OBSAH: HRY NA KDYKOLIV

Komentáře

Transkript

OBSAH: HRY NA KDYKOLIV
!
"
#
%!
&
&
$
>
!
>
?
>
@
!
&
>
"
A
&
"
"
&
&
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
"
!
>
!
!
?
&
&
>
>
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
&
&
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 < '193/:
-DF3 G59H 2 0-I'I6 :,5-5 G5 J59/. 1,KL . )1M85 G5 7 91G854'I6 G(.(/H G3 91=8I2H G:G(E=?J.0B= ,I91I 19)12H9.(
#)1GI/I(E 1 < /5,1 2H45 '-DFN?01/FH 83 2K(. /. G1I'8DG0I ./1?09:C /. G.=1'8DG0I /5?.(966$6 :,-./B '-DF G5
)1(1= )1725 91)-1G(O59 0-I'I6 :G2K(8H=5 =I?C5 G5 143(8 I)-1G(O59 839H?0(5OH 7 /57/D=E'1 9N219I 19)12H9.JH
7458. 7=.(5/K6 . /K= ).0 J5 I-F3(?79.83 G5 7,8D7/383 . 1/ J5 G /3=3 2 ,8D73/43?/5,1 79. J5 2 J5J34' 19)12K9H4'
/KJ.0B G:G(E= . (5/(1 G:G(E= 19'.83(6 (O5912B '-DF G5 =NC5 )(D( /. 41018326 10I9 /5I'D9/5 G:G(E= 91 P;=3/I(?
=NC5=5 =I /KJ.0 /.)12K9K(6 -I J5 2'19/E )-121712.( G '-DF3?0(5OH J3 /57/.JH6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () )1 Q=3/I(D4'
-DF3 G5 -179K8H /. (O3 G0I)3/:*
? .
6 .0 G5 -17)-4'/1I . 0.C9B G5 17B2D G2B= G3R/D85= #,I ,I?0I 0I?
'I 'I$6 D-125S G5 '1/H )1985 4:08340E'1 G4'E=.(I *
'1/H
? '1/H
? '1/H
6 ':45/B '-DF G5
G(D2D F85/5= (E G0I)3/:?0(5-1I ,:8 4':45/ #
G5 G(D2D
? G5 G(./5
? G5 =NC5 G(D(
$6 10.=C30I?
09:G5 G(./5 '-DF F85/5= J3/E G0I)3/:?=K/H G2E 72I0:7. 72I0:F85/N (E(1 G0I)3/:. J5 '1/K/ J5JH=3 /5)OD(5836 -.
G5 F.G12K 1=57IJ56 1 2:)-M5/H 83=3(I G5 '-DF3 25 G0I)3/D4' G)1FH(.JH6 H(K7H (. G0I)3/.?0(5-D =D /5J2H45 F85/N?
)1)OH).9K 2M34'/3?)10I9 7,I95 )1I75 J59/. G0I)3/.6
83,1218/B?2'19/E JG1I G=HM5/E )D-:
! "#$ 8HG(5F0:G I-F5/H= J.7:0N
%& ' () 91 TQ=3/I(
-DF3 G5 -179K8H G.=3 /5,1 JG1I -1781G12D/3 91 )D-N6 D- G3 2C9:2:(D'/5 8HG(50 G5 7.9./B= J.7:05= . 194'D7H G5
91 UG(-./H )O3)-.23(6 1 2:)-M5/H 83=3(I /. )OH)-.2I )O34'D7H . )O592D9H G57/.=12.4H 93.81R 2 I-F5/E= J.7:456 5/H
2N,54 /I(/E?.,:)D-:I-F5/1I O5F 128D9.8:?J95 (.0E 1 )OH72I0?01/4120I?/K0(5-D 7/D=D G812. .(96 )OH).9K
/I(/1G(3 =NC5 2591I4H =H-/K )1=1436 HG(50 G5 7.9./B= J.7:05= 2:(.'IJH 9H20: J5 (1 R.8./(/H6 02.83(K
)O592D9K/H -17'19IJ5 9E80. )1(85G0I '-DFN6
J.0B01832
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 2:F5-)D/H 2M54'
-DF3 G59H 2 0-I'I6 -I 2595 J595/ 7 /34'?0(5-B =D 91G(.(5F/1I 7DG1,I )19G(.(/B4' J=5/6 591I4H O50/5 1(D70I V
1 ,I95M 9K8.(?.C ,I95M666WV . -:4'85 I0DC5 /. /K0(5-E'1 7 '-DFN6 -DF =IGH 91 <;2(5O3/ 19)12K9K( G (H=?C5 J5'1
19)12K9X =IGH 1,G.'12.( G8125G1?0(5-E =D G(5J/E 7.FD(5F/H )HG=5/1 G /D725= (21-.?)O59=K(I /5,1 1G1,:2
1(D7456 5'9:/.)O6 G85)345 G/DM5(?IC120. I'D/K(?'OH,K '-.,.(6 91 G5 7=B8H?/519)12H 91 95G5(3 2(5O3/?/5,1
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
I9K8D J3/1I 4':,I?91G(D2D ,196 1 91G.C5/H J3G(E'1 )1F(I ,19N 2:).9D2D 75 '-:6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 < '193/:
-. J5 (.0 (-14'I )G:4'181R340D?)17/D2.4H6 595/ '-DF G5 279D8H . 1G(.(/H G5 91'19/1I?01'1 ,I95 'D9.(6 1(E
2:,-./E'1 '-DF5 )O3218.JH . '-. 7.FH/D6 D9.JH4H '-DF =NC5 08DG( 1(D70:(:)I* V 1 ,:(1 ,:81?09:,:(1 ,:8666#/.)O6
G(-1=?02K(3/.?,.-2.666.(96$V6 . 0.C91I 1(D70I =IGH 2M34'/3 1G(.(/H '-DF3 2F5(/K 'D9./E'1 19)12K9K(6 1985
2BG(3C/1G(3 1(D750 3 19)12K9H G3 2:(21OH 'D9.JH4H '-DF I-F3(1I )O59G(.2I?1 01'1 J956 .0 G5 =NC5 1)(.(* V 5 (1 666WV
10I9 I'D98?7.O.7IJ5 G5 =573 1G(.(/H '-DF56 10I9 /5I'D98?=D J5M(K 92. )10IG:6 9:C /5I'D9/5 ./3 )1(O5(H?
1G(.(/H =I G9K8H?1 01'1 J95?45//KJMH J5 .85 28.G(/H )17/D/H6 -. J5 )OH/1G/D 3 )-1 'D9./E'1 '-DF5?/5,1L )1985
19)12K9H 1G(.(/H4' =NC5 G1I93(?41 G3 1 /K= =:G8H . J.0 /. /K )NG1,H?41C /K09:=NC5 ,B( 2 1G(-E= -17)1-I G J5'1
G5,5'19/145/H=6
83,1218/B
! "#$ 8HG(5F0:?(IC0.
%& ' () 91 < '193/:
O595= G3 )O3)-.2H=5 0.-(3F0:G5 J=E/:1G1, C3JH4H4'?G=:M85/B4'?75G/I8B4'?2K4H?72HO.( #/.)O6 3-50 IMH/?
(12D-/H 01=H/?'-14'? 185= .(96$6 .-(3F0:G5 ).0 )O3)52/H /. 7D9. '-DFN6 -DF3 =.JH )1=14H 1(D750?J5C 9D2.JH
1G(.(/H=?7J3G(3(?41 JG1I 7.F6 -. 01/FH?.C 2M34'/3 I'D9/1I?41 )O59G(.2IJH6 171-?)OH)IG(/E JG1I )1I75 (.012E
1(D70:?/. /KC 875 19)12K9K( ./1 /5,1 /56
/.9 <;
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-FH G5 J595/ 7 '-DFN . 195M85 G5 7 91G854'I6 ,B2.JH4H '-DF3 =573 G5,1I 9D85 I-FH J59/1'1?0(5-B )O59G(.2IJ5
2B=K/H0?. 92.?0(5OH )O59G(.2IJH 721/0:6 5J34' YI/045* 721/50 43/0/5 )O3 )-N4'19I )-1I9I?
2B=K/H0 2:GH8D
5850(-340B )-1I9 . =NC5 1,-.45( G=K- )-1I9I6 1 I-F5/H YI/04H G5 '-DF3 I4'1)H 7. -I45 . 2:(21OH 0-I'6 .218.JH
'-DF5?J5/C ,:8 =3=16 5/ G3 G(1I)/5 91)-1G(O59 0-I'I . J5'1 U0185= J5 7J3G(3(?0(5-B 7 '-DFN J5 2B=K/H06 -1I9 G5
)O59D2D G(3G05= -I0:'-DFN6 -1 91,I I'D9/I(H J5 91,-E I-F3( F.G12B 83=3(6
83,1218/B?Z9-ICG(2.
! "#$ =3/45?83,1218/B =5/MH )O59=K(
%& ' () 91 95G5(3 =3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 921I G(5J/K )1F5(/B4' 9-ICG(52 . 9-CH G5 2 9-ICG(254' 7. -I456 F585 #I )-2/H4' F85/N 9-ICG(52$
J5 834'B '-DF?0(5-B 'D7H 01-I/1I6 .9/5 83 91'19/I(D G(-./.?2:M81I )-2/H 7 9-ICG(52 G(3G0/I(H= -I0:G3R/D86
1G859/H 7 9-ICG(2.?09:C 0 /K=I 91J95 G3R/D8?=IGH 41 /5J-:4'85J3 I4'1)3( =5/MH )O59=K(?0(5-B J5 218/K I81C5/
=573 )1G859/H=3 '-DF3 1,1I 9-ICG(526 -ICG(21?J5C J5 -:4'85JMH?7HG0D2D ,196 5 2'19/E?.,:'-DF3 J59/1'1
9-ICG(2. /5239K83 /. -I45 9-ICG(2. 9-I'E'16
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 <;=3/I(
-DF3 G5 )1G(.2H 7. G21J5 ).-(/5-0:?0(5-E (.0E G(1JH6 . )10:/ G3 G28E0/1I G.0. #G25(-:?,I/9: )1985 (1'1?41 =.JH
/. G1,K$ . =IGH J5 41 /5J9OH25 1,8E43 G2B= ).-(/5-0D=6 .0. =IGH =H( 7.)/I(B '1-/H /5,1 )-1G(O59/H 0/1Y8H06 1(E
=IGH 4'8.)43 0/1Y8H0 1)K( -175)/1I( . G.01 2:G28E0/1I( 7 9H20:. 1,8E43 /. G5,56 H20:/5G=H .0(32/K )1=D'.(
)1I75 )O37)NG1,12D/H=?)1':,5= (K8.6 19/1(H G5 )1F5( 2:G285F5/H . 1,85F5/H 0.,D(I 2 I-F5/E= F.G12E= 83=3(I6
28DM(/H )1-1(. G81C5/D 7 1G(.(/H4' '-DFN =NC5 7D-125S )O39K812.( ,19:7. R.8./(/H 4'12D/H6 '19/E J5 ,-D( 2C9:
)1 921I .C (O54' )D-54' (.0?.,:1G(.(/H =1'83 G85912.(6 D-125S G5 (H= 8E)5 01/(-18IJ5 )1F5( 1,8E0.4H4' 4:08N6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
!
83,1218/B?/5J8E)5 )D-:
! "#$ 7.2H-.4H M)5/98H0:
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 921J34 #)10I9 =1C/1 G=HM5/B4'$?J595/ 7 921J345 =D 7.2D7./E 1F36 -I'B 91G(./5 /K01830
7.2H-.4H4' M)5/98H0N6 :(1 M)5/98H0:I=HG(H /. G2E= 1,85F5/H . )1(E G(1JH /5'/I(K6 -I'B G5 7.2D7./B=. 1F3=. =D
7. U018 (:(1 M)5/98H0:/. G2E= ).-(/5-123 /.JH( 41 /5J-:4'85J36 :'-D2D /5J-:4'85JMH 921J3456
83,1218/B
! "#$ ).)H-?(IC0.
%& ' () 91 < '193/:
:,-./E )D-:G1I(KCH 25 2:81G12./E= /5,1 I-F5/E= )1O.9H6 91,K?09:G5 J5M(K /52H?1 41 )NJ95?2:=:G8H
G1I(KCH4H 2'19/D 7.JH=.2D (E=.(. /. G4E/0:921J346 .(1 (E=.(. 2591I4H 7.)HM5 . ).0 G5 /D'19/B= 81G5= )O39K8H
J59/1(832B= )D-N=6 19/1(H G5 )1985 8H,321G(3 )1(85G05=?/5,1 ,1912D/H= 1G(.(/H=3 '-DF36
83,1218/B
! "#$ )12H90. /5,1 J3/B F(5/B (5[(
%& ' () 91 <Q=3/I(
595/ 7 '-DFN F(5 /KJ.01I 0-.(MH?.85 7.JH=.21I )12H90I6 1 J5JH= G01/F5/H =IGH )1G8I4'.F3 G9K83(?01830-D( G5 2 /H
2:G0:(12.8. G)1J0. V.V /5,1 V.85V?F3 /KJ.0E J3/E G8121?/. /K=C J5 12M5= /I(/1 G5 )O595= 91'19/1I(6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-. 2:4'D7H 7 )1'D90: 1C5/: K=412E ':(-D '1-D0:/K6 \F.G(/H43 )1 -179K85/H /5J8E)5 91 )K(3F85//B4'
9-ICG(52 O5MH 2 F.G12E= 83=3(I #91 <Q=3/I($ '8.2/H U018 (E(1 )1'D90:* J595/ 7 /34' G5 91G(.2H . .,G182IJ5 F5G(/E
0181 )O59 0-D85= V./3 )KM0:./3 /. 2175?./3 /.'B?./3 IG(-1J5/B?./3 ,1G?./3 1,I(B6V 1-1(. /5J1-3R3/D8/KJMH
)-12595/H /D85C3(K 19=K/H6
83,1218/B
! "#$ )-1 9-ICG(21 08HF . )-12D750
%& ' () 91 <;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 G0I)3/6 .C9D 91G(./5 08HF?2 J5'1C 1IM0I J5 )O32D7D/ 91G(.(5F/K 981I'B )-12D7506 5 G(5J/E
4'2H83 7.F/1I 2M54'/:G0I)3/:)-1(.'12.( 08HF G2B= 19K25= (.0?C5 =IGH 19 '8.2:0 ).(K )-14'D75( )19 458B=
19K25=6 9:C J5 G5M/K-12D/ J595/ '-DF?)O59D 08HF 9-I'E=I . )14'19 G5 1).0IJ56 :'-D2D (. G0I)3/.?0(5-D J5
G2D7D/. 9OH256
83,1218/B
! "#$ 0-.,3F0:7D).850
%& ' () )1985 83,1G(3
5 (1 1,8H,5/D '-.?0(5-1I =1'1I '-D( 3 J5/1= 92. '-DF36 5 'O5 )1(O5,IJ5=5 J59/I F3 /K01830 /.)8/K/B4' 0-.,3F50
7D).850?GN86 . G(185 J5 =1C/E 17/.F3( 25 279D85/1G(3 .G3 <;4= 19 10-.JN '-./343 91).9I6 2:MIJ5 G5 (.0
/D-1F/1G( '-:6
-DF )181CH 0-.,3F0I /. G(N8 (.0?.,:)O5F/H2.8. 1 < Z4= 10-.J G=K-5= 25/6 .0 J3 42-/0/I(H= 2:'19H 91
279I4'I?.,:G5 7. 85(I 1(1F38. 0185= G2E 1G:6 5G(83C5 G5 /51(1FH?'19 /5)8.(H . '-DF =IGH 19).812.( 7/12I6
-.,3F0. =IGH 91).9/1I( .85G)1S <;4= 19 10-.J5 G(18I?/./5J2BM G5 G=H 91(B0.( '-./1I /.0-5G85/E '-./345
91).9I6 -.,3F0. =NC5 91).9/1I( J59/H= 75 F(:O 7)NG1,N *
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
.$ /D85)01I /.'1-I Z,19:
,$ /. 958MH ICMH )81M0I Q,19N
4$ /. 0-.(MH ICMH )81M0I <;,19N
9$ /D85)01I 918N CD9/B ,19 . -IMH G5 3 ,19:91GI9 7HG0./E 2 (E(1 GE-33]
-DF 19).8IJ5 ,I9X )1I75 J59/1I?/5,1 =NC5 19).812.( 2H450-D( .C 91 4'2H85?09:O50/5 V91G(V6 HG0./E ,19:G3
)O3)1FH(D2D 0 ,19N= 7HG0./B= 2 458E (E(1 GE-33 19).8I6
-.J5 G5 .C 91 4'2H85?09:/K0(5-B 7 '-DFN 7HG0D )O595= G(./125/B )1F5( ,19N6
83,1218/B
! "#$ 41 J5 0 93G)17343 . 8E0D-/3F0.
%& ' () 91 < '193/:
-. )-1423FIJ5 =./ID8/H 7-IF/1G( UF.G(/H0N 2 (K4' 1,1-54'?0(5-E ,:/5=IG58:,B( J5J34' 91=E/1I6 \0185= J5 25
G(./125/E= F.G12E= 83=3(I 2:-1,3( /KJ.0B )O59=K( 9H20:/.)O6 9O52K/1I G(183F0I?4'8.)43 IMH( -I0.2345 .(96
18,. U018I J5 7D23G8D /. =.(5-3D8I . /DO.9H?0(5-E =D=5 0 93G)1G3436 -1 UF.G(/H0:J5 (E=KO C321(I /5,57)5F/E
/.)O6 2:O57D/H YI/0F/H 8CH45 75 M).8HF0I 9O52.6 E0D-/3F0. J5 /I(/1I )19=H/01I]]]
83,1218/B
! "#$ Y3[:/5,1 (IC0:
%& ' () 91 < '193/:
-DF3 G5 -179K8H 91 /K01830. 9-ICG(52 #)1F5( F85/N J5 2 )19G(.(K 83,1218/B$6 .C9E 9-ICG(21 2C9:2:M85 J59/1'1
7DG(I)456 1=I J5 I0D7D/ /D752 )HG/3F0:6 I(1 )HG/3F0I =D ).0 )1=14H 0-5G,:17/D=3( 7,:8B= F85/N= 9-ICG(2.6
1 9-ICG(21?0(5-E )17/D?1 J.01I )HG/3F0I J95?J3 =IGH 7.FH( 7)H2.(6 5J-:4'85JMH 9-ICG(21 7HG0D2D ,196 )OH).9K?
C5 /5875 -17'19/1I(?0(5-E 9-ICG(21 7.F.81 )HG/3F0I 7)H2.( 9OH25?91G(D2.JH ,19 1,K 9-ICG(2.6 -.J5 G5 )1985
91'19: /.)O6 91 7HG0D/H Q,19N .(96
"
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
'8.)540D FDG( '-DFN G5 25 G(./125/E= 83=3(I #91 <Q=3/I($ 1,8E0/5 7. 9D=:6 D=G0D FDG( '-DFN G /.)K(H= F50D
/. 2BG859506 1 2:)-M5/H 83=3(I J59/. 9H20. I2595 =X9/H )O5'8H90I . ,I95 01=5/(12.( J59/1(832E =1958:6
5J/D).93(KJMH =1958 2:'-D2D6 5 2'19/E 4581I )O5'8H90I -179K83( /. -N7/E 0185045?/.)O6 )8DC12E 01=)85(:?
25F5-/H -X,:.)196
83,1218/B
! "#$ ).)H-:G FHG8:
%& ' () 91 <Q=3/I(
-DF3 G59H 10181 G(18I /5,1 2 0-I'I6 )-1G(O59 J5 /. ).)H-4H4' /.)GD/1 (1830 FHG58?01830 J5 '-DFN6 .)H-0:JG1I
1,-D45/:)HG=5= 91G)196 K0(5-D FHG8. G5 =1'1I 1).012.(6
-DF3 G3 )1G(I)/K (.'.JH ).)H-0:G5 G2B= FHG85= . G/.CH G5 '1 1G(.(/H= 2(3)/K )1)G.(6 .)O6 '-DF G3 2:(D'/5 FHG81 ^
. '/59 O50/5 * V 1 J5 ML.G(/E FHG816V B95/ =D G59= 9/N .(96 91 /5I=H 9D( G)-D2/1I 19)12K_ /5,1 /.9 /H 981I'1
)O5=BM8H?J5 2:O.75/?/5,1 1,9-CH (-5G(/B ,196 (5J/K (.0 G5 /5G=H 1).012.( )1)3G?0(5-B IC /K091 7 '-DFN )1IC386
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 <;=3/I(
.C9B '-DF )O59G(.2IJ5 .(1=?0(5-B G5 =NC5 . /K09:3 =IGH G8IF12.( 91 =1850I86 1830. =1850I812D =1850I8. (1
,I95?I-FIJ5 2591I4H '-:6 9:C 2:0O30/5 FHG81 #19 Z$?G/.CH G5 V.(1=:V 2:(21O3( )OHG8IM/K 25801I =1850I8I6 :
.(1=:?J5C 7NG(./1I /.2H4 #2:(21OH =E/K .(1=121I =1850I8I$?2:).9D2.JH6
5 83 0 93G)1G343 4'5=340:R-.=1(/B 2591I4H '-:?=NC5 J59/1(832B= '-DFN= (.0E I-F3(?0(5-B )-250 )O59G(.2IJH?.
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
=HG(1 FHG58 ).0 =NC5 2:218D2.( /D72:=1C/B4' G81IF5/3/6 5G81IF5/E .(1=:1)K( 2:).9D2.JH6 1 01/(-185 G5
=1850I8:1)K( -17).9.JH . J59/1(832E .(1=:G5 )1':,IJH 7/12I 4'.1(340B= )1':,5= 2M5=3 G=K-:6
01830 G5 25J95 10181 G(18I
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-.J5 G5 0185= G(18I . (1 (.0?.,:2M34'/3 239K83 /. (1'1?091 '-I 25956 5/ OH0D G(OH9.2K * V O521?/1G?/1G?9O521?
V
.(96 . G8121 /1G G5 2M34'/3 =IGH 4':(3( 7. /1G?/. G8121 9O521 =IGH )181C3( -I45 /. G(N86 K8.JH (1 2C9:1,K=.
-I0.=.?.,:G5 7.=57381 M23/9812D/H . 'D90D=6 591I4H G5 G/.CH '-DF5 G)8EG( (H=?C5 OH0D (O5,. V9O521V?.85 GD= G5
4':(H 7. /1G . /.1).06 91 G5 9D /.4':(.(?2:).9/5 75 '-:6 :).9D2D (.0E '-DF?0(5-B 7259D -I45 9OH2?/5C 7.7/H
9.8MH )12586
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
595/ 7 '-.JH4H4' 7.F/5 7)H2.( 7/D=1I )HG5S (.0?C5 G=H 7.7)H2.( )1I75 (O3 G812.6 1(1= )10-.FIJ5 25985 G59H4H '-DF
-12/KC (O5=3 G812:6 .0 '-. )10-.FIJ5?.C G5 2:G(OH9.JH 2M34'/3 '-.JH4H6 IGH G5 9D2.( 91,-B )171- /5J5/ /. (5[( .
=581933?.85 (.0E?.,:G5 919-C58 )1F5( G8126 91 G5 G)85(5?2:).9D2D 75 '-:6 H(K7H (5/?091 7NG(.8 )1G859/H6 -I 875
1,=K/3( (H=?C5 =HG(1 /. )K245 G5 '-.J5 /. ,DG/H0.6 19H G5 0 (1=I /5J8E)5 /K0(5-E 7/D=E ,DG/K?J.01 19/H0 F3
9.8MH )123//E ,DG/3F0:75 M018:6
83,1218/B?-.9KJ3 =5/MH
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-.JH4H G59H /.)O6 0185= G(18I6 -FH G5 /K0(5-E )HG=5/1?(O5,. V V6 M34'/3 =IGH )1G(I)/K OH43?J.0 G5 J=5/IJH?
190I9 )O34'D75JH . 41 )-19D2.JH6 .C9B (5/(1 U9.J =IGH 7.FH/.( I-F5/B= )HG=5/5=6 /.MH I0D745 J5 (1 (:) 6
59:* V =5/IJ3 G5 /(1/H/?)O34'D7H= 7 -D,35?)-19D2D= ./R-5M(V6 .0 G5 )1G(I)/K 2M34'/3 2:G(OH9.JH6 91 /52H?
