Studijní opora za celou 14. lekci (ke stažení)

Komentáře

Transkript

Studijní opora za celou 14. lekci (ke stažení)
Angličtina pro knihovníky
a galerijní pracovníky
Lekce 14
Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura“
Tento materiál je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím
Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů
LEKCE 14
V dnešní lekci navážeme na již probrané učivo (přítomný čas prostý) a povíme si, jak se tvoří přítomný
čas průběhový. Budeme se také věnovat tomu, v jakých situacích se tyto časy používají a jaký je mezi
nimi rozdíl. Nakonec si obohatíme slovní zásobu o základní slovesa a v odborné části o slovíčka
týkající se galerie. Příjemné studium!
Přítomný čas průběhový, přítomný čas prostý, slovesa
Present continuous, present simple, verbs
Po úspěšném a aktivním absolvování této lekce:



Budete vědet, jak se tvoří čas vyjadřující průběh v přítomnosti
Budete umět rozeznat, kde použít přítomný čas prostý nebo průběhový
Obohatíte si slovní zásobu o základní slovesa
Čas potřebný k prostudování této opory: 1,5 hodiny
Obsah:
LEKCE 14 .................................................................................................................................................... 2
1 Gramatická část ...................................................................................................................................... 3
1.1 Přítomný čas průběhový (Present continuous).............................................................................. 3
1.1.1 Použití .................................................................................................................................... 4
1.1.2 Rozdíl mezi časem prostým a průběhovým ........................................................................... 5
2 Lexikální část .......................................................................................................................................... 5
3 Odborná část .......................................................................................................................................... 6
3.1 Galerie ............................................................................................................................................ 6
Shrnutí: ...................................................................................................................................................... 8
2
1 Gramatická část
1.1 Přítomný čas průběhový (Present continuous)
V průběhu kurzu jsme se již seznámili s přítomným časem prostým. Ten se používá pro vyjádření
zejména trvalého stavu nebo opakovaného děje, pro vyjádření obecných (nikoli konkrétních) dějů.
Pokud chceme mluvit o konkrétní činnosti, kterou děláme právě teď, použijeme k tomu právě
přítomný čas průběhový:
I
You
He/She/It
We
You
They
Kladná ozn. Věta
am working
are working
is working
are working
are working
are working
zápor
otázka
am not (aren’t) working
am I working?
are not (aren’t) working
are you working?
is not (isn’t) working is he/she working?
are not (aren’t) working
are we working?
are not (aren’t) working
are you working?
are not (aren’t) working
are they working?
Přítomný čas průběhový se tvoří pomocí slovesa BE v přítomném čase (am, are, is), ke kterému
přidáme tvar významového slovesa s koncovkou –ing. Např. GO – I am going. DO – I am doing.
I am listening to the news.
Poslouchám zprávy.
We are going to the library.
Jdeme do knihovny.
The sun is shining.
Slunce svítí.
 U sloves, které v infinitivu končí na –e (shine, force, smile) toto –e odpadává a přidává se
rovnou koncovka –ING. Phone - She is phoning her mother. Telefonuje své matce.
Cvičení 1
Vytvořte věty s použitím průběhového tvaru:
Mike / clean / the house. Mike is cleaning the house.
He / cook / chicken meat/ for dinner. ___________________
Mike / smile at / me. ______________________
He / run / to catch / the bus.___________________
We / wait / in the library.______________________
I / read / book / about animals. ____________________
They / watch / a movie / in the cinema.______________________
Řešení: He is cooking chicken meat for dinner. Mike is smiling at me. He is running to catch the bus. We are waiting in the library. I am
reading books about animals. They are watching a movie in the cinema.
Zápor tvoříme přidáním záporky NOT k pomocnému slovesu BE před –INGový tvar významového
slovesa:
I am not leaving.
