Mestský úrad Vyškov

Komentáře

Transkript

Mestský úrad Vyškov
Masarykovo námcstí I
682 OI Vyškov
www.vyskov-mesto.cz
Mestský úrad Vyškov
Odbor životního
prostredí
VÁš DOPISZN:
ZE DNE:
NAŠE ZN:
MV 53661/2011
CíSLO JEDNACÍ: MV 62785/2011
- dle rozdelovníku -
VYRIZUJE (PÚO): Ing. Vrbacký
TEL:
517301549
E-MAIL:
[email protected]
L
ÚRAD MESTVSE HVE..;w!UCE
DATUM: 5.12.2011
Došlo
C.j
Poverení výkonem funkce OL"
1(;--.~Z.
~.([(
tvtp
,},f
Prí!.
Vyrízeno
Rozhodnutí
Mestský úrad Vyškov, odbor životního prostredí, jako orgán státní správy, príslušný podle §
47, odst. 1, písm.a) zákona c. 289/95 Sb., o lesích a o zmene a doplnení nekterých zákonu ( lesní
zákon) a ve znení pozdejších doplnujících predpisu, a v souladu se zákonem c. 500/2004 Sb., o
správním rízení (správní rád),
ruší poverení výkonem funkce OLH pana Petra Machace, bytem bytem Snovídky 55, 683 33,
Nesovice ke dni 31.12.2011 a
poveruje pana Ivana Medka, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201 výkonem
funkce odborného lesního hospodáre v dobe od 1.1.2012 do 31.12.2021 v lesích ve vlastnictví
fYzických osob a obcí v katastrálních územích obcí ve správním obvodu MeÚ Vyškov na celkové
výmere 278,28 ha. Tato výmera bude rozhodující pro výpocet náhrad za cinnost OLH dle zákona o
lesích ..
Poverený OLH je držitelem platné licence odborného lesního hospodáre císlo 24Ny, která mu
byla udelena orgánem státní správy lesa.
Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého lesního
hospodáre v souladu s ustanovením § 37, odst. 3 a odst. 7.
Vzhledem k množství vlastníku využil správní orgán ustanovení § 144 zákona c.500/2004
Sb., o správním rízení a zverejnuje toto rozhodnutí verejnou vyhláškou. Správní orgán žádá obce ve
správním obvodu MeÚ Vyškov o zverejnení v míste obvyklém a o vyvešení tohoto rozhodnutí na
úredních deskách po dobu 15 dní ode dne dorucení tohoto rozhodnutÍ. Po skoncení lhuty zašlou obce
toto rozhodnutí s vyznacením doby vyvešení zpet.
Úcastníci rízení:
Matej Machac, bytem Horní Bojanovice 142,69002
Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Bucovice, Zámek 1, Bucovice
Oduvodnení
Správní orgán vydává rozhodnutí o poverení výkonem cinnosti OLH na základe oznámení o
zdravotním stavu pana Petra Machace. Oznámení podal pan Matej Machac, bytem Horní Bojanovice
142,69002, poverený opatrovnictvím. Vzhledem kjeho stavu nemuže tuto funkci nadále v lesích, pro
které byl poveren, vykonávat.
.
tel.: 517301 111
troc 517301300
e-mail: postatWmeuvvskov.cz
bankovní spojení: 120731/0100
IC: 00292427
.
.
.
Vzhledem k tomu, že u státního podniku LCR s.p. byla funkce revírníka pro odbornou správu
zrušena, zvolil správní orgán možnost poverení výkonem funkce OLH fyzickou osobu, kteráje
držitelem licence pro výkon OLH.
Osoba poverená výkonem OLH - pan Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 682
I, je držitelem licence k výkonu cinnosti odborného lesního hospodáre a poverení k výkonu této
cinnosti v lesích, uvedených v príloze tohoto rozhodnutí, bylo s ní predem projednáno. Doba trvání
poverení byla stanovena s ohledem na odbornou praxi a zkušenosti poverené osoby. Kontaktní telefon
na povereného OLH - 724 523 891
O
Od data poverení tj. 1.1.2012 budou hrazeny výdaje na výkon OLH hrazeny v souladu
s ustanovením § 37 odst. 7 zákona o lesích.
Vzhledem k množství vlastníku správní orgán žádá obce v pusobnosti MeÚ Vyškov o
zverejnení v míste obvyklém a o vyvešení tohoto rozhodnutí na úredních deskách po dobu 15 dní ode
dne dorucení tohoto rozhodnutí. Po skoncení lhuty zašlou toto rozhodnutí s vyznacením doby
vyvešení zpet správnímu orgánu. Telefonický kontakt na povereného OLH zustává zachován.
Tímto rozhodnutím neomezuje správní orgán možnost vlastníka lesa vybrat si svého lesního
hospodáre v souladu s ustanovením § 37, odst. 3. V tomto prípade hradí vlastník lesa lesnímu
hospodári náklady najeho cinnost. V prípade poverení správním orgánem jsou náklady na cinnost
OLH hrazeny státem na základe ustanovení § 37, odst.7 lesního zákona.
Poucení o odvolání
Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat odvolání (§ 81 odst. I správního rádu), a
to ke Krajskému úradu Jihomoravského kraje Odboru životního prostredí, Žerotínovo nám. 3/5, Brno
(§ na odst. 3 písmo u zák. C. 1]4/1992 Sb.), podáním ucineným u Mestského úradu Vyškov Odboru
životního prostredí, Masarykovo nám. ],682 ] 1 Vyškov (§ 86 odst. ] správního rádu). Odvolací lhuta
ciní 15 dnu ode dne oznámení rozhodnutí (§ 83 odst. I správního rádu), pricemž pocátek lhuty zacíná
dnem následujícím po dni oznámení rozhodnutí. Vcas podané a prípustné odvolání má odkladný
úcinek (§ 85 odst. I správního rádu).
Obdrží:
Matej Machac, bytem Horní Bojanovice ]42,69002 - poverený opatrovník
Ivan Medek, bytem Na Vyhlídce 557/22, Vyškov, 68201,
Lesy Ceské republiky, s.p., Lesní správa Bucovice, Zámek 1, Bucovice
Na vedomí:
obce ve správním obvodu ORP Vyškov
ÚHÚL Brandýs n. Labem, pobocka Brno
RNDr.Jirí Kutálek
Vedoucí OŽP
MeÚ Vyškov
Vyvešeno
1. ~, '/0 12.-Snato dne'..........................
dne:
strana: 2

