Rozpis OPJH 2016_2017

Komentáře

Transkript

Rozpis OPJH 2016_2017
OKRESNÍ
KUŽELKÁŘSKÝ SVAZ JINDŘICHŮV HRADEC
Všeobecná ustanovení
1. Řízení
Řídí sportovně technická komise okresního kuželkářského svazu J. Hradec
2. Pořadatel
Pořadatelem každého vzájemného utkání je kuželkářský oddíl uvedený
v rozlosování na prvním místě. V případě turnaje družstev dorostu kuželkářský
oddíl či klub jmenovitě uvedený v rozlosování.
3. Účastníci
4. Termíny a
rozlosování
Účastníci budou uvedeni v příloze, dle přihlášení v termínu do 31.8.2016
a)Termíny a rozlosování budou uvedeny v příloze„Rozlosování soutěžního
ročníku“.
b)Hrací dny jsou středa, čtvrtek nebo pátek v 18.00 hod. Turnaje dorostu
v neděli (9.00 na čtyřdráze případně 8.00 na dvoudráze)
c)předpokládaný začátek soutěží je konec září nebo začátek října dle počtu
přihlášených družstev
5. Náklady
Po celou dobu soutěže hradí organizační a technické náklady pořádající oddíl.
Hostující oddíl si hradí náklady na cestovné.
Technická ustanovení
6. Předpis
7.Systém
Hraje se podle platných Sportovně technických předpisů kuželkářského sportu,
pokud tento rozpis některou jejich pasáž nemění, dle tohoto „Rozpisu“ a
případných jeho změn a doplňků.
a)Čtyřčlenná družstva mužů, žen nebo smíšená družstva soutěží systémem
každý s každým dvoukolově formou vzájemných zápasů dle rozlosování
v disciplíně 100 HS.
b)Tříčlenná družstva dorostenců, dorostenek nebo smíšená družstva hrají
turnajovým systémem dle rozlosování v disciplíně 100 HS. Před zahájením
turnaje provede rozhodčí rozlosování pořadí startu jednotlivých družstev.
c)Nástupy hráčů na dráhy: na dvoudráze začíná domácí hráč vždy na dráze
č.1, na čtyřdráze začínají domácí hráči vždy na drahách č.1 a č.3.
d)domácí družstvo předá rozhodčímu 15 min. před zahájením zápasu sestavu,
ten ji předá hostujícímu družstvu a to poté nahlásí rozhodčímu nasazení hráčů
hostujícího družstva.
8.Bodové
hodnocení
a) Hráč, který z dané dvojice soupeřů získá za celou disciplínu vyššího počtu
poražených kuželek, získá pro své družstvo jeden bod. . Je-li i celkový počet
poražených kuželek stejný, získají oba hráči pro svá družstva po půl bodu.
Tímto způsobem se v případě čtyřčlenného družstva rozdají pro obě družstva
dohromady čtyři body.
b) Družstvo, jehož hráči dosáhnou v součtu vyššího počtu poražených kuželek,
obdrží další dva body. Při rovnosti celkového počtu poražených kuželek získají
obě družstva po jednom bodu. Celkový počet přidělených bodů (výsledné
skóre) tak v případě čtyřčlenného družstva může být: 6:0 – 5,5:0,5 – 5:1 – …
– 3:3 – … – 0:6.
c) V okresním přeboru družstev dorostu JH (systém turnajů) se bodové
hodnocení provádí dle ustanovení čl.6.10 Soutěžního řádu.d)Pokud by v konečné
tabulce mělo více družstev stejný bodový zisk, rozhodne o jejich pořadí vyšší
rozdíl celkového skóre družstva v odehraných utkáních, je-li i ten shodný,
rozhoduje vyšší průměr z průměrů drah (čl.6.8.6 Soutěžního řádu kužel.sportu).
9.Startují
a)V okresním přeboru družstev JH mohou startovat hráči a hráčky
registrovaní za jednotlivé oddíly, kteří v soutěžním roce (tj.od 1.7.2016
do 30.6.2017) dosáhnou věku 14 let a více.
b)V okresním přeboru družstev dorostu mohou startovat hráči a hráčky
registrovaní za jednotlivé oddíly , kteří v soutěžním roce dosáhnou 13–18 let.
10.Povinnosti
a) Přihláška do všech soutěží (dospělí + dorost) se zasílá výhradně
elektronickou poštou na jednotném formuláři.
Termín zaslání přihlášek je do 31.8.2016 Oddíl zašle e-mailem
předsedovi STK OKS JH ( Michal Dostál, [email protected] )řádně
vyplněnou soupisku družstva. Termíny: pro podzimní část do
10.9.2016, pro jarní část do 5.1.2017.
b)Družstva po skončení soutěže provedou vyhodnocení organizace a průběhu
soutěže a zašlou je nejpozději do 14 dnů po skončení soutěže jejímu
vedoucímu.
c) Družstvo, které se ze soutěže odhlásí nebo neodehraje celý soutěžní ročník
2014/2015 bude udělena pokuta ve výši 1000,- Kč. Družstvu se zároveň
nevrací startovní poplatek.
d) Oddíl hradí za každé své družstvo dospělých startovní poplatek 200,- Kč.
Poplatek musí být uhrazen na číslo účtu 1336251/0100 do 31.8.2016. Po
připsání poplatku na účet, bude na žádost oddílu vystaveno potvrzení o přijetí
celkové platby za celý oddíl.
11.Vedoucí
soutěží
a) Vedoucím OP JH družstev je:Michal Dostál, K. Čapka 140,
378 81 Slavonice, tel. 725 699 698,e-mail: [email protected]
b) Vedoucím OP JH družstev dorostu je: Jaroslav BENEŠ, Rybní 627, 378
33 Nová Bystřice, tel. 728 831 223, e-mail: [email protected]
12.Povinnosti
pořádajícího
oddílu
a)Pořádající oddíl je povinen zajistit pro členy hostujícího družstva šatnu,
umývárnu a v areálu kuželny nebo v její blízkosti občerstvení.
