Rozpočtové opatření 5/2013

Komentáře

Transkript

Rozpočtové opatření 5/2013
./
m08,05/ Uc06r
zpracováno:
03.u.2013
slram :
1
l6stvslblavskaNováVes
Rozpoětové
1zmón:
opatření
rnznnňf
rr
n
ě.5/20t3
ň
q\
t,.v.Jt
pŘrnry:
Srl Ai] N+i'ih Orn É:r Fnl 7Fn nůvrrj
hMnotr
zlňnr
m nnónórolt
00000000
010
0000
0000
1n1000 1061]000.00
611300'00
1u34300,00
hM'toty
hnzpřidané
u 231
2) 231
010
00000000
1351
0000
0000
000 90000'0016000.00
106000.00
Mvdqitěžku
zpmvozováni
1o
přis
3) 231
010
00000000
0000
1355
0000
000 ]34100,00
n9900.00554000,00
zvýhenich
Mvo]
hncich
{) 231
011
000980?1
0000
4111
0000
000
0'00 52000.0052000,00
Neinvest'přij.trarsfery
z všm
-141000.00 0.00
5} 231
011
00013305
0000
0000
4116
000 141000,00
neinvestič,přijaté
0stahí
tra
6) 231
0i100034002
0000
0000
4116
000
0.00 114000.00
114000.00
neinvestič,přijaté
0statni
tra
pŤíjaté
7} 231
010
412000
00000332
0000
0000
Neinvesticni
0.00 l0B00,00]0800.00
traufeiy
jnvestiČní
příjaté
8}231
011
4213
541908]7
0000
0000
000
0.00 152600.00
152600.00
z
trarnfery
231
přijďé
9} 011
54515833
0000
4216
0000
000
0'00 2595000.00
2595000.00
0statni
investicni
tra
*
PanEaf:
ffiffi celia: 11182100,m
3696600,00
10)231
pros
010
00000000
0000
2119
2343
000 ]00000,00
27]600.00
913600.00
Příjny
z l:hnd
dobývaciho
*08tab'í
Panpf:2119 celto: ?00000'm2?3600.00
zaležitloti
Éže'íb
(jiŽna
11}231
010
00000000
0000
21fin12000
0.00 80300.0080300'00
Příjlty
zpdejezboŽÍ
*cest'mí
ParaEaf:
21{3 el|o:
0'm 80300.00
nd.l
p) nl 010
00000000
2111
0000
3341
000 18000.00?000'0025000,00
RozlÍas-tůášeni
Parryaf:
33{1 mlia: $0m.m 7m,mt Bozhlas
atelarize
- reklama
13)231
010
00000000
3349
2111
000 i0000,00 2000,0012000,00
0000
Zpnvdaj
t
Paragaf:
33{9 celien: 10m0.m 20m'00
08táhí
zile.absH
xiěloracíc
14}231
00000000
přispevky
010
0000
3399
2324
000
0.00 7600.00 7600.00
Přijaté
nekapitrlové
t Ostahí
PanEaf:
3399 cel}a;
0.m ]600.00
záIdi|ogt
iulbry,cí
i5) 231
010
00000000
0000
3612
n24000
0.00 13000'0013000.00
B}I.vyučtovani
7á10h
bytu
*Bii'veipsdářskí
Paryaf:3612 cella:
0.m $0m'00
16)231
010
00000000
0000
2324
000
3613
0'00 6000.00 6000'00N&lt.prostory.vluČt.energii
t }uryto\ie
Par4ď:3613 celka;
0.m 60m.00
inrydářgh'í
1])231
010
00000000
2324
pÍispevky
0000
3639
000
0.00 1000.00 1000.00
Př1jaté
nekapitalové
t KInrnáIní
PanEaf:
3639 cella:
0'm 1000.00
rev
služby
auzaní
2000.001000.003000,00Prdejpytlůffianrlir
$ nl01000000000000037232112000
**Ěraslozo6ta|níďl
Pangaf:
3723 celhal 2000.m 1000.00
@d](
19)231
010
00000000
0000
3725
2324
000 180000.00
15300.00
195300'00
CIfuá]a
zaiřídorý
@ad
*!.$'ží'ianí
PanEať:
3725 cella: $0m0.m $300.00
azneštqňování
iou
20)231
010
přispěvky
00000000
0000
3]45
2324
000
0.00 2300.00 2300.00
iřijaté
ne}rapitalové
t PáEovzlúd
hnEaf:3745 cella:
0'm fi00,m
ďníarreřejnoJ
-104900.00
n} n 010
00000000
0000
4351
nl1000 t40000.00
DPS-přijrry
35100.00
n sluby
-80000.00
n| rull| 00000000
0000
4351n32
000 270000'00
190000.00
DP$nájel
23}231
010
00000000
4351
2324
000
0000
0,00 3200.00 3200'00
DPs1řijďé
ne]<apita].pťíspev
t Osdrrí
kraEaf;{$1 celta: {1M0.m-181?00,m
