oblasti kat. území Dolní Chabry způsobem, uvedeným
v čl. 4 odst. 10 vyhl. hl.m. Prahy č. 26/1999 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
32
v hlavním městě Praze uložením kabelů el.vedení pod zem. Dále s ohledem na skutečnost, že
předmětná stavba navrhuje přeložení vzdušného vedení ze sídliště Prosek a z obytné zóny
v Kobylisích, očekáváme, že stejná ochrana musí být poskytnuta i obydlené oblasti kat.ú. Dolní
Chabry. Doufáme, že stavební úřad MČ Praha 8 bude aktivněji a iniciativněji prosazovat a hájit
zájmy stávajících i budoucích obyvatel v oblasti Dolní Chabry.
Stanovisko stavebního úřadu:
Stavební úřad rozhoduje o podané žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a nepřísluší mu
záměr měnit (nadzemní, podzemní vedení, směrová úprava), může pouze žádosti vyhovět nebo žádost
zamítnout. Na základě dohodnuté úpravy předloženého návrhu stavby ze dne 11.12.2013 mezi
žadatelem a účastníky řízení (vlastníky pozemků a objektů) v konečném úseku navrženého koridoru
před vstupem do rozvodny TR Sever byla poloha stožáru č. 52 upravena, s čímž manželé Zdenkovi již
vyslovili souhlas.
Nadzemní vedení je v souladu s územním plánem hl. m. Prahy, současně byla povolena výjimka
z ust. čl. 4 odst. 10 vyhl. OTPP (č.j. MHMP/307960/03/OUR/MI/Hj ze dne 26.8.2003), která
umožňuje i v zastavěném území umístit toto vedení jako nadzemní.
V)
Účastník řízení společnost Elektroline a.s. IČ 45312338 se sídlem K Ládví 1805/20, Praha 8,
vlastník pozemků parc. č. 1034, 1035, 2352/1, 2352/2,3,4,5,6 v k.ú. Kobylisy:
1) výška vodičů v celém areálu společnosti Elektroline a.s. musí být vyšší než 10 m.
2) ochranné pásmo musí být stejné nebo menší, než je ochranné pásmo současného vedení.
Stanovisko stavebního úřadu:
V námitkách musí být, v souladu s ustanovením § 89 odst. 3 stavebního zákona, uveden důvod podání
námitek, což učiněno nebylo.
Ochranné pásmo trasy 2 x 110 kV bude 30 m, šíře ochranného pásma vedení 4 x 110 kV bude 37,9 m
(od krajního vodiče 12 m na obě strany), šířka ochranného pásma je stanovena v ustanovení § 46
odst. 3 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy
v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon). Ochranné pásmo vzniká
dnem nabytí právní moci územního rozhodnutí stavby, stavební úřad o něm nerozhoduje. Rovněž
v územním plánu se takové ochranné pásmo nevyznačuje, neboť je vázáno vždy na konkrétní stavbu.
Podle § 83 odst. 3 stavebního zákona se „rozhodnutí o ochranném pásmu se nevydává, jestliže
podmínky ochrany jsou stanoveny zvláštním právním předpisem nebo na jeho základě“.
Po stanovené lhůtě dne 5.2.2014 uplatnila námitky společnost TYFON a.s., Roháčova 188/37, Praha 3,
IČ: 28195477, jako vlastník pozemku parc. č. 1678/4 v k.ú. Vysočany. Své námitky po dohodě
se žadatelem vzal účastník zastoupený Richardem Hořejším, advokátem, dne 11.3.2014 zpět.
VI) Účastníci řízení Jiří Zdenko a Eva Zdenková, U Větrolamu 821/2, Praha 8, vlastníci pozemku
parc.č. 1742/4 v k.ú. Dolní Chabry (v rozhodnutí o námitkách ozn. VIII):
Jako účastníci řízení jsme podávali dne 21.11.2013 písemné námitky proti umístění stavby
na pozemku parc.č. 1742/4 v k.ú. Dolní Chabry ve společném jmění manželů. Námitkami všech
dalších účastníků se musela zabývat a posoudit jejich relevantnost nejen MČ Praha 8 – odbor
územního rozvoje, ale hlavně PREdistribuce, a.s., kterou zastupovala společnost SUDOP energo
s.r.o. Na základě požadavků a uvedených námitek účastníků řízení se uskutečnilo dne 11.12.2013
v budově PREdistribuce, a.s. jednání, na kterém došlo k dohodě o úpravě dokumentace a změny
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
33
trasy vedení bez umístění stožáru 4 x 110 kV dvojitý soudek č. stožáru 52 na našem pozemku
