17.4.2012 - Velká Jesenice

Komentáře

Transkript

17.4.2012 - Velká Jesenice
Zápis
z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice
č. 3/2012 konaného dne 17.4.2012 od 19:00 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici
Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Metelka, Rudolf, Runštuková, Zelený
Omluven: Valeš
Veřejnost: 8
Přítomné přivítal starosta obce Petr Jeništa a zahájil zasedání. Konstatoval, že
veřejné zasedání bylo včas a řádně svoláno, je přítomna nadpoloviční většina členů
obecního zastupitelstva, a proto je usnášení schopné. Dále konstatoval, že zápis
z minulého obecního zastupitelstva byl řádně ověřen a schválen, a nebyly proti němu
vzneseny žádné námitky.
Zapisovatel: Rudolf
Ověřovatelé zápisu: Kriegler, Meier
Návrh programu:
1. Kontrola úkolů
2. Pronájem cesty u Rozkoše
3. Vynucení údržby zeleně v obci
4. Provozní řád tělocvičny
5. Majetkoprávní úkony – prodeje a pronájmy
6. Schválení dotací
7. Nová výstavba
8. Rozpočtový výhled obce
9. Informace
10. Diskuse
11. Úkoly
Hlasování o programu
Hlasování:
ANO: 8
NE: 0
Program zasedání č. 3/2012 byl schválen
ZDRŽELO SE:
0
1. Kontrola úkolů
24/10 – Zajistit kolaudaci veř. osvětlení u Místa her a tělocvičny - sepsat smlouvy o VB
s ÚPZSVVM a Českou Poštou a.s.
starosta – nesplněno -trvá
25/10 – Zajistit kolaudaci antukového hřiště – nutno zajistit revizi elektro a vlastní kolaudaci
starosta – nesplněno –trvá
12/11 – Prověřit podmínky nájemní smlouvy s p. Sejkaničem na obecní komunikaci
k Rozkoši ve směru od Sálovské cesty
splněno – viz bod 2.
13/11 – Prověřit možnost vydání nařízení formou obecní vyhlášky o povinné údržbě travních
porostů v soukromém vlastnictví v intravilánu
splněno – viz bod 3.
16/11 – Připravit změnu pravidel využívání víceúčelové haly.
(Stránka 1 z 6)
starosta-splněno-viz. bod 4
17/12 – Jednat s firmou Eko-point zajišťující dotace z titulu snížení emisí pro projekt výměna
kotle vč. výměny oken a zateplení fasády na ZŠ V. Jesenice
starosta-splněno, zůstává v kontrole
18/12 – Vyvolat jednání se správcem vodoteče k připomínkám p. Mužíka k odvádění
odpadních vod na Volovce
starosta - splněno
2. Pronájem cesty u Rozkoše
Starosta informoval, o podmínkách nájemního vztahu do konce r. 2013 s panem
Sejkaničem. Všichni návštěvníci bez motorových vozidel mají volný přístup k vodě,
stejně tak i vlastníci sousedních pozemků-ti včetně motorových vozidel. Ostatní za
poplatek stanovený p. Sejkaničem. Starosta nabídl zastupitelstvu možnost smlouvu
vypovědět, případně vyvolat jednání o její úpravě. Z krátké diskuze vzešel názor ponechat
v původním znění.
3. Vynucení údržby zeleně v obci
Starosta informoval, že problematiku řeší již zákon o rostlinolékařské péči č. 326/2004Sb.
a cestu vidí spíše ve snaze vymáhat ustanovení tohoto zákona než ve tvorbě nové obecní
vyhlášky. OZ se ztotožnilo s názorem starosty.
4. Provozní řád tělocvičny
Starosta předložil zastupitelstvu ke schválení PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
VÍCEÚČELOVÉ HALY – TĚLOCVIČNY, která pozměnil v souladu s usnesením OZ
9/8/2011.
Usnesení č. 1/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ
VÍCEÚČELOVÉ HALY – TĚLOCVIČNY, tak jak jsou v příloze.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 1/3/2012 bylo přijato.
5. Majetkoprávní úkony – prodeje a pronájmy
5.1. Prodej části pozemku p.p.č. 178/3 v k.ú. Velká Jesenice (U Měchýřů)
Předmět prodeje je definován GP 399-7069/2012 jako díl „e“ o výměře 9m2. Starosta
konstatoval, že záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen na úředních deskách více než
zákonem požadovaných 15 dní, a to od 30.3.2012 do 17.4.2012. O prodej této části
pozemku projevila Marie Měchýřová. Cena za prodej včetně obcí placeného
geometrického plánu byla stanovena na 4000,- Kč. Starosta navrhnul usnesení:
Usnesení č. 2/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku p.p.č. 178/3
v k.ú. Velká Jesenice označené jako díl „e“ v GP 399-7069/2012 Marii Měchýřové za
těchto podmínek: 1) Cena nemovitosti jsou 4.000 Kč.
