Zpravy-15-2001

Komentáře

Transkript

Zpravy-15-2001
Z?Í{iVY
společnost
Frdfutiška Bílka
Fra.tišokBilck íl872l91l)
Rdrošpck|ivádilár Jizdáríě Prižlkéhohr.dú
(lisrooad2000 ledcn200l)
Nejdi e |etný poh]edzÉt kup|)n! é u des'i|eli Óbtro\e|éhÓ
ájjnu o MistůV ŽjvÓt
před.háze|Ó
a lvoÍbu.resp'c.
D||'hbyIjiŽznatcIný.
ZdÓýupných
Tak v mce l99l uspoiáda].s'álii ealelie!e Zlině Úýalu socble ýýr]éru
(|'
(J,
v
Prazc
výíavu.qrafiky
wiltljchÓÝ{)'
v rocé
děl
P]álka) a bÍryMto cstá spořite]na
jnéía
prýředíiclvi|l
e
y
seznásela
1996 by|a dátrská veiejnos
cller
hhvDiho
P'
sosÓbÚÓýi llantjškaB'lká v !á0tri ýíár} Aí NouveauvKod'nii Lyn Pngensk přišla
sdÍuhy.mvydáni|n př.dDálky slavba budoucilrochlájnu VDás (M' Mózoýá) ýpodÓbě
ko|jbiikuilrcce l99' sPoečnostFmiliškaBj|ka prosadihu Miíis'.ÉNa dopRy a spojú
Ýydánípoíowi Žámky v hodŇlě l2,- Kě s motjremdřeloD4uke íoti ookala BieŽiny /yj/i
prÓrÓ.i z pÓuý4 ý |lnaÍn199aýšakneby|aníléžilěÓsMéna pÓlieba Ulpoiádal Bi|koýu \'ýa!Ú
jík ía Ma8istálu h].m. Pruhypod]epÍed|ÓženéhÓ
plojéklÚ.lakU lelldéjšiho
vcdcnlNámdnJ
ačkoli!Uýav dějinuDléni
Akademievěd blIYhopeD
E!|eŤievPmč (pouhýpiíslibneslaši|),
výýaw Aaranrovaivéd.ckýnsympozhň. kleď by ji doProÝíze|'vyPrávět by nroh]ijak
L'Mi}€ i oBký' M Frjedl'tak zejména
P' sinice ' v Íoce|993dokázalaGa|eliehl'm'Prahy
U:DořádalsamoíatnoÚBi]koYu!Íýa!u ve srockholjnu'Ale ú vúnoro Ꭰbich! 1999
ve spolupÍácislyrcu
uslÚreéii|osČUo Ho||aÍre svépmžské
Eak i t'savu a déúiéfu
PraeensisaměienÓU na!úfiku a kÍsbu zesbirelrNárodni$|.ri. aiv|aoictvíJ8'eKUd|óčka
GaleÍiemodemiho uměnívRoudnici Md Labe]n
- soubÓÍ.xpoÍátúještě
(M' HhVáěkoVá)'v kvěinu'epŤjzovala
3 čeNtru2000pak Ýeš|ado poýědÓfijce|oíál!ě ve]iceajÍmavá
koDcePce yistaw věnoÝaiá Katolické mode ě ! časopisuNoÚ žjvol' kleroÚ pod ná.e'r
v Brně ve sýémÍráŽkoýě palá.j (R'Musi|
zajatci hvé' á síúpřipÍari]aMola$kí ga]érie
obec.nívu'jcŽzná|opojejnBj|.k spišez |itďáUry, byh vrámci
a l' BiMeI)' Tehdybéžnému
piedIoŽcna
děl' kte bkěaíoklidéníigby]a:napijklad
expozjcé
k. sh|édtruliřad!Mjíroýých
h|' nr' PŤahya d!ědí|aŽkÓic.90' |cl dřevolczby
G,/go,aý sÁdře(|392)způjčeDázGa|erie
orba *ii:eD, ' z !indii.h.\ a [email protected] a dílo]\bšeýšelidské'"l.',yje, sl2or'i 5'''í ( 1900'06).
'.sbít( Ruce (5' |is'
klesby a ]ito8raliezcyk|u oř?''ď 5 důrazeňDá titu|nJlist k BiéŽiňové
muzel Eliéfn'
ve dievÉ&,J .d/
a na 4' |ist' * uěnuž by|a apdjéena z pÍostějovského
(zaíaveni
+
vI vII - lempeÍyna Plítně
nás r dÓnld nóš zKtižaýé esý
'rácev aulrro\ čpúvodDim
zdrcjiho dřeÝazkÓíe|a PoýýšelisV' KiiŽg v Proíějovq |jtoglafická
!'y}€ á !aném
'imoli
při|.hake sÍí.]ném!tjchu
JakubaDcmh(1900 06)' By|yzde in|é BilkÓly Vázyv pá|eíé
muzeaolokar. BigŽi'i''
hliněa hntiiě- a má|ozMmá p]asikox,},n (l905) zjaroměřické]lo
To by|ove|kýlpředzMmenánimve chvi|j'kdy se užo chyíanévýíavěv.ljzdáiÉ PmŽského
M.zitiN vloce 200] vzponně|aÁ]šovajihoěeskÁga]crievHluboké.ad v|bvoÚ
FnnliškaBílkavýsiaýou2V|aínicnsbiftkve svémwoínerolě doDě vČeskýchBÚdějovicích
!ýstaVucá|.rie
(M' RĎžiěka)'se aněŤem piedsávit Mista v!ejvětšimožné
šíiiusPoiádaIa
(M'
hl' n. Plalry!e spolupÍáci
s.spÍÁv.u P!áŽsléhoiradu
Há|iřo!á' M' Lanová) ze sÚch
sbíÉ|ta (akéÓdjiíld ÍormouápůjčekvJizdárněPE*kého h.!du' oilo sochailkéá gmfické
by|o přcd9aleío ee|! ryčďpávájjcin způsÓbEmý cbrÓnÓ]Ógickémplch|cdu na sebc
Ilveuricích lénÍickýchkóji lák, aby se iá!&ěvník'jctrŽoBiIkovilu a lan smd něcos|yše|i
poshlví čskéhove|jkónavjelro nezměnrém
úsi|iÓ ÓsobníŽpovéd,
ía]svědke'nduchovíího
souěasníky
slEe dovedDoíoslo t 1ehdejší
- Ýlouvkloí9.h tvůrělhoživolasdoboťmi
pEcí piived|!
snabamipfus|ulé
B.nelác. z].l 1393 ]9]9' A]e wdLe ob€ c iěji zDáoějŠich
(a b bylanadoěekávánjve|ňi poěeliá)pied dí|aZpÓmentrú
výslavádnešrihickou veiejno5t
ařaz.trio Rodinovy
Připonlenutih|ádi a aúÉí.haěá'kú FÍ.nliškaBi|ka
'áPadiým
hl^vně jednÓho z BíIkových
ňonuB.nlální sochy v btoízu ('uýrche de ýi'l.?jne)'
^].