b)Pořádající oddíl je povinen po skončení utkání či turnaje odeslat
nejpozději do neděle 18.00 hod. Zápis o utkání vedoucímu příslušné
soutěže na e-mailovou adresu, která byla výše uvedena. Je nutné
používat předepsaný formulář, který akceptuje program na zpracování
výsledků King, aby se zápisy nemusely do programu zapisovat ručně (je
k dispozici na www.kuzelkyjh.webnode.cz ). Prokázané zanedbání výše
uvedených povinností bude potrestáno pokutou 100,- Kč.
c)Rozhodčí zajišťuje pořádající oddíl
d)Pořádající oddíl je povinen učinit potřebná opatření k zajištění regulérnosti a
hladkého průběhu utkání, zajistit chod ASK, připravit hrací materiál odpovídající
předpisům, zajistit technický dozor na kuželně po dobu trvání utkání či turnaje.
e)Obě družstva předloží rozhodčímu utkání registrační průkazy, jméno trenéra a
jeho zástupců a to nejpozději 15 minut před začátkem utkání. Na začátku
utkání musí být přítomni minimálně 3 hráči uvedení v sestavě družstva (u
turnaje dorostu dva).
13.Rozhodčí
a) Je odpovědný za přesné řízení utkání či turnaje dle platných Sportovně
technických předpisů, tohoto rozpisu a jeho případných doplňků. V případě, že
pořádající oddíl nezajistí rozhodčího, utkání může po dohodě řídit
přítomný rozhodčí hostujícího družstva nebo vedoucí družstev. Zápis o
utkání pořizuje vedoucí domácího družstva.
14.Námitky
Dle ustanovení „Soutěžního řádu kuželkářského sportu“
15.Start
náhradníka
Dle ustanovení „Pravidel kuželkářského sportu“ (pozor změna od 6/2010)
16.Změny na
soupisce
Dle ustanovení „Pravidel kuželkářského sportu“ (pozor změna od 6/2010)
17.Vybavení
kuželny
a)Kuželna je vybavena v souladu s ustanovením článku 7 Pravidel kuž.sportu
b)Signalizace přešlapů, pokud je k dispozici, musí být provozuschopná– v případě
poruchy se signalizace vypne jen na té dráze, kde není funkční.
c)ASK a s ním spojená automatika, kromě časomíry a totalizátoru, musí být
provozuschopná.
d)Při utkání či turnaji musí být přítomen pracovník technického dozoru.
e)Utkání lze uskutečnit pouze na drahách s platným osvědčením o kolaudaci .
f)Musí být k dispozici lékárnička první pomoci a na viditelném místě v blízkosti
hracího prostoru musí být umístěn funkční teploměr.
18.Postup
Vítěz okresního přeboru JH získává právo zúčastnit se kvalifikace o
postup krajského přeboru II. Jihočeského kraje. V případě, že o postup
nemá zájem přechází toto právo na dalšího v pořadí.
19.Začátky
utkání
a)Jsou stanovené v rozlosování .
Utkání, které bylo odloženo a řádně odsouhlaseno předsedou STK OKS JH, se
musí odehrát nejpozději do 14 dnů, po řádném, plánovaném termínu. Před
odsouhlasením odložení zápasu se musí družstva dohodnout a nahlásit náhradní
termín. Odloží-li družstvo utkání bez souhlasu předsedy STK OKS JH, bude
potrestáno pokutou 200,- Kč. Pokud se družstva dohodnou na předehrávce, než
je řádný termín, bude ho vedoucí soutěže akceptovat. Předehrávku stačí dát na
vědomí vedoucímu soutěže elektronickou poštou, případně sms na tel:
725 699 698.
Zápasy předposledního kola celého soutěžního ročníku lze odložit maximálně do
termínu posledního kola.
Zápasy posledního kola celého soutěžního ročníku nelze odložit na pozdější
termín. Výjimku tvoří pouze mimořádné události.
b)Čekací doba je 15 minut po stanoveném začátku utkání, podrobně
pospáno v Soutěžním řádu.
c)Každý hráč má právo na 8 cvičných hodů na dráze, na které nastupuje,
případně 5 minut.
20. Různé
a)Družstva můžou uvádět do zápisu o utkání svá hodnocení k činnosti
rozhodčího. Pokud tak neučiní, bude se výkon rozhodčího považovat za
bezchybný.
b)Družstvo, které se bez závažného důvodu nedostaví k utkání či turnaji, bude
potrestáno pokutou ve výši Kč 200,–a vyhlášením kontumačního výsledku.. Při
vyhlášení třetího kontumačního výsledku, bude družstvo vyloučeno ze soutěže,
jeho výsledky se anulují a družstvo bude potrestáno pokutou 1000,- Kč.
c)O udělování pokut rozhodne vedoucí příslušné soutěže nebo výkonný výbor
OKS Jindřichův Hradec.
d)Zpravodaj okresního přeboru družstev bude vydáván co nejdříve po obdržení
zápisů o utkání (turnaji) a to výhradně elektronickou poštou na nahlášenou emailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže. Všechny dokumenty a
zpravodaje týkající se OP JH 2016-17 jsou k dispozici na webových
stránkách VV OKS JH – www.kuzelkyjh.webnode.cz a www.sokol.tode.cz
e)Ve všech oblastech, které nejsou upraveny tímto rozpisem nebo jeho
případným doplňkem, se postupuje dle platných Sportovně tech. Předpisů ČKA.
f)Povinností oddílu je vyvěsit tento ROZPIS a ROZLOSOVÁNÍ na
viditelném místě na kuželně k nahlédnutí.
Michal Dostál
předseda STK OKS JH
Jaroslav Běhoun
předseda VV OKS JH

