zlom na net

Komentáře

Transkript

zlom na net
1
Kalendáfiní pfiehled knih leden – ãerven 2009
ÚNOR
LEDEN
Lilian Jackson Braun
Virginia Doyle
Koãka, která
sklidila aplaus
Loì mrtv˘ch
z Altony
ISBN 978-80-243-3449-3
EAN 9788024334493
cca 229 Kã, kód 4112
ISBN 978-80-243-3469-1
EAN 9788024334691
cca 239 Kã, kód 4118
Veronica Stallwood
Tajemství rukopisu
ISBN 978-80-243-3478-3
EAN 9788024334783
cca 259 Kã, kód 4115
Franti‰ek Niedl
Poslední batalion
ISBN 978-80-243-3479-0
EAN 9788024334790
cca 269 Kã, kód 7051
Katefiina Tachovská-Vestman
Uwe Kolbe
Thrácké hry
ISBN 978-80-243-3455-4
EAN 9788024334554
cca 249 Kã, kód 4113
KdyÏ zaãalo pr‰et
ISBN 978-80-243-3459-2
EAN 9788024334592
cca 229 Kã, kód 4116
Juan Zamora
Hana Doubková
Tfii panáky pro EvÏenku
ëábelská past
ISBN 978-80-243-3460-8
EAN 9788024334608
cca 229 Kã, kód 4117
ISBN 978-80-243-3458-5
EAN 9788024334585
cca 229 Kã, kód 4114
Joan Medlicott
Pouta domova
ISBN 978-80-243-3465-3
EAN 9788024334653
cca 269 Kã, kód 5062
Kalendáfiní pfiehled knih leden – ãerven 2009
Frieda Birkner-Mahlerová
Daruj mi úsmûv
ISBN 978-80-243-3466-0
EAN 9788024334660
cca 229 Kã, kód 5063
Marie Cordonnierová
Tajemství rÛÏe
ISBN 978-80-243-3281-9
EAN 9788024332819
239 Kã, kód 5060
B¤EZEN
Tatjana hrabûnka Dönhoff
Rainer Berg
Gustloff
ISBN 978-80-243-3481-3
EAN 9788024334813
cca 259 Kã, kód 8024
DUBEN
Lilian Jackson Braun
Koãka, která
rozmlouvala s krocany
ISBN 978-80-243-3450-9
EAN 9788024334509
cca 229 Kã, kód 4121
Marek Krajewski
Jan Bauer
Konec svûta v Breslau
PraÏsk˘ rozparovaã
ISBN 978-80-243-3483-7
EAN 9788024334837
cca 279 Kã, kód 4124
ISBN 978-80-243-3480-6
EAN 9788024334806
cca 249 Kã, kód 7052
Åke Edwardson
Nebe na zemi
ISBN 978-80-243-3262-8
EAN 9788024332628
cca 279 Kã, kód 4106
Claus Cornelius Fischer
Palác tisíce kofiení
Eva Kaãírková
Riziko povolání
ISBN 978-80-243-3462-2
EAN 9788024334622
cca 229 Kã, kód 4122
Helena Hardenová
Smrt nenachází slova
ISBN 978-80-243-3463-9
EAN 9788024334639
cca 229 Kã, kód 4123
ISBN 978-80-243-3456-1
EAN 9788024334561
cca 259 Kã, kód 4119
Lubo‰ Y. Koláãek
Inna Rottová
ISBN 978-80-243-3482-0
EAN 9788024334820
cca 249 Kã, kód 7053
Vzkaz na starém
záznamníku
ISBN 978-80-243-3461-5
EAN 9788024334615
cca 229 Kã, kód 4120
Utajen˘ následník
Pavel Toufar
âarodûjnice, hvûzdlháfii
a zlatodûjové
Alena Jakoubková
ISBN 978-80-243-3476-9
EAN 9788024334769
cca 249 Kã, kód 6029
Star˘m láskám nevolej
Daria Charon
ISBN 978-80-243-3468-4
EAN 9788024334684
cca 239 Kã, kód 5065
Mark˘zina netefi
G. F. Unger
Hana Marie Körnerová
Black Lady
Carolina
ISBN 978-80-243-3453-0
EAN 9788024334530
cca 99 Kã, kód M1360
ISBN 978-80-243-3470-7
EAN 9788024334707
cca 249 Kã, kód 5066
ISBN 978-80-243-3282-6
EAN 9788024332826
cca 239 Kã, kód 5061
G. F. Unger
Sama v Dirty Townu
ISBN 978-80-243-3454-7
EAN 9788024334547
cca 99 Kã, kód M1361
2
3
Kalendáfiní pfiehled knih leden – ãerven 2009
HISTORICK¯ ROMÁN
KVùTEN
Tatjana hrabûnka Dönhoff
Rainer Berg
âERVEN
Vlastimil Vondru‰ka
Vlastimil Vondru‰ka
Îivot ve 12. století
Letopisy královské
komory IV
ISBN 978-80-243-3477-6
EAN 9788024334776
cca 399 Kã, kód 6030
Jan Bauer
Vamp˘r
z KoÀského trhu
ISBN 978-80-243-3484-4
EAN 9788024334844
cca 249 Kã, kód 7054
ISBN 978-80-243-3541-4
EAN 9788024335414
cca 279 Kã, kód 7056
Arnaldur Indridason
Mrazivá noc
ISBN 978-80-243-3452-3
EAN 9788024334523
cca 279 Kã, kód 4126
Jaroslav KuÈák
Konec hada
ISBN 978-80-243-3474-5
EAN 9788024334745
cca 239 Kã, kód 5070
Jan Costin Wagner
Ledov˘ mûsíc
ISBN 978-80-243-3487-5
EAN 9788024334875
cca 259 Kã, kód 4129
Lilian Jackson Braun
Koãka, která se zbláznila
ISBN 978-80-243-3450-9
EAN 9788024334509
cca 229 Kã, kód 4129
Pierre Magnan
Pokoj za zrcadlem
ISBN 978-80-243-3457-8
EAN 9788024334578
cca 249 Kã, kód 4127
Alicia Giménez-Bartlett
Dny pod psa
ISBN 978-80-243-3485-1
EAN 9788024334851
cca 259 Kã, kód 4125
4
Gustloff
ISBN 978-80-243-3481-3
cca 259 Kã
bfiezen 2009
kód 8024
KNIÎN
Í TIP
Pfiíbûh nejvût‰í námofiní
katastrofy v‰ech dob
30. leden 1945. V GdaÀském zálivu
kotví Wilhelm Gustloff, loì snÛ tfiicát˘ch let, jeÏ je urãena k pfiepravû pasaÏérÛ. Má odvézt tisíce zoufal˘ch Ïen,
dûtí a star˘ch lidí – uprchlíkÛ, ktefií
jsou na útûku pfied postupující Rudou
armádou. Loì má pasaÏéry dopravit
do nûmeckého pfiístavu v Kielu.
S tímto cílem si uprchlíci spojují nadûji na svou záchranu. Mladá pomocnice
námofinictva Erika Galetschky z Königsbergu se v pfiístavu Gdynû setkává se sv˘m
mil˘m Helmutem Kehdingem, kter˘ má na Gustloffu pfievzít velení. V poslední
minutû se Erika dostane tajnû na palubu, a to i proti vÛli nadfiízen˘ch. Zcela pfietíÏená loì v‰ak opou‰tí pfiístav bez potfiebného doprovodu a ochrany. Zatímco se velitelé je‰tû dohadují o své kompetence, zasáhne loì ruské torpédo. Jen malá ãást z více
neÏ deseti tisíc pasaÏérÛ pfieÏije tuto nejvût‰í námofiní katastrofu v dûjinách lidstva.
Pavel Jansa
Malér s modrou krví
ISBN 978-80-243-3464-6
EAN 9788024334646
cca 229 Kã, kód 4128
Roman Cílek
Úkol pro
spolehlivého kata
Dagmar Novotná
ISBN 978-80-243-3274-1
EAN 9788024332741
cca 229 Kã, kód 4110
ISBN 978-80-243-3486-8
EAN 9788024334868
cca 249 Kã, kód 7055
Frieda Birkner-Mahlerová
Joan Medlicott
MÛÏe b˘t láska hfiích?
Zápisník z minulosti
ISBN 978-80-243-3473-8
EAN 9788024334738
cca 229 Kã, kód 5069
ISBN 978-80-243-3475-2
EAN 9788024334752
cca 269 Kã, kód 5071
Mu‰ket˘rská ãest
Román vznikl na základû skuteãné události. Na jafie 2008 odvysílala nûmecká
vefiejnoprávní televize ZDF dvoudíln˘ televizní velkofilm Die Gustloff.
5
HISTORICK¯ ROMÁN
FRANTI·EK NIEDL
6
Lubo‰ Y. Koláãek
Utajen˘ následník
Poslední batalion
ISBN 978-80-243-3479-0
cca 269 Kã
únor 2009
Í
kód 7051
KNIÎN
HISTORICK¯ ROMÁN
ISBN 978-80-243-3482-0
duben 2009
TIP
Viktor Kouteck˘ z Lichovic, pfiedstavitel dÛstojnického sboru rakousko-uherské armády, Ïije tak, jako by
kaÏd˘ den mûl b˘t tím posledním.
Ani k velkostatku, kter˘ zdûdil, ani
k jeho Ïenû Magdû jako by ho nic
nepoutalo. Po zranûní v boji je upoután na invalidní vozík, zcela neschopen komunikace. Po zvlá‰tním záÏitku s bleskem v parku se jeho vûdomí
i tûlo zaãínají pozvolna uzdravovat. Ve snech se mu vracejí traumatické záÏitky a tváfie z váleãn˘ch bitev, zvlá‰tû tváfi italského
poruãíka. Vydává se tedy na
cestu do Itálie, kde události nabírají dramatick˘ spád.
cca 249 Kã
kód 7053
Zatímco císafi Karel IV. dál naplÀuje své pozemské
poslání vysokého Mága v ãele Evropy, kterou má
pfiivést k Odu‰evnûní a k Poznání, jeho syn je
i s „adoptivní“ matkou a kojnou odvezen do
Francie a zde v pfiísné izolaci vychováván.
Vzdûlan˘ Mistr Christian je chlapci uãitelem
a postupnû se ho snaÏí zasvûtit nejen do tajÛ
magie a alchymie, ale téÏ do tajemství jeho pÛvodu. Mal˘ princ se dozvídá, Ïe pochází ze starého
rodu faraonÛ, potomkÛ bohÛ, od nichÏ vze‰lo ve‰keré poznání lidstva. Zakladatelem NositelÛ Grálu je
faraon Amenhotep IV. – Achnaton, kter˘ do‰el
nejvy‰‰ího Poznání, zru‰il staré iluzorní bohy
a zaloÏil náboÏenství monoteistické, uctívající
jediného boha – Atona. Na egyptsk˘ trÛn je mezitím Amonov˘mi knûÏími dosazen osmilet˘
Tutanchaton, syn Achnatona. Ten je jakoÏto nositel svaté krve Grálu vlastnû prvním
Mesiá‰em. Podle vû‰tby má b˘t MesiበzavraÏdûn, coÏ se také stane. O tûchto skuteãnostech se nyní dozvídá i mladiãk˘ Guillaume, syn Karla IV. Také jeho se totiÏ tato dynastická pokrevní linie zásadnû t˘ká a Guillame se brzy ocitá ve smrtelném nebezpeãí...
âtivû napsaná kniha, která je vybudována na historick˘ch i filozofick˘ch základech
