výroční zpráva koncernu 2011 | vienna insurance group

Komentáře

Transkript

výroční zpráva koncernu 2011 | vienna insurance group
MÁ
VIG
V ÝROČNÍ ZPR ÁVA KONCERNU 2011 | VIENNA INSUR ANCE GROUP
zk rá ce n á ve rze
VÝZNAMNÉ
UDÁLOSTI
TRH
> Velký potenciál i nadále v regionu střední a východní Evropy
> Pokles obchodu s jednorázovým pojištěním v Rakousku
> Náročné ekonomické prostředí
VIENNA INSURANCE GROUP
> Vynikající hospodářský vývoj ve složitých ekonomických podmínkách –
nejlepší hospodářský výsledek v historii společnosti
> Konzervativní investiční politika
> Vstup na trh Bosny a Hercegoviny
> Pokračování v programu zvyšování efektivity v rámci celého koncernu
> Rating A+ ratingové agentury Standard & Poor’s se stabilním výhledem –
nejlépe hodnocená firma hlavního indexu ATX vídeňské burzy
> Zavedení „Social Active Day“
> Transparentnost personálních změn – jasná pravidla nástupnictví
MÁ
VIG
Pojištění znamená odpovědnost. Výrokem „MÁ VIG“
podtrhujeme vysokou míru odpovědnosti, kterou máme vůči
našim zákazníkům, zaměstnancům, partnerům a akcionářům.
Hlavní motivací pro naši práci je co možná nejlépe vyhovět
jejich požadavkům. Tyto požadavky zahrnují od potřeby
bezpečí a pokud možno bezstarostného života přes atraktivní
pracovní místo až po zachování hodnoty společnosti
a přiměřenou výnosnost. Všichni by měli mít pocit, že je o ně
ve VIG dobře postaráno. Náš pocit odpovědnosti však
značně přesahuje hranice pojišťovnictví a proto cítíme
povinnost se angažovat i v kulturní a sociální oblasti.
Sázíme na jasnou strategii dlouhodobého růstu na solidních
a trvale udržitelných základech, se špičkovou kvalitou
produktů a služeb, ambiciózní a zároveň dobře uváženou
expanzí v oblasti střední a východní Evropy a konzervativní
investiční politikou. Právě v uplynulém roce, který před
politiku a ekonomiku – a také před naše odvětví – postavil
velké výzvy, se naše zásady osvědčily. Navzdory velmi
náročným rámcovým podmínkám se VIG podařilo dále
zvýšit jak objem předepsaného pojistného, tak
i hospodářský výsledek. Z toho profitují všichni z našeho
okolí a mohou tak z přesvědčení a s hrdostí říkat: MÁ VIG!
generální ředitel
Dr. Günter Geyer
náměstek generálního ředitele
Dr. Peter Hagen
UKAZATELE VIENNA INSURANCE GROUP
Výkaz zisku a ztráty
Předepsané pojistné
Neživotní a úrazové pojištění
Životní pojištění
Zdravotní pojištění
Předepsané pojistné
Rakousko
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy
Výsledek finančního umístění
Zisk před zdaněním
Neživotní a úrazové pojištění
Životní pojištění
Zdravotní pojištění
Zisk před zdaněním
Rakousko
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy
Zisk za účetní období po zdanění a menšinových
podílech
Rozvaha
Finanční umístění
Vlastní kapitál
Pojistně technické rezervy
Aktiva/Pasiva
Akcie
Počet akcií
Tržní kapitalizace
Průměrný počet denně obchodovaných akcií
Kurz k 31.12.
Nejvyšší kurz
Nejnižší kurz
Roční výkonnost akcie (bez dividendy)
Dividenda na akcii
Výnos z dividend
Zisk na akcii
P/E (cena akcie/zisk na akcii) k 31.12.
2007
2008
2009
2010
2011
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
6.911,93
3.671,17
2.934,16
306,60
6.911,93
3.695,37
1.130,47
494,52
543,14
413,49
634,94
1.002,64
437,30
265,07
157,20
15,03
437,30
286,80
73,81
30,30
18,78
4,56
23,05
7.898,87
4.278,85
3.305,73
314,28
7.898,87
3.755,72
1.419,73
605,60
795,14
608,22
714,46
918,14
540,80
414,23
102,40
24,17
540,80
344,33
107,45
4,99
26,11
57,46
0,46
8.019,28
4.206,75
3.491,17
321,36
8.019,28
3.874,15
1.603,29
628,38
548,26
606,66
758,54
929,12
441,25
238,86
177,77
24,62
441,25
247,49
122,91
23,01
27,42
24,19
-3,77
8.593,01
4.350,04
3.904,81
338,16
8.593,01
4.041,14
1.756,54
647,87
747,69
528,05
871,72
1.116,44
507,79
222,72
248,46
36,61
507,79
250,89
167,33
37,32
24,18
28,51
-0,44
8.883,67
4.579,30
3.944,22
360,15
8.883,67
4.042,22
1.848,86
678,84
954,07
502,87
856,81
931,61
559,01
271,51
239,81
47,69
559,01
291,58
189,72
57,23
37,77
-12,82
-4,47
mil. EUR
312,62
408,53
340,49
379,75
406,75
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
mil. EUR
23.237,37
2.615,56
20.040,65
26.745,07
28.149,97
4.138,79
25.029,14
33.665,12
30.522,50
4.628,57
26.954,42
36.272,27
33.638,12
5.029,65
29.245,77
39.472,92
33.588,18
5.049,64
29.321,92
39.769,65
kusů
mil. EUR
kusů
EUR
EUR
EUR
%
EUR
%
EUR
105.000.000
5.775,00
cca 125.000
55,00
57,90
45,01
3,38
1,10
2,00
2,98
18,46
128.000.000
3.087,36
cca 172.000
24,12
58,20
16,00
-56,10
2,00*
8,29*
3,32
7,27
128.000.000
4.608,00
cca 156.000
36,00
44,00
16,10
49,25
0,90
2,50
2,40
15,03
128.000.000
4.979,20
cca 100.000
38,90
40,97
30,84
8,06
1,00
2,57
2,65
14,66
128.000.000
3.919,36
cca 101.000
30,62
43,65
24,63
-21,29
1,10
3,59
2,87
10,69
20.307
6.138
14.169
23.393
6.341
17.052
24.386
6.368
18.018
25.006
6.493
18.513
24.902
6.440
18.462
Počet zaměstnanců
z toho Rakousko
z toho mimo Rakousko
* včetně věrnostního bonusu ve výši 0,90 EUR
Výpočet zisku na akcii zahrnuje od roku 2008 alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál.
Při sčítání zaokrouhlených částek a procentuálních údajů může dojít k početním rozdílům způsobeným zaokrouhlováním.
4
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R ANC E G R O U P
MÁ VIENNA INSURANCE GROUP
S předepsaným pojistným ve výši 8,9 miliard EUR a přibližně
25.000 zaměstnanci jsme jedním z předních pojišťovacích
koncernů v Rakousku a ve střední a východní Evropě. Inovace,
blízkost k zákazníkům a důsledná orientace na služby
determinují vysokou kvalitu portfolia našich produktů, které
nabízí atraktivní řešení v oblasti životního a neživotního
pojištění.
Díky jasně zacílené expanzivní strategii v regionu střední
a východní Evropy se VIG již velice záhy podařilo přeměnit
čistě rakouskou pojišťovnu na mezinárodní koncern. Dnes
tento koncern čítá zhruba 50 pojišťoven ve 25 zemích. VIG
je synonymem finanční stability a nabízí svým zákazníkům,
akcionářům, partnerům a zaměstnancům vysokou míru
jistoty. Rozhodující měrou k tomu v neposlední řadě
přispívá i konzervativní investiční politika. Tuto skutečnost
odráží také rating „A+“ se stabilním výhledem. Vienna
Insurance Group je tak nejlépe hodnocenou firmou
hlavního indexu ATX vídeňské burzy, jež je od roku 2008
kótovaná také na pražské burze.
Koncern navíc klade velký důraz na to, aby se vedle
ekonomických aspektů angažoval také v sociální oblasti
a přispěl tak k budoucnosti společnosti, v níž stojí za to žít.
Vienna Insurance Group tak potvrzuje svůj základní postoj,
že se při svém růstu zaměří na zvyšování hodnoty.
Domovský trh – Rakousko
Vienna Insurance Group je největší pojišťovací skupina
v Rakousku a spolu s koncernovými společnostmi Wiener
Städtische, Donau Versicherung a s Versicherung má
vynikající postavení. Síla, kterou VIG na svém domovském
trhu prokazuje již od roku 1824, tvoří konec konců
i
základnu
pro
úspěšné
naplnění
strategie
internacionalizace skupiny VIG.
Silný hráč ve střední a východní Evropě
Vienna Insurance Group byla jednou z prvních
západoevropských pojišťoven, která již v roce 1990
vstoupila do střední a východní Evropy. Dnes patří
k nejdůležitějším hráčům v tomto regionu – ve střední
a východní Evropě je generováno více než 50%
6
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R ANC E G R O U P
z celkového předepsaného pojistného koncernu. V této
oblasti je koncern prostřednictvím koncernových
společností, respektive poboček zastoupen v Albánii,
Bulharsku, Estonsku, Gruzii, Chorvatsku, Lotyšsku, Litvě,
Makedonii, Černé Hoře, Polsku, Rumunsku, Rusku,
Srbsku, na Slovensku, ve Slovinsku, České republice,
Turecku, Maďarsku, na Ukrajině a v Bělorusku. Od roku
2011 působí VIG navíc i v Bosně a Hercegovině. Vzhledem
k dlouhodobým zkušenostem a vynikajícím znalostem trhu
v daných regionech a díky své kompetenci ve všech
záležitostech týkajících se pojištění má VIG ty nejlepší
předpoklady pro to, aby i v budoucnu mohla participovat
na rostoucí životní úrovni a s tím spojené zvýšené potřebě
pojištění ve střední a východní Evropě.
Vienna Insurance Group působí také v Německu,
Lichtenštejnsku a Itálii.
Společný cíl: nabídnout zákazníkovi jistotu
Každý zákazník je jedinečný. Co se pojištění a zabezpečení
týče, liší se svými potřebami v závislosti na životní situaci
a tím, jaký druh poradenství požaduje. Vienna Insurance
Group si je této skutečnosti vědoma. VIG nezná
standardního zákazníka pojištění, proto respektuje místní
specifika a na mnoha trzích je zastoupena více než jednou
značkou a širokou obchodní sítí. Při tom všem existuje
něco, co mají všechny koncernové společnosti Vienna
Insurance Group společného: cíl poskytnout zákazníkům
jistotu.
Společnosti skupiny VIG nabízejí v Rakousku již po mnoho
desetiletí pestrou nabídku pojistných řešení jak v oblasti
neživotního, tak i v oblasti životního pojištění. Trhy ve
střední a východní Evropě se v současné době nacházejí
ještě na jiné ekonomické úrovni, nicméně se stále více
ubírají podobným směrem. Jestliže zde byla po roce 1989
nejprve poptávka především po pojištění motorových
vozidel a později i po pojištění domácností, respektive
pojištění nemovitostí, těší se dnes rostoucí oblibě produkty
pro hmotné zabezpečení ve stáří a spořicí a investiční
produkty v podobě životního pojištění.
V podobě VIG RE byla v roce 2008 založena také vlastní
koncernová zajišťovna. Její sídlo v České republice
podtrhuje význam regionu střední a východní Evropy coby
rostoucího trhu pro VIG.
Strategické partnerství se skupinou Erste Group
Ve skupině Erste Group má Vienna Insurance Group
silného partnera, který vystupuje rovněž jako nezávislý
a samostatný subjekt, který vyznává stejné hodnoty a sdílí
obdobnou strategii dalšího růstu. Z dlouhodobé dohody
o spolupráci, která byla uzavřena v roce 2008 pro oblast
Rakouska a střední a východní Evropy, profitují obě
společnosti stejnou měrou: pojistné produkty VIG jsou
prodávány prostřednictvím Erste Group, na oplátku
nabízejí společnosti koncernu VIG bankovní produkty Erste
Group.