2) Poplatky za vklad do KN uhradí kupující
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
Usnesení č. 2/3/2012 bylo přijato.
(Stránka 2 z 6)
ZDRŽELO SE:
0
5.2. Prodej pozemku p.p.č. 124/14 v k.ú. Velká Jesenice (U Labudů)
Předmět prodeje je definován GP 400-7069/2012 jako celý pozemek 124/14 o výměře
477 m2, od kterého byl oddělen pozemek 124/20 (ten zůstane ve vlastnictví obce).
Starosta konstatoval, že záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen na úředních deskách
více než zákonem požadovaných 15 dní, a to od 30.3.2012 do 17.4.2012. O prodej
této části pozemku projevili manželé Labudovi. Cena za prodej včetně obcí placeného
geometrického plánu byla stanovena na 28.000 Kč (4000 GP včetně mezníků +
50kč/m2). Starosta navrhnul usnesení:
Usnesení č. 3/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku p.p.č. 124/14 v k.ú.
Velká Jesenice definovaného GP 400-7069/2012 manželům Labudovým za těchto
podmínek:
1) Cena nemovitosti je 28.000 Kč.
2) Poplatky za vklad do KN uhradí kupující
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 3/3/2012 bylo přijato.
5.3. Prodej pozemku p.p.č. 178/78 v k.ú. Velká Jesenice (U Marešů)
Předmět prodeje je definován GP 402-7069/2012 jako celý pozemek 178/78 o výměře
330 m2. Tento pozemek vzniká jako původní 178/78 a díl „a“ oddělený tímto GP od
178/71. Starosta konstatoval, že záměr prodeje dílu „a“ byl vyvěšen na úředních
deskách více než zákonem požadovaných 15 dní, a to od 30.3.2012 do 17.4.2012.
Dále konstatoval, že prodej původní parcely 178/78 byl již schválen usnesením č.
2/4/2011. Prodej se zatím neuskutečnil proto, že část funkčního celku nádržky leží
mimo původní parcelu 178/78. O prodej celého funkčního celku projevili zájem Libor
a Marie Marešovi. Cena za prodej včetně obcí placeného geometrického plánu byla
stanovena na 19.500 Kč (3000 GP + 50kč/m2). Starosta navrhnul usnesení:
Usnesení č. 4/3/2012 – Zastupitelstvo ruší dřívější usnesení č. 2/4/2011 a schvaluje
prodej pozemku p.p.č. 178/78 v k.ú. Velká Jesenice definovaného GP 402-7069/2012
Liboru a Marii Marešovým za těchto podmínek:
1) Nemovitost je prodávána za cenu 19.500 Kč.
2) Do KN bude při prodeji zapsáno omezení zavazující majitele (i
budoucí) k udržení funkčnosti nádržky a předkupní právo obce při
dalším prodeji, a to za cenu 16.500 Kč.
3) Poplatky za vklad do KN uhradí kupující.
Hlasování:
ANO:
8
NE:
0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 4/3/2012 bylo přijato.
5.4.Pronájem části pozemků p.p.č. 178/112 a 178/113 (Proutnice)
Starosta konstatoval, že záměr pronájmu nemovitostí byl vyvěšen na úředních deskách
více než zákonem požadovaných 15 dní a to od 30.3.2012 do 17.4.2012. Pan Petr
Havlík požádal o pronájem jednoho prostoru zasahujícího na oba pozemky o výměře
827 m2 za účelem provozování cvičiště psů.
(Stránka 3 z 6)
Usnesení č. 5/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje pronájem částí pozemků p.p.č.
178/112 a 178/113 v k.ú. Velká Jesenice dle přiložené situace o výměře 827 m2 Petru
Havlíkovi za cenu 0,50Kč/m2/rok. Pronájmem bude sjednán na dobu neurčitou za
cenu 414 Kč za rok.
Hlasování:
ANO:
7
NE:
0
ZDRŽELO SE:
1
Usnesení č. 5/3/2012 bylo přijato.
5.5.Prodej části pozemku p.p.č. 178/3 (u č.p. 84 - Spielbergerovi)
Starosta informoval o zájmu pana Ivana Spielbergera odkoupit část obecního
pozemku – vjezdu – před branou k jeho nemovitosti. OZ bez připomínek. Záměr bude
vyvěšen na úředních deskách.
6. Schválení dotací
6.1. POV- Dt4 Úroky z úvěrů
Dne 30.3. 2011 přišlo vyjádření, že nám byla přidělena dotace v Dotačním titulu 4
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Splátka úroků úvěrů
na akce 1) Přístavba tělocvičny při ZŠ a úprava školní jídelny, 2) Dofinancování
dostavby splaškové kanalizace“ ve výši 30.000 Kč. Aby bylo možno dotaci z KHK
použít, musí obecní zastupitelstvo schválit její přijetí.
Usnesení č. 6/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace v Dotačním titulu 4