Podobné dokumenty

3/2008 - Pardubický krajský kuželkářský svaz

3/2008  - Pardubický krajský kuželkářský svaz zástupce TJ Jiskra Ústí n. Orlicí-Hylváty, který mi je tlumočil při příležitosti zasedání společné STK Královéhradeckého a Pardubického kraje, a také všech

Více

Zhodnocení rocníku 2013/2014

Zhodnocení rocníku 2013/2014 Letošního ročníku KL se zúčastnilo pouze 10 družstev , což ovšem nemělo vliv na kvalitu soutěže . Mnohá utkání by se neztratila ani v CL.Největším favoritem bylo družstvo Cekare , jenž dokončilo ge...

Více

DK_c_4

DK_c_4 nastoupení hráče (Jordánek Šimon ID 05120484) mladšího 15 let v kategorii starší přípravky, ač věkově sem již nepatří, za což se podle §50 odst. 3 DŘ ve spojení s §24 DŘ ukládá trest zákazu výkonu ...

Více

turnaj old boys

turnaj old boys hráči 55-59 let - 0 b. hráči 60-69 let - 20 b. hráči 70-79 let - 40 b. hráči nad 80 let - 60 b. Závodí se podle pravidel soutěžního řádu kuželkářského sportu. V případě shodného výkonu se lépe umís...

Více