SIROEndo Pocket - Janda

Komentáře

Transkript

SIROEndo Pocket - Janda
SIROEndo Pocket
Elektronický digitální přístroj pro endodoncii
Návod k použití
SIROEndo Pocket
Type
Battery
System
Torque
A/Rev
Mem
Load
Power
Rpm
Save
Cal
Nazpět
Reduct.
Set-up
Motor
O této publikaci
Návod k použití SIROEndo Pocket
O této publikaci
Děkujeme Vám, že jste si zakoupil(a) přístroj SIROEndo Pocket.
Vážený zákazníku,
Přiložená technická dokumentace je součástí produktu a musí být vždy
uložena v blízkosti přístroje.
Prosím přečtěte si pozorně návod k použití a důkladně se seznamte s
obsluhou přístroje SIROEndo Pocket.
Pokud po důkladném přečtení návodu narazíte na nějaké neřešitelné
problémy, kontaktujte prosím svého prodejce.
Abyste předešli jakékoliv zdravotní nebo materiální újmě, prosím věnujte
pozornost varovným a bezpečnostním informacím uvedeným v tomto návodu
k použití. Veškeré takové informace jsou zvýrazněny následovně:
Symboly použité v návodu k
použití
i POZNÁMKA
Doplňující informace, vysvětlení nebo dodatek.
POZOR
Informace označená tímto symbolem přímo ovlivňuje funkci přístroje a/nebo
varuje před možným chybným použitím.
VAROVÁNÍ
Tento symbol varuje před možnými riziky pro zařízení nebo uživatele.

Indikuje požadavky, které musí být splněny před vykonáním akce.

Vyzývá Vás k vykonání akce.

Ukazuje výsledek, který můžete očekávat po vykonání akce.
Symboly užité v návodu k použití
stejně tak jako na přístroji a obalu
VAC
VDC
Střídavý elektrický proud, napětí uváděno ve voltech.
Stejnosměrný elektrický proud, napětí uváděno ve voltech.
Třída elektrické ochrany: II, dvojitá izolace, splňuje požadavky normy
IEC 60601-1.
Stupeň ochrany proti elektrickému šoku: BF (část v kontaktu s pacientem).
Datum výroby: ve formátu měsíc/rok
12/2008
Likvidace: při likvidaci produktu není povoleno odhození do běžného odpadu.
2
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.04.02 11.2009
Sirona Dental Systems GmbH
Podmínky pro uchovávání a
přepravu
O této publikaci
+50°C
Teplota: zařízení musí být uschováváno a přepravováno v teplotách mezi
-20 °C/+50 °C (-4 °F/+122 °F).
-20°C
110
90%
Tlak vzduchu: povolený tlak vzduchu: 500 až 1060 hPa.
Vlkhost: povolená relativní vlhkost mezi 20 - 90 %.
20%
Věnujte pozornost informacím v přibalených letácích.
!
Czech
Křehké pozor!
Ochraňujte před vlhkostí.
Symboly použité pro označení
konektorů pro zapojení zařizení
SIROEndo Pocket
12 V
Konektor pro napájení
!
Konektor pro slizniční elektrodu
Konektor pro připojení nástrojové svorky
Konektor pro připojení ovládacího pedálu
Tento produkt je opatřen označením CE v souladu s nařízením rady
93/42/EEC z 14 června 1993 vztahujícího se na zdravotnické přístroje.
0123
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.04.02
11.2009
3
Návod k použití SIROEndo Pocket
Obsah
Obsah
1
Varování a bezpečnostní informace .......................................................................... 5
2
Technické informace ....................................................................................................7
1.1
2.1
2.2
2.3
3
4
Uvedení přístroje do provozu….................................................................................. 10
Práce s přístrojem........................................................................................................ 16
16
17
22
24
28
Výměna akumulátoru……................................................................................................................. 31
Údržba a čištění… ....................................................................................................... 32
8.1
8.2
8.3
9
10
11
Uvedení přístroje do provozu ...........................................................................................................
Po zapnutí…………............................................................................................................................
Nastavení hlasitosti, kontrastu a jazyka……………...........................................................................
Funkce integrovaného apex lokátoru.................................................................................................
Speciální funkce...............................................................................................................................
Akumulátor……............................................................................................................ 30
7.1
8
Příprava……....................................................................................................................................... 10
Podpěra.............................................................................................................................................. 10
Připojení příslušenství…..................................................................................................................... 11
Ovládání a funkční části……………............................................................................. 14
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
Technický popis…… .......................................................................................................................... 7
Technické údaje.................................................................................................................................. 7
Životnost výrobků Sirona………… ..................................................................................................... 8
Součásti dodávky......................................................................................................... 9
4.1
4.2
4.3
5
6
Obecné bezpečnostní informace...................................................................................................... 5
Čištění…............................................................................................................................................ 32
Desinfekce......................................................................................................................................... 32
Sterilizace…....................................................................................................................................... 33
Údržba……….................................................................................................................. 34
“Co mám dělat když..." ................................................................................................. 35
Elektromagnetická kompaktibilita................................................................................ 38
11.1
11.2
11.3
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.04.02
Elektromagnetické záření ................................................................................................................... 38
Odolnost proti rušení........................................................................................................................... 39
Bezpečná vzdálenost........................................................................................................................... 41
11.2009
4
1 Varovaní a bezpečnostní informace
Návod k použití SIROEndo Pocket
1
Varování a bezpečnostní informace
1.1 Obecné bezpečnostní informace
Úschova dokumentace
Je velmi důležité zajistit, aby návod zůstal uložen v blízkosti přístroje a mohl
být kdykoli v budoucnu konzultován. V případě přeprodeje nebo převedení
uživatelských práv na jiného uživatele je nutné ujistit se, že návod byl
předán společně s přístrojem, aby ho nový uživatel mohl prostudovat a
přístroj adekvátně používat.
Před spuštěním pozorně přečtěte!
Tyto instrukce pomáhají prosazovat bezpečnost použití, prostudujte je
tedy důkladně ještě před instalací přístroje.
Tento symbol se objevuje na stránce, aby uživateli připomněl, že je nutné
konzultovat návod.
Elektrické zdravotnické zařízení mohou být používány pouze s respektem k
riziku elektrického šoku, požáru nebo mechanického poškození podle IEC
60601-1.
POZOR!
V případě pacientů s karidostimulátorem existuje riziko rušení
kardiostimulátoru při použití zařízení SIROEndo Pocket, proto se
využití SIROEndo Pocket v těchto případech nedoporučuje.
Určené využití
SIROEndo Pocket je elektronické digitální zařízení pro endodoncii.
Může být používáno pouze kvalifikovaným odborným personálem.
Odmítnutí odpovědnosti
V následujících případech se výrobce vzdává jakékoli odpovědnosti:
 v případě používání nebo oprav prováděných personálem, který nebyl
autorizován výrobcem nebo dovozcem.

použití, které neodpovídá postupům popsaným v tomto Návodu

použitím náhradních dílů nebo doplňků neznačkového původu nebo
jakýkoliv součástí, které nejsou popsány v sekci Součásti dodávky