41 OH43?/5,1 O50/5 /K41?41 IC )O59 /H= /K091 I2598?2:).9D2D 75 '-:6 O3 0.C9E= )HG=5/I 7=KS(5 )1O.9H?2 /K=C
'-.JH4H 19)12H9.JH?)-1(1C5 FH= )179KJ3 091 19)12H9D?(H= J5 J5'1 U018 /5G/.9/KJMH6
83,1218/B?91 P;
! "#$ CD9/E
%& ' () < Z'193/:
-.JH 92K 9-ICG(2. /5,1 3 92. J59/1(83243 * 1)(3=3G(E . )5G3=3G(E6 )(3=3G(E 2:)-D2KJH 1 /KF5=?41 J5 (KMH?/.)O6 J.0
J5 )OHJ5=/E G59K( I 219:6 5G3=3G(E /.1).0 -5.RIJH /. 2B-10:1)(3=3G(N (H=?C5 2:7923'/1I =1C/E 7D)1-/E
.G)50(:6 .)O6 )1I0.7IJH /. (1?C5 G8I/HF01 )OH83M 'O5J5 * V 1 ,I95 7.G5 U).8N?I 219:JG1I 01=DO3?=.8D-35?I(1)5/H?
3/Y5045666V . G(-./.?0(5-D /5910DC5 2F.G )1'1(12K 7.-5.R12.( . 2'19/K 19)12K9K(?7(-D4H ,19 . 7.FH/D 9.8MH=
(E=.(5=6
-D( G5 =NC5 ,I_ 91 I-F3(E'1 )1F(I ,19N?/5,1 91 2:F5-)D/H )O595= 72185/B4' (E=.(6 -. 2:C.9IJ5 91G(.(5F/K
9N-.7/E'1 2591I4H'16
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
M34'/3 '-DF3 =.JH FHG816 591I4H= '-:J5 01-=3958/H06 -. 7.FH/D (H=?C5 G3 01-=3958/H0 G(KCIJ5?C5 /D=1O/H43
JG1I 1G).8H?. O50/5 * V 5/'85 G)H?(.=(5/ G)H6 IGH=5 27,I93( M5G(0IV6 5G(0. 2:G01FH?)1G(.2H G5 91 )171-I .
'8DGH * V 1?)./5 W D?)./5 WV 1-=3958/H0 * V /1?)./56 :?)./56V 5G(0. * V D?)./5 W 5?)./56V 1-=3958/H0 *
V :/5?)./5 W 91 (59:?)./5 WV 5G(0. * V 91?)./5 W (:O0.?)./56V
0.=C3(K =IGH 2:G01F3( F(:O0.?)1G(.23( G5 91 )171-I . -17'121- )O5G/K 1).0IJ56 5G(1JH 83 /D=1O/H0 2 )171-I
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
/5,1 G5 G)85(5 F3 7.G=KJ5?9D Y./( /5,1 2:).9D 75 '-:6
#
$
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () )1985 =5/(D8/H U-12/K '-DFN?91 <Q=3/I(
-DF3 G(1JH 2 0-I'I?=.JH 7259/I(E -I456 595/ )1085G/5 2 0185/1I . I0DC5 /. 83,1218/E'1 '-DF56 1':, 91)-12D7H
G8.,301I V'IV6 7/.F5/B '-DF 19)12H (.0E V'IV6 1(1= G5 0 17/.F5/E=I '-DF3 /.081/H 1,. J5'1 /5J,83CMH G1IG59E .
1)K( 2:G812H V'IV6 1/5F/K /. (O5(H 91,I 17/.F5/B '-DF I0DC5 /. 9.8MH'1 . 1)K( O50/5 V'IV?. 2M5 )10-.FIJ56
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 TQ=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 83,1218/K 91 91G(3 2580B4' G0I)3/ #)1 Q. 2H45 '-DFH4'$6 0I)3/:G3 /.27DJ5= )O3)-.2H -N7/E U018:
2C9:458D G0I)3/. )-1 J59/1(83245 9-I'E G0I)3/:6 5/ /. 2:72D/H 2:G(1I)H . 91G(./5 U018 /.)G./B /. 8HG(0I *
V O59259X 666#41 =D )O592EG(?I-FH 9-I'D G0I)3/.$6 -ICG(21?J5'1C F85/ )./(1=3=I )O592D9H?G5 G/.CH I-F3(?1 41
J956 1'1I G5 3 )(D(?.85 '-DF /5G=H G812/K 19)12H9.(?=NC5 J5/ )O30B2/1I(6 .G12B 83=3( J5 P=3/I(:6 5G(83C5
9-ICG(21 I'D9/5?U81':G5 2:=K/H6 10I9 /5I'D9/5?91G(D2D 9.8MH J5'1 F85/ /12B U018 . 9-ICG(21 'D9D 9D86
:'-D2D G0I)3/.?0(5-D I'198. 2H450-D( G)-D2/K6
83,1218/B
! "#$ 1(D70:
%& ' () 91 <Q=3/I(
1I(KC J5 395D8/H )-1 7/.845 /D-19/H4'?83912B4'?(-5=)G0B4'?Y18012B4' . J.0B4'01832 J3/B4' )HG/H6 591I4H '-:
08.95 G1I(KCH4H= J59/1(8324N= /5,1 3 9-ICG(2N= -N7/E 1(D70:. 19)12K_ G=H 91G(.( J593/K )HG/3F01I?/5,1 J5JH
FDG(H6 :'-D2D (1 9-ICG(21 /5,1 (5/ J59/1(83254?0(5-E 19)12H /. /5J2H4 1(D7506
&
.85G)1S <;
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
:,5-1I G5 P T921J345?0(5-E G5 )1M81I 7 91G854'I6 D(D 921J345 )O59G(.2IJ5 =385/45 /. 8.23F45 2 ).-0I6 1G(I)/K
)O34'D75JH '-DF3 2 -183 -5C3GE-. . =.JH /.2-'/1I( /5J85)MH )17343 921J345?)-1(1C5 1,545/G(2I G5 )-D45 )O594'17H'1
-5C3GE-. /58H,H6 9:C IC -5C3GE- /5=D?41 ,:I)-.238 #1,2:085 )1 J59/E =3/I(K$?91,O5 G3 G2E 9H81 )-1'8E9/5 .
2:=K/H G3 =HG(1 G '5-45= G(5J/E'1 )1'8.2H6 E801I )1(85G0I G5 I-FH /5J85)MH 921J345 -5C3GE-N6
83,1218/B ?/.9 <;
! "#$ G(1)0:
%& ' () 91 <;=3/I(
\F.G(/H43 G5 -179K8H /. G0I)3/:.85G)1S )1 Q83954'6 . 7.FD(0I 0.C9E'1 018. G5 I-FH?01830. -I0.=. . 01830.
/1'.=. G5 G=H 9-ICG(21 91(B0.( 75=K6 -FH G5 F.G12B 83=3( /. )OH)-.2I . =KOH G5 /5J=E/K P;2(5O3/ 2B9-C 2 9./E
)173436 . 0.C9E I7/./E 0181 G5 )1FH(.JH ,19:6 :'-D2D 9-ICG(21 G /5J2H45 ,19:6
83,1218/B
! "#$ /123/:/. F5)345?/K01830 2.J54
%& ' () 91 P;=3/I(
4.-G0E= IG0I G5 =573 M854'(1I -17=1'8. '-.?0(5-E G5 OH0.81 V-IG0D -I85(.V6 81 1 (1?C5 G5 27.8 ,I,H/012B
-521825-?/.,3(B J593/B= /D,1J5=6 3091 /52K9K8?095 /D,1J J56 1(E ,-.83 M854'(343 J595/ )1 9-I'E= -521825-?
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
/.(D'83 01'1I(50?)O381C383 G3 -521825- 05 G)D/0I . 7=DF083 G)1IML6 9:C 2:M8. -D/.?1G(.(/H 19/5G83 =-(218I . '-.
G01/F38.6 10I9 -D/. /52:M8.?)10-.F12.8 9.8MH6 .M5 1,=K/. *
.C9B '-DF G3 I9K8D ).)H-121I F5)343 7 /123/6 3G(1(/H '-DF3 G5 2:G28E0/1I 91 )N8 (K8.?/5,1 G5 )O30-:JH 3R583(5=?
)8DM(K/01I .(96 M34'/3 G3 G59/1I 91 O.9:/5,1 91 0-I'I6 :81GIJ5=5 J59/1'1 '-DF5?0(5-B 195J956 1 J5'1
194'19I 2:81GIJ5=5 9.8MH'1 '-DF5?0(5-E=I 9D=5 /. '8.2I G:-12E 25J45 . 7.0-:J5=5 '1 F5)34H6 M34'/3 1G(.(/H
=.JH (.0E /.G.75/E F5)3456 .0 G5 )O3218D )-2/H 2:81G12./B '-DF?(5/ G3 1G(.(/H 1,5J95 7. J5J34' 7D9:?.,:)17/.8?
)19 0(5-1I F5)34H G5 G0-B2D 25J456 1(1= =D J593/1I -D/I /. J5'1 7DG.'6 -5YH 83 G5?'-. 01/FH?/5(-5YH 83 G5?G59D G3
/. =HG(1 (1'1?0(5-E'1 I95O38 . (5/ G5 279.8IJ5?.,:=1'8 'D9.(6 )K( G5 81GIJ5?091 ,I95 =H( /. '8.2K 25J45 . '-.
)10-.FIJ56
1)1-IF5/H * 25J45 J5 2'19/E /. '8.2I 9D2.( G FDG(H 0-.,3F0: 8E)5 9-CH . '-DF /5G59H (.0 0O5F123(K6
83,1218/B
! "#$ /.)G./E J.7:018.=:
%& ' () 91 <Q=3/I(
1I(KCH4H 91G(./1I 91 -I01I 8HG(50?/. 0(5-E= J5 (3G0.4H=3 )HG=5/:/.)GD/1 /K01830 J.7:018.=N6 \0185= 0.C9E'1
G1I(KCH4H'1 J5 )O5FHG( 41 /5J-:4'85J3 /.)G./E J.7:018.=:. G.=17O5J=K J5 )O5FHG( G)-D2/K6 . 0.C9B )O5O50 #,-5)($
G5 )O3)1FH(D2D (-5G(/B F.G #/.)O6 Q2(5O3/$6 O3 ,-5)(I J5 (.0E =1C/E )O30D7.( /D2-.( /. 7.FD(50 . F(5/H 458E'1 (5[(I
7/12I?910I9 G5 (1 /5)19.OH ,57 4':,:6 KOH G5 . 1 )1O.9H -17'19IJ5 F.G6 OH08.9 (5[(I * (-B4 IGL. GIMH MIGLD06
42-/0/3 42-F0. 7 =-0256 5JG)-.259832KJMH J5 0-.G1,-IG8.OG0B -:4'81-17'19FH6 .C5857381 83 G5 C58571 F3
/57.C5857381 G5 C58571666
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
1I(KCH4H= J5 I81C5/1?.,:7. I-F3(1I 91,I #/.)O6 <;=3/I($ 19 1G(.(/H4' UF.G(/H0N '-:?7D,.2:F3 )-1R-.=I
G5'/.83 19 1,:2.(58 1,45?G)18I45G(IJH4H4' 2 91)-.2/H= )-1G(O590I .(96 41 =1C/D /5J2K(MH )1F5( )O59=K(N G(5J/E'1
9-I'I #197/.0N?(-.=2.J12B4' 8HG(0N?0/1Y8H0N .)196$6 :'-D2D (5/?091 2 9./E 91,K I01O3G(38 /5J2H45 =.(5-3D8N6
-I 875 =193Y3012.( )1985 )1(O5, )-1R-.=I6 5 =1C/E /.)O6 I81C3( G1I(KCH4H=?.,:7 932D0N G5G(.2383 )K2540B G,1. /.423F383 G /H= )HG5S?.,:G5G(.2383 9-.=.(340B G1I,1- . 3/G45/12.83 G /H= )O595= G(./125/1I G3(I.43 #/.)O6
9-.=.(3712.83 /KJ.01I ./5091(I .()6$6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 <Q=3/I(
-DF3 2:(21OH /K01830 G(5J/K 2580B4' 9-ICG(52 7 )10I9 =1C/1 /5G(5J/K 2580B4' '-DFN6 1(E G5 G/.CH 25 9-ICG(254'
1,8E43 /. J59/1'1 75 G2E'1 (B=I 41 /5J2H45 75 G2-M0N?0(5-E /. G2E'1 =./50B/. 91G(./5 41 /5J2H4 19K2/H4'
G1IFDG(H6 '19/E J5 G(./123( F.G12B 83=3(6
83,1218/B
! "#$ MD(50 /. 1F3 )-1 2M54'/:'-DF5
%& ' () 91 <;=3/I(
:,5-5 G5 J595/ '-DF?J5/C 7NG(./5 2 =HG(/1G(3?1G(.(/H 195J91I 25/6 -DF G5 2 =HG(/1G(3 /K095 G4'12D?. (1 (.0?.,:
G5 .85G)1S /KJ.01I FDG(H (K8. 91(B0.8 )198.':6 G(.(/H G3 7.2DCH MD(05= 1F3 . ).0 JG1I 2)1IM(K/3 91 =HG(/1G(36 95
8571I )1 F(:O54' . /5IG(D85 1).0IJH * V G5= G=-D9K6 G5= G=-D9K6V 1(1 1).0IJH .C 91 (E 91,:?/5C 1,J52H
G4'12./E'1 '-DF5?0(5-B J5 7(34'.6 1'1(1 '-DF5 G5 4':(/1I . 7(34'/1I6 1'1I G3 (.0E IC GI/9.( MD(506 91 7NG(./5
)1G859/H?J5 G=-D9K . 2 )OHM(H= 0185 G5 G4'12D2D6 193Y30.4H (E(1 '-:J5 '-. . G.-9585 . G.-93/0: )-1,H'D G(5J/K?
.85 8571I4H '-DF3 )O3 /H )1I75 G:FH6
%!
83,1218/B #/5J8E)5 QF85//D 9-ICG(2.$
%& ' /H * 91 <Q=3/I(
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
-DF5 -179K8H=5 91 )K(3F85//B4' 9-ICG(526 5J34' U018 J5 2:(21O3( 75 G2B4' G2-M0N 41 /5J958MH )-12.76 O3 =KO5/H
=IGH )-12.7 9-C5( /.9 '8.2.=3 . /5G=H G5 )O5(-'/1I(6 -ICG(21 G /5J958MH MSN-1I )14'1)3(58/K 2:'-D2D6
83,1218/B
! "#$ 0.=5/:
%& ' () /. 2B9-C
0I)3/. 839H G3 G59/5 /5,1 0850/5 91 0-I'I . )1GH8.JH G3 =573 G5,1I 0.=5/:91 -:(=I )HG/3F0:* V 57=3 0D=5/?JD
(3 (.0:0D=5/ 9D=?.L G5 (XXFH G(D85 (.= . G5= . (.=6 C )1)8IJ5 910185F0. 018?0185=?(.0 G5 )XX7/D?091 =IGH JH(
7 018. 25/WV (H= JG1I 28.G(/K G(./125/. 3 )-.2398.6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-. J5 =H-/D 1,91,. '-: 8D73/546 595/ '-DF J95 7 91G854'I6 G(.(/H G5 91'19/1I /. 7)NG1,I G4'2.812D/H
/5JJ59/19IMMH J5 )1985 01/412E'1 )HG=5/. #.?5?3?1?I? ./1?1G(.(/H /5$6 -DF ).0 )O3J95 7)K(?2:,5-5 G3
J.01I01832 )1'D90I . 7.F/5 2:)-D2K(6 G(.(/H =I 0.C91I 2K(I G4'2.8IJH6 9:C O50/1I ./1?=NC5 9D8 )10-.F12.(?
09:C O50/1I /5?=IGH G5 )10-.F12.( (.0 981I'1?910I9 /5O50/1I ./16 .0 (1 J95 .C 91 01/45 )1'D90:6 5 91,-E?
09:C /K0(5-B 7 '-DFN .85G)1S 7'-I,. 7.)3GIJ5 G4'2D85/B 9KJ6
83,1218/B
! "#$ ).)H-:?(IC0.
%& ' () 91 < '193/:
)-2/H FDG(3 '-:/.)HM5 0.C9B '-DF F(:O3 G812.?0(5-D ,:=K83 1G(.(/H )1ICH( 25 G2E= 2:7/D/H 8DG0:6 .)H-0:G5
281CH 91 1GI9H . =NC5 G5 )10-.F12.( 9.8MH FDG(H '-:6 . G)1FH2D 2 (1=?C5 '-DF5 -179K8H=5 91 )D-N . I-FH=5 J5J34'
)1O.9H6 1(E G3 4'8.)54 7 )-2/H'1 )D-I 2:(D'/5 83,1218/B 8HG(50 . =D < =3/I(I /. (1?.,:2:7/.8 8DG0I G2E
=3812./E`=IGH 2 /K= )1ICH( 2M54'/. G812. /.)G./D /. 8HG(0I6 -I =NC5=5 7(HC3( )G./H= 2H45 G812?7D0.75= J5J34'
)1IC3(H 2 J3/E= /5C I2595/E= (2.-I .(96 (E(1 'O5 G5 /52:'19/14IJH /5J85)MH6
83,1218/B
! "#$ )1985 72185/B4' 72I0N
%& ' () 91 <Q=3/I(
595/ 7 '-DFN 7. /KJ.01I 7DG(K/1I 2:8I7IJ5 -N7/E 72I0:* 2:(D'/5 7D(0I 7 8D'25?M0-(/5 7D).801I?-17(-'/5 ).)H-?
1O57D2D (IC0:?83G(IJ5 2 0/375 .(96 9:C )O592595 <; Z;-N7/B4' 72I0N?)1)HMH '-DF3 )N219 72I0N . 2 J.0E= )1O.9H
J5 G8:M5836 -I 875 (.0E I)-.23( (.0?C5 2591I4H '-DF I)IG(H /. 75= /K01830 )O59=K(N?. '-DF3 I-FIJH?41 G).981 . 2
J.0E= )1O.9H6 10I9 /5/H 0 93G)17343 7DG(K/.?J5 2'19/E '-DFN= 7.2D7.( 1F3?/5875 G)18E'.( /. )1I75 7.2O5/E 1F36
83,1218/B
! "#$ 0.C9B '-DF ).)H- . (IC0I
591I4H '-:)O5F(5 '-.JH4H= <;J=5/ F5G01G8125/G0B4' =KG(?)O5F(5 J5 /./5J2BM (O30-D(6 1(1= F(5 9.8MH G57/.=?2
/K=C J5 (O345( =KG(?. (1 92.45( /12B4'?=573 /KC J5 )1-N7/I 281C5/1 95G5( J=5/ 7 )-2/H'1 G57/.=I6 -DF3 =.JH 7.
U018 )1985 ).=K(3 /.)G.( )N219/H G57/.=6 -I 875 )1985 2:G)K81G(3 '-DFN -N7/B= 7)NG1,5= 7(HC3(6 .0 /.)OH08.9
=1'1I 7.FH( )GD( .C )1 I)8:/I(H I-F3(E 91,:?,K'5= /HC JG1I J3/.0 7.=KG(/D/36 H(K7H )14'1)3(58/K (5/?091 =D
/5J85)MH ).=KL6
83,1218/B?'-.J5 G5 25 921J34H4'
! "#$ ).)H-:G FHG8:?M)5/98H0:
%& ' () 91 P;=3/I(
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
-.JH 2C9:92. '-DF36 .C9E=I 7 /34' I)52/H=5 /. 7D9. ).)H- G /.)G./B= FHG85= (.0?.,:J5J 9-I'B '-DF )O595=
/5239K86 \0185= '-.JH4H4' J5 )O5FHG( FHG81 /. 7D954' G1I)5O5 . )O3(1= /591)IG(3(?.,:G1I)5O )O5F5(8 FHG81?J5C =D
/. 7D954' GD=6 :'-D2D?091 )-2/H )O5F(5 FHG81?0(5-E =D G1I)5O /. 7D954'6 5 =1C/E '-D( G:G(E=5= 0.C9B G
0.C9B=?)O3 2K(MH= )1F(I '-DFN 2:O.712.4H= 7)NG1,5=6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 83,1218/D
1I(KCH 92.?/5,1 J5M(K 8E)5 2H45 .85G)1S (OHF85//B4' 4580N6 59/. G0I)3/. 7.F/5 7)H2.( /KJ.01I )HG/3F0I?)1 I-F3(E
91,K J3 )O5-IMH?)1FH(D )1=.8I 91 (OH . 9.8MH G0I)3/. =IGH 7.7)H2.( J3/1I )HG5S?2 /HC G5 2:G0:(IJ5 /KJ.0E G8121 7
)O595M8E )HG/K6 0I)3/.?0(5-D G3 /5=NC5 27)1=5/1I( /. 9.8MH )HG5S )14'1)3(58/K 2:).9D2D6 I(EC )HG5S /5/H
=1C/E )1ICH( 2H450-D(6 ,1-:)HG/H 91)1-IFIJ5=5 /51=5712.(6
&
&
J.0B01832
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 2:F5-)D/H
5G=:G8/E G8121 C1IC585/H )1IC3J5=5 J.01 7D=K/I )-1 G8121 /5,1 )-1 F3//1G(?0(5-1I =.JH 1G(.(/H '-DF3 I'D9/1I(6
(D70:91G(D2D J595/ '-DF?0(5-B J593/B 7/D G)-D2/B 2B-.7 #/.)O6 )1G81I4'.( -D931?G)D(?IF3( G5666$6 -DF3 G5 )(.JH
)O595)G./1I Y1-=I801I * V D G5 C1IC583(666WV 591I4H '-:/. (:(1 1(D70:19)12H9D J5/ ./1 /5?)1985 (1'1?J.0 G5
1(D70. G'19IJ5 G (H=?41 =:G8H6 (D70:?/. /KC /5875 19)12K9K( J59/17/.F/K?2591I4H 7.=H(D6 ,=K/. J5 =1C/D G
(H=?C5 G5 /.1).0 I-FH J595/ '-DF?0(5-B J95 7 91G854'I . 2M34'/3 1G(.(/H G5 91=8I2H /. (1=?41 ,I95 G8121 C1IC585/H
7/.=5/.(6 \0185= 2:,-./E'1 '-DF5 ).0 J5 (1 7J3G(3(6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () < =3/I(. /. '-DF5
\0185= UF.G(/H0N J5 )O59/EG( .,5459I6 N85C3(B J5 .85 J5JH 9-.=.(340B )O59/5G J.01 (-.RE933?01=5933?-5)1-(DC 7
Y1(,.812E'1 7D).GI?)1'D90I )-1 =.8E 9H(K .()6 O3 )O59/5GI G5 /5)1ICH2D CD9/B4' G812?J5/ G5 )O59OH0D2.JH '8DG0:
.,5459:6 -DF J5 =NC5 1).012.( (1830-D(?01830-D( (1 )12.CIJ5 7. 2'19/E6 59/1(832D 2:G(1I)5/H /5G=H )O5GD'/1I( <
=3/I(I . )O59/5G ,:=K8 ,B( 41 /5J9-.=.(3F(KJMH6
"
921J345
! "#$ /.YI012.4H ,.8X/0:?)-12D750
%& ' () Q;=3/I(
. 0.C9B )19/1G 9D=5 )1 )K(3 ,-.=,1-54'6 -2/H 7 921I 9-ICG(52 257=1I )19/1G G ,-.=,1-.=3 . ,KCH G /H= 0
I-F5/E=I =HG(I?095 ,-.=,1-:2:G:)1I?2-.45JH G5 7)K( 05 G2E=I 9-ICG(2I?195279D2.JH )19/1G 9.8MH=I?(5/ G
)19/1G5= ,KCH 0 =HG(I G ,-.=,1-.=3?/.,5-5 )18E20121I 8CH4H ,-.=,1-:/. )19/1G?,KCH G )19/1G5= .
