Seznam faktur

Komentáře

Transkript

Seznam faktur
Lic. :
S00J
GORDIC software -KDF
Strana:
Ièo :
00283924
Statutární mìsto Zlín
Datum :
Ucs :
001
Statutární mìsto Zlín
Èas :
1
15.09.2010
09:25:19
Seznam faktur - platby
Kniha :
KDF 2010 - vazba na SML
Název masky:
Dat. evidence od: 01.01.2010
Dat. evidence do: 31.08.2010
Klíèové slovo :
Typ
Agend. èíslo
Identifikátor
Ièo dod.
Bankovní úèet vlastní
Èíslo fak. dod.
Bankovní úèet dodavatele
Název dodavatele
Specifický symbol
Pl. na vl. ú.
Dat. uúp.
Dat. zd. pl. Dat. splat.
Pøíjmy
Výdaje
Celk. èástka Mìna
Zaplaceno
Zbývá zaplatit
Datum zapl.
Popis
FAK
210100001
S00JP00K2OOY
68121385
12010
Šubík Radoslav
01.01.2010
0,00
04.02.2010
4 800,00
4 800,00 CZK
-4 800,00
0,00
02.02.2010
výkon tech. dozoru investora v rámci akce "Výmìna
FAK
210100002
S00JP00K2P4J
71813594
012010
Urbanová Marcela
01.01.2010
0,00
15.01.2010
8 000,00
8 000,00 CZK
-8 000,00
0,00
08.02.2010
Informaèní tabule na mìøení rychlosti vizidel - Ja
FAK
210100003
S00JP00K2QNP
75252368
201001
Pavla Ostrèilíková
05.01.2010
0,00
05.02.2010
2 720,00
2 720,00 CZK
-2 720,00
0,00
03.02.2010
granule pro psy - MP
FAK
210100004
S00JP00K2R3A
27676650
20100006
DANKR s.r.o.
08.01.2010
0,00
22.01.2010
8 267,00
8 267,00 CZK
-8 267,00
0,00
20.01.2010
èistící prostøedky - MP
FAK
210100005
S00JP00K2RER
25318187
1000127
Wimers Zlín v.o.s.
08.01.2010
0,00
18.01.2010
1 947,00
1 947,00 CZK
-1 947,00
0,00
20.01.2010
kanceláøské potøeby - MP
FAZ
210100006
S00JP00K2S33
25354671
605002235
ANAG, spol. s r. o.
01.01.2010
0,00
27.01.2010
828,00
828,00 CZK
-828,00
0,00
21.01.2010
Úhrada pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní 2010
FAZ
210100007
S00JP00K2S4Y
26104539
6461100033
Orea hotels Tábor s.r.o.
01.01.2010
0,00
21.01.2010
3 700,00
3 700,00 CZK
-3 700,00
0,00
19.01.2010
Úhrada 100% zálohové faktury na ubytování, 1x1000,
FAK
210100008
S00JP00K2RW9
10568166
0012010
František Kop
05.01.2010
18.01.2010
432,00 CZK
0,00
0,00
432,00
-432,00
20.01.2010
kontrola hasících pøístrojù, Støedisko volného èas
FAK
210100009
S00JP00K2SEK
75663783
12010
Marková Zdeòka
01.01.2010
0,00
25.01.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
21.01.2010
diagnostika, administrace a vyhodnocení materiálù
FAK
209205821
S00JP00K2SLL
60701552
29686
SOPHICS spol. s r.o.
01.02.2010
0,00
12.02.2010
1 500,00 CZK
1 500,00
-1 500,00
05.02.2010
48 912,00 CZK
0,00
10.02.2010
internetové služby za 12/2009 - MP
FAK
210100011
S00JP00K2SV7
28573595
0601102
Elast Active s. r. o.
06.01.2010
0,00
48 912,00
-48 912,00
0,00
03.02.2010
multifunkèní kopírovací stroj Gestetner MP 171 SPF
FAZ
210100012
S00JP00K2SZN
25102648
3004
ITC Travel & Conference
01.01.2010
0,00
18.01.2010
37 900,00
37 900,00 CZK
-37 900,00
0,00
19.01.2010
záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - O
FAZ
210100013
S00JP00K2T0B
25102648
3006
ITC Travel & Conference
01.01.2010
0,00
14.01.2010
18 800,00 CZK
18 800,00
-18 800,00
24.01.2010
6 759,00 CZK
0,00
19.01.2010
záloha za ubytování v prùbìhu konání BIT Milan - M
FAK
210100014
S00JP00K2TAX
40942031
100093
Epos spol.s r.o.
13.01.2010
0,00
6 759,00
-6 759,00
23.01.2010
14 783,00 CZK
0,00
02.02.2010
kanceláøské potøeby - OD
FAZ
210100015
S00JP00K2TCN
00499153
1501813609
ECONOMIA a.s.
01.01.2010
0,00
14 783,00
-14 783,00
0,00
21.01.2010
záloha pøedplatného èasopisu Ekonom, Moderní obec,
pro RMZ
FAK
210100016
S00JP00K2TBS
14640201
2010001
Habarta Jaroslav
07.01.2010
0,00
06.02.2010
98 400,00 CZK
98 400,00
-98 400,00
26.01.2010
8 554,00 CZK
0,00
03.02.2010
zpracování dokumentace "Rekonstrukce Stadionu mlád
FAK
210100017
S00JP00K2TQP
27676650
20100034
DANKR s.r.o.
12.01.2010
0,00
8 554,00
-8 554,00
09.02.2010
14 400,00 CZK
0,00
28.01.2010
èistící prostøedky - OMZ
FAK
210100018
S00JP00K2TSF
25313428
21100005
Zlín Net, a.s.
01.02.2010
0,00
14 400,00
-14 400,00
31.01.2010
6 812,00 CZK
0,00
05.02.2010
pronájem datového okruhu za 1-3/2010 - MP
FAK
210100019
S00JP00K2TV0
60730153
9701642
Dopravní spoleènost Zlín-
01.01.2010
0,00
pøeúètování el. energie do 6ti kamer umíst. na slo
6 812,00
-6 812,00
0,00
27.01.2010
FAK
210100020
S00JP00K2TTA
47903783
2010700003
GORDIC spol. s r.o.
05.01.2010
0,00
13.02.2010
293 544,00
293 544,00 CZK
-293 544,00
0,00
10.02.2010
roèní udržovací poplatek Ginis - OIS
FAK
210100021
S00JP00K2U1Z
28283791
100100020
Top Advert, s.r.o.
12.01.2010
0,00
26.01.2010
3 204,00 CZK
3 204,00
-3 204,00
14.01.2010
10 660,00 CZK
0,00
27.01.2010
Roll Up, Banner s potiskem - KUC (obì èásti tvoøí
FAK
210100022
S00JP00K2UT3
25102648
2003
ITC Travel & Conference
08.01.2010
0,00
10 660,00
-10 660,00
0,00
20.01.2010
2 letenky Vídeò - Miláno - Vídeò v termínu 17.2.-1
FAK
210100023
S00JP00K2U80
46902481
209057
AIP spol. s r.o.
01.01.2010 31.12.2009 30.01.2010
0,00
203 609,00
203 609,00 CZK
-203 609,00
0,00
01.02.2010
výkon TDI za 12/2009, Kongresové centrum Zlín - OR
FAK
210100024
S00JP00K2U75
46902481
209056
AIP spol. s r.o.
01.01.2010 31.12.2009 30.01.2010
0,00
1 166,00 CZK
1 166,00
-1 166,00
18.01.2010
57 960,00 CZK
0,00
27.01.2010
výkon TDI za 12/2009, Kongres. centrum Zlín, budov
FAZ
210100025
S00JP00K2UVT
25582551
7100001
KISS Publikum, a.s.
01.01.2010
0,00
57 960,00
-57 960,00
0,00
22.01.2010
záloha na vysílání v rádiu Kiss Publikum - Alterna
FAK
210100026
S00JP00K2V3I
49437593
190079
Stavební izolace Zlín, s.
01.01.2010
0,00
21.01.2010
47 883,00
47 883,00 CZK
-47 883,00
0,00
02.02.2010
oprava soc. zaøízení Velké kino - výmìna zaøizova
FAK
210100027
S00JP00K2V4D
13658221
200910
Stuchlík Libor
01.01.2010
0,00
28.01.2010
480 400,00
480 400,00 CZK
-480 400,00
0,00
29.01.2010
oprava sociálního zaøízení - Velké kino ve Zlínì FAK
210200067
S00JP00K2TDI
44962185
109092342
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.01.2010
0,00
27.01.2010
4 286,00
4 286,00 CZK
-4 286,00
0,00
28.01.2010
provozní prohlídky,opravy výtahù 12/2009 - Zarámí,
FAK
210100029
S00JP00K2UPN
68040181
1001
Páník Ivan, Agentura C+
11.01.2010
0,00
29.01.2010
4 800,00 CZK
4 800,00
-4 800,00
30.01.2010
99 999,00 CZK
0,00
27.01.2010
úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel
FAK
210100030
S00JP00K2V58
46992308
9002794
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.01.2010
0,00
99 999,00
-99 999,00
0,00
27.01.2010
poskytování vybraných servisních IT služeb v prosi
FAK
210100031
S00JP00K2VNQ
61060631
20101001
VITA software, s.r.o.
14.01.2010
0,00
technická podpora produktù za 1. Q 2010 - OIS
13.02.2010
22 224,00
22 224,00 CZK
-22 224,00
0,00
10.02.2010
FAZ
210100032
S00JP00K2VMV
26436264
3111200596
Pražská vydavatelská spol
100
01.01.2010
0,00
28.01.2010
312,00
312,00 CZK
-312,00
0,00
25.01.2010
záloha èasopisu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žleb
FAK
210100033
S00JP00K2VAJ
70269653
100002
Andrýsek Jan
12.01.2010
0,00
12.02.2010
17 000,00 CZK
17 000,00
-17 000,00
29.01.2010
1 368,00 CZK
0,00
10.02.2010
likvidace havarijního stromu - OMZ
FAK
210100034
S00JP00K2VK5
13089315
110
Doèkalová Ivana
13.01.2010
0,00
1 368,00
-1 368,00
0,00
08.02.2010
3 ks øezaných kytic - Charitativní novoroèní konce
odpovìdná osoba: Mgr. Steinerová
FAK
210100035
S00JP00K2VC9
28497333
17282009
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
01.01.2010
0,00
27.01.2010
678,00
678,00 CZK
-678,00
0,00
28.01.2010
právní služby za 12/2009 - OP
FAK
210100036
S00JP00K2UWO
46508147
409027607
THT, s.r.o.
01.01.2010
45309655
14100013
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
15.01.2010
02.02.2010
7 433,00 CZK
29.01.2010
70 588,80 CZK
-7 433,00
oprava vozidla Tatra 815 - OKØ
FAK
210100037
S00JP00K2VPG
0,00
70 588,80
-70 588,80
29.01.2010
7 550,40 CZK
0,00
02.02.2010
øešitelský komplex za 12/2009 - MP
FAK
210100038
S00JP00K2VS1
25234170
9001
Francouz s.r.o.
15.01.2010
0,00
7 550,40
-7 550,40
28.01.2010
39 600,00 CZK
0,00
27.01.2010
èepice pletená zimní - MP
FAK
210100039
S00JP00K2W7R
26187639
0310100045
Vzdìlávací centrum pro
14.01.2010
0,00
39 600,00
-39 600,00
0,00
26.01.2010
zajištìní vzdìlávacích a konzultaèních služeb v ob
FAK
210100040
S00JP00K2WFN
18556701
2010001
František Køížka
12.01.2010
0,00
26.01.2010
59 585,00 CZK
59 585,00
-59 585,00
25.01.2010
4 980,00 CZK
0,00
26.01.2010
oprava el. instalace a osvìtlení v objektu SMZ Zám
FAK
210100041
S00JP00K2WGI
61722910
100112
Èervinka Martin
12.01.2010
0,00
4 980,00
-4 980,00
25.01.2010
14 084,40 CZK
0,00
26.01.2010
oprava mech. poškozené vjezdové závory na dvùr nám
FAK
210200189
S00JP00K2VD4
60735384
201011103
FORESTA SG,a.s.
15.01.2010
0,00
14 084,40
-14 084,40
0,00
10.02.2010
uživatelská podpora sw na rok 2010 - OIS
FAK
210100043
S00JP00K2WMO
27673286
200000210
Filharmonie Bohuslava Mar
13.01.2010
0,00
novoroèní koncert - vystoupení FMB Zlín na akci "C
18.02.2010
35 000,00
35 000,00 CZK
-35 000,00
0,00
16.02.2010
FAK
210100044
S00JP00K2WHD
26241536
11000017
MPC UB s.r.o.
11.01.2010
0,00
10.02.2010
4 797,00 CZK
4 797,00
-4 797,00
20.01.2010
36 900,00 CZK
0,00
08.02.2010
nové barevné tonery, renovace tonerù - OKaVa
FAK
210100045
S00JP00K2WVF
13686135
1
Eichler Petr
01.01.2010
0,00
36 900,00
-36 900,00
0,00
27.01.2010
kácení nebezpeèných stromù a odstranìní suchých vì
FAK
210100046
S00JP00K2X34
25334255
29300476
FRANC spol.s r.o.
01.01.2010
0,00
16.01.2010
26 800,00
26 800,00 CZK
-26 800,00
0,00
26.01.2010
dodávka a montáž èistící zóny - Velké kino - opra
FAK
210100047
S00JP00K2X0J
60715286
100041
CROSS Zlín, s.r.o.
06.01.2010
0,00
18.02.2010
354 240,00
354 240,00 CZK
-354 240,00
0,00
16.02.2010
roèní paušál za servis kamer. systému úsekového mì
FAK
210100048
S00JP00K2X1E
60715235
107000062
Pøekladatelský servis Skø
18.01.2010
0,00
31.01.2010
3 516,00
3 516,00 CZK
-3 516,00
0,00
27.01.2010
Úhrada skupinové výuky anglického jazyka - Pavla G
FAK
210100049
S00JP00K2X4Z
15531538
100013
ANTA Zlín, spol. s r.o.
18.01.2010
0,00
17.02.2010
876,00
876,00 CZK
-876,00
0,00
16.02.2010
oprava info systému v budovì radnice MMZ - OVS
FAK
210100050
S00JP00K2WY0
25518402
100023
Kadlec - elektornika, s.r
11.01.2010
0,00
10.02.2010
15 840,00
15 840,00 CZK
-15 840,00
0,00
08.02.2010
roèní paušální poplatky - WebCall na r. 2010 - OIS
FAK
210100051
S00JP00K2XGB
27176657
5700288958
OREA HOTELS a.s.
16.01.2010
0,00
04.02.2010
25 896,00 CZK
25 896,00
-25 896,00
02.02.2010
7 495,00 CZK
0,00
09.02.2010
ubytování a parkovné ve dnech 13.-17.1.2010 - Regi
FAK
210100052
S00JP00K2XO7
46508147
1040014
THT, s.r.o.
15.01.2010
0,00
7 495,00
-7 495,00
0,00
28.01.2010
oprava vozidla Tatra 815 - OKØ
FAK
210100053
S00JP00K2X9A
27679713
10009
KOFR-ELSPO s.r.o.
20.01.2010
0,00
30.01.2010
4 250,00
4 250,00 CZK
-4 250,00
0,00
26.01.2010
vysavaè Profi-Europe - MP
FAK
210100054
S00JP00K2XA5
27679713
10008
KOFR-ELSPO s.r.o.
20.01.2010
0,00
30.01.2010
1 850,00
1 850,00 CZK
-1 850,00
0,00
26.01.2010
oprava vysavaèe - MP
FAK
210100055
S00JP00K2XI1
44002912
1002
Adami Jaromír
18.01.2010
0,00
materiál na opravy, výmìna vložek FAB, klíèe v obj
28.01.2010
9 687,00
9 687,00 CZK
-9 687,00
0,00
04.02.2010
FAK
210100056
S00JP00K2XH6
25862731
45100434
NAM systém, a.s.
13.01.2010
0,00
23.01.2010
3 600,00
3 600,00 CZK
-3 600,00
0,00
26.01.2010
ONI sledování tarif Optimum - 1-3/2010 - 5 služebn
FAK
210100057
S00JP00K2XLM
49098934
2100132
EVROFIN Int. spol. s r.o.
19.01.2010
0,00
03.02.2010
6 972,00
6 972,00 CZK
-6 972,00
0,00
03.02.2010
profylaxe, výmìna èistících filcù - pravidelný ser
FAK
210100058
S00JP00K2XP2
14659433
201017
Pavel Rozum-RACIO
20.01.2010
0,00
30.01.2010
3 300,00 CZK
3 300,00
-3 300,00
20.02.2010
45 780,00 CZK
0,00
03.02.2010
oprava informaèních šipek - ÚHA
FAK
210100059
S00JP00K2XZO
00569135
900554
Kvasar, spol. s r.o.
21.01.2010
0,00
45 780,00
-45 780,00
20.02.2010
7 200,00 CZK
0,00
17.02.2010
technická podpora za období 1-6/2010 - provozování
FAK
210100060
S00JP00K2XYT
00569135
900553
Kvasar, spol. s r.o.
21.01.2010
0,00
7 200,00
-7 200,00
0,00
17.02.2010
technická podpora za období 1-6/2010 - provozování
FAK
210100061
S00JP00K2XXY
47114983
5133879334
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
10.01.2010
0,00
04.02.2010
190,00
190,00 CZK
-190,00
0,00
03.02.2010
QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - ODaSH
FAK
210100062
S00JP00K2XW3
60734485
100002
S-projekt plus, a.s.
11.01.2010
0,00
21.02.2010
31 200,00 CZK
31 200,00
-31 200,00
18.01.2010
3 564,00 CZK
0,00
17.02.2010
inženýr. èinnost pro vydání územního rozhodnutí FAK
210100063
S00JP00K2XTI
25552783
40004
DATAB consult s.r.o.
19.01.2010
0,00
3 564,00
-3 564,00
31.01.2010
30 000,00 CZK
0,00
03.02.2010
softwarové práce - OŠZMaTV
FAK
210100064
S00JP00K2Y6I
46276980
21012010
Canticum Camerale
01.01.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
21.02.2010
5 000,00 CZK
0,00
29.01.2010
150 ks CD "Pirro Albergati" pro reprezentaèní úèel
FAK
210100065
S00JP00K2YIU
47901519
2100030
Pohøebnictví Zlín, spol.
21.01.2010
0,00
5 000,00
-5 000,00
0,00
01.02.2010
Kremace pana Jindøicha Ptáèníka, který zemøel dne
FAK
210100066
S00JP00K2YHZ
47901519
2100032
Pohøebnictví Zlín, spol.
21.01.2010
0,00
22.02.2010
5 000,00
5 000,00 CZK
-5 000,00
0,00
01.02.2010
Kremace pana Vojtìcha Beèici, který zemøel dne 16.
FAK
210100067
S00JP00K2YF9
25334255
210300009
FRANC spol.s r.o.
22.01.2010
0,00
dodávka a montáž èistící zóny u vstupních dveøí ná
21.02.2010
3 400,00
3 400,00 CZK
-3 400,00
0,00
09.02.2010
FAK
210100068
S00JP00K2Y88
64948242
10000589
UniCredit Bank Czech Repu
01.02.2010
0,00
30.01.2010
441,00
441,00 CZK
-441,00
0,00
02.02.2010
poplatky za terminál za 12/2009 - MP
FAK
210100069
S00JP00K2YJP
29195462
12010
Aproxy s.r.o.
01.01.2010
0,00
25.01.2010
900,00
900,00 CZK
-900,00
0,00
27.01.2010
Úhrada úèastnického poplatku dne 26.1.2010, Renata
FAK
210100070
S00JP00K2YKK
25326236
201001
Støední odborná škola
18.01.2010
0,00
01.02.2010
6 650,00
6 650,00 CZK
-6 650,00
0,00
27.01.2010
Úhrada školného za 2.pololetí 2009/2010 dle Smlouv
FAK
210100071
S00JP00K2YWW
25552783
40006
DATAB consult s.r.o.
07.01.2010 07.01.2010 02.02.2010
0,00
12 038,00
12 038,00 CZK
-12 038,00
0,00
04.02.2010
udržovací poplatky za období l-XII/2010, program Z
FAK
210100072
S00JP00K2YO0
74862707
22010
Miroslav Kubját
01.01.2010
0,00
20.02.2010
62 000,00 CZK
62 000,00
-62 000,00
29.01.2010
6 277,87 CZK
0,00
17.02.2010
kácení døevin - VKP Nábøeží podél toku Døevnice FAK
210100073
S00JP00K2YV1
45331081
3810002798
Sdružení obèanù EXODUS
19.01.2010
0,00
6 277,87
-6 277,87
0,00
02.02.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210200197
S00JP00K2W51
16360885
300014
KASVO s.r.o.
13.01.2010
0,00
27.01.2010
3 980,00 CZK
3 980,00
-3 980,00
12.02.2010
87 146,00 CZK
0,00
27.01.2010
Prezident - kanc. køeslo - OD
FAK
210100075
S00JP00K2ZNY
46992308
9002895
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.01.2010
0,00
87 146,00
-87 146,00
17.02.2010
5 392,00 CZK
0,00
10.02.2010
zajištìní správy ICT za období 17.-31.12.2009 - OI
FAK
210100076
S00JP00K2ZOT
46992308
9002941
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
13.01.2010
0,00
5 392,00
-5 392,00
0,00
16.02.2010
Monitor NEC LCD 22" - OIS
FAK
210100077
S00JP00K2ZS9
49434471
2010255
Rovel, spol. s r.o.
22.01.2010
0,00
05.02.2010
570,00
570,00 CZK
-570,00
0,00
03.02.2010
5 ks klíèù FAB 2060 - Zámek, Soudní 1, (nový nájem
FAK
210100078
S00JP00K2ZVU
49477528
1001
Petr Fišer, advokát
13.01.2010
0,00
13.02.2010
8 520,00 CZK
8 520,00
-8 520,00
09.02.2010
30 006,00 CZK
0,00
10.02.2010
právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podle
FAK
210100079
S00JP00K2ZWP
26304333
21010059
HEXXA komunikaèní agentur
25.01.2010
0,00
tisk Magazínu Zlín èíslo 2 - OCRVaVV
30 006,00
-30 006,00
0,00
09.02.2010
FAK
210100080
S00JP00K2ZZA
60720832
100120175
KALVEI,s.r.o.
25.01.2010
0,00
08.02.2010
19 400,00 CZK
19 400,00
-19 400,00
08.02.2010
3 900,00 CZK
0,00
04.02.2010
hygienické a èistící prostøedky - sklad ÈP - Radni
FAK
210100081
S00JP00K2ZXK
61405051
0132010
René Gargulák
01.02.2010
0,00
chladnièka NORD Line RS-06DR 4SB
FAK
210100082
3 900,00
-3 900,00
09.02.2010
96 227,00 CZK
0,00
04.02.2010
- MP
S00JP00K302B
26238616
1000006
RIS-MONT s.r.o.
16.01.2010
0,00
96 227,00
-96 227,00
17.02.2010
5 773,00 CZK
0,00
05.02.2010
práce na akci "Zlín, nám. Práce - u Velkého kina FAK
210100083
S00JP00K3036
46992308
9002940
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
11.01.2010
0,00
5 773,00
-5 773,00
0,00
15.02.2010
Spotøební materiál na opravy (zdroje) - OIS
FAK
210100084
S00JP00K3041
46992308
9002983
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
15.01.2010
0,00
Nákup tiskárny HP LaserJet P1505
FAK
210100085
19.02.2010
4 606,00 CZK
4 606,00
-4 606,00
09.02.2010
22 500,00 CZK
0,00
17.02.2010
- OIS
S00JP00K305W
60318767
1002
FIN-PARTNER,audit-danì-po
22.01.2010
0,00
22 500,00
-22 500,00
0,00
11.02.2010
pøedbìžné pøezkoumání hospodaøení z údajù pøedbìžn
FAK
210100086
S00JP00K306R
60318767
1003
FIN-PARTNER,audit-danì-po
22.01.2010
0,00
24.02.2010
25 650,00 CZK
25 650,00
-25 650,00
10.02.2010
2 400,00 CZK
0,00
22.02.2010
úèetní poradenství - OE
FAK
210100087
S00JP00K307M
68040181
1003
Páník Ivan, Agentura C+
25.01.2010
0,00
2 400,00
-2 400,00
07.02.2010
20 400,00 CZK
0,00
10.02.2010
úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel
FAK
210100088
S00JP00K30I3
48463850
20100087
Janeèek Karel
14.01.2010
0,00
20 400,00
-20 400,00
25.02.2010
2 952,00 CZK
0,00
10.02.2010
syst. podpora na r. 2010 - OIS
FAK
210100089
S00JP00K30TK
26227061
2100046
BCServis CZ s.r.o.
01.02.2010
0,00
2 952,00
-2 952,00
09.02.2010
14 069,00 CZK
0,00
01.03.2010
øetìz, bezpeènost. páska, Fiskars nùžky
FAK
210100090
S00JP00K313Z
25300083
201040013
Centrum služeb postiženým
21.01.2010
0,00
14 069,00
-14 069,00
04.02.2010
2 400,00 CZK
0,00
05.02.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100091
S00JP00K3119
60750081
0202010
E-SERVIS, s.r.o.
21.01.2010
0,00
revize tlakových nádob ve výmìník. stanici v objek
2 400,00
-2 400,00
0,00
02.02.2010
FAK
210100092
S00JP00K3124
41084781
21213747
SPEDOS s.r.o.
14.01.2010
0,00
24.02.2010
6 589,00
6 589,00 CZK
-6 589,00
0,00
22.02.2010
preventivní prohlídka automatických vstupních dveø
FAK
210100093
S00JP00K30UF
27772594
210016
m-ARK Marketing a reklam
17.01.2010
0,00
29.01.2010
3 240,00
3 240,00 CZK
-3 240,00
0,00
09.02.2010
povolení k vjezdu - Regiontour 2010 Brno - do areá
FAK
210100094
S00JP00K30VA
70890013
301100036
Povodí Moravy, s.p.
25.01.2010
0,00
08.02.2010
350,00
350,00 CZK
-350,00
0,00
10.02.2010
nájemné pozemku na r. 2010 v k.ú. Pøíluky u Zlína
VYZ
210100095
S00JP00K314U
25582551
100019
KISS Publikum, a.s.
25.01.2010
25.01.2010
57 960,00 CZK
0,00
2010006
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
01.02.2010
08.02.2010
2 780,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy za vysílání v rádiu Publikum - OK
FAK
210100096
S00JP00K31LH
25578570
0,00
2 780,00
-2 780,00
15.02.2010
pracovní odìvy, pracovní rukavice - OMZ
FAK
210100097
S00JP00K31KM
47901519
2100051
Pohøebnictví Zlín, spol.
26.01.2010
0,00
27.02.2010
5 960,00
5 960,00 CZK
-5 960,00
0,00
01.02.2010
Kremace pana Antonína Kozla, který zemøel dne 16.
FAK
210100098
S00JP00K31IW
65401875
5600100139
DILIA, divadelní, literár
25.01.2010
0,00
08.02.2010
2 877,80
2 877,80 CZK
-2 877,80
0,00
09.02.2010
autor. odmìna za poskytování rozmnožovacích služeb
FAK
210100099
S00JP00K31DL
60747889
20100026
PETAS Petøík, s.r.o.
27.01.2010
0,00
10.02.2010
1 519,00
1 519,00 CZK
-1 519,00
0,00
10.02.2010
oprava topení v budovì MMZ na ul. L. Váchy 602 ve
FAK
210100100
S00JP00K31CQ
60747889
20100025
PETAS Petøík, s.r.o.
27.01.2010
0,00
10.02.2010
6 474,00
6 474,00 CZK
-6 474,00
0,00
10.02.2010
oprava pojistného ventilu ve výmìník. stanici v ob
FAK
210100101
S00JP00K31BV
60747889
20100027
PETAS Petøík, s.r.o.
27.01.2010
0,00
10.02.2010
2 556,00
2 556,00 CZK
-2 556,00
0,00
10.02.2010
oprava termohlavic ventilù ÚT v budovì MMZ, nám. M
FAK
210100102
S00JP00K31FB
40942040
1010013
SHOCart spol.s r.o.
26.01.2010
0,00
02.02.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
11.02.2010
mapový výøez - Zlín a okolí - OŽPaZ
FAK
210100103
S00JP00K3195
68040181
1002
Páník Ivan, Agentura C+
25.01.2010
0,00
10.02.2010
4 000,00 CZK
4 000,00
-4 000,00
03.02.2010
10 243,20 CZK
0,00
10.02.2010
úprava uživatelských programù v prostøedí MS Excel
FAK
210100104
S00JP00K31EG
60711086
10090001
Technické služby Zlín,s.r
01.01.2010
0,00
0,00
10 243,20
-10 243,20
18.02.2010
1.1.2010 - akce "Silvestr 2009" - OKP
práce velkého a malého zametacího vozu a vybírání
cena dle ceníku TS Zlín, s.r.o
FAK
210100105
S00JP00K31O2
60711086
10130010
Technické služby Zlín,s.r
19.01.2010
0,00
20.02.2010
111 120,00
111 120,00 CZK
-111 120,00
0,00
22.02.2010
demontáž vánoèních ozdob - OD
FAK
210100106
S00JP00K31N7
42341213
201001
Martinec Pavel
14.01.2010
0,00
13.02.2010
5 645,00 CZK
5 645,00
-5 645,00
26.02.2010
15 172,00 CZK
0,00
16.02.2010
výroba polic na šanony, oprava psacího stolu
FAK
210100107
S00JP00K31U8
25307177
100059
PROFIRE s.r.o.
27.01.2010
0,00
15 172,00
-15 172,00
05.02.2010
5 000,00 CZK
0,00
25.02.2010
oprava hasících pøístrojù a bezpeènost. znaèení pr
FAK
210100108
S00JP00K31PX
60749032
1490000110
SINGUL,v.o.s.
01.02.2010
0,00
5 000,00
-5 000,00
26.02.2010
360 000,00 CZK
0,00
15.02.2010
nájem pozemku dìtského høištì - OMZ
FAK
210100109
S00JP00K31RN
60739959
210005
ENVIprojekt s.r.o.
15.01.2010
0,00
360 000,00
-360 000,00
0,00
01.03.2010
zpracování Studie proveditelnosti optimalizace odp
FAK
210100110
S00JP00K31WY
42340802
10003
KKS, spol. s r.o.
29.01.2010
0,00
Opìrná zeï - ul. Hradská - stavební práce
FAK
210100111
28.02.2010
622 805,00
622 805,00 CZK
-622 805,00
0,00
26.02.2010
-
S00JP00K31YO
68121385
22010
Šubík Radoslav
01.02.2010
0,00
15.03.2010
14 000,00 CZK
14 000,00
-14 000,00
08.02.2010
3 267,84 CZK
0,00
12.03.2010
výkon tech. dozoru investora na stavbì "Kanalizace
FAK
210100112
S00JP00K325I
45331081
3810004564
Sdružení obèanù EXODUS
29.01.2010
0,00
3 267,84
-3 267,84
11.02.2010
41 250,00 CZK
0,00
05.02.2010
psací a kanceláøské potøeby - OS
FAK
210100113
S00JP00K32T6
71007407
210002
Mateøská škola M. Knesla
01.01.2010
0,00
41 250,00
-41 250,00
05.02.2010
3 360,00 CZK
0,00
10.02.2010
mzdové náklady na plat kuchaøky zajiš•ující stravo
FAK
210100114
S00JP00K32SB
46345191
01310
STaDO s.r.o.
26.01.2010
0,00
3 360,00
-3 360,00
0,00
05.02.2010
proèištìní støešních vpustí a úklid snìhu ze støec
FAK
210100115
S00JP00K32XM
71464794
2010014
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.01.2010
0,00
03.03.2010
3 750,00
3 750,00 CZK
-3 750,00
0,00
01.03.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 v lednu 20
FAK
210100116
S00JP00K32YH
71465456
2010009
Židlík Radek-advokát
01.01.2010
0,00
02.03.2010
8 625,00
8 625,00 CZK
-8 625,00
0,00
02.03.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za leden 2
FAK
210100117
S00JP00K32ZC
26936186
100312
MNO-Polášek,s.r.o.
01.02.2010
0,00
28.02.2010
4 468,00 CZK
4 468,00
-4 468,00
10.02.2010
16 200,00 CZK
0,00
24.02.2010
barvy, štìtce, tmely - OMZ
FAK
210100118
S00JP00K335B
28281781
2010005
GEOZET s.r.o.
27.01.2010
0,00
16 200,00
-16 200,00
0,00
10.02.2010
vyhotovení geom. plánù v k.ú. Lužkovice pro vyznaè
VYZ
210100119
S00JP00K334G
26436264
3121200433
Pražská vydavatelská spol
26.01.2010 26.01.2010 17.02.2010
100002
Karel Rabel
28.01.2010
312,00 CZK
0,00
vyúètování titulu Méïa Pusík, Rehab. stacionáø, Žl
FAK
210100120
S00JP00K3300
48477192
0,00
13.02.2010
2 965,00
2 965,00 CZK
-2 965,00
0,00
10.02.2010
28.1.2010 - obìdy na jednání ZMZ
odpovìdná osoba: M. Novosadová
FAZ
210100121
S00JP00K331V
00499153
1500096510
ECONOMIA a.s.
01.01.2010
0,00
10.02.2010
1 176,00
1 176,00 CZK
-1 176,00
0,00
09.02.2010
záloha - pøedplatné èasopisu Moderní obec na r. 20
FAK
210100122
S00JP00K33K8
64949681
5400746730
T-Mobile Czech Republic a
28.01.2010
0,00
IPW USB Modem 872
FAK
210100123
11.02.2010
2,00
2,00 CZK
-2,00
0,00
04.02.2010
- MP
S00JP00K33L3
12221066
1227
Klesný Rudolf
02.02.2010
0,00
12.02.2010
10 858,00
10 858,00 CZK
-10 858,00
0,00
10.02.2010
baterie - MP
FAK
210100124
S00JP00K33NT
27728251
100100012
NEW ARTEPP Zlín s.r.o.
01.02.2010
0,00
vestavba do vozidla VW Transporter 3Z7 6020
FAK
210100125
S00JP00K33OO
09.02.2010
28 080,00
28 080,00 CZK
-28 080,00
0,00
05.02.2010
-M
64463231
0310
Mikulèík Bøetislav
01.02.2010
0,00
12.02.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
10.02.2010
praní prádla v lednu 2010 - MP
FAK
210100126
S00JP00K33PJ
18757731
100009
TREXIM VT, spol. s r. o.
02.02.2010
0,00
04.02.2010
27 921,00 CZK
27 921,00
-27 921,00
01.02.2010
2 868,00 CZK
0,00
08.02.2010
výpoèet. technika, spotøební materiál, tonery - MP
FAK
210100127
S00JP00K33MY
25559117
210011071
Autoal Czech ,s.r.o.
27.01.2010
0,00
2 868,00
-2 868,00
0,00
04.02.2010
demontáž a montáž GPS jednotky - MP
FAK
210100128
S00JP00K34FQ
47913797
2101200114
KILI,s.r.o.
01.02.2010
0,00
28.02.2010
97 500,00 CZK
97 500,00
-97 500,00
28.02.2010
1 080,00 CZK
0,00
25.02.2010
pøekližka oboustrannì vodovzdorná bøíza - OMZ
FAK
210100129
S00JP00K349K
27678679
010018
Richard Holotík s.r.o.
01.02.2010
0,00
1 080,00
-1 080,00
0,00
24.02.2010
štìrk - oMZ
FAK
210100130
S00JP00K3454
60747218
30150168
ANC FOD, s.r.o.
01.02.2010
0,00
OL B4 mazivo
FAK
S00JP00K3449
46994173
310020
HCM Autoservis s.r.o.
01.02.2010
0,00
FAK
1 976,00 CZK
1 976,00
-1 976,00
08.02.2010
10 229,00 CZK
0,00
15.02.2010
- OMZ
210100131
náhradní díly
05.02.2010
10 229,00
-10 229,00
0,00
15.02.2010
- OMZ
210100132
S00JP00K33R9
10573321
1001225
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
29.01.2010
0,00
28.02.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
24.02.2010
kontrola zaøízení EZS v období 1/2010, Støedisko v
DOB
210100133
S00JP00K33XF
28085400
3160004260
E.ON Distribuce, a.s.
01.01.2010
14 627,00
02.02.2010
0,00
14 627,00 CZK
14 627,00
0,00
21.01.2010
dobropis - pøeložka sloupu NN - Lužkovice - vyúèto
FAK
210100134
S00JP00K343E
26283221
2010001
SKAVO spol. s.r.o.
20.01.2010
0,00
oprava kanalizace na ul. Zlínská
FAK
210100135
03.02.2010
49 871,00 CZK
49 871,00
-49 871,00
28.02.2010
6 984,00 CZK
0,00
16.02.2010
- OD
S00JP00K348P
13657046
201000104
Zdenìk Malota - STUDIO IM
30.01.2010
0,00
6 984,00
-6 984,00
27.02.2010
29 692,00 CZK
0,00
25.02.2010
papírové obaly na šátky urèené k reprezentaci mìst
FAK
210100136
S00JP00K34C5
47906413
1010110078
AUTOKOM, spol. s r.o.
28.01.2010
0,00
oprava vozidla Praga PV3 -S
FAK
210100137
29 692,00
-29 692,00
09.02.2010
3 300,00 CZK
0,00
01.03.2010
- OKØ
S00JP00K34BA
25081152
10003424
ROSANA, spol. s r.o.
26.01.2010
0,00
3 300,00
-3 300,00
0,00
15.02.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda nápoj.automaty 1/20
FAK
210100138
S00JP00K34D0
26309581
20100057
ERISERV, spol. s r.o.
01.02.2010
0,00
03.03.2010
7 800,00
7 800,00 CZK
-7 800,00
0,00
01.03.2010
zajištìní provozu, údržby a servisu systému poboè.
FAK
210100139
S00JP00K34HG
13089315
210
Doèkalová Ivana
28.01.2010
0,00
15.02.2010
1 200,00
1 200,00 CZK
-1 200,00
0,00
15.02.2010
28.1.2010 - setkání ZMZ se zástupkynìmi Aerobik kl
pøedání 5 ks kytic - primátorka
odpovìdná osoba: R. Kratochvílová
FAK
210100140
S00JP00K34LW
75252368
201002
Pavla Ostrèilíková
01.02.2010
0,00
granule pro psy
FAK
2 724,00
2 724,00 CZK
-2 724,00
0,00
25.02.2010
- MP
210100141
S00JP00K34K1
44640382
6581
M.Svítilová
02.02.2010
0,00
VW Transporter 3Z7 6020
FAK
01.03.2010
210100142
26.01.2010
2 650,00
2 650,00 CZK
-2 650,00
0,00
08.02.2010
- MP
S00JP00K34J6
61722316
032009
Dobeš Vladislav
02.02.2010
0,00
16.02.2010
7 776,00
7 776,00 CZK
-7 776,00
0,00
15.02.2010
kanceláøské køeslo + doplòky - MP
FAK
210300095
S00JP00K346Z
18152856
2010013
PATRICK s.r.o.
01.02.2010
0,00
náhr. díly
FAK
03.03.2010
1 511,00
1 511,00 CZK
-1 511,00
0,00
01.03.2010
- OMZ
210100144
S00JP00K350M
25533673
131000732
TC servis, s.r.o.
31.01.2010
0,00
04.03.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
02.03.2010
telekomunikaèní služby za 01/2010, Støedisko volné
FAK
210100145
S00JP00K34X8
25322478
3001533
AVONET, s.r.o.
31.01.2010
0,00
Internet Fibre Premium za 01/2010
FAK
210100146
60730153
1070100
Dopravní spoleènost Zlín-
01.02.2010
0,00
FAK
210100147
31 376,00 CZK
31 376,00
-31 376,00
18.02.2010
5 640,00 CZK
0,00
10.02.2010
- OIS
S00JP00K3542
èasové jízdenky MHD pro r.2010
12.02.2010
5 640,00
-5 640,00
12.02.2010
17 040,00 CZK
0,00
16.02.2010
- OVS
S00JP00K34TS
10573321
1001241
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
29.01.2010
0,00
17 040,00
-17 040,00
0,00
15.02.2010
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MMZ
FAK
210100148
S00JP00K35NF
60711086
10040032
Technické služby Zlín,s.r
27.01.2010
0,00
16.02.2010
42 949,50
42 949,50 CZK
-42 949,50
0,00
15.02.2010
sbìr, svoz a zpracování vánoèních stromkù - OŽPaZ
FAK
210100149
S00JP00K35OA
60711086
10070069
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
02.03.2010
432,58
432,58 CZK
-432,58
0,00
25.02.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 01/2010
FAK
210100150
S00JP00K35RV
49475592
0002
Martínek Pavel
01.02.2010
0,00
zámeènické výrobky - konzoly
- OMZ
15.02.2010
99 255,00
99 255,00 CZK
-99 255,00
0,00
04.03.2010
FAK
210100151
S00JP00K35VB
45331081
3810004459
Sdružení obèanù EXODUS
01.02.2010
0,00
07.02.2010
33 052,44
33 052,44 CZK
-33 052,44
0,00
15.02.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100152
S00JP00K36CR
25322478
3002435
AVONET, s.r.o.
01.02.2010
0,00
12.02.2010
442,00
442,00 CZK
-442,00
0,00
15.02.2010
Internet ADSL Standard za 01/2010 - MP
FAK
210100153
S00JP00K36BW
62181581
20100106
Oliviera Fuksová
01.03.2010
0,00
05.03.2010
712,00
712,00 CZK
-712,00
0,00
01.03.2010
mytí vozidel za 01/2010 - MP
FAK
210100154
S00JP00K36A1
12562581
2010514
A-plus sdružení podnikate
03.02.2010
0,00
19.02.2010
2 400,00
2 400,00 CZK
-2 400,00
0,00
17.02.2010
aktualizace programu KAULÍ - MP
FAK
210100155
S00JP00K36TE
48532967
1020368
EURO CAR Zlín s.r.o.
01.03.2010
0,00
oprava vozidla 3Z34622
FAK
210100156
07.03.2010
6 357,00
6 357,00 CZK
-6 357,00
0,00
04.03.2010
- MP
S00JP00K36DM
60701552
210053
SOPHICS spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
04.03.2010
1 500,00 CZK
1 500,00
-1 500,00
08.02.2010
77 476,00 CZK
0,00
01.03.2010
internetové služby za 01/2010 - MP
FAZ
210100157
S00JP00K365Q
67694128
12006
Krajèo Richard
01.02.2010
0,00
77 476,00
-77 476,00
0,00
09.02.2010
záloha na vystoupení skupiny Kryštof - "Vyhlášení
FAK
210100158
S00JP00K3696
49445715
2100054
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
03.02.2010
0,00
17.02.2010
19 690,00
19 690,00 CZK
-19 690,00
0,00
02.03.2010
zasí•ování Sportovní haly Zelené - OŠZMaTV
FAK
210100159
S00JP00K36N8
47903783
2010700275
GORDIC spol. s r.o.
05.02.2010
0,00
drobný materiál - PID bílý
FAK
210100160
19.02.2010
44 400,00 CZK
44 400,00
-44 400,00
18.02.2010
9 453,00 CZK
0,00
17.02.2010
- OIS
S00JP00K36V4
26824043
7100310
Most pomoci s.r.o.
04.02.2010
0,00
9 453,00
-9 453,00
0,00
01.03.2010
pracovní pomùcky pro veøejnou službu - OMZ
FAK
210100161
S00JP00K36O3
40764788
6960168640
Messer Technogas s.r.o.
01.02.2010
0,00
20.02.2010
937,44
937,44 CZK
-937,44
0,00
01.03.2010
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
210200395
S00JP00K332Q
18152856
2010012
PATRICK s.r.o.
29.01.2010
0,00
servis rozbrušovací a motorové pily - OKØ
08.02.2010
854,00
854,00 CZK
-854,00
0,00
11.02.2010
FAK
210100163
S00JP00K35YW
65827392
12010
Dvorský Dušan
01.02.2010
0,00
01.03.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
15.02.2010
7 733,00 CZK
0,00
25.02.2010
oprava omítek a vymalování ve sklepì objektu SMZ n
FAK
210100164
S00JP00K3708
60711086
10040031
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
7 733,00
-7 733,00
0,00
15.02.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za leden 2010 - OŽPaZ
FAK
210100165
S00JP00K36ZK
60711086
10040030
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
15.02.2010
1 848 528,00
1 848 528,00 CZK
-1 848 528,00
0,00
15.02.2010
sbìr, svoz a zpracování smìsného komunál. odpadu z
FAK
210100166
S00JP00K36EH
60715286
100091
CROSS Zlín, s.r.o.
01.02.2010
0,00
08.03.2010
53 160,00 CZK
53 160,00
-53 160,00
04.03.2010
2 517,30 CZK
0,00
10.03.2010
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení ryc
FAK
210100167
S00JP00K374O
004430
Bruno Nebelung
56511
semena kvìtin - letnièky
FAK
210100168
01.02.2010
0,00
2 517,30
-2 517,30
07.03.2010
39 600,00 CZK
0,00
01.03.2010
- OMZ
S00JP00K37BP
26294397
210001
LXP s.r.o.
05.02.2010
0,00
39 600,00
-39 600,00
18.02.2010
2 940,00 CZK
0,00
05.03.2010
zpracování prùzkumu bezpeènosti u obyvatel Zlína p
FAK
210200452
S00JP00K36H2
27399508
10901577
XERTEC, a.s.
03.02.2010
0,00
2 940,00
-2 940,00
0,00
16.02.2010
etiket.štítky 2000 ks do frankovacího stroje Frama
VYZ
210100170
S00JP00K37DF
25354671
635001394
ANAG, spol. s r. o.
01.02.2010
24.02.2010
828,00 CZK
93000006
Svatava Nováèková-knihkup
08.02.2010
22.02.2010
1 156,00 CZK
0,00
Vyúètování pøedplatného èasopisu Mzdová úèetní 201
FAK
210100171
S00JP00K37EA
13657062
0,00
1 156,00
-1 156,00
22.02.2010
18 960,00 CZK
0,00
22.02.2010
Nákup knih - Abeceda mzdové úèetní, Roèní zúètován
FAK
210100172
S00JP00K37OW
26128233
1090834
RENTEL a.s.
08.02.2010
0,00
18 960,00
-18 960,00
0,00
18.02.2010
Zpøístupnìní e-learningového kurzu Vstupní vzdìláv
FAK
210100173
S00JP00K37N1
26276682
411090067
SPBAZ, družstvo
01.02.2010
0,00
stoèné, užívání neveøejné kanalizace
FAK
210100174
24.02.2010
82 952,00
82 952,00 CZK
-82 952,00
0,00
03.06.2010
- OD
S00JP00K37G0
60581531
119
Dvorníková Michaela
01.02.2010
0,00
15.02.2010
440,00
440,00 CZK
-440,00
0,00
16.02.2010
èištìní kobercù v obøadní síni MMZ Zlín - OVS
FAK
210100175
S00JP00K37RH
26509491
101000094
CPSystem a.s.
08.02.2010
18.02.2010
2 750,00 CZK
0,00
0,00
Nobo Shark + dárek popisovaèe a blok
FAK
210100176
2 750,00
-2 750,00
15.02.2010
- OŽPaZ
S00JP00K385C
25322478
3002576
AVONET, s.r.o.
01.02.2010
0,00
12.02.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
15.02.2010
Internet Home Fl za 01/2010 - OŠZMaTV
FAK
210100177
S00JP00K3867
25318187
1000798
Wimers Zlín v.o.s.
09.02.2010
0,00
19.02.2010
733,00
733,00 CZK
-733,00
0,00
15.02.2010
Toner HP CB436A - OŠZMaTV
FAK
210100178
S00JP00K38CD
42620422
12010
Navrátil Vladimír
01.02.2010
0,00
15.03.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
15.03.2010
zpracování požárnì bezpeènost. øešení stavby "Kult
FAK
210100179
S00JP00K38FY
45675562
2010001
Husovský Jiøí
01.02.2010
0,00
vypracování znaleckého posudku è. 976-01/10
FAK
210100180
S00JP00K38E3
25.02.2010
3 600,00 CZK
3 600,00
-3 600,00
17.02.2010
90 000,00 CZK
0,00
25.02.2010
26907241
10500050
CENTROPROJEKT a.s.
01.02.2010
0,00
90 000,00
-90 000,00
0,00
16.02.2010
zastávka MHD - Medková, Štípa - projektová dokumen
FAK
210100181
S00JP00K38JE
75800128
1000003
Janský Pavel
01.02.2010
0,00
14.02.2010
16 500,00 CZK
16 500,00
-16 500,00
28.01.2010
5 290,50 CZK
0,00
01.03.2010
oprava, dodání a montáž ND na vozidlo TOYOTA HILUX
FAK
210100182
S00JP00K38MZ
75800128
1000006
Janský Pavel
01.02.2010
0,00
5 290,50
-5 290,50
0,00
01.03.2010
oprava, dodání a montáž ND na vozidlo VW Golf - OM
FAK
210100183
S00JP00K38OP
25319256
2010015
KAROP, s.r.o.
01.02.2010
0,00
oprava vozidla Ford Fiesta Z4 3005
FAK
210100184
09.03.2010
2 140,00
2 140,00 CZK
-2 140,00
0,00
09.03.2010
- MP
S00JP00K38PK
25319256
2010004
KAROP, s.r.o.
01.02.2010
0,00
23.02.2010
3 631,00
3 631,00 CZK
-3 631,00
0,00
18.02.2010
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3005 - MP
FAK
210100185
S00JP00K38RA
63490901
100100069
BLAPIC s.r.o.
01.02.2010
0,00
havarijní èištìní odpadu tlakovým vozem
FAK
210100186
S00JP00K38S5
14.02.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
16.02.2010
- MP
25318187
1000732
Wimers Zlín v.o.s.
25.02.2010
0,00
15.02.2010
427,00
427,00 CZK
-427,00
0,00
16.02.2010
kanceláøské potøeby - MP
FAK
210100187
S00JP00K38VQ
25864033
3010022
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
05.02.2010 05.02.2010 19.02.2010
3 140,00 CZK
0,00
0,00
3 140,00
-3 140,00
17.02.2010
turistické známky VK 2010, valašský pas pro prodej
FAK
210100188
S00JP00K38WL
47901519
2100092
Pohøebnictví Zlín, spol.
08.02.2010
0,00
12.03.2010
7 000,00
7 000,00 CZK
-7 000,00
0,00
15.02.2010
Kremace pana Vladimíra Hrdiny, který zemøel dne 3
FAK
210200483
S00JP00K38IJ
49445715
2100060
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
09.02.2010
0,00
23.02.2010
1 476,00
1 476,00 CZK
-1 476,00
0,00
18.02.2010
Nákup pøepínaèù - Aten 2port KVM - OIS
FAK
210100190
S00JP00K3C7A
42341213
201004
Martinec Pavel
08.02.2010
0,00
oprava nábytku
VYZ
01.03.2010
5 414,00 CZK
5 414,00
-5 414,00
0,00
01.03.2010
- OŠZMaTV
210100191
S00JP00K21FO
46345191
02010
STaDO s.r.o.
08.02.2010
18.02.2010
100 000,00 CZK
0,00
2102801
Stanix Projekt s.r.o.
01.02.2010
12.02.2010
19 987,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy za opravu sociálního zaøízení v MŠ Š
FAK
210100192
S00JP00K21GJ
28252217
0,00
19 987,00
-19 987,00
01.03.2010
6 720,00 CZK
16.02.2010
úklid snìhu ze støechy Velkého kina - ORIA
FAK
210100193
S00JP00K21KZ
51111201
2410
Fišer Pavel
01.02.2010
0,00
6 720,00
-6 720,00
0,00
25.02.2010
právní služby za 01/2010 - OP
úèast na jednání vìøitelského výboru KS-Carioca,s.
FAK
210100194
S00JP00K21MP
15049248
1000386
GEOVAP, spol. s r.o.
01.02.2010
0,00
07.03.2010
9 785,52
9 785,52 CZK
-9 785,52
0,00
03.03.2010
Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP
FAK
210100195
S00JP00K21Q5
60730153
1070153
Dopravní spoleènost Zlín-
08.02.2010
0,00
26.02.2010
286,00
286,00 CZK
-286,00
0,00
23.02.2010
8.2.2010 - Veøejné setkání s obèany - Podhoøí, výl
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210100196
S00JP00K21OF
47114983
5133902021
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.02.2010
0,00
24.02.2010
570,00
570,00 CZK
-570,00
0,00
04.03.2010
QCA - pro ovìøení el. podpisu zamìstnance - 1x OSV
pro MITS, p. Vejmìlek
FAK
210100197
S00JP00K21NK
15049248
1000354
GEOVAP, spol. s r.o.
01.02.2010
0,00
07.03.2010
47 370,00 CZK
47 370,00
-47 370,00
21.02.2010
1 986,00 CZK
0,00
03.03.2010
technická podpora modulù CityWare za 01/2010 - O
FAK
210100198
S00JP00K22I2
46345191
02110
STaDO s.r.o.
11.02.2010
0,00
1 986,00
-1 986,00
0,00
18.02.2010
výmìna zámku ve vstup. dveøích a drobné opravy v r
FAK
210100199
S00JP00K21TQ
18152856
2010018
PATRICK s.r.o.
10.02.2010
0,00
20.02.2010
2 099,00 CZK
2 099,00
-2 099,00
24.02.2010
15 996,00 CZK
0,00
23.02.2010
pøilba Advance - OKØ
FAK
210100200
S00JP00K21SV
26903083
101459
ELPO systém s.r.o.
10.02.2010
0,00
oprava el. topení na HZ v Jaroslavicích
FAK
210100201
S00JP00K21R0
FAZ
210200435
-15 996,00
0,00
23.02.2010
- OKØ
12221066
1237
Klesný Rudolf
10.02.2010
0,00
pìtizásuvka s ochr. proti pøepìtí
15 996,00
24.02.2010
440,00
440,00 CZK
-440,00
0,00
24.02.2010
- OKØ
S00JP00K35TL
68994443
203
Ing.Helena Lhotová
01.02.2010
0,00
23.02.2010
4 470,00
4 470,00 CZK
-4 470,00
0,00
17.02.2010
Zálohová úhrada vložného na školení - Praktické pø
FAK
210100203
S00JP00K235O
47114983
5133919421
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
05.02.2010
0,00
25.02.2010
454,00
454,00 CZK
-454,00
0,00
25.02.2010
uveøejnìní informací v infor. systému centrální ad
FAK
210100204
S00JP00K22YU
28252217
2102802
Stanix Projekt s.r.o.
08.02.2010
0,00
25.02.2010
21 168,00 CZK
21 168,00
-21 168,00
25.02.2010
9 480,00 CZK
0,00
24.02.2010
úklid snìhu ze støechy Velkého kina Zlín - ORIA
FAK
210100205
S00JP00K22ZP
60730153
1070145
Dopravní spoleènost Zlín-
08.02.2010
0,00
9 480,00
-9 480,00
22.02.2010
29 070,00 CZK
0,00
23.02.2010
pøenosné kupóny MHD roèní - pásmo ABC - OŽ
FAK
210100206
S00JP00K22XZ
12221481
1001
Jiøí Matúš, ing.
01.02.2010
0,00
29 070,00
-29 070,00
0,00
23.02.2010
vypracování projekt. dokumentace stavby pøechodù a
FAK
210100207
S00JP00K22W4
60711086
10110002
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
18.02.2010
108 776,40
108 776,40 CZK
-108 776,40
0,00
23.02.2010
svislé dopravní znaèení za 01/2010 - OD
FAK
210100208
S00JP00K38UV
61859869
0229609342
Generali Pojiš•ovna a.s.
01.02.2010
0,00
20.02.2010
51 024,00
51 024,00 CZK
-51 024,00
0,00
17.02.2010
skupinové úrazové pojištìní za období 23.12.2009-2
FAK
210100209
S00JP00K236J
49613791
10200038
XENA Praha s.r.o.
10.02.2010
0,00
24.02.2010
28 032,00
28 032,00 CZK
-28 032,00
0,00
18.02.2010
odìvy dle výstrojního øádu - MP
FAK
210100210
S00JP00K230D
60711086
10090003
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
12.03.2010
936,00
936,00 CZK
-936,00
0,00
10.03.2010
vývoz odpad. košù za 01/2010 - OMZ
FAK
210100211
S00JP00K2394
46992308
9003067
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.02.2010
0,00
27.02.2010
4 606,00
4 606,00 CZK
-4 606,00
0,00
24.02.2010
tiskárna HP LaserJet P1505 - OIS
FAK
210100212
S00JP00K2389
46992308
9003066
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.02.2010
0,00
27.02.2010
4 606,00 CZK
4 606,00
-4 606,00
10.03.2010
10 228,00 CZK
0,00
24.02.2010
tiskárna HP LaserJet P1505 - OIS
FAK
210100213
S00JP00K237E
46992308
9003122
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
08.02.2010
0,00
10 228,00
-10 228,00
06.03.2010
5 392,00 CZK
0,00
08.03.2010
Nákup PC HP Compaq 6000 - OIS
FAK
210100214
S00JP00K23H0
46992308
9003070
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.02.2010
0,00
monitor NEC LCD 22 "
FAK
210100215
5 392,00
-5 392,00
0,00
03.03.2010
- OIS
S00JP00K23LG
46992308
9003106
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.02.2010
0,00
10.03.2010
8 981,00
8 981,00 CZK
-8 981,00
0,00
08.03.2010
Materiál na opravy - pozáruèní servis za 01/2010 FAK
210100216
S00JP00K23N6
25318187
1000841
Wimers Zlín v.o.s.
11.02.2010
0,00
21.02.2010
3 919,00
3 919,00 CZK
-3 919,00
0,00
18.02.2010
recyklace - tonery HP CB532A , CB533A - ORIA
FAK
210200520
S00JP00K234T
26225751
21000563
Svoboda a Bøezík-peèivo s
10.02.2010
0,00
25.02.2010
2 630,00
2 630,00 CZK
-2 630,00
0,00
23.02.2010
peèivo na zah. výstavy 200 dm2 vzduchu konané v Kr
FAK
210100218
S00JP00K246C
10573321
1002125
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
08.02.2010
0,00
25.02.2010
7 169,00 CZK
7 169,00
-7 169,00
05.03.2010
12 650,00 CZK
0,00
22.02.2010
oprava EZS, dodávka a montáž tísòového tlaèítka pr
FAK
210100219
S00JP00K242W
00006963
90016
Pracovištì ÈSSZ Brno
01.02.2010
0,00
12 650,00
-12 650,00
0,00
03.03.2010
nájem nebytových prostor l.Q.2010 v budovì na tø.
FAK
210100220
S00JP00K23XS
46992308
9003152
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
10.02.2010
0,00
13.03.2010
10 949,00
10 949,00 CZK
-10 949,00
0,00
10.03.2010
Nákup tiskárny HP LaserJet P2055dn - OIS
FAK
210100221
S00JP00K23WX
46992308
9003153
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
10.02.2010
0,00
13.03.2010
10 949,00 CZK
10 949,00
-10 949,00
10.03.2010
2 400,00 CZK
0,00
10.03.2010
Tiskárna HP LaserJet P2055 dn - OIS
FAK
210100222
S00JP00K23ZI
26271044
1005000009
GB-geodezie,spol.s r.o.
10.02.2010
0,00
2 400,00
-2 400,00
0,00
17.03.2010
geom. plán na dìlení pozemkù k.ú. Jaroslavice-star
FAK
210100223
S00JP00K23YN
76532232
012010
Vladyka Zdenìk
12.02.2010
0,00
12.03.2010
19 980,00
19 980,00 CZK
-19 980,00
0,00
17.03.2010
projektová dokumentace pro akci "Zpevnìní plochy u
FAK
210100224
S00JP00K24F3
18152856
2010019
PATRICK s.r.o.
12.02.2010
0,00
22.02.2010
979,00
979,00 CZK
-979,00
0,00
18.02.2010
shrnovaè na sníh - MP
FAK
210200574
S00JP00K24GY
28988230
100056
Aliaves & Co., a.s.
01.02.2010
0,00
28.02.2010
3 740,00
3 740,00 CZK
-3 740,00
0,00
15.02.2010
Úèast na semináøi "Výkon samosprávy v praxi " - In
FAK
210100226
S00JP00K24E8
25623290
10003329
SOFTCOM GROUP, spol. s r.
01.03.2010
0,00
12.03.2010
6 777,00 CZK
6 777,00
-6 777,00
17.03.2010
447 741,00 CZK
0,00
09.03.2010
výpoèetní technika, materiál na údržbu výpoèetní t
FAK
210100227
S00JP00K25MX
28342038
2010001
Nemovitosti mìsta Zlína
01.02.2010
0,00
447 741,00
-447 741,00
0,00
15.03.2010
nájem nemovitostí za I. pol. 2010 dle pøílohy è.
FAK
210100228
S00JP00K25NS
28342038
2010002
Nemovitosti mìsta Zlína
15.02.2010
0,00
17.03.2010
62 711,00
62 711,00 CZK
-62 711,00
0,00
15.03.2010
nájem za I. pol. 2010 dle pøílohy è. 2 Smlouvy o n
FAK
210100229
S00JP00K25ON
006232
Bruno Nebelung
56511
01.02.2010
0,00
13.03.2010
574,67
574,67 CZK
-574,67
0,00
10.03.2010
semena kvìtin - letnièky - OMZ
FAK
210100230
S00JP00K25E1
60734485
100031
S-projekt plus, a.s.
11.02.2010
0,00
02.03.2010
19 920,00
19 920,00 CZK
-19 920,00
0,00
02.03.2010
nasvìtlení dvou pøechodù - ul. Sokolská - OD
FAK
210100231
S00JP00K25D6
60711086
10110005
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
23.02.2010
325,00
325,00 CZK
-325,00
0,00
25.02.2010
umístìní posypové bedny na ul. Obeciny XII na 01/2
FAK
210100232
S00JP00K25CB
60711086
10100023
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
14.02.2010
2 380 400,00
2 380 400,00 CZK
-2 380 400,00
0,00
25.02.2010
zimní údržba za 01/2010 - OD
FAK
210100233
S00JP00K25BG
60711086
10090002
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
14.02.2010
402 216,00
402 216,00 CZK
-402 216,00
0,00
25.02.2010
èištìní mìsta za 01/2010 -OD
FAK
210100234
S00JP00K25AL
60711086
10130006
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
10.03.2010
3 840,00
3 840,00 CZK
-3 840,00
0,00
10.03.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 01/2010 -OD
FAK
210100235
S00JP00K259Q
60711086
10130015
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
14.02.2010
369 619,20
369 619,20 CZK
-369 619,20
0,00
25.02.2010
údržba a provozù svìtelných køižovatek za 01/2010
FAK
210100236
S00JP00K258V
60711086
10130013
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
14.02.2010
2 057 636,16
2 057 636,16 CZK
-2 057 636,16
0,00
25.02.2010
provoz VO za 01/2010 - OD
FAK
210100237
S00JP00K2570
60711086
10130012
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
02.03.2010
131 115,12
131 115,12 CZK
-131 115,12
0,00
02.03.2010
údržba a provoz VO za mìsíc leden 2010 - OD
FAK
210100238
S00JP00K2565
60711086
10130014
Technické služby Zlín,s.r
01.02.2010
0,00
02.03.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
02.03.2010
nemìøené odbìry za 01/2010 - OD
FAK
210100239
S00JP00K25GR
26276682
433090004
SPBAZ, družstvo
01.02.2010
2010009
Šnyrych Vítìzslav
11.02.2010
25.02.2010
240 007,00 CZK
22.02.2010
40 000,00 CZK
-240 007,00
pøef. úklidových služeb, údržby elektroinstalace,
FAK
210100240
S00JP00K25XE
62345451
0,00
40 000,00
-40 000,00
28.02.2010
1 529,00 CZK
0,00
22.02.2010
pronájem videoprojekèní techniky, zpracování a výr
FAZ
210100241
S00JP00K25L2
63077639
2700106935
Wolters Kluwer ÈR, a.s.
01.02.2010
0,00
1 529,00
-1 529,00
0,00
22.02.2010
pøedplatné èasopisu UNES na r. 2010 - OE
FAK
210100242
S00JP00K25R8
70268282
210005
Gahurová Miroslava
12.02.2010
0,00
12.03.2010
1 188,00
1 188,00 CZK
-1 188,00
0,00
10.03.2010
výroba razítka - p. Lukešová, OE
FAK
210100243
S00JP00K25PI
10032045
22100323
Pavera Antonín
12.02.2010
0,00
27.02.2010
465,00
465,00 CZK
-465,00
0,00
22.02.2010
publikace "DPH u územnì samospráv. celkù od r. 201
FAK
210100244
S00JP00K25Z4
28305795
20100017
PWS Plus s.r.o.
12.02.2010
0,00
vozidlová radiostanice Motorola
FAK
210100245
26.02.2010
88 752,00 CZK
88 752,00
-88 752,00
24.02.2010
6 800,00 CZK
0,00
22.02.2010
- MP
S00JP00K260S
86593315
201000109
JUDr.Jaroslava Vodièková
01.02.2010
0,00
6 800,00
-6 800,00
26.02.2010
19 893,00 CZK
0,00
22.02.2010
publikace "Soubory otázek ke zkoušce strážníka" k
FAK
210100246
S00JP00K26C4
46345191
02510
STaDO s.r.o.
16.02.2010
0,00
havarijní oprava odpad. a vodovod. potrubí , MŠ Dì
19 893,00
-19 893,00
0,00
25.02.2010
FAK
210100247
S00JP00K26B9
71009396
3105101766
Zdravotní ústav
11.02.2010
0,00
04.03.2010
5 357,00
5 357,00 CZK
-5 357,00
0,00
02.03.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210100248
S00JP00K268O
68084510
20002
Miluška Ptáèková
01.02.2010
0,00
26.02.2010
1 200,00 CZK
1 200,00
-1 200,00
26.02.2010
17 280,00 CZK
0,00
22.02.2010
zhotovení potahu zadních sedadel na vozidlo VW Gol
FAK
210100249
S00JP00K262I
40375854
2010008
Igor Pantùèek,daòový pora
01.02.2010
0,00
daòové poradenství za 01/2010
FAK
210100250
17 280,00
-17 280,00
02.03.2010
1 973,00 CZK
0,00
24.02.2010
- OE
S00JP00K2648
49445715
2100074
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
16.02.2010
0,00
1 973,00
-1 973,00
0,00
25.02.2010
Nákup spotøebního materiálu (klávesnice, myši) - O
FAK
210100251
S00JP00K267T
62867237
100100014
Radek Majzlík - C & C SYS
11.02.2010
0,00
13.03.2010
6 766,00
6 766,00 CZK
-6 766,00
0,00
10.03.2010
pravidelný servis docházkového systému + výmìna øí
FAK
210100252
S00JP00K26FP
27493091
201031294
Acha obec úètuje s.r.o.
11.02.2010
0,00
04.03.2010
750,00
750,00 CZK
-750,00
0,00
02.03.2010
publikace Majetek krajù, mìst, obcí, DSO a PO, Roz
FAK
210100253
S00JP00K26GK
71257985
1710
Rùžièka Jan
12.02.2010
0,00
14.03.2010
20 000,00
20 000,00 CZK
-20 000,00
0,00
11.03.2010
sepis právního stanoviska k vydržení èásti pozemkù
FAK
210100254
S00JP00K26PB
65146182
022010
Petr Ptáèek
01.02.2010
0,00
26.02.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
18.03.2010
4 500,00 CZK
0,00
25.02.2010
ozvuèení akce "Vyhlášení nejúspìš. sportovcù za r.
FAK
210100255
S00JP00K26VH
15049248
1000402
GEOVAP, spol. s r.o.
08.02.2010
0,00
4 500,00
-4 500,00
0,00
16.03.2010
Komunální odpad - sestava Seznam poplatníkù s popl
FAK
210100256
S00JP00K26J5
70268282
210002
Gahurová Miroslava
09.02.2010
0,00
09.03.2010
5 916,00
5 916,00 CZK
-5 916,00
0,00
10.03.2010
výroba razítek - OD
FAK
210100257
S00JP00K26ZX
62156489
4499100070
Mendelova zemìdìlská a le
01.02.2010
0,00
24.02.2010
8 400,00
8 400,00 CZK
-8 400,00
0,00
23.02.2010
posouzení vzorkù z tech. hlediska pro akci "Výmìna
FAK
210200695
S00JP00K261N
46286772
105022
Štìpán Martin
15.02.2010
0,00
provozní prohlídka kamerového systému v budovì MMZ
15.03.2010
980,00
980,00 CZK
-980,00
0,00
15.03.2010
FAK
210100259
S00JP00K272B
49437976
230076
ŠANCE, družstvo handicapo
17.02.2010
0,00
03.03.2010
11 160,00
11 160,00 CZK
-11 160,00
0,00
01.03.2010
xero papír A4 - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100260
S00JP00K27I3
68045786
100004
Tomáš Jankoviè
16.02.2010
0,00
02.03.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
0,00
01.03.2010
kvìtinová výzdoba pøi akci "Vyhlášení nejlepšího s
VYZ
210100261
S00JP00K27LO
00499153
2400598210
ECONOMIA a.s.
01.02.2010
06.03.2010
1 176,00 CZK
0,00
9003105
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.02.2010
10.03.2010
204 845,00 CZK
0,00
vyúètování titulu Moderní obec na r. 2010 - OKP
FAK
210200723
S00JP00K27O9
46992308
0,00
204 845,00
-204 845,00
08.03.2010
zajištìní správy ICT za 01/2010 - OIS
FAK
210100263
S00JP00K27NE
12294608
21009
Petr Bøezík RENO
17.02.2010
0,00
03.03.2010
36 628,80 CZK
36 628,80
-36 628,80
03.03.2010
9 000,00 CZK
0,00
03.03.2010
Tisk propagaèních materiálù - projekt Vzdìlávání v
FAK
210100264
S00JP00K27P4
10572694
1572010
Lubomír Sýkora - PROST Zl
17.02.2010
0,00
9 000,00
-9 000,00
0,00
01.03.2010
dodání vícekopií na akci "Výmìna vstup. prostoru a
FAK
210100265
S00JP00K27RU
26936186
100540
MNO-Polášek,s.r.o.
01.03.2010
0,00
19.03.2010
3 993,00
3 993,00 CZK
-3 993,00
0,00
17.03.2010
barvy, štìtce, øedidlo, tmely na hrací prvky - OM
FAZ
210100266
S00JP00K27SP
25399471
110175
Ostravské výstavy,a.s.
01.02.2010
0,00
02.03.2010
2 400,00 CZK
2 400,00
-2 400,00
04.03.2010
43 917,50 CZK
0,00
02.03.2010
záloha za úèast na výstavì Dovolená a region 2010
FAK
210100267
S00JP00K27UF
25300083
201040030
Centrum služeb postiženým
12.02.2010
0,00
43 917,50
-43 917,50
0,00
24.02.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100268
S00JP00K28H1
25354671
608010998
ANAG, spol. s r. o.
16.02.2010
0,00
06.03.2010
543,00
543,00 CZK
-543,00
0,00
03.03.2010
Cestovní náhrady r. 2010 - OE
FAK
210100269
S00JP00K28FB
25544276
21002145
ARLES, s.r.o.
16.02.2010
0,00
02.03.2010
6 720,00
6 720,00 CZK
-6 720,00
0,00
02.03.2010
renovace tonerù - MP
FAK
210100270
S00JP00K28EG
16297491
210010
Ing. Antoní Benko - MAC s
18.02.2010
0,00
28.02.2010
8 496,00 CZK
8 496,00
-8 496,00
04.03.2010
18 150,00 CZK
0,00
02.03.2010
krátná audiovizuální reportáž pro akci "Bezpeèné a
FAK
210100271
S00JP00K28DL
16360885
300104
KASVO s.r.o.
18.02.2010
0,00
0,00
18 150,00
-18 150,00
28.02.2010
7 200,00 CZK
03.03.2010
kanc. køeslo Prezident - OD
FAK
210100272
S00JP00K28CQ
16297491
210009
Ing. Antoní Benko - MAC s
18.02.2010
0,00
7 200,00
-7 200,00
02.03.2010
49 104,00 CZK
0,00
02.03.2010
krátká audiovizuální reportáž pro akci "Bezbariéro
FAK
210100273
S00JP00K2907
26936453
0202010
STUDIO 6.15 s.r.o.
17.02.2010
0,00
49 104,00
-49 104,00
0,00
09.03.2010
výroba obrazù do 32. budovy areálu Svit - OK
FAK
210100274
S00JP00K28XT
62932632
13011
Èeský institut interních
17.02.2010
0,00
03.03.2010
14 500,00
14 500,00 CZK
-14 500,00
0,00
23.02.2010
Úhrada 46. bìh základního kurzu 15.-19.2., 12.-16.
FAK
210100275
S00JP00K292X
42340519
10024
Valagruz , spol. s r.o.
22.02.2010 22.02.2010 02.03.2010
0,00
7 896,00 CZK
7 896,00
-7 896,00
15.03.2010
22 500,00 CZK
0,00
15.03.2010
zprostøedkování reklamy na tabulích MOS pro spoleè
FAK
210100276
S00JP00K293S
45673705
0210
Jan Slavík
01.02.2010
0,00
22 500,00
-22 500,00
15.03.2010
1 500,00 CZK
0,00
12.03.2010
dodání CD F-DUR Jazz Band k reprezentaèním úèelùm
FAK
210100277
S00JP00K294N
45673705
0310
Jan Slavík
01.02.2010
0,00
1 500,00
-1 500,00
0,00
12.03.2010
dodání CD - OCRVaVV
FAK
210100278
S00JP00K28YO
27787508
220036
DENOP s.r.o.
16.02.2010
0,00
23.02.2010
1 999,00
1 999,00 CZK
-1 999,00
0,00
25.02.2010
žebøík - MP
FAK
210100279
S00JP00K28WY
65729404
10041
Ludvík Èeèatka, ALPIN
17.02.2010
0,00
03.03.2010
8 492,00 CZK
8 492,00
-8 492,00
01.03.2010
70 000,00 CZK
0,00
02.03.2010
imobilizaèní souprava - MP
FAK
210100280
S00JP00K28V3
45309655
14100070
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
15.02.2010
0,00
70 000,00
-70 000,00
0,00
25.02.2010
využití služeb systému "Memphis" za leden 2010 - M
FAK
210100281
S00JP00K296D
25318187
1000979
Wimers Zlín v.o.s.