asistare,Fcont'ďužb
2{)231
010
0000
212000 20000,003300,0023300,00
00000000
5311
ru-pokuty
i Be'pefi]oot
pcaet
ParaEaf
: 5311 celha: 200m.m $00'm
aveřejný
25}231
010
00000000
2324
0000
6171
000
0'00 100'00 100.00
srávrnekapitálovépiispěvky
t 6nmtnísbí
PoEtfl 61?1 cel|en: 0.m
100'00
Era.ry
26)n1011
00000000
2324
příryvky
0000
6310
000
0.00 100'00 100.00
Přijaté
nekapitá}ové
i ÓegÉ
píjny
Paryaf:6310 celia:
1m.00
0.m
avýdaje
z firun
organizace: Den ]-idových řemesel
n) m 010
00000000
2321
0016
3399
000
PamEď:
3399 celho:
ftUr
celko:
0'00
0.m
]000.00 3000'00
Přijaté
neinvestiČni
dary
t 0stahí
3ffi0.00
záležiksb
irrl|ury'
cí
U522100,m
$$510,00
t,
7
Rozpoětové opatření
é'.5/20t3
(změna rozpočtu p.č.5)
výoa.rs:
S\ ltr] N+Z+Uz
0rgParPol Z|opwd.hdnota
ztrěrra p miérrě
tut
.40400.00
28}23101000000000000010145169000
55000.00
14600.00NáhpmtahidtďuŽs
t &ůď.lnry'flíiat,plníú
PanEaf:
101{ cel|a: 550]0.m.{um.m
as
-15400,0044600.00llowdď.vleseuKyjovla7vlas
29}231
01000000000000010395169000
60000.00
| 0stábí
PanEaf;
1039 cello: 6mm'm .${m.00
zal€žitosti
1e8níb
b
2143
$) 231
010
00000000
0000
5138
000
0.00 80300.00
B0300.00NákW
ĎoŽi
{zaúčďandalšiho
-10000.00 0,00
31)231
010
00000000
n435139
0000
000 10000,00
Prryagace
lce-rnaterial
t 0stíiní
PanEať:
21{3 cello: mm.m 70m.m
nd'
32)n 010
00000000
m00
2125137
000
0.00 20200.0020200.00
Drú]ý
lrrrohý
ďouhďďý
najet
-j9100.0020900.00
33)2]1010
00000000
0000
2u 5139
000 100000.00
mačeú
Si}nice.dryravni
3{)2]1010
00000000
0000
2u 5156
000
0.00 2000.00 2000.00
Pohonné
imoty
anaziin
- pnr'yarilržováni
21251]1
$) 231
010
00000000
0000
000
0.00 71100.00i1100.00
Silníce
.2715200.00
- zametaci
$) 2]1010
22126122|,00
00000000
0000
3020000'00
Silnice
voziďo
304800.00
přístroje
37l231
010
0000
22126122000 0'00 150800.00
541908]]
150800'00
Stroje'
azďizeni
přistroje
2212
$} m 010
54515833
0000
000
6122
0.00 2564400.00
2564400.00
Strcje,
azarizeni
t
29'
1CI00.m
el|a:
3umm'm
sitli€
@:
$) 231
010
00000000
0000
3111
61n000 17200'00n6]00,00348900,00
Brdory,
lu\ astrŮy
t fu&obíařízoÍ
Pryď: }111 cella: 172m.m 1]6700.m
. plalizaněstranď
{0)n 010
00000000
0000
3314
5011
000 110000,00
12300'0012300'00
lftiholrn
{1)231
0i000000000
0000
3314
5031
000 28000'00 3000,0031000.00
Kiiholru*m.pj'zanásfuvatď
42}m 010
00000000
0000
3314
5032
000 10000.001100,0011100.00
Krihown*dr.pj.zaměsÍnmtď
-10000,00 0,00
- DIHM3-7
{3)231
010
00000000
0000
3314
000 10000,00
5131
Krihovrn
tis,ft
-7700,00
- naterial
{{)231
010
00000000
0000
3314
5139
000 8000.00
300,00
ftriholrn
- plyrr
45)231
010
00000000
0000
3314
5153
000 40000,0024400,0064a00,00
frrihou'a
46)231
010
00000000
0000
3314
5162
000 25000,002000.0027000'00
Kríholrn.
telefon
- s}uby
{'l)231
010
00000000
0000
3314
5169
000 9000,00-5000,004000.00
hihorin
- opravr;
{8}231
010
00000000
0000
3314
51]1
000 2000'00 3900,0025900'00
i(rrihown
arfuŽováni
-500,00
- cestouré
49}231
0i000000000
0000
3j14
51]3
000 500'00
Ktihovru
0'00
50)n 010
00000000
0000
3314
000
5499
0.00 1500.00 1500,00
neinvest'transferv
0stitni
ŮV
r fumtitlibcv'licié