,-.=,1-.=3 7)K( 05 G2E=I 9-ICG(2I?)O59D )19/1G 9.8MH=I?0(5-B /. I-F5/E= =HG(K ,-.=,1-:2:G:)5 .(96 19/1(H
G5 91G.C5/B F.G6
83,1218/B
! "#$ )-1 0.C9E'1 '-DF5 /123/:/5,1 -IF/H0666
%& ' () 91 P;=3/I(
-. J5 2 )19G(.(K )1IC3(58/D J.01 G57/.=12.4H6 -DF3 G59H 2 01I(0I?I)-1G(O59 G(1JH J595/6 O59 7.FD(05= '-:G5
2M34'/3 )O59G(.2H a)O3 G57/.=12D/H J=E/5= /5,1 )O579H201I?J3/.0 '-.J5=5 /. 72HO.(.?12145666b6 . )1FD(0I
/K091 2:0O30/5 J=E/16 (1JH4H G5 G/.CH J=5/12./E'1?9OH25 /5C 1/ G(.FH OH4( J=E/1 /K01'1 J3/E'1?,1I4'/1I( )O5G
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
'8.2I -IF/H05=?/123/.=3666 10I9 G5 =I (1 )19.OH?2:=K/H G3 -1856
83,1218/B?2'19/E JG1I G=HM5/E )D-:
! "#$ 8HG(0:G FDG(=3 (K8.
%& ' () 91 P;=3/I(
. 8HG(0:G5 /5J)-25 /.)HMH FDG(3 839G0E'1 (K8.?/5J2'19/KJMH JG1I 01/F5(3/:. FDG(3 '8.2:6 1(1= G5 2:,5-1I /5,1
I-FH G1I(KCH4H )D-:6 -1 0.C9B )D- G5 ).0 2:,H-.JH 8HG(5F0:7 081,1I0I6 :,H-.( =1'1I ,I_ F85/12E )D-I?/5,1
728DML I-F5/B 9.8MH '-DF6 \0185= 921J345 J5 G)1J3( G5 2:81G12./B=3 FDG(=3 (K8.?)O3F5=C 25 G)1J3 =IGH I=HG(3( J595/
7 8HG(5F0N6 10I9 G5 J3= (1 )12595?)10-.FIJH 9D8 2 (.'D/H 7 081,1I0I?910I9 J3= /K0(5-B 7 8HG(5F0N /5I).9/5?/5,1
J3C /5JG1I G4'1)/3 9.8MH G)1J5/H I(21O3(6 :'-D2D (. 921J345?0(5-D 7HG0D /5J2H45 ,19N?(7/6 I9-CH /.J59/1I /5J2H45
8HG(5F0N6
!
83,1218/B?2K(MH
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 < '193/:
-. J5 I-F5/. )-1 2K(MH )1F5( '-DFN . J5 (1 -12/KC '-. G57/.=12.4H6 595/ 7 '-DFN G5 IJ=5 2595/H . 2:725 1G(.(/H?
.,:G5 -179K8383 91 G0I)3/ )1985 =KGH4N G2E'1 /.-175/H6 :(1 G0I)3/0:G5 ).0 91=8I2H . )O592D9KJH G)1-(:?83912E
72:0:?)18/H )-D45 /5,1 '-:?(:)340E )-1 J59/1(832E =KGH456 :'-D2D G0I)3/.?J5JHC 3=)-123712./B 2BG(I) ,:8
/5J2(3)/KJMH6 \018 875 2B-.7/K 7(HC3( )1C.9.205= )-12EG( G2E 2:G(1I)5/H )./(1=3=340:6
>
83,1218/B?-.9KJ3 =5/MH
! "#$ )-1 '-DF5 G085/345 /. )3(H . 95G5(/H0
%& ' () 91 <Q=3/I(
. '-./I G085/345 /. )3(H G5 )181CH 95G5(/H06 \0185= '-DF5 J5 )O5Y1I0/1I( 95G5(3'.8EO /. 9-I'1I G(-./I G085/3456
\G)K4' J5 2K4H /D).9I . (-)K8321G(36
?
921J345
! "#$ 92. MD(0:?-IF/H0
%& ' () TQ=3/I(
2K=. '-DFN= G5 7.2DC1I 1F3 . 19 (E 4'2H85 G5 )1':,IJH )1I75 2 9O5)I6 595/ '-DF 2:218D2D * V .95?095 JG3WV
-I'B G5 =IGH 172.( * V 95]V 5/?091 G5 (D7.8?G5 G/.CH '.9. I'193( 9501I?/5,1 -IF/H05=?7.2D7./B= /. I7586 1
-D/K G5 '.9. )(D 9-I'B '-DF * V .95?095 JG3VW.(96 H(K7H (5/?091 (O30-D( 7.GD'/5 )-1(32/H0.6
83,1218/B
! "#$ =1750
%& ' () 91 2:F5-)D/H
595/ 7 '-.JH4H4' 2:G812H 7.FD(5F/H )HG=5/. 0O5G(/H'1 J=E/. . )OHJ=5/H /KJ.0E 7/D=E 1G1,:6 NC5 (1 ,B(
G)3G12.(58?)183(30?'5-54?=.8HO?G14'.O /5,1 G)1-(12546 G(.(/H 'D9.JH J5'1 J=E/16 91 J5 2:G812H J.01 )-2/H?
2:'-D2D ,19 . I-FIJ5 3/343D8:2 9.8MH= 01856 5I'19/5 83 /3091?=IGH (5/?0(5-B 9D2D 'D9.(?/. )1CD9D/H )O39.( 0
7.FD(5F/H=I )HG=5/I 9.8MH )HG=5/1 7 )OHJ=5/H . (1 (.0 981I'1?910I9 /K091 01/5F/K /5I'19/5?1 01'1 G5 J59/D6
83,1218/B
! "#$ )-1 '-DF5 G5M3( Q
%& ' () 91 <;=3/I(
95 1 701IM0I 1'5,/1G(3 . 7.2.83(1G(3 (K8.6 (52O5/B G5M3( G5 )1G(.2H J.01 G(OHM0. /. 75=6 -DF G5 0 /K=I )1G(.2H .
4':(H J59/1I -I01I 7. 7D9:7. 01(/H0 1).F/E /1':6 1(E G5 G/.CH )O59081/3( . G5,-.( 2 7I,54' G5M3(?./3C ,:G5
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
)O3(1= 91(08 75=K J3/1I FDG(H (K8.?/5C J5 /1'.?/. /HC G(1JH6 K= /5J85)MH= G5 (1 G0I(5F/K )125956
83,1218/B?(O3 G0I)3/:
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-.JH (O3 G0I)3/:6 2K 7 /34' G59H I G(18I )-1(3 G1,K?(O5(H G3 J5 )-1'8E9/5 . 2:J95 /. 4'2H83 7 =HG(/1G(36 573(H= G3
/K0(5OH '-DF3 2:=K/H =HG(.6 -D(32MH G5 G0I)3/. =D ).0 41 /5J-:4'85J3 )17/.( . )1)G.( 7=K/:?).0 J5 2:G(OH9D/.
J3/1I G0I)3/1I6 1).F/E= )OH).9K J95 7/12I 7 =HG(/1G(3 . )10IG 1).0IJ56
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
5R5/9. * :8. J59/. 25830D . 0-DG/D 81_?0(5-D )8I8. )1 =/1'. =1OH4'6 3091 /59D2.8 /D=1O/H0N= '8IF/E
-170.7:. )O545 M81 2M54'/1 J.01 /. 9-D(0I6 ./. G5 /.)H/.8.?)8.4'(:G5 -1723/12.8:. G23/12.8:?).8I,. ,:8.
2:9-'/I(.6 1_ YI/R12.8.?./3C ,:28.G(/K ,:81 239K(?J.0 666
595/ 7 '-DFN 2:J95 7. 925O5 . 7,:8H G5 91'19/1I?0(5-B 7 /34' ,I95 0.)3(D/5=6 .)3(D/ 9D2D )1GI/0:-N7/E
-170.7:. 1G(.(/H '1 -:4'85 . 41 /5J)O5G/KJ3 /.)191,IJH6 .9.F =D )17/.(?190I9 -170.7:2:4'D7H?(J6 091 J5
0.)3(D/5=6 NC5 G5 =KO3( F.G . 091 I'19/5 /5J9OH2?J5 2H(K76
83,1218/B?92K 9-ICG(2.
! "#$ 01-I/.
%& ' () 91 P;=3/I(
G(18I G59H 92K 9-ICG(2. )-1(3 G1,K6 59/1 9-ICG(21 =D -I45 )19 G(185= . )19D2D G3 01-I/I6 9101832 7 9-I'E'1
9-ICG(2. O50/5 91G(6 . (5/(1 )1258 =IGH )-2/H 9-ICG(21 )8D4/1I( -I0.=. 1 G(N8 . /54'.( J5 85C5( /. G(1856 -I'E
9-ICG(21 G5 G/.CH )1985 72I0I I'19/1I(?091 7 '-DFN =D )19 -I01I 01-I/I6 O3 91G(.(0I '-DFN #/.9 c2 9-ICG(2I$
=NC5 ,B( 2H45 )10IGN 1 I'D9/I(H #.C P$6 )OH).9K?C5 G5 )19.OH I'D9/1I(?095 J5 01-I/.?2:=K/H G3 9-ICG(2. U81'I6
83,1218/B
! "#$ MD(50?).)H- . (IC0. )-1 0.C9E'1
%& ' () 91 <Q=3/I(
-DF3 1,9-CH (IC0:. ).)H-:?MD(05= G5 J3= 7.2DCH 1F3 . )1(E 91G(./1I 7. U018 /K41 01/0-E(/H'1 /.0-5G83( #72HO5?
'-.9?F812K0.666$6 7D2K-5F/E 25-/3GDC3 '-DF3 /.27DJ5= ,19IJH G2D 9H80. . 2:,H-.JH /5J85)MH6
83,1218/B
! "#$ ).)H- . (IC0. )-1 0.C9E'1
%& ' () 91 <Q=3/I(
.C9B '-DF =D 83G( ).)H-I . (IC0I6 . 9./E 7/.=5/H /.0-5G8H 0.C9B /. G2NJ ).)H- 83,1218/1I 0830.(1I FD-I . )O39D
83G( G2E=I G1IG59I )1 )-.2E G(-./K6 \0185= 0.C9E'1 J5 91)8/3( FD-I?0(5-1I /.0-5G838 J5'1 G1IG59 (.0?.,:27/308
1,-D750?0(5-B /K41 )O59G(.2IJ56 )K( IG)1OD9D=5 2BG(.2I 0-5G5, . 2:'19/1(H=5 /5J85)MH6
>
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 < '193/:
D219H G)18I 92K G0I)3/:6 ,:G5 '-. )179KJ3 /579-C12.8.?J5 2'19/E?.,:G3 0.C9D G0I)3/0. )O3)-.238. 91 7DG1,:
/K01830 /D72N Y38=N6 .FD(5F/H0N= 91)1-IFIJ5=5?.,:218383 Y38=:'19/K 7/D=E?2 J5J34'C /D7254' /5JG1I 437H
G812. /5,1 28.G(/H J=E/.6 9:C JG1I 1,K G0I)3/:)O3)-.25/E?2:M85 J59/. 7 /34' G2E'1 7DG(I)45 0 G1I)5ON=?0(5OH
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
=I )1M5)(.JH /5,1 /.)HMH /D752 /K0(5-E'1 7 2:,-./B4' Y38=N6 -DF =D =3/I(I /. -17=:M85/1I6 .0 G5 =IGH =8F0:?
,57 J593/E'1 G812.?)10IG3( /D752 Y38=I J.0B=01832 7)NG1,5= )O592EG( G2B= G)18I'-DFN=?0(5OH /5G=KJH J5/
).GH2/K )O3'8HC5( /.1).0?G/.CH G5 =I )1=D'.( (H=?C5 '1 7.'-/IJH 1(D70.=36 # 5 (1 F5G0B Y38=?7 01830. G812 G5
G08D9D J5'1 /D752?)O592D9HM )-2/H G8121?J5 (1 )19G(.(/E J=E/1?=D /K41 G)185F/E'1 G 8E(D/H=?J5 (1 )(D0 W.(96$
O592D9KJH4H =IGH /. 2M54'/:1(D70:-:4'85 -5.R12.( . =NC5 G3 )1=D'.( /5J-N7/KJMH=3 7)NG1,:6 08D9D 83 G5 /D752
Y38=I 7 2H45 G812?/5J8E)5 7.FH( I (1'1?0(5-E J5 )-1 /D752 /5J(:)3F(KJMH6
D219H G5 (.0?C5 )O592D9KJH4H 7 1,1I G0I)3/ G5 G(OH9.JH . F.G:G5 7.)3GIJH6 KOH G5 19 4'2H85?09:I)8:/I8. =3/I(.
/. -17=:M85/1I?.C 91 10.=C30I?09:/K0(5-B 75 G)18I'-DFN )O592D9KJH4H'1 2:G812H /D752 'D9./E'1 Y38=I6
:'-D2D G0I)3/. G /5J0-.(MH= F.G5=6
83,1218/B?-.9KJ3 =5/MH
! "#$ 2:,-./B4' <; <Z)O59=K(N
%& ' () 91 P;=3/I(
-. 423FH ).=KL . '=.(6 591I4H '-:I0DC5 /K01830 )O59=K(N #)-1 7.FD(50 G(.FH .G3 <Z$6 M34'/3 '-DF3 G3 ).0
G59/1I 7D9:05 G(18I?1'/1I -I0I . 8105( )181CH /. G(N86 591I4H J3= ).0 08.95 )O59=K(:(.0?.,:J5 =1'83 810(5=
1'=.(.(6 -DF )O3 .043 /5G=H )O59=K( 239K(6 1 /K01830D(E= 1).012D/H (E(1 '-:G5 2K43 J3C )O595= /5I0.7IJH6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () T;=3/I(
9 '-:/. 08.G3401I ,.,I G5 )OH83M /583MH6 .,. G5 =IGH 91(0/1I( 9-I'E'1 '-DF5 . (H= =I (I(1 834'1(0I )O59.(6 -DF?
0(5-B J3 7HG0D?G3 =IGH -I01I 9-C5( 7.G.C5/E =HG(1 7DG.'I (.0?.,:4'1= G5 2M34'/3 )1,.23836
83,1218/B
! "#$ (IC0. . ).)H- )-1 0.C9E'1 '-DF5
%& ' () 91 TQ=3/I(
591I4H '-:J=5/IJ5 /KJ.01I 2K4 0.C9195//H )1(O5,:6 \0185= 1 G(.(/H4' J5 /.)G.( )10I9 =1C/1 41 /5J2H4
)-1G(O590N?0(5-E ,:8:)1IC3(:0 J5'1 2B-1,K6 :'-D2D (5/?091 G5G(.2H G57/.= 41 /5J )O5G/KJMH6 5 83 2:G8125/1
(O5,. G8121 7D).80:?)HMH '-.JH4H 2M54'/:2K43 )1(O5,/E 0 J5J34' 2B-1,K?19 0D45/H G(-1=N )O5G 7)-.412D/H 9O52.?
GH-I . Y1GY1- .C )1 ).)H-?0(5-B G5 )1ICH2D /. 2B-1,I 0-.,3F506 -I =NC5(5 '-D( 3 J.01 7D219 921I 3 2H45 G0I)3/6
/K01830 G(5J/B4' 9-ICG(52
! "#$ P0/3':. =HF5 /. 9-ICG(21
%& ' () Q;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 /K01830. 9-ICG(52 1 G(5J/E= )1F(I F85/N6 -ICG(2. G5 G5O.9H 91 7DG(I)N6 -2/H 7 9-ICG(2. G(1JH
/. G(.-(12/H FDO5?=D /. '8.2K (O3 0/3':. 2 -I45 9-CH =HF6 . 9-I'E= 01/43 =HG(/1G(3?)-1(3 0.C9E=I 9-ICG(2I J5
/.0-5G85/ =.8B 0-I'?25 0(5-E= 85CH 9-I'B =HF6 1 )10:/I )-2/H '-DF3 2:J91I 05 G2E=I 0-I'I . 2:=K/H =HF6 -D(H
G5 /. G(.-(12/H FD-I?)O59.JH 0/3':. =HF 9.8MH=I 2 9-ICG(2I6 0I)3/.?0(5-D )-2/H .,G182IJ5 2B=K/:=HFN?2:'-D2D6
5G(83C5 /K01=I G).9/1I 0/3':?)O39-CH 83 G3 J5 -I01I?/5,1 J5G(83C5 /5I=HG(H =HF G)-D2/K 91 0-I'I?=IGH G5 2-D(3( /.
G(.-(12/H FD-I . 7.FH( 7/12I6
83,1218/B )1F5(
! "#$ C3985 # 1 J59/I =E/K /5C J5 UF.G(/H0N $
%& ' () T;=3/I(
-12595 G5 -17)1FH(D/H UF.G(/H0N '-:?0(5OH G59H /. C398H4' 2 0-I'I?-N7/B=3 9-I':12145?. (1 G(OH9.2K6 .)O6
J.,80.?'-IM0:?(O5M/K?M25G(0:?.(96 595/ '-DF G5 )1G(.2H 91)-1G(O59 0-I'I . 2:218D2D J59/1(832E 9-I':12145?
)O3F5=C G3 (3 '-DF3 #9-I' 12145$?0(5OH ,:83 2:218D/3 =IGH /.27DJ5= 2:=K/3( =HG(16 -DF?0(5-B G(1JH I)-1G(O59?G5
G/.CH 7.IJ=1I( 218/1I C39836 5/?/. 0(5-E'1 C3985 /52:,:8.?=IGH 2:218D2.(6 :218D 83 V
V?2:=K/H
G3 =HG(1 2M34'/3 '-DF36
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B
! "#$ 0-E=?7I,/H ).G(.?I'58
%& ' () )1985 2:(-2.81G(3 '-DFN
-.J5 /51=575/B )1F5( 839H #/.)O6 5(-? ./.? 5/0.? .-58$6 . 7.FD(0I '-:JG1I 2M34'/3 ,57 FD-0:6 .0 G5 7.F/5
28.G(/H '-. *
5(- * V D? 5)HF50 ,57 FD-0:?218D= ./I ,57 FD-0:6V
.-58* V D? 5)HF50 ,57 FD-0:?218D= ./I ,57 FD-0:6V
./. * V D? 5)HF50 ,57 FD-0:?218D= 5/0I ,57 FD-0:6V
)OH).9K?C5 G5 /K091 G)85(5?91G(./5 FD-0I6 D-0. G5 I9K8D 0-E=5=?7I,/H ).G(1I?I'85= /5,1 /KFH= J3/B= /.
1,83F5J?.,:,:8. 239K(6 .0 G5 OH0D * 5/0. * V D? 5)HF50 ,57 FD-0:?218D= .-8. G J59/1I #92K=.?(O5=3666$
FD-01I6V .-58 * V D? 5)HF50 G FD-01I #92K=.?(O5=3666$?218D= ./I ,57 FD-0:6V -. 01/FH 2:F5-)D/H= =5/(D8/H
1918/1G(3 '-DFN6
83,1218/B?91 Z;
! "#$ G(N8
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 G3 G59/1I 10181 G(18I?.,:(21O383 I7.2O5/B 0-I'6 M34'/3 )181CH -I45 /. G(N8 98./K=3 91G)19 (.0?.,:J5 =K83
)O50OHC5/E G5 G1IG59:6 595/ F812K0 )8D4/5 1 G(N8 . O5(K712K G5 )8D4D/H )1G1I2D6 10I9 /K091 )8D4/5 92.0-D( 7.
G5,1I?1,-.4H G5 G=K- )8D4D/H6
83,1218/B
! "#$ =1750
%& ' () 91 P;=3/I(
-.J5 G5 0185= G(18I /5,1 2 0-I'I6 -I 2595 91,-B )1F(DO?0(5-B )1FH(D?. '-DF3 )O3(1= =IGH )O3 2:G8125/H 0.C9E'1
FHG8. (85G0/1I(6 9:0183 2M.0 2:G812H FHG81?0(5-E J5 /DG1,05= (OH?/5,1 25 0(5-E= J5 (-1J0.?/5(85G0.JH '-DF3 '8.G3(K?
.85 (3M5 (85G0/I(H /.7/.FIJH6 91 G5 G)85(5?2:).9/5 75 '-:6 91 7NG(./5 )1G859/H?2H(K7H . )O3 1).012D/H '-:)1FH(D6
14'1)3(58/K G5 =NC5 '-. 1,=KS12.( G J.0B=0183 J3/B= FHG85=6
=.[3=D8/K <;
! "#$ (IC0. . 2K(MH ).)H- )-1 0.C9E'1 '-DF5
%& ' () 91 P;=3/I(
M34'/3 '-DF3 )1(O5,IJH (IC0I . 2K(MH ).)H-6 1'19/1I G5?41 G5 ,I95 0-5G83(?79. =IC F3 C5/. /5,1 72HO56 .FH/D G5
19 '8.2:?0(5-1I 2M34'/3 /.0-5G8H?7.81CH ).)H- (.0?.,:/5,:81 239K( 41 /.0-5G8383?. )19.JH G2E=I G1IG59I6 5/
)10-.FIJ5 2 0-5G,K 0-0I . G(5J/B= 7)NG1,5= 195279D ).)H- 9.8MH=I '-DF36 1G(I)/K G5 (.0 /.0-5G8H -I45?(-I) 0
).GI?/1':05 0185/N=?/1':05 01(/H0N=6 O59)1G859/H )O30-5G8H ,1(:. )1G859/H )O3)HM5?01'1 )1-(-E( )O59G(.2IJ56
. 7D2K- G5 IG)1OD9D 2BG(.2. )1-(-E(N6
83,1218/B
! "#$ 83,1218/E 9-1,/E )O59=K(:#P; Q;0G$?G(1)0:?
%& ' () 91 <Q=3/I(
. G(185 -1781CH=5 2K(MH =/1CG(2H #P; Q;0G$ 9-1,/B4' )O59=K(N #0/1Y8H0:?M-1I,0:?7/D=0:?0.=H/0:666$ .
)O30-:J5=5 J5 -IF/H05=?)-1G(K-.985=?.(96 (.0?.,:'-DF3 /5239K83?1 2591I4H '-:).0 /. 4'2H83 #44. Z; P;2(5O3/$
)O59=K(:190-:J5 . '-DFN= I0DC56 -DF3 )1(1= =.JH 7. U018 /.)G.( /. ).)H- 41 /5J2H45 )O59=K(N6 81C3(KJMH 7)NG1,
,1912D/H J5 (5/?C5 7. 0.C9B G)-D2/K I-F5/B I-F5/B )O59=K( 7.)1F(5=5 < ,19?7. /.)G./B )O59=K(?0(5-B /5,:8
2:G(.25/ G5 92. ,19:G(-'/1I?. 7. 2:G(.25/B . /5/.)G./B`G5 G(-'/5 J595/ ,196 01IM0I 875 /K01830-D( 1).012.(6
.JH=.2E J5 (5G(12.( F.G121I 7D23G81G( ).=K(3 (H=?C5 )1 958MH 91,K #.G3 Z'193/:$?)1CD9D=5 '-DF5 1 /12E 7.)GD/H
)O59=K(N?0(5-E 239K836
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B
! "#$ MD(50
%& ' () Q;=3/I(
M34'/3 '-DF3 G3 G59/1I 91 0-I'I . 91G(./1I FHG8.6 .0 G5 I-FH J595/ 4':(.F?0(5-E=I G5 7.2DC1I 1F3 . )1G(.2H G5
912/3(O 0-I'I6 :725 2:218D2D/H= 921I FHG58 )OHG8IM/E G1I(KCH4H?0(5OH G3 =IGH 2/3(O05= 0-I'I 2:=K/3( =HG(.6
:218D2.F G5 J34' G/.CH 2 91,K?09:G3 2:=KSIJH =HG(. 91(0/1I(6 19.OH 83 G5 =I (1?)O59D2D 4':45/E=I G21I
U81'I 4':(.F5?)10I9 /5?)10-.FIJ5 25 2:218D2D/H 9D856
83,1218/B
! "#$ )-1 9-ICG(21 0-.,3F0. 19 G3-50?01-I/.?=HF50
%& ' () TQ=3/I(
-DF3 2 9-ICG(2I G3 )O59D2.JH =573 G5,1I*
.+2HF0. 0-.,3F0:19 G3-50 7 /1GI /. /1G?
,+)1=5-./F /5,1 J3/E 12145?)1)OH).9K =HF50 9-C5/B )19 ,-.91I?
4+01-I/I 7 F58. /. F581?