19.02.2010
0,00
01.03.2010
11 937,00
11 937,00 CZK
-11 937,00
0,00
01.03.2010
kanceláøské potøeby - OKØ
FAK
210100282
S00JP00K29IP
60730153
1070191
Dopravní spoleènost Zlín-
22.02.2010
0,00
22.2.2010 - Veøejné setkání s obèany - Maják + FA,
odpovìdná osoba: M. Dolanská
13.03.2010
245,00
245,00 CZK
-245,00
0,00
10.03.2010
FAK
210100283
S00JP00K29GZ
61408786
76
Pecha Zdenìk
01.03.2010
0,00
05.03.2010
3 660,00 CZK
3 660,00
-3 660,00
26.02.2010
89 000,00 CZK
0,00
11.03.2010
práce montážní plošinou MP20/2 - OMZ
FAK
210100284
S00JP00K29LA
26273365
22010017
FILMFEST, s.r.o.
11.02.2010
0,00
89 000,00
-89 000,00
26.02.2010
1 901,00 CZK
0,00
02.03.2010
organizaèní a technické zabezpeèení akce "Vyhlášen
FAK
210100285
S00JP00K29KF
25318187
1000922
Wimers Zlín v.o.s.
16.02.2010
0,00
toner do tiskárny
FAK
1 901,00
-1 901,00
0,00
01.03.2010
- OŠZMaTV
210100286
S00JP00K29JK
42340519
10025
Valagruz , spol. s r.o.
23.02.2010 23.06.2010 03.03.2010
0,00
7 200,00 CZK
7 200,00
-7 200,00
04.03.2010
25 368,00 CZK
0,00
13.07.2010
zprostøedkování reklamy na tabulích MOS pro spoleè
FAK
210100287
S00JP00K29RG
25544276
21002218
ARLES, s.r.o.
01.03.2010
0,00
25 368,00
-25 368,00
0,00
01.03.2010
tonery do tiskárny - MP
FAK
210100288
S00JP00K29SB
27124274
201094058
DASTA s.r.o.
01.03.2010
0,00
10.03.2010
23 200,00 CZK
23 200,00
-23 200,00
08.03.2010
1 459,20 CZK
0,00
08.03.2010
brašna služební, pouzdro služební .......... - MP
FAK
210100289
S00JP00K2AE2
61405124
1
Milan Vyoral
22.02.2010
0,00
1 459,20
-1 459,20
15.02.2010
77 476,00 CZK
04.03.2010
99 576,00 CZK
0,00
04.03.2010
plakety, OŠZMaTV
VYZ
210100290
S00JP00K2A2Q
67694128
12006
Krajèo Richard
15.02.2010
2010014
Ing.Radovan Koplík
18.02.2010
0,00
vyúèt. zálohy za vystoupení skupiny Kryštof na akc
FAK
210100291
S00JP00K2A8W
68604408
0,00
99 576,00
-99 576,00
0,00
17.03.2010
Pasport, Zlín, prùm. areál Svit, veøejné osvìtlení
FAK
210100292
S00JP00K2A71
60747889
20100029
PETAS Petøík, s.r.o.
17.02.2010
0,00
27.02.2010
90 000,00
90 000,00 CZK
-90 000,00
0,00
17.03.2010
pasport umístìní a popisu svítidel v areálu Svit FAK
210100293
S00JP00K2A66
60747889
20100030
PETAS Petøík, s.r.o.
17.02.2010
0,00
27.02.2010
90 000,00
90 000,00 CZK
-90 000,00
0,00
17.03.2010
revize svítidel v areálu Svit - OD
FAK
210100294
S00JP00K2A5B
47114983
5133919903
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
12.02.2010
0,00
03.03.2010
454,00
454,00 CZK
-454,00
0,00
03.03.2010
uveøejnìní informací v inf. systému centrální adre
FAK
210100295
S00JP00K2AJD
26304333
21010087
HEXXA komunikaèní agentur
22.02.2010 22.02.2010 09.03.2010
25 389,00 CZK
0,00
0,00
25 389,00
-25 389,00
05.03.2010
tisk Magazínu Zlín è. 3 - OCRVaVV
FAK
210100296
S00JP00K2AAM
48110248
1004770
Grada Publishing, a.s.
18.02.2010
0,00
04.03.2010
797,00
797,00 CZK
-797,00
0,00
03.03.2010
Úèetnictví pro územní samosprávné celky , 2 ks, Ba
FAK
210100297
S00JP00K2A9R
13685392
10119
Josef Laimbek
22.02.2010
0,00
31.03.2010
6 000,00 CZK
6 000,00
-6 000,00
25.02.2010
81 168,00 CZK
0,00
29.03.2010
pøeprava nábytku z Alternativy do 32. budovy areál
FAK
210100298
S00JP00K2AD7
26154188
122010
MANTA Technologies a.s.
18.02.2010
0,00
81 168,00
-81 168,00
06.03.2010
5 000,00 CZK
0,00
02.03.2010
technické vybavení pro ozvuèení v Kulturním instit
FAK
210100299
S00JP00K2AFX
63495457
200946
EKONOMY KLIMA, s.r.o.
17.02.2010
0,00
5 000,00
-5 000,00
18.03.2010
21 960,00 CZK
0,00
02.03.2010
ozvuèení a osvìtlení poøadu v Alternativì - kultur
FAK
210100300
S00JP00K2AGS
15212190
56510
Zajièek Karel
18.02.2010
0,00
21 960,00
-21 960,00
05.03.2010
2 578,09 CZK
0,00
24.03.2010
KMÈ Malenovice, grafický návrh, pøíprava a tisk Ma
FAK
210100301
S00JP00K2ANT
26824043
7100689
Most pomoci s.r.o.
19.02.2010
0,00
2 578,09
-2 578,09
0,00
08.03.2010
pracovní odìvy - OMZ
FAK
210100302
S00JP00K2AK8
25578570
2010016
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
01.03.2010
0,00
02.03.2010
4 690,00 CZK
4 690,00
-4 690,00
04.03.2010
24 516,00 CZK
0,00
10.03.2010
pracovní odìvy, rukavice - OMZ
FAK
210100303
S00JP00K2ACC
10571761
1010
Radek Komárek - PULS
18.02.2010
0,00
24 516,00
-24 516,00
09.03.2010
5 950,00 CZK
0,00
08.03.2010
výroba kovových dveøí, výmìna a montáž bezp. zámku
FAK
210100304
S00JP00K2AQE
76047784
10006
Pálka Miroslav
01.02.2010
0,00
5 950,00
-5 950,00
15.03.2010
36 000,00 CZK
0,00
05.03.2010
oprava termoregulace topného okruhu - Zámek Zlín FAK
210100305
S00JP00K2APJ
26796350
242010
BM asistent s.r.o.
23.02.2010
0,00
36 000,00
-36 000,00
0,00
22.03.2010
pøíprava podkladù pro podání žádosti "Reko AS"
FAK
210100306
S00JP00K2B7U
64933873
10190010
Sdružení Tereza
19.02.2010
0,00
Vyrobte si ruèní papír
FAK
210100307
11.03.2010
420,00
420,00 CZK
-420,00
0,00
11.03.2010
- OŽPaZ
S00JP00K2B8P
45331081
3010037711
Sdružení obèanù EXODUS
24.02.2010
06.03.2010
15 471,58 CZK
0,00
0,00
kanceláøský materiál - sklad tiskopisù
FAK
210100308
15 471,58
-15 471,58
03.03.2010
- OVS
S00JP00K2B9K
64948242
10001635
UniCredit Bank Czech Repu
01.03.2010
0,00
26.02.2010
318,00
318,00 CZK
-318,00
0,00
01.03.2010
poplatky za terminál za 01/2010 - MP
FAK
210200728
S00JP00K28IW
72355379
210010
Pazdera Zdenìk
12.02.2010
0,00
26.02.2010
2 940,00 CZK
2 940,00
-2 940,00
09.03.2010
34 398,00 CZK
0,00
02.03.2010
zhotovení tiskopisù pro odd.dávek sociální péèe- ž
- žádost o poskytnutí mimoøádných výhod 500 ks
FAK
210100310
S00JP00K2BBA
49437976
230099
ŠANCE, družstvo handicapo
23.02.2010
0,00
34 398,00
-34 398,00
01.03.2010
4 100,00 CZK
0,00
05.03.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100311
S00JP00K2BD0
68006128
0210
Venený Radek
01.02.2010
0,00
4 100,00
-4 100,00
18.03.2010
49 134,00 CZK
0,00
02.03.2010
zámeènické práce - montáž závìsù - 32. budova v ar
FAK
210100312
S00JP00K2BUN
61859869
0229609342
Generali Pojiš•ovna a.s.
01.03.2010
0,00
49 134,00
-49 134,00
0,00
17.03.2010
skupinové úrazové pojištìní osob za období 22.3.20
FAK
210100313
S00JP00K2BEV
60734485
100033
S-projekt plus, a.s.
19.02.2010
0,00
10.03.2010
54 000,00 CZK
54 000,00
-54 000,00
19.02.2010
3 750,00 CZK
0,00
21.04.2010
úprava dokumentace - køižovatka Antonínova tø. T.
FAK
210100314
S00JP00K2BNM
40625036
152010
Hotel Balkán
19.02.2010
0,00
ubytování - p. Jan Spáèil
FAK
210100315
3 750,00
-3 750,00
09.03.2010
20 000,00 CZK
0,00
02.03.2010
- OKaVA
S00JP00K2BJ6
25332881
21009
Publicity, s.r.o.
24.02.2010
0,00
20 000,00
-20 000,00
07.03.2010
2 720,00 CZK
0,00
05.03.2010
reklama a propagace klienta v rámci projektu "Stav
FAK
210200734
S00JP00K28RN
26967499
2010039
Hotel Ondráš s.r.o.
18.02.2010
0,00
2 720,00
-2 720,00
0,00
02.03.2010
ubytování v Hotelu Ondráš 17. 2. 2010 pro J. Koubk
FAZ
210200796
S00JP00K2BVI
49973053
9110000555
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
01.02.2010
0,00
25.02.2010
5 132,00
5 132,00 CZK
-5 132,00
0,00
03.03.2010
záloha na lednici Gorenje R 3144 W bílá - OK
FAK
210100318
S00JP00K2C6S
26930111
100101183
ProComputer s.r.o.
24.02.2010
0,00
Flash Disk .. - OKØ
06.03.2010
1 824,00
1 824,00 CZK
-1 824,00
0,00
08.03.2010
FAK
210100319
S00JP00K2CTL
18812848
22010
Radek Košatka STROM
01.02.2010
0,00
03.03.2010
18 330,00 CZK
18 330,00
-18 330,00
02.03.2010
3 384,00 CZK
0,00
03.03.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
FAK
210200482
S00JP00K38HO
47678488
001004703
ABEL-Computer s.r.o.
01.02.2010
0,00
3 384,00
-3 384,00
10.03.2010
19 120,00 CZK
0,00
02.03.2010
Nákup 4 ks tiskových válcù DELL 1700 do tiskáren D
pro potøey OSV - uloženo u p. Jùzla
FAK
210200529
S00JP00K23BU
46992308
9003123
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.02.2010
0,00
19 120,00
-19 120,00
27.03.2010
5 063,00 CZK
0,00
08.03.2010
Renovace 15 ks tonerù za období 11-12/2009:
- 5 ks DELL 1710/6k (Bartošková, Šafr, Soukeník, N
- 3 ks DELL 1710/3k (Køùmalová, Semelová, Sionová)
- 2 ks DELL 1700/6k (Koupilová, Beèicová)
- 1 ks DELL 1700/3k (Fojtù)
- 1 ks HP LJ 1015 = Q2612A (Nášelová)
- 1 ks HP LJ 1300 = Q2613A (Maòasová)
- 2 ks HP LJ 1160 = Q5949A (Halová, Kotasová)
FAK
210100322
S00JP00K2D25
49970585
1711001860
TON a.s.
25.02.2010
0,00
5 063,00
-5 063,00
0,00
24.03.2010
ST, nákup 3 ks židlí pro potøebu sekretariátu taj
3x židle hladká B4 mat. skoøepina
odpovìdná osoba: Ing. Štìpánová
FAK
210100323
S00JP00K2D30
27676650
20100389
DANKR s.r.o.
25.02.2010
0,00
11.03.2010
6 324,00
6 324,00 CZK
-6 324,00
0,00
08.03.2010
èistící a hygienické prostøedky - OMZ
FAK
210100324
S00JP00K2D5Q
26936186
100669
MNO-Polášek,s.r.o.
01.03.2010
0,00
28.03.2010
2 217,00
2 217,00 CZK
-2 217,00
0,00
24.03.2010
barvy, štìtce, tmel - na hrací prvky - OMZ
FAK
210100325
S00JP00K2D8B
46994173
310047
HCM Autoservis s.r.o.
26.02.2010
0,00
08.03.2010
6 444,00
6 444,00 CZK
-6 444,00
0,00
08.03.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100326
S00JP00K2CX1
46992308
9003324
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
25.02.2010
0,00
27.03.2010
5 940,00 CZK
5 940,00
-5 940,00
13.03.2010
23 400,00 CZK
0,00
24.03.2010
Nákup programového vybavení - operaèní systém WinP
FAK
210100327
S00JP00K2DTE
27797589
100100148
JACK WEST s.r.o.
26.02.2010
0,00
horizontální žaluzie - MŠ tø. Svobody 835 - výmìna
23 400,00
-23 400,00
0,00
10.03.2010
FAK
210100328
S00JP00K2DPY
64463231
0810
Mikulèík Bøetislav
01.03.2010
0,00
12.03.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
08.03.2010
praní prádla v únoru 2010 - MP
FAK
210100329
S00JP00K2DQT
49613791
10200056
XENA Praha s.r.o.
01.03.2010
0,00
11.03.2010
19 524,00
19 524,00 CZK
-19 524,00
0,00
10.03.2010
pracovní odìvy - MP
FAK
210100330
S00JP00K2DRO
64949681
5400752639
T-Mobile Czech Republic a
01.03.2010
0,00
telefon Nokia
FAK
10.03.2010
2,00
2,00 CZK
-2,00
0,00
04.03.2010
- MP
210100331
S00JP00K2D7G
18152856
2010021
PATRICK s.r.o.
01.03.2010
0,00
08.03.2010
460,00
460,00 CZK
-460,00
0,00
04.03.2010
výmìna pøívodního kabelu na vzduchový kompresor FAK
210100332
S00JP00K2DCR
10573321
1002179
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
26.02.2010
0,00
12.03.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
09.03.2010
kontrola zaøízení EZS za 02/2010 v objektu Støedis
FAK
210100333
S00JP00K2DO3
11498331
2010064
Zákøecký Libor
25.02.2010
0,00
mìøení emisí CO a úèinky spalování
FAK
210100334
25.03.2010
5 220,00
5 220,00 CZK
-5 220,00
0,00
23.03.2010
- OŠZMaTV
S00JP00K2DN8
11498331
2010066
Zákøecký Libor
25.02.2010
0,00
25.03.2010
3 360,00
3 360,00 CZK
-3 360,00
0,00
23.03.2010
mìøení emisí CO a úèin. splalování - OŠZMaTV
FAK
210100335
S00JP00K2DMD
11498331
2010068
Zákøecký Libor
25.02.2010
0,00
25.03.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
23.03.2010
mìøení emisí CO a úèin. spalování, MŠ Prostøední 3
FAK
210100336
S00JP00K2DLI
11498331
2010067
Zákøecký Libor
25.02.2010
0,00
25.03.2010
4 020,00
4 020,00 CZK
-4 020,00
0,00
23.03.2010
mìøení emisí CO a úèin. spalování, MŠ Kostelec, MŠ
FAK
210100337
S00JP00K2DKN
11498331
2010065
Zákøecký Libor
25.02.2010
0,00
25.03.2010
5 760,00 CZK
5 760,00
-5 760,00
08.03.2010
113 220,00 CZK
0,00
23.03.2010
mìøení emisí CO a úèin. spalování, SVÈ Kotìrova, M
FAK
210100338
S00JP00K2E2Y
46345191
02810
STaDO s.r.o.
26.02.2010
0,00
113 220,00
-113 220,00
0,00
04.03.2010
oprava støechy budovy Støediska volného èasu, Kotì
FAK
210100339
S00JP00K2E6E
26309581
20100111
ERISERV, spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu sys
01.04.2010
7 800,00
7 800,00 CZK
-7 800,00
0,00
30.03.2010
FAK
210100340
S00JP00K2E84
60715286
100170
CROSS Zlín, s.r.o.
28.02.2010
0,00
03.04.2010
53 160,00 CZK
53 160,00
-53 160,00
24.03.2010
1 080,00 CZK
0,00
06.04.2010
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení ryc
FAK
210100341
S00JP00K2E4O
27678679
010038
Richard Holotík s.r.o.
01.03.2010
0,00
1 080,00
-1 080,00
0,00
22.03.2010
štìrk - OMZ
FAK
210100342
S00JP00K2E9Z
46994173
100108
HCM Autoservis s.r.o.
26.02.2010
0,00
oprava vozu Avia
FAK
210100343
08.03.2010
8 392,60
8 392,60 CZK
-8 392,60
0,00
08.03.2010
- OMZ
S00JP00K2EBP
60711086
10040103
Technické služby Zlín,s.r
28.02.2010
0,00
15.03.2010
1 736 944,00
1 736 944,00 CZK
-1 736 944,00
0,00
12.03.2010
sbìr, svoz a zpracování SKO za 02/2010 - OŽPaZ
FAK
210100344
S00JP00K2ECK
60711086
10040104
Technické služby Zlín,s.r
28.02.2010
0,00
15.03.2010
3 030,50
3 030,50 CZK
-3 030,50
0,00
12.03.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 02/2010 - OŽPaZ
FAK
210100345
S00JP00K2EHV
46992308
9003326
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.04.2010
0,00
aktualizace WinPro 7 SNGL
FAK
210200843
VYZ
5 940,00
5 940,00 CZK
-5 940,00
0,00
14.04.2010
- MP
S00JP00K2E3T
15549429
0003410
REZEKVÍTEK
23.02.2010
0,00
sada karet
27.03.2010
09.03.2010
2 700,00
2 700,00 CZK
-2 700,00
0,00
04.03.2010
- OŽPaZ
210100347
S00JP00K2FGT
68994443
20357
Ing.Helena Lhotová
18.02.2010
19.03.2010
4 470,00 CZK
3000228
SEMPRATERM s.r.o.
02.03.2010
12.03.2010
5 797,00 CZK
0,00
vyúètování školení Finanèní hospodaøení a úèetnict
FAK
210100348
S00JP00K2FRA
26944812
0,00
5 797,00
-5 797,00
0,00
10.03.2010
zahradnické potøeby a materiál - OMZ
FAK
210100349
S00JP00K2FCD
60711086
10090005
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
31.03.2010
936,00
936,00 CZK
-936,00
0,00
29.03.2010
vývoz košù za únor 2010 - OMZ
FAK
210100350
S00JP00K2FMZ
60747218
30150380
ANC FOD, s.r.o.
01.03.2010
0,00
05.03.2010
2 734,00 CZK
2 734,00
-2 734,00
26.02.2010
24 000,00 CZK
0,00
10.03.2010
techn.benzín - OMZ
FAK
210100351
S00JP00K2FFY
26907241
10500075
CENTROPROJEKT a.s.
12.02.2010
0,00
24 000,00
-24 000,00
31.03.2010
4 875,00 CZK
0,00
17.03.2010
pøechody na ul. Sokolská - dokumentace pro staveb.
FAK
210100352
S00JP00K2FNU
71464794
2010023
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.03.2010
0,00
0,00
4 875,00
-4 875,00
29.03.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 02/2010
FAK
210100353
S00JP00K2FOP
71465456
2010021
Židlík Radek-advokát
01.03.2010
0,00
30.03.2010
7 500,00
7 500,00 CZK
-7 500,00
0,00
30.03.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 02/2010
FAK
210100354
S00JP00K2FHO
25533673
131001745
TC servis, s.r.o.
28.02.2010
0,00
31.03.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
29.03.2010
telekomunikaèní služby za 02/2010, Støedisko volné
FAK
210100355
S00JP00K2FIJ
25081152
10007717
ROSANA, spol. s r.o.
23.02.2010
0,00
09.03.2010
2 250,00
2 250,00 CZK
-2 250,00
0,00
11.03.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda 2/2010 - OVS
FAK
210100356
S00JP00K2FK9
49098934
320100521
EVROFIN Int. spol. s r.o.
26.02.2010
0,00
12.03.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
22.03.2010
roèní poplatek za dálkové nastavení kreditu do fra
FAK
210100357
S00JP00K2FJE
49098934
320100520
EVROFIN Int. spol. s r.o.
26.02.2010
0,00
12.03.2010
3 480,00 CZK
3 480,00
-3 480,00
01.04.2010
11 000,00 CZK
0,00
22.03.2010
roèní paušál. poplatek za dálkové nastavení kredit
FAK
210100358
S00JP00K2FPK
68121385
32010
Šubík Radoslav
01.03.2010
0,00
11 000,00
-11 000,00
0,00
31.03.2010
výkon tech. dozoru investora - Opìrná zeï ul. Hrad
FAK
210100359
S00JP00K2FQF
42340802
10010
KKS, spol. s r.o.
26.02.2010
0,00
28.03.2010
612 470,00
612 470,00 CZK
-612 470,00
0,00
26.03.2010
stavební práce na akci Opìrná stìna - ul. Hradská
FAK
210100360
S00JP00K2FL4
25322478
3003844
AVONET, s.r.o.
28.02.2010
0,00
12.03.2010
31 376,00 CZK
31 376,00
-31 376,00
22.03.2010
3 888,00 CZK
0,00
16.03.2010
internet Fibre Premium za 02/2010 - OIS
FAK
210100361
S00JP00K2FD8
42341213
201008
Martinec Pavel
01.03.2010
0,00
3 888,00
-3 888,00
15.03.2010
27 948,00 CZK
0,00
22.03.2010
oprava kanceláø. stolu - ŽO
FAK
210100362
S00JP00K2FE3
65365836
7372
Toèev Svetoslav
01.03.2010
0,00
27 948,00
-27 948,00
0,00
12.03.2010
výroba lavièek do taneèního sálu 32. budovy areálu
FAK
210100363
S00JP00K2G0U
46965564
2010019
Rallye Zlín, spol.s r.o.
03.03.2010
0,00
14.03.2010
20 000,00 CZK
20 000,00
-20 000,00
15.03.2010
6 000,00 CZK
0,00
11.03.2010
inzerce mìsta Zlína v programu Expo Czech Rally 20
FAK
210100364
S00JP00K2G1P
27691772
20100023
GEOTROP, spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
0,00
6 000,00
-6 000,00
17.03.2010
zhotovení geom. plánu - OD
FAK
210100365
S00JP00K2G60
00020699
5600117
Èeský hydrometeorol.ústav
01.03.2010
0,00
12.03.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
10.03.2010
klimatologické údaje - OMZ
FAK
210100366
S00JP00K2GBB
66603153
2010030
Machù Petr
03.03.2010
0,00
25.03.2010
115 200,00
115 200,00 CZK
-115 200,00
0,00
22.03.2010
dodávka smrkového døeva - OMZ
FAK
210100367
S00JP00K2G7V
60711086
10110009
Technické služby Zlín,s.r
28.02.2010
0,00
15.03.2010
8 919,00 CZK
8 919,00
-8 919,00
16.03.2010
12 337,00 CZK
0,00
11.03.2010
úklid èerné skládky - ul. Brouèkova, Družstevní, L
FAK
210100368
S00JP00K2G8Q
60710098
2107100203
DOMOSA Zlín, s.r.o.
02.03.2010
0,00
12 337,00
-12 337,00
0,00
11.03.2010
èistící prostøedky - sklad ÈS Radnice - OVS
FAK
210100369
S00JP00K1L79
25322478
3004746
AVONET, s.r.o.
01.03.2010
0,00
12.03.2010
442,00
442,00 CZK
-442,00
0,00
08.03.2010
Internet ADSL Standard za 02/2010 - MP
FAK
210100370
S00JP00K1L6E
10566040
12010
Skládalová Anna
01.03.2010
0,00
20.03.2010
10 800,00
10 800,00 CZK
-10 800,00
0,00
17.03.2010
výcvik strážníkù MP v sebeobranì a boji zblízka
FAK
210100371
S00JP00K1L5J
44117205
01000002
Nìmec Petr
02.03.2010
0,00
22.03.2010
20 940,00 CZK
20 940,00
-20 940,00
31.03.2010
7 224,00 CZK
0,00
18.03.2010
horolezecká výstroj - MP
FAK
210100372
S00JP00K1L4O
25521446
11100685
ROKOSPOL a.s.
01.03.2010
0,00
detoxycolor interier
FAK
210100373
7 224,00
-7 224,00
0,00
29.03.2010
- MP
S00JP00K1L3T
62181581
20100204
Oliviera Fuksová
28.03.2010
0,00
01.04.2010
1 449,00
1 449,00 CZK
-1 449,00
0,00
01.04.2010
mytí vozidel za 02/2010 - MP
FAK
210100374
S00JP00K1L2Y
75252368
201003
Pavla Ostrèilíková
02.03.2010
0,00
02.04.2010
2 724,00 CZK
2 724,00
-2 724,00
15.03.2010
104 607,00 CZK
0,00
01.04.2010
granule pro psy - MP
FAK
210100375
S00JP00K1LBP
60711086
10110008
Technické služby Zlín,s.r
28.02.2010
0,00
104 607,00
-104 607,00
0,00
17.03.2010
svislé dopravní znaèení za 02/2010 - OD
FAK
210100376
S00JP00K1L9Z
12217581
092010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
02.03.2010
16.03.2010
4 920,00 CZK
0,00
0,00
4 920,00
-4 920,00
16.03.2010
59 200,00 CZK
17.03.2010
odtažení vrakù - OD
FAK
210100377
S00JP00K1L84
12221481
1002
Jiøí Matúš, ing.
01.03.2010
0,00
59 200,00
-59 200,00
01.04.2010
5 280,00 CZK
0,00
26.04.2010
vypracování projekt. dokumentace - stavba pøechodù
FAK
210100378
S00JP00K1LIQ
51111201
3510
Fišer Pavel
28.02.2010
0,00
5 280,00
-5 280,00
18.03.2010
26 400,00 CZK
0,00
30.03.2010
právní služby za únor 2010 - OP
mateøská školka Mladcová-skutkové a právní stanovi
FAK
210100379
S00JP00K1LJL
26226120
1020140
ZEKA plus,s.r.o.
28.02.2010
0,00
26 400,00
-26 400,00
12.03.2010
6 950,00 CZK
0,00
16.03.2010
èinnost koordinátora BOZP za 02/2010, Opìrná zeï FAK
210100380
S00JP00K1LF5
18189229
410019
J H spol. s r.o.
02.03.2010
0,00
6 950,00
-6 950,00
0,00
11.03.2010
židlé otoèná - OŠZMaTV
FAK
210200841
S00JP00K2E5J
60711086
10070164
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
30.03.2010
299,48
299,48 CZK
-299,48
0,00
26.03.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl - OMZ
FAK
210100382
S00JP00K1LT7
25354671
608012642
ANAG, spol. s r. o.
04.03.2010
0,00
23.03.2010
228,00
228,00 CZK
-228,00
0,00
18.03.2010
Zákon o úèetnictví 2010 - OE
FAK
210100383
S00JP00K1LU2
26824043
7100921
Most pomoci s.r.o.
04.03.2010
0,00
18.03.2010
526,76
526,76 CZK
-526,76
0,00
22.03.2010
pracovní odìvy - OMZ
FAK
210100384
S00JP00K1LVX
26824043
7100910
Most pomoci s.r.o.
05.03.2010
0,00
19.03.2010
4 046,22
4 046,22 CZK
-4 046,22
0,00
22.03.2010
pracovní odìvy - OMZ
FAK
210100385
S00JP00K1MJE
40764788
6960179090
Messer Technogas s.r.o.
01.03.2010
0,00
20.03.2010
551,04
551,04 CZK
-551,04
0,00
22.03.2010
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
210100386
S00JP00K1ME3
48908631
20100180
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
03.03.2010
0,00
02.04.2010
35 860,00
35 860,00 CZK
-35 860,00
0,00
01.04.2010
brožura "Prùvodce obèana odpadovým hospodáøstvím v
FAK
210100387
S00JP00K1MOP
25379887
210102281
AMBRA - Group, s.r.o.
03.03.2010
0,00
odpadkový koš s výøezem
- OŽPaZ
17.03.2010
26 088,00
26 088,00 CZK
-26 088,00
0,00
15.03.2010
FAK
210100388
S00JP00K1LXN
40942031
100648
Epos spol.s r.o.
04.03.2010
0,00
18.03.2010
889,00
889,00 CZK
-889,00
0,00
16.03.2010
Nákup kanceláøských potøeb - OIS
FAK
210100389
S00JP00K1MNU
15049248
1000557
GEOVAP, spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
04.04.2010
47 370,00 CZK
47 370,00
-47 370,00
18.03.2010
2 965,00 CZK
0,00
01.04.2010
technická podpora modulù CityWare za 02/2010 - OIS
FAK
210100390
S00JP00K1MIJ
48477192
100066
Karel Rabel
04.03.2010
0,00
2 965,00
-2 965,00
0,00
15.03.2010
4.3.2010 - obìdy na jednání ZMZ
odpovìdná osoba: Bc. Rokosová
FAZ
210100391
S00JP00K1MFY
45245681
2110109312
VERLAG DASHOFER spol.s r.
01.03.2010
0,00
17.03.2010
1 607,00 CZK
1 607,00
-1 607,00
24.03.2010
29 736,00 CZK
0,00
12.03.2010
záloha na Správní øád v praxi, únor 2010 - OP
FAK
210100392
S00JP00K1MMZ
42341213
201005
Martinec Pavel
01.03.2010
0,00
29 736,00
-29 736,00
01.04.2010
1 500,00 CZK
0,00
24.03.2010
oprava schodištì a døevìné podesty v pùdním prosto
FAK
210100393
S00JP00K1LN1
60701552
210091
SOPHICS spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
1 500,00
-1 500,00
0,00
01.04.2010
internetové služby za 02/2010 - MP
FAK
210100394
S00JP00K1MT0
46309608
2010103
Šafáø Pavel
08.03.2010
0,00
22.03.2010
8 365,00
8 365,00 CZK
-8 365,00
0,00
22.03.2010
filtr palivový, èerpadlo palivové .......... - mP
FAK
210100395
S00JP00K1MS5
46309608
2010101
Šafáø Pavel
08.03.2010
0,00
22.03.2010
826,00
826,00 CZK
-826,00
0,00
22.03.2010
výmìna klaksonu na vozidle VW Transporter ZLJ 18 4
FAK
210100396
S00JP00K1MRA
25319256
2010039
KAROP, s.r.o.
01.03.2010
0,00
oprava vozidla Citroen Berlingo 3 Z5 6739
FAK
210100397
S00JP00K1MQF
FAK
210100398
5 875,00 CZK
5 875,00
-5 875,00
26.03.2010
11 313,00 CZK
0,00
25.03.2010
- MP
25319256
2010038
KAROP, s.r.o.
01.03.2010
0,00
oprava vozidla Ford Conet 2Z2 5070
26.03.2010
11 313,00
-11 313,00
04.04.2010
9 785,52 CZK
0,00
25.03.2010
- MP
S00JP00K1MK9
15049248
1000570
GEOVAP, spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
9 785,52
-9 785,52
0,00
01.04.2010
"Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP
FAK
210100399
S00JP00K1ML4
26148544
0721187
KWESTO s.r.o.
03.03.2010
0,00
23.03.2010
9 288,00
9 288,00 CZK
-9 288,00
0,00
18.03.2010
silnièní kužel plastový - OKØ
FAK
210100400
S00JP00K1MD8
68084510
20004
Miluška Ptáèková
01.03.2010
0,00
17.03.2010
1 700,00
1 700,00 CZK
-1 700,00
0,00
17.03.2010
pøeèalounìní sociál. koèáru, Rehab. stacionáø, Žle
FAK
210100401
S00JP00K1N3F
72355379
210027
Pazdera Zdenìk
05.03.2010
0,00
19.03.2010
2 400,00
2 400,00 CZK
-2 400,00
0,00
18.03.2010
tiskopisy - OSV
FAK
210100402
S00JP00K1N4A
74529951
110004
Ing.Aleš Sobieský
01.03.2010
0,00
23.03.2010
1 080,00
1 080,00 CZK
-1 080,00
0,00
17.03.2010
Internet Standard 4000, leden-bøezen 2010 - OŠZMaT
FAK
210100403
S00JP00K1NC6
28713044
2010
Stop Fest
01.03.2010
0,00
08.03.2010
5 000,00 CZK
5 000,00
-5 000,00
18.03.2010
13 458,00 CZK
0,00
15.03.2010
protidrogové pøedstavení Past na ZŠ Zlín Malenovic
FAK
210100404
S00JP00K1NSY
46345191
03110
STaDO s.r.o.
08.03.2010
0,00
13 458,00
-13 458,00
18.03.2010
5 415,00 CZK
0,00
16.03.2010
oprava kanalizace a výmìna krycího roštu v budovì
FAK
210100405
S00JP00K1NTT
46345191
03010
STaDO s.r.o.
08.03.2010
0,00
5 415,00
-5 415,00
19.03.2010
13 776,00 CZK
0,00
15.03.2010
oprava okapového žlabu a podbití na rekr. chatì èp
FAK
210100406
S00JP00K1NY4
10573321
1003116
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
05.03.2010
0,00
13 776,00
-13 776,00
0,00
17.03.2010
doplnìní zabezpeè. systému pro sekretariát primáto
FAK
210100407
S00JP00K1NUO
12732508
210002
Blažej Stella
01.03.2010
0,00
12.03.2010
17 510,40 CZK
17 510,40
-17 510,40
18.03.2010
2 700,00 CZK
0,00
11.03.2010
frézování paøezù na sídlišti Jižní Svahy - OMZ
FAK
210100408
S00JP00K1NIC
15549429
0003910
REZEKVÍTEK
04.03.2010
0,00
2 700,00
-2 700,00
0,00
15.03.2010
sada karet - OŽPaZ
FAK
210100409
S00JP00K1NJ7
67507018
10011
Ing. Jana Klepalová
07.03.2010
0,00
21.03.2010
5 400,00 CZK
5 400,00
-5 400,00
22.03.2010
21 758,00 CZK
0,00
18.03.2010
vypracování znaleckého posudku - OŽPaZ
FAK
210100410
S00JP00K1NVJ
25538403
2010100412
INFOSERVIS CZ, a.s.
01.03.2010
0,00
21 758,00
-21 758,00
0,00
18.03.2010
tiskopisy - PPD, 640 ks
FAK
210100411
S00JP00K1O2D
28252217
2102803
Stanix Projekt s.r.o.
01.03.2010
0,00
15.03.2010
10 740,00
10 740,00 CZK
-10 740,00
0,00
12.03.2010
proèištìní kanalizace ve Štípì- ul. Slepá - ORIA
FAK
210100412
S00JP00K1ND1
68600771
0110
Ing.Jan Pospíšil
05.03.2010
0,00
oprava chodníku v ul. Okružní è. 4736
FAK
210100413
05.04.2010
97 683,00
97 683,00 CZK
-97 683,00
0,00
06.04.2010
- OD
S00JP00K1O43
60720832
100120451
KALVEI,s.r.o.
02.03.2010
0,00
16.03.2010
29 653,00
29 653,00 CZK
-29 653,00
0,00
16.03.2010
hygienické a èistící prostøedky - sklad ÈP Radnice
FAK
210100414
S00JP00K1O38
45275718
2152310
TRANSTECHNIK CS,spol. s r
01.03.2010
0,00
servis stroje Vermeer
- OMZ
FAK
S00JP00K1S61
210100415
49445715
2100121
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
08.03.2010
0,00
12.03.2010
11 131,00
22.03.2010
617,00
11 131,00 CZK
-11 131,00
0,00
22.03.2010
617,00 CZK
-617,00
0,00
17.03.2010
Wifi router Z-COMAX do hlavní pokladny - OIS
FAK
210100416
S00JP00K1RYC
46992308
9003375
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.03.2010
0,00
01.04.2010
18 433,00
18 433,00 CZK
-18 433,00
0,00
30.03.2010
Nákup výpoèetní techniky (tiskárna, skener, monito
FAK
210100417
S00JP00K1S3G
28305795
20100032
PWS Plus s.r.o.
03.03.2010
0,00
18.03.2010
16 992,00
16 992,00 CZK
-16 992,00
0,00
18.03.2010
výmìna znièeného radiového modulu - OKØ
FAK
210100418
S00JP00K1S2L
40648281
20100047
Jitka Rolínková - JITRO
04.03.2010
0,00
15.03.2010
20 400,00
20 400,00 CZK
-20 400,00
0,00
12.03.2010
inzerce v èasopise TIM v èísle bøezen/duben 2010 FAK
210100419
S00JP00K1S8R
63517337
10052
IN - Prague
08.03.2010
0,00
22.03.2010
15 600,00 CZK
15 600,00
-15 600,00
19.03.2010
1 039,00 CZK
0,00
18.03.2010
inzerce v brožuøe Na Moravì spoleènosti In-Prague
FAK
210100420
S00JP00K1SAH
47122617
100100148
S & D, nakladatelství a v
05.03.2010
0,00
1 039,00
-1 039,00
0,00
16.03.2010
2 ks knihy "Velká turistická encyklopedie - Zlínsk
FAK
210100421
S00JP00K1SBC
00030848
21002500
Lidová tvorba
05.03.2010 05.03.2010 19.03.2010
0,00
4 404,00
4 404,00 CZK
-4 404,00
0,00
17.03.2010
nákup krojovaných panenek urèených k prodeji v MIT
FAK
210100422
S00JP00K1SD2
11498331
2010084
Zákøecký Libor
07.03.2010
0,00
27.03.2010
1 680,00
1 680,00 CZK
-1 680,00
0,00
24.03.2010
mìøení emisí CO, kontrola komínù - OSV - ZKS Kvít
FAK
210100423
S00JP00K1SJ8
63490901
100100132
BLAPIC s.r.o.
01.03.2010
0,00
22.03.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
18.03.2010
èištìní odpadù frézováním okrsek Malenovice - MP
FAK
210100424
S00JP00K1SID
25322214
21010117
Holík International s.r.o
09.03.2010
0,00
23.03.2010
31 068,00 CZK
31 068,00
-31 068,00
12.03.2010
3 870,00 CZK
0,00
18.03.2010
zásahové rukavice - MP
FAK
210100425
S00JP00K1SPE
44013990
150310
EDU agency s.r.o.
09.03.2010
0,00
3 870,00
-3 870,00
19.03.2010
11 483,00 CZK
0,00
15.03.2010
Úhrada vložného na semináø "Správní øád a zkušenos
FAK
210100426
S00JP00K1T7P
60736437
201090047
HART PRESS, s.r.o.
04.03.2010
0,00
11 483,00
-11 483,00
19.03.2010
2 460,00 CZK
0,00
17.03.2010
Recepty na léèivé pøípravky, žádanky na léèivé pøí
FAK
210100427
S00JP00K1SWF
12217581
112010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
05.03.2010
0,00
2 460,00
-2 460,00
0,00
17.03.2010
odtah vraku vozidla - OD
FAK
210100428
S00JP00K1TFL
60730153
1070254
DSZO, s.r.o.
08.03.2010
0,00
27.03.2010
2 945,00
2 945,00 CZK
-2 945,00
0,00
24.03.2010
èasová jízdenka 12M - pásmo AB - ORIA
FAK
210100429
S00JP00K1T6U
11520205
2010029
Pavel Durník-GASTROSERVIS
01.03.2010
0,00
16.03.2010
9 963,00 CZK
9 963,00
-9 963,00
08.04.2010
16 948,00 CZK
0,00
16.03.2010
oprava konvektomatu a el. sporáku GIGA (DDHM SMZ)
FAK
210100430
S00JP00K1T39
60747889
20100054
PETAS Petøík, s.r.o.
09.03.2010
0,00
16 948,00
-16 948,00
0,00
09.04.2010
výmìna termoventilù v budovì SMZ na ul. Divadelní
FAK
210100431
S00JP00K1T0O
00006963
90029
Pracovištì ÈSSZ Brno
01.03.2010
0,00
30.03.2010
201 262,43
201 262,43 CZK
-201 262,43
0,00
26.03.2010
služby spojené s užíváním nebyt. prostor v budovì
FAK
210100432
S00JP00K1T8K
61408786
116
Pecha Zdenìk
09.03.2010
0,00
23.03.2010
3 630,00
3 630,00 CZK
-3 630,00
0,00
22.03.2010
práce montážní plošinou MP20/1 - OMZ
FAK
210100433
S00JP00K1T5Z
60730153
1070257
DSZO, s.r.o.
08.03.2010
0,00
27.03.2010
326,00
326,00 CZK
-326,00
0,00
24.03.2010
8.3.2010 - Veøejné setkání s obèany - Malenovice,
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210100434
S00JP00K1U32
26975319
201003
TERRACOTTEM CZ s.r.o.
01.04.2010
0,00
08.04.2010
16 320,00
16 320,00 CZK
-16 320,00
0,00
12.04.2010
Terracottem - OMZ
FAK
210100435
S00JP00K1U7I
64933873
10110033
Sdružení Tereza
05.03.2010
25.03.2010
420,00 CZK
0,00
0,00
420,00
-420,00
17.03.2010
"Vyrobte si ruèní papír" - OŽPaZ
FAK
210100436
S00JP00K1UG9
60730153
1070252
DSZO, s.r.o.
08.03.2010
0,00
10.04.2010
5 880,00 CZK
5 880,00
-5 880,00
03.04.2010
205 050,00 CZK
0,00
08.04.2010
2 x èasová jízdenka 12M - pásmo AB - OSM
FAK
210100437
S00JP00K1UH4
46992308
9003410
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.03.2010
0,00
205 050,00
-205 050,00
0,00
01.04.2010
paušální poplatek za 02/2010 - zajištìní správy IC
FAK
210100438
S00JP00K1UFE
48532967
20727
EURO CAR Zlín s.r.o.
01.04.2010
0,00
08.04.2010
6 565,00 CZK
6 565,00
-6 565,00
25.03.2010
13 082,00 CZK
0,00
06.04.2010
garanèní prohlídka 3Z76020 - MP
FAK
210100439
S00JP00K1UUB
60715286
100223
CROSS Zlín, s.r.o.
02.03.2010
0,00
13 082,00
-13 082,00
0,00
25.03.2010
pravidelný servis MKDS - MP
VYZ
210100440
S00JP00K1UBY
49973053
1060043565
HP TRONIC Zlín,spol.s r.o
05.03.2010
05.03.2010
5 132,00 CZK
0,00
201001
IZOKLIMA Zlín, spol. s r.
05.03.2010
19.03.2010
3 000,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy za chladnièku Gorenje R 3144 W bílá
FAK
210100441
S00JP00K1UA3
26230844
0,00
3 000,00
-3 000,00
26.03.2010
zamìøení, zakreslení stávajícího stavu a návrhu úp
FAK
210100442
S00JP00K1UZM
49445715
2100128
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
11.03.2010
0,00
25.03.2010
1 217,00
1 217,00 CZK
-1 217,00
0,00
23.03.2010
Náplnì do barevné tiskárny HP Officejet Pro 8000 W
FAK
210100443
S00JP00K1U8D
45675562
2010004
Husovský Jiøí
01.03.2010
0,00
vypracování znaleckéh postudku
FAK
210100444
16.03.2010
1 500,00 CZK
1 500,00
-1 500,00
10.04.2010
30 000,00 CZK
0,00
01.04.2010
- OD
S00JP00K1U98
61405230
0310
Ing.Ladislav Alster - Pro
10.03.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
08.04.2010
projektová dokumentace - "Køizovatka na tø. T. Bat
FAK
210100445
S00JP00K1UQV
60711086
10150064
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
24.03.2010
28 435,80
28 435,80 CZK
-28 435,80
0,00
29.03.2010
služby a práce na mìstských objektech za 02/2010 FAK
210100446
S00JP00K1UP0
60711086
10090004
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
14.03.2010
416 376,00
416 376,00 CZK
-416 376,00
0,00
22.03.2010
èištìní mìsta v únoru 2010 - OD
FAK
210100447
S00JP00K1UO5
60711086
10110010
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
15.03.2010
650,00
650,00 CZK
-650,00
0,00
22.03.2010
umístìní posypové nádoby na ul. Obeciny XII za 02/
FAK
210100448
S00JP00K1UNA
60711086
10100042
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
14.03.2010
2 380 400,00
2 380 400,00 CZK
-2 380 400,00
0,00
22.03.2010
zimní údržba v mìsíci únoru 2010 - OD
FAK
210100449
S00JP00K1UMF
60711086
10130034
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
01.04.2010
3 840,00 CZK
3 840,00
-3 840,00
16.03.2010
333 849,60 CZK
0,00
06.04.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 02/2010 - OD
FAK
210100450
S00JP00K1ULK
60711086
10130033
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
333 849,60
-333 849,60
0,00
22.03.2010
údržba a provoz svìlelných køižovatek za 02/2010 FAK
210100451
S00JP00K1UKP
60711086
10130032
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
15.03.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
24.03.2010
nemìøené odbìry za 02/2010 - OD
FAK
210100452
S00JP00K1UJU
60711086
10130031
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
15.03.2010
1 858 510,08
1 858 510,08 CZK
-1 858 510,08
0,00
24.03.2010
provoz VO za 02/2010 - OD
FAK
210100453
S00JP00K1UIZ
60711086
10130030
Technické služby Zlín,s.r
01.03.2010
0,00
31.03.2010
118 426,56
118 426,56 CZK
-118 426,56
0,00
01.04.2010
údržba a provoz VO za 02/2010 - OD
FAK
210201112
S00JP00K1UTG
41084781
21214525
SPEDOS s.r.o.
01.03.2010
0,00
11.04.2010
1 012,00
1 012,00 CZK
-1 012,00
0,00
08.04.2010
oprava øídící jednotky automat.vstupních dveøí- Ra
FAK
210100455
S00JP00K1VDH
25859650
110901135
LANIKO Morava s.r.o.
08.03.2010
0,00
25.03.2010
4 782,00
4 782,00 CZK
-4 782,00
0,00
25.03.2010
Pravidelná údržba a oprava kopírovacího stroje -(
FAK
210100456
S00JP00K1VIS
43430554
20700001
Vìra Machalínková
01.03.2010
0,00
22.03.2010
1 250,00 CZK
1 250,00
-1 250,00
24.03.2010
70 000,00 CZK
0,00
17.03.2010
Úhrada vložného na kurz keramiky pro mládež i dosp
FAK
210100457
S00JP00K1VLD
45309655
14100118
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
10.03.2010
0,00
70 000,00
-70 000,00
10.04.2010
2 480,00 CZK
0,00
22.03.2010
využití služeb systému "Memphis" za 02/2010 - MP
FAK
210100458
S00JP00K1V6G
60730153
1070253
DSZO, s.r.o.
08.03.2010
0,00
2 480,00
-2 480,00
0,00
08.04.2010
Volná roèní jízdenka - pøenosný kupón MHD - na r.
FAK
210100459
S00JP00K1V86
25318403
11000085
RM GAS s.r.o.
10.03.2010
0,00
20.03.2010
7 320,00
7 320,00 CZK
-7 320,00
0,00
18.03.2010
oprava plynového kotle - OŽPaZ
FAK
210100460
S00JP00K1V7B
25318403
11000073
RM GAS s.r.o.
02.03.2010
0,00
smìšovací kit pro sestavu Dual-mix
FAK
210100461
18.03.2010
11 328,00
11 328,00 CZK
-11 328,00
0,00
18.03.2010
- OŽPaZ
S00JP00K1V5L
44962185
109100371
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.03.2010
0,00
23.03.2010
11 620,00
11 620,00 CZK
-11 620,00
0,00
18.03.2010
revize, provozní prohlídky, opravy výtahù 2/2010
FAK
210100462
S00JP00K1V91
60710098
2107100224
DOMOSA Zlín, s.r.o.
10.03.2010
0,00
24.03.2010
26 516,00
26 516,00 CZK
-26 516,00
0,00
22.03.2010
èistící a hygienické prostøedky - sklad ÈP L.Váchy
FAK
210100463
S00JP00K1VAW
27390675
2010002
FLORAVIL, s.r.o.
01.04.2010
0,00
09.04.2010
32 995,44 CZK
32 995,44
-32 995,44
22.03.2010
1 860,00 CZK
0,00
07.04.2010
TOP 150- kvìtinová pyramida vysoká + zavlažování FAK
210100464
S00JP00K1VBR
63490901
100100164
BLAPIC s.r.o.
08.03.2010
0,00
1 860,00
-1 860,00
26.03.2010
10 000,00 CZK
0,00
22.03.2010
èištìní ležaté kanalizace tlak.vozem - 11.ZŠ Malen
FAK
210100465
S00JP00K1VJN
00094838
2103026
Mìstské divadlo Zlín , pø
01.03.2010
0,00
10 000,00
-10 000,00
0,00
24.03.2010
poskytnutí prostor Velkého sálu, šaten a foyer na
FAK
210100466
S00JP00K1VG2
25330781
1100025
Mìstský mobiliáø
09.03.2010
0,00
zastávkový pøístøešek aureo
FAK
210100467
23.03.2010
490 000,00
490 000,00 CZK
-490 000,00
0,00
12.04.2010
- OD
S00JP00K1VRJ
49445715
2100129
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
11.03.2010
0,00
25.03.2010
2 386,00
2 386,00 CZK
-2 386,00
0,00
23.03.2010
Toner HP CLJ CC531A - ORIA
FAK
210100468
S00JP00K1W4J
13685392
10125
Josef Laimbek
03.03.2010
0,00
03.04.2010
5 981,00
5 981,00 CZK
-5 981,00
0,00
01.04.2010
odvoz a likvidace vyøazeného majetku - ÚHA
FAK
210100469
S00JP00K1W3O
25322478
3004891
AVONET, s.r.o.
01.03.2010
0,00
12.03.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
22.03.2010
Internet Home F1 2/2010 - OŠZMaTV
FAK
210100470
S00JP00K1VYK
46345191
03610
STaDO s.r.o.
11.03.2010
0,00
21.03.2010
99 897,60
99 897,60 CZK
-99 897,60
0,00
22.03.2010
odstranìní vody v suterénu v prostorách 11. ZŠ tø.
FAK
210100471
S00JP00K1W5E
26276682
411090164
SPBAZ, družstvo
01.03.2010
0,00
17.03.2010
82 952,00
82 952,00 CZK
-82 952,00
0,00
02.06.2010
stoèné, užívání neveøejné kanalizace za 02/2010 FAK
210100472
S00JP00K1W69
60734485
100058
S-projekt plus, a.s.
05.03.2010
0,00
23.03.2010
54 000,00 CZK
54 000,00
-54 000,00
25.03.2010
5 995,00 CZK
0,00
21.04.2010
úprava dokumentace pro zadávací øízení vè. vyhotov
FAK
210100473
S00JP00K1W8Z
60747889
20100060
PETAS Petøík, s.r.o.
15.03.2010
0,00
5 995,00
-5 995,00
0,00
22.03.2010
oprava pøívodu vody a plynového zdroje topení v ob
FAK
210100474
S00JP00K1WAP
60747889
20100058
PETAS Petøík, s.r.o.
15.03.2010
0,00
25.03.2010
9 197,00
9 197,00 CZK
-9 197,00
0,00
25.03.2010
revize elektro a plynových zaøízení, opravy v obje
FAK
210100475
S00JP00K1W74
60747889
20100059
PETAS Petøík, s.r.o.
15.03.2010
0,00
25.03.2010
9 998,00
9 998,00 CZK
-9 998,00
0,00
22.03.2010
opravy v budovì MMZ, nám. Míru 12 - elektroinstala
FAK
210100476
S00JP00K1WE5
43871143
2010704479
JOHNSON CONTROLS INTERNAT
01.03.2010
0,00
29.03.2010
1 056,00 CZK
1 056,00
-1 056,00
29.03.2010
81 236,00 CZK
0,00
25.03.2010
oprava MaR výmìník. stanice v objektu SMZ zámek, S
FAK
210100477
S00JP00K1WHQ
00568261
3014
STAVO spol. s r.o.
15.03.2010
0,00
81 236,00
-81 236,00
0,00
25.03.2010
stavební práce pøi výmìnì oken na HZ v Prštném - O
FAK
210100478
S00JP00K1WIL
49161563
0012010
Jiøí Slamìný
12.03.2010
0,00
22.03.2010
96 923,00
96 923,00 CZK
-96 923,00
0,00
25.03.2010
oprava speciál. hasièského vozidla - OKØ
FAK
210100479
S00JP00K1WDA
26227061
2100288
BCServis CZ s.r.o.
01.04.2010
0,00
11.04.2010
15 484,00
15 484,00 CZK
-15 484,00
0,00
12.04.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100480
S00JP00K1W9U
60747889
20100056
PETAS Petøík, s.r.o.
15.03.2010
0,00
25.03.2010
26 903,00
26 903,00 CZK
-26 903,00
0,00
26.03.2010
oprava havarijního stavu el. zaøízení v Krajské ga
FAK
210100481
S00JP00K1WT2
26238616
1000012
RIS-MONT s.r.o.
10.03.2010
0,00
25.03.2010
86 400,00
86 400,00 CZK
-86 400,00
0,00
22.03.2010
oprava havárie kanalizace - ul. Hradská, Zlín - OR
FAK
210100482
S00JP00K1WUX
26238616
1000013
RIS-MONT s.r.o.
10.03.2010
0,00
25.03.2010
37 550,00 CZK
37 550,00
-37 550,00
15.04.2010
7 000,00 CZK
0,00
22.03.2010
proèištìní kanalizace - Zlín,Budovatelská, Kostele
FAK
210100483
S00JP00K1WVS
47901519
2100200
Pohøebnictví Zlín, spol.
10.03.2010
0,00
7 000,00
-7 000,00
0,00
18.03.2010
Kremace pana Jiøího Ambrože, který zemøel cca 2. 3
FAK
210100484
S00JP00K1X57
18812848
72010
Radek Košatka STROM
01.03.2010
0,00
23.03.2010
27 920,00
27 920,00 CZK
-27 920,00
0,00
22.03.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
FAK
210100485
S00JP00K1WZ8
60548681
002
Josef Picek
01.04.2010
0,00
15.04.2010
19 000,00 CZK
19 000,00
-19 000,00
29.03.2010
7 807,00 CZK
0,00
13.04.2010
opak. školení pro práce ve výškách, revize vybaven
FAK
210100486
S00JP00K1X0W
25948253
121004780
ASPA, a.s.
15.03.2010
0,00
7 807,00
-7 807,00
07.04.2010
40 320,00 CZK
0,00
29.03.2010
výpoèetní technika - MP
FAK
210100487
S00JP00K1XNP
66198003
11062010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
01.03.2010
0,00
40 320,00
-40 320,00
0,00
06.04.2010
právní služby za leden 2010 - OP
Dopis, e-mail, odpovìï na pøípis Krajského soudu v
FAK
210100488
S00JP00K1XOK
66198003
11072010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
01.03.2010
0,00
07.04.2010
75 600,00 CZK
75 600,00
-75 600,00
14.04.2010
3 069,40 CZK
0,00
06.04.2010
právní služby za leden 2010 - OP
zpracování odpovìdi na námitky podané v zadávacím
FAK
210100489
S00JP00K1XC8
46994173
100138
HCM Autoservis s.r.o.
01.04.2010
0,00
3 069,40
-3 069,40
0,00
12.04.2010
oprava vozidla- traktorek - OMZ
FAZ
210100490
S00JP00K1XGO
26720302
31302100003
RETAIL FORMATION s.r.o.
12.03.2010
0,00
26.03.2010
1 620,00
1 620,00 CZK
-1 620,00
0,00
25.03.2010
Úèastnický poplatek na KBM 2010 - Ing. Kladníèek M
FAK
210100491
S00JP00K1XJ9
27678067
0100215
JKL servis s.r.o.
16.03.2010
0,00
30.03.2010
900,00
900,00 CZK
-900,00
0,00
26.03.2010
oprava èerpadla - OKØ
FAK
210100492
S00JP00K1XIE
15531538
100053
ANTA Zlín, spol. s r.o.
15.03.2010
0,00
14.04.2010
2 652,00 CZK
2 652,00
-2 652,00
15.04.2010
30 000,00 CZK
0,00
12.04.2010
Oprava informaèní tabule na chodbu - ŽO
FAK
210100493
S00JP00K1XAI
76532232
022010
Vladyka Zdenìk
15.03.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
14.04.2010
provedení technické pomoci - specifikaci a odborný
FAK
210100494
S00JP00K1X9N
60734485
100064
S-projekt plus, a.s.
09.03.2010
0,00
Zlín - ul. Sokolská - trolejbusová zastávka MHD Pa
26.03.2010
50 000,00
50 000,00 CZK
-50 000,00
0,00
05.05.2010
FAK
210100495
S00JP00K1X8S
48476684
2010015
Ing.Jiøí Škrabal
12.03.2010
0,00
26.03.2010
90 000,00 CZK
90 000,00
-90 000,00
25.03.2010
4 920,00 CZK
0,00
01.04.2010
vypracování projekt. dokumentace "Rozšíøení MK FAK
210100496
S00JP00K1X7X
12217581
132010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
11.03.2010
0,00
4 920,00
-4 920,00
0,00
29.03.2010
odtah vrakù vozidel - OD
FAK
210100497
S00JP00K1X62
26204967
5000678806
Intermet Mall a.s.
15.03.2010
0,00
15.03.2010
2 089,00
2 089,00 CZK
-2 089,00
0,00
31.03.2010
Electrolux EMS - OD
FAK
210100498
S00JP00K1XVL
12217581
142010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
12.03.2010
0,00
26.03.2010
2 460,00 CZK
2 460,00
-2 460,00
30.03.2010
16 000,00 CZK
0,00
01.04.2010
odtah vraku vozidla - OD
FAK
210100499
S00JP00K1XY6
13090267
610019
Dana Francová - FRANC
16.03.2010
0,00
16 000,00
-16 000,00
0,00
26.03.2010
závìsy blackout do 32. budovy areálu Svit - OK
FAK
210100500
S00JP00K1YP8
48908631
20100222
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
17.03.2010
0,00
16.04.2010
55 268,00
55 268,00 CZK
-55 268,00
0,00
23.04.2010
brožura Životní prostøedí Zlínska a jeho ochrana FAK
210100501
S00JP00K1YNI
18754244
2010059
Leopold Janský
01.04.2010
0,00
náhradní díly
FAZ
15 972,00
15 972,00 CZK
-15 972,00
0,00
14.04.2010
- OMZ
210100502
S00JP00K1Y45
26124637
10032
Madisson s.r.o.
01.03.2010
0,00
lehátko s pákovým zdvihem
FAK
16.04.2010
210100503
22.03.2010
24 200,00 CZK
24 200,00
-24 200,00
24.03.2010
8 859,60 CZK
0,00
25.03.2010
- MP
S00JP00K1YKX
25518828
20101012
AXINFO, s.r.o.
17.03.2010
0,00
8 859,60
-8 859,60
0,00
25.03.2010
figurína pro nácvik resuscitace Little Anne + spo
FAK
210100504
S00JP00K1YLS
26830370
9100002645
TOMI CZECH s.r.o.
16.03.2010
0,00
30.03.2010
3 840,00 CZK
3 840,00
-3 840,00
02.04.2010
147 583,00 CZK
0,00
29.03.2010
zesilovaè - MP
FAK
210100505
S00JP00K1YZU
26276682
433090006
SPBAZ, družstvo
01.03.2010
0,00
147 583,00
-147 583,00
0,00
02.06.2010
pøef. úklidových služeb, údržby elektroinstalace,
FAK
210100506
S00JP00K1YST
60747889
20100061
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
revize el.spotøebièù na budovì MMZ nám.Míru 12 - O
26.03.2010
686,00
686,00 CZK
-686,00
0,00
25.03.2010
FAK
210100507
S00JP00K1YTO
60747889
20100062
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
26.03.2010
6 997,00
6 997,00 CZK
-6 997,00
0,00
25.03.2010
havarijní oprava vzduchotechniky v místn.kuchynì b
FAK
210100508
S00JP00K1YUJ
60747889
20100063
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
26.03.2010
1 478,00
1 478,00 CZK
-1 478,00
0,00
24.03.2010
havarijní oprava rozvodnice v obj. SMZ, ul.Zarámí
FAK
210100509
S00JP00K1YVE
60747889
20100064
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
26.03.2010
4 196,00
4 196,00 CZK
-4 196,00
0,00
25.03.2010
oprava osvìtlení v budovì MMZ, ul. L.Váchy 602 - O
FAK
210100510
S00JP00K1YW9
60747889
20100065
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
26.03.2010
7 194,00 CZK
7 194,00
-7 194,00
26.03.2010
12 598,00 CZK
0,00
25.03.2010
oprava osvìtlení u obj. Velíková èp. 53 - OVS
FAK
210100511
S00JP00K1YX4
60747889
20100066
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
12 598,00
-12 598,00
0,00
25.03.2010
oprava el.ohøívaèe vody v obj. SMZ Bøí. Sousedíkù
FAK
210100512
S00JP00K1YYZ
60747889
20100067
PETAS Petøík, s.r.o.
16.03.2010
0,00
26.03.2010
15 979,00
15 979,00 CZK
-15 979,00
0,00
25.03.2010
provedení revizí elektro a oprava el.ohøívaèe vody
FAK
210100513
S00JP00K1ZJV
26222183
2010-07
Kaninga s.r.o.
18.03.2010
0,00
01.04.2010
99 600,00
99 600,00 CZK
-99 600,00
0,00
20.04.2010
za inženýrskou èinnost pro vyøízení pravomocných s
FAK
210100514
S00JP00K1ZKQ
60710098
2107100249
DOMOSA Zlín, s.r.o.
17.03.2010
0,00
16.04.2010
29 897,00 CZK
29 897,00
-29 897,00
29.03.2010
4 956,00 CZK
0,00
14.04.2010
èistící prostøedky - sklad ÈP Zarámí 4421 (Vojtìch
FAK
210100515
S00JP00K1ZLL
46345191
03710
STaDO s.r.o.
19.03.2010
0,00
4 956,00
-4 956,00
0,00
29.03.2010
oprava oken a jejich zabezpeèení v obj.MMZ, Prostø
FAK
210100516
S00JP00K1ZYS
49613791
10200075
XENA Praha s.r.o.
18.03.2010
0,00
01.04.2010
3 060,00
3 060,00 CZK
-3 060,00
0,00
01.04.2010
bunda žlutá s RRP - MP
FAK
210100517
S00JP00K1ZRR
71008047
310006
Základní škola Komenského
01.03.2010
0,00
18.04.2010
650,00
650,00 CZK
-650,00
0,00
21.04.2010
8.3.2010 - veøejné setkání RMZ s obèany - Malenovi
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210100518
S00JP00K1ZNB
60747889
20100075
PETAS Petøík, s.r.o.
19.03.2010
0,00
29.03.2010
3 182,00
3 182,00 CZK
-3 182,00
0,00
29.03.2010
oprava elektroinstalace v I. NP budovy SMZ, Zámek,
FAK
210100519
S00JP00K1ZO6
60747889
20100078
PETAS Petøík, s.r.o.
19.03.2010
0,00
29.03.2010
5 296,00
5 296,00 CZK
-5 296,00
0,00
13.04.2010
revize plynových spotøebièù servis a oprava expanz
FAK
210100520
S00JP00K1ZP1
60747889
20100077
PETAS Petøík, s.r.o.
19.03.2010
0,00
29.03.2010
9 943,00
9 943,00 CZK
-9 943,00
0,00
29.03.2010
dodávka el. materiálu (žárovky,záøivky) pro budovu
FAK
210100521
S00JP00K1ZSM
25578570
2010023
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
16.03.2010
0,00
31.03.2010
2 800,00
2 800,00 CZK
-2 800,00
0,00
01.04.2010
ochranné prac.pomùcky - pracovní obuv, odìv - 4 uk
FAK
210100522
S00JP00K1ZTH
60747889
20100076
PETAS Petøík, s.r.o.
19.03.2010
0,00
29.03.2010
1 679,00
1 679,00 CZK
-1 679,00
0,00
29.03.2010
oprava ventilù stojánkové baterie na WC v objektu
FAK
210100523
S00JP00K1ZUC
60747889
20100079
PETAS Petøík, s.r.o.
19.03.2010
0,00
29.03.2010
6 494,00
6 494,00 CZK
-6 494,00
0,00
29.03.2010
oprava ohøívaèe vody a topení v budovì SMZ na Bure
FAK
210100524
S00JP00K202O
27493091
201031842
Acha obec úètuje s.r.o.
18.03.2010
0,00
08.04.2010
400,00
400,00 CZK
-400,00
0,00
06.04.2010
Majetek krajù, mìst, obcí, DSO a PO - OE
FAK
210100525
S00JP00K2064
29195462
312010
Aproxy s.r.o.
01.03.2010
0,00
02.04.2010
3 600,00
3 600,00 CZK
-3 600,00
0,00
22.03.2010
Úhrada vložného na semináø "Prevence vyhoøení" , S
FAK
210100526
S00JP00K2059
29195462
302010
Aproxy s.r.o.
01.03.2010
0,00
02.04.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
22.03.2010
Úhrada vložného na semináø "Prevence vyhoøení" ,
FAK
210100527
S00JP00K207Z
29195462
322010
Aproxy s.r.o.
01.03.2010
0,00
02.04.2010
2 700,00 CZK
2 700,00
-2 700,00
18.04.2010
48 500,00 CZK
0,00
22.03.2010
Úhrada vložného na sem. 23.3., Prevence vyhoøení,
FAK
210100528
S00JP00K20AK
64321606
2010017
Pelaj Lubomír
19.03.2010
0,00
48 500,00
-48 500,00
0,00
08.04.2010
permanentky na regeneraèní služby (saunu a masáže)
FAK
210100529
S00JP00K209P
00030970
101700
Integra, výrobní družstvo
17.03.2010
0,00
05.04.2010
77 000,00 CZK
77 000,00
-77 000,00
30.03.2010
2 460,00 CZK
0,00
01.04.2010
permanentky na regeneraèní služby pro zamìstnance
FAK
210100530
S00JP00K208U
45459771
202010
Voborník Petr
18.03.2010
0,00
2 460,00
-2 460,00
0,00
25.03.2010
oprava žaluzií v rekreaèních chatách SMZ na Syrák
FAK
210100531
S00JP00K20BF
13686135
5
Eichler Petr
01.03.2010
0,00
drobné opravy zatékající støechy radnice
FAK
210100532
S00JP00K20D5
30.03.2010
4 000,00
4 000,00 CZK
-4 000,00
0,00
30.03.2010
- OVS
64948242
10002367
UniCredit Bank Czech Repu
01.03.2010
0,00
26.03.2010
336,00
336,00 CZK
-336,00
0,00
29.03.2010
poplatky za terminál za 02/2010 - MP
FAK
210100533
S00JP00K20FV
48476684
2010017
Ing.Jiøí Škrabal
12.03.2010
0,00
02.04.2010
34 800,00
34 800,00 CZK
-34 800,00
0,00
06.04.2010
specifikace a odborný odhad nákladù na akce KMÈ 20
FAK
210100534
S00JP00K20IG
12435988
2010065
Štìtkáø Aleš
18.03.2010
0,00
18.04.2010
10 670,00
10 670,00 CZK
-10 670,00
0,00
19.04.2010
garanèní prohlídka vozidla Hyundai RZ: ZLA 34-42
FAK
210100535
S00JP00K20L1
25318403
11000106
RM GAS s.r.o.
19.03.2010
0,00
02.04.2010
97 200,00 CZK
97 200,00
-97 200,00
06.04.2010
1 092,00 CZK
0,00
01.04.2010
oprava kanalizace v lokalitì Zlín, Štípa - ul. Zám
FAK
210100536
S00JP00K20K6
49445715
2100148
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
23.03.2010
0,00
1 092,00
-1 092,00
0,00
01.04.2010
renovace toneru ABEL HP LJ - tiskárna BOZP (Josef
FAK
210100537
S00JP00K20GQ
60730153
1070299
DSZO, s.r.o.
18.03.2010
0,00
èasová jízdenka 12M - pásmo A, AB
FAK
210100538
S00JP00K20OM
06.04.2010
5 420,00
5 420,00 CZK
-5 420,00
0,00
01.04.2010
- OŠZM
49445715
2100147
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
23.03.2010
0,00
06.04.2010
1 730,00
1 730,00 CZK
-1 730,00
0,00
01.04.2010
Renovace 2 ks tonerù typ Q7553A do tiskárny HP LJ
FAK
210100539
S00JP00K11M2
25509217
110101
MEDICAL POINT s.r.o.
22.03.2010
0,00
05.04.2010
1 000,00
1 000,00 CZK
-1 000,00
0,00
01.04.2010
4 ks pernamentek na rehabilitaèní služby pro zamìs
FAK
210100540
S00JP00K216X
76540898
20102036
Straka Petr-MASTR
11.03.2010
0,00
22.04.2010
1 968,00 CZK
1 968,00
-1 968,00
08.04.2010
65 000,00 CZK
0,00
22.04.2010
kontrola komínù a kouøovodù - budova MMZ ul. L. Vá
FAZ
210100541
S00JP00K211M
66604427
0310
Petr Chlud
01.03.2010
0,00
65 000,00
-65 000,00
0,00
09.04.2010
záloha na organizaèní zajištìní akce 1. Máj ve Zlí
FAK
210100542
S00JP00K212H
60730153
1070302
DSZO, s.r.o.
22.03.2010
0,00
10.04.2010
10 380,00
10 380,00 CZK
-10 380,00
0,00
07.04.2010
èasová jízdenka 12M - pásmo A, AB
FAK
210100543
S00JP00K21AD
46346520
201005
PROKO, spol. s r.o.
01.03.2010
0,00
22.04.2010
33 120,00
33 120,00 CZK
-33 120,00
0,00
20.04.2010
zpracování projekt. dokumentace na stavbu "Kamenná
FAK
210100544
S00JP00K219I
46284125
142010
RNDr.Zuzana Kadlecová
22.03.2010
0,00
06.04.2010
24 000,00 CZK
24 000,00
-24 000,00
03.04.2010
5 472,00 CZK
0,00
01.04.2010
vypracování hlukové studie k akci "Úprava prostor
FAK
210100545
S00JP00K11NX
46345191
03810
STaDO s.r.o.
24.03.2010
0,00
5 472,00
-5 472,00
0,00
01.04.2010
pøestìhování úèetních dokladù do archivu na Zarámí
FAK
210100546
S00JP00K11OS
46345191
04010
STaDO s.r.o.
24.03.2010
0,00
03.04.2010
5 952,00
5 952,00 CZK
-5 952,00
0,00
01.04.2010
oprava oplechování na budovì Santražiny 5326 (OMZ)
FAK
210100547
S00JP00K121S
49971361
210100811
RUDOLF JELÍNEK a.s.
18.03.2010 18.03.2010 21.04.2010
0,00
2 760,00 CZK
2 760,00
-2 760,00
21.04.2010
20 540,00 CZK
0,00
19.04.2010
dárkové pøedmìty od firmy Rudolf Jelínek pro prode
FAK
210100548
S00JP00K120X
49971361
210100812
RUDOLF JELÍNEK a.s.
18.03.2010
0,00
20 540,00
-20 540,00
0,00
19.04.2010
dárkové pøedmìty od firmy R. Jelínek pro reprezent
FAK
210100549
S00JP00K218N
14751968
1001530
Typon-Svoboda Milan
19.03.2010
0,00
02.04.2010
23 096,00 CZK
23 096,00
-23 096,00
05.04.2010
3 000,00 CZK
0,00
06.04.2010
Pamìtní knížky a pozvánky k obøadùm vítání dìtí do
FAK
210100550
S00JP00K213C
14654440
100100003
Pohostinství-Látalová Em.
22.03.2010
0,00
3 000,00
-3 000,00
0,00
07.04.2010
22.3.2010 - veøejné setkání RMZ s obèany - Lhotka
odpovìdná osoba: J. Pešková
FAK
210100551
S00JP00K21DY
60730153
1070310
DSZO, s.r.o.
22.03.2010
0,00
10.04.2010
367,00
367,00 CZK
-367,00
0,00
07.04.2010
22.3.2010, Veøejné setkání s obèany - Lhotka - Chl
odpovìdná osoba: J. Pešková
FAK
210100552
S00JP00K11PN
62191578
42010
Bìlánek Libor
24.03.2010
0,00
02.04.2010
8 064,00 CZK
8 064,00
-8 064,00
15.04.2010
14 400,00 CZK
0,00
01.04.2010
klempíøské práce na HZ Jaroslavice - OKØ
FAK
210100553
S00JP00K1263
40375854
2010026
Igor Pantùèek,daòový pora
01.03.2010
0,00
Pantùèek - daòové poradenství za 2/2010 - OE
14 400,00
-14 400,00
0,00
12.04.2010
FAK
210100554
S00JP00K12AJ
26930111
100101436
ProComputer s.r.o.
24.03.2010
0,00
03.04.2010
4 350,00 CZK
4 350,00
-4 350,00
06.04.2010
16 800,00 CZK
0,00
12.04.2010
optický válec pro tiskárnu - OKØ
FAK
210100555
S00JP00K129O
13659278
20100032
Daniela Støítežská
23.03.2010
0,00
16 800,00
-16 800,00
0,00
01.04.2010
permanentky na sportovní aktivity pro zamìstnance
FAK
210100556
S00JP00K12D4
18754244
2010061
Leopold Janský
01.04.2010
0,00
21.04.2010
14 191,00 CZK
14 191,00
-14 191,00
01.04.2010
1 098,00 CZK
0,00
22.04.2010
oprava strojù (sekaèka HQ, traktor Starjet, elekt
FAK
210100557
S00JP00K12EZ
26944812
3000317
SEMPRATERM s.r.o.
