Personal Details Name: Michal Ruzicka, Mgr., Ph.d. Date of Birth: 19

Komentáře

Transkript

Personal Details Name: Michal Ruzicka, Mgr., Ph.d. Date of Birth: 19
Personal Details
Name:
Date of
Birth:
Michal Ruzicka, Mgr., Ph.d.
Address:
Telephone:
E-mail:
Nationality:
Mozartova 57, Olomouc, Czech Republic, European Union
+420 720 447 119
[email protected]
Czech
19. 04. 1980
Education
Year
The institute
degree
1998-2002
Palacky University, Faculty of
Education, Special education
Master.
2002-2004
Palacky University, Faculty of
Education, Dramatherapy
Palacky University, Faculty of
Education, Special education
Cisis intervention
mediation and family mediation
cognitive behavioral therapy
dramatherapist
Ph.D.
2002-2006
2007
2006-2008
2009-2013
crisis worker
mediator
psychoterapist
Working experience
year
2008-2015
employer
Palacky University, Faculty of
Education
adress
Žižkovo nám.
5. Olomouc
profession
assistant
professor
2007-2015
P-Centrum
psychoterapist
2007-2011
Centre for Social Prevention
2006-2007
Centre for Social Prevention
Lafayettova 9,
Olomouc
Na Vozovce
26, Olomouc
Na Vozovce
26, Olomouc
crisis worker
Teacher, dramatherapist
Publications
Foreign journals and conference proceedings









MICHALÍK, J., KOZÁKOVÁ, Z., RŮŽIČKA, M. Školská integrace dětí s postižením
v České republike. Zpráva z výskumu. In Nové podmienky výchovy a vzdelávania
detí, žiakov a študentov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ročenka
Efeta - otvor sa). Martin: Osveta, 2003. s. 22-25. ISBN 80-8063-140-9.
RŮŽIČKA, M. Drogenabhangigkeit von Heranwaschsenden in der Tschechischen
Republik, Sonder Padagogik, 03/ 2005. ISSN: 0342-7366
Hutyrová, M., Růžička, M..(2013) Follow-up care for adolescents and young adults
with risk behaviours. Seville: ICERI2013 Proceedings.
Hutyrová, M. Růžička, M. (2014) The theory of environment enrichment in institutions
for children with behavioral problems. Valencia: INTED2014 Proceedings
Urbanovská, E., Růžička M., Kantor J (2014) The Education of Students with
Autism Spectrum Disorers from the Teacher‘s Viewpoint – A Czech/Polish
Comparative Study at the Secondary Education Level, Society, Integration, Education
Rēzeknes, Lithuania
RŮŽIČKA, M. (2014) The quality of the educational potential of the aftercare
programs. EDULEARN14 Proceedings. Barcelona, Spain.
RŮŽIČKA, M. (2014) The quality of life in persons with persons with behavioural
problems in professional institutes in the Czech republic . Society, Integration,
Education Rēzeknes, Lithuania.
HUTYROVÁ, M, SPĚVÁČEK, J. RŮŽIČKA, M. (2014) Working with emotions and
social relations in a cognitive context in children with behavioural problems .
ICERI2014 Proceedings,,,5144-5149 Madrid. Spain.
RŮŽIČKA, M. HUTYROVÁ, M. (2014) The quality of the educational potential of the
aftercare programs EDULEARN14 Proceedings,,,7215-7222 . Madrid. Spain.
Czech journals
 MICHALÍK, J. KOZÁKOVÁ, Z. RŮŽIČKA, M. Integrace dětí s postižením na
základních školách I Učitelské noviny 14/2003. ISSN 0139-5718
 MICHALÍK, J. KOZÁKOVÁ, Z. RŮŽIČKA, M. Integrace dětí s postižením na
základních školách II Učitelské noviny 22-23/2003. ISSN 0139-5718
 MICHALÍK, J. KOZÁKOVÁ, Z. RŮŽIČKA, M. Integrace dětí s postižením na
základních školách II Učitelské noviny 14/2003. ISSN 0139-5718
 MICHALÍK, J. KOZÁKOVÁ, Z. RŮŽIČKA, M. Jak vidí okolí integraci Učitelské noviny
01/2004. ISSN 0139-5718
 MICHALÍK, J., RŮŽIČKA, M Speciální třídy Základních škol (zpráva z šetření)
Speciální pedagogika. 04/2005 ISSN: 1211-2720
 RŮŽIČKA, M. Mediace v sociálních službách. Sociální služby 03/2010. ISSN 18037348
 RŮŽIČKA, M.. Krátký intervenční program pro ambulantní léčbu osob závislých na
stimulantech. Adiktologie, 2010. 10(1), 64–67 ISBN 1213-3841
 KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ, J. RŮŽIČKA, M Dramaterapie na detoxifikačním
oddělení. E Pedagogium 2. Mimořádné vydání. 2010. ISSN 1213-7499. .
 PROCHÁZKA, R. RŮŽIČKA, M. Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně
behaviorální terapie, E Pedagogium 2. Mimořádné vydání. 2010. ISSN 1213-7499.
 RŮŽIČKA, M. Rodinná terapie v kontextu léčby závislostí. E Pedagogium 2.
Mimořádné vydání. 2010. ISSN 1213-7499.
 KRAHULCOVÁ, K. VOŽECHOVÁ, J. RŮŽIČKA, M Dramaterapie na detoxifikačním
oddělení. Arteterapie č.25 roč.2010. ISSN 1214-4460. MK ČRE14911
 RŮŽIČKA, M., PROCHÁZKA, R. Kognitivně behaviorální terapie a dramaterapie.
Možnosti a meze. Arteterapie č.26 roč.2011. ISSN 1214-4460. MK ČRE14911