Elektromagnetická kompaktibilita
v případě klinického využití zvláště v případech, kdy hrozí zalomení
nástroje v kořenovém kanálku
.
Za účelem eliminace rizik vyplývajících z elektromagnetického rušení se
zakazuje používání jakéhokoli zdravotnického nebo jiného elektronického
zařízení v přímé blízkosti zařízení SIROEndo Pocket (viz kapitola 11.3 pro
doporučené bezrušivé využití SIROEndo Pocket a přenosných a mobilních
komunikačních zařízení).
SIROEndo Pocket splňuje současně využívané nařízení pro
elektromagnetickou kompaktibilitu (IEC 60601-1-2). Toto zařízení
nezpůsobuje žádné škodlivé interference. Může však být rušeno
interferencemi z jiných zařízení, jako jsou bezdrátové vysílače, mobilní
komunikační zařízení i jiné domácí spotřebiče mohou způsobit rušení,
které vede k narušení požadovaných funkcí.
Pro instalaci a používání zařízení jsou vyžadovány zvláštní opatření
elektromagnetické kompaktibility, které jsou obsaženy v tomto Návodu.
Použití doplňků nebo kabelů neznačkového původu může vést k zvýšenému
výskytu elektromagnetického záření nebo snížené elektrokompaktibilitě.
Pracovní prostředí
Nikdy nepoužívejte toto zařízení v blízkosti hořlavých anestetik nebo
anestetických přípravků smíchaných se vzduchem, dusíkem nebo
kyslíkem.
Prohlídka a údržba
Není vyžadována preventivní prohlídka nebo údržba.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
5
1 Výstražné a bezpečností informace
Připojené zařízení
Návod k použití SIROEndo Pocket
SIROEndo Pocket je dodáván bez Endo NiTi nástrojů. NiTi nástroje musí
splňovat ISO 10993-1 o biokompaktibilitě. Nástroje používejte v souladu s
pokyny jejich výrobce.
SIROEndo Pocket může být využíván s jakoukoliv Endo koncovkou
připojenou přes spojení odpovídající ISO 3964.
Doporučujeme využití koncovky Sirona ENDO 6:1.
Sterilizace
Maximální sterilizační teplota mikromotoru bez kabelu je 134 °C.
Mikromotor sterilizujte vždy bez koncovky.
Mikromotor a koncovka
Otáčky na displeji znázorňují aktuální otáčky pouze za předpokladu, že
připojená koncovka odpovídá koncovce nastavené na displeji.
V případě, že zařízení evidentně nepracuje správně, ihned ukončete práci a
kontaktujte servisního technika.
Z důvodu delší životnosti kabelu mikromotoru se vyvarujte přehnanému
ohýbání a tvoření smyček.
Prosím dodržujte pokyny výrobce ohledně údržby koncovky, zabráníte tak
přehnanému zahřívání v důsledku nedostatečného mazání.
Napájení
SIROEndo Pocket je napájen akumulátorem nebo napájecím/dobíjecím
zdrojem 100 – 240 VAC, 47 - 63 Hz.
Výrobce (Sirona Dental Systems GmbH) poskytuje na písemnou žádost
kvalifikovaného servisního technika plán elektronických obvodů, seznam
náhradních dílů a další informace užitečné pro opravu a údržbu těch částí,
které výrobce považuje za opravitelné.
Postraní účinky
Do této doby nebyl v souvislosti s používáním SIROEndo Pocket prokázány
negativní účinky (např. necrosis).
Zasílání součástí k opravě
Součásti zaslané k opravě musí být vždy před odesláním důkladně
desinfikovány, aby nedošlo k infikaci při rozbalení nebo transportu!
Likvidace
Likvidace tohoto zařízení musí být provedena v souladu s příslušnými
národními standarty.
Prosím zjistěte si nařízení platná ve vaší zemi.
V rámci EEC, nařízení rady 2002/96/EU (WEEE), vyžaduje
likvidaci/recyklaci elektrických a elektronických zařízení šetrnou k
životnímu prostředí.
Tento produkt je označen přilehlým symbolem, který znamená, že likvidace
prostřednictvím domácího komunálního odpadu je nepřípustná.
Černá čára pod symbolem odpadkového koše znamená, že toto bylo dané
do oběhu po 13. srpnu 2005 (viz. EN 50419:2005).
Prosím mějte na paměti, že tento produkt podléhá nařízení rady
2002/96/EU (WEEE) a platnému nařízení vaší země a musí být zlikvidován
způsobem šetrným k životnímu prostředí.
V případě zájmu o konečnou likvidaci přístroje kontaktujte svého prodejce.
6
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
Návod k použití SIROEndo Pocket
2
2 Technické informace
Technické informace
2.1 Technický popis
SIROEndo Pocket je elektronický digitální kontrolní přístroj pro endodoncii.
Přístroj je výsledkem spolupráce zkušených odborníků v oblasti
stomatologie a specialistů s mnoholetými zkušenostmi s moderní
elektrotechnikou. Přístroj je reprezentantem nejvyššího stupně technologie v
endodoncii a mikroprocesor byl navržen tak, aby za každé situace udržoval
nastavený točivý moment a otáčky.
2.2
Technické údaje
Výrobce:
Model:
Sirona Dental Systems GmbH
SIROEndo Pocket
Rozměry:
Materiál:
Obal přístroje:
Držák mikromotoru:
Kryt mikromotoru:
Hmotnost:
Úroveň hluku:
Napájecí napájení:
Kolísavost napětí:
Frekvence:
Jmenovitý proud:
Jmenovité napětí na výstupu:
Akumulátorové napájení:
Třída ochrany:
Stupeň ochrany proti el. šoku:
cca. 70 x 110 x 200 mm
Bezpečnostní třída:
Pracovní mód:
Provozní podmínky:
Ochrana proti poškozujícímu vniknutí vody:
Hlavní jednotka:
Mikromotor:
Ovládací pedál:
Otáčky motoru:
Točivý moment:
Podmínky pro skladování a přepravu:
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
Cycoloy PC/ABS (hořlavost V0)
Cycoloy PC/ABS (hořlavost V0)
hliník
cca. 1.1 kg
< 65 dBA
100 - 240 VAC
max. +/- 10 %
47 - 63 Hz
2.5 A
12 VDC, 30 VA
Akumulátor, 6 VDC, 2000 mAh
II
BF (část v kontaktu s pacientem) mikromotor, slizniční
elektroda a nástrojová svorka
Nikdy nepoužívejte v blízskosti hořlavých anestetik nebo
plynů
Přerušovaný provoz: ON
30 sec./OFF 10 sec.
Teplota: +18 °C/+40 °C (+50 °F/+104 °F)
Relativní vlhkost: < 80 %
Tlak vzduchu: 700 - 1060 hPa
Normální
IP20
IP20
IPX1
1,200 – 19,200 1/min
0.2 – 5 Ncm
Teplota: –20 °C/+50 °C (–4 °F/+122 °F)
Relativní vlhkost: 20 - 90 %
Tlak vzduchu: 500 - 1060 hPa
7
2 Technické informace
Návod k použití SIROEndo Pocket
2.3
Životnost výrobků Sirona
Pokud používáno dle instrukcí:


Nepohyblivé části mají obvykle životnost 5 let*.
Pohyblivé části mají obvykle životnost 3 roky*.
Elastomery, např. O-kroužky, musí být vyměněny na základě opotřebení
popsaného v návodu.
V každém případě doporučujeme každoroční prohlídku zařízení pro
uchycení nástroje.
* Uvedené údeje jsou pouze informativní, nejsou jakkoliv závazné, opotřebení
zařízení závisí na způsobu používání, četnosti sterilizace a četnosti údržby a výrobce
nezaručuje jejich dodržení.
8
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
3 Součásti dodávky
Návod k použití SIROEndo Pocket
3
Součásti dodávky
7
4
1
5
2
6
3
Fig. 3-1 Součásti dodávky
1
SIROEndo Pocket
2
Ovládací pedál
3
Mikromotor s konektorem a kabelem o délce 1.7 m
4
Napájení (nabíječ akumulátoru) s redukcemi adaptéru pro různé zástrčky
5
Nástrojová svorka Apex lokátoru
6
Slizniční elektroda Apex lokátoru (2ks)
7
SIROEndo Pocket paměťové médium
i POZNÁMKA
Součástí dodávky SIROEndo Pocket nejsou žádné NiTi nástroje.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
9
4 Uvedení přístroje do provozu
4
Návod k použití SIROEndo Pocket
Uvedení přístroje do provozu
4.1
Příprava
1.
Prořízněte lepící pásku a otevřete krabici.
2.
Vyjměte SIROEndo Pocket a jeho příslušenství z krabice a vše položte na
pracovní plochu.
Před instalací vše řádně zkontrolujte, jestli nedošlo k poškození některé z
součásti.
Jakékoli poškození způsobené během přepravy oznamte svému prodejci
do 24 hod. od jeho zjištění.
3.
Zkontrolujte zda je dodávka kompletní viz. Součásti dodávky str. 11
POZOR !
 Tento produkt je navržen pouze pro použití výškoleným odborným
personálem
 Nepoužívejte přístroj v blízkosti přímého nebo nepřímého zdroje tepla.
 Nevkládejte nevhodné objekty do prostoru pohonu mikromotoru.
 Před prvním použitím musí být všechny součásti sterilizovány nebo
desinfikovány viz. kapitola 8.
 Transportní obal přístroje nebo jeho příslušenství nesmí být použito
pro sterilizaci.
 Musí se zabránit elektrickým výbojům. Elektrostatický výboj přes
mikromotor může způsobit problikávání monitoru. V tomto případě je
nutné odpojit přístroj od zdroje.
4.2
Podpěra
Ve spodní části přístroje je umístěna vyklápěcí podpěra (A), která umožňuje
polohování přístroje (viz. obrázek).
A
10
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
4 Uvedení přístroje do provozu
Návod k použití SIROEndo Pocket
4.3 Připojení příslušenství
1.
Vyberte redukci zástrčky, která odpovídá vaší elektroinstalaci (4).
2.
Vložte redukci na dva kontakty napájecího adaptéru a zatlačte dokud
nedojde k zaskočení zajišťovací západky. Při výměně redukce musíte
stlačit tlačítko B.
B
i POZNÁMKA
Redukce musí být zasunuta ve správném směru,
zkontrolujte jejich pozici před zasunutím.
4
3.
Zapojte nápájení (4) do prostřední zásuvky na zadní straně přístroje (1).
4.
Zapojte ovládací pedál (2) do pravé zásuvky na zadní straně přístroje(1).
4
1
12 V
!
2
1
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
11
4 Uvedení přístroje do provozu
Návod k použití SIROEndo Pocket
5.
D
Pečlivě nastavte spodní část motoru (C) na kontakty mikromotoru (D).
Dbejte na polohu kontaktů vůči jejich protikusu ve spojce a po nasazení pevně
dotáhněte
C
6.
Zapojte konektor mikromotoru (3) do předního panelu
přístroje (1). Ujistěte se, že rýha směřuje dolů
(zásuvka po zasunutí zacvakne).
Navlhčete O-kroužek mikromotoru olejem.
Nasaďte koncovku ENDO 6:1 na mikromotor, vložte mikromtor s
koncovkou do držáku.
(Koncovka ENDO 6:1 není součástí dodávky SIROEndo Pocket, je
dodávána samostaně.)
3
1
7.
Připojte slizniční elektrodu Apex lokátoru (6) do zadní zásuvky na levé
straně přístroje (1).
Zazní krátký akustický signál.
8.
Připojte kabel nástrojové svěrky Apex lokátoru (5) do přední zásuvky
na levé straně přístroje.
1
6
12
5
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
4 Uvedení přístroje do provozu
Návod k použití SIROEndo Pocket
9.
V případě potřeby může být SIROEndo Pocket paměťové médium (7)
připojeno na USB port přístroje (1) na jeho levé straně.
1
7
10. Zapojte napájení (4) do sítě a nabijte akumulátor přístroje. Před prvním
použitím nabijte přístroj na plnou kapacitu. Doba nabíjení je cca. 2 – 3
hod.
4
–––––––––––––––––––––
11. Po zapojení do el. sítě se přístroj krátce zapne. Dojde ke krátkému
zobrazení uvítací zprávy a informace o verzi softwaru.
SIROEndo Pocket
SOFTWARE
X.XX
–––––––––––––––––––––
–––––––––––––––––––––
SIROEndo Pocket
BATTERY CHARGING
Potom se krátce zobrazí zpráva o nabíjení baterie.
Nakonec tato zpráva zmizí a přístroj se přepne do pohotovostního
režimu.
–––––––––––––––––––––
12. Pro zapnutí přístroje stistkněte libovolnou klávesu.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
13
5 Ovládání a funkční části
Návod k použití SIROEndo Pocket
5
Ovládání a funkční části
12
4
14
13
15
16
Type
Rpm
17
1
3
10
SIROEndo Pocket
Battery
11
8
Power
System
Torque
9
7
A/Rev
Mem
10
8
6
5
Cal
Nazpět
Load
Save
18 19
20 21 22 23
Set-Up
Reduct.
Motor
7
24 25 26
2
Fig. 5-1 O v l á d á n í a f u n k č n í č á s t i
1
Tlačítko ON/OFF s LED kontrolkou.
2
Zásuvka pro připojení ovládacího pedálu
3
Mikromotor s 1.7 m dlouhým kabelem a konektor.
4
Koncovka ENDO 6:1.
5
Zásuvka pro připojení napájecího zdroje.
6
USB port pro SIROEndo Pocket paměťové médium.
7
Zásuvka pro připojení nástrojové svěrky apex lokátoru.
8
Zásuvka pro připojení slizniční elektrody apex lokátoru.
9
Zásuvka pro připojení mikromotoru.
10
Odjímatelný držák mikromotoru
11
Ovládací panel.
12
Displej.
13
LED kontrolka stavu akumulátoru.
Battery
14
System
14
Výběr sekvence nástrojů ( dopředu,  nazpět) pro nejvíce
používané systémy.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
Návod k použití SIROEndo Pocket
5 Ovládání a funkční části
Výběr nástroje z přednastavených systemů ( menší, větší).
15
Type
Nastavení otáček nástroje ( vyšší, nižší).
16
Rpm
Zvýšení  nebo snížení  točivého momentu.
17
Torque
18
Load
A – Nahrání dat ze SIROEndo Pocket paměťového média
(individuální nastavení uživatele).
B – Přepnutí mezi knihovnou nástrojových systémů a osobním seřazením.
Výběr jednotlivých nástrojů pro osobní seřazení systémů nástrojů uživatele.
19
Mem
20
Save
21
A/Rev
22
Reduct.
Ukládá údaje na SIROEndo Pocket paměťové médium
(individuální nastavení) nebo do vnitřní pameti.
Zapíná automatickou funkci zpětného chodu v okamžiku dosažení
Nastaveného točivého momentu (jen pokud tento není nastaven na svoji
maximální hodnotu).
Nastavuje stupeň redukce použité koncovky
(6:1 - 16:1 - 18:1 - 20:1 - 24:1).
Mění směr otáčení mikromotoru.
23
Nazpět
24
Set-Up
25
Cal
Menu pro nastavení hlasitosti signálních tónů, kontrastu displeje
a jazyka.
A – Provádí kalibraci koncovky, kalibrace je nutná při každém mazání
nebo výměně koncovky.
B – Aktivuje automatické zastavení mikromotoru v případě dosažení
apexu (* na displeji).
C – Mikromotor automaticky zastaví při dosažení apexu. Po opětovném
sešlápnutí ovládacího pedálu se změní směr otáčení mikromotoru (** na
displeji).
26
Zapíná a vypíná mikromotoru bez ohledu na ovládací pedál.
Motor
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
15
6 Práce s přístrojem
6
Návod k použití SIROEndo Pocket
Práce s přístrojem
6.1
Uvedení přístroje do provozu
Přístroj smí být zapojen do sítě s napětím 100 V - 240 V a frekvencí
47 - 63 Hz nebo může být napájen akumulátorem.
Po 10 minutách nečinnosti se přístroj sám přepne do pohotovostního
režimu, v takovém případě začne kontolka v blízkosti tlačítka "Power"
svítit.
Pro zapnutí přistroje zpět do pracovního režimu stiskněte
libovolnou klávesu kromě “Power“. Pro úplné vypnutí
stiskněte “Power“.
Po 30 minutách pohotovostního režimu se přístroj automaticky vypne.
POZOR !
V případě zapnutí na příliš dlouhou dobu hrozí riziko přehřátí