Naše hlavní hodnoty
> Jsme doma v regionu střední a východní Evropy.
> Jsme vedoucí pojistitel v regionu střední a východní
Evropy.
> Jsme jedna rodina.
> Stavíme do popředí člověka.
> Jsme si vědomi naší společenské odpovědnosti.
> Vytváříme trvalé hodnoty.
Kompetentní zaměstnanci přinášejí úspěch
Právě ve společnosti poskytující služby je největší
důležitost pro podnikatelský úspěch přisuzována
zaměstnancům a zaměstnankyním. Také v tomto případě
klade Vienna Insurance Group vedle angažovanosti,
kompetentního poradenství a vynikajících služeb velký
důraz na znalost místního trhu a blízkost k zákazníkům.
> Chceme být lídrem.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
7
DOBRÉ POSTAVENÍ NA NAŠICH TRZÍCH
Česká
republika: 30,2%
Rakousko: 24,3%
Slovensko: 32,7%
Maďarsko: 4,8%
Rumunsko: 28,6%
Polsko: 6,9%
Turecko: 1,5%
Ukrajina: 3,1%
Gruzie: 24,0%
3 8 4
3 5 4
2 1 1
2 1 1
1 1 1
7 8 7
1 2 1
5 1 4
5 2 4
1 5 1
1 1
5 4 5
2 2
13 13
Srbsko: 8,3%
Chorvatsko: 8,0%
Klíčové trhy
Tržní podíl
1)
Makedonie: 8,4%
Albánie: 28,6%
1 Postavení na trhu v oblasti neživotního pojištění1)
1 Postavení na trhu v oblasti životního pojištění
1 Postavení na trhu celkem
U Rakouska: postavení na trhu u neživotního/úrazového pojištění
8
Z K R Á C EN Á VERZE VÝRO ČN Í ZP RÁV Y 2011 | VIEN N A IN SURAN CE GROUP
Bulharsko: 14,4%
Podíly a postavení na trhu: stav 1.-4. čtvrtletí 2011
(Rakousko, Polsko, Rumunsko, Bulharsko, Gruzie, Makedonie,
Srbsko a Ukrajina: stav 1.-3. čtvrtletí 2011)
Vienna Insurance Group podle regionů v roce 2011
Předepsané
pojistné (celkem)
Předepsané
pojistné (životní
pojištění)
Předepsané
pojistné
(neživotní
pojištění)
(tis. EUR)
(tis. EUR)
(tis. EUR)
Rakousko
4.042.221
1.940.764
2.101.457
6.440
Česká republika
1.848.856
849.475
999.381
4.905
Slovensko
678.834
359.761
319.073
1.596
Polsko
954.073
342.520
611.553
1.947
Rumunsko
502.869
100.973
401.896
3.991
Ostatní trhy
Albánie
Pobaltí
Bulharsko
Německo
Gruzie
Chorvatsko
Lichtenštejnsko
Makedonie
Srbsko
Turecko
Ukrajina
Maďarsko
856.812
19.209
23.965
104.417
142.839
32.434
96.880
72.887
8.623
55.670
105.947
61.858
132.084
350.725
–
23.965
14.647
67.533
–
55.698
72.887
–
24.138
–
2.458
89.399
506.087
19.209
–
89.770
75.306
32.434
41.182
–
8.623
31.532
105.947
59.400
42.685
6.023
392
112
731
104
455
991
12
117
1.182
263
1.361
303
Počet
zaměstnanců
Trhy Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Ruska a Běloruska nebyly v roce 2011 součástí konsolidačního celku Vienna Insurance Group.
V Itálii a ve Slovinsku má navíc VIG své pobočky.
ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y 2 0 1 1 | V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P
9
CÍLE A STRATEGIE
Raději uvažujeme v delších horizontech, nikoli pouze
v minutách a dnech, ale v letech a desetiletích. Vyžaduje si to
náš druh podnikání. Protože to, co dnes slíbíme, musíme zítra
splnit. I když „zítra“ znamená za 30, 40 nebo 50 let. Proto
děláme to, co umíme dělat dobře, a jednáme s patřičnou
předvídavostí a obezřetností. Jsme pojistitel celým svým
srdcem i duší.
V rámci své hlavní podnikatelské činnosti na sebe Vienna
Insurance Group bere dlouhodobé závazky. Koncernová
strategie se proto vyznačuje kontinuitou a dlouhodobostí.
Vedle domovského trhu Rakouska se podnikatelské
aktivity soustředí na region střední a východní Evropy.
Kromě toho staví VIG v oblasti obchodu, investic,
komunikace a při svém vystupování na příslušných trzích
na čtyřech osvědčených zásadách řízení:
•
•
•
•
Politika více značek
Multikanálová distribuce
Konzervativní investiční politika
Mysli globálně – jednej lokálně
včas rozpozná společenské trendy a zda bude
schopna zareagovat odpovídajícími základními řešeními
a doplňkovými službami. To, že v této úloze dokážou
obstát, prokázaly rakouské koncernové společnosti
v posledních letech již několikrát, například jako průkopníci
pojištění pro případ potřeby pečovatelské služby.
Dále růst ve střední a východní Evropě
Vstupem na pojistný trh střední a východní Evropy před
více než dvěma desítkami let získala Vienna Insurance
Group přístup do hospodářského prostoru, který se od té
doby nejen znamenitě vyvíjel, ale který zároveň i nadále
slibuje velký ekonomický potenciál.
Koncern usiluje o další rozšiřování pojišťovacích aktivit ve
střední a východní Evropě. Vienna Insurance Group si
vytyčila za cíl, že bude i v příštích letech růst rychleji než
trh. Hlavní měrou by se na tom měly podílet stávající
koncernové společnosti. To však neznamená, že by VIG
vyloučila možnost dalších akvizic, které by zlepšily její
postavení na trzích a které by se daly vhodně začlenit do
stávajícího portfolia.
Úspěch je nadosah
Regionem, na který se Vienna Insurance Group
koncentruje, je a zůstane střední a východní Evropa. VIG
působí v hospodářském prostoru, kde lze v příštích
několika desetiletích očekávat rostoucí poptávku po
pojistných řešeních a rozmanité možnosti dalšího růstu.
V tomto regionu žije více než 200 milionů lidí, mnoho
z nich zatím není pojištěno vůbec anebo jen nedostatečně.
Upevnit vedoucí pozici v Rakousku
V Rakousku má Vienna Insurance Group své kořeny. Již
bezmála 190 let zde koncern píše historii pojišťovnictví.
I ve 21. století je Rakousko atraktivním trhem, třebaže je
dlouhodobá perspektiva dalšího růstu na jiných trzích VIG
mnohonásobně
vyšší.
Ve
srovnání
s jinými
západoevropskými zeměmi se však ukazuje, že i rakouský
pojistný trh má ještě růstový potenciál, především v oblasti
životního pojištění.
Vienna Insurance Group má v Rakousku za cíl udržet si
svou pozici na vrcholu a dále ji upevňovat. Zda tohoto
cíle dosáhne, bude záležet především na tom, zda
10
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Vývojové směry VIG
> Regionální zaměření: střední a východní Evropa
> Dále upevňovat svou tržní pozici, v první řadě
organickým růstem
> Politika více obchodních značek a multikanálová
distribuce jsou zárukou silné orientace na zákazníka
v oblasti prodeje
> Partnerství s Erste Group
> Zajistit vysokou výnosnost
> Konzervativně investovat
Posílit postavení na trhu v regionu
Vienna Insurance Group v posledních letech soustavně
budovala své postavení na trhu organickým růstem
a akvizicemi. Dnes je na deseti trzích, které jsou pro ni
klíčové, největší pojišťovací skupinou. I mimo území svých
klíčových trhů patří Vienna Insurance Group na mnoha
trzích k předním pojistitelům. Koncern v zásadě ve všech
zemích sleduje stejný cíl – upevnit, respektive dále
zlepšovat své postavení na trhu.
Vienna Insurance Group si předsevzala, že bude dále
zvyšovat svou ziskovost. Příslušná opatření, především
v oblasti správy, jsou zaměřena na citelné snižování
nákladů.
Mnoho cest vede k VIG a zpět
Zachovat si zákaznickou orientaci
Ruku v ruce se strategií více značek jde princip
multikanálové distribuce. Při oslovování zákazníků sází
Vienna Insurance Group na kombinaci několika prodejních
Úspěch díky rozmanitosti
kanálů. VIG je tak schopna reagovat na preference svých
Zachovat politiku více značek
pojistníků v oblasti poradenství. Od Vienna Insurance
Vienna Insurance Group je na většině trhů, na kterých
Group k zákazníkovi vede mnoho cest. Kombinace
působí, zastoupena více než jednou
různých prodejních kanálů je stejně jako
společností, respektive obchodní značkou.
široké geografické zastoupení výrazem
OSVĚDČENÉ
Politika více značek je důležitým pilířem
myšlenky diverzifikace, kterou koncern
úspěchu
koncernu.
Individuálním
vyznává.
ZÁSADY
vystupováním na trhu oslovují společnosti
VEDOU K
v jednotlivých zemích i různé cílové skupiny.
Intenzita, s jakou společnosti využívají
V důsledku toho se také liší konkrétní
jednotlivé prodejní kanály, se velmi liší. Jak
TRVALE
podoba portfolia nabízených produktů.
důležitý je určitý distribuční kanál na daném
UDRŽITELN
trhu, je jak otázka legislativních rámcových
Uplatňováním politiky více značek naplňuje
podmínek, tak i otázka vyspělosti místního
ÉMU RŮSTU
VIG svůj přístup, při němž propojuje
pojistného trhu. Mimo to hraje ústřední roli
regionální identitu společnosti s mezinárodními prvky
i specifický obchodní model společnosti.
a dlouholetými zkušenostmi skupiny. Každá koncernová
společnost tak v názvu nese svou lokální značku jako
Stavět na partnerství s Erste Group
„křestní“ jméno doplněné o „příjmení“ Vienna Insurance
Vienna Insurance Group a Erste Group pojí silné
partnerství.
Oba
koncerny
s rakouskými
kořeny
Group. Etablované a u zákazníků zavedené značky
a podobnou strategií růstu položily v roce 2008 základní
zůstávají zachovány. Posiluje to loajalitu zaměstnanců,
kámen dlouhodobé spolupráce. Na jedné straně získala
obchodních partnerů a stejnou měrou i zákazníků.
VIG veškeré pojišťovací aktivity skupiny Erste Group, na
druhé straně uzavřela s bankou dlouhodobou dohodu
Zvýšit výnosnost
o spolupráci. Dohoda obsahuje příslib společností Erste
V případech, kdy v jedné zemi působí vícero společností,
Group, že budou prodávat pojistná řešení Vienna
dbá Vienna Insurance Group na ekonomicky efektivní
Insurance Group a VIG bude naopak svým zákazníkům
využívání zdrojů a kapacit a průběžně prověřuje efektivitu
nabízet vybrané bankovní produkty Erste Group.
struktur.
V mnoha zemích už zaměstnanci úspěšně
pracují v back offices, které poskytují služby hned několika
Prodej prostřednictvím bank nabývá v posledních letech
společnostem. K fúzím společností přikročí VIG tehdy,
na důležitosti a VIG z tohoto trendu velmi profituje díky
když jasné synergické potenciály převáží nad výhodami
úzké spolupráci s Erste Group.
diverzifikovaného zastoupení na trhu. Vedena touto
myšlenkou tak VIG zahájila v roce 2011 přípravné práce na
fúzích v Polsku, Rumunsku a Bulharsku.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
11
Jednou pojistitel, navždy pojistitel –
i v případě investic
Investování peněžních prostředků zákazníků je důležitý
a náročný úkol, který je spojen s velkou zodpovědností
a který je realizován při zvážení vícero aspektů, jako jsou
rentabilita a diverzifikace, a při posouzení různých rizik.
Konzervativní investiční politikou plní VIG požadavek
investovat bezpečně a současně rentabilně. Investiční
chování koncernu se od nepaměti vyznačuje silným
povědomím o možných rizicích.