01.04.2010
0,00
1 098,00
-1 098,00
0,00
07.04.2010
materiál na výsadby rostlin - sadbovaèe, kolíky FAZ
210100558
S00JP00K12C9
25620991
0047130008
Mountfield a.s.
01.03.2010
0,00
22.03.2010
6 980,00
6 980,00 CZK
-6 980,00
0,00
01.04.2010
záloha na Myèku PV 136C, Rehab. stacionáø, Žlebová
FAK
210100559
S00JP00K12L0
18748449
0510
Vladimír Kubík , fotograf
01.03.2010
0,00
10.04.2010
2 000,00
2 000,00 CZK
-2 000,00
0,00
08.04.2010
fotografie Zlína - Jižní Svahy pro publikaèní užit
FAK
210100560
S00JP00K12NQ
25864033
3010055
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
23.03.2010 23.03.2010 06.04.2010
0,00
2 695,00 CZK
2 695,00
-2 695,00
06.04.2010
18 000,00 CZK
0,00
01.04.2010
valašské pasy a hrníèky Valašské Království pro pr
FAK
210100561
S00JP00K12OL
49240315
5311001951
Mladá fronta,a.s.
19.03.2010
0,00
18 000,00
-18 000,00
31.03.2010
1 204,00 CZK
0,00
01.04.2010
Inzerce v magazínu Mladé Fronty - Travel in the Cz
FAK
210100562
S00JP00K12PG
40995224
300516
Mark IS, s.r.o.
24.03.2010
0,00
Print server Repotec Print
FAK
210100563
1 204,00
-1 204,00
0,00
01.04.2010
- OIS
S00JP00K12Z2
27399508
10903768
XERTEC, a.s.
01.03.2010
0,00
07.04.2010
5 820,00 CZK
5 820,00
-5 820,00
29.03.2010
23 232,00 CZK
0,00
01.04.2010
barva 2 kazety do frankovacího stroje Frama - poda
FAK
210100564
S00JP00K12UR
68085923
100100001
Stanislav ZEMAN
22.03.2010
0,00
23 232,00
-23 232,00
0,00
20.04.2010
zimní øez jabloòového sadu ve Zlínì-Malenovicích FAK
210100565
S00JP00K12VM
49161041
2010007
Kratina Roman
22.03.2010
0,00
kácení stromù a likvidace døevní hmoty v lokalitì
22.04.2010
47 500,00
47 500,00 CZK
-47 500,00
0,00
07.04.2010
FAK
210100566
S00JP00K132G
68604408
2010025
Ing.Radovan Koplík
16.03.2010
0,00
30.03.2010
32 862,00
32 862,00 CZK
-32 862,00
0,00
01.04.2010
geom. plán pro zmìnu hranice pozemku, vyznaèení vì
FAK
210100567
S00JP00K133B
60709677
1000023
MNO spol. s r.o.
19.03.2010
0,00
02.04.2010
22 370,90 CZK
22 370,90
-22 370,90
03.04.2010
1 700,00 CZK
0,00
01.04.2010
malíøské a natìraèské práce - MŠ tø. Svobody 835 FAK
210100568
S00JP00K1346
13658808
2010012
Èervínek Svatopluk
07.03.2010
0,00
1 700,00
-1 700,00
31.03.2010
12 000,00 CZK
0,00
06.04.2010
ozvuèení oslav u pomníku T.G.M. dne 5.3.2010 ve Zl
FAK
210100569
S00JP00K12TW
71813594
122010
Urbanová Marcela
01.03.2010
0,00
12 000,00
-12 000,00
0,00
06.04.2010
provedení inž. èinnosti "Zlín osazení informaèních
FAK
210100570
S00JP00K12S1
61405230
0710
Ing.Ladislav Alster - Pro
22.03.2010
0,00
22.04.2010
99 600,00
99 600,00 CZK
-99 600,00
0,00
20.04.2010
dokumentace pro stavební povolení akce "Oprava kom
FAK
210100571
S00JP00K12R6
25556142
2010
POSPÍŒIL a.s.
22.03.2010
0,00
22.04.2010
160 347,00
160 347,00 CZK
-160 347,00
0,00
13.05.2010
stavební práce na akci "Zpevnìní parkovištì u horn
FAK
210100572
S00JP00K12QB
61405230
0810
Ing.Ladislav Alster - Pro
22.03.2010
0,00
22.04.2010
99 600,00
99 600,00 CZK
-99 600,00
0,00
20.04.2010
dokumentace pro ohlášení stavby akce "Oprava komun
FAZ
210100573
S00JP00K13FN
28473531
122014318
Business Media CZ,s.r.o.
01.03.2010
0,00
08.04.2010
556,00
556,00 CZK
-556,00
0,00
06.04.2010
záloha na pøedplatné èasopisu Stavba - ÚHA
FAK
210100574
S00JP00K13Y0
71009396
3105102945
Zdravotní ústav
04.03.2010
0,00
25.03.2010
1 253,00 CZK
1 253,00
-1 253,00
30.03.2010
46 200,00 CZK
0,00
01.04.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210100575
S00JP00K13VF
26907241
10500130
CENTROPROJEKT a.s.
10.03.2010
0,00
46 200,00
-46 200,00
0,00
06.04.2010
projekt. dokumentace - oprava chodníku ul. Dlouhá
FAK
210100576
S00JP00K13UK
45675562
2010005
Husovský Jiøí
07.03.2010
0,00
04.04.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
08.04.2010
znalecký posudek pro cyklostezku Zlín-Vršava-Koste
FAK
210100577
S00JP00K13TP
45675562
2010006
Husovský Jiøí
07.03.2010
0,00
znalecký posudek pro umístìní cyklostezky k.ú. Prš
04.04.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
13.04.2010
FAK
210100578
S00JP00K13ZV
25300083
201040063
Centrum služeb postiženým
24.03.2010
0,00
09.04.2010
26 873,00 CZK
26 873,00
-26 873,00
24.04.2010
9 157,00 CZK
0,00
07.04.2010
papírenské zboží- sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100579
S00JP00K13P9
25307177
100608
PROFIRE s.r.o.
25.03.2010
0,00
9 157,00
-9 157,00
0,00
22.04.2010
DDHM hasící pøístroje 6ks P6Te, 1ks S5H - Radnice
FAK
210100580
S00JP00K13OE
25307177
100607
PROFIRE s.r.o.
25.03.2010
0,00
24.04.2010
7 172,00
7 172,00 CZK
-7 172,00
0,00
22.04.2010
kontrola, oprava hasicích pøístrojù, Radnice 2 - O
FAK
210100581
S00JP00K13NJ
25307177
100606
PROFIRE s.r.o.
25.03.2010
0,00
24.04.2010
2 680,00
2 680,00 CZK
-2 680,00
0,00
22.04.2010
kontrola hasicích pøístrojù a hydrantù - Zarámí 44
FAK
210100582
S00JP00K13MO
25307177
100605
PROFIRE s.r.o.
25.03.2010
0,00
24.04.2010
1 724,00 CZK
1 724,00
-1 724,00
24.04.2010
14 994,00 CZK
0,00
22.04.2010
kontrola, oprava hasicích pøístrojù, nám. Míru 464
FAK
210100583
S00JP00K13LT
25307177
100604
PROFIRE s.r.o.
25.03.2010
0,00
14 994,00
-14 994,00
30.03.2010
4 550,00 CZK
0,00
22.04.2010
kontrola, oprava hasicích pøístrojù, hydrantù - L.
FAK
210100584
S00JP00K1434
65831811
072010
Radovan Kuèera
01.04.2010
0,00
4 550,00
-4 550,00
0,00
07.04.2010
redukèní øez lípy na ul. Štefánikova - OMZ
FAK
210100585
S00JP00K147K
25586769
10010256
MANDS International s.r.o
01.04.2010
0,00
06.04.2010
3 600,00
3 600,00 CZK
-3 600,00
0,00
06.04.2010
letní pneu pro 3Z3 4622 - MP
FAK
210100586
S00JP00K146P
25586769
10010281
MANDS International s.r.o
01.04.2010
0,00
09.04.2010
2 403,00
2 403,00 CZK
-2 403,00
0,00
07.04.2010
letní pneu 2Z2 5070- MP
FAK
210100587
S00JP00K145U
45674922
2010009
Zdenìk Šaur
01.04.2010
0,00
06.04.2010
9 408,00
9 408,00 CZK
-9 408,00
0,00
06.04.2010
výmìna oken v budovì kotcù pro psy - MP
FAK
210100588
S00JP00K144Z
41196287
60100372
Linde Praha a.s.
01.04.2010
0,00
08.04.2010
4 094,40 CZK
4 094,40
-4 094,40
09.04.2010
62 400,00 CZK
0,00
06.04.2010
Trestní zákoník - komentáø I. a II. díl - MP
FAK
210100589
S00JP00K148F
72357177
012010
Smìlíková Jitka
01.03.2010
0,00
permanentky na rehabilitaèní služby (masáže a rela
62 400,00
-62 400,00
0,00
07.04.2010
FAK
210100590
S00JP00K14FG
26887631
210018
STIMOS - OKNA, s.r.o.
05.03.2010
0,00
25.03.2010
39 535,00
39 535,00 CZK
-39 535,00
0,00
06.04.2010
stavební práce na akci "MŠ Milíèova-stavební úprav
FAK
210100591
S00JP00K14CV
71465456
2010027
Židlík Radek-advokát
01.03.2010
0,00
28.05.2010
22 800,00
22 800,00 CZK
-22 800,00
0,00
28.05.2010
právní posouzení smìrnice MMZ è. 10/95/2007 -OP
FAK
210100592
S00JP00K14EL
25612760
1001027
Panelárna St. Mìsto, a.s.
25.03.2010
0,00
09.04.2010
12 840,00 CZK
12 840,00
-12 840,00
06.04.2010
6 212,00 CZK
0,00
09.04.2010
zátìžové panely k mobilnímu pódiu na nám. Míru - O
FAK
210201217
S00JP00K20JB
49445715
2100149
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
23.03.2010
0,00
tonery Abel HP LJ
FAK
6 212,00
-6 212,00
05.04.2010
21 110,00 CZK
0,00
01.04.2010
- OKaVA
210100594
S00JP00K14H6
18812848
92010
Radek Košatka STROM
01.03.2010
0,00
21 110,00
-21 110,00
25.04.2010
9 600,00 CZK
0,00
06.04.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
FAK
210100595
S00JP00K14GB
72437367
2010044
Ing.Ta•ána Poslušná
25.03.2010
0,00
9 600,00
-9 600,00
09.04.2010
12 000,00 CZK
0,00
22.04.2010
vyhotovení geometrického plánu a samostatného zamì
FAK
210100596
S00JP00K14MH
26903083
1014115
ELPO systém s.r.o.
26.03.2010
0,00
12 000,00
-12 000,00
08.04.2010
2 398,00 CZK
0,00
09.04.2010
revize náhradních zdrojù el. energie pro JPO II/1
FAK
210100597
S00JP00K14NC
18749739
201002
GURSKÝ Pavel Ing.
25.03.2010
0,00
2 398,00
-2 398,00
0,00
09.04.2010
DDHM hliníkové schùdky 2ks - Radnice - OVS
FAK
210100598
S00JP00K15HZ
26824043
7101329
Most pomoci s.r.o.
01.04.2010
0,00
13.04.2010
5 537,95 CZK
5 537,95
-5 537,95
0,00
09.04.2010
pracovní odìvy - OMZ
VYZ
210100599
S00JP00K15JP
67591361
110
TV SEDNA CZ - Ing.Petr B
01.03.2010
15.03.2010
100 000,00 CZK
0,00
2010033
PATRICK s.r.o.
30.03.2010
09.04.2010
1 494,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy "Zaøazení mìsta Zlína do tv seriálu
FAK
210100600
S00JP00K15EE
18152856
0,00
1 494,00
-1 494,00
13.04.2010
10 680,00 CZK
09.04.2010
náhradní díly - OKØ
FAK
210100601
S00JP00K15BT
47972807
100174
T-print, s.r.o.
01.04.2010
0,00
10 680,00
-10 680,00
0,00
13.04.2010
pexeso, omalovánky s logem MP . prevence kriminali
FAK
210100602
S00JP00K156I
60711086
10110017
Technické služby Zlín,s.r
12.03.2010
08.04.2010
99 698,40 CZK
0,00
0,00
99 698,40
-99 698,40
12.04.2010
oprava místních komunikací s povrchem z žulových k
FAK
210100603
S00JP00K155N
60711086
10110018
Technické služby Zlín,s.r
29.03.2010
0,00
12.04.2010
98 438,40
98 438,40 CZK
-98 438,40
0,00
13.04.2010
oprava místních komunikací - Potìhníkova, Malenovi
FAK
210100604
S00JP00K153X
61405230
0910
Ing.Ladislav Alster - Pro
22.03.2010
0,00
22.04.2010
42 000,00
42 000,00 CZK
-42 000,00
0,00
20.04.2010
dokumentace pro stavební povolení akce "Spojovací
FAK
210100605
S00JP00K15KK
60710098
2107100303
DOMOSA Zlín, s.r.o.
31.03.2010
0,00
14.04.2010
19 851,00 CZK
19 851,00
-19 851,00
13.04.2010
4 953,00 CZK
0,00
12.04.2010
zásobníky Merida - ihned do spotøeby, èistící a hy
FAK
210100606
S00JP00K15RL
40995062
100364
KNIRSCH, spol. s r.o.
30.03.2010
0,00
4 953,00
-4 953,00
0,00
09.04.2010
náøadí - OVS
FAK
210100607
S00JP00K15WW
49445715
2100165
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
31.03.2010
0,00
toner HP LJ CE505X
FAK
210100608
14.04.2010
3 182,00
3 182,00 CZK
-3 182,00
0,00
09.04.2010
- OŠZMaTV
S00JP00K15TB
25318187
1001722
Wimers Zlín v.o.s.
30.03.2010
0,00
10.04.2010
1 360,00
1 360,00 CZK
-1 360,00
0,00
09.04.2010
náplò do tiskárny, Støedisko volného èasu, M.Knesl
FAK
210100609
S00JP00K15SG
12217883
103043
Šustrová Jitka
29.03.2010
0,00
12.04.2010
3 095,00 CZK
3 095,00
-3 095,00
01.05.2010
18 000,00 CZK
0,00
08.04.2010
výtvarné potøeby, Støedisko volného èasu, Kotìrova
FAK
210100610
S00JP00K15ZH
68121385
42010
Šubík Radoslav
01.04.2010
0,00
18 000,00
-18 000,00
0,00
28.04.2010
výkon tech. dozoru investora na stavbì "Opìrná stì
FAK
210100611
S00JP00K15YM
42340802
10015
KKS, spol. s r.o.
31.03.2010
0,00
30.04.2010
1 201 746,00
1 201 746,00 CZK
-1 201 746,00
0,00
30.04.2010
stavební práce na akci "Rekonstrukce kanalizace-ul
FAK
210100612
S00JP00K15XR
60747218
30150603
ANC FOD, s.r.o.
01.04.2010
0,00
10.04.2010
9 076,00 CZK
9 076,00
-9 076,00
12.04.2010
10 477,00 CZK
0,00
12.04.2010
olej, maziva - OMZ
FAK
210100613
S00JP00K16AR
46994173
310088
HCM Autoservis s.r.o.
01.04.2010
0,00
10 477,00
-10 477,00
09.04.2010
4 740,00 CZK
0,00
12.04.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100614
S00JP00K1681
61408786
166
Pecha Zdenìk
01.04.2010
0,00
0,00
4 740,00
-4 740,00
09.04.2010
43 171,73 CZK
07.04.2010
práce montážní plošinou - OMZ
FAK
210100615
S00JP00K169W
45331081
3810015898
Sdružení obèanù EXODUS
30.03.2010
0,00
43 171,73
-43 171,73
0,00
09.04.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100616
S00JP00K16UZ
40620123
10004
Jiøí Zavázal - EKOVIA
01.04.2010
0,00
01.05.2010
80 370,00 CZK
80 370,00
-80 370,00
25.03.2010
2 234,00 CZK
0,00
28.04.2010
mìøení imisí - OŽPaZ
FAK
210100617
S00JP00K1610
71009396
3105102946
Zdravotní ústav
04.03.2010
0,00
2 234,00
-2 234,00
0,00
07.04.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210100618
S00JP00K163Q
40995224
300527
Mark IS, s.r.o.
29.03.2010
0,00
válec Q3964A
FAK
05.04.2010
3 972,00 CZK
3 972,00
-3 972,00
17.04.2010
99 600,00 CZK
0,00
13.04.2010
- OD
210100619
S00JP00K162V
45797170
2010030
DHV CR, spol. s r.o.
19.03.2010
0,00
99 600,00
-99 600,00
0,00
20.04.2010
"Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì - fin
FAK
210100620
S00JP00K16F2
61722316
172009
Dobeš Vladislav
01.04.2010
0,00
10.04.2010
36 240,00 CZK
36 240,00
-36 240,00
11.04.2010
3 154,00 CZK
0,00
09.04.2010
kanc. nábytek pro psycholožku - MP
FAK
210100621
S00JP00K16E7
25319256
2010075
KAROP, s.r.o.
01.04.2010
0,00
3 154,00
-3 154,00
0,00
09.04.2010
oprava vozidla VW Transportér SPZ ZLJ 18-45 - MP
FAK
210100622
S00JP00K16DC
25558447
10047
VRLA s. r.o.
22.04.2010
0,00
22.04.2010
8 400,00
8 400,00 CZK
-8 400,00
0,00
20.04.2010
školení øidièù referent. vozidel - MP
FAK
210100623
S00JP00K16GX
00007064
35106010
Ministerstvo vnitra
01.04.2010
0,00
11.04.2010
1 950,00
1 950,00 CZK
-1 950,00
0,00
09.04.2010
pøeúèt. nákladù vzniklých pøi poøádání akce ve Výc
FAK
210100624
S00JP00K165G
44117493
12010
Miroslav Skalièka, MVDr.
01.04.2010
0,00
veterinární péèe
FAK
210100625
09.04.2010
8 199,00
8 199,00 CZK
-8 199,00
0,00
09.04.2010
- MP
S00JP00K1764
60711086
10090021
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
30.04.2010
936,00
936,00 CZK
-936,00
0,00
28.04.2010
vývoz košù za 03/2010 - OMZ
FAK
210100626
S00JP00K177Z
18152856
2010035
PATRICK s.r.o.
01.04.2010 31.03.2010 30.04.2010
710,00 CZK
0,00
0,00
710,00
-710,00
28.04.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100627
S00JP00K178U
18152856
2010034
PATRICK s.r.o.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
3 646,00
3 646,00 CZK
-3 646,00
0,00
28.04.2010
náhradní díly, broušení pily - OMZ
FAK
210100628
S00JP00K17BF
25593625
4810100155
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
01.04.2010
0,00
30.04.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
28.04.2010
nákup štìrku - OMZ
FAK
210100629
S00JP00K1759
28266099
1000023
AVM Technik s.r.o.
30.03.2010
0,00
12.04.2010
2 339,00
2 339,00 CZK
-2 339,00
0,00
14.04.2010
uzemnìní kovového mobilního podia na nám. Míru ve
FAK
210100630
S00JP00K174E
49445715
2100166
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
31.03.2010
0,00
14.04.2010
3 713,00
3 713,00 CZK
-3 713,00
0,00
12.04.2010
Nákup toneru do tiskárny - OIS
FAK
210100631
S00JP00K17AK
25081152
10013215
ROSANA, spol. s r.o.
30.03.2010
0,00
13.04.2010
4 650,00
4 650,00 CZK
-4 650,00
0,00
09.04.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda 3/2010 - 22ks - OVS
FAK
210100632
S00JP00K17D5
26309581
20100170
ERISERV, spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
02.05.2010
7 800,00 CZK
7 800,00
-7 800,00
11.04.2010
85 836,00 CZK
0,00
28.04.2010
zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu sys
FAK
210100633
S00JP00K16ZA
46345191
04610
STaDO s.r.o.
01.04.2010
0,00
85 836,00
-85 836,00
0,00
08.04.2010
oprava støechy, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4
FAK
210100634
S00JP00K17CA
27176657
1550142097
OREA HOTELS s.r.o.
26.03.2010
0,00
15.04.2010
26 327,00 CZK
26 327,00
-26 327,00
16.04.2010
9 750,00 CZK
0,00
12.04.2010
výjezdní porada øeditelù ZŠ v hotelu Fontána Luhaè
FAK
210100635
S00JP00K17QC
25596861
009910
BOWA s.r.o.
02.04.2010
0,00
9 750,00
-9 750,00
0,00
14.04.2010
obálky s doruèenkou - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100636
S00JP00K17TX
25889966
20100076
INSTITUT Bazální stimulac
31.03.2010 31.03.2010 14.04.2010
0,00
6 720,00
6 720,00 CZK
-6 720,00
0,00
Úhrada vložného na školení dne 31.3.2010 pro Reha
FAZ
210100637
S00JP00K17S2
44013990
10061
EDU agency s.r.o.
01.04.2010
14.04.2010
2 580,00 CZK
61722332
100059
Maroòová Jindøiška
01.04.2010
30.04.2010
2 901,00 CZK
-2 580,00
záloha za zajištìní úèasti na akci "Správní øízení
FAK
210100638
S00JP00K18GJ
0,00
2 901,00
-2 901,00
0,00
28.04.2010
pneumatiky na mechanismy - OMZ
FAK
210100639
S00JP00K188N
26936186
101191
MNO-Polášek,s.r.o.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
12 036,00 CZK
12 036,00
-12 036,00
01.05.2010
1 944,00 CZK
0,00
28.04.2010
barvy, štìtce, tmely - OMZ
FAK
210100640
S00JP00K187S
27678679
010074
Richard Holotík s.r.o.
01.04.2010
0,00
1 944,00
-1 944,00
30.04.2010
40 700,00 CZK
0,00
28.04.2010
písek žlutý- OMZ
FAK
210100641
S00JP00K18B8
48908631
20100275
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
31.03.2010
0,00
40 700,00
-40 700,00
16.04.2010
8 000,00 CZK
0,00
28.04.2010
publikace Zlín ve fotografii k repre úèelùm - OCRV
FAK
210100642
S00JP00K18J4
00094889
400039
Krajská galerie výtvarnéh
01.04.2010
0,00
8 000,00
-8 000,00
0,00
14.04.2010
publikace Fenomén Ba•a pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
210100643
S00JP00K189I
62181581
20100305
Oliviera Fuksová
01.04.2010
0,00
02.05.2010
1 656,00
1 656,00 CZK
-1 656,00
0,00
29.04.2010
mytí vozidel za 03/2010 - MP
FAK
210100644
S00JP00K186X
60711086
10040189
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
16.04.2010
2 371 952,00
2 371 952,00 CZK
-2 371 952,00
0,00
14.04.2010
sbìr, svoz a zpracování SKO za 03/2010 - OŽPaZ
FAK
210100645
S00JP00K1852
60711086
10040190
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
16.04.2010
40 650,50
40 650,50 CZK
-40 650,50
0,00
14.04.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 03/2010 - OŽPaZ
FAK
210100646
S00JP00K183C
25322478
3006135
AVONET, s.r.o.
01.04.2010
0,00
12.04.2010
31 376,00
31 376,00 CZK
-31 376,00
0,00
09.04.2010
Internet Fibre za 03/2010 - OIS
FAK
210201304
S00JP00K166B
67507565
201013
Oškerová Daniela
18.03.2010
0,00
01.04.2010
27 000,00 CZK
27 000,00
-27 000,00
0,00
07.04.2010
permanentky na spinning a alpinning pro zamìstnanc
FAK
210100648
S00JP00K18KZ
48152587
100024
TR Antoš s.r.o.
31.03.2010
09.04.2010
1 200,00 CZK
-1 200,00
001000201
Tech.služby mìsta Vizovic
01.04.2010
14.04.2010
1 980,00 CZK
0,00
úèastnické poplatky za semináø Problematika dìtský
FAK
210100649
S00JP00K17XD
70886245
0,00
1 980,00
-1 980,00
16.04.2010
330 750,00 CZK
08.04.2010
odvoz popelnice od 1.1. do 31.3.2010, rek. chaty S
FAK
210100650
S00JP00K18MP
26270986
210127
STEZA Zlín, spol. s r. o.
01.04.2010
0,00
pøedplatenky (na plavání, masáže, do sauny a posil
330 750,00
-330 750,00
0,00
08.04.2010
FAK
210100651
S00JP00K17WI
26248867
2369510366
MS SOFTs.r.o.
01.04.2010
0,00
14.04.2010
29 192,50
29 192,50 CZK
-29 192,50
0,00
12.04.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100652
S00JP00K18ET
26887631
210022
STIMOS - OKNA, s.r.o.
01.04.2010
0,00
09.04.2010
82 680,00
82 680,00 CZK
-82 680,00
0,00
09.04.2010
dodávka a montáž 2 kusù dveøí v rámci oprav v MŠ t
FAK
210100653
S00JP00K18FO
26887631
210020
STIMOS - OKNA, s.r.o.
01.04.2010
0,00
09.04.2010
133 855,00
133 855,00 CZK
-133 855,00
0,00
09.04.2010
stavební práce pøi výmìnì vstup. dveøí - MŠ, tø. S
FAK
210100654
S00JP00K18R0
28988230
100181
Aliaves & Co., a.s.
01.04.2010
0,00
20.04.2010
5 610,00
5 610,00 CZK
-5 610,00
0,00
12.04.2010
Úhrada vložného na semináøi "Správní øízení v pra
FAK
210100655
S00JP00K19P3
25533673
131002784
TC servis, s.r.o.
01.04.2010
0,00
01.05.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
28.04.2010
telekomunikaèní služby za 03/2010, Støedisko volné
FAK
210100656
S00JP00K19V9
42340802
10016
KKS, spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
2 028 295,00
2 028 295,00 CZK
-2 028 295,00
0,00
29.04.2010
stavební práce na akci "Opìrná stìna - ul. Hradská
FAK
210100657
S00JP00K19QY
42196451
1013600212
Lesy Èeské republiky, s.p
01.06.2010
0,00
30.06.2010
123 266,00
123 266,00 CZK
-123 266,00
0,00
29.06.2010
výkon èinnosti OLH za I. Q 2010 - OMZ
FAK
210100658
S00JP00K19LN
60711086
10070300
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
30.04.2010
3 726,80 CZK
3 726,80
-3 726,80
06.05.2010
134 186,00 CZK
0,00
27.04.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 03/2010
FAK
210100659
S00JP00K19JX
26949628
320390064
IMOS Restav, s.r.o.
01.04.2010
0,00
134 186,00
-134 186,00
0,00
06.05.2010
oplocení sportovištì Obeciny XII.-XIII. - OMZ
FAK
210100660
S00JP00K19I2
26949628
320390065
IMOS Restav, s.r.o.
01.04.2010
0,00
06.05.2010
504 473,00
504 473,00 CZK
-504 473,00
0,00
04.05.2010
oplocení sportovištì JS Okružní è. 196 a Podlesí I
FAK
210100661
S00JP00K18SV
25580922
2100060
LARGO CZ, s.r.o.
01.04.2010
0,00
01.05.2010
5 770,00 CZK
5 770,00
-5 770,00
30.04.2010
56 365,00 CZK
0,00
28.04.2010
sluchátka se sí•kou, pøilba - OMZ
FAK
210100662
S00JP00K19EM
72924462
2010037
Bethelová Iva
01.04.2010
0,00
taktické vesty dle výstrojní normy - MP
56 365,00
-56 365,00
0,00
29.04.2010
FAK
210100663
S00JP00K19DR
25587943
2101100253
EUROLAMP s.r.o.
01.04.2010
0,00
07.04.2010
8 652,00
8 652,00 CZK
-8 652,00
0,00
13.04.2010
svítilna - MP
FAK
210100664
S00JP00K19CW
75252368
201004
Pavla Ostrèilíková
05.05.2010
0,00
05.05.2010
4 133,00
4 133,00 CZK
-4 133,00
0,00
05.05.2010
granule pro psy - MP
FAK
210100665
S00JP00K19B1
64463231
1410
Mikulèík Bøetislav
01.04.2010
0,00
14.04.2010
1 020,00
1 020,00 CZK
-1 020,00
0,00
14.04.2010
praní prádla v bøeznu 2010 - MP
FAK
210100666
S00JP00K19FH
72436590
2010023
Egner Pavel
02.04.2010
0,00
17.04.2010
6 770,00
6 770,00 CZK
-6 770,00
0,00
16.04.2010
oprava defektu na vozidlech MP
FAK
210100667
S00JP00K199B
71585214
0310
Sáha Alois
01.04.2010
0,00
06.05.2010
7 240,00
7 240,00 CZK
-7 240,00
0,00
04.05.2010
telekomunikaèní služby pro SMZ od 11.1.do 24.3.201
FAK
210100668
S00JP00K19SO
27399508
10904246
XERTEC, a.s.
01.04.2010
0,00
15.04.2010
1 620,00
1 620,00 CZK
-1 620,00
0,00
13.04.2010
komplexní tech. péèe na frankovacím stroji FRAMA F
FAK
210100669
S00JP00K195V
60711086
10110023
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
16.04.2010
3 528,00 CZK
3 528,00
-3 528,00
13.04.2010
25 668,00 CZK
0,00
14.04.2010
doprava lešenáøských dílcù ze skladu PERI - Prostì
FAK
210100670
S00JP00K196Q
60711086
10110019
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
25 668,00
-25 668,00
0,00
14.04.2010
montáž podesty mobilního pódia na nám. Míru a roze
FAK
210100671
S00JP00K1A23
42339839
101142
SMO a.s.
01.04.2010
0,00
12.04.2010
49 500,00
49 500,00 CZK
-49 500,00
0,00
12.04.2010
stavební práce na akci "Rekonstrukce kanalizace Zl
FAK
210100672
S00JP00K19MI
15049248
1000820
GEOVAP, spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
04.05.2010
47 370,00 CZK
47 370,00
-47 370,00
04.05.2010
9 785,52 CZK
0,00
03.05.2010
technická podpora mudulù CityWare za 03/2010 - OIS
FAK
210100673
S00JP00K19ND
15049248
1000833
GEOVAP, spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
9 785,52
-9 785,52
0,00
03.05.2010
Zajištìní procesù správy dat. základny ÚAP a ÚP ob
FAK
210100674
S00JP00K1A0D
71464794
2010048
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.04.2010
0,00
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 03/2010
07.05.2010
7 500,00
7 500,00 CZK
-7 500,00
0,00
05.05.2010
FAK
210100675
S00JP00K1A18
71465456
2010034
Židlík Radek-advokát
01.04.2010
0,00
01.05.2010
10 500,00
10 500,00 CZK
-10 500,00
0,00
28.04.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 03/2010
FAK
210100676
S00JP00K1940
18828507
1004000016
REDA a.s.
02.04.2010
0,00
16.04.2010
10 775,00
10 775,00 CZK
-10 775,00
0,00
23.04.2010
reklamní zboží - OŽPaZ
FAK
210100677
S00JP00K198G
76532232
032010
Vladyka Zdenìk
01.04.2010
0,00
30.04.2010
29 980,00
29 980,00 CZK
-29 980,00
0,00
04.05.2010
zpracování projekt. dokumentace - ul. Slovenská FAK
210100678
S00JP00K197L
15215776
72010
Josef Dupala,ing.
01.04.2010
0,00
16.04.2010
14 900,00
14 900,00 CZK
-14 900,00
0,00
14.04.2010
inž. èinnost na akci "Chodník - zastávka MHD, Jaro
FAK
210100679
S00JP00K1A89
00090026
510042
ZOO a zámek Zlín - Lešná,
06.04.2010
0,00
20.04.2010
114 720,00
114 720,00 CZK
-114 720,00
0,00
13.04.2010
pøedplatenky do ZOO Zlín - Lešná pro zamìstnance S
FAK
210100680
S00JP00K1A7E
26935431
2010013
Chromek Sousedík, s.r.o.
07.04.2010
0,00
14.04.2010
7 200,00 CZK
7 200,00
-7 200,00
02.05.2010
13 121,00 CZK
0,00
14.04.2010
zrcadlová stìna do taneèního sálu 32. budovy Svit
FAK
210100681
S00JP00K1A94
75734150
2010027
Šišková Markéta
02.04.2010
0,00
pneu na mechanismy
FAK
210100682
13 121,00
-13 121,00
20.04.2010
1 320,38 CZK
0,00
06.05.2010
- OMZ
S00JP00K1AAZ
26824043
7101420
Most pomoci s.r.o.
06.04.2010
0,00
1 320,38
-1 320,38
23.05.2010
39 530,00 CZK
0,00
19.04.2010
pracovní odìvy - OMZ
FAK
210100683
S00JP00K1AWX
28332156
242010
Moravec Tomáš
23.04.2010
0,00
39 530,00
-39 530,00
0,00
20.05.2010
Úhrada závodních preventivních prohlídek za I.Q
FAK
210100684
S00JP00K1AIV
64138232
2010026
Pavel Hajný - H sport
01.04.2010
0,00
08.04.2010
26 800,00
26 800,00 CZK
-26 800,00
0,00
19.04.2010
branka + kotvení - OŠZMaTV pro ZŠ Okružní
FAK
210100685
S00JP00K1ATC
60715286
100253
CROSS Zlín, s.r.o.
01.04.2010
0,00
14.04.2010
44 400,00
44 400,00 CZK
-44 400,00
0,00
22.04.2010
pøeprogramování øadièe - úprava signálních plánù-Z
FAK
210100686
S00JP00K1B11
61405230
6809
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.04.2010
0,00
dokumentace pro stavební povolení akce "Stezka pro
23.04.2010
32 963,00
32 963,00 CZK
-32 963,00
0,00
23.04.2010
FAK
210100687
S00JP00K1AYN
28305795
20100053
PWS Plus s.r.o.
07.04.2010
0,00
napájecí zdroj radiostanic
FAK
210100688
21.04.2010
7 123,00
7 123,00 CZK
-7 123,00
0,00
21.04.2010
- MP
S00JP00K1B2W
46971114
27000006
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
01.04.2010
0,00
10.04.2010
3 120,00
3 120,00 CZK
-3 120,00
0,00
09.04.2010
tisk zpáteèních lístkù - 10 000 ks - OS
FAK
210100689
S00JP00K1AV2
16360885
300209
KASVO s.r.o.
02.04.2010
0,00
16.04.2010
5 970,00 CZK
5 970,00
-5 970,00
10.05.2010
53 160,00 CZK
0,00
14.04.2010
Nákup schválených DDHM 3x kanceláøské køeslo Prezi
FAK
210100690
S00JP00K1BCI
60715286
100269
CROSS Zlín, s.r.o.
01.04.2010
0,00
53 160,00
-53 160,00
17.04.2010
1 800,00 CZK
0,00
11.05.2010
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení ryc
FAK
210100691
S00JP00K1B9X
48463850
20100253
Janeèek Karel
03.04.2010
0,00
1 800,00
-1 800,00
02.05.2010
11 193,00 CZK
0,00
19.04.2010
aktualizace testových otázek OZPD pro r. 2010 - OI
FAK
210100692
S00JP00K1BE8
62867237
100100033
Radek Majzlík - C & C SYS
02.04.2010
0,00
11 193,00
-11 193,00
04.05.2010
1 500,00 CZK
0,00
28.04.2010
Pravidelný servis, údržba, reinstalace softwaru a
FAK
210100693
S00JP00K1BBN
60701552
210121
SOPHICS spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
1 500,00
-1 500,00
21.04.2010
10 800,00 CZK
0,00
30.04.2010
za údržbu www.stránek za 03/2010 - MP
FAK
210100694
S00JP00K1B82
26226120
1020252
ZEKA plus,s.r.o.
01.04.2010
0,00
10 800,00
-10 800,00
0,00
19.04.2010
èinnost koordinátora BOZP za 03/2010 - "Opìrná st
FAK
210100695
S00JP00K1CGR
18754244
2010084
Leopold Janský
01.04.2010
0,00
06.05.2010
14 866,00
14 866,00 CZK
-14 866,00
0,00
04.05.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100696
S00JP00K1CFW
18754244
2010078
Leopold Janský
01.04.2010 01.04.2010 28.04.2010
0,00
3 951,00 CZK
3 951,00
-3 951,00
21.04.2010
18 000,00 CZK
0,00
28.04.2010
oprava WAP, náhradní díly - OMZ
FAK
210100697
S00JP00K1BT5
66224349
201035
JUDr.Eva Køivánková
01.04.2010
0,00
18 000,00
-18 000,00
0,00
19.04.2010
právní služby za 03/2010 - OŽPaZ
FAK
210100698
S00JP00K1C3K
47903783
2010700617
GORDIC spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
roèní udržovací poplatek GINIS
- OIS
06.05.2010
308 544,00
308 544,00 CZK
-308 544,00
0,00
04.05.2010
FAZ
210100699
S00JP00K1CL2
25294610
12010
Thomas International CZ
01.04.2010
0,00
22.04.2010
2 400,00 CZK
2 400,00
-2 400,00
21.04.2010
21 084,00 CZK
0,00
14.04.2010
Záloha na semináø Workshop Thomas 2010 , Mgr. Ivan
FAK
210100700
S00JP00K1CJC
25300083
2010000018
Centrum služeb postiženým
07.04.2010
0,00
21 084,00
-21 084,00
0,00
19.04.2010
Grafická výroba, tisk a dodání publikace "Prùvodce
pro potøeby projektu "Plánování sociálních služeb
FAK
210100701
S00JP00K1CCB
45274851
103208905
SEVT, a.s.
01.04.2010
0,00
13.04.2010
20 523,00 CZK
20 523,00
-20 523,00
13.04.2010
2 406,00 CZK
0,00
14.04.2010
Nákup matrièních tiskopisù pro odd. matrik
FAK
210100702
S00JP00K1CHM
26219531
6101905360
HP TRONIC-prodejny elektr
01.04.2010
0,00
2 406,00
-2 406,00
0,00
14.04.2010
nákup schválených DDHM - varná konvice pro OOS.
FAK
210100703
S00JP00K1C2P
27712141
0106700122
Spalovna SITA - EMSEKO a
01.04.2010
0,00
06.05.2010
4 268,00
4 268,00 CZK
-4 268,00
0,00
04.05.2010
Skartace dokumentù urèených k likvidaci z odd. CD
FAK
210100704
S00JP00K1CAL
13655914
21002
Karel Susa - ADAP ZLÍN
06.04.2010
0,00
16.04.2010
3 600,00 CZK
3 600,00
-3 600,00
20.04.2010
17 000,00 CZK
0,00
16.04.2010
dodání 6 ks barevných fotografií - leteckých snímk
FAK
210100705
S00JP00K1CBG
66937272
242010
Petr Basel
06.04.2010
0,00
17 000,00
-17 000,00
0,00
19.04.2010
ozvuèení kulturního programu konaného v rámci Veli
FAK
210100706
S00JP00K1C5A
26936453
0502010
STUDIO 6.15 s.r.o.
01.04.2010
0,00
20.04.2010
43 200,00
43 200,00 CZK
-43 200,00
0,00
19.04.2010
oprava informaèního a orientaèního systému v objek
FAK
210100707
S00JP00K1DDZ
49161041
2010017
Kratina Roman
07.04.2010
0,00
08.05.2010
35 260,00
35 260,00 CZK
-35 260,00
0,00
06.05.2010
zahradní potøeby - kùly ke stromkùm - OMZ
FAK
210100708
S00JP00K1DEU
65761111
112010
František Vyoral, ing.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
20 770,00
20 770,00 CZK
-20 770,00
0,00
28.04.2010
výkon funkce odbor. lesního hospodáøe za I. Q 2010
FAK
210100709
S00JP00K1DFP
48395013
3590075
Zahrada Olomouc s.r.o.
07.04.2010
0,00
07.05.2010
74 195,00
74 195,00 CZK
-74 195,00
0,00
05.05.2010
nákup stromù pro výsadby ve mìstì - OMZ
FAK
210100710
S00JP00K1DAE
25779087
1017
BRIMEX Sport s.r.o.
01.04.2010
0,00
09.04.2010
25 150,00
25 150,00 CZK
-25 150,00
0,00
13.04.2010
permanentky na regeneraèní a sportovní služby pro
FAK
210100711
S00JP00K1DGK
44002912
1008
Adami Jaromír
12.04.2010
0,00
26.04.2010
5 582,40 CZK
5 582,40
-5 582,40
16.04.2010
544 477,00 CZK
0,00
22.04.2010
materiál a drobné opravy zámkù, kování, fab, vlože
FAK
210100712
S00JP00K1DHF
60747889
20100111
PETAS Petøík, s.r.o.
01.04.2010
0,00
544 477,00
-544 477,00
0,00
16.04.2010
oprava elektrorozvodù a výmìna reg. ventilù, Divad
FAK
210100713
S00JP00K1E7M
40764788
6960191827
Messer Technogas s.r.o.
01.04.2010
0,00
20.04.2010
610,08
610,08 CZK
-610,08
0,00
20.04.2010
nájemné lahev Messer - OMZ
FAK
210100714
S00JP00K1E6R
60731109
02010067
CEMA MORAVIA, spol. s r.o
01.04.2010
0,00
22.04.2010
20 280,00
20 280,00 CZK
-20 280,00
0,00
22.04.2010
oprava závory - MP
FAK
210100715
S00JP00K1E2B
25313428
21100135
Zlín Net, a.s.
01.05.2010
0,00
pronájem dat. okruhu za duben - èerven 2010
-M
FAK
26248867
210100716
S00JP00K1DY2
2369510396
MS SOFTs.r.o.
01.04.2010
0,00
09.05.2010
14 400,00
21.04.2010
14 400,00 CZK
-14 400,00
0,00
06.05.2010
15 811,20 CZK
15 811,20
-15 811,20
22.04.2010
4 784,00 CZK
0,00
21.04.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100717
S00JP00K1DMQ
44962185
109100663
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.04.2010
0,00
4 784,00
-4 784,00
23.04.2010
23 521,00 CZK
0,00
20.04.2010
provozní prohlídky, opravy výtahù 3/2010 - OVS
FAK
210100718
S00JP00K1DK0
76047784
10007
Pálka Miroslav
01.04.2010
0,00
23 521,00
-23 521,00
0,00
21.04.2010
oprava svìtelného rozvadìèe v objektu Zámek - OVS
FAK
210100719
S00JP00K1E5W
25536711
21014009
Renomix s.r.o.
01.04.2010
0,00
23.04.2010
19 800,00
19 800,00 CZK
-19 800,00
0,00
21.04.2010
montáž lešení na akci "Montáž mobilního pódia na n
210100720
S00JP00K1DNL
25620991
10099961279
Mountfield a.s.
01.04.2010 01.04.2010 27.04.2010
10010562
LEAR, a.s.
08.04.2010
6 980,00 CZK
0,00
214,00 CZK
0,00
daòový doklad k pøijaté záloze za myèku PV 136C, R
FAK
210100721
S00JP00K1E8H
00219282
0,00
Robinol CE
FAK
15.04.2010
214,00
-214,00
22.04.2010
- OKØ
210100722
S00JP00K1E9C
25511165
331359
Samohýl Motor Zlín a.s.
12.04.2010
0,00
oprava vozidla RZV: 2Z4 1030 - OKØ
26.04.2010
3 242,50
3 242,50 CZK
-3 242,50
0,00
26.04.2010
FAK
210100723
S00JP00K1ECX
12296759
49462010
Kostka Lubomír, realitní
01.04.2010
0,00
13.04.2010
4 800,00
4 800,00 CZK
-4 800,00
0,00
14.04.2010
zpracování znaleckého posudku - ocenìní nemovitost
FAK
210100724
S00JP00K1EA7
61405230
1210
Ing.Ladislav Alster - Pro
06.04.2010
0,00
06.05.2010
9 960,00 CZK
9 960,00
-9 960,00
20.04.2010
170 652,00 CZK
0,00
25.06.2010
dokumentace pro staveb. povolení akce "Zøízení mís
FAK
210100725
S00JP00K1EB2
60711086
10110024
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
170 652,00
-170 652,00
0,00
21.04.2010
svislé dopravní znaèení za 03/2010 - OD
FAK
210100726
S00JP00K1EEN
12298981
510
Vladimír Hájek,rámy paspa
02.04.2010
0,00
16.04.2010
5 964,00
5 964,00 CZK
-5 964,00
0,00
22.04.2010
zarámování pamìtních listù "Vyhlášení nejúsp. spor
FAK
210100727
S00JP00K1EFI
25322478
3007185
AVONET, s.r.o.
01.04.2010
0,00
12.04.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
19.04.2010
Internet Home Fl za 3/2010 - OŠZMaTV
FAK
210100728
S00JP00K1EVA
27369293
201060029
Showmarket s.r.o.
01.04.2010
0,00
23.03.2010
1 995,00
1 995,00 CZK
-1 995,00
0,00
14.04.2010
žárovky do svìtla COMBOKIT PAR 64, kód 565016 - Al
FAK
210100729
S00JP00K1EMJ
12218774
172010
Lux Martin
08.04.2010
0,00
mytí oken objektu Alternativa
FAK
210201438
23.04.2010
9 960,00 CZK
9 960,00
-9 960,00
23.04.2010
82 952,00 CZK
0,00
21.04.2010
- OK
S00JP00K1EX0
26276682
411090260
SPBAZ, družstvo
01.04.2010
0,00
82 952,00
-82 952,00
0,00
02.06.2010
stoèné, užívání neveøejné kanalizace za 03/2010 FAK
210100731
S00JP00K1EUF
61405230
1010
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.04.2010
0,00
25.04.2010
16 422,00
16 422,00 CZK
-16 422,00
0,00
21.04.2010
mandátní èinnost - zajištìní pravomocného územního
FAK
210100732
S00JP00K1ETK
61405230
1110
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.04.2010
0,00
25.04.2010
16 422,00 CZK
16 422,00
-16 422,00
16.04.2010
1 115,00 CZK
0,00
21.04.2010
mandátní èinnost - zajištìní pravomocného územního
FAK
210100733
S00JP00K1ENE
40995224
300566
Mark IS, s.r.o.
09.04.2010
0,00
Print server Repotec
FAK
210100734
1 115,00
-1 115,00
07.05.2010
22 224,00 CZK
0,00
19.04.2010
- OIS
S00JP00K1EQZ
61060631
20101480
VITA software, s.r.o.
08.04.2010
0,00
technická podpora produktù za 2. Q 2010 - OIS
22 224,00
-22 224,00
0,00
05.05.2010
FAK
210100735
S00JP00K1EP4
46994173
100199
HCM Autoservis s.r.o.
02.04.2010
0,00
09.05.2010
51 699,60 CZK
51 699,60
-51 699,60
19.04.2010
7 464,00 CZK
0,00
06.05.2010
výmìna motoru vozu Multicar M25 ZL 06-24 - OMZ
FAK
210100736
S00JP00K1F3Z
26277034
109126
Úklidové služby Køemének
07.04.2010
0,00
7 464,00
-7 464,00
0,00
19.04.2010
úklid rekreaèních chat vèetnì mytí oken na Syrákov
FAK
210100737
S00JP00K1EZQ
25862731
45102367
NAM systém, a.s.
08.04.2010
0,00
18.04.2010
3 600,00 CZK
3 600,00
-3 600,00
22.04.2010
74 947,10 CZK
0,00
19.04.2010
ONI sledování tarif Optimum 2.ètvrtletí 2010 - 5 s
FAK
210100738
S00JP00K1F24
46345191
05310
STaDO s.r.o.
12.04.2010
0,00
74 947,10
-74 947,10
0,00
22.04.2010
oprava vstupního schodištì v objektu SMZ na Divade
FAK
210100739
S00JP00K1ELO
26190605
1201000086
Racing Sport
02.04.2010
0,00
zboží s tiskem Den zemì
FAK
210100740
16.04.2010
12 726,00 CZK
12 726,00
-12 726,00
07.05.2010
1 936,00 CZK
0,00
23.04.2010
- OŽPaZ
S00JP00K1EKT
25607413
5310
Švihel - Móda v dešti
07.04.2010
0,00
1 936,00
-1 936,00
0,00
07.05.2010
pláštìnky - OŽPaZ
FAK
210100741
S00JP00K1EJY
60711086
10110026
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
21.04.2010
8 058,00
8 058,00 CZK
-8 058,00
0,00
20.04.2010
likvidace èerné skládky - ul. Luèní, Vodní, Družst
FAK
210100742
S00JP00K1EI3
60711086
10110025
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
21.04.2010
3 126,00 CZK
3 126,00
-3 126,00
19.04.2010
88 696,00 CZK
0,00
22.04.2010
likvidace èerné skládky - ul. Ovesná - OŽPaZ
FAK
210100743
S00JP00K1F0E
49161563
0022010
Jiøí Slamìný
02.04.2010
0,00
88 696,00
-88 696,00
0,00
19.04.2010
oprava speciálního hasiè. vozidla - OKØ
FAK
210100744
S00JP00K1F19
60711086
10130051
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
12.05.2010
10 514,88
10 514,88 CZK
-10 514,88
0,00
12.05.2010
užívání sloupù, odbìr el. energie rozhlas. hlásièi
FAK
210100745
S00JP00K1F7F
28357353
10004
Nineline s.r.o.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
35 040,00
35 040,00 CZK
-35 040,00
0,00
29.04.2010
nášivka domovenka MP Zlín, nášivky hodnosti - MP
FAK
210100746
S00JP00K1F6K
26272857
2922866
Prabos plus a.s.
08.05.2010
0,00
obuv pracovní
- MP
08.05.2010
16 651,00
16 651,00 CZK
-16 651,00
0,00
06.05.2010
FAK
210100747
S00JP00K1F5P
25948253
121006493
ASPA, a.s.
08.04.2010
0,00
15.04.2010
2 433,00 CZK
2 433,00
-2 433,00
13.04.2010
84 552,00 CZK
0,00
20.04.2010
TP-LINK TL ............ - MP
FAK
210100748
S00JP00K1F4U
26245833
2010020
EXTRA AGENCY s.r.o.
01.04.2010
0,00
84 552,00
-84 552,00
0,00
20.04.2010
tiskopisy , grafické práce - MP
FAK
210201410
S00JP00K1DB9
26726548
33242138
FAST ÈR, a.s.
09.04.2010
0,00
23.04.2010
14 043,00
14 043,00 CZK
-14 043,00
0,00
16.04.2010
Mikrovlnná trouba SENCOR, varná konvice MOULINEX,
FAK
210100750
S00JP00K1FG6
10573321
1004212
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
12.04.2010
0,00
26.04.2010
95 640,00 CZK
95 640,00
-95 640,00
27.04.2010
4 916,00 CZK
0,00
22.04.2010
dodávka a montáž pøístupového systému do budovy ra
FAK
210100751
S00JP00K1GT6
26726548
33302793
FAST ÈR, a.s.
13.04.2010
0,00
4 916,00
-4 916,00
20.04.2010
11 552,00 CZK
0,00
16.04.2010
Chladnièka ZANUSSI - pro novì zøizovaný Zlínský kl
FAK
210201373
S00JP00K1BGY
25508211
423792
SAMOHÝL AUTO a.s.
06.04.2010
0,00
11 552,00
-11 552,00
12.05.2010
9 000,00 CZK
0,00
19.04.2010
oprava vozidla VW Polo RVZ: 1Z6 9050 - OD
FAK
210100753
S00JP00K1JP5
18751164
22010
Josef Hajtr
12.04.2010
0,00
9 000,00
-9 000,00
0,00
10.05.2010
betonové truhlíky - OMZ
FAK
210100754
S00JP00K1JQ0
26824043
7101554
Most pomoci s.r.o.
12.04.2010
0,00
26.04.2010
1 418,74 CZK
1 418,74
-1 418,74
12.05.2010
13 682,00 CZK
0,00
22.04.2010
pracovní obuv - OMZ
FAK
210100755
S00JP00K1JRV
75734150
2010031
Šišková Markéta
12.04.2010
0,00
13 682,00
-13 682,00
11.05.2010
1 200,00 CZK
0,00
10.05.2010
pneumatiky na mechanismy - OMZ
FAK
210100756
S00JP00K1FN7
49161041
2010019
Kratina Roman
08.04.2010
0,00
1 200,00
-1 200,00
0,00
07.05.2010
zahradní potøeby - vázací pásky na stromy - OMZ
FAK
210100757
S00JP00K1FMC
48395013
3590076
Zahrada Olomouc s.r.o.
07.04.2010
0,00
nákup stromu vèetnì dopravy
FAK
210100758
07.05.2010
7 680,00 CZK
7 680,00
-7 680,00
26.04.2010
251 575,20 CZK
0,00
05.05.2010
- OMZ
S00JP00K1FLH
18559522
2010028
Matouš Hujíèek
12.04.2010
0,00
výroba a montáž oplocení dìt. høiš• - OMZ
251 575,20
-251 575,20
0,00
22.04.2010
FAK
210100759
S00JP00K1FKM
46975764
1001007
TENNIS Zlín, a.s.
01.04.2010
0,00
dokonèení dìt. høištì Zlín-Malenovice FAK
210100760
09.04.2010
118 945,00
118 945,00 CZK
-118 945,00
0,00
20.04.2010
OMZ
S00JP00K1FRN
26128233
120100006
RENTEL a.s.
12.04.2010
0,00
26.04.2010
972,00
972,00 CZK
-972,00
0,00
22.04.2010
Zpøístupnìní e-learningového kurzu Školení øidièù
FAK
210100761
S00JP00K1FO2
49711903
1003876
ÈZT, s.r.o.
05.04.2010
0,00
19.04.2010
8 400,00 CZK
8 400,00
-8 400,00
23.04.2010
21 285,00 CZK
0,00
19.04.2010
inzerce v èasopise "Dovolená pro Vás" o velikosti
FAK
210100762
S00JP00K1FTD
26309076
100100061
Ezop reklamní agentura s.
09.04.2010
0,00
21 285,00
-21 285,00
0,00
21.04.2010
3D pohlednice Zlín-Radnice 900ks k repre úèelùm FAK
210100763
S00JP00K1FU8
26309076
100100062
Ezop reklamní agentura s.
09.04.2010 09.04.2010 23.04.2010
0,00
2 365,00 CZK
2 365,00
-2 365,00
25.04.2010
209 544,00 CZK
0,00
19.04.2010
100ks pohlednice 3D s motivem radnice k prodeji v
FAK
210100764
S00JP00K1FJR
46992308
9003671
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.04.2010
0,00
209 544,00
-209 544,00
0,00
22.04.2010
Nákup 7 ks notebookù a 1 ks tiskárny - OIS
FAK
210100765
S00JP00K1JSQ
46307311
2100189
Sportovní kluby policie Z
01.07.2010
0,00
16.04.2010
18 082,00 CZK
18 082,00
-18 082,00
09.05.2010
1 512,00 CZK
0,00
21.07.2010
vyúètování el. energie, vody 1.1. 2010 - 31.3.201
FAK
210100766
S00JP00K1KLI
15531538
100083
ANTA Zlín, spol. s r.o.
09.04.2010
0,00
1 512,00
-1 512,00
0,00
06.05.2010
2 ks PVC desky s polepem - název ul. B.Nìmcové - O
FAK
210100767
S00JP00K1K4V
15213161
20049
Miroslav Kopèil
06.04.2010
0,00
20.04.2010
8 510,00
8 510,00 CZK
-8 510,00
0,00
22.04.2010
oprava elektroinstalace, Støedisko volného èasu, K
FAK
210100768
S00JP00K1K30
60711086
10090028
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
26.04.2010
9 936,00 CZK
9 936,00
-9 936,00
18.04.2010
17 760,00 CZK
0,00
22.04.2010
vyèištìní odtoku vody u pramene v Pøílukách - OŽPa
FAK
210100769
S00JP00K1K25
49161041
2010018
Kratina Roman
01.04.2010
0,00
17 760,00
-17 760,00
0,00
20.04.2010
kácení døevin v k.ú. Zlín a Louky - OŽPaZ
FAK
210100770
S00JP00K1K8B
60711086
10110029
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
oprava deš•ové vpusti - Velíková - OD
26.04.2010
35 751,60
35 751,60 CZK
-35 751,60
0,00
30.04.2010
FAK
210100771
S00JP00K1K7G
60711086
10110028
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
26.04.2010
229 894,20
229 894,20 CZK
-229 894,20
0,00
27.04.2010
oprava vpustí a výtlukù za 03/2010 - OD
FAK
210100772
S00JP00K1K6L
68604408
2010033
Ing.Radovan Koplík
02.04.2010
0,00
19.04.2010
15 600,00
15 600,00 CZK
-15 600,00
0,00
23.04.2010
geometrický plán na rozdìlení pozemku - OD
FAK
210100773
S00JP00K1K5Q
26283221
2010017
SKAVO spol. s.r.o.
12.04.2010
0,00
26.04.2010
426 003,50
426 003,50 CZK
-426 003,50
0,00
24.05.2010
zhotovení zastávek a chodníkù ve Velíkové - OD
FAK
210100774
S00JP00K1KKN
60715286
100311
CROSS Zlín, s.r.o.
02.04.2010
0,00
28.04.2010
27 223,00
27 223,00 CZK
-27 223,00
0,00
26.04.2010
oprava a údržba MKDS - MP
FAK
210100775
S00JP00K1KJS
64791416
210169
ATT Plus s. r. o.
12.05.2010
0,00
12.05.2010
21 200,50 CZK
21 200,50
-21 200,50
28.04.2010
4 920,00 CZK
0,00
10.05.2010
kabel, konektor na anténní svody záznamu rdst
FAK
210100776
S00JP00K1KIX
61722316
222010
Dobeš Vladislav
14.04.2010
0,00
nábytek
FAK
4 920,00
-4 920,00
0,00
23.04.2010
- MP
210100777
S00JP00K1KH2
61722316
212010
Dobeš Vladislav
13.04.2010
0,00
27.04.2010
3 900,00
3 900,00 CZK
-3 900,00
0,00
22.04.2010
magnetická tabule - MP
FAK
210100778
S00JP00K1KG7
25322478
3007042
AVONET, s.r.o.
01.04.2010
0,00
12.04.2010
447,00
447,00 CZK
-447,00
0,00
20.04.2010
Internet ADSL Standard 3/2010 za 03/2010 okrsek Št
FAK
210100779
S00JP00K1KFC
46967168
10102395
VARIANT plus, spol. s r.o
12.04.2010
0,00
minikamera
FAK
26.04.2010
11 315,00 CZK
11 315,00
-11 315,00
27.04.2010
3 124,06 CZK
0,00
22.04.2010
- MP
210100780
S00JP00K1KEH
47675934
1410040145
Martek Medical a.s.
13.04.2010
0,00
3 124,06
-3 124,06
0,00
23.04.2010
Dezinfekce ploch a povrchù - MP
FAK
210100781
S00JP00K1KDM
45309655
14100216
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
12.04.2010
0,00
Rolièka, teplocitlivý papír
FAK
210100782
26.04.2010
2 580,00 CZK
2 580,00
-2 580,00
26.04.2010
70 000,00 CZK
0,00
22.04.2010
- MP
S00JP00K1KCR
45309655
14100213
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
12.04.2010
0,00
využití služeb systému "Memphis" za 03/2010
-
70 000,00
-70 000,00
0,00
22.04.2010
FAK
210100783
S00JP00K1KRO
12217417
012010
Ing.arch.Zdenìk Chládek,C
01.04.2010
0,00
30.04.2010
696 150,00
696 150,00 CZK
-696 150,00
0,00
28.04.2010
Regulaèní plán centra mìsta Zlína - dokonèení návr
FAK
210100784
S00JP00K1KQT
46508147
1040622
THT, s.r.o.
13.04.2010
0,00
27.04.2010
32 736,00 CZK
32 736,00
-32 736,00
01.05.2010
3 840,00 CZK
0,00
26.04.2010
bedny, police, nosníky ... - OKØ
FAK
210100785
S00JP00K11DB
60711086
10130049
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
3 840,00
-3 840,00
01.05.2010
131 115,12 CZK
0,00
30.04.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení - OD
FAK
210100786
S00JP00K11E6
60711086
10130045
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
131 115,12
-131 115,12
0,00
30.04.2010
údržba a provoz VO za 03/2010 - OD
FAK
210100787
S00JP00K1L13
60711086
10130046
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
15.04.2010
2 057 636,16
2 057 636,16 CZK
-2 057 636,16
0,00
21.04.2010
provoz VO za 03/2010 - OD
FAK
210100788
S00JP00K1L08
60711086
10130047
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
15.04.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
21.04.2010
nemìøené odbìry za 03/2010 - OD
FAK
210100789
S00JP00K1KZK
60711086
10130048
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
15.04.2010
369 619,20
369 619,20 CZK
-369 619,20
0,00
21.04.2010
údržba a provoz svìtelných køižovatek za 03/2010 FAK
210100790
S00JP00K1KYP
60711086
10100050
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
14.04.2010
2 380 400,00
2 380 400,00 CZK
-2 380 400,00
0,00
21.04.2010
zimní údržba za 03/2010 - OD
FAK
210100791
S00JP00K1KXU
60711086
10090022
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
14.04.2010
641 142,00
641 142,00 CZK
-641 142,00
0,00
21.04.2010
èištìní mìsta v bøeznu 2010 - OD
FAK
210100792
S00JP00K1KWZ
60715286
100307
CROSS Zlín, s.r.o.
07.04.2010
0,00
27.04.2010
21 180,00
21 180,00 CZK
-21 180,00
0,00
30.04.2010
oprava SSZ v Kostelci - OD
FAK
210100793
S00JP00K1KV4
60711086
10110022
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
13.04.2010
650,00
650,00 CZK
-650,00
0,00
21.04.2010
umístìní posypové bedny - ul. Obeciny XII - OD
FAK
210100794
S00JP00K1KTE
60711086
10110027
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
dodávka a montáž mìstského mobiliáøe - OD
23.04.2010
74 874,00
74 874,00 CZK
-74 874,00
0,00
21.04.2010
FAK
210100795
S00JP00K1KU9
26283221
2010018
SKAVO spol. s.r.o.
15.04.2010
0,00
29.04.2010
49 898,50
49 898,50 CZK
-49 898,50
0,00
21.05.2010
oprava krajnice ve Zlínì-Kostelci - OD
FAK
210100796
S00JP00K114K
26276682
433090012
SPBAZ, družstvo
01.04.2010
0,00
28.04.2010
197 352,00
197 352,00 CZK
-197 352,00
0,00
02.06.2010
pøef. úklid. služeb, údržby elektroinstalace, el.
VYZ
210100797
S00JP00K113P
25294610
vyúèt. zálohy za semináø WORKSHOP Thomas 2010
FAK
210100798
S00JP00K1104
10092
Thomas International CZ
15.04.2010
29.04.2010
2 400,00 CZK
0,00
2107100366
DOMOSA Zlín, s.r.o.
16.04.2010
30.04.2010
2 458,00 CZK
0,00
-
60710098
0,00
2 458,00
-2 458,00
29.04.2010
èistící prostøedky - MP
FAK
210100799
S00JP00K10ZG
27687481
100909
BNS Trade s.r.o.
14.04.2010
0,00
28.04.2010
3 097,00
3 097,00 CZK
-3 097,00
0,00
23.04.2010
èistící prostøedky na obuv - MP
FAK
210100800
S00JP00K10JO
26927365
1100259
ALERION s.r.o.
08.04.2010
0,00
22.04.2010
2 550,00
2 550,00 CZK
-2 550,00
0,00
28.04.2010
2 ks vlajek ÈR 200 x 300 cm + karabinky - slouží k
FAK
210100801
S00JP00K10KJ
46345558
2010308
Smalt s.r.o.
13.04.2010
0,00
27.04.2010
4 860,00
4 860,00 CZK
-4 860,00
0,00
28.04.2010
5 ks tabulí názvu ulice pro k. úp. Zlín - Mladcová
FAK
210100802
S00JP00K104R
28713044
3010
Stop Fest
01.04.2010
0,00
protidrogové pøedstavení Past
FAK
210100803
01.05.2010
6 040,00
6 040,00 CZK
-6 040,00
0,00
19.04.2010
- OŠZMaTV
S00JP00K106H
26305887
152010
EUROINSTAL s.r.o.
13.04.2010
0,00
27.04.2010
2 998,00
2 998,00 CZK
-2 998,00
0,00
28.04.2010
oprava topení, Støedisko volného èasu, Kotìrova 43
FAK
210201572
S00JP00K10G3
26967499
2010089
Hotel Ondráš s.r.o.
14.04.2010
0,00
27.04.2010
2 360,00
2 360,00 CZK
-2 360,00
0,00
23.04.2010
ubytování 13.-14.4.2010 Quartet Davida Dorùžky - O
FAK
210100805
S00JP00K112U
51111201
4710
Fišer Pavel
01.04.2010
0,00
01.05.2010
5 760,00
5 760,00 CZK
-5 760,00
0,00
28.04.2010
právní služby za 03/2010 - OP
odvolání proti rozsudku OS Zlín ve vìci Josef Sedl
FAK
210100806
S00JP00K10BS
61859575
21004047
MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s
12.04.2010
0,00
oprava vodovod. øádu - Santražiny 5326 - OMZ
28.04.2010
2 824,00
2 824,00 CZK
-2 824,00
0,00
29.04.2010
FAK
210100807
S00JP00K111Z
60711086
10110030
Technické služby Zlín,s.r
03.04.2010 03.04.2010 14.05.2010
0,00
55 554,00
55 554,00 CZK
-55 554,00
0,00
12.05.2010
montáž a demontáž mìstských stánkù, úklid námìstí,
FAK
210100808
S00JP00K103W
012010
Dorùžka David
14.04.2010
0,00
20.04.2010
20 000,00 CZK
20 000,00
-20 000,00
14.04.2010
6 300,00 CZK
0,00
21.04.2010
vystoupení kapely David Dorùžka Quartet 13.4.2010
FAK
210100809
S00JP00K10CN
46902481
110139
AIP spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
tisk plakátù "Den zemì"
FAK
210100810
6 300,00
-6 300,00
0,00
23.04.2010
- OŽPaZ
S00JP00K100B
26270978
10154
LESY POD HOSTÝNEM s r.o.
02.04.2010 02.04.2010 29.04.2010
0,00
56 749,00
56 749,00 CZK
-56 749,00
0,00
29.04.2010
sazenice - smrk ztepilý, buk lesní - OMZ
FAK
210100811
S00JP00K1016
10571761
10-18
Radek Komárek - PULS
09.04.2010
0,00
23.04.2010
83 040,00 CZK
83 040,00
-83 040,00
29.04.2010
3 443,00 CZK
0,00
30.04.2010
pneu závìsná houpaèka, váhová houpaèka, segment vá
FAK
210100812
S00JP00K0ZZ0
26276682
433090016
SPBAZ, družstvo
01.04.2010
0,00
3 443,00
-3 443,00
29.04.2010
36 000,00 CZK
0,00
02.06.2010
pøefakturace VO budovy 12 za I.Q 2010 - OD
FAK
210100813
S00JP00K0ZY5
26276682
433090017
SPBAZ, družstvo
01.04.2010
0,00
36 000,00
-36 000,00
0,00
02.06.2010
pøefakturace deratizace areálu - OD
FAK
210100814
S00JP00K0ZXA
26907241
10500180
CENTROPROJEKT a.s.
01.04.2010
0,00
21.04.2010
19 998,00
19 998,00 CZK
-19 998,00
0,00
27.04.2010
technická pomoc - specifikace a odborný odhad nákl
FAK
210100815
S00JP00K0ZWF
26907241
10500181
CENTROPROJEKT a.s.
01.04.2010
0,00
21.04.2010
42 996,00
42 996,00 CZK
-42 996,00
0,00
27.04.2010
projektová dokumentace - oprava nástupní plochy za
FAK
210100816
S00JP00K0ZVK
26907241
10500182
CENTROPROJEKT a.s.
01.04.2010
0,00
21.04.2010
79 200,00
79 200,00 CZK
-79 200,00
0,00
27.04.2010
projektová dokumentace - oprava chodníku a rozšíøe
FAK
210100817
S00JP00K0ZTU
46994181
20100463
GANAS, spol. s r.o.
02.04.2010
0,00
29.04.2010
33 300,00 CZK
33 300,00
-33 300,00
13.05.2010
3 000,00 CZK
0,00
29.04.2010
havarijní oprava výtahu b.23 - Vavreèkova 5262 - O
FAK
210100818
S00JP00K0ZUP
60558776
2010/064
Vodica Jiøí
14.04.2010
0,00
aktualizace navigace Tom Tom - OVS
3 000,00
-3 000,00
0,00
11.05.2010
FAK
210100819
S00JP00K0ZPE
70466688
3/2010
Béza Jan
15.04.2010
0,00
14.05.2010
198 500,00
198 500,00 CZK
-198 500,00
0,00
12.05.2010
døevorubecké práce na JS v rámci akce: Koupalištì
FAK
210100820
S00JP00K0ZOJ
25338030
2900051
ACCEL DESING s.r.o.
02.04.2010
0,00
09.04.2010
3 672,00 CZK
3 672,00
-3 672,00
26.04.2010
184 468,72 CZK
0,00
22.04.2010
Banner 3ks, rozmìr 3x0,8m, cena za ks: 1.020,-Kè b
FAK
210100821
S00JP00K0ZMT
60711086
10150071
Technické služby Zlín,s.r
01.04.2010
0,00
184 468,72
-184 468,72
0,00
27.04.2010
výmìna svítidel v podchodech Gahurova ul. - OD
FAK
210100822
S00JP00K0ZEX
12437077
0410
Julina Zdenìk
01.04.2010
0,00
05.05.2010
905,00
905,00 CZK
-905,00
0,00
03.05.2010
oprava plynového ohøívaèe - KS Kvítková - OSV
FAK
210100823
S00JP00K0Z9M
18754244
2010099
Leopold Janský
08.04.2010
0,00
16.05.2010
30 300,00 CZK
30 300,00
-30 300,00
29.04.2010
7 894,00 CZK
0,00
14.05.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100824
S00JP00K0ZAH
12433080
2010028
Hana Konvalinkova
15.04.2010
0,00
7 894,00
-7 894,00
0,00
29.04.2010
informaèní tabule - multigeneraèní høištì - OMZ
FAK
210100825
S00JP00K0ZBC
12433080
2010029
Hana Konvalinkova
15.04.2010
0,00
29.04.2010
8 218,00
8 218,00 CZK
-8 218,00
0,00
29.04.2010
výroba informaèních tabulí "zákaz alkoholu" - OMZ
FAK
210100826
S00JP00K0ZC7
26944812
3000470
SEMPRATERM s.r.o.
16.04.2010
0,00
26.04.2010
2 294,00
2 294,00 CZK
-2 294,00
0,00
29.04.2010
kelímky na výsadbu letnièek - OMZ
FAK
210100827
S00JP00K0YPL
18753051
210014
Piluša Jiøí - REmanax
16.04.2010
0,00
30.04.2010
3 954,00 CZK
3 954,00
-3 954,00
30.04.2010
96 871,00 CZK
0,00
06.05.2010
oprava maleb na HZ ve Zlínì-Loukách - OKØ
FAK
210100828
S00JP00K0Z8R
64459268
00172010
Pešat Jiøí
16.04.2010
0,00
96 871,00
-96 871,00
0,00
29.04.2010
revitalizace vnitøního monitoringu - MP
FAK
210100829
S00JP00K0Z61
12740471
20100241
Petr Res, ing. - RES Zlín
16.04.2010
0,00
26.04.2010
817,00
817,00 CZK
-817,00
0,00
30.04.2010
víceúèelová sí• - MP
FAK
210100830
S00JP00K0YKA
13800833
120410
Penzion Merlin
16.04.2010
0,00
ubytování od 11.-16.4.2010, Jan Spáèil - OKaVA
30.04.2010
5 483,00
5 483,00 CZK
-5 483,00
0,00
27.04.2010
FAK
210100831
S00JP00K10YL
46992308
9003756
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.04.2010
0,00
10.05.2010
40 910,00
40 910,00 CZK
-40 910,00
0,00
07.05.2010
výpoèetní technika (nákup 4 ks PC) - OIS
FAK
210100832
S00JP00K10XQ
46992308
9003754
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.04.2010
0,00
07.05.2010
205 050,00
205 050,00 CZK
-205 050,00
0,00
05.05.2010
zajištìní správy ICT za 03/2010 - OIS
FAK
210100833
S00JP00K10WV
46992308
9003755
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.04.2010
0,00
10.05.2010
11 324,00
11 324,00 CZK
-11 324,00
0,00
07.05.2010
Spotøební materiál na opravy výpoèetní techniky FAK
210100834
S00JP00K0Z7W
75040301
22010
Region Zlínsko
01.04.2010
0,00
30.04.2010
538 300,00
538 300,00 CZK
-538 300,00
0,00
28.04.2010
èlenský pøíspìvek svazku obcí Region Zlínsko na r.
pøíspìvek se stanovuje dle poètu obèanù obce k 1.1
FAK
210100835
S00JP00K0Z3G
49970585
1711003426
TON a.s.
13.04.2010
0,00
13.05.2010
67 995,00
67 995,00 CZK
-67 995,00
0,00
11.05.2010
Pro novì zøizovaný Zlínský klub seniorù - klub Pøí
FAK
210100836
S00JP00K0YT1
00030970
101929
Integra, výrobní družstvo
13.04.2010
0,00
29.04.2010
35 191,00 CZK
35 191,00
-35 191,00
15.05.2010
2 880,00 CZK
0,00
04.05.2010
Pro novì zøizovaný Zlínský klub seniorù - klub Pøí
FAK
210100837
S00JP00K0YZ7
25593625
4810100236
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
07.04.2010
0,00
2 880,00
-2 880,00
16.05.2010
17 718,80 CZK
0,00
13.05.2010
dodávka pískù na høištì - OMZ
FAK
210100838
S00JP00K0YYC
46994173
100204
HCM Autoservis s.r.o.
09.04.2010
0,00
17 718,80
-17 718,80
29.04.2010
7 900,00 CZK
0,00
13.05.2010
oprava vozu Multicar 1Z2 0153 - OMZ
FAK
210100839
S00JP00K0YS6
27540677
1006510
Hotel GRAND GRAND HK s.r.