Mikromotor musí být vždy používán v intervalech, např. vypnutý po 10
sekund následuje 30 sekund nepřetržité práce atd.
 V případě, že teplota mikromotoru přesáhne 40 °C zastavte práci dokud
teplota neklesne zpět pod 40 °C.
V případě, že během stejného sezení se přehřátí opakuje, mikromotor
vyřaďte a kontaktujte servisního technika.
1.
Připojte koncovku. K přístroji SIROEndo Pocket může být připojena
jakákoli koncovka kompaktibilní s ISO 3964. (Pozor: skutečná rychlost je
připojena pouze v případě koncovek 6:1, 16:1, 18:1, 20:1 and 24:1)
2.
Připojte ovládací pedál. Při práci s přístrojem musí být ovládací pedál
vždy připojen, to proto aby mohl být mikromotor vypnut pedálem i v
případě, že byl spuštěn z klávesnice.
3.
Zapněte přístroj: uvítací pozdrav a verze softwaru se zobrazí na displeji.
–––––––––––––––––––––
SIROEndo Pocket
SOFTWARE
X.XX
–––––––––––––––––––––
4.
16
V případě potřeby připojte slizniční elektrodu a nástrojovou svorku
apex lokátoru na levé straně přístroje.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
6.2 Po zapnutí
Pro Ta per
red
6 : 1 Rpm
Ncm
F2
250
1. 8
Fig. 6-1 Displej – naposledy použitá konfigurace
První řádek
Ukazuje použitý systém nástrojů např. Alpha System, ProTaper, Profile,
HERO, RaCe, atd. (vlevo).
Druhý řádek
Ukazuje použitý nástroj (vpravo).
Třetí řádek
Ukazuje stupěň redukce koncovky (v levo) a
Otáčky nástroje (v pravo).
Čtvrtý řádek
Ukazuje nastavenou hodnotu točivého momentu v Ncm.
Symbol kořenového kanálku zubu, který se postupňe vyplňuje, indikuje
vzdálenost nástroje od apexu. Symbol je zobrazen na levé straně displeje.
Aktivace apex lokátoru
Apex locator aktivujte vždy po vypnutí přístroje nebo výměně jeho kabelu.
Pro aktivaci je potřeba na chvíli spojit nástrojovou svorku a koncovku nebo
slizniční elektrodu.
Zhruba po 2 sekundách se objeví následující nápis:
–– – – – – – – – – – – – –
APEX
LOCATOR ON
–– – – – – – – – – – – – –
A zazní krátký akustický signál.
Po aktivaci bude kořenový kanálek znázorněn následovně:
Pro Ta per
red
6 : 1 Rpm
Ncm
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
F2
250
1. 8
17
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
 pokud dojde k odpojení slizniční elektrody, zazní signál a dojde k
deaktivaci apex lokátoru.
Systém: výběr systému nástrojů (↑dopředu, ↓ nazpět).
System
Type: výběr nástroje z přednastavených systémů.
Type
Torque: zvýšení nebo snížení točivého momentu.
Torque
i POZNÁMKA
Nápis na displeji bliká, kdykoli hodnota točivého momentu neodpovídá s
nastavením výrobce. Stisknutím klávesy “Save“ uložíte nové nastavení. Po
uložení přestane hodnota blikat.
Rpm: Zvýšení nebo snížení otáček.
Rpm
i POZNÁMKA
Nápis na přístroji bliká kdykoli hodnota otáček neodpovídá s nastavením
výrobce. Stisknutím klávesy “Save“ uložíte nové nastavení. Po uložení
přestane hodnota blikat.
Současně stiskněte klávesu "Set Up" and "System ↑" .
Nahrání továrního nastavení/
RESET:
Alternativně pro provoz na baterie:
Stiskěnte klávesu “System ↑“ při
zapínání přístroje.
i POZNÁMKA
Tovární nastavení otáček a točivého momentu by měla být vnímána jako
doporučující hodnoty.
A/Rev
A/Rev: Automatická funkce zpětného chodu.
Pokud svítí žlutá kontrolka je tato funkce aktivní a v případě dosažení
nastaveného točivého momentu dojde automaticky ke změně směru
otáčení mikromotoru.
Pro opětovnou změnu chodu, sejměte nohu z ovládacího pedálu a tím
zastavíte mikromotor. Po opětovním sešlápnutí dojde ke změně otáčení
zpět do původního směru.
Pokud kontrolka nesvítí, je funkce vypnuta a po dosažení nastavené
hodnoty točivého momentu dojde k zastavení mikromotoru.
18
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Automatické zastavení motoru při dosažení apexu
Cal
Pro aktivaci nebo deaktivaci automatického zastavení mikromotoru při
dosažení apexu stiskněte krátce klávesu "Cal". Na displeji se v dolním rohu
objeví .
*
Pro Ta per
red
6 : 1 Rpm
Ncm
*
Pro
red
6: 1
Cal
F2
250
1. 8
Automatiké zastavení motoru a funkce zpětného chodu při
dosažení apexu.
Krátce stiskněte znovu "Cal" a na displeji se v dolním rohu objeví **. Při
tomto nastavení dojde při dosažení apexu k zastavení motoru. Po uvolnění
pedálu a jeho opětovném sešlápnutí dojde ke spuštění motoru s opačným
smyslem otáčení.
Pokud poté znovu uvolníte a sešlápnete pedál, dojde ke změně směru
otáčení zpět do původního směru.
**
Reduct.
Redukce.: SIROEndo Pocket může být využíván s koncovkami s různým
redukčním stupněm.
Doporučujeme používat koncovku Sirona ENDO 6:1.
K selekci koncovky použijte klávesu "Reduct"např. 6:1, 16:1,
18:1, 20:1, 24:1. Přístroj automaticky nastaví vhodný točivý moment a
otáčky pro zvolenou koncovku.
Nazpět: Ručně mění směr otáčení mikromotoru. Toto je signalizováno
kontrolkou, která může být doplňena zvukovým signálem.
Nazpět
Motor: Ručně zapíná a vypíná mikromotor bez ohledu na ovládací
pedál.
Motor
Kalibrace koncovky:
Cal
Cal: Připojte koncovku k mikromotoru a ujistěte se, že není upnut žádný
nástroj. Stiskněte klávesu "Cal" dokud se nezobrazí následující:
CALIBRATION
––– ––––– –––––– –––––– –
––– ––––– –––––– –––––– –
Mikromotor se automaticky spustí. Probíhá autokontrola koncovky za
účelem vyhodnocení kompenzace odchylky mikromotoru v průběhu
rotace.
Je nutné kalibrovat koncovku po každé výměně a při každém namazání.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
19
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Kalibraci je možné zrušit kdykoli stiskem libovolné klávesy nebo
sešlápnutím pedálu. Dojde k zobrazení následujícího nápisu:
–– –– –– –– –– – –– –
CALIBRATION ABORTED
–– –– –– –– –– – –– –
Vytvoření osobního systému řazení nástrojů
Mem
Mem: Umožňuje uživateli uložit osobní systém řazení nástrojů, max
15 rozdílných nástrojů.
Pro uloženi dat:
Mem
Mem
1. Vyberte prvni nástroj pro sekvenci osobního systému řazení nástrojů a
stiskněte klávesu "Mem".
Po uložení zazní zvukový signál.
2.
Potom pokračujte s výběrem dalšího nástroje sekvence a stiskněte
znovu klávesu "Mem, takto pokračujte až do nahrání celé sekvence
systému.
3.
Osobní systém řazení je nyní uložen v přístroji.
4.
Stiskněte klávesu "Load" pro práci s osobním systémem.
Pro vaši orientaci se při práci s osobním systémem zobrazuje symbol "@".
5.
Pokud chcete uložit osobní systém řazení na SIROEndo Pocket
paměťové medium, vložte toto do USB portu na přístroji.
6.
Na zhruba 3 sekundy stiskněte klávesu "Save" pro uložení osobního
systému řazení na SIROEndo Pocket paměťové médium.
Load
Save
Smazání kompletního osobního systému řazení
Stiskněte "Mem" dokud nedojde k zobrazení následujícího nápisu:
Mem
Are you sure to
delete old data ?
==================
Mem = Yes
..........
Potvrďte stisknutím tlačítka "Mem" .
20
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Smazání nástroje z osobního systému řazení nástrojů
Pro smazání nástroje z osobního systému řazení stiskněte klávesu “A/Rev“
Dokud se nezobrazí následující nápis:
Are you sure to
delete this file ?
==================
Mem = Yes
..........
Potvrďte stisknutím tlačítka “Mem“.
Mem
Save
Stiskněte klávesu “Save“ při vloženém SIROEndo Pocket paměťovém
médiu dokud se nezobrazí následující upozornění:
========================
Paměťové médium
updated
========================
Data jsou nyní uložena na SIROEndo Pocket paměťovém médiu.
Load
Změna mezi přednastavenými systémy a osobním systémem řazení
Pro změnu mezi kompletní knihovnou systémů a osobním systémem
stiskněte krátce klávesu “Load“ dokud nedojde k zobrazení následující zprávy:
========================
Indiv. file assortm.
...........................
========================
nebo:
========================
File library
...........................
========================
Pro vaši orientaci je zobrazen symbol "@" v případě, že pracujte s osobním
systémem.
Pro výběr nástroje z jednotlivých systémů stiskněte
"Type ↑" nebo "Type ↓".
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
21
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Pro nahrání systému nástrojů ze SIROEndo Pocket paměťového média:
1.
Vložte SIROEndo Pocket paměťové médium do USB portu.
2.
Stiskněte klávesu "Load" dokud nedojde k zobrazení následujícího nápisu:
Load
========================
Individual file
assortment loaded
========================
Pro vaši informaci dojde ke zobrazení symbolu "@" v případě práce s
osobním systémem řazení.
Jakmile byl systém nahrán, přístroj zobrazuje jednotlivý systém obsahující
vybrané nástroje.
Pro výběr nástroje ze zvoleného systému stiskněte
"Type ↑" nebo "Type ↓".
Uložení individuálních hodnot otáček a točivého momentu
Save
Save: Krátce stiskněte tlačítko "Save", které umožní uložení vlastního
nastavení redukce koncovky, otáček a točivého momentu, ketré se liší od
nastavení uloženého ve vnitřní paměti a na SIROEndo Pocket paměťovém
médiu. Zvukový signál zazní na potvrzení úspěšného uložení.
Ihned po uložení nastavené hodnoty na displeji přestanou blikat. Kdykoli při
uložení dat jsou předešlá data přemazána. Pokud stiskněte tlačítko "Mem"
dlouze, data budou exportována na SIROEndo Pocket paměťové medium v
případě, že je toto připojeno.
6.3
Nastavení hlasitosti, kontrastu a
jazyka
Pro otevření menu stiskněte a držte klávesu "Set Up" po dobu 3 sekund.
Zobrazí se následující zpráva:
Set-Up
Motor buzzer tone
===================
Typ+/Typ- ......... 2
===================
22
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Použití přístroje
Návod k použití SIROEndo Pocket
Následující nastavení mohou být zvolena klávesou "System":
System
Type

