Monitor elektrické energie ÚVOD

Komentáře

Transkript

Monitor elektrické energie ÚVOD
MM470
Monitor elektrické energie
ÚVOD
1MCZ300038-CZ
Vydáno: 05.99
Revize: 0
ABB dodává øadu monitorù elektrické energie, vyrábìných firmou SATEC Ltd. Tato
øada monitorù byla vyvinuta dle požadavkù ABB Israel s protokolem SPA-Bus. Zaøízení
SATEC se tím stává integrovanou èástí konceptu Station Monitoring System (SMS)
a Station Control System (SCS) firmy ABB.
Monitor elektrické energie MM470 lze použít buï jako samostatné mìøidlo pro mìøení
rùzných velièin, jako jsou množství a kvalita dodávané èi odebírané elektrické energie,
nebo jej lze zakomponovat do systému monitorování a øízení rozvoden (SMS/SCS).
Základní mìøené velièiny - parametry
•
•
•
•
•
•
•
Fázové napìtí (L-L/L-N)
Fázový proud
Celkový èinný výkon
Celkový jalový výkon (pouze MM470E)
Úèiník (kapacitní/induktivní)
Kmitoèet
Mìøení èinné a jalové energie a maxima (podrobnìji dále)
Parametry energie
•
•
Èinná energie (pouze MM470E)
Jalová energie (pouze MM470E)
Parametry odbìru
• Maximální tøífázový odbìr
• Maximální odbìr èinné energie (pouze MM470E)
• Celkový odbìr èinné energie (pouze MM470E – pomocí komunikace)
• Externí synchronizace intervalu mìøení odbìru elektrické energie (pouze MM470E)
• Dokonale galvanicky odizolované mìøicí vstupy (4 kV) pro maximální provozní
bezpeènost a ochranu systému
• Pøesné mìøení efektivní hodnoty
• Displej s LED diodami s velkou svítivostí pro snadné ètení ze všech úhlù
• Komunikace se systémem ovládání a monitorování rozvodny SPA-Bus protokolem
1MCZ300038-CZ
strana 2
MM470
Monitor elektrické energie
ABB Energo
KOMUNIKACE OBSLUHY S SMS/SCS
• Pro oblast monitorování a øízení rozvoden ABB dodává systém MicroScada.
V pøípadì požadavkù zákazníka lze dodat monitor elektrické energie MM470
i s aplikaèním software pro MicroScada 8.2/8.4.1, který byl vyvinut v ABB Services
Ltd. Tento aplikaèní SW ABB Energo mùže upravit dle konkrétních požadavkù
zákazníka.
Ukázka aplikace v prostøedí MicroScada
APLIKACE
Monitory energie MM470 a MM470E jsou integrovanou èástí homogenního systému
ABB pro získávání a zpracování informací v systémech monitorování a øízení rozvoden
(SMS/SCS).
Velká pøesnost mìøených hodnot se dosahuje pøipojením MM470 a MM470E pøímo
k mìøicím jádrùm napìových a proudových transformátorù.
Namìøené hodnoty z monitorù MM470 a MM470E lze zobrazit na displeji a souèasnì
mohou být pøivedeny do systému SMS/SCS, èímž se stávají souèástí telemetrického
systému.
Nastavení základních parametrù mìøení MM470 a MM470E lze provést pøímo pomocí
tlaèítek monitoru, nebo dálkovì ze systému SMS/SCS.
MM470 a MM470E jsou zvláštì vhodné pro aplikace, které vyžadují sledování
základních parametrù. Øada MM470 umožòuje jednoduché a efektivní øešení
v aplikacích, ve kterých je velké množství rùzných mìøicích bodù.
Mimo parametrù obsažených v MM470, MM470E umožòuje mìøení energie, odbìru
a umožòuje externí synchronizaci intervalu mìøení odbìru.
MM470 a MM470E je možné objednat s následující alternativou:
Option M: umožòuje uživateli objednat zaøízení s pøímým mìøením sdruženého napìtí
do 600 V.
ABB Energo
MM470
Monitor elektrické energie
1MCZ300038-CZ
strana 3
Parametry mìøených velièin:
Parametr
Rozsah
Pøesnost
Údaj
FS
Napìtí L-N nebo L-L
0-9999 V
10-999.9 kV
±0.5 %
±0.25 %
Proud
0-9999 A
10-60.00 kA
±0. 5%
±0.25 %
Úèiník
0.00 - 1.00 lag/lead
Kmitoèet
45-65 Hz
±0.3 %
Èinný výkon
0-9999 kW
10-2000 MW
±1 %
±0.5 %
Jalový výkon (pouze MM470E)
0-9999 kvar
10-2000 Mvar
±1 %
±0.5 %
Èinná energie (pouze MM470E)
0-9999 kWh
10-9999 MWh
±1.5 % typická
hodnota
Jalová energie (MM470E only)
0-9999 kvarh
10-9999 Mvarh
±1.5 % typická
hodnota
Maximální odbìr
0-9999 A
±0.5 %
±0.25 %
±1 %
±0.5 %
±1 %
±0.5 %
10-60.00 kA
Maximální odbìr èinného výkonu 0-9999 kW
(pouze MM470E)
10-2000 MW
Celkový odbìr èinného výkonu
(pouze MM470E - pomocí
komunikace)
0-9999 kW
10-9999 MW
±1 %
TECHNICKÉ ÚDAJE
Napìtí:
Jmenovité napìtí - 120 V stø. na plný rozsah
(pøes napìový transformátor).
Zatížení 0,015 VA na fázi.
Option M: Pøímý vstup pro mìøení sdruženého napìtí do 660 V eff.
Proud:
Jmenovitý proud -1 A nebo 5 A (pøes
proudový transformátor).
Programovatelný pøevodový pomìr proudového transformátoru (primární proud - max.
50 kA).
Zatížení 0,15 VA každého transformátoru.
Napájení:
Komunikace:
SPA protokol
Prostøedí:
Provozní teplota: 0 °C až +60 °C
Skladovací teplota: -25 °C až +80 °C
Vlhkost: 0 - 95 %, bez kondenzace
Chránìní krytím:
Pøední panel IP 65.
Váha:
1,5 kg.
Rozmìry:
96 - 138 V ss, nebo 185 - 250 V stø., 50/60 Hz,
10 VA.
144 x 144 x 90 mm.
Výøez do panelu: 136 x 136 mm.
VAE ProSys s.r.o.
Obchodní a technické zastoupení
ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
ul. Varšavská 9A
tel./fax. +420-59 661 6555
709 00 Ostrava
tel./fax. +420-59 661 6777
[email protected] www.vaeprosys.cz