RŮŽIČKA, M., MARTÍNKOVÁ, K. Význam doléčovacího porogramu pro resocializaci
osob s drogovou závislostí E-Pedagogium III. 2011. ISSN 1213-7499.
RŮŽIČKA, M., WITTMANN, E. A Brief intervention programme for outpatient
treatment for methamphetamine users. E-Pedagogium IV. 2011. ISSN 1213-7499
RŮŽIČKA, M. PROCHÁZKA, R. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro
osoby závislé na pervitinu. Cognititive Remediation Journal, Volume 2, s. 26-33 2013.
ISSN 1805-7225.
Růžička, M. Olejničková, J. (2013) Symbolony v terapii u klientů doléčovacího
programu. Arteterapie. 33/2013 ISSN 1214-4460.
Czech conference proceedings









RŮŽIČKA, M. Aspekty a možnosti rodinné mediace. Akční pole sociální práce aneb
sociálněpedagogické otázky současnosti. Sborník příspěvků z I. Ročníku konference
2.4. 2007 ISBN 978-80-244-1665-6.
RŮŽIČKA, M. Mediace v netrestních věcech. Sborník X. Mezinárodní konference k
problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc UP 2009 ISBN 978-80-2442492-7.
RŮŽIČKA, M. Využití mediace v poradenské práci s osobami se specifickými
potřebami. Soubor odborných sdělení konference Komunikace a handicap.
Gaudeamus Hradec Králové 2011. ISBN 978-80-7435-134-1.
RŮŽIČKA, M. Dokážu to? Aneb krátký intervenční program pro Ambulantní léčbu
osob závislých na simulantech. Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k
problematice osob se specifickými potřebam. 2012. ISBN 978-80-244-2966-3
RŮŽIČKA, M. Mediace v terapeutické práci s rodinou aneb příprava nového předmětu
výuky. Sborník textů z XII. Mezinárodní konference k problematice osob se
specifickými potřebami. 2012. ISBN 978-80-244-2966-3
RŮŽIČKA, M. WITTMANN, E. MÁCHALOVÁ, V. (2012) Zkušenosti s krátkým
intervenčním programem. In Dokážu to? Teorie a praxe léčby závislostí. P-centrum,
Olomouc 2012. ISBN 978-80-260-2137-7.
RŮŽIČKA, M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na
pervitinu. Sborník. PhD Existence 2012. ISBN 978-80-244-3039-3.
RŮŽIČKA, M., KRUTILOVÁ D., PRACHAŘOVÁ, P. (2013) Restart – nová šance pro
sociálně vyloučené. Nové trendy ve výzkumu ve speciální pedagogice. Olomouc UP.
HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. (2014) Dítě s problémem v chování v institucionální
výchově. In Jinakost ve speciálně pedagogickém kontextu. UP. Olomouc.
The textbooks