Neodcházím.
You are not doing the right thing.
Neděláš správnou věc.
She isn’t reading a book in the park.
Nečte knihu v parku.
Kromě stažených tvarů (aren’t, isn’t) je možné tvořit i vazby, ve kterých je stažené sloveso TO BE a
k němu přidán celý zápor NOT. You’re not helping me at all. Vůbec mi nepomáháš. They’re not
listening to you. Neposlouchají tě.
Cvičení 2
Vytvořte záporné věty:
I / Write a letter. I am not writing a letter.
3
They / Sing a song. ____________________
You / Go on holiday. __________________
He / Cook lunch._______________________
I/ Meet a friend.________________________
They/ Learn English._______________________
Řešení: I am not singing a song. They aren’t singing a song. He isn’t cooking lunch. I am not meeting a friend. They aren’t learning English.
Otázku tvoříme obrácením slovosledu: sloveso BE stojí před podmětem:
Is it raining?
Prší?
Are we waiting at the right stop?
Čekáme na správné zastávce?
What are you doing?
Co děláš?
Why is he crying?
Proč pláče?
Cvičení 3:
Sestavte správně otázku:
working mother your now is ? Is your mother working now?
laughing why you are me at ?________________________
coming lunch they for are ?__________________________
afternoon doing this what you are ?______________________
making noise that who is ? _____________________________
are making why mistakes many you so? ____________________
Řešení: Why are you laughing at me? Are they coming for lunch? What are you doing this afternoon? Who is making that noise? Why are
you making so many mistakes?
1.1.1 Použití
 Činnost odehrávající se v tomto okamžiku. It is raining. What is the baby doing?
 Pro přítomnou činnost, která se nemusí odehrávat v daném okamžiku. I am reading a play by
Shakespeare. (Může to být momentální činnost, ale i akce ve všeobecném rozšířeném
časovém smyslu). Stella is learning to cook (Neučí se právě teď, ale např. v období několika
týdnů či měsíců).
 Pro určité rozhodnutí v blízké budoucnosti – nejvíce pro vyjádření neodkladného plánu. Čas
činnosti zde musí být uveden – jinak by čas věty byl považován za současný moment. I am
meeting Peter tonight. We are going to the theatre.
 Probíhající změny a trendy. It is getting colder and colder. Stále více se ochlazuje
 Příliš často opakovaný děj, s citovým zabarvením ze strany mluvčího (rozmrzelost, vztek,
nespokojenost..). She is always borrowing my clothes! Pořád si půjčuje moje oblečení!
 Popis obrázků a fotografií. In the picture, the boy is playing cards with his friend.
Cvičení 4
Doplňte A, B nebo C, podle toho v jakém kontextu je věta myšlena:
A – činnosti, které se právě odehrávají, B – rozhodnutí pro blízkou budoucnost, C – opakovaný děj
s negativním citovým zabarvením
Shut up! You are always making a lot of noise ____
We're having lunch together next weekend_____
My mum is always complaining about everything_____
Silence, ssshhh..... We are listening to the news______
I'm reading an exciting book about the roman empire_____
I'm meeting Oscar tomorrow at eight _____
Řešení: C, B, C, A, A, B
4
1.1.2 Rozdíl mezi časem prostým a průběhovým
Přítomný čas prostý nebo průběhový zvolíme podle toho, jde-li o obecný stav nebo právě probíhající
děj, jde-li o děj či stav dlouhodobý nebo přechodný.
Přítomný čas prostý používáme:
 Trvalý, obecný stav. I like apples. She looks great.
 Smyslové vnímání. I smell roses in the room.
 Popis vlastnosti. These flowers smell nice.
 Opakovaný děj – trvalý obecný. We usually have English lessons in this classroom. He always
washes the dishes after dinner.
 Trvalý, dlouhodobý děj. My sister studies English at university.
 Schopnost, dovednost: My sister speaks English very well.
Přítomný čas průběhový používáme:
 Aktuální stav, v momentě mluvení. She is looking great today.
 Aktuální jednorázový děj, probíhající v momentě mluvení. Listen! They are speaking English.
 Aktuální přechodný děj, neprobíhající v momentě mluvení. My sister is studying English for
her test.
 Opakovaný děj – aktuální, přechodný, neobvyklý. We are having English lessons is another
classroom this week.
 Otravný, příliš často opakovaný děj. He is always leaving dirty dishes in the kitchen sink.
Cvičení 5
Doplňte sloveso ve správném tvaru přítomného času:
Julia is very good at languages. She ______ (speak) four languages very well.
________ (you / listen) to the radio? – No, you can turn it off.
________ (you / listen) to the radio every day? No, just sometimes.
Ron is in London at the moment. He ____________ (stay) at the Park Hotel. He __________ (always /