IIiaIbcfuiemkololou
lčilc|úzcll39] 92 |. Acádctrl]a
coL|.ro$ v Paiiži. Jcana
^nlojnr
plaíi|iou&/.l,,l|iaá'a a sádrcu
a 1Ó
|i.haPaili fu!y!n |]39]).l! oba b]]iá 2lisla|].
jak kJždijinak íy ÓIvÓmě.\zná|gnijižlehdy
pted9aVuc
Új,sné|ému
názoB českého
sÓchál.'
^J,,Ía
stmosléru.
od Dižse |.slouchájcncÓdb)!ř
n.aýŇu VoIbujakícpti]noptjbIiŽjt
'vDi1Íli]n!
odk|onil'
hlasu.kdyžpiedii'n br| \].JJnuě pÓýZb!zď ZdctrkouBmUnďo!ou.DulněnNseL
i kd!' ziía| !děÚD'n za 7ritadl' podtrčly
v čEován úsekuŇÍaŇjších pracijsnretak sh|éd|ilzv'lt]r'l ú,
fa šodé|r
:6oko4 vpali'lovésádie (|392),ýldii l.ŽícíŽcnsképos,\1 u]j]eDa |rĚ|obou
pnpn! |z b!|í r býI I39]) po s!é'n tnlém návratu do clrýtroM ZpaiíŽsk.ho pob}lového
podobungury kováievžálu nad
ýkl.sbě tr]jk'n|a hnédé
ýipetrdia a ko|ečnou
'nÍVý'ň
(ao:oldc,
po|ovinr
devádesáílh
lel b]h asoupeía
]39]) Druhí
.odkladu- i s. íudií
brc|ze\1 Pod.ba\lýi hošidab, |1395),ak\ arelÓvoÚ ýudií en|ái.e ál,|y Xřji', ( l39ó). kdy Už
Mkt uzavie| navždypřáté|ívísju|j.'n 7-.yercmaotokárem Březi'jou.lušo\oukrcsbou
1falenje kól)en' l397)' tro\ězikoupenoudicvénou
s bělobou(K',iJ,'s/i]
P|as1ikou
(Xd)'žb|al k,ižna se ',r'?Y
ahlód]ý ý nds.p].l,/
l397),zlábÓÉkéhomEúapůjšenýrczměÍný
zahfudllik
sádrcVý reliéí(150 x l00) pod trá^.ň výk|adslav M.da"a |1997) aýe|tý Íe|]é?
l
u
nás takika
názvua a|áštěcenný
Ma,?,ý"' trEtršisádloYýko]o.ovaný
'.popelem..téhož
(chrisl
neznóný dievěný re|iéf(220 ] ]20) s rfřéŽáÝaíýfipisňeĎ ! okÍuŽj
' zahúdnik
Mariánský- l397) apújčený
ModÍníealeliiv zÁhiebu,/'/ď' Ljt''i],.aya'J,,
GÁdÍa l393)e
sbi y ve vysotén Mýrě, DerealizoÝa|ouplaýiku (ó5 x ó5) ke Dfohéhu aýaveDi X'i;o'i
..J.l (I39I). ááňou uhlokrcsbuadjuíovánoudo Vyř.álaného rí$u (Ma'*'] - ]399),
(kresbl
ll]akrcsú 'Iat ,,i připodá p,n.z spaJ'.]ol a (189q]. bibIjckou Íénu spicí.h učedtrikú
plpn!
uh|okresbu
Uh|cn 3 bě|obou)la hnědén
er]ibeni Je'íšÓýÓ- 1a99)'dilši rozněŤnou
l20 r ló0 (nbis ýí./ldsÍ'|j]''Jgn s|zani ý snúi |399)a krcsbuoh|emmÓnuňcllá|íihÓ
\ tzněni (220 x 90) "I,t p'prs.* J'/u,1caha dře\t :ifala ,D,iró (]a99)' íe|jéfÝ dievěnémlá'nu
'h"E ť|óienjijš,|ěr,i zPa'náhiku AdoLfaHeyduka! Písk! (l399),dvě dosudz]ámésuché
jéh]yMoria /s?ilj ( l399)'
co!šcchnÓjsňo la|ié\idě]jzpí|iho deselil.'i20 ío|cií]
p.oockou u|l|okEsbu
2a\2|ejelrnau ý"ulek ('1900)'aj imNou c}ý'o$/rol
(po I' 1900),Iušd!Óukgsbu kbásni oloka.a
dř' 5e íudii lopo|ů
vuh|okesbé
a
bě|obě
^'ol\)jí',J'sa1e
(z
(
Březi[y t 90o),kÍesbu
iÚJ
Blezinor} knihyRUce
- 1900). má|Óu brnŽo!Óu ski.u Nhfh! prDin*ý
Jl/'' z4ÝŽ ( l90l ), b.ýc|iéf v dřeýěnéaas.. |B$la
&í& rr,}lz ze Lnáiů' ]qol ) rfNoielý jako jakýsi
náhrbnik pfu kláš1emj koíel iádu bosý.h
aÚgusiDjánů'
telakotuse čqfujipodobenkajnj
Ju1iá
Zé}éň vé vhácL óá!u (Jdr daóa nndeluje s\éhÓ
},J,'ld - l90l), Íazněfrý Í.liéÍ Jak ěas úikd
(l9o2) l sou*dívi' béžo\é
palinolaloBsádn Ja*
.^ nónt r', z \rásÉ! (19a2)' fe|kou teftkolu .mg.
ka]4ln z|úáha t]ae (|9o3). čŇeiici óďnýth telakot
(PrÚÓk DúieL Esdráš, Ran,a' sm,rel ?ožehnán
Daý1da- |90,])' sádÍovouskicu k.yk|u coía
(sÚofaý úlek . |90] 1) a vúbe. lejzljímavějši
lresbu ce]é yýsbr!. pntože vždy pozonhodnou
zcyk|!