a která je protkána dobrodruÏn˘mi situacemi, pln˘mi dramatick˘ch zvratÛ.
Dagmar Novotná
DOPORUâUJEME
Franti‰ek Niedl (*1949)
Narodil se v âesk˘ch Budûjovicích a vystudoval SP· elektrotechnickou. Je Ïenat˘ a má dva
syny. V souãasné dobû se vûnuje
budování jachtafiského klubu na
Lipnû a literární ãinnosti. Po
vydání prvního románu Sklenûn˘
vrch a krat‰í autorské odmlce
následovalo nûkolik povídek,
které se objevily v pfiílohách deníkÛ nebo byly vysílány v rozhlase.
V nakladatelství MOBA dosud
publikoval dva historické romány:
âtvrt˘ králÛv pes (2006) a âas
vlkÛ (2008), které se setkaly
s pfiízniv˘m ãtenáfisk˘m ohlasem.
Mu‰ket˘rská ãest
ISBN 978-80-243-3486-8
ãerven 2009
cca 249 Kã
kód 7055
Historick˘ román, kter˘ nás zavádí do Prahy roku
1642, líãí dramatické osudy vojáka Kry‰tofa
Brendta a císafiského diplomata Maxmiliána
z Graabu, jejichÏ Ïivot a vzájemn˘ vztah nemilosrdnû poznamenala tfiicetiletá válka. KaÏd˘ z hrdinÛ je jinak a z jiné pfiíãiny spojen s událostmi,
v jejichÏ stfiedu je zloãin – vraÏda mladého studenta. Jsou ale tito svûdkové ochotni a schopni zapomenout na v‰echno, co je rozdûluje, a spoleãnû
získat dÛkazy, potfiebné pro dosaÏení spravedlnosti
a oãi‰tûní jména nevinného ãlovûka?
7
HISTORICKÁ KRIMI
LITERATURA FAKTU
8
VLASTIMIL VONDRU·KA
JAN BAUER
PraÏsk˘ rozparovaã
ISBN 978-80-243-3480-6
bfiezen 2009
Îivot ve 12. století
cca 249 Kã
kód 7052
ISBN 978-80-243-3477-6
cca 399 Kã
kvûten 2009
kód 6030
Praha, konec 14. století. Nedávno zaloÏené Nové Mûsto se
boufilivû rozrÛstá, ale pfiitahuje nejen poctivé fiemeslníky
a kupce, n˘brÏ i zlodûje, podvodníky a násilníky. Rychtáfii
Jakubu Protivovi v‰ak dûlá starosti zejména tajemn˘ rozparovaã, kter˘ za temn˘ch nocí zvlá‰tû krut˘m zpÛsobem vraÏdí
lehké Ïeny. DokáÏe mu pomoci mazan˘ a ponûkud lehkomysln˘
franti‰kánsk˘ mnich Blasius? A dokáÏí spolu tihle dva v mnohém rozdílní muÏi vÛbec spolupracovat? Budou se o to muset
kaÏdopádnû pokusit, protoÏe cíl mají spoleãn˘: odhalit tajemného zabijáka, kter˘ je postrachem mûsta.
Îivot ve staletích je v˘pravn˘ sedmidíln˘ historick˘ lexikon, kter˘ pfiedstavuje Ïivot v ãesk˘ch zemích od
doby kníÏecí aÏ do konce feudalizmu.
Kniha se nezamûfiuje na politické dûjiny jako vût‰ina podobn˘ch pfiíruãek,
ale na Ïivotní styl v nej‰ir‰ím smyslu
slova. Zvlá‰tností je i styl zpracování,
neboÈ kaÏdému století je vûnován
jeden díl. To umoÏÀuje popisovat promûny Ïivota v‰ech vrstev tehdej‰í
spoleãnosti pfiehlednû a ve vzájemn˘ch souvislostech. I kdyÏ dílo vychází z dostupn˘ch historick˘ch pramenÛ
a odráÏí souãasn˘ stav poznání, nejde
o uãebnici. Autor, historik a souãasnû
oblíben˘ spisovatel historick˘ch
románÛ, zde spojil odbornou erudici se sv˘m vypravûãsk˘m umûním a vytvofiil tak zcela
ojedinûlé dílo, které v‰em zájemcÛm pfiehlednû a souãasnû zajímavû pfiiblíÏí na‰e dûjiny.
Text doprovází fiada fotografií, kreseb, plánkÛ a ukázek z dobov˘ch pramenÛ.
Vamp˘r z KoÀského trhu
ISBN 978-80-243-3484-4
kvûten 2009
cca 249 Kã
kód 7054
Nov˘m Mûstem praÏsk˘m se ‰ífií strach. Kolem KoÀského trhu
za temn˘ch nocí obchází vamp˘r, kter˘ své obûti rdousí a prokusuje jim hrdlo. V márnici u svatého ·tûpána se hromadí mrtvoly a rychtáfi Jakub Protiva slibuje kon‰elÛm, Ïe tomu uãiní
pfiítrÏ. Jeho pfiítel franti‰kán Blasius ho ale od velk˘ch slibÛ
zrazuje. VÏdyÈ vypofiádání se s vamp˘rem nebude vÛbec jednoduché.
Napínav˘ pfiíbûh s hororov˘mi prvky nás pfienese do konce 14.
století, kdy bylo i âeské království zasaÏeno ãernou smrtí.
Dvojice pátraãÛ se v‰ak musí navzdory této hrozbû pustit do
velmi riskantního zápasu.
VLASTIMIL VONDRU·KA
Letopisy královské komory IV
ISBN 978-80-243-3541-4
ãerven 2009
KaÏd˘ díl je ãlenûn do následujících celkÛ: Lidé, Sídla, Interiéry, Zemûdûlství,
Kuchynû, V˘roba, Obchod, Víra, Spravedlnost, Vzdûlání, Instituce, Spoleãensk˘
Ïivot, Rodinn˘ Ïivot, Intimní Ïivot, Móda.
PhDr. Vlastimil Vondru‰ka, CSc. (*1955)
cca 279 Kã
kód 7056
První z pfiíbûhÛ zavede pána z Dobronína do Velhartic, kde byly
v dobách Jifiího z Podûbrad na ãas uloÏeny ãeské korunovaãní
klenoty. A jak se zdá, tehdy se stalo nûco, co je‰tû po desetiletích
vede zasvûcené k tomu, aby vraÏdili. Ve druhém pfiíbûhu královsk˘ písafi odjíÏdí z Prahy odpoãinout si do lázní, av‰ak záhy je
majitelem lázeÀského domu poÏádán o pomoc. V jedné z koupelen je nalezeno tûlo zavraÏdûné hesenské princezny. Jifií Adam
z Dobronína musí nejen hledat kruté vrahy, ale také bojovat proti
nûmeckému inkvizitorovi, kter˘ se snaÏí dokázat fiádûní ìábla.
Absolvoval historii a národopis
na FF UK v Praze. PÛsobil
v âSAV a Národním muzeu,
vydal mnoho vûdeck˘ch studií
z oboru dûjin kultury a fiadu let
se vûnuje popularizaci ãeské
historie. Je autorem fiady velmi
oblíben˘ch historick˘ch detekti-
vek a historick˘ch románÛ.
V souãasné dobû se také zab˘vá
dûjinami skla a skláfisk˘ch technologií. V Doksech zaloÏil
sklárnu Královská huÈ, specializovanou na v˘robu kopií historického skla. Za tuto ãinnost získal ocenûní ministra kultury âR.
9
LITERATURA FAKTU
SVùTOVÁ KRIMI
PAVEL TOUFAR
Virginia Doyle
Loì mrtv˘ch z Altony
âarodûjnice, hvûzdlháfii
a zlatodûjové
ISBN 978-80-243-3476-9
duben 2009
DOPORUâUJEME
JUDr. Pavel Toufar (*1948)
Jeden z nejvydávanûj‰ích a nejúspû‰nûj‰ích souãasn˘ch ãesk˘ch autorÛ literatury faktu patfií
mezi uznávané odborníky na
kosmick˘ v˘zkum a pfiedev‰ím
jeho historii. Sám byl pfiím˘m
úãastníkem nûkter˘ch experimentÛ spojen˘ch s pilotovan˘mi
kosmick˘mi lety. Dosud vydal
pfies 70 kniÏních titulÛ a mnoho
ãasopiseck˘ch i novinov˘ch statí.
Vefiejnosti je znám i z televizní
obrazovky. Jeho jméno je uvádûno ve v˘znamn˘ch mezinárodních sbornících Who is Who in
the World.
ISBN 978-80-243-3469-1 cca 239 Kã
únor 2009
kód 4118
Hamburg 1882. ·piãkov˘ kuchafi
a amatérsk˘ detektiv Jacques Pistoux
nastupuje jako ‰éfkuchafi do luxusního
podniku Hôtel de l‘Europe. Do pfiístavu
Altona je právû v té dobû vûtrem
zahnán trojstûÏník s více neÏ dvûma sty
mrtv˘mi na palubû. Na palubû se pravdûpodobnû odehrál nûjak˘ masakr
a nejvy‰‰í místa se pokou‰ejí skandál
utajit. Právû od majitele této lodi dostává Pistoux svÛj první úkol: má pfiipravit
slavnostní obûd. Rejdafi chce koneãnû
provdat svou krásnou dceru, do níÏ se
Pistoux zamiluje. Av‰ak dal‰í tragédie
na sebe nenechá dlouho ãekat.
cca 249 Kã
kód 6029
Pfii toulkách ãesk˘m stfiedovûkem se vypravíme nejen mezi astrology, které Komensk˘
nazval „hvûzdlháfii“, ale nahlédneme také do
podivného svûta nejrÛznûj‰ích podvodníkÛ
sklonku 16. a poãátku 17. století, jejichÏ
hlavní snahou bylo co nejrychleji zbohatnout.
Za podvodn˘mi potuln˘mi alchymisty nezÛstávali pozadu vykladaãi hvûzd, a v‰ichni tak
znevaÏovali alchymisty i astrology, ktefií svou
práci brali opravdu váÏnû. Zab˘vat se magií
bylo povoleno pouze vyvolen˘m, naopak
zjevnû naivní víra v kouzla a ãáry pfiivádûla
jiné neboÏáky na popravi‰tû s cejchem ãarodûjÛ a ãarodûjnic. Doba podvodn˘ch filutÛ
byla provázena vesel˘mi pfiíbûhy o lidské
dÛvûfie a hlouposti, ale také dramatick˘mi
osudy s tragick˘m koncem tûch, ktefií padli
do rukou neúprosn˘m soudcÛm, jejichÏ rozhodování ãasto vedla nenasytná hrabivost.
10
DOPORUâUJEME
Hamburk, ãtvrÈ St. Pauli. Námofiní dÛstojník Heinrich Hansen se po letech
stráven˘ch na mofii vrátil do rodného St. Pauli, aby se stal policistou. Mlad˘
stráÏník ãekatel se po boku zku‰eného kolegy zaãíná uãit fiemeslu kriminalisty
a brzy se setkává s pfiípadem tajemné vraÏdy: ve varieté Salon Tingltangel
byla ve své ‰atnû zavraÏdûna taneãnice revue Rudá koãka. V prÛbûhu vy‰etfiování naráÏí Hansen na staré známé, z nichÏ nûktefií jsou do tohoto podivuhodného pfiípadu zapleteni. I jeho vlastní minulost v‰ak skr˘vá temné tajemství...