z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje na akci „Splátka úroků úvěrů na
akce 1) Přístavba tělocvičny při ZŠ a úprava školní jídelny, 2) Dofinancování dostavby
splaškové kanalizace“ ve výši 30.000 Kč.
Hlasování: ANO:
8
NE: 0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 6/3/2012 bylo přijato
6.2. POV – Dt2 Veřejné komunikace a prostranství
Podle dosavadního rozhodnutí nám zatím na akci „Schody ke kostelu“ dotace
přidělena nebyla. Jsme zařazeni v druhém kole s částkou 143.000 Kč. Mohli bychom
ji dostat, pokud někdo bude dotace vracet, nebo pokud kraj najde nové zdroje.
6.3. Dotace na nový územní plán
Dne 6.4.2012 starosta podepsal smlouvu o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje
na vytvoření nového územního plánu ve výši 45.000 Kč. Celkem nás územní plán
bude stát 222.000 Kč.
6.4. Dotace na autobusovou čekárnu na Volovce
Dnes 17.4.2012 starosta podepsal dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje
venkova ČR prostřednictvím MAS na novou autobusovou čekárnu na Volovce ve výši
108.900 Kč. Celkem by nás nová čekárna včetně demolice staré a dalších nutných
prací měla stát 145.200 Kč.
(Stránka 4 z 6)
7. Nová výstavba
Libor Žižka a Eva Kmoníčková jako budoucí stavebníci požádali přímo obecní
zastupitelstvo o vyjádření k záměru výstavby rodinného domu na p.p.č. 258/1 v k.ú.
Velká Jesenice. Svůj záměr doložili situací a pohledy z připravované dokumentace.
Usnesení č. 7/3/2012 – Zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby rodinného domu na p.p.č.
258/1 podle dodané dokumentace.
Hlasování: ANO:
8
NE:
0
ZDRŽELO SE:
0
Usnesení č. 7/3/2012 bylo přijato
8. Rozpočtový výhled obce
Starosta předložil rozpočtový výhled obce do roku 2018, z něhož je zřejmé, že po
realizaci předpokládaných nejnutnějších investičních akcí – dokončení kanalizace Malá
strana, zateplení školy včetně výměny oken a výměny kotle, kanalizace pod komunikací
II/304 a revitalizace a rozšíření kořenové čističky budou další investice na dokončení
tělocvičny, výměna oken a zateplení MŠ k dispozici po roce 2015 s podmínkou, že obec
získá další cca 3 mil. úvěr. Zůstává tak otevřená investice do zpevněné komunikace Malá
strana. Průběžně se bude řešit opravami „frézingem“ tj. materiálem z rozdrceného
asfaltového krytu získaného z cest při výkopech kanalizace.
Po diskuzi vzalo OZ bez zásadních připomínek na vědomí.
9. Informace
Starosta informoval, že v uplynulém období byly podepsány smlouvy:
06 prodej hasičské AVIE za 15.000
07 okna do obchodu
08 nájemní Hofman Proutnice
09 nájemní Šintákovi za 102
10 nájemní Mysyk za 102
11 nájemní Havlík u obrázku
12 darování Mercedesu z Královéhradeckého kraje pro hasiče
13 dotace KHK na úz plán
14 dohodou ukončení stávajícího webu obce
Dále starosta informoval:
 že na základě zkušeností z okolních obcí by si zastupitelstvo mohlo vyhradit
pravomoc schvalovat veřejnoprávní smlouvy v působnosti stavebního zákona
 Nová síla na OÚ: O místo se uchází 23 zájemců. K osobnímu jednání budou pozváni
uchazeči s ekonomickým vzděláním nebo praxí s vedením účetnictví ve státní správě.
Místostarosta Zelený informoval o jednání s hejtmanem kraje o opravě průtahu obcí komunikaci II/304. Hejtman zdůraznil, že finance na opravu kraj z vlastních zdrojů nemá,
ale že se bude snažit získat je z „evropských peněz“. Současně uložil přítomnému
zástupci SÚS vypsat výběrové řízení na opravu, čímž by měla být známa konkrétní
potřebná částka na opravu. K dalšímu jednání pozval zástupce obce v září t.r. V závěru
diskuze k tomuto problému 1. Místostarosta p. Zelený vyslovil představu, že se bude
snažit katastrofální stav komunikace medializovat s cílem vytvořit co největší tlak na
zahájení její opravy.
(Stránka 5 z 6)
PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ VÍCEÚČELOVÉ HALY – TĚLOCVIČNY
Provozovatel objektu
Zástupce provozovatele
: Obec Velká Jesenice
: správce jmenovaný starostou obce
I.
Využití tělocvičny
1. Hlavní náplní využití tělocvičny je pravidelný sport, kulturní a společenské akce. Rozvrh
užívání tělocvičny vede správce.