?ú|ě ý nbÍazcnj bta..Ícn A.,arú a B!
ceýa (ulreI,bě|oba na hnědénpaPí.U l90j].
kresbu !h|cň a bé|ÓbÓu'\á,'' PÓnnik| ||ác]Oa B'
Tiebbsteho(1904),rcliary suhlokresbahi
ve
!,ieávanlch rá'nech(l50 x llo)' Křižovouceslu
z koŠe|a
Povýšcní
sv' (t'Že Ž PmíéjÓva
- 1904/5,
objevnýbrcMoyý od|iek skjci k ,uo]j,tÚyi V drÓbné
lelikoíi (1905).šcsťisešitsoubortrýnplací f$ntiška Bí]kl zpředmělujicísuchoujehlu
Kap ékasýěljc (|9a5). élnžbl' hy|a na !!ětě tř.ti auloÍÓvasucbáje|na:
sh.ě hladu
^ázÓňéni
4.,'li vpohlcdu n! iil.ÍiéÍMktol} dil'ly ve
dievé(piiče ž Ó'Ďd na lok|tr!|evo - 1906)|
!e|mi zlámý dřcvoryl Pol',l' zlnu|ní íIátry
r}dáni ccsry (l906), trh]o\.esbu
s v}}cá!aným
Íámem(s'i
1903)
aéqřidřevé'é
reIiéry
'iyolo
.$ř.yd .dsl'/ 2 koý9]! sv' Baíolomějg l KÓlině
(1907 l0), drobnouígurá]nipIaíiku
'.'d'a
,,7ódl la Jli,' ,d/ - dÓPllénou uh|okŤesbou
(r9r0).
zdalšich |et napiik|ad uLlokresbu
vdř.ýěíém ráňovém okÍuŽi ye NaÍu
obÉcenéio ýdce (]Ýó1]'hŽiž*oyo PonÚík,
19l2).sÓía ! reálúpoíichíul.lnéÍeliéli?'áD
a nodl'a (zdc Dodely) prc Mánesúv moí
. l9l4; dřééný Íeliéfzobuujici
vPrB
poutnika pleměluj Ícihorzpěti paŽi JeŽiše(M'?
l923)
|9l7)' dlc!o4,t zc}k|u ceía (f,'Z
a
3k1vedievé(ťiká l00 .ň) s trózÝem
'nuŽský
z^'o1
diŤ.e jakÓ ž^,Ó1d)bhu (1939)'
UvÁdimuÉitémrÓžslvináŽÝ']jénPfuto,
ab' prá!ě prÓt. v paňěIi ulkvč|o a by]o by
jiíě mož]épokrzčovatvobdiÝU nad toljka
duchovnimihodnÓfuúizNárnénými
FÍanljškem
ažgmndiózíiiopřeh|ed.sh|édnout
B']kcm'Kdo ale nenělnoŽnostMjsÍolo dílotakového
pohfuíadě
edo Pmhy se lenlÓlt.átné!'\PÉvil'
mušíjeíhoicé|ilovd' NébÓťužnikdy nébude
(žcl - pÍo př.vaŽujíci atis'ickou veřejn.$)' jalo e lo v lno fump|.laci pod!řilo Uskutečín
! JízdórněPnžskébÓhŘdú-kĎoctěMisÍovj'
Fnntiš.k BíIék(1872- 1941).výsbva Bikoýa di|a'poÍádaní
oaleriíhlavníhÓňéía
Pralryv lízdáúěPražskéhÓ
hráduod 10]l'2000 do 4'2'200].se íala jiíě dúíojnýĎ
vyvrcholoiímalc. P'áha .lrcpslé méýokullury 2oo0' PopŘév hiíoni bylo pňedíaleĎo
prcíoráchJjzdány.dí@nilo
tolodílov takovém
navicjeho
umislěníve
slavnosl.ich
'o6úu' koilexlÚ'PraŽské
i jehoIinaň v mezii{ŤÓdníň
!'íavě přédcháčlÓ
uvedeni
Bilkovadjlana
(Bi|kola
vjlá
výíaváchÝ Kodani1996
ajejJ NúÍca
vrámcim.zinárdnivisbi1 secasev9
l993(yisBvaFlanljšek
BíIek)'
slředtri
Evtopě)are stockhoImu
Aul.lky výíov! Malie H8liiovÁa HanaLanová předsBvi|yBí]kovuýoóu v neb,}aléšiři od
p|6lik, křsb' vÓlnéglánk!'. po knižnignfiku, kéfuÍjlu.nóbýek, návrhy Ý
aj,
'rchitektÚie
ExpoziciÚv.dlo$usošíBudoucidobylalelé
UíředniBJlkúv
motiv- 8Íancký
souborceía
acyk|uszjv.l by|náúětňh|9vDiho
loÍidorusině,
k&ď úýilu p|áíil Krisla,v!ěDŽBj|.(
l.choInýprcjevBoŽíláskya spisulidského
5patiolaI
rcdu osBtníod'li|ypiizemniho
ProíoD
jEho Íoňy pievážnév plastjcépak palřily dllšíÍ jednÓ{|jÝýňnámělÓťm okŤUhům
o'Bře7;novi' J zq.rc\i' B s-d3no\i' J'Huso\i' P ch.|čic\.mu.J'z'žto\i' ná\rhu
N 'o d n i m. p"nj'] \u P'o B'| Óu'Ó' u' xi''.\é (e{ě' UzdJ' slep(ům
di' visu\á b/d
jukázkou
pÍofcsoE
(Muse d.o6ay)a rcfioxí
doplněna
zdi|aB'lkovapďižsk.ho
A' lnjalb.Íla
dí]aA. Rodi|a(M6égRodin]'zrc|kth plaíit snadchybé|i
pouz s|epcia Kriina' k'elé
nezpůjěi|aNÁrcdnígaletje'Poímnííchodbyby|y věnoványBí|kově8Éfi.e, kíižníElafiÓe
(přld.všimcýlus otče'áš)'
korespondencilj,
zdc byloWedenoi něko|jkcx|iblk.i kdyŽň9
gÉfikt
paliéPaknás|edoval
uce|eně,
soÚóást
dÍdbĎé
v
pNním
náh}tk'kemjniks,
PÓ|Žejako
|.alalog
! čcskói'lElické Vclziv.etrě 2'200Ké.
GHMP l1d!lá k v!ýa\ě rcprezeúaliYní
(opěl
pop]!ó
vhislorii).
k1eď
Óbsáblé
fuono8Éíjc
Jc ko|ektivnimdiletrrDašich
formu
'ná
r30
reprcduk.i
Toxlováčáí o]rsahuje
iahÍaniÉních
odbonrikú.
M 426 íE|ácnje
bďevnýdl
poh|ed
a
velmi za]ínavé
Dá íjnoholvÁaú
BiIkolo dilo hlav'ějeho zarlené|i
studie,oNirqici
již v konÍaíu
do koDlext' evrpskéhos\'nbo|isnuiufiěni pÍelÓhúýÓlcli i pozdějši|rc.