Zvukový signál pro zpětný chod mikromotoru

Tón apex lokátoru

Kontrast displeje

Výběr jazyka
Pomocí klávesy “Type “ můžete zvolit hlasitost, kontrast nebo jazyk v
dopředném směru.
Pomocí klávesy “Type “ key můžete zvolit hlasitost, kontrast nebo jazyk
ve směru zpět.
Zvuk mikromotoru:
Zvolte "Motor signal tone" podle předchozího pospisu a dojde k
zobrazení nápisu:
Motor buzzer tone
===================
Typ+/Typ- ......... 2
===================
Pomocí klávesy "Type", můžete nastavit hlasitost od 0 - 3.
Pomocí "Type " nebo "Type " (0 = zvuk vypnut)
Zvukový signál dosažení Apexu:
Zvolte "Apex signal tone" menu podle předchozích instrukcí.
Zobrazí se následující zpráva:
Apex buzzer tone
===================
Typ+/Typ- ......... 2
===================
Pomocí klávesy "Type" můžete nastavit hlasitost zvuku od 0 3. Pomocí "Type " nebo "Type " (0 = zvuk vypnut).
Kontrast displeje:
Zvolte položku "Display contrast" tak jako v předešlém
případě. Zobrazí se následující zpráva:
Display contrast
===================
Typ+/Typ-
...... 100
===================
Pomocí "Type " nebo "Type " nastavte kontrast podle
požadavku 0 - 100 (0 = min.; 100 = max.).
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
23
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Výběr jazyka:
Analogicky k dřívějšímu popisu zvolte "Language selection"
menu, zobrazí se následujécé sdělení:
Language choice
===================
Typ+/Typ-
English
===================
Stiskem klávesy "Type " or "Type " zvolte vámi vybraný jazyk.
Save
Set-Up
Pro opuštění menu a uložení nastavení stiskněte klávesu "Save", pro
potvrzení zazní krátké pípnutí.
Pro opuštění menu bez uložení změn krátce stiskněte tlačitko "Set Up".
6.4
Funkce integrovaného apex lokátoru
 POZOR! Funkce apex lokátoru bez nástrojové svorky je možná
pouze s koncovkou Sirona ENDO 6:1. Pokud zobrazení na displeji
apex lokátoru nejsou stabilní, zkontrolujte výsledek s použitím
nástrojové svěrky apex lokátoru.
 V případě použití nástroje s plastickým hřídelem, např. alpha files,
nelze použít funkce apex lokátoru přes koncovku.
i POZNÁMKA
!
24
Funkce apex lokátoru by měla být vnímána pouze jako podpůrný prostředek
procesu. I když se jejím využitím sníží počet vyžadovaných rentgenových
snímků, rentgenový snímek stale zůstává zakladní metodou určení hloubky
kořenového kanálku.
Klinické vyhodnocení založené na dokonalé znalosti anatomie kořenového
kanálku je při interpretaci výsledku velmi důležité.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Instrukce pro použití apex lokátoru:
POZOR!
 Ujistěte se, že zobrazovaná hodnota na displeji je stabilní.
 Přiložte slizniční elektrodu tak, aby měla dobrý elektrický kontakt s
ústní sliznicí pacienta.
 Přesvědčte se, že nástrojová svorka má dobrý kontakt s nástrojem (v







61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
případě nutnosti vyčistěte svorku alkoholem). Nezapomeňte použít
cofferdam a rukavice kvůli požadované isolaci nutné pro přesné
měření.
Dutina pulpy musí být správně otevřena a vyčištěna.
Přesvědčte se, že v dutině pulpy nejsou žádné tekutiny (krev nebo
elektrolytická tekutina).
V kořenovém kanálku nesmí zůstat žádné zbytky pulpy.
Korunka zubu nesmí být zakryta krví, chemikáliemi nebo zbytky po
vrtání, protože by s jejich pomocí mohlo dojít k přemostění přes
korunku a krček a tím k el. kontaktu s dásní.
Rušení měření může být způsobeno kazy, otvory, pohltivostí,
laterálními kanálky, velkým spojením mezi kanálky, hnisem na apexu,
zlomeným nástrojem, kovovými náhradami nebo korunkami.
Kanálek musí být pro správné měření mírně navlhčen např. NaOCl,
NaCl .
Nástroj ani koncovka se nesmí dotýkat ústní sliznice.
.
25
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Test funkce displeje:
Aktivujte apex lokátor pokud jste tak již neučinili. Navlhčete
místo na kůži své ruky vodou.
Potom přiložte slizniční elektrodu a nástrojovou svorku na navlhčené místo
kousek od sebe. Změňte vzdálenost a pozorujte displej.
Pokud zobrazení na displeji zůstane v obou případech stabilní, přístroj
pracuje správně. Umístěte slizniční elektrodu na ret pacienta.
 Naměřená hloubka je indikována vodorovnými čárkami v symbolu
kořenového kanálku.
Pro Ta per
red
6 : 1 Rpm
Ncm
*
F2
250
1. 8
V případě, že čárky téměř dosáhnou dna symbolu, hrot nástroje dosáhl
apexu. Dojde k zobrazení "A" napravo od symbolu kanálku a přístroj bude
vydávat nepřetržitý zvukový signál. V případě přesažení apexu se
objeví rychle blikající symbol " – 1" místo symbolu "A" přístroj bude
vydávat dlouhý přerušovaný signál.
 Ideální navlhčení kanálku může být dosaženo vypláchnutím a
následovným odsátím chirurgickou savkou.
Zbývající vlhkost je ideální pro zajištění přesného měření.
26
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Vizuální a akustická kontrola pohybu nástroje v oblasti apexu:
Při přibližování k apexu hrotem
nástroje přístroj vydává přerušovaný
zvukový signál.
Dosažení
Annäherung
apexu
an
den Apex
Foramen
apicale
Při dalším přiblížení hrotu nástroje k
apexu frekvence přerušovaného
signálu se úměrně tomu zvyšuje. Tón
se mění na vyšší a rychlejší.
ca. 0,5 – 1 mm
Foramen
apicale
V moment když poslední čárka vyplní
dno symbolu kanálku, bylo dosaženo
apexu. Objeví se “A“ vedle symbolu
kanálku a přístroj začne vydávat
nepřetržitý tón.
A
Foramen
apicale
POZOR! Měření pod apexem
Pokud hrot nástroje projde apexem pod
jeho úroveň (foramen apicale), objeví se
symbol “ – 1“ namísto symbolu "A",
přístroj začne vydávat krátký
přerušovaný zvuk.
-1
Foramen
apicale
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
27
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Automatické zastavení motoru při dosažení apexu
 Stiskněte krátce klávesu "Cal".
Pro
red
6: 1
Cal
 Při krátkém stisknutí klávesy "Cal" se objeví hvězdička na pravo od
symbol kořenového kanálku. Toto indikuje, že při dosažení apexu dojde
k zastavení mikromotoru..
V případě nejasnosti konzultujte kapitolu 10 "Co mám dělat když….".
*
Automatické zastavení motoru a funkce zpětného
chodu při dosažení apexu
 Krátce znovu stiskněte "Cal" (objeví se ** na místo *).
Pro
red
6: 1
**
Cal
 Mikromotor automaticky zastaví při dosažení apexu. Po uvolnění
pedálu a jeho opětovném sešlápnutí se mikromotor začna otáčet s
opačným smyslem otáčení.
Po opětovném uvolnění a sešlápnutí pedálu dojde ke změně směru
otáčení zpět na původní.
6.5
Speciální funkce
Nahrání továrního nastavení/
RESET:
Stiskněte naráz klávesy “Set Up“ a “System “ .
Nahrání nové verze softwaru:
Před nahráváním nového software se přesvědčte, že je akumulátor nabit.
Kontrolka "Battery" musí svítit zeleně.
V případě práce v bateriovém módu stiskněte během zapínání
klávesu “System “ .
V případě, že je přístroj napájen ze sítě, odpojte ho a vypněte
přístroj.
Vložte SIROEndo Pocket softwarové médium do USB portu a vyčkejte 3
sekundy. Potom stiskněte “Cal“ a při nabíhání přístroje držte klávesu stlačenu.
Dojde k zobrazení následujícího sdělení:
Erasing old software
========================
========================
Přístroj se po nahrání softwaru automatický vypne. Odpojte SIROEndo
Pocket softwarové médium.
Při opětovném zapínání přístroje podržte znovu “System “ po delší dobu.
Dojde k nahrání továrního nastavení.
.
Přístroj je znovu připraven k práci.
i POZNÁMKA
Pokud jste uložili osobní řazení systému na paměťové médium, smažte
ho prosím (viz. sekce 6.2. Mazání osobního řazení nástrojů).
28
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
6 Práce s přístrojem
Návod k použití SIROEndo Pocket
Návrat k původní verzi softwaru:
Do USB portu vložte SIROEndo Pocket softwarové medium, počkejte 3 sec. s
potom stiskněte držte klávesu “Rev“ a zapněte přístroj, vyčkejte
dokud nedojde k zobrazení známého oznámení.
VAROVÁNÍ!