2. Priority
2.1. Jednorázové sportovní akce (turnaje, akademie, nepravidelné tréninky apod.)
mají následující priority po pravidelném cvičení:
a) turnaje a sportovní akce organizované společenskými složkami z
Velké Jesenice
b) akademie školy
c) turnaje a sportovní akce organizované jiným organizátorem
d) ostatní sportovní akce
2.2. Pravidelně se opakující akce, cvičení – přednostně pro místní občany
Zajednaná cvičení lze bezplatně stornovat do 12,00 hod. předchozího dne u správce
objektu.
3. Kulturní a společenské akce. Tyto akce musejí být u provozovatele (zástupce
provozovatele) zažádány v časovém předstihu, minimálně 2 měsíce předem, aby mohly
být vyeliminovány případné souběhy. Pozdější žádosti budou zařazovány do volných
termínů.
4. Kulturní a společenské akce lze zařadit do času pravidelných cvičení a turnajů. Tato
cvičení a turnaje odpadnou nebo jim bude nabídnut náhradní termín.
II.
Finanční náhrady
1. Základní škola ve Velké Jesenici nebude platit žádné náhrady. Náklady budou
proúčtovány v rámci dotací ZŠ.
2. Tělocvična je zdarma pronajímána pro pravidelnou organizovanou zájmovou
činnost místní mládeže.
3. Všichni občané a společenské organizace z Velké Jesenice hradí 100% (160,Kč) nákladů zjištěných z kalkulace. (pozn.: Z celkového počtu přítomných
musí být minimálně 75% členů společenských organizací z Velké Jesenice
nebo občanů Velké Jesenice)
4. TJ Sokol Velká Jesenice turnaje KVT, ASPV – viz.bod 3 (160,- Kč)
5. Ostatní turnaje – 100 % kalkulovaných nákladů + zisk (200,- Kč)
6. Celodenní a vícedenní soustředění – cena dle dohody (určuje starosta +
finanční výbor.)
7. Kulturní a společenské akce – smluvní cena (2000,- Kč)
8. Akce, schůze apod., každá 1 hod. – 100 % kalkulovaných nákladů + zisk
(200,- Kč), nad 5 hod. trvání akce smluvní cena (2000,- Kč)
9. Akce, které zajistí na sále kterýkoliv nájemce tělocvičny, budou nájemcem
hrazeny do výše 100 % smluvní ceny (2000,- Kč) u prvních dvou akcí
v kalendářním roce, a každá další akce v kalendářním roce ve výši 50 %
smluvní ceny (1000,- Kč).
III.
Nájemce je povinen dodržovat tato pravidla chování v objektu a v jeho
nejbližším okolí
1. Dodržovat pokyny správce
2. Při každém vstupu do tělocvičny se ve vestibulu přezout, případně pro kratší
návštěvu použít návleků
1/2
3. V objektu se chovat slušně, nepoškozovat zařízení. Případné poškození a
závady nahlásit správci a zapsat do provozního deníku.
4. Neznečišťovat vnitřek ani okolí objektu (Neodhazovat nedopalky na zem!!!)
5. Dodržovat zákaz kouření ve všech prostorách tělocvičny.
6. V době otevření „Klubu“ je zakázáno donášení vlastního alkoholu. Výjimkou
je pronajmutí tělocvičny osobou starší 18-ti let na menší soukromé akce (cca
50 osob). V takovém případě lze oslovit provozovatele Klubu, nebo si
občerstvení zajistit vlastní. Toto neplatí pro spolky, sdružení a organizace.
7. Manipulovat s lustry smí pouze osoba poučená.
Při porušení výše uvedených pravidel je správce oprávněn uživatele vykázat
bez náhrady z objektu.
IV.
Převzetí a předání objektu
A – Při cvičení
1. Vedoucí cvičení (cvičitel, trenér,…) si převezme od správce objektu objekt.
2. Zkontroluje stav, případné zjištěné závady zapíše se správcem do provozního
deníku, včetně času zahájení cvičení.
3. Po ukončení cvičení zajistí provedení úklidu po cvičení, zkontroluje objekt,
případné závady, poškození, které vznikly během cvičení, zapíše do
provozního deníku včetně popisu vzniku, napíše čas odchodu. Správce potvrdí
správnost.
4. Vždy bude při předávání další skupině přítomen správce objektu.
5. Správce zkontroluje stav objektu, provede celkový úklid, zapíše stav do
provozního deníku. Správce kontroluje stav objektu a chování cvičenců
několikrát namátkově během cvičení.
B – Při kulturně – společenských akcích
1. Nájemce převezme od správce objekt haly, zajistí si případnou výzdobu a rozmístění
stolů a židlí. Při akcích, kdy je potřebná výzdoba, je možno bezplatně uvolnit sál jeden
den před konáním akce. V případě potřeby většího času musí nájemce zaplatit využití
