Zde - Bohyně

Komentáře

Transkript

Zde - Bohyně
BOHYNĚ ISIS
Jiná jména: Eset a dalších tisíce jmen
Charakteristika: bohyně všeho
Podoba: žena s kravskými rohy, mezi nimiž nese sluneční kotouč boha Re, mnohdy mívá
křídla
Jiné údaje: nejuctívanější bohyně, duše bohyně Isis září na nebi jako hvězda Sothis (Sírius)
Božská matka, nebeská vládkyně světa, dárkyně života a obilí, udržovatelka řádu ve světě i v
rodině, bohyně léčení ochránkyně dětí, bohyně přírody a paní kouzel, se svou sestrou Neftys
ochraňuje mrtvé na zemi (v sarkofázích). Tato bohyně byla nejvíce uctívanou bohyní starých
Egypťanů, což nám dokazují také nejčetnější spisy a hieroglyfické texty k ní se vztahující. Její
kult se od svých prvních až po poslední doklady udržel nejspíše přes 4 a půl tisíciletí. Tato
bohyně se také těšila úctě u největšího počtu národů starověku. Její oblíbenost byla nejspíše
způsobena tím, že tato bohyně byla obdarována nejkladnějšími rysy a vlastnostmi ženy:
manželská láska a věrnost až za hrob, ušlechtilost a krása, mateřská péče a starostlivost o dítě.
Byla také obdařena kouzelnou mocí ke konání dobra a spravedlnosti. Zmínky o Isis
nacházíme v Textech pyramid ze Staré říše, v Textech rakví ze Střední říše, v Knize mrtvých
z Nové říše, v četných nápisech a dalších památkách. Hieroglyfický znak jejího jména
znamená trůn. Isis byla manželka boha Osirida a matka boha Hora. K tomuto se váže známá
legenda: Osiris byl egyptským bohem plodnosti a úrody, na jeho bratra Setha zbyly neúrodné
pouště a sucho. Seth se ze závisti rozhodl, že se mu pomstí. Pozval ho k sobě na hostinu a v
nečekané chvíli ho nechal chytit, spoutat a zabít. Jeho tělo pak roztrhal na několik kusů a ty
rozházel po celém Egyptě. Naštěstí Isis, jeho obětavá a milující manželka, vyrazila na loďce
na cestu s cílem najít všechny části manželova těla. I přes mnoho obtíží a překážek uspěla a za
pomoci boha Anubida manželovo tělo složila dohromady. Bůh slunce a hlavní z Egyptských
bohů Re nemohl nechat tuto nespravedlnost jen tak a rozhodl, že Osiris se vrátí zpět a stane se
bohem podsvětí a zemřelých. Od těch dob putují mrtvé duše před Osiridovu stolici.
ISIS - univerzální bohyně
Kdo vlastníte knihu Isis a její mystéria zjistíte, že tyto pasáž věnované Isis je vám povědomá.
Vy, kteří knihu nevlastníte a bohyně Isis Vás přitahuje, tak neváhejte a sežeňte si ji.
Historie Isidina kultu je dlouhá a složitá. V dávných dobách byla Isis v rodném Egyptě
vládnoucí bohyní, bohyní lásky a kouzel, velká léčitelka. Doklad o jejím kultu byl nalezen v
textech přibližně 2600 př.n.l., přičemž jeho původ patrně sahá až do předdynastických dob.
Byla uctívána po celém Egyptě až po velké chrámové komplexy (This, Memfis a Asuán).
Protože se egyptští mořeplavci plavili po Středozemním moři a do Egypta připlouvali cizí
námořníci, rozšířilo se její uctívání po západním světě.
Je komplexní bohyní s mnoha aspekty. Zde jsou některé z nich:
Bohyně války
Bohyně moří
Bohyně léčení
Bohyně rostlin
Bohyně lásky
Bohyně alchymie
Bohyně osudu
Na jedné straně byli její zastánci považováni za moudré a čisté bytosti, a na druhé straně byla
spojována s bohyní erotické a romantické lásky.
Její vyznavači náleželi ke všem společenským vrstvám. Protože nikoho neodmítala, stala se
bohyní osudu, která měla možnost přepsat vliv hvězd.
Umělci a řemeslníci ji vyznávali jako nejvyšší múzu, první vědci ji vyciťovali mezi křivulemi
a psali jejím jménem alchymické spisy.
Spolu se Serapidem, dynamickým aspektem svého umírajícího a znovu oživeného manžela
Osirida, stála v čele Alexandrijské knihovny a její školy medicíny, poskytovala standardní
vzdělání dávným lékařům.
Isida byla uctívána v dávném Londýně, na mnoha místech Francie a Německa. Na středním
východě a na ostrovech v Egejském moři jsou její chrámy častým jevem, přestože z nich jsou