61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
Přístroj zobrazuje skutečné otáčky nástroje pouze při správném
nastavení koncovky. Zkontrolujte zda redukční hodnota znázorněná na displeji
odpovídá redukčnímu stupni použité koncovky.
V případě, že přístroj nepracuje správně zastavte práci a kontaktujte
servisního technika.
Za žádných okolností nevkládejte SIROEndo Pocket paměťové médium
do USB portu počítače.
Za žádných okolností nevkládejte jiné USB zařízení (kromě
SIROEndo Pocket paměťového media nebo softwarového media) do
přístroje SIROEndo Pocket.
Za žádných okolností nepřipojujte SIROEndo Pocket k počítači pomocí
USB kabelu.
29
7 Akumulátor
Návod k použití SIROEndo Pocket
7
Akumulátor
Přístroj SIROEndo Pocket je vybaven NiMH akumulátorem.
K nabíjení akumulátoru přístroje dochází při každém připojení napájecího
adaptéru do sítě.
Kontrolka LED (13) znázorňuje stav akumulátoru:
13
Battery
========================
Battery !
========================
Zelená – akumulátor je dobití akumulátoru je v pořádku.
Červená – akumulátor musí být nabit a práce přístroje s použitím
akumulátoru jako zdroje el. energie může trvat pouze několik minut. Krátce
před automatickým vypnutí přístroje z nedostatku el. energie zazní varovný
signál a objeví se varovný nápis.
Pokud k tomuto dojde, přípojte okamžitě dodávaný síťový/nabíjecí adaptér.
Použití přístroje v průběhu dobíjení baterie je možné, jakmile dojde k
automatickému vypnutí přístroje, další práce je možná až po připojení adaptéru.
Blikající oranžová – přístroj je napájen síťovým adaptérem a akumulátor je nabíjen.
V okamžiku úplného nabití akumulátoru se kontrolka rozsvítí zeleně. V
případě dobíjení akumulátoru při vypnutém přístroji kontrolka svítí zeleně,
dokud nedojde k připojení k síti.
Doba práce přistroje při použití akumulátoru je přibližně 2 hodiny a opětovné
nabití akumulátoru trvá zhruba 2 až 3 hodiny. Síťový adapter přístroje má
dostatečný příkon pro současné dobíjení akumulátoru i práci přístroje, je
tedy možné pracovat současně s dobíjením akumulátoru. Doporučujeme
dodržovat celý cyklus nabíjení akumulátoru cca. 2 až 3 hodiny.
VAROVÁNÍ:

Pro udržení dlouhé životnosti akumulátoru doporučujeme používání
přístroje v akumulátorovém módu a nabití akumulátoru až po jeho
úplném vybití.

Po úplném dobití akumulátoru odpojte adapter od přístroje.
Doba nepřetržitého dobíjení nesmí v žádném případě překročit 12 hodin.

Při dobíjení akumulátoru může docházet k zahřívání spodku přístroje.

Pokud dojde k úniku jakékoli kapaliny z přístoje, může to být známka
poškození akumulátoru, okamžitě přerušte práci s přístrojem a přistroj
odevzdejte na prohlídku servisnímu technikovi.
V případě práce s přístrojem s poškozeným akumulátorem hrozí
poškození přístroje.

Otevření přístroje povolením čtyř šroubů na spodku přístroje bude mít za
následek vypovědění záruky.

Při výměně akumulátoru se postarejte o to, aby starý akumulátor byl
zničen způsobem šetrným životnímu prostředí.
.
30
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
Návod k použití SIROEndo Pocket
7 Akumulátor
7.1 Výměna akumulátoru
2
1
3
Pro výměnu NiMH akumulátoru nejprve povolte šroubovákem typu
Phillips šroub (1) na spodní straně přístroje SIROEndo Pocket
a odstraňte kryt (2) akumulátoru.
Vyjměte akumulátor (3) a odpojte konektor (4).
Analogicky připojte a vložte nový akumulátor na místo původního.
Před uzavření krytem zkontrolujte, že přídavné závaží (A) je na uloženo
na svém místě.
A
4
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
31
8 Údržba a čištění
8
Návod k použití SIROEndo Pocket
Údržba a čištění
Před každým pacientem musí být přístroj a jeho příslušenství očištěno a
desinfikováno; slizniční elektroda a nástrojová svorka musí být sterilizovány.
Před čištěním a desinfekcí odpojte napájení ze sítě.
Neaplikujte žádné tekutiny na přístroj ani je přímo na něj
nerozstřikujte. Přístroj nesmí být nikdy ponořen do jakékoli
tekutiny. Obal přístroje nebo jeho příslušenství nesmí být použit
jako sterilizační obal.
8.1
Čištění
 Lehce navlhčeným hadříkem otřete přístroj, ovládací panel,







mikromotor, držák mikromotoru, kabel motoru a příslušenství.
Pro odstranění odolnějších nečistot z výše jmenovaných částí použijte
hadřík navlhčený v neutrálním čistidle a potom otřete suchým hadříkem.
Automatická desinfekce není povolena.
K čištění nepoužívejte ultrazvukový čistící systém.
K čištění mikromotoru, ovládacího pedálu a kabelů můžete použit
hadřík lehce namočený ve vodě nebo čistícím prostředku.
Nikdy nepoužívejte ředidla nebo agresivní čistící prostředky pro mytí
výše uvedených částí.
Zbytky desinfekce a nečistoty odstraňte pomocí mírných, běžně
dostupných čistidel.
Dbejte na to, aby sloty přístroje nevnikla dovnitř žádná tekutina!
 Okamžite otřete povrch, pokud dojde k jeho dotyku s jakýmikoli léky.
8.2
Přístroj SIROEndo
Pocket/ další součásti
Desinfekce
 Lehce navlhčeným hadříkem v desinfekci otřete ovládací panel
přístroje, mikromotor, držák mikromotoru, kabel a ostatní příslušenství.
 Nikdy nepoužívejte sprej v blízkosti konektorů nebo spojujících se částí.
 Používejte pouze desinfekci, která splňuje požadavky národního
regulatorního úřadu nebo jejíž bakteriální fungicidiální a virózní
vlastnosti byli testovány a schváleny Např.:
MinutenSpray classic nebo MinutenWipes obojí od společnosti Alpro.
V USA a Kanadě:
CAVICIDE® nebo CAVIWIPES™
Nepoužívejte: substance obsahující kyselinu peroctovou, peroxid nebo
jakékoli jiné prostředky na bázi dělení kyslíku, jódu a chlornanu.
32
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
8 Údržba a čištění
Návod k použití SIROEndo Pocket
Pro snadnější čištění a desinfekci sejměte držák mikromotoru (10)
stlačením dvou příchytek (A) k sobě a zatlačením ze spodu.
10
Zákaz použití automatické desinfekce.
A
A
8.3
Sterilizace
Při přesném dodržení následujících instrukcí může být mikromotor
sterilizován:
Mikromotor
Odpojte kabel mikromotoru od přístroje SIROEndo Pocket.
Odpojte mikromotor od kabelu. Kabel mikromotoru nesmí být
sterilizován.
1.
C
Úplně odšroubujte část C mikromotoru.
2. Opatrně odpojte mikromotor od spojovací koncovky.
Opatrně vložte mikromotor do vhodného sterilizačního balení.
Sterilizujte mikromotor v páře při teplotě 134 °C po 3 minuty (přetlak 2.13
baru).
Při připojování mikromotoru ke spojovací koncovce dbejte na správné
nasměrování kontaktů a opatrně přišroubujte mikromotor ke koncovce.
Ke sterilizaci mohou být použity pouze parní sterilizátory splňující
požadavky EN 13060, Třídy B a schválené pro sterilizaci mikromotorů.
Mikromotor může být znovu použit teprve po schladnutí pod 40 °C.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
33
9 Údržba
Příslušenství apex lokátoru
Návod k použití SIROEndo Pocket
Ke sterilizaci slizniční elektrody a nástrojové svěrky použijte parní
sterilizaci při teplotě 134 °C po dobu 15 minut.
Ke sterilizaci mohou být použity pouze parní sterilizátory splňující požadavky
EN 13060, Třídy B a schválené pro sterilizaci mikromotorů.
 POZOR: kabel apex lokátoru pro připojení k přístroji SIROEndo Pocket
nesmí být sterilizován.
VAROVÁNÍ!