stay) there when he is in London.
Can you drive? – I ___________ (learn). My father ____________(teach) me.
The train is never late. It ___________ (always / leave) on time.
Řešení: speaks, are you listening, do you listen, is staying, always stays, am learning, is teaching, always leaves
2 Lexikální část
Když už víme, jak se správně tvoří oba základní přítomné časy, rozšíříme si slovní zásobu o slovesa,
které pak můžeme ve větách s přítomným časem využívat.
allow
arrive
become
believe
burn
call
choose
close
compare
cook
count
cut
dovolit (někomu něco)
přijít, přijet
stát se
věřit
pálit, hořet
zavolat, volat
vybrat (si)
zavřít
porovnat
vařit
počítat
řezat
answer
ask
begin
bring
buy
change
clean
come
continue
cost
cry
dance
odpovědět
zeptat se
začít
přinést
koupit
změnit
vyčistit, čistit
přijít
pokračovat
stát
plakat
tančit
5
decide
destroy
drink
eat
explain
feel
fill
finish
forgive
hate
help
hope
improve
know
learn
lie
live
lose
move
offer
pay
promise
repeat
run
see
send
sing
sleep
teach
think
try
use
want
win
rozhodnout
zničit
pít
jíst
vysvětlit
cítit
vyplnit
dokončit
odpustit
nenávidět
pomoci
doufat
vylepšit
vědět
učit se
lhát
žít
ztratit
pohybovat, hýbat se
nabídnout
zaplatit
slíbit
opakovat
běžet
vidět
poslat
zpívat
spát
učit
myslet
zkusit
používat
chtít
vyhrát
describe
die
drive
end
fall
fight
find
forget
give
hear
hide
hurt
jump
laugh
leave
listen
look
meet
need
open
prepare
remember
return
say
sell
show
sit
speak
tell
travel
understand
visit
wash
work
popsat
zemřít
řídit
končit
padat
bojovat; hádat se
najít
zapomenout
dát
slyšet
schovat, ukrýt
zranit
skočit
smát se
odejít, opustit
poslouchat
podívat se
potkat
potřebovat
otevřít
připravit
pamatovat
vrátit se
říci
prodat
ukázat
sedět
mluvit
říci
cestovat
rozumět
navštívit
umývat
pracovat
3 Odborná část
3.1 Galerie
Dnes se podíváme na slovní zásobu týkající se návštěvy galerie.
Galerie
Národní galerie
gallery
National Gallery
Obraz byl vystaven v Národní Galerii.
The painting was exhibited in National Gallery.
soukromá galerie
soukromá galerie
6
veřejná galerie
obraz (dílo)
obraz (malba)
plátno
kresba
výstava
být vystavený
veřejná galerie
picture
painting
canvas
drawing
exhibition
be on exhibition
Davy lidí se shromažďovaly, aby se podívaly na výstavu Picassa.
Crowds of people flocked to see the Picasso exhibition.
Obrazy budou vystavené do konce měsíce.
The photographs will be on exhibition until the end of the month.
navštívit výstavu
prohlédnout si výstavu
visit an exhibition
see an exhibition
V galerii probíhají tři souběžné výstavy.
The gallery is holding three concurrent exhibitions.
Navštívil zahájení nové výstavy.
He attended the opening of a new exhibition.
Zhlédli jsme výstavu v galerii.
We saw an exhibition in a gallery.
Výstava se rozrostla trojnásobně.
The exhibition has tripled in size.
výstavní katalog
výstavní plocha
výstavní vitrína
výstavní síň
exhibition catalogue
exhibition area
showcase, display case
exhibition hall
Malby byly získané za laskavého přispění galerie.
The paintings are by courtesy of the gallery.
Vystavovala svá díla v mnoha galeriích.
She showed her works in many galleries.
Galerie se zužovala do úzké chodby.
The gallery tapered into a long corridor.
Návštěva galerie byla nezapomenutelným zážitkem.
A visit to the gallery was unforgettable experience.
vstup
vstupné
vstup je zdarma.
entrance
entrance fee
There is no entrance fee.
prohlídka (galerie)
guided tour (of a gallery)
Správce galerie nás provedl po galerii a poukázat na nejslavnější malby ve sbírce.
The curator guided us round the gallery, pointing out the most famous paintings in the collection.
7
Často vystavuje svá díla v galerii.
He frequently exhibits at the art gallery.
V městské galerii je nová sochařská expozice.
There's a new exhibition of sculpture on at the city gallery.
Když jsme byli v Praze, navštívili jsme několik galerií.
We visited a few galleries while we were in Prague.
Shrnutí:
V této lekci jsme se naučili, jak se tvoří průběhový čas a jeho použití. Dále jsme si vysvětlili rozdíl mezi
průběhovým a prostým časem a jejich užití jsme si ukázali na příkladech. V lexikální části jsme se poté
setkali s nejpoužívanějšími anglickými slovesy a v odborné jsme se seznámili se slovní zásobou týkající
se galerií. V příštích lekcích se vrhneme na minulý čas, abychom mohli tvořit více komplikované věty.
8