jsÓtr ňóklqé ]mpiračnizdrcjc. pigdevší ve]cj
snÁŠup.nModďny. No\é zdófuzňÓvíné
Bi|gkdo s!écesry islavby
Žsvécenciod EdÓÚÍdá schsého'jc|ožnlyšleDbpelsoniíkoÝa|
bÚdouciho.lrráňuV!ás' objevnéjejklě íoYnáni zák|adli.hBiIkoýýchPoíÓri| s dobovýí1
elrcpskýmhemethmem(Pé|adan,Pápus.ouaita)stejnějakoseýfuPskýnimyýjky,dekadenty
a 5y bo|isty(w'B|akg, o' Redon.J. TooÍop'E,M|nch áj')' kou objasňorá|ya |eckdy
i fuěíéi! us!á|enéíázory na BiIkov')'Ýztahy kosobnoí9'ň jonu nejbIiŽši - oÓkiÍU
dia|ogF' Bílkaa o' Březiny
Biezfuori,zdeDceBIáunefuýé'
JákUbÚDonloviaj' H|avnětvůrči
je pÓdrÓbcndúkladnéjnu
vojvodik).z'éhožqsvjtá !éŽroli|noí lak
tozboruGulor
ve]ký.hUmě|eckithindivjduaj]1'Najedié
íÍaíěBjlkolo inspřsceBřezinÓÝý'ndilem(s|.pci'
'o5eí
Budoucidobyvalelé
aj')' ná dÍuhé
rzdi|ný názorla 9lrcL.|eniprc*Ú zdudlouětrízeměl
(Bjlko]Y
iluýrace k BiéŽjnÓÚm Rukám v kontaíu 5lextm)' sÓuěáíí
celébokosDu
pi.|t|cdŽivota dilo f' Bí]ka(N{arie
Mráavá)
pub|ibceje pÓdmb'ÉŽPlacounýchfuío|osický
a piéde!šínpak soÚpisgraÍckého
d'lá F'Bi|ka (^í Kreuzigc!'P. Mys|in) včel'ě soupisu
exlibrk,kl..ý se ýšakvc dlou položkách
]išiod našello
Vodellna|a'
Dáe
soupřy
spolkovéhosoupisu P.
p|ďlik
proíorÁch.
Bj|koljth
na veřejný.h
sepu|krá|ní
sÓÚpÉ
Norb!, knihy sj.ho \iNam)tm doproÝodém.
p|lslik v muzeích! galeÍjichceskérepub|iky,
soupis
nábýku' ťšaý a bibliogia'je
DoProv.dnoÚ akcí kpražlké Úíaýě bylo
23']l'2000. pořádá.é
dloud.lni syDlpozium22,
! rámcj akce Pruia eYropské
DéšlÓku|lury2000'
spojenés prÓhlidkÓu\ýíaly- Bí]ko\}vjly a alo|iá!
! chýno!ě svýk|ádem áutorky Výýa\y di ]\''ďje
Haliioln' I na sy'npoziubylo h|auě zahraniěnlm'
údáshiky dáýáno BÍ|kolo djlo do souvis|oíi
s c!rcpskjn 6odcÍním uměním(např' zluým loistem
Paula Gaugujna)'U pÍjleŽilÓíisyfipozia by| Vydáí
paněhl lhk - Fomy ná ioíil pod|. íávóu FE|tiŠka
Bil(l s ncpoliskem hoíie' ktď rftisk| náš ě|cí
Mg!'Lubomh NetÍši|'UR ccsH v}d.]a jgšlě d!|ši
r€ l 7!EBÁ'
n.av.E!
:,ý
lc|mi pěkÍou barevnoupublika.j FBllišek Bi|ek
vcnkvi česk.íÓvenské
hÚsitské- kďá je soupiscň
všecbBi|ko!'ch dě| ý. sborech.jrkv.. Na jeji rea|iaci se rclkou něrou pod'le| opěl
Mg l'L$o ŤilNe l'j|'\}o*ZB||lo\'o' r z. o r e" po nden. e' . ds. n' spo I up. nea gr ' i: clá
úp rc LáLJc6|n1is
l
ymDo7..1|edIi|' po pnéu' edenj f i|m o ' s|. a dI r ' Bí |káJ a kpa D^ e\
$ é | | . nódie\ě 'i\ÓruŤ: É'F'|ňby|pa |uvcdť n||' /0 0 \ceJ é' e|e\: zina ? plo 8 r ' m u
nálkdovníky,jgho umčtrí!šak
MůžÉfre
si*ilcj, Že Franlišek
Bllek
ádné přímé
'.fiěI
jak
pozdniclrsymbÓljstí(vácha|,Kotrúpek,
Koblin5'
ahélo silnouo^énou veeneracinášich
Adánek aj')' uk jé !ác'é dŇ!' kdy jlkoby bÓýu objevujeng skr'lé hodnoý duchNúího
uméní'F$ntišékBílékse lak aé|eňujenezi s|oupynašíiáÍodnikultur/,a b Ď9jei sv],.ň
pĎjovomvívaným' a|.Éžjako myíilg].
a.ka l,00l, ktry prc sé ďoy l),dáYásPo|oksb.ňtlÚ l přát|
.x |ibÍi!Á |ešNevdth| i. . |.n.n sDok&oíi Fful i.ka Bllks,
c.|Ú 17,.l3b vab'ku vydóvathos
j€ d ei z nnoba.linki'
Bl|ltovi'
Prcmk dsy pÉ'jskuj.fe
00|.i. v$oúno FÍanlřku
nlojcsdkÁý{niso3o.h.řcnFnniišken Bilken
kde so
všeu ča|ov s.dnldesálý.hlclech při četběknilrF, Kožik. o zdemc BBUnéfuvé,
piševsoulisloíi sluliémzeyerenji o F, Bi|kovi'Poloff nás|gdovala..íado chýDov!
jeho sousoš|
šÓbh|idkou
téhdyua!řŇho Bí|ková
donu a prch|idke
na miýnímhřbilolě'
Naía|ad|o!hápř.íáÝkaoždod.Vódesá!.ch
le! kdy.jselr
áíuhou spokčnoíiA'Pammrclé
vJiiošověna hÍbnově
uvidě||ínrcbní
tlmenyvýesúéF' Bi|kem'DNědě|jsenseo !o|kém
přálo|slvio. BicziDy! F.Bí]k!'kkrétNa]Ó aždo BřezinoÝysňí]. sdilšis poznávánim
Biainova díla a lidi loleň něho, mýt' Jakuba Dem|.. jseD 5lá1e ne]i;el ná zmnrky
reáIii i při fuýchsukrcmých
o F' Bilkovi. klen: mě sihlě \}bize|yvice si všíhatbí]kovských
v ócé l999sefuněpodďi]opři c.st.naTáboukoprclrlédnoul
si Bi|kúv
dúlrv chý|ově
poslavil
a dokončil
na4aáný.,chýnÓvskÓu
.haloupkou..'