PoEaf:331{ celia: 2625m.m25m.m
51}nl 010
000003u
0000
3326
51?1
000
0.00 70800.00j0B00.00
QnryardrŽovani
52)231
010
00034002
0000
3326
5171
000
0.00 114000.00
114000.00
0pavy
arťržo..nni
t hřímí,zadcnrání
PanEaf:
3326 celka:
0.m 18{8m.00
aůuva
b
-10000'00 0.00Rozhlas*lužby
$} n01000000000000033415169000
10000'00
5{)231
010
00000000
0000
3341
51n000 49200'00-18900.0030300.00
Roz}rlasqravy
ariržba
t fuzhlas
Pangaf:
33{1 cel}o: 59m.m .'28frn.m
atnleyizé
$) 231
010
00000000
0000
3349
5139
000 40000.0015000.00$000.00
Zpavuiaj-výtisky
56)231
010
00000000
0000
000 u00.00 -1200.00 0.00
3349
5173
CestovtÉ
i zďuanič.r
{tuzotské
t 08tab'í
Pangaf:
3349 el}a: {um.m B800.m
zaldibstigĚIoracíg
(zaúčelan
57}231
010
00000000
0000
3399
5138
000 9000.00-9000.00 0.00
l'Iáhp
dnži
dalšiho
$) 23101000000000000033995154000
0.00 2]00.002700.00llektrickáenerqie
*08tabí
PoEaf:3399 cello: ffi.m .6m.m
zák.abďhltlly,
d
jirderezařaze
59)231
010
00000000
0000
3412
5139
000
0.00 ]500.00 7500,00
Náhp
mterialu
60)23101000000000000034125169000
0'00 114900.00
114900.00M]qmtalríďrs]uŽeb
61)231
010
00000000
0000]41251n
000
0'00 16900.00
[email protected]Žorúní
62}m01000000000000034125175000
0.00 2800.002800.00Poh0štg]í
63)n 010
00000000
0000
3412
61n000 3100000.00
1144000.00
4244000'00
Sokďouu
i $6t0nú
PanEaf:
3{]2 cel|o: $mm.m u86ffi,m
zaízaí
vnaje[tuo
6{)231
010
00000000
0000
3421
5021
0m
0.00 5900,00 5900,00
v.ftlaje
0stitni
osrní
t $'žÍtí
Pang,af:
3{21 celka:
0.m 59m.m
vúÉtp
&sutlétí
anl
65)231
0i000000000
0000
3612
5153
000 1000,006000.009000,00
El1l1n
-10000,00
66)231010000000000000$125169000
15000,00
5000,00811-sluby
-59500'00 500.00
67)231
010
0000
00000000
3612
51n000 60000.00
B.l-ryrarry
audrŽování
68)231
010
00000000
0000
3612
5909
000
0.00 9000.00 9000.00
B}l-rlrnrčtováni
Za]oh
b\,tl]
l./
7
Rozpoětové opatření é.5/20L3
( z m ě n ar o z p o č t u p . č . 5 )
i BytJlIá
PanEať:
$12 eilal
78000.m.5fim.00
hoadářghí
69)231
010
00000000
0000
3631
5169
000 30000.00Bl00,00$100.00VsNáhpostahÍchslužeb
*veřejne
PanE,ať:
3631 ceto: 3mm.m 8700.m
mtl*l$í
j100,00
praderské
70t231
010
00000000
0000
7100.00
36$5166
000
0.00
Konn:ltahi,
apráv
.30000.00
71t231
010
00000000
0000
3639
51n000 60000,00
30000.00
a
úžowú
Qmvy
2l 211
010
00000000
0000
36$5361
000 5000,00-5000.00 0.00
Nák'p
]01h]
.40000'0010000.00
R) 231
010
00000000
0000
36$5362
000 50000.00
Platby
dani
aprylatku
stámÍn
-80000,00
74!231
010
00000000
0000
3639
6130
000 200000,00
i20000.00Pozmky
*[email protected]'Élní
PanEaf:
$39 celleo: 3iilm,m .1{?m0.00
ďufuafuoúrov
'i5)231
jiilerczďae
010
00000000
0000
3723
5139
000 15000.0018100.00x100.00
l,lá]np
nntuiálu
PanE'af:
3723 cella: $0m.m $lm'mt &ĚasM mtalníú
@i (
761231
010
0m00000
0000
3i45
000 20000.00
{0000,00 0.00lu-Dilil.í3-40
5131
tis.Kč
-40000.00
?71231
010
00000000
0000
3145
51$000 50000.00
10000.00
\ry. natediá]
-50000,00 0,00
phmislnby
78)231
0000
010
00000000
3745
5166
000 50000.00
\[*onrul,a
?9)231
010
0000
00000000
3145
5171
000
0.00 3000.003000'000pravyaudtŽoúni
m) ni 0i000000000
0000
ll456121
000 650000,00