9+=HF50 7 08H/. /. 08H/6
H(K7H (B=?0(5-B )O59.8 9OH25?)O3 )D9I 1).0IJ5 921J345?0(5-D )D9 7)NG1,38.6 5 7.0D7D/1 )1=D'.( G3 -I0.=.6
83,1218/B
! "#$ )-12D750
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 G5 )1G.9H 91 0-I'I . 0.C9B =D )1O.912E FHG816 1 G(O59I 0-I'I J95 2591I4H6 O3J95 0 /K0(5-E=I '-DF3 . 75)(D
G5* V DM 218/E =HG(1WV 5/ 19)12H * V 5?.85 J5 218/E F(2-(E . 1G=E6V -DF3 G FHG8:F(:O3 . 1G= G3 2:=K/H =HG(.6
591I4H G5 G/.CH 91GD'/1I( 218/E'1 =HG(. 9OH25 /5C /K0(5-B 7 (K4'(1 '-DFN6 9:C G5 =I (1 )19.OH?7NG(D2D G59K( /.
7HG0./E= =HG(K . /54'D2D G3 (1 FHG81?0(5-E =K8 '-DF?J5/C /5G59H6 -DF?0(5-B 7NG(D2D ,57 =HG(.?J95 91 G(O59I . 25
'O5 G5 )10-.FIJ56
!
83,1218/B
! "#$ 018HF0:?)-12D750?5MIG /5,1 '-/54
%& ' () Q;=3/I(
. )-12.754' /.(.C5/B4' 2191-12/K )O5G J59/I G(-./I =HG(/1G(3 /.2KGH=5 018HF0:/. )-D981?/5 (KG/K 0 G1,K6 .
9-I'1I G(-./I =HG(/1G(3 91 =HG(. G(.-(I )1G(.2H=5 /. 75= 5MIG /5,1 =5/MH '-/546 \0185= G1I(KCH4H'1 J5 )O5/EG(
2M54'/:018HF0:2 41 /5J0-.(MH= F.G12E= 3/(5-2.8I 91 /D91,:/. G(.-(I?. (1 )1I75 UG(:6 5 )12185/1 ,-D( G3 2H45
018HF0N 7D-125S . G 018HF0:/. MSNO5 J.001832 #UG(:$ =./3)I812.(6 .(1 '-. G5 9D '-D( 3 J.01 2:O.712.4H 92.
)-12.7:25985 G5,5?F3 J.01 M(.Y5(.6
&
83,1218/B?91 <;
! "#$ '-G( )8.(/B4' =3/4H?MD(50
%& ' () 91 P;=3/I(
1(O5,IJ5(5 '-G( =3/4H?0(5-E JG1I 2 1,K'I6 D- 01-I/?95G5(/H0N?92.45(/H0N?921I01-I/?)K(301-I/ . 95G5(301-I/6
-G( =3/4H 281CH(5 91 -I01I '-DF3?0(5-E=I 7.2DC5(5 1F36 5'1 U0185= J5 2 41 /5J0-.(MH 91,K =3/45 -17(OH93(6 .
0.C91I M).(/K I=HG(K/1I /5,1 2N,54 /57.O.75/1I =3/43 195FH(D=5 '-DFN= (-5G(/B ,196 .G )14'1)3(58/K =KOH=56
H(K7H '-DF?0(5-B =D /5J85)MH F.G G /5J=5/MH ,19121I 7(-D(1I6
>
GI9B )1F5(
! "#$ CD9/E
%& ' () )1985 83,1G(3
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
5/?091 1(2H-D '-I?2:G812H /KJ.0E )19G(.(/E J=E/1?(O5,.
6 =:G85= '-:J5 41 /5J-:4'85J3 19)12K9K(
G8125=?0(5-E 7.FH/D 92K=. )1G859/H=3 )HG=5/:O5F5/E'1 G812.?2 /.M5= )OH).9K /.)O6
6 91 2:G812H
G8121 )-2/H?7HG0D2D ,196 .8MH G8121 ,I95 (O5,.
?.(96 812/H )O3'-D20:G5 =.JH 9H( 41 /5J-:4'85J36 812.
G5 /5=1'1I 1).012.( . )8.(H )1I75 (.?0(5-D =.JH G0I(5F/K G=:G86
?
GI9B )1F5(
! "#$ 0-.,3F0:19 7D).850
%& ' () P;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 921I 9-ICG(52 . )1G.9H F3 )1G(.2H 25985 G5,56 .)3(D/3 1,1I 9-ICG(52 G3 /. /1G /.G.9H 2/KJMH
FDG( 0-.,3F0:19 7D).850 . )O59.JH J3 /. /1G 9.8MH'1 '-DF5?./3C ,:)1IC383 -I01I6 .0 )O59D2D .C 0 )1G859/H=I 2
O.9K . 7.G5 G5 )O59D2D 0-.,3F0. 7)K(6 ).9/5 83 0-.,3F0. /. 75=?=IGH J3 '-DF?0(5-B J3 I)IG(38?7259/1I( 75 75=K?
.85 1)K( ,57 )1=143 -I01I6 IGH G3 J3 /.G(-F3( /. /1G #/.)O6 (H=?C5 G3 J3 1)O5 1 /KJ.0B )52/B )O59=K(?/5,1 C5 =I J3
G)18I'-DF )O39-CH /1'1I$6 H(K7H (1 9-ICG(21?J5'1C 0-.,3F0. G5 2-D(H 0.)3(D/123 /5J9OH256
83,1218/B
! "#$ /3(?,1/,X/:/5,1 4I0%& ' () <Q=3/I(
1G(0. 4I0-I /5,1 ,1/,X/ G5 I2DC5 /. G(5J/K 981I'1I /3( )-1 0.C9E'1 7D219/H0. .G3 <;; <Z;4= 981I'1I6
D219/H43 =IGH 2G1I0.( /3( 91 UG( ,57 )1=143 -I01I6 91 G5 -:4'85J3 91G(./5 05 01G(45 4I0-I?2:'-D2D6
83,1218/B
! "#$ C3985
%& ' () P;=3/I(
&3985 JG1I G5G(.25/:91 0-I'I6 . 2M54' 0-1=K J59/E?G59H '-DF36 595/ '-DF G(1JH I)-1G(O596 .F/5 '-I (.0?C5 G5
G/.CH )1G.93( /. )-D79/E =HG(1?.85 2M34'/3 '-DF3?-:4'85 G3 )O5G59.JH 91852. . ,-D/H (H=?.,:G5 /. 218/E =HG(1
91G(.86 HG(1 G(D85 G(O59/H=I I(H0D6 19.OH 83 G5 =I?.,:G3 G598?J95 /. J5'1 =HG(1 J5'1 G1IG59 285216
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 2:(21OH 0-I' . )1=.8I 0-DFH 0 J5'1 G(O59I . (1 (.0 981I'1?.C /5=1'1I 9D86 .0 G081/H '8.2:. 7259/1I
)-.21I -I0I /.9 '8.2I . 7.4':(H -I0I /K01'1 J3/E'16 1(E G5 )19H2.JH 27'N-I . I812H 2 4'I=8I 7923C5/B4' 852B4'
-I01I -I0I /K01'1 J3/E'16 H= ,:81 91G.C5/1 -17'175/H 01G(0:6 \0185= '-DFN J5 7=H/K/1I 01G(0I G81C3(?(59:
2:(21O3( 1)K( 0-I' G )19=H/01I?C5 G5 2M34'/3 =IGH 9-C5( 7. I8125/E -I456 -DF3 =1'1I )198E7.(?)O58E7.(?
-17=1(D2.( G5?.2M.0 /5G=H G5 )IG(3(6
"
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 < '193/:
595/ 7 '-DFN J5 /D=1O/H05=?1G(.(/H G59H 2 0-I'I6 D=1O/H0 )O3G(1I)H 0 /K0(5-E=I '-DF3 . O50/5 * V 59I /.
G525-/H )X8?4'45M /K41 )1G8.( G0:=D0N= WV G8125/B =IGH J=5/12.( /KJ.01I 2K4?0(5-D J5 2 =HG(/1G(3 . 7.FH/D
G(5J/B= )HG=5/5= J.01 J5'1 J=E/16 D=1O/H0 (I(1 2K4 257=5?1,5J95 G /H )OHG(.2 #(J6 0-I'$ . )(D G5 9.8MH'16 91 G3
/34 /52:=:G8H?G(D2D G5 /D=1O/H05= . =IGH )O527H( 2M54'/:9.-:. 4'193( G /3=3 9D8 0185= 0-I'I6 9:C /D=1O/H0
1,5J95 2M54'/:'-DF5?)181CH '-1=.9I 2K4H /. 75= . 218D * V .8X? G0:=D43?(1 2D= )1GH8D 2-1).]V . (1 G5
2M34'/3 '-DF3 2-'/1I 0 '-1=.9K 2K4H . 0.C9B G5 G/.CH 41 /5J-:4'85J3 7=14/3( G2E 2K43 . 9D( J3 /. )N219/H =HG(16
91 ,:8 )1G859/H?,I95 2 )OHM(H= 0185 /D=1O/H05=6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 <Q=3/I(
1G(.2H=5 G5 91 0-I'I . I4'1)H=5 7. -I456 595/ '-DF G5 )1G(.2H 91)-1G(O596 -DF3 2 0-I'I )O59G(.2IJH 5850(-340E
F8D/0:?J3=3C )-1,H'D )-1I9?. U0185= )-1G(O59/H'1 J5 7.J3G(3(?.,:,:8 F8D/50 )O5-IM5/6 -. 7.FH/D (H=?C5 /. )10:/
G(O59/H'1 '-DF5 G(3G0/5 17/.F5/B '-DF -I0I G2E=I G1IG59123 )1 852E G(-./K6 5/ )O59D G(3G0 -I0:9.8MH=I?. (.0
1,H'D G(3G0 0185= 0-I'I6 -DF3 G3 1,F.G J5'1 G=K- =K/H6 (O59/H '-DF G3 ,59832K 2MH=D G2B4' 0.=.-D9N G(1JH4H4' 2
0-I'I?J5J34' (2DOH 3 -I01I?. J5'1 U0185= J5 I'19/1I(?095 )-D2K G(3G0 )-1,H'D6 '19/5 83?=IGH '1 '-DF?J5'1C G(3G0
-I0:7)171-12.8?2:G(OH9.(6 =B8H 83 G5?=IGH 'D9.( 7/12I6
A
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () T;=3/I(
1I)5O3 G3 /5J9OH25 I)-.2H )1G(1J . 279D85/1G( .G3 (.0(1 3 J595/ '-DF G5 )O59081/H . 9-I'B?)-1'/I(B 2 ).G5 G=K-5=
91)O59I?G(1I)/5 (KG/K 7. /K'16 ,. G(1JH 7D9:0 G1,K 25 G(1J3 G).(/E=6 \0185= J5 91/I(3( G1I)5O5 I0-1F3( /1'1I
75 7D08.9/H )17345?(5/(10-D( U95-5= (726 )-1981IC5/E FDG(3 7.96 )OH).9/K U':,/B= =./E2-5= 2 10.=C30I
G1I)5O12. U(10I6 'B,.( G5 =NC5 3 91 G(-./?4'19398. 2M.0 =IGH 7NG(.( /. =HG(K6 1 4581I 91,I G5 G1I(KCH4H 9H2.JH
91)O59I?/51(DF5JH G5 . OH9H G5 19'.95= . 43(5=6
83,1218/B
! "#$ (IC0. . ).)H- )-1 '-DF5
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 JG1I 2:7,-1J5/3 ).)H-5= . (IC01I6 1'19/1I G5 /. /KJ.0E= 958MH= G812K?0(5-E G3 7.)HMH /. G2NJ 83G( ).)H-I6
J5'1 )HG=5/ G5 ).0 0.C9B G/.CH I(21O3( 41 /5J2K(MH )1F5( G8126 =H G5 (21O3( (. G812.?G08D9.JH4H G5 2B'-.9/K 7
)HG=5/?7 /34'C G5 9./E G8121 G08D9D?. (1 3 41 91 )1F(I6 ,G.'IJ5 83 9./E G8121 J59/1 ?/5G=H G5 2 CD9/E=
/12E= G812K 2:G0:(12.( 92.0-D(6 =H G5 (21O3( J5/ )19G(.(/D J=E/.?/30183 28.G(/H?2 )-2/H= )D9K J59/1(/E'1
FHG8.6 # DF0:. FD-0:G5 /5G=H )O39D2.( ./3 I,H-.($6 .C9E I(21O5/E G8121 =IGH =H( .85G)1S (O3 )HG=5/.6
70IM5/B4' '-DFN =NC5 09:0183 I01/F3( 0(5-B0183 '-DF (.0?C5 O50/5 V
V6 M34'/3 G3 G)1FH(.JH I(21O5/D G812.6
5/?0(5-B J34' =D /5J2H4?7.F/5 )1=.8I FHG( G2NJ G57/.=6 5 G.=17O5J=E?C5 =/1'1 75 F(5/B4' G812 =.JH 25 G2B4'
G57/.=54' 3 J3/H '-DF36 (.012E= )OH).9K 270O30/1I V D=]V . )O5F(5 G2NJ G57/.= G812 9.8MH '-DF?1)K( G5
2:M0-(.JH G812.?G)185F/D I 921I /5,1 2H45 '-DFN . (.0(1 G5 )1G(I)/K 2:G(OH9.JH 2M34'/36 :'-D2D (5/?0(5-E=I 7,:81
/5J2H4 /5)O5M0-(/I(B4' G8126
0D70. * D/1 J5 G8121
6 21O5/D G812. 1 /5J=E/K T)HG=5/54' * ,81'.?.8,I=?,8I=.?'.8.G?
'.8=.?'1I,.?81G1G?8.G1?=1I8.?1'8.G?G81'.?G1,18?.I8.?,.G.?'8.G?'IG.?8.=.?81I'?=.G1?=8'.?=181?=I8.?
1,.8?1G=.6
83,1218/B
! "#$ 8HG(5F0:G U018:
%& ' () Z;=3/I(
1I(KCH4H= G5 -179.JH 8HG(5F0:G U018:?0(5-E =IGH )8/3(6 .)O6* :7IJ 41 /5J2H45 '-DFN] /3091 G5 /5G=H 71I2.(]
2:/5G 41 /5J2H45 C398H] )183, 41 /5J2H45 ).-(/5-N] /3091 /5G=H 2:/DM5( C3985] /3091 G5 /5G=H 8H,.(].(96 .
7/.=5/H G5 2M34'/3 9.JH 91 (1'1 U018I?0(5-B 91G(.83 . G/.CH G5 '1 41 /5J8E)5 )8/3(6
83,1218/B?GI9B
! "#$ 79-1J 'I9,:?/5J8E)5 ,.85(/H
%& ' () 91 < '193/:
.85( J5 I=K/H?0(5-E =D 7458. )O5G/E 7D01/3(1G(36 N7/E G(.2:?)143(:?/D8.9:?=:M85/0:875 7)-.2398. 2:JD9O3(
J59/H= R5G(5=?)1':,5=6 -1(1C5 (1(1 2:JD9O5/H /57/D=5?F.G(1 '859H=5 )1/K0I9 7=.(5/K /. (1?41 G5 )O59 /D=3
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
195'-D2D6 :G8H=5 G3?C5 /. )-12595/H /KF5'1 (.012E'1 /D= 4':,H Y./(.735 . 70IM5/1G(?,1JH=5 G56 O3(1= (1
28.G(/K G(.FH J5/ 70IG3(6
-DF3 G5 -179K8H 91 921J34?)10I9 =1C/1 G=HM5/B4'6 59/1(832B= 921J34H= G5 )1G(I)/K )O39K8IJH G4E/:?0(5-E =.JH
7.'-D( . )O592EG( 1G(.(/H=6 1(E 91G(./1I < =3/I(I /. )OH)-.2I?,K'5= 0(5-E G5 =1'1I 3 I)-.23( /. 2:G(1I)5/H6
9.8MH =3/I(K )O592D9H 7. 72I0N 'I9,:(1?41 =.JH6 '19/E J5 I)171-/3(?C5 ,.85( J5 /K=B . /5/H (1 ./3 )1I'D
)./(1=3=.6
G(.(/H 921J345 ).0 'D9.JH?41 J3= ,:81 )O592D9K/16
&
83,1218/B?921J345
! "#$ 79-1J (./5F/H 'I9,:
%& ' () 91 P;=3/I(
./5F/H43 G5 )1':,IJH 2 )D-54' 2 0-I'I (./5F/H= 0-105= /5,1 (./45=6 I9,. G5 )1 4'2H83 )O5-IMH . 2591I4H '-:
2C9:17/D=H?J.0D 01=)830.45 /.G(.8. . J.0E )O50DC0:J5 (O5,. )O3 (./43 )O501/.(6 OH08.9:)O50DC50* 781=5/D /1'.
9H20: (./5F/H0 )O5/DMH G21J3 9H20I /. 7D954'?781=5/D /1'. 1,1I 9-CH G5 7. -I45 . )1G0.0IJH )1 J59/E /175?
219. (./5F/H0 G3 2:'-/5 /1'.2345 . ,-19H G5?9K2F5 )10-.FIJ5 2 4'N73 /.,1G1 /5,1 J5/ 2 )I/F14'D4'?)10I9 219.
9D8 G(1I)D?/5G5 '14' 9H20I 2 /D-IFH #)10I9 J3 I/5G5$?85G 75 C398H G5 2:(21OH )O50DC012D 9-D'.?0(5-1I =IGH
(./5F/H43 ,57 U-.7I #91(:0I$ )-1(./F3(?.(96
"
83,1218/B?)D-:
! "#$ 43(-X/ /5,1 )O59=K( J5'1 258301G(3?79-1J 'I9,:
%& ' () 91 <Q=3/I(
O3 (E(1 'O5 =D 0.C9B )D- 7. U018 I9-C5( =573 F58:43(-X/?J.,801?)1=5-./F /5,1 (O5,. (5/3GD0 /5,1 ,-.=,1-I
#I=:(1I$6 O3 'O5 G5 G(D85 (./FH6 D-?0(5-E=I )O59=K( G).9/5 75 '-:?19).9D6 '19/E J5 G(OH9.( -:(=:?/5,1L ).0
=IGH )D- 2:/.81C3( 9.8501 2K(MH UG38H /. I9-C5/H )O59=K(I6
83,1218/B
! "#$ MD(0:)-1 )18123/I '-DFN?79-1J 'I9,:
%& ' () 91 <;=3/I(
1M3 195J91I 91)-1G(O59 GD8I6 K2F.(. G5 )1G.9H /. )O3)-.25/E C3985 91 -1'N6 '8.)4N= G5 7.2DC1I 1F3 . )O39K8H G5
J3= 72I0?0(5-B ,I95 2:9D2.( J5J34' ).-(/5-0.6 . 9./E 7/.=5/H =IGH 0.C9D 9H20. 2:9D2.( I-F5/B 72I0?/.)O6 ?
? ? ?)OH).9/K 72I0:72HO.( J.01 '.Y?'.Y?2--?=S.I6666 \0185= 4'8.)4N J5 2 41 /5J0-.(MH= (5-=H/I /.8E7( G2E
9K2F5?9D85 )1G85)I )17/.(?1 01'1 J956 1(E 41 )17/D?091 J5 J5'1 ).-(/5-0.?=NC5 G3 GI/9.( MD(50 . )D- G5 9D2D 91
(./456 1 4581I 91,I '-.J5 (8I=5/K (./5F/H 'I9,.6
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J (./5F/H 'I9,:?1,D80. G U018:
%& ' () 91 P;=3/I(
./5F/H43 /1-=D8/K (./4IJH?)O3(1= =573 /3=3 )I(IJ5 1,D80. G U018:6 .C9B U018 J5 /.)GD/ /. 728DM(/H= 8HG(0I6
I9,. G5 /D'85 )O5-IMH6 5/ )D-?0(5-B =D I G5,5 )G./H?G3 =IGH 2:(D'/1I( J595/ 8HG(50 G U0185=6 \018 )D- G)8/H .
)O592595 J5J 1G(.(/H=6 591I4H '-:)-N,K' 101=5/(IJ5?)1 G01/F5/H )O59D 1,D80I J3/E=I )D-I . G)1IM(H 7/12I
'I9,I6 -. )10-.FIJ5 91 2:F5-)D/H U018N6
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:#=.7I-0.$
%& ' () 91 <Q=3/I(
\F.G(/H0:/54'D=5 -179K83(?/5,1 J5 G.=3 -179K8H=5 91 )D-N6 D-:G5 )1G(.2H 91 J59/1'1 /5,1 2H45 0-I'N 10181
=HG(/1G(3 (.0?.,:=K83 2M34'/3 91G(.(5F/B )-1G(1- /. (./546 .0 G3 2M34'/3 71).0IJH?J.0 G5 (./FH =.7I-0.6 #)-1
7.)1=/K(832E* C5/. G(1JH 7D9:0 =IC3?1,. G5 9-CH 7. -I45 )10-F5/E 2 810(54' #J.01 09:C G5 279D2.JH$6 1 )-2/H4'
(.0(54' 7.FH/.JH 2M34'/3 (./F3( (.0?C5 /5J)-25 I0-1FH 92.0-D( 28521 #0.C9B U0-10 /. (O3 91,:$?).0 92.0-D( 2)-.21
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
#1)K( 41 U0-10 (1 (O3 91,:$6 . 9.8MH (O3 91,:1(1FH (./5F/H0 =H-/K (./5F/343 0 G1,K /5J)-25 91852. . ).0 1)K(
91)-.2. #0.C9E )11(1F5/H /. (O3 91,:$6 D08.9/H Y3RI-. 01/FH (H=?C5 G5 (./5F/345 1(1FH 0185= G2E 1G:)19
7259/I(1I -I01I (./5F/H0.6 M5 G5 7/12I . 7/12I 1).0IJ56 \F585= G57/.=12.4H =.7I-0:J5 G57/D=3( G5 /.27DJ5=
. G.=17O5J=K G (H= ).-(/5-5= F3 ).-(/5-01I?0(5-B /D= V).98 91 10.V6 D08.9/H Y3RI-. G5 )O3 'O5 1,=K/H (.0?C5 25
4'2H83?09:G5 C5/. 1(DFH 0 (./5F/H0123 28521?(./5F/H0 G5 )O59G(.2H . /.)O6 G9K8H 190I9 J5 #9.8MH G(-IF/E 1G1,/H
3/Y1-=.45 7D85CH /. 7.9D/H 2591I4H= '-: 01/Y5-5/43E-5=$6 9:C G5 C5/. 1(DFH 0 (./5F/H0123 7)-.2.?)O59G(.2IJ5
G5 1/.6 . 7D2K- Y3RI-:2M.0 1(DFH )19 J5'1 -I01I?)O54'D7H 0 9.8MH=I (./5F/H0123 2 0-I'I #O.9K$6 5JH (./5F/H0
7.G5 )O5,H-D 9.8MH ).-(/5-0I 75)O59I6
Z T9-ICG(2.
! "#$ 79-1J 'I9,:?(5[(:)-1 9-ICG(21?).)H- . (IC0. )-1 9-ICG(21
%& ' () 91 < '193/:
1I(KCH Z T9-ICG(2.6 -2/H= 7 0.C9E'1 9-ICG(2. O50/5 2591I4H /KJ.0B 0-.(MH (5[(?0(5-B G3 /5G=KJH /30.=
)17/.=5/.(?.85 G/.CH G5 '1 41 /5J)O5G/KJ3 7.).=.(12.(6 1 19(./F5/E (./5F/H G08.9,K?)1)OH).9K 3 )1 2H45
G08.9,D4'?G9K8H )-2/H 7.).=.(12./B (5[( 9-I'E=I F85/I 9-ICG(2.6 1 9.8MH G08.9,K 9-I7H (O5(H= .(96 .C 91 01/456
1G859/H F85/12E 9-ICG(52 )1 (./43 J3C (5[( /5)O59D2.JH?.85 7.)HMH /. ).)H-6 1(E G5 )O5F(5 )N219/H (5[( . /12K
2:(21O5/E (5[(:J59/1(832B4' 9-ICG(526 1?0(5-E J5 1,G.'12K )N219/H=I (5[(I /5J,8HC?2:'-D2D6
'19/E J5 )O3)-.23( (5[( 1 Q d 2K(D4'?,57 G81C3(B4' G1I2K(H?(.0 .,:G5 9.8. J59/. 2K(. 2:)IG(3(?./3C ,:(5[( 7(-.(38
/. G-17I=3(58/1G(3
"
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:?,.8X/0:)-1 2M54'/:?)-12D750
%& ' () 91 < '193/:
.$ .C9D 921J345 9-CH /.Y1I0/I(B ,.8X/506 IGH 7/3F3( ,.8X/0:1G(.(/H4' 921J34?./3C ,:)O3M8. 1 G2NJ6 /3F5/H=
,.8X/0I 2:).9D2D 921J345 75 '-:6
,$ .C9E=I (./5F/H0I G5 )O32DC5 0 /175 ,.8X/506 O3 (./43 G5 =IGH 0.C9B )D- G/.C3(?.,:J5'1 )O3F3/K/H= )-.G08:
,.8X/0:(K4' 9-I'B4'?7D-125S 2M.0 =IGH I4'-D/3( G2NJ 28.G(/H6 95G(-I043 /5G=H ,B( )1IC3(1 -I01I6 '19/B
'I95,/H 91)-1219 (21OH (:(./45?2 /34'C G5 (./FH4H )D- G(D85 9-CH #2.8FH0?)180.?Y1[(-1(666$6
4$ 573 (./FH4H )D-:J5 2:'175/ ,.8X/506 \0185= (./5F/H0N J5 I9-C12.( ,.8X/50 G(D85 25 279I4'I6 5/ )D-?0(5-B
=K8 )1G859/H 91(:0 )O59 )D95= ,.8X/0I /. 75= /5,1 0(5-B ,.8X/50 )-1-.7H?2:).9D2D6
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:?