objednané kapacity tělocvičny v ceně 100 % kalkulovaných nákladů + zisk (200,- Kč/
hod.). Dohodne si se správcem převzetí klíčů (mezi provedením výzdoby a konáním
akce může ještě po dohodě proběhnout cvičení nebo jiná akce).
2. Nájemce zajistí dostatečný počet pořadatelů na akci dle jejího charakteru.
3. Nájemce zodpovídá za veškeré škody, které vzniknou během akce na vnitřním i
vnějším zařízení haly.
4. Po ukončení akce zajistí nájemce po dohodě se správcem řádný úklid stolů, židlí,
výzdoby a zametení podlahy. Setření podlah je zakalkulováno do ceny nájmu.
5. Stav objektu před začátkem akce a čas začátku akce se zapíše do provozního deníku.
Předávají si osobně správce a odpovědný zástupce pořadatele. Totéž se provede při
ukončení akce. Úklid musí být ukončen tak, aby mohla v klidu a bezpečí proběhnout
další plánovaná akce (cvičení, turnaj atd.).
6. Při akcích nad 200 osob zajistí nájemce ve spolupráci s SDH Velká Jesenice
preventivní požární hlídku (odborně způsobilá osoba v PO) – viz. Požární řád pro
víceúčelové zařízení – bod e3. Odměnu požární hlídce hradí nájemce.
Schváleno OZ Velká Jesenice dne 16.12.2008
Změny schváleny na OZ dne 13.04.2010, 8.6.2010 a 17.4.2012 (usnesení č. 1/3/2012)
Petr Jeništa
starosta obce
2/2
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav
Označení
pozemku
Výměra parcely
parc. číslem
105-1
105-12
250-596
259-8715
259-8716
259-8794
1
2
3
4
5
6
Seznam souřadnic (S-JTSK)
Souřadnice pro zápis do KN
Souřadnice určené měřením
Y
X
Kód kv.
Y
X
Poznámka
624368.90
624378.35
624419.48
624373.53
624372.27
624395.63
624417.04
624411.40
624403.85
624373.62
624372.96
624371.61
1027723.56
1027714.11
1027713.84
1027717.21
1027713.65
1027709.61
1027709.55
1027708.04
1027707.78
1027713.55
1027715.61
1027719.84
4
4
3
4
4
4
3
3
3
3
4
4
kam. mezník
sloupek plotu
dřev. kolík
624372.51
624373.05
1027713.28
1027715.35
podezdívka plotu
sloupek plotu
plast. mezník
plast. mezník
plast. mezník
sloupek branky
barva na plotě
barva na přístřešku
Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do
katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem
charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této
hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu
§ 19a odst. 4 katastrálního zákona).
Označení
pozemku
Výměra parcely
Druh pozemku
Způsob využití parc. číslem
m2
ha
Číslo bodu
Nový stav
Druh pozemku
Typ stavby
Způsob využití Způsob využití
Způs.
určení
výměr
m2
ha
Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Díl přechází z pozemku
Číslo listu
označeného v
vlastnictví
katastru
dřívější poz.
nemovitostí
st.108
2
45
zast. pl.
st.108
2
46
zast. pl.
č.p.86
rod.dům
st.110
5
14
zast. pl.
st.110
5
23
zast. pl.
č.p.89
rod.dům
178/3
92
55
ostat. pl.
ostat.komunikace
178/3
92
45
ostat. pl.
ostat.komunikace
evidenci
2
st.108
178/3
84
10001
2
st.110
178/3
329
10001
2
st.108
178/3
84
10001
188/2
188/2
376
376
Výměra dílu
ha
m
2
2
5
5
188/2
1
1
86
02
00
zahrada
188/2
188/3
1
1
02
84
2
00
zahrada
zahrada
2
2
92
92
1
Označení
dílu
2
41
5
46
14
9
23
3
42
45
84
2
c
b
celá
e
a
d
Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitostí
zjednodušené
evidence
188/2
Kód
BPEJ
ha
51100
56901
51100
56901
188/3
BPEJ
na dílu
parcely
Výměra
m2
74
10
1
1
1
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitostí
zjednodušené
evidence
Kód
BPEJ
Výměra
ha
m2
BPEJ
na dílu
parcely
188/2
188/2
188/2
188/2
Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.
GEOMETRICKÝ PLÁN
hranice pozemku, rozdělení
pro změnu
pozemku
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí
s očíslováním parcel.
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:
Vyhotovil: GEOŠRAFO,s.r.o
Zemědělská 1091, Hradec Králové
Číslo plánu:
399-7069/2012
Okres:
Náchod
Obec:
Velká Jesenice
Katastrální území: Velká Jesenice
Mapový list:
DKM
Kód způsobu určení výměr je určen podle §77 odst. 2 vyhlášky
č. 26/2007 Sb.
Ing. Jan Netuka
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se