2300000.00
2950000.00
Sauce
Nal(ryi-Vfriď
wahu
st
t Éfu
PanEď:3745 elta: fl0m.m 2$30m'm
ovzblddríarcřejmt
-216300.00
81)231
010
4351
00000000
0000
5011
000 310900.00
DPs-platy
zaměshnnců
94600.00
el n 0100000000000004351502{000
0.00 35900,00
35900,000jstrgp
B) n 010
4351
00000000
0000
5031
000 50000.00-25600.00
24400.00
DPS.soc'pj.zarestrnatď
-38000.00BB00,00DPs-zdt.pj.zaItesÍravate]
8{)231
4351
010
00000000
0000
5032
000 46800,00
- oclrarnepucky
e5l231
010
0000
4351
00000000
5132
000 4000,00-4000,00 0,00
DPS
- latihy
ff) n 010
00000000
0000
4351
5136
000 1000.00-1000,00 0,00
DPS
&7)231
010
4351
00000000
m00
000 11000.0024200,00
5139
35200.00DPs-mteriál
- Stdena
m) & 010
00000000
0000
4351
5151
000 25000.004200,0029200,00
DPS
vda
-16800'003200.00DPs.phonné}motyamziva
89)231
010
00000000
0000
4351
5156
000 20000,00
90)231
010
4151
00000000
0000
5161
000 500,00 -500'00 0.00DPs-pštoutisluŽby
- lelefon
91)231
010
4351
00000000
0000
5162
000 20000,00-4100,0015900,00
DPS
pt 231
-8000'00
- ško]aÍ
010
00000000
0000
4351
5161
000 8000,00
DPs
0.00
avzdělávani
231
4351
93) 010
00000000
0000 5169
000 47000.009300,0056300,00PS-sluby
- qnryaúŽováni
4351
941n 010
00000000
0000
5111
000 50000.00
'0000.00 30000.00
DPs
$) n1010
4351
00000000
0000
5113
000 3000.00-3000.00 0,00DPS-mstome
gil 211
- mtat.trarsferry
0i000000000
0000
4351
0,00 3000,00 3000,00
5499
000
DPS
.141000'00
97)211
00013305
0000
4351
010
5901
000 141000.00
0'00
Nerymifikované
rezuq
- Bidorry,
sl 231
010
00000000
0000
435i
6121
000 235000.00
CI0000,00
2125000,00
DPS
iulyashvby
t mdní
Parryať:
4351 elka: 297um.s 883m,m
aeietslce,pba!.stuĚb
991n 010
00000000
0000
5311
501000 28000.005600.00x600,00
m'Í-zft.pj.zam&bnmtď
t Bwbosiawrejný
přád*
PmEaf:5311 cello: 2$m.m 56m,m
- Ostatni
100)231
qi&je
010
00000000
61u5021
0000
000 28000.0010000'0038000.00
n'{
oxňní
ill) m01000000000000061us032000
90000.0016000.00
106000'00
fr-zdt.pj'zanáshuvatď
102tn01000000000000061125162000
10000,001000,0011000,00
&lelefon
1031
231
010
00000000
0000
6112
5167
000 6000.00-3000.003000,00nHko]eni
10{t231
010
00000000
0000
61u5169
000
0.00 400.00 400.00NákWmtahiď]sluŽr
lffit 231
010
00000000
0000
61u5173
000 2000.00.2000.00 0.00
ft|cestovrré
t uagt'tiblsbn
PaEaf;6112 alla: 136ff10.mZ{m.m
ďEí
qidaje
ffi) ni 010
000980710000
6114
5021000 0,00 26700.0026700'00
Ostatní
osŮní
jitdenezařaze
10?)231
010
00098071
0000
6114
51$000
0,00 2000,00 2000.00
Náktp
nuterialu
108)231
00000000
010
0000
6114
5115
000
0,00 100,00 100'00Pohošthi
109)231
010
000980n
0000
6114
5n5000
0.00 1800.00 1800.00
Pohoštári
u0) 231
010
000980n
0000
6114
5901
000
0.00 21400.0021400.00l.lryecifikovanérczervy
t volry
Parryď:611{ el!o:
0.m 52m0.m
f Pdetu S
- phorrrr
rJll 231
00000000
010
0000
6171
5156
000 2000.00 i000,00 29000.00
}rnoty
$láva
-11000.00
lul 231
010
00000000
0000
fln 516'i
000 28000,00
17000.00
školeni
$áva.
-30000.00 0.00
- proEalové
1131
231
010
00000000
0000
6171
51?2
000 30000,00
spáva
vylcaveni
114)231
00000000
010
0000
61n5173
000 10000,00'000.00 3000.00sráva-cestolrré