?)-1 )D- 2K(MH ,-.=,1-?43(-X/?J.,801?
=HF50666
%& ' () 91 8Q=3/I(
.C9B (./5F/H )D- 91G(D2D 7. U018 )-1(./F3( I-F3(1I 279D85/1G( 2 =HG(/1G(3?)O3F5=C '1M3 =IGH ,K'5= (./45 9-C5(
=573 0185/:I=:(B ,-.=,1- /5,1 =HF506 .0=385 7.F/1I (./F3(?7.FH/.JH 7/12I 19 7.FD(0I?/5,1 2:).9D2.JH #)1985
F.G12B4' =1C/1G(H$6 17'19IJ5 F.G . M3012/1G(6
&
83,1218/B
! "#$ 79-1J 'I9,:?8CH45?219.?)3/R)1/R12E =HF0:
%& ' () 91 P;=3/I(
./5F/H43 9-CH 25 G)1J5/B4' -I01I #4'8.)54 2 852E?9H20. 2 )-.2E$ 8C3F0I G 2191I #2.JHF05=?)3/R)1/R12B=
=HF05= .(966$6 5J34' U0185= J5 )O5(./F3( GD8 /5,1 I-F5/1I (-.GI . 219I /5-178H( #/5,1 /57(-.(3( )O5/DM5/B )O59=K($6
&
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:?C3985 #1 8 =E/K?/5C J5 )D-N$
%& ' () 91 <Q=3/I(
=HG(/1G(3 G5 -175G(.2H 91 0-I'I /5,1 91 O.9 C39856 &398H J5 2M.0 1 J59/I =E/K /5C J5 7UF.G(/K/B4' )D-N6 M34'/3
7.F/1I (./F3( 0185= C398H #/K0(5-B -:4'8B (./54?)O3 0(5-E= G5 1,. 9-CH$6 5 4'2H83?09:'I9,. )O5G(./5 '-D(?G/.CH G5
(./5F/H43 IG59/1I( /. C39856 5/ )D-?/. 0(5-B G5 C3985 /591G(./5?2:).9D2D 75 '-:6 95,5-5 G5 J59/. C3985 . '-.J5
G5 9D8?.C 91 4'2H85?09:7NG(./5 J5 J595/ )D-6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:?)-12.7
%& ' () 91 8 '193/:
)-1G(O59 GD8I /.(D'/1I 92. UF.G(/H43 )-12.7 )O5G 458B GD86 5J9OH25 J5J 9-CH 2:G101 /.9 '8.21I?)1G(I)/K .85 J5'1
2BM0I G/3CIJH6 \0185= (./FH4H4' )D-N J5 )19(./F3( )-12.7 7 J59/E G(-./:GD8I /. 9I'1I6 O3(1= G5 /5G=H (./5F/H43
)IG(3(?./3 91(0/1I( 75=K J3/1I FDG(H (K8. /5C 4'19398:6 5/ )D-?0(5-B I).9/5 /5,1 G5 )IG(H 7 /1-=D8/H'1 (./5F/H'1
9-C5/H?2:).9D2D 75 '-:6
"
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J -:4'8E 'I9,:#93G01$?)HML.80.
%& ' () 91 Z'193/
-1 '-I J5 2'19/D 2K(-./D =HG(/1G(6 D-:3/(5/732/K ,57 )O5-IM5/H (./FH?. 2C9:.G3 )1 <; <Q=3/I(D4' /.G(D2D (726
-:4'81G(/H 281C0.6 -:4'81G(/H 281C45 =IGH )D-:.,G18212.( 41 /5J2H4 ,KC/B4' 10-I'N #.G3 <;;= 981I'B4'$ ,I_
10181 =HG(/1G(3 #)10I9 J5 91G(.(5F/K 2580D$ /5,1 10181 ,I912:?2 /HC G5 '-.J56 O3 ,K'I G5 =IGH 1,. F85/12E )D-I
G(D85 9-C5( 7. -I456 1G859/H 8 P)D-:#)1985 458012E'1 )1F(I G1I(KCH4H4'$ )1 0.C9E -:4'81G(/H 281C45 19).9.JH 75
G1I(KC56 G(.(/H ).0 (./FH 9D86 1G859/H #/5JG38/KJMH$ )D- J5 )14'1)3(58/K 2H(K75=6 2595/H '-:91)1-IFIJ5=5
F(5/H= U-:20N 7 0/3':V 1/K G5 (.0E G(OH85JHV6
83,1218/B?)D-:
! "#$ 79-1J 'I9,:?081,1I0
%& ' () 91 P;=3/I(
I9,. '-.J5 /KJ.0B -:4'8B (./54?)O3 0(5-E= G5 )D-:=IGH 9-C5( #)180.?2.8FH0?Y1[(-1( .)6$6 591I4H '-:)1G.9H
/K0(5-E=I 7 4'8.)4N /. '8.2I 081,1I06 ./5F/H0 G5 '1 .85 G/.CH 41 /5J-:4'85J3 7,.23(?)-1(1 J5J -:4'85 9D /. '8.2I
9.8MH=I (./5F/H01236 81,1I0 G5 G.=17O5J=K /5G=H 981I'1 9-C5( 2 -I45 #83=3( 91 Q2(5O3/$ . =IGH /5IG(D85 01812.(6
.G 19 F.GI 'I9,. )O5G(./5 '-D( . (5/ )D-?0(5-B =D 081,1I0?J5 2:O.75/6 ,91,/K J5 2:O.75/ (5/ )D-?0(5-E=I
081,1I0 G).9/5 /. 75= #)1)OH).9K 1,. )D-: )O59D2.JH4H 3 )O5,H-.JH4H?)10I9 /5/H J59/17/.F/E?091 081,1I0
I)IG(38$6 ./FH G5 (.0 981I'1?.C 7NG(./5 J593/B )D-6
83,1218/B
! "#$ ,IG18:?F(2-(0:. .73=I(:
%& ' () 2'19/E 91 P;=3/I(
M34'/3 '-DF3 1,9-CH ,IG18:. 2:G2K(8H G5 J3= J5J34' )1IC3(H6 9 G(.-(I /. 9.8MH G(./123M(K J5 I9D/ .73=I( #=NC5 ,B(
I2595/. 3 279D85/1G($6 \0185= '-DF5 J5 G(./123M(K /.JH( . )10-.F12.( )1985 U9.JN /. /K= I2595/B4'6 KOH G5
)O5G/1G( 91J3(H 0 4H83 . 91G.C5/B F.G6 79D85/1G( =573 G(./123M(3 J5 2'19/D 2 -17=57H <;; P;;=5(-N?(-.L =NC5
(21O3( 12D8 F3 J.0EG3 0185F01 G 4H85= ,8H701 G(.-(I6 1 < Z'193/D4' J5 2'19/E '859.( 7(-.45/E '-DF56
83,1218/B
! "#$ 9O521?/5,1 0OH9.
%& ' () e;=3/I(
.0-5G85(5 G3 /K01830 G(5J/K 2580B4' )18H6 (K81423F/K 0OH91I?25/0I /. 75= 01IG05= 9O52.6 185 85CH 7. G5,1I .
25985 G5,5?.G3 J.01 /. M.4'12/3436 M34'/3 '-DF3 2G(1I)H 91 )-2/H'1 )185 . /. 9./E 7/.=5/H G5 G/.CH J595/ 9-I'E'1
2:(8.F3( 91 )O595= 91=8I25/E'1 )1856 5/?0(5-E=I G5 )19.OH 7NG(.( )1G859/H 2 )-2/H= )183?J5 2H(K75= )-2/H'1
018.6 1(1= G5 (5/(1 )1G(I) 1).0IJ5 25 2M54' 1G(.(/H4' )18H4'6 .C9E 0181 7./54'D2D 7. G5,1I J59/1'1 2H(K756 .
7D2K- J5 =1C/1 IG)1OD9.( 2:8IF12.4H 0181 2H(K7N6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B?Z9-ICG(2.
! "#$ 018H0
%& ' () 91 P;=3/I(
5/D-1F/D . 258345 UG)KM/D '-.6 -DF3 G5 -179K8H 91 921I 9-ICG(52 . G5O.9H G5 7. G5,1I6 O59 0.C9B= 9-ICG(25= J5
25 279D85/1G(3 .G3 <; <Q=5(-N 7.(8IF5/ 91 75=K 018H0?0(5-B 2:F/H2D .G3 ZQ P;4=6 . )10:/ -17'19FH'1 2:,H'D
7 0.C9E'1 9-ICG(2. J5 95/ '-DF?91,H'D 05 018H0I?I4'1)H '1 1,K=. -I0.=. . 41 /5J-:4' 85J3 .,G182IJ5 <;1,K'N
018H0I 2 )O59081/I6 1 G01/F5/H 95GD(E'1 1,K'I G5 /.-12/D . 2-.4H 41 /5J-:4'85J3 7)D(0:6 10.=C30I?09:G5
91(0/5 9.8MH'1 '-DF5 25 G2E= 9-ICG(2I?J5'1 U81'. G01/F38. . 7.O.7IJ5 G5 /. 01/54 9-ICG(2.6 :,H'D 9.8MH '-DF6
H(K7H 9-IC G(21?0(5-E 9OH25 .,G18212.81 ,K' 3 1(DF5/H6 10I9 G5 /D= /54'45 7.(81I0.( 018H0:?875 '-DF5 )O3=K( 0
=1 93Y3012./E )181756 -DF G5 )O59081/H G '8.21I 05 0185/N= I9K8D G81/H 4'1,1( #J59/1I -I01I G5 4':(H 7. /1G?
9-I'1I )-128E0/5$ . -17'19FH J5J 95G5(0-D( 1(1FH6 B'19/E J5 (.0E )1(1= /K41 G5,-.( . 91/EG( 9.8MH=I '-DF36
/.9 <Q
! "#$ T[P;8HG(0N #T-N7/E ,.-2:$?2:7/.F5/H )OHG(.2N
%& ' () 91 Z'193/
7.85G/K/E=?F85/3(E= . /5)O5'859/E= (5-E/I 2:7/.FH=5 TG(./123M(K V)OHG(.2:V?279D85/E 91 G5,5 =.[3=D8/K
T;;=5(-N6 O3)-.2H=5 7,1CH?0(5-E ,I95 =573 )OHG(.2:)O5)-.212D/1* T[P;8HG(0N 25 T,.-2D4'?)O3F5=C 2 0.C9E
,.-2K )O5G(.2IJ5 2C9: > ?
6 .2H4 =D 0.C9B 9-I' 7,1CH (O3 45/12E -58.45?17/.F5/E /. 8HG(4H4' FHG85=
<?Z?P6 D=5 (59:0 93G)17343 /.)O6 Z[F5-25/E )M5/345 <?Z[F5-25/D )M5/345 Z?Z[F5-25/D )M5/345 P6 HG(0:
G 921J01I =.JH G(5J/1I 45/I J.01 92. G J59/3F01I .(96 -DF3 JG1I -179K85/3 (.0(1 * 92. )O59G(.2IJH )3-D(:?7,:(50 J5
-179K85/ /. 1,4'19/H . 2D85F/1I #0O3C/H0:$ Y81(38I6 ,4'19/H 819K G5 9D85 9K8H /. TG0I)3/:)1985 =.(5OG0B4'
)OHG(.2N?2 J5J34'C F585 G(1JH 2583(58E6 3 )1 4581I 91,I '-:7NG(D2.JH 2 )OHG(.2I . (.0(340:-179K8IJH 7,1CH G2B=
819H=6 5 7DG1,:P;8HG(0N 2:9D 2583(58 0.C9E G2E 8193 J595/ 8HG(50 G5 7,1CH= (.012E'1 9-I'I . '19/1(:?J.0E I7/D
7. 2'19/E6 .81C5/D 81_ =NC5 7.=HO3( 91 0(5-E'101832 )OHG(.2I?)O3F5=C JH '-17H /5,57)5FH 181I)5/H J.0 75 G(-./:
0O3C/H0N?(.0 75 G(-./:)3-D(N6 10I9 ML.G(/K 91)8IJ5?G81CH /D08.9 . 91G(./5 /12B6 583(58E )OHG(.2I )O5JH=.JH 7,1CH
7 819H?0(5-E 2 ,57)5FH )OHG(.2I 7.01(238:?. 19)81I2.JH4H= 2:9D2.JH 8HG(0:G2E ,.-2:6 10I9 J5 J3C /5=.JH?=1'1I
9D( 91 1,K'I 7/12I 8HG(0:437H4' ,.-52?0(5-E G5= ,:8:91)-.25/:?)O3F5=C G5 )195)HMH /. )-D79/1I G(-./I6 H=
/.,B2D )O5)-.212./E 7,1CH 921J/DG1,/E '19/1(:6 10I9 2583(58 )OHG(.2I 7.'8E9/5 2 ,8H701G(3 0O3C/H0?=D )-D21
)O3218.( '1 J=E/5= . 7.,.23( 7,1CH (E ,.-2:?0(5-D ,:8. 7 J5'1 )OHG(.2I /. 7.FD(0I '-:195GH8D/.6 O3C/H0:G5
=1'1I )1':,12.( )1 458E )81M5 G 2BJ3=01I )OHG(.2N . ,8H70E'1 1018H #44. <;=5(-N$?095 ,:=1'8:,B( 7.G.C5/:
)1,O5C/H 1,-./1I6 5J34' 2583(58 G5 /. -179H8 19 2583(585 1,4'19/H4' 819H =NC5 )1':,12.( )1 458E (-.(3 . J5 /.2H4
/591(0/I(58/B?#(7/6 )3-D(3 '1 /5=1'1I 181I)3($6 O3C/H0:G5 G/.CH 7.9-C5( /. (-.(3 /K0(5-1I 1,4'19/H 81_ #91(:05=
-I0:$?. 27H( JH )O5)-.212./B /D08.96 (5J/E )-D21 /D85CH 3 2583(583 2D85F/E Y81(38:#(5/ /.2H4 7218H )OH'19/E
=HG(1?
0(5-E ,I95 G81IC3( J.01 )OHG(.2 J5'1 819H=$6 583(58E )OHG(.2N )-1(1 I-FIJH G(-.(5R33 )8.2,:. /.08D9D/H 7,1CH
-N7/B4' '19/1( )1985 )17345 0O3C/H0N . )3-D(N /. (-.(3?1 /HC 7HG0D2.JH 3/Y1-=.45 19 G2B4' 819H6
3-D(3 JG1I )1G(-.4'5= 2M54'6 1':,IJH G5 )1 458E )81M5 G 2BJ3=01I )OHG(.2N?.85 2 J5J34' ,8H701G(3 /5=1'1I ,B(
7/5M019/K/H6 1(:05= -I0:=1'1I )O3)-.23( 1,4'19/H 8193 3 0O3C/H0:1 25M05-E 7,1CH6 1 I01/F5/H '-:G5 )-12D9H
,38./45 )O5)-.212./E'1 7,1CH (.0(1*
7,1CH?0(5-E G5 ,57)5F/K 91G(.81 91 J3/E'1 )OHG(.2I?=D '19/1(I?0(5-D J5 /. /K= 2:7/.F5/D FHG85=`
7,1CH )O52575/E 92.0-D( =D 921J/DG1,/1I 45/I`
7,1CH?0(5-E )1 I01/F5/H '-:7NG(.81 /. ).8I,K 1,4'19/H 8193?
G5 /57.)1FH(D2D?G(5J/K J.01 (1?0(5-E /51)IG(381 2583(585 )OHG(.2I6 H(K7G(2H G3 19/DMH 1,4'19/H Y81(38. J5/ 2 (1=
)OH).9K?C5 ,38./45 J5 Z* < 2 J5JH )-1G)K4'`(7/6 C5 819K )O52578:92.0-D( 2H45 7,1CH?/5C J3= ,:81 7.,.25/16
O3 958MH 91,K '-:/5C Z'193/:G5 '-. G(D2D G(.(3401I . /57.JH=.21I6
/51=575/B
! "#$ ,.(5-0.
%& ' () 91 < '193/:
-.J5 G5 2 (5-E/I )1 G5(=K/H6 -DF )O59G(.2IJH4H ,8I93F0I =D 2 -I45 ,.(5-0I . -17G2H(H J3 (5)-25 2 I-F3(E 279D85/1G(3
19 1G(.(/H4' '-DFN 8124N6 3 ).0 2:-DCH 7. G2K(85= . G/.CH G5 ,8I93F0I 4':(3(6 8I93F0. 2M.0 G2K(81 )1 P
G50I/9D4' 7'.GH/D . )-4'D )-:F )1(=K6 .G 19 F.GI #.G3 )1 < Z=3/I(D4'$ =IGH ,8I93F0. 2C9:,830/1I(6 12
)10-.FIJ5 .C 91 4':45/H ,8I93F0:?2:)-M5/H F.G12E'1 83=3(I F3 -1759/K/H6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B
! "#$ (1(5= /5,1 )O59=K( J5J /.'-.7IJH4H
%& ' () 91 < '193/:
. 81I45 J5 2:7/.F5/ 0-I'?0185= 0(5-E'1 G5 -175G(.2H 1,-D/436 1 G(O59I 0-I'I )181CH=5 (1(5=?/5,1 )O59=K(?
0(5-B J5J /.'-.7IJ56 5 279D85/1G(3 .G3 Z;=5(-N 19 (1(5=I I-FH=5 =5(I?0(5-D ,I95 G81IC3( 0 1C3212D/H 8.)5/B4'
U(1F/H0N6 \(1F/H0N 3 1,-D/4N ,:=K8 ,B( G(5J/B )1F5(6 ,-D/43 =1'1I 2:,H'.( =.[3=D8/K Z=5(-:19 0-I'12E
'-./345 91 2/KJMH'1 )-1G(1-I?095 =1'1I 91(:05= 7.JH=.( U(1F/H0:6 .C9B U(1F/H0 2:O.75/B 91(:05= 1,-D/45
,KCH 0 =5(K?. 795 2:F0D (.0 981I'1?910I9 /5)O3,K'/5 9.8MH 2:O.75/B6 -. =NC5 ,B( F.G12K 1=575/.?/5,1 =NC5
01/F3( 91(:05= /5,1 19/5G5/H= (1(5=I6 9/5G5/H (1(5=I J5 01=)83012D/1 /I(/1G(H )-1/30/1I( 0-I'5= 1,-D/4N 3
7)D(0:6 75 )1FH(.( (.0E )1I75 91(:0:(1(5=I #91(:0 (1(5=I J5 < ,19$6 185 U(1F/H0N . 1,-D/4N J5 2'19/E
)-1G(OH9.(6
83,1218/B
! "#$ )O59=K(:/5).(OH4H 91 )OH-19:
%& ' () 91 P;=3/I(
. 85G/H 45G(K 2 UG50I .G3 d;=5(-N I=HG(H=5 )O59=K(:?0(5-E 91 )OH-19:/5).(OH /.)O6 'O5,H0?=3/45?).)H-?
)854'120.?'O5,5/ .()6 -DF3 G3 )O3)-.2H (IC0I . ).)H- . -179K8H G5 )OH).9/K 91 G0I)3/6 .0 J595/ )1 9-I'E=
2:,H'.JH /. 45G(I?0(5-1I =IGH .,G18212.( =H-/B= )108IG5= . )1 /D2-.(I 7.7/.=5/.(?0(5-E )O59=K(:V1,J52383V6
. 0.C9B G)-D2/K 7.7/.=5/./B )O59=K( G5 )1FH(D < ,196 . -:4'81G( J5 =1C/E )O3)1FH(.( ,1/3Y30.436 O3 )OH)-.2K 3
'19/145/H J5 9N85C3(E /57.)1=5/1I( /. (:)O59=K(:?0(5-E JG1I J3C )1985 G(570:-17=HG(K/:,57 /.M5'1 )O3F3/K/H
#0.=/.?)854'120:?8D'25?'.9-:.(966$6 N85C3(E J5 )1 'O5 1)K( 2M54'/:/D=3 -17=HG(K/E )O59=K(:?)1)O6 3 9.8MH
)1G,H-.( . /5/54'.( 2 85G56
!
83,1218/B
! "#$ MD(50
%& ' () Q;=3/I(
595/ 7 '-DFN =D 7.2D7./E 1F36 K091 JH= (O30-D( 1(1FH?.,:7(-.(38 1-35/(.436 O3 (O5(H= 1(1F5/H G5 '-DF3 1(1FH
J59/H= G=K-5= . -17,K'/1I6 .0=385 2M.0 /5239H4H '-DF 7.218D
?=IGH G5 7.G(.23( . IC G5 /3091 /5G=H ./3
)1'/1I(6 5239H4H ).0 I9K8D 72185/B= G=K-5= 95G5( 0-10N6 .0 3 1/ =IGH 7NG(.( G(D(?.85 G/.CH G5 91(0/1I(
/K0(5-E'1 7 '-DFN6 19.OH 83 G5 =I (1?2:=K/H G3 G /H= =HG(1 . '-.J5 G5 7/12I6
>
83,1218/B
! "#$ )1985 (-.(3 '1-1857540D 8./.?0.-.,3/:?U2.70:?.(96
%& ' () 91 Z'193/
-1 (5/(1 7D219 J5 )19=H/01I 2:G145 F85/3(D (-.L 85G5=?2191I?G0.8.=3 .(96 59/1(832E )O50DC0:3 9E80I (-.(3 J5
/I(/E (5-E/I )O37)NG1,3(6 1ICH( G5 9D /.)O6 8./12D 8D20.?)O5G010 -1085 1 (:F3?M)8' /. G(-1=?G010 7 /KJ?G010 91
219:7 2BM0:?G8.S12D/H?2BG(I) )1 G0D85?)8.2D/H?JH79. 8./1201I?4'N75 /. 4'N9D4' .(96 59/1(83243 G(.-(IJH 25 P
Q=3/I(12B4' 3/(5-2.854' ,I_ G.=3 7. G5,5?/5,1 J.01 F85/12E M(.Y5( T QF85//B4' 9-ICG(526 . 2:/54'./1I
)O50DC0I G5 )O39D2D (-5G(/B F.G6 H(K75= J5 ,KC54 /5,1 9-ICG(21 G /5J0-.(MH= F.G5=6
!
83,1218/B G=HM5/E 921J345
! "#$ /. 2:7/.F5/H (-.(K
%& ' () 44. < <6Q'196
5/(1 =H-/K GI-12B 7D219 2:C.9IJ5 )10I9 =1C/1 0159I012./E #G=HM5/E$ 921J345 . ,57)5F/1I (-.L 1 9E845 Q c
0381=5(-N6 1I(KCH4H 921J345 7D219/H0N =IGH 2:7/.F5/1I (-.L .,G18212.( 41 /5J-:4'85J3 . (1 G(D85 )1'-1=.9K #9-CH
G5 7. -I0I?/5,1 JG1I 7. J59/I -I0I 0 G1,K )O32D7D/H MD(05=$ . )17.9I6 21J345 G5 /5G=H 1,-.45( . 7.G(.212.(?
)1IM(K( /5,1 -172.712.(6 . 1(DF5/H G5 ,105= )1 G=K-I (-.(K J5 93G02.83Y30.456 5 912185/1 G(OH9.( ,K' . 4'N736 .