nyní jen trosky.
Když se v období bouřlivého nástupu „nového náboženství“ začaly vypalovat a ničit chrámy
jiných bohů a bohyň, utíkali se pohanští kněží a kněžky ukrýt do zdí Isidiných svatyň.
Poslední pohanský chrám stál na svatém ostrově Fílai v horním Egyptě. Avšak roku 595
našeho letopočtu (celá dvě staletí po zákazu pohanských náboženství) byla tato svatyně
násilím uzavřena a její kněžstvo rozpuštěno a vyhnáno.
Isis se tak stala Isidou Amenti, skrytou bohyní, a byla uctívána pod různými rouškami a
převleky. Mnoho z jejích atributů přešlo na stále populárnější Pannu Marii a Isidiny sošky, na
nichž kojí svého syna Hora, byly přejmenovány a umístěny do kostelů, které byly vystavěny
na základech původních svatyň.
V roce 756 si ve Francii stěžovalo křesťanské duchovenstvo nad tím, že se poutníci stále
scházejí na hoře Anzin, aby uctívali Isidu a jiná božstva. Část jejich rituálů přetrvala až do 10.
století v arabském Harranu, bývala oslavována v západní Číně za Tchangské dynastie. Ve
středověkém rukopise je známka o Isidě v podobě „Ysis, paní rostlin“, což dokazuje, že
Isidiny léčivé schopnosti nebyly ani v temném věku tak docela vymazány z lidské paměti
V moderní době je Isidina přítomnost pociťována ve filosifii svobodných zednářů a v teosofii
v obřadech ceremoniálních magiků, v kultu Wicca a v motlitbách nespočetných jednotlivců,
kteří se k ní obrátili.
Isis je bohyní mystérií, posvátných tajemství a zasvěcení.
Můžeme se připravit na zasvěcení, připravit se na pochopení mystérií, ale v jejich vlastní
podstatě si posvátná tajemství musíme odhalit úplně sami. Jejich pochopení je totiž darem a
projevem milosti samé bohyně, nikoli pouhým intelektuálním poznáním. Z téhož důvodu by
stejně záznamy starodávných rituálů, i kdyby byly popsány přesně do posledního detailu,
skutečný prožitek mystéria neodhalily. Mystérium si s námi pohrává, pro každého je jiné,
stejně jako je jiný každý z nás. Pochopení mystérií nás zaplaví jako řeka, která se vylila z
břehů a zaplavila vyschlou půdu na svých březích.
Vnitřní mystéria zůstávají nepolapitelná. Avšak vnější tajemství nás mohou na vnitřní
mystéria připravit a možná uspíšit jejich pochopení. A tak studujte a čtěte vše, co se Vám o
této úžasné bohyni dostane do rukou.
Isis ke svému kontaktu s věřícím nepotřebuje přímluvu zasvěcené kněžky nebo kněze.
Přítomnost nebo rady druhých, které Isis zasvětila, mohou adeptovi nesmírně pomoci a
přinést mu obrovskou radost a sebedůvěru, i když to není nezbytné. Isis si může zvolit, že
provede adepta iniciací buď v chrámu nebo ve skupině zasvěcenců, anebo ho zasvětí
uprostřed všedního života, bez jakýchkoli mystických příkras, avšak se stejnou duchovní
silou.
Různé aspekty Isis
Isis je ztotožňována s mnoha jinými Bohyněmi, například s Bohyní Demeter. Isis byla též
považována za zosobnění celé přírody, rozvíjející se pod vlivem jarního slunce. Východ
hvězdy Sothis (Síria) – hvězda zasvěcená bohyni Isis - byl v Egyptě počátkem občanského
roku a současně i počátkem polních prací. Isis učí lidi pěstovat pšenici, ječmen, len a ovoce a
zeleninu, stávajíc se tak dárkyní úrody a potravy. Svými slzami, které prolévala po smrti
svého manžela boha Osirise způsobila vystoupení Nilu z břehů a tím zúrodnění země. Jako
bohyně zakládající rolnictví, které bylo důležitou podmínkou fungování společnosti, stala se
následně zákonodárkyní a udržovatelkou státu a mravního řádu. Jako božská manželka a
matka je i zakladatelkou manželství a rádkyní v záležitostech lásky. Současně je Isis i
trestající bohyní pomsty, egyptskou Nemesis. Jako matka Horova je bohyní pomocnicí při
porodu, ale je i bohyní podsvětí. V jednom svém chrámu měla zastřený obraz s nápisem:
Jsem co bylo, jest a bude; žádný smrtelník neodhalil můj závoj. Když se stala Alexandrie