Od vypuknutí finanční krize vyznává VIG strategii dalšího
zkvalitňování portfolia. Vienna Insurance Group vlastní
velmi robustní investiční portfolio, které v průběhu roku
2011 bylo opětovně zkvalitněno, a tím se zvýšila i jeho
bezpečnost. Rozšiřování podílu státních dluhopisů se
přitom zaměřilo především na jádro Evropy, respektive na
ty země, ve kterých Vienna Insurance Group působí.
HLAVNÍ ZÁSADY UPLATŇOVANÉ PŘI PLNĚNÍ CÍLŮ VIG
12
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Mezinárodní pojistitel ze sousedství
Vienna Insurance Group působí v regionu, který se na
první pohled jeví jako velice homogenní. Při bližším
zkoumání je však zřejmé, že se struktura a stupeň vývoje
jednotlivých pojistných trhů od sebe zásadně liší. Proto
nelze neomezeně přenášet obchodní modely z jedné země
do druhé. Namísto toho musejí prodej a produkty
odpovídat specifickým podmínkám příslušného trhu. Jako
přední odborník na pojištění se proto VIG v regionu střední
a východní Evropy drží zásady „mysli globálně – jednej
lokálně“ a spoléhá se na místní management a zkušenosti
místních zaměstnanců, kteří velmi dobře znají trh a potřeby
lidí.
Všechny společnosti Vienna Insurance Group zároveň
vnímají svůj závazek dodržovat ve svém jednání vysoké
standardy.
Na koncernové úrovni byly vypracovány
příslušné směrnice a díky tomu jsou například v případě
investic dodržovány v celém koncernu stejné zásady.
AKTIVITY V ROCE 2011
A
Akvizice
Fúze
Optimalizace
podnikatelských
aktivit
Social Active Day
ZK R Á C ENÁ V ER ZE V Ý R OČ NÍ ZPR ÁV Y 2 0 1 1 | V I ENNA I N S U R A N C E G R O U P
13
Co nás v roce 2011 nejvíce zaměstnávalo? Radovali jsme se
z přírůstků a položili jsme základní kámen pro vzájemné
fungování našich společností. Odvážili jsme se na věci
pohlédnout z širšího úhlu pohledu a včas jsme objasnili další
vývoj ve vedení koncernu.
Fúze
V roce 2011 připravila Vienna Insurance Group fúze ve
třech zemích. Transakce by měla být dokončena
v 1. pololetí roku 2012.
Akvizice
Koupě společnosti Jahorina
Od října roku 2011 je Vienna Insurance Group novým
většinovým vlastníkem pojišťovny Jahorina v Republice
Bosna a Hercegovina. Jahorina byla založena
jako neživotní pojišťovna v Pale (Republika srbská),
v posledních dvou letech nabízí také životní pojištění.
Hlavní těžiště činnosti této společnosti spočívá v prodeji
pojištění motorových vozidel. Akvizicí společnosti Jahorina
získává Vienna Insurance Group svůj 25. a zároveň
perspektivní trh, jehož dlouhodobý výhled slibuje
významný nárůst v oblasti pojištění.
Rozšíření aktivit v Albánii
V Albánii převzala Vienna Insurance Group většinový podíl
ve výši 75% podílu plus jednu akcii v pojišťovně Intersig.
Tato akvizice rozšiřuje základnu koncernu v Albánii. Intersig
působí v oblasti neživotního pojištění. Převážná část
předepsaného pojistného pochází z oblasti motorových
vozidel. Akvizicí společnosti Intersig zvýšila Vienna
Insurance Group svůj celkový podíl na trhu na bezmála
30%.
Akvizice životní pojišťovny Polisa
V listopadu roku 2011 podepsala Vienna Insurance Group
smlouvu na koupi minimálně 75% plus jednu akcii
v polské společnosti Polisa, a to s podmínkou, že bude
získán potřebný souhlas příslušných úřadů. Společnost se
sídlem ve Varšavě působí především v oblasti skupinových
pojištění. O zákazníky na celém území Polska pečuje více
než 120 zaměstnanců a široká síť pojišťovacích makléřů.
Koncern prostřednictvím této akvizice využívá příležitosti
dále zintenzivnit své podnikatelské aktivity v Polsku.
14
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
V Bulharsku se plánuje sloučení obou bulharských
neživotních pojišťoven Bulstrad a Bulgarski Imoti. Po
dokončení fúze bude Vienna Insurance Group jako přední
neživotní pojišťovna v Bulharsku nabízet své služby pod
značkou Bulstrad.
Na polském trhu s neživotním pojištěním usiluje VIG o větší
koncentraci obchodních aktivit sloučením pojišťoven
InterRisk a PZM. Do budoucna se plánuje, že obě
společnosti budou své produkty prodávat pod jménem
InterRisk, a to na území celého Polska.
Také v Rumunsku pracuje Vienna Insurance Group na
novém uspořádání svých aktivit. V srpnu roku 2011 byla
započata fúze dvou neživotních pojišťoven Omniasig
a BCR.
VIG bude v zásadě pokračovat ve velmi úspěšné strategii
více značek. Vyskytne-li se však, stejně jako
v uvedených případech, možnost využít synergií,
představuje fúze společností správnou cestu.
Optimalizace podnikatelských aktivit
Vienna Insurance Group ustavičně pracuje na zlepšování
pracovních procesů a ještě lepším využívání svých zdrojů,
a to jak v rámci jednotlivých společností, tak i nad jejich
rámec. V roce 2011 bylo především v Rumunsku, Albánii
a na Ukrajině zkoumáno, zda existuje nějaká možnost
vybudovat a využívat společné kapacity. Realizace se
soustředí na zřízení back office poskytující služby hned
několika společnostem, na posílení sdílených služeb
a, speciálně v Rumunsku, na trvalé snižování nákladů
pomocí opatření v oblasti obchodu a správy.
Social Active Day
V rámci prvního Social Active Day vyzvala Vienna
Insurance Group v roce 2011 své zaměstnance v devíti
zemích, aby se v roce dobrovolných činností angažovali
pro dobrou věc. Mnoho zaměstnanců koncernu
z Rakouska, České republiky, Slovenska, Polska,
Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Srbska a Maďarska se
nechalo vést mottem „Take your chance and care!“
a vyhradili ze svého času jeden den pro osoby, které
potřebují pomoc a ochranu.
Koncernové záležitosti – jako skupina slavíme úspěchy
Zvýšení předepsaného pojistného a zisku
Pohled na hospodářský výsledek koncernu v roce 2011
prozrazuje, že expanze Vienna Insurance Group do střední
a východní Evropy byla zcela správná. Společnosti
působící v zemích mimo Rakousko se více než polovinou
podílely na celkovém objemu předepsaného pojistného
v případě neživotního a úrazového pojištění a poprvé také
životního pojištění. Ve složitém ekonomickém prostředí
předchozího roku navázala Vienna Insurance Group na
úspěšný vývoj a splnila vysoké cíle stanovené pro zisk
před zdaněním a combined ratio.
SAP Smile Solutions
Vienna Insurance Group si za svůj cíl předsevzala vytvoření
softwarového standardu pro správu pojistných smluv, který
by se dal využít v rámci celé Evropy. Záměrem projektu je
společně s odbornými útvary pojišťoven vytvořit pro
zhruba 20 milionů pojistných smluv, které Vienna Insurance
Group
spravuje,
výkonné,
uživatelsky
komfortní
a z technologického hlediska bezpečné IT prostředí. Od
roku 2005 bylo více než 30 částí systému úspěšně
uvedeno do produktivního provozu. Také v roce 2011 se
na tomto projektu intenzivně pracovalo. Ve velkých
koncernových společnostech tak byly uvedeny do provozu
nejdůležitější části celkového řešení.
Nástupnictví ve firmě zajištěno včas
Dr. Günter Geyer odstoupí ze své funkce předsedy
představenstva Vienna Insurance Group po valné hromadě,
která bude schvalovat roční účetní závěrku za rok 2011,
s účinností od 31. května 2012. U personálních změn je
pro VIG velmi důležité, aby byly maximálně transparentní.
Od července roku 2011 působí v představenstvu Dr. Franz
Kosyna jako člen představenstva Vienna Insurance Group
a Dr. Judit Havasi jako členka rozšířeného představenstva.
K 1. červnu 2012 bude generálním ředitelem a předsedou
představenstva koncernu zvolen Dr. Peter Hagen,
Dr. Kosyna získá titul náměstka generálního ředitele.
Dr. Geyer se bude v budoucnu zabývat především
strategickými otázkami z pohledu hlavního akcionáře a
věnovat se řízení dozorčích rad koncernových společností.
Díky tomuto strategickému opatření bude i do budoucna
zajištěn kontinuální rozvoj Vienna Insurance Group.
Představenstvo Vienna Insurance Group pracuje od
1. června 2012 v tomto složení:
•
•
•
•
•
Generální ředitel Dr. Peter Hagen (CEO)
Náměstek generálního ředitele Dr. Franz Kosyna
Dr. Martin Simhandl (CFO)
Franz Fuchs
Mag. Peter Höfinger
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
15
AKCIE VIG
Výkonnost akcie VIG
Akcie VIG se v burzovním roce 2011 nemohla vymanit
z vlivu národních a mezinárodních tendencí a rok uzavřela
s kurzem 30,62 EUR, což v porovnání s rokem předchozím
představuje pokles o 21,3%. Ačkoliv tak akcie VIG dosáhla
výrazně lepší výkonnosti než index ATX, přesto
zaznamenala po výrazně pozitivním vývoji v letech 2009
a 2010 poprvé znovu pokles kurzu na roční bázi.
Analogicky k vídeňské burze dosáhla akcie VIG 18. února
2011 s hodnotou 43,65 EUR nejvyššího kurzu v daném roce
a do poloviny května se dokázala udržet na úrovni kurzu
cca 40,00 EUR. Ani pozitivní vývoj pojistného a zisku VIG ani
minimální podíl státních dluhopisů v zemích PIIGS ovšem
nedokázaly zvrátit skepsi investorů v souvislosti s diskusí
kolem dluhové krize eura a stále se zhoršujícího
ekonomického výhledu. Po první výrazné změně kurzu na
počátku srpna na úroveň více než 30,00 EUR dosáhla
24. listopadu 2011 akcie VIG nejnižší kurz v daném roce na
úrovni 24,63 EUR. Do konce roku akcie opět výrazně posílila
o více než 20%. K datu redakční uzávěrky na konci února
dosáhla akcie VIG hodnoty 33,14 EUR.
Kotace na burzách a indexy
Akcie VIG kótovaná na burzách ve Vídni i v Praze je
zahrnuta jak do indexu ATX, tak i do indexu PX,
odpovídajících hlavních indexů burz ve Vídni a v Praze. Od
června 2005 je VIG součástí primárního trhu vídeňské burzy
a splňuje tedy zvýšená kritéria na transparentnost.
Za zdůraznění stojí zejména skutečnost, že akcie VIG je
zahrnuta také v indexech Top Dividend vídeňské burzy,
které byly nově zavedeny v září 2011. Index ATX Top
Dividend sestává z deseti akcií ATX s nejvyšším výnosem
z dividend. VIG se s váhou přibližně 15% aktuálně nachází
na čtvrtém místě tohoto indexu.
Akcie VIG byla od poloviny roku 2005 rovněž zahrnuta do
rakouského indexu udržitelnosti VÖNIX (VBV-Österreichischer Nachhaltigkeitsindex) a v současnosti má váhu
téměř 10%. Pro index FTSE4Good-Index, globální index
udržitelnosti, se VIG kvalifikovala v polovině roku 2007.
Výrazně vyšší objem obchodů s akciemi VIG na burze
v Praze vedl ke zvýšení váhy akcie v indexu PX
z původních přibližně jen 2% na aktuálně asi 13%. VIG se
tak mezi 14 společnostmi v indexu PX vypracovala na páté
místo.