RŮŽIČKA, M. in LUDÍKOVÁ A KOL. Kombinované vady, Olomouc:UP 2005
RŮŽIČKA, M. in VALENTA A KOL. Možnosti práce s dramatem v terapeutických
skupinách v procesu doléčování. Rukověť dramaterapie II. UP Olomouc, 2009 ISBN
978-80-244-2274-9.
RŮŽIČKA, M., KOLLNEROVÁ, M. Mediace a rodninná mediace. Učebnice.
USS.UPOL. Olomouc 2012.1. vyd. .ISBN 978-80-260-1470-6.



RŮŽIČKA, M., POLÍNEK, M. Úvod do studia dramaterapie, teatroterapie, zážitkové
pedagogiky a dramiky. Učebnice pro specializované studium pro prevenci sociálně
patologických jevů. P-centrum Olomouc 2013. 1.vyd. ISBN 978-80-905377-1-2.
HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Úvod do speciální pedagogiky osob s
psychosociálním ohrožením a narušením. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-2443726-2. HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Prevence rizikového a
problémového chování. Olomouc: VUP, 2013. ISBN 978-80-244-3725-5.
HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. SPĚVÁČEK, J. Možnosti intervence u osob se
specifickými poruchami chování a poruchami chování I. Olomouc: VUP, 2013. ISBN
978-80-244-3723-1. HUTYROVÁ, M., RŮŽIČKA, M. Follow-up care for adolescents
and young adults with risk behaviours. Seville: ICERI2013 Proceedings, 2013. ISBN
978-84-614-3847-5.
RŮŽIČKA, M., VALENTA, M. (2013) Dramika pro speciální pedagogy. Olomouc UP.
The monographs



RŮŽIČKA, M. a kol. (2012) Krátký intervenční program pro uživatele pervitinu a
terapeuticko intervenční program pro uživatele pervitinu. Metodika, Olomouc: Pcentrum. ISBN 978-80-260-2149-0.
RŮŽIČKA, M. a kol.(2013) Krizová intervence pro speciální pedagogy. Olomouc UP
1. vyd. ISBN 978-80-244-3305-9
RŮŽIČKA, M. a kol (2014) Teorie a praxe strukturovaných doléčovacích programů
v adiktologii. Olomouc UP 1 vyd. ISBN 978-80-244-4171-9.
Chapters in monographs





RŮŽIČKA, M. Výchova a vzdělávání osob se specifickými potřebami v Nizozemí.in
Peutelschmiedová a kol. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření Evropské
unie. Olomouc UP 2006 ISBN: 80-244-1444-9.
Růžička, M. (2013) Vliv následné péče na kvalitu života a míru socializace u
adolescentů a mladých dospělých s psychosociálním ohrožením a narušením. IN
Ludíková, M. a kol. (2013) Kvalita života osob se speciálními potřebami. Olomouc.
UP.
Růžička, M. (2013) Využití mediace u dlouhodobě abstinujících klientů se závislostí.
IN Holá, L. a kol. Mediace a možnosti využití v praxi. (2013) Grada.
Růžička, M. (2013) Rodina a závislost. IN Jakubcová a kol. (2013) Pro rodiče nejen o
výchově. P-Centrum. Olomouc. ISBN 978-80-905377-3-6.
Růžička IN Muller a kol (2014) Psychoterapie- klíčový zdroj. In Terapie ve speciální
pedagogice. Grada.
Editor


RŮŽIČKA, M. WITTMANN, E. A kol. Dokážu to?-Londýnské zkušenosti. Práce s
uživateli návykových látek v Londýně. P-centrum Olomouc 2012. 1. vyd. ISBN 97880-260-2291-6.
RŮŽIČKA, M. a kol. Pervitin: koncepce školení pro terapeuty. Olomouc: Pcentrum.2012. ISBN 978-80-905377-0-5.