v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne
předepsaným způsobem:
viz seznam souřadnic
Číslo
Dne
Číslo
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou
geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav
Označení
pozemku
parc. číslem
Výměra parcely
Označení
pozemku
Způsob využití parc. číslem
m2
ha
124/14
Nový stav
Druh pozemku
Výměra parcely
7
87
7
87
Typ stavby
Způsob využití Způsob využití
124/14
124/20
4
3
7
Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Způs.
určení
výměr
Díl přechází z pozemku
označeného v
katastru
nemovitostí
m2
ha
ostat. pl.
ostat.komunikace
Druh pozemku
77
11
88
ostat. pl.
ostat.komunikace
ostat. pl.
ostat.komunikace
2
2
Číslo listu
vlastnictví
dřívější poz.
evidenci
124/14
124/14
Výměra dílu
ha
m
10001
10001
4
3
Označení
dílu
2
77
11
*1)
*1) Rozdíl vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy vyhlášky č.26/2007)
Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y
X
Kód kv.
111-12
259-7084
259-7088
1
2
3
624578.09
624608.99
624606.90
624578.13
624593.45
624607.22
1027357.34
1027342.32
1027373.64
1027358.74
1027367.76
1027368.92
4
4
4
3
3
4
Poznámka
plast. mezník
dř. kolík
sl. plotu
plast. mezník
plast. mezník
plast. mezník
Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro změnu hranice pozemku
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí
s očíslováním parcel.
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:
Vyhotovil: GEOŠRAFO,s.r.o
Zemědělská 1091, Hradec Králové
Číslo plánu:
400-7069/2012
Okres:
Náchod
Obec:
Velká Jesenice
Katastrální území: Velká Jesenice
Mapový list:
DKM
Kód způsobu určení výměr je určen podle §77 odst. 2 vyhlášky
č. 26/2007 Sb.
Ing. Jan Netuka
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se
v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne
předepsaným způsobem:
viz seznam souřadnic
13.03.2012
Číslo
121/2012
Dne
Číslo
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úroveň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou
geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ
Dosavadní stav
Označení
pozemku
Výměra parcely
Nový stav
Druh pozemku
parc. číslem
Označení
pozemku
Výměra parcely
Druh pozemku
Způsob využití parc. číslem
m2
ha
178/71
178/78
49
3
52
ostat. pl.
ostat.komunikace
zahrada
49
3
49
52
Díl přechází z pozemku
Číslo listu
označeného v
v lastnictví
katastru
dřív ější poz.
v ýměr
m2
178/71
178/78
Porovnání se stavem evidence právních vztahů
Způs.
určení
Způsob využití Způsob využití
ha
38
11
Typ stavby
nemovitostí
19
30
ostat. pl.
ostat.komunikace
0
2
zahrada
evidenci
178/71
178/71
178/78
Výměra dílu
ha
m
10001
10001
10001
49
3
3
Označení
dílu
2
19
19
11
30
a
celá
49
Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitostí
zjednodušené
evidence
178/78
BPEJ
na dílu
parcely
Výměra
Kód
BPEJ
ha
m2
51100
19
11
30
3
3
Parcelní číslo podle
katastru
nemovitostí
624790.00
624800.43
624793.37
624795.86
Kód
BPEJ
Výměra
ha
m2
BPEJ
na dílu
parcely
a
178/78
Seznam souřadnic (S-JTSK)
Číslo bodu Souřadnice pro zápis do KN
Y
X
Kód kv.
259-6265
265-100
1
2
zjednodušené
evidence
1027073.30
1027062.75
1027072.55
1027069.81
4
3
3
3
Poznámka
sl. plotu
žel. sloupek
sl. plotu
sl. plotu
Dělit nebo scelovat pozemky lze jen na základě územního rozhodnutí, pokud podmínky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutím nebo opatřením.
GEOMETRICKÝ PLÁN
pro změnu hranice pozemku
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.
Katastrální úřad, katastrální pracoviště souhlasí
s očíslováním parcel.
Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:
Souhlas katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště potvrdil:
Vyhotovil: GEOŠRAFO,s.r.o
Zemědělská 1091, Hradec Králové
Číslo plánu:
402-7069/2012
Okres:
Náchod
Obec:
Velká Jesenice
Katastrální území: Velká Jesenice
Mapový list:
DKM
Kód způsobu určení výměr je určen podle §77 odst. 2 vyhlášky
č. 26/2007 Sb.
Ing. Jan Netuka
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se
v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny Dne