VIENNA INSURANCE GROUP (VIG) V POROVNÁNÍ S INDEXY ATX A MSCI INSURANCE INDEX (V EUR)
LEDEN 2011 AŽ ÚNOR 2012
Indexováno (základna = 100)
120
110
100
90
80
70
60
50
led 11
VIG
16
úno 11
ATX
bře 11
dub 11
kvě 11
MSCI Insurance Index (v EUR)
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
črv 11
črvc 11
srp 11
zář 11
říj 11
list 11
pros 11
led 12
úno 12
VÝVOJ DIVIDENDY NA AKCII
STRUKTURA AKCIONÁŘŮ VIG
v EUR
2,00
2,00
~30%
drobní akcionáři
1,50
1,10
1,10
1,00
0,90
0,82
1,00
0,50
~70%
Wiener Städtische
Wechselseitige
0
2006
dividenda
Dividenda
Představenstvo chce navrhnout orgánům společnosti za
hospodářský rok 2011 zvýšení dividendy z 1,00 EUR na
1,10 EUR na akcii, což je plně v souladu s kontinuálním
růstem výnosů koncernu i s dlouho uplatňovanou
dividendovou politikou, která předpokládá vyplacení
minimálně 30% ročního zisku koncernu (po zdanění
a menšinových podílech). Dnem výplaty dividend je podle
předběžného plánu 14. květen 2012.
2008
2009
2010
2011p
věrnostní bonus
Přehled informací o akcii VIG
První kotace (Vídeň)
První kotace (Praha)
Počet kmenových akcií
Drobní akcionáři
ISIN
Zkratka cenného papíru
Bloomberg
Reuters
Rating – Standard & Poor’s
Akciové ukazatele
Tržní kapitalizace
Průměrný počet denně obchodovaných akcií
Průměrný denní objem obchodů na burze (jednoduché počítání)
Kurz k 31.12.
Nejvyšší kurz
Nejnižší kurz
Roční výkonnost akcie (bez dividendy)
Dividenda na akcii 1)
Výnos z dividend
Zisk na akcii 2)
P/E (cena akcie / zisk na akcii) k 31. 12.
2007
mil. EUR
ks
mil. EUR
EUR
EUR
EUR
%
EUR
%
EUR
17. října 1994
5. února 2008
128 mil. kusů
přibližně 30%
AT0000908504
VIG
VIG AV / VIG CP
VIGR.VI / VIGR.PR
A+, stabilní výhled
2011
2010
2009
3.919,36
cca 101.000
4,2
30,62
43,65
24,63
-21,29
1,10
3,59
2,87
10,69
4.979,20
cca 100.000
4,5
38,90
40,97
30,84
8,06
1,00
2,57
2,65
14,66
4.608,00
cca 156.000
4,5
36,00
44,00
16,10
49,25
0,90
2,50
2,40
15,03
1) Představenstvo plánuje navýšení dividendy za rok 2011 na 1,10 EUR.
2) Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
17
ZDROJE A ODPOVĚDNOST
LIDSKÉ ZDROJE
Na pracovní vztahy u nás zásadně pohlížíme z dlouhodobé
perspektivy. Našim zhruba 25.000 zaměstnancům a jejich
podpoře přikládáme proto velký význam. Naším deklarovaným
cílem a ambicí je rozvíjet a podporovat schopnosti a vlohy
našich zaměstnanců a identifikovat a využít jejich potenciál.
VIG potřebuje na všech úrovních zaměstnance, jejichž
osobní a odborná kvalifikace je schopna držet krok
s dynamikou koncernu a měnícími se požadavky okolí.
Každá společnost ve skupině proto dbá na to, aby
podporovala talentované perspektivní pracovníky a učinila
z nich loajální zaměstnance. VIG nabízí angažovaným
zaměstnancům rozmanité možnosti dalšího rozvoje
v rámci kariéry na pozici mezinárodních odborníků či
manažerů. Politika nástupnictví v koncernu se vyznačuje
předvídavostí a harmonickými přechody. Velmi vážně bere
VIG úkol identifikovat a rozvíjet vhodné kandidáty pro
nástupnictví náhrady na klíčových pozicích.
Projekty v oblasti lidských zdrojů na úrovni koncernu
Na úrovni koncernu učinila VIG v roce 2011 zásadní kroky
v oblasti interního řízení kariéry a rozvoje vedoucích
pracovníků. Další opatření jsou zaměřena na získávání
nadaných a motivovaných zaměstnanců a budování jejich
loajality ke koncernu.
Přepracování kompetenčního modelu VIG
Kompetence VIG popisují ty zásady chování a přístup
zaměstnanců a vedoucích pracovníků, které jsou
základem úspěchu společnosti. Platí pro celou skupinu
a jsou úzce propojeny s koncernovou strategií.
Leadership Development Programme
Cílem Leadership Development Programme, jenž byl
vyvinut speciálně pro potřeby VIG, je podpořit osoby
pověřené řízením při rozvoji jejich řídicích kompetencí.
Program je zaměřen na mladé i zkušené vedoucí
pracovníky, převážně z úrovně vrcholového managementu
koncernových společností. V roce 2011 tento program
absolvovalo zhruba 30 účastníků.
Společně posílat naše vědomosti do světa
VIG dává perspektivním zaměstnancům – talentům –
možnost najít v rámci programů mobility uplatnění v jiných
18
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
společnostech VIG. V roce 2011 byla interní výměna
pracovních pozic nejrozmanitější ve své historii. Mimořádný
význam byl přikládán mezinárodnímu programu výměny
pracovních pozic (Job Rotation Programme). V rámci tohoto
programu se perspektivní zaměstnanci – talenti – po dobu
jednoho až deseti měsíců zapracovávají do pracovních
procesů, směrnic a standardů příslušných oddělení holdingu
nebo jednotlivých společností.
Interní trh práce
Mnoho lidí chce během svého života změnit své profesní
zaměření. Proto má každý zaměstnanec Vienna Insurance
Group možnost se v rámci koncernu realizovat. Nábor
z řad interních uchazečů má zpravidla přednost před
získáváním nových zaměstnanců z externího trhu práce.
Pohled do jednotlivých společností
Na úrovni jednotlivých společností byl rok 2011 rokem
bohatým na činnost v oblasti lidských zdrojů. Za všechny
uvádíme alespoň následující výčet, který nabízí pohled do
práce v oblasti lidských zdrojů ve společnostech
v loňském roce.
Příklady HR projektů
> Nový onboarding program pro zaměstnance holdingu
> Burza nápadů společnosti Wiener Städtische
> Ofenziva pro větší zastoupení žen ve vedoucích
pozicích společnosti Donau Versicherung
> Polské společnosti Compensa s moderním náborem
zaměstnanců
> Spuštění nástroje pro řízení a rozvoj „PDD“ v BCR
neživotní
> Každoroční zaměstnanecká anketa společnosti Union
> Školení zaměstnanců - novinka ve společnosti
Bulstrad neživotní
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
Jako pojistitel se denně dozvídáme, co dělá lidem starost a co
radost, čeho se bojí a v co doufají. Prožíváme to, co se děje
kolem nás a v našem středu. Jsme přesvědčeni o tom, že
hospodářský úspěch nemůže být trvalý a nebyl by ani žádoucí,
kdyby nebyly zachovány vysoké etické standardy. Proto se
v zemích, ve kterých jsme aktivně činní, angažujeme obzvláště
ve sféře sociálních a kulturních zájmů.
Od roku 2005 je Vienna Insurance Group zahrnuta do
rakouského indexu trvale udržitelného rozvoje (VÖNIX), od
roku 2007 do celosvětového indexu FTSE4Good-Index.
Obě jmenování jsou spojená s nárokem úspěšně spojovat
v podnikatelské činnosti ekonomické aspekty se sociálními
a ekologickými cíli.
Aktivní sociální odpovědnost
Četné aktivity v sociální oblasti jsou umožňovány hlavně
díky hlavnímu akcionáři Vienna Insurance Group,
společnosti Wiener Städtische Wechselseitige.
Dr. Günteru Geyerovi. Vyznamenání bude uděleno
koncernové společnosti, která díky svým aktivitám nebo
aktivitám svých zaměstnanců prokáže v sociální oblasti
mimořádnou angažovanost při pomoci bližním.
Dětská kampaň organizace Caritas*
Jako dlouhodobý partner organizace Caritas podporuje
společnost Wiener Städtische Wechselseitige již mnoho
let každoroční kampaň ve prospěch dětí v nejchudších
zemích Evropy – tak tomu bylo v roce 2011 a bude
i v letošním roce.
Příklady z koncernových společností:
• Union Biztosító podporuje Bátor Tábor – tábor pro
nemocné děti ve střední Evropě*
• Zweite Sparkasse – Wiener Städtische jako kooperující
partner*
• Dětská univerzita Komenského – Projekt společnosti
Kooperativa Slovensko
Kulturní angažovanost*
Social Active Day
Vienna Insurance Group vzala Evropský rok dobrovolných
činností na podporu aktivního občanství 2011 jako podnět
ke vzniku Dne sociální aktivity (Social Active Day). V devíti
zemích motivovala VIG své zaměstnance k tomu, aby si
našli čas pro potřebné, respektive handicapované členy
společnosti. Vienna Insurance Group dala zaměstnancům
k dispozici jeden den k tomu, aby ho strávili ve znamení
sociální angažovanosti. Více než 2.000 zaměstnanců
společností VIG se nechalo pro tuto myšlenku nadchnout
a zúčastnilo se četných projektů.
K uskutečnění projektů v oblasti umění, a tím i k zachování
rakouských a mezinárodních kulturních statků, přispívají
značnou měrou hlavní akcionář, Wiener Städtische
Wechselseitige, jakož i společnost a její koncernové
společnosti. Podporou tvůrčích ambicí napomáhají
k vytváření kreativního prostředí a v mezinárodním měřítku
podporují chápání a výměnu názorů na současné a nové
umělecké směry. V rámci programu na podporu umění
a kultury získávají podporu vybraná zařízení a projekty
v oblasti výtvarného umění, architektury, divadla, filmu
a muzikálu.
Uveďme jen některé z aktivit v loňském roce: doprovod
starých lidí a péče o ně, vaření polévky a její výdej
potřebným lidem, pomoc při vybudování a demontáži
sociálního blešího trhu a při prodeji, natírání plotů,
estetické úpravy místností a aktivní pomoc při podzimním
úklidu jakož i učení a hraní si s dětmi.
V minulém roce zahrnovaly projekty mimo jiné:
Dr. Günter Geyer Social Active Award*
Společnost Wiener Städtische Wechselseitige udělí v roce
2012 poprvé novou cenu za mimořádnou sociální
angažovanost, pojmenovanou po generálním řediteli
• zahalení vídeňské budovy Ringturm, které provedla
malířka Xenia Hausner*
• Leopold Museum – vyznamenání „Maecenas 2011“*
• Essl Art Award CEE*
• série výstav „Architektur im Ringturm“*
*Tyto aktivity byly buď zcela nebo z podstatné části financovány hlavním akcionářem Wiener
Städtische Wechselseitige.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O Č NÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
19
ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ KONCERNU 2011
VÝVOJ OBCHODNÍ ČINNOSTI KONCERNU
V ROCE 2011
Kolem 50 pojišťoven patřících do koncernu Vienna
Insurance Group působí v neživotním a úrazovém pojištění,
životním pojištění a v některých zemích také ve zdravotním
pojištění. Údaje ve výroční zprávě koncernu jsou rozděleny
do segmentů podle těchto tří odvětví.
Za účelem přehledného znázornění geografického vývoje
obchodní činnosti v koncernu je 25 zemí, na jejichž území
koncern působí, rozděleno do šesti geografických
segmentů: Rakousko, Česká republika, Slovensko, Polsko,
Rumunsko a ostatní trhy. Trhy Ruska a Běloruska nebyly
v roce 2011 zahrnuty do konsolidačního celku VIG, protože
mají jen druhořadý význam. Obchodní činnost v Černé Hoře
byla zahájena až v roce 2011, totéž platí i pro vstup na trh
v Bosně a Hercegovině.