1742/4. K této změně jsme neměli za jednání námitky, tak jako proti původnímu záměru umístění
stavby na našem pozemku. Svoje tehdejší námitky jak jsme shora uvedli, jsme řádně uplatnili a byli
připraveni je obhájit i před orgány jak státní správy, tak i justice.
Stavevní úřad se k námitkám manželů Zdenkových vyjádřil výše.
VII) Účastníci řízení Ing. Marian Holub, Mirovická 1094/30, Praha 8 a Bc. Klára Fialová,
Mirovická 1094/30, Praha 8, vlastníci pozemků parc.č. 1552/2 a 1552/1 v k.ú. Ďáblice
(v rozhodnutí o námitkách ozn. IX):
1) Požadujeme, aby místa nových stožárů byla zachována, tj. aby byly postaveny stožáry č. 46 a 47
na stejném místě jako dosud. Při plánování nových stožárů došlo ke změně rozteče a došlo tak
k posunutí stožáru č. 47 na stávající trase o cca 80 m blíže k zastavitelnému a zastavěnému území.
Stanovisko stavebního úřadu:
Navržené vedení odpovídá zákresu v územním plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy. Vedení (sloup
a vodiče) je, včetně ochranného pásma, umístěno do plochy s funkčním využitím ZMK – zeleň městská
a krajinná, což je území nezastavitelné, plocha pozemku parc.č. 1552/2 v k.ú. Ďáblice, která se nachází
v ploše OB – čistě obytné, dotčena nebude (pouze velice nepatrnou částí ochranného pásma, cca 2,5 m).
Taktéž pozemek parc.č. 1552/1 v k.ú. Ďáblice stavbou nebude dotčen. V současné době se sloup VVN
nachází na pozemku parc.č. 1552/2 v k.ú. Ďáblice, odkud bude vymístěn na sousední pozemek
parc.č. 1552/4 v k.ú. Ďáblice. Na pozemku parc.č. 1552/2 v k.ú. Ďáblice, v ploše OB, není umístěn žádný
objekt, do dnešního dne nebylo ani požádáno o umístění žádné stavby na tomto pozemku – v ploše OB.
Jedná se tedy zřejmě o výhledové podmínky, kdy navržený sloup č. 47 bude viditelný z budoucí stavby
na pozemku parc.č. 1552/2 v k.ú. Ďáblice. Zničení výhledu je do jisté míry pocitová záležitost, pojem
znehodnocení výhledu je subjektivní názor každého jedince. Výhled lze zahrnout do pojmu „pohoda
bydlení“, za kterou se považuje souhrn činitelů a vlivů, které přispívají k tomu, aby bydlení bylo zdravé
a vhodné pro všechny kategorie uživatelů, respektive aby byla vytvořena vhodná atmosféra klidného
bydlení. Pohoda bydlení je dána zejména kvalitou jednotlivých složek životního prostředí, např. nízkou
hladinou hluku (z dopravy, výroby, zábavních podniků, ze stavebních prací apod.), čistotou ovzduší,
přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. Vzhledem k tomu, že
stanoviska a vyjádření dotčených orgánů jsou kladná, nemůže záměr narušit případný výhled z budoucích
staveb, navíc odstupová vzdálenost krajního vodiče, který bude navíc ve výšce min. 28,0 m, bude
min. 12,0 m = šířka ochranného pásma od krajního vodiče + další vzdálenost od hranice ploch OB a ZMK
k navrhovanému domu, bude rovněž dostačující.
VIII) MČ Praha 9 (Ing. Marek Doležal, zástupce starosty městské části) (v rozhodnutí
o námitkách ozn. X):
Městská část Praha 9 i nadále nesouhlasí s trasou vedení 110 kV po pozemcích, které jsou svěřeny
do správy Městské části Praha 9, a odvolává se na své vyjádření ze dne 5.5.2014.
Námitce se nevyhovuje, neboť byla doručena dne 20.4.2016, tedy až po ústním jednání, které
se konalo dne 12.4.2016.
K námitce, která byla podána po stanovené lhůtě, se nepřihlíží, jak je uvedeno v ustanovení § 89
odst. 1 stavebního zákona.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
34
Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
- Veřejnost neuplatnila připomínky.
Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: - seznámení s podklady
MČ Praha 9 (Ing. Marek Doležal, zástupce starosty městské části):
Městská část Praha 9 nesouhlasí s trasou vedení 110 kV po pozemcích, které jsou svěřeny do správy
Městské části Praha 9, a požaduje, aby trasa byla upravena dle návrhu, který je součástí tohoto