T.nlo dúmsi F' Bilek 5án na!ň|,
jej
v Í'l393'Nyíije součáíi
6ale|i. h|avniho
měíaPnhy a mé|ibychoDr s našispo|ečnÓsi
pii našemjamim
piiíi rok Davštílit
ájezdu'chýnovský
dúmjo po Ío^áhlé
ÍekoŇlukciod
I' ]994přktÚpnývetejnoíi
!jsou vněmr'aýsveía
někleráBi|lovadí]a
zjehoB'éhÓÓbdobi'
v rocé2000 došloás]uhou našicllpaňmrovských
oíav k PnnimÚ koilakIu še
pražské
spo|.čnoíí
F'antiška
Bí]k!'kleá existtrje
od.r' I991,B'IijsmePÓŽýáiinaIk(opádové
sy'npoziumi'o ŽivÓtéá dí!eFrantiškáBiIka'.poiádanécirlví ěeskos|ov.trs|ou
Lusilsko!' jej iž
ě|ÓejnbylBJ|.kodÍ' ]922aŽdosvésmÍil'l94]
p.s|ouchaIi
ve]'ni
syjnpoziaj$ms. zúčaýiiIspolečně
s p!.i Linzerovou.
ce|ýdenjsme
pÍoígďi
odboílici.
kteÍé
náši
i
zah'aíičlí
asvčcené
odbonléi Populáméjši
Pros|Óýy,
prcmítáníň
úvÓdniakco
doprcvázené
dhpozilivú
a fi]'ňú.
sympoziuoby|ouspořádánojako
k dosud nejvělši Yýýa!ě di|a Fnntiška Bilk. vJÍzdáně PÉŽlkéhohmdu. M!ě osobně
šy'npo'umPiib|ížilo
Ólobnos idllo F'Bí]kadsud nejh|ouběji'.loi zis|UllÓUrůmých
publikaciupobrňujicích
fuzňíslění
Bi|kÓvýchviNo!Ď h|avně
dopÍovodných
!a čnlěpisné
v Čechách,
fiÓhu ý poÍánl BÍ|kovapřevažné
schaiské'D dí|á,ažnyníp|ně
t*ž€ dÓ budoucna
doceňováného
a někdy nel.hc. pochopi.|íého,pokBóoval. Bílkovodílo je foztÓušcno pÓ
vlaí€b
ěesb]ch sochy Úzn*ných ÓsobnÓsJ. pam.hi desky. náhrcbky' hřbilovli
ÍchitkiuB' výýÓiil pie! looo dé|'Ú'.sně ov|ádal malcriái' ňá llomto směru
nichéIánge|ovský
v ohÍomnómlvůÉiň
rczpětí.
rys.pmcoval
l9l] - ]2
Je liebásc zmínhio BÍ|kově
v]|.ý Pnz. Hladěamch
budovanév|elech
včel!ě
vnitioiho
li|eÍÓÚ
umistětra
asc d|. vhínich lEhitekloni.kilhnávnlú
ve
'fb!vení.
joko
dila vrchohlého
Bilko€ íůrčiho
obdobi'NáÝštéýu
Bí|kovyvi|y dÓporÚěujikoŽdénu
pli náÝšlěýé
9moíahouprÓh|idku
PŘhy' a]ej.l'€ b a ?nálnÁvíěVni
ólsy letniizi'nni,kelé
po nčko|]ka
nejso!běžněobvlklé'Mně !é ŽtěchlÓdr]vÓdópodďjlo si !i|! prÓh|édnoul
poznánispo]eěloíi
Na lislopadÓvéú
Pražskánsympoziudoš]otákékb|ižšlmu
Franliška
Bl|*á'jéjlŽě|.no!ésm
byličehěa*oupe!i'By|ynavázány
io$bni kontakty'
kÍeré
pokÍačujl
!c vájcmnén pozíáváli obou spo|eónoýi,Pújruj.mesi ryda.épub|ikacé
l Včýniky. Prc pŘž5kéčlenyBi|koly spo|eěnoíije Anna PammrÓváíále jákisi bjgnná
piíté|kyné
í'
oiolcÍa Bl*iíy' Ó kteIé|cdacosslyšcli.ole blubší
vědomo$ijin chybéj
PÓ všgch!ěchto Úše uvgdo!ýchoko]no$eclrse Bi r}bavi|o V E's|i, Že i Anna
Pan'nrc!óséPrÓíředíictlim
oIÓkďí Biezjnyýaj.mova|!s dJl.mFÉnliškaBi]kavizjoho
dopkyi ási|ky něk.ďch Í.produkÓ{zr'
1900al90]'laléemoh|a!žÝěísl.9a
ločasopisu
Dv.cdfývělrzr' l90l Dap,a'toaihlejší
článek.Buseriis názveDBílkovoUměni'zněhož
prjmnivnlfi'
ciluji:
s.. dÍ!áňnaexÓlické|jnigpÓíáv Bi|koýých
- dJváúse
'Dí!á udáIénvelkeÉ
'akcm A z linii
jimžč|ověk
tos'no|ogiehledíve swtýchchvi|ic|l
M hvězdy.
'ěclr
vyrníajl cc|ésvélyVduši fié' Ó jaké sÉt}l.'ce|ou lulo cáUseriidÓPon|ú]jičknín naši
kpieóleni, ab! - ícjnéjako d]chlivi a zvědall ělc|ovéBilkoly spo|cčtrosti
spolcčtrosti
jednakpÓáa|i.c|kes zv|ánniljedno zpnoliich i do budoucnap.oziravé
vniDíli Bi|kova
AÍny Pa ftrcvé'
di|!ljedDak se seznánri|i!dá|ší'n
fiénězM|nýmlilerámiDpůsobením
Bi|kcm'
Pm sebe Ósobiě Íojn si zlěchlo dojmú'novinek.uřb, souvisloýi
'ň.zj
vknjllolně
a s]cerlnkdat | ěkd.
Bl.zinou iPammÍ.vouodŇí ještějedel úko|dÓbudoucna.
Dopisy otokara Bieziny FnnljškÚ Bilko\i rldané Ýfuce 1932a doýěděts ně.Ó b|ixího
o vehu Gchlo !é|ňispňálglgíFhVe|jká|inášiku|iury'
ŤUtokĎihu so mi lod!řilo bělremplall lohotoěláDku rypůjěilod ěletrkyBi|kovy
společnÓíipaii zcdko!éz Prslly.z cglkéíl55 dopisůnapslnýcho' Biezjnouv kie.h l900 1929 v]ziuje shodá. sÓÚ^'uk, vájchtroí a dokolalé piátehlví Óbou' DoPisy dávoj' nejeD
a|étakéumoŽíujivice poznalBJlkoYoUně'i. které
hloubějinah|.dÍouldo Březinovažjvota,
o Bhz'n' prúbÚne\ onélhbemálitl'c{' d..h.b|éhodndi|'
Á lak zbýá ještělolo plán'| obdobně j'lÓ 1o!Žímčií pŘVděpodobnéaÍacenédopisy
Á. PammÍové
o. Březinov], snad se snázeněkdy doíanu k dopisúmBi|kolýí
L.toslzpomlnán.óo' \arcčíúmíi
FnnliškaBílka'l00'výočlúnÍilulidzc)ua.UlÁdime
ukÁzkuzjcjich váj.mné koEspoDdelcepievu téz Knihy ,.Básíil a soclrať'
c}ý,d u r', sf; Pelra a Pela
93.
P61edni časlak nějÓk |Óýha hr,ejúfoi: obejr,oú vli'
h,ůjd|o}ý!