.10000.00 0.00
1r5)231
010
00000000
0000
6171
5492
000 10000,00
Ůp"atelstvu
$ráva{ary
l,/
,/
Rozpoětové opatření é.5/2ot3
( z m ě n ar o z p o č t u p . č . 5 )
přísiloje
116}
Stroje,
azařízeni
m 010
00000000
0000
61nilZ 000
0.00 50000'0050000,00
PanEď:6l?1 cello: m0m.m .$m.mtcimtní8bí{raýy
-5000.0015000.00sluĎyp.těŽniůustaw
u?) 231
010
00000000
6]105163
000 20000.00
0000
t dmmpr:ryavi{aje
PanEaf:
z fimn
6310 cella: 20000,m-5m0,00
Výdaje
z fin.qpř.nLin.1et
nez
118)231
010
00098008
0000
6402
5366
000
0.00 1000.00 1000.00
t ÉDaůú
PoEď: 6{02 cello:
v'ldařní
ululýul
0.m 10m.00
organízace: Kroníka obce
- noviny
119)
231
010
00000000
3319
000 100.00 -100,00 0.00
Krcnika
0011
5136
-500'00
l20}231
5139
0'00Náitpmterialujirdernzďaze
010
00000000
0011
3319
000 500.00
t Bbb'ízal€žitosti
PaEaf:3319 ce]!a: um'm .u00,m
ttítuy
Organizace: Vinobrani
Nájgné
ul) 231
010
00000000
0013
3399
5164
000
0.00 ]000'00 7000.00
i Gbbízál€žilcoi
PoEaf:3399 cei}o:
tulb]ry,
0.m 70m.m
d
organizace: Den lidových řemesel
u2l 231
010
00000000
0016
3399
5192
000
rraEď: 3399 cei|a:
organizace: Čov
0.00
0,m
přiqe
PoskytÍuté
neinvestiůtí
6900.00 6900.00
t fubbízál€.žiuxt
6900.m
luthry'c{
43515151
18200,00
43200'00DPs-stocné
$) n 010000000000021
000 25000.00
t &dní
Pryaf: {$1 e]to: 25m.m ffim.m
asistsn,@t.s1uĚb
organízace: Vítání, SoZ, výročí občanů
u0 231
010
00000000
00$3399
5194
000 30000.003]300.00í1300'00
Svatiy'vitání-dary
t fubbízále.žit$tttt1tuy'
PmEď:3399 cella: $0m.m 3Bm.m
cí
organizace: Budova čp.117
u5) 231
010
00000000
51n000 n2500.0030000.00
242500.00
011]
3639
0pravy
aúŽoláni
26000.00
halyastavby
U6)231
0i000000000
0111
3639
61n000 288200.00
Btdorry,
314200.00
l27}23101000000000011]36$6127000
0.00 nB00,0025800.00l}ně]eckadilaaptdněty
t itÚu'úlIrí
glužb'
PaIaEď:
rmv
3639 celta: 5007m.m8$00.00
alzeuú
organizace: Pi]a-sběrné středisko odpadů
-40000,0060000,00
128)231
010
00000000
0490
3in51n000 100000,00
SSlrWravy
arfrbalARsn'l
pmkontejnuy
u9) 231
010
00000000
0490
6121
110000'00
11]000'00
227000'00
Sscrpřistřešek
3123 000
t &&a$ouogiatníd
PanEaf:
3723 ceila: 21mm'm ?70n'00
@i (
Órrr:ni
7A-é.
Rřan]:rr
-
n ř o q j - t et nut/l r l J!.)'
r
130)231
00000000
617i
000 40000'0014000.0054000'00
Přestipky-Břmlav
010
070]
5321
*cinncstnisbí
Pangaf:
61?1 cella: {0000.m1{m.00
wátry
organizace: Region Podluží
-1]7000.00880000.00
Regiolt
131}231010
00000000
0809
3639
6349
000 1051000.00
PdlužÍ-ínv.přiqnvek
t K.$!Élní
PanEaf:3ó39 celtol 1057m0.m-17?m0.00
služfa tuoní
m
vÍu.E cel}a:
Důvodová zpráva
132Wm.m
$6m'm
k rozpoětovému
opatření
ě.5/20t3
(změna rozpočtu č.5)
V souladu s ustanovením S]"6 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidIech
územních rozpočLů dojde ke:
- zurěně rozpisu rozpoětu v případě, který nemá za nás]-edek změnu schválených
závazných ukazatelů.
- rozpoětovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných
ukazate].ich (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).
Sďrváleno
uEnesením ě.
Zpracoval:
El. llřračkom
he:21,11,2013
#8/L9/2oL3# na zasedání
dÍte: *25.LL.2013*