11
SVùTOVÁ KRIMI
SVùTOVÁ KRIMI
Veronica Stallwood
Marek Krajewski
Tajemství rukopisu
Konec svûta v Breslau
ISBN 978-80-243-3478-3
leden 2009
ISBN 978-80-243-3483-7
duben 2009
cca 249 Kã
kód 4115
DOPORUâUJEME
Jan Costin Wagner
Ledov˘ mûsíc
ISBN 978-80-243-3487-5
ãerven 2009
Alicia Giménez-Bartlett
Dny pod psa
cca 259 Kã
kód 4125
Odehraje-li se vraÏda pfied oãima svûdka, je to
pro policii v jistém smyslu „‰Èastná náhoda“.
Pokud je v‰ak tím svûdkem pes, je jakákoli
euforie pfiedãasná. Obzvlá‰È pokud jde o exempláfi, kter˘ rozhodnû není vhodn˘m kandidátem
na v˘stavu psÛ. Pfiesto se inspektorka Delicado
ãtyfinohého psího pfiítele ujme a získá v nûm
nového Ïivotního prÛvodce. Z jiÏ tak svérázného dua Petra Delicado a Fermín Garzón se stane
je‰tû legraãnûj‰í trio, které zaãne pátrat
v pochybném prostfiedí podivn˘ch „milovníkÛ
psÛ“ a ilegálních sázek.
cca 279 Kã
kód 4124
Breslau 1927. Dámy z vy‰‰í spoleãnosti se
ve sv˘ch pfiepychov˘ch bytech oddávají vá‰ni
k hudbû a obãas i orgiím. V hospodách vysedávají zpustlé postavy, v zadních místnostech se
‰Àupe kokain a samozvan˘ prorok Alexej Orloff
pfiedpovídá konec svûta. V této atmosféfie je ve
mûstû spáchána série stra‰liv˘ch, do posledního
detailu naplánovan˘ch vraÏd. U kaÏdé z obûtí je
nalezen list z trhacího kalendáfie.
Vy‰etfiováním je povûfien kriminální rada
Eberhard Mock. Je povaÏován za „ohafie“ s neomyln˘m instinktem, kter˘ je ale znovu a znovu
naru‰ován jeho slabostí pro alkohol. Kromû toho
Mocka právû opustila Ïena a jeho synovec sklouzl na ‰ikmou plochu. Mock by se v tûchto dnech
nejradûji plnû vûnoval svému koníãku – studiu
latinské literatury, místo toho v‰ak musí v mûstsk˘ch archivech studovat prastaré dokumenty,
které by ho mûly pfiivést na stopu vraha.
Pro svou dal‰í knihu o Charlesi Dickensovi
potfiebuje spisovatelka a amatérsk˘ detektiv
v sukních Kate Ivoryová podrobná historická
fakta, která hodlá najít v jednom neobvyklém
rukopisu. Svûdomitá Olivia Blacketová,
docentka na Leicesterské koleji v Oxfordu,
v‰ak tento drahocenn˘ rukopis stfieÏí jako oko
v hlavû a ze v‰ech sil se snaÏí zabránit tomu,
aby k nûmu Kate získala pfiístup. Ve chvíli, kdy
je Blacketová znenadání nalezena ve své kanceláfii mrtvá, bere Kate pfiípad do sv˘ch rukou.
Pfiitom ale zaÏije ‰ok, kdyÏ zjistí, Ïe stopy
vedou i k jejímu milenci.
ISBN 978-80-243-3485-1
kvûten 2009
12
cca 259 Kã
kód 4129
Kimmo Joentaa, kterému nedávno zemfiela na
rakovinu jeho mladá Ïena, se jen tûÏko smifiuje
se sv˘m osudem. Stále tomu nemÛÏe uvûfiit.
Jako v transu sedí ve své kanceláfii ve finském
mûstû Turku, kdyÏ ho zastihne zpráva, Ïe bylo
nalezeno tûlo Ïeny, jeÏ byla zardou‰ena ve
spánku. KdyÏ dorazí na místo ãinu, klade si
otázku, ãeho vlastnû byla tato Ïena svûdkem
a proã musela zemfiít. Navíc se nejedná o jedinou obûÈ vraha. Postupnû jsou nalezeni dal‰í
lidé, ktefií také zemfieli ve spánku. Kimmo
Joentaa zahajuje své vy‰etfiování a hned zpoãátku si uvûdomuje, Ïe ho s vrahem cosi pfiece jen
spojuje – je to strach ze stra‰livé prázdnoty
a pokus porozumût tajemství smrti. Zdá se, Ïe
nov˘ pfiípad dává jeho Ïivotu opût smysl. Ale
jaké to bude, aÏ se mu podafií pfiípad vyfie‰it?
Ledov˘ mûsíc je nejen skvûle napsan˘ detektivní pfiíbûh, ale téÏ pfiíbûh o lásce a smrti.
13
SVùTOVÁ KRIMI
Uwe Kolbe
Thrácké hry
ISBN 978-80-243-3455-4
leden 2009
cca 249 Kã
kód 4113
V blízkosti Plovdivu je nalezena zohavená mrtvola
nûmeckého turisty. Pfiípadu se ujímají hambur‰tí vy‰etfiovatelé Kastner a Löwitsch. Vy‰etfiování zavede
Löwitsche do fantaskního svûta lidí, ktefií podle antickopohanského vzoru uctívají prazvlá‰tní kult. Stop vedoucích k odhalení vraÏdy je v‰ak stále ménû. Teprve kdyÏ
dojde ke druhé vraÏdû, která má jistou souvislost nejen
s balkánskou mafií, ale také s podivn˘m spoleãenstvím,
pohne se vy‰etfiování trochu kupfiedu. Löwitsch se v‰ak
stále více zaplétá do nebezpeãné hry.
SVùTOVÁ KRIMI
KRIMI INTERNATIONAL
MÍSTO âINU
Pierre Magnan
Í TIP
N
Î
I
N
K
Pokoj za zrcadlem
ISBN 978-80-243-3457-8
ãerven 2009
KRIMI INTERNATIONAL
MÍSTO âINU
14
cca 249 Kã
kód 4127
Ospalé mûsteãko v kraji Provence
obchází smrt. Mladí muÏi sportovního
vzhledu jsou nalezeni mrtví, pfiiãemÏ
v‰ichni mají na hlavû záhadné zranûní.
Brzy je jasné, Ïe zde fiádí vrah, kter˘ své
obûti zabíjí prakem. Na pobfieÏí Bléone
je spatfiena drobná postava, která zde
ãasto hledá vhodné kamínky. Pfiípadu se
ujímá komisafi Laviolette, kter˘ se spoleãnû se soudcem Chabrandem vydává
po stopách vraha.
Claus Cornelius Fischer
Palác tisíce kofiení
ISBN 978-80-243-3456-1
bfiezen 2009
cca 259 Kã
kód 4119
Na amsterdamském hausbótu najdou policisté
mrtvolu mladého Inda. I pfies velké osobní problémy se komisafi Bruno van Leeuwen ujímá
vy‰etfiování, které ho zavede do svûta indick˘ch
pfiistûhovalcÛ a ke klanu Sharmasov˘ch, ktefií
provozují kvetoucí Palác tisíce kofiení. Îádnou
konkrétní stopu v‰ak nemá. Zlom ve vy‰etfiování
pfiinese aÏ násilná smrt Ïivotní druÏky obûti. Bez
ohledu na v˘hrÛÏky a zastra‰ování pokraãuje
Van Leeuwen ve svém pátrání tak dlouho, dokud
se jeho Ïivot neotfiese v základech: zdravotní stav
jeho Ïeny se dramaticky zhor‰í. Zdá se, jako by
v‰e spûlo k neodvratné katastrofû.
Magnanovy detektivní romány jsou pro čtenáře skutečnou
lahůdkou. Kromě skvěle napsaného příběhu zachycují
i mnoho z jedinečné atmosféry francouzské Provence.
DOPORUâUJEME
15
SEVERSKÁ KRIMI
KOâIâÍ KRIMI
16
Åke Edwardson
Nebe na zemi
ISBN 978-80-243-3262-8
bfiezen 2009
cca 279 Kã
kód 4106
Koãka, která sklidila aplaus
ISBN 978-80-243-3449-3
leden 2009
Komisafi Winter se po otcovské dovolené vrací do sluÏby
a ihned je mu pfiidûlen velmi zapeklit˘ pfiípad. Nûkolik
mlad˘ch muÏÛ bylo v noãních hodinách na liduprázdn˘ch
místech zezadu napadeno a ubito tûÏk˘m pfiedmûtem.
Nikdo útoãníka nevidûl, obûti se navzájem neznaly.
K tomu v‰emu se je‰tû mnoÏí hlá‰ení o únosech dûtí
z dûtsk˘ch hfii‰È a ‰kolek. Vyvodit nûjaké závûry z v˘povûdí dûtí není snadné, Winter se v‰ak má na pozoru, protoÏe pfiípad se t˘ká i ‰kolky jeho dcery. Jak vy‰etfiování
pokraãuje, je stále zfiejmûj‰í, Ïe oba pfiípady mají spoleãného více, neÏ by mu bylo milé. Po nûjaké dobû se
v ohroÏení ocitá i jeho dcera.
Arnaldur Indridason
Mrazivá noc
cca 229 Kã
kód 4112
V‰ichni obyvatelé mûsteãka Pickaxu zvûdavû ãekají na
pfiíjezd známé hereãky Thelmy Thackerayové, která se
vrací do svého rodi‰tû. Pfii té pfiíleÏitosti má b˘t slavnostnû zahájen provoz nového kina. Stane se toho v‰ak
mnohem víc. Rozruch vyvolá zmizení Thelmin˘ch oblíben˘ch papou‰kÛ, vzápûtí je zastfielen muÏ a nûkdo
okrade novináfie Qwillerana. Na‰tûstí jeho kocour Koko,
kter˘ nûkteré lidi nemÛÏe ani cítit, zachytí stopu. Proã si
ale tolik oblíbil knihy Roberta Louise Stevensona?
Í
KNIÎN
ISBN 978-80-243-3452-3
ãerven 2009
TIP
cca 279 Kã
kód 4126
V Reykjavíku je jednoho mrazivého zimního dne nalezena
mrtvola dítûte. Kriminalisté jsou doslova ‰okováni.
Chlapec tmav‰í pleti, kter˘ leÏí v zamrzlé kaluÏi krve, byl
zcela evidentnû brutálnû ubit k smrti. Jak mohlo k tak
hrÛznému ãinu dojít? Pfiípadu se ujímají Erlendur, Sigurdur
Óli a Elinborg. Nejprve se soustfiedí na bezprostfiední okolí
chlapce: uãitele, spoluÏáky a rodinné pfiíslu‰níky. Právû
zde by mûl b˘t totiÏ nalezen klíã k celému pfiípadu.
DOPORUâUJEME
Koãka, která rozmlouvala
s krocany
ISBN 978-80-243-3450-9
duben 2009
cca 229 Kã
kód 4121
Cel˘ Pickax se tû‰í na slavnostní otevfiení nového knihkupectví. Má se jmenovat Truhlice pokladÛ a stát na