7a lanha n.Ěeš|a z izkÓýj o vlis' ah z čhléněb, Pfuka.,je.| i r, i néÍ'dÓhěc.' Íěširfl,e
ž. při sýépráci pln Jsk b,l p,'|h,í:b' l khě |a hs,nhně: a js.n váň proÍoka'hí ě ýděče11'
Těšínhé' :e yás ýid,n, u Ia' chďého llruha' '1 k4.by na jeha Ďk1ě já l.žel' váň,i
oše1řoýó,' !ou1éž
radaýí b,| bych Pln, jaka že D,h, ýéh. d|uha ošdřljék: pro|ď.e co jé,nu
pro|Eujele' cí|ín'žei nÚi Jj.' dfuhi r,ůj'p,otónl'
Přaýhán pÓnúl, .í|n šo|i rciasl ýojí al. ža|'hřlch a hn1.a ýt1o pgdá ,o ňn1em
jé
i ýe mé'né
na Boh,
obych il,l :iti dobře ,konal: a ,kójd|l žo|uýe sýělě lín,přireiě
'ebáni'
,,
Mé kaúo",:
o ýoše'nÁn,i'i o Án,ilaýi cÓ kusŠésýědoň,iléph'ce odýed jýn
'JéJenil
sýchal na la' pa:lol heD, r,u 1Ó !ed! hhe.1'y Prr'e jseň / úho hebr|: neňě|jknl b,
co jedfu jkéhÓ. a úč kfu!Ónůse lÍ,*,jícíb!|a ýýizdd' DÓÝdý šénnnoýa' a lan b, ji.h
P' Roušk. n či' v,al si oa. ,,"e l,, 5a02l, p|ď,' I70 ,- ni s|lbi| dá|i před 3/1 mkú|
a oni bejco| jseň dďud od něj ledoýal' za !Ó |7xll.t a Wýí
,,ejhrubší.hfu sýou č lau
vidé|Jýé - ýI6lně zah|édlJýe naji dř.wřezbu' Nepiijo|ijido k1áš1ďa}d ý2*ófu|i' ž.
ý|hkék;Wné slu1ce
bJ Penize za ni jiň bb h;l.jši Próc.10 byla pér d,ů a hďi,a
ji
!Pá|d' Pšala pmí N' Iňě
asúhÓ |ýklad,lí Š*řl,é6 nilihÉh
ýýhla' že objeýilo ý ^'.ie
s \ýí|ko,' žej. lÓ nojí i"ot
D.il. .r .1e, h,á,, ltpfíjéh,|o!i špr,ýý |o ý!|bě l|ih,,' Pt'odlÓ,žl ý lÓlÓl,édli JejI snud
j?šlě na 2 n,ěsiř' D6ilbJ' ýo|'L, Iilaji jak ha.h'' becnné a Éru' že] 500 budu úls?l seješ1ě
ýyPůjčil'Jsou sie .\,ě dřa|DřEby I prÓdeji a! a 300 zl'' a lúln |ýea,vol ?áú K''illa hlaw
ýa .1fu\t (!"ad asi .a 7a0- 3a0 2I.):kou lo lta]. úci' kle't as .a 2 - 3 héslce ý jiýě ,skúačni,
ole ty ha
lii fu,iú h|ldu Dail le dhl:il, ŤakéP' atk1zkl Fdo yó: che l,il ? dřew'
pÓld
v h|ek Dú
I2a.|' ka:dýn d,q, dd' dd
ji,,é prc n,e ne.1óntéa zbýaa1ésla,ýi do]éhojí)ú rhe' Při toh,
Takoýéa Dfl,ohé
ob|ík lideD na ýďbě a il'ho lé|a udÍeníkdldadd|lí do ú?adu jýz dadaledÚni
'
nzpiienl,oýnli
' NLl|l si :a,,ilř ah,ka ýj|l. Ri\'n, |ěleh i dÝheh| ý.če|lch1úcen.
ÁIe @ž 10 ýše,lÓ ýk ,ení kic r pďo\r,ó,i s jhť}hi h|llfuri
Á při loh, lalik
sily nú"' - dílq jei Bohu '' :e klideh a s. šIčýú,svěl, Ia1ónýn"epřÍjai,Ú"i'
dosud žiji'já' jdž ý ýě1ě
'
dÓI,ll dr
DejžBůh'abyh \''hŽl ý lužběza ýěchnBožškýhl}}
"i
bude 1yzehBkéýě.i sán,
Mýh, .dEpfázd,1ěnir, se léžýa|o' k pa.dé 6dpb,jj) a|epřijeďle
u,,ohěle' pro'i,, ' loul'u n|ou: yás ab.jnoú' s yánli se polěšil'
Na výěa|i dihv ýšakbudele Dus.| píijdi jil|ě!!!
Našise na yá' ,aEpol,ka]'í nděšía PÓ:dfuvuji y^ ýdeě,É ||E
d a úrj
k. n,ě'
Jsen, uljšba,1išek.
z.y€.lv Romá' o Ýěm.fi přár.ký| Áfiis. á An]ll l?&l s. éryhi káíony FŤái'ilka Bj|kaa ilŇncmi
ÁntoninaH.us|eE Ú J' R' viIhka; c.|ý íák|advšákn.!ťeou iáhodoushof.|'a' ía n.ko|jkv1tisk])'
Rrm.hh,/@1,
|akéjá yáŠrdrcl1u oóJtká a ldt ý lěšk,' Že le Švó,,l ffi lejdu' dá Búh'
a s ván|i a s vašihl si t|ochupÓb,d4 jeho p.sla|i
PaD yi hek psal teď i ,fl,ě a paslal yak ka,njny' oboi do vodňa, ' P
'@i
hli ý,h' ,e iak kfr1ó,1,' P' yi|ihek hi Pso|. 'i hó ji'lé oba',' pa"ěýadžtr kresby
iou k d,i
k,j]a hep|iléhajhí'žeý boji' žean.iř Rpďtnlí,
žek boji krilikrJ d že bÝh pd i jó ,rch!
nlíli Paehlbnaýi ,ážňé'by.h sa ,!d, a |é\éci wjódřiL sól, u.1á1t'' ,e kon,rosice jsou ceÍ,
Psa|j9| n1uihryd. žey nIiú, bý PÓýÓlál lrud}l hějÓk uňě].éldk sértÓ!,ÍhÓ' žeMý
yó,, dol úplnouýolnos|.žeje zaýázl', iu wlhÓý Espet1o\Dl' žeý nil.1! ,ébá| a ah séj!