2011
2010
Změna v %
8.883,67
8.122,82
-6.535,97
-1.752,65
8.593,01
7.860,37
-6.541,35
-1.759,88
3,4%
3,3%
-0,1%
-0,4%
v procentech
100
6,3
(3,0)
80
60
54,5
(53,0)
61,5
(64,0)
50,8
(45,0)
920,61
1.111,42
-17,2%
11,00
-206,80
559,01
5,01
-167,79
507,79
119,5%
23,3%
10,1%
20
38,5
(36,0)
49,2
(55,0)
93,7
(97,0)
45,5
(47,0)
neživotní/
úrazové
životní
zdravotní
celkem
0
Objem předepsaného pojistného
V roce 2011 dosáhla Vienna Insurance Group
předepsaného pojistného ve výši 8.883,67 mil. EUR. Toto
odpovídá meziročnímu nárůstu o 3,4%. Z předepsaného
hrubého pojistného připadlo Vienna Insurance Group
8.145,02 mil. EUR. Zajistitelům bylo postoupeno 738,64
mil. EUR. K tomuto vývoji předepsaného pojistného přispěl
především mohutný nárůst v Polsku (+27,6%). Také
v České republice (+5,3%) a na Slovensku (+4,8%)
se přijaté pojistné zvýšilo.
20
PODÍL NA PŘEDEPSANÉM POJISTNÉM PODLE SEGMENTŮ A
REGIONŮ (HODNOTY PRO ROK 2010 JSOU UVEDENY V ZÁVORKÁCH)
40
HLAVNÍ FAKTORY KONCERNOVÉHO VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY
v mil. EUR
Předepsané pojistné –
celkem
Zasloužené pojistné
Náklady na pojistná plnění
Pořizovací a správní náklady
Finanční výsledek bez
podniků konsolidovaných
ekvivalenční metodou
Výsledek z podílů na
podnicích konsolidovaných
ekvivalenční metodou
Ostatní výnosy a náklady
Zisk před zdaněním
Celkem bylo v roce 2011 dosaženo 54,5% předepsaného
pojistného koncernu mimo Rakousko. V neživotním
a úrazovém pojištění činil podíl společností mimo
Rakousko 61,5%. V segmentu životního pojištění připadlo
50,8% pojistného na společnosti mimo Rakousko. Tím
zrealizovala VIG poprvé také v segmentu životního
pojištění více pojistného mimo Rakousko.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝRO Č NÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Rakousko
Mimo Rakousko
Zasloužené čisté pojistné se podařilo zvýšit o 3,3%
z 7.860,37 mil. EUR v roce 2010 na 8.122,82 mil. EUR
v roce 2011. Zasloužené zajistné pro zajišťovny činilo
727,89 mil. EUR.
Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění dosáhly v roce 2011 po
odečtení podílu zajištění (384,04 mil. EUR) 6.535,97
mil. EUR. Vienna Insurance Group zůstala v oblasti své
působnosti jednak ve značné míře ušetřena těžkých
přírodních katastrof a dále pak vykazoval převod
prostředků do krycí rezervy v Rakousku v důsledku
slabšího obchodu s životními pojistkami nižší hodnoty.
Z toho důvodu byly výdaje na pojistné události
i přes nárůst pojistného na stejné úrovni jako v minulém
roce.
Pořizovací a správní náklady
Pořizovací a správní náklady činily u všech
konsolidovaných společností VIG v roce 2011 1.752,65
mil. EUR a zaznamenaly tak ve srovnání s loňským rokem
lehký pokles o 0,4%. Náklady na uzavření pojistek činily
v roce 2011 1.521,13 mil. EUR a zvýšily se tak ve
srovnání s rokem minulým o 0,8%.
STRUKTURA FINANČNÍHO UMÍSTĚNÍ 2011
Nemovitosti 15%
Půjčky 12%
Finanční výsledek
V roce 2011 docílila Vienna Insurance Group finančního
výsledku ve výši 920,61 mil. EUR. Výsledek, který je
o 17,2% nižší, je především negativně ovlivněn vývojem na
burzách cenných papírů. Dále bylo celé portfolio řeckých
dluhopisů odepsáno na úroveň tržní hodnoty.
Zisk před zdaněním
V roce 2011 dosáhla Vienna Insurance Group zisku před
zdaněním ve výši 559,01 mil. EUR. To odpovídá ve
srovnání s rokem 2010 meziročnímu nárůstu o 51,22
mil. EUR, respektive 10,1%. Vienna Insurance Group tak
dosáhla cílů, které si na rok 2011 sama stanovila, a to
navýšení zisku o přibližně 10%, a to i přes obtížnou situaci
v okolním hospodářském prostředí, především s ohledem
na situaci na finančních trzích.
Finanční umístění
Celkové finanční umístění (včetně likvidních prostředků)
dosáhlo k 31. prosinci 2011 28.653,51 mil. EUR. Ve
srovnání s předchozím rokem to představuje nárůst
o 97,96 mil. EUR, respektive 0,3%.
Ve finančním umístění jsou zahrnuty veškeré pozemky
a budovy Vienna Insurance Group, všechny podíly ve
společnostech konsolidovaných podle ekvivalenční
metody a všechny finanční nástroje. Zahrnuto nebylo
finanční umístění životního pojištění vázaného na fondy
a indexy. To stouplo za rok 2011 jen v malém rozsahu
o 0,4% z 5.478,60 mil. EUR na 5.502,79 mil. EUR.
Ostatní 10%
Účasti 3%
Dluhopisy 58%
Akcie 2%
Vlastní kapitál
Kapitálová základna Vienna Insurance Group se v roce
2011 zvýšila o 0,4% na 5.049,64 mil. EUR (2010:
5.029,65 mil. EUR).
Pojistně technické rezervy
Pojistně technické rezervy (bez pojistně technických rezerv
životního pojištění vázaného na fondy a indexy) činily
k 31. prosinci 2011 23.992,54 mil. EUR a pohybovaly se
tak na loňské úrovni (2010: 24.017,84 mil. EUR).
Cash flow
Cash flow z běžné obchodní činnosti činilo v roce 2011
1.538,26 mil. EUR ve srovnání s 2.094,67 mil. EUR v roce
2010. Cash flow z investiční činnosti činilo -1.132,11
mil. EUR (2010: -2.011,94 mil. EUR). Z finanční činnosti
Vienna Insurance Group vzešlo v roce 2011 cash flow ve
výši -244,00 mil. EUR (2010: -191,77 mil. EUR). Na konci
roku 2011 činily finanční prostředky koncernu 568,12
mil. EUR. Celkem získala Vienna Insurance Group v roce
2011 úroky a dividendy ve výši 952,10 mil. EUR. Pro tento
vývoj byla charakteristická kumulace kapitálu, který by byl
nezbytný pro případnou koupi pojišťovací skupiny WARTA.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
21
EKONOMICKÉ UKAZATELE VIENNA INSURANCE GROUP
ZIsk na akcii
Return on Equity
Combined ratio
Škodní průběh
Nákladovost
2011
2010
2009
2,87 EUR
11,1%
96,8%
65,8%
31,0%
2,65 EUR
10,5%
98,4%
66,9%
31,5%
2,40 EUR
10,0%
96,3%
65,3%
31,0%
Zisk na akcii
U zisku na akcii se jedná o ukazatel, který porovnává roční
zisk koncernu (po odečtení neovládaných společností
a úroků z hybridního kapitálu) s průměrným počtem akcií
v oběhu. V roce 2011 činil tento zisk na akcii 2,87 EUR.
RoE (Return on Equity)
Ukazatel RoE udává poměr koncernového zisku
a průměrného celkového vlastního kapitálu Vienna
Insurance Group. V roce 2011 docílil koncern rentability
vlastního kapitálu (RoE) ve výši 11,1% (2010: 10,5%).
Zaměstnanci
V roce 2011 pracovalo ve Vienna Insurance Group
průměrně 24.902 zaměstnanců, což je meziročně o 0,4%
méně. V rumunských společnostech bylo v roce 2011
zaměstnáno o 392 osob, respektive cca o 8,9% méně než
v předchozím roce. Tento pokles lze vysvětlit především
zavedením programu na snížení nákladů, jehož intencí je
intenzivnější využívání společných zdrojů především
v oblasti back office.
POČET ZAMĚSTNANCŮ PODLE REGIONŮ
Rakousko
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy*
Celkem
2011
2010
2009
6.440
4.905
1.596
1.947
3.991
6.023
24.902
6.493
4.913
1.572
1.902
4.383
5.743
25.006
6.368
4.972
1.650
1.578
5.088
4.730
24.386
* Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Německo, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lotyšsko,
Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Maďarsko
Combined ratio výrazně pod 100%
Combined ratio koncernu (po zajištění, bez přihlédnutí
k investičním výnosům) činilo v roce 2011 96,8%. Vienna
Insurance Group tím nejen udržela combined ratio pod
hranicí 100%, nýbrž byla s to dosáhnout ve srovnání
s předchozím rokem, jak bylo plánováno, výrazného
snížení o 1,6 procentních bodů. V roce 2010 činila
hodnota combined ratio ještě 98,4%.
Toto bylo umožněno díky zesílené optimalizaci úkonů
v sektoru back office a rovněž díky výrazně nižšímu počtu
přírodních katastrof v roce 2011. Je potěšitelné, že v roce
2011 byla ve většině regionů s výjimkou Rumunska
dosažena zvýšená rentabilita v oblasti technického
výsledku. Combined ratio se vypočítá ze všech pojistně
technických nákladů a výnosů, netto plateb na pojistná
plnění včetně netto změny technických rezerv děleno
zaslouženým čistým pojistným z neživotního a úrazového
pojištění.
Významné události po datu účetní závěrky
Mezi VIG a společností Wiener Städtische Wechselseitige
byla k 1. lednu 2012 uzavřena dohoda týkající se
společnosti Neue Heimat Oberösterreich Holding GmbH,
Wien a obecně prospěšných společností pro bytovou
výstavbu, nacházejících se v jejím vlastnictví, jejímž
předmětem je příliv kapitálu pro společnost Wiener
Städtische Wechselseitige v důsledku navýšení základního
kapitálu ve spojení s nabytím účasti jakož i převodem
rozhodných a kontrolních práv.
Výzkum a vývoj
Vienna Insurance Group se v oblasti IT aplikací věnuje
výzkumné a vývojové činnosti.
Řízení rizik
Řízení rizik Vienna Insurance Group je pevně zakotveno
v kultuře vedení podniku a staví na jasně definované
konzervativní politice rizik, rozsáhlé expertíze rizik
a rozhodnutích představenstva, která tato rizika zohledňují.
22
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
VÝVOJ PODLE OBCHODNÍCH ODVĚTVÍ
PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ PODLE OBCHODNÍCH ODVĚTVÍ
2011
2010
2009
4.579,30
3.944,22
360,15
8.883,67
4.350,04
3.904,81
338,16
8.593,01
4.206,75
3.491,17
321,36
8.019,28
v mil. EUR
Neživotní/úrazové pojištění
Životní pojištění
Zdravotní pojištění
Celkem
ZISK PŘED ZDANĚNÍM PODLE OBCHODNÍCH ODVĚTVÍ
2011
2010
2009
271,51
239,81
47,69
559,01
222,72
248,46
36,61
507,79
238,86
177,77
24,62
441,25
Pokud minulý rok byl v oblasti životního pojištění ve
znamení mimořádně úspěšného obchodu s jednorázovým
pojištěním, pak v roce 2011 došlo v Rakousku právě
v tomto odvětví k výraznému snížení objemu pojistného.
Na koncernové společnosti mimo Rakousko připadl
naproti tomu s přijatým pojistným ve výši 2.003,45 mil.
EUR nárůst pojistného ve výši 14,0%. Tím se podíl zemí
mimo Rakousko na koncernovém pojistném v segmentu
životního pojištění znovu zvýšil, na 50,8% v roce 2011.
Úspěšný vývoj životního pojištění v rozsáhlých oblastech
regionu střední a východní Evropy vedl k tomu, že při
předepsaném pojistném ve výši 3.944,22 mil. EUR mohlo
být i v tomto segmentu ve srovnání s minulým rokem
dosaženo nárůstu o 1,0%.
v mil. EUR
Neživotní/úrazové pojištění
Životní pojištění
Zdravotní pojištění
Celkem
Objem pojistného
V roce 2011 připadlo 51,5% objemu pojistného na
neživotní a úrazové pojištění, jehož vývoj byl v rámci
koncernu velmi potěšitelný. V segmentu životního pojištění
přírůstky v zemích střední a východní Evropy sice
kompenzovaly pokles pojistného v Rakousku, objem
životního pojištění se však přesto v poměru k silně
rostoucímu segmentu neživotního pojištění snížil, takže
podíl životního pojištění na celkovém objemu pojistného
poklesl v obchodním roce na 44,4%. Ze zdravotního
pojištění pocházelo 4,1% procent pojistného.