Podobné dokumenty

Studijní opora za celou 19. lekci (ke stažení)

Studijní opora za celou 19. lekci (ke stažení) Angličtina pro knihovníky a galerijní pracovníky Lekce 19

Více

561/2006

561/2006 Odpočinkem se rozumí každá nepřerušená doba, během níž řidič může volně nakládat se svým časem. Doba, kterou stráví řidič na cestě do místa nebo z místa, kde se ujme vozidla, které se nenachází v m...

Více

Legionella

Legionella doporučená kultivace, kultivace je také vhodná k průkazu L. pneumophila v případě negativního testu z moče. 3. Choroby způsobené Legionellou nemohou být diagnostikovány na základě klinického a rad...

Více

That is it

That is it Ne, vy jste se přesně netrefil. Ne, nepochopil jste to.

Více

Tréningový deník - RC Tatra Smíchov

Tréningový deník - RC Tatra Smíchov si ho párkrát půjčil. Ale zase jsme měli spoustu bojových her a výletů. Hodně jsme hráli přetahovanou a vyhrál jsem táborovou olympiádu

Více

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v

Softwarový systém pro efektivní řešení problémů zařízení v Spolupráce se SCADA/HMI systémy IntraVUE nemusí být pouze samostatně provozovaná aplikace, ale lze ji výhodně využívat i v prostředí vizualizačních aplikací kategorie SCADA/HMI (Supervisory Contro...

Více

MSN Messenger - Vysoká škola ekonomická v Praze

MSN Messenger - Vysoká škola ekonomická v Praze Můžete využít předem nastavených vzorů, nebo použít svůj vlastní. Štouchnutí – slouží k upozornění druhé strany, že s ní potřebujete mluvit. Po použití této volby dojde ke „zvonění“ a pohybu konver...

Více

Untitled

Untitled Balení: 6 párů /kartón

Více