Já
'e jw,
ba ,éh1Bl' To pý] jlen' n1"'d,É b,.h b,| l.or,pasie vaš. ýidé|.D,8 ýšakpřišl! a ýiděl
je: Bi|eč.k,l,i]ý' u j9" uEša'! TaPolří lPzj nej|ePšico Jýe dosud ýýmL sed|js.ln hn.d
ancPýl dflu 1j5Íp'yilíhkdi' zi|eží.|i nlu jan fu llúk Ía núnl nlíněnl, hBI všachiu
pÓclrybnoí ý.Óio" ,echal' Po'lal ienl n,u kdol1! vaš. h,led |aÍéda P|a],, wh |ěc
hezdržÓýal'ačh'!h li je b,l |,áddť|klad,ěpah|edl' pro i'au rudoý. Nazn,iňuj|eý o njě.ň' @,n,íli se P l s|i y,či |,dr,. M'slíh, žeý nen|h|í bude
ho |a [email protected]' žehred n.E|al l, ýelkÓu éé,, vašlpráé. a žere rhlížtl ÓPd|ňě pa r hěhIJh1Jhh'
Jak ňlslile'
b},ý u\ÉřéJniL|
kúón!? M),l,h, ýjakén PoÍddt ýad,a kúci Lnihy? Ále
'e
pa.ději'
a bh ri prrnn,ýíke
Ta slaýo ''rsÍďál,' ai r,i príliš po na,iniřsku, ,,a,,sle|e
něco jireho' je lo
'i yaše a nebu.]use'aché'
řerzsl"é sloýo' Óbfiláš1ě prc lak kb1,ou ýěé!- Ále je lo úl.žilď|
do
"í
ai
co n,i pišele. P' Bouškori Dé d'ei
ý Iěn'
snad k ýěc hějak ýyýéiP 'úlili'
a fu]lóPu b! Bylo by
'ni
|ila' kayb',hoh ý
Těrh h'a,Do| nú ka'd! unÉIac'n.7ř.1.ele od\nh,' nlilá loja duše!A 1ěchai|..ilaýi
Pe|ěji.h - k,h! lěch 6paů neb,lo!!
Kežb'.h yón hoh] p.nÚci' ale sóh pÓtáde 1bďiD1'
oŠldjz!t,' iaiohu N.Óš.|řýj| MÓ1,é|ú'jal yy lvs]ile' Iú zde itn, ýol' tjďá \,omě
ýe daé ý ,oci nad nh" b.li' Je" |ak n,aróh|ě ,'oh, nu přispé|i a ndi,ě jeho lÚh, bý Ía.hu
padpora,' ab) zde n,.:i ci:iii lidnti Nb\| ú a li k]1o aPuš|h,ía abý l,ékahahě|i ý č6
Budk s R.hen! |a:droÝij yós a yaš! .Ó hejftleě"ěji . n,oho a mohD sa léšir,k váD,,
J.k jlD€ s€ louči|i
s Frmtišk€ E Blrkon
(k ó0' l)rcri úÍíl)
pÍésidlilvÍo.e
I9]9t.aa|c
BenoÚ.rz.nou Neč5sorou
Mist Bi|ekseýojimanželkou
do svého
rÓdnéhÓ
chýioÝ' zdeumiÍáI], iEnal94l '
..nlry by]omhromeno'
Pohřebbyl skÍomný,
bylolo za \álky,lpojenlsku]lumíjn]
ptáh|éa občaDá
KÓna| se v|aíuějen cirkevniÓbidd.jebo' 5c áj.snlila rodina'nejb|jŽšj
(ve
oklela cřkÝe óeskoíovenšké
chjhova zrlěaíni I j s.h s. fuz|ouě.ni jako č|enláborského
škoILis*ov.ca
vá|iěoKtletmánek
st'a ňedile|é
sloŽ.niFEjlacn'Heň n€ k n|.'Novík,Šim4
Knol), Pohřebniobřadyq'konil faIái iáboÍsrya litíř cČs FiántišékR.biška'prom|Ulu.ad
ThB Mi|oslav
hrobems. zhodnoenimBil|. jokotřeí.am přédi€d t.hd.jšl .h},novský
'oúi
vden pohibujsme séséš|i
ia úboiském
nádBŽi.Byl lU piitel Bi|kúútáboĎký
dáletáboisr'smhaiJ' v' Duš.k(en
.!ánge|'ckýfaÍářa historjk
ÍhDr h.c'Bohudals.Učé|!
jako
sochař.E, A, BÓÚ'n.|la'alinco
íudovals1cjně
Bi|.t úžvPaiiži,o\!emu s|avného
colarŠi)'sáňo'cjmě' Že5ePos|ednihÓ
Bíleklsbupilna Řdu sÓchaieDalou.doa*ademje
rczloučeni
zjčaýtril
i prot JUDI Eúinudcha]upný,
sociolog!clilelBi|koradi]a.Tenby|i
příte|gmbásnÍkaoIokaÉBř.ziiy (náloí.c mu Břqin4 ýejnějalÓ F' x' sa]dE svéiil ýÓú
$cha}.'
pozůstaloí).Ploslředlic1r'imBieziny stal 5echá|ÚpnýaÁlcm našehocnýnÓvského
po
FÍint'šk.E
B||k.m'
léměřosudo!ě smÉiJuliazeyeB,
ses
A piesBřezi|u.s !íIŽb'l spojen
žádná
ěasb lPuŠcnýma néuaávdým' seznáfijlatulluÍníveiejnolt,BÓlruže|se
'.doíavila
Hýska'keí
dc|ggacez PŘhy' j5k by s. palři|o,krcfiéunivetsibíhÓpóf.sorá dÍ'Miloíava
ájenžjedinýaŠupova|při|ouěgní
ě.skoukuxuru'
bylliteánímhhlolikena kritikem
v|akemodjeli do
a společ!é
čeka|ijšne m jéhÓpiijezd 2 Pú]1!na lábo$kén nádÍaŽí
chýnÓva' vIaíni oblad apočalv Bí]kové
.chá|oupcď,' kd. by|l rakev v}slavena!e vstupli
hal.' tteiá bylaBi|koÚň a1eliérem.
zdej5ne @piva|i Mistmli sborJ' B' Íoeíú.'z osudu
kteréBj]ekvzh|gdcm
fukou'''..'PÓ kátkémci e]Ťínobfudu
zen}.Iéhor}nÁšelimhhí
hssiÉi,
poslánj
podél
pohie6'
il$
lozu
na hřbilov'Dojemně
kjej'.h ušIe.hlilému
ďi|' Ti ta]ékáče]
i
půsbjl špdir škoInichdéli'shomáždénýh
na náÍésl a před šlolou' tdyŽ rzdávaly posledni
poclu
$chařÓli BilkÓvi.'' Nad hÚb.n' nád Íimžs. lyči Bi|*ola aáné dí]oModl,ba
'paíu
,od bóby (z loký |9a,, aÚělsbor od tídicihoučileleFranljškáŠtfl^''Pá. poh/,,l '''', a
''.
