Popis realizace pøi poskytování sociální služby1

Komentáře

Transkript

Popis realizace pøi poskytování sociální služby1
Popis realizace p i poskytování sociální služby – dle § 40 zákona .108/2006
Sb., o sociálních službách – pe ovatelské služby
M sto Úšt k , Mírové nám 83, Úšt k je poskytovatelem pe ovatelské služby, dle zákona
.108/2006 Sb., zákon o sociálních službách. Cílem Pe ovatelské služby m sta Úšt k je
poskytovat pomoc osobám, které mají sníženou sob sta nost z d vodu v ku,chronického
onemocn ní nebo zdravotního postižení.
Pe ovatelská služba je ob an m poskytována ve vymezeném ase, na území m sta Úšt k.
A to v dom pe ovatelské služby, i mimo objekt domu pe ovatelské služby, v domácím
prost edí ob an .
M sto Úšt k vlastní D m pe ovatelské služby v Úšt ku, ulice Rybni ní p.238.
D m pe ovatelské služby, je starší p ízemní budova postavená z d evopanel . V dom je
10 bytových jednotek o velikosti 1+1. Sou ástí byt je sociální za ízení,WC, vana,umyvadlo.
Vybavení bytu jsou kuchy ské linky, áste n elektrické va i e a elektrické trouby. N kte í
obyvatelé si již po ídili vlastní spot ebi e.
Dále je v dom spole enská místnost, která je vybavena televizorem, kuchy ka, st edisko
osobní hygieny, prádelna se sušárnou,úklidová komora, ordinace pro návšt vu obvodní
léka ky. Pe ovatelka má své zázemí ve své kancelá i + sociální za ízení pro personál. Objekt
je vytáp n vlastní plynovou kotelnou.
Pro zajišt ní služeb - pro dovážku ob d nebo velké nákupy, slouží dvoukolý vozík, pro
menší nákupy taška na kole kách. M sto Úšt k pro d m s pe ovatelskou službou zakoupilo
tlakom r. V nejbližším dnech bude pro snadn jší manipulaci s nemocnými obyvateli
zakoupen invalidní vozík.
Pro obyvatele DPS je umíst n na spole né chodb telefon, nad kterým je zav šena
nást nka s nejnutn jšími telefonními ísly, pro p ípad krizových a naléhavých situací.
Pro obyvatele je zajišt na zdravotní domácí pé e, a to 2x denn – aplikace inzulínu,
p evazy atd.
Pe ovatelskou službu v dom pe ovatelské služby a v domácnostech ob an mimo DPS,
donáška ob d , zajiš uje v pracovních dnech jedna pe ovatelka, v asových intervalech
od 7,00 – 15,30 hod.

Podobné dokumenty

7 kroků k podpoře řízené uživatelem

7 kroků k podpoře řízené uživatelem •Individualizovaný skrze rozpo et praktické zkušenosti CÍL

Více

Letová a provozní příručka ATEC 212 SOLO (Rotax 582)

Letová a provozní příručka ATEC 212 SOLO (Rotax 582) rychlosti 70 km/h. Po dosednutí ostruhového kola můžeme dojezd zkrátit bržděním. Směr výběhu udržujeme pomocí nožního řízení. Při pohybu letounu po zemi udržujte řídící páku přitaženou.

Více

Výroční zpráva 2014 - Městská charita České Budějovice

Výroční zpráva 2014 - Městská charita České Budějovice CHARITNÍ PEÈOVATELSKÁ SLUŽBA (CHPS) HPS) Služba je urèena seniorùm, dospìlým a dìtem s rùznými druhy postižení èi omezení (zdravotní, tìlesné, mentální, duševní, kombinované postižení nebo chronick...

Více

Vilémovské noviny

Vilémovské noviny firm TEWIKO systems, s. r. o., Liberec.

Více