Kolektiv autorů, Dokážu to? Teorie a praxe léčby závislostí. P-centrum, Olomouc
2012. ISBN 978-80-260-2137-7.
Editorial Board
Journal od cognitive remediation
Journal of exteptiona peaple
Presentation at the conferences (Czech Republic)















RŮŽIČKA, M. IV. Mezinárodní konference Prevence sociálně patologických jevů u
mládeže Sociálně patologické jevy a žáci sídlištních škol. Vsetín, 2002.
RŮŽIČKA, M. 4. Mezinárodní konference osob se specifickými potřebami: Rodina a
její odraz v oblasti sociálně patologických jevů Olomouc, březen, 2003
RŮŽIČKA,M, 4. Mezinárodní konference osob se specifickými potřebami: Postavení
dítěte s postižením na základní škole z pohledu rodiny školy a poradenských
pracovišť Olomouc, březen, 2003
RŮŽIČKA, M. Zdravotně postižení – programy pro 21. století. Výsledky výzkumu
školské integrace dětí s postižením na základních školách v ČR. Hradec Králové,
Listopad, 2003.
RŮŽIČKA, M. Význam osobnosti C.G. Junga pro současnou dramaterapeutickou
intervenci. I. Dramaterapeutická konference. Olomouc, březen 2005
RŮŽIČKA, M., POLÍNEK, M.D. I. Dramaterapeutická konference Olomouc,
Dramaterapeutický workshop, březen 2005.
RŮŽIČKA, M. Dramaterapeutický workshop pro studenty dramaterapie. Olomouc,
duben 2005.
RŮŽIČKA, M. Reflexe speciální pedagogiky v kontextu opatření EU. Aspekty
speciálního vzdělávání v Nizozemském království. Aula, PdF UP. Listopad 2005.
RŮŽIČKA, M. Akční pole sociální práce aneb akční pole sociální práce aneb akční
pole sociální práce Aspekty a možnosti rodinné mediace. PdF UP. 2.4. 2007
RŮŽIČKA, M. IV Mezinárodní dramaterapeutická konference. Možnosti využití
dramaterapie při práci se závislostí. PdF UP. 12.3. 2008-10-15
RŮŽIČKA, M. X. Mezinárodní konference. Prevence sociálně patologických jevů v
obecném pojetí. Prevence vzniku závislostí formou depistáže na rizikových místech.
Vsetín 14. 10. 2008
RŮŽIČKA, M. WITTMANN,E. workshop-Krátký intervenční program pro osoby závislé
na pervitinu. Konference: Cesta k (ne)závislosti - "Mám to pod kontrolou" …
Mezioborová adiktologická konference České asociace studentů psychologie. 2021.3.2010 Brno
RŮŽIČKA, M. Dokážu to? Prezentace posteru. VII. Česká konference KBT 1315.5.2010. Kroměříž
PROCHÁZKA,R. , RŮŽIČKA, M. Prvky dramatu v nácvikových technikách Kognitivně
behaviorální terapie. XI. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB
SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a VI. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ
KONFERENCE „RODINA A JEJÍ MÍSTO VE SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE“ 34.3. 2010
Olomouc
RŮŽIČKA, M. workshop – Dramaterapie v práci se závislými. VI. AT Konference o
prevenci a léčbě závislostí „Příběhy závislostí“ v Plzni dne 8. 9. 6. 2010.