(-.L J5 2'19/E I=HG(3( /K01830 01/(-18 )14(321G(3 )-N,K'I6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
83,1218/B
! "#$ MD(50
%& ' () T;=3/I(
:81G12./E=I '-DF3 7.2DC5(5 1F3?FH=C G5 G(D2D -.9.-5=6 5 =I )12185/1 ,K'.(?7.(H=41 239H4H '-DF3 G=H J5/1=
)1G0.012.(6 5239H4H =D )1=14/H0.?0(5-B ./3 /5,K'D ./3 /5)1G0.0IJ56 (1JH /5,1 G59H (.0?.,:=K8 )O5G '-.JH4H
)O5'859 . 9D2D G2E=I -.9.-I )10:/:?)1985 /34'C G5 (5/(1 G/.CH /K0(5-E'1 7 '-DFN 4':(3(6 19.OH 83 G5 =I (1?G(D2D
G5 4':45/B -.93G(1I?)1=14/H0 -.9.-5=6 \G)KM/B -.9.- G5 ).0 )O3)1JH 0 1G(.(/H= '-DFN=6
83,1218/B?/. Z P9-ICG(2.
! "#$ 95M(/H0 /5,1 8E)5 7.'-.9/H G8I/5F/H0 )-1 0.C9E 9-ICG(21
%& ' () 44. < <?
Q'196
95 1 )-1G(B )O5G)18/H ,K'?8575/H )1 G0.8D4'?GI(H?)8.2D/H . ,-19K/H 219/H4' (10N 25 9-ICG(254' . (1 G 95M(/H05= F3
).-.)85(5=6 '19/E J5 2EG( (-.GI 3 1,:985/B=3 =HG(:6 -.L ,:=K8. ,B( 91G(.(5F/K 981I'D # c <;0=$ . 95M(/H0
#).-.)85$ =IGH ,B( G(D85 1(52O5/B6
/.9 <;
! "#$ CD9/E
%& ' () ;6Q <6Q'196
1F/H '-. /. =1(32:I9D81G(3 7 91,:'1/I /. 3/93D/:?09:,:8:3/93D/G0E 0=5/:7.'D/K/:75 G2E'1 U75=H 91
-575-2.4H6 595/ 7 (K4'(1 0=5/N 7 2:=575/E'1 U75=H I)-4'8?,:8 G(H'D/ 21JG05= . 1,08HF5/6 . 0-.J 2M.0 )O3M8.
'IG(K =8'. )1(E '/59 (=.6 583(58 21JD0N )-1(1 1981C38 -17'19IJH4H U(10 /. -D/16 :8 G3 7458. J3G(?C5 1,08HF5/B
0=5/ /5=NC5 I/30/1I(6 9:C G5 2M.0 -D/1 72598. =8'.?,:8. ).G( )-D79/D?)1 3/93D/54' G5 J.01,:G85'8. 75=6
-DF3 G5 -179K8H /. 92K )18123/:?J59/. G5 G/.CH 7. (=:9-I'1I V)14':(.(V )O3 U(K0I 7 85G.6 -.J5 G5 /. (O3 018.6
:'-D2D (. G0I)3/.?0(5-D 7.4':(H 2H45 I(H0.JH4H4' G1I)5ON6
GI9B )1F5(
! "#$ 8./1
%& ' () Z;=3/I(
2K 9-ICG(2. G(1JH 2 O.9D4'?1,K 279D85/. .G3 95G5( =5(-N 19 8./.?0(5-E =.JH =573 G5,1I /. 75=36 . 9./E 7/.=5/H
G5 0 /K=I 2M34'/3 -17,K'/1I6 ,K 9-ICG(2. G5 G/.CH 8./1 I4'1)3( . 19/EG( /. G2E 2B4'17H =HG(16 19.OH 83 G5
I4'1)3( 1,K=. 9-ICG(2N= 8./1 G1IF.G/K?/.G(./5 )O5(.'12D/H6 H(K7H 9-ICG(21?0(5-E G5 9OH25 2-D(H G 8./5= /. G21J5
=HG(1?)19=H/01I J5 2M.0?.,:G5 2M34'/3 F85/12E 9-ICG(2. 8./. 9-C5836 -I 875 7(HC3( (.0?C5 9-ICG(2. 2:,H'.JH 7
-N7/B4' )1G(.25/H?/.)O6 G59H /5,1 85CH /. 75=3?085FH .)196
83,1218/B
! "#$ 8./1
%& ' () Z;=3/I(
2.C(5 8./1 (.0?.,:,:81 /. 01/4H4' G)1J5/1?. )181C(5 J5 /. 75= 91 0-I'I6 1(1= 10181 /K'1 /.0-5G85(5 0-I' G
)-N=K-5= .G3 1 =5(- 2K(MH= /5C J5 0-I' 8./.6 573 8./1 . /.0-5G85/B 0-I' G5 )1G(.2H )O3=KO5/B )1F5( '-DFN6 .
9./E 7/.=5/H I4'1)H 2M34'/3 8./1 . G/.CH G5 91G(.( 25/ 7 0-5G85/E'1 0-I'I6 -2/H?01=I G5 (1 )19.OH J5 2H(K75=6
83,1218/B /.9c
! "#$ 7.J3MLIJH G3 '-DF3 G.=3?(5[( 05 'O5
%& ' () )1985 G81C3(1G(3 U018I )N895/ .C 95/
\F.G(/H43 '-:91G(./1I 92. 9/:)O59 '-1I (5[(?)1985 /K'1C G3 )O3)-.2H )1(O5,:6 (.-( ).0 7.FH/D G)8/K/H= /KJ.0E'1
3/(5850(ID8/K /D-1F/E'1 U018I 2:)1F(5/H )OH08.9I?)O508.9 (5[(I?8IM(K/H M3Y-:. )191,/K6 .0 /DG859IJH 28.G(/H
U018:'-:. 7J3MLIJ5 G5 91,.?7. 0(5-1I ,:8:(:(1 U018:)-12595/:6 OH08.9 U018N*
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
2:-1,3( (O3 95G5(3=5(-12E G(1CD-:
2:-1,3( (O3 (1(5=:#IG50/1I(?2:O57.(?/.,.-23(666$
)O3/EG( Z;R.81/N 219:/. 279D85/1G( 8 0=
G5'/.( 92.45(3'.8EO?91,K'/1I( 0 /5J,83CMH C5857/3F/H (-.(3 /5,1 G(./343 . /54'.( 92.45(/H0 )O5J5( 28.05=
/.G50.( 0=5/:?7'1(123( 21- . )O5)8.23( /. /K= J575-1?-:,/H0 #21- G5 =NC5 01I)3( 7. 92K '193/:F.GI 19
9-ICG(2.?0(5-E G5 IC )O5)8.2381$6
D70. . /.)K(H '-:G)1FH2D 2 (1=?C5 J595/ U018 /5=IGH 9K 8.(?.85 0(5-B (1 J5?G5 '-DF3 9172K9H .C )1 2:81G12D/H /.
01/43 '-:6 .C9D G0I)3/. =1'8. J595/ 7 U018N 2:/54'.(?.85 )10I9 G5 /. 01/43 1,J52H?C5 2:/54'.8. )123//B U018?
J5 93G02.83Y3012D/.6 1 0I9 G5 G(-5Y38. 91 2M54' F(:O )123//B4' /5,1 G)8/38. 2M54'/:?=K OH G5 F.G6 B= G 0-.(MH=
F.G5= J5 )14'1)3(58/K 85)MH6 OH08.9 GD70:* =NC5 G5 I7.2OH( 2 )-N,K'I '-: /.)O6 /5=IGH G5 9K8.( )1G859/H U0186
83,1218/B?Z9-ICG(2.
! "#$ 0.=H/0:
%& ' () 91 P;=3/I(
:'859D=5 2'19/B ).O57?-.9KJ3 2:MMH?1 )-N=K-I <; <Q4=6 5 279D85/1G(3 Z;0-10N 19 ).O57I 2:7/.FH=5 92K
G(.-(12/H FD-:6 -DF3 G5 -179K8H /. 92K G(5J/K )1F5(/D 9-ICG(2.?2 0.C9E= 9-ICG(2I G5 -17)1FH(.JH . )1G(.2H G5 2
7DG(I)I /. G(.-(6 591I4H )181CH 91)-1G(O59 ).O57I 0.=H/50 . 2:218D /K0(5-E 7 FHG58?J3=3C JG1I '-DF3 17/.F5/H6 .
(I(1 2B72I 2:,K'/1I 7 9-ICG(2. 2:218./D FHG8.6 .C9B 7 /34' ,KCH 0 ).O57I . G/.CH G5 G5,-.( 0.=H/50 9OH25?/5C (1
IF3/H J5'1 )-1(32/H06 57D23G85 /. (1=?091 0.=H/50 G5,5-5?1,. '-DF3 G5 3'/59 1,-D(H . ./3C ,:1,K'83 ).O57?G/.CH
G5 41 /5J9OH25 7.IJ=1I( =HG(1 25 G2E= 9-ICG(2I6 -DF?0(5-B G5,5-5 0.=H/50?7HG0D2D G2E=I 9-ICG(2I Z,19:6
595/ ,19 7HG0D 9-ICG(21?J5'1C '-DF G5 9OH25 2-D(H /. G2E =HG(16 O59 7.FD(05= G1I(KC5 I)171-/H 2591I4H '-DF5 /.
(1?C5 2M34'/3 =IGH ,K'.( (.0?.,:).O57 ,:8 /5IG(D85 )1 J5J34' )-.2E G(-./K?)1-IMH 83 /K0(5-B 7 '-DFN (1(1 )-.23981?
91G(./5 J5'1 9-ICG(21 (O3 (-5G(/E ,19:6 -I 01/(-18IJ5 -17'19FH . 92. )1=14/H43?0(5OH G(1JH I 9-ICG(526
10.=C30I?09:'-DF )1 9101/F5/H ,K'I 7.IJ=5 G2E =HG(1 2 7DG(I)I?17/D=H )1=14/H0 '8.G3(K* 1(121] 591I4H
2:218D2D 921J345 /. )O5G0DF0I . )10.C9E )181CH /. ).O57 /12B 0.=H/506 5 'O5 =IGH .,G18212.( ,K' 2M54'/:
921J3456 5 83 =D81 '-DFN?=NC5 2591I4H /K0(5-D FHG8. 2:218.( 92.0-D(6 H(K7H (1 9-ICG(21?0(5-E 7HG0D /5J2K(MH )1F5(
,19N6
83,1218/B
! "#$ CD9/E
%& ' () 91 P;=3/I(
.C9B 7D219/H0 7 9-ICG(2. I4'1)H '-DF5 G(1JH4H'1 )O59 /H= 7. 7923C5/1I )-.21I /1'I . )181CH =I 8521I -I0I /.
-.=5/16 . )1258 9-ICG(21 2:,K'/56 K'5= 45G(:0 4H83 G5 /5G=H 9-ICG(21 /3J.0 I218/3(6 )D(0:=1'1I ,KC5(
G(5J/B= 7)NG1,5= /5,1 218/K?)1)OH).9K 2 /KJ.0E J3/E 01=,3/.436 -ICG(21?0(5-E J5 /. 2B4'17H FDO5 9OH25?
2:'-D2D6 10I9 G5 9-ICG(21 )-N,K'I ,K'I 0 4H83 #=5(K$ -179K8H?=IGH G5 83,1218/K 2-D(3( /. G(.-( . 7.FH( 7/12I6 .G
=573(H= G(D85 ,KCH6 -1 2H(K7G(2H J5 2'19/E?)10I9 )-2/H 7 0.C9E'1 9-ICG(2. 9D2D )1258 05 G0D0D/H6 -ICG(21 G5
)1':,IJ5 -:4'85J3 2580B=3 G010:2)O596
83,1218/B
! "#$ <^F(2-(50?)O3)H/DF0:?'-DF3 '193/0:. (IC0I
%& ' () 91 8 '193/:
-. )-1423FIJ5 ).=KL . 1-35/(.43 2 (5-E/I6 5/ ,:=K8 ,B( 7.-1G(8B . F85/3(B?1 -178175 44. c;;;=Z6 .C9B
UF.G(/H0 J5 2 -183 G)-D245 -575-2.45 =IY81/N?0(5-D ,:8. )O5).95/. G=5F01I 280N6 -17H )14'1)3(58/K /5,57)5FH
2:'I,5/H =IY81/N 280:6 \0185= G)-D245 J5 2 41 /5J0-.(MH 91,K G5'/.( 2M54'/:=IY81/:. 83023912.( 280:6 (1=I
UF58I JG1I 2 (5-E/I -17=HG(K/:F(2-(0:G 17/.F5/H= #=IY81/3$ . #2843$?)O3F5=C 2EF0. JG1I 1).(O5/.
)1O.912B=3 FHG8:6 (2-(0:,:=K8:,B( I=HG(K/:(.0?.,:/5,:8:G/.9/1 0 /.8575/H6 M34'/3 G(.-(IJH4H =.JH G G5,1I
(IC0I . '193/0:6 .JH 1,J523( 2M54'/:F(2-(0: 3 * 2 )OH).9K =IY81/N )NJ95 J5/ 1 J5J34' VG5'/D/H 91 '1IYIV?(J6
1 I9D/H 458012E'1 )O59)108D9./E'1 )1F(I I=HG(K/B4' F(2-(50`41 G5 (BF5 280N?J95 )14'1)3(58/K 1 J5J34'
V7/5M019/K/HV /. 2EF0. G5 0.C9B )195)HM5 . 7.7/.=5/D F.G6 V 9G(O58V 280N J5 =1C/E )-12D9K( J5/ )1985 )1O.9H?
25 0(5-E= )O3,H'.JH?(J6 )1985 )1O.912B4' FHG586 .)G./B F.G G81ICH 05 01/(-1856 :'-D2D (5/?091 2 /5J0-.(MH= F.G5
7.4'-D/H /5J2K(MH )1F5( =IY81/N . 7.G(O58H /5J2H45 280N6 . 0.C9E'1 /51,J525/E'1 280. /5,1 =IY81/. G5 )O3FH(D
7(-D(12B F.G6 1)1-IF5/H* 5J1)(3=D8/KJMH )1F5( J5 d =IY81/N . e280N6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
/K01830 9-ICG(52 G 83,1218/B= )1F(5= '-DFN
! "#$ CD9/E
%& ' () Q;=3/I(
175G(I) 2 9-ICG(254' 1)K( /. )O59).C5/H6 -DF3 G5 /. )1258 V O3)-.23(V )O59081/H . 0.C9B 9D )-.21I -I0I G0-75
/1':'-DF3?0(5-B J5 7. /H=6 5/ J3 I4'1)H G21I 85234H . )-.2343 1)K( )19D 7. G5,56 . )1258 V 5_V 7.F/5 458B
7DG(I) 41I2.(?)1G859/H G3 85'/5 4581I 9E801I (K8. /. 7D9. . )1G(I)/K G3 (.0 85'/1I 2M34'/3 '-DF3?.C 458E 9-ICG(21
85CH 2 )OH=45?0185/. (KG/K I '8.2:G)18I'-DF56 1':JG1I /.)J.(:)O3 (K85 9-I'E'1?M)3F0:)O3'/I(B 912/3(O6
1G859/H G3 85'D '-DF?0(5-B G(D8 2 F585 7DG(I)I6 1(2. 9185'8?'/59 G5 7.G5 7259D . )1G(I)IJ5 -170-1F=1 91)O59I6
. /H= G5 7923'.JH 3 1G(.(/H6 9:C G5 7923'/5 )1G859/H?2:0O30/5 V 1(121V?9-ICG(21 G5 )IG(H . 2M34'/3 ,KCH 0
2:(:F5/E=I 4H836 O3 85'D/H 3 27(:0I G5 /3091 /5G=H )IG(3( . 9-ICG(21 =IGH 7NG(.( .C 91 2B0O30I V'1(121V G)1J5/16
IG(H 83 G5 /K091?=IGH 7/12I 7.IJ=1I( )181'I?J.01I =K8 )O59 )IM(K/H= . 1G(.(/H G5 =IGH 0 /K=I 2-D(3(6 C G3 (I(1
'-I (-14'I 1G21JH(5?=NC5(5 G3 )-.2398. I)-.23( (.0?C5 9-ICG(21 =NC5 7NG(.( G)1J5/1 3 )O3 91,H'D/H 0 4H836
!
83,1218/B
! "#$ ,810?(IC0.?.G3 <;8HG(0N . 0.=5/N
%& ' () )1985 )1F(I '-DFN?91 P;=3/I(
5/D-1F/B 7D219 J59/1(8324N G F.G5= . ).=K(H6 -.J5 G5 /. J.0E01832 -123/.(E )81M5?/.)O6 81I45?'O3M(36 . (-.(3 J5
-1781C5/1 <;0.=5/N?0(5-E JG1I 19 G5,5 279D85/:P Q=5(-N6 19 0.C9B= 85CH 8HG(50 G 921I=HG(/B= FHG85=?
1,-D45/B )1)G./1I G(-./1I 0 75=36 . 01/43 (1'1(1 P; Q;=5(-12E'1 UG50I J5 ,810 . (IC0.6 KC54 =D 7. U018
)-1,K'/1I( (-.L?/.'8E9/1I( )19 2M54' 95G5( 0.=5/N . G/.C3( G5 7.).=.(12.( G3 G).(O5/D FHG8.?. (1 )10I9 =1C/1 2
)1O.9H?J.0 M8. 7. G5,1I6 1 91,K'/I(H 7.)HM5 2M5 91 ,810I6 H(K7H ,KC54 G /5J85)MH ).=K(H . F.G5=6 '19/E J5 /.
(-.L 2:)IG(3( J59/1'1 '-DF5 . .C )1 J5'1 91,K'/I(H 9.8MH'16 .=57H G5 (.0 =1C/1G(3 1)3G12D/H . 7=.(0I 2 =KO5/H
F.GI 2 4H836 B'19/E J5 )1C.912.( ,574':,/B 7D7/.= FHG58 2 J5J34' )1O.9H . .C )1 J5J34' G)-D2/E= /.)GD/H =KO3(
01/5F/B F.G6
83,1218/B
! "#$ -N7/1,.-52/E YD,1-0:
%& ' () P; TQ=3/I(
1 /5G4'N9/B4' 45G(D4' 2 93210E= (5-E/I I=HG(H=5 /. 2:=575/E= U75=H ,.-52/E YD,1-0:6 2B'191I 875 2:ICH(
G(-CH?G0.8?MH)012B4' '1IM(H?J57H-50?)1(10N?,.C3/?G(-1=N .(96 \0185= G1I(KCH4H4' J5 )O3/EG( 25 G(./125/E= /5,1
41 /5J0-.(MH= F.G5 41 /5J2H4 YD,1-0N6 1985 G81C3(1G(3 7HG0D/H YD,1-0N 875 (.0E 19G(I)S12.( J5J34' '19/1(I . 2:JD9O3(
J3 -N7/B=3 ,.-2.=36
83,1218/B?.85G)1S d
! "#$ 1(D70:. 19)12K93
%& ' () 91 P;G50I/9
-DF3 G5 -179K8H /. J57945 . 01/K6 )OH).9K =.8E'1 )1F(I '-DFN 2 J59/1= 9-ICG(2I '-DF3 /5J9OH25 9K8.JH 01/K .
).0 J57945?(.0C5 '-DF J57954 G5 9D85 G(D2D 01/K= )-1 9.8MH'1 '-DF56 -. 7.FH/D (H=?C5 J57954 2:G01FH /. 01/K?
0(5-B J5J 192575 91 279D85/1G(3 .G3 Z;=5(-N 0 I-F5/E =5(K6 .= J57954 G5G01FH . ,KCH 0 -17'19FH=I?0(5-B J5 19
=5(:279D85/ /K01830 =5(-N6 :7259/5 G3 I /KJ 1(D70I?/. 0(5-1I =IGH 10.=C3(K 19)12K9K(6 )OH).9K C5 19)12H .
-17'19FH J5'1 19)12K_ I7/D?2-.4H G5 05 G2E=I 01/3?2:G01FH /. /KJ . 01S=1 G5 2-.4H 05 G2E=I 9-ICG(2I?.,:
)O59.8 M(.Y5(I 9.8MH=I J579436 )OH).9K C5 /519)12H G)-D2/K?/5,1 -17'19FH J5'1 19)12K_ /5I7/D?=NC5 G5
)1-.93( G 01/K=6 NS 2M.0 /5G=H =8I23(?=NC5 )1I75 0B2/I(H= /5,1 7.2-(K/H= '8.21I 9D( /.J521 G2NJ /D71- /.
19)12K_6 5G(83C5 ./3 1/ /57/D G)-D2/1I 19)12K_?2-.4H G5 J57954 /. 01/3 7)K( 05 G2E=I 9-ICG(2I?0(5-E =I =NC5
G 19)12K9H )1-.93(6 19)12K9H G5 7/12I 2-.4H 0 -17'19FH=I6 5G(83C5 ./3 (5/(10-D( /5/H 19)12K_ G)-D2/D?91G(D2D
9-ICG(21 )1 .,G18212D/H 2M54' 9.8MH4' 1(D750 /121I?G(5J/K J.01 7. 0.C91I 9.8MH /5719)12K75/1I 1(D70I6 :'-D2D
9-ICG(21?0(5-E /5J9OH25 19)12H?. 2M34'/3 J5'1 F85/12E G5 2-D(383 91 2B4'17H'1 )1G(.25/H6
?
&
83,1218/B
! "#$ CD9/E
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
%& ' () 44. 8 '193/.
95 1 /1F/H 7D219 J59/1(8324N /. )10I9 =1C/1 =E/K )O5'859/E . 91G(.(5F/K F85/3(E (-.(3 1 9E845 < Z0=6 5 921I
.C (OH =3/I(12B4' 3/(5-2.854' JG1I G)DF3 ,I75/3 G812:* V G(D25J?-:4'85 G5 1,8E0/3?1,IJ?257=3 ,.(5-0I . )O3J_ 7.
=/1I6 .FH/D 7D219 #'-.$?,KCH (3 F.G6V 5J2K(MH M./43 /. 2H(K7G(2H =D (5/?091 J5 G4'1)5/ G5 -:4'85 )-1,-.( .
)O501/.( /5)OHJ5=/B =1=5/( ,I75/H6 .G (1(3C 7.FH/D ,KC5( )-D2K 2 10.=C30I ,I75/H6 91 G5 /591G(.2H 0
2:7259/I(H /57,:(/B4' 3/Y1-=.4H 91 <;=3/I(?J5 ,I75/ )19-I'E?)1 9.8MH4' <;=3/I(D4' )1(O5(H 2C9:G(5J/B=
7)NG1,5=?)O3F5=C G5 2C9:7/12I 7.FH/D =KO3( F.G6 5/0I J5 0 93G)17343 =.)0. )-1G(1-I 7D219I G5 7.0-5G85/B=
01/(-18/H= ,195=?0(5-B ,:=K8 ,B( I=HG(K/ /. 2B-.7/E= =HG(K6 KC43 J5 ).0 7.,.25/. ,.(5-0. . 91G(D2D U018
)O3/EG( 0I)X/ 7 01/(-18/H'1 G(./123M(K6 D219 )-1 /K'1 01/FH 195279D/H= 0I)X/I 2 4H836
,57 1=575/H
! "#$ 7D).80:?)-12D750?G505-0:/5,1 /1C5 )-1 '-DF5
%& ' () 91 P;=3/I(
-DF3 91G(./1I G505-0I /5,1 /NC?(O3 7D).80:G5 M0-(D(05=6 5M(K )O59 7.'DJ5/H= G1I(KC5 G3 )O3)-.2H 2 =.8B4'
G0I)3/0D4' 1'/3M(K . /.9 /H= /. 921I 2K(2H4' /.(D'/1I )-12D750 25 2BM3 .G3 T; Q;45/(3=5(-N /.9 75=H6 .
7/.=5/H 2:,H'.JH 91 85G.?095 G3 41 /5J9OH25 =IGH /.G,H-.( . )O3)-.23( '-./3F0I 9O52.?(I =IGH /. 1'/3M(3 /5J2H45
(O5=3 7D).80.=3 7.)D83( . I9-C12.( (.0 981I'1 1'5S?910I9 G5 /5)O5)D8H )-12D7506 9:C '-DF3 /5G(.FH )-2/H (O3
7D).80:?=NC5 91G(.( 9.8MH?.85 7. 0.C91I 7D).80I G5 =I )O3)1FH(D 8 =3/I(.6 I(1 '-I 875 91)8/3( /.)OH08.9 1 G1I(KC
25 G4'1)/1G(3 )O3)-.23( J59/19I4'B )10-= G 2:IC3(H= 1'/K . 85G/H4' )819N .(96
&
83,1218/B?.85G)1S Z9-ICG(2.