13.04.2010
0,00
7 900,00
-7 900,00
12.05.2010
10 560,00 CZK
0,00
07.05.2010
Mgr. Steska, Ing. Jelínek Jiøí, PaedDr Zipper - SC
ubytování a parkovné Hotel Grand Hradec Králové
FAK
210100840
S00JP00K0YHP
49477528
1015
Petr Fišer, advokát
12.04.2010
0,00
10 560,00
-10 560,00
0,00
11.05.2010
právní služby v souvislosti s Byt. družstvem Podle
FAK
210201248
S00JP00K12Y7
48117820
1092011291
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
24.03.2010
0,00
24.04.2010
42 634,60 CZK
42 634,60
-42 634,60
28.04.2010
1 564,00 CZK
0,00
23.04.2010
oprava kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS
FAK
210201285
S00JP00K1522
46992308
9003670
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
25.03.2010
0,00
0,00
1 564,00
-1 564,00
26.04.2010
renovace toneru do tiskárny HP LJ P2015dn (Kalová)
FAK
210201286
S00JP00K15CO
48117820
1092011303
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
26.03.2010
0,00
28.04.2010
528,00
528,00 CZK
-528,00
0,00
26.04.2010
oprava kopírky Aficio MP 3010SP Ricoh - OS
FAK
210100844
víno
- OK
FAK
210100845
S00JP00K0IGY
25597591
290200007
PINOT s.r.o.
01.04.2010
0,00
S00JP00K0IDD
49972723
2100011
COLORMAT Zlín, s.r.o.
21.04.2010
0,00
16.02.2010
2 400,00 CZK
2 400,00
-2 400,00
01.05.2010
35 461,00 CZK
35 461,00
-35 461,00
0,00
26.04.2010
0,00
29.04.2010
oprava schodištì - podlaháøské práce "Renovace sch
FAK
210100846
S00JP00K0IOU
25500767
2010110309
Geneze, spol. s r.o.
12.04.2010
0,00
15.05.2010
16 086,00 CZK
16 086,00
-16 086,00
04.05.2010
2 898,00 CZK
0,00
13.05.2010
Pracovní ochranné pomùcky pro zkušební komisaøe Nákup odpovídá vyhodnocení rizik dle NV è. 495/200
FAK
210100847
S00JP00K0IPP
49434471
2011728
Rovel, spol. s r.o.
20.04.2010
0,00
klíèe
- OKØ
FAK
210100848
S00JP00K0IJJ
61407895
052010
Roman Navrátil
14.04.2010
0,00
2 898,00
-2 898,00
21.04.2010
13 780,00 CZK
13 780,00
-13 780,00
0,00
04.05.2010
0,00
28.04.2010
oprava terasy a støechy na objektu Mìstské sportov
FAK
210100849
S00JP00K0INZ
42341027
201010040
AKTÉ spol. s r.o.
09.04.2010
0,00
23.04.2010
21 600,00 CZK
21 600,00
-21 600,00
27.04.2010
3 276,00 CZK
0,00
30.04.2010
zpracování projekt. dokumentace k realizaci stavby
FAK
210100850
S00JP00K0IE8
72291923
2010036
Ing.Zdenìk Ott
13.04.2010
0,00
3 276,00
-3 276,00
0,00
30.04.2010
nákup 3 ks sbìraèe odpadkù pro cestáøe, 13.4.2010
pro KaMÈ Cigánov, JS II, Mladcová
odpovìdná odoba: M. Dolanská
FAK
210100851
S00JP00K0IIO
49161041
2010023
Kratina Roman
10.04.2010
0,00
29.04.2010
2 040,00 CZK
2 040,00
-2 040,00
03.05.2010
36 055,00 CZK
0,00
30.04.2010
zahradní potøeby na akci "Den zemì 2010" - OŽPaZ
FAK
210100852
S00JP00K0IHT
44117477
2010003
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
01.04.2010
0,00
ptaèí budky
FAK
36 055,00
-36 055,00
30.04.2010
2 800,00 CZK
0,00
03.05.2010
- OŽPaZ
210100853
S00JP00K0IF3
72474394
201002
Radim Vavruša
01.04.2010
0,00
0,00
2 800,00
-2 800,00
30.04.2010
mulèování pozemku k.ú. Štípa - OŽPaZ
FAK
210100854
S00JP00K0IWQ
45274851
103209588
SEVT, a.s.
13.04.2010
0,00
27.04.2010
3 780,00
3 780,00 CZK
-3 780,00
0,00
28.04.2010
Matrièní tiskopisy - úmrtní list 1800 ks pro odd.
FAK
210100855
S00JP00K0JE1
46994173
100211
HCM Autoservis s.r.o.
19.04.2010
0,00
oprava vozù Multicar a traktoru
FAK
210100856
20.05.2010
9 301,70
9 301,70 CZK
-9 301,70
0,00
18.05.2010
- OMZ
S00JP00K0JGR
26944812
3000485
SEMPRATERM s.r.o.
20.04.2010
0,00
30.04.2010
1 714,00 CZK
1 714,00
-1 714,00
05.05.2010
15 288,00 CZK
0,00
29.04.2010
sadbovaè, netkaná textilie - OMZ
FAK
210100857
S00JP00K0JIH
00135143
11001901
ZÁLESÍ a.s.
21.04.2010
0,00
náhradní díly
FAK
-15 288,00
03.05.2010
- OMZ
210100858
S00JP00K0JJC
25519573
10210065
ADAM-zahradnická a.s.
19.04.2010
0,00
stromky pro výsadby ve mìstì
FAK
15 288,00
0,00
210100859
03.05.2010
71 201,00
71 201,00 CZK
-71 201,00
0,00
30.04.2010
- OMZ
S00JP00K0JCB
49452983
2010017
TANO TECHNIK,s.r.o.
01.04.2010 01.04.2010 30.04.2010
0,00
1 898,40
1 898,40 CZK
-1 898,40
0,00
28.04.2010
zámek SAVE do stojanu na kola 20ks, držák zámku 20
FAK
210100860
S00JP00K0JK7
26187639
1010023020
Vzdìlávací centrum pro
01.04.2010
30.04.2010
1 400,00 CZK
-1 400,00
2010018
Chromek Sousedík, s.r.o.
16.04.2010
20.05.2010
190 590,00 CZK
0,00
kurzovné na akci Stavby a komunikace na cizích poz
FAK
210100861
S00JP00K0JL2
26935431
0,00
190 590,00
-190 590,00
20.05.2010
interiérové vybavení - nábytek do místní knihovny
FAK
210100862
S00JP00K0JNS
74433482
2010020
Ladislav Ujèík
20.04.2010
0,00
04.05.2010
70 000,00
70 000,00 CZK
-70 000,00
0,00
04.05.2010
oprava elektroinstalace ve sport. areálu ve Lhotce
FAK
210100863
S00JP00K0JMX
47906413
1010170134
AUTOKOM, spol. s r.o.
22.04.2010
0,00
22.05.2010
12 933,00
12 933,00 CZK
-12 933,00
0,00
20.05.2010
oprava sl.vozidla VW Passat ZLL 40-04
FAK
210100864
S00JP00K0JY9
49972723
2100017
COLORMAT Zlín, s.r.o.
23.04.2010
0,00
03.05.2010
32 846,00
32 846,00 CZK
-32 846,00
0,00
29.04.2010
opravy podlahových krytin v rek. chatì èp. 07 na S
FAK
210100865
S00JP00K0JZ4
13659685
132010
Hejný Libor
01.04.2010
0,00
30.04.2010
30 000,00
30 000,00 CZK
-30 000,00
0,00
29.04.2010
odborné energetické posouzení pro úèely dotaèního
FAK
210100866
S00JP00K0KAE
28332156
352010
MORAVEC DENT - MEDICAL
23.04.2010
0,00
28.05.2010
13 200,00
13 200,00 CZK
-13 200,00
0,00
26.05.2010
Dodání a aplikace oèkovací látky proti klíš•ové en
FAK
210100867
S00JP00K0K48
26259222
2090211
V a V Edilsystem s.r.o.
15.04.2010
0,00
28.04.2010
83 498,40
83 498,40 CZK
-83 498,40
0,00
04.05.2010
výmìna oken na HZ Louky - OKØ
FAK
210100868
S00JP00K0K3D
26259222
2090213
V a V Edilsystem s.r.o.
20.04.2010
0,00
25.04.2010
17 756,40 CZK
17 756,40
-17 756,40
06.05.2010
8 352,00 CZK
0,00
29.04.2010
havarijní oprava rozvodù vody v objektu SMZ, zámek
FAK
210100869
S00JP00K0K53
28364678
040068
SEP ESSMANN s.r.o.
16.04.2010
0,00
8 352,00
-8 352,00
0,00
04.05.2010
roèní revize zaøízení a oprava pro pøirozený odvod
FAK
210100870
S00JP00K0K2I
26529319
2103313
YMCA Brno, klub irských t
01.04.2010
0,00
22.04.2010
2 000,00
2 000,00 CZK
-2 000,00
0,00
30.04.2010
taneèní vystoupení klubu Demairt v rámci kampanì D
FAK
210100871
S00JP00K0K1N
25329324
210109
EURA s.r.o.
20.04.2010
0,00
akce Den Zemì - Banner
FAK
210100872
FAK
6 120,00 CZK
6 120,00
-6 120,00
06.05.2010
49 000,20 CZK
0,00
30.04.2010
- OŽPaZ
S00JP00K0K0S
25329324
210110
EURA s.r.o.
21.04.2010
0,00
Brožura A5
06.05.2010
49 000,20
-49 000,20
0,00
25.05.2010
- OŽPaZ
210100873
S00JP00K0K8O
49240315
5311002860
Mladá fronta a.s.
14.04.2010
0,00
04.05.2010
12 000,00 CZK
12 000,00
-12 000,00
21.05.2010
6 041,20 CZK
0,00
30.04.2010
Inzerce v magazínu Obchodní týdeník è. 2010/07 - O
FAK
210100874
S00JP00K0L41
46994173
100220
HCM Autoservis s.r.o.
01.05.2010
0,00
6 041,20
-6 041,20
0,00
26.05.2010
oprava vozu Multicar M25 1Z7 1431 - OMZ
FAK
210100875
S00JP00K0LA7
26227061
2100521
BCServis CZ s.r.o.
01.05.2010
0,00
22.05.2010
1 044,00 CZK
1 044,00
-1 044,00
20.05.2010
60 845,16 CZK
0,00
26.05.2010
oprava stroje: motorový plotostøih HS 81R - OMZ
FAK
210100876
S00JP00K0KZX
029712
Bruno Nebelung
01.04.2010
0,00
60 845,16
-60 845,16
0,00
18.05.2010
semena kvìtin - OMZ
FAK
210100877
S00JP00K0L1G
75734150
2010037
Šišková Markéta
01.05.2010
0,00
22.05.2010
12 588,00
12 588,00 CZK
-12 588,00
0,00
28.05.2010
pneu na sekaèky - OMZ
FAK
210100878
S00JP00K0LDS
27676650
20100843
DANKR s.r.o.
01.05.2010
0,00
06.05.2010
10 586,00
10 586,00 CZK
-10 586,00
0,00
26.05.2010
èistící prostøedky - OMZ
FAK
210100879
S00JP00K0KK0
69686378
21001
Tureèek Slavomil
19.04.2010
0,00
10.05.2010
15 000,00
15 000,00 CZK
-15 000,00
0,00
10.05.2010
projektová dokumentace na akci "Oprava rozvodù chl
FAK
210100880
S00JP00K0LB2
60747889
20100122
PETAS Petøík, s.r.o.
23.04.2010
0,00
23.05.2010
442 381,00
442 381,00 CZK
-442 381,00
0,00
19.05.2010
oprava el. instalace a výmìna ventilù ÚT v budovì
FAK
210100881
S00JP00K0LCX
00006963
90067
Pracovištì ÈSSZ Brno
01.04.2010
0,00
14.05.2010
12 650,00
12 650,00 CZK
-12 650,00
0,00
12.05.2010
nájem nebyt. prostor za II.Q 2010 - TB 3792 - OVS
FAK
210100882
S00JP00K0L5W
13692747
10200293
WASTEX spol.s.r.o.
23.04.2010
0,00
07.05.2010
33 600,00
33 600,00 CZK
-33 600,00
0,00
05.05.2010
papírenské zboží - vizuální styl - sklad tiskopisù
FAK
210100883
S00JP00K0KLV
49445715
2100237
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
22.04.2010
0,00
06.05.2010
342,00
342,00 CZK
-342,00
0,00
04.05.2010
náplò do barevné tiskárny HP Officejet Pro 8000 Wi
FAK
210201653
S00JP00K0JFW
64463231
1710
Mikulèík Bøetislav
01.04.2010
0,00
29.04.2010
288,00
288,00 CZK
-288,00
0,00
29.04.2010
praní a vypínání záclon - n.Míru 464 - OVS
FAK
210100885
S00JP00K0L7M
10573321
1004242
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
19.04.2010
0,00
03.05.2010
2 100,00
2 100,00 CZK
-2 100,00
0,00
29.04.2010
odpojení a zapojení pøístupového systému v rámci o
FAK
210100886
S00JP00K0KMQ
40995224
300609
Mark IS, s.r.o.
22.04.2010
0,00
Repotec Print Server
FAK
210100887
29.04.2010
964,00
964,00 CZK
-964,00
0,00
29.04.2010
- OIS
S00JP00K0KPB
25536711
21012014
Renomix s.r.o.
14.04.2010
0,00
03.05.2010
90 502,80
90 502,80 CZK
-90 502,80
0,00
10.05.2010
oprava obrubníkù u domu è. 17 ul. Tyršova, Malenov
FAK
210100888
S00JP00K0KQ6
47114983
5133975301
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
16.04.2010
0,00
04.05.2010
454,00
454,00 CZK
-454,00
0,00
06.05.2010
uveøejnìní informaci v inf. systému centrální adre
FAK
210100889
S00JP00K0LGD
60561327
21001551
Stanislav Chytil ml.
23.04.2010
0,00
07.05.2010
6 532,00
6 532,00 CZK
-6 532,00
0,00
04.05.2010
obalový, spotøební materiál pro kultur. institut A
FAK
210100890
S00JP00K0LFI
25710257
376697
Kosmas s.r.o.
22.04.2010
0,00
06.05.2010
7 560,00 CZK
7 560,00
-7 560,00
23.05.2010
69 120,00 CZK
0,00
04.05.2010
10 ks publikace "A Utopia of Modernity" k repre úè
FAK
210100891
S00JP00K0L6R
60702559
100437
TIGRIS, spol. s r.o.
23.04.2010
0,00
69 120,00
-69 120,00
04.05.2010
5 334,00 CZK
0,00
20.05.2010
grafická úprava a tisk infomap - celkový náklad 20
FAK
210100892
S00JP00K0KY2
12744557
2010038
Karel Rabens
20.04.2010
0,00
5 334,00
-5 334,00
10.05.2010
16 999,00 CZK
0,00
03.05.2010
napojení elektromìru pro byt. jednotku v objektu S
FAK
210100893
S00JP00K0LH8
27684971
201019
Gastro Novotný
26.04.2010
0,00
16 999,00
-16 999,00
0,00
07.05.2010
Nákup pro novì zøizovaný Zlínský klub seniorù - kl
(talíøe, hrnky, sklenice, džbány podnos, misky ner
nùž, otvírák, vaøecha, nabìraèka, kuchyòský nùž) a
FAK
210100894
S00JP00K0LI3
62866753
2010012
Martin Blanaø
20.04.2010
0,00
20.05.2010
25 800,00
25 800,00 CZK
-25 800,00
0,00
18.05.2010
pøepojení rozvodù elektro a slaboproudu rámci op
FAK
210100895
S00JP00K0LJY
28252217
2102806
Stanix Projekt s.r.o.
14.04.2010 14.04.2010 13.05.2010
0,00
19 836,00
19 836,00 CZK
-19 836,00
0,00
11.05.2010
odvoz naøezaného døeva v rámci stavby "Koupalištì
VYZ
210100896
S00JP00K0LMJ
26124637
100107
Madisson s.r.o.
01.04.2010
100100004
Vácha Josef
01.05.2010
31.03.2010
24 200,00 CZK
07.05.2010
23 310,00 CZK
0,00
vyúètování zálohy za léhátko s pákovým zdvihem - M
FAK
210100897
S00JP00K0LQZ
44119461
0,00
23 310,00
-23 310,00
0,00
06.05.2010
øeènický a ozvuèovací systém - MP
FAK
210100898
S00JP00K0LP4
26308649
2010020
MEJTA s.r.o.
01.04.2010
0,00
21.04.2010
29 292,00 CZK
29 292,00
-29 292,00
27.04.2010
3 618,00 CZK
0,00
30.04.2010
opravy a úpravy prac. odìvù za 1-3/2010 - MP
FAK
210100899
S00JP00K0LO9
25559117
210041053
Autoal Czech ,s.r.o.
22.04.2010
0,00
oprava zámku na vozidle 2Z6 9909
FAK
210100900
25559117
210041054
Autoal Czech ,s.r.o.
22.04.2010
0,00
FAK
210100901
-3 618,00
30.04.2010
- MP
S00JP00K0LNE
žárovky do služebních vozidel
3 618,00
0,00
27.04.2010
414,00
414,00 CZK
-414,00
0,00
30.04.2010
- MP
S00JP00K0L0L
64948242
10002945
UniCredit Bank Czech Repu
01.05.2010
07.05.2010
405,00 CZK
0,00
0,00
405,00
-405,00
06.05.2010
poplatek za terminál za 03/2010 - MP
FAK
210100902
S00JP00K0KOG
12217417
022010
Ing.arch.Zdenìk Chládek,C
15.04.2010
0,00
15.05.2010
77 350,00 CZK
77 350,00
-77 350,00
23.05.2010
1 567,00 CZK
0,00
13.05.2010
Regulaèní plán mìsta Zlína - dokonèení návrhu - s
FAK
210100903
S00JP00K0LRU
26936186
101512
MNO-Polášek,s.r.o.
23.04.2010
0,00
materiál na opravu vozidla PV3S
FAK
210100904
1 567,00
-1 567,00
25.02.2010
240 007,00 CZK
0,00
19.05.2010
- OKØ
S00JP00K0LYV
26276682
433090004
SPBAZ, družstvo
01.04.2010
0,00
240 007,00
-240 007,00
0,00
02.06.2010
pøefakturace úklid. služeb, údržby elektroinstalac
FAK
210100905
S00JP00K0MBV
18751164
32010
Josef Hajtr
01.05.2010
0,00
15.05.2010
14 112,00 CZK
14 112,00
-14 112,00
06.05.2010
6 990,00 CZK
0,00
17.05.2010
betonové nožky s opìradlem - OMZ
FAK
210100906
S00JP00K0M24
26286777
401284
BAND SERVIS CZ s.r.o.
22.04.2010
0,00
Vrtaèka AKU
FAK
6 990,00
-6 990,00
0,00
03.05.2010
- OMZ
210100907
S00JP00K0M3Z
46345191
05810
STaDO s.r.o.
23.04.2010
0,00
03.05.2010
5 910,90 CZK
5 910,90
-5 910,90
10.05.2010
29 171,00 CZK
0,00
03.05.2010
oprava poškozeného WC, Støedisko volného èasu, M.
FAK
210100908
S00JP00K0M95
27176657
1550142306
OREA HOTELS s.r.o.
16.04.2010
0,00
29 171,00
-29 171,00
0,00
12.05.2010
poskytnuté služby - Výjezdní zasedání øeditelek MŠ
FAK
210100909
S00JP00K0M8A
18810624
20100119
DERATEX, spol.s r. o.
23.04.2010
0,00
10.05.2010
330 708,00
330 708,00 CZK
-330 708,00
0,00
07.05.2010
celoplošná deratizace - OŽPaZ
FAK
210100910
S00JP00K0MCQ
25318187
1002202
Wimers Zlín v.o.s.
26.04.2010
0,00
06.05.2010
18 926,00 CZK
18 926,00
-18 926,00
15.05.2010
9 100,00 CZK
0,00
04.05.2010
Skart.stroje 1ks MARTIN YALE, 1ks TAROS 32,00 pro
FAK
210100911
S00JP00K0MFB
60548681
004
Josef Picek
26.04.2010
0,00
9 100,00
-9 100,00
0,00
04.05.2010
Úhrada škol. pro práce ve výškách, opak. škol.jist
FAK
210100912
S00JP00K0MG6
60711086
10130056
Technické služby Zlín,s.r
09.04.2010
0,00
08.05.2010
3 888,00
3 888,00 CZK
-3 888,00
0,00
05.05.2010
Úhrada školení na obsluhu vysokozdvižné plošiny 6
FAK
210100913
S00JP00K0MH1
29195462
402010
Aproxy s.r.o.
27.04.2010
11.05.2010
1 800,00 CZK
0,00
0,00
1 800,00
-1 800,00
05.05.2010
10 625,00 CZK
07.05.2010
Úhrada kurzovného a obè>. 29.4.2010, Gomolová, Ned
FAZ
210100914
S00JP00K0MIW
25334514
210150
Fakta s.r.o.
21.04.2010
0,00
10 625,00
-10 625,00
0,00
30.04.2010
Úhrada vložného na semináø 6.-7.5.2010, Košárková,
FAK
210100915
S00JP00K0MDL
27718158
2009060055
MCI SERVIS s.r.o.
26.04.2010
0,00
25.05.2010
45 000,00 CZK
45 000,00
-45 000,00
07.05.2010
7 200,00 CZK
0,00
24.05.2010
výkon zadavatel. èinností na akci "Výmìna oken a ú
FAK
210100916
S00JP00K0MJR
10566040
32010
Skládalová Anna
01.05.2010
0,00
7 200,00
-7 200,00
23.05.2010
10 861,00 CZK
0,00
06.05.2010
výcvik strážníkù MP v sebeobranì a boji z blízka 3
FAK
210100917
S00JP00K0MKM
26272857
2923095
Prabos plus a.s.
01.05.2010
0,00
10 861,00
-10 861,00
0,00
25.05.2010
pracovní obuv - MP
FAK
210100918
S00JP00K0MPX
18156258
2010027
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
01.05.2010
0,00
21.05.2010
82 809,60 CZK
82 809,60
-82 809,60
06.05.2010
3 384,00 CZK
0,00
21.05.2010
oprava oplocení na høišti Mokrá - OMZ
FAK
210100919
S00JP00K0MLH
46345191
05910
STaDO s.r.o.
26.04.2010
0,00
3 384,00
-3 384,00
0,00
05.05.2010
montáž a uchycení branek na høišti v objektu ZŠ Ok
FAK
210100920
S00JP00K0MSI
63490901
100100230
BLAPIC s.r.o.
01.04.2010
0,00
30.04.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
30.04.2010
èištìní ležaté kanalizace tlakovým vozem, nám. Mír
FAK
210100921
S00JP00K0MYO
67018122
1002080
Boøek Procházka B/P/P
22.04.2010
0,00
10.05.2010
4 200,00
4 200,00 CZK
-4 200,00
0,00
10.05.2010
zajištìní expozice projektu EIM v rámci Dne Zemì ,
FAK
210100922
S00JP00K0MN7
60730153
1070458
DSZO, s.r.o.
24.04.2010
0,00
15.05.2010
7 920,00 CZK
7 920,00
-7 920,00
15.05.2010
22 042,00 CZK
0,00
13.05.2010
umístìní plakátù v doprav. prostøedcích - OŽPaZ
FAK
210100923
S00JP00K0MXT
60730153
1070463
DSZO, s.r.o.
26.04.2010
0,00
vyvìšení letákù ke Dni zemì
FAK
210100924
22 042,00
-22 042,00
27.05.2010
5 760,00 CZK
0,00
12.05.2010
- OŽPaZ
S00JP00K0N07
00569135
902238
Kvasar, spol. s r.o.
23.04.2010
0,00
5 760,00
-5 760,00
26.05.2010
86 400,00 CZK
0,00
26.05.2010
úprava mzdového systému PERM 3 - OIS
FAK
210100925
S00JP00K0N4N
42340802
10023
KKS, spol. s r.o.
26.04.2010
0,00
0,00
86 400,00
-86 400,00
14.05.2010
9 600,00 CZK
26.05.2010
stavební práce na akci "Oprava komunikace ul. Hrad
FAK
210100926
S00JP00K0NAT
48490342
200410
Bøezovják Milan
22.04.2010
0,00
9 600,00
-9 600,00
0,00
14.05.2010
Úhrada kurzu - práce ve výškách pøi použití ruèníc
FAK
210100927
S00JP00K0NBO
46345191
06010
STaDO s.r.o.
22.04.2010
0,00
oprava WC v Klubu seniorù Kvítková
FAK
210100928
S00JP00K0NCJ
07.05.2010
4 872,00
4 872,00 CZK
-4 872,00
0,00
04.05.2010
- OS
60710098
2107100411
DOMOSA Zlín, s.r.o.
03.05.2010 28.04.2010 12.05.2010
0,00
3 502,00 CZK
3 502,00
-3 502,00
06.05.2010
99 600,00 CZK
0,00
10.05.2010
Èistící, hygienické a úklidové prostøedky (ubrousk
FAK
210100929
S00JP00K0N78
45797170
2010029
DHV CR, spol. s r.o.
01.04.2010
0,00
99 600,00
-99 600,00
12.05.2010
6 202,00 CZK
0,00
05.05.2010
"Preference a plošná koordinace MHD ve Zlínì- mark
FAK
210100930
S00JP00K0NIP
60736437
201090131
HART PRESS, s.r.o.
28.04.2010
0,00
6 202,00
-6 202,00
11.05.2010
40 906,80 CZK
0,00
10.05.2010
Recepty na léèivé pøípravky - OŠZMaTV
FAK
210100931
S00JP00K0NGZ
60711086
10130057
Technické služby Zlín,s.r
20.04.2010
0,00
40 906,80
-40 906,80
11.05.2010
8 400,00 CZK
0,00
19.05.2010
oprava SSZ pro chodce na køižovatce ul. Okružní a
FAK
210100932
S00JP00K0NM5
70890013
301100419
Povodí Moravy, s.p.
27.04.2010
0,00
8 400,00
-8 400,00
11.05.2010
23 856,00 CZK
0,00
04.06.2010
vìcné bøemeno - Cyklistická stezka Zlín východ-zá
FAK
210100933
S00JP00K0NLA
70890013
301100420
Povodí Moravy, s.p.
27.04.2010
0,00
23 856,00
-23 856,00
0,00
19.05.2010
vìcné bøemeno - Cyklistická stezka Zlín východ-zá
FAK
210100934
S00JP00K0NKF
60711086
10090037
Technické služby Zlín,s.r
10.04.2010
0,00
08.05.2010
945,00
945,00 CZK
-945,00
0,00
05.05.2010
kropící vùz v ul. Mladcovská Zlín - OŽPaZ
FAK
210100935
S00JP00K0NHU
46994173
100226
HCM Autoservis s.r.o.
01.05.2010
0,00
oprava vozi AVIA
FAK
210100936
25.04.2010
21 670,70 CZK
21 670,70
-21 670,70
23.05.2010
5 700,00 CZK
0,00
26.05.2010
- OMZ
S00JP00K0NOV
25558447
10062
VRLA s. r.o.
23.05.2010
0,00
5 700,00
-5 700,00
0,00
19.05.2010
školení øidièù referentských vozidel - MP
FAK
210100937
S00JP00K0NPQ
26272857
2923138
Prabos plus a.s.
01.05.2010
27.05.2010
9 540,00 CZK
0,00
0,00
9 540,00
-9 540,00
19.05.2010
17 708,00 CZK
25.05.2010
pracovní obuv - MP
FAK
210100938
S00JP00K0O00
42341213
201013
Martinec Pavel
28.04.2010
0,00
17 708,00
-17 708,00
10.05.2010
1 800,00 CZK
0,00
19.05.2010
DDHM mobilní kryty klimatizaèních jednotek na balk
FAZ
210100939
S00JP00K0O1V
27214656
150010
ConPro, s.r.o.
01.04.2010
0,00
1 800,00
-1 800,00
13.05.2010
11 613,50 CZK
0,00
03.05.2010
Úhrada zálohy na konferenci "Kulatý stùl pro VS" d
FAK
210100940
S00JP00K0O2Q
25300083
201040098
Centrum služeb postiženým
27.04.2010
0,00
11 613,50
-11 613,50
30.04.2010
6 000,00 CZK
0,00
11.05.2010
kanceláøský materiál - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100941
S00JP00K0O3L
44107480
2010016
Antonín Zatloukal-AZET KO
21.04.2010
0,00
6 000,00
-6 000,00
0,00
12.05.2010
písemný znalecký posudek na ocenìní vybraných tech
FAZ
210100942
S00JP00K0O4G
28579097
10080047
GLORIA IMPORT CZ, s. r. o
01.04.2010
0,00
záloha na trampolínu
FAK
210100943
02.04.2010
7 500,00
7 500,00 CZK
-7 500,00
0,00
04.05.2010
- OŠZMaTV
S00JP00K0OII
65833571
2010035
Kotìra Milan
01.05.2010
0,00
10.05.2010
6 434,00
6 434,00 CZK
-6 434,00
0,00
26.05.2010
zprovoznìní automatického zavlaž. systému Rain Bir
FAK
210100944
S00JP00K0OD7
26608979
10054
Obèan v akci
01.04.2010
0,00
13.05.2010
1 450,00
1 450,00 CZK
-1 450,00
0,00
10.05.2010
Úèastnický poplatek na vzdìlávacím programu "Veden
FAK
210100945
S00JP00K0OE2
27316173
200186
MAKAK climbing s.r.o.
01.05.2010
0,00
revize horolezecké stìny
FAK
210100946
12.05.2010
3 000,00
3 000,00 CZK
-3 000,00
0,00
10.05.2010
- MP
S00JP00K0OHN
48477192
100100
Karel Rabel
29.04.2010
0,00
15.05.2010
2 965,00
2 965,00 CZK
-2 965,00
0,00
14.05.2010
29.4.2010 - obìdy na jednání ZMZ
odpovìdná osoba: Bc. Rokosová
FAK
210100947
S00JP00K0OGS
18753361
10028
Ivo Bednaøík - BEADO
24.04.2010
0,00
25.05.2010
5 000,00
5 000,00 CZK
-5 000,00
0,00
31.05.2010
KMÈ Pøíluky, autobusová doprava - zájezd Modrá, Ve
dle priorit komise
komise - projekt RMZ
FAK
210100948
S00JP00K0OJD
47114983
5133977411
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
23.04.2010
12.05.2010
454,00 CZK
0,00
0,00
454,00
-454,00
11.05.2010
uveøejnìní informaci v IS centrální adresa nebo v
FAK
210100949
S00JP00K0OR9
44002912
1010
Adami Jaromír
30.04.2010
0,00
14.05.2010
9 115,20 CZK
9 115,20
-9 115,20
05.05.2010
21 000,00 CZK
0,00
12.05.2010
materiál a oprava zámkù, kování, výroba klíèù - Ra
FAK
210100950
S00JP00K0OTZ
48490342
170410
Bøezovják Milan
13.04.2010
0,00
21 000,00
-21 000,00
10.05.2010
1 745,00 CZK
0,00
10.05.2010
Úhrada školení mot. pily, køovinoøezy, plotostøihy
FAK
210100951
S00JP00K0OUU
25318187
1002298
Wimers Zlín v.o.s.
30.04.2010
0,00
1 745,00
-1 745,00
11.05.2010
581 455,60 CZK
0,00
10.05.2010
Nákup kanceláøských potøeb, které se nenachází v c
FAK
210100952
S00JP00K0PFQ
60711086
10020151
Technické služby Zlín,s.r
24.04.2010
0,00
581 455,60
-581 455,60
0,00
10.05.2010
sbìr, svoz a zpracování KO za 04/2010 - OŽPaZ
FAK
210100953
S00JP00K0Q2C
26248867
2369510532
MS SOFTs.r.o.
01.04.2010
0,00
11.05.2010
25 362,00 CZK
25 362,00
-25 362,00
30.05.2010
3 000,00 CZK
0,00
10.05.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210100954
S00JP00K0OXF
12296759
75712010
Kostka Lubomír, realitní
30.04.2010
0,00
3 000,00
-3 000,00
0,00
27.05.2010
zprac. znaleckého posudku - ocenìní nemovitostí "
FAK
210100955
S00JP00K0QFJ
65399447
20100049
Sjednocená organizace nev
21.04.2010
0,00
04.05.2010
3 000,00 CZK
3 000,00
-3 000,00
29.05.2010
17 771,00 CZK
0,00
05.05.2010
Pøevedení publikace "Prùvodce sociálními (a navazu
pro potøeby projektu "Plánování sociálních služeb
FAK
210100956
S00JP00K0PZY
26227061
2100560
BCServis CZ s.r.o.
01.05.2010
0,00
17 771,00
-17 771,00
10.05.2010
6 500,00 CZK
0,00
28.05.2010
náhradní díly, ochranné pomùcky, žebø - OMZ
FAK
210100957
S00JP00K0Q0M
46994173
310127
HCM Autoservis s.r.o.
01.05.2010
0,00
6 500,00
-6 500,00
0,00
26.05.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210100958
S00JP00K0PGL
12303887
2010035
Lubomír Nábìlek
21.04.2010
0,00
05.05.2010
855,00
855,00 CZK
-855,00
0,00
12.05.2010
kontrola hasicích pøístrojù, Rehab. stacionáø, Žle
FAK
210100959
S00JP00K0PMR
63464551
2010187
Petr Pobuda
23.04.2010
0,00
výroba a montáž žaluzií , Jesle, Tyršovo nábø. 747
30.04.2010
2 138,00
2 138,00 CZK
-2 138,00
0,00
20.05.2010
FAK
210100960
S00JP00K0Q1H
26259630
100702
MEGASTRO CZ,s.r.o.
28.04.2010
0,00
12.05.2010
99 076,00
99 076,00 CZK
-99 076,00
0,00
10.05.2010
mycí stroj na sklo a nádobí, OŠZMaTV
VYZ
210100961
S00JP00K0PLW
25620991
0047111474
Mountfield a.s.
19.04.2010 19.04.2010 03.05.2010
6 980,00 CZK
0,00
10307345
WASTEX spol.s.r.o.
12.04.2010 12.04.2010 26.04.2010
4 019,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy za Myèku PW 136 C, Rehab. stacionáø,
FAK
210100962
S00JP00K0PK1
13692747
0,00
4 019,00
-4 019,00
07.05.2010
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín FAK
210100963
S00JP00K0PJ6
25581210
31011004
Josef Pospíšil, výrobna l
26.04.2010 26.04.2010 01.05.2010
0,00
68,00
68,00 CZK
-68,00
0,00
07.05.2010
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín FAK
210100964
S00JP00K0PIB
25581210
41004681
Josef Pospíšil, výrobna l
26.04.2010 26.04.2010 16.05.2010
0,00
1 591,00
1 591,00 CZK
-1 591,00
0,00
12.05.2010
potraviny, Rehab. stacionáø, Žlebová 1590, Zlín FAK
210100965
S00JP00K0QJZ
12184993
201151
Keramika Kuèerka
30.04.2010 30.04.2010 07.05.2010
0,00
5 340,00
5 340,00 CZK
-5 340,00
0,00
06.05.2010
hrníèky a svíèky s motivem radnice pro prodej v MI
FAK
210100966
S00JP00K0PTS
14657121
1000012
Hála Miroslav
30.04.2010
0,00
30.05.2010
6 000,00
6 000,00 CZK
-6 000,00
0,00
31.05.2010
KMÈ Pøíluky, ozvuèení a nasvícení sálu dne 30.4.20
FAK
210100967
S00JP00K0PEV
49445715
2100236
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
22.04.2010
0,00
06.05.2010
428,00
428,00 CZK
-428,00
0,00
06.05.2010
KaMÈ Louky - nákup 1 ks barevného toneru ABEL HP D
odpovìdná osoba: J. Pešková
FAK
210100968
S00JP00K0QI4
71464794
2010053
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.04.2010
0,00
02.06.2010
15 000,00
15 000,00 CZK
-15 000,00
0,00
31.05.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 04/2010
FAK
210100969
S00JP00K0Q6S
14655560
13
Petr Sedláø - truhláøství
30.04.2010
0,00
30.05.2010
83 760,00 CZK
83 760,00
-83 760,00
30.05.2010
1 999,00 CZK
0,00
27.05.2010
"Oprava MŠ Milíèova" , výmìna okenních parapetù FAK
210201720
S00JP00K0OS4
47906413
1010170155
AUTOKOM, spol. s r.o.
30.04.2010
0,00
1 999,00
-1 999,00
02.06.2010
44 000,00 CZK
0,00
27.05.2010
oprava služ. vozidla VW Passat SPZ ZLL 40-04
FAK
210100971
S00JP00K0Q8I
68121385
52010
Šubík Radoslav
03.05.2010
0,00
výkon technického dozoru investora na stavbì "Opìr
44 000,00
-44 000,00
0,00
31.05.2010
FAK
210100972
S00JP00K0Q7N
68121385
62010
Šubík Radoslav
03.05.2010
0,00
02.06.2010
11 000,00 CZK
11 000,00
-11 000,00
12.05.2010
2 000,00 CZK
0,00
31.05.2010
výkon technického dozoru investora na stavbì "Reko
FAK
210100973
S00JP00K0PVI
28557069
2010001
Kura Kura Czech, s.r.o.
01.04.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
06.05.2010
12 795,00 CZK
0,00
10.05.2010
pøednášky na školách v rámci kampanì Dne Zemì 2010
FAK
210100974
S00JP00K0QA8
25543369
410153
Foto CZ s.r.o.
01.05.2010
0,00
12 795,00
-12 795,00
0,00
10.05.2010
fotoaparát Nikon vè. pøíslušenství - MP
FAK
210100975
S00JP00K0Q37
47906413
1010110462
AUTOKOM, spol. s r.o.
28.04.2010
0,00
28.05.2010
21 833,00
21 833,00 CZK
-21 833,00
0,00
26.05.2010
oprava vozidla Nissan Atleon 120 SPZ 1Z6 9060 - OK
FAK
210100976
S00JP00K0Q42
47906413
1010110463
AUTOKOM, spol. s r.o.
28.04.2010
0,00
28.05.2010
744,00
744,00 CZK
-744,00
0,00
26.05.2010
oprava vozidla Tatra T 815 SPZ 3Z4 7778 - OKØ
VYD
210100977
S00JP00K0PX8
66604427
0610
Petr Chlud
01.05.2010
0,00
07.05.2010
85 000,00 CZK
20 000,00
-20 000,00
31.05.2010
7 000,00 CZK
0,00
07.05.2010
vyúètování za "organizaèní zajištìní akce - 1. Máj
FAK
210100978
S00JP00K0QMK
47901519
2100373
Pohøebnictví Zlín, spol.
01.05.2010
0,00
7 000,00
-7 000,00
0,00
10.05.2010
Kremace pana Stanislava Neumana, který zemøel 23.
FAK
210100979
S00JP00K0QNF
64613330
999100279
OLZATEX s.r.o.
01.05.2010
0,00
30.05.2010
2 970,00 CZK
2 970,00
-2 970,00
05.05.2010
74 104,80 CZK
0,00
27.05.2010
Nákup 15 ks bílých teflonových ubrusù pro KS Kvítk
FAK
210201733
S00JP00K0OWK
00176150
4100007423
Konica Minolta,Business
28.04.2010
0,00
74 104,80
-74 104,80
30.05.2010
1 783,80 CZK
0,00
10.05.2010
nákup kopírky bizhub C220 se Economy - ÚHA
FAK
210100981
S00JP00K0QX1
60711086
10040278
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
1 783,80
-1 783,80
0,00
27.05.2010
odstranìní nebezpeèenéh odpadu - OMZ
FAK
210100982
S00JP00K0R1A
26936186
101673
MNO-Polášek,s.r.o.
01.05.2010
0,00
barvy, štìtce, øedidla
FAK
210100983
30.05.2010
4 305,00
4 305,00 CZK
-4 305,00
0,00
27.05.2010
- OMZ
S00JP00K0R0F
27678679
010111
Richard Holotík s.r.o.
01.05.2010
0,00
písek žlutý, štìrk na doplnìní dopadových zón na h
02.06.2010
7 149,00
7 149,00 CZK
-7 149,00
0,00
31.05.2010
FAK
210100984
S00JP00K0QZR
44003978
1003077
TRIODON, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
17.05.2010
39 276,00 CZK
39 276,00
-39 276,00
10.05.2010
1 850,00 CZK
0,00
18.05.2010
pracovní odìvy - MP
FAK
210100985
S00JP00K0R30
25322478
3008952
AVONET, s.r.o.
01.05.2010
0,00
1 850,00
-1 850,00
0,00
10.05.2010
znovuzapojení telefonních a dat. služeb - Pøíluky
FAK
210100986
S00JP00K0R6L
26309581
20100240
ERISERV, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
03.06.2010
7 800,00
7 800,00 CZK
-7 800,00
0,00
01.06.2010
zajištìní provozu a provádìní údržby a servisu sys
FAK
210100987
S00JP00K0RFC
42340802
10026
KKS, spol. s r.o.
01.05.2010
30.05.2010
4 849 890,00 CZK
0,00
0,00
4 641 946,00
-4 849 890,00
28.05.2010
0,00
207 944,00
-4 849 890,00
28.05.2010
stavební práce na akci "Opìrná stìna ul. Hradská"
FAK
210100988
S00JP00K0REH
26887631
210045
STIMOS - OKNA, s.r.o.
01.05.2010
0,00
10.05.2010
479 586,00
479 586,00 CZK
-479 586,00
0,00
07.05.2010
výmìna oken na akci "Opravy MŠ Milíèova" - ORIA
FAK
210100989
S00JP00K0RG7
60711086
10040284
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
17.05.2010
2 234 144,00
2 234 144,00 CZK
-2 234 144,00
0,00
14.05.2010
sbìr, svoz a zpracování KO za 04/2010 - OŽPaZ
FAK
210100990
S00JP00K0RH2
60711086
10040285
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
17.05.2010
58 102,00
58 102,00 CZK
-58 102,00
0,00
14.05.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 04/2010 - OŽPaZ
FAK
210100991
S00JP00K0RLI
64463231
2010
Mikulèík Bøetislav
01.05.2010
0,00
14.05.2010
760,00
760,00 CZK
-760,00
0,00
12.05.2010
praní prádla v dubnu 2010 - MP
FAK
210100992
S00JP00K0RMD
62181581
20100408
Oliviera Fuksová
01.05.2010
0,00
01.06.2010
2 001,00
2 001,00 CZK
-2 001,00
0,00
31.05.2010
mytí vozidel za 04/2010 - MP
FAK
210100993
S00JP00K0RN8
13658808
2010028
Èervínek Svatopluk
03.05.2010
0,00
01.06.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
01.06.2010
ozvuèení prostor u Památníkù obìtem 2. svìt.války
FAK
210100994
S00JP00K0S08
60710098
2107100439
DOMOSA Zlín, s.r.o.
04.05.2010
0,00
18.05.2010
2 267,00
2 267,00 CZK
-2 267,00
0,00
13.05.2010
èistící a hygienické prostøedky + plastové kelímky
FAK
210100995
S00JP00K0SQM
15049248
1001163
GEOVAP, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
03.06.2010
9 785,52
9 785,52 CZK
-9 785,52
0,00
01.06.2010
Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP
FAK
210100996
S00JP00K0SCK
12294608
21026
Petr Bøezík RENO
01.05.2010
0,00
25.05.2010
36 720,00
36 720,00 CZK
-36 720,00
0,00
28.05.2010
PS PÈR 2010 - tiskoviny k volbám - OKP
tisk Oznámení, popisy VO
odpovìdná osoba: J. Èervenková
dle zákona o volbách
FAK
210100997
S00JP00K0SSC
25533673
131003834
TC servis, s.r.o.
01.05.2010
0,00
02.06.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
31.05.2010
telekomunikaèní služby za 04/2010, Støedisko volné
FAK
210100998
S00JP00K0SPR
25081152
10017942
ROSANA, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
12.05.2010
4 725,00 CZK
4 725,00
-4 725,00
01.06.2010
14 675,00 CZK
0,00
10.05.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda nápoj.automaty 4/2
FAK
210100999
S00JP00K0SBP
18751164
52010
Josef Hajtr
01.05.2010
0,00
14 675,00
-14 675,00
30.05.2010
4 259,20 CZK
0,00
28.05.2010
výroba a montáž dìt. pískovištì - OMZ
FAK
210101000
S00JP00K0SDF
60711086
10070425
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
4 259,20
-4 259,20
02.06.2010
10 410,00 CZK
0,00
27.05.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 04/2010
FAK
210101001
S00JP00K0SEA
25580922
2100100
LARGO CZ, s.r.o.
01.05.2010
0,00
sluchátka se sí•kou, náhradní díly
FAK
210101002
S00JP00K0SN1
sprej zelený, pilník
OMZ
FAK
S00JP00K0SM6
18152856
2010061
PATRICK s.r.o.
01.05.2010 30.04.2010 02.06.2010
18152856
2010062
PATRICK s.r.o.
01.05.2010
0,00
náhradní díly, protipoøezové kalhoty
FAK
210101004
-10 410,00
0,00
31.05.2010
- OMZ
0,00
210101003
10 410,00
490,00
02.06.2010
4 244,00
490,00 CZK
-490,00
0,00
31.05.2010
4 244,00 CZK
-4 244,00
0,00
31.05.2010
- OM
S00JP00K0SJL
60701552
210210
SOPHICS spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
01.06.2010
1 500,00 CZK
1 500,00
-1 500,00
20.05.2010
18 000,00 CZK
0,00
31.05.2010
za údržbu www stránek za 04/2010 - MP
FAK
210101005
S00JP00K0S5J
66224349
201053
JUDr.Eva Køivánková
01.05.2010
0,00
18 000,00
-18 000,00
24.05.2010
7 600,00 CZK
0,00
18.05.2010
právní služby v mìsící dubnu 2010 - OŽPaZ
FAK
210101006
S00JP00K0S4O
44117477
2010008
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
01.05.2010
0,00
7 600,00
-7 600,00
0,00
26.05.2010
údržba Pasekáøské stezky v pøírodním parku Želech
FAK
210101007
S00JP00K0SRH
15049248
1001151
GEOVAP, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
03.06.2010
47 370,00
47 370,00 CZK
-47 370,00
0,00
01.06.2010
technická podpora modulù CityWare za 04/2010 - OIS
FAK
210101008
S00JP00K0SKG
25322478
3009256
AVONET, s.r.o.
01.05.2010
0,00
13.05.2010
31 376,00
31 376,00 CZK
-31 376,00
0,00
12.05.2010
Internet Fibre Premium za 04/2010 - OIS
FAK
210101009
S00JP00K0S13
44017774
1011020335
AVG Technologies CZ, s.r.
03.05.2010
0,00
17.05.2010
97 226,00 CZK
97 226,00
-97 226,00
28.05.2010
5 400,00 CZK
0,00
13.05.2010
prodloužení + Cross Upgrade na AVG Internet - OIS
FAK
210101010
S00JP00K0SOW
47903783
2010700730
GORDIC spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
Ginis - sestavy, výkazy - tvorba cfs
FAK
210101011
5 400,00
-5 400,00
03.06.2010
10 656,00 CZK
0,00
26.05.2010
- OIS
S00JP00K0SLB
47903783
2010700790
GORDIC spol. s r.o.
04.05.2010
0,00
10 656,00
-10 656,00
14.05.2010
1 094,00 CZK
0,00
01.06.2010
zpracování metodiky 2010, konzultace SW Ginis
FAK
210101012
S00JP00K0RO3
25307177
101007
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
1 094,00
-1 094,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Kleèùvka - OKØ
FAK
210101013
S00JP00K0RZK
25307177
101014
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
299,00
299,00 CZK
-299,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Kostelec - OKØ
FAK
210101014
S00JP00K0RYP
25307177
101013
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
194,00
194,00 CZK
-194,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Lùžkovice - OKØ
FAK
210101015
S00JP00K0RXU
25307177
101012
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 253,00
1 253,00 CZK
-1 253,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Veliková - OKØ
FAK
210101016
S00JP00K0RWZ
25307177
101011
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 253,00
1 253,00 CZK
-1 253,00
0,00
18.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Louky - OKØ
FAK
210101017
S00JP00K0RV4
25307177
101010
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 423,00
1 423,00 CZK
-1 423,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Jaroslavice - OKØ
FAK
210101018
S00JP00K0RU9
25307177
101009
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 657,00
1 657,00 CZK
-1 657,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Lhotka - OKØ
FAK
210101019
S00JP00K0RTE
25307177
101008
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 410,00
1 410,00 CZK
-1 410,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Mladcová - OKØ
FAK
210101020
S00JP00K0RSJ
25307177
101003
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 166,00
1 166,00 CZK
-1 166,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP - OKØ
FAK
210101021
S00JP00K0RRO
25307177
101005
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 529,00
1 529,00 CZK
-1 529,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Malenovice - OKØ
FAK
210101022
S00JP00K0RQT
25307177
101004
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
1 068,00
1 068,00 CZK
-1 068,00
0,00
17.05.2010
kontrola, oprava HP, zbrojnice Štípa - OKØ
FAK
210101023
S00JP00K0RPY
25307177
101006
PROFIRE s.r.o.
01.05.2010
0,00
14.05.2010
404,00
404,00 CZK
-404,00
0,00
17.05.2010
kontrola HP, zbrojnice Salaš - OKØ
FAK
210101024
S00JP00K0T3M
60711086
10110037
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
14.05.2010
4 380,00 CZK
4 380,00
-4 380,00
14.05.2010
15 696,00 CZK
0,00
11.05.2010
technická údržba ochranné møíže a vyèištìní šachty
FAK
210101025
S00JP00K0T72
60711086
10110038
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
15 696,00
-15 696,00
14.05.2010
4 969,00 CZK
0,00
12.05.2010
technická údržba šachty a vyèištìní pøíkopu - nám.
FAK
210101026
S00JP00K0T5C
60711086
10110039
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
4 969,00
-4 969,00
0,00
11.05.2010
èištìní kanalizace a šachet na bøehu Døevnice - Lu
FAK
210101027
S00JP00K0T8X
60711086
10110040
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
14.05.2010
8 605,00 CZK
8 605,00
-8 605,00
14.05.2010
14 712,00 CZK
0,00
18.05.2010
odvod odpadu z bøehù øek Døevnice - Malenovice a P
FAK
210101028
S00JP00K0T67
60711086
10110035
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
14 712,00
-14 712,00
0,00
11.05.2010
montáž a demontáž stánkù - akce Den Zemì - OŽPaZ
FAK
210101029
S00JP00K0TAN
60711086
10110036
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010 01.05.2010 14.05.2010
0,00
11 112,00 CZK
11 112,00
-11 112,00
18.05.2010
2 000,00 CZK
0,00
12.05.2010
montáž a demontáž mìstských stánkù - akce "Kvìtino
FAK
210101030
S00JP00K0TD8
49445715
2100283
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
04.05.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
0,00
17.05.2010
Renovace toneru - odd. dopravních pøestupkù - Mgr.
FAK
210101031
S00JP00K0TCD
60711086
10090047
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
03.06.2010
936,00
936,00 CZK
-936,00
0,00
31.05.2010
vývoz košù za 04/2010 - OMZ
FAK
210101032
S00JP00K0TNU
64135918
292010
Kutal Jiøí
01.05.2010
0,00
20.05.2010
50 000,00 CZK
50 000,00
-50 000,00
01.06.2010
6 960,00 CZK
0,00
18.05.2010
technický dozor investora v rámci stavby "Kanaliza
FAK
210101033
S00JP00K0TFY
51111201
6710
Fišer Pavel
01.05.2010
0,00
6 960,00
-6 960,00
04.07.2010
53 160,00 CZK
0,00
31.05.2010
právní služby za 04/2010 - OP JUDr.Fišer
pr.stanovisko-ZŠ Zlín, Mikoláše Alše
pr.stanovisko-mateøská školka Zlín, Mladcová
pr.stanovisko-konkurs KS Carioca, s.r.o.
FAK
210101034
S00JP00K0TPK
60715286
100500
CROSS Zlín, s.r.o.
01.05.2010
0,00
53 160,00
-53 160,00
0,00
30.06.2010
mìsíèní servis kamer. systému úsek. mìøení rychlos
FAK
210101035
S00JP00K0T9S
48476684
2010026
Ing.Jiøí Škrabal
01.05.2010
0,00
25.05.2010
99 600,00 CZK
99 600,00
-99 600,00
14.05.2010
7 119,00 CZK
0,00
09.06.2010
vypracování projekt. dokumentace pro staveb.povole
FAK
210101036
S00JP00K0TBI
40942031
101257
Epos spol.s r.o.
03.05.2010
0,00
7 119,00
-7 119,00
0,00
24.05.2010
PS PÈR 2010, nákup kanceláøských potøeb - zajištìn
odpovìdná osoba: J. Èervenková
dle smìrnice MF - Výdaji v rozsahu nezbytném pro o
a. základní kanceláøské potøeby (papír, psací pomù
FAK
210101037
S00JP00K0TZ6
18754244
2010139
Leopold Janský
01.05.2010 24.04.2010 02.06.2010
0,00
náhr. díly, oprava jamkovaèe
FAK
210101038
5 297,00 CZK
5 297,00
-5 297,00
28.05.2010
17 603,00 CZK
0,00
02.06.2010
- OMZ
S00JP00K0U1P
18754244
2010125
Leopold Janský
01.05.2010
0,00
17 603,00
-17 603,00
0,00
28.05.2010
vyvìtvovací pila HT 101 - OMZ
FAK
210101039
S00JP00K0U2K
18754244
2010130
Leopold Janský
01.05.2010
0,00
30.05.2010
21 602,00
21 602,00 CZK
-21 602,00
0,00
31.05.2010
náhradní díly, olej - OMZ
FAK
210101040
S00JP00K0TS5
25582551
100419
KISS Publikum, a.s.
01.05.2010
0,00
19.05.2010
12 000,00
12 000,00 CZK
-12 000,00
0,00
19.05.2010
Den zemì, okruh Publikum ...... - OŽPaZ
FAZ
210101041
S00JP00K0U4A
00499153
90106392
ECONOMIA a.s.
01.05.2010
0,00
06.05.2010
21 120,00
21 120,00 CZK
-21 120,00
0,00
06.05.2010
Záloha na inzerát HN-Kariéra dle pøílohy, termín z
FAK
210101042
S00JP00K0U60
25558447
10060
VRLA s. r.o.
01.05.2010
0,00
08.05.2010
62 400,00 CZK
62 400,00
-62 400,00
16.05.2010
5 100,00 CZK
0,00
26.05.2010
Úhrada školení øidièù referentských vozidel, 106 ú
FAK
210101043
S00JP00K0U7V
25558447
10063
VRLA s. r.o.
01.05.2010
0,00
5 100,00
-5 100,00
0,00
13.05.2010
Úhrada školení øidièù referentských vozidel, Odbor
FAK
210101044
S00JP00K0U55
70898219
1033500182
Centrum služeb pro silniè
05.05.2010
0,00
20.05.2010
1 800,00 CZK
1 800,00
-1 800,00
12.05.2010
17 573,00 CZK
0,00
18.05.2010
Vložné na semináø IMZ STZ 3.5.-5.5.2010, Martin Šo
FAK
210101045
S00JP00K0U9L
40995224
300622
Mark IS, s.r.o
05.05.2010
0,00
17 573,00
-17 573,00
17.05.2010
5 841,00 CZK
0,00
12.05.2010
Nákup spotøebního materiálu - zálohovacích a èistí
FAK
210101046
S00JP00K0UD1
48395013
3590202
Zahrada Olomouc s.r.o.
03.05.2010
0,00
nákup stromù (jeøáb)
FAK
210101047
FAK
210101048
-5 841,00
28.05.2010
- OMZ
S00JP00K0UEW
48395013
3590203
Zahrada Olomouc s.r.o.
03.05.2010
0,00
doprava stromù
5 841,00
0,00
17.05.2010
2 400,00
2 400,00 CZK
-2 400,00
0,00
28.05.2010
- OMZ
S00JP00K0UMS
40764788
6960202631
Messer Technogas s.r.o.
01.05.2010
0,00
20.05.2010
601,20
601,20 CZK
-601,20
0,00
28.05.2010
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
210101049
S00JP00K0UHH
60711086
10130059
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
12.05.2010
14 623,20
14 623,20 CZK
-14 623,20
0,00
19.05.2010
pøeložka VO v ulici Novinová v Lužkovicích - OD
FAK
210101050
S00JP00K0UGM
60711086
10130058
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
11.05.2010
60 000,00 CZK
60 000,00
-60 000,00
30.04.2010
6 000,00 CZK
0,00
26.05.2010
doplnìní 2 ks svìtelných bodù v ul. Zborovská, Bar
FAK
210101051
S00JP00K0UFR
26271044
1005000028
GB-geodezie,spol.s r.o.
01.05.2010
0,00
6 000,00
-6 000,00
0,00
19.05.2010
vytyèení vlastnické hranice pozemku k.ú. Veliková
FAK
210101052
S00JP00K0UPD
47114983
5133983265
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.05.2010
0,00
20.05.2010
454,00
454,00 CZK
-454,00
0,00
18.05.2010
zveøejnìní inzerátu v informaèním systému IS VZ US
FAK
210101053
S00JP00K0UOI
47114983
5133983266
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.05.2010
0,00
20.05.2010
454,00
454,00 CZK
-454,00
0,00
18.05.2010
zveøejnìní inzerátu v informaèním systému IS VZ US
FAK
210101054
S00JP00K0UJ7
26277034
109164
Úklidové služby Køemének
01.05.2010
0,00
vyúèt. za úklidové služby okrsek JS
FAK
210101055
13.05.2010
2 232,00
2 232,00 CZK
-2 232,00
0,00
12.05.2010
- MP
S00JP00K0UIC
25322478
3010330
AVONET, s.r.o.
01.05.2010
0,00
13.05.2010
2 738,00 CZK
2 738,00
-2 738,00
10.05.2010
860 195,00 CZK
0,00
12.05.2010
Pevné linky okrsek Malenovice, okrsek Štípa za 04
FAK
210101056
S00JP00K0V1I
49437593
201010007
Stavební izolace Zlín, s.
01.05.2010
0,00
860 195,00
-860 195,00
0,00
10.05.2010
stavební práce - MŠ Milíèova - stavební úpravy
FAK
210201790
S00JP00K0TT0
10573321
1004274
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.05.2010
0,00
30.05.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
27.05.2010
kontrola zaøízení EZS za 04/2010, Støedisko volnéh
FAK
210201786
S00JP00K0SWS
70898219
1030100097
Centrum služeb pro silniè
03.05.2010
0,00
18.05.2010
2 711,00
2 711,00 CZK
-2 711,00
0,00
17.05.2010
Úhrada vložného na prùbìžné a prohlubující vzdìláv
FAK
210101059
S00JP00K0VHA
27716139
210035
SANA Vladimír Nášel s.r.o
01.05.2010
0,00
03.05.2010
3 540,00 CZK
3 540,00
-3 540,00
02.06.2010
99 856,00 CZK
0,00
18.05.2010
oprava sádrokartonù a malíøské práce, Støedisko vo
FAK
210101060
S00JP00K0VUH
42339839
111072
SMO a.s.
01.05.2010
0,00
99 856,00
-99 856,00
0,00
02.06.2010
oprava kanalizace pøed restaurací Myslivecká chata
FAK
210101061
S00JP00K0VYX
68756402
2176
Hruška František
04.05.2010
0,00
18.05.2010
10 000,00
10 000,00 CZK
-10 000,00
0,00
20.05.2010
vypracování energetického prùkazu budovy MŠ Santra
FAK
210101062
S00JP00K0VSR
26276682
411090357
SPBAZ, družstvo
01.05.2010
0,00
20.05.2010
82 952,00
82 952,00 CZK
-82 952,00
0,00
02.06.2010
stoèné, užívání neveøejné kanalizace za 04/2010 FAK
210101063
S00JP00K0VKV
27262707
210213
Studio produkce 2
06.05.2010 06.05.2010 20.05.2010
0,00
2 340,00 CZK
2 340,00
-2 340,00
20.05.2010
59 400,00 CZK
0,00
18.05.2010
knihy a pexesa Krysáci pro prodej v MITS- OCRVaVV
FAK
210101064
S00JP00K0VJ0
27262707
210212
Studio produkce 2
06.05.2010
0,00
59 400,00
-59 400,00
0,00
18.05.2010
knihy Krysáci na repre úèely - OCRVaVV
FAK
210101065
S00JP00K0VI5
42009111
6
Chovanec Antonín
01.05.2010
0,00
10.05.2010
3 800,00
3 800,00 CZK
-3 800,00
0,00
11.05.2010
výroba plachty - bannery o velikost 1x1m s logem m
FAK
210101066
S00JP00K0V43
63474026
10070386
PNEU PLUS s.r.o.
07.05.2010
0,00
21.05.2010
129,00
129,00 CZK
-129,00
0,00
19.05.2010
oprava PNEU - OMZ
FAK
210101067
S00JP00K0V38
75734150
2010049
Šišková Markéta
06.05.2010
0,00
duše
- OMZ
FAK
210101068
S00JP00K0V7O
67507221
10019
Jan PODEŠVA,Klempíøství
05.05.2010
0,00
06.06.2010
1 098,00
19.05.2010
1 098,00 CZK
-1 098,00
0,00
01.06.2010
9 000,00 CZK
9 000,00
-9 000,00
07.06.2010
248 431,70 CZK
0,00
19.05.2010
klempíøské práce - havarijní oprava støešního okap
FAK
210101069
S00JP00K0VZS
45477213
10010123
KARIM, spol. s r.o.
03.05.2010
0,00
248 431,70
-248 431,70
0,00
04.06.2010
Dodávka herních prvkù na dìt. høištì è. 350 Lhotka
FAK
210101070
S00JP00K0W26
49161563
0032010
Jiøí Slamìný
06.05.2010
0,00
19.05.2010
67 288,00 CZK
67 288,00
-67 288,00
09.05.2010
1 350,00 CZK
0,00
24.05.2010
oprava speciálního haši. vozidla - OKØ
DOB
210101071
S00JP00K039U
75646455
2010017
Mgr. Filipèík Pavel - CAM
01.05.2010
1 350,00
0,00
1 350,00
0,00
07.05.2010
Dobropis za vložné na semináø 29.4., Ing. Valouch,
FAK
210101072
S00JP00K03L6
26248867
2369510977
MS SOFTs.r.o.
06.05.2010
0,00
19.05.2010
19 302,70 CZK
19 302,70
-19 302,70
21.05.2010
6 527,00 CZK
0,00
18.05.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101073
S00JP00K03M1
44962185
109100886
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.05.2010
0,00
6 527,00
-6 527,00
24.05.2010
11 280,00 CZK
0,00
18.05.2010
provozní prohlídky, opravy výtahù 4/2010 - OVS
FAK
210101074
S00JP00K03KB
26128233
120100095
RENTEL a.s.
10.05.2010
0,00
11 280,00
-11 280,00
0,00
14.05.2010
Zpøístupnìní e-learningového kurzu vstupní vzdìláv
FAK
210101075
S00JP00K03BK
68600771
0210
Ing.Jan Pospíšil
04.05.2010
0,00
25.05.2010
97 099,00
97 099,00 CZK
-97 099,00
0,00
19.05.2010
oprava chodníku na Jižních svazích - OD
FAK
210101076
S00JP00K03DA
60711086
10110034
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
11.05.2010
69 519,60
69 519,60 CZK
-69 519,60
0,00
24.05.2010
pøedláždìní komunikace v ul. Tyršova-Malenovice FAK
210101077
S00JP00K03F0
60711086
10110033
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
11.05.2010
47 952,00 CZK
47 952,00
-47 952,00
07.06.2010
2 400,00 CZK
0,00
24.05.2010
pøedláždìní komunikace v ul. Zábraní - OD
FAK
210101078
S00JP00K03OR
26271044
1005000044
GB-geodezie,spol.s r.o.
07.05.2010
0,00
2 400,00
-2 400,00
0,00
08.06.2010
geometrický plán na oddìlení pozemku p. è. 138 k.
FAK
210101079
S00JP00K03E5
75252368
201005
Pavla Ostrèilíková
03.05.2010
0,00
03.06.2010
3 413,00 CZK
3 413,00
-3 413,00
13.05.2010
26 920,00 CZK
0,00
01.06.2010
granule pro psy - MP
FAK
210101080
S00JP00K03YD
18812848
152010
Radek Košatka STROM
01.05.2010
0,00
26 920,00
-26 920,00
0,00
20.05.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
VYZ
210101081
S00JP00K04XB
00499153
21313490
ECONOMIA a.s.
07.05.2010
07.05.2010
21 120,00 CZK
2010002
Klub stolního tenisu
01.05.2010
06.06.2010
6 000,00 CZK
0,00
Zrušení zálohy a vyúèt. inzerátu Kariéra celostátn
FAK
210101082
S00JP00K04C8
49157523
0,00
6 000,00
-6 000,00
0,00
04.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 7 - zajištìní volební místnos
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101083
S00JP00K04BD
26649641
2010001
ASPV SK ZLÍN
01.05.2010
0,00
05.06.2010
3 500,00
3 500,00 CZK
-3 500,00
0,00
04.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 14 - zajištìní volební místno
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101084
S00JP00K0462
48908631
20100406
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
07.05.2010 07.05.2010 06.06.2010
0,00
12 210,00
12 210,00 CZK
-12 210,00
0,00
08.06.2010
30ks publikace Zlín ve fotografii pro prodej v MIT
FAK
210101085
S00JP00K04UQ
46992308
10000321
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.05.2010
0,00
03.06.2010
205 050,00
205 050,00 CZK
-205 050,00
0,00
01.06.2010
paušální poplatek na zajištìní správy ICT za 04/20
FAK
210101086
S00JP00K04VL
46992308
10000317
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.05.2010
0,00
09.06.2010
67 940,00 CZK
67 940,00
-67 940,00
09.06.2010
5 335,00 CZK
0,00
08.06.2010
výpoèetní technika - nákup PC, tiskáren, notebook
FAK
210101087
S00JP00K04WG
46992308
10000320
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.05.2010
0,00
5 335,00
-5 335,00
0,00
08.06.2010
Spotøební materiál na opravu VT
FAK
210101088
- OIS
S00JP00K04S0
25578570
2010036
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
06.05.2010
0,00
20.05.2010
5 625,00
5 625,00 CZK
-5 625,00
0,00
03.06.2010
pracovní odìvy, rukavice - OMZ
FAK
210101089
S00JP00K04PF
26273365
22010021
FILMFEST, s.r.o.
01.05.2010
0,00
20.05.2010
1 968,00 CZK
1 968,00
-1 968,00
24.05.2010
30 127,00 CZK
0,00
20.05.2010
støihová úprava a výroba titulkù spotu "Den zemì 2
FAK
210101090
S00JP00K04QA
15208770
2010028
Machalíèek Ivan
10.05.2010
0,00
oprava rozvodù ÚT MŠ Zlín, Milíèova 867
FAK
210101091
S00JP00K03Z8
FAK
210201739
-30 127,00
12.05.2010
2 400,00 CZK
0,00
21.05.2010
- ORI
60739207
71059
EKODRILL, s.r.o.
07.05.2010
0,00
hydrogeologický posudek
30 127,00
2 400,00
-2 400,00
0,00
28.05.2010
- CPJS vrtaná studna
S00JP00K0QGE
12433675
012010
Ing. Mièek Karel
01.04.2010
0,00
18.05.2010
2 200,00
2 200,00 CZK
-2 200,00
0,00
17.05.2010
vystoupení hudebníkù Dechového orchestru mìsta Zlí
FAK
210101093
S00JP00K0457
25322478
3010534
AVONET, s.r.o.
01.05.2010
0,00
13.05.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
19.05.2010
Internet Home Fl za 04/2010 - OŠZMaTV
FAK
210101094
S00JP00K05LS
48449652
2010119
AllMax
11.05.2010 11.05.2010 25.05.2010
0,00
4 131,00
4 131,00 CZK
-4 131,00
0,00
21.05.2010
255 ks turistických magnetek s historickým motivem
FAK
210101095
S00JP00K05MN
48449652
2010118
AllMax
11.05.2010
0,00
25.05.2010
4 131,00 CZK
4 131,00
-4 131,00
14.05.2010
97 617,00 CZK
0,00
24.05.2010
turistické magnetky pro repre úèely- OCRVaVV
FAK
210101096
S00JP00K05NI
61722723
201012
Gálík Pavel
01.05.2010
0,00
97 617,00
-97 617,00
17.05.2010
2 000,00 CZK
0,00
28.05.2010
oprava kašny v obci Lhotka u Zlína - OMZ
FAK
210101097
S00JP00K05ST
25318187
1002413
Wimers Zlín v.o.s.
07.05.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
10.06.2010
33 800,00 CZK
0,00
19.05.2010
tonery do tiskárny, Støedisko volného èasu, Kotìro
FAK
210101098
S00JP00K0633
18559841
1010127
TELETECH Zlín spol. s r.o
11.05.2010
0,00
33 800,00
-33 800,00
0,00
08.06.2010
projektová dokumentace - Úprava Mariánského nám. Z
FAK
210101099
S00JP00K05W9
26226120
1020384
ZEKA plus,s.r.o.
01.05.2010
0,00
24.05.2010
34 920,00
34 920,00 CZK
-34 920,00
0,00
20.05.2010
èinnost koordinátora BOZP za duben 2010, Výmìna a
FAK
210101100
S00JP00K05VE
26226120
1020381
ZEKA plus,s.r.o.
01.05.2010
0,00
24.05.2010
21 000,00
21 000,00 CZK
-21 000,00
0,00
21.05.2010
èinnost koordinátora BOZP za duben 2010, Opìrná ze
FAK
210101101
S00JP00K05X4
45309655
14100277
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
11.05.2010
0,00
25.05.2010
70 000,00
70 000,00 CZK
-70 000,00
0,00
24.05.2010
využití služeb systému "Memphis" za 04/2010 - MP
FAK
210101102
S00JP00K05ZU
49437976
230293
ŠANCE, družstvo handicapo
11.05.2010
0,00
25.05.2010
12 565,00
12 565,00 CZK
-12 565,00
0,00
24.05.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101103
S00JP00K06DP
27688313
201002
EAZK
01.05.2010
0,00
24.05.2010
75 000,00 CZK
75 000,00
-75 000,00
14.05.2010
7 380,00 CZK
0,00
18.05.2010
zpracování energetických bilancí, poradenské služb
FAK
210101104
S00JP00K05YZ
46902481
110183
AIP spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
tisk plakátù Den zemì
FAK
210101105
7 380,00
-7 380,00
20.05.2010
42 744,00 CZK
0,00
26.05.2010
- OŽPaZ
S00JP00K061D
15209962
8041
Václav Sagánek
10.05.2010
0,00
42 744,00
-42 744,00
20.05.2010
2 682,00 CZK
0,00
20.05.2010
vybavení kanceláøe pro vedoucího odd. dopravních
Nábytek je univerzálního provedení pro pøípadné pø
FAK
210101106
S00JP00K060I
15209962
8040
Václav Sagánek
10.05.2010
0,00
2 682,00
-2 682,00
20.05.2010
44 594,00 CZK
0,00
20.05.2010
Oprava prac. desky a úprava stolù vè. montáže v
FAK
210101107
S00JP00K07AX
45313351
1110017514
MAFRA, a.s.
13.05.2010
0,00
44 594,00
-44 594,00
27.05.2010
5 400,00 CZK
0,00
26.05.2010
Inzerát v MF Dnes, zveøejnìno 13.5.2010 (výbìrové
FAK
210101108
S00JP00K07BS
70898219
1033500208
Centrum služeb pro silniè
12.05.2010
0,00
školení IMZ VRV 10.5.-12.5.2010
FAK
210101109
5 400,00
-5 400,00
0,00
20.05.2010
- OPaV
S00JP00K06LL
60711086
10140005
Technické služby Zlín,s.r
08.05.2010
0,00
11.06.2010
2 676,00
2 676,00 CZK
-2 676,00
0,00
09.06.2010
zapálení ohnì obìtem 2.sv. války dne 3.5 a 8.5. 20
FAK
210101110
S00JP00K06MG
40942031
101367
Epos spol.s r.o.
11.05.2010
0,00
PS PÈR 2010, nákup kanceláøských potøeb - zajištìn
odpovìdná osoba: J. Èervenková
22.05.2010
4 698,00
4 698,00 CZK
-4 698,00
0,00
24.05.2010
dle smìrnice MF - Výdaji v rozsahu nezbytném pro o
a. základní kanceláøské potøeby (papír, psací pomù
FAK
210101111
S00JP00K06O6
49445715
2100302
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
13.05.2010
0,00
27.05.2010
865,00
865,00 CZK
-865,00
0,00
28.05.2010
PS PÈR 2010, nákup 1 ks toneru ABEL HP LJ CB543A odpovìdná osoba: T. Lang
FAZ
210101112
S00JP00K06KQ
62304381
4100900136
T.S.BOHEMIA a.s.
01.05.2010
0,00
16.05.2010
1 496,00
1 496,00 CZK
-1 496,00
0,00
17.05.2010
Nákup nabíjeèek baterií a nabíjecích baterií - OI
FAK
210101113
S00JP00K0787
49445715
2100303
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
13.05.2010
0,00
27.05.2010
1 566,00 CZK
1 566,00
-1 566,00
21.05.2010
24 000,00 CZK
0,00
26.05.2010
Renovace toneru - èerný do tiskárny HP LaserJet C
FAK
210101114
S00JP00K0716
49240315
5311003516
Mladá fronta a.s.
03.05.2010
0,00
24 000,00
-24 000,00
0,00
19.05.2010
inzerce v magazínu Lidé a Zemì - OCRVaVV
FAK
210101115
S00JP00K07CN
60318767
1014
FIN-PARTNER,audit-danì-po
01.05.2010
0,00
30.05.2010
40 950,00
40 950,00 CZK
-40 950,00
0,00
27.05.2010
úèetní poradenství k inventar.maj a záv. k 31.12.