Beethoven!sk|adba
obřadus9zdc n.d hÍobemódiny Bí]ků
'',{'de1&Jř, vcdle křesťanského
uja|íova prÓt d'' Hýsek,áby zhÓdnotitBiIkĎvÚznam Fio noJemi českÓÚk!l!utu' Pohřbu*
le vé|kén
poólui duc|rcvni
.í.k!ečelkÓďovenské'
v|aíněi s}n so.haiívíoUž]|
'j.:shili
v létocírkvijakÓjejí
duchovni,
samozřjÚě úědlobčánú
má|óho
měí.ěka,připomínanélrojiž
noúsvnu
n!šicndějin,b'lá veliká'
ve L ijdh hlavu,.Krřta..vsÁdře.u |iždoýď
F!ánlišekBj|ck Vě|ova|kdysi k|ášleru
V..lařc,j'ko honolářoj !č.|. Pto ně Bi|ek v1íoiil
od pi€ Ý o'a
Me}€ o . náruživého
^|oise
nádhejný!ěolín,
by]ato !pÍ!ýdčuĎě]eckáprác..siá|ájeho miIovanouchalÓUplou'
tdyŽji'njejich dÓbď hÓsPÓdáiu'nÍél',,
UÍčilětyvě.Ii.tyzap|akaly,
době'všudcje plno svbů' nenáÝisli,z|Óby a pÓd!ÓdĎ,a přecejé
žÚeúe! mimoiádné
přivájéBiém
porozuDéní
a PÓcňoPéúI
žílv k|idua mifo'ln'tišek Bjleklo nazměujc
njÓžné
qa
\'
j'o.jp'Óok
y
v.
dh o so bno í i a ko J so uRA MA di|e n! . .
\c '! e c l' G. kde fu
doŠpe|ém'uc1 a boul'(h ov adn. nD(n) du. .o\-i poh)b <Rls\A - p ob'7eni k \y{{i
'
"
žjzniah|adu.A dá|epiipomíní
EE/pl. sencesrypmvéioživÓh'
hinduiía' P.ŘmáhansaJoglnanda'
vdnešnídobě je dúkazemtoho lnd' práÝoÝěÍný
sludova] Da univelzilě vKalkátě, jako iidiclf de|egái se zjčashi| nrezinárddnihÓ kÓngesu
vůdčichnábožÉnskýth
osobnostisvěb v BÓíonu vr' 1920, JéhÓ piednáška.'věda a
n á bo ž. ns vi..byla kongre Ým|adš eně pij j a la . vr 1 9 2 4 a po zdě j i! lo t . ch1 9 3 5 -] 6 P o iá d a |
pŘdtráškolélumé na ápadě' pl.devšímvUsA. By| aán prezide eDr UsA a dá|šiúi
v,lziaÉiými sváovými osbtroí|ri včelněMahítmá Gándhim'
zjeho mgdjIacÍv}birám
Medifuik Božimuhoduváno.n|nru:
yáNcíeh atzai Kfiýa fe sýén,údú,í' N.Čhljaj lú lrdce \I,inúý p,61ň
''os|aruj o
z|oh, ýšeeh,a om:aii kaš,,,bday pldi' rcs!' hóbažen'kýehPia]sudků i .lisha'rlúia,
fréhas'd.é n,ohladÓ sebepoj,,a|l xJi'|rýu lásku ke ieln! sÚÓřenl'
"óni
o každé,núfuč,h, |eěe ýiho fnilh,íhÓ ňhndn připraý hadIlk, Bož'kj|h rlaý"oýí
aby
a da j jj nlild'a,ý
d|šíJ,' kleré :é Šh!br,a:d,jl akob \n,ačniho sbon,u P-brjní
pra\dau
o blažaoýí
as]alib Jeho zrozeni PačhÓpen,,'
yědoii K,',ýa Ó ruíloýnéhl
Ti bldď asldonl a'a,eni úeri.|ou.iho' |šdpiila"Diho
ýó,ďú,
sýálÍu :ýžho p|Óbu,et,í o |al?a,eš RPrtušé,é š!ěýl Nechl ýše|ědarci vědoi,i
XJnh :alaupi na .en,i pa.]Nhó a:rodl J' ldÍéý lÓóá '. (Překhd .'. Pošnouoá)
rb!
piáte|4abyíe pÍožíýali
vánoÓtrísvátkyvk|idu a míu
Přejefrevám všem
i o plnéíoly a bohálé
dáÍky.
To všepltři k vánÓ.ůúlá!é' ale
aneiecba|iso ava]il í:Eí 'nilí
je! s miBU. Do nÓvéhofuku pl.jcmc íá]éa pcvnézdlavi a ]akiíká R' ThákuÍ.,zil j*m
v |áscé
a nikoIivienv čas....Žijmelakélak'
o uvďejÉnlÝ íašřhzpdÝách' Rádi BhoÝuj€m.
spol.čnosobdr'€|a králkou,pÍ{vus pŤosbo0
Břuinox
koEspond.íce
že b, ko".čiě nohlo tj| [email protected],o o 6i ýp|ůbéhu
Přoloža sa týsuje rcóh,á ,lÓ'lďl'
psíýí.h t|i |at ý nak]ad1lebŇi E(xf |ydá,lo d|o,}fu očehívd|éa y ksh' lila'óřni a knhtni
kÚ6púll?,ď
č!|l|éhopiedýo|ilele
hklo|ii úb|c pruní fu,bofllé \'!dó,í do'|,p,ýh
(1o
jqjich
éý|ÓPŠkého
lherlu,ího s!,'bolisnu olrkafu Biqi',!
ý,|edáýóni zP''&Óýó,l'
yás
ýýúkí dc. p|rc"jiod | ]972' kdy už|éhléřlfice| ]d), Chcj
Požádol' aby é1Ó!*,\ř zv'ži|i'
lokaýaÓ ,rl'n PadPÓř}l, DěkllJi fu ptho'vni.
zda ajakj,D,z],ůsob! hy bylo r,ožl1é
Dalli inÍorD\oce:dr' Pet Eolrú|' l.andDúofi 4J, 1ó3 01lPfuho 6' lé1,02 3021306'
ě[email protected],a
-|ěq kteřÍdosudn.Žp|.lili .l.íské pfcp.vky u leďo fuk p|iklÁdám€ dořik!' Pokudrni kíokÍál
ďl.É\|o reLridď, mbud.m. n '.pht'. u'|J' fut ?Pa!y' \Ár|J
;"| ; z {. Bi' l mnú,e n€ ,' d; rc|Íábya ' . \o |' } r cr ] do 1 y' ď . F r uDh' r 7 * y' vt |m b} 2 ! ď r
n'.lo,' kdybFhom m!$lj snřil po&' y)''i5ki'
PÍoiíÍom&i UvádÍn.'ž. cČsH alíň j.í. i.l')'dá]s sboÍik & sr.mpoziáo Fmílřku Bllkovi'
výbor spohčnoíi
iolud uěkdou plífi píspěýg a t.do fok á 3oučsn.dosl n}nl íožentu'prcslff o alánl plÍ.]ušnéio
Na ljfu|ílíEn. df.v.ry z cyk|uk esejiobkm Bhziny ]!'9Tl'jij,.d.dl'óí'
Konlakhl ad'csy spo|..'o$i ÉnnliškáBllká:
Ptibyíav Šjnicé
ThDr' Lubomí!Milgjovský
Jeonýmov.6l4
Lďtovll5l6
5ll0l Turnor
1.49
00Prana4 - JM
('ř.d*da)
0.diáÉ|)
Z?rliVY
|v.ME|ďá'tsM*ob}6htká3'160o0'PEM6
lé' 24324]64. +maitinus|@fu.'a
t0