! "#$ )-1 0.C9E 9-ICG(21 8./1
%& ' () 91 P;=3/I(
M34'/3 F85/12E 9-ICG(2. I4'1)H 8./1?0(5-E )-1,H'D =573 J5J34' /1'.=.6 . 9./E 7/.=5/H ,KCH 0 )O595=
2:7/.F5/E=I 4H83?0(5-B =IGH 1,K'/1I(?. )1(E G5 2-D(H /. 2B4'17H )1G(.25/H . 7.IJ=1I )N219/H )1G(1J6 1
9-ICG(21?0(5-E (1 910DC5 )-2/H?(1 72H(K73816 K' 875 -N7/K 7(HC3( ,K' )17.9I?G5 7.2D7./B=. 1F3=. .(96 ./1 J5
2'19/E )1G0:(/1I( 9-ICG(2I 91G(.(5F/K 0-D(0E6 ./1 /5G=H 2 )-N,K'I ,K'I 1)IG(3( )-1G(1- =573 /1'.=. '-DFN6
10I9 G5 (.0 G(./5?2-.4H G5 9-ICG(21 /. G(.-( #83,1218/K$ . 7.FH/D 7/12I?)O3F5=C F.G =I G(D85 ,KCH6
83,1218/B
! "#$ ).)H-:G FHG8:
%& ' () 44. P; TQ=3/I(
. G(-1=:F3 J3/E ,19:G5 )O3)-.2H ).)H-:G FHG8:6 G1I -N7/K 7)O5'D75/E . (KC01 2393(58/E6 D219/H43 JG1I
G57/D=5/3 G )-1G(1-5=?095 JG1I FHG8. -17=HG(K/.6 :(21OH G5 92K .C 9O3 9-ICG(2.?. 0.C9B F85/ 9-ICG(2. =IGH
1,K'/1I( FHG8. G 919-C12D/H= )1O.9H #/.)O6 < <;$6 KOH G5 F.G6 .G:J59/1(8324N G5 GFH(.JH )-1 9-ICG(216
0.C9E'1 FHG8. J5 (.J/D 01/(-18.?0(5-D 7.)3GIJ5 )OH4'19:7D219/H0N #F.G:$?.,:/5=1'81 91JH( 0 )1-IM5/H )-.239586
83,1218/B
! "#$ ).)H-?(IC0. )-1 '-DF5
%& ' () )1985 )1F(I '-DFN 91 P;=3/I(
. 85G/H 45G(K /5,1 )KM3/K I9K8D=5 )O595= /K01830 U)-.2?0(5-B=3 2:(21OH=5 J52:?0(5-E G5 2 )OH-19K /52:G0:(IJH6
.)O6 ,1-123412D M3M0. /. 9I,I?7D=K/. 83G(H?/. F5-G(2E= ).O57I =14'1=N-0.?G2D7./D (-D2. 91 I78N?.(96 1(E
J91I )1 )KM3/K J595/ )1 9-I'E= UF.G(/H43 G1I(KC5?0(5OH I G5,5 =.JH ).)H- . (IC0I6 5J34' U0185= J5 7.7/.=5/.(
2M54'/:/5)O3-175/1G(3?0(5-B4' G3 /. G(5745 )12M3=836 19/1(H G5 F.G . )1G(O5'6 :'-D2D (5/?091 )-1M58 )KM3/1I 2
/5J0-.(MH= F.G5 . 7.7/.=5/.8 /5J2H45 728DM(/1G(H6 5 /I(/E G(./123( 7. 0.C9B /5/.8575/B J52 (-5G(/B F.G6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
T. 2H45
! "#$ < Z=HF5
%& ' () 91 P;=3/I(
1J 1 7HG0D/H =HF5 2 0-I'I )-1423FIJH G5 )O3'-D20:'D75/H=?G)-D2/E 4':(D/H . -IF/H 7)-.412D/H =HF5?08.=/E
)1':,:)O3 )O3'-D20D4'6 -DF3 JG1I -17=HG(K/3 )1 1,219I 2580E'1 0-I'I?-175G(I):=573 /3=3 JG1I 2K(MH /5C /.
I).C5/H6 )-1G(O59 0-I'I G5 218/K )1':,IJ5 I-F5/B '-DF #,.R1$6 -DF3 /. 1,219I G3 /.27DJ5= -N7/B= 7)NG1,5=
)O3'-D2.JH #'D75/H=$6 O3'-D2.( =1'1I G1IG59/H= '-DFN= 2)-.21 3 28521 )OH).9/K )O5G 0-I'?0(5-E=I01832
G)18I'-DF36 \0185= G(O59/H'1?2 0-I'I G5 )1':,IJH4H'1 '-DF5?J5 7HG0.( =HF . (1 7.4':45/H= )O3'-D20:/5,1 3 2
)OH).9K /5G)-D2/E'1 4':45/H 7)-.412D/H =HF5 #/.)O6 09:C =HF 2:).9/5 '-DF3 7 -I01I?19G01FH .(96$6 7HG0D/H
=HF5 G(.FH G(O59/H=I '-DF3 )1I75 91(:06 19.OH 83 G5 =I (1?2:G(OH9D J5J . 91 G(O59I /.G(I)IJ5 (5/ '-DF?J5'1C
)O3'-D20I 7.4':(38?19 0(5-E'1 7HG0.8 =HF6 O3 2K(MH= )1F(I '-DFN G5 '-.J5 G5 92K=. G(O59/H0:?)OH).9/K 3 G5 92K=.
=HF36 -.J5 G5 /. F.G /.)O6 /. Q=3/I(6 H(K75= /5J85)MH= J5 (5/?091 ,:8 /5J=E/K0-D(?-5G)6 /5J0-.(MH 91,I
G(O59/H05=6 O3 91,-E (54'/345 )19D2D/H J5 U81'. J593/E'1 G(O59/H0. 258=3 /5G/.9/D . )1':,12K /D-1F/D6 E/K
1,-.(/H J59/1(83243 G5 )-1(1 2 U=K-/E= F.G5 2:G(OH9.JH?3 09:C =HF /57HG0.JH6 5J34' U018 G5 (.0E IG/.9/H )O39D/H=
9-I'E'1 G(O59/H0.6
83,1218/B
! "#$ =HF?0-5)12B ).)H%& ' () c;=3/I(
-.JH 92K 9-ICG(2. 1 G(5J/E= )1F(I '-DFN6 5 /I(/E?.,:J59/1 7 9-ICG(52 ,:81 /KJ.0 2393(58/K 17/.F5/1?.,:J5'1
F85/12E 3 /. 9D80I )17/.836 . )1258 -17'19FH'1 G5 '-DF3 1,1I 9-ICG(52 -175,K'/1I 218/K )1 'O3M(3 . /. 9.8MH )1258
7NG(./1I G(D(6 -2/H 9-ICG(21 91G(./5 =HF . /. )1258 G3 '1 7.F/5 )O3'-D2.(6 85/12E 9-I'E'1 9-ICG(2. G5 G/.CH =HF
2 85(I 4':(3(6 19.OH 83 G5 (1 /K0(5-E=I 7 /34'?)O3085)/5 =HF /. 75= . '8DGH J595/ ,19?0(5-B -17'19FH 7.)HM56
=HF5= G5 /5G=H ,K'.(?.85 2C9:)O3 7.)1FH(D2D/H ,19I G3 =1'1I '-DF3 =K/3( =HG(.6 -.J5 G5 /. )O595= I-F5/B
)1F5( 018 . 2H(K7H 9-ICG(21?0(5-E 7HG0D 2H4 ,19N6
>
Z[Q'-DFN #)K(3F85//D 9-ICG(2.$
! "#$ 2185J,.812B =HF?ZQ=5(-N )-12.7I P Q==
%& ' () P;=3/I( +7D).G
.(1 '-. G5 '-.J5 2185J,.812B= =HF5= Z[<Q=3/I( /. 'O3M(3 1 -17=K-54' 44. Z;[Q;=5(-N6 ,9E8/H0 'O3M(K J5
-179K85/ /. 92K G(5J/E )18123/:)-12.75= 25 2BM45 44. Z=5(-:6 5 279D85/1G(3 P=5(-:19 G(O59/H FD-:JG1I
2:7/.F5/:/. 1,1I )18H4' FD-:)19D/H6 .C9E 9-ICG(21 =D Q'-DFN* P2 )O59/H= . Z2 7.9/H= '-.4H= )1836 -. G5
7.'.JIJ5 )19D/H= 7 0(5-E'101832 =HG(. 7. )19D2.4H FD-1I?)O3F5=C J59/. /1'. '-DF5 =IGH 7NG(.( /. 75=36 HF G5
19,HJH )1 /.9'17I ./5,1 7 -I0:6 1I)5O =D ).0 )-1 2-D45/H =.[3=D8/K (O3 U95-:?.2M.0 0.C9B U95- =IGH )-12EG(
J3/B '-DF6 HF J5 =1C/E '-D( )OH=1 75 279I4'I?./5,1 .C )1 )-2/H= 19-.7I 19 75=K6 9-DCH G5 )1I75 J59/1I
-I01I?G52O5/1I 2 )KG( . )O3(3G0/I(B= ).845=6 .0(30. '-:J5 )191,/D J.01 )O3 2185J,.8I6 -2/H= U95-5= G5 =HF
7)-.412D2D?9-I'B= G5 )O3)-.2IJ5 U(10 . (O5(H= G5 U(1FH6 .C9D 4':,. G5 )1FH(D J.01 ,196 19D2D 2C9:(1 9-ICG(21?
0(5-E G5 91)IG(381 4':,:6 )-N,K'I '-.4H 91,:G5 91G.'IJ5 )-N=K-/K Q; c;,19N6 O3 /5-17'19/E= 2BG8590I G5
/.G(.2IJ5 Z[Q=3/I(6 5/H 83 ./3 )1(1= -17'19/I(1?=IGH G5 '-. 1).012.(6
83,1218/B /.9 c?GI9B )1F5( #92K 9-ICG(2.$
! "#$ =HF /. 'D75/1I /5,1 )191,/B?Z,-./0:
%& ' () 44. P;=3/I( /. 7D).G
19-CIJH G5 2M54'/. '8.2/H )-.2398. 'D75/E?(1 7/.=5/D?C5 )12185/:JG1I )1I75 P0-10:G =HF5= 2 -I01I?)O3
)1G(I)I 2)O59 =NC5 J59/1(83254 9-3,812.( #19-DC5( =HF 19 75=K$?'-DF G=H 9-C5( =HF )1I75 PG50I/9:?7.G.'12.(
=HF /1'1I G=H )1I75 ,-./0DO6 X8:G5 'D7H6 1,. '-:J5 7)-.2398. Z[<; <Q=3/I(6
83,1218/B
! "#$ (5/3GD0?,-./0. 981I'D c=
%& ' () 91 P;=3/I(
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
-DF3 G5 -179K8H /. 92K 9-ICG(2.6 \(1F/E 9-ICG(21 1G(O58IJ5 ,-./0I (5/3GD05= . J5'1 G/.'1I J5 2:O.93( 41 /5J9OH25
2M54'/:1,-D/456 1,-.//E= 9-ICG(2I J5 I-F5/ )-2/H ,-./0DO . )1O.9H?25 0(5-E= /.G(I)IJH 9.8MH F85/12E 9-ICG(2.6
-I 7.FH/D ,-./0DO (H=?C5 19)D8H =HF50 G52O5/1I 98./H # J.01 )O3 2185J,.812E= )19D/H$ 41 /5J9D85 91 )1856
=HG(.?0.= =HF50 91).9/5?=IGH )-1(32/H0 'D75( /. ,-./0I6 9:C 91G(./5 ,-./0DO RX8?2:).9D2D . /.G(I)IJ5 9.8MH
F85/ J5'1 9-ICG(2.6 ':(H 83?).0 1)K( 19).8IJ56 1G859/H '-DF 0.)3(D/ =D F583( (O5= -./D= #19)D85/H=$6 .
0.C9B UG)KM/B 7D0-10 G3 =NC5 2:CD9.( /. )1=14 V=-(2E'1V '-DF5 75 G2E'1 9-ICG(2.6 1(E?41 2:).9/5 0.)3(D/?
/.G(I)IJ5 91 ,-./0:G1I)5O6 B'19/E J5 '-I '19/1(3( )1985 )1FH(./B4' ,19N /. ,-./0I6
=3/3=D8/K <;839H #Z9-ICG(2.$
! "#$ =HF
%& ' () 91 P;=3/I(
2K 9-ICG(2. 1 /5J=E/K )K(3 '-DFH4' G(1JH )-1(3 G1,K 25 279D85/1G(3 7'-I,. )K(3 =5(-N6 573 /3=3 J5 4':(.F?J5'1C
U0185= J5 4':(3( =HF?0(5-B G3 9-ICG(2. 27DJ5=/K )1GH8.JH6 1'1I =HF )1GH8.( )1 G(-./K?=573 G5,1I?=1'1I
)1ICH2.( -N7/B4' UG010N . 2M583J.0 =DG( 4':(.F56 5/ 7.G5 G=H 195,-.( =HF '-DF3?J.0=385 G5 =I 0 (1=I /.G0:(/5
)OH85C3(1G(6 NC5 (.0E G5,-.( =HF 2 )OH).9K?C5 I).98 /. 75=?/5,1 J5J 4':(3( 25 279I4'I6 ':(H 83 =HF?2:=K/H G3
=HG(1 G (H=?091 'D758 )1G859/H?/5,1 01=I =HF 195,-.(6
83,1218/B GI9B?/.9 c
! "#$ =HF /. 01)./1I?Z,-./0:
%& ' () 44. P;=3/I( /. 7D).G
1(1-340:7/D=D =HF12D '-.6 -.J5 G5 2K(M3/1I /. =5/MH= 'O3M(3?G =5/MH= )1F(5= '-DFN #P ^$ 2 9-ICG(2I6
5J8E)5 J5 2:ICH( 'O3M(K /. 'D75/1I?91,O5 2M.0 )1G81ICH 3 2K(MH -12/D 81I0.6 -./0:JG1I 2'19/E 1 258301G(3 Z[P
=5(-:#J.01 /. 'D75/1I$?2K(M3/1I G5 2M.0 )1I75 2:7/.FH 7 1981C5/B4' FDG(H 19K2I?-N7/B4' /.'1938B4' )O59=K(N
/5,1 /.)O6 G(-1=N6 -.J5 G5 ,57 )-.2398. 1 )1G(.25/H =3=1 '-I #1YG.J9$?,-./0DO3 G5 =1'1I G(OH9.(?F.G(1 G5 '-.J5 3
,57 /34'6 1,. (-2D/H 7D).GI J5 Z[<; <Q=3/I(6
Z d
! "#$ <;,-./50?Z018H0:?9O52K/D ).83F0. . ,.-52/D 01I85 )-1 0.C9E'1 7 '-DFN
%& ' () )1985 )1F(I . 3/343.(32:'-DFN?/.9 P;=3/I(
-I =1'1I '-D( Z3 2H45 '-DFN6 .[3=D8/H U/1G/B )1F5( J5 d '-DFN6 .C9B '-DF =D 9O52K/1I ).83F0I . G21J3
,.-52/1I 01I836 9:C /. /K'1 )O3J95 O.9.?)1G(.2H 01I83 /. 279D85/1G( /DG.9:19 7D08.9/H'1 018H0I . I95OH 91 /H
).83F01I6 -185(H 83 01I85 )-21I ,-./01I?=D '-DF )-D21 /. 9.8MH U95-?J3/.0 =IGH F50.(?.C /. /KJ )O3J95 7/12I O.9.6
-DF3 G5 G(OH9.JH )-.23958/K6 1I85 0.C9E'1 '-DF5 =IGH )-185(K( ,-./0.=3 < ^?91(0/1I( G5 /. 9-I'E= 01/43 018H0I
. /. 7)D(5F/H 45G(K )-185(K( ,-./0.=3 d <T. 7.G5 /.-.73( 91 2B4'17H'1 018H0I6 -185(H 83 01I85 ,-./01I?=D '-DF
)-D21 /. 9.8MH U95-6 -185(H 83 01I85 )O5G 92K ,-./0:?=D 0 91,-I J5M(K 92. U95-:6 -185(K8. 83 J3C '-DF12. 01I85
,-./01I . /.-.738. 09501832 /. 'O3M(3 91 J3/E 01I85?=IGH '-DF 7.G.C5/1I 01I83 19)D83(6 O381CH G3 G21J3 01I83 (KG/K 0
7.G.C5/E?G(1I)/5 /. /3 . I95OH 91 G2E 01I85 ).83F01I6 5'1 01I85?/. /HC G(1JH?7NG(./5 /. =HG(K . G1I)5O12. 1985(H6
3/1I =1C/1G(H J5?C5 )O3 19)D85/H G21I 01I83 /5)O3M8D)/5 . 1,K G5 )1 U95-I 1901I85JH6 .C9D 01I85?0(5-D )-185(H
)1G859/H ,-./01I?G5 G(D2D )3-D(5= . J5JH =.J3(58 G=H 2:-DC5( 01I85 G1I)5ON6 O3 921I'O5 (1(1 )-.23981 /5)8.(H6
.83F0I 875 7'1(123( 75 ^; eQ4= 981I'E /DG.9:?/. 0(5-1I /.G.9H=5 U70E?.G3 <Q4= 981I'E )18H/016 -./0:JG1I
75 G38/E'1 9-D(I?M3-10E Z;4= . /.9 75= =IGH 2:F/H2.( Z^4=6
83,1218/B
! "#$ =HF
%& ' () Q <Q=3/I(
.C9B '-DF J5 17/.F5/ #)1J=5/12D/$ FHG85=6 HG8. G5 17/D=H . 0.C9B '-DF G3 =IGH ).=.(12.( .85G)1S 458012B
)1F5(6 -DF3 G(1JH )O3)-.25/3 /. 1,219I 0-I'I 1 )-N=K-I P T=5(-:?1,-D45/3 05 G(O59I?095 85CH =HF6 -F5/B '-DF
'8.G3(K 2:218D /K0(5-E FHG81 7 (K4'?0(5-D JG1I -179D/.?=3=1 G2E'1 28.G(/H'1 /.)O6 <6 OHG8IM/B 2:218./B '-DF
)O3G01FH 41 /5J-:4'85J3 0 =HF3?7259/5 J5J . (5)-25 )1(1= GD= 258H* V ! V6 G(.(/H '-DF3 G(1JH4H 2 0-I'I G5 3'/59 )1
2:218D/H FHG8. 1(DFH . I(H0.JH 41 /5J9D8 19 =HF56 . )1258 V (NJV G5 =IGH 3'/59 7.G(.23(6 :218./B G =HF5= G3
2:,5-5 /K0(5-E'1 7 '-DFN #7)-.2398. /5J,83CMH'1$ . G/.CH G5 J5J =HF5= 7.GD'/1I(6 10I9 G5 =I (1 )19.OH?1,9-CH
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
7.G.C5/B '-DF (-5G(/B ,196 -. G5 7.'.JIJ5 7/12I?2:218D2D 2C9:'-DF?0(5-B 'D758 G(OH8586 2E FHG81 )O3(1= /5G=H
2:218.(6 (1JH4H '-DF?/. /K'1C 2:218./B =HOH?G5 =HF3 /5G=H 2:'B,.(?I'B,.( #7. (1 1,9-CH (-5G(/B ,19$?=NC5 2M.0
'175/B =HF )OH=1 4':(3(6 10I9 =I =HF )O3 4':45/H 2:).9/5?1,9-CH (-5G(/B ,19?)10I9 J5J I9-CH?/591G(D2D (-5G(/B
,19 /30916 H(K75= J5 '-DF?0(5-B =D )O3 I01/F5/H '-:/5J=E/K (-5G(/B4' ,19N6 -D( G5 =NC5 ,I_ /. G(./125/B F.G
#91 <;=3/I($?/5,1 '-. 01/FH J.0=385 /K0(5-B '-DF 1,9-CH )O595= G(./125/B )1F5( (-5G(/B4' ,19N #/.)O6 Q666$6
83,1218/B?/.9 d
! "#$ < Z=HF5
%& ' () 83,1218/D?91 TQ=3/I(
-1423F5/H )O3'-D250?)O5G/B4' . )1'1(12B4' '19N?)1':,12E'1 )1G(O5'I . 1,-.(/1G(36 -DF3 G5 -175G(.2H )1
1,219I 0-I'I (.0?.,:,:8. J5J34' 27DJ5=/D 279D85/1G( .G3 <?
Q.C Z=5(-:6 595/ '-DF J5 72185/ J.01 VJ585/V . =NC5
G5 218/K )1':,12.( 09501832 I2/3(O 0-I'I6 \0185= '-DFN /. 1,219I J5 =HF5= 7.GD'/1I( J585/.6 1985 )1':,I .
)1G(.25/H J585/. G3 )1 1,219I 3 )O5G 0-I' 218/K )O3'-D2.JH . /. J585/. VG(OH8HV 7)-.2398. (5/ '-DF?0(5-B J5 0 /K=I
/5J,8HC5 . 0 J5'1 7.G.C5/H =D /5J85)MH )OH85C3(1G(6 (O59/H '-DF VJ585/V I'B,D?I/30D G(O58D=?=HF5 G5 /5G=H
91(B0.(6 -DF3 /. 1,219I =1'1I G(OH85( )1I75 )1 )O3'-D245?)10I9 G5 )O3 /H =HF /591(08 75=K6 91 7.GD'/5 J585/.?
2:=K/H G3 GD= =HG(1 3 U81'I6 1 0-.(MH= -175'-D/H 875 )O3 91G(.(0I '-DFN 2B-.7/K 72BM3( 9:/.=30I '-:)1IC3(H=
921I =HFN . I-F5/H= 921I VJ585/NV6 -. 7HG0D /. )1':,12E /D-1F/1G(3 . /. -:4'81G(36 DG.':. (H= 3 G(OH9D/H '-DFN
I)-1G(O59 JG1I -:4'85JMH6
44. d Z;#92K 9-ICG(2.$
! "#$ =HF 91 258301G(3 <;4=
%& ' () 44. PQ=3/I( #)O3 921I 9-ICG(254'$
-.JH 92K 9-ICG(2. 7'-I,. )1 M5G(3 83954' #)1F5( 875 G/3C12.( /5,1 -17M3O12.( )1985 839H . 258301G(3 )814':?0(5-D J5 0
93G)17343$ /. )81M5 .G3 Q;=5(-N 981I'E . Z;=5(-N M3-10E6 . 0-.(MH4' G(-./D4' JG1I ,-./0:M3-10E .G3 8?
Q=5(-I?
2393(58/K . J.G/K 2:7/.F5/E #(:F0:?)-.)1-0:?2K43?/5'-.JH4H 932D43 .(96$6 (O595= 'O3M(K )-14'D7H /.)OHF G(O5912D
FD-.?/. 0(5-E 7.'.JIJH 0.)3(D/3 '-I6 -ICG(2. G(1JH 0.C9E /. G2E )18123/K )1985 )10:/N G2B4' 0.)3(D/N . 91'19/I(E
G(-.(5R356 .)3(D/3 81GIJH 1 (1?0(5-E 9-ICG(21 )-2/H 7HG0D =HF6 \F585= '-:J5 9D2.( (5/3G12B=?0-305(12B= /5,1
7'-I,. G(5J/K 2580B= =HF5= RX8:91 G1I)5O12:,-./0:6 HF =1'1I 01).(?/EG( /5,1 2-'.(6 )OH).9K?C5 '-DF
/5G1I4H =HF J5 7.G(.25/ 91(:05= G1I)5O5?=IGH =HF 3'/59 )O59.( J3/E=I G)18I'-DF3 #195'-D( 19 G5,5$6 10I9 (1 91
P2(5O3/ /5I9K8D?=NC5 J5J -17'19FH 2:81IF3( 75 '-:6 -.J5 G5 Z[<Q=3/I( G5 7=K/1I G(-./ 2 )181F.G56
=3/6 T?GI9B )1F5(
! "#$ 2185J,.812B =HF?GHL
%& ' () /5/H 1=575/.?I (I-/.JN /.9 P;=3/I(
-.J5 G5 /. /1-=D8/H= /5,1 /. )18123F/H= 2185J,.812E= 'O3M(3?)O3 7.4'12D/H )-.0(340:2M54' 2185J,.812B4'
)-.239586 28DM(/H '5-/H F3//1G(3 25 921J34H4' J5 2:)34'12D/H =HFN /.9 )185= G1I)5O5?. (1 =HFN 85(H4H4' 7 28.G(/H'1
)185 3 =HFN?0(5-E G3 G1I)5O )O3'-D2D /5,1 /.'-D2D6 (5J/K (.0 875 ,81012.(?G=5F12.( F3 V(.'.(V 2M54'/:=HF5?/.