V oblasti neživotního a úrazového pojištění dosáhly
společnosti Vienna Insurance Group v roce 2011
celkového předepsaného pojistného ve výši 4.579,30 mil.
EUR (2010: 4.350,04 mil. EUR). V neživotním a úrazovém
pojištění tak byl zaznamenán nárůst ve výši 5,3%. Na
pozitivním vývoji v tomto odvětví se výraznými nárůsty
podílely především Polsko, Rakousko a Ukrajina. S příjmy
ve výši 611,55 mil. EUR tak polské společnosti
zaznamenaly nárůst objemu pojistného o 9,3%. Rakouské
společnosti dosáhly zisku ve výši 1.763,94 mil. EUR a tím
o 12,6% víc než v předchozím roce. Za tento nárůst vděčí
vedle pozitivního vývoje na domácím trhu i značnému
nárůstu obchodního objemu v pobočkách v Itálii. Podíl na
pojistném mimo Rakousko činil v segmentu neživotního
a úrazového pojištění 61,5%.
Společnosti Vienna Insurance Group v České republice
dosáhly v životním pojištění předepsaného pojistného ve
výši 849,48 mil. EUR, to je o 12,9% více než v roce 2010.
Slovenské společnosti přispěly v tomto segmentu částkou
359,76 mil. EUR (+5,5%), polské 342,52 mil. EUR
(+81,9%) a rumunské 100,97 mil. EUR (+8,4%). Ostatní
trhy dosáhly předepsaného pojistného ve výši 350,72
mil. EUR.
V odvětví zdravotního pojištění zaznamenala Vienna
Insurance Group s předepsaným pojistným ve výši 360,15
mil. EUR nárůst 6,5%. Tento nadprůměrný nárůst souvisí
z podstatné části s konsolidací gruzínských koncernových
společností. Zdravotní pojištění je v současné době
provozováno v objemu, který je ve vztahu k celkovému
pojistnému relevantní kromě Gruzie pouze v Rakousku.
Náklady na pojistná plnění
V segmentu neživotního a úrazového pojištění
zaznamenala Vienna Insurance Group v roce 2011
náklady na pojistná plnění ve výši 2.531,27 mil. EUR. To
odpovídá mírnému nárůstu o 3,8%. V segmentu životního
pojištění činily náklady 3.695,79 mil. EUR a tím meziročně
o 3,3% méně, což bylo podmíněno slabším obchodem
v Rakousku. V segmentu zdravotního pojištění činily
náklady na pojistná plnění 308,91 mil. EUR (2010: 282,60
mil. EUR).
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
23
Pořizovací a správní náklady
Vienna Insurance Group zaúčtovala v roce 2011
v segmentu neživotního a úrazového pojištění pořizovací
a správní náklady ve výši 1.080,68 mil. EUR (2010:
1.046,79 mil. EUR). V segmentu životního pojištění se tyto
náklady snížily o 6,6% na 628,47 mil. EUR. Ve zdravotním
pojištění byly pořizovací a správní náklady se 43,51
mil. EUR o 8,2% vyšší než v minulém roce se 40,20 mil. EUR.
Pojistně technické rezervy
V oblasti neživotního a úrazového pojištění stouply pojistně
technické rezervy ve srovnání s rokem 2010 o 3,4% na
4.796,72 mil. EUR. Pojistně technické rezervy v segmentu
životního pojištění činily k 31. prosinci 2011 18.215,47 mil.
EUR a byly tak meziročně o 1,3% nižší. Ve zdravotním
pojištění vzrostly pojistně technické rezervy o 6,3% na
980,35 mil. EUR.
Zisk před zdaněním
V roce 2011 dosáhl zisk před zdaněním 559,01 mil. EUR.
To odpovídá meziročnímu nárůstu o 10,1%. Tento výrazný
nárůst, kterého bylo dosaženo i v obtížných rámcových
podmínkách, potvrzuje strategii koncernu na jeho trzích.
Pojistně technické rezervy životního pojištění vázaného na
fondy a indexy se zvýšily z 5.227,93 mil. EUR v roce 2010
o 1,9% na 5.329,38 mil. EUR.
S výslednou částkou ve výši 271,51 mil. EUR dosáhl
segment neživotního a úrazového pojištění 48,6% zisku
společnosti Vienna Insurance Group.
VÝKAZNICTVÍ PODLE GEOGRAFICKÝCH SEGMENTŮ
PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ PODLE GEOGRAFICKÝCH SEGMENTŮ
2011
2010
2009
4.042,22
1.848,86
678,84
954,07
502,87
856,81
8.883,67
4.041,14
1.756,54
647,87
747,69
528,05
871,72
8.593,01
3.874,15
1.603,29
628,38
548,26
606,66
758,54
8.019,28
v mil. EUR
V segmentu životního pojištění dosáhl koncern zisku před
zdaněním ve výši 239,81 mil. EUR. To znamená ve
srovnání s rokem 2010 mírný pokles o 3,5%. Tím činí podíl
životního pojištění na celkovém výsledku 42,9%.
Zdravotní pojištění přispělo ke koncernovému zisku
společnosti Vienna Insurance Group částkou ve výši 47,69
mil. EUR.
Finanční umístění
V segmentu neživotního a úrazového pojištění činilo
finanční
umístění
(včetně
likvidních
prostředků)
k 31. prosinci 2011 8.609,59 mil. EUR (+2,0%).
V životním pojištění činilo finanční umístění 19.048,67
mil. EUR. (2010: 19.096,18 mil. EUR). V oblasti
zdravotního pojištění pokleslo finanční umístění Vienna
Insurance Group o 2,6% na 995,25 mil. EUR.
Rakousko
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy*
Celkem
* Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Německo, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lotyšsko,
Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Maďarsko
ZISK PŘED ZDANĚNÍM PODLE GEOGRAFICKÝCH SEGMENTŮ
2011
2010
2009
291,58
189,72
57,23
37,77
-12,82
-4,47
559,01
250,89
167,33
37,32
24,18
28,51
-0,44
507,79
247,49
122,91
23,01
27,42
24,19
-3,77
441,25
v mil. EUR
Rakousko
Česká republika
Slovensko
Polsko
Rumunsko
Ostatní trhy*
Celkem
* Ostatní trhy: Albánie, Bulharsko, Německo, Estonsko, Gruzie, Chorvatsko, Lotyšsko,
Lichtenštejnsko, Litva, Makedonie, Srbsko, Turecko, Ukrajina, Maďarsko
24
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
VÝHLED 2012
Rakousko
Vienna Insurance Group – výhled
Co se rakouského pojistného trhu týče, vychází Rakouská
asociace pojišťoven (Versicherungsverband Österreich VVO) pro rok 2012 z celkového nárůstu předepsaného
pojistného ve výši 1,3%. Ve srovnání s tím dopadl dle
současných informací předchozí rok s poklesem o 1,7%
v důsledku propadu jednorázového pojištění hůře.
Vienna Insurance Group se hlásí k jasným zásadám, které
se osvědčily i v obtížných rámcových podmínkách, a její
současné postavení je silnější než kdykoli předtím. Nikdy
v minulosti se jí nepodařilo dosáhnout vyššího objemu
předepsaného pojistného či lepšího koncernového
výsledku než v roce 2011. Z tohoto důvodu navrhuje
management navýšení dividendy na 1,10 EUR.
Předpokládaný objem vyplácených dividend tak odpovídá
předvídatelné a transparentní politice VIG v oblasti
dividend.
Pro rok 2012 očekává VVO v oblasti životního pojištění
v porovnání s předchozím rokem mírný pokles o 0,5%.
Z důvodu avizovaného krácení státní podpory v oblasti
zvýhodněného zajištění budoucích příjmů vychází VVO
u běžně placeného pojistného z předpokladu snížení
příjmů ve srovnání s rokem 2011 o 0,6%. V jednorázovém
pojištění, které v roce 2011 zaznamenalo silný pokles, se
pro rok 2012 počítá se stabilizací na aktuální úrovni. Ve
zdravotním pojištění se pro rok 2012 při očekávaném růstu
objemu předepsaného pojistného o 3,2% nerýsuje oproti
vývoji v loňském roku žádná výrazná změna.
V oblasti neživotního a úrazového pojištění vychází VVO
pro rok 2012 z předpokladu
celkového nárůstu
předepsaného pojistného o 2,5% (pro srovnání: 2011:
+2,9%).
Region střední a východní Evropy
V prognóze neživotního pojištění ve východní Evropě
vychází Swiss Re ze solidního růstu ve výši 4,3%. Ve
srovnání s tím se celosvětově počítá s nárůstem pouhých
2,6%. V oblasti životního pojištění předpokládá Swiss Re
zejména dlouhodobě významný růst. Zvyšující se blahobyt
domácností, zdravotní a penzijní reformy a rostoucí
uvědomění populace přispějí k trvalé poptávce po
produktech životního pojištění v tomto regionu.
Celkem vzato skýtá ve srovnání se západní Evropou stále
ještě nízká propojištěnost v regionu střední a východní
Evropy velký potenciál pro organický růst. Jelikož se
ekonomické prostředí v jednotlivých zemích tohoto regionu,
jak již bylo zmíněno, vyznačuje zčásti velkými rozdíly, bude
v budoucnu rozhodující výhodou uplatnění různorodých
tržních strategií.
V roce 2012 bude pozornost zaměřena zejména na další
podporu organického růstu, tedy na posílení obchodů
v rámci stávajících společností. Tím ovšem nejsou
vyloučeny akvizice, které by se daly vhodně začlenit do
stávajícího pojistného portfolia.
VIG si předsevzala, že také v následujících letech poroste
rychleji než trh. Cílem je se jednoznačně vyprofilovat jako
přední pojišťovací koncern ve střední a východní Evropě
s nejlepším zákaznickým servisem. Na Balkáně a na
Ukrajině existují z pohledu VIG možnosti pro ještě lepší
využití těchto regionů. VIG by dále chtěla posilovat svou
pozici také v ostatních zemích, jako například v Polsku.
Vzhledem k situaci na evropských trzích VIG předpokládá,
že bude přinejhorším pouze částečně negativně ovlivněna
stagnujícím obratem v důsledku utlumené spotřeby.
VIG se bude i nadále držet své zásady decentralizovaného
působení na trhu, zaměřeného na aspekty diverzifikace,
své konzervativní investiční strategie a zároveň bude dále
pracovat na zvyšování rentability. Management Vienna
Insurance Group se přitom bude i nadále snažit udržet
volatilitu na co možná nejnižší úrovni s ohledem na
ekonomické prostředí. VIG neustále prověřuje, kde existují
potenciály úspor a jak je co nejlépe využít. Jako cíl do
budoucna si VIG vytyčila kontinuální optimalizaci ziskovosti.
Plánovaného snížení nákladů ve výši 20 – 25 mil. EUR má
být dosaženo především prostřednictvím efektivnější
správy, zejména ve společnostech v regionu střední
a východní Evropy, a pomocí čím dál větší harmonizace IT
infrastruktury v koncernu.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
25
ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONCERNU PODLE IFRS
ROZVAHA KONCERNU K 31. PROSINCI 2011
AKTIVA
*
26
v tis. EUR
A. Nehmotný majetek
I. Goodwill
II. Pojistné kmeny získané za úplatu
III. Ostatní nehmotný majetek
Nehmotný majetek celkem
B. Finanční umístění
I. Pozemky a stavby
II. Podíly v podnicích oceněných ekvivalenční metodou
III. Finanční nástroje
a) Půjčky a ostatní finanční umístění
b) Ostatní cenné papíry
Finanční nástroje držené až do splatnosti
Finanční nástroje určené k prodeji
Finanční instrumenty přeceněné na reálnou hodnotu*
Finanční umístění celkem
C. Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
D. Podíly zajistitelů na pojistně technických rezervách
E. Pohledávky
F. Daňové pohledávky a zálohy z výnosových daní
G. Odložená daňová pohledávka
H. Ostatní aktiva
I.