FAK
210101116
S00JP00K07DI
60318767
1015
FIN-PARTNER,audit-danì-po
13.05.2010
0,00
28.05.2010
76 500,00 CZK
76 500,00
-76 500,00
22.05.2010
3 449,00 CZK
0,00
26.05.2010
provedení závìreèného pøezkoumání hospodaøení za r
FAK
210101117
S00JP00K07ED
14637634
182010
VODO-TOPO Instalatérství
12.05.2010
0,00
3 449,00
-3 449,00
17.05.2010
19 776,96 CZK
0,00
19.05.2010
oprava vodovodního potrubí a oprava vodomìru na HZ
FAK
210101118
S00JP00K0804
60711086
10130068
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
19 776,96
-19 776,96
0,00
26.05.2010
nemìøené odbìry za 04/2010 - OD
FAK
210101119
S00JP00K07ZG
60711086
10130069
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
17.05.2010
357 696,00
357 696,00 CZK
-357 696,00
0,00
26.05.2010
údržba a provoz svìtelných køižovatek za 04/2010 FAK
210101120
S00JP00K07YL
60711086
10130070
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
02.06.2010
3 840,00 CZK
3 840,00
-3 840,00
02.06.2010
126 885,60 CZK
0,00
09.06.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 04/2010 - OD
FAK
210101121
S00JP00K07XQ
60711086
10130071
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
údržba a provoz VO za 04/2010 - OD
126 885,60
-126 885,60
0,00
09.06.2010
FAK
210101122
S00JP00K07WV
60711086
10090044
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
17.05.2010
1 865 532,00
1 865 532,00 CZK
-1 865 532,00
0,00
26.05.2010
èištìní mìsta za 04/2010 - OD
FAK
210101123
S00JP00K07V0
60711086
10150131
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
26.05.2010
69 903,49
69 903,49 CZK
-69 903,49
0,00
09.06.2010
oprava opìrné zdi v prùchodu k AN - OD
FAK
210101124
S00JP00K07U5
60711086
10130067
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
17.05.2010
1 991 260,80
1 991 260,80 CZK
-1 991 260,80
0,00
26.05.2010
provoz VO za 04/2010 - OD
FAK
210101125
S00JP00K07TA
60711086
10140004
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
20.05.2010
153 164,40
153 164,40 CZK
-153 164,40
0,00
28.05.2010
svislé dopravní znaèení za 04/2010 - OD
FAK
210101126
S00JP00K07SF
60711086
10110042
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
25.05.2010
261 250,80
261 250,80 CZK
-261 250,80
0,00
28.05.2010
oprava chodníkù za 04/2010 - OD
FAK
210101127
S00JP00K07RK
60711086
10110041
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
24.05.2010
1 047 374,40
1 047 374,40 CZK
-1 047 374,40
0,00
31.05.2010
oprava vpustí a výtlukù za 04/2010 - OD
FAK
210101128
S00JP00K07QP
60711086
10140003
Technické služby Zlín,s.r
01.05.2010
0,00
20.05.2010
15 327,00
15 327,00 CZK
-15 327,00
0,00
28.05.2010
vodorovné dopravní znaèení za 04/2010 - OD
FAK
210101129
S00JP00K07PU
25319876
201000514
PROFIGRASS s.r.o.
04.05.2010
0,00
náhradní díly
FAK
11.06.2010
37 567,00
37 567,00 CZK
-37 567,00
0,00
11.06.2010
- OMZ
210101130
S00JP00K08HR
26248867
2369511051
MS SOFTs.r.o.
14.05.2010
0,00
27.05.2010
53 328,50 CZK
53 328,50
-53 328,50
24.05.2010
4 956,00 CZK
0,00
26.05.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101131
S00JP00K08E6
46345191
06710
STaDO s.r.o.
14.05.2010
0,00
4 956,00
-4 956,00
24.05.2010
11 917,80 CZK
0,00
20.05.2010
oprava šachty- bývalý archiv v suterenu radnice MM
FAK
210101132
S00JP00K08DB
46345191
06610
STaDO s.r.o.
14.05.2010
0,00
11 917,80
-11 917,80
0,00
20.05.2010
oprava kanalizace v budovì MMZ, nám. Míru 464 - OV
FAK
210101133
S00JP00K08KC
26222183
201015
Kaninga s.r.o.
12.05.2010 12.05.2010 26.05.2010
0,00
autorský dozor na akci Kanalizace splašková Zlín-C
18 655,00
18 655,00 CZK
-18 655,00
0,00
24.05.2010
FAK
210101134
S00JP00K08GW
63475022
210010
DOMEX-BAU, spol. s r. o.
01.05.2010
0,00
22.05.2010
99 960,00
99 960,00 CZK
-99 960,00
0,00
20.05.2010
stavební dozor investora na akci "Výmìna oken a úp
FAK
210101135
S00JP00K089V
61407895
062010
Roman Navrátil
14.05.2010
0,00
21.05.2010
27 400,00
27 400,00 CZK
-27 400,00
0,00
20.05.2010
oprava atiky na objektu ubytovny Mìstské sportovní
FAK
210101136
S00JP00K08PN
26796350
792010
BM asistent s.r.o.
17.05.2010 17.05.2010 07.06.2010
0,00
1 588 857,60
1 588 857,60 CZK
-1 588 857,60
0,00
08.06.2010
odmìna z pøiznané èástky dotace ROP - Kongresové c
FAK
210101137
S00JP00K08F1
71009396
3105107836
Zdravotní ústav
11.05.2010
0,00
01.06.2010
5 544,00 CZK
5 544,00
-5 544,00
24.05.2010
83 640,00 CZK
0,00
31.05.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210101138
S00JP00K08AQ
60725010
100698
Agentura-D, s.r.o.
14.05.2010
0,00
Potisk reklamních pøedmìtù
FAK
210101139
83 640,00
-83 640,00
0,00
20.05.2010
- USB2.0 flash disk
S00JP00K08BL
27073301
100100022
EUNICE CONSULTING a.s.
13.05.2010
0,00
12.06.2010
222 000,00
222 000,00 CZK
-222 000,00
0,00
09.06.2010
Zpracování studie proveditelnosti a žádosti o dota
v rámci proj. " Rozvoj služeb eGovern. v obcích
-zøízení technol. centra ORP, poøízení elektron.
spisové služby ORP, øešení spis.služby obcí ve
správním obvodu ORP a vnitøní integr. úøadu ORP"
FAK
210101140
S00JP00K08OS
25500767
2010110434
Geneze, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
2 ks pøileb MP
VYZ
210101141
12.06.2010
5 599,99
5 599,99 CZK
-5 599,99
0,00
09.06.2010
- MP
S00JP00K08UY
27214656
232010
ConPro, s.r.o.
10.05.2010
02.06.2010
1 800,00 CZK
2007032885
Mediacop, s.r.o.
01.05.2010
24.05.2010
1 600,00 CZK
0,00
Vyúètování za úèast na Kulatém stole pro VS dne 1
FAZ
210101142
S00JP00K08Z9
25770152
84452
pøedplatné èasopisu Týden
FAK
210101143
0,00
FAK
210101144
-1 600,00
0,00
20.05.2010
- OŽPaZ
S00JP00K097Y
26906732
6211021259
MERCATA Tøebíè, s.r.o.
17.05.2010
0,00
Roundup Klasik
1 600,00
31.05.2010
7 260,00
7 260,00 CZK
-7 260,00
0,00
28.05.2010
- OMZ
S00JP00K08CG
47114983
1231111727
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.05.2010
0,00
Služba Èeské pošty, s.p. - prostøednictvím flash d
27.05.2010
7 492,00
7 492,00 CZK
-7 492,00
0,00
25.05.2010
FAK
210101145
S00JP00K0958
26238616
1000034
RIS-MONT s.r.o.
17.05.2010
0,00
16.06.2010
45 300,00
45 300,00 CZK
-45 300,00
0,00
14.06.2010
Rekonstrukce kanalizace ul. Hradská, Zlín - stave
FAK
210101146
S00JP00K0963
63475022
210012
DOMEX-BAU, spol. s r. o.
13.05.2010
0,00
27.05.2010
36 000,00
36 000,00 CZK
-36 000,00
0,00
26.05.2010
Výmìna oken a úprava vstup. prostor v byt. domì Vo
FAK
210101147
S00JP00K092N
10573321
1005114
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
17.05.2010
0,00
31.05.2010
19 999,00
19 999,00 CZK
-19 999,00
0,00
25.05.2010
dodávka a montáž domácího dozorovacího zaøízení, S
FAK
210101148
S00JP00K09TW
25313533
103021
AGROS Moravia spol.s r.o.
17.05.2010
0,00
16.06.2010
24 618,00 CZK
24 618,00
-24 618,00
01.06.2010
4 680,00 CZK
0,00
14.06.2010
vybudování pøístupového chodníku u høištì 237, ul.
FAK
210101149
S00JP00K09UR
40942040
1010149
SHOCart spol.s r.o.
18.05.2010
0,00
4 680,00
-4 680,00
15.05.2010
31 776,00 CZK
0,00
03.06.2010
informaèní tabule "Ptáci sadu Svobody" - OMZ
FAK
210101150
S00JP00K09WH
65831811
0142010
Radovan Kuèera
05.05.2010
0,00
31 776,00
-31 776,00
31.05.2010
2 000,00 CZK
0,00
26.05.2010
oøez stromù - OŽPaZ
FAK
210101151
S00JP00K09VM
44117477
2010009
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
01.05.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
31.05.2010
16 968,00 CZK
0,00
28.05.2010
odborný doprovod s výkladem pro veøejnost na Pasek
FAK
210101152
S00JP00K09XC
60996081
100100945
Hrdlièka Ivan
17.05.2010
0,00
hadice s koncovkami
FAK
210101153
16 968,00
-16 968,00
31.05.2010
2 640,00 CZK
0,00
31.05.2010
- OKØ
S00JP00K0A3B
42340462
1101200039
IMPROMAT KLIMA spol. s r.
12.05.2010
0,00
2 640,00
-2 640,00
0,00
27.05.2010
Pravidelný servis klimatizací (nejedná se o opravu
FAK
210101154
S00JP00K0A51
47901519
2100420
Pohøebnictví Zlín, spol.
14.05.2010
0,00
14.06.2010
7 000,00 CZK
7 000,00
-7 000,00
21.05.2010
837 346,00 CZK
0,00
21.05.2010
Kremace pana Vojtìcha Dvoøáèka, který zemøel dne 1
FAK
210101155
S00JP00K0A6W
42340454
210179
ERGO VH, spol. s r.o.
01.05.2010
0,00
837 346,00
-837 346,00
0,00
20.05.2010
Stavební práce, herní prvky - Dìtské høištì a spor
FAK
210101156
S00JP00K0A8M
46309608
2010183
Šafáø Pavel
17.05.2010
0,00
oprava vozidla VW ZLL 15-13
- MP
31.05.2010
5 919,00
5 919,00 CZK
-5 919,00
0,00
27.05.2010
FAK
210101157
S00JP00K0A7R
62304381
4102210525
T.S.BOHEMIA a.s.
17.05.2010
0,00
31.05.2010
6 756,00
6 756,00 CZK
-6 756,00
0,00
27.05.2010
HD WD, tonery - MP
FAK
210101158
S00JP00K0AB7
48410021
0100000525
Zdenìk Holomý,TES
07.05.2010
0,00
21.05.2010
1 100,00
1 100,00 CZK
-1 100,00
0,00
26.05.2010
oprava repro a elektroniky, výmìna trafa - Tatra 8
FAK
210101159
S00JP00K0AC2
74306375
032010
Martin Kuèera
13.05.2010
0,00
oprava VRZ na vozidle Praga V3S
FAK
210101160
29.05.2010
1 980,00 CZK
1 980,00
-1 980,00
25.05.2010
29 240,00 CZK
0,00
28.05.2010
- OKØ
S00JP00K0AHD
18189229
410042
J H spol. s r.o.
17.05.2010
0,00
29 240,00
-29 240,00
18.06.2010
2 400,00 CZK
0,00
26.05.2010
nábytek pro rekr. chatu èp. 07 na Syrákovì (konfer
FAK
210101161
S00JP00K0AGI
25331141
100034
Studio 97A, s.r.o.
19.05.2010
0,00
2 400,00
-2 400,00
17.06.2010
46 432,00 CZK
0,00
16.06.2010
oprava informaèních tabulí v budovì MMZ - OKP
odstranìní a nalepení nových polepù
tabule nositelé CMZ a starostové
odpovìdná osoba: Kratochvílová
FAK
210101162
S00JP00K0AVF
26496101
310101855
LIFTEC CZ, s.r.o.
18.05.2010
0,00
46 432,00
-46 432,00
03.06.2010
1 488,00 CZK
0,00
15.06.2010
dìt. zubní kartáèky, pasty, kelímky pro kampaò "Zu
FAK
210101163
S00JP00K0ATP
42341213
201017
Martinec Pavel
13.05.2010
0,00
1 488,00
-1 488,00
0,00
31.05.2010
oprava a seøízení dveøí ve vedlejším vchodì do bud
FAK
210101164
S00JP00K0B34
26887797
210076
AC KLIMAT, s.r.o.
13.05.2010
0,00
14.06.2010
5 472,00
5 472,00 CZK
-5 472,00
0,00
11.06.2010
èištìní klimatizaèních jednotek, ul. Váchy 602 FAK
210101165
S00JP00K0AZV
49445715
2100310
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
17.05.2010
0,00
31.05.2010
7 157,00
7 157,00 CZK
-7 157,00
0,00
27.05.2010
3 ks tonerù do multifunkèního zaøízení - odd. kont
VYZ
210101166
nabíjeèka baterií
FAK
210101167
S00JP00K0ASU
62304381
4102210700
T.S.BOHEMIA a.s.
19.05.2010
40375854
2010057
Igor Pantùèek,daòový pora
01.05.2010
02.06.2010
1 496,00 CZK
04.06.2010
14 400,00 CZK
0,00
- OIS
S00JP00K0B5U
0,00
14 400,00
-14 400,00
0,00
01.06.2010
Pantùèek - daòové poradenství za 04/ 2010 - OE
FAK
210101168
S00JP00K0B4Z
40375854
2010043
Igor Pantùèek,daòový pora
01.05.2010
01.06.2010
14 400,00 CZK
0,00
0,00
14 400,00
-14 400,00
31.05.2010
Pantùèek - daòové poradenství za 03/ 2010 - OE
FAK
210101169
S00JP00K0B7K
28322908
1000691
Z-STYLE CZ a.s.
18.05.2010
0,00
01.06.2010
943,00
943,00 CZK
-943,00
0,00
31.05.2010
pracovní obuv - MP
FAZ
210101170
S00JP00K0BDQ
27365000
0355101
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
01.05.2010
0,00
31.05.2010
2 100,00 CZK
2 100,00
-2 100,00
16.06.2010
12 181,00 CZK
0,00
22.06.2010
záloha na tištìnou reklamu v Krajském lexikonu zdr
FAK
210101171
S00JP00K0BV8
46994173
100275
HCM Autoservis s.r.o.
17.05.2010
0,00
12 181,00
-12 181,00
18.06.2010
5 800,00 CZK
0,00
14.06.2010
oprava vozidla Multicar M25 a Avie
FAK
210101172
S00JP00K0BZO
61722332
100120
Maroòová Jindøiška
19.05.2010
0,00
pneumatiky na vozidlo Multicar 1Z2 0076
FAK
210101173
S00JP00K0BRS
5 800,00
-5 800,00
03.06.2010
24 000,00 CZK
0,00
16.06.2010
- OMZ
46347623
301157
Interhotel Moskva
06.05.2010
0,00
24 000,00
-24 000,00
19.06.2010
1 656,00 CZK
0,00
01.06.2010
PS PÈR 2010 - pronájem kongresového sálu - školení
ve dnech 5. a 6.6.2010
odpovìdná osoba: T. Lang
FAK
210101174
S00JP00K0BTI
25530372
2010217
K & K Øemesla, s.r.o.
20.05.2010
0,00
1 656,00
-1 656,00
29.05.2010
57 502,00 CZK
0,00
18.06.2010
vlajky Argentiny a Austrálie (látkové, pro povìšen
FAK
210101175
S00JP00K0BXY
26883619
100100172
Apis - zateplování oken,
19.05.2010
0,00
57 502,00
-57 502,00
0,00
27.05.2010
výmìna termoregulaèních okenních výplní míst.419,
FAK
210101176
S00JP00K0BYT
60710098
2107100497
DOMOSA Zlín, s.r.o.
19.05.2010
0,00
02.06.2010
34 795,00 CZK
34 795,00
-34 795,00
01.06.2010
4 920,00 CZK
0,00
31.05.2010
èistící a toaletní prostøedky - sklad ÈP - Radnice
FAK
210101177
S00JP00K0BMH
12217581
312010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
18.05.2010
0,00
4 920,00
-4 920,00
20.06.2010
29 980,00 CZK
0,00
09.06.2010
odtahy vrakù vozidel - OD
FAK
210101178
S00JP00K0BKR
76532232
042010
Vladyka Zdenìk
20.05.2010
0,00
29 980,00
-29 980,00
01.06.2010
4 226,00 CZK
0,00
18.06.2010
zpracování projektové dokumentace - "Oprava chodní
FAK
210101179
S00JP00K0BLM
49445715
2100316
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
18.05.2010
0,00
4 226,00
-4 226,00
0,00
09.06.2010
Tonery do tiskárny - OD
FAK
210101180
S00JP00K0BUD
40942040
1010150
SHOCart spol.s r.o.
19.05.2010
0,00
02.06.2010
4 320,00
4 320,00 CZK
-4 320,00
0,00
31.05.2010
aktualizace dat a mapového výøezu pro interní potø
FAK
210202101
S00JP00K0BB0
12435988
2010136
Štìtkáø Aleš
19.05.2010 19.05.2010 19.06.2010
0,00
oprava vozidla Š Felicia ZLJ 45-22
FAK
210101182
S00JP00K0CAY
8 748,00
8 748,00 CZK
-8 748,00
0,00
18.06.2010
- OŠZ
25558447
10079
VRLA s. r.o.
14.05.2010
0,00
14.06.2010
1 200,00
1 200,00 CZK
-1 200,00
0,00
11.06.2010
Školení øidièù referentských vozidel, 4 zam. RS Ni
FAK
210101183
S00JP00K0CBT
25558447
10081
VRLA s. r.o.
14.05.2010
0,00
14.06.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
11.06.2010
Školení øidièù referentských vozidel - Sekaninová,
FAK
210101184
S00JP00K0CCO
28253591
3002010196
CATANIA GROUP s.r.o.
21.05.2010
0,00
28.05.2010
1 199,00
1 199,00 CZK
-1 199,00
0,00
25.05.2010
Úhrada vložného Mìsto a pohledávky 27.5., Olomouc,
DOB
210101185
S00JP00K0CHZ
00208914
12/2010
TSM spol. s r.o.
18.05.2010
3 200,00
24.05.2010
0,00
3 200,00 CZK
3 200,00
0,00
19.05.2010
Dobropis - vrácení kursovné za semináø "Kriminalit
FAK
210101186
S00JP00K0CDJ
62866753
2010014
Martin Blanaø
01.05.2010
0,00
30.05.2010
25 800,00 CZK
25 800,00
-25 800,00
24.05.2010
5 000,00 CZK
0,00
31.05.2010
zhotovení elektropøívodu v rámci akce "MŠ Milíèova
FAK
210101187
S00JP00K0CEE
16299311
2010ZP2
Ing.Štìrba Roman,CSc.
10.05.2010
0,00
5 000,00
-5 000,00
08.06.2010
71 590,00 CZK
0,00
31.05.2010
zpracování znaleckého posudku na akci "Rekonstrukc
FAK
210101188
S00JP00K0CF9
13658221
201001
Stuchlík Libor
08.05.2010
0,00
71 590,00
-71 590,00
0,00
08.06.2010
stavební práce na akci "Výmìna oken a oprava lodži
FAK
210101189
S00JP00K0CG4
12435406
201002
Rudolf Baïura - Barus
01.05.2010
0,00
30.05.2010
360 901,00
360 901,00 CZK
-360 901,00
0,00
31.05.2010
oprava støechy MŠ Luèní - ORIA
FAK
210101190
S00JP00K0CIU
18754244
2010158
Leopold Janský
01.05.2010
0,00
09.06.2010
24 330,00 CZK
24 330,00
-24 330,00
19.06.2010
9 960,00 CZK
0,00
09.06.2010
øetìz, nùžky, nože, kladka - OMZ
FAK
210101191
S00JP00K0CJP
12435988
2010135
Štìtkáø Aleš
19.05.2010
0,00
9 960,00
-9 960,00
0,00
18.06.2010
oprava pøívìsného hasièského vozíku - OKØ
FAZ
210101192
S00JP00K0CKK
25508407
2028100216
SAMOHÝL MB a.s.
20.05.2010
0,00
19.06.2010
335 000,00
335 000,00 CZK
-335 000,00
0,00
31.05.2010
záloha na ojeté vozidlo - OD
FAK
210101193
S00JP00K0CN5
61405230
29/10
Ing.Ladislav Alster - Pro
19.05.2010
0,00
19.06.2010
39 960,00
39 960,00 CZK
-39 960,00
0,00
16.06.2010
projekt.dokumentace na akci "oprava chodníku Podve
FAK
210101194
S00JP00K0CO0
46960201
10033
HVJ, spol. s r.o.
18.05.2010
31.05.2010
99 960,00 CZK
-99 960,00
2010/18
Martinec Pavel
20.05.2010
10.06.2010
1 980,00 CZK
0,00
inženýrská èinnost na akci "Bezbariérové zastávky
FAK
210101195
S00JP00K0CPV
42341213
0,00
1 980,00
-1 980,00
31.05.2010
oprava boèních dveøí a drobné opravy nábytku v rek
FAK
210101196
S00JP00K0CQQ
49504118
03/2010
Kouba Jan
19.05.2010
0,00
03.06.2010
5 400,00 CZK
5 400,00
-5 400,00
31.05.2010
20 000,00 CZK
0,00
31.05.2010
vybrané letecké snímky mìsta Zlína (3ks) pro inter
FAK
210101197
S00JP00K0CRL
45457212
01/2010
Pavla Hradilová
17.05.2010
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
31.05.2010
vyèištìní podstavce pod sochou sv.Floriána - OK
FAK
210101198
S00JP00K0CSG
45457212
02/2010
Pavla Hradilová
17.05.2010
0,00
31.05.2010
15 000,00 CZK
15 000,00
-15 000,00
23.05.2010
7 000,00 CZK
0,00
31.05.2010
restaurování - vyèištìní pískovcového køíže v Lužk
FAK
210101199
S00JP00K0CTB
22680489
201001
UNGUŽBUNGUDUNGU
01.05.2010
0,00
7 000,00
-7 000,00
0,00
31.05.2010
lanové aktivity Den Zemì 22.4.2010 - OŽPaZ
FAK
210101200
S00JP00K0CU6
12745456
09/2010
RNDr.Oldøich Janík
19.05.2010
0,00
05.06.2010
5 000,00
5 000,00 CZK
-5 000,00
0,00
01.06.2010
geodet.posouzení a návrh zprùjezdnìní nezpevnìné k
FAK
210101201
S00JP00K0CV1
64461947
9
Vítek Petr
01.05.2010
0,00
15.05.2010
6 000,00 CZK
6 000,00
-6 000,00
04.06.2010
48 834,00 CZK
0,00
31.05.2010
nazvuèení akce "Den Zemì" dne 22.4.2010 - OŽPaZ
FAK
210101202
S00JP00K0CWW
25300083
201040106
Centrum služeb postiženým
20.05.2010
0,00
48 834,00
-48 834,00
0,00
01.06.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101203
S00JP00K0D10
66198003
13512010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
01.05.2010
10.06.2010
112 500,00 CZK
-112 500,00
61859869
0229609342
Generali Pojiš•ovna a.s.
01.06.2010
15.06.2010
56 586,00 CZK
0,00
právní služby za období 1.3.2010-30.4.2010
FAK
210101204
S00JP00K0D76
0,00
56 586,00
-56 586,00
11.06.2010
skupinové úrazové pojištìní osob 22.6.- 22.9.2010
FAK
210101205
S00JP00K0D3Q
00006963
90077
Pracovištì ÈSSZ Brno
01.05.2010
0,00
12.06.2010
235 530,15
235 530,15 CZK
-235 530,15
0,00
09.06.2010
služby spojené s užíváním nebyt. prostor v budovì
FAK
210101206
S00JP00K0DKD
18152856
2010078
PATRICK s.r.o.
24.05.2010
0,00
køovinoøez
FAK
23.06.2010
36 720,00
36 720,00 CZK
-36 720,00
0,00
21.06.2010
- OMZ
210101207
S00JP00K0DNY
48117820
1102010158
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
21.05.2010
0,00
23.06.2010
528,00
528,00 CZK
-528,00
0,00
21.06.2010
provozní prohlídky kopírky Aficio MP 2000SP - n.Mí
FAK
210101208
S00JP00K0DM3
18156258
2010037
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
20.05.2010
0,00
03.06.2010
3 990,00
3 990,00 CZK
-3 990,00
0,00
01.06.2010
DDHM ocelová plechová schránka na noviny - vstup R
FAK
210101209
S00JP00K0DL8
18156258
2010036
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
20.05.2010
0,00
03.06.2010
4 500,00
4 500,00 CZK
-4 500,00
0,00
01.06.2010
oprava zárubnì møíží - n.Míru 464
oprava oplechování pilíøe - vjezd n.Míru 12 - OVS
FAK
210101210
S00JP00K0DPO
44119674
32010
BEDEIOVÁ EVA reklama-písm
01.05.2010
0,00
28.05.2010
1 800,00 CZK
1 800,00
-1 800,00
20.06.2010
29 652,00 CZK
0,00
28.05.2010
výroba plakátù pro akci "Svìtový den bez tabáku"
FAK
210101211
S00JP00K0DQJ
00176150
4100015248
Konica Minolta,Business
24.05.2010
0,00
29 652,00
-29 652,00
0,00
17.06.2010
kazety na papír 2x500 listù A5-A3 PC-207, tonery 2
FAK
210101212
S00JP00K0DS9
00176150
4100015249
Konica Minolta,Business
24.05.2010
0,00
20.06.2010
65 451,60 CZK
65 451,60
-65 451,60
10.06.2010
3 337,00 CZK
0,00
17.06.2010
kazety na papír, sešívavcí finišer, fax, tonery ke
FAK
210101213
S00JP00K0EL1
71009396
3105108553
Zdravotní ústav
20.05.2010
0,00
3 337,00
-3 337,00
0,00
08.06.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210101214
S00JP00K0EK6
71009396
3105108555
Zdravotní ústav
20.05.2010
0,00
rozbor vody
FAK
10.06.2010
1 739,00
1 739,00 CZK
-1 739,00
0,00
08.06.2010
- OŽPaZ
210101215
S00JP00K0EWI
60711086
10100056
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
úklid èerné skládky - Švermova
- OŽPaZ
04.06.2010
2 142,00
2 142,00 CZK
-2 142,00
0,00
31.05.2010
FAK
210101216
S00JP00K0EVN
60711086
10100055
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
04.06.2010
2 538,00
2 538,00 CZK
-2 538,00
0,00
31.05.2010
úklid èerné skládky v lokalitì Kudlov - OŽPaZ
FAK
210101217
S00JP00K0EUS
60711086
10100054
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
04.06.2010
3 990,00 CZK
3 990,00
-3 990,00
04.06.2010
14 838,00 CZK
0,00
31.05.2010
úklid èerné skládky v lokalitì Prštné - ul. Vinohr
FAK
210101218
S00JP00K0ETX
60711086
10100052
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
úklid èerné skládky v lokalitì Kocanda
FAK
210101219
14 838,00
-14 838,00
0,00
31.05.2010
- OŽPa
S00JP00K0ES2
60711086
10100051
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
04.06.2010
49 338,00 CZK
49 338,00
-49 338,00
04.06.2010
5 592,00 CZK
0,00
31.05.2010
úklid èerné skládky v lokalitì Støedová, U Medvìda
FAK
210101220
S00JP00K0ER7
60711086
10100053
Technické služby Zlín,s.r
14.05.2010
0,00
úklid èerné skládky v lokalitì Salaš
FAK
210101221
5 592,00
-5 592,00
20.06.2010
46 551,60 CZK
0,00
31.05.2010
- OŽP
S00JP00K0DRE
00176150
4100015246
Konica Minolta,Business
24.05.2010
0,00
46 551,60
-46 551,60
0,00
28.06.2010
SN II, nákup pøíslušenství ke kopírce Minolta C222
nákup 4 ks barevných tonerù (TN-216K; TN-216Y; TNodpovìdná osoba: J. Jelínek
RMZ 25.1.2010, usnesení è. 152/R/2010
FAK
210101222
S00JP00K0E8U
60710098
2102000092
DOMOSA Zlín, s.r.o.
21.05.2010
0,00
04.06.2010
11 748,00
11 748,00 CZK
-11 748,00
0,00
01.06.2010
vyèištìní terasy radnice MMZ - OVS
FAK
210101223
S00JP00K0E1T
12436348
3210021
Jan Miserovský
21.05.2010
0,00
21.06.2010
12 696,00
12 696,00 CZK
-12 696,00
0,00
18.06.2010
muškáty,substrát, výsadba pyramidy - OMZ
FAK
210101224
S00JP00K0E0Y
12436348
3210020
Jan Miserovský
20.05.2010
0,00
03.06.2010
59 932,00
59 932,00 CZK
-59 932,00
0,00
08.06.2010
nákup rostlinného materiálu, výsadba truhlíkù
FAK
210101225
S00JP00K0EJB
67777929
192010
Èeskomoravská myslivecká
01.05.2010
0,00
10.06.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
07.06.2010
3 084,00 CZK
0,00
09.06.2010
pøíprava a zabezpeèení vyhodnocení plánu lovu zvìø
FAK
210101226
S00JP00K0EPH
28913060
100100004
RQT Group.s.r.o.
20.05.2010
0,00
náhradní díly - OKØ
3 084,00
-3 084,00
0,00
04.06.2010
FAK
210101227
S00JP00K0EXD
67514391
62010
Macháè Stanislav
01.05.2010
0,00
31.05.2010
9 500,00 CZK
9 500,00
-9 500,00
04.06.2010
14 880,00 CZK
0,00
28.05.2010
zapravení parapetù a malíøské práce v rámci oprav
FAK
210101228
S00JP00K0EZ3
25318187
1002755
Wimers Zlín v.o.s.
25.05.2010
0,00
14 880,00
-14 880,00
0,00
04.06.2010
skart. stroj EBA 1524S pro potøeby ODSP a ONHN, u
FAK
210101229
S00JP00K0EY8
71813594
172010
Urbanová Marcela
01.05.2010
0,00
02.06.2010
15 000,00
15 000,00 CZK
-15 000,00
0,00
04.06.2010
inž. èinnost "Zlín spojovací chodník ul. Václavská
FAK
210101230
S00JP00K0E7Z
26276682
433090020
SPBAZ, družstvo
01.05.2010
0,00
25.05.2010
104 685,00
104 685,00 CZK
-104 685,00
0,00
29.07.2010
oprava komunikací, údržba venkovního osvìtlení, le
FAK
210101231
S00JP00K0E64
26276682
433090022
SPBAZ, družstvo
01.05.2010
0,00
28.05.2010
3 592,00
3 592,00 CZK
-3 592,00
0,00
03.06.2010
venk. osvìtlení bud. 12 za 3/2010 - OD
FAK
210101232
S00JP00K0E59
26276682
433090021
SPBAZ, družstvo
01.05.2010
0,00
venk. osvìtlení bud. 12
FAK
210101233
S00JP00K0FHE
18751164
72010
Josef Hajtr
25.05.2010
0,00
210101234
3 242,00 CZK
-3 242,00
0,00
03.06.2010
25.06.2010
6 720,00 CZK
6 720,00
-6 720,00
20.06.2010
19 762,00 CZK
0,00
23.06.2010
- OMZ
S00JP00K0FGJ
18754244
2010180
Leopold Janský
11.05.2010
0,00
náhr. díly, rukavice
- OMZ
FAK
S00JP00K0FPA
210101235
3 242,00
za 2/2010 - OD
betonové nožky k lavièkám
FAK
25.05.2010
67514391
72010
Macháè Stanislav
01.05.2010
0,00
19 762,00
09.06.2010
14 950,00
-19 762,00
0,00
18.06.2010
14 950,00 CZK
-14 950,00
0,00
07.06.2010
zapravení oken a malíøské práce - Padìlky 1367 - O
FAK
210101236
S00JP00K0FQ5
27493091
201032389
Acha obec úètuje s.r.o.
24.05.2010
0,00
14.06.2010
400,00
400,00 CZK
-400,00
0,00
11.06.2010
odbor. publikace Úèetní reforma 2010 - OE, p. Doli
FAK
210101237
S00JP00K0FOF
27739473
10010
UTILY, k.s.
21.05.2010
0,00
oprava zdroje na RGB Matrix
FAK
210101238
04.06.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
01.06.2010
- MP
S00JP00K0FFO
72436590
2010054
Egner Pavel
01.06.2010
0,00
oprava vozidla Škoda Octavia 3Z3 4622 - MP
09.06.2010
3 200,00
3 200,00 CZK
-3 200,00
0,00
07.06.2010
FAK
210101239
S00JP00K0FET
72436590
2010053
Egner Pavel
01.06.2010
0,00
oprava defektu na vozidle Citroen 3Z5 6739
FAK
210101240
S00JP00K0FDY
FAK
210101241
180,00
180,00 CZK
-180,00
0,00
07.06.2010
- MP
25521446
11101293
ROKOSPOL a.s.
01.05.2010
0,00
penetrace Rokogrund Silikát
09.06.2010
14.05.2010
523,00
523,00 CZK
-523,00
0,00
01.06.2010
- MP
S00JP00K0FY1
48396567
100100017
SPEDIMEX MORAVIA spol. s
01.05.2010
0,00
21.06.2010
12 139 194,00
12 139 194,00 CZK
-12 139 194,00
0,00
28.05.2010
stavební práce- výmìna oken Bytový dùm, ul. Vodní
FAK
210202090
S00JP00K0AI8
46992308
10000417
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
13.05.2010
0,00
12.06.2010
1 302,00
1 302,00 CZK
-1 302,00
0,00
09.06.2010
renovace toneru vel. x do tiskárny HP LJ 1320 (Dol
FAK
210202091
S00JP00K0AKY
46992308
10000421
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
13.05.2010
0,00
16.06.2010
751,00
751,00 CZK
-751,00
0,00
14.06.2010
renovace toneru do tiskárny 1022n (Koneèný) - OS
FAK
210202102
S00JP00K0B9A
12435988
2010138
Štìtkáø Aleš
19.05.2010
0,00
19.06.2010
3 426,00 CZK
3 426,00
-3 426,00
24.06.2010
36 500,00 CZK
0,00
18.06.2010
oprava vozidla Š Felicia SPZ ZLK 59-99 inv. è. 480
FAK
210101245
S00JP00K0G6Q
60374781
0100501
Petr Bohm
01.05.2010
0,00
36 500,00
-36 500,00
0,00
22.06.2010
odkácení suchých a havarijních stromù ve VKP Kamen
FAK
210101246
S00JP00K0G1F
60711086
10130073
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
25.06.2010
60 511,20 CZK
60 511,20
-60 511,20
26.06.2010
4 590,00 CZK
0,00
23.06.2010
oprava havarijního stavu fontány na nám. Míru ve Z
FAK
210101247
S00JP00K0G2A
60711086
10090059
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
seèení ostrùvkù
FAK
210101248
4 590,00
-4 590,00
26.06.2010
41 756,00 CZK
0,00
23.06.2010
- OMZ
S00JP00K0G7L
25313533
103026
AGROS Moravia spol.s r.o.
01.06.2010
0,00
41 756,00
-41 756,00
0,00
23.06.2010
stavební práce na dìt. høišti è. 106, Zálešná I FAK
210101249
S00JP00K0GB1
25330781
2100066
Mìstský mobiliáø
01.05.2010
0,00
05.05.2010
59 498,00
59 498,00 CZK
-59 498,00
0,00
04.06.2010
realizace chodníku k zastávce MHD Za kaplièkou, Zl
FAK
210101250
S00JP00K0GA6
60711086
10130074
Technické služby Zlín,s.r
20.05.2010
0,00
oprava zaøízení svìtel. signalizace
- OD
11.06.2010
24 824,40
24 824,40 CZK
-24 824,40
0,00
10.06.2010
FAK
210101251
S00JP00K0G9B
60711086
10130072
Technické služby Zlín,s.r
18.05.2010
0,00
09.06.2010
22 418,40 CZK
22 418,40
-22 418,40
26.06.2010
3 198,00 CZK
0,00
16.06.2010
zpracování lokalizace vodovodní sítì a napojení vo
FAK
210101252
S00JP00K0G40
47903783
2010700910
GORDIC spol. s r.o.
27.05.2010
0,00
GINIS - konfigurace sí•ová
FAK
210101253
3 198,00
-3 198,00
0,00
23.06.2010
- OIS
S00JP00K0GMI
70898219
1033500260
Centrum služeb pro silniè
26.05.2010
0,00
10.06.2010
5 400,00
5 400,00 CZK
-5 400,00
0,00
02.06.2010
Školení IMZ VRV 24.5.-26.5.2010, M. Bìhùnková, L.
FAK
210101254
S00JP00K0GW4
48477192
100132
Karel Rabel
27.05.2010
0,00
12.06.2010
2 965,00 CZK
2 965,00
-2 965,00
11.06.2010
19 476,00 CZK
0,00
09.06.2010
27.5.2010 - obìdy na jednání ZMZ
odpovìdná osoba: Bc. Rokosová
FAK
210101255
S00JP00K0GUE
49437615
01000123
REGUTEC s.r.o.
01.06.2010
0,00
19 476,00
-19 476,00
0,00
18.06.2010
elastická deska hladká - OMZ
FAK
210101256
S00JP00K0H23
46968521
1002300251
ELITA semenáøská, a.s.
01.06.2010
0,00
02.06.2010
436,00
436,00 CZK
-436,00
0,00
11.06.2010
nákup osiva na osetí políèek pro zvìø - OMZ
FAK
210101257
S00JP00K01ZM
43871143
2010705131
JOHNSON CONTROLS INTERNAT
25.05.2010
0,00
11.06.2010
1 056,00
1 056,00 CZK
-1 056,00
0,00
08.06.2010
provozní prohlídka MaR ohøevu TUV VS budovy MMZ ul
FAK
210101258
S00JP00JZH83
18754244
2010182
Leopold Janský
19.05.2010 19.05.2010 21.06.2010
0,00
18 796,00
18 796,00 CZK
-18 796,00
0,00
21.06.2010
náhradní díly, feromony, ochranný postøik
FAK
210101259
S00JP00JZH78
12435627
201023
Jaroslav Zámorský
10.05.2010
0,00
10.06.2010
68 319,00
68 319,00 CZK
-68 319,00
0,00
08.06.2010
stavební práce pøi rekonstrukci høištì è.350 na Ch
FAK
210101260
S00JP00JZHAT
25318187
1002859
Wimers Zlín v.o.s.
01.06.2010
0,00
10.06.2010
886,00
886,00 CZK
-886,00
0,00
07.06.2010
kanceláøské potøeby - MP
FAK
210101261
S00JP00JZHBO
60710098
2107100527
DOMOSA Zlín, s.r.o.
01.06.2010
0,00
10.06.2010
1 129,00
1 129,00 CZK
-1 129,00
0,00
07.06.2010
èistící a hygienické prostøedky - MP
FAK
210101262
S00JP00JZHCJ
25352555
1010528
Trieste, a.s.
01.06.2010
0,00
03.06.2010
1 530,00
1 530,00 CZK
-1 530,00
0,00
03.06.2010
úprava skel na vozidle VW Transporter 3Z7 6020 FAK
210101263
S00JP00JZHDE
27258122
112382
LT Seznam s.r.o.
01.06.2010
0,00
08.06.2010
7 700,00
7 700,00 CZK
-7 700,00
0,00
04.06.2010
detekce pìti drog ze slin - MP
DOB
210101264
S00JP00JZHE9
00208914
152010
TSM spol. s r.o.
01.05.2010
3 200,00
15.06.2010
0,00
3 200,00 CZK
3 200,00
0,00
24.05.2010
vratka za semináø, který byl zrušen organizátorem,
FAK
210202160
S00JP00K0F1M
60561327
21001951
Stanislav Chytil ml.
26.05.2010
0,00
09.06.2010
6 760,80
6 760,80 CZK
-6 760,80
0,00
02.06.2010
sáèky v roli - OŽPaZ
FAK
210101266
S00JP00JZHIP
64948242
10003615
UniCredit Bank Czech Repu
01.06.2010
0,00
09.06.2010
237,00
237,00 CZK
-237,00
0,00
09.06.2010
poplatek za terminál za 04/2010 - MP
FAK
210101267
S00JP00JZHVW
22731946
10039
TreMediaS
27.05.2010
0,00
10.06.2010
42 960,00 CZK
42 960,00
-42 960,00
30.06.2010
3 608,00 CZK
0,00
10.06.2010
Vložné na vzdìlávání "Letní škola nových trendù so
FAK
210101268
S00JP00JZI00
18152856
2010085
PATRICK s.r.o.
01.06.2010
0,00
3 608,00
-3 608,00
0,00
25.06.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101269
S00JP00JZI1V
26936186
102181
MNO-Polášek,s.r.o.
01.06.2010
0,00
27.06.2010
4 032,00
4 032,00 CZK
-4 032,00
0,00
24.06.2010
barvy, štìtce, tmel - OMZ
FAK
210101270
S00JP00JZHYH
46994173
310156
HCM Autoservis s.r.o.
01.06.2010
0,00
10.06.2010
3 198,00 CZK
3 198,00
-3 198,00
14.06.2010
33 000,00 CZK
0,00
10.06.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101271
S00JP00JZHLA
12218774
282010
Lux Martin
31.05.2010
0,00
33 000,00
-33 000,00
14.06.2010
9 960,00 CZK
0,00
11.06.2010
výškové práce - "mytí oken -horolezci na budovì T.
FAK
210101272
S00JP00JZHKF
12218774
292010
Lux Martin
31.05.2010
0,00
9 960,00
-9 960,00
07.06.2010
12 984,00 CZK
0,00
11.06.2010
oprava - pøetmelení dilataèních spár, oplechování
FAK
210101273
S00JP00JZHJK
15531538
100129
ANTA Zlín, spol. s r.o.
28.05.2010
0,00
12 984,00
-12 984,00
0,00
08.06.2010
oprava informaèního systému na budovì MMZ L. Váchy
FAK
210101274
S00JP00JZHT6
60581531
137
Dvorníková Michaela
01.06.2010
0,00
03.06.2010
622,00
622,00 CZK
-622,00
0,00
08.06.2010
èištìní kobercù v obøadní síni v budovì radnice MM
FAK
210101275
S00JP00JZHXM
26309581
20100297
ERISERV, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
30.06.2010
7 800,00
7 800,00 CZK
-7 800,00
0,00
28.06.2010
provoz, provádìní údržby, servis systému poboèkový
FAK
210101276
S00JP00JZI3L
25318187
1002883
Wimers Zlín v.o.s.
01.06.2010
0,00
07.06.2010
394,00
394,00 CZK
-394,00
0,00
09.06.2010
Fotografický papír - MP
FAK
210101277
S00JP00JZI4G
25319256
2010153
KAROP, s.r.o.
01.06.2010
0,00
18.06.2010
16 146,00
16 146,00 CZK
-16 146,00
0,00
18.06.2010
oprava vozidla VW Golf Plus SPZ: 2Z6 9909 - MP
FAK
210101278
S00JP00JZHRG
25322478
3011465
AVONET, s.r.o.
26.05.2010
0,00
05.06.2010
36 000,00 CZK
36 000,00
-36 000,00
10.06.2010
2 500,00 CZK
0,00
04.06.2010
Programové vybavení Websystem Standard pro Kongres
FAK
210101279
S00JP00JZHM5
71007814
300001
Školní jídelna Kvítková
01.06.2010
0,00
2 500,00
-2 500,00
0,00
07.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 4 - zajištìní volební místnos
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101280
S00JP00JZI2Q
47903783
2010700919
GORDIC spol. s r.o.
31.05.2010
0,00
30.06.2010
4 800,00 CZK
4 800,00
-4 800,00
14.06.2010
40 000,00 CZK
0,00
28.06.2010
Školení Mutìnice - úèelový semináø 20.5.2010, Sta
FAK
210101281
S00JP00JZIJD
18748767
12010
Ruszelák Josef
01.06.2010
0,00
40 000,00
-40 000,00
0,00
22.06.2010
2 druhy grafických listù od výtvarníka p. Ruszelá
zodpovídá: p. Steinerová,- OKP
FAK
210101282
S00JP00JZIVP
60730153
1070621
DSZO, s.r.o.
01.06.2010
0,00
04.07.2010
19 330,00
19 330,00 CZK
-19 330,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, výlep a instalace plakátù v termínu o
Oznámení o dobì a místì konání voleb do PS PÈR
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210101283
S00JP00JZJ1O
18559522
2010044
Matouš Hujíèek
01.06.2010
0,00
14.06.2010
75 085,20 CZK
75 085,20
-75 085,20
01.07.2010
8 510,00 CZK
0,00
14.06.2010
výroba a montáž oplocení dìt. høištì è. 290 - Male
FAK
210101284
S00JP00JZIXF
25580922
2100145
LARGO CZ, s.r.o.
01.06.2010
0,00
náhradní díly, oprava sekaèky - OMZ
8 510,00
-8 510,00
0,00
29.06.2010
FAK
210101285
S00JP00JZIGS
46992308
10000526
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.06.2010
0,00
27.06.2010
4 212,00
4 212,00 CZK
-4 212,00
0,00
24.06.2010
NEC LCD, Støedisko volného èasu, Kotìrova 4395 - O
FAK
210101286
S00JP00JZJ0T
25081152
10022428
ROSANA, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
10.06.2010
3 375,00 CZK
3 375,00
-3 375,00
14.06.2010
36 000,00 CZK
0,00
08.06.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda 5/2010 - OVS
FAK
210101287
S00JP00JZIFX
72437367
2010084
Ing.Ta•ána Poslušná
01.06.2010
0,00
36 000,00
-36 000,00
14.06.2010
4 000,00 CZK
0,00
17.06.2010
polohopisné a výškopisné zamìøení lokality "Suchý
FAK
210101288
S00JP00JZIE2
26918889
10650566
D Finance a.s.
01.06.2010
0,00
sáèky MIKRO
FAK
4 000,00
-4 000,00
15.06.2010
44 400,00 CZK
0,00
11.06.2010
- OŽPaZ
210101289
S00JP00JZID7
48476684
2010034
Ing.Jiøí Škrabal
01.06.2010
0,00
44 400,00
-44 400,00
0,00
16.06.2010
zajištìní diagnostiky vozovky v ul. Filmová
FAK
210101290
S00JP00JZIUU
60715286
100411
CROSS Zlín, s.r.o.
01.06.2010
0,00
04.07.2010
53 160,00
53 160,00 CZK
-53 160,00
0,00
01.07.2010
mìsíèní servis kamer. systému úsekového mìøení ryc
FAK
210101291
S00JP00JZJ49
12435406
201003
Rudolf Baïura - Barus
01.06.2010
0,00
11.06.2010
85 836,00
85 836,00 CZK
-85 836,00
0,00
09.06.2010
stavební práce - opravy v objektu Padìlky 1367
FAK
210101292
S00JP00JZIQE
48528960
1010196
KLÁŠ•OV, v.o.s.
01.06.2010
0,00
15.06.2010
94 077,00
94 077,00 CZK
-94 077,00
0,00
11.06.2010
støelivo, terèe, olej a kartáèe na údržbu zbraní
FAK
210101293
S00JP00JZJ54
71464794
2010069
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.06.2010
0,00
02.07.2010
22 500,00 CZK
22 500,00
-22 500,00
14.06.2010
3 840,00 CZK
0,00
30.06.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 05/2010
FAK
210101294
S00JP00JZJ7U
14639653
20101009
Oto Nový, ing. ARS
01.06.2010
0,00
3 840,00
-3 840,00
30.06.2010
97 213,00 CZK
0,00
10.06.2010
statické øešení - oprava rozvodù chlazení na radni
FAK
210101295
S00JP00JZJ9K
60748303
101732
ELSO system ,spol.s r.o.
01.06.2010
0,00
97 213,00
-97 213,00
0,00
28.06.2010
stavební práce v objektu MŠ Zlín, Milíèova 867 - o
FAK
210101296
S00JP00JZJ8P
49437593
201010018
Stavební izolace Zlín, s.
01.06.2010
0,00
stavební práce - akce MŠ Milíèova - stavební úprav
14.06.2010
219 247,00
219 247,00 CZK
-219 247,00
0,00
11.06.2010
FAK
210202236
S00JP00JZJBA
25318187
1002907
Wimers Zlín v.o.s.
02.06.2010
0,00
12.06.2010
641,00
641,00 CZK
-641,00
0,00
08.06.2010
kanceláøské potøeby - ORIA
FAK
210202237
S00JP00JZJAF
25318187
1002908
Wimers Zlín v.o.s.
02.06.2010
0,00
CD ROM Verbatim, papírové obálky
FAK
210202218
12.06.2010
1 487,00
1 487,00 CZK
-1 487,00
0,00
09.06.2010
- ORIA
S00JP00JZIR9
10573321
1005174
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.06.2010
0,00
30.06.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
28.06.2010
kontrola zaøízení EZS v období 5/2010, Støedisko v
FAK
210101300
S00JP00JZKOA
48535711
20866
LUCAS spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
09.06.2010
73 404,00
73 404,00 CZK
-73 404,00
0,00
10.06.2010
dodávka a montáž herních prvkù na dìt. høišti è. 1
FAK
210101301
S00JP00JZJR2
10571761
1027
Radek Komárek - PULS
01.06.2010
0,00
14.06.2010
57 498,00 CZK
57 498,00
-57 498,00
30.06.2010
4 980,00 CZK
0,00
11.06.2010
oprava garážových vrat, dveøí, pojezd.brány - Sant
FAK
210101302
S00JP00JZJY3
61722910
100531
Èervinka Martin
01.06.2010
0,00
4 980,00
-4 980,00
10.06.2010
23 166,00 CZK
0,00
28.06.2010
výmìna napájecí baterie pro NTB HP xe4500 (inv.è.6
FAK
210101303
S00JP00JZK1H
46971734
11710
IZOPO spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
23 166,00
-23 166,00
0,00
11.06.2010
oprava poškozené povlakové krytiny a doplnìní lišt
FAK
210101304
S00JP00JZK2C
46971734
12010
IZOPO spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
11.06.2010
18 105,00
18 105,00 CZK
-18 105,00
0,00
11.06.2010
oprava poškozené povlakové krytiny a izolace kolem
FAK
210101305
S00JP00JZK6S
46345191
07310
STaDO s.r.o.
01.06.2010
0,00
11.06.2010
19 184,20 CZK
19 184,20
-19 184,20
01.07.2010
7 920,00 CZK
0,00
11.06.2010
oprava zatékání do suterenu MŠ Luèní - OŠZMaTV
FAK
210101306
S00JP00JZJVI
51111201
7810
Fišer Pavel
01.06.2010
0,00
7 920,00
-7 920,00
01.07.2010
100 000,00 CZK
0,00
29.06.2010
právní služby za kvìten 2010 - OP
FAK
210101307
S00JP00JZKCY
66198003
14632010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
01.06.2010
0,00
100 000,00
-100 000,00
0,00
29.06.2010
právní služby -AK Balcar,Polanský (spor s EKZ)
FAK
210101308
S00JP00JZJWD
60747889
20100178
PETAS Petøík, s.r.o.
02.06.2010
0,00
výmìna bojleru na teplou vodu - kotce pro psy
16.06.2010
10 788,00
10 788,00 CZK
-10 788,00
0,00
16.06.2010
FAK
210101309
S00JP00JZKRV
14450500
100059
Støední prùmyslová škola
01.06.2010
0,00
30.06.2010
8 330,00
8 330,00 CZK
-8 330,00
0,00
28.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 20 - zajištìní volební místno
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101310
S00JP00JZKA8
13657062
104025
Svatava Nováèková-knihkup
01.06.2010
0,00
14.06.2010
3 350,00 CZK
3 350,00
-3 350,00
12.06.2010
31 376,00 CZK
0,00
11.06.2010
Nákup odborné literatury - OIS
Projekt Vzdìlávání v eGON centru SMZ je spolufinan
FAK
210101311
S00JP00JZKJZ
25322478
3011752
AVONET, s.r.o.
01.06.2010
0,00
31 376,00
-31 376,00
18.06.2010
4 000,00 CZK
0,00
09.06.2010
internet Fibre Premium za 05/2010 - OIS
FAK
210101312
S00JP00JZJX8
12433675
022010
Ing. Mièek Karel
01.06.2010
0,00
4 000,00
-4 000,00
0,00
17.06.2010
hudební produkce u památníku obìtí 2. svìtové válk
FAK
210101313
S00JP00JZL4V
62181581
20100506
Oliviera Fuksová
01.06.2010
0,00
03.07.2010
2 150,00 CZK
2 150,00
-2 150,00
14.06.2010
98 892,00 CZK
0,00
02.07.2010
mytí vozidel za 05/2010 - MP
FAK
210101314
S00JP00JZL30
26942593
21013
GERAST spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
98 892,00
-98 892,00
0,00
14.06.2010
stavební práce- oprava šatny žen a šatny velitelù
FAK
210101315
S00JP00JZL25
75697181
10117
Zavøel Petr
01.06.2010
0,00
12.06.2010
24 830,00 CZK
24 830,00
-24 830,00
30.06.2010
5 091,08 CZK
0,00
11.06.2010
revize - prohlídka rozvodných zaøízení, elektroins
FAK
210101316
S00JP00JZLCR
60711086
10070535
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
5 091,08
-5 091,08
0,00
28.06.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 05/2010
FAK
210101317
S00JP00JZLA1
60747218
30151054
ANC FOD, s.r.o.
01.06.2010
0,00
maziva
FAK
10.06.2010
1 798,00
1 798,00 CZK
-1 798,00
0,00
11.06.2010
- OMZ
210101318
S00JP00JZLJS
48907987
200204
NOVESTA SPORT spol. s r.o
01.06.2010
0,00
16.06.2010
3 240,00
3 240,00 CZK
-3 240,00
0,00
25.06.2010
PS PÈR 2010 - 65 ks židlí a 58 ks stolù - vybavení
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101319
S00JP00JZLV4
71008047
310008
Základní škola Komenského
01.06.2010
0,00
02.07.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 54 - zajištìní volební místno
FAK
210101320
S00JP00JZLU9
60701552
210245
SOPHICS spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
02.07.2010
1 500,00 CZK
1 500,00
-1 500,00
24.06.2010
21 800,00 CZK
0,00
02.07.2010
internetové služby za 05/2010 - MP
FAK
210101321
S00JP00JZLKN
14655560
18
Petr Sedláø - truhláøství
01.06.2010
0,00
21 800,00
-21 800,00
03.06.2010
2 760,00 CZK
0,00
22.06.2010
oprava døevìných krytù parapetù MŠ Milíèova - ORIA
FAK
210101322
S00JP00JZL96
26241013
2010018
Gastromax, s. r. o.
01.06.2010
0,00
2 760,00
-2 760,00
08.06.2010
335 000,00 CZK
15.06.2010
2 252 272,00 CZK
0,00
14.06.2010
servisní práce - oprava kávovaru GRIMAC ve støedis
VYZ
210101323
S00JP00JZL8B
25508407
2023500115
SAMOHÝL MB a.s.
03.06.2010
60711086
10040384
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
vyúèt. zálohy na ojeté vozidlo - OD
FAK
210101324
S00JP00JZL7G
0,00
2 252 272,00
-2 252 272,00
0,00
11.06.2010
sbìr. svozz a zpracování SKO za 05/2010 - OŽPaZ
FAK
210101325
S00JP00JZL6L
66224349
201065
JUDr.Eva Køivánková
01.06.2010
0,00
20.06.2010
18 000,00
18 000,00 CZK
-18 000,00
0,00
17.06.2010
právní služby v mìsíci kvìtnu - OŽPaZ
FAK
210101326
S00JP00JZL5Q
60711086
10040385
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
15.06.2010
92 691,50 CZK
92 691,50
-92 691,50
30.06.2010
8 400,00 CZK
0,00
11.06.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 05/2010 - OŽPaZ
FAK
210101327
S00JP00JZM13
26887797
210072
AC KLIMAT, s.r.o.
01.06.2010
0,00
8 400,00
-8 400,00
0,00
28.06.2010
oprava odvlhèovaèe a spínacích hodin, archiv radni
FAK
210101328
S00JP00JZLYP
25548034
0100002346
KOVOSTEEL, s.r.o.
01.06.2010
0,00
spací pytle
FAK
S00JP00JZLXU
25548034
0100002276
KOVOSTEEL, s.r.o.
01.06.2010
0,00
FAK
2 300,00
2 300,00 CZK
-2 300,00
0,00
29.06.2010
- OKØ
210101329
podhlavník
14.06.2010
10.06.2010
2 500,00 CZK
2 500,00
-2 500,00
15.06.2010
85 565,00 CZK
0,00
11.06.2010
- OKØ
210101330
S00JP00JZLWZ
47115319
1103801558
Výzbrojna požární ochrany
01.06.2010
0,00
85 565,00
-85 565,00
0,00
16.06.2010
pracovní odìvy - OKØ
FAK
210202275
S00JP00JZLQT
25533673
131004899
TC servis, s.r.o.
01.06.2010
0,00
telekomunikaèní služby za 05/2010, Støedisko volné
02.07.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
30.06.2010
FAK
210101332
S00JP00JZMT7
67023312
201063
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
01.06.2010
0,00
07.06.2010
1 800,00
1 800,00 CZK
-1 800,00
0,00
23.06.2010
sanitace výdejníku vody - 4ks - L.Váchy 602, TB 37
FAK
210101333
S00JP00JZM4O
64463231
2510
Mikulèík Bøetislav
01.06.2010
0,00
14.06.2010
940,00
940,00 CZK
-940,00
0,00
11.06.2010
praní prádla v kvìtnu 2010 - MP
FAK
210101334
S00JP00JZM3T
26966034
11002451
V-NET s.r.o.
03.06.2010
0,00
17.06.2010
399,00
399,00 CZK
-399,00
0,00
15.06.2010
náustek FC na detektory alkoholu - MP
FAK
210101335
S00JP00JZMPR
60711086
10130086
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
02.07.2010
32 489,30
32 489,30 CZK
-32 489,30
0,00
29.06.2010
údržba fontány a vodní plastiky za 05/2010 - OMZ
FAK
210101336
S00JP00JZMZD
40764788
6960213094
Messer Technogas s.r.o.
01.06.2010
0,00
20.06.2010
293,88
293,88 CZK
-293,88
0,00
17.06.2010
nájemné láhev Messer - OMZ
FAK
210101337
S00JP00JZM5J
75859823
200904
Hana Veselá
01.06.2010
0,00
21.06.2010
2 280,00 CZK
2 280,00
-2 280,00
18.06.2010
16 800,00 CZK
0,00
22.06.2010
pøezkoušení obsluh motor. rozbrušovacích pil pøísl
FAK
210101338
S00JP00JZMLB
26226120
1020453
ZEKA plus,s.r.o.
01.06.2010
0,00
16 800,00
-16 800,00
0,00
16.06.2010
èinnost koordinátora BOZP za 05/2010, Rekonstrukce
FAK
210101339
S00JP00JZMOW
26226120
1020457
ZEKA plus,s.r.o.
01.06.2010
0,00
18.06.2010
14 400,00
14 400,00 CZK
-14 400,00
0,00
16.06.2010
èinnost koordinátora BOZP za 05/2010, Opìrná zeï FAK
210101340
S00JP00JZN01
42341027
201010067
AKTÉ spol. s r.o.
04.06.2010
0,00
04.07.2010
36 000,00
36 000,00 CZK
-36 000,00
0,00
01.07.2010
zpracování projekt. dokumentace stavby 11. ZŠ - os
FAK
210101341
S00JP00JZN1W
61405094
200720
Pavel Boïa
01.06.2010
0,00
30.06.2010
262 800,00
262 800,00 CZK
-262 800,00
0,00
28.06.2010
rekonstrukce výtahu, MŠ Milíèova 867- stavební úpr
FAK
210101342
S00JP00JZMVX
71008179
300058
Základní škola Køiby 4788
01.06.2010
0,00
30.06.2010
5 600,00 CZK
5 600,00
-5 600,00
30.06.2010
28 728,00 CZK
0,00
30.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 37, 38 - zajištìní volební mí
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místností
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101343
S00JP00JZMIQ
13685392
10180
Josef Laimbek
01.06.2010
0,00
0,00
28 728,00
-28 728,00
01.07.2010
7 500,00 CZK
29.06.2010
PS PÈR 2010 - rozvoz a svoz nábytku - pro vybavení
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101344
S00JP00JZMG0
71008012
300027
Základní škola Zlín
01.06.2010
0,00
7 500,00
-7 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 23, 24 - zajištìní volební mís
FAK
210101345
S00JP00JZMF5
71008021
300015
Základní škola Komenského
01.06.2010
0,00
02.07.2010
2 500,00
2 500,00 CZK
-2 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 12 - zajištìní volební místno
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101346
S00JP00JZMEA
71006966
300001
Mateøská škola Slínová 42
01.06.2010
0,00
01.07.2010
2 500,00
2 500,00 CZK
-2 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 29 - zajištìní volební místno
FAK
210101347
S00JP00JZMJL
13685392
10154
Josef Laimbek
01.06.2010
0,00
30.06.2010
3 480,00
3 480,00 CZK
-3 480,00
0,00
29.06.2010
PS PÈR 2010, složení, pøepravu a uložení tiskopisù
vìcná správnost: J. Èervenková
FAK
210101348
S00JP00JZN2R
60711086
10140006
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
01.07.2010
2 952,00 CZK
2 952,00
-2 952,00
02.07.2010
99 874,00 CZK
0,00
29.06.2010
zabezpeèení vstup. vchodù do areálu bývalé tržnice
FAK
210101349
S00JP00JZMDF
49976311
10028
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
99 874,00
-99 874,00
0,00
01.07.2010
oprava chodníku v ul. Sokolská è. 605 - OD
FAK
210101350
S00JP00JZMCK
49976311
10027
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
02.07.2010
299 929,00
299 929,00 CZK
-299 929,00
0,00
01.07.2010
oprava chodníku ul. Beckovská ve Zlínì - OD
FAK
210101351
S00JP00JZMBP
27764613
1001013
Ing. Pavel Kureèka MOSTY
01.06.2010
0,00
17.06.2010
19 776,00 CZK
19 776,00
-19 776,00
10.06.2010
7 492,00 CZK
09.06.2010
233 400,00 CZK
0,00
16.06.2010
hlavní prohlídka mostu, statický výpoèet zatížitel
VYZ
210101352
S00JP00JZNGT
47114983
1231111727
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
01.06.2010
20500034
GISTECH s.r.o.
01.06.2010
0,00
vyúèt. faktury - prodej. akce USB token SafeNet
FAK
210101353
S00JP00JZNHO
26941660
0,00
233 400,00
-233 400,00
0,00
08.06.2010
úprava prùbìhu hranic bonit. pùdnì ekolog. jednote
FAK
210101354
S00JP00JZOGM
26276682
411090455
SPBAZ, družstvo
01.06.2010
18.06.2010
82 952,00 CZK
0,00
0,00
82 952,00
-82 952,00
16.06.2010
stoèné, užívání neveøejné kanalizace za 05/2010 FAK
210101355
S00JP00JZNNU
60711086
10140008
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
17.06.2010
136 071,60
136 071,60 CZK
-136 071,60
0,00
18.06.2010
svislé dopravní znaèení za 05/2010 - OD
FAK
210101356
S00JP00JZNMZ
60711086
10140007
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
17.06.2010
12 465,00 CZK
12 465,00
-12 465,00
15.06.2010
9 600,00 CZK
0,00
18.06.2010
vodorovné dopravní znaèení za 05/2010 - OD
FAK
210101357
S00JP00JZNL4
48476684
2010035
Ing.Jiøí Škrabal
01.06.2010
0,00
9 600,00
-9 600,00
0,00
23.06.2010
zpracování projekt. dokumentace pro SP a realizaci
FAK
210101358
S00JP00JZO60
71007792
20100012
Mateøská škola U Døevnice
01.06.2010
0,00
01.07.2010
2 500,00
2 500,00 CZK
-2 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 53 - zajištìní volební místno
FAK
210101359
S00JP00JZO1P
62182684
0210
Èeský zahrádkáøský svaz
04.06.2010
0,00
30.06.2010
9 000,00
9 000,00 CZK
-9 000,00
0,00
30.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 62 - zajištìní volební místno
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101360
S00JP00JZNJE
60747889
20100183
PETAS Petøík, s.r.o.
07.06.2010
0,00
21.06.2010
4 274,00 CZK
4 274,00
-4 274,00
21.06.2010
39 761,00 CZK
0,00
25.06.2010
PS PÈR 2010 - elektroinstalaèní práce ve volebních
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101361
S00JP00JZNIJ
60747889
20100181
PETAS Petøík, s.r.o.
07.06.2010
0,00
39 761,00
-39 761,00
21.06.2010
2 986,00 CZK
0,00
21.06.2010
havarijní oprava - osvìtlení v pùdních prostorách
FAK
210101362
S00JP00JZNK9
60747889
20100182
PETAS Petøík, s.r.o.
07.06.2010
0,00
2 986,00
-2 986,00
05.07.2010
47 370,00 CZK
0,00
21.06.2010
havarijní oprava elektrické èásti ohøívaèe vody TÚ
FAK
210101363
S00JP00JZOAG
15049248
1001493
GEOVAP, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
47 370,00
-47 370,00
10.06.2010
8 218,00 CZK
0,00
16.07.2010
technická podpora modulù CityWare za 05/2010 - OIS
FAK
210101364
S00JP00JZOHH
12433080
2010042
Hana Konvalinkova
05.06.2010
0,00
8 218,00
-8 218,00
08.07.2010
38 400,00 CZK
0,00
11.06.2010
výroba informaèních tabulí "Zákaz alkoholu"
FAK
210101365
S00JP00JZO4A
60734485
100156
S-projekt plus, a.s.
01.06.2010
0,00
0,00
38 400,00
-38 400,00
07.06.2010
6 655,00 CZK
01.07.2010
úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - hluková a emi
FAK
210101366
S00JP00JZO3F
63981432
130152
Nielsen Czech Republic
01.06.2010
0,00
6 655,00
-6 655,00
0,00
24.06.2010
Rámovací materiál pro výstavní potøeby (kluzák, ob
FAK
210101367
S00JP00JZOEW
15049248
1001508
GEOVAP, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
05.07.2010
9 785,52 CZK
9 785,52
-9 785,52
19.05.2010
52 667,12 CZK
0,00
01.07.2010
Zajištìní procesù správy dat. základny ÚAP a ÚP ob
FAK
210101368
S00JP00JZOK2
18828507
1004000128
REDA a.s.
01.06.2010
0,00
52 667,12
-52 667,12
11.06.2010
1 107,00 CZK
0,00
14.06.2010
drobné dárkové pøedmìty na reprezentaci mìsta od f
FAK
210101369
S00JP00JZO0U
25521322
11004439
LESKO-Velkoobchod nápojù,
04.06.2010
0,00
1 107,00
-1 107,00
0,00
10.06.2010
káva, min.vody,èaj - OP
FAK
210101370
S00JP00JZO2K
70268282
610002
Gahurová Miroslava
04.06.2010
0,00
04.07.2010
5 256,00 CZK
5 256,00
-5 256,00
18.06.2010
10 800,00 CZK
0,00
01.07.2010
výroba razítek pro vymáhací odd.- OP
FAK
210101371
S00JP00JZOLX
28497333
13802010
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
01.06.2010
0,00
10 800,00
-10 800,00
0,00
16.06.2010
právní služby za kvìtìn 2010 - AK Toman,Devátý
reakce na dopis obce Želechovice ve vìci obch.podí
FAK
210101372
S00JP00JZOJ7
40431100
201017
Ondra Svatoslav,Ing.
07.06.2010
0,00
21.06.2010
19 665,60
19 665,60 CZK
-19 665,60
0,00
22.06.2010
Nákup kanceláøských židlí pro OSV 4 ks:
- 1 ks - KS Pøíluky (židle k PC)
- 2 ks - ORHN - p. Køùmalová (kanc. 235), ing. Šaf
- 1 ks - OSPOD - p. Pokorná (kanc. 226)
FAK
210101373
S00JP00JZOZZ
42341213
201020
Martinec Pavel
01.06.2010
0,00
22.06.2010
64 896,00
64 896,00 CZK
-64 896,00
0,00
22.06.2010
oprava pochùzných lávek v prostoru pùdy radnice MM
FAK
210101374
S00JP00JZP1I
76115445
2010006
Jan Cimburek
01.06.2010
0,00
11.06.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
11.06.2010
5 000,00 CZK
0,00
15.06.2010
konzultaèní a poøadatelská èinnost pro akci "Svìto
FAK
210101375
S00JP00JZP2D
76099857
20103
Dagmara Èerná
01.06.2010
0,00
konzultaèní a poøadatelská èinnost pro akci "Svìto
5 000,00
-5 000,00
0,00
15.06.2010
FAK
210101376
S00JP00JZOY4
72474394
201004
Radim Vavruša
01.06.2010
0,00
01.07.2010
19 250,00 CZK
19 250,00
-19 250,00
08.07.2010
4 800,00 CZK
0,00
29.06.2010
mulèování pozemku Jižní Svahy - OŽPaZ
FAK
210101377
S00JP00JZOVJ
25342410
300000210
STAVOSVIT, a.s.
01.06.2010
0,00
4 800,00
-4 800,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 15 - zajištìní volební místno
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101378
S00JP00JZPA9
46310606
20100067
Roman Šenkyøík
08.06.2010
0,00
Samsung Ec
FAK
08.07.2010
7 740,00
7 740,00 CZK
-7 740,00
0,00
01.07.2010
- OKØ
210101379
S00JP00JZOWE
60711086
10090070
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
04.07.2010
936,00
936,00 CZK
-936,00
0,00
01.07.2010
vývoz košù za 05/2010 - OMZ
FAK
210101380
S00JP00JZOR3
27678679
010142
Richard Holotík s.r.o.
01.06.2010
0,00
01.07.2010
5 778,00
5 778,00 CZK
-5 778,00
0,00
29.06.2010
písek žlutý - OMZ
FAK
210101381
S00JP00JZOUO
46971114
27000019
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
07.06.2010
0,00
17.06.2010
3 180,00
3 180,00 CZK
-3 180,00
0,00
17.06.2010
samolepící štíky na smlouvy (5000 ks) - OSM
FAK
210101382
S00JP00JZPDU
25354671
608021785
ANAG, spol. s r. o.
08.06.2010
0,00
24.06.2010
1 374,00 CZK
1 374,00
-1 374,00
22.06.2010
282 614,00 CZK
0,00
22.06.2010
Publikace - Úètová osnova pro org. složky - OE(p.D
FAK
210101383
S00JP00JZPI5
42340454
210245
ERGO VH, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
282 614,00
-282 614,00
0,00
29.06.2010
staveb. práce - Dìtské høištì a sportovištì Zlín FAK
210101384
S00JP00JZPHA
49161041
2010042
Kratina Roman
01.06.2010 01.06.2010 01.07.2010
0,00
12 924,00
12 924,00 CZK
-12 924,00
0,00
29.06.2010
oprava døevìných hracích prvkù v jádrovém území St
FAK
210101385
seèení
- OMZ
FAK
210101386
S00JP00JZPGF
44117477
201013
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
04.06.2010
0,00
S00JP00JZPFK
29199573
201001
Roman Kratina s.r.o.
04.06.2010
0,00
30.06.2010
29 774,65
03.07.2010
166 882,00
29 774,65 CZK
-29 774,65
0,00
28.06.2010
166 882,00 CZK
-166 882,00
0,00
30.06.2010
seèení veøejných ploch a likvidace travní hmoty v
FAK
210101387
S00JP00JZPEP
29199573
201002
Roman Kratina s.r.o.
07.06.2010
06.07.2010
294 252,00 CZK
0,00
0,00
294 252,00
-294 252,00
30.06.2010
seèení veøejných ploch, likvidace travní hmoty - M
FAK
210101388
S00JP00JZPOB
46900918
140172
Pozemní stavitelství Zlín
01.06.2010
0,00
07.07.2010
100 000,00
100 000,00 CZK
-100 000,00
0,00
30.06.2010
oprava chodníku ul. Sluneèná 4548 - OD
FAK
210101389
S00JP00JZPP6
61405230
3810
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.06.2010
0,00
10.07.2010
15 000,00 CZK
15 000,00
-15 000,00
08.07.2010
2 500,00 CZK
0,00
30.06.2010
inž. èinnost pro zajištìní vydání povolení pro akc
FAK
210101390
S00JP00JZPSR
71007741
300003
Mateøská škola tø. Svobod
01.06.2010
0,00
2 500,00
-2 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 59 - zajištìní volební místnos
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101391
S00JP00JZPRW
71006958
300002
Mateøská škola Kudlov, Na
01.06.2010
0,00
08.07.2010
2 500,00 CZK
2 500,00
-2 500,00
16.06.2010
25 820,00 CZK
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 72 - zajištìní volební místnos
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101392
S00JP00JZQJT
70466688
82010
Béza Jan
01.06.2010
0,00
25 820,00
-25 820,00
0,00
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlín - OE
FAK
210101393
S00JP00JZQW0
44962185
109101122
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.06.2010
0,00
23.06.2010
15 636,00 CZK
15 636,00
-15 636,00
0,00
21.06.2010
provozní prohlídky, revize, opravy výtahù 5/2010 FAZ
210101394
S00JP00JZQXV
27365000
0355102
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
01.06.2010
22.06.2010
2 100,00 CZK
-2 100,00
210083
STIMOS - OKNA, s.r.o.
01.06.2010
01.07.2010
13 800,00 CZK
0,00
2. èást zálohy za tištìnou reklamu v Krajském lex
FAK
210101395
S00JP00JZQKO
26887631
0,00
13 800,00
-13 800,00
29.06.2010
"Výmìna oken, Mostní 4058" - zamìøení okenních otv
FAK
210101396
S00JP00JZQLJ
26887631
210074
STIMOS - OKNA, s.r.o.