Podobné dokumenty

OWLET Telemanagement - Artechnic

OWLET Telemanagement - Artechnic Systém je jedineènou kombinací moderních technologií a jednoduchých internetových operací, které sledují, kontrolují a øídí instalaci osvìtlení z jakéhokoliv místa na svìtì a to až po úroveò jednot...

Více

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LA7 0,04

Trojfázové asynchronní motory nakrátko, zavřené 1LA7 0,04 se svorkovnicí vpravo nebo vlevo. n Krytí IP55 - motor zavøený n vlastní povrchové chlazení IC411 dle ÈSN EN 60034-6 n pro trvalé zatížení S1 n pro jmenovité napìtí 400 V, v zapojení: do 3 kW - Y, ...

Více

Rekonstrukce místních automatik HDO pomocí řidicí

Rekonstrukce místních automatik HDO pomocí řidicí Na základě energetického zákona musí každý účastník trhu s elektřinou dodržovat závaznou hodnotu induktivního účiníku 0,95 –1,00, pokud se zákazník s provozovatelem příslušné distribuční soustavy n...

Více

MicroSCADA 8.4

MicroSCADA 8.4 A.3.9 Komunikace s jinými systémy _____________________________________________ 6 A.3.10 Dohled na systém ______________________________________________________ 6 A.3.11 Tisk ______________________...

Více

uživatelská příručka

uživatelská příručka Obr. 5 – Pohled na p ístroj Obr. 6 - Pro vstup do menu Setup stla te SELECT Obr. 7 - Svorkovnice p ístroje Obr. 8 – Instalace do panelu Obr. 9 – Instalace erven pružiny (1) a její zablokování (2) O...

Více

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie

Výroba, přenos a distribuce elektrické energie ŠKODA AUTO a.s. Rekonstrukce chránění rozvodné soustavy 22kV (MICROSCADA) ŠKO-ENERGO s.r.o. Připojení kompresorů 6kV v objektu E14 ALCAN Děčín EXTRUSIONS s.r.o. Přemístění transformátorové stanice ...

Více

CZ - REMAK

CZ - REMAK plastových skøíní s èelními prùhlednými dvíøky, pod nimiž jsou umístìny ovládací prvky (Obr. 1). Podle konkrétní konfigurace øídící jednotky jsou vnìjší rozmìry plastové skøínì buï 275 x 570 x 140 ...

Více