bezpečnostní list

Komentáře

Transkript

bezpečnostní list
BEZPEČNOSTNÍ LIST
1. IDENTIFIKACE LÁTKY A SPOLEČNOSTI/PODNIKU
Tento bezpečnostní list se týká následujících produktů:
VÝROBCE:
Immucor Transplant Diagnostics, Inc.
550 West Avenue
Stamford, CT 06902 Spojené státy americké
Telefonní číslo výrobce: +1-203-328-9500 (USA a Kanada)
1-888-329-0255
AUTORIZOVANÝ ZÁSTUPCE
Immucor Medizinische Diagnostik GmbH
Adam-Opel-Strasse 26A
Rodermark 63322
Německo
Tel.: (+49) 6074-84 20-0
Fax: (+49) 6074-84 20-99
Telefonní číslo pro nouzové případy: 855-466-8267 USA a Kanada, případně kontaktujte místní nouzové středisko
Katalog.
číslo
628075
LIFECODES Taq Polymeráza IVD
LIFECODES Taq Polymeráza, 25 µl, 5U/µl
628076
LIFECODES Taq Polymeráza GPR
LIFECODES Taq Polymeráza, 25 µl, 5U/µl
167075
Taq Polymeráza
Taq Polymeráza, 50 µl, 5U/µl
Sloţky produktu
NÁZEV PRODUKTU
ZVLÁŠTNÍ POUŢITÍ: Určeno pro laboratorní testování. Podrobné informace naleznete v příbalovém letáku.
2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI
Klasifikace GHS
Tento produkt není klasifikován jako nebezpečný (GHS).
Údaje na štítku
Výstraţný symbol Není
Popis Není
Věty o nebezpečnosti Nejsou
Může způsobit poškození jater (Nephrotoxin). Tato směs nebyla testována za účelem stanovení celkového nebezpečí na lidské zdraví,
proto jsou uvedení údaje v souladu s 29CFR1910.1200 považovány za nebezpečné složky směsi.
3. SLOŢENÍ/INFORMACE O SLOŢKÁCH
SLOŢKY
ČÍSLO CAS
KONCENTRACE
Taq Polymeráza
Glycerol
56-81-5
cca 50 %
4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC
Obecné informace: Nejsou vyžadována žádná zvláštní opatření.
Při nadýchání: Vyveďte oběť na čerstvý vzduch. V případě dýchacích potíží vyhledejte lékařskou pomoc.
Při zasaţení pokoţky: Tento produkt v zásadě nedráždí pokožku.
Při zasaţení očí: Vypláchněte oči velkým množstvím vody, vyplachujte několik minut.
Při poţití: Pokud příznaky přetrvávají, vyhledejte lékaře.
Nejdůleţitější příznaky a účinky, s okamţitým a zpoţděným účinkem: Žádné
Pokyny týkající se okamţité lékařské pomoci a zvláštního ošetření:
Žádné další informace nejsou k dispozici
STRANA 1 Z 4
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue  Stamford, CT 06902 USA
Tel.:+1 (203) 328-9500  Fax:+1 (203) 328-9599
LC1382CS.5 (05/15)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
5. OPATŘENÍ PRO HASENÍ POŢÁRU
Bod vzplanutí:
>100°C
Teplota samovznícení:
Není k dispozici
Nebezpečí poţáru a výbuchu: Není k dispozici
Hasicí prostředky: CO2, suchý chemický prášek nebo vodní sprej. Rozsáhlejší požáry haste pomocí vodního spreje nebo pěny odolné
vůči alkoholu.
Zvláštní nebezpečí spojená s látkou či směsí: Nejsou známá
Pokyny pro poţárníky: Žádné zvláštní pokyny
Ochranné pomůcky: Žádná zvláštní opatření.
6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU
Postup v případě úniku nebo rozlití látky: Nedotýkejte se rozlitého materiálu. Pokud je to možné za bezpečných podmínek, zastavte únik.
Izolujte zasaženou oblast a zabraňte vstupu do ní.
Environmentální opatření: Rozřeďte velkým množstvím vody. Zabraňte úniku do kanalizace a povrchové či podzemní vody.
Postupy a materiál pro izolaci a odstranění: Absorbujte pomocí vhodného materiálu udržujícího kapaliny (písek, diatomite, pojidla kyselin,