předepsaným způsobem:
viz seznam souřadnic
13.03.2012
Číslo
123/2012
Dne
Číslo
Úředně oprávněný zeměměřický inženýr odpovídá za odbornou úrove ň Jeden prvopis geometrického plánu a předepsané přílohy jsou
geometrického plánu, za dosažení předepsané přesnosti a za správnost uloženy u katastrálního úřadu, katastrálního pracoviště.
a úplnost náležitostí podle právních předpisů.
Rozpočtový výhled hospodaření Obce Velká Jesenice 2010 - 2014
2010
Příjmy
(v tis. Kč)
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
pol.
3335
2500
21
1000
2968
2649
58
723
3380
2550
21
1000
2563
2679
24
765
2500
2680
20
765
6856
6398
6951
6031
5965
1125
1143
19 -
1130
1090
2-
1090
1125
1162
1130
1092
1090
0
1090
0
1090
0
1090
0
1090
0
1090
0
1090
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7981
296
0
296
7560
7123
7055
250
0
250
0
7055
250
0
250
0
7055
250
0
250
0
7055
250
0
250
0
0
0
7055
250
0
250
0
0
0
7055
250
2400
2650
0
4326
5098
7055
250
1910
2160
0
984
1500
8081
296
0
296
PříjmyCELKE 1+2+3+4
8277
9060
8377
12221
9215
0
9705
0
7305
0
7305
0
7305
0
7305
0
7305
0
Výdaje (v tis. Kč)
2010
daně z příjmů
vnitř.daně
poplatky
majet. daně
11
12
13
15
třída l CELKEM
příjmy z vlast.činnosti
ostat. nedaň . příjmy
21
23 -
třída 2 CELKEM
příjmy z prodeje majetku
31
Vlastní příjmy
běžné dotace
investiční dotace
třída 4 CELKEM
běžné výdaje
1+2+3
41
42
51
z toho úroky 514
4091
70
516
5636
50
0
5965
2500
2680
20
765
0
772
3412
44
5965
1090
2500
2680
20
765
0
5965
1090
-
2011
4643
52
2500
2680
20
765
2500
2680
20
765
0
5965
1090
-
2500
2680
20
765
0
5965
1090
-
2500
2680
20
765
0
5965
1090
-
0
1090
-
-
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
4300
136
4300
122
4300
195
4300
158
4300
111
4300
60
4300
0
75
91
75
86
86
86
86
86
86
86
86
916
1054
916
1323
1014
1014
1014
1014
1014
1014
1014
5082
5788
6627
4821
5400
0
5400
0
5400
2425
0
1753
1000
0
5460
0
0
6366
0
0
0
5950
0
0
0
4350
0
2425
1753
1000
5460
6366
0
5950
0
4350
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7507
7541
7627
10281
11766
0
11350
0
9750
0
5400
0
5400
0
5400
0
5400
0
PŘÍJMY - VÝDAJE
Financování v tis. Kč 81, 82
Přijaté úvěry
Splacené úvěry
770
1519
750
1940
-2551
0
-1645
0
-2445
0
1905
0
1905
0
1905
0
1905
0
nárůst zadlužení
-700
-700
382
-720
-338
1900
-925
975
0
-1350
-1350
0
1900
-915,5
984,5
0
-1305
-1305
0
-790
-790
0
-413
-413
0
0
0
0
2265
190
3867
100
2291
100
2221
3767
1898,5
2191
2873,5
355
576
neinv. transfery pod. 52
neinv. transfery
53
Třída 5 C e l k e m 5
61
63
investiční výdaje
kapit. transfery
třída 6 CELKE
6
Výdaje C E L K E M 5+6
-710
Čerpání fondu infrastruktury VAK
Zůstatek obecního účtu
Neuhrazené pohledávky (faktury)
Fond odpisů nem. Majetku
volné prostředky k použití
Souhrn nesplacených úvěrů
fond infrastruktury VAK
aktuální zůstatek
plnění
0
1236
660
2012
0
5400
0
0
0
5400
0
0
0
5400
0
0
0
5400
0
0
1750
1046
100
800
385,5
100
985,5
100
2100,5
100
3592,5
101
5497,5
102
946
1523,5
285,5
2508
885,5
1203
2000,5
413
3491,5
0
5395,5
0
146
6
666
1326
1986
2646
660
660
660
660
660
660
2013
2014
2015
2016
0
2017
2018
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
skutečnost
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
předpoklad
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
k 31.12.
INVESTICE A NEPRAVIDELNÉ ÚDRŽBOVÉ VÝDAJE
DOTACE
6366
0
obchod
obchod
400
kanal
kanal
5200
PD KČOV PD KČOV
335
tělocv
tělocv
30
úz plán
úz plán
270
bezdr rozhl bezdr rozhl
131
SPLÁCENÍ ÚVĚRŮ-jistina
celková výše úroky
2300 jistina
č spoř 2011/2012
úroky
KB tělocvična
CARION
1900
tělocvična 2014
925
136
205
116
642
20
78
0
0
5950
0
4350
0
2400
0
0
0
škola-okna kotel
2800
dotace
2400
kanalizace I. pod silnicí kanalizace II. pod silnicí
1750
1750
realizace KČOV
1000
tělocvična
2600
okna školka a OU
400
1350
122
630
102
642
20
78
0
0
915,5
195
652
79
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1305
158
675
56
0
0
0
790
111
138
32
0
0
0
413
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
58,5
0
0
0
205
116
630
102
652
79
413
60