01.06.2010
0,00
26.06.2010
98 640,00
98 640,00 CZK
-98 640,00
0,00
23.06.2010
výmìna oken v pøízemí objektu Padìlky 1367 - ORI
FAK
210101397
S00JP00JZQV5
18828507
1004000234
REDA a.s.
08.06.2010 08.06.2010 22.06.2010
0,00
20 462,50
20 462,50 CZK
-20 462,50
0,00
18.06.2010
zboží s logem mìsta pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
210101398
S00JP00JZQUA
60711086
10110050
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010 31.05.2010 15.06.2010
28 800,00 CZK
0,00
0,00
28 800,00
-28 800,00
14.06.2010
oprava plachet a døevìné konstrukce mìstských stán
FAK
210101399
S00JP00JZQBX
46992308
10000657
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.06.2010
0,00
07.07.2010
75 088,00 CZK
75 088,00
-75 088,00
07.07.2010
1 333,00 CZK
0,00
01.07.2010
výpoèetní technika (tiskárny, skener, monitory, PC
FAK
210101400
S00JP00JZQCS
46992308
10000658
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.06.2010
0,00
1 333,00
-1 333,00
0,00
01.07.2010
Spotøební materiál na opravy výpoèetní techniky FAK
210101401
S00JP00JZR6F
68121946
20100610001
Petr Ryšavý
10.06.2010
0,00
visací zámek FAB
FAK
210101402
20.06.2010
1 800,00 CZK
1 800,00
-1 800,00
10.07.2010
34 000,00 CZK
0,00
16.06.2010
- OKØ
S00JP00JZR14
72850647
1021001302
Kubík Dušan
07.06.2010
0,00
34 000,00
-34 000,00
0,00
07.07.2010
KMÈ Salaš, nákup 50 ks konferenèních židlí pro pot
odpovìdná osoba: O. Vykoukalová (tajemnice KMÈ); V
dle priorit KMÈ - priorita è. 5/2010
hrazeno z prostøedkù KMÈ Salaš
FAK
210101403
S00JP00JZR09
61404217
2010052
Jaroslav CHUDOBA
01.06.2010
0,00
22.06.2010
29 875,00 CZK
29 875,00
-29 875,00
18.06.2010
2 500,00 CZK
0,00
22.06.2010
za obèerstvení - raut dne 1.6.2010 u pøíležitosti
zodpovídá: p. Steinerová, OKP
FAK
210202349
S00JP00JZPUH
71006974
110013
Mateøská škola Dìtská 469
01.06.2010
0,00
2 500,00
-2 500,00
0,00
16.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 36 - zajištìní volební místno
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210202365
S00JP00JZQSK
65399447
201070051
Sjednocená organizace nev
04.06.2010
0,00
04.07.2010
4 500,00
4 500,00 CZK
-4 500,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 45 - zajištìní volební místno
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210202214
S00JP00JZIS4
00838926
20076
Základní umìlecká škola Z
01.06.2010
0,00
PS PÈR 2010, OVK è. 22, 25 - zajištìní volební mí
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
15.06.2010
4 992,00
4 992,00 CZK
-4 992,00
0,00
16.06.2010
FAK
210101407
S00JP00JZREB
60730153
1070689
DSZO, s.r.o.
07.06.2010
0,00
28.06.2010
5 880,00
5 880,00 CZK
-5 880,00
0,00
01.07.2010
Nákup 4 ks èasových kupónù MHD - pásmo AB, èasová
pro potøeby projektu "Výchovné pùsobení v rodinách
FAK
210101408
S00JP00JZRDG
45331081
3810030640
Sdružení obèanù EXODUS
10.06.2010
0,00
20.06.2010
5 826,29 CZK
5 826,29
-5 826,29
22.06.2010
19 000,00 CZK
0,00
17.06.2010
psací a kanceláøské potøeby - OS
FAK
210202296
S00JP00JZN4H
71905006
32010
Gogela Josef
02.06.2010
0,00
19 000,00
-19 000,00
16.06.2010
8 946,00 CZK
0,00
21.06.2010
odbìry smìsných vzorkù a mìøení množství odpad. vo
FAK
210101410
S00JP00JZRVY
62304381
4102211697
T.S.BOHEMIA a.s.
02.06.2010
0,00
Flash Disk
FAK
-8 946,00
22.06.2010
- OD
210101411
S00JP00JZSL5
60711086
10110056
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
odstranìní smìrových sloupù ul. Klabalská
FAK
8 946,00
0,00
210101412
S00JP00JZSM0
21.06.2010
8 557,20 CZK
8 557,20
-8 557,20
09.07.2010
264 180,00 CZK
0,00
17.06.2010
- OD
48476684
2010039
Ing.Jiøí Škrabal
01.06.2010
0,00
264 180,00
-264 180,00
0,00
30.06.2010
"Rekonstrukce MK ul. Brigádnická a Slatiny, Maleno
FAK
210101413
S00JP00JZSNV
61405230
3710
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.06.2010
0,00
10.07.2010
49 920,00
49 920,00 CZK
-49 920,00
0,00
02.07.2010
provedení dokumentace pro zadání stavby "Oprava pa
FAK
210101414
S00JP00JZSOQ
61405230
3510
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.06.2010
0,00
10.07.2010
49 920,00
49 920,00 CZK
-49 920,00
0,00
02.07.2010
provedení dokumentace pro stavbu "Oprava chodníku
FAK
210101415
S00JP00JZS4I
29219825
201004
Aktiv inženýring s.r.o.
09.06.2010
0,00
08.07.2010
16 300,00
16 300,00 CZK
-16 300,00
0,00
30.06.2010
inž. èinnost na akci "III. etapa Centrálního parku
FAK
210101416
S00JP00JZS3N
29219825
201001
Aktiv inženýring s.r.o.
08.06.2010
0,00
22.06.2010
850,00
850,00 CZK
-850,00
0,00
18.06.2010
inženýrská èinnost "Kudlov volnoèasový areál" - OM
FAK
210101417
S00JP00JZRWT
25836676
1192010
Longvet s.r.o.
07.06.2010
0,00
21.06.2010
6 454,00
6 454,00 CZK
-6 454,00
0,00
29.06.2010
náhr. díl - sedaèka s lanem - OMZ
FAK
210101418
S00JP00JZRZE
25579967
2010115
HELISEK stavební s.r.o.
01.06.2010
0,00
15.06.2010
4 545,00
4 545,00 CZK
-4 545,00
0,00
16.06.2010
kalové èerpadlo - OKØ
FAK
210101419
S00JP00JZRYJ
25579967
2010116
HELISEK stavební s.r.o.
01.06.2010
0,00
oprava èerpadla
FAK
210101420
15.06.2010
1 480,00 CZK
1 480,00
-1 480,00
09.07.2010
156 329,00 CZK
0,00
16.06.2010
- OKØ
S00JP00JZS02
63077639
8101035507
Wolters Kluwer ÈR, a.s.
01.06.2010
0,00
156 329,00
-156 329,00
0,00
01.07.2010
Technická podpora systému ASPI na r. 2010, vèetnì
FAK
210101421
S00JP00JZSFZ
26222183
201018
Kaninga s.r.o.
10.06.2010
0,00
10.07.2010
16 380,00 CZK
16 380,00
-16 380,00
23.06.2010
3 600,00 CZK
0,00
14.07.2010
autorský dozor pro akci Rekonstrukce stadionu mlád
FAK
210101422
S00JP00JZRU3
12296759
101952010
Kostka Lubomír, realitní
09.06.2010
0,00
3 600,00
-3 600,00
0,00
22.06.2010
zpracování znaleckého posudku - ocenìní nemovitost
FAK
210101423
S00JP00JZSPL
75252368
201006
Pavla Ostrèilíková
09.06.2010
0,00
09.07.2010
3 491,00 CZK
3 491,00
-3 491,00
23.06.2010
13 446,00 CZK
0,00
02.07.2010
granule pro psy - MP
FAK
210101424
S00JP00JZRT8
25321226
211779
Teplo Zlín, a.s.
01.06.2010
0,00
13 446,00
-13 446,00
17.06.2010
3 500,00 CZK
0,00
21.06.2010
tepelná energie za 05/2010 Kino Kvìten Malenovice
FAK
210101425
S00JP00JZSQG
25543369
410274
Foto CZ s.r.o.
07.06.2010
0,00
3 500,00
-3 500,00
0,00
17.06.2010
Fomei SLS - DL1000 - pøídavné svìtlo - Alternativa
FAK
210101426
S00JP00JZSVR
13088122
2010030
Janèík Bøetislav
08.06.2010
0,00
22.06.2010
8 000,00
8 000,00 CZK
-8 000,00
0,00
18.06.2010
Pøeprava èlenù ZKS - Klub Kostelec - 08. 06. 2010
FAK
210101427
S00JP00JZSUW
46345558
2010541
Smalt s.r.o.
11.06.2010
0,00
25.06.2010
1 290,00
1 290,00 CZK
-1 290,00
0,00
23.06.2010
Výroba smaltované tabule - oznaèení ZKS - Klub Pøí
FAK
210101428
S00JP00JZST1
60710098
2107100591
DOMOSA Zlín, s.r.o.
09.06.2010 09.06.2010 23.06.2010
0,00
4 174,00
4 174,00 CZK
-4 174,00
0,00
21.06.2010
Nákup èistících a úklidových prostøedkù v 06/2010
- Jídelnu pro dùchodce - skladová evidence - pøíje
- Støedisko pro seniory a obèany se zdravotním pos
FAK
210101429
S00JP00JZSIK
25321226
100127
Teplo Zlín, a.s.
01.06.2010
0,00
PS PÈR 2010, OVK è. 32 - zajištìní volební místno
07.07.2010
6 480,00
6 480,00 CZK
-6 480,00
0,00
01.07.2010
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101430
S00JP00JZSGU
71008098
300027
Základní škola, Døevnická
01.06.2010
0,00
02.07.2010
5 000,00 CZK
5 000,00
-5 000,00
19.06.2010
12 000,00 CZK
0,00
29.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 9, 10 - zajištìní volební mís
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101431
S00JP00JZSE4
65822374
110125
Nadace Tomáše Bati
01.06.2010
0,00
12 000,00
-12 000,00
08.07.2010
3 000,00 CZK
0,00
24.06.2010
pronájem prostor vily T. Bati pro pøijetí hostù 50
Zodpovídá: p. Steinerová, OKP
FAK
210101432
S00JP00JZSBJ
48472042
20100027
IZAP - Sdružení pro integ
01.06.2010
0,00
3 000,00
-3 000,00
0,00
01.07.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 8 - zajištìní volební místno
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101433
S00JP00JZS73
25336410
12010
Základní umìlecká škola
01.06.2010
0,00
30.06.2010
2 500,00
2 500,00 CZK
-2 500,00
0,00
22.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 50 - zajištìní volební místno
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101434
S00JP00JZT1Q
26964503
442010
DKR-instal s.r.o.
10.06.2010
0,00
24.06.2010
3 500,00
3 500,00 CZK
-3 500,00
0,00
22.06.2010
instalatérské práce v objektu 16.ZŠ, Okružní, Zlín
FAK
210101435
S00JP00JZT2L
46971734
14010
IZOPO spol. s r.o.
09.06.2010
0,00
23.06.2010
4 868,00
4 868,00 CZK
-4 868,00
0,00
21.06.2010
oprava poškozené povlakové krytiny støechy objektu
FAK
210101436
S00JP00JZT3G
25322478
3013118
AVONET, s.r.o.
01.06.2010
0,00
12.06.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
15.06.2010
Internet Home Fl za 05/2010 - OŠZMaTV
FAK
210101437
S00JP00JZTNO
25344650
300117
Glass Atelier Morava , s.
09.06.2010
0,00
24.06.2010
99 420,00 CZK
99 420,00
-99 420,00
02.07.2010
8 000,00 CZK
0,00
22.06.2010
skláøské výroby dle dodacího listu k repre úèelùm
FAK
210101438
S00JP00JZT7W
46307478
032010
SK RYTMIK ZLÍN
01.06.2010
0,00
PS PÈR 2010, OVK è. 48 - zajištìní volební místno
8 000,00
-8 000,00
0,00
30.06.2010
pronájem volební místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101439
S00JP00JZTK3
25587277
1110202676
Sanitární služby a techni
07.06.2010
0,00
10.07.2010
4 080,00 CZK
4 080,00
-4 080,00
21.06.2010
70 000,00 CZK
0,00
01.07.2010
KMÈ Prštné, pronájem 2 ks mobilního WC v termínu o
na konání dìtského dne 6.6.2010
dle priority è. 9/2010
FAK
210101440
S00JP00JZTOJ
45309655
14100320
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
07.06.2010
0,00
70 000,00
-70 000,00
20.06.2010
4 091,50 CZK
0,00
17.06.2010
využití služeb systému "Memphis" za 05/2010 - MP
FAK
210101441
S00JP00JZT56
12732508
210018
Blažej Stella
04.06.2010
0,00
døeviny
FAK
4 091,50
-4 091,50
0,00
22.06.2010
- OŽPaZ
210101442
S00JP00JZT61
75696509
210599
Vláèilík Lubor
04.06.2010
0,00
14.06.2010
5 250,00 CZK
5 250,00
-5 250,00
24.06.2010
28 006,10 CZK
0,00
22.06.2010
výrobky studené kuchynì - OŽPaZ
FAK
210101443
S00JP00JZTFS
60711086
10150147
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
28 006,10
-28 006,10
30.06.2010
3 840,00 CZK
0,00
28.06.2010
služby a práce na mìstských objektech za 05/2010 FAK
210101444
S00JP00JZTEX
60711086
10130085
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
3 840,00
-3 840,00
30.06.2010
131 751,24 CZK
0,00
29.06.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 05/2010 - OD
FAK
210101445
S00JP00JZTD2
60711086
10130084
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
131 751,24
-131 751,24
0,00
29.06.2010
údržba a provoz VO za 05/2010 - OD
FAK
210101446
S00JP00JZTC7
60711086
10130081
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
14.06.2010
2 057 636,16
2 057 636,16 CZK
-2 057 636,16
0,00
18.06.2010
provoz VO za 05/2010 - OD
FAK
210101447
S00JP00JZTBC
60711086
10090068
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
14.06.2010
2 013 804,00
2 013 804,00 CZK
-2 013 804,00
0,00
18.06.2010
èištìní mìsta za 05/2010 - OD
FAK
210101448
S00JP00JZTAH
60711086
10130083
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
14.06.2010
369 619,20
369 619,20 CZK
-369 619,20
0,00
18.06.2010
údržba a provoz svìtelných køižovatek - OD
FAK
210101449
S00JP00JZT9M
60711086
10130082
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
14.06.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
18.06.2010
nemìøené odbìry za 05/2010 - OD
FAK
210101450
S00JP00JZTWF
25318187
1003107
Wimers Zlín v.o.s.
11.06.2010
0,00
21.06.2010
4 254,00 CZK
4 254,00
-4 254,00
28.06.2010
30 000,00 CZK
0,00
21.06.2010
barvy, štìtce - OŠZMaTV
FAK
210101451
S00JP00JZTXA
71459367
2931810
Harár Igor
14.06.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
24.06.2010
vypracování znaleckých posudkù - OŠZMaTV
FAK
210101452
S00JP00JZTZ0
67600662
032010
Všeteèková Alena
01.06.2010
0,00
30.06.2010
50 000,00
50 000,00 CZK
-50 000,00
0,00
28.06.2010
regenerace Mìstské památkové zóny Zlín - ÚHA
FAK
210101453
S00JP00JZU1J
25354671
608021882
ANAG, spol. s r. o.
10.06.2010
0,00
24.06.2010
278,00
278,00 CZK
-278,00
0,00
17.06.2010
1 ks publikace "FKSP a sociální fond" - FKSP
FAK
210101454
S00JP00JZTJ8
46902481
110261
AIP spol. s r.o.
09.06.2010
0,00
24.07.2010
960,00
960,00 CZK
-960,00
0,00
16.06.2010
výroba pamìtní desky vèetnì montáže ZŠ, Nová cesta
FAK
210101455
S00JP00JZTID
46902481
110260
AIP spol. s r.o.
09.06.2010
0,00
24.07.2010
960,00
960,00 CZK
-960,00
0,00
16.06.2010
výroba pamìtní desky vèetnì montáže ZŠ tø. Svobody
FAK
210101456
S00JP00JZXVS
2010001
Gabrhel Pavel
01.06.2010
0,00
10.06.2010
20 000,00 CZK
20 000,00
-20 000,00
28.06.2010
9 606,00 CZK
0,00
17.06.2010
restaurátorské práce na soše Sv. Floriána v Maleno
FAK
210101457
S00JP00JZY7X
60710098
2107100608
DOMOSA Zlín, s.r.o.
14.06.2010
0,00
9 606,00
-9 606,00
07.07.2010
17 629,00 CZK
0,00
24.06.2010
hygienické prostøedky - sklad ÈP Zarámí 4421 - OVS
FAK
210101458
S00JP00JZYHJ
49161041
2010045
Kratina Roman
07.06.2010
0,00
17 629,00
-17 629,00
0,00
01.07.2010
nátìr døevìného hradiska v Kozlovì žlebu - OMZ
FAK
210101459
S00JP00JZYNP
26227061
2100791
BCServis CZ s.r.o.
08.06.2010
0,00
10.07.2010
31 207,00
31 207,00 CZK
-31 207,00
0,00
01.07.2010
náhradní díly, svìrák, pracovní pomùcky - OMZ
FAK
210101460
S00JP00JZYJ9
47906413
1010110651
AUTOKOM, spol. s r.o.
14.06.2010
0,00
oprava vozidla ZLA 14-16
FAK
210101461
14.07.2010
31 518,00 CZK
31 518,00
-31 518,00
20.06.2010
2 983,00 CZK
0,00
12.07.2010
- OKØ
S00JP00JZYFT
60747889
20100193
PETAS Petøík, s.r.o.
10.06.2010
0,00
2 983,00
-2 983,00
0,00
22.06.2010
havarijní oprava vzduchotechniky - Zámek, Soudní u
FAK
210101462
S00JP00JZYEY
60747889
20100192
PETAS Petøík, s.r.o.
10.06.2010
0,00
20.06.2010
7 999,00 CZK
7 999,00
-7 999,00
20.06.2010
24 991,00 CZK
0,00
22.06.2010
oprava plynového topidla ohøívaèe a sporáku v obje
FAK
210101463
S00JP00JZYGO
60747889
20100198
PETAS Petøík, s.r.o.
10.06.2010
0,00
24 991,00
-24 991,00
28.06.2010
2 357,00 CZK
0,00
22.06.2010
havarijní oprava vodovodu a vodovodní baterie na
FAK
210101464
S00JP00JZYWG
26824043
7102704
Most pomoci s.r.o.
14.06.2010
0,00
pracovní odìvy a brýle
FAK
210101465
2 357,00
-2 357,00
02.07.2010
10 460,00 CZK
0,00
24.06.2010
- OMZ
S00JP00JZYY6
29211409
100002
Jan Andrýsek - Zahrady sp
02.06.2010
0,00
10 460,00
-10 460,00
0,00
02.07.2010
kácení havarijního stromu ve Štípì - OMZ
FAK
210101466
S00JP00JZYZ1
29211409
100001
Jan Andrýsek - Zahrady sp
01.06.2010
0,00
01.07.2010
142 910,00
142 910,00 CZK
-142 910,00
0,00
29.06.2010
seèení celkù 3, 5, 7 - OMZ
FAK
210202404
S00JP00JZT8R
27673286
200005510
Filharmonie Bohuslava Mar
01.06.2010
0,00
20.06.2010
45 040,00
45 040,00 CZK
-45 040,00
0,00
17.06.2010
pøedplatné na koncertní sezonu 2010/2011 pro zamìs
FAK
210101468
S00JP00JZZ0P
46992308
10000624
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
04.06.2010
0,00
04.07.2010
98 792,00 CZK
98 792,00
-98 792,00
25.06.2010
5 550,00 CZK
0,00
02.07.2010
výpoèetní technika nový serer DC - MP
FAK
210101469
S00JP00JZZ6V
70234884
10111
Vladislava Vanèurová
11.06.2010
0,00
5 550,00
-5 550,00
0,00
25.06.2010
Ovìøovací knihy dle pøedbìžné dohody a zaslaných v
FAK
210101470
S00JP00JZZKX
13692747
10200432
WASTEX spol.s.r.o.
10.06.2010
0,00
29.06.2010
5 941,00
5 941,00 CZK
-5 941,00
0,00
01.07.2010
kanceláøské potøeby, spotøební materiál, razítko,
FAK
210101471
S00JP00JZZRY
60318767
1017
FIN-PARTNER,audit-danì-po
03.06.2010
0,00
úèetní poradenství dne 3.6.2010
FAK
210101472
10.07.2010
7 200,00 CZK
7 200,00
-7 200,00
08.07.2010
75 600,00 CZK
0,00
01.07.2010
- OE
S00JP00JZZC1
18753051
210032
Piluša Jiøí - REmanax
08.06.2010
0,00
75 600,00
-75 600,00
29.06.2010
5 400,00 CZK
0,00
01.07.2010
oprava malby fasády na budovì SMZ Zámek, ul. Soudn
FAK
210101473
S00JP00JZZLS
00030970
102641
Integra, výrobní družstvo
15.06.2010
0,00
5 400,00
-5 400,00
0,00
25.06.2010
DDHM pracovní židle Calypso 2 ks, údržba L.Váchy,
FAK
210101474
S00JP00JZZMN
26238616
1000045
RIS-MONT s.r.o.
06.06.2010
0,00
16.07.2010
75 870,00
75 870,00 CZK
-75 870,00
0,00
14.07.2010
Proèištìní a oprava kanalizace - ul. Nerudova, U S
FAK
210101475
S00JP00JZZB6
60711086
10110055
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
17.06.2010
1 311 305,70
1 311 305,70 CZK
-1 311 305,70
0,00
24.06.2010
oprava vpustí a výtlukù za 05/2010 - OD
FAK
210101476
S00JP00JZZAB
60711086
10110051
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
15.06.2010
59 930,40
59 930,40 CZK
-59 930,40
0,00
24.06.2010
oprava chodníku - tø. Svobody - OD
FAK
210101477
S00JP00JZZ9G
60711086
10110052
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
15.06.2010
26 409,60
26 409,60 CZK
-26 409,60
0,00
28.06.2010
oprava chodníku v ul. Tyršova v Malenovicích - OD
FAK
210101478
S00JP00JZZ8L
60711086
10110053
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
16.06.2010
147 818,40
147 818,40 CZK
-147 818,40
0,00
24.06.2010
oprava havarijního stavu komunikace Štákovy Paseky
FAK
210101479
S00JP00JZZ7Q
60711086
10110054
Technické služby Zlín,s.r
01.06.2010
0,00
16.06.2010
382 325,52
382 325,52 CZK
-382 325,52
0,00
24.06.2010
oprava chodníkù za 05/2010 - OD
FAK
210101480
S00JP00JZZX4
67023312
201078
Ivanka REDKOVÁ-aqua natur
15.06.2010
0,00
29.06.2010
900,00
900,00 CZK
-900,00
0,00
25.06.2010
sanitace výdejníku vody - MP
FAK
210101481
S00JP00K001J
46345191
08110
STaDO s.r.o.
15.06.2010
0,00
25.06.2010
5 930,40
5 930,40 CZK
-5 930,40
0,00
22.06.2010
oprava støechy a drobné opravy v rekreaèních chatá
FAK
210101482
S00JP00K00J1
46345191
08010
STaDO s.r.o.
15.06.2010
0,00
25.06.2010
576,00
576,00 CZK
-576,00
0,00
22.06.2010
likvidace a odvoz vyøazeného nábytku z rek. chaty
FAK
210101483
S00JP00K00B5
00094838
2104047
Mìstské divadlo Zlín , pø
16.06.2010
0,00
30.06.2010
17 400,00
17 400,00 CZK
-17 400,00
0,00
24.06.2010
kuponové pøedplatné na sezonu 2010/2011 pro zamìst
FAK
210101484
S00JP00K00AA
00094838
2104048
Mìstské divadlo Zlín , pø
16.06.2010
0,00
30.06.2010
55 530,00 CZK
55 530,00
-55 530,00
28.06.2010
2 767,00 CZK
0,00
24.06.2010
67 ks pøedplatenek pro zamìstnance SMZ na sezonu 2
FAK
210101485
S00JP00K007P
15044572
20100885
EMBA , spol. s r. o.
14.06.2010
0,00
2 767,00
-2 767,00
0,00
24.06.2010
archivní krabice 50 ks, úložný box 10 ks - OS
FAK
210101486
S00JP00K0039
49968505
10236
BOSCH SERVIS CENTRUM, spo
01.06.2010
0,00
29.06.2010
404,00
404,00 CZK
-404,00
0,00
23.06.2010
oprava kávovaru Bosh TCA4101 - OK
FAK
210101487
S00JP00K00EQ
40394913
2100952
Dubšík Lubor
16.06.2010
0,00
30.06.2010
10 680,00 CZK
10 680,00
-10 680,00
24.06.2010
9 230,00 CZK
0,00
29.06.2010
montáž podia - instalace plachty na konstrukci mob
FAK
210101488
S00JP00K006U
25318403
11000289
RM GAS s.r.o.
10.06.2010
0,00
9 230,00
-9 230,00
0,00
22.06.2010
služby v objektu rekr. støediska Skleníky Spytihnì
FAK
210101489
S00JP00K00HB
44003978
1004355
TRIODON, spol. s r.o.
16.06.2010
0,00
30.06.2010
1 346,00 CZK
1 346,00
-1 346,00
10.07.2010
19 980,00 CZK
0,00
29.06.2010
ochranné odìvy do deštì - MP
FAK
210101490
S00JP00K00FL
76532232
062010
Vladyka Zdenìk
10.06.2010
0,00
19 980,00
-19 980,00
0,00
02.07.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Zlín-Kost
FAK
210101491
S00JP00K00GG
76532232
052010
Vladyka Zdenìk
10.06.2010
0,00
10.07.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
28.06.2010
4 920,00 CZK
0,00
20.07.2010
zpracování technické pomoci k akci "Oprava zastá
FAK
210101492
S00JP00K002E
12217581
382010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
14.06.2010
0,00
4 920,00
-4 920,00
0,00
25.06.2010
odtah vrakù vozidel - OD
FAK
210101493
S00JP00K00LR
63474026
10070497
PNEU PLUS s.r.o.
16.06.2010
0,00
30.06.2010
268,00
268,00 CZK
-268,00
0,00
25.06.2010
oprava pneu - OMZ
FAK
210202409
S00JP00JZTMT
47903783
2010701003
GORDIC spol. s r.o.
10.06.2010
0,00
10.07.2010
8 160,00
8 160,00 CZK
-8 160,00
0,00
01.07.2010
GINIS - re-instalace sí•ová server - OIS
FAK
210101495
S00JP00K00NH
47903783
2010701024
GORDIC spol. s r.o.
17.06.2010
0,00
16.07.2010
2 400,00
2 400,00 CZK
-2 400,00
0,00
14.07.2010
Školení ke spisové službì v informaèním systému GI
FAK
210101496
S00JP00K015S
42340802
10029
KKS, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
27.06.2010
3 342 437,00
3 342 437,00 CZK
-3 342 437,00
0,00
25.06.2010
stavební práce na akci "Opìrná zeï - ul. Hradská"
FAK
210101497
S00JP00K00X3
12435988
2010166
Štìtkáø Aleš
15.06.2010
0,00
15.07.2010
4 830,00
4 830,00 CZK
-4 830,00
0,00
16.07.2010
servis vozidla SUZUKI SX4 SPZ 3Z7 60-15 inv. è. 18
FAK
210101498
S00JP00K00SS
46992308
10000660
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.06.2010
0,00
07.07.2010
204 961,00
204 961,00 CZK
-204 961,00
0,00
01.07.2010
zajištìní správy ICT za 05/2010 - OIS
FAK
210101499
S00JP00K00YY
47901519
2100511
Pohøebnictví Zlín, spol.
10.06.2010
0,00
15.07.2010
7 000,00
7 000,00 CZK
-7 000,00
0,00
22.06.2010
Kremace p. Petra Horáka, poslednì trvale bytem Zlí
FAK
210101500
S00JP00K011C
28320123
100101545
Distribuce FB, s.r.o.
16.06.2010 16.06.2010 30.06.2010
0,00
3 863,00 CZK
3 863,00
-3 863,00
14.07.2010
27 695,00 CZK
0,00
25.06.2010
mapy pro prodej v MITS - OCRVaVV
FAK
210101501
S00JP00K0127
61858200
121001941
Èeská Unigrafie, a.s.
11.06.2010
0,00
27 695,00
-27 695,00
14.07.2010
6 457,50 CZK
0,00
12.07.2010
tisk a doprava brožury "Ve stopách Zlínské archite
FAK
210101502
S00JP00K01EJ
75800128
1000038
Janský Pavel
14.06.2010
0,00
6 457,50
-6 457,50
15.07.2010
57 636,00 CZK
0,00
14.07.2010
oprava Toyoty - OMZ
FAK
210101503
S00JP00K01FE
18754244
2010231
Leopold Janský
15.06.2010
0,00
57 636,00
-57 636,00
14.07.2010
6 603,00 CZK
0,00
15.07.2010
náhradní díly, oleje, pracovní rukavice - OMZ
FAK
210101504
S00JP00K01G9
18754244
2010225
Leopold Janský
01.06.2010
0,00
6 603,00
-6 603,00
0,00
14.07.2010
celková oprava pøevodovky a oprava køovinoøezu FAK
210101505
S00JP00K00ZT
15255999
1010
Bartošík Stanislav
01.06.2010
0,00
29.06.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
24.06.2010
periodická kontrola spalinových cest dle PZ, SVÈ K
FAK
210101506
S00JP00K010H
71007792
20100014
Mateøská škola U Døevnice
01.06.2010
0,00
21.06.2010
7 500,00 CZK
7 500,00
-7 500,00
17.07.2010
24 229,70 CZK
0,00
22.06.2010
nájemné za I. pol. 2010 - OŠZMaTV
FAK
210101507
S00JP00K018D
48117820
1102010245
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
15.06.2010
0,00
24 229,70
-24 229,70
0,00
14.07.2010
generální oprava stroje Aficio 2020D Ricoh - OŠZMa
FAK
210101508
S00JP00K01W1
42340802
10031
KKS, spol. s r.o.
01.06.2010
0,00
30.06.2010
875 354,00
875 354,00 CZK
-875 354,00
0,00
30.06.2010
stavební práce na akci "Rekonstrukce kanalizace FAK
210101509
S00JP00K01V6
68121385
92010
Šubík Radoslav
01.06.2010
0,00
30.06.2010
9 000,00
9 000,00 CZK
-9 000,00
0,00
29.06.2010
technický dozor investora v rámci stavby "Rekonstr
FAK
210101510
S00JP00K01UB
68121385
82010
Šubík Radoslav
01.06.2010
0,00
30.06.2010
20 884,00
20 884,00 CZK
-20 884,00
0,00
28.06.2010
technický dozor investroa v rámci stavby "Opìrná s
FAK
210101511
S00JP00K01TG
68121385
102010
Šubík Radoslav
01.06.2010
0,00
15.07.2010
18 900,00
18 900,00 CZK
-18 900,00
0,00
12.07.2010
technický dozor investora na stavbì "Kanalizace a
FAK
210101512
S00JP00K01SL
42340802
10039
KKS, spol. s r.o.
17.06.2010
0,00
17.07.2010
2 297 558,00
2 297 558,00 CZK
-2 297 558,00
0,00
16.07.2010
stavební práce na akci "Parkovištì ul. Hradská" VYZ
210101513
S00JP00K01XW
26720302
3930210073
RETAIL FORMATION s.r.o.
01.06.2010
92010
David Dosoudil
01.06.2010
09.06.2010
1 620,00 CZK
06.07.2010
15 000,00 CZK
0,00
vyúètování úèastnického poplatku KBM 2010 - OPaV
FAK
210101514
S00JP00JZ1ED
75699869
0,00
15 000,00
-15 000,00
0,00
01.07.2010
kácení strojù kolem areálu Útulku pro zvíøata v no
FAK
210101515
S00JP00JZ1BS
64574296
30011864
ITTEC, s.r.o.
09.06.2010
0,00
29.06.2010
12 662,00 CZK
12 662,00
-12 662,00
30.06.2010
1 080,00 CZK
0,00
01.07.2010
poloosa - ND - OMZ
FAK
210101516
S00JP00JZ13W
74529951
110005
Ing.Aleš Sobieský
01.06.2010
0,00
1 080,00
-1 080,00
16.07.2010
10 000,00 CZK
0,00
29.06.2010
Internet Standard duben - èerven 2010 - OŠZMaTV
FAK
210101517
S00JP00JZ192
76532445
2010012
Majíèek Jaroslav
18.06.2010
0,00
10 000,00
-10 000,00
29.06.2010
7 500,00 CZK
0,00
20.07.2010
technická pomoc pøi pøípravì stavby "Vybudování pø
FAK
210101518
S00JP00JZ187
74836277
201002
Vavøík Vlastimil
01.06.2010
0,00
7 500,00
-7 500,00
01.07.2010
69 580,00 CZK
0,00
22.07.2010
geodetické práce-zamìøení na projekt opravy mostu
FAK
210101519
S00JP00JZ17C
46286225
2010001
Jiøí Šilhavík a spol.
07.06.2010
0,00
69 580,00
-69 580,00
0,00
29.06.2010
technická pomoc investora na akci "Zlín - køižovat
FAK
210101520
S00JP00JZ1HY
26966034
11002640
V-NET s.r.o.
18.06.2010
0,00
kalibrace detektoru FC Series
FAK
210101521
02.07.2010
840,00
840,00 CZK
-840,00
0,00
02.07.2010
- MP
S00JP00JZ1G3
26932962
100100620
ESTELAR s.r.o.
01.06.2010
0,00
Hotline 2010, servisní podpora systému ACS-line
28.06.2010
2 376,00
2 376,00 CZK
-2 376,00
0,00
29.06.2010
FAK
210101522
S00JP00JZ1F8
64949681
5400776147
T-Mobile Czech Republic,
17.06.2010
0,00
mobil HTC HD2 vè. pøíslušenství
FAK
210101523
01.07.2010
3,00
3,00 CZK
-3,00
0,00
29.06.2010
- MP
S00JP00JZ1IT
12435406
201006
Rudolf Baïura - Barus
06.06.2010
0,00
22.06.2010
49 259,00
49 259,00 CZK
-49 259,00
0,00
22.06.2010
proèištìní a oprava místní kanalizace ve Zlínì-Jar
FAK
210101524
S00JP00JZ1JO
12435406
201005
Rudolf Baïura - Barus
02.06.2010
0,00
22.06.2010
10 189,00
10 189,00 CZK
-10 189,00
0,00
22.06.2010
oprava propadlé kanalizace na Podvesné XIV - ORIA
FAK
210101525
S00JP00JZ1M9
25334395
2010016
LADDSTAV s.r.o.
21.06.2010
0,00
30.06.2010
46 686,00 CZK
46 686,00
-46 686,00
01.07.2010
2 460,00 CZK
0,00
30.06.2010
stavební práce na stavbì MŠ Na vyhlídce 1016
FAK
210101526
S00JP00JZ1YL
12217581
402010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
17.06.2010
0,00
2 460,00
-2 460,00
0,00
29.06.2010
odtah vraku - OD
FAK
210101527
S00JP00JZ275
60736437
201090219
HART PRESS, s.r.o.
21.06.2010
0,00
05.07.2010
5 281,00 CZK
5 281,00
-5 281,00
16.07.2010
13 680,00 CZK
0,00
07.07.2010
žádanky na léèivé pøípravky - OŠZMaTV
FAK
210101528
S00JP00JZ23P
25593625
4810100576
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
16.06.2010
0,00
13 680,00
-13 680,00
0,00
14.07.2010
dodávka štìrku pod hrací prvky - OMZ
FAK
210101529
S00JP00JZ21Z
46286225
2010002
Jiøí Šilhavík a spol.
07.06.2010
0,00
06.07.2010
39 225,00 CZK
39 225,00
-39 225,00
02.07.2010
4 500,00 CZK
0,00
30.06.2010
inž. èinnost na akci "Dìtské høištì a sportovištì
FAK
210101530
S00JP00JZ22U
46307745
108030
Základní škola Zlín, Okru
01.06.2010
0,00
4 500,00
-4 500,00
0,00
29.06.2010
PS PÈR 2010, OVK è. 33, 34, 35 - zajištìní volebn
úklid a služby spojené s pøípravou vol. místnosti
odpovìdná osoba: J. Muroò
FAK
210101531
S00JP00JZ2DB
25558447
10089
VRLA s. r.o.
10.07.2010
0,00
18.07.2010
3 300,00 CZK
3 300,00
-3 300,00
05.07.2010
29 916,00 CZK
0,00
16.07.2010
školení øidièù referentských vozidel - MP
FAK
210101532
S00JP00JZ2GW
60710098
2107100625
DOMOSA Zlín, s.r.o.
21.06.2010
0,00
29 916,00
-29 916,00
0,00
30.06.2010
èistící a toaletní prostøedky - sklad ÈP L.Váchy
FAK
210101533
S00JP00JZ2F1
26283221
2010041
SKAVO spol. s.r.o.
17.06.2010
17.07.2010
209 628,30 CZK
0,00
0,00
209 628,30
-209 628,30
22.07.2010
zøízení míst pro pøecházení na stáv. chodnících FAK
210101534
S00JP00JZ2E6
60990147
201023
Hrbáè Miroslav
16.06.2010
0,00
16.07.2010
15 000,00
15 000,00 CZK
-15 000,00
0,00
16.07.2010
geodetické práce na zamìøení lokality pro lávku v
FAK
210101535
S00JP00JZ2RD
75670291
11
Ambros Antoní
18.06.2010
0,00
02.07.2010
15 300,00
15 300,00 CZK
-15 300,00
0,00
29.06.2010
oøech suchých vìtví - OMZ
FAK
210101536
S00JP00JZ2QI
65831811
0212010
Radovan Kuèera
18.06.2010
0,00
29.06.2010
16 320,00
16 320,00 CZK
-16 320,00
0,00
29.06.2010
oøez stromu - OMZ
FAK
210101537
S00JP00JZ2PN
75670291
10
Ambros Antoní
18.06.2010
0,00
02.07.2010
11 310,00
11 310,00 CZK
-11 310,00
0,00
02.07.2010
oøez suchých vìtví pomocí stromolezecké techniky FAK
210101538
S00JP00JZ2S8
12436348
3210031
Jan Miserovský
15.06.2010
0,00
15.07.2010
20 508,00 CZK
20 508,00
-20 508,00
21.07.2010
9 360,00 CZK
0,00
14.07.2010
výsadba truhlíkù - OMZ
FAK
210101539
S00JP00JZ2T3
25593625
4810100595
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
18.06.2010
0,00
9 360,00
-9 360,00
26.06.2010
25 820,00 CZK
0,00
19.07.2010
dodávka pískù na høištì - OMZ
FAK
210101540
S00JP00JZ2KC
18812848
282010
Radek Košatka STROM
01.06.2010
0,00
25 820,00
-25 820,00
0,00
25.06.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
FAK
210101541
S00JP00JZ31S
40620123
10008
Jiøí Zavázal - EKOVIA
23.06.2010
0,00
23.07.2010
80 370,00
80 370,00 CZK
-80 370,00
0,00
22.07.2010
mìøení imisí - OŽPaZ
FAK
210101542
S00JP00JZ2Z9
63481901
10810072
VARS Brno a.s.
22.06.2010
0,00
07.07.2010
18 000,00
18 000,00 CZK
-18 000,00
0,00
30.06.2010
úpravy programu Evidence èísel jednacích - OIS
FAK
210101543
S00JP00JZ3MV
27770338
2010060
Kariérový a personální se
17.06.2010
0,00
30.06.2010
12 000,00 CZK
12 000,00
-12 000,00
08.07.2010
1 987,00 CZK
0,00
28.06.2010
Outdorové aktivity zamìøené na teambuilding (tvor
FAK
210101544
S00JP00JZ3HK
71009396
3105111116
Zdravotní ústav
17.06.2010
0,00
1 987,00
-1 987,00
0,00
30.06.2010
kontrolní odbìr vody - OŽPaZ
FAK
210101545
S00JP00JZ3NQ
29199573
201003
Roman Kratina s.r.o.
01.06.2010
29.07.2010
6 000,00 CZK
0,00
0,00
6 000,00
-6 000,00
27.07.2010
seèení veøejných ploch vèetnì likvidace travní hmo
FAK
210101546
S00JP00JZ42G
49161041
2010049
Kratina Roman
23.06.2010
0,00
23.07.2010
9 537,00 CZK
9 537,00
-9 537,00
23.07.2010
64 248,00 CZK
0,00
22.07.2010
seèení a likvidace trávy - OMZ
FAK
210101547
S00JP00JZ43B
49976311
10029
DIPS Zlín, spol. s r.o.
23.06.2010
0,00
oprava dìtských høišt ve Zlínì
FAK
210101548
64 248,00
-64 248,00
0,00
22.07.2010
- OMZ
S00JP00JZ446
46975764
1010051
TENNIS Zlín, a.s.
15.06.2010
0,00
15.07.2010
132 649,00
132 649,00 CZK
-132 649,00
0,00
14.07.2010
demontáž a montáž fitness prvkù na dìt. høišti
FAK
210101549
S00JP00JZ46W
63474026
10070514
PNEU PLUS s.r.o.
23.06.2010
0,00
oprava pneu
FAK
07.07.2010
186,00
186,00 CZK
-186,00
0,00
02.07.2010
- OMZ
210101550
S00JP00JZ4P9
25578570
2010052
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
22.06.2010
0,00
06.07.2010
5 090,00 CZK
5 090,00
-5 090,00
21.07.2010
10 080,00 CZK
0,00
01.07.2010
pracovní odìvy , obuv - OMZ
FAK
210101551
S00JP00JZ3Z2
25558447
10090
VRLA s. r.o.
11.06.2010
0,00
10 080,00
-10 080,00
0,00
19.07.2010
školení øidièù - OKØ
FAK
210101552
S00JP00JZ40Q
25558447
10091
VRLA s. r.o.
11.06.2010
0,00
21.07.2010
42 336,00
42 336,00 CZK
-42 336,00
0,00
19.07.2010
školení øidièù - OKØ
FAK
210101553
S00JP00JZ4C2
48476684
2010041
Ing.Jiøí Škrabal
24.06.2010
0,00
15.07.2010
60 000,00
60 000,00 CZK
-60 000,00
0,00
20.07.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Chodník o
FAK
210101554
S00JP00JZ4B7
76532232
072010
Vladyka Zdenìk
01.06.2010
0,00
10.07.2010
20 000,00
20 000,00 CZK
-20 000,00
0,00
20.07.2010
zpracování technické pomoci na akci "Oprava vjezdu
FAK
210101555
S00JP00JZ4AC
61405230
3610
Ing.Ladislav Alster - Pro
01.06.2010
0,00
10.07.2010
30 000,00
30 000,00 CZK
-30 000,00
0,00
20.07.2010
vyhotovení zamìøení záj. území pro akci "Rozšíøení
FAK
210101556
S00JP00JZ49H
61405230
4010
Ing.Ladislav Alster - Pro
22.06.2010
0,00
22.07.2010
30 000,00
30 000,00 CZK
-30 000,00
0,00
29.07.2010
provedení dokumentace pro stavební øízení na akci
FAK
210101557
S00JP00JZ48M
76532232
082010
Vladyka Zdenìk
23.06.2010
23.07.2010
10 000,00 CZK
0,00
0,00
10 000,00
-10 000,00
30.07.2010
inž. èinnosti na akci "Zøízení míst pro pøecházení
FAK
210101558
S00JP00JZ47R
76532232
092010
Vladyka Zdenìk
23.06.2010
0,00
23.07.2010
10 000,00 CZK
10 000,00
-10 000,00
21.07.2010
1 044,00 CZK
0,00
20.07.2010
inž. èinnost na akci "Oprava komunikace ul. Pod le
FAK
210101559
S00JP00JZ4HD
25530372
2010270
K & K Øemesla, s.r.o.
21.06.2010
0,00
1 044,00
-1 044,00
0,00
20.07.2010
vlajka mìsta Zlína - vìcný dar Hudebnímu sdružení
FAK
210101560
S00JP00JZ4RZ
49972723
2100083
COLORMAT Zlín, s.r.o.
24.06.2010
0,00
04.07.2010
2 396,00 CZK
2 396,00
-2 396,00
25.07.2010
25 080,00 CZK
0,00
30.06.2010
oprava podlahy v chodbì III. NP radnice MMZ
FAK
210101561
S00JP00JZ4SU
49976311
10030
DIPS Zlín, spol. s r.o.
25.06.2010
0,00
25 080,00
-25 080,00
0,00
26.07.2010
oprava dìt. høištì Zlín, Lazy, Pod Vrškem -OMZ
FAK
210101562
S00JP00JZ4TP
42340802
10047
KKS, spol. s r.o.
24.06.2010
0,00
08.07.2010
69 540,00
69 540,00 CZK
-69 540,00
0,00
02.07.2010
stavební práce na akci "Oprava komunikace u 25 m b
FAK
210101563
S00JP00JZ4UK
40424987
10295
Tomáš Gregor
01.07.2010
0,00
Sluchátka
FAK
24.07.2010
14 996,00
14 996,00 CZK
-14 996,00
0,00
16.07.2010
- MP
210101564
S00JP00JZ4VF
40991768
1009
Lubomír Neèas, MUDr.
22.06.2010
0,00
06.07.2010
30 210,00
30 210,00 CZK
-30 210,00
0,00
02.07.2010
preventivní závodní péèe - MP
FAK
210202639
S00JP00JZ26A
26225751
21002451
Svoboda a Bøezík-peèivo s
20.06.2010
0,00
05.07.2010
449,00
449,00 CZK
-449,00
0,00
01.07.2010
Pohoštìní - koláèky, kultur. institut Alternativa
FAK
210101566
S00JP00JZ4ES
25530372
2010272
K & K Øemesla, s.r.o.
21.06.2010
0,00
21.07.2010
900,00
900,00 CZK
-900,00
0,00
16.07.2010
vlajka Moldávie - OKP
FAK
210101567
S00JP00JZ4KY
60730153
1070749
DSZO, s.r.o.
19.06.2010
0,00
12.07.2010
19 990,00 CZK
19 990,00
-19 990,00
08.07.2010
2 981,00 CZK
0,00
13.07.2010
KMÈ Kostelec, doprava do Kostelce nad Èernými lesy
na akci "Setkání Kostelcù 2010"
dle priority è. 5/2010
odpovìdná osoba: M. Mikulíková (tajemnice KMÈ); M
FAK
210101568
S00JP00JZ4OE
48477192
100164
Karel Rabel
24.06.2010
0,00
0,00
2 981,00
-2 981,00
02.07.2010
24.6.2010 - obìdy na jednání ZMZ
odpovìdná osoba: Bc. Rokosová
FAK
210101569
S00JP00JZ4X5
25597591
290200087
PINOT s.r.o.
14.06.2010
0,00
28.06.2010
1 021,00 CZK
1 021,00
-1 021,00
25.07.2010
339 782,00 CZK
0,00
01.07.2010
Pohoštìní - víno - kultur. institut Alternativa FAK
210101570
S00JP00JZ50J
60747889
20100206
PETAS Petøík, s.r.o.
25.06.2010
0,00
339 782,00
-339 782,00
0,00
22.07.2010
oprava rozvodù chlazení a výmìna regulaèních venti
FAK
210101571
S00JP00JZ4ZV
42341213
2010/21
Martinec Pavel
17.06.2010
0,00
08.07.2010
4 188,00
4 188,00 CZK
-4 188,00
0,00
01.07.2010
havarijní oprava èásti podlahy ve IV.NP u místn. 4
FAK
210101572
S00JP00JZ4Y0
42341213
2010/22
Martinec Pavel
23.06.2010
0,00
14.07.2010
2 997,00 CZK
2 997,00
-2 997,00
07.07.2010
30 600,00 CZK
0,00
01.07.2010
oprava vstupu v V.NP (odbor kultury) - Zarámí 4421
FAK
210101573
S00JP00JZ57K
25344650
300134
Glass Atelier Morava , s.
23.06.2010
0,00
30 600,00
-30 600,00
0,00
01.07.2010
skláøské výrobky dle vlastního výbìru pro akci ten
FAK
210101574
S00JP00JZ58F
46994173
100352
HCM Autoservis s.r.o.
01.07.2010
0,00
23.07.2010
10 475,90
10 475,90 CZK
-10 475,90
0,00
16.07.2010
oprava vozu Multicar M25, 1Z2 0153 - OMZ
FAK
210101575
S00JP00JZ59A
25307177
101412
PROFIRE s.r.o.
22.06.2010
0,00
22.07.2010
462,00
462,00 CZK
-462,00
0,00
16.07.2010
revize hasících pøístrojù, Alternativa - OK
FAK
210202642
S00JP00JZ280
48117820
1102010261
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
18.06.2010
0,00
21.07.2010
792,00
792,00 CZK
-792,00
0,00
19.07.2010
servis kopírky Aficio MP 3010 SP RICOH - OS
FAK
210101577
S00JP00JZ5RS
65827392
32010
Dvorský Dušan
21.06.2010
0,00
27.07.2010
93 600,00 CZK
93 600,00
-93 600,00
0,00
26.07.2010
havarijní oprava kanalizace a spozdní izolace - zá
VYZ
210101578
S00JP00JZ5NC
27365000
086210
ATLANTIS MARSHAL,a.s.
23.06.2010
08.07.2010
2 100,00 CZK
0,00
1005111
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.06.2010
25.05.2010
1 950,00 CZK
0,00
vyúèt. zálohy za tištìnou reklamu v Krajském lexik
FAK
210101579
S00JP00JZ5O7
10573321
0,00
1 950,00
-1 950,00
05.07.2010
11 468,00 CZK
26.07.2010
pravidelná roèní revize zaøízení EZS v objektu MŠ
FAK
210101580
S00JP00JZ5MH
26700778
1010000391
Dräger Safety s.r.o.
21.06.2010
0,00
0,00
11 468,00
-11 468,00
01.07.2010
5 600,00 CZK
01.07.2010
klíèová jednotka - MP
FAK
210101581
S00JP00JZ5LM
70271160
10067
Skrášek Petr
17.06.2010
0,00
5 600,00
-5 600,00
0,00
01.07.2010
brašna MP - MP
FAK
210101582
S00JP00JZ5KR
64949681
5400777439
T-Mobile Czech Republic,
24.06.2010
0,00
08.07.2010
2,00
2,00 CZK
-2,00
0,00
01.07.2010
pouzdro na telefon, Bluetooh headset Nokia FAK
210101583
S00JP00JZ66I
61860981
1002017612
VLTAVA-LABE-PRESS, a.s.
24.06.2010
0,00
08.07.2010
43 450,00 CZK
43 450,00
-43 450,00
07.07.2010
8 000,00 CZK
0,00
01.07.2010
umístìní inzerce v pøíloze Deníku Morava a Deníku
FAK
210101584
S00JP00JZ63X
13088122
2010034
Janèík Bøetislav
17.06.2010
0,00
8 000,00
-8 000,00
0,00
01.07.2010
Pøeprava èlenù ZKS - Klub Velíková - 17. 06. 2010
FAK
210101585
S00JP00JZ622
63490901
100100446
BLAPIC s.r.o.
08.06.2010
0,00
07.07.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
01.07.2010
havarijní èištìní ležaté kanalizace tlakovým vozem
FAK
210101586
S00JP00JZ60C
63490901
100100434
BLAPIC s.r.o.
03.06.2010
0,00
04.07.2010
1 860,00
1 860,00 CZK
-1 860,00
0,00
01.07.2010
èištìní ležaté kanalizace tlakovým vozem - Zálešná
FAK
210101587
S00JP00JZ5W3
12436348
3210032
Jan Miserovský
15.06.2010
0,00
15.07.2010
1 992,00
1 992,00 CZK
-1 992,00
0,00
15.07.2010
výsadba truhlíkù pro místní úøadovnu Salaš - OMZ
FAK
210101588
S00JP00JZ67D
70268282
610006
Gahurová Miroslava
16.06.2010
0,00
16.07.2010
984,00
984,00 CZK
-984,00
0,00
01.07.2010
zhotovení razítek - OE pro pp.Ba•ovou a Kolínskou
FAK
210101589
S00JP00JZ5XY
64948242
10004139
UniCredit Bank Czech Repu
01.07.2010
0,00
12.07.2010
315,00
315,00 CZK
-315,00
0,00
01.07.2010
poplatek za terminál za 05/2010 - MP
FAK
210101590
S00JP00JZ688
25318187
1003402
Wimers Zlín v.o.s.
28.06.2010
0,00
08.07.2010
1 137,00
1 137,00 CZK
-1 137,00
0,00
08.07.2010
InkJet Canon, Støedisko volného èasu, Kotìrova 439
FAZ
210101591
S00JP00JZ6CO
47114983
1231114031
Èeská pošta a.s.
01.06.2010
0,00
08.07.2010
1 498,40
1 498,40 CZK
-1 498,40
0,00
08.07.2010
Služba Èeské pošty, s.p.-prostøednictvím flash dat
FAK
210101592
S00JP00JZ6AY
46345191
08610
STaDO s.r.o.
28.06.2010
08.07.2010
3 990,00 CZK
0,00
0,00
3 990,00
-3 990,00
08.07.2010
69 927,00 CZK
14.07.2010
oprava havarijního stavu okapových žlabù a odvìtrá
FAK
210101593
S00JP00JZ6BT
46345191
08710
STaDO s.r.o.
28.06.2010
0,00
69 927,00
-69 927,00
0,00
14.07.2010
oprava dlažby v pøízemí budovy radnice MMZ - OVS
FAK
210101594
S00JP00JZ693
12218774
432010
Lux Martin
28.06.2010
0,00
14.07.2010
56 664,00 CZK
56 664,00
-56 664,00
16.07.2010
1 728,60 CZK
0,00
14.07.2010
oprava - pøetmelení spár - výškové práce na budovì
FAK
210101595
S00JP00JZ6PV
13503031
1000384
OTAVAN Tøeboò a.s.
01.07.2010
0,00
1 728,60
-1 728,60
0,00
15.07.2010
pracovní odìvy - stejnokroj, OMZ
FAK
210101596
S00JP00JZ6MA
25578570
2010056
Pracovní odìvy-KULÍSEK,s.
24.06.2010
0,00
08.07.2010
5 600,00
5 600,00 CZK
-5 600,00
0,00
15.07.2010
ochranné pracovní pomùcky - pracovní odìvy, obuv p
FAK
210101597
S00JP00JZ6LF
60734485
103003
S-projekt plus, a.s.
25.06.2010
0,00
15.07.2010
1 600,00
1 600,00 CZK
-1 600,00
0,00
16.07.2010
zhotovení projekt.dokumentace na akci "Rozšíøení v
FAK
210101598
S00JP00JZ6N5
65358368
2010095
Langer František
24.06.2010
0,00
15.07.2010
6 666,00
6 666,00 CZK
-6 666,00
0,00
14.07.2010
Pøeprava èlenù ZKS - Klub Malenovice - 24. 06. 201
Bystrovany a zpìt.
FAK
210202684
S00JP00JZ51E
29201799
2369000189
SPINWARE s.r.o.
28.06.2010 28.06.2010 08.07.2010
0,00
32 584,08
32 584,08 CZK
-32 584,08
0,00
01.07.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101600
S00JP00JZ6TB
25354671
608022288
ANAG, spol. s r. o.
29.06.2010
0,00
15.07.2010
258,00
258,00 CZK
-258,00
0,00
12.07.2010
publikace Pokladna-její org. a vedení - OE pp.Dulí
FAK
210101601
S00JP00JZ6ZH
26217708
2010041
SK Tenisový klub Zlín,s.r
26.06.2010
0,00
13.07.2010
22 000,00
22 000,00 CZK
-22 000,00
0,00
14.07.2010
použití tenisových dvorcù - turnaj "Radnice open 2
FAK
210101602
S00JP00JZ705
26217708
2010042
SK Tenisový klub Zlín,s.r
26.06.2010
0,00
13.07.2010
11 590,00
11 590,00 CZK
-11 590,00
0,00
13.07.2010
spotøebované obèerstvení na tenisovém turnaji "Rad
FAK
210101603
S00JP00JZ74L
49971361
210102203
RUDOLF JELÍNEK a.s.
29.06.2010
0,00
dárkové pøedmìty od firmy R. Jelínek pro repre úèe
29.07.2010
11 580,00
11 580,00 CZK
-11 580,00
0,00
27.07.2010
FAK
210101604
S00JP00JZ64S
49161041
2010050
Kratina Roman
01.07.2010
0,00
01.08.2010
42 182,00
42 182,00 CZK
-42 182,00
0,00
29.07.2010
seèení a likvidace trávy - toèna MHD Vršava - OMZ
FAK
210101605
S00JP00JZ7AR
60711086
10110058
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
12.07.2010
19 374,00
19 374,00 CZK
-19 374,00
0,00
10.08.2010
výmìna 2 ks kvìtináèù za sloupky MM Cité a pøesun
FAK
210101606
S00JP00JZ781
18172466
292010
Neèas Rudolf
25.06.2010
0,00
09.07.2010
84 960,00
84 960,00 CZK
-84 960,00
0,00
20.07.2010
PD k opravì chodníku podél silnice III/49016
FAK
210101607
S00JP00JZ776
18172466
312010
Neèas Rudolf
25.06.2010
0,00
úprava køižovatky silnice III/49016
FAK
210101608
09.07.2010
33 000,00
33 000,00 CZK
-33 000,00
0,00
20.07.2010
- OD
S00JP00JZ76B
18172466
302010
Neèas Rudolf
25.06.2010
0,00
09.07.2010
38 400,00 CZK
38 400,00
-38 400,00
20.07.2010
7 200,00 CZK
0,00
20.07.2010
Mladcová - stezka ke høbitovu - PD pro majetkopráv
FAK
210101609
S00JP00JZ7HS
10566040
52010
Skládalová Anna
01.07.2010
0,00
7 200,00
-7 200,00
0,00
19.07.2010
výcvik strážníkù MP v sebeobranì a boji z blízka
FAK
210101610
S00JP00JZ7JI
13659928
2010013
Lekeš Jaroslav
30.06.2010
0,00
14.07.2010
9 981,00 CZK
9 981,00
-9 981,00
14.07.2010
14 184,00 CZK
0,00
15.07.2010
výroba a montáž skøíòky na tiskopisy v MITS - OCRV
FAK
210101611
S00JP00JZ7E7
25300083
201040131
Centrum služeb postiženým
25.06.2010
0,00
14 184,00
-14 184,00
0,00
15.07.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101612
S00JP00JZ79W
66224349
201077
JUDr.Eva Køivánková
30.06.2010
0,00
20.07.2010
18 000,00
18 000,00 CZK
-18 000,00
0,00
19.07.2010
právní pomoc v mìsíci èervnu 2010 - OŽPaZ
FAK
210101613
S00JP00JZ7F2
60730153
1070778
DSZO, s.r.o.
28.06.2010
0,00
18.07.2010
408,00
408,00 CZK
-408,00
0,00
16.07.2010
28.6.2010, Veøejné setkání s obèany - Bartošova èt
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210101614
S00JP00JZ7GX
12663191
116210
Ševèík Milan
29.06.2010
0,00
úhrada ubytování - semináø 28. - 29.6.2010 - "Uko
Ing. Eidová 1/2 z 1800,- Kè, tj. 900,- Kè, Mgr. Do
celkem 3050,- Kè
14.07.2010
3 050,00
3 050,00 CZK
-3 050,00
0,00
13.07.2010
FAK
210101615
S00JP00JZ7M3
44000138
210157
Roman Marek
01.07.2010
0,00
30.07.2010
24 054,00 CZK
24 054,00
-24 054,00
15.07.2010
8 216,00 CZK
0,00
28.07.2010
pracovní odìvy, obuv, ochranné pomùcky - OMZ
FAK
210101616
S00JP00JZ7NY
27676650
20101434
DANKR s.r.o.
01.07.2010
0,00
8 216,00
-8 216,00
0,00
15.07.2010
èistící prostøedky - OMZ
FAK
210101617
S00JP00JZ7OT
71008098
300044
Základní škola, Døevnická
01.06.2010
0,00
29.07.2010
500,00
500,00 CZK
-500,00
0,00
29.07.2010
28.6.2010 - veøejné setkání RMZ s obèany - Bartošo
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210101618
S00JP00JZ7XK
46964991
2010034
J+N spol. s r.o.
25.06.2010
0,00
25.07.2010
9 900,00
9 900,00 CZK
-9 900,00
0,00
19.07.2010
zhotovení plátìných desek 50 ks pro grafické listk
FAK
210101619
S00JP00JZ864
25533673
131005970
TC servis, s.r.o.
30.06.2010
0,00
31.07.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
26.07.2010
telekomunikaèní poplatky za 06/2010, Støedisko vol
FAK
210101620
S00JP00JZ83J
70886245
1000519
Tech.služby mìsta Vizovic
30.06.2010
0,00
15.07.2010
2 260,00 CZK
2 260,00
-2 260,00
15.07.2010
99 800,00 CZK
0,00
14.07.2010
odvoz popelnice BOBR za období od 1.4. do 30.6.201
FAK
210101621
S00JP00JZ84E
47115319
1113800001
Výzbrojna požární ochrany
01.07.2010
0,00
99 800,00
-99 800,00
0,00
19.07.2010
hadice, proudnice, savice ..........- OKØ
FAK
210101622
S00JP00JZ82O
60715286
100628
CROSS Zlín, s.r.o.
30.06.2010
0,00
03.08.2010
53 160,00 CZK
53 160,00
-53 160,00
01.08.2010
3 491,00 CZK
0,00
05.08.2010
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení ryc
FAK
210101623
S00JP00JZ7UZ
75252368
201007
Pavla Ostrèilíková
01.07.2010
0,00
3 491,00
-3 491,00
0,00
29.07.2010
granule pro psy - MP
FAK
210101624
S00JP00JZ81T
26219557
1001097
TVT EURO - okna s.r.o.
01.07.2010
0,00
07.07.2010
4 008,00
4 008,00 CZK
-4 008,00
0,00
15.07.2010
dodávka a montáž sítí proti hmyzu, TZ budovy inv.
FAK
210101625
S00JP00JZ8CA
62181581
20100604
Oliviera Fuksová
01.07.2010
0,00
01.08.2010
1 814,00
1 814,00 CZK
-1 814,00
0,00
29.07.2010
mytí vozidel za 06/2010 - MP
FAK
210101626
S00JP00JZ7T4
72474394
201006
Radim Vavruša
01.06.2010
0,00
29.07.2010
7 420,00
7 420,00 CZK
-7 420,00
0,00
27.07.2010
mulèování pozemkù - Mladcová toèna
FAK
210101627
S00JP00JZ8QC
- OŽPaZ
26796350
942010
BM asistent s.r.o.
28.06.2010
0,00
29.07.2010
120 000,00
120 000,00 CZK
-120 000,00
0,00
27.07.2010
služby související s administrací dotace k projekt
FAK
210101628
S00JP00JZ7S9
44117477
201014
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
01.07.2010
0,00
29.07.2010
9 570,00
9 570,00 CZK
-9 570,00
0,00
27.07.2010
druhé seèení lokality Lužkovice- OMZ
FAK
210101629
S00JP00JZ7ZA
27723542
105
MACREAL spol.s r.o.
01.07.2010
0,00
oøez stromù
FAK
30.07.2010
6 300,00
6 300,00 CZK
-6 300,00
0,00
28.07.2010
- OMZ
210101630
S00JP00JZ80Y
60711086
10130089
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
31.07.2010
6 192,00
6 192,00 CZK
-6 192,00
0,00
28.07.2010
údržba fontány a vodní plastiky za 06/2010 - OMZ
FAK
210101631
S00JP00JZ859
12745961
1034
Pavel Laciga-DUETO
01.07.2010 01.07.2010 14.07.2010
0,00
66 276,00 CZK
66 276,00
-66 276,00
30.07.2010
3 853,00 CZK
0,00
26.07.2010
oprava lesních cest - OMZ
FAK
210101632
S00JP00JZ8BF
26936186
102737
MNO-Polášek,s.r.o.
01.07.2010
0,00
3 853,00
-3 853,00
09.07.2010
15 528,00 CZK
0,00
27.07.2010
barvy, štìtce - OMZ
FAK
210101633
S00JP00JZ8R7
14637634
232010
VODO-TOPO Instalatérství
29.06.2010
0,00
výmìna el. ohøívaèe vody
FAK
210101634
15 528,00
-15 528,00
17.07.2010
4 644,00 CZK
0,00
07.07.2010
- OKØ
S00JP00JZ8PH
18503527
64
Ing. Karel Peltsarszký
01.06.2010
0,00
4 644,00
-4 644,00
01.08.2010
28 734,00 CZK
0,00
16.07.2010
montáž+materiál žaluzií v objektu Klub seniorù U M
FAK
210101635
S00JP00JZ8US
71231285
56/2010
MUDr. Moravec Tomáš
01.07.2010
0,00
28 734,00
-28 734,00
0,00
29.07.2010
Úhrada závodních preventivních prohlídek dle uzavø
FAK
210101636
S00JP00JZ8VN
25322478
3014044
AVONET, s.r.o.
01.07.2010
0,00
10.07.2010
31 376,00
31 376,00 CZK
-31 376,00
0,00
07.07.2010
internet za 6/2010 - OIS
FAK
210101637
S00JP00JZ8XD
25081152
10027688
ROSANA, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
12.07.2010
750,00
750,00 CZK
-750,00
0,00
13.07.2010
Rosana - pramenitá voda - pitný režim dle ZP - MP
FAK
210101638
S00JP00JZ8Y8
25081152
10027685
ROSANA, spol. s r.o.
28.06.2010
0,00
12.07.2010
4 950,00
4 950,00 CZK
-4 950,00
0,00
15.07.2010
Rosana - pramenitá voda nápoj.automaty 6/2010 - 66
FAK
210101639
S00JP00JZ8WI
60747889
20100215
PETAS Petøík, s.r.o.
01.07.2010
0,00
11.07.2010
1 483,00
1 483,00 CZK
-1 483,00
0,00
15.07.2010
havarijní oprava splachovaèe WC, Salaš (bývalá MŠ)
FAK
210101640
S00JP00JZ90R
46276475
1004
Zlínská astronomická spol
17.06.2010
0,00
19.07.2010
2 800,00
2 800,00 CZK
-2 800,00
0,00
13.07.2010
pobyt na letním dìtském táboøe na Vlèkové v temínu
FAK
210101641
S00JP00JZ8Z3
64322637
300601
Srnka Lubomír
30.06.2010
0,00
15.07.2010
7 780,00 CZK
7 780,00
-7 780,00
02.08.2010
24 272,00 CZK
0,00
13.07.2010
seèení trávy na pozemku kolem rek. chat SMZ na Syr
FAK
210101642
S00JP00JZ947
64322637
300703
Srnka Lubomír
02.07.2010
0,00
24 272,00
-24 272,00
02.08.2010
8 200,00 CZK
0,00
29.07.2010
seèení travnatých ploch - OMZ
FAK
210101643
S00JP00JZ93C
64322637
300702
Srnka Lubomír
02.07.2010
0,00
8 200,00
-8 200,00
28.07.2010
78 000,00 CZK
0,00
29.07.2010
seèení travnatých ploch - OMZ
FAK
210101644
S00JP00JZ92H
15527379
210053
ARBOREA Bøezová s.r.o.
01.07.2010
0,00
78 000,00
-78 000,00
12.07.2010
7 489,00 CZK
0,00
26.07.2010
projektová dokumentace na akci "Volnoèasový areál
FAK
210101645
S00JP00JZ91M
46994173
310202
HCM Autoservis s.r.o.
01.07.2010
0,00
7 489,00
-7 489,00
0,00
15.07.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101646
S00JP00JZ96X
18152856
2010104
PATRICK s.r.o.
01.07.2010
0,00
30.07.2010
9 568,00
9 568,00 CZK
-9 568,00
0,00
28.07.2010
náhradní díly, protipoøezové kalhoty, broušení tro
FAK
210101647
S00JP00JZ952
27678679
010/177
Richard Holotík s.r.o.
01.07.2010
0,00
31.07.2010
8 235,00
8 235,00 CZK
-8 235,00
0,00
28.07.2010
písek žlutý, štìrk - OMZ
FAK
210101648
S00JP00JZ97S
60711086
10090087
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
31.07.2010
7 140,00
7 140,00 CZK
-7 140,00
0,00
28.07.2010
seèení ostrùvkù - OMZ
FAK
210101649
S00JP00JZ98N
60711086
10070665
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
30.07.2010
3 127,85
3 127,85 CZK
-3 127,85
0,00
27.07.2010
za uložení odpadu na skládce Suchý dùl - OMZ
FAK
210101650
S00JP00JZ99I
47909510
10103
IMAGO Zlín, spol. s r.o.
30.06.2010
0,00
14.07.2010
3 360,00
3 360,00 CZK
-3 360,00
0,00
14.07.2010
výroba 20ks informaèních znaèek s logem psa - OŽPa
FAK
210101651
S00JP00JZ9B8
60701552
210276
SOPHICS spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
31.07.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
28.07.2010
údržba www stránek 6/2010 - MP
FAK
210101652
S00JP00JZ9AD
46307311
2100375
Sportovní kluby policie Z
01.07.2010
0,00
15.07.2010
3 582,00
3 582,00 CZK
-3 582,00
0,00
21.07.2010
vyúètování el.energie, voda 31.3. - 30.6.2010 - M
FAK
210101653
S00JP00JZ9GJ
27399508
10908451
XERTEC, a.s.
01.07.2010
0,00
15.07.2010
1 620,00
1 620,00 CZK
-1 620,00
0,00
19.07.2010
komplexní technická péèe na frankovacím stroji FRA
FAK
210101654
S00JP00JZ9J4
26309581
20100376
ERISERV, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
01.08.2010
7 800,00 CZK
7 800,00
-7 800,00
14.07.2010
18 469,40 CZK
0,00
28.07.2010
provoz, údržba a servis systému poboè. telefonních
FAK
210101655
S00JP00JZ9UL
29201799
2369000536
SPINWARE s.r.o.
01.07.2010
0,00
18 469,40
-18 469,40
0,00
15.07.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210101656
S00JP00JZ9R0
26888629
11000002
DI - INVEST s.r.o.
01.07.2010
0,00
30.07.2010
88 388,00 CZK
88 388,00
-88 388,00
30.07.2010
2 850,00 CZK
0,00
01.09.2010
kupní cena za objekty veøejné osvìtlení Na Honech,
FAK
210101657
S00JP00JZ9HE
25580922
2100187
LARGO CZ, s.r.o.
01.07.2010
0,00
2 850,00
-2 850,00
0,00
28.07.2010
sluchátka se sí•kou, zástìrka na pøilbu - OMZ
FAK
210101658
S00JP00JZ9TQ
66224349
201086
JUDr.Eva Køivánková
01.07.2010
0,00
20.07.2010
7 200,00 CZK
7 200,00
-7 200,00
14.07.2010
17 496,00 CZK
0,00
19.07.2010
právní služby- zøízení vìcného bøemene - prùmyslov
FAK
210101659
S00JP00JZ9SV
60711086
10070664
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
17 496,00
-17 496,00
31.07.2010
1 125,00 CZK
0,00
22.07.2010
odvoz zeminy na skládku pøi opravì høištì è. 65 "B
FAK
210101660
S00JP00JZA0K
71465456
2010076
Židlík Radek-advokát
01.07.2010
0,00
1 125,00
-1 125,00
06.08.2010
10 500,00 CZK
0,00
28.07.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 06/2010
FAK
210101661
S00JP00JZBG5
71464794
2010079
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.07.2010
0,00
10 500,00
-10 500,00
0,00
04.08.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 06/2010
FAK
210101662
S00JP00JZB3Y
71007407
310011
Mateøská škola M. Knesla
01.07.2010
0,00
15.07.2010
41 250,00
41 250,00 CZK
-41 250,00
0,00
16.07.2010
mzdové náklady kuchaøky zajiš•ující stravování pro
FAK
210101663
S00JP00JZB23
71007407
310010
Mateøská škola M. Knesla
01.07.2010
0,00
15.07.2010
14 448,00
14 448,00 CZK
-14 448,00
0,00
15.07.2010
stravovací služby za 06/2010, Jesle M. Knesla 4056
FAK
210101664
S00JP00JZ9FO
60711086
10040493
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
16.07.2010
2 386 824,00
2 386 824,00 CZK
-2 386 824,00
0,00
14.07.2010
sbìr, svoz a zpracování SKO za 06/2010 - OŽPaZ
FAK
210101665
S00JP00JZ9ET
60711086
10040494
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
16.07.2010
119 548,00
119 548,00 CZK
-119 548,00
0,00
14.07.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 06/2010 - OŽPaZ
FAK
210101666
S00JP00JZ9C3
60711086
10110062
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
16.07.2010
7 776,00
7 776,00 CZK
-7 776,00
0,00
19.07.2010
èištìní hradítkové komory, deš•ové kanalizace a in
FAK
210101667
S00JP00JZ9DY
12435406
201007
Rudolf Baïura - Barus
01.07.2010
0,00
15.07.2010
1 991 733,00
1 991 733,00 CZK
-1 991 733,00
0,00
14.07.2010
oprava støechy MŠ Luèní - ORIA
FAK
210101668
S00JP00JZ9LU
26964503
482010
DKR-instal s.r.o.
01.07.2010
0,00
08.07.2010
33 082,00
33 082,00 CZK
-33 082,00
0,00
14.07.2010
proèištìní a oprava deš•ové kanalizace ve Zlínì FAK
210101669
S00JP00JZBO1
64463231
3010
Mikulèík Bøetislav
01.07.2010
0,00
14.07.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
15.07.2010
praní prádla v èervnu 2010 - MP
FAK
210101670
S00JP00JZBN6
25586769
10010774
MANDS International s.r.o
07.07.2010
0,00
21.07.2010
2 724,00
2 724,00 CZK
-2 724,00
0,00
16.07.2010
pneu pro vozidla Škoda Octavia, Citroen Berlingo FAK
210101671
S00JP00JZBMB
25319256
2010215
KAROP, s.r.o.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
9 012,00 CZK
9 012,00
-9 012,00
16.07.2010
15 838,00 CZK
0,00
15.07.2010
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z2 5090 - MP
FAK
210101672
S00JP00JZBLG
25319256
2010222
KAROP, s.r.o.