univerzální pojidla, piliny). Absorbujte rozlitou látku pomocí vhodného absorpčního materiálu, který poté umístěte do schválených nádob k
následné likvidaci. Používejte osobní ochranné pomůcky, abyste zabránili kontaktu s očima, kůží a oděvem. Zasaženou plochu vytřete do
sucha. Materiál použitý k absorpci zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Oděvy a nástroje použité k manipulaci vyperte a omyjte.
Odkaz na jiné oddíly: Žádné nebezpečné látky nejsou uvolňovány. Viz oddíl 7 obsahující informace o bezpečném zacházení. Viz oddíl 13
obsahující informace o likvidaci.
7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ
Zacházení: V místě zacházení s chemikáliemi a jejich skladování je zakázáno konzumovat potraviny a nápoje, užívat tabákové výrobky a
aplikovat kosmetické přípravky. Dodržujte běžné hygienické normy. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy. Svlékněte a vyperte
kontaminovaný oděv. Buďte opatrní při zacházení s nádobou a při jejím otevírání.
Skladování: Skladujte v pevně uzavřených nádobách. Nádoba musí být pevně uzavřena. Dodržujte právní předpisy. Uchovávejte mimo
dosah: tepelných zdrojů, SVĚTLA, hořlavých materiálů, kyselin a kovů. Skladovací teplota: viz štítek umístěný na výrobku. Zabraňte styku s
otevřenými ranami a tělesnými tekutinami. Dodržuje národní a místní předpisy.
8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY
Technická ochrana: Zajistěte dostatečnou mechanickou (celkové anebo místní odsávání) ventilaci, aby se míra vystavení pohybovala
pod povolenou mírou koncentrace ve vzduchu.
Ochrana očí/tváře: Pokud hrozí nebezpečí výstřiku kapaliny, používejte ochranné chemické brýle anebo celoobličejový štít. V pracovní
oblasti musí být k dispozici oční sprcha a namáčecí zařízení.
Ochrana kůţe: Při práci s tímto materiálem používejte ochranné oděvy, jako jsou zástěry a laboratorní pláště. Při manipulaci s
potenciálně infekčními materiály anebo povrchy používejte ochranné rukavice.
Taq Polymeráza
SLOŢKY
50% Glycerol
ČÍSLO CAS
56-81-5
KONCENTRACE
50 %
OSHA PEL-TWA
NENÍ
ACGIH-TWA TLV
NENÍ
ACGIH-STEL/CEIL (C)
3
15 mg/m TWA celkový prach
3
5 mg/m TWA respirabilní frakce
56-81-5 glycerol
Dlouhodobá hodnota PEL: 15* 5** mg/m³
mlha; *celkový prach **respirabilní frakce
TLV TLV staženo-nedostatečné údaje o expozici člověka při práci
Doplňující informace: Seznamy použité pro vytvoření byly použity jako základ.
STRANA 2 Z 4
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue  Stamford, CT 06902 USA
Tel.:+1 (203) 328-9500  Fax:+1 (203) 328-9599
LC1382CS.5 (05/15)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Vzhled (skupenství, barva atd.):
Limity zápachu:
Bezbarvá kapalina
Žádné údaje
Zápach:
pH:
Žádné údaje
8
Bod tání/mrazu:
Bod vzplanutí:
Hořlavost (pevná látka, plyn):
Tlak páry:
Relativní hustota:
Teplota rozkladu:
Žádné údaje
>100°C
Žádné údaje
0,1 hPa
Žádné údaje
Žádné údaje
Počáteční bod varu/rozmezí bodu varu:
Rychlost odpařování:
Hustota páry:
Rozpustnost:
Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda:
Horní/dolní meze hořlavosti a výbuchu:
Žádné údaje
Žádné údaje
Žádné údaje
Obtížně smísitelný
Žádné údaje
Nízká: 0,9 obj. %
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Chemická stabilita:
Podmínky, kterým je třeba zabránit:
Neslučitelné látky:
Nebezpečné produkty rozkladu:
Nebezpečná polymerizace:
Moţnost vzniku nebezpečných
reakcí:
Stabilní
Nejsou
Nejsou
Glycerol může v případě zapálení vytvářet akrolein, oxid uhelnatý a oxid uhličitý
Nenastane
Není stanoveno
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Akutní účinky: Zdraví škodlivý při požití. Látka dráždí oči, kůži a dýchací cesty. Vystavení jeho působení nad stanovené expoziční limity může
mít vliv na játra.
Chronické účinky: Nebyly zjištěny.
Přítomnost karcinogenů: Neklasifikováno
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Toxicita vody
Materiál uvolněný do půdy a do vody je biologicky rozložitelný. Jeho toxicita pro vodní organismy je nepravděpodobná.
13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ
Likvidaci provádějte v souladu s federálními, státními a místními vládními předpisy. Původce odpadu musí stanovit, zda je materiál určený
k likvidaci klasifikován jako nebezpečný odpad. Směrnice USEPA pro stanovení příslušné třídy jsou uvedeny ve sborníku federálních předpisů
40 CFR, oddíly 261.3. Kromě toho musí původce odpadu dodržovat státní a místní předpisy týkající se likvidace odpadu, a respektovat přesnou
klasifikaci v celém jejím rozsahu. Nevylévejte přímo do povrchových vod.
14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU
ID SN:
Příslušný název zásilky DOT:
STRANA 3 Z 4
NENI
NENI
Třída přepravy nebezpečného odpadu:
Skupina balení:
NENÍ
NENÍ
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue  Stamford, CT 06902 USA
Tel.:+1 (203) 328-9500  Fax:+1 (203) 328-9599
LC1382CS.5 (05/15)
BEZPEČNOSTNÍ LIST
15. INFORMACE O PŘEDPISECH
Všechny složky tohoto produktu jsou uvedeny na seznamu TSCA.
TSCA
SARA Title III: Oddíl 302: Není
Není
Vykazované mnoţství CERCLA:
Oddíl 312: Není
Není
Clean Air Amendments-Hazardous Air Pollutant (HAPS):
Oddíl 313: Není
Není
Návrh 65 státu Kalifornie:
KANADA: Tyto produkty byly klasifikovány v souladu s bezpečnostními směrnicemi pro kontrolované produkty, a tento BL obsahuje veškeré
informace vyžadované směrnicemi pro kontrolované produkty.
16. DALŠÍ INFORMACE
ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI: Informace zde uvedené vycházejí z údajů poţadovaných za správné a jsou poskytovány bezplatně.
Na správnost těchto údajů se nevztahuje ţádná záruka. Výslovně odmítáme veškerou odpovědnost za případné ztráty či zranění
spojená s pouţitím těchto informací a uvedeného materiálu.
DATUM REVIZE: 2015-05-31
REVIZE ČÍSLO: 05
STRANA 4 Z 4
Immucor Transplant Diagnostics, Inc. 550 West Avenue  Stamford, CT 06902 USA
Tel.:+1 (203) 328-9500  Fax:+1 (203) 328-9599
LC1382CS.5 (05/15)

Podobné dokumenty

bezpečnostní list

bezpečnostní list vyperte kontaminovaný oděv. Buďte opatrní při zacházení s nádobou a při jejím otevírání. Skladování: Skladujte v pevně uzavřených nádobách. Nádoba musí být pevně uzavřena. Dodržujte právní předpisy...

Více

LM DNA Kit Product Insert

LM DNA Kit Product Insert Taq polymeráza je DNA polymeráza používaná při amplifikaci DNA (PCR). Typizace HLA na bázi DNA pomocí PCR amplifikované DNA je běžný laboratorní postup. PCR amplifikace DNA je používána k obohacení...

Více