Podobné dokumenty

mestský úrad rosice

mestský úrad rosice ODBOR STAVEBNÍ ÚRAD Palackého nám.13, 66501 Rosice pracovište: Zerotínovo nám. 1, Rosice VAS DOPIS lN.. NASE ZN.:

Více

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby

Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby Proti tomuto rozhodnutí muže úcastník rízení podat podle ustanovení § 81 odst. 1 správního rádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními p...

Více

~ prague `1.Airport

~ prague `1.Airport probehne každorocní pravidelná podzimní údržba a

Více

Certifikát o schválení typu meridla

Certifikát o schválení typu meridla c. o lll-CS-C072-06 Ceský metrologický institut podle zákona o metrologii c. 505/1990 Sb. ve znení pozdejších predpisu schvaluje

Více

YJ, 4wd:d - Obec Týnec

YJ, 4wd:d - Obec Týnec Spis.zn.: Cj: Vyrizuje:

Více

21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje vyd á v á Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, dle ustanovení § 7 odst. 2 písmoa) a dle § 36 odst. 4 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu a § 171 a násl. zákona c. 500...

Více

Růst korálových útesů

Růst korálových útesů blízko Thursday Island (Ostrov Čtvrtek) u severní Austrálie. Zmíněný průliv se nalézá na severním konci Velkého korálového útesu, největšího komplexu korálových útesů na světě. Náhle zavadila loď o...

Více

soubor PDF 1MB

soubor PDF 1MB STAVEBNí ÚRAD

Více