sídlem světového obchodu, rozšířila se funkce Isidy i na moře. S obchodem se rozšířil nejprve
do Řecka a odtud všude, kam zasáhl řecký vliv.
Metternichova stéla praví: „Sluneční loď“ stojí klidně a Aton se nepohne ze svého místa,
dokud Horus nebude pro svou matku Isis zdráv, dokud každý nemocný nebude zdráv pro
svoji matku (ve smyslu být v souladu s řádem). Isis: „Jsem v paprscích slunce … konejším a
vzněcuji moře“ a jinde „Jsem ta, která je nazývána Thesmophoros (vydávající zákon). Isis tak
byla označována Řeky v Egyptě, což poukazuje na spojení s Demeter, ale i s Maat. Bohyně
Maat je spojována s řádem, pravdou, spravedlností, skutečností, správností. Bez řádu Maat
není žádná existence možná. Ale Maat je také spojována s lidským srdcem a hrdlem,
orgánem, který leží mezi srdcem a jazykem (praví se, že jazyk a srdce mají být vyváženy).
Isis - Maat na přídi sluneční lodi svými plány, příkazy a pokyny řídí celý běh světa. Její
dobrá plavba je uzavřena už v jejím jméně: „pluješ pod plachtami sluneční bárky s dobrým
větrem v tomto tvém jménu".
Isis - Maat řídí jak denní bárku „Manezet", tak i noční loď „Mesektet", což souvisí s hymnem
na Rea: „Ó Re, který se třpytíš s Maat, ó Re, který zacházíš s Maat". V jednom koptickém
textu říká Isis o svém „pravém jménu, které nese slunce k západu a měsíc k východu a nese
šest hvězd usmíření, které stojí pod sluncem".
Isis – Maat na přídi sluneční bárky neřídí jen nebeskou klenbu a podsvětní lodní plavbu, ale
také životní proměnu lidí, a tak se také zde spojují sluneční běh světa a životní běh člověka.
Jedna z mnoha dalších Isidiných vlastních charakteristik zní: „Jsem Isis, čarovnější a
vznešenější, než ostatní bohové a bůh, který je v mém těle, je Osiridovo semeno", tj. Horus. A
další:„Jsem Isis, božská, paní čarovné síly, která vykonává kouzelný vliv, čarovně na zaklínáních ...". A Kniha mrtvých (kap. 78, 30 n.) uvádí „Isidin dům" a říká: „Viděl jsem
posvátná tajemství, byl jsem uveden do posvátných skrytých věcí, když mi bylo dovoleno
spatřit zrození boha, velkého". „Isidin dům" je svatyně plná tajemství, kde se rodí bůh.
Isidina svatyně byla též v blízkosti Cheopsovy pyramidy v Gize a Isis je též nazývána
„vládkyně pyramid". Dále vystupuje Isis ve spojení se starými memfidskými kultovními
místy - tzv. „místa povzneseni. Tato místa byla označována jako „Osiridův hrob", tj.
přeneseně jako „říše mrtvých", což poukazuje také na kult Isidy jako memfidské bohyně
mrtvých. Isis je také známá jako „paní hradeb" je vlastně „paní Memfidy". Téma měst, hradeb
a chrámů poukazuje též k symbolice „stavitelů chrámů".
Isis má mnoho dalších podob, např. Isis - Sachmet je lví podoba Isidy a lvi vystupují jako
strážci chrámu a sfinga má lví tělo. Další podobou Isis je Bastet („duše Isidy" - Bastet byla v
Bubastis uctívaná bohyně zobrazovaná rovněž se lví hlavou), avšak „ Sachmet je hněvivé
vtělení Isis a basket radostné".
Mezi četná další Isidiny přívlastky náleží pak například : „paní obou zemí", „paní trůnu", „
přítelkyně obou bohů", „paní paláce", „vládkyně domu života" a další. V různých textech je
Isis charakterizována jako čarodějka, držitelka tajemných tvůrčích sil („hike"), jako prasíla
všech věcí, je oslovována „jsi starší než tvá matka" (Nut).
Isidina mystéria
Počínáme si dobře … když ji vidíme pevnou a celistvou – Isidu, velkou vládkyni antického
světa, která je vždy činorodá a přináší magii poznání, síly a moudrosti, věčný zdroj nejhlubší
víry, naděje a lásky člověka.
R.E. Witt, Isis v antickém světě
K Isidě vede tolik cest, kolik je lidí. Každá má svoji vlastní, protože Isis se podle
individuální potřeby projevuje v celé řadě aspektů, tak, jak to její následovníci
potřebují.
Inspirace:
Kniha Isis a její mystéria, Ottův slovník, chaloupka.mysteria.cz