RŮŽIČKA, M. Mediace v terapeutické práci s rodinou. XII. MEZINÁRODNÍ
KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a VII.
MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ KONFERENCE, Olomouc. 3-4.03.2011
RŮŽIČKA, M. Dokážu to? Aneb krátký intervenční program pro osoby závislé na
pervitinu. XII. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE K PROBLEMATICE OSOB SE
SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI a VI. MEZINÁRODNÍ DRAMATERAPEUTICKÉ
KONFERENCE. Olomouc . 3-4.03.2011
RŮŽIČKA, M. KRUTILOVÁ, D. Možnosti a meze terapeutické práce v partnerských
vztazích klientů doléčovacího programu. Adiktologická konference k projektu
(CZ.1.04/3.1.00/05.00037) s názvem „Závislost na alkoholu a patologické hráčství“
Bílá voda 12-13.7.2011.
RŮŽIČKA, M. Využití mediace v poradenské práci s osobami se specifickými
potřebami. Konference: KOMUNIIKACE A HANDICAP. Hradec Králové 6.-7. 9. 2011
RŮŽIČKA, M. Využití mediace u dlouhodobě abstinujících klientů a jejich blízkých. 1.
Vědecká konference Mediace. Olomouc 14-15. 10. 2011.
RŮŽIČKA, M. Zkušenosti s krátkým intervenčním programem pro osoby závislé na
pervitinu. konference: PhD existence. Olomouc 30.-31.01 2012.
RŮŽIČKA, M. (2014) Dítě s problémem v chování v institucionální výchově. II.
Olomoucké speciálně pedagogické dny. Olomouc UP.
Presentation at the conference (abroad)










RŮŽIČKA, M. XI. Mezinárodní konference „Dieta v ohrození“ Rodinné prostředí jako
rizikový faktor rozvoje sociálně patologického chování dětí a mládeže. Trnava,
listopad, 2002.
RŮŽIČKA, M. Nové podmienky výchovy a vzdelávania detí, žiakov a študentov so
špeciálnými, výchovno vzdelávacími potrebami. Školská integrace dětí s postižením v
České republice. Liptovský Mikuláš, květen, 2003
RŮŽIČKA, M. Die alkoholfreie Abhängigkeit (Die Spezifikationen bei der Population
der Adoleszenten) Nealkoholové závislosti v ČR (specifika adolescentní populace)
Strategie Rozwiaziawania problemow uzaleznien e panstwach europejskich“ Olople
Turava Polsko, listopad, 2004.
RŮŽIČKA, M. Drama Therapy in Czech Republic. Conference about Drama-Therapy
and psychotherapies, April 2004 Leeuwarden Nizozemí.
RŮŽIČKA, M. Dramaterapia en el proceso de la integración, Granada, březen, 2005.
RŮŽIČKA, M. Dramatoterapeutická intervence u drogových závislostí. Mezinárodná
dramatoterapeutická konference SOUČASNÁ DRAMÁTOTERAPIA-PRÍSTUPY,
VÝZVY. Univerzita Komenského v Bratislave Pedagogická fakulta. 7. 5. 2009.
RŮŽIČKA, M. The special eductaion in Czech republic. Sichuan annual education
Conference. Leshan China. November 14-15. 11. 2013
RŮŽIČKA, M. Follow- up care for adolescent and young adults with risk behaviours.
6.Th International konference of education. Seville, Spain.18-20.11. 2013
RŮŽIČKA, M. The theory of environment enrichment in institutions for children with
behavioral problems.8 th. Unternationa Technology, Education and Development
Conference. Valencia, Spain. 10-12. 03. 2014.
RŮŽIČKA, M. The special eductaion in Czech republic.USDEC 2014, Sakarya.
Turkey.
Projects: Principal investigator






Fond rozvoje vysokého školství. Integrace ve speciálních třídách základních škol z
pohledu rodiny a školy.2004.
Statutární město Olomouc. Prevence vzniku závislostí formou depistáže na rizikových
místech. 2008
OP LLZ-CZ Dokážu to? 2009-2012 (1.04/5.101/12.00005).
Fond rozvoje vysokého školství Mediace a rodinná mediace (2011)
Fond rozvoje vysokého školství: Krizová intervence pro speciální pedagogy (2013)
OPLLZ Restart CZ.1.04/5.1.01/77.00377. (2012-2014)
Internships Abroad
-
2004, CHN Leeuwarden Netherlands - Studies in Special Education with a focus on
drama. (3 months)
2006 - Universitad Granada, Spain, Studies in Special Education (3 months)
2009-2012 (5 weeks) Foundation66, London, Great Britain (practice)
2014- Valdosta, Georgia, USA (1 month)

Podobné dokumenty