památném místû. ¤íká se, Ïe právû tady zakopal jeden
z pfiedkÛ, kter˘ brázdil mofie jako pirát, svou kofiist.
Dfiív neÏ se vytouÏená akce uskuteãní, rozvlní klidné
vody mûsteãka záhadné úmrtí. Policie jako obvykle
zprvu tápe v temnotách, teprve KokÛv neãekan˘ zájem
o krocany posune vy‰etfiování kupfiedu.
Koãka, která se zbláznila
ISBN 978-80-243-3540-7
kvûten 2009
cca 229 Kã
kód 4129
V Pickaxu se pfiipravuje uvedení hry Oscara Wildea
Jak je dÛleÏité míti Filipa. Pozornost poutá pfiedev‰ím
Alden Wade, nov˘ pfiírÛstek divadelního souboru,
kter˘ má hrát hlavní roli. Jim Qwilleran, reportér
tûlem i du‰í, a jeho chytr˘ kocour Koko vûtfií dal‰í
pfiípad. Alden Wade se totiÏ zniãehonic oÏení s bohatou dûdiãkou, coÏ vyvolá úplnou lavinu klepÛ.
Aldenovu první Ïenu totiÏ kdosi zastfielil...
17
PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA
PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA
Pavel Jansa
Hana Doubková
ëábelská past
ISBN 978-80-243-3458-5
leden 2009
Malér s modrou krví
cca 229 Kã
kód 4114
ISBN 978-80-243-3464-6
ãerven 2009
Karla Vajnerová, mladá bohatá Ïena, se z velké lásky provdala za pfiitaÏlivého majitele poradenské firmy Alexeje
Hradeckého a v manÏelství se cítí b˘t ‰Èastná a spokojená.
Proã ji ale náhle zaãaly pronásledovat noãní mÛry a zaãíná
se mûnit v ustra‰enou, hystericky reagující Ïenu? ProÏila
sice tragickou nehodu se spoustou zranûn˘ch a mrtv˘ch, ale
vypadá to spí‰e, Ïe její strach má zcela konkrétní pfiíãinu.
Po nûjaké dobû se rozhodne pfiijmout pozvání své pfiítelkynû ·árky a odjet na nûjakou dobu i s manÏelem na její
chatu. Zde v‰ak dochází k sérii úmrtí...
Katefiina Tachovská-Vestman
KdyÏ zaãalo pr‰et
ISBN 978-80-243-3459-2
únor 2009
cca 229 Kã
kód 4116
KNIÎN
V jednom horkém srpnovém dni se v kruhu sv˘ch nejbliωích stane prominentní spisovatel a profesor literatury
Henry Thompson obûtí vraÏdy. JiÏ brzy je jasné, Ïe tento
váÏen˘ muÏ byl otráven. Nezdá se ale, Ïe by pozÛstalí nad
jeho smrtí pfiíli‰ truchlili. Policie se ujímá vy‰etfiování, ale
rafinovanou vraÏdu nemÛÏe nikomu dokázat.
Navíc se zdánlivû velkorys˘ a ‰armantní Henry Thompson
zaãíná pomalu ukazovat v úplnû jiném svûtle.
Í TIP
Vzkaz na starém záznamníku
ISBN 978-80-243-3461-5
bfiezen 2009
Tfii panáky pro EvÏenku
cca 229 Kã
kód 4117
Ve dvou detektivních novelách se opût setkáváme s amatérsk˘m detektivem Jifiím Vitáskem a vy‰etfiovateli praÏského
oddûlení vraÏd s majorem Dvofiákem v ãele.
V prvním pfiíbûhu fie‰í vraÏdu Franti‰ka Táborského, kter˘
se mûl za pár dnÛ Ïenit a na scénû se nedávno objevil jeho
dospûl˘ syn. Mohl mít pfiesto nûkdo z Ïenichov˘ch pfiátel
dÛvod k vraÏdû?
Ve druhém pfiípadu dochází k vraÏdû EvÏenie Novotné.
Bydlela sice sama a jedinou konkrétní stopou ve vy‰etfiování je její nedávno ukradené auto, nakonec se ale podafií
zjistit nûkolik podezfiel˘ch...
cca 229 Kã
kód 4128
Honza Mahler, hrdina Maléru pana Mahlera, uÏ
zase uãí na gymnáziu a poãítá kaÏdou korunu.
TouÏí po vlastním autû a nepohrdne Ïádn˘m
„vedlej‰ákem“. Soukromû douãuje Îanetu,
dceru pohádkovû bohatého restituenta, potomka
‰lechtického rodu. Dívka se po jistou dobu snaÏila uspût v modelingu a její pfiísn˘ otec nyní
chce, aby dokonãila ‰kolu. Honzu pfiekvapí,
kdyÏ ho po maturitû Îaneta vyhledá znovu. Pr˘
ji rodiãe nutí, aby bydlela s nimi, dokud po
jejím boku neuvidí seriózního partnera. Îaneta
si proto najímá Honzu podruhé. Tentokrát má
mlad˘ pedagog sehrát roli Îanetina pfiítele.
Honza souhlasí, ale komedie ve vile Îanetin˘ch
rodiãÛ – plné nejrÛznûj‰ích existencí, které zoufale touÏí po penûzích – se zkomplikuje vraÏdou. Honza se stává jedním z podezfiel˘ch
a pokou‰í se vypátrat vraha na vlastní pûst.
Inna Rottová
Juan Zamora
ISBN 978-80-243-3460-8
únor 2009
18
cca 229 Kã
kód 4120
Sabina Hronová dostává hlá‰ení, Ïe v jednom ze sídli‰tních
bytÛ na‰li mrtvou starou paní, b˘valou vychovatelku v dûtském domovû. Vypadá to jako ne‰Èastná náhoda, ale nic není
takové, jak se na první pohled jeví. V její po‰tovní schránce
se najde lístek, kter˘ ji zve na dÛleÏitou schÛzku v kavárnû.
Sabina se spojí s odesilatelem lístku, inÏen˘rem Mrázkem,
od kterého se dozvídá, Ïe na jeho star˘ záznamník pfii‰el
podivn˘ vzkaz...
DOPORUâUJEME
19
PÒVODNÍ âESKÁ DETEKTIVKA
SPOLEâENSK¯ ROMÁN
Joan Medlicott
Helena Hardenová
Smrt nenachází slova
ISBN 978-80-243-3463-9
duben 2009
cca 229 Kã
kód 4123
Pouta domova
KdyÏ si vezmete za manÏela cizince, nikdy si s ním nebudete
dokonale rozumût. To ov‰em nevyluãuje fakt, Ïe onoho cizince mÛÏete milovat. Ale co kdyÏ pfiijde den, kdy zjistíte, Ïe
svého muÏe znáte daleko ménû, neÏ jste si doposud myslela?
Zuzanin Ïivot na Kanársk˘ch ostrovech plyne jiÏ tfietím
rokem sv˘m tempem. Zuzana by si vlastnû mohla uÏívat klidného Ïivota, kdyby ji její zvûdavost obãas nenutila strkat nos
do vûcí, do kter˘ch jí vÛbec nic není. Touha pfiijít vûcem na
kloub je v‰ak silnûj‰í, a tak se na‰e hrdinka brzy ocitá ve smrtelném nebezpeãí.
ISBN 978-80-243-3465-3
leden 2009
cca 269 Kã
kód 5062
Hannah, Grace a Amelia jsou zdrceny tím, jak poÏár zpusto‰il jejich milované stavení na Cove Road. KdyÏ zaãnou
s jeho opravou, objeví se i pozitivní stránka vûci: hlub‰í
vztah k jejich adoptivnímu horském mûstu v Severní
Karolínû. Îivot plyne v klidu dál, dokud se neobjeví nûjaká
nepfiedvídaná událost. Grace vyráÏí za sv˘m druhem
Bobem, kter˘ mûl infarkt, na jeho sídlo, aby zde o nûj
mohla peãovat. Mezi Hannah a Amelií, jejichÏ povahy jsou
znaãnû rozdílné, dochází mezitím k ãast˘m konfliktÛm.
Aby se situace trochu uklidnila, odchází Hannah doãasnû
ke svému sousedovi a spolupracovníkovi Maxovi.
Eva Kaãírková
Riziko povolání
ISBN 978-80-243-3462-2
duben 2009
Zápisník z minulosti
cca 229 Kã
kód 4122
Dopravní nehoda, pfii níÏ pod koly nákladního automobilu
zemfie mladá dívka, spustí proud dramatick˘ch událostí.
Detektivní pfiíbûh dnes jiÏ proslulé autorky zavede ãtenáfie
nejen do prostfiedí fiidiãÛ kamionÛ, ale také do praÏského
umûleckého svûta a do soukromí slavné filmové hvûzdy.
Dal‰í, s pfiedchozí vraÏdou zdánlivû nesouvisející násilná
smrt znamená pro vy‰etfiovatele nejen novou záhadu, ale
také stopu vedoucí k pfiekvapivému rozlu‰tûní pfiípadu.
ISBN 978-80-243-3475-2
ãerven 2009
cca 269 Kã
kód 5071
Temn˘ mrak se vzná‰í nad obvykle radostí naplnûnou farmou, kterou spoleãnû sdílejí Grace, Hannah a Amelia.
Grace ztratila nûkoho, kdo jí byl drah˘, a Hannah obrátil
nález tajemného zápisníku z minulosti Ïivot vzhÛru nohama. Ve snaze se trochu rozpt˘lit vyráÏejí v‰echny tfii dámy
na exotickou v˘letní plavbu do Karibiku. TfiebaÏe se cesta
neobejde bez jist˘ch konfliktÛ, vracejí se v‰echny Ïeny
zpût plné nov˘ch, vzru‰ujících záÏitkÛ. Po návratu domÛ
uÏ ale zdaleka není v‰echno tak idylické a kaÏdá ze Ïen se
nyní musí vyrovnat s nov˘mi Ïivotními problémy, pfied
kter˘mi jednodu‰e nelze zavfiít oãi.
Roman Cílek
Úkol pro spolehlivého kata
ISBN 978-80-243-3274-1
kvûten 2009
cca 229 Kã
kód 4110
Na poãátku pfiíbûhu leÏí v odstavném koleji‰ti mrtv˘ muÏ.
Jedin˘ snadno pfiehlédnuteln˘ detail vede kriminalisty k pfiesvûdãení, Ïe v tomto pfiípadû ne‰lo o sebevraÏdu, a to i pfiesto, Ïe Ïivot tohoto muÏe nebyl právû ‰Èastn˘ a jeho podnikání neprobíhalo vÏdy v souladu se zákonem. SoubûÏnû
s vy‰etfiováním, které vede jak do kfiivolak˘ch uliãek velkomûsta, noãních klubÛ se ‰patnou povûstí a útulkÛ bezdomovcÛ, tak do okázal˘ch vil zbohatlíkÛ, se i sám vrah ocitá
ve velkém nebezpeãí, neboÈ ve hfie jsou i jiné vûci neÏ jen