/KC '-DF 91GD'/5 )O5G GH(X?./3C ,:G5 12M5= GH(K 91(086 O3 'O5 2 )183 G5 =HF5 /5G=KJH 4':(.( ./3 'D75(?)O39-C12.( F3
(.'.(?'-D( 921JH= 91(:05=?.L G5 '-.J5 1,1I-IF 2-4'5= F3 G)195= /5,1 J59/1-IF G)195= F3 )-G(121I (54'/301I
2-4'5=6 19D/H G5 )-12D9H )1985 /1-=D8/H4' )-.239586 HG(1 )-1 )19D/H J5 2 MHO3 P=5(-:7. 7.9/H FD-1I )-.2E'1
-1'I 'O3M(K6 -DF3 G5 2 )19D/H G(OH9.JH #2C9:09:C =ICG(21 7HG0D =HF )1 7(-D(K )19D/H G1I)5O5$6 19D/H G=H ,B(
)-12595/1 U95-5= 91 218/E'1 =HF5?(J6 /.9'175/E'1 /5,1 )IM(K/E'1 7 9-I'E -I0:6 59/1(832E G5(:G5 '-.JH 91 <;
,19N . I(0D/H G5 '-.J5 /. 92. 2H(K7/E G5(:6
83,1218/B
! "#$ (5/3GD0 F3 1,91,/B =HF50
%& ' () 91 P;=3/I(
5801I '-.4H )814'I -179K8H=5 /. 92K )18123/:6 -DF3 G5 -179K8H /. 92K G0I)3/:1 G(5J/E= )1F(I '-DFN6 HF05=
258301G(3 (5/3GD0I G(OH9.2K 'D7H 1,K 9-ICG(2. 41 /5J9D85 /. /5)OD(58G01I G(-./I6 .= =HF50 )-1(32/H0N 91).9 #095
G5 91(0/I8 75=K$?19(.=(I9 G5 =IGH 'D75(6 H(K7H 9-ICG(21?0(5-E 9-I'E 2:(8.FH 75 'O3M(K6
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
>
c Z;
! "#$ (5/3G12B =HF50
%& ' () P;=3/I(
-.JH 92K 9-ICG(2. 1 P <;'-DFH4' (5/3G12B= =HF05= Z[<Q=3/I( /. 'O3M(3 7'-I,. 1 258301G(3 ZQ[^;=5(-N
#)1985 )1F(I '-DFN$?-179K85/E= /. 92K )18123/:6 K834H FD-. =IGH ,B( 2393(58/K 2:7/.F5/. #)HG05=?2D)/5=?/.
10-.JH4' 2:7/.F3( )-.)1-0:/5,1 (:F0.=3666$6 5 G(O59I ,-./012B4' F.- #0-.(MH G(-./:'O3M(K$ JG1I 2:7/.F5/:0-I':
1 )181=K-I P=5(-:. I)-1G(O59 /34' J.=0:1 )-N=K-I .G3 <;4=6 -. 7.FH/D 2C9:I ,-./012E FD-:?=HF 3 G(-./.
JG1I I-F5/:81G5=6 \0185= 0.C9E'1 9-ICG(2. J5 91GD'/1I( 41 /5J2H45 ,19N I=HG(K/H= 41 /5J2K(MH'1 )1F(I =HFN 91
G1I)5O12:,-./012E J.=0:6 19I =NC5=5 91GD'/I( )O5=HG(K/H= =HF5 7 28.G(/H ,-./012E FD-:91 ,-./012E J.=0:
G1I)5O5 (.0(1*
<6 =HF G5 G=H )O3'-D( 19-.75= 1 75= /5,1 01I85/H= )1 75=3?/5G=H G5 )O3'-D2.( )OH=B= '195=
Z6 .,:'-DF3 =1'83 2G(1I)3( /. 437H )18123/I 'O3M(K?=IGH G3 /5J=E/K (O30-D( )O3'-D(
P6 .,:,19 )8.(38?=IGH G3 9-ICG(21 /. G1I)5O12K )1812343 .85G)1S J59/1I )O3'-D(
T6 91 ,-./012B4' 0-I'N /5G=H )O3 'O5 /3091 20-1F3(6 HF 875 281C3( 91 J.=0:,I_ 2'175/H=?/5,1 )D95= 91 0-I'I
G =HF5= 2 -I45
Q6 =HF G5 /5G=H )O3'-D2.( ./3 4':(.( 75 279I4'I ,57 )O594'17H'1 91(:0I =HF5 G5 75=H #237 ,19 86$
c6 /.G(./5 83 /. 'O3M(3 /5)O5'859/D G3(I.45?)O5-IMH -17'19FH '-I . /DG859IJ5 (726 -17'17 2:'19H =HF I)-1G(O59 F(:O
'-DFN G1I)5OH4H4' 9-ICG(52 #)1 921I 7 9-ICG(2.$ 91 279I4'I . =HF 7HG0D2D G(-./.?0(5-D J5J 7.4':(H 9OH26 O3
-17'17I /5)8.(H )-.23981 F6 Q?=HF 875 7.4':(3( )OH=1 75 279I4'I6
^6 )1 -17'17I /. G1I)5O12K )18123/K =NC5 U(1FH4H 9-ICG(21 7HG0.( ,19 )1 J59/E )O3'-D2456 10I9 G5 .85 )O3(1=
91G(./5 /. G21J3 )18123/I?).0 (1(1 )-D21 7./30D6
d6 25 'O5 -5R3G(-IJH .I(:G(5J/K J.01 25 Y1(,.856 O3 2:'.712D/H =HF5 7 .I(I 875 =HF 7.4':(3( .C )1 J5'1 91(:0I G5
75=H6 1 )-.23981 )8.(H J5/ )-1 2:'.7IJH4H 9-ICG(216
e6 )D95= =HF5 91 .I(I?7. /.).95/H )-1(3'-DF5 . 2G(I) 91 ,-./012E'1 0-I'I 7HG0D =HF G1I)5O6
c. 2H45
! "#$ =HF
%& ' () Q <Q=3/I(
-1 '-I J5 )1(O5,. 958MH 'O3M(K?J5'1C 9E80. J5 YI/04H 258301G(3 . '=1(/1G(3 )1IC3(E'1 =HF56 O3 'D75/H (5/3G12B=?
/5,1 =.8B= )8/B= =HF05= J5 7.)1(O5,H 9E80:3 Q;=5(-N?)O3 )1IC3(H 2K(MH4' 9I(B4' =HFN )1G(.FH P;=5(-N 3 =E/K?
)1985 79.(/1G(3 '-DFN6 814'. 'O3M(K J5 -179K85/. G(O59121I FD-1I?19 /H /. 0.C91I G(-./I 25 279D85/1G(3 <; <Q
=5(-N 7)K( JG1I ,-./012E FD-:6 -./012E FD-:JG1I )-1 458E MHO45 'O3M(K -12/1,KC/E G5 G(O59121I FD-1I . JG1I 19 /H
279D85/:<Q ZQ=6 2K 9-ICG(2. '-.JH )-1(3 G1,K?'-DF3 JG1I 218/K -175G(.2K/3 /. G2B4' )18123/D4'6 (5-B01832
'-DF 9-ICG(2.?J5C 2:'-D81 81G12D/H?7.FH/D '-I '195= 7 2:7/.F5/E'1 =HG(. )-1 7.'.J12D/H6 'D75/H G5 '-DF3 1,1I
9-ICG(52 )-.23958/K G(OH9.JH . G/.CH G5 =HF 91'193( .C 7. ,-./0121I FD-I G1I)5O56 19.OH 83 G5 (1?7HG0D2.JH )-1 G2E
9-ICG(21 ,196 -I'E 9-ICG(21 7.FH/D )1(1= 9.8MH '-I '195= 75 G2E'1 17/.F5/E'1 =HG(. )-1 7.'.J12D/H6 5/H 83
9-ICG(21 7.'/./E?'D7H J5'1 '-DF 2C9:7 (1'1 =HG(.?095 ,:8 7.4':45/ 7.G(.25/ =HF?)OH).9/K 095 ,:8 G5,-D/ 75
75=K6 9.OH 83 G5 7.4':45/H =HF5 )OH=1 25 279I4'I #/5G=H G).9/1I($?=NC5 'D75JH4H '-DF 7 =HG(. 4':45/H )1G(1I)3(
91)O59I 1 (O3 G010:#0-10:$ . 19(I9 ).0 'D7H6 .'D/K/D G5 '-.J5 ,I_ /. F.G #c <;=3/I($?/5,1 91 914H85/H
I-F5/E'1 )1F(I ,19N #T c$6 )18123/K '-:G5 =K/H G(-./:?7.'.J12.4H '19 =D 9-ICG(21?0(5-E ,:81 7.'/D/1
#1,9-C581 V,-./0IV ,19$?/5,1 0(5-E /5=K81 2B'17 2 7.FD(0I '-:6 D7H G5 2K(M3/1I J59/1-IF?=NC5 G5 G(./123( 79.
)-.21I F3 8521I -I01I #)1985 258301G(3 'O3M(K$?/5,1 3 I-F5/B= 7)NG1,5= 1,1I-IF #(-F5/H= 91 )-G1I?)O5G '8.2I
.)196$6
=3/6 <Z
! "#$ =3/6 < =HF
%& ' () cQ=3/I(
O3M(K G5 -179K8H /. (O3 FDG(3 (.0?C5 G(O59/H )185 J5 1 Z.C T=5(-:M3-MH /5C 1,K )185 )1G(-.//H6 59/1 75 921I
9-ICG(52 1,G.9H G(O59/H )185?7.(H=41 9-I'E G5 -179K8H /. 92K )18123/:. 1,G.9H 1,K 2/KJMH )1856 H85= '-:J5 (1?C5
9-ICG(21?J5C 1,G.9381 1,K 0-.J/H )185?G5 G/.CH =HF5= #=HF3$ 7.GD'/1I( 41 /5J2K(MH )1F5( '-DFN 25 G(O59/H= )1836
1 G5 /.1).0 G/.CH 2M54'/:2'175/E =HF5 )14':(.(6 .C9B =HF?0(5-B (1(1 9-ICG(21 4':(H?)-1 /K 7/.=5/D ,196
.C9B 7.G.C5/B '-DF 9-ICG(2. G(O59I )8.(H J.01 ,19 )-1 9-ICG(21 )1G(-.//H6 . )10:/ -17'19FH'1 '-. 7.FH/D6
.GD'/5 83 '-DF J59/1'1 9-ICG(2. '-DF5 9-I'E'1 9-ICG(2.?7NG(./5 '-DF 2 )183 . )-2/H 9-ICG(21 7HG0D ,196 -.J5 G5
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
(O30-D( 95G5( =3/I(6 -ICG(21?0(5-E 91GD'81 2:MMH'1 )1F(I ,19N?2:'-D2D6 1 195'-D/H P[95G5(3 =3/I( 914'D7H 05
G(OH9D/H )18H6
83,1218/B
! "#$ 95M(/H0?2.JHF0.
%& ' () Z;=3/I(
KC/E 7D219:2 )8.2D/H /. I-F3(1I 279D85/1G( =NC5=5 2'19/K 2:85)M3(?/.)O6 (H=?C5 7D219/H43 =IGH )8.2.( G
1(52O5/B= 95M(/H05=?G F5-G(2B= 2.JHF05= . )196
83,1218/B?GI9B )1F5(
! "#$ )8.20:
%& ' () P;=3/I(
-DF3 I(21OH 92K G0I)3/:6 .C9D G0I)3/. G5 -179K8H /. V01/KV . VJ57945V6 57943 G5 )1G.9H 01/H= . 7D9.6 .
7/.=5/H G5 G/.CH J57943 J59/E G0I)3/:G'193( 91 219:J57945 9-I'E G0I)3/:6 57954?0(5-B G).9/5 91 219:?2:).9D
75 '-:6 -.J5 G5 25 219K )1 )DG6
83,1218/B )1F5(
! "#$ ).)H- . (IC0I?/5,1 G2HF0I . 7D).80:
%& ' () T;=3/I(
-.J5 G5 25 219K /.9 )-G.6 -DF3 G5 )1G(.2H 91 219:2 O.9K6 G3 (O345( =5(-N 19 /34' G5 )1G(.2H -17'19FH6 . J5'1
7/.=5/H '-DF3?7 /34'C 0.C9B 9-CH 2 -I45 8HG(50 G /.)G./1I 7)-D21I?)8.21I 0 -17'19FH=I6 H(K7H (5/?0(5-B -:4'85J3
)O59D 2591I4H=I GI4'B 8HG(506 5/(1 7D219 875 1,=KS12.(6 1I(KCH4H /.)O6 )8.21I )O5G O50I G5 G2HF01I .
7D).80.=3 . =.JH 7. U018 /. 9-I'E= ,O5'I G2HF0I 7.)D83(?)O5)-.2IJH )O5G 219I 2.JHF01 /. 8CH43 .()6
83,1218/B
! "#$ 92K 8./.
%& ' () P;=3/I(
.9 219/H= (105= /.(D'/5=5 92K '1-1857540D 8./. (.0?.,:J59/1 8./1 (21O381 7D08.9/I )-1 /1':. 9-I'E'1 G5
UF.G(/H43 =1'83 )O39-C12.(6 95 (59:1 )O5GI/ /.9 2191I )1=14H 921I 8./6 9 7D219/H0N (1 2:C.9IJ5 J3G(E
70IM5/1G(3 . (-14'I 7-IF/1G(3?.85 )O52DC/1I 9D20I 192.':6 -1(1C5 J5 8./1 /5G(.,38/H?=/17H UF.G(/H43 /52:9-CH .C
91 01/45 . G01/FH 25 219K6 1ICH2D G5 25 21J5/G0E= 2B4230I . 2 /K0(5-B4' =E/K M5(-/B4' '-D4'?J.01 J5 >3/G0D
G(570. . )191,/K6 10I9 J5 /.(.C5/1 )1I75 J59/1 '1-1857540E 8./1?875 )O3 (-.(3 958MH /5C <;= 1F50D2.( )D9 e;f
.,G1825/(N 'OHF0:6
92K M5G(3F85//D 9-ICG(2.
! "#$ 92K 819K?=HF?92K 921I=5(-12D )-0/.
%& ' () 92.0-D( ).(/D4( =3/I(
179K8H=5 G5 91 921I =ICG(526 . )-1(385'8B4' ,O57H4' O50:?/5,1 -:,/H0. 2:(:FH=5 )OHG(.2:2 MHO45 .G3 <;=5(-N6
.0 G5 =ICG(2. -179K8H 91 819H . )O5J591I 91 G2B4' )OHG(.2N6 9:C -17'19FH 2:'19H =HF?1GD90:2:)8IJH6 . 0.C9E
8193 #0D/13?)-.=343$ 085FH /. )OH93 '-DF G 921I=5(-12B= )-0/5= 2 -I456 9:C G5 81_ 91G(./5 0 =HF3 /. 91G.'?
=NC5 =HF )-0/5= )1)1'/.(?19-.73(?/5,1 )195,-.( . 2:'193( 91 2BM0:6 ,K G(-./:G5 G/.CH 91)-.23( =HF 91
)OHG(.2I G1I)5ON6 .0 G5 (.= =HF 91(0/5 ,O5'I?7/.=5/D (1 ,-./0I6 1 1,9-C5/H ,-./0:G5 819K U(1FH4H'1 =ICG(2.
G(D'/1I 91 G(O59I 219/H )814':. =ICG(21?0(5-E ,-./0I 1,9-C581?2:JHC9H 0 U(10I 75 G2E'1 )OHG(.23M(K6
GI9B )1F5(
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
! "#$ =HF50
%& ' () P;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 921I G0I)3/6 -.J5 G5 25 219K )1 )-G.6 59/. G0I)3/. )O59G(.2IJ5 0.4'/:. 9-I'D 812456 1243
G3 )O5'.7IJH J595/ F3 2H45 =HF0N . G/.CH J3=3 7.GD'/1I( 0.4'/:6 5J8E)5 J5?09:C 0.4'/:G(1JH 25 219K I)-1G(O59
2580E'1 0-I'I 8124N6 .4'/:=1'1I I/30/1I( 7DG.'I (H=?C5 G5 )1(1)H6 .G.C5/D 0.4'/. J5 2:O.75/. 75 '-:6 H(K7H
G0I)3/.?J5C 25 G(./125/E 91,K I812H 2H45 0.4'5/6
&
83,1218/B
! "#$ =HF
%& ' () c;=3/I(
-DF3 G5 )1G(.2H 25 219K #)1 )DG .C )1 )-G.$ 91 0-I'I . J595/ F3 92. 7 /34' G5 )1G(.2H 91)-1G(O59 0-I'I6 \0185=
'-DF5 J5 7.4':(3( =HF?0(5-B 1G(.(/H '-DF3 )O5'.7IJH =573 G5,1I6 9:C G(O59/H 7.4':(H =HF?2:G(OH9D G5 G (H=?J5/C =HF
'19386
GI9B )1F5( '-DFN
! "#$ )8.20:
%& ' () P;=3/I(
595/ '-DF G(1JH 25 219K )1 )-G.6 -I'B G5 )1/1OH?4':(H G(1JH4H'1 7. /1':. G/.CH G5 J5J (.'5= )1-.73(6 -2/H /5G=H
)1/1O5/E'1 4':(.( ./3 9-C5(6 1/1O5/B #)1/1-0.$ =D =1C/1G( 2:/1O3( G5 09:01832 /.9 '8.93/I . /.954'/1I( G56
1/1-0. =NC5 UG)KM/K G)8/3( (5/(1 U018 )O3 2'19/K 72185/E G(-.(5R33?75J=E/. 09:C )-I945 7.U(1FH /. G1I)5O12.
0185/.6
83,1218/E )1GD90:
! "#$ 83,1218/D )8.2398.?8./1 #T c= 981I'E$?0.)5G/H0
%& ' () P;=3/I(
8.2398. G1I(KCH4H4' G)1JH=5 8./5=6 ./1 17/.FH=5 7/.F01I #0.)5G/H05=$6 . 9./B )1258 G5 )1GD90. )8.2398.
G/.CH )D9812D/H= /5,1 ,39812D/H=?F3 J5/ 7. )1=14H -I01I )O5(D'/1I( 9-I'E )8.23981 1 I-F5/1I 279D85/1G(6
921J345
! "#$ (:F?'.9-?3R583(?0=5/ F3 08D9.
%& ' () Z;=3/I(
. )8121I4H 0=5/ F3 08D9I G5 )-1(3 G1,K )1G.9H 92. G1I)5O36 =5/ =IGH ,B( .85G)1S Q=5(-N 981I'B6 .C9B 7 /34'
=D 2 -I01I (:F?J5JHC 01/54 J5 1,.85/ '.9-5= . 7.,.85/ 91 3R583(I?.,:(.0 -:4'85 /5/.GD08:2191I6 . 7/.=5/H G5
G/.CH J595/ 9-I'E'1 G-.73( 91 219:?/5,1 2:-.73( G1I)5O3 (:F 7 -I01I6
&
83,1218/B
! "#$ )1985 U018N
%& ' () c;=3/I(
1I(KCH4H= JG1I I81C5/:I-F3(E U018:. '19/1(H G5 J5J34' /5J-:4'85JMH . /5J)O5G/KJMH )-12595/H6 OH08.9:* )O5)8.2.(
I-F3(1I 279D85/1G( 0 8193?/.G59/1I(?)-1)81I( I-F3(B UG50 )O5)81I( /. 9-I'B ,O5' G 25J45=?/D91,1I . 7D).80.=3?
(.= -179K8.( 1'5S?I2.O3( 2.JHF01 /. (2-91 . 2-D(3( G5 7)K( )O5)8.2.( I-F3(B UG50 83,1218/B= /5,1 )O5G/K 7.9./B=
7)NG1,5= G5 7.)D85/1I G2HF01I )8.2.( )1G85)I 05 72I012E=I 4H83 /5,1 )1985 /.2D9K/H G)18I'-DF5 .(96
92K 9-ICG(2.
! "#$ 3R583(12E GDF0:
%& ' () TQ=3/I(
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=
-DF3 G5 -179K8H 91 9-ICG(52 . )O3)-.2H G3 )O595= #,K'5= 2: =575/E 91,:$ G(O583216 1'1I (1 ,B( 9-/:?3R583(12E
GDF0:G 21 91I?=HF5?=183(./12E '1I,:.(96 . )1258 )1GD90:/.G(I)IJH /. G2E )8.2398. . G/.CH G5 G1I)5OH4H
)1GD90:G-.73( 91 219:?7.'/.( /. U(K0?)OH).9/K I01O3G(3( 28.J0I6
92K )1GD90:
! "#$ 92K 8193
%& ' () TQ=3/I(
2K 8193 G 1GD90.=3 2:)8IJH )-1(3 G1,K6 . 0.C9E 7 /34' J5 25G8.O . ,1J12/H06 1J12/H0 J5 2:7,-1J5/ '-/45= /5,1
J3/1I /D91,1I . G/.CH G5 /.8H( 91 G1I)5O12:8193 (1830 219:?.,:G5 )1(1)38.6 5 2M.0 7.0D7D/1 G1I)5O12I 81_ 9-C5(?
91(B0.( G5 JH?/5,1 J3 /.08D/K( F3 )O52-.45(6
83,1218/B
! "#$ ,XJ0:?)-12D750?=HF
%& ' () <Z;=3/I(
-.J5 G5 )1985 G(5J/B4' )-.23958 . G(5J/B= 7)NG1,5= J.01 /. GI4'I6 -DF3 G(1JH 25 219K )1 )-G.6 -1G(1- '-:
#'O3M(K$ G5 2:=57H ,XJ0.=3 #)8121I4H 8D'25 I01(25/E )-12D705= /. 0D=5/$6 HL /.'-.9H )-12D750 /.(.C5/B =573
92K=. (:F5=3 7.(8IF5/B=3 91 219:25 2BM3 .G3 8 = /.9 '8.93/1I6
83,1218/B
! "#$ )8.20:
%& ' () c;=3/I(
-DF3 G5 -179K8H 91 921I G0I)3/6 59/. G0I)3/. JG1I -:,DO3 . 9-I'D -:,0:6 :,DO3 JG1I -17)(B85/3 25 G(./125/E=
UG50I 25 219K . G/.CH G5 7.,-D/3( -:,0D= )-1)81I( =573 /3=36 -1)81I2.JH4H '-DF3 G5 2:'B,.JH 7D).GI G 1,-D/436
G1I 83 /.).95/3?G=KJH G5 2:)-1G(3( 7 I4'1)5/H . )8.2.( 9D86 :,DO3 IG38IJH 1 )1(1)5/H G1I)5O56 91 J5 )1(1)5/?
/5G=H 25 'O5 )10-.F12.(6 181 01/FH 2C9:)1 8 =3/I(K . G0I)3/:G3 2:=K/H -1856 H(K7H (. G0I)3/.?7 /HC 2K(MH )1F5(
'-.JH4H4' 91)8.25 0 I-F3(E =5(K6
g 9-IC5/H =8D95C5h
'(()*++,-./012345647+81/9+'-: ;<6'(=

Podobné dokumenty

Feel the power!

Feel the power! 2TQX[JNGF¾PÊP¾JTCFPÊEJFÊNčUVCéÊMNKMPQWVPCQFMC\ YYYCNMQE\X[JNGF¾X¾PÊP¾JTCFPÊEJFÊNč

Více

Kateřina Dvorníková KD-FILTER Kostelní 981, CZ

Kateřina Dvorníková KD-FILTER Kostelní 981, CZ JENBACH-KOMPR. JENBACHER JENSEN JERZEY JET-FILTER JET-MATIC JEY014302 JEYO-14-302 JF35/6 JF356 JF35A/6 JF35A6 JF960111FV JFA-383S JFA-574S JFA-H05 JFA226 JFA327 JFA427 JFA593 JFA6925 JFA897 JFC821S...

Více

dokumentu RPMT

dokumentu RPMT výukových materiálů přes aplikace na její podporu po různé podpůrné akce. 3. Řešení RPMT, jejich řízení a kontrola budou probíhat podle připravované Metodiky pro řízení rozvojových projektů v rámci...

Více