PETrA 2011 PETrA 2011

Komentáře

Transkript

PETrA 2011 PETrA 2011
ea
posterová sdělení / posters
Tr
D
EN
t m e nt of
r
i
A
PO
N
L
L
U
TIO N A
PETrA
2011
VIR
ONME
T
N
1 Mohou organické polutanty ovlivnit produktivitu rostlin?
/ Can organic pollutants influence the productivity of plants?
Štěpán Zezulka, Marie Kummerová, Lucie Váňová
2 Univerzální selektivně citlivé fotodetektory pro monitoring prostředí
/ Universal Selectively Sensitive Photodetectors for environment
monitoring
David Khudaverdyan, Janna Dokholyan, Vladimir Arustamyam,
Vazgen Meligyan, Suryk Khudaverdyan
3 Vývoj imisní koncentrace BTEX na vybraných lokalitách ve Zlíně
v roce 2010-2011 / Development of BTEX air concentrations at
selected locations in Zlin, Czech Republic in 2010-2011
Pavel Ujčík, Marie Dvořáčková, Jaroslav Šilhák
4 Trendy mokré a suché atmosférické depozice síry, dusíku
a vodíkových iontů na území ČR / Trends in wet and dry atmospheric
deposition of sulphur, nitrogen and hydrogen ions in the Czech
Republic
Jana Maznová, Iva Hůnová
5 Zachytávání oxidu uhličitého z průmyslových spalin a jeho ukládání
/ Capture of Carbon dioxide from industries flue gas and its Storage
Arash Esmaeili, Iman Boostani
6 Kvalita ovzduší a zdraví v Moravskoslezském kraji
/ The quality of ambient air in Moravian-Silesian region
Helena Šebáková, Miroslava Rýparová
7 Odlučování oxidu uhličitého absorpcí na aminech v absorpční koloně
/ Carbon dioxide Sequestration by Absorption in an Amine column
Arash Esmaeili, Omid Ghabouli, Iman Boostani
8 Fixace antropogenního oxidu uhelnatého v uhličitanech
/ Fixation of anthropogenic carbon dioxide in carbonates
Jerzy Bałdyga, Katarzyna Sokolnicka
9 Metodika a monitoring půdních filtrů pomocí termovizních metod
/ Methodology and Monitoring of Soil Organic Filters Using
Thermovision Methods
Lukáš Urban, Petr Marada, Jan Mareček
10 Tvorba a eliminace emisí PCDD/F při spalování odpadních plastů
/ Formation and Elomination of Emissions of PCDD/F at combustion
of waste plastic materials
Václav Veselý, Jiří Hanika, Jaromír Lederer, František Nečesaný,
Jan Kukačka
11 Emise pachových látek z ČOV – ČR / Odour Emissions from WWTP
Technology in CZ
Petra Auterská
12 Nové vzduchové filtry s antibakteriálními účinky
/ Novel air filters with antibacterial activity
Gabriele Candiani, Barbara Del Curto, Alberto Cigada
13 Multielementární analýza vnitřního a vnějšího prostředí charakterizující
prostředí školy v centru města / Indoor/outdoor air multi-element
analysis and source characteristics in a school in the centre of a city
Anna Zwoździak, Izabela Sówka, Alicja Nych, Maria Skrętowicz,
Jerzy Zwoździak, Anna De Maeyer- Worobiec, Barbara Krupińska
14 airpointer® – nový systém pro monitorování kvality ovzduší /
airpointer® – A Novel System for Monitoring Air Quality
Traugott Kilgus, Stephan Pannek
15 Posuzování vhodnosti obyčejných kriging v prostředí ArcGIS pro
interpolaci hodnot intenzity pachů v okolí vybraného průmyslového
závodu / The suitability assessment of ordinary kriging in ArcGIS
environment to interpolation of the odour intensity values in the area
around the selected industrial plant
Izabela Sówka, Maria Skrętowicz, Alicja Nych, Paweł Zwoździak,
Jerzy Zwoździak
16 Měření těkavých organických sloučenin v kabinách nových aut
pomocí metody termální desorpce / Measurement of volatile organic
compounds in new car cabin by use of thermal desorption method
Krzysztof Brodzik, Joanna Faber, Damian Łomankiewicz,
Anna Gołda-Kopek
17 Validace metody pro stanovení VOC ve vzorcích vzduchu z nových
kabin vozidel a výbavy vozidel metodou plynové chromatografie
s hmotnostním detektorem / Validation of a method for determining
of VOCs in air samples from new car cabin and car equipment
using gas chromatography mass detector/flame ionisation/thermal
desorption system
Joanna Faber, Anna Gołda-Kopek, Damian Łomankiewicz,
Krzysztof Brodzik
18 Sezónní porovnání venkovní a vnitřní kvality ovzduší v Královském
zámku Wavel v Krakově / Seasonal comparison of the outdoor
and indoor air quality in the Wawel Royal Castle in Krakow, Poland
Barbara Krupińska, Anna Worobiec, Velibor Novaković, Larysa
Darchuk, Lucyna Samek, Ewa Wiłkojć, René Van Grieken
19 AirMonTech / AirMonTech
Ernie Weijers
20 Kinetika separace CO2 ze vzduchového okruhu do vody měřená
v poloprovozních podmínkách / Transport of the air cleaning process
loop CO2 to water as absorbent in pilot-plant scrubber conditions
Josef Kalivoda, Tomáš Svěrák
21 Systém řízení kvality ovzduší města Olomouce
/ Air Quality Management System for Olomouc City
Irena Pavlíková, Jitka Pudelová, Petr Jančík, Jan Bitta, Pavel Platoš
22 Vliv teploty na emise zápachu a amoniaku z prasečí a kravské mrvy
/ Temperature influence on odour and ammonia emissions from pig
and cow manure
Sven Nimmermark, Ngwa Martin Ngwabie, Knut-Håkan Jeppsson
23 Frakce částic PM 1, PM 2.5 - případová studie dopravy v tunelu
Craeybeckx, Antverpy, Belgie / Characterization of particulate matter
in fractions PM1, PM2.5 – case study in Craeybeckx traffic tunnel,
Antwerp, Belgium
Anna Worobiec, Larysa Darchuk, Barbara Krupinska, Giuliana Gatto
Rotondo, Heidi De Laet, Wilfried De Backer, René Van Grieken
24 Obrazová analýza korozních kuponů vystavených nízkoagresivním
prostředím / Image analysis of corrosion coupons exposed to lowagresive environment.
Ivan Kudláček, Pavel Žák, Peter Korbel
25 Stanovení koncentrace BTEX a chlorovaných uhlovodíků
ve skládkovém plynu / Determinition of the concentration of BTEX
and chlorinated hydrocarbons in landfill gas.
Marie Dvořáčková, Přemysl Moučka
26 Energetická optimalizace výroby pomoci integrace procesu
čištění exhalací / Energetical optimization of production by means
of exhalation treatment process integration
Peter Procházka
27 Využití obrazové analýzy pro měření distribuce velikosti
prachových částic / The size distribution measurement of the dust
particles
Jitka Škodová, Jaroslav Hofmann
28 Udržitelná energetika ve státě Puebla, Mexiko
/ Sustainable Energy in Puebla State, México
Apolonio Juárez, Marco A. Herrera, Emma Juárez, Daniel Reyes, María
de la Cruz Martínez
29 Odstraňování emisí škodlivých látek v biotrickling filtru s pohyblivým
ložem – poloprovozní ověření / Treatment of pollutant emissions in
a biotrickling filter with a moving bed-pilot verification
Luboš Zápotocký