pomsta. V tomhle pfiípadu jde totiÏ o mnohem víc.
Joan Medlicott
Narodila se v St. Thomas na
Americk˘ch Panensk˘ch ostrovech, které tehdy byly skuteãnû rajsk˘m místem. Brzy se vdala a stala
se matkou tfií dûtí. Zaãala studovat
na univerzitû a následnû získala
bakaláfisk˘ titul v oblasti historic-
k˘ch vûd. Díky profesi jejího manÏela se rodina ãasto stûhovala, Ïila
mj. v Chicagu, New Yorku, Miami,
v Lausanne a v Norimberku.
Je autorkou proslulé série knih
o dámách z Covingtonu a mnoha
dal‰ích titulÛ.
20
21
SPOLEâENSK¯ ROMÁN
Alena Jakoubková
22
Marie Cordonnierová
Star˘m láskám nevolej
ISBN 978-80-243-3468-4
bfiezen 2009
ROMÁNY PRO ÎENY
cca 239 Kã
kód 5065
Laura, která v dûtství se svou matkou emigrovala do Anglie, se
po letech vrací do âech, aby se ujala restituovaného majetku.
První, co po návratu do rodného mûsta udûlá, ov‰em není prohlídka nemovitosti, ale telefonát dávné lásce z dûtství. Mezi
Laurou a Pavlem to opût zajiskfií, tfiebaÏe Pavel není tak docela
bez závazkÛ. Nic netu‰ící Laura se zamilovanû vzná‰í v praÏsk˘ch ulicích a nev‰imne si, Ïe ji nûkdo sleduje. Stínem, kter˘ ji
provází, je její b˘valá spoluÏaãka Jelena, kdysi nad‰ená pion˘rka, která Lauru v dûtství nenávidûla. Po nûjaké dobû Laura zjistí, Ïe je tûhotná, jenÏe Pavel se pfiiznává, Ïe má pfied svatbou...
Hana Marie Körnerová
Tajemství rÛÏe
ISBN 978-80-243-3281-9
únor 2009
239 Kã
kód 5060
Anglie, 11. století
Rozabel, nejmlad‰í dcera hrabûte z Hawkstonu, má neobvyklou zálibu. Pfiitahuje ji bylinkáfiství a léãitelství. KdyÏ se
jednoho dne ocitne v domû vesnické porodní báby, je unesena skupinou rytífiÛ. PovaÏují ji za bylinkáfiku a nutí ji, aby
o‰etfiila rány dvou jejich druhÛ. Cestou do Normandie si
stále víc získává její srdce jeden ze zranûn˘ch, Favre
de Tréviers. Ten v‰ak nejprve její city neopûtuje, láska je
podle nûho v˘mysl básníkÛ. Teprve kdyÏ se jejich cesty
rozejdou, Favre pozná, co pro nûj Rozabel znamená. Stojí
v‰ak mezi nimi nejen Rozabelina pravá totoÏnost,
ale i smrtící intriky.
Carolina
ISBN 978-80-243-3470-7
bfiezen 2009
cca 249 Kã
kód 5066
EROTICK¯ ROMÁN
Dramatick˘ pfiíbûh z Francie druhé poloviny 19. století sleduje
osudy Juliana a Clauda, dvou pfiátel, a jejich spoleãné lásky Emmy,
pro kterou podstupují vzájemn˘ souboj. Postupnû se rozvíjí dal‰í
pfiedivo osudu, které tajuplnû propojí i Ïivoty jejich potomkÛ.
Emma se za Clauda, kter˘ v souboji prohraje, vdá a Julien odchází
do armády, v níÏ se mu podafií udûlat kariéru. Julien se následnû
odstûhuje do PafiíÏe, oÏení se, av‰ak jeho Ïena brzy zemfie a on
zÛstává se synem Simonem sám. Jeho potomek mu ale dûlá pramalou radost. Vyroste z nûho totiÏ karbaník, hazardér a podvodník.
Aby se snadno dostal k penûzÛm, unese z klá‰tera bohatou dívku.
Netu‰í v‰ak, Ïe je to Emmina a Claudova dcera Carolina.
Daria Charon
Mark˘zina netefi
ISBN 978-80-243-3282-6
duben 2009
Jaroslav KuÈák
Konec hada
ISBN 978-80-243-3474-5
kvûten 2009
cca 239 Kã
kód 5070
Zástupkynû fieditele stfiední ‰koly pfiekroãila ãtyfiicítku, má syna
a manÏela, o které se velmi dobfie stará, a vypadá to, Ïe je se sv˘m
Ïivotem vcelku smífiená. Události ale naberou neãekan˘ spád, kdyÏ
si její Ïivotní druh najde jinou Ïenu, odejde z domu a její syn se od
problémÛ sv˘ch rodiãÛ zcela distancuje. Na‰e hrdinka tak zÛstává
sama s vûdomím, Ïe musí zaãít znovu a úplnû jinak. Aby se zbavila
své bolesti, zaãne se seznamovat s nejrÛznûj‰ími muÏi, na která má
v‰ak mnohem vût‰í nároky neÏ na svého b˘valého manÏela. Zdá se,
Ïe je na nû obãas pfiísná aÏ pfiíli‰. Nebo snad dokonce krutá?
cca 239 Kã
kód 5061
Mark˘za de Solange vyhledává v provincii krásná dûvãata,
která pak bere s sebou do PafiíÏe a vydává za své netefie.
Tak se do francouzského hlavního mûsta dostane i dcera
sedláka Marie Callierová. Získá pfiízeÀ Ludvíka XIV.,
kter˘ ji uãiní jednou ze sv˘ch milenek. Marie sní o tom,
Ïe zaujme pozici souãasné královy metresy La Vallière, jejíÏ
hvûzda zvolna zapadá. Pak v‰ak ve Versailles potká urozeného Tristana de Rossac. MuÏe, kter˘ nemá pfied nik˘m
a niãím respekt, dokonce ani pfied královsk˘m majestátem.
DOPORUâUJEME
Emma Marlowe
Jak chutná vá‰eÀ
Stále znovu a znovu je Lea Lichtenbergová pfiekvapena sv˘m pÛsobením na
muÏe: úplnû normální v‰ední situace se mûní bez jejího vûdomého pfiiãinûní
v nav˘sost erotické momenty nebo dokonce ãist˘ sex. Opravdov˘ vztah s muÏem
si ale oproti tomu dokáÏe udrÏet jen tûÏko. Pak si jednoho dne uvûdomí, jak moc
postrádá ãlovûka, kter˘ byl jejím dobr˘m pfiítelem a rádcem. On, mistr lahÛdkáfi,
neuvûfiitelnû vnímav˘ a pozorn˘, prostû zmizel z jejího Ïivota a vrátil se do své
rodné zemû, Itálie. Lea stále více cítí, Ïe Ïivot bez nûj nemá smysl...
23
ROMÁNY PRO ÎENY
Frieda Birkner-Mahlerová
Daruj mi úsmûv
ISBN 978-80-243-3466-0
únor 2009
cca 229 Kã
kód 5063
Marie Hartmannová váhá. Nemûla by s ohledem na mlad‰í
sestru, která je tûlesnû postiÏená, pfiijmout nabídku k sÀatku
od podstatnû star‰ího továrníka Ariberta Wolfa? Pouze on
mÛÏe zaplatit komplikovanou operaci, která Fee pomÛÏe.
Mariin snoubenec Robert totiÏ pfied ãasem odcestoval do
Ameriky, ale kromû pohlednice, kterou Marie láskyplnû
opatruje, se dosud neozval. Marii je jasné, Ïe na Roberta
uÏ déle ãekat nemÛÏe. Nemá v‰ak ani tu‰ení, jaké pfiekvapení jí osud chystá na svatební den.
MÛÏe b˘t láska hfiích?
ISBN 978-80-243-3473-8
kvûten 2009
cca 229 Kã
kód 5069
Gitta Holdersonová, schovanka Herberta Kapplera, sná‰í
nálady a sek˘rování Kapplerovy Ïeny Elisy jen proto, Ïe
tajnû miluje svého poruãníka. I kdyÏ je tato láska beznadûjná a zapovûzená, chce mu b˘t aspoÀ nablízku. V‰ímavé
dívce neujde, Ïe Elisa bûhem Herbertovy nepfiítomnosti
ãasto pfiijímá nápadnû pohledného mladého muÏe. Je snad
náhoda, Ïe se o tohoto muÏe zajímá i star˘ pfiítel jejích
rodiãÛ, ktefií pfii‰li podivn˘m zpÛsobem o Ïivot? A mají
snad Elisa a tajemn˘ cizinec nûco spoleãného se smrtí
jejích rodiãÛ? V Gittinû srdci se sváfií strach o Herberta
s nadûjí, Ïe její láska bude koneãnû naplnûna.
DOPORUâUJEME
WESTERNY
24
g. f. unger
Black Lady
ISBN 978-80-243-3453-0
únor 2009
cca 99 Kã
kód M1360
Samantha Donovanová byla hráãka. Owena Quaida poznala,
kdyÏ se chystala vzdát partii pokeru, aãkoliv mûla v ruce ãist˘
flush. Do‰ly jí totiÏ peníze. Owen, kter˘ jí spontánnû poskytl
neomezen˘ kredit, jí v‰ak z nesnází pomohl. Pfii pohledu na
Samanthu mu totiÏ bylo jasné, Ïe má pfied sebou Ïenu svého
Ïivota. I u Samanthy to byla láska na první pohled a bez rozm˘‰lení souhlasila, kdyÏ jí na palubû své lodi navrhl spoleãnou
cestu na zlatonosná pole. Cesta nebyla bez nebezpeãí, neboÈ
Big Muddy tehdy ovládal mocn˘ syndikát, kter˘ chtûl zniãit
v‰echny svobodné kapitány. Ani to v‰ak nemohlo Samanthino
rozhodnutí ovlivnit. Byla pfiipravená následovat Owena tfieba
aÏ do horoucích pekel. Netu‰ila v‰ak, jaké dÛsledky bude její
rozhodnutí mít.
Sama v Dirty Townu
ISBN 978-80-243-3454-7
duben 2009
cca 99 Kã
kód M1361
Zlatokopecké mûsto Dirty Town rozhodnû nebylo vhodn˘m
místem pro krásnou Lysette Callaighovou. Lysette se v‰ak chtûla ujmout dûdictví po mrtvém manÏelovi, kter˘ spolu se sv˘m
obchodním partnerem vlastnil jeden z nejvût‰ích zlat˘ch dolÛ
v kraji. Brzy v‰ak poznala, Ïe desperáti, pro nûÏ je touha po
zlatû na prvním místû, se nezastaví pfied niãím, a to dokonce
ani pfied Ïenou. Dva dny po jejím pfiíjezdu bylo ve‰keré vytûÏené zlato, které patfiilo jejímu muÏi, uloupeno a jeho partner
chladnokrevnû zavraÏdûn. Lysette Callaighová zÛstala ve svém
boji sama, za Ïádnou cenu se ale nechtûla vzdát. Jiskfiiãku