Platební prostředky a jejich ekvivalenty
AKTIVA celkem
včetně obchodního portfolia
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
31.12.2011
31.12.2010
1.762.284
75.320
544.820
2.382.424
1.796.692
111.029
196.438
2.104.159
4.416.954
120.878
23.547.560
4.602.417
18.945.143
3.110.720
15.188.119
646.304
28.085.392
5.502.790
1.117.063
1.581.517
80.447
123.519
328.382
568.117
4.071.079
116.163
23.972.279
4.567.785
19.404.494
3.060.983
14.987.016
1.356.495
28.159.521
5.478.603
1.118.289
1.681.458
68.432
107.600
358.824
396.030
39.769.651
39.472.916
ROZVAHA KONCERNU K 31. PROSINCI 2011
PASIVA
v tis. EUR
A. Vlastní kapitál
I. Základní kapitál
II. Ostatní kapitálové fondy
III. Kapitálové rezervy z doplatků do hybridního kapitálu
IV. Fondy ze zisku
V. Ostatní rezervy
VI. Menšinové podíly
Vlastní kapitál celkem
B. Podřízená pasiva
C. Pojistně technické rezervy
I. Rezerva na nezasloužené pojistné
II. Rezerva pojistného životních pojištění
III. Rezerva na pojistná plnění
IV. Rezerva na prémie a slevy nezávislé na zisku
V. Rezerva na prémie a slevy závislé na zisku
VI. Ostatní pojistně technické rezervy
Pojistně technické rezervy celkem
D. Technické rezervy na životní pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník
E. Netechnické rezervy
I. Rezervy na důchody a podobné závazky
II. Ostatní rezervy
Netechnické rezervy celkem
F. Závazky
G. Daňové závazky z výnosových daní
H. Odložený daňový závazek
I.
Ostatní pasiva
PASIVA celkem
31. 12. 2011
31. 12. 2010
132.887
2.109.003
495.602
1.961.997
-68.847
419.001
5.049.643
531.232
132.887
2.109.003
495.602
1.723.519
172.401
396.235
5.029.647
539.410
1.232.400
18.339.607
3.938.416
58.565
397.039
26.510
23.992.537
5.329.381
1.223.337
18.231.511
3.767.715
65.444
701.858
27.975
24.017.840
5.227.930
302.002
257.324
559.326
3.904.355
62.818
124.117
216.242
309.801
247.718
557.519
3.675.373
64.170
127.399
233.628
39.769.651
39.472.916
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
27
VLASTNÍ KAPITÁL KONCERNU
Vývoj vlastního kapitálu koncernu v účetních obdobích 2011 a 2010
v tis. EUR
Stav 1. ledna 2010
Změny konsolidačního
celku/podílové kvóty
Celkový výsledek
Výplata dividend
Stav 31. prosince 2010
Stav 1. ledna 2011
Změny konsolidačního
celku/podílové kvóty
Celkový výsledek
Výplata dividend
Stav 31. prosince 2011
Základní
kapitál
Ostatní
kapitálové
fondy
Kapitálová
rezerva z
doplatků do
hybridního
kapitálu
Fondy ze
zisku
Ostatní
rezervy
Mezisoučet
Neovládané
společnosti
Vlastní
kapitál
132.887
2.109.003
495.602
1.478.447
123.341
4.339.280
289.293
4.628.573
0
0
0
132.887
0
0
0
2.109.003
0
0
0
495.602
20.520
379.752
-155.200
1.723.519
2.083
46.977
0
172.401
22.603
426.729
-155.200
4.633.412
80.738
31.586
-5.382
396.235
103.341
458.315
-160.582
5.029.647
132.887
2.109.003
495.602
1.723.519
172.401
4.633.412
396.235
5.029.647
0
0
0
132.887
0
0
0
2.109.003
0
0
0
495.602
-268
406.746
-168.000
1.961.997
0
-241.248
0
-68.847
-268
165.498
-168.000
4.630.642
-249
32.680
-9.665
419.001
-517
198.178
-177.665
5.049.643
* včetně výplaty pro použití hybridního kapitálu
Výše uvedený mezisoučet odpovídá vlastnímu kapitálu přiřazenému vlastníkům podílů a ostatním investorům mateřské
společnosti.
Podíl vlastníka podílů na změně vykázané bezprostředně ve vlastním kapitálu společností oceňovaných ekvivalenční
metodou činí 11.004 tis. EUR (5.013 tis. EUR).
Složení Ostatních rezerv
Nerealizované zisky a ztráty
Měnová rezerva
Součet
Nerealizované zisky a ztráty z finančního umístění
Dluhopisy
Akcie a jiné majetkové účasti
Investiční fond
Ostatní finanční umístění
bez:
Rezerva na odložené podíly na zisku
Odložené daně
Menšinové podíly
Součet
28
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
31.12.2011
31.12.2010
-40.920
-27.927
-68.847
144.650
27.751
172.401
31.12.2011
31.12.2010
8.931
56.672
-78.095
0
-12.492
174.876
256.068
-20.474
262
410.732
-48.195
19.355
412
-40.920
-227.688
-36.828
-1.566
144.650
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KONCERNU ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2011 DO 31. PROSINCE 2011
v tis. EUR
Pojistné
Předepsané hrubé pojistné
Předepsané pojistné - podíl zajistitelů
Předepsané pojistné očištěné od zajištění
Změna stavu hrubé výše rezervy na nezasloužené pojistné
Změna stavu rezervy na nezasloužené pojistné – podíl zajistitelů
Zasloužené pojistné očištěné od zajištění
Výsledek finančního umístění kromě podniků oceněných ekvivalenční metodou
Výnosy z finančního umístění
Náklady na finanční umístění a úrokové náklady
Výsledek finančního hospodaření celkem kromě podniků konsolidovaných ekvivalenční metodou
Výsledek z podílů v podnicích oceněných ekvivalenční metodou
Ostatní výnosy
Náklady na pojistná plnění
Náklady na pojistná plnění – hrubá výše
Náklady na pojistná plnění – podíl zajistitelů
Náklady na pojistná plnění očištěné od zajištění
Provozní náklady
Pořizovací náklady na pojistné smlouvy
Správní režie
Provize od zajistitelů
Čistá výše provozních nákladů
Ostatní náklady
Zisk před zdaněním
Daňové náklady
Zisk za účetní období
z toho přiřaditelný vlastníkům podílů Vienna Insurance Group
z toho neovládané společnosti na zisku za účetní období
Zisk na akcii*
nezředěný = zředěný zisk na akcii (v EUR)
2011
2010
8.883.665
-738.644
8.145.021
-32.959
10.755
8.122.817
8.593.012
-722.092
7.870.920
-9.850
-704
7.860.366
1.676.144
-755.539
920.605
11.004
115.360
1.704.332
-592.909
1.111.423
5.013
93.839
-6.920.004
384.039
-6.535.965
-7.007.787
466.439
-6.541.348
-1.521.130
-349.903
118.381
-1.752.652
-322.161
559.008
-117.099
441.909
-1.509.051
-359.190
108.364
-1.759.877
-261.627
507.789
-94.539
413.250
406.746
35.163
379.752
33.498
2,87
2,65
* Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál.
ZISKY A ZTRÁTY EVIDOVANÉ VE VLASTNÍM KAPITÁLU BEZ VLIVU NA HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK
v tis. EUR
Zisk za účetní období
+/- Kurzové rozdíly evidované ve vlastním kapitálu
+/- Nerealizované zisky a ztráty z prodeje finančních nástrojů určených k prodeji
Daně ze zisků a ztrát evidovaných ve vlastním kapitálu*
Součet zisků a ztrát evidovaných ve vlastním kapitálu po zdanění
z toho přiřaditelný vlastníkům podílů Vienna Insurance Group
z toho neovládané společnosti
*
31.12.2011
31.12.2010
441.909
-56.184
-237.244
49.697
413.250
13.721
38.515
-7.171
198.178
458.315
165.498
32.680
426.729
31.586
Daně jsou výsledkem výhradně nerealizovaných zisků a ztrát z Finančních nástrojů určených k prodeji.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
29
KONCERNOVÝ VÝKAZ CASH FLOW OD 1. LEDNA 2011 DO 31. PROSINCE 2011
v tis. EUR
Zisk za účetní období
Změna pojistně technických rezerv netto
Změna pojistně technických pohledávek a závazků
Změna depozitních pohledávek a závazků a zúčtovacích pohledávek a závazků
Změna ostatních pohledávek a závazků
Změna u cenných papírů v obchodním portfoliu
Zisk/ztráta z úbytku kapitálových investic
Odpisy/navýšení všech ostatních kapitálových investic
Změna penzijních rezerv, rezerv odbytného a personálních rezerv
Změna aktivního/pasivního časového rozlišení daně s výjimkou daňových závazků
Změna ostatních bilančních položek
Změna goodwillu a nehmotného majetku
Ostatní výdaje a výnosy neovlivňující platbu a oprávky výsledku období
Cash flow z běžné obchodní činnosti
Vklady z prodeje plně konsolidovaných podniků a podniků konsolidovaných ekvivalenční metodou
Výplaty z nabytí plně konsolidovaných podniků a podniků konsolidovaných ekvivalenční metodou
Vklady z prodeje cenných papírů určených k prodeji
Výplaty z nabytí cenných papírů určených k prodeji
Vklady z úbytku finančních nástrojů držených do splatnosti
Výplaty z přírůstku finančních nástrojů držených do splatnosti
Vklady z prodeje pozemků a budov
Výplaty z nabytí pozemků a budov
Změna položek životního pojištění vázaného na fondy a indexy
Změna ostatních kapitálových investic
Cash flow z investiční činnosti
Úbytek/přírůstek podřízených závazků
Výplaty dividend
Vklady a výplaty z ostatní finanční činnosti
Cash flow z finanční činnosti
Změna finančních prostředků
Stav finančních prostředků k začátku období
Změna finančních prostředků
Změna konsolidačního celku
Kurzové rozdíly v rámci finančních prostředků
Stav finančních prostředků ke konci období
z toho obecně prospěšné společnosti pro bytovou výstavbu
Doplňkové informace
Přijaté úroky
Přijaté dividendy
Zaplacené úroky
Zaplacená daň z výnosů
Očekávané cashflow z překlasifikovaných cenných papírů
Reálná úroková sazba překlasifikovaných cenných papírů
30
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
2011
2010
441.909
464.526
338
53.421
-18.070
50.092
-79.725
312.519
-7.797
53.658
23.028
33.373
210.985
1.538.257
0
-26.015
3.203.241
-3.465.122
356.298
-411.498
43.519
-482.064
-279.711
-70.755
-1.132.107
-7.500
-177.664
-58.839
-244.003
162.147
413.250
1.759.443
-93.484
-33.059
182.731
27.453
-144.732
134.836
2.361
-18.803
-28.372
8.646
-115.603
2.094.667
21.825
-248.313
2.011.857
-3.179.061
430.831
-476.609
138.530
-348.116
-412.002
49.119
-2.011.939
-5.914
-160.582
-25.275
-191.771
-109.043
396.030
162.147
6.537
3.403
568.117
484.523
-109.043
36.352
-15.802
396.030
117.480
106.073
775.015
177.083
67.168
84.444
747.433
182.683
58.744
76.578
47.905
5,07%
50.062
5,41%
VÝKAZY PODLE SEGMENTŮ
ROZVAHA KONCERNU PODLE SEGMENTŮ
AKTIVA
v tis. EUR
A. Nehmotný majetek
B. Finanční umístění
C. Finanční umístění
životního pojištění,
je-li nositelem investičního
rizika pojistník
D. Podíly zajistitelů na
pojistně technických rezervách
E. Pohledávky
F. Daňové pohledávky
a zálohy
z výnosových daní
H. Ostatní aktiva
I.