Podobné dokumenty

zde ke stažení

zde ke stažení Sber. svoz ostatnich odpadu (iin"jc:hnef nebezpeCn"jc:h ill komuNilnlch)

Více

osvedce]. - Flemonta

osvedce]. - Flemonta a získal(a) profesní kvalifikaci: Topenář _ montér kotlů na bio-masu (36:149-H) (název a cYíselné označení(/cód') profesní h,a/tfikace)

Více

M6stski uiad pod6brady ,,,, r:i

M6stski uiad pod6brady ,,,, r:i piislusnf spr6vni orgdn podle g tz+ bost. 1) a 6) z5ron5 J.-goilzooo sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zmen6ch net Více

Zápis z 1/2011 schůze OZ konané 9.2.2011: PDF

Zápis z 1/2011 schůze OZ konané 9.2.2011: PDF návrhu rozpočtu 2011 částkul4 400,- Kč na s 3399 (ostatní zá|ežitosti kultury).

Více

- Demmeler.cz

- Demmeler.cz Nový obecný katalo g pro

Více

Záv.účet KEO 2012

Záv.účet KEO 2012 slu2bt a Ú2EmÍ rrJlJJ JTl2 9:Ěra SIl.E knrálnid; $U 6171Čim:st místní ~ 6310O:a::re pří j1y a v)d1je z fínn

Více

rodokmen. - ALVINA z Virgin Forest

rodokmen. - ALVINA z Virgin Forest LOI011107515 Moon song's BILL eaptain Moon Ray tSHPKI256/87189, Klub.vít. cernObílá, HD/A; PRA,ll·neg.97

Více