nadûje v ní zaÏehl pfiíjezd zástupce federálního marshala Johna
Battleyho, jehoÏ cílem bylo nastolit ve mûstû zákon a pofiádek.
DOPORUâUJEME
MÛÏete si objednat
25
Historické romány
BAUER, JAN
Kat hejtmana ÎiÏky
Poslední slovo má ìábel
Tajemství královnina zpovûdníka
Ve sluÏbách Svatoplukov˘ch
Ve stínu pûtilisté rÛÏe
Záhada kamene mudrcÛ
Zemfiít pro jediného boha
BERLING, PETER
Ráj asasínÛ
B¤EZINOVÁ, ANNA
Královská láska
Nehodná dcera rodu Smifiick˘ch
DÜBELL, RICHARD
Biskupova dcera
ëáblova bible
M‰e pro Medicejské
Temná laguna
V rukou alchymisty
Ve stínu klá‰tera
GÖSSLING, ANDREAS
Alchymista z Krumlova
Mayská knûÏka
209 Kã, kód 7020
239 Kã, kód 7037
209 Kã, kód 7015
239 Kã, kód 7043
229 Kã, kód 7032
219 Kã, kód 7024
239 Kã, kód 7047
399 Kã, kód 7034
229 Kã, kód 7041
239 Kã, kód 7045
299 Kã, kód 7012
399 Kã, kód 7031
289 Kã, kód 7003
299 Kã, kód 3129
319 Kã, kód 7006
249 Kã, kód 7044
299 Kã, kód 7013
319 Kã, kód 3178
269 Kã, kód 3155
259 Kã, kód 7009
HEJCMAN, PAVEL
Moravská válka
Roxelanin meã
239 Kã, kód 3191
239 Kã, kód 7008
HORÁKOVÁ, NAëA
Pro jméno a ãest
209 Kã, kód 7016
KERN, SILKE
Batavia 1629
309 Kã, kód 7007
KOLÁâEK, LUBO· Y.
Císafiovna musí zemfiít
269 Kã, kód 7046
KÖSTER-LÖSCHE, KARI
Kejklífiova dûdiãka
Návrat Hakimy
229 Kã, kód 3166
269 Kã, kód 7002
LIECKFELD, CLAUS-PETER
Kniha Haithabu
295 Kã, kód 7018
MEYER, KAI
Pojídaã stínÛ
259 Kã, kód 7023
NIEDL, FRANTI·EK
âas vlkÛ
âtvrt˘ králÛv pes
249 Kã, kód 7039
240 Kã, kód 7021
PIVODA, OND¤EJ
Ranhojiã z Vratislavi
269 Kã, kód 7048
SOYENER, JOHANNES K.
CísafiÛv stín
âajov˘ clipper
399 Kã, kód 7026
349 Kã, kód 3133
VOLKERS, MARA
Relikvie
399 Kã, kód 7038
VONDRU·KA, VLASTIMIL
Mezi tiárou a orlicí
Prodavaãi ostatkÛ
Sbûratelé ostatkÛ
Vládcové ostatkÛ
299 Kã, kód 7014
299 Kã, kód 7005
299 Kã, kód 7019
329 Kã, kód 7035
Historické krimi
HEINE, ERNST W.
Krkavci z Carcassonne
Let ptáka Ohniváka
KRAUS, SUSANNE
Tajupln˘ pûvec
Ohnivá peãeÈ
MAHRENDORFF, C. S.
Temná hra
269 Kã, kód 7025
279 Kã, kód 7040
329 Kã, kód 3185
VONDRU·KA, VLASTIMIL
Adventní kletba
D˘ka s hadem
Krev na lopuchu
Letopisy královské komory
Letopisy královské komory II
Letopisy královské komory III
Olomouck˘ bestiáfi
Román o rÛÏi
StráÏce boleslavského mysteria
VraÏda v ambitu
Záhada zlaté ‰toly
Zdislava a ztracená relikvie
Znamení roÏmberské rÛÏe
279 Kã, kód 7033
249 Kã, kód 7029
249 Kã, kód 7042
270 Kã, kód 7017
295 Kã, kód 7028
279 Kã, kód 7050
240 Kã, kód 7011
270 Kã, kód 7049
259 Kã, kód 7022
240 Kã, kód 7001
259 Kã, kód 7030
259 Kã, kód 7027
259 Kã, kód 7036
Literatura faktu
BAUER, JAN a kol.
Co v uãebnicích dûjepisu nebylo
Co v uãebnicích dûjepisu nebylo
podruhé
BAUER, JAN
Co v uãebnicích dûjepisu nebylo
potfietí
Co v uãebnicích dûjepisu nebylo
poãtvrté
209 Kã, kód 6005
209 Kã, kód 6007
209 Kã, kód 6011
209 Kã, kód 6014
MÛÏete si objednat
âe‰tí svûtci a kacífii
Klasikové v nedbalkách
Krajinou domova
s holí poutnickou I
Krajinou domova
s holí poutnickou II
Milostné aféry minul˘ch staletí
Podivuhodné osudy
v ãesk˘ch dûjinách
Podivuhodné osudy
v ãesk˘ch dûjinách II
Smrt si jde pro slavné
Záhady ãesk˘ch dûjin
Záhady ãesk˘ch dûjin II
Záhady ãesk˘ch dûjin III
Záhady ãesk˘ch dûjin IV
Záhady ãesk˘ch dûjin V
Îivoty slavn˘ch ãesk˘ch
vojevÛdcÛ
219 Kã, kód 6009
209 Kã, kód 6013
26
Podivuhodné osudy
v ãesk˘ch dûjinách III
Utajen˘ vesmír
199 Kã, kód 3114
235 Kã, kód 3186
VEJVODA, JAROSLAV
Pomsta pozdních partyzánÛ
239 Kã, kód 6020
VONDRU·KA, VLASTIMIL
Intimní historie
219 Kã, kód 6018
209 Kã, kód 8009
219 Kã, kód 8012
219 Kã, kód 6017
189 Kã, kód 3112
189 Kã, kód 3128
239 Kã, kód 6024
189 Kã, kód 6008
169 Kã, kód 3077
169 Kã, kód 3057
179 Kã, kód 3069
189 Kã, kód 3092
Svûtová krimi
BLÓMKVIST, STELLA
Bronzová socha
VraÏda v televizi
219 Kã, kód 4040
239 Kã, kód 4090
219 Kã, kód 4093
219 Kã, kód 4101
219 Kã, kód 4087
219 Kã, kód 4079
BROÎ, IVAN
Dali své jméno znaãce
239 Kã, kód 6023
BRAUN, LILIAN JACKSON
Koãka, která cítila krysu
Koãka, která vûdûla kudy kam
Koãka, která vidûla hvûzdy
Koãka, která zpívala ptáãkÛm
âESAL, ALE·
Znamení zla
209 Kã, kód 6010
DAHL, KJELL OLA
Smrt za letní noci
Smrtící investice
269 Kã, kód 4067
219 Kã, kód 4044
DOYLE, VIRGINIA
Rudá koãka
269 Kã, kód 4103
219 Kã, kód 4015
229 Kã, kód 4032
219 Kã, kód 4001
269 Kã, kód 4076
229 Kã, kód 6022
GUTBERLET, BERND INGMAR
50 nejvût‰ích lÏí a legend
svûtové historie
239 Kã, kód 6027
KOVA¤ÍK, JI¤Í
Královské vraÏdûní
SÀatky se smrtí
Válka královen
249 Kã, kód 6025
249 Kã, kód 6028
239 Kã, kód 6021
EDWARDSON, ÅKE
AÏ na vûky vûkÛ
âerná paní
Tanec s andûlem
Vymûnûná tváfi
NAUMOVA, GALA
Fenomén Katefiina Veliká
279 Kã, kód 3187
FISCHER, CLAUS CORNELIUS
…a zbav nás ode v‰eho zlého
239 Kã, kód 4081
·EDIV¯, ZDENùK F.
Domeãek
Uranov˘ gulag
220 Kã, kód 6003
209 Kã, kód 3152
TOUFAR, PAVEL
âlovûk na Mûsíci – Podvod století?
Intrikáni v ãeské historii
Kosmick˘ zabiják
Kruté pfiíbûhy z ãeské historie
Kruté pfiíbûhy z ãeské historie II
Kruté pfiíbûhy z ãeské historie III
Magická místa âech a Moravy II
Magická místa âech a Moravy III
Magická místa âech a Moravy IV
Nemravné kratochvíle
na‰ich pfiedkÛ
Nemravné kratochvíle
na‰ich pfiedkÛ II
215 Kã, kód 3162
209 Kã, kód 6004
219 Kã, kód 6016
209 Kã, kód 6001
219 Kã, kód 6015
249 Kã, kód 6026
209 Kã, kód 3184
215 Kã, kód 6002
215 Kã, kód 6006
219 Kã, kód 6012
219 Kã, kód 6019
GIMÉNEZ-BARTLETT, ALICIA
Nebezpeãné rituály
249 Kã, kód 8022
GÜSKEN, CHRISTOPH
Noãní mÛra v modrém
239 Kã, kód 4094
INDRIDASON, ARNALDUR
Dech smrti
Hrob v ledovci
Hlas
Jezero
Severní blata
Smrtící intriky
189 Kã, kód 3188
249 Kã, kód 4097
205 Kã, kód 4005
249 Kã, kód 4058
189 Kã, kód 3167
209 Kã, kód 4026
INGÓLFSSON, VIKTOR ARNAR
Pfied úsvitem
259 Kã, kód 4109
KRAJEWSKI, MAREK
Smrt v Breslau
249 Kã, kód 8023
MÛÏete si objednat
27
MARTINI, MANUELA
Smrt na cestû
Smrt na útesu
Smrt v bu‰i
Smrt ve tmû
Tich˘ fiezník
219 Kã, kód 4035
209 Kã, kód 4010
189 Kã, kód 3154
239 Kã, kód 4061
269 Kã, kód 4111
VraÏda pro zlatého muÏe
Znamení lyry
219 Kã, kód 4089
199 Kã, kód 4027
OLENIâ, IVAN P.
Rendez-vous po smrti
199 Kã, kód 4006
FOJTOVÁ, VùRA
Sanatorium smrti
195 Kã, kód 4002
POSPÍ·ILOVÁ, JARMILA
Leopard nemûní skvrny
209 Kã, kód 4075
199 Kã, kód 4047
185 Kã, kód 3173
219 Kã, kód 4092
199 Kã, kód 4013
199 Kã, kód 4011
209 Kã, kód 4062
199 Kã, kód 4033
ROTTOVÁ, INNA
Zábûr na klidnou tváfi
Pfiípad dárkové kazety
199 Kã, kód 4009
219 Kã, kód 4085
NESBO, JO
âervenka nese smrt
Netop˘fií muÏ
269 Kã, kód 4019
279 Kã, kód 4084
PAKKANEN, OUTI
Vrah na party
Z kola ven
249 Kã, kód 4102
219 Kã, kód 4050
HARDENOVÁ, HELENA
Nezvûstn˘ z El Hierro
Pfiíli‰ mnoho náhod v Tenerife Mar
Pfiíli‰ mnoho stra‰idel
Smrt má hlad
Smrt starého záletníka
Smrt ve vavfiínovém lese
Záhada vily Herbst
249 Kã, kód 8019
HEJCMAN, PAVEL
NeboÏtíkÛm vûnce
179 Kã, kód 3145
239 Kã, kód 4074
HOGAN, JI¤Í
Konec RomantikÛ
219 Kã, kód 4099
HORÁKOVÁ, NAëA
Dáma v modrém
Hrob tfiinácté panny
Vlk na vodítku
209 Kã, kód 4056
199 Kã, kód 4046
199 Kã, kód 4031
JANSA, PAVEL
Malér pana Mahlera
Poslední waltz
219 Kã, kód 4078
229 Kã, kód 4100
JEÎKOVÁ, BARBARA
Zrcadlo s vílou a lanûmi
185 Kã, kód 3189
JUNKOVÁ, LYDIE
Jak umírají rusalky
209 Kã, kód 4053
STALLWOOD, VERONICA
Záhada Bodleyho knihovny
TURÈLL, DAN
VraÏda v temnotû
PÛvodní ãeská detektivka
BE·ËÁK, VÁCLAV
VraÏda v pfiedstihu
BROÎÍKOVÁ, HELENA
Ro‰áda
CÍLEK, ROMAN
Sen o ‰ibenici
CIMICK¯, JAN
Mlad˘ Maigret
Zápisník Paula Maigreta
DOVRTùLOVÁ, MILU·E
Má je pomsta
Smrt kazí obchod
Sólo pro plavãíka
EIDLER, PETR
Klub elitních milencÛ
MuÏ na ‰pinavou práci
Sebranka
ERBEN, VÁCLAV
Bláznova smrt