01.07.2010
0,00
15 838,00
-15 838,00
16.07.2010
4 976,00 CZK
0,00
15.07.2010
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z4 3006 - MP
FAK
210101673
S00JP00JZBKL
25319256
2010238
KAROP, s.r.o.
01.07.2010
0,00
4 976,00
-4 976,00
0,00
15.07.2010
oprava vozidla Ford Conet 2Z2 5070 - MP
FAK
210101674
S00JP00JZBJQ
25319256
2010244
KAROP, s.r.o.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
4 068,00
4 068,00 CZK
-4 068,00
0,00
15.07.2010
oprava vozidla Ford Fiesta 2Z2 5090 - MP
FAK
210101675
S00JP00JZBIV
25319256
2010245
KAROP, s.r.o.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
3 835,00 CZK
3 835,00
-3 835,00
30.07.2010
99 840,00 CZK
0,00
15.07.2010
oprava vozidla Citroen Berlingo 3Z5 6739 - MP
FAK
210101676
S00JP00JZBXS
27764613
1001020
Ing. Pavel Kureèka MOSTY
01.07.2010
0,00
99 840,00
-99 840,00
0,00
30.07.2010
provedení hlavních prohlídek mostù, lávek a propus
FAK
210101677
S00JP00JZBWX
29219825
201005
Aktiv inženýring s.r.o.
01.07.2010
0,00
14.07.2010
100 000,00
100 000,00 CZK
-100 000,00
0,00
16.07.2010
oprava chodníku na JS ve Zlínì - OD
FAK
210101678
S00JP00JZBV2
66224349
201082
JUDr.Eva Køivánková
01.07.2010
0,00
právní služby
FAK
20.07.2010
2 400,00 CZK
2 400,00
-2 400,00
15.07.2010
50 400,00 CZK
0,00
22.07.2010
- OD
210101679
S00JP00JZBU7
46960201
10052
HVJ, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
50 400,00
-50 400,00
0,00
20.07.2010
doplnìní VO ve vytypovaných a urèených lokalitách
FAK
210101680
S00JP00JZBTC
76532232
112010
Vladyka Zdenìk
01.08.2010
0,00
07.08.2010
12 500,00
12 500,00 CZK
-12 500,00
0,00
10.08.2010
inž. èinnost na akci "Oprava chodníku u. Štefániko
FAK
210101681
S00JP00JZBSH
76532232
102010
Vladyka Zdenìk
01.08.2010
0,00
07.08.2010
12 500,00
12 500,00 CZK
-12 500,00
0,00
10.08.2010
inž. èinnost na akci "Oprava chodníku ul. Slovensk
FAK
210101682
S00JP00JZBRM
48476684
2010042
Ing.Jiøí Škrabal
01.07.2010
0,00
22.07.2010
60 000,00
60 000,00 CZK
-60 000,00
0,00
20.07.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Rozšíøení
FAK
210101683
S00JP00JZBQR
48476684
2010043
Ing.Jiøí Škrabal
01.07.2010
0,00
22.07.2010
24 600,00
24 600,00 CZK
-24 600,00
0,00
20.07.2010
zpracování studie na akci "Záchytné parkovištì ul.
FAK
210101684
S00JP00JZBPW
68600771
0310
Ing.Jan Pospíšil
01.07.2010
0,00
19.07.2010
99 158,00 CZK
99 158,00
-99 158,00
24.07.2010
1 500,00 CZK
0,00
22.07.2010
stavební práce na akci "Oprava schodištì mezi pále
FAK
210101685
S00JP00JZBZI
65792068
2010030
Salesiánský klub mládeže,
01.07.2010
0,00
1 500,00
-1 500,00
06.08.2010
45 780,00 CZK
0,00
16.07.2010
pronájem tenis. kurtù - MP
FAK
210101686
S00JP00JZC3R
00569135
902924
Kvasar, spol. s r.o.
07.07.2010
0,00
45 780,00
-45 780,00
0,00
04.08.2010
technická podpora za 2. pol. 2010 mzd. systému PER
FAK
210101687
S00JP00JZC4M
00569135
902923
Kvasar, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
06.08.2010
7 200,00
7 200,00 CZK
-7 200,00
0,00
04.08.2010
technická podpora za 2. pol. 2010, dodávka a provo
FAK
210101688
S00JP00JZC9X
60711086
10090088
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
31.07.2010
1 076,40
1 076,40 CZK
-1 076,40
0,00
27.07.2010
vývoz košù za 06/2010 - OMZ
FAK
210101689
S00JP00JZC6C
60747218
30151257
ANC FOD, s.r.o.
01.07.2010
0,00
mazadlo na mechanismy
FAK
210101690
04.07.2010
4 171,00 CZK
4 171,00
-4 171,00
15.07.2010
24 950,00 CZK
0,00
15.07.2010
- OMZ
S00JP00JZC82
46298355
0072010
Kojecký Lubomír
01.07.2010
0,00
24 950,00
-24 950,00
0,00
22.07.2010
ošetøení stromù v Sadu Svobody ve Zlínì - OMZ
FAK
210101691
S00JP00JZCNZ
42869048
9651001055
OPTYS, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
15.07.2010
336,00
336,00 CZK
-336,00
0,00
14.07.2010
poštovní poukázka A øezaná - OP
FAK
210101692
S00JP00JZCRF
28497333
14822010
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
01.07.2010
0,00
16.07.2010
7 200,00
7 200,00 CZK
-7 200,00
0,00
14.07.2010
právní služby za 06/2010 - OP
revize dopisu obci Želechovice
FAK
210101693
S00JP00JZCSA
66202833
2010295
Judr. Eva Dufková-notáøka
01.07.2010
0,00
20.07.2010
7 296,00 CZK
7 296,00
-7 296,00
21.07.2010
82 952,00 CZK
0,00
19.07.2010
sepsání notáøského zápisu - založení spoleènosti K
FAK
210202803
S00JP00JZCGY
26276682
411090552
SPBAZ, družstvo
01.07.2010
0,00
82 952,00
-82 952,00
0,00
22.07.2010
stoèné, užívání neveøejné kanalizace 6/2010 - OD
FAK
210101695
S00JP00JZCQK
26949628
320300017
IMOS Restav, s.r.o.
01.07.2010
0,00
21.07.2010
31 536,00 CZK
31 536,00
-31 536,00
31.07.2010
4 758,00 CZK
0,00
29.07.2010
øízené protlaky - Zlín, Mokrá, Veliková - OD
FAK
210101696
S00JP00JZCCI
62867237
100100072
Radek Majzlík - C & C SYS
01.07.2010
0,00
4 758,00
-4 758,00
04.08.2010
47 370,00 CZK
0,00
29.07.2010
pravidelný servis docházkového systému (nejedná se
FAK
210101697
S00JP00JZCBN
15049248
1001647
GEOVAP, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
47 370,00
-47 370,00
04.08.2010
9 785,52 CZK
0,00
02.08.2010
technická podpora modulù CityWare za 06/2010 - OIS
FAK
210101698
S00JP00JZCHT
15049248
1001661
GEOVAP, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
0,00
9 785,52
-9 785,52
22.07.2010
12 045,60 CZK
02.08.2010
Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP
FAK
210101699
S00JP00JZCIO
60711086
10090090
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
12 045,60
-12 045,60
0,00
16.07.2010
oprava studní - OŽPaZ
FAK
210101700
S00JP00JZCVV
75697181
10166
Zavøel Petr
05.07.2010
0,00
19.07.2010
16 502,00 CZK
16 502,00
-16 502,00
06.07.2010
5 176,00 CZK
0,00
16.07.2010
revize elektroinstalace, Útulek pro zvíøata v nouz
FAK
210101701
S00JP00JZCWQ
75697181
10139
Zavøel Petr
01.07.2010
0,00
5 176,00
-5 176,00
0,00
14.07.2010
prohlídka a zjištìní stavu hromosvodu, Útulek pro
FAK
210101702
S00JP00JZCXL
75697181
10138
Zavøel Petr
01.07.2010
0,00
06.07.2010
2 683,00 CZK
2 683,00
-2 683,00
22.07.2010
46 231,80 CZK
0,00
14.07.2010
revize strojù, spotøebièù, náøadí - OŽPaZ
FAK
210101703
S00JP00JZCYG
60711086
10110063
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
46 231,80
-46 231,80
0,00
16.07.2010
vyèištìní koryta toku na ul. Jiráskova - OŽPaZ
FAK
210101704
S00JP00JZCZB
60711086
10110064
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
22.07.2010
77 940,00
77 940,00 CZK
-77 940,00
0,00
20.07.2010
vyèištìní jezu u toèny MHD na Podhoøí-Slanický pot
FAK
210202784
S00JP00JZA5V
10573321
1006181
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.07.2010
0,00
30.07.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
28.07.2010
kontrola zaøízení EZS za 06/2010, SVÈ Kotìrova 439
FAK
210101706
S00JP00JZD0Z
26903083
1014257
ELPO systém s.r.o.
08.07.2010
0,00
22.07.2010
3 444,00 CZK
3 444,00
-3 444,00
21.07.2010
23 195,00 CZK
0,00
19.07.2010
oprava elektroinstalace a aku kamen v krytu CO ul.
FAK
210101707
S00JP00JZCE8
16188071
202000078
JaGa spol.s r.o.
01.07.2010
0,00
23 195,00
-23 195,00
0,00
19.07.2010
revize zaøízení HOLMATRO - OKØ
DOB
210101708
S00JP00JZD2P
45313351
1610003780
MAFRA, a.s.
01.07.2010
100100050
Zaøízení služeb pro Minis
01.07.2010
14.07.2010
910,00 CZK
19.06.2010
54 000,00 CZK
910,00
dobropis k fa è. 1110017514 - inzerát v MF Dnes
FAK
210101709
S00JP00JZD3K
67779999
0,00
54 000,00
-54 000,00
0,00
14.07.2010
zadavatelské èinnosti v rámci veøejné zakázky na a
FAK
210101710
S00JP00JZCOU
46971114
27000022
Zlínské tiskárny 1,s.r.o.
01.07.2010
0,00
17.07.2010
990,00
990,00 CZK
-990,00
0,00
16.07.2010
samolepící štítky - ORIA
FAK
210101711
S00JP00JZD5A
72369833
82010
Šesták Václav
01.07.2010
0,00
30.07.2010
16 973,00
16 973,00 CZK
-16 973,00
0,00
28.07.2010
lesní práce - tìžba døeva v lokalitì Tlustá Hora,
FAK
210101712
S00JP00JZD1U
45457212
042010
Pavla Hradilová
01.07.2010
0,00
22.07.2010
35 000,00
35 000,00 CZK
-35 000,00
0,00
19.07.2010
èištìní a odstranìní uvolnìných modelací z povrchu
FAK
210101713
S00JP00JZDL2
42340454
210291
ERGO VH, spol. s r.o.
01.07.2010
31.10.2010
24 000,00 CZK
-24 000,00
2100197
LARGO CZ, s.r.o.
08.07.2010
23.07.2010
53 300,00 CZK
0,00
Rekonstrukce komunikace Jaroslavice, Bonìcko - I.
FAK
210101714
S00JP00JZE48
25580922
0,00
53 300,00
-53 300,00
22.07.2010
oprava sekaèky RIDER 21 AWD - OMZ
FAK
210101715
S00JP00JZE3D
40764788
6960224386
Messer Technogas s.r.o.
01.07.2010
0,00
20.07.2010
601,20
601,20 CZK
-601,20
0,00
22.07.2010
nájemné láhev Messer za èerven - OMZ
FAK
210101716
S00JP00JZE1N
47114983
5134061400
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
02.07.2010
0,00
23.07.2010
634,00
634,00 CZK
-634,00
0,00
21.07.2010
uveøejnìní informací v inf. systému centrální adre
FAK
210101717
S00JP00JZEGK
26270986
210351
STEZA Zlín, spol. s r. o.
01.07.2010
0,00
22.07.2010
945,00
945,00 CZK
-945,00
0,00
19.07.2010
poskytnuté služby - bazén - Delfínková olympiáda FAK
210101718
S00JP00JZDZ4
44962185
109101392
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.07.2010
0,00
23.07.2010
7 440,00 CZK
7 440,00
-7 440,00
30.07.2010
359 466,00 CZK
0,00
20.07.2010
provozní prohlídky, výtahù, opravy, revize 6/201
FAK
210101719
S00JP00JZDY9
45274924
5800671020
EUROVIA CS, a.s.
01.07.2010
0,00
359 466,00
-359 466,00
0,00
30.07.2010
stavební práce - oprava MK Mladcová - OD
FAK
210101720
S00JP00JZDQD
46992308
10000958
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2010
0,00
06.08.2010
112 213,00
112 213,00 CZK
-112 213,00
0,00
04.08.2010
výpoèetní technika (notebooky, monitor, PC, tiskár
FAK
210101721
S00JP00JZDR8
46992308
10000959
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2010
0,00
06.08.2010
11 042,00
11 042,00 CZK
-11 042,00
0,00
04.08.2010
Spotøební materiál na opravy výpoèetní techniky, d
FAK
210101722
S00JP00JZDS3
46992308
10000963
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2010
0,00
zajištìní správy ICT za 06/2010 - OIS
31.07.2010
204 890,00
204 890,00 CZK
-204 890,00
0,00
02.08.2010
FAK
210101723
S00JP00JZEAE
47903783
2010701157
GORDIC spol. s r.o.
05.07.2010
0,00
07.08.2010
308 544,00
308 544,00 CZK
-308 544,00
0,00
05.08.2010
GINIS - 1/4 roèní udržovací poplatek - OIS
FAK
210101724
S00JP00JZEHF
75697181
10173
Zavøel Petr
09.07.2010
0,00
revize elektrospotøebièù, strojù, PC
FAK
210101725
S00JP00JZE7T
Vypracování Územního plánu mìsta Zlína
210101726
9 834,00
9 834,00 CZK
-9 834,00
0,00
20.08.2010
- OE
18824463
110049
Urbanistické støed. Brno
01.07.2010
0,00
FAK
23.07.2010
S00JP00JZE6Y
12.07.2010
1 800 000,00
1 800 000,00 CZK
-1 800 000,00
0,00
15.07.2010
- ÚHA
10564306
062010
Havlíèek Ivan ing.arch.
02.07.2010
0,00
17.07.2010
99 999,60 CZK
99 999,60
-99 999,60
22.07.2010
3 314,00 CZK
0,00
16.07.2010
Úprava návsi v Lužkovicích - urbanisticko-architek
FAK
210101727
S00JP00JZE53
46344861
11000531
ALTECH, spol. s r.o.
01.07.2010
0,00
3 314,00
-3 314,00
0,00
29.07.2010
oprava šikmé schodiš•ové plošiny - Alternativa - O
FAK
210101728
S00JP00JZEEU
64574296
30012281
ITTEC, s.r.o.
01.07.2010
0,00
21.07.2010
4 836,00
4 836,00 CZK
-4 836,00
0,00
22.07.2010
náboj, klínek poloosy - OMZ
FAK
210101729
S00JP00JZEDZ
64574296
30012282
ITTEC, s.r.o.
01.07.2010
0,00
21.07.2010
5 498,00 CZK
5 498,00
-5 498,00
30.07.2010
93 839,00 CZK
0,00
22.07.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101730
S00JP00JZEC4
29211409
0100006
Jan Andrýsek - Zahrady sp
01.07.2010
0,00
93 839,00
-93 839,00
14.07.2010
9 360,00 CZK
0,00
28.07.2010
seèení Louky, Prštné, JS vè. úklidu - OMZ
FAZ
210101731
S00JP00JZEK0
25780441
20100400
Slovensko-Èeská obchodní
01.07.2010
0,00
9 360,00
-9 360,00
25.07.2010
29 683,00 CZK
0,00
12.07.2010
Záloha na úèastnický poplatek -Vymáhání pohledávek
FAK
210101732
S00JP00JZEB9
29211409
0100005
Jan Andrýsek - Zahrady sp
01.07.2010
0,00
29 683,00
-29 683,00
23.07.2010
4 494,00 CZK
0,00
22.07.2010
seèení dìtských høiš• - OMZ
FAK
210101733
S00JP00JZDMX
25511165
332562
Samohýl Motor Zlín a.s.
09.07.2010
0,00
oprava vozidla 2Z4 1030
FAK
210101734
4 494,00
-4 494,00
0,00
20.07.2010
- OKØ
S00JP00JYZOQ
65359534
10049
Mikeska Jan
01.07.2010
0,00
pøeprava seniorù Klubu seniorù Kudlov - 22. 6. 201
20.07.2010
6 810,00
6 810,00 CZK
-6 810,00
0,00
16.07.2010
FAK
210101735
S00JP00JYZHP
49161041
2010053
Kratina Roman
01.07.2010
0,00
06.08.2010
6 680,00
6 680,00 CZK
-6 680,00
0,00
04.08.2010
stojan na tabuli "Ptactvo v sadu Svobody" - OMZ
FAK
210101736
S00JP00JYZIK
49161041
2010052
Kratina Roman
01.07.2010
0,00
06.08.2010
7 572,00 CZK
7 572,00
-7 572,00
14.07.2010
51 972,00 CZK
0,00
04.08.2010
oprava døevìných hracích prvkù - OMZ
FAK
210202717
S00JP00JZ72V
13659928
2010014
Lekeš Jaroslav
30.06.2010
0,00
51 972,00
-51 972,00
0,00
16.07.2010
doplnìní vestavìnéh nábytku a bezpeènostního skla
FAK
210101738
S00JP00JYZGU
45459771
622010
Voborník Petr
01.07.2010
0,00
25.06.2010
996,00
996,00 CZK
-996,00
0,00
19.07.2010
oprava žaluzií v objektu SMZ Burešov 4886 ve Zlínì
FAK
210101739
S00JP00JYZFZ
45459771
752010
Voborník Petr
08.07.2010
0,00
20.07.2010
3 000,00
3 000,00 CZK
-3 000,00
0,00
19.07.2010
výmìna žaluzií v III. NP kanc. è. 403 v budovì rad
FAK
210101740
S00JP00JYZCE
42009111
11
Chovanec Antonín
01.07.2010
0,00
12.07.2010
5 000,00
5 000,00 CZK
-5 000,00
0,00
14.07.2010
poutaè o velikosti 2x1m pro høištì Kostelec - OCRV
FAK
210101741
S00JP00JYZD9
26576252
201000112
Kam po Èesku o.s.
01.07.2010
0,00
15.07.2010
8 400,00 CZK
8 400,00
-8 400,00
22.07.2010
16 800,00 CZK
0,00
14.07.2010
inzerce v magazínu KAM po Èesku, èíslo 7-8/2010, r
FAK
210101742
S00JP00JYZ4I
26226120
1020564
ZEKA plus,s.r.o.
01.07.2010
0,00
16 800,00
-16 800,00
22.07.2010
6 000,00 CZK
0,00
20.07.2010
èinnost koordinátora BOZP na staveništi za 06/2010
FAK
210101743
S00JP00JYZ5D
26226120
1020563
ZEKA plus,s.r.o.
01.07.2010
0,00
6 000,00
-6 000,00
07.08.2010
12 000,00 CZK
0,00
19.07.2010
èinnost koordinátora BOZP na staveništi za 06/2010
FAK
210101744
S00JP00JYZ68
26226120
1020559
ZEKA plus,s.r.o.
01.07.2010
0,00
12 000,00
-12 000,00
22.07.2010
1 440,00 CZK
0,00
05.08.2010
èinnost koordinátora BOZP na staveništi za 06/2010
FAK
210101745
S00JP00JYY6F
18156258
2010054
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
08.07.2010
0,00
1 440,00
-1 440,00
11.08.2010
11 010,00 CZK
0,00
19.07.2010
zámeènické práce - OKØ
FAK
210101746
S00JP00JYY85
18152856
2010118
PATRICK s.r.o.
12.07.2010
0,00
oprava køovinoøezù - OMZ
11 010,00
-11 010,00
0,00
09.08.2010
FAK
210101747
S00JP00JYYCL
40375854
2010072
Igor Pantùèek,daòový pora
01.07.2010
0,00
25.07.2010
14 400,00
14 400,00 CZK
-14 400,00
0,00
22.07.2010
Pantùèek - daòové poradenství za 05/2010 - OE
FAK
210101748
S00JP00JYYF6
29199573
201004
Roman Kratina s.r.o.
01.07.2010
0,00
01.08.2010
35 000,00
35 000,00 CZK
-35 000,00
0,00
29.07.2010
seèení a likvidace travní hmoty - sad Rùmy - OŽPaZ
FAK
210101749
S00JP00JYYM7
46992308
10000988
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2010
0,00
08.08.2010
118 800,00
118 800,00 CZK
-118 800,00
0,00
05.08.2010
VOLBY - krátkodobé zapùjèení 30 sad PC - OIS
FAK
210101750
S00JP00JYYJM
64507289
10010450
INTERIER GROUP s.r.o.
01.07.2010
0,00
30.06.2010
2 676,00
2 676,00 CZK
-2 676,00
0,00
16.07.2010
kanceláøská židle SYN FLUTE- OP
Pøikrylová Martina
FAK
210101751
S00JP00JYYKH
51111201
9310
Fišer Pavel
01.07.2010
0,00
01.08.2010
6 720,00
6 720,00 CZK
-6 720,00
0,00
28.07.2010
právní služby za 6/2010-JUDr.Fišer
písemná podání OS Zlín,konzultace, žaloba -MŠ Zlín
stanovisko, konzultace -konkurs KS Carioca, s.r.o.
FAK
210101752
S00JP00JYYHW
46992308
10000895
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.07.2010
0,00
grafická karta k PC (k inv. è. 184991)
FAK
210101753
30.07.2010
864,00
864,00 CZK
-864,00
0,00
26.07.2010
- MP
S00JP00JYYQN
60711086
10110060
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
12.07.2010
984,00
984,00 CZK
-984,00
0,00
22.07.2010
odvod papíru k likvidaci na skládku SD - OD
FAK
210101754
S00JP00JYYRI
48476684
2010046
Ing.Jiøí Škrabal
12.07.2010
0,00
12.08.2010
99 960,00
99 960,00 CZK
-99 960,00
0,00
10.08.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Rekonstru
FAK
210101755
S00JP00JYYSD
71464794
2010076
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.07.2010
0,00
17.07.2010
19 950,00
19 950,00 CZK
-19 950,00
0,00
29.07.2010
právní služby - OD
FAK
210101756
S00JP00JYYT8
68604408
2010063
Ing.Radovan Koplík
12.07.2010
0,00
26.07.2010
41 640,00
41 640,00 CZK
-41 640,00
0,00
02.09.2010
dokumentace veøejného osvìtlení, Areál Rybníky - O
FAK
210101757
S00JP00JYYU3
26276682
433090025
SPBAZ, družstvo
01.07.2010
0,00
údržba, el. energie venkovního osvìtlení - OD
02.07.2010
95 619,00
95 619,00 CZK
-95 619,00
0,00
29.07.2010
FAK
210101758
S00JP00JYYVY
26276682
433090026
SPBAZ, družstvo
01.07.2010
0,00
08.07.2010
9 936,00 CZK
9 936,00
-9 936,00
06.07.2010
30 000,00 CZK
0,00
29.07.2010
oprava kanalizaèní šachty - OD
FAK
210101759
S00JP00JYYWT
26907241
10500387
CENTROPROJEKT a.s.
01.07.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
22.07.2010
sanace sesuvu v ulici Dolní Dìdina, Pøíluky - inž.
FAK
210101760
S00JP00JYYXO
68600771
0410
Ing.Jan Pospíšil
08.07.2010
0,00
30.07.2010
97 086,00
97 086,00 CZK
-97 086,00
0,00
30.07.2010
oprava chodníku ul. Dìtská 4621 - OD
FAK
210101761
S00JP00JYYYJ
25556142
4310
POSPÍŒIL a.s.
01.07.2010
0,00
21.07.2010
97 872,00 CZK
97 872,00
-97 872,00
30.06.2010
7 320,00 CZK
0,00
22.07.2010
oprava chodníku ul. Vìtrná 4670 - OD
FAK
210101762
S00JP00JYY5K
65359534
10034
Mikeska Jan
01.07.2010
0,00
7 320,00
-7 320,00
19.07.2010
12 000,00 CZK
0,00
14.07.2010
pøeprava èlenù Klubu seniorù Kvítková - uèitelé FAK
210101763
S00JP00JYY4P
66604338
210020
Luboš Jenáèek
01.07.2010
0,00
12 000,00
-12 000,00
11.07.2010
3 990,00 CZK
0,00
29.07.2010
úklidové práce duben - èerven 2010 v galerii Alter
FAK
210101764
S00JP00JYXKO
15213161
20116
Miroslav Kopèil
01.07.2010
0,00
3 990,00
-3 990,00
0,00
19.07.2010
pravidelná revize el. strojù a pøístrojù, SVÈ Kotì
FAK
210101765
S00JP00JYXJT
45193665
48394996
Severomoravské vodovody a
01.07.2010
0,00
26.07.2010
3 682,00
3 682,00 CZK
-3 682,00
0,00
21.07.2010
vodné za období od 3. 12. 2009 do 29. 6. 2010, re
FAK
210101766
S00JP00JYXA2
18757821
1
FK Pøíluky
12.07.2010
0,00
26.07.2010
7 000,00 CZK
7 000,00
-7 000,00
01.08.2010
75 748,00 CZK
0,00
05.08.2010
KMÈ Pøíluky, akce "Dìtský den" 26.6.2010
pronájem fotbalového høištì
dle priority è. 15/2010
ofpovìdná osoba: J. Plevová (tajemnice), A. Novosa
FAK
210101767
S00JP00JYXO4
42341213
201023
Martinec Pavel
11.07.2010
0,00
75 748,00
-75 748,00
0,00
28.07.2010
kanceláøský nábytek - OP
do kanc. è. 124A Mgr. Hofrichterové
FAK
210101768
S00JP00JYX5R
60711086
10090081
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
07.07.2010
262 275,78
262 275,78 CZK
-262 275,78
0,00
20.07.2010
práce spojené s protipovodòovou ochranou a odstran
FAK
210101769
S00JP00JYX97
15209962
8043
Václav Sagánek
12.07.2010
0,00
22.07.2010
2 220,00
2 220,00 CZK
-2 220,00
0,00
21.07.2010
Oprava 7 uzamykatelných skøínìk v kanceláøích FAK
210101770
S00JP00JYXBX
48532967
22115
EURO CAR Zlín s.r.o.
12.07.2010
0,00
11.08.2010
8 052,00
8 052,00 CZK
-8 052,00
0,00
09.08.2010
oprava vozidla 3Z7 6020 - MP
FAK
210101771
S00JP00JYWQ1
70465754
10125
Obadal Aleš, TOP LIMIT
13.07.2010
0,00
27.07.2010
3 400,00
3 400,00 CZK
-3 400,00
0,00
26.07.2010
samopropisovací bloky - MP
FAK
210101772
S00JP00JYXPZ
60747889
20100218
PETAS Petøík, s.r.o.
08.07.2010
0,00
18.07.2010
6 106,00 CZK
6 106,00
-6 106,00
18.07.2010
49 913,00 CZK
0,00
29.07.2010
demontáž nefunkèních sloupù VO na dìt. høišti - ul
FAK
210101773
S00JP00JYXQU
60747889
20100217
PETAS Petøík, s.r.o.
08.07.2010
0,00
49 913,00
-49 913,00
0,00
02.09.2010
pasport umístìní a popisu svítidel v Ba•ovì areálu
FAK
210101774
S00JP00JYXRP
60711086
10090086
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
15.07.2010
1 991 826,00
1 991 826,00 CZK
-1 991 826,00
0,00
22.07.2010
èištìní mìsta v èervnu 2010 - OD
FAK
210101775
S00JP00JYXSK
60711086
10150158
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
26.07.2010
13 084,00 CZK
13 084,00
-13 084,00
06.08.2010
3 840,00 CZK
0,00
29.07.2010
opravy na mìstských objektech v èervnu 2010 - OD
FAK
210101776
S00JP00JYXTF
60711086
10130101
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
3 840,00
-3 840,00
06.08.2010
127 501,20 CZK
0,00
05.08.2010
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 06/2010 - OD
FAK
210101777
S00JP00JYXUA
60711086
10130100
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
127 501,20
-127 501,20
0,00
05.08.2010
údržba a provoz VO za 06/2010 - OD
FAK
210101778
S00JP00JYXV5
60711086
10130099
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
21.07.2010
357 696,00
357 696,00 CZK
-357 696,00
0,00
22.07.2010
provoz a údržba svìtelných køižovatek v èervnu 201
FAK
210101779
S00JP00JYXW0
60711086
10130098
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
21.07.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
22.07.2010
nemìøené odbìry za 06/2010 - OD
FAK
210101780
S00JP00JYXXV
60711086
10130097
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
21.07.2010
1 991 260,80
1 991 260,80 CZK
-1 991 260,80
0,00
22.07.2010
provoz VO za 06/2010 - OD
FAK
210101781
S00JP00JYXYQ
60711086
10140012
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
22.07.2010
1 992,00 CZK
1 992,00
-1 992,00
23.07.2010
109 364,40 CZK
0,00
29.07.2010
vodorovné dopravní znaèení - MHD Na Vyhlídce - OD
FAK
210101782
S00JP00JYXZL
60711086
10140014
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
109 364,40
-109 364,40
0,00
29.07.2010
svislé dopravní znaèení za 06/2010 - OD
FAK
210101783
S00JP00JYY09
60711086
10140011
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
22.07.2010
33 615,00
33 615,00 CZK
-33 615,00
0,00
29.07.2010
vodorovné dopravní znaèení za 06/2010 - OD
FAK
210101784
S00JP00JYWRW
18753051
210037
Piluša Jiøí - REmanax
12.07.2010
0,00
26.07.2010
18 000,00 CZK
18 000,00
-18 000,00
26.07.2010
9 960,00 CZK
0,00
26.07.2010
oprava maleb WC a nátìr OK výlohy ve Zlínì, Bartoš
FAK
210101785
S00JP00JYYEB
12218774
492010
Lux Martin
13.07.2010
0,00
9 960,00
-9 960,00
0,00
26.07.2010
oprava okapového žlabu na budovì SMZ, Zámek, Soudn
FAK
210101786
S00JP00JYWNG
65831811
0232010
Radovan Kuèera
07.07.2010
0,00
22.07.2010
5 640,00 CZK
5 640,00
-5 640,00
11.08.2010
20 883,00 CZK
0,00
22.07.2010
oøez stromù - OMZ
FAK
210101787
S00JP00JYWML
49161041
2010061
Kratina Roman
12.07.2010
0,00
20 883,00
-20 883,00
0,00
09.08.2010
seèení a likvidace trávy ploch pøedaných ØSD - OMZ
FAK
210101788
S00JP00JYVZZ
25538403
2010101163
INFOSERVIS CZ, a.s.
14.07.2010
0,00
28.07.2010
21 758,00
21 758,00 CZK
-21 758,00
0,00
30.07.2010
tiskopisy PPD - 640 ks - OE
FAK
210101789
S00JP00JYVHH
25593625
4810100753
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
02.07.2010
0,00
11.08.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
30.07.2010
dodávka štìrku - OMZ
FAK
210101790
S00JP00JYVIC
29211409
0100007
Jan Andrýsek - Zahrady sp
14.07.2010
0,00
14.08.2010
146 532,00
146 532,00 CZK
-146 532,00
0,00
12.08.2010
seèení celkù 3,5,7 Podhoøí, Letná, JS, Kudlov, J
FAK
210101791
S00JP00JYVJ7
10571761
1037
Radek Komárek - PULS
09.07.2010
0,00
23.07.2010
40 800,00
40 800,00 CZK
-40 800,00
0,00
30.07.2010
hokejové branky - OMZ
FAK
210101792
S00JP00JYVSY
63474026
10070564
PNEU PLUS s.r.o.
12.07.2010
0,00
26.07.2010
297,00
297,00 CZK
-297,00
0,00
22.07.2010
oprava pneu na sekaèce - OMZ
FAK
210101793
S00JP00JYVK2
63969262
10036
Eva Kováøová - TRAVEL pro
01.07.2010
0,00
23.07.2010
25 000,00
25 000,00 CZK
-25 000,00
0,00
20.07.2010
prezentace turistických zajímavostí mìsta Zlína v
FAK
210101794
S00JP00JYVOI
44003978
1005064
TRIODON, spol. s r.o.
13.07.2010
0,00
28.07.2010
10 512,00
10 512,00 CZK
-10 512,00
0,00
28.07.2010
pracovní obuv - MP
FAK
210101795
S00JP00JYVUO
46298355
0092010
Kojecký Lubomír
10.07.2010
0,00
24.07.2010
85 200,00 CZK
85 200,00
-85 200,00
30.07.2010
8 142,00 CZK
0,00
30.07.2010
ošetøení stromù ve Zlínì - nábøeží Døevnice - OŽPa
FAZ
210101796
S00JP00JYVEW
28218434
1426120
Conrad Electronic Èeská r
01.07.2010
0,00
8 142,00
-8 142,00
0,00
27.07.2010
záloha na DDHM Digitální hlukomìr SL-400 a multime
FAK
210101797
S00JP00JYVD1
27399508
10908908
XERTEC, a.s.
12.07.2010
0,00
27.07.2010
5 820,00 CZK
5 820,00
-5 820,00
23.03.2010
99 996,00 CZK
0,00
26.07.2010
barva 2ks do frank. stroje Frama - podatelna Zarám
FAK
210101798
S00JP00JYVGM
60734485
100059
S-projekt plus, a.s.
01.07.2010
0,00
99 996,00
-99 996,00
0,00
20.07.2010
zpracování revize PD tepelného kanálu - Køižovatka
FAK
210101799
S00JP00JYVNN
26907241
10500434
CENTROPROJEKT a.s.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
99 960,00
99 960,00 CZK
-99 960,00
0,00
05.08.2010
sanace sesuvu v ul. Dolní Dìdina Zlín-Pøíluky, pro
FAK
210101800
S00JP00JYVLX
26907241
10500435
CENTROPROJEKT a.s.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
39 000,00
39 000,00 CZK
-39 000,00
0,00
22.07.2010
oprava odvodòovací šachty - Prštné - OD
FAK
210101801
S00JP00JYVTT
00216305
4401200936
Vysoké uèení technické
01.07.2010
0,00
24.08.2010
41 500,00
41 500,00 CZK
-41 500,00
0,00
09.09.2010
zhotovení Bezepènostní inspekce+dopravního prùzkum
FAK
210101802
S00JP00JYVMS
26907241
10500433
CENTROPROJEKT a.s.
01.07.2010
0,00
16.07.2010
81 996,00
81 996,00 CZK
-81 996,00
0,00
22.07.2010
oprava chodníku a komunikace ul. Pod Vinohrady, Lo
FAZ
210101803
S00JP00JYVC6
28368541
159005
Dráèik, s. r. o.
01.07.2010
0,00
15.08.2010
14 859,00 CZK
14 859,00
-14 859,00
26.07.2010
9 962,00 CZK
0,00
28.07.2010
hraèky - OŠZMaTV
FAK
210101804
S00JP00JYVBB
60710098
2107100706
DOMOSA Zlín, s.r.o.
12.07.2010
0,00
9 962,00
-9 962,00
0,00
26.07.2010
èistící a hygienické prostøedky - sklad ÈP Radnice
FAK
210101805
S00JP00JYVAG
44002912
1020
Adami Jaromír
01.07.2010
0,00
15.07.2010
9 650,40
9 650,40 CZK
-9 650,40
0,00
22.07.2010
výroba klíèù, oprava zámkù, drobný materiál na opr
FAK
210101806
S00JP00JYV55
64322637
300704
Srnka Lubomír
01.07.2010
0,00
15.07.2010
1 000,00
1 000,00 CZK
-1 000,00
0,00
19.07.2010
seèení meziøadí ovodcného sadu na p.è. 2772 k.ú. Z
FAK
210101807
S00JP00JYUWL
49241648
100488
Vodní díla-TBD,a.s., Brno
12.07.2010
0,00
19.07.2010
6 000,00
6 000,00 CZK
-6 000,00
0,00
29.07.2010
technickobezpeènostní prohlídky vodních dìl - OŽPa
FAK
210101808
S00JP00JYV7V
70465703
0310
Jaroslav Dìdièík, Autobat
14.07.2010
0,00
autobaterie BOSCH
FAK
210101809
28.07.2010
1 750,00 CZK
1 750,00
-1 750,00
14.08.2010
19 980,00 CZK
0,00
30.07.2010
- OD
S00JP00JYV60
76532232
122010
Vladyka Zdenìk
14.07.2010
0,00
19 980,00
-19 980,00
0,00
12.08.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Oprava ko
FAK
210101810
S00JP00JYV8Q
60711086
10110068
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
27.07.2010
1 593 958,45
1 593 958,45 CZK
-1 593 958,45
0,00
30.07.2010
oprava vpustí a výtlukù za 06/2010 - OD
FAK
210101811
S00JP00JYV9L
60711086
10110069
Technické služby Zlín,s.r
01.07.2010
0,00
27.07.2010
570 625,80
570 625,80 CZK
-570 625,80
0,00
30.07.2010
oprava chodníkù za 06/2010 - OD
FAK
210101812
S00JP00JYUL4
49445715
2100453
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
15.07.2010
0,00
29.07.2010
4 901,00 CZK
4 901,00
-4 901,00
13.08.2010
30 000,00 CZK
0,00
27.07.2010
tonery do tiskárny HP Color LaseJet CP 2025 - 2 ks
FAK
210101813
S00JP00JYUNU
65795954
92010
Sedláøová Marcela
13.07.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
0,00
11.08.2010
projektová dokumentace na akci "Dìtské høištì Zlín
FAK
210101814
S00JP00JYUOP
10076514
10011926
Šálek Pavel
14.07.2010
0,00
31.07.2010
733 110,00
733 110,00 CZK
-733 110,00
0,00
28.07.2010
Malotraktor v.è. 1023, mulèovací stroj posuvný Tra
FAK
210101815
S00JP00JYV0U
26227061
2100980
BCServis CZ s.r.o.
01.08.2010
0,00
12.08.2010
18 575,00
18 575,00 CZK
-18 575,00
0,00
17.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101816
S00JP00JYUK9
75697181
10136
Zavøel Petr
12.07.2010
0,00
26.07.2010
10 494,00
10 494,00 CZK
-10 494,00
0,00
20.07.2010
revize elektrospotøebièù - OS
FAK
210101817
S00JP00JYUJE
61405124
20100002
Milan Vyoral
01.07.2010
0,00
13.07.2010
6 672,00 CZK
6 672,00
-6 672,00
13.08.2010
22 224,00 CZK
0,00
26.07.2010
sportovní poháry - OKØ
FAK
210101818
S00JP00JYV2K
61060631
20101994
VITA software, s.r.o.
14.07.2010
0,00
22 224,00
-22 224,00
17.06.2010
5 820,00 CZK
0,00
11.08.2010
VITA - technická podpora a pøevod práv produktù za
FAK
210101819
S00JP00JYUIJ
75700913
352010
Ševèík Miroslav
01.07.2010
0,00
5 820,00
-5 820,00
03.07.2010
14 058,00 CZK
0,00
22.07.2010
oprava èalounìní dveøí sekr.námìst.- R - OVS
FAK
210101820
S00JP00JYU9S
62864459
102010
Zbynìk Sousedík
01.07.2010
0,00
14 058,00
-14 058,00
0,00
21.07.2010
oprava støechy a oplechování, Bytový dùm è. 5005,
FAK
210101821
S00JP00JYU72
28305795
20100137
PWS Plus s.r.o.
02.07.2010
0,00
29.07.2010
60 000,00 CZK
60 000,00
-60 000,00
25.07.2010
7 982,00 CZK
0,00
30.07.2010
zpracování projekt. dokumenace - Snížení rizika po
FAK
210101822
S00JP00JYTIQ
65359534
10052
Mikeska Jan
01.07.2010
0,00
7 982,00
-7 982,00
20.07.2010
15 786,00 CZK
0,00
22.07.2010
pøeprava èlenù ZKS - klub seniorù Podhoøí - 2. 6.
FAK
210101823
S00JP00JYUBI
60747889
20100261
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
15 786,00
-15 786,00
0,00
22.07.2010
oprava osvìtlení a zásuvek, revize rozvodnic v ob
FAK
210101824
S00JP00JYUCD
60747889
20100260
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
21.07.2010
13 508,00
13 508,00 CZK
-13 508,00
0,00
22.07.2010
oprava víka kanalizace u objektu Benešovo nábø., r
FAK
210101825
S00JP00JYUD8
60747889
20100259
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
21.07.2010
23 446,00
23 446,00 CZK
-23 446,00
0,00
22.07.2010
oprava osvìtlení, revize el.rozvodù, dodávka spotø
FAK
210101826
S00JP00JYUE3
60747889
20100258
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
21.07.2010
25 534,00 CZK
25 534,00
-25 534,00
21.07.2010
2 843,00 CZK
0,00
26.07.2010
opravy v budovì MMZ, ul. L. Váchy 602 - odstranìní
FAK
210101827
S00JP00JYUFY
60747889
20100256
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
2 843,00
-2 843,00
21.07.2010
29 998,00 CZK
0,00
22.07.2010
oprava vnitøního telefonu a jeho napájecího zdroje
FAK
210101828
S00JP00JYUGT
60747889
20100257
PETAS Petøík, s.r.o.
14.07.2010
0,00
29 998,00
-29 998,00
0,00
29.07.2010
montáž nových odpoètových mìøidel v objektu SMZ, u
FAK
210101829
S00JP00JYTHV
49445715
2100451
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
15.07.2010
0,00
29.07.2010
7 000,00
7 000,00 CZK
-7 000,00
0,00
04.08.2010
tonery do tiskárny - OKaVA
FAK
210101830
S00JP00JYTZD
25318187
1003752
Wimers Zlín v.o.s.
19.07.2010
0,00
29.07.2010
1 049,00
1 049,00 CZK
-1 049,00
0,00
26.07.2010
kanceláøské potøeby - MP
FAK
210101831
S00JP00JYTYI
25544276
21009276
ARLES, s.r.o.
14.07.2010
0,00
28.07.2010
3 450,00 CZK
3 450,00
-3 450,00
20.08.2010
20 204,00 CZK
0,00
26.07.2010
renovace tonerù - MP
FAK
210101832
S00JP00JYTEA
44117477
201016
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
01.08.2010
0,00
druhé seèení lokality Zálešná - Podvesná
FAK
210101833
S00JP00JYTCK
20 204,00
-20 204,00
16.07.2010
3 600,00 CZK
0,00
18.08.2010
- OM
25862731
45104394
NAM systém, a.s.
06.07.2010
0,00
3 600,00
-3 600,00
13.08.2010
311 889,00 CZK
0,00
22.07.2010
ONI SLEDOVÁNÍ tarif Optimum za III. Q 2010 - 5 slu
FAK
210101834
S00JP00JYT6E
12740322
10002
Felcman Vladimír
14.07.2010
0,00
311 889,00
-311 889,00
0,00
11.08.2010
výroba a montáž oplocení dìt. høištì -lokalita Laz
FAK
210101835
S00JP00JYTDF
60560363
1003001
Pavel Vývleèka
01.07.2010
0,00
02.08.2010
40 763,50
40 763,50 CZK
-40 763,50
0,00
30.07.2010
seèení ploch v k.ú. Zlín a pøímìstských èástech FAK
210101836
S00JP00JYT9Z
26276682
433090029
SPBAZ, družstvo
01.07.2010
16.07.2010
120 000,00 CZK
-120 000,00
4310
Ing.Ladislav Alster - Pro
20.07.2010
22.08.2010
99 600,00 CZK
0,00
odmìna komisionáøe za období 1.1.-30.6.2010 - OD
FAK
210101837
S00JP00JYTAU
61405230
0,00
99 600,00
-99 600,00
03.08.2010
1 402,00 CZK
19.08.2010
studie proveditelnosti akce "Rekonstrukce komunika
FAK
210101838
S00JP00JYT3T
26493276
2210001082
Auto Viki a.s.
20.07.2010
0,00
1 402,00
-1 402,00
0,00
29.07.2010
oprava vozidla RAS 2Z2 5090 - MP
FAK
210101839
S00JP00JYT13
25322478
3015685
AVONET, s.r.o.
01.07.2010
0,00
Internet Home F1 za 6/2010
FAK
210101840
12.07.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
29.07.2010
- OŠZMaTV
S00JP00JYSQT
49098934
2101481
EVROFIN Int. spol. s r.o.
14.07.2010
0,00
barvící kazeta do frankovacího stroje Neopost IJ35
03.08.2010
4 776,00
4 776,00 CZK
-4 776,00
0,00
30.07.2010
FAK
210101841
S00JP00JYSV4
27752771
10200032
EKKL a.s.
01.07.2010
0,00
30.07.2010
8 648 310,00
8 648 310,00 CZK
-8 648 310,00
0,00
30.07.2010
stavební práce na akci "Rekonstrukce Stadionu mlád
FAK
210101842
S00JP00JYSU9
26227061
2100984
BCServis CZ s.r.o.
14.07.2010 14.07.2010 28.07.2010
0,00
5 235,00 CZK
5 235,00
-5 235,00
31.07.2010
18 600,00 CZK
0,00
30.07.2010
pracovní pláš•, kukla na svaøování - OMZ
FAK
210101843
S00JP00JYSIX
75110865
1
Doèkal Martin
01.07.2010
0,00
18 600,00
-18 600,00
14.06.2010
8 400,00 CZK
0,00
29.07.2010
fyzioterapeutická péèe pro stážníky MP
FAK
210101844
S00JP00JYSCR
49711903
1005918
ÈZT, s.r.o.
01.07.2010
0,00
8 400,00
-8 400,00
04.08.2010
70 000,00 CZK
0,00
29.07.2010
za inzerci v Dovolené pro Vás, è. 22/2010, str. 3
FAK
210101845
S00JP00JYSBW
45309655
14100396
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
21.07.2010
0,00
70 000,00
-70 000,00
19.08.2010
7 000,00 CZK
0,00
02.08.2010
využití služeb systému "Memphis" za 06/2010 - MP
FAK
210101846
S00JP00JYS4V
47901519
2100595
Pohøebnictví Zlín, spol.
09.07.2010
0,00
7 000,00
-7 000,00
0,00
26.07.2010
Kremace paní Ludmily Šebestové, poslednì trvale by
FAK
210101847
S00JP00JYRP5
42341213
201025
Martinec Pavel
19.07.2010
0,00
09.08.2010
1 198,00 CZK
1 198,00
-1 198,00
02.08.2010
15 720,20 CZK
0,00
06.08.2010
oprava kuchyòské linky - III. NP budovy radnice MM
FAK
210101848
S00JP00JYRRV
29201799
2369000684
SPINWARE s.r.o.
19.07.2010
0,00
15 720,20
-15 720,20
05.08.2010
1 092,00 CZK
0,00
30.07.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù OVS
FAK
210101849
S00JP00JYROA
49445715
2100469
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
22.07.2010
0,00
1 092,00
-1 092,00
02.08.2010
18 959,00 CZK
0,00
02.08.2010
renovace toneru do tiskárny ABEL HP (inv.è.187149
FAK
210101850
S00JP00JYRX1
27718590
100100045
ACRIS zahrady s.r.o.
07.07.2010
0,00
18 959,00
-18 959,00
0,00
30.07.2010
výsadby zelenì u vstupu do budovy MMZ Zarámí a v "
FAK
210101851
S00JP00JYRUG
26276682
433090030
SPBAZ, družstvo
01.07.2010
0,00
29.07.2010
100 742,00
100 742,00 CZK
-29 741,00
-71 001,00
07.09.2010
údržba venkovního osvìtlení v areálu Svit - OD
FAK
210101852
S00JP00JYRVB
61405230
4510
Ing.Ladislav Alster - Pro
19.07.2010
0,00
zpracování projekt.dokumentace na akci "Opatøení k
19.08.2010
34 800,00
34 800,00 CZK
-34 800,00
0,00
17.08.2010
FAK
210101853
S00JP00JYRTL
68125135
10001
Smyèka Miroslav
01.07.2010
0,00
04.08.2010
4 000,00 CZK
4 000,00
-4 000,00
02.08.2010
46 150,00 CZK
0,00
30.07.2010
oprava maticového pøepínaèe - MP
FAK
210101854
S00JP00JYRNF
13686135
16
Eichler Petr
22.07.2010
0,00
46 150,00
-46 150,00
0,00
02.08.2010
Døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì FAK
210101855
S00JP00JYRDT
2010002
Gabrhel Pavel
22.07.2010
0,00
30.07.2010
28 500,00 CZK
28 500,00
-28 500,00
06.08.2010
1 860,00 CZK
0,00
30.07.2010
Dílèí faktura - restaurátorské práce na soše sv. P
FAK
210101856
S00JP00JYR42
10573321
1007232
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
13.07.2010
0,00
1 860,00
-1 860,00
15.08.2010
610 837,20 CZK
0,00
30.07.2010
výmìna záložního zdroje EZS, SVÈ, Kotìrova 4395, Z
FAK
210101857
S00JP00JYR8I
60711086
10110070
Technické služby Zlín,s.r
15.07.2010
0,00
610 837,20
-610 837,20
0,00
14.09.2010
rekonstrukce chodníku II. etapa, ul. Tyršova, Male
FAK
210101858
S00JP00JYR9D
15215776
202010
Josef Dupala,ing.
14.07.2010
0,00
03.08.2010
14 900,00
14 900,00 CZK
-14 900,00
0,00
05.08.2010
inženýrská èinnost pro povolení akcí - oprava chod
FAK
210101859
S00JP00JYRA8
12297186
10013
Ing.Bìlíèek Vlastimil-BEL
19.07.2010
0,00
04.08.2010
99 960,00
99 960,00 CZK
-99 960,00
0,00
05.08.2010
oprava chodníku podél tø. Svobody, Zlín-Malenovice
FAK
210101860
S00JP00JYRB3
12297186
10012
Ing.Bìlíèek Vlastimil-BEL
19.07.2010
04.08.2010
31 751,00 CZK
1015581
Rimitti s.r.o.
21.07.2010
04.08.2010
916,50 CZK
-31 751,00
terenní úprava chodníku podél tø. Svobody, Zlín -M
FAK
210101861
S00JP00JYQZY
27687074
0,00
916,50
-916,50
0,00
02.08.2010
spotøební materiál LED žárovky 2ks - osvìtlení cho
FAK
210101862
S00JP00JYR6S
66198003
16932010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
22.07.2010
0,00
právní služby za 06/2010
FAK
210101863
21.08.2010
31 080,00
31 080,00 CZK
-31 080,00
0,00
18.08.2010
- OP
S00JP00JYR7N
66198003
16942010
BALCAR POLANSKÝ EVERSHEDS
22.07.2010
0,00
21.08.2010
59 588,00 CZK
59 588,00
-59 588,00
31.07.2010
1 000,00 CZK
0,00
19.08.2010
právní služby za 06/2010,Balcar Polanský AK
EKZ s.r.o.
FAK
210101864
S00JP00JYQY3
67507018
10040
Ing. Jana Klepalová
04.07.2010
0,00
vypracování znaleckého posudku - OŽPaZ
1 000,00
-1 000,00
0,00
30.07.2010
FAK
210101865
S00JP00JYRGE
25864033
3010136
VALAŠSKÉ KRÁLOVSTVÍ,s.r.o
22.07.2010 22.07.2010 05.08.2010
0,00
2 720,00
2 720,00 CZK
-2 720,00
0,00
30.07.2010
turistické známky VK a Minilexikony strašidel pro
FAK
210101866
S00JP00JYQWD
14659433
201077
Pavel Rozum-RACIO
21.07.2010
0,00
oprava smìrovníkù, odstranìní a polep
FAK
210101867
FAK
210101868
S00JP00JYREO
64949681
5400781629
T-Mobile Czech Republic,
22.07.2010
S00JP00JYR2C
oprava EZS na služebnì MP Malenovice
210101869
10573321
1007226
Ostrožík Zdenìk-zabezpeèo
01.08.2010
S00JP00JYQUN
zpracování inventarizace dìtských høiš•
210101870
29.07.2010
05.08.2010
1,00
1,00 CZK
-1,00
0,00
30.07.2010
S00JP00JYQVI
06.08.2010
13 200,00
13 200,00 CZK
-13 200,00
0,00
01.09.2010
- MP
26935287
1001052
SAFE TREES, s.r.o.
01.08.2010
0,00
FAK
-9 720,00
0,00
- MP
0,00
FAK
9 720,00
9 720,00 CZK
- ÚHA
0,00
HTC HD mini - èerný
30.07.2010
20.08.2010
192 000,00
192 000,00 CZK
-192 000,00
0,00
01.09.2010
46308237
42010
Zelené údolí u Doubrav
01.07.2010
0,00
04.08.2010
3 384,80
3 384,80 CZK
-3 384,80
0,00
30.07.2010
seèení v k.ú. Mladcová - OŽPaZ
FAK
210101871
S00JP00JYQLW
64948242
10004590
UniCredit Bank Czech Repu
01.08.2010
0,00
30.07.2010
342,00
342,00 CZK
-342,00
0,00
10.08.2010
poplatek za terminál za 06/2010 - MP
VYZ
210101872
S00JP00JYQFQ
25780441
20100425
Slovensko-Èeská obchodní
15.07.2010
19.07.2010
9 360,00 CZK
10946
Spoleènost pro zahradní a
01.07.2010
07.08.2010
5 800,00 CZK
0,00
Vyúètování zálohy - úèastnický poplatek na semináø
FAZ
210101873
S00JP00JYQGL
44684932
0,00
5 800,00
-5 800,00
0,00
04.08.2010
Záloha na odb. konferenci Strom pro život-život pr
FAK
210101874
S00JP00JYQD0
25319876
201001223
PROFIGRASS s.r.o.
01.08.2010
0,00
25.08.2010
4 423,00 CZK
4 423,00
-4 423,00
25.08.2010
699 000,00 CZK
0,00
20.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101875
S00JP00JYQ8P
62508831
437710
SOME Jindøichùv Hradec s.
01.08.2010
0,00
Žací stroj BCS Matra - 2 ks
FAK
210101876
699 000,00
-699 000,00
0,00
25.08.2010
- OMZ
S00JP00JYQ6Z
46994173
100406
HCM Autoservis s.r.o.
01.08.2010
0,00
21.08.2010
612,00
612,00 CZK
-612,00
0,00
18.08.2010
oprava vozu Multicar M25 ZL 0624 - OMZ
FAK
210101877
S00JP00JYQ1O
25586769
10010874
MANDS International s.r.o
01.08.2010
09.08.2010
2 414,00 CZK
0,00
0,00
2 414,00
-2 414,00
10.08.2010
letní pneu 2Z2 5070- MP
FAK
210101878
S00JP00JYQ0T
26219531
6101723117
HP TRONIC-prodejny elektr
01.08.2010
0,00
Chladnièka Goddess RSB
FAK
210101879
26.08.2010
4 807,00
4 807,00 CZK
-4 807,00
0,00
20.08.2010
- MP
S00JP00JYPZ5
64322637
300705
Srnka Lubomír
01.07.2010
0,00
15.08.2010
3 195,00
3 195,00 CZK
-3 195,00
0,00
12.08.2010
zhotovení, montáž a osazení 5 ks informaè. znaèek
FAK
210101880
S00JP00JYPVP
75697181
10200
Zavøel Petr
19.07.2010
0,00
02.08.2010
5 497,00
5 497,00 CZK
-5 497,00
0,00
04.08.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù, HZ K
FAK
210101881
S00JP00JYPS4
75697181
10197
Zavøel Petr
19.07.2010
0,00
02.08.2010
6 496,00
6 496,00 CZK
-6 496,00
0,00
04.08.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù, HZ Zl
FAK
210101882
S00JP00JYPTZ
75697181
10198
Zavøel Petr
19.07.2010
0,00
02.08.2010
8 460,00
8 460,00 CZK
-8 460,00
0,00
04.08.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù, HZ Z
FAK
210101883
S00JP00JYPUU
75697181
10199
Zavøel Petr
19.07.2010
0,00
02.08.2010
3 997,00 CZK
3 997,00
-3 997,00
07.08.2010
12 114,00 CZK
0,00
04.08.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù, HZ Ko
FAK
210101884
S00JP00JYPR9
18152856
2010134
PATRICK s.r.o.
28.07.2010
0,00
12 114,00
-12 114,00
0,00
04.08.2010
rozbrušovací kotouè Katastrofic - OKØ
FAK
210101885
S00JP00JYPNT
18152856
2010132
PATRICK s.r.o.
28.07.2010
0,00
27.08.2010
17 500,00 CZK
17 500,00
-17 500,00
26.08.2010
5 432,00 CZK
0,00
25.08.2010
KMÈ Jaroslavice,nákup foukaèe listí STIHL BR 600
dle priorit KMÈ - priorita è. 14/2010
hrazeno z prostøedkù KMÈ Jaroslavice
odpovìdná osoba: V. Ordeltová (tajemnice), V. Karo
FAK
210101886
S00JP00JYPOO
62867237
100100082
Radek Majzlík - C & C SYS
27.07.2010
0,00
5 432,00
-5 432,00
18.08.2010
54 534,00 CZK
0,00
25.08.2010
oprava docházkového terminálu na radnici - OIS
FAK
210101887
S00JP00JYPL3
60374781
0901028
Petr Bohm
01.07.2010
0,00
54 534,00
-54 534,00
0,00
19.08.2010
seèení vodních tokù - OŽPaZ
FAK
210101888
S00JP00JYPK8
60374781
0901029
Petr Bohm
01.07.2010
19.08.2010
116 250,00 CZK
0,00
0,00
116 250,00
-116 250,00
17.08.2010
seèení travnatých ploch - OŽPaZ
FAK
210101889
S00JP00JYPHN
63839997
1001341006
OSA - Ochranný svaz autor
28.07.2010
0,00
12.08.2010
512,00
512,00 CZK
-512,00
0,00
09.08.2010
autorská odmìna 17. 6. 2010 - I senioøi umí žít na
FAK
210101890
S00JP00JYPGS
26239515
1016
Agroslužby RaK, s.r.o.
20.07.2010
0,00
30.08.2010
33 450,00
33 450,00 CZK
-33 450,00
0,00
26.08.2010
mulèování pozemkù - OŽPaZ
FAK
210101891
S00JP00JYPFX
29199573
201008
Roman Kratina s.r.o.
01.07.2010 01.07.2010 08.08.2010
0,00
5 922,00 CZK
5 922,00
-5 922,00
16.08.2010
12 650,00 CZK
0,00
03.08.2010
seèení travnatých ploch u Vìtøáku ve Štípì - OŽPa
FAK
210101892
S00JP00JYP8W
00006963
90114
Pracovištì ÈSSZ Brno
01.07.2010
0,00
12 650,00
-12 650,00
0,00
12.08.2010
nájem nebyt. prostor za III. Q 2010, tø. T. Bati 3
FAK
210101893
S00JP00JYP9R
61405230
4410
Ing.Ladislav Alster - Pro
20.07.2010
0,00
20.08.2010
39 960,00 CZK
39 960,00
-39 960,00
09.08.2010
6 000,00 CZK
0,00
18.08.2010
projekt. dokumentace pro akci "Prodloužení chodník
FAK
210101894
S00JP00JYPAM
68604408
2010072
Ing.Radovan Koplík
26.07.2010
0,00
pøechod pro pìší Podhoøí - zamìøení
FAK
210101895
S00JP00JYP66
FAK
-6 000,00
11.08.2010
11 400,00 CZK
0,00
02.09.2010
- OD
26916363
100101079
fgFORTE s.r.o.
28.07.2010
0,00
autobaterie
6 000,00
11 400,00
-11 400,00
0,00
10.08.2010
- OKØ
210101896
S00JP00JYOWR
60710098
2107100757
DOMOSA Zlín, s.r.o.
27.07.2010
0,00
10.08.2010
19 899,00 CZK
19 899,00
-19 899,00
10.08.2010
2 943,00 CZK
0,00
06.08.2010
èistící a hygienické prostøedky - sklad ÈP Zarámí
FAK
210101897
S00JP00JYOXM
60710098
2107100760
DOMOSA Zlín, s.r.o.
27.07.2010
0,00
2 943,00
-2 943,00
05.08.2010
20 435,00 CZK
0,00
06.08.2010
èistící prostøedky ihned do spotøeby (broušení dve
FAK
210101898
S00JP00JYOVW
74910914
2010007
Puchar Jaroslav
01.07.2010
0,00
20 435,00
-20 435,00
04.08.2010
4 960,00 CZK
0,00
19.08.2010
Výmìna záøivek (14 ks záøivek Trevos SM 236 KR E,
FAK
210101899
S00JP00JYOU1
18189229
410065
J H spol. s r.o.
28.07.2010
0,00
4 960,00
-4 960,00
01.09.2010
99 611,00 CZK
0,00
11.08.2010
kanceláøská židle, døevìné dekorace, SVÈ Kotìrova
FAK
210101900
S00JP00JYOSB
49976311
10040
DIPS Zlín, spol. s r.o.
31.07.2010
0,00
0,00
oprava chodníku v ul. Santražiny
FAK
210101901
99 611,00
-99 611,00
07.09.2010
- OD
S00JP00JYOT6
49976311
10047
DIPS Zlín, spol. s r.o.
31.07.2010
0,00
01.09.2010
99 850,00
99 850,00 CZK
-99 850,00
0,00
07.09.2010
oprava chodníku pøed è.p. 1467 v ul. Zarámí ve Zlí
FAK
210101902
S00JP00JYORG
76532232
132010
Vladyka Zdenìk
28.07.2010
0,00
28.08.2010
40 000,00
40 000,00 CZK
-40 000,00
0,00
01.09.2010
zpracování projekt. dokumentace na akci "Chodník o
FAK
210101903
S00JP00JYOQL
42341027
201010087
AKTÉ spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
09.08.2010
49 200,00
49 200,00 CZK
-49 200,00
0,00
10.08.2010
zpracování projektu koncepce venkovního osvìtlení
FAK
210101904
S00JP00JYOPQ
25533843
200004063
RTS, a.s.
26.07.2010 30.08.2010 17.08.2010
0,00
57 600,00
57 600,00 CZK
-57 600,00
0,00
01.09.2010
zajištìní veøejné soutìže na akci "Zlín-Køižovatka
FAK
210101905
S00JP00JYOKF
25330781
2100198
Mìstský mobiliáø
13.07.2010
0,00
14.08.2010
26 662,00
26 662,00 CZK
-26 662,00
0,00
27.08.2010
úprava pøístøešku MHD Za Kaplièkou, Zlín-Pøíluky FAK
210101906
S00JP00JYO83
42340802
10058
KKS, spol. s r.o.
30.07.2010
0,00
29.08.2010
97 500,00 CZK
97 500,00
-97 500,00
09.08.2010
8 864,00 CZK
0,00
27.08.2010
stavební práce na akci "Oprava komunikace Zlín, ul
FAK
210101907
S00JP00JYOOV
46994173
310236
HCM Autoservis s.r.o.
01.08.2010
0,00
8 864,00
-8 864,00
0,00
16.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101908
S00JP00JYO2X
63474026
10070599
PNEU PLUS s.r.o.
01.08.2010
0,00
09.08.2010
409,00
409,00 CZK
-409,00
0,00
16.08.2010
oprava pneu - OMZ
FAK
210101909
S00JP00JYO4N
60747218
30151444
ANC FOD, s.r.o.
01.08.2010
0,00
09.08.2010
10 814,00
10 814,00 CZK
-10 814,00
0,00
16.08.2010
oleje - OMZ
FAK
210101910
S00JP00JYO5I
72369833
92010
Šesták Václav
01.08.2010
0,00
za provedené práce
FAK
210101911
21.08.2010
42 527,00
42 527,00 CZK
-42 527,00
0,00
18.08.2010
- OMZ
S00JP00JYO6D
49161041
2010068
Kratina Roman
01.08.2010
0,00
29.08.2010
28 866,00
28 866,00 CZK
-28 866,00
0,00
26.08.2010
zahradnické práce u budovy Domu seniorù na Majáku
FAK
210101912
S00JP00JYO78
49161041
2010067
Kratina Roman
01.08.2010
29.08.2010
13 304,00 CZK
0,00
0,00
13 304,00
-13 304,00
08.08.2010
4 308,00 CZK
27.08.2010
zahradnické práce u budovy ZŠ ve Štípì - OMZ
FAK
210101913
S00JP00JYNXT
25558447
10107
VRLA s. r.o.
08.07.2010
0,00
4 308,00
-4 308,00
09.08.2010
87 487,00 CZK
0,00
09.08.2010
školení øidièù referentských vozidel - OKØ
FAK
210101914
S00JP00JYNWY
49161563
0092010
Jiøí Slamìný
28.07.2010
0,00
87 487,00
-87 487,00
03.08.2010
3 150,00 CZK
0,00
10.08.2010
oprava speciálního hasièského vozidla Avie - OKØ
FAK
210101915
S00JP00JYNV3
72403152
30
Foitová Dana
01.07.2010
0,00
3 150,00
-3 150,00
16.08.2010
47 208,96 CZK
0,00
04.08.2010
Školení a zkoušky Odchyt toulavých a opuštìných zv
FAK
210101916
S00JP00JYO07
60711086
10140016
Technické služby Zlín,s.r
30.07.2010
0,00
47 208,96
-47 208,96
0,00
16.08.2010
uložení a zaplachtování protipovodòových pytlù - O
FAK
210101917
S00JP00JYNZJ
66224349
201095
JUDr.Eva Køivánková
31.07.2010
0,00
20.08.2010
18 000,00
18 000,00 CZK
-18 000,00
0,00
18.08.2010
právní služby v mìsíci èervenci 2010 - OŽPaZ
FAK
210101918
S00JP00JYNU8
71464794
2010092
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.08.2010
0,00
01.09.2010
12 350,00
12 350,00 CZK
-12 350,00
0,00
30.08.2010
poskytnuté právní služby - OP
Drivestone a.s.
FAK
210101919
S00JP00JYNSI
71464794
2010091
Mgr.Bc.Michal Bøezovják
01.08.2010
0,00
01.09.2010
13 500,00 CZK
13 500,00
-13 500,00
02.09.2010
7 800,00 CZK
0,00
30.08.2010
právní služby dle smlouvy è. 1300080001 za 07/2010
FAK
210101920
S00JP00JYN7F
26309581
20100436
ERISERV, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
7 800,00
-7 800,00
30.08.2010
92 700,00 CZK
0,00
31.08.2010
provoz, údržba a servis systému poboèkových telef.
FAK
210101921
S00JP00JYMYV
46982663
2010041
FORMICA s.r.o.
30.07.2010
0,00
92 700,00
-92 700,00
16.08.2010
3 690,00 CZK
0,00
30.08.2010
vypracování projekt. dokumentace "Rekonstrukce soc
FAK
210101922
S00JP00JYMZQ
25580922
2100211
LARGO CZ, s.r.o.
01.08.2010
0,00
3 690,00
-3 690,00
0,00
16.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101923
S00JP00JYN0E
26936186
103249
MNO-Polášek,s.r.o.
01.08.2010
0,00
barvy, štìtce - OMZ
29.08.2010
5 036,00
5 036,00 CZK
-5 036,00
0,00
01.09.2010
FAK
210101924
S00JP00JYNG6
27678679
010218
Richard Holotík s.r.o.
01.08.2010
0,00
29.08.2010
4 200,00
4 200,00 CZK
-4 200,00
0,00
01.09.2010
písek - OMZ
FAK
210101925
S00JP00JYMTK
18754244
2010306
Leopold Janský
01.08.2010 15.07.2010 27.08.2010
0,00
4 924,00
4 924,00 CZK
-4 924,00
0,00
27.08.2010
oprava jamkovaèe - OMZ
FAK
210101926
S00JP00JYMUF
75800128
1000047
Janský Pavel
01.08.2010
0,00
20.08.2010
3 636,00 CZK
3 636,00
-3 636,00
16.08.2010
30 114,00 CZK
0,00
18.08.2010
oprava vozu VW Golf - OMZ
FAK
210101927
S00JP00JYMVA
18754244
2010307
Leopold Janský
01.08.2010
0,00
30 114,00
-30 114,00
12.08.2010
3 024,00 CZK
0,00
16.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101928
S00JP00JYNDL
40995224
300936
Mark IS, s.r.o
05.08.2010
0,00
Nákup tonerù
FAK
3 024,00
-3 024,00
13.08.2010
20 000,00 CZK
0,00
19.08.2010
- OIS
210101929
S00JP00JYNLH
27717470
2010079
PADOZA s.r.o
30.07.2010
0,00
20 000,00
-20 000,00
0,00
01.09.2010
dodávka a montáž zábradlí z u. Štípská do ul. U Øa
FAK
210101930
S00JP00JYNMC
68756658
20101
ing.Hana Zboøilová
29.07.2010
0,00
12.08.2010
30 000,00
30 000,00 CZK
-30 000,00
0,00
11.08.2010
inženýrská èinnost na akci "Úprava toèny v Jarosl
FAK
210101931
S00JP00JYNO2
63839997
0987881007
OSA - Ochranný svaz autor
23.07.2010
0,00
09.08.2010
995,00
995,00 CZK
-995,00
0,00
09.08.2010
autorská odmìna - OŽPaZ
FAK
210101932
S00JP00JYNEG
60374781
0901030
Petr Bohm
01.08.2010
0,00
19.08.2010
21 180,00
21 180,00 CZK
-21 180,00
0,00
17.08.2010
mechanický a chemický zásah na porostu køídlatky FAK
210101933
S00JP00JYNFB
12741361
442010
Jaromír Oškera SKLENÁØSTV
01.07.2010
0,00
15.07.2010
10 902,00 CZK
10 902,00
-10 902,00
09.08.2010
1 097,00 CZK
0,00
05.08.2010
sklenáøské práce - OŽPaZ
FAK
210101934
S00JP00JYNN7
63839997
0987371006
OSA - Ochranný svaz autor
17191
Autorské poplatky - OSA - akce roku 2009 - OSV, OK
- 08. 12. 2009 - Koncert pro subjekty zapojené do
komunitního plánování"
- 17.11.2009 - Slavnostní setkání u pøíležitosti v
23.07.2010
0,00
1 097,00
-1 097,00
0,00
17.08.2010
živé užití hudebních dìl - autorský poplatek - OSA
FAK
210101935
S00JP00JYN6K
25587277
1110203722
Sanitární služby a techni
26.07.2010
0,00
27.08.2010
6 120,00
6 120,00 CZK
-6 120,00
0,00
23.08.2010
KMÈ Jaroslavice, ake "Oslava 100. výroèí vysvìcení
pronájem 3 ks mobilních WC Johnny sport
priorita è. 12/2010
odpovìdná osoba: V. Ordeltová, V. Karola
FAK
210101936
S00JP00JYNPX
63839997
0987451006
OSA - Ochranný svaz autor
17191
23.07.2010
0,00
09.08.2010
1 537,00
1 537,00 CZK
-1 537,00
0,00
06.08.2010
autorská odmìna pro OSA 31. 3. 2010, 1. - 2. 4. 20
VYZ
210101937
S00JP00JYMGD
vyúètování za úèast na Kulatém stole
FAK
210101938
27214656
232010
ConPro, s.r.o.
01.08.2010
32010
Mižièko Milan
02.08.2010
18.08.2010
1 800,00 CZK
16.08.2010
32 000,00 CZK
0,00
- OPa
S00JP00JYMFI
64460304
0,00
32 000,00
-32 000,00
0,00
17.08.2010
mytí oken horolezeckou technikou na objektu MMZ na
VYZ
210101939
S00JP00JYMEN
vyúèt. zálohy za Digitální hlukomìr
VYZ
210101940
28218434
001099523
Conrad Electronic Èeská r
29.07.2010
12.08.2010
6 780,00 CZK
0,00
28218434
001100172
Conrad Electronic Èeská r
30.07.2010
13.08.2010
1 362,00 CZK
0,00
51111201
10410
Fišer Pavel
01.08.2010
01.09.2010
5 400,00 CZK
0,00
- OVS
S00JP00JYMDS
vyúèt. zálohy za multimetr Voltcraft VC820
FAK
210101941
S00JP00JYMCX
0,00
5 400,00
-5 400,00
30.08.2010
právní služby za èervenec 2010 - OP
FAK
210101942
S00JP00JYMB2
42340454
210340
ERGO VH, spol. s r.o.
28.07.2010
0,00
11.08.2010
6 000,00
6 000,00 CZK
-6 000,00
0,00
09.08.2010
odstranìní železných kùlù v místní èásti Zlína - U
FAZ
210101943
S00JP00JYM8H
44684932
10957
Spoleènost pro zahradní a
03.08.2010
0,00
07.08.2010
5 800,00
5 800,00 CZK
-5 800,00
0,00
04.08.2010
Záloha na odb. konferenci "Strom pro život-život p
FAK
210101944
S00JP00JYM7M
25533673
131007054
TC servis, s.r.o.
01.08.2010
0,00
01.09.2010
360,00
360,00 CZK
-360,00
0,00
30.08.2010
telekomunikaèní služby za 07/2010, SVÈ Kotìrova 43
FAK
210101945
S00JP00JYLY2
25081152
10033403
ROSANA, spol. s r.o.
30.07.2010
0,00
13.08.2010
5 625,00 CZK
5 625,00
-5 625,00
11.08.2010
40 994,00 CZK
0,00
11.08.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda nápoj.automaty 7/20
FAK
210101946
S00JP00JYLMQ
26942593
21017
GERAST spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
40 994,00
-40 994,00
0,00
10.08.2010
oprava dlažby parkovištì a dvora - MP
FAK
210101947
S00JP00JYLLV
62181581
20100705
Oliviera Fuksová
01.08.2010
0,00
01.09.2010
1 932,00
1 932,00 CZK
-1 932,00
0,00
01.09.2010
mytí vozidel za 07/2010 - MP
FAK
210101948
S00JP00JYLK0
64463231
3710
Mikulèík Bøetislav
01.08.2010
0,00
13.08.2010
720,00
720,00 CZK
-720,00
0,00
10.08.2010
praní prádla v mìsíci èervenci 2010 - MP
FAK
210101949
S00JP00JYLB9
55052124
2010064
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
1 460,00 CZK
-1 460,00
2010065
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
2 593,00 CZK
-2 593,00
2010066
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
1 460,00 CZK
-1 460,00
2010067
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
2 593,00 CZK
-2 593,00
2010068
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
1 460,00 CZK
-1 460,00
2010069
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
2 593,00 CZK
-2 593,00
2010070
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
1 460,00 CZK
-1 460,00
2010071
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
2 593,00 CZK
-2 593,00
3017733
AVONET, s.r.o.