Podobné dokumenty

18.9.2012 - Velká Jesenice

18.9.2012 - Velká Jesenice z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 5/2012 konaného dne 18.9.2012 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil, Krie...

Více

27 Theatrum historiae 2, Pardubice 2007 Matěj NOVOTNÝ Obraz

27 Theatrum historiae 2, Pardubice 2007 Matěj NOVOTNÝ Obraz dále pak základní koncepce a členění kroniky. Kronika podává dějiny světa rozvržené na základě Danielova proroctví do čtyř světových monarchií, v čemž zůstává zcela ve středověké tradici započaté E...

Více

Manětinský zpravodaj 2016-08-srpen

Manětinský zpravodaj 2016-08-srpen 122/16 - Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo s firmou Becker Bohemia s.r.o., který je přílohou tohoto usnesení č. 3, a pověřuje starostu města jeho podpisem. 123/16 - Smlouvu s ČEZ Distribuce a. s. IČ ...

Více

Roční zpráva PNP za rok 2014 - Památník národního písemnictví

Roční zpráva PNP za rok 2014 - Památník národního písemnictví V roce 2014 pracovníci OLA úspěšně dokončili práce na projektu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Communitas pro praxis – Partnerství pro praxi, který byl přijat v rámci Operačního programu...

Více

ZÁKLADY AUTOMATIZACE

ZÁKLADY AUTOMATIZACE uskute ují ídicí procesy. Uvedené díl í teorie jsou teoretickými nástroji teoretické kybernetiky, které mají vztah k automatizaci. Tyto teorie jsou samostatné v dní discipliny a nás bude z hlediska...

Více

Stáhnout - AT konference

Stáhnout - AT konference o něj budeme pečovat a včas jej vyvěsíme. Poster by měl mít max. rozměry 2 m (v) x 1 m (š). Během posterové sekce prosím autory, aby byly přítomni u svého posteru a připravili si krátké povídání o ...

Více