nesouhlasného stanoviska.
S takto navrženou trasou nemůže MČ Praha 9 souhlasit, neboť je vedena po pozemcích v rozvojové části
MČ Praha 9 v oblasti Krocínka. Umístěním této stavby by došlo k znehodnocení pozemků ve správě MČ
Praha 9.
Navrhovaná varianta předkládaná MČ Praha 9 reflektuje stávající územní plán a v návrhu
Metropolitního plánu je taktéž s touto stavbou v tomto místě počítáno.
Zároveň navržená varianta bude mimo stávající rezidentní čtvrť v oblasti Krocínka.
Stanovisko stavebního úřadu:
Námitce/stanovisku se nevyhovuje. Stanovisko bylo doručeno až po 15denní lhůtě, která byla určena
ve vyrozumění účastníků řízení k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (vyrozumění zveřejněno
dne 19.3.2014, poslední den zveřejnění byl 4.4.2014, poté začala běžet 15denní lhůta k vyjádření,
stanovisko bylo však podáno až 5.5.2014, tedy po lhůtě).
K námitce, která byla podána po stanovené lhůtě, se nepřihlíží, jak je uvedeno v ustanovení § 89 odst. 1
stavebního zákona.
Stavební úřad pro úplnost uvádí, že stavba je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru
hl.m. Prahy, ve zmiňovaném úseku se navíc jedná o výměnu ve stávající trase. Celá akce je mimo jiné
realizována na přání MČ Prahy 9 tak, aby došlo k vymístění vedení VVN z prostoru parku Přátelství na
sídlišti Prosek. Předcházející stanoviska a vyjádření MČ Prahy 9, včetně dotčených orgánů, jsou kladná.
Ing. Radim Šenk, Cvikovská 377/3, Praha 9 a Mgr. Hana Šenková, Cvikovská 377/3, Praha 9,
vlastníci pozemku parc. č. 537/1 v k.ú. Střížkov:
1) zásadně nesouhlasí a nedávají souhlas s umístěním jakýchkoliv vedení do pozemku nebo
nad pozemek parc.č. 537/1 v k.ú. Střížkov, nebo stožárů (např. č. 39).
Stanovisko stavebního úřadu:
Námitce se nevyhovuje, neboť byla doručena až po 15denní lhůtě, která byla určena ve vyrozumění
účastníků řízení k možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí (vyrozumění zveřejněno dne
19.3.2014, poslední den zveřejnění byl 4.4.2014, poté začala běžet 15denní lhůta k vyjádření, námitka
však byla podána až 26.6.2014 (emailem dne 11.6.2016), tedy po lhůtě).
K námitce, která byla podána po stanovené lhůtě se nepřihlíží, jak je uvedeno v ustanovení § 89 odst. 1
stavebního zákona.
Pro úplnost stavební úřad také uvádí, že v námitkách musí být, v souladu s ustanovením § 89 odst. 3
stavebního zákona, uveden důvod podání námitek, což učiněno nebylo.
K souhlasu či nesouhlasu se stavbou se stavební úřad vypořádal výše (viz ustanovení § 86 odst. 3
stavebního zákona).
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
35
Upozornění:
Územní rozhodnutí o umístění stavby platí 5 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Pozbývá platnosti,
nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti také
dnem, kdy stavební úřad obdrží sdělení žadatele, že upustil od záměru, k němuž se rozhodnutí vztahuje.
Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí bude, v souladu s ustanovením § 92 odst. 4 stavebního zákona,
předán ověřený situační výkres v měřítku 1:1000 a celkovou situaci v měřítku 1:10000 v jednom
vyhotovení žadateli a obci.
V dostatečném předstihu veškerých zemních prací bude proveden záchranný archeologický výzkum,
jehož náklady hradí stavebník. Stavebnímu úřadu bude předloženo písemné potvrzení o provedení
archeologického výzkumu.
Poučení účastníků:
Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru stavebnímu
a územního plánu Magistrátu hl. m. Prahy, podáním u zdejšího správního orgánu.
Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu
a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka.
Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.
Ing. Pavel Kryštof
vedoucí odboru územního rozvoje a výstavby
Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
položky 18 písm. a) (v době podání žádosti o umístění stavby) ve výši 1000,- Kč byl zaplacen dne
21.6.2016.
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce ÚMČ Praha 8, ÚMČ Praha –
Ďáblice, ÚMČ Praha – Dolní Chabry, ÚMČ Praha 9 a ÚMČ Praha 18.
Vyvěšeno dne: …………………………………. Sejmuto dne: ………………………………….
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719
ČJ: MCP8 079036/2016
36
Příloha: celková situace v měřítku 1:10 000 autorizovaná Ing. Zdeňkem Pešavou
Doručí se + příloha:
Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona – doručuje se veřejnou vyhláškou na:
a) úřední desku ÚMČ Praha 8, Zenklova 35, 180 48 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů)
b) úřední desku ÚMČ Praha – Ďáblice, Květnová 552, 182 00 Praha 8 (ke zveřejnění po dobu 15
dnů a podání zprávy o zveřejnění)
c) úřední desku ÚMČ Praha – Dolní Chabry, Hrušovanské nám. 253/5, 184 00 Praha 8
(ke zveřejnění po dobu 15 dnů a podání zprávy o zveřejnění)
d) úřední desku ÚMČ Praha 9, Sokolovská 324/14, 190 00 Praha 9 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů
a podání zprávy o zveřejnění)
e) úřední desku ÚMČ Praha 18, Bechyňská 639, 199 00 Praha 9 (ke zveřejnění po dobu 15 dnů
a podání zprávy o zveřejnění)
Obdrží:
Doporučeně do vlastních rukou + příloha:
1. SUDOP Energo s.r.o., IDDS: 3895bm7
Doporučeně do vlastních rukou + příloha:
2. Obec Hlavní město Praha, zastoupena Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, IDDS: c2zmahu
3. MČ Praha 8, zastoupena OKS ÚMČ Praha 8, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
4. ÚMČ Praha-Ďáblice, IDDS: dkvbw9b
5. ÚMČ Praha - Dolní Chabry, IDDS: ztib27j
6. ÚMČ Praha 9, IDDS: nddbppc
7. ÚMČ Praha 18, IDDS: 87ubtf2
Doporučeně:
8. MHMP, odbor dopravních agend, IDDS: 48ia97h
9. MHMP, odbor ochrany prostředí, IDDS: 48ia97h
10. MHMP, odbor územního rozvoje, IDDS: 48ia97h
11. MHMP odbor kancelář ředitele MHMP, oddělení krizového managementu, IDDS: 48ia97h
12. ÚMČ Praha 8, odbor dopravy, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8-Libeň
13. ÚMČ Praha 8, odbor životního prostředí a spec. projektů, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
14. ÚMČ Praha 8, odbor územ. rozvoje a výstavby, vodopr. úřad, Zenklova č.p. 1/35, 180 00 Praha 8
15. ÚMČ Praha 9, odbor životního prostředí a dopravy, IDDS: nddbppc
16. ÚMČ Praha 9, odbor výstavby a územního rozvoje, IDDS: nddbppc
17. ÚMČ Praha 18, odbor výstavby a územního rozhodování, IDDS: 87ubtf2
18. ÚMČ Praha 18, odbor dopravy a životního prostředí, IDDS: 87ubtf2
19. Hygienická stanice hl.m.Prahy, IDDS: zpqai2i
20. Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy, IDDS: jm9aa6j
Obyčejně:
21. Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy - oddělení tematických dat, pí. Faktorová, IDDS: c2zmahu
Co: spis, referent, evidence, OKT – zde
Za správnost vyhotovení odpovídá Ing. Vendula Peterková.
Pracoviště: U Meteoru 6, Praha 8 - Libeň
tel.referent: 222 805 714
tel. sekretariát: 222 805 719

Podobné dokumenty

MESTSKA CAST PRAHA

MESTSKA CAST PRAHA 1729t100. 1729t255, t7291363, 1729t253,1740, 17291254, 1729115, 19411,123216, 123212, 123215, t2t3l1,1212. 12t1. 1252, t260lt, 12s9, 126114, 12641r,1262.8811.117211, 117212. 155216, ll72l3, 155214....

Více

samoregulační topné kabely

samoregulační topné kabely již poznalo spolehlivost topných kabelů RSCC při protimrazové ochraně rozvodů pitné vody, kanalizačních potrubí, okapových systémů a střech, ale také při udržování teploty rozvodů teplé užitkové vo...

Více

Územní rozhodnutí - obec Žďár nad Metují

Územní rozhodnutí - obec Žďár nad Metují E-mail: [email protected] E-podatelna: [email protected] V Polici nad Metují dne 14. srpna 2012

Více