9
Mikromotor
Údržba
Mikromotor je bezúdržbový:
 Nikdy nesmíte mikromotor mazat!

34
Teplota v průběhu sterilizace nesmí překročit 134 °C.
Neponořujte žádné části do jakýchkoli přípravků.
Nepoužívejte ultrazvukové čistící systémy!
Je důležitá důkladná údržba a periodická kontrola funkce a teploty
sterilizařního zařízení.
Nevkládejte do mikromotoru cizí objekty!
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
10 "Co mám dělat když..."
Návod k použití SIROEndo Pocket
10
"Co mám dělat když..."
...nedojde k zapnutí přístroje
Zkontrolujte připojení adaptéru.
...po sešlápnutí pedálu nedojde k
zapnutí mikromotoru
1. Zkontrolujte zapojení kabelu mikromotoru.
2. Zkontrolujte funkci motoru stlačením tlačítka "Motor" na ovládacím
panelu.
3. Pokud se problém nevyřeší postupem podle bodů 1 a 2, mikromotor je
vadný a musí být vyměněn.
...přístroj nebo diplej
nepracují správně
Spusťte RESET přístroje: stiskněte “System “ při spouštění přístroje
SIROEndo Pocket nebo stiskněte a podržte po dobu 1 sekundy při
nabíhání uvítací zprávy.
POZOR: Pokud při chodu mikromotoru dojde k vypnutí přístroje, znamená
to, že přístroj dodává maximální možný výkon. V takovém případě
zkontrolujte koncovku.
.
...nedojde ke spuštění mikromotoru
Proveďte následující kroky:
1. Přesvědčte se, že je konektor mikromotoru správně připojen k přístroji.
2. Zkontrolujte, zda je koncovka v pořádku a správně připojená k
mikromotoru.
3. Odpojte koncovku, přepněte na maximální otáčky a znovu spusťte mikromotor.
4. Odpojte koncovku a proveďte kalibraci.
5. Připojte koncovku a proveďte kalibraci.
6. Pokud se problém nevyřeší postupem podle bodů 1 až 5, mikromotor je
vadný a musí být vyměněn.
...mikromotor ztrácí výkon
1. Zkontrolujte jestli není poškozená koncovka.
2. Proveďte kalibraci.
...akumulátor nepracuje správně
Zkontrolujte následující:
1. Pokud dochází k příliš rychlému dobíjení akumulátoru i přes dodržení
veškerých postupů.
2. Pokud přístroj pracuje pouze při zapojení adapteru do sítě a ne pouze při
provozu na akumulátor.
3. Pokud je vadný akumulátor. V případě potřeby tento vyměňte.
... dojde k zobrazení zprávy
Calibration error 1
========================
Calibration error
1
========================
Zkontrolujte zda je mikromotor správně připojen k přístroji.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
35
10 "Co mám dělat když..."
... dojde k zobrazení zprávy
Calibration error 2
Návod k použití SIROEndo Pocket
========================
Calibration error
2
========================
Koncovka může vykazovat velký vnitřní odpor proti otáčení. Zkontrolujte
správnost funkce koncovky, možná vyžaduje namazání.
... zobrazení zprávy
Apex locator error 3
========================
Apex Locator error
3
========================
Nelze aktivovat apex lokátor.
1. Zkontrolujte stav a připojení kabelu slizniční elektrody a nástrojové
svěrky.
2. Zkontrolujte, jestli nedošlo k připojení koncovky nástrojové svěrky
s nástrojem v koncovce namísto se slizniční elektrodou.
3. Zkontrolujte, jestli je použita koncovka Sirona ENDO 6:1.
4. Po updatování softwaru zároveň stiskněte klávesy “Save“,
“Reduct“ a “Reverse“ na 3 sekundy.
... nelze aktivovat apex lokátor
1. Zkontrolujte připojení slizniční elektrody k přístroji. Toto může být
způsobeno poruchou kabelu nebo koncovky.
2. Zopakujte aktivaci pomocí spojení slizniční elektrody a nástroje v
koncovce. Počkejte dokud nedojde k zobrazení zprávy “Apex locator
on“.
3. Zopakujte aktivaci pomocí spojení slizniční elektrody a nástrojové
svěrky. Počkejte, dokud nedojde k zobrazení zprávy “Apex locator on“.
...pohyb měřiče apex lokátoru je
nepravidelný nebo k němu nedochází
vůbec
36
Příčina
Řešení
Slizniční elektroda nemá
dostatečný kontakt s ústní sliznicí.
Připojte slizniční elektrodu tak, aby
měla dobrý kontak s ústní sliznicí.
Nástrojová svěrka může být
znečištěna.
Hadříkem navlhčeným v lihu
očistěte nástrojovou svěrku.
Korunka zubu je pokryta krví nebo
chemikáliemi vylouvajícími z
kanálku přes korunku a krček, tím
zajišťují elektrický kontakt s dásní.
Osušte nebo odizolujte
korunku.
Kořenový kanálek je zaplněn krví
nebo elektrolytickou kapalinou.
Vypláchněte a odsávačkou
vysušte kořenový kanálek.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
10 "Co mám dělat když..."
Návod k použití SIROEndo Pocket
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
Příčina
Řešení
Nástroj nebo koncovka se dotýkají
dásní.
Přerušte kontakt nebo
odizolujte koncovku.
V kořenovém kanálku jsou stále
zbytky pulpy.
Odstraňte zbytky pulpy.
Možnost přechodu proudu přes
kovovou náhradu.
Vyhněte se kontaktu nebo odizolujte
dočasnou výplní.
Možnost přechodu proudu přes
sousední povrch nakažený kazem.
Odstraňte kaz nebo odizolujte.
Možná přítomnost hnisu v apexu.
Může dojít k znemožnění měření.
Pokud možno použijte jinou
metodu měření.
Může být nemožné vysušit vnitřek
kořenového kanálku.
Navlhčete kanálek lehce
přípravkem EDTA nebo Oxydol.
Kabely, slizniční elektroda nebo
nástrojová svorka jsou poškozeny.
Zkontrolujte kontakty.
Apex je větší než 0.4 mm.
Pokud možno použijte jinou
metodu měření.
Apex je nekompletní.
Pokud možno použijte jinou
metodu měření.
Obnova léčení kanálku se stříbrným
výplňovým hrotem.
Pokud možno použijte jinou
metodu měření.
Přítomnost laterálních kanálů
nebo větším větvením mezi
kanálky.
Pokud možno použijte jinou
metodu měření.
Kanálek může být blokován úlomky
dentinu nebo usazeninou kamene.
Co nejlépe odtraňte blokující
části.
Ulomený hrot nástroje v kanálku.
Odstraňte hrot.
37
11 Elektromagnetická kompaktibilita
11
11.1
Návod k použití SIROEndo Pocket
Elektromagnetická kompaktibilita
Elektromagnetické záření
Přístroj je vyvinut pro práci v elektromagnetickém prostředí popsaném níže.
Je poviností zákazníka ujistit se, že přístroj je používán pouze v takovém
prostředí.
Měření záření
Shoda
Směrnice pro elektromagnetické prostředí
RF záření podle
CISPR 11
Skupina 1
Přístroj používá RF energii pouze pro svoji vnitřní funkci. Z toho
důvodu je jeho RF záření velmi nízké a je nepravděpodoné, že by
docházelo k rušení jiných přístrojů v jeho blízkosti.
RF záření podle
CISPR 11
Třída B
Přístroj je navržen pro použití ve všech zařízeních včetně
obytných oblastí a v jakýchkoli zařízeních připojených přímo
na elektrickou rozvodnou síť s rozvodem světelného proudu.
Harmonické kmity podle IEC 61000- nevztahuje se
Výkon
3-2
< 50 W
Kolísání/Kmitání napětí
podle IEC 61000-3-3
38
nevztahuje se
nevýznamné
kmitání
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
Návod k použití SIROEndo Pocket
11.2
11 Elektromagnetická kompaktibilita
Odolnost proti rušení
Přístroj je vyvinut pro práci v elektromagnetickém prostředí popsaném níže.
Je poviností zákazníka ujistit se, že přístroj je používán pouze v takovém
prostředí.
Test odolnosti
proti rušení
Úroveň testu
IEC 60601-1-2
Úroveň shody
Směrnice pro
elektromagnetické prostředí
Elektrostatický
výboj (ESD)
podle
IEC - 61000-4-2
± 6 kV výboj dotykem
± 6 kV výboj dotykem
± 8 kV výboj vzduchem
± 8 kV výboj vzduchem
Podlahy by měly být dřevěné, betonové
nebo z kramickými dlážkami. Pokud jsou
podlahy pokryty syntetickým materiálem,
rel. vlhkost by měla být min.30 %.
Elektrické
přechodové jevy
podle
± 1 kV pro vstupní a
výstupní linky
± 1 kV pro vstupní a
výstupní linky
± 2 kV pro přívodní kabely
± 2 kV pro přívodní kabely
± 1 kV protifázové napětí
± 1 kV protifázové napětí
± 2 kV souhlasné napětí
± 2 kV souhlasné napětí
Pokles napětí, krátké
< 5 % UT pro ½ periodu
přerušení a změny
(> 95 % pokles UT)
přívodu proudu podle
40 % UT pro 5 period
IEC 61000-4-11
(60 % pokles UT)
< 5 % UT pro ½ periodu
(> 95 % pokles UT )
IEC 61000-4-4
Nárůst napětí
podle
IEC 61000-4-5
Magnetické pole
séťového kmitočtu
(50/60 Hz) podle
IEC 61000-4-8
40 % UT pro 5 period
(60 % pokles UT )
70 % UT pro 25 period
(30 % pokles of UT)
70 % UT pro 25 period
(30 % pokles UT )
< 5 % UT pro 5 sekund
(> 95 % pokles UT)
< 5 % UT pro 5 sekund
(> 95 % pokles UT)
3 A/m
3 A/m
Kvalita linky přívodu el. proudu by
měla odpovídat běžné kvalitě pro
podnikové nebo nemocniční
prostředí.
Kvalita linky přívodu el. proudu by měla
odpovídat běžné kvalitě pro podnikové
nebo nemocniční prostředí.
Kvalita linky přívodu el. proudu by
měla odpovídat běžné kvalitě pro
podnikové nebo nemocniční
prostředí.
Pokud uživatel vyžaduje funkci i přes
výpadky proudu je nutné použít
záložní zdroj UPS nebo provoz na
akumulátor.
Magnetické pole síťového kmitočtu by
mělo být na úrovni charakteristické pro
běžné podnikové nebo nemocniční
prostředí.
Poznámky: UT je střídavé napětí zdroje před aplikací testu.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
39
11 Elektromagnetická kompaktibilita
Test odolnosti
proti rušení
Úroveň testu
Návod k použití SIROEndo Pocket
Test shody
IEC 60601-1-2
Směrnice pro
elektromagnetické prostředí
Přenosné a mobilní
vysokofrekvenční zařízení nesmí být
používáno, v blízkosti menší než je
doporučená vzdálenost od přístroje
a jeho kabelů, která je vypočítána
na základě rovnice pro relevantní
přenosovou frekvenci.
Doporučená bezpečná vzdálenost:
Kondukční HF
rušení
IEC 61000-4-6
3 Veff
150 kHz až 80 MHz1
3 Veff
d= [ 1, 2 ] P
Radiační HF
rušení
IEC 61000-4-3
3V/m
80 MHz až 800 MHz1.
3 Veff
d= [ 1, 2 ] P
3V/m
800 MHz až 2.5 GHz1.
3 Veff
pro 80 MHz až 800 MHz
d= [ 2, 3 ] P
pro 800 MHz až 2.5 GHz
Kde P je nominální výkon vysílače
ve watech (W) specifikovaný
výrobcem vysílače a d je bezpečná
vzdálenost v metrech (m).
Intenzita pole z pevných RF vysílačů
určená jako průzkum elektromagnetického místa2 by měla být
nižší než uroveň shody3 každého
frekvenčního rozsahu.
Rušení může nastat v blízkosti
přístrojů označených následujícím
symbolem.
1.
Vyšší frekvenční rozsah platí pro 80 MHz až 800 MHz.
2.
Intenzita pole z pevných vysílačů jako jsou stanice bezdrátových telefonů, pozemní mobilní vysílačky, amatérské
vysílačky vysílání TV a rádia, nemůže být teoreticky předpověděna přesně. Je doporučeno prozkoumání místa za
určením elektromagnetického prostředí vyplývajícího z mástních HF vysílačů. Pokud naměřená intenzita pole v místě
použití přístroje překračuje úroveň shody RF zmíněný výše, přístroj by měl být pozorován za účelm potvrzení správné
funkčnosti. Pokud použití vykazuje neobvyklé znaky, může být nezbytné změnit polohu přístroje nebo přístroj
přemístit.
3.
Intenzita pole rozsahu 150 kHz až 80 MHz, by měla být ničší než 3 V/m.
40
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02 11.2009
Návod k použití SIROEndo Pocket
11.3
11 Elektromagnetická kompaktibilita
Bezpečná vzdálenost
Bezpečná vzdálenost mezi
přístrojem a přenosnými
komunikačními zařízeními HF
Nominální výkon vysílače
[W]
Přístroj je navržen pro použití v prostředí s kontrolovaným
elektromagnetickým zářením HF. Zákazník nebo uživatel mohou pomoci
předejít elektromagnetickému rušení pečlivým dodržováním minimálních
vzdáleností mezi mobilním komunikačním HF zařízením a přístrojem. Tyto
hodnoty se mohou lišit podle výkonu konkrětního zařízení, jak je popsáno
níže.
Bezpečná vzdálenost podle vysílací frekvence [m]
150 kHz až 80 MHz
d= [ 1, 2 ] P
80 MHz až 800 MHz
d= [ 1, 2 ] P
800 MHz až 2.5 GHz
d= [ 2, 3 ] P
0,01
0,12
0,12
0,23
0,1
0,38
0,38
0,73
1
1,2
1,2
2,3
10
3,8
3,8
7,3
100
12
12
23
Pro vysílače jejichž maximální nominální výkon není specifikován v tabulce,
doporučujeme vypočítat bezpečnou vzdálenost použitím rovnice v
příslučném sloupci.
Poznámka 1
Vyšší frekvenční rozsah platí pro 80 MHz až 800 MHz.
Poznámka 2
Tyto instrukce neplatí vždy. Šíření elektromagnetických vln je ovlivněno
jejich absorbcí a odrazem budovami, předměty a lidmi.
61 97 722 D 3526
D 3526.201.01.03.02
11.2009
41