Podobné dokumenty

SLO

SLO Marco Ivan Žiga Adrijan Andrej Manuel Nik Jan Giusto

Více

2. přehled tiskových technik

2. přehled tiskových technik Své vlastní jednoduché písmo vytvořili ve 13. – 12. století př. n. l. Vytvořená abeceda obsahovala 22 hláskových znaků. Měla ustálené pořadí, značky dostaly ušlechtilý a jednoduchý tvar a opustily ...

Více

(Z)civilizovaní lovci lebek - Indie Nagaland

(Z)civilizovaní lovci lebek - Indie Nagaland ohonem vzadu. Základem společnosti je rodina ve své širší klanové podobě. Role ženy tkví především ve  starosti o  děti a  domácnost, jako udržovatelka rodinného krbu je ale ceněna a věrnost vlastn...

Více

článku v PDF formátu

článku v PDF formátu Dnes se na ně můžete podívat, vejdete-li do tunelů, kde jsou kameny odhalené. Megality v Baalbeku a v Jeruzalémě byly součástí velkolepých staveb, které smetla potopa světa. Na svém místě zůstaly j...

Více

NEŠPOROVÁ, O. (2015): Pomníčky u silnic v longitudinální

NEŠPOROVÁ, O. (2015): Pomníčky u silnic v longitudinální největší pozornost byla věnována bodům 1. a 3. V návaznosti na první bod byly z původního souboru 100 pomníčků vybrány všechny, které se nacházely na místech, která byla autorka schopna přesně loka...

Více