31.07.2010
12.08.2010
31 376,00 CZK
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101950
S00JP00JYLC4
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101951
S00JP00JYLDZ
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101952
S00JP00JYLEU
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101953
S00JP00JYLFP
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101954
S00JP00JYLGK
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101955
S00JP00JYLHF
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101956
S00JP00JYLIA
55052124
vypracování znaleckého posudku na pozemek è. 2229/
FAK
210101957
S00JP00JYLWC
25322478
0,00
Internet Fibre Premium za 07/2010
FAK
210101958
31 376,00
-31 376,00
16.08.2010
2 000,00 CZK
0,00
10.08.2010
- OIS
S00JP00JYM9C
49157566
2010012
Sportovní klub orientaèní
02.08.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
0,00
12.08.2010
mapy na akci "Týden bez aut" - OŽPaZ
FAK
210101959
S00JP00JYLQ6
40942031
102090
Epos spol.s r.o.
27.07.2010
0,00
07.08.2010
4 887,00
4 887,00 CZK
-4 887,00
0,00
06.08.2010
kanceláøské potøeby - OK
FAK
210101960
S00JP00JYLOG
45687790
10317
Jurèík Vít
27.07.2010
0,00
káva - Alternativa - OK
06.08.2010
2 200,00
2 200,00 CZK
-2 200,00
0,00
06.08.2010
FAK
210101961
S00JP00JYLX7
18152856
2010139
PATRICK s.r.o.
01.08.2010
0,00
29.08.2010
2 133,00
2 133,00 CZK
-2 133,00
0,00
26.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101962
S00JP00JYMA7
60711086
10070782
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
30.08.2010
2 662,00 CZK
2 662,00
-2 662,00
27.07.2010
115 200,00 CZK
0,00
01.09.2010
odstranìní odpadu na skládce Suchý dùl za 07/2010
FAK
210101963
S00JP00JYL8O
28314638
2010027
EuroPace s.r.o
13.07.2010
0,00
115 200,00
-115 200,00
0,00
11.08.2010
projednání provozu Kongresového centra - Odd. koor
FAK
210101964
S00JP00JYL6Y
60747889
20100231
PETAS Petøík, s.r.o.
12.07.2010
0,00
11.08.2010
865 650,00
865 650,00 CZK
-865 650,00
0,00
06.08.2010
oprava rozvodù chlazení a výmìna regulaèních venti
FAK
210101965
S00JP00JYKTY
40942031
102158
Epos spol.s r.o.
04.08.2010
0,00
18.08.2010
483,00
483,00 CZK
-483,00
0,00
09.08.2010
Nákup dobíjecích baterií a popisovaèù na CD - OIS
FAK
210101966
S00JP00JYKQD
48532967
22376
EURO CAR Zlín s.r.o.
04.08.2010
0,00
oprava vozidla 3Z3 4622
FAK
210101967
03.09.2010
10 971,00
10 971,00 CZK
-10 971,00
0,00
01.09.2010
- MP
S00JP00JYKR8
60715286
100759
CROSS Zlín, s.r.o.
01.08.2010
0,00
08.09.2010
53 160,00
53 160,00 CZK
-53 160,00
0,00
mìsíèní servis kamerového systému úsek. mìøení ryc
FAK
210101968
S00JP00JYKIH
71007407
310013
Mateøská škola M. Knesla
01.07.2010
0,00
29.07.2010
1 296,00 CZK
1 296,00
-1 296,00
13.08.2010
46 464,00 CZK
0,00
11.08.2010
stravovací služby za 7/2010, Jesle, M. Knesla 4056
FAK
210101969
S00JP00JYKY9
26935287
1001059
SAFE TREES, s.r.o.
01.08.2010
0,00
46 464,00
-46 464,00
0,00
11.08.2010
odborné posouzení památných stromù - OŽPaZ
FAK
210101970
S00JP00JYKZ4
60711086
10040543
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
16.08.2010
78 479,50
78 479,50 CZK
-78 479,50
0,00
12.08.2010
sbìr, svoz a využití BRKO za 07/2010 - OŽPaZ
FAK
210101971
S00JP00JYKXE
60711086
10040542
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
sbìr, svoz a zpracování SKO za 07/2010
FAK
210101972
S00JP00JYKFW
16.08.2010
2 169 904,00
2 169 904,00 CZK
-2 169 904,00
0,00
12.08.2010
- OŽPaZ
43965865
2102010121
Výtahy Ostrava spol.s r.o
01.08.2010
0,00
stavební práce - výmìna eskalátoru v podchodu nám
03.09.2010
2 776 200,00
2 776 200,00 CZK
-2 776 200,00
0,00
02.09.2010
FAK
210101973
S00JP00JYKE1
66224349
201094
JUDr.Eva Køivánková
01.08.2010
0,00
20.08.2010
18 000,00
18 000,00 CZK
-18 000,00
0,00
18.08.2010
právní služby za 07/2010 - OMZ
FAK
210101974
S00JP00JYKCB
61411680
20117
Jan Švéda,ing.
01.08.2010 31.07.2010 16.08.2010
0,00
kontrola, èištìní a oprava ptaèích budek
FAK
210101975
20 016,00
20 016,00 CZK
-20 016,00
0,00
12.08.2010
- OMZ
S00JP00JYK9Q
71585214
1110
Sáha Alois
01.08.2010
0,00
19.08.2010
11 170,00
11 170,00 CZK
-11 170,00
0,00
17.08.2010
telekomunikaèní služby TÚ MMZ za duben - èervenec
FAK
210101976
S00JP00JYK8V
15398935
100100127
Sprint
03.08.2010 03.08.2010 10.08.2010
0,00
1 724,00 CZK
1 724,00
-1 724,00
03.09.2010
204 919,00 CZK
0,00
10.08.2010
vysekávané pohlednice se znaky mìst pro prodej v M
FAK
210101977
S00JP00JYK65
46992308
10001182
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.08.2010
0,00
204 919,00
-204 919,00
0,00
02.09.2010
zajištìní správy ICT za 07/2010 - OIS
FAK
210101978
S00JP00JYK5A
46992308
10001166
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.08.2010
0,00
02.09.2010
25 166,00
25 166,00 CZK
-25 166,00
0,00
01.09.2010
Spotøební materiál na opravu VT - OIS, záchrana da
FAK
210101979
S00JP00JYK4F
46992308
10001167
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
01.08.2010
0,00
02.09.2010
25 676,00
25 676,00 CZK
-25 676,00
0,00
02.09.2010
Nákup výpoèetní techniky (tiskárny, PC) - OIS
FAK
210101980
S00JP00JYJU0
15049248
1002069
GEOVAP, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
04.09.2010
47 370,00 CZK
47 370,00
-47 370,00
02.09.2010
1 500,00 CZK
0,00
02.09.2010
technická podpora modulù CityWare za 07/2010 - OIS
FAK
210101981
S00JP00JYJYG
60701552
210370
SOPHICS spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
1 500,00
-1 500,00
0,00
01.09.2010
údržba www.stránek za 07/2010 - MP
FAK
210101982
S00JP00JYK1U
60738740
20900377
EC-OFFIX, s.r.o.
01.08.2010
0,00
09.08.2010
7 000,00 CZK
7 000,00
-7 000,00
02.09.2010
30 000,00 CZK
0,00
10.08.2010
kanceláøská židle - OŽPaZ
FAK
210101983
S00JP00JYJNZ
26796350
1132010
BM asistent s.r.o.
03.08.2010
0,00
30 000,00
-30 000,00
04.09.2010
9 785,52 CZK
0,00
31.08.2010
dopracování dokumentu Integrovaný plán mìsta Zlína
FAK
210101984
S00JP00JYJT5
15049248
1002105
GEOVAP, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
Zajištìní procesù správy datové základny ÚAP a ÚP
9 785,52
-9 785,52
0,00
02.09.2010
FAK
210101985
S00JP00JYJZB
25593625
4810100848
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
01.08.2010
0,00
29.08.2010
2 160,00 CZK
2 160,00
-2 160,00
30.08.2010
20 770,00 CZK
0,00
01.09.2010
dodávka písku - OMZ
FAK
210101986
S00JP00JYJM4
65761111
262010
František Vyoral, ing.
04.08.2010
0,00
20 770,00
-20 770,00
0,00
26.08.2010
výkon funkce odborného lesního hospodáøe za II. Q
FAK
210101987
S00JP00JYJL9
18751164
112010
Josef Hajtr
01.08.2010
0,00
29.08.2010
10 200,00
10 200,00 CZK
-10 200,00
0,00
26.08.2010
dodávka a montáž odpadkových košù na dìt. høištì
FAK
210101988
S00JP00JYJIO
26259630
101462
MEGASTRO CZ,s.r.o.
01.08.2010
0,00
13.08.2010
567 817,00
567 817,00 CZK
-567 817,00
0,00
11.08.2010
vybavení kuchynì , Církevní zákl. škola, Èesoí 478
FAK
210101989
S00JP00JYJKE
60711086
10090102
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
04.09.2010
1 123,20
1 123,20 CZK
-1 123,20
0,00
09.09.2010
vývoz košù za 07/2010 - OMZ
FAK
210101990
S00JP00JYJHT
67500463
1018
Eichler Vojtìch
05.08.2010
0,00
20.08.2010
4 200,00
4 200,00 CZK
-4 200,00
0,00
17.08.2010
zpracování znaleckého posudku - posouzení stavu RD
FAK
210203226
S00JP00JYJVV
26200449
1100101012
nakladatelství Paseka
01.08.2010
0,00
14.08.2010
9 337,00 CZK
9 337,00
-9 337,00
29.08.2010
32 792,00 CZK
0,00
10.08.2010
kniha Zmizelá Morava: Zlín pro repre úèely mìsta FAK
210101992
S00JP00JYIRM
18754244
2010313
Leopold Janský
01.08.2010
0,00
32 792,00
-32 792,00
0,00
26.08.2010
náhradní díly - OMZ
FAK
210101993
S00JP00JYJ5H
26226120
1020627
ZEKA plus,s.r.o.
01.08.2010
0,00
04.09.2010
12 000,00
12 000,00 CZK
-12 000,00
0,00
02.09.2010
èinnost koordinátora BOZP za èervenec 2010, Výmìna
FAK
210101994
S00JP00JYJ4M
26226120
1020625
ZEKA plus,s.r.o.
01.08.2010
0,00
19.08.2010
15 600,00
15 600,00 CZK
-15 600,00
0,00
25.08.2010
èinnost koordinátora BOZP za èervenec 2010, Rekons
FAK
210101995
S00JP00JYJAS
46967168
10105840
VARIANT plus, spol. s r.o
04.08.2010
0,00
18.08.2010
10 026,00 CZK
10 026,00
-10 026,00
18.08.2010
6 480,00 CZK
0,00
19.08.2010
Nákup minikamer pro záznam obrazu a zvuku 4 ks - Ž
FAK
210101996
S00JP00JYIV2
45462496
2010020
Rostislav Svoboda, ing.
01.08.2010
0,00
konzultaèní èinnosti pro tech. specifikaci stavby
6 480,00
-6 480,00
0,00
16.08.2010
FAK
210101997
S00JP00JYJ9X
71009396
3105115786
Zdravotní ústav
04.08.2010
0,00
25.08.2010
1 229,00 CZK
1 229,00
-1 229,00
29.08.2010
250 133,00 CZK
0,00
01.09.2010
KaMÈ Lužkovice, rozbor vody pro potøebu KaMÈ Lužko
FAK
210101998
S00JP00JYJ77
46975764
1010081
TENNIS Zlín, a.s.
01.08.2010
0,00
250 133,00
-250 133,00
0,00
02.09.2010
oprava høištì Zlín, Malenovice, Mlýnská
FAK
210101999
S00JP00JYJ82
46975764
1010080
TENNIS Zlín, a.s.
03.08.2010
0,00
02.09.2010
3 894,00
3 894,00 CZK
-3 894,00
0,00
02.09.2010
oprava oplocení Zlín, Malenovice, tø. Svobody - OM
FAK
210102000
S00JP00JYIZI
40764788
6960234849
Messer Technogas s.r.o.
01.08.2010
0,00
20.08.2010
621,24
621,24 CZK
-621,24
0,00
18.08.2010
nájemné lahev Messer - OMZ
FAK
210102001
S00JP00JYJ06
49971590
1100444
BYTSERVIS ZLÍN spol. s r.
01.08.2010
0,00
30.08.2010
5 365,00 CZK
5 365,00
-5 365,00
19.08.2010
289 440,00 CZK
0,00
26.08.2010
seèení a úklid trávy - OMZ
FAK
210102002
S00JP00JYJ3R
27540065
100100142
DEEP VISION s.r.o.
05.08.2010
0,00
289 440,00
-289 440,00
0,00
19.08.2010
propagace SMZ prostøednictvím technologie Bluetoot
FAK
210102003
S00JP00JYJ2W
28497333
15122010
TOMAN,DEVÁTÝ - PARTNEØI
01.08.2010
0,00
18.08.2010
54 000,00
54 000,00 CZK
-54 000,00
0,00
19.08.2010
právní služby za 07/2010 - OP
práce na kauze Želechovice nad Døevnicí
FAK
210102004
S00JP00JYJ11
40375854
2010090
Igor Pantùèek,daòový pora
01.08.2010
0,00
16.08.2010
16 800,00
16 800,00 CZK
-16 800,00
0,00
17.08.2010
I.Pantùèek - daòové poradenství za 06/2010 - OE
FAK
210102005
S00JP00JYIYN
16736842
20100751
DARUMA spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
19.08.2010
23 760,00 CZK
23 760,00
-23 760,00
17.08.2010
9 840,00 CZK
0,00
17.08.2010
prezentace v rámci projektu mìstského informaèního
FAK
210102006
S00JP00JYJCI
12217581
512010
Richard Pokorný-AUTODÍLY
03.08.2010
0,00
9 840,00
-9 840,00
0,00
01.09.2010
odtah vrakù vozidel - OD
FAK
210203222
S00JP00JYK0Z
41084781
21221515
SPEDOS s.r.o.
01.08.2010
0,00
03.09.2010
3 488,00 CZK
3 488,00
-3 488,00
15.08.2010
297 167,00 CZK
0,00
02.09.2010
servisní prohlídka a oprava automat.vstupních dveø
FAK
210102008
S00JP00JYIKL
29199573
201006
Roman Kratina s.r.o.
01.08.2010
0,00
297 167,00
-297 167,00
0,00
16.08.2010
seèení veøejných ploch vèetnì likvidace travní hmo
FAK
210102009
S00JP00JYILG
29199573
201007
Roman Kratina s.r.o.
01.08.2010
0,00
15.08.2010
166 882,00
166 882,00 CZK
-166 882,00
0,00
16.08.2010
seèení veøejných plocha vèetnì likvidace travní hm
FAK
210102010
S00JP00JYIMB
49976311
10054
DIPS Zlín, spol. s r.o.
06.08.2010
0,00
05.09.2010
28 560,00
28 560,00 CZK
-28 560,00
0,00
03.09.2010
oprava dìtského høištì è. 413 ve Zlínì, V Olší FAK
210102011
S00JP00JYEE7
42340900
1010001
Sport Service Europe s.r.
04.08.2010
0,00
03.09.2010
430 091,00
430 091,00 CZK
-430 091,00
0,00
07.09.2010
sanace povrchu, lajnování høištì Sokolovna
FAK
210102012
S00JP00JYEIN
76151131
20100002
Kuchaøová Markéta
01.08.2010
0,00
12.08.2010
3 360,00
3 360,00 CZK
-3 360,00
0,00
16.08.2010
umìlecký papír na výstavy - Alternativa - OK
FAK
210102013
S00JP00JYEJI
66604338
210024
Luboš Jenáèek
01.08.2010
0,00
18.08.2010
3 333,00 CZK
3 333,00
-3 333,00
20.08.2010
60 000,00 CZK
0,00
19.08.2010
úklidové práce v Alternativì za 07/2010 - OK
FAK
210102014
S00JP00JYEKD
45457212
042010
Pavla Hradilová
01.08.2010
0,00
60 000,00
-60 000,00
0,00
18.08.2010
dílèí faktura - restaurování pískovcového køíže ve
FAK
210102015
S00JP00JYEL8
45457212
052010
Pavla Hradilová
01.08.2010
0,00
23.08.2010
25 000,00 CZK
25 000,00
-25 000,00
02.09.2010
7 224,00 CZK
0,00
20.08.2010
Dílèí faktura - èištìní pískovcového podstavce pod
FAK
210102016
S00JP00JYEDC
60711086
10130121
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
7 224,00
-7 224,00
28.08.2010
217 949,00 CZK
0,00
31.08.2010
údržba fontány na nám. Míru za 07/2010 - OMZ
FAK
210102017
S00JP00JYEBM
12297186
10014
Ing.Bìlíèek Vlastimil-BEL
01.08.2010
0,00
217 949,00
-217 949,00
0,00
25.08.2010
oprava asfaltového povrchu dìt. høištì è. 262, Mal
FAK
210102018
S00JP00JYECH
49161563
0102010
Jiøí Slamìný
06.08.2010
0,00
19.08.2010
86 420,00
86 420,00 CZK
-86 420,00
0,00
17.08.2010
oprava speciál. hasièského vozidla - OKØ
FAK
210102019
S00JP00JYEM3
45274924
5800692322
EUROVIA CS, a.s.
01.08.2010
0,00
20.08.2010
49 711,20
49 711,20 CZK
-49 711,20
0,00
01.09.2010
oprava MK Mladcová - OD
FAK
210102020
S00JP00JYENY
45274924
5800692303
EUROVIA CS, a.s.
01.08.2010
0,00
20.08.2010
84 182,40
84 182,40 CZK
-84 182,40
0,00
01.09.2010
oprava MK Malenovice ul. Pionýrù - OD
FAK
210102021
S00JP00JYEOT
45274924
5800692291
EUROVIA CS, a.s.
01.08.2010
0,00
20.08.2010
8 460,00
8 460,00 CZK
-8 460,00
0,00
01.09.2010
oprava chodníku - Fügnerovo nábø., Zlín - OD
FAK
210102022
S00JP00JYES9
25322478
3018890
AVONET, s.r.o.
01.08.2010
0,00
12.08.2010
1 252,00
1 252,00 CZK
-1 252,00
0,00
16.08.2010
Internet Complete Standard, hovorné telefonní link
FAK
210102023
S00JP00JYET4
72924462
2010098
Bethelová Iva
01.08.2010
0,00
taktická vesta
FAK
18.08.2010
4 180,00
4 180,00 CZK
-4 180,00
0,00
16.08.2010
- MP
210102024
S00JP00JYEUZ
72436590
2010083
Egner Pavel
01.08.2010
0,00
17.08.2010
1 724,00
1 724,00 CZK
-1 724,00
0,00
16.08.2010
oprava pneu - MP
FAK
210102025
S00JP00JYEVU
25081152
10033402
ROSANA, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
13.08.2010
1 350,00
1 350,00 CZK
-1 350,00
0,00
16.08.2010
Rosana pøírodní pramenitá voda - pitný režim strá
FAK
210102026
S00JP00JYEWP
25559117
21081022
Autoal Czech ,s.r.o.
06.08.2010
0,00
11.08.2010
3 137,00
3 137,00 CZK
-3 137,00
0,00
16.08.2010
smìtlomet - oprava ZLJ 18-45 - MP
FAK
210102027
S00JP00JYEXK
75374871
32010
Rácová Soòa
01.08.2010
0,00
27.08.2010
4 520,00
4 520,00 CZK
-4 520,00
0,00
25.08.2010
kravaty s nápisem MP
FAK
210102028
S00JP00JYE81
12435406
201010
Rudolf Baïura - Barus
01.08.2010
0,00
16.08.2010
1 326 110,00
1 326 110,00 CZK
-1 326 110,00
0,00
25.08.2010
rekonstrukce støechy Mostní 4058 - ORIA
FAK
210102029
S00JP00JYE9W
12435406
201009
Rudolf Baïura - Barus
04.08.2010
0,00
18.08.2010
76 200,00
76 200,00 CZK
-76 200,00
0,00
25.08.2010
oprava komunikace Zlín-Kostelec ul. Na Rusavì - OR
FAK
210102030
S00JP00JYDU6
28270070
1001060
JAGAMONT s.r.o.
04.08.2010
0,00
18.08.2010
11 448,00 CZK
11 448,00
-11 448,00
19.08.2010
1 092,00 CZK
0,00
17.08.2010
oprava popraskaného bet. chodníku v objektu ZUŠ Ha
FAK
210102031
S00JP00JYDV1
65833571
2010174
Kotìra Milan
09.08.2010
0,00
1 092,00
-1 092,00
0,00
25.08.2010
oprava automatického zavlažovacího systému Rain Bi
FAK
210102032
S00JP00JYE2V
26824043
7103466
Most pomoci s.r.o.
10.08.2010
0,00
24.08.2010
1 968,00
1 968,00 CZK
-1 968,00
0,00
18.08.2010
Alkoholtest- náhradní det. trubièky
FAK
210102033
- OMZ
S00JP00JYDXR
27718158
2010048111
MCI SERVIS s.r.o.
10.08.2010
0,00
08.09.2010
75 000,00
75 000,00 CZK
-75 000,00
0,00
06.09.2010
výkon zadavatel. èinností na veø. zakázku "Výmìna
FAK
210102034
S00JP00JYDTB
65361458
012010
FILIP SLEZÁK
01.08.2010
0,00
22.08.2010
35 000,00
35 000,00 CZK
-35 000,00
0,00
18.08.2010
oprava kamenného køíže v obci Velíková - OK
FAK
210102035
S00JP00JYE05
40394913
2101238
Dubšík Lubor
01.08.2010
0,00
13.08.2010
14 928,00
14 928,00 CZK
-14 928,00
0,00
19.08.2010
oprava mobilního pódia po škodní události - OK
FAK
210102036
S00JP00JYDSG
27756971
320400005
IMOS group s.r.o.
01.08.2010
0,00
06.09.2010
1 269 757,00
1 269 757,00 CZK
-1 269 757,00
0,00
07.09.2010
oprava chodníku ul. Dlouhá - OD
FAK
210102037
S00JP00JYEAR
12435406
201011
Rudolf Baïura - Barus
12.08.2010
0,00
26.08.2010
398 900,00
398 900,00 CZK
-398 900,00
0,00
25.08.2010
obnova anglických dvorkù podél budov Mìst. divadla
FAK
210102038
S00JP00JYCSN
22010
Jarcovják Lubomír
01.08.2010
0,00
10.09.2010
5 000,00
5 000,00 CZK
-5 000,00
0,00
10.09.2010
oprava fontánky v Sadu Svobody po poškození vandal
FAK
210102039
S00JP00JYCV8
71009396
3105116116
Zdravotní ústav
05.08.2010
0,00
26.08.2010
2 684,00 CZK
2 684,00
-2 684,00
23.08.2010
31 968,00 CZK
0,00
01.09.2010
rozbor vody - OŽPaZ
FAK
210102040
S00JP00JYCW3
60711086
10110076
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
31 968,00
-31 968,00
0,00
01.09.2010
vybudování stanovištì na tøídìný odpad na ul. tø.
FAK
210102041
S00JP00JYCXY
60711086
10110077
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
23.08.2010
28 081,20
28 081,20 CZK
-28 081,20
0,00
01.09.2010
vybudování stanovištì na tøídìný odpad na ul. Lesn
FAK
210102042
S00JP00JYCYT
60711086
10110072
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
16.08.2010
86 904,00 CZK
86 904,00
-86 904,00
25.08.2010
2 000,00 CZK
0,00
19.08.2010
vyèištìní propustku pod komunikací Sv. Èecha na Po
FAK
210102043
S00JP00JYCUD
49445715
2100514
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
11.08.2010
0,00
2 000,00
-2 000,00
0,00
23.08.2010
renovace toneru do tiskárny - ABEL HP LJ CE505X FAK
210102044
S00JP00JYCH6
44962185
109101639
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.08.2010
0,00
25.08.2010
4 842,00
4 842,00 CZK
-4 842,00
0,00
23.08.2010
provozní prohlídka výtahù 7/2010
FAK
210102045
- OVS
S00JP00JYC6P
18812848
342010
Radek Košatka STROM
01.08.2010
0,00
12.08.2010
12 020,00
12 020,00 CZK
-12 020,00
0,00
27.08.2010
døevorubecké práce na Lesním høbitovì ve Zlínì - O
FAK
210102046
S00JP00JYCGB
47114983
5134091582
Èeská pošta,s.p.,Praha 1,
06.08.2010
0,00
25.08.2010
480,00
480,00 CZK
-480,00
0,00
19.08.2010
uveøejnìní informací v IS centrální adresa nebo v
FAK
210102047
S00JP00JYCA5
14640201
2010015
Habarta Jaroslav
01.08.2010
0,00
06.09.2010
54 000,00 CZK
54 000,00
-54 000,00
25.08.2010
5 069,00 CZK
0,00
03.09.2010
Úprava Mariánského nám. Zlín-Štípa - provádìcí pr
FAK
210102048
S00JP00JYC9A
49445715
2100513
ACS ZLÍN, spol. s r.o.
11.08.2010
0,00
5 069,00
-5 069,00
23.08.2010
42 720,00 CZK
0,00
25.08.2010
tonery do tiskárny HP Color LaserJet - 2 ks - ORIA
FAK
210102049
S00JP00JYC7K
70271615
1490001610
Novák Petr
09.08.2010
0,00
42 720,00
-42 720,00
0,00
25.08.2010
oprava objektu Mostní 4058 - dodávka palubek a bar
FAK
210102050
S00JP00JYC8F
70271615
1490001510
Novák Petr
07.08.2010
0,00
21.08.2010
171 360,00
171 360,00 CZK
-171 360,00
0,00
25.08.2010
oprava podbití støechy Mostní 4058 - ORIA
FAK
210102051
S00JP00JYCI1
26259222
2090275
V a V Edilsystem s.r.o.
09.08.2010
0,00
09.09.2010
31 563,60 CZK
31 563,60
-31 563,60
11.08.2010
4 905,00 CZK
0,00
08.09.2010
stavební práce - oprava øeditelny v MŠ Zlín Tø. Sv
FAK
210203165
S00JP00JYNJR
29195837
210033
Zámecká restaurace s. r.
28.07.2010
0,00
4 905,00
-4 905,00
0,00
16.08.2010
obèerstvení na akci "Ocenìní primátorkou" pro p. A
FAK
210102053
S00JP00JYCB0
71009396
3105116427
Zdravotní ústav
10.08.2010
0,00
31.08.2010
5 663,00 CZK
5 663,00
-5 663,00
16.08.2010
94 172,40 CZK
0,00
26.08.2010
rozbor pitné vody - OŽPaZ
FAK
210102054
S00JP00JYBWA
60711086
10140017
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
94 172,40
-94 172,40
0,00
19.08.2010
tandemové pytle a plnìní - OŽPaZ
FAK
210102055
S00JP00JYBI8
44003978
1005603
TRIODON, spol. s r.o.
09.08.2010
0,00
25.08.2010
21 072,00
21 072,00 CZK
-21 072,00
0,00
25.08.2010
poloholeò BARRACUDA, 8 ks - MP
FAK
210102056
S00JP00JYBJ3
25294610
10227
Thomas International CZ
12.08.2010
0,00
26.08.2010
48 360,00
48 360,00 CZK
-48 360,00
0,00
25.08.2010
Dokoupení jednotek k systému Thomas On-line - OPaV
FAK
210102057
S00JP00JYBKY
60711086
10130122
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
24.08.2010
1 008,00
1 008,00 CZK
-1 008,00
0,00
19.08.2010
montáž 4ks informaèních znaèek na sloupy veø.osvìt
FAK
210102058
S00JP00JYBLT
25322478
3019099
AVONET, s.r.o.
01.08.2010
0,00
12.08.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
19.08.2010
Internet Home za 7/2010 - OŠZMaTV
FAK
210102059
S00JP00JYBMO
48393649
101100
ELTECO - UPS s.r.o.
10.08.2010
0,00
10.09.2010
5 892,00
5 892,00 CZK
-5 892,00
0,00
08.09.2010
provozní prohlídka profylaxe UPS - Radnice - OVS
FAK
210102060
S00JP00JYBFN
25586769
10010937
MANDS International s.r.o
11.08.2010
0,00
25.08.2010
2 040,00
2 040,00 CZK
-2 040,00
0,00
20.08.2010
letní pneu 2Z6 9909 - MP
FAK
210102061
S00JP00JYBAC
25318187
1004197
Wimers Zlín v.o.s.
12.08.2010
0,00
22.08.2010
1 533,00
1 533,00 CZK
-1 533,00
0,00
19.08.2010
kanceláøské potøeby - OŠZMaTV
FAK
210102062
S00JP00JYB9H
25318187
1004193
Wimers Zlín v.o.s.
12.08.2010
0,00
22.08.2010
1 248,00 CZK
1 248,00
-1 248,00
21.08.2010
18 983,00 CZK
0,00
19.08.2010
tonery InkJet Canon, CD, DVD - OŠZMaTV
FAK
210102063
S00JP00JYBC2
12435988
2010230
Štìtkáø Aleš
11.08.2010
0,00
18 983,00
-18 983,00
31.08.2010
2 480,00 CZK
0,00
19.08.2010
pøíprava vozu na technickou prohlídku AVIA ZL 53-7
FAK
210102064
S00JP00JYBES
60730153
1070979
DSZO, s.r.o.
05.08.2010
0,00
2 480,00
-2 480,00
0,00
27.08.2010
èasová jízdenka roèní - pásno "A" - OKØ
FAK
210102065
S00JP00JYBDX
12435988
2010219
Štìtkáø Aleš
03.08.2010
0,00
13.08.2010
2 436,00
2 436,00 CZK
-2 436,00
0,00
19.08.2010
oprava na vozidle Š FABIA COMBI: 2Z4 1030 - OKØ
FAK
210102066
S00JP00JYBB7
12435988
2010220
Štìtkáø Aleš
03.08.2010
0,00
13.08.2010
2 717,00
2 717,00 CZK
-2 717,00
0,00
19.08.2010
oprava na pøívìsném vozíku - OKØ
FAK
210102067
S00JP00JYAXC
60747889
20100281
PETAS Petøík, s.r.o.
12.08.2010
22.08.2010
9 988,00 CZK
-9 988,00
2010064
Jiøí Jalùvka-KOVOVÝROBA
12.08.2010
26.08.2010
6 288,00 CZK
0,00
oprava sociálek ve výjezdním stanovišti L. Váchy 6
FAK
210102068
S00JP00JYAZ2
18156258
0,00
oprava opláštìní ocel.stìny - Radnice - OVS
6 288,00
-6 288,00
23.08.2010
FAK
210102069
S00JP00JYB1L
44117353
101399
RIM - CZ, spol. s r.o.
11.08.2010
0,00
10.09.2010
24 588,00 CZK
24 588,00
-24 588,00
24.08.2010
4 000,00 CZK
0,00
10.09.2010
otoèné židle, podruèky - ÚHA
FAK
210102070
S00JP00JYB2G
44118864
10056
ORTHESIA, spol. s r.o.
10.08.2010
0,00
4 000,00
-4 000,00
0,00
20.08.2010
oprava - pøeèalounìní kanc. køesel - Alternativa FAK
210102071
S00JP00JYB51
75734150
2010118
Šišková Markéta
12.08.2010
0,00
26.08.2010
4 387,00 CZK
4 387,00
-4 387,00
13.09.2010
263 354,40 CZK
0,00
27.08.2010
pneu - OMZ
FAK
210102072
S00JP00JYB46
60709677
1000102
MNO spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
263 354,40
-263 354,40
0,00
13.09.2010
za prov.práce "Obnova døevìných vnitøních dvoukøíd
FAK
210102073
S00JP00JYAVM
55052124
2010064
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
4 053,00 CZK
-4 053,00
2010066
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
4 053,00 CZK
-4 053,00
2010068
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
4 053,00 CZK
-4 053,00
2010070
Foukal Karel
01.08.2010
20.08.2010
4 053,00 CZK
-4 053,00
10140442
Panet spol. s r.o.
01.08.2010
06.07.2010
1 979,00 CZK
0,00
za vypracování znaleckého posudku na pozemek p.è.
FAK
210102074
S00JP00JYATW
55052124
za vypracování znaleckého posudku na pozemek p.è.
FAK
210102075
S00JP00JYAUR
55052124
za vypracování znaleckého posudku na pozemek p.è.
FAK
210102076
S00JP00JYAS1
55052124
za vypracování znaleckého posudku na pozemek p.è.
FAK
210102077
S00JP00JYAOL
46507167
0,00
1 979,00
-1 979,00
25.08.2010
KMÈ Pøíluky - akce "Pøílucké hraní" - konaná 26.6.
drobné dárky pro dìti a doprava
dle priority è. 15/2010
odpovìdná osoba: J. Plevová (tajemnice), A. Novosa
FAK
210102078
S00JP00JYANQ
25588303
210010171
MDP GEO, s.r.o.
12.08.2010
0,00
26.08.2010
4 020,00 CZK
4 020,00
-4 020,00
25.08.2010
21 192,00 CZK
0,00
24.08.2010
Maintenance programového vybavení Správa sídelní z
FAK
210102079
S00JP00JYAL0
49161563
0112010
Jiøí Slamìný
12.08.2010
0,00
21 192,00
-21 192,00
0,00
25.08.2010
oprava speciálního hasièského vozidla - OKØ
FAK
210102080
S00JP00JYAK5
68756402
2181
Hruška František
01.08.2010
0,00
13.08.2010
13 280,00 CZK
13 280,00
-13 280,00
20.08.2010
4 053,00 CZK
0,00
23.08.2010
vypracování energ. auditu, prùkazu ENB a ENOB budo
FAK
210102081
S00JP00JYAIF
55052124
2010064
Foukal Karel
01.08.2010
0,00
0,00
4 053,00
-4 053,00
19.08.2010
zpracování znaleckého posudku na vyvlastòovaný poz
FAK
210102082
S00JP00JYAHK
55052124
2010066
Foukal Karel
01.08.2010
0,00
20.08.2010
4 053,00
4 053,00 CZK
-4 053,00
0,00
19.08.2010
zpracování znaleckého posudku na vyvlastòovaný poz
FAK
210102083
S00JP00JYAGP
55052124
2010068
Foukal Karel
01.08.2010
0,00
20.08.2010
4 053,00
4 053,00 CZK
-4 053,00
0,00
19.08.2010
zpracování znaleckého posudku na vyvlastòovaný poz
FAK
210102084
S00JP00JYAFU
55052124
2010070
Foukal Karel
01.08.2010
0,00
20.08.2010
4 053,00
4 053,00 CZK
-4 053,00
0,00
19.08.2010
zpracování znaleckého posudku na vyvlastòovaný poz
FAK
210102085
S00JP00JYAD4
60710098
2107100813
DOMOSA Zlín, s.r.o.
12.08.2010
0,00
26.08.2010
9 622,00
9 622,00 CZK
-9 622,00
0,00
24.08.2010
hygienické potøeby - sklad ÈP - L.Váchy 602 - OVS
FAK
210102086
S00JP00JYA7Y
64506002
20103993
ALITRON CZ, s.r.o.
11.08.2010 11.08.2010 23.08.2010
0,00
2 415,80
2 415,80 CZK
-2 415,80
0,00
27.08.2010
motorová nafta - OMZ
FAK
210102087
S00JP00JYA8T
62867237
100100084
Radek Majzlík - C & C SYS
12.08.2010
0,00
11.09.2010
3 900,00
3 900,00 CZK
-3 900,00
0,00
09.09.2010
pravidelný servis docházkového systému (nejedná se
FAK
210102088
S00JP00JYA3I
60711086
10090106
Technické služby Zlín,s.r
01.09.2010
0,00
15.09.2010
3 060,00
3 060,00 CZK
-3 060,00
0,00
seèení ostrùvkù - OMZ
FAK
210102089
S00JP00JYA2N
46345191
10810
STaDO s.r.o.
17.08.2010
0,00
27.08.2010
3 912,30
3 912,30 CZK
-3 912,30
0,00
24.08.2010
za opravu støechy vè. bourání nepoužívaného komína
FAK
210102090
S00JP00JYA0X
28719166
101112901
MILITARY RANGE s.r.o.
01.09.2010
0,00
08.09.2010
4 620,00
4 620,00 CZK
-4 620,00
0,00
06.09.2010
pracovní odìvy - MP
FAK
210102091
S00JP00JY9F1
26128233
120100401
RENTEL a.s.
16.08.2010
0,00
30.08.2010
600,00
600,00 CZK
-600,00
0,00
26.08.2010
zpøístupnìní e-learningového kurzu Vstupní vzdìláv
FAK
210102092
S00JP00JY9L7
18152856
2010148
PATRICK s.r.o.
01.09.2010
0,00
16.09.2010
8 247,00
8 247,00 CZK
-8 247,00
0,00
èerpadlo, startovací šòùra, vratná pružina - OMZ
FAK
210102093
S00JP00JY9HR
29209706
2010005
PLÁN 5 s.r.o.
05.08.2010
10.09.2010
7 320,00 CZK
0,00
0,00
7 320,00
-7 320,00
31.08.2010
49 992,00 CZK
09.09.2010
oøez stromù - OMZ
FAK
210102094
S00JP00JY9IM
60715286
100827
CROSS Zlín, s.r.o.
09.08.2010
0,00
49 992,00
-49 992,00
25.08.2010
2 806,00 CZK
0,00
01.09.2010
obnova vodorovného dopravního znaèení u rychlomìru
FAK
210102095
S00JP00JY9JH
18749739
201005
GURSKÝ Pavel Ing.
11.08.2010
0,00
2 806,00
-2 806,00
0,00
23.08.2010
spojovací materiál na opravy budovy - Radnice - OV
FAK
210102096
S00JP00JY9M2
18152856
2010149
PATRICK s.r.o.
17.08.2010
0,00
27.08.2010
6 480,00 CZK
6 480,00
-6 480,00
27.08.2010
70 000,00 CZK
0,00
27.08.2010
miniostøièka - OKØ
FAK
210102097
S00JP00JY9GW
45309655
14100433
D.H.S.-Data,Hardware,Soft
13.08.2010
0,00
70 000,00
-70 000,00
0,00
25.08.2010
policejní systém za 7/2010 - MP
FAK
210102098
S00JP00JY9KC
44003978
1005776
TRIODON, spol. s r.o.
12.08.2010
0,00
31.08.2010
20 278,00
20 278,00 CZK
-20 278,00
0,00
31.08.2010
hygienické potøeby, pracovní odìvy - MP
FAK
210102099
S00JP00JY8QP
29199573
201009
Roman Kratina s.r.o.
09.08.2010
0,00
09.09.2010
166 882,00
166 882,00 CZK
-166 882,00
0,00
09.09.2010
seèení veøejných ploch - Mokrá, Mladcová, Slovensk
FAK
210102100
S00JP00JY8RK
29199573
201010
Roman Kratina s.r.o.
09.08.2010
0,00
09.09.2010
297 167,00
297 167,00 CZK
-297 167,00
0,00
09.09.2010
seèení veøejných ploch - Malenovice sídlištì, více
FAK
210102101
S00JP00JY8PU
49161041
2010075
Kratina Roman
10.08.2010
0,00
10.09.2010
20 883,00
20 883,00 CZK
-20 883,00
0,00
09.09.2010
seèení travnatých ploch: seèení ploch pøedaných ØS
FAK
210102102
S00JP00JY8OZ
44117477
201018
ZO ÈSOP Ekocentrum Ètyølí
16.08.2010
0,00
14.09.2010
30 062,00
30 062,00 CZK
-30 062,00
0,00
09.09.2010
seèení travnatých ploch, vícepráce v Lužkovicích FAK
210102103
S00JP00JY8N4
42340900
1010002
Sport Service Europe s.r.
10.08.2010
0,00
09.09.2010
395 868,00
395 868,00 CZK
-395 868,00
0,00
08.09.2010
Zlín-Malenovice 11.ZŠ - Obnova lajnování - ORIA
FAK
210102104
S00JP00JY8LE
48908631
20100715
ESPRINT ZLÍN, s.r.o.
18.08.2010 18.08.2010 17.09.2010
0,00
8 448,00
8 448,00 CZK
-8 448,00
0,00
publikace Zlín ve fotografii v anglickém jazyce pr
FAK
210102105
S00JP00JY8M9
26936186
103512
MNO-Polášek,s.r.o.
01.09.2010
15.09.2010
6 038,00 CZK
-6 038,00
0,00
6 038,00
0,00
barvy, štìtce - OMZ
FAK
210102106
S00JP00JY8JO
67001131
210061
Weinberger Jindøich
17.08.2010
0,00
27.08.2010
17 880,00 CZK
17 880,00
-17 880,00
02.04.2010
6 174,00 CZK
0,00
27.08.2010
grafický návrh a tisk 200 ks brožur - OŠZMaTV
FAK
210102107
S00JP00JY8G3
27676650
20100548
DANKR s.r.o.
01.08.2010
0,00
6 174,00
-6 174,00
0,00
02.09.2010
èistící prostøedky - MP
FAK
210102108
S00JP00JY8ED
61722332
100195
Maroòová Jindøiška
01.09.2010
0,00
16.09.2010
3 550,00
3 550,00 CZK
-3 550,00
0,00
pneu, duše, pøezutí vozu Toyota - OMZ
FAK
210102109
S00JP00JY8F8
18754244
2010066
Leopold Janský
01.08.2010
0,00
24.04.2010
4 851,00
4 851,00 CZK
-4 851,00
0,00
02.09.2010
oprava motorové pily Dolmar - OMZ
FAK
210102110
S00JP00JY8CN
40418022
12/06/10
Veèeøa Tomáš
14.08.2010
0,00
30.08.2010
975,00
975,00 CZK
-975,00
0,00
01.09.2010
oprava dveøních závìsù na vstupu do místnosti sekr
FAK
210102111
S00JP00JY8BS
60748303
101771
ELSO system ,spol.s r.o.
13.08.2010
0,00
13.09.2010
1 478 400,00
1 478 400,00 CZK
-1 478 400,00
0,00
09.09.2010
opravy zpevnìných ploch u ZŠ speciální, praktická
FAK
210102112
S00JP00JY892
12433080
2010060
Hana Konvalinkova
01.08.2010
0,00
10.08.2010
22 709,00 CZK
22 709,00
-22 709,00
30.08.2010
2 628,00 CZK
0,00
23.08.2010
informaèní tabule - OMZ
FAK
210102113
S00JP00JY887
44003978
1005744
TRIODON, spol. s r.o.
16.08.2010
0,00
2 628,00
-2 628,00
0,00
02.09.2010
poloholeò STEALTH - MP
FAK
210102114
S00JP00JY87C
75252368
201008
Pavla Ostrèilíková
03.08.2010
0,00
03.09.2010
3 491,00 CZK
3 491,00
-3 491,00
09.09.2010
13 369,00 CZK
0,00
02.09.2010
granule pro psy - MP
FAK
210102115
S00JP00JY7KQ
44962185
109100174
Vymyslický-Výtahy,spol.s
01.08.2010
0,00
13 369,00
-13 369,00
0,00
09.09.2010
provozní prohlídky, opravy výtahù 1/2010 - OVS
FAK
210102116
S00JP00JY7SM
25300083
201040168
Centrum služeb postiženým
18.08.2010
0,00
02.09.2010
22 560,00 CZK
22 560,00
-22 560,00
01.09.2010
6 000,00 CZK
0,00
02.09.2010
papírenské zboží - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210102117
S00JP00JY7V7
72434791
11059
Strnad Michal
01.09.2010
0,00
0,00
6 000,00
-6 000,00
15.09.2010
249 600,00 CZK
30.08.2010
17 875,00 CZK
10.09.2010
oprava elektroinstalace - MP
FAK
210102118
S00JP00JY7XX
14655560
28
Petr Sedláø - truhláøství
16.08.2010
12115967
24
Štefanová Miluše
17.08.2010
-249 600,00
vybavení šaten MŠ Milíèova - ORIA
FAK
210102119
S00JP00JY7ZN
0,00
17 875,00
-17 875,00
0,00
27.08.2010
tlumoèení v rámci hodnocení mezinárodní soutìže Co
FAK
210102120
S00JP00JY7I0
60710098
2107100850
DOMOSA Zlín, s.r.o.
23.08.2010 23.08.2010 06.09.2010
0,00
2 128,00
2 128,00 CZK
-2 128,00
0,00
03.09.2010
hygienické a èistící prostøedky (stìrky, aviváž, p
FAK
210102121
S00JP00JY7H5
60710098
2107100851
DOMOSA Zlín, s.r.o.
23.08.2010
0,00
06.09.2010
1 309,00
1 309,00 CZK
-1 309,00
0,00
03.09.2010
hygienické a èistící prostøedky (osvìžovaè vzduchu
FAK
210102122
S00JP00JY7GA
60747889
20100220
PETAS Petøík, s.r.o.
01.08.2010
0,00
22.08.2010
3 618,00 CZK
3 618,00
-3 618,00
12.09.2010
142 910,00 CZK
0,00
01.09.2010
oprava elektrotechnického zaøízení - rozvodnice na
FAK
210102123
S00JP00JY7FF
29211409
0100008
Jan Andrýsek - Zahrady sp
12.08.2010
0,00
142 910,00
-142 910,00
0,00
09.09.2010
seèení travnatých ploch - OMZ
FAK
210102124
S00JP00JY7EK
45331081
3810043522
Sdružení obèanù EXODUS
20.08.2010
0,00
30.08.2010
14 688,00
14 688,00 CZK
-14 688,00
0,00
02.09.2010
kanceláøský materiál - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210102125
S00JP00JY7BZ
46345191
11510
STaDO s.r.o.
23.08.2010
0,00
02.09.2010
31 948,80 CZK
31 948,80
-31 948,80
28.08.2010
5 000,00 CZK
0,00
02.09.2010
oprava atiky v budovì zámku, Soudní èp. 1 - OVS
FAK
210102126
S00JP00JY76O
26726548
33311932
FAST ÈR, a.s.
21.08.2010
0,00
5 000,00
-5 000,00
0,00
30.08.2010
EX H15 BK BLACK EXILIM HZ FOTO CASIO - SVÈ, Ostrov
FAK
210102127
S00JP00JY75T
49971361
210102787
RUDOLF JELÍNEK a.s.
19.08.2010
18.09.2010
12 240,00 CZK
-12 240,00
11610
STaDO s.r.o.
24.08.2010
03.09.2010
29 949,80 CZK
0,00
dárkové kazety, hruškovice, slivovice - OCRVaVV
FAK
210102128
S00JP00JY7CU
46345191
0,00
29 949,80
-29 949,80
02.09.2010
oprava sklepních prostor v objektu MMZ Zálešná I/3
FAK
210102129
S00JP00JY7DP
46345191
11710
STaDO s.r.o.
24.08.2010
0,00
oprava sklepních prostor v objektu SMZ Soudní 1 po
03.09.2010
38 966,80
38 966,80 CZK
-38 966,80
0,00
02.09.2010
FAK
210102130
S00JP00JY7A4
46345191
11810
STaDO s.r.o.
24.08.2010
0,00
03.09.2010
18 968,40
18 968,40 CZK
-18 968,40
0,00
02.09.2010
havarijní oprava vstupního schodištì do budovy rad
FAK
210102131
S00JP00JY6ER
18754244
2010333
Leopold Janský
01.09.2010 19.08.2010 18.09.2010
0,00
8 118,00
8 118,00 CZK
-8 118,00
0,00
náhradní díly, olej - OMZ
FAK
210102132
S00JP00JY74Y
60711086
10140013
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
23.07.2010
41 502,00
41 502,00 CZK
-41 502,00
0,00
07.09.2010
vodorovné dopravní znaèení - ul.Vodní a Interspar
FAK
210102133
S00JP00JY733
26907241
10500513
CENTROPROJEKT a.s.
01.08.2010
0,00
17.08.2010
49 992,00
49 992,00 CZK
-49 992,00
0,00
07.09.2010
oprava chodníku ul. Panèava k ul. Nad Pramenem, Pø
FAK
210102134
S00JP00JY71D
26907241
10500514
CENTROPROJEKT a.s.
01.08.2010
0,00
17.08.2010
27 996,00 CZK
27 996,00
-27 996,00
27.08.2010
2 079,00 CZK
0,00
07.09.2010
oprava chodníku spojující ul. Panèava s ul. Bonìck
FAK
210102135
S00JP00JY6DW
60715235
107004872
Skøivánek s.r.o.
13.08.2010
0,00
2 079,00
-2 079,00
17.08.2010
27 996,00 CZK
0,00
27.08.2010
Výuka anglického jazyka - Pavla Grmelová, zøízení
FAK
210102136
S00JP00JY728
26907241
10500515
CENTROPROJEKT a.s.
01.08.2010
0,00
27 996,00
-27 996,00
0,00
07.09.2010
oprava chodníku ul. Panèava s ul. Nad Pramenem Pøí
FAK
210102137
S00JP00JY70I
26907241
10500516
CENTROPROJEKT a.s.
01.08.2010
0,00
17.08.2010
34 980,00
34 980,00 CZK
-34 980,00
0,00
07.09.2010
oprava chodníku ul. Døevnická - OD
FAK
210102138
S00JP00JY6ZU
68600771
05/10
Ing.Jan Pospíšil
01.08.2010
0,00
20.08.2010
98 951,00
98 951,00 CZK
-98 951,00
0,00
01.09.2010
oprava schodištì v ul. U Trojáku 4604 - OD
FAK
210102139
S00JP00JY6YZ
60711086
10130113
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
14.08.2010
2 164 080,24
2 164 080,24 CZK
-2 164 080,24
0,00
01.09.2010
provoz veøejného osvìtlení za 7/2010 - OD
FAK
210102140
S00JP00JY6X4
60711086
10130109
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
14.08.2010
19 776,96
19 776,96 CZK
-19 776,96
0,00
01.09.2010
nemìøené odbìry - OD
FAK
210102141
S00JP00JY6W9
60711086
10090101
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
èištìní mìsta za 7/2010 - OD
16.08.2010
1 501 764,00
1 501 764,00 CZK
-1 501 764,00
0,00
01.09.2010
FAK
210102142
S00JP00JY6VE
60711086
10140018
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
19.08.2010
238 134,00
238 134,00 CZK
-238 134,00
0,00
01.09.2010
vodorovné dopravní znaèení - termoplast - OD
FAK
210102143
S00JP00JY6UJ
60711086
10140019
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
19.08.2010
50 965,44
50 965,44 CZK
-50 965,44
0,00
07.09.2010
vodorovné dopravní znaèení za 7/2010 - OD
FAK
210102144
S00JP00JY6TO
60711086
10140020
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
19.08.2010
106 052,40
106 052,40 CZK
-106 052,40
0,00
07.09.2010
svislé dopravní znaèení za 7/2010 - OD
FAK
210102145
S00JP00JY6ST
60711086
10110074
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
20.08.2010
295 347,84
295 347,84 CZK
-295 347,84
0,00
07.09.2010
oprava chodníkù za 7/2010 - OD
FAK
210102146
S00JP00JY6RY
60711086
10110073
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
20.08.2010
1 647 896,10
1 647 896,10 CZK
-1 647 896,10
0,00
07.09.2010
oprava vpustí a výtlukù za 7/2010 - OD
FAK
210102147
S00JP00JY6Q3
60711086
10150211
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
23.08.2010
4 296,00
4 296,00 CZK
-4 296,00
0,00
03.09.2010
práce na mìstských objektech vitríny mìstský mobil
FAK
210102148
S00JP00JY6P8
60711086
10130112
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
30.08.2010
3 840,00
3 840,00 CZK
-3 840,00
0,00
uskladnìní vánoèního osvìtlení za 7/2010 - OD
FAK
210102149
S00JP00JY6OD
60711086
10130111
Technické služby Zlín,s.r
01.08.2010
0,00
30.08.2010
131 751,24
131 751,24 CZK
-131 751,24
0,00
údržba a provoz VO za 7/2010 - OD
FAK
210102150
S00JP00JY6NI
74532791
79/2010
Ing.Miroslav Vítek
17.08.2010
0,00
27.08.2010
4 500,00 CZK
4 500,00
-4 500,00
30.08.2010
36 000,00 CZK
0,00
07.09.2010
geometrický plán pro rozdìlení pozemku p.è. 246/20
FAK
210102151
S00JP00JY6MN
12742589
2010140
Ing. Radomír Matìjka, Zlí
16.08.2010
0,00
36 000,00
-36 000,00
31.08.2010
7 440,00 CZK
0,00
07.09.2010
geologický prùzkum - lávka pøes Døevnici, ul. Duke
FAK
210102152
S00JP00JY6LS
26271044
1005000067
GB-geodezie,spol.s r.o.
12.08.2010
0,00
7 440,00
-7 440,00
02.09.2010
99 240,00 CZK
0,00
07.09.2010
geometr.plán na oddìlení pozemkù na stavbu "Chodní
FAK
210102153
S00JP00JY6KX
60715286
100830
CROSS Zlín, s.r.o.
16.08.2010
0,00
projekt. dokumentace pro stav.povolení "DSP" pro s
99 240,00
0,00
-99 240,00
FAK
210102154
S00JP00JY6J2
49976311
10050
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
01.09.2010
59 617,00
59 617,00 CZK
-59 617,00
0,00
07.09.2010
demolice betonového podkladu pro opravu chodníku v
FAK
210102155
S00JP00JY6I7
49976311
10051
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
01.09.2010
89 740,00
89 740,00 CZK
-89 740,00
0,00
07.09.2010
sanace a úprava anglických dvorkù a zøízení proviz
FAK
210102156
S00JP00JY6HC
49976311
10055
DIPS Zlín, spol. s r.o.
01.08.2010
0,00
08.09.2010
34 945,00
34 945,00 CZK
-34 945,00
0,00
oprava šachet pro svìtelnou signalizaci na køižova
FAK
210102157
S00JP00JY68L
25593625
4810100963
TAŠ-STAPPA beton, spol. s
01.09.2010
0,00
18.09.2010
22 320,00
22 320,00 CZK
-22 320,00
0,00
štìrk, písky na høištì - OMZ
FAK
210102158
S00JP00JY67Q
25859650
110100350
LANIKO Morava s.r.o.
23.08.2010
0,00
06.09.2010
9 540,00 CZK
9 540,00
-9 540,00
21.09.2010
188 190,00 CZK
0,00
06.09.2010
OKP, nákup skartovacího stroje INTIMUS 26CC3 pro p
odpovìdná osoba: R. Štìpánová
FAK
210102159
S00JP00JY61K
15528278
2010048
EKOSERVIS spol. s r.o.
23.08.2010
0,00
188 190,00
-188 190,00
0,00
za provedené práce na opravì Domu umìní, nám. T.G.
FAK
210102160
S00JP00JY5WG
46992308
10001337
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
12.08.2010
0,00
19.09.2010
637,00
637,00 CZK
-637,00
0,00
KaMÈ Bartošova ètvr•, recyklace toneru HP Toner Ca
objednáno pøes help desk
odpovìdná osoba: M. Dolanská
FAK
210102161
S00JP00JY5XB
46992308
10001342
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
19.08.2010
0,00
22.09.2010
682,00
682,00 CZK
-682,00
0,00
Renovace toneru- odd. dopravních pøestupkù- ing. V
FAK
210102162
S00JP00JY5VL
46992308
10001343
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
20.08.2010
0,00
22.09.2010
1 648,00 CZK
1 648,00
0,00
07.09.2010
80,00 CZK
-1 648,00
nový toner do tiskárny - podat.n.Míru 12 - OVS
FAK
210300986
S00JP00JY5UQ
60710098
2107100854
DOMOSA Zlín, s.r.o.
24.08.2010
0,00
80,00
-80,00
0,00
08.09.2010
èistící prostøedky (houbièky, mycí zaøízení) - Stø
FAK
210102164
S00JP00JY557
44003978
1005998
TRIODON, spol. s r.o.
20.08.2010
0,00
pracovní odìvy - vybavení pro strážníky pomoc v C
07.09.2010
12 186,00
12 186,00 CZK
-12 186,00
0,00
03.09.2010
FAK
210102165
S00JP00JY562
26227061
2101242
BCServis CZ s.r.o.
01.09.2010
0,00
23.09.2010
9 173,00
9 173,00 CZK
-9 173,00
0,00
náhradní díly - OMZ
FAK
210102166
S00JP00JY5AI
27752771
10200056
EKKL a.s.
01.08.2010
30.08.2010
11 801 750,00 CZK
-6 518 960,00
0,00
5 282 790,00
-5 282 790,00
02.09.2010
0,00
6 518 960,00
-5 282 790,00
02.09.2010
za provedené stav.práce na akci "Rekonstrukce Stad
FAK
210102167
S00JP00JY54C
63490901
100100593
BLAPIC s.r.o.
18.08.2010
06.09.2010
3 960,00 CZK
10054
HVJ, spol. s r.o.
12.08.2010
26.08.2010
9 000,00 CZK
-3 960,00
monitoring a èištìní ležaté kanalizace - ul. L.Vác
FAK
210102168
S00JP00JY5PF
46960201
0,00
9 000,00
-9 000,00
15.09.2010
98 309,00 CZK
0,00
01.09.2010
projektová dokumentace stavby "Rozšíøení VO v ul.
FAK
210102169
S00JP00JY5QA
25556142
52/10
POSPÍŒIL a.s.
16.08.2010
0,00
98 309,00
-98 309,00
0,00
oprava zpevnìné plochy u domu èp. 4078 ul. Ševcovs
FAK
210102170
S00JP00JY5R5
25556142
51/10
POSPÍŒIL a.s.
16.08.2010
0,00
15.09.2010
288 701,00
288 701,00 CZK
-288 701,00
0,00
oprava chodníku ul. Okružní èp. 4602 - OD
FAK
210102171
S00JP00JY5MU
42767377
610100211
DOPRAVOPROJEKT Ostrava sp
03.08.2010
0,00
07.09.2010
99 600,00
99 600,00 CZK
-99 600,00
0,00
projektová dokumentace na akci "Lávka pøes Døevnic
FAK
210102172
S00JP00JY5OK
11521252
2010/087
Karel Baroò, Ing. Radovan
18.08.2010
0,00
01.09.2010
17 973,60 CZK
17 973,60
-17 973,60
02.09.2010
5 940,00 CZK
0,00
02.09.2010
oprava a revize hromosvodù, SVÈ-Ostrov radosti, Ko
FAK
210102173
S00JP00JY5K4
75697181
10-208
Zavøel Petr
19.08.2010
0,00
5 940,00
-5 940,00
0,00
01.09.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù na HZ
FAK
210102174
S00JP00JY5LZ
75697181
10-207
Zavøel Petr
19.08.2010
0,00
02.09.2010
7 571,00 CZK
7 571,00
-7 571,00
03.09.2010
16 560,00 CZK
0,00
01.09.2010
revize elektroinstalace a elektrospotøebièù na HZ
FAK
210102175
S00JP00JY4Z8
25537113
1018755
SMALTOVNA TUPESY, a.s.
24.08.2010
0,00
16 560,00
-16 560,00
08.09.2010
1 112,00 CZK
0,00
01.09.2010
údržba Památný strom - OŽPaZ
FAK
210102176
S00JP00JY50W
71009396
3105117015
Zdravotní ústav
18.08.2010
0,00
rozbor vody - Velikovský potok, Velíková - OŽPaZ
1 112,00
-1 112,00
0,00
08.09.2010
FAK
210102177
S00JP00JY53H
71009396
3105117017
Zdravotní ústav
18.08.2010
0,00
08.09.2010
626,00
626,00 CZK
-626,00
0,00
08.09.2010
rozbor vody - výtok kanalizace, Velíková -OŽPaZ
FAK
210102178
S00JP00JY52M
71009396
3105117201
Zdravotní ústav
19.08.2010
0,00
09.09.2010
3 337,00
3 337,00 CZK
-3 337,00
0,00
08.09.2010
rozbor vody - Kleèùvka - OŽPaZ
FAK
210102179
S00JP00JY51R
71009396
3105117202
Zdravotní ústav
19.08.2010
0,00
09.09.2010
2 992,00 CZK
2 992,00
-2 992,00
23.09.2010
48 600,00 CZK
0,00
08.09.2010
rozbor vody - Zboženský dolní rybník - OŽPaZ
FAK
210102180
S00JP00JY4WN
26929228
010093
Sansimon, .s.r.o.
24.08.2010
0,00
48 600,00
-48 600,00
0,00
polštáøek zavazovací zvíøátko 300ks - OOS
FAK
210102181
S00JP00JY4OR
72474394
201008
Radim Vavruša
04.08.2010
0,00
02.09.2010
48 550,00 CZK
48 550,00
-48 550,00
18.09.2010
4 848,50 CZK
0,00
01.09.2010
mulèování ploch - OŽPaZ
FAK
210203490
S00JP00JY7UC
48117820
1102010407
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
18.08.2010
0,00
4 848,50
0,00
23.09.2010
792,00 CZK
-4 848,50
2 ks toner 3210D èerný do kopírky Afício 2045E Ric
FAK
210203521
S00JP00JY57X
48117820
1102010417
IMPROMAT CZ spol. s r.o.
20.08.2010
0,00
792,00
-792,00
0,00
oprava kopírky AFICIO 2045E RICOH - OS
FAK
210102184
S00JP00JY4JG
60747889
20100219
PETAS Petøík, s.r.o.
01.08.2010
0,00
28.07.2010
2 984,00 CZK
2 984,00
-2 984,00
14.09.2010
65 998,80 CZK
0,00
01.09.2010
havarijní oprava v hlavní rozvodné skøíni, Zarámí
FAK
210102185
S00JP00JY4L6
46970291
2010120
ANDREA Zlín s.r.o.
24.08.2010
0,00
65 998,80
-65 998,80
11.09.2010
1 380,00 CZK
0,00
09.09.2010
oprava odsávání v pøízemí radnice MMZ, nám.Míru 12
FAK
210102186
S00JP00JY4CF
26942569
100100582
NETTY s. r.o.
25.08.2010
0,00
1 380,00
-1 380,00
0,00
08.09.2010
Nákup opticko-metalického pøevodníku - OIS
FAK
210102187
S00JP00JY4DA
40995224
301042
Mark IS, s.r.o
24.08.2010
0,00
31.08.2010
868,00
868,00 CZK
-868,00
0,00
01.09.2010
Nákup spotøebního materiálu - AXAGO PCI - Express
FAK
210102188
S00JP00JY4AP
47906413
1010110912
AUTOKOM, spol. s r.o.
24.08.2010
0,00
oprava vozidla AVIE ZLA 14-16 - OKØ
23.09.2010
9 821,00
9 821,00 CZK
0,00
-9 821,00
FAK
210102189
S00JP00JY4BK
47906413
1010110911
AUTOKOM, spol. s r.o.
24.08.2010
0,00
23.09.2010
8 589,00 CZK
8 589,00
0,00
07.09.2010
356,00 CZK
-8 589,00
oprava vozidla Nissan 1Z6 9060 - OKØ
FAK
210102190
S00JP00JY3N3
63474026
10070646
PNEU PLUS s.r.o.
24.08.2010
0,00
356,00
-356,00
0,00
02.09.2010
oprava pneu - OMZ
FAK
210102191
S00JP00JY3G2
18751164
13/2010
Josef Hajtr
01.09.2010
0,00
23.09.2010
15 733,00
15 733,00 CZK
-15 733,00
0,00
výroba a montáž dìtského pískovištì v lokalitì v M
FAK
210102192
S00JP00JY3F7
18751164
15/2010
Josef Hajtr
24.08.2010
0,00
24.09.2010
13 440,00
13 440,00 CZK
-13 440,00
0,00
betonové nožky s opìradlem k lavièkám 40ks - OMZ
FAK
210102193
S00JP00JY3DH
72409029
004/2010
Bednáø Rostislav
18.08.2010
0,00
27.08.2010
12 794,00
12 794,00 CZK
-12 794,00
0,00
02.09.2010
montáž dekorativních fototapet v kanceláøích OMZ,
FAK
210102194
S00JP00JY3CM
72321954
10/2010
Provazník Petr
20.08.2010
0,00
30.08.2010
38 500,00 CZK
38 500,00
-38 500,00
21.09.2010
8 900,00 CZK
0,00
02.09.2010
oøezy stromù ve Zlínì - OMZ
FAK
210102195
S00JP00JY3EC
29219825
2010/06
Aktiv inženýring s.r.o.
01.09.2010
0,00
8 900,00
-8 900,00
0,00
inženýrská èinnost na akci "III.etapa Centrálního
FAK
210102196
S00JP00JY3BR
25875612
210094
Valbus 2 s.r.o.
24.08.2010
0,00
09.09.2010
7 979,00
7 979,00 CZK
-7 979,00
0,00
08.09.2010
Autobusová doprava èlenù Zlínského klubu seniorù FAK
210102197
S00JP00JY3HX
26493276
2210001301
Auto Viki a.s.
01.09.2010
0,00
09.09.2010
1 689,00
1 689,00 CZK
-1 689,00
0,00
08.09.2010
oprava vozidla CONNECT Kombi 2Z2 5070 - MP
FAK
210102198
S00JP00JY3IS
26966034
11003358
V - NET, s.r.o.
18.08.2010
0,00
01.09.2010
2 275,00
2 275,00 CZK
-2 275,00
0,00
02.09.2010
náustky - MP
FAK
210102199
S00JP00JY3QO
60730153
1071023
DSZO, s.r.o.
23.08.2010
0,00
14.09.2010
3 170,00 CZK
3 170,00
-3 170,00
08.09.2010
71 352,00 CZK
0,00
13.09.2010
èasové jízdenky - ÚHA
FAK
210102200
S00JP00JY3WU
26259630
101652
MEGASTRO CZ,s.r.o.
25.08.2010
0,00
gastronádoby - OŠZMaTV
71 352,00
0,00
-71 352,00
FAK
210102201
S00JP00JY3ZF
61405230
48/10
Ing.Ladislav Alster - Pro
15.08.2010
0,00
18.09.2010
39 600,00
39 600,00 CZK
-39 600,00
0,00
plnìní za doplnìní mapového podkladu stavby akce "
FAK
210102202
S00JP00JY37B
12435406
201012
Rudolf Baïura - Barus
06.08.2010
0,00
03.09.2010
94 680,00
94 680,00 CZK
-94 680,00
0,00
02.09.2010
odbourání komínu v rámci opravy objektu Mostní 405
FAK
210102203
S00JP00JY386
12435406
201013
Rudolf Baïura - Barus
20.08.2010
0,00
03.09.2010
68 496,00
68 496,00 CZK
-68 496,00
0,00
02.09.2010
oprava kanalizace Zlín-Rùmy - ORIA
FAK
210102204
S00JP00JY36G
26964503
672010
DKR-instal s.r.o.
24.08.2010
0,00
07.09.2010
54 720,00 CZK
54 720,00
-54 720,00
06.09.2010
5 820,00 CZK
0,00
03.09.2010
vyèištìní støešních svodù a oprava støešních vpust
FAK
210102205
S00JP00JY2IZ
63490901
100100568
BLAPIC s.r.o.
18.08.2010
0,00
5 820,00
-5 820,00
0,00
06.09.2010
monitoring ležaté kanalizaèní pøípojky do hlavního
FAK
210203551
S00JP00JY3T9
70883521
7121000061
Univerzita Tomáše Bati ve
25.08.2010
0,00
08.09.2010
2 000,00
2 000,00 CZK
-2 000,00
0,00
30.08.2010
konferenèní poplatek za IV. Mezinárovní konferenci
Ing. Kostelník
FAK
210203552
S00JP00JY3SE
70883521
7121000062
Univerzita Tomáše Bati ve
25.08.2010
0,00
08.09.2010
2 000,00
2 000,00 CZK
-2 000,00
0,00
30.08.2010
konferenèní poplatek za IV. Mezinárodní konferenci
Ing. Navrátil
FAK
210203553
S00JP00JY3U4
70883521
7121000063
Univerzita Tomáše Bati ve
25.08.2010 25.08.2010 08.09.2010
0,00
500,00
500,00 CZK
-500,00
0,00
30.08.2010
konferenèní poplatek za IV. Mezinárodní konferenci
Ing. Kladníèek
FAK
210203514
S00JP00JY63A
29195837
210036
Zámecká restaurace s. r.
23.08.2010
0,00
06.09.2010
11 850,00
11 850,00 CZK
-11 850,00
0,00
06.09.2010
obèerstvení na slavnostním pøijetí úèastníkù Mezin
Catering ze dne 21.8.2010 - OKP
Zodpovídá: Steinerová
FAK
210102210
S00JP00JY2LK
44003978
1006069
TRIODON, spol. s r.o.
01.09.2010
0,00
09.09.2010
63 780,00
63 780,00 CZK
-63 780,00
0,00
09.09.2010
pracovní obleky - MP
FAK
210102211
S00JP00JY2JU
29201799
2369001196
SPINWARE s.r.o.
27.08.2010
09.09.2010
22 286,20 CZK
0,00
0,00
22 286,20
-22 286,20
10.09.2010
8 736,00 CZK
08.09.2010
kanceláøské potøeby - sklad tiskopisù - OVS
FAK
210102212
S00JP00JY2DO
27676650
20101806
DANKR s.r.o.
01.09.2010
0,00
8 736,00
-8 736,00
0,00
èistící prostøedky - OMZ
FAK
210102213
S00JP00JY298
42340454
210394
ERGO VH, spol. s r.o.
20.08.2010
0,00
10.09.2010
56 904,00
56 904,00 CZK
-56 904,00
0,00
08.09.2010
oprava komunikace Zlín - U Majáku - ORIA
FAK
210102214
S00JP00JY2KP
47903783
2010701334
GORDIC spol. s r.o.
25.08.2010
0,00
24.09.2010
65 280,00
65 280,00 CZK
-65 280,00
0,00
Úèetniství a rozpoèet- tvorba sestavy - OE
FAK
210102215
S00JP00JY20H
13658808
2010057
Èervínek Svatopluk
24.08.2010
0,00
22.09.2010
1 500,00
1 500,00 CZK
-1 500,00
0,00
ozvuèení prostor u pomníku Jana Antonína Bati dne
VYZ
210102216
S00JP00JY1YY
44684932
20101033
Spoleènost pro zahradní a
24.08.2010
26.08.2010
5 800,00 CZK
0,00
20101032
Spoleènost pro zahradní a
24.08.2010
26.08.2010
5 800,00 CZK
0,00
20100290
PETAS Petøík, s.r.o.
31.08.2010
10.09.2010
14 959,00 CZK
-14 959,00
vyúètování vložného na odb. konferenci "Strom pro
VYZ
210102217
S00JP00JY1X3
44684932
vyúètování vložného na odb. konferenci "Strom pro
FAK
210102218
S00JP00JY1UI
60747889
0,00
14 959,00
0,00
revize elektrického zaøízení NN - OD
FAK
210102219
S00JP00JY1VD
71813594
252010
Urbanová Marcela
25.08.2010
0,00
08.09.2010
10 000,00
10 000,00 CZK
-10 000,00
0,00
projektová dokumentace inž. èinnosti "Umístìní mìø
FAK
210102220
S00JP00JY1W8
25882082
0892010
CARDA-MÜLLER s.r.o.
15.08.2010
0,00
14.09.2010
79 481,15
79 481,15 CZK
-79 481,15
0,00
oprava chodníkù Benešovo nábø.-ul. Vodní - OD
FAK
210102221
S00JP00JY1P7
63475022
210024
DOMEX-BAU, spol. s r. o.
24.08.2010
0,00
07.09.2010
98 400,00
98 400,00 CZK
-98 400,00
0,00
"Dokumentace pro odstranìní domkù v rámci stavby O
FAK
210102222
S00JP00JY1LR
64949681
5400785754
T-Mobile Czech Republic,
01.09.2010
0,00
Nokia N97 mini- èerný
FAK
210102223
09.09.2010
6,00
6,00 CZK
-6,00
0,00
08.09.2010
- MP
S00JP00JY1KW
25313533
103050
AGROS Moravia spol.s r.o.
30.08.2010
0,00
rekonstrukce èásti chodníku v rámci akce parkovišt
29.09.2010
44 362,00
44 362,00 CZK
0,00
-44 362,00
FAK
210102224
S00JP00JY1J1
25313533
103049
AGROS Moravia spol.s r.o.
30.08.2010
0,00
29.09.2010
198 641,00 CZK
198 641,00
-198 641,00
0,00
parkovištì Kudlov - školka - stavební práce - O
FAK
210203572
S00JP00JY2SL
46992308
10001360
IMPROMAT-COMPUTER s.r.o.
23.08.2010
24.09.2010
0,00
751,00
751,00 CZK
-751,00
0,00
renovace toneru do tiskárny HP LJ 1022 (Raková) Pøíjmy :
Celkem
Název: 000001rs.ALF
22 377,00
Zaplaceno
22 377,00
Pohledávka 0,00
Výdaje : Celkem
Zpracováno systémem GINIS® GORDIC® spol. s r.o.
182 716 837,78
Zaplaceno
173 906 022,89
Zbývá zapl.
8 810 814,89
Verze: 200905201200

Podobné dokumenty

Seznam faktur

Seznam faktur novoroèní koncert - vystoupení FMB Zlín na akci "Charitativní novoroèní koncert Zlínského kraje a SMZ 2010" dne 13.1.2010

Více

Zenit slaví dvacáté narozeniny Strongman opět

Zenit slaví dvacáté narozeniny Strongman opět - usnesením č. 99/2013 vyslovila souhlas s uzavřením dodatku č. 1 a 2 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi Městem Čáslav a společností ASEKOL, s.r.o. ze dne 20. 2. 2007 dle d...

Více