Denár v dívãí dlani
Efektivnû mrtvá Ïena
Na dosah ruky
Osamûl˘ mrtv˘ muÏ
Pastvina zmizel˘ch
Poslední pád Mistra Materny
Trable anglického ‰lechtice
v âechách
209 Kã, kód 4054
209 Kã, kód 4060
209 Kã, kód 4066
179 Kã, kód 3163
219 Kã, kód 4108
219 Kã, kód 4088
209 Kã, kód 4065
199 Kã, kód 4022
229 Kã, kód 4104
209 Kã, kód 4028
209 Kã, kód 4051
199 Kã, kód 4016
219 Kã, kód 4080
185 Kã, kód 3176
199 Kã, kód 4041
199 Kã, kód 4043
195 Kã, kód 4004
209 Kã, kód 4025
179 Kã, kód 3141
MÛÏete si objednat
KAâÍRKOVÁ, EVA
Dívka v zrcadle
Jak si vosa staví hnízdo
Li‰ka na dálnici
Musí‰ mû zabít
Na mrtvé je spolehnutí
Vraky bez pokladÛ
199 Kã, kód 4037
209 Kã, kód 4052
199 Kã, kód 4021
219 Kã, kód 4077
219 Kã, kód 4105
219 Kã, kód 4091
KUËÁK, JAROSLAV
Bota v písku
Schwarz hraje birdie
Smrt pod sedm˘m gr˘nem
Zloãin na golfu
219 Kã, kód 4096
199 Kã, kód 4034
209 Kã, kód 4059
199 Kã, kód 4012
MORAVCOVÁ, JANA
Pinã baskervillsk˘
Smrt nenosí br˘le
VraÏda v lázních Luhaãovicích
Zloãin pro sleãnu Poirotovou
209 Kã, kód 4072
199 Kã, kód 4018
179 Kã, kód 3149
219 Kã, kód 4107
NOVÁK, ZDENùK
Olejové stopy
199 Kã, kód 4045
SEQUENS, JI¤Í
Hfií‰ní lidé mûsta brnûnského
Panoptikum mûsta brnûnského
109 Kã, kód M1959
129 Kã, kód M1930
SMETANA, MILO·
VraÏdy v zákulisí
209 Kã, kód 4073
SOLAN, KAREL
·tíhlá paní s bíl˘m kolem
209 Kã, kód 4071
STRÖBINGER, RUDOLF
Smrt ·ípkové RÛÏenky
VraÏda v lázních Tfieboni
199 Kã, kód 3175
219 Kã, kód 4098
SVEJKOVSK¯, JI¤Í
Italské jablko
Mrtv˘ ze Zlaté stoky
219 Kã, kód 4083
199 Kã, kód 4014
SVOBODA, PAVEL
Vagon ã. 106
199 Kã, kód 4049
·TORKÁN, KAREL
Chalupáfisk˘ gulበs krví
VraÏda koãky domácí
199 Kã, kód 4036
199 Kã, kód 4020
T¤E·≈ÁK, ZDENùK
Na vlky Ïeleza
179 Kã, kód 3135
UHER, FRANTI·EK
Dlouhá nepfiítomnost
Mrtv˘ kupuje cigarety
175 Kã, kód 3160
199 Kã, kód 4029
VEJVODA, JAROSLAV
Smrtihlav v lázních
189 Kã, kód 3182
WELSCH, VÍTùZSLAV
Smrt pfiichází s podzimem
219 Kã, kód 4086
ZÁBRANA, JAN – ·KVORECK¯, JOSEF
VraÏda pro ‰tûstí
239 Kã, kód 4063
VraÏda se zárukou
269 Kã, kód 4082
VraÏda v zastoupení
249 Kã, kód 4095
ZAMORA, JUAN
Pfiípad rozhádan˘ch spoluÏákÛ
209 Kã, kód 4068
ÎÍDKOVÁ, ANNA
Devûtkrát jeden vrah
199 Kã, kód 4039
28
Romány pro Ïeny
BIRKNER-MAHLEROVÁ, FRIEDA
Dvojité ‰tûstí
199 Kã, kód 5019
Kdo by tû nemiloval
195 Kã, kód 5004
KníÏecí diadém
209 Kã, kód 5035
Láska pfii‰la jako boufie
219 Kã, kód 5049
Marta
189 Kã, kód 5001
Nebezpeãná kráska
209 Kã, kód 5044
Noc na zámku
219 Kã, kód 5059
¤ekni to radûji dvakrát
195 Kã, kód 5008
Srdce hledá lásku
199 Kã, kód 5027
·tûstí na inzerát
199 Kã, kód 5015
Zatajená minulost
199 Kã, kód 5012
Znovu záfií slunce
219 Kã, kód 5055
CARLYLE, LIZ
Láska a hfiích
Neprav˘ gentleman
Opovrhovaná
Poãestná
Smlouva s ìáblem
Tajné touhy
219 Kã, kód 5018
249 Kã, kód 5054
219 Kã, kód 5040
239 Kã, kód 5048
219 Kã, kód 5011
219 Kã, kód 5005
CORDONNIEROVÁ, MARIE
Alison – milovaná kejklífika
Fale‰ná vévodkynû
Graciana – tajemná tváfi perly
Hra srdcí
Chantal
Isabelle a vítûzství lásky
Isabelle láskou zkou‰ená
Jorina – kouzlo jadeitu
Králova nevûsta
Marie – andûl v poku‰ení
Milovaná Isabelle
Nadine – nevinná svÛdnice
RÛÏe vá‰nû
Srdce mezi trny
Srdce v pasti
Srdce z rubínu
VûÏ v rÛÏích
199 Kã, kód 5032
189 Kã, kód 5007
199 Kã, kód 5023
199 Kã, kód 5013
199 Kã, kód 5020
199 Kã, kód 5026
199 Kã, kód 5016
209 Kã, kód 5047
219 Kã, kód 5051
219 Kã, kód 5056
189 Kã, kód 5010
199 Kã, kód 5024
209 Kã, kód 5039
209 Kã, kód 5043
199 Kã, kód 5029
189 Kã, kód 5003
209 Kã, kód 5034
COURTHS-MAHLEROVÁ, HEDWIGA
Cesta za láskou
199 Kã, kód 5021
Dorrit v nebezpeãí
189 Kã, kód 5002
Ellinor, dcera pradleny
199 Kã, kód 5031
Krásná sleãna
219 Kã, kód 5052
Magická moc zlata
199 Kã, kód 5017
Miluji tû v‰em navzdory
195 Kã, kód 5009
Nevinná
199 Kã, kód 5033
Paní z Armady
195 Kã, kód 5006
Sestfienice Bettina
209 Kã, kód 5041
Vychovatelka
199 Kã, kód 5014
MÛÏete si objednat
29
Zhrzená
Ztracená nevûsta
219 Kã, kód 5046
199 Kã, kód 5025
FOJTOVÁ, VùRA
Zástava náhradního srdce
199 Kã, kód 5028
219 Kã, kód 5053
199 Kã, kód 5037
CZERNIN, MONIKA
Îila jsem pfiíli‰ krátce
319 Kã, kód 8011
JAKOUBKOVÁ, ALENA
Slavnosti krokod˘lÛ
229 Kã, kód 5058
ISAU, RALF
Stfiíbrn˘ smysl
399 Kã, kód 7010
KÖRNEROVÁ, HANA MARIE
AlmuÏna jen pro bohaté
239 Kã, kód 5057
HEJCMAN, PAVEL
PíseÀ Juditina
199 Kã, kód 8003
KYNùROVÁ, ZORA
Rusalãina volba
209 Kã, kód 5030
JANSA, PAVEL
Mít své dny
279 Kã, kód 8015
LISLE, ANNE de
Tabitha
189 Kã, kód 3196
KUËÁK, JAROSLAV
Nahé povídky
199 Kã, kód 8008
LONGHE, ALIENA de
Zahrada star˘ch tajemství
219 Kã, kód 5045
MAIWALD, SANDRA
Láska pfies SMS
119 Kã, kód 8007
ROTTOVÁ, INNA
MuÏi s cizinkami
Pozor na milující vûdmy
209 Kã, kód 8006
189 Kã, kód 3180
MARLOWE, EMMA
Jak chutná vá‰eÀ
229 Kã, kód 8014
SCHELLENBERGOVÁ, LÍDA
âas vítûzÛ
219 Kã, kód 5042
MARTINI, MANUELA
Záfie purpurové hory
359 Kã, kód 8017
THORNE, LAURA
Rozhodnutí srdce
V boufii vá‰nû
219 Kã, kód 5036
219 Kã, kód 5022
MORAVCOVÁ, JANA
Pastiãky rozumu
219 Kã, kód 8021
329 Kã, kód 5050
Westerny
UNGER, G. F.
Andûlé smrti
Apaã Carlos
Arizona
Bojovník Drango
Cameronové
Marshal se dvûma revolvery
Nenávist zabíjí
O’Hara
Peacemaker
Pfiísaha
Rytífii stezky
Setkání v Amity
·tvanec
Vyrovnej dluh
95 Kã, kód M1353
89 Kã, kód M1347
89 Kã, kód M1346
99 Kã, kód M1359
95 Kã, kód M1350
95 Kã, kód M1352
95 Kã, kód M1349
99 Kã, kód M1358
95 Kã, kód M1357
95 Kã, kód M1348
95 Kã, kód M1351
95 Kã, kód M1356
95 Kã, kód M1355
95 Kã, kód M1354
western
vychází 4x v mûsíci
vychází 2x v mûsíci
vychází 2x v mûsíci
western
western
horor
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 3x v mûsíci
sešitových
179 Kã, kód 3093
VOSSELER, NICOLE C.
Nebe nad Darjeelingem
western
Nabídka
Mimo edice
ASCHER, ULRIKE
âarodûjná násobilka
pro drzé Ïeny
GIER, KERSTIN
DÛvûrnosti pod plachtami
MuÏi a jiné katastrofy
western
POSPÍ·ILOVÁ, JARMILA
Prach, popel a d˘m
199 Kã, kód 8010
ROTTOVÁ, INNA
Ostrov stálého ‰tûstí
199 Kã, kód 8001
RUDORF, SONJA
Sbûratelka jedÛ
239 Kã, kód 8020
STOKER, BRAM
Hadí zámek
229 Kã, kód 8018
VONDRU·KA, VLASTIMIL
Strana ‰tûstí
199 Kã, kód 8005
románů
nakladatelství
MOBA
sci-fi
lékafisk˘ román
lékafisk˘ román
lékafisk˘ román
spoleãensk˘ román
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 2x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
spoleãensk˘ román
spoleãensk˘ román
spoleãensk˘ román
spoleãensk˘ román
spoleãensk˘ román
vychází 2x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
vychází 1x v mûsíci
Audioknihy
VONDRU·KA, VLASTIMIL
D˘ka s hadem
Záhada zlaté ‰toly
250 Kã, kód CD1
250 Kã, kód CD2
Kotláfiská 53, 602 00 Brno
tel./fax: 541 126 051
e-mail: [email protected], www.mobaknihy.cz
Objednávkov˘ lístek
Knihkupectví a knihovny (poskytujeme obvykl˘ rabat)
Fakturaãní adresa (uveìte IâO, DIâ, tel.)
Dodací adresa
Jednotliví ãtenáfii
Pokud jste knihy nedostali v knihkupectví nebo chcete knihy doruãit aÏ do domu, postupujte takto:
1. SloÏenkou typu „C“ poukaÏte odpovídající ãástku + 20 Kã pfiíspûvek na po‰tovné na na‰i adresu.
Do Zprávy pro pfiíjemce uveìte ãíseln˘ kód knihy ãi knih, které platíte.
2. Knihy mohou b˘t zaslány i na dobírku po telefonické ãi písemné objednávce.
Knihy lze rovnûÏ objednat e-mailem, prostfiednictvím internetu nebo pomocí SMS zpráv na ãísle 604 262 112
Dal‰í informace podá Zasilatelská sluÏba ãtenáfiÛm – tel. 541 126 059
Na‰e adresa: MOBA, zasilatelská sluÏba, Kotláfiská 53, 602 00 Brno
tel./fax: 541 126 051, 541 246 978, mobil 604 262 112
e-mail: [email protected], internet: www.mobaknihy.cz
Kód
Autor
Titul
Cena
Poãet
kusÛ