Podobné dokumenty

PETrA 2011 - Odour sro

PETrA 2011 - Odour sro 9:30 –10:00 Úvodní slovo zástupců MŽP a MPO

Více

kalendář vybraných plochodrážních závodů v roce 2014

kalendář vybraných plochodrážních závodů v roce 2014 11. Andrej Kudrjašov 13 (RUS) 2 T 2 2 1 7 12. Max Dilger 5 (DEU) 1 1 2 0 1 5 13. Eduard Krčmář 3 (CZE) 0 1 0 1 2 4 14. Sergej Darkin 4 (RUS) 1 ex 0 1 0 2 15. Ivan Pleščakov 18 (LAT) - 1 1 E - 2 16....

Více

2004-2015

2004-2015 Rhamnolipids are microbially produced surface active agents which can often be applied as a ‘green’ alternative to synthetic surfactants. However, low effectivity and resultant high cost of current...

Více

EKO VIS 05/2012 (PDF, 346 kB ) - Ministerstvo životního prostředí

EKO VIS 05/2012 (PDF, 346 kB ) - Ministerstvo životního prostředí samosprávného celku, a to i v případě, že takto je financována pouze dílčí část projektu. Přímé vyhledávání v databázi CEP je možné pomocí uživatelské aplikace přístupné ze stránky http://www.vyzku...

Více

odpady a obce

odpady a obce Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme (Šárka Nováková)                   36 Odstraňování pachových látek (Ing. Luboš Zápotocký, Mgr. Radim Že...

Více