Podobné dokumenty

dokumentu - TV Stav Brno

dokumentu - TV Stav Brno Regulační modul jednotky s regulátorem CP 08 RD zajišťuje: • naprogramování různých výkonů větrání během dne a týdne • plynulé řízení výkonu obou ventilátorů s funkcí konst. výkonu • automatické ov...

Více

Za prací do Evropy

Za prací do Evropy migrační cesty poměrně výrazně mění. Roli samozřejmě hraje nadále i přítomnost migrantské komunity v cílové zemi, zvláště u nelegálních migrantů má totiž významnou úlohu při jejich zapojování do ži...

Více

Innovated Infrared technology

Innovated Infrared technology 3M: Měření skrz plastovou hmotu při navaření na nosný materiál 2M: Měření taveniny v tavících zařízeních (lékařství) 1M: Při smršťovacích procesech

Více

2 - inverter

2 - inverter Měniče SmartDrive HVAC jsou rozděleny do 3 tříd podle úrovně emitovaného elektromagnetického rušení, požadavků na rozvodnou elektrickou síť a prostředí montáže (viz níže). Třída EMC jednotlivých vý...

Více

baby

baby Baby Classics.....................................................................................................40 Babies Love to Learn...............................................................

Více

Planmeca ProSensor

Planmeca ProSensor Vzdálenost mezi PoE portem a řídícím boxem nesmí přesáhnout 100 m. 1. Připojte Ethernet kabel z PC / LAN sítě do vstupního konektoru PoE portu. Když je potřeba, může být připojen HUB mezi PC a PoE ...

Více

flow93 5

flow93 5 BEZPEČNOST

Více

duplex ec - HAREX INVEST sro

duplex ec - HAREX INVEST sro umožňuje připojení jednoho bezpotenciálního kontaktního vstupu a jednoho vstupu 0 – 10 V. Pro podrobnější informace kontaktujte nejbližšího servisního technika nebo výrobce.

Více