Podobné dokumenty

SVůTOVÁ KRIMI

SVůTOVÁ KRIMI SÀatky se smrtí Pfiíbûhy z francouzsk˘ch dûjin ISBN 978-80-243-3284-0 fiíjen 2008

Více

zde - Moba

zde - Moba Îivot ve staletích je v˘pravn˘ sedmidíln˘ historick˘ lexikon, kter˘ pfiedstavuje Ïivot v ãesk˘ch zemích od doby kníÏecí aÏ do konce feudalizmu. Kniha se nezamûfiuje na politické dûjiny, ale na Ïivotn...

Více

zde

zde V napÛl zbofieném klá‰tefie v Broumovû se sedmilet˘ Andrej von Langenfels stane svûdkem stra‰livého masakru, pfii nûmÏ jeden z ãern˘ch mnichÛ brutálnû zavraÏdí nûkolik nevinn˘ch lidí. Mezi obûÈmi jsou...

Více

zde - Moba

zde - Moba Kuchynû, V˘roba, Obchod, Víra, Spravedlnost, Vzdûlání, Instituce, Spoleãensk˘ Ïivot, Rodinn˘ Ïivot, Intimní Ïivot, Móda.

Více

1/2012

1/2012 videosekvencích se pfied námi objevovaly kapely jako Nirvana, Back Street Boys, U2, z jednotlivcÛ jmenujme tfieba C. Dion, Prince, B. Adamse. Mnoho písní také bûhem sedmdesátiminutového programu odez...

Více

Zajímavé dokumenty

Zajímavé dokumenty A je‰tû z roku 1939 Pamatuji se na zákaz prodeje lihovin v hostincích velmi dobfie. Pfii‰el-li do hostince nበãlovûk, tak hostinsk˘ ·ik nalil kaÏdé mnoÏství lihoviny, pfii‰el-li Nûmec, oznámil mu str...

Více

malá ukázka

malá ukázka skriptovan˘ch dialogÛ, pÛl druhé hodiny animovan˘ch sekvencí - v‰echno ve Vice City je po vzoru éry yuppies vût‰í, jasnûj‰í, rychlej‰í, hlasitûj‰í a prostû lep‰í. Vice City je dvakrát rozlehlej‰í n...

Více