Platební prostředky a
jejich ekvivalenty
Mezisoučet
Odložená daňová pohledávka
Neživotní/úrazové
31.12.2011 31.12.2010
Životní
31.12.2011 31.12.2010
Zdravotní
31.12.2011 31.12.2010
1.346.322
8.311.376
1.173.367
8.217.807
1.036.048
18.812.966
930.759
18.947.060
54
961.050
33
994.654
2.382.424
28.085.392
2.104.159
28.159.521
0
0
5.502.790
5.478.603
0
0
5.502.790
5.478.603
995.257
986.317
989.125
1.111.754
120.132
565.248
127.695
545.129
1.674
29.952
1.469
24.575
1.117.063
1.581.517
1.118.289
1.681.458
62.616
153.902
56.424
188.437
17.831
164.593
11.821
163.638
0
9.887
187
6.749
80.447
328.382
68.432
358.824
298.216
12.154.006
220.266
11.957.180
235.706
26.455.314
149.123
26.353.828
34.195
1.036.812
26.641
1.054.308
568.117
39.646.132
123.519
396.030
39.365.316
107.600
39.769.651
39.472.916
AKTIVA celkem
PASIVA
v tis. EUR
B. Podřízená pasiva
C. Pojistně technické rezervy
D. Technické rezervy na
životní pojištění, je-li
nositelem investičního rizika
pojistník
E. Netechnické rezervy
F. Závazky
G. Daňové závazky
z výnosových daní
I.
Ostatní pasiva
Mezisoučet
Odložený daňový závazek
Vlastní kapitál
PASIVA celkem
Celkem
31.12.2011 31.12.2010
Neživotní/úrazové
31.12.2011 31.12.2010
Životní
31.12.2011 31.12.2010
Zdravotní
31.12.2011 31.12.2010
Celkem
31.12.2011 31.12.2010
312.777
4.796.718
314.339
4.638.882
217.955
18.215.473
224.571
18.456.683
500
980.346
500
922.275
531.232
23.992.537
539.410
24.017.840
0
387.065
3.443.246
0
348.554
3.084.129
5.329.381
144.428
438.989
5.227.930
176.237
532.774
0
27.833
22.120
0
32.728
58.470
5.329.381
559.326
3.904.355
5.227.930
557.519
3.675.373
52.099
54.158
9.046.063
40.389
59.778
8.486.071
10.719
160.349
24.517.294
11.769
173.036
24.803.000
0
1.735
1.032.534
12.012
814
1.026.799
62.818
216.242
34.595.891
124.117
5.049.643
64.170
233.628
34.315.870
127.399
5.029.647
39.769.651
39.472.916
Částky uváděné ke každému obchodnímu segmentu byly očištěny o částky vyplývající z procesů uvnitř segmentu. Proto
nelze na základě salda aktiv a pasiv daného segmentu odvozovat vlastní kapitál přiřazený jednotlivým obchodním
odvětvím.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
31
VÝKAZY PODLE SEGMENTŮ
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY KONCERNU PODLE SEGMENTŮ A REGIONŮ
ODVĚTVÍ
v tis. EUR
Předepsané hrubé pojistné
Zasloužené pojistné
Výsledek finančního umístění kromě
podniků oceněných ekvivalenční
metodou
Výsledek z podílů v podnicích
oceněných ekvivalenční metodou
Ostatní výnosy
Náklady na pojistná plnění
Provozní náklady
Ostatní náklady
Zisk před zdaněním
REGIONY
v tis. EUR
Předepsané hrubé pojistné
Zasloužené pojistné
Výsledek finančního umístění kromě
podniků oceněných ekvivalenční
metodou
Výsledek z podílů v podnicích
oceněných ekvivalenční metodou
Ostatní výnosy
Náklady na pojistná plnění
Provozní náklady
Ostatní náklady
Zisk před zdaněním
Neživotní/úrazové
2011
2010
2010
Zdravotní
2011
2010
Celkem
2011
2010
4.579.297
3.844.750
4.350.042
3.644.326
3.944.217
3.916.099
3.904.807
3.875.751
360.151
361.968
338.163
340.289
8.883.665
8.122.817
8.593.012
7.860.366
193.939
172.949
687.443
919.742
39.223
18.732
920.605
1.111.423
8.100
72.128
-2.531.267
-1.080.679
-235.463
271.508
5.253
61.697
-2.437.527
-1.046.793
-177.187
222.718
2.904
43.206
-3.695.786
-628.468
-85.587
239.811
-240
31.416
-3.821.224
-672.881
-84.100
248.464
0
26
-308.912
-43.505
-1.111
47.689
0
726
-282.597
-40.203
-340
36.607
11.004
115.360
-6.535.965
-1.752.652
-322.161
559.008
5.013
93.839
-6.541.348
-1.759.877
-261.627
507.789
Rakousko
2011
2010
Česká republika
2011
2010
Slovensko
2011
2010
Polsko
2011
2010
4.042.221
3.634.571
4.041.135
3.701.866
1.848.856
1.722.303
1.756.539
1.615.565
678.834
617.377
647.871
594.384
954.073
889.060
747.693
682.878
612.363
787.155
125.493
120.014
44.209
42.529
44.968
55.188
8.998
29.143
-3.291.098
-623.321
-79.074
291.582
5.685
30.545
-3.593.508
-648.765
-32.094
250.884
2.006
37.944
-1.195.543
-425.424
-77.060
189.719
-672
21.127
-1.123.980
-395.435
-69.287
167.332
0
6.960
-478.931
-97.113
-35.272
57.230
0
7.885
-467.082
-92.199
-48.202
37.315
0
8.307
-651.008
-242.425
-11.130
37.772
0
6.137
-454.848
-254.131
-11.041
24.183
REGIONY
v tis. EUR
Předepsané hrubé pojistné
Zasloužené pojistné
Výsledek finančního umístění kromě podniků oceněných
ekvivalenční metodou
Výsledek z podílů v podnicích oceněných ekvivalenční metodou
Ostatní výnosy
Náklady na pojistná plnění
Provozní náklady
Ostatní náklady
Zisk před zdaněním
32
Životní
2011
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Rumunsko
2011
2010
Ostatní trhy
2011
2010
Celkem
2011
2010
502.869
491.130
528.050
480.631
856.812
768.376
871.724
785.042
8.883.665
8.122.817
8.593.012
7.860.366
22.996
0
17.385
-380.142
-142.398
-21.798
-12.827
41.150
0
14.248
-324.686
-152.204
-30.626
28.513
70.576
0
15.621
-539.243
-221.971
-97.827
-4.468
65.387
0
13.897
-577.244
-217.143
-70.377
-438
920.605
11.004
115.360
-6.535.965
-1.752.652
-322.161
559.008
1.111.423
5.013
93.839
-6.541.348
-1.759.877
-261.627
507.789
PŘEDEPSANÉ POJISTNÉ
Předepsané pojistné
Neživotní a úrazové pojištění
v tis. EUR
Přímý obchod
Úrazové pojištění
Havarijní pojištění pozemních vozidel
Havarijní pojištění kolejových vozidel
Havarijní pojištění leteckých dopravních prostředků
Havarijní pojištění námořní a říční dopravy
Pojištění přepravovaného zboží
Pojištění proti požáru a živelním pohromám
Ostatní pojištění majetku
Pojištění dopravce
Pojištění odpovědnosti z provozu leteckých dopravních prostředků
Pojištění odpovědnosti z provozu námořní a říční dopravy
Pojištění obecné odpovědnosti
Pojištění odpovědnosti z provozu pozemních vozidel s vlastním
pohonem
Úvěrové pojištění
Pojištění kauce
Pojištění pro různé finanční ztráty
Pojištění právní ochrany
Cestovní pojištění s poskytnutím asistenčních služeb
Mezisoučet
Nepřímý obchod
Námořní, letecké a dopravní pojištění
Ostatní pojištění
Mezisoučet
Součet předepsaného pojistného v neživotním/úrazovém pojištění
Předepsané
hrubé pojistné
Podíl zajištění
Očištěné od
zajištění
Předepsané
hrubé pojistné
2011
2011
2011
2010
334.096
923.310
3.548
7.458
7.839
47.579
750.877
423.317
6.516
6.155
3.115
418.967
-19.499
-17.392
-855
-5.917
-5.222
-27.170
-190.959
-115.352
-1.510
-5.168
-1.088
-55.469
314.597
905.918
2.693
1.541
2.617
20.409
559.918
307.965
5.006
987
2.027
363.498
316.935
958.309
1.895
5.335
7.285
45.079
716.786
406.985
5.766
4.824
3.021
374.972
1.383.157
136
19.113
92.778
48.268
47.017
4.523.246
-141.644
-6
-8.360
-43.344
-178
-4.812
-643.945
1.241.513
130
10.753
49.434
48.090
42.205
3.879.301
1.244.248
168
20.144
94.363
47.546
38.150
4.291.811
6.347
49.704
56.051
4.579.297
-2.924
-52.816
-55.740
-699.685
3.423
-3.112
311
3.879.612
4.041
54.190
58.231
4.350.042
Časově rozlišené pojistné v nepřímém obchodu neživotního a úrazového pojištění ve výši 5.392 tis. EUR (9.504 tis. EUR)
bylo do výkazu zisku a ztráty zahrnuto zčásti s časovým posunem jednoho roku. Ze zaslouženého pojistného v nepřímém
obchodu životního pojištění ve výši 3.364 tis. EUR (3.443 tis. EUR) bylo 332 tis. EUR (391 tis. EUR) zahrnuto do výkazu
zisku a ztráty s časovým posunem jednoho roku.
Předepsané hrubé pojistné zdravotního pojištění
v tis. EUR
Přímý obchod
Individuální pojištění
Skupinová pojištění
Nepřímý obchod
Skupinová pojištění
Součet předepsaného pojistného ve zdravotním pojištění
2011
2010
360.042
240.013
120.029
109
109
360.151
338.088
235.095
102.993
75
75
338.163
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
33
Předepsané pojistné – přímý obchod životního pojištění
v tis. EUR
Běžné pojistné
Důchodová pojištění
Doživotní pojištění pro případ úmrtí
Pojištění pro případ dožití a úmrtí
Pojištění pro případ dožití
Pojištění pro případ úmrtí
Pojištění s pevným termínem výplaty
Pojištění vázaná na fondy
Pojištění vázaná na indexy
Zvýhodněné zajištění budoucích příjmů
Jednorázové pojistné
Důchodová pojištění
Doživotní pojištění pro případ úmrtí
Pojištění pro případ dožití a úmrtí
Pojištění pro případ dožití
Pojištění pro případ úmrtí
Pojištění s pevným termínem výplaty
Pojištění vázaná na fondy
Pojištění vázaná na indexy
Zvýhodněné zajištění budoucích příjmů
Součet předepsaného pojistného přímo v životním pojištění
z toho:
Smlouvy s podílem na zisku
Smlouvy bez podílu na zisku
Smlouvy pojištění vázaného na fondy
Smlouvy pojištění vázaného na indexy
2011
2010
2.289.977
272.098
68.359
559.719
127.309
221.412
70.109
603.874
12.839
354.258
1.641.540
89.771
23.798
587.176
245.883
69.490
326
430.619
192.997
1.480
3.931.517
2.217.268
276.357
60.672
574.396
136.477
189.145
90.300
545.376
11.510
333.035
1.673.352
103.857
21.960
295.514
218.860
90.251
312
621.200
319.577
1.821
3.890.620
2.000.135
332.875
1.392.671
205.836
1.761.365
296.736
1.501.433
331.086
VÝSLEDEK FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ
Složení výnosů
v tis. EUR
Běžné výnosy
Výnosy ze zvýšení hodnoty finančního umístění
Výnosy z prodeje finančního umístění
Celkem
Složení výnosů
v tis. EUR
Běžné výnosy
Výnosy ze zvýšení hodnoty finančního umístění
Výnosy z prodeje finančního umístění
Celkem
34
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Neživotní/
úrazové
2011
Životní
Zdravotní
Celkem
2011
2011
2011
500.130
8.928
44.206
553.264
936.171
21.765
110.973
1.068.909
46.176
1.553
6.242
53.971
1.482.477
32.246
161.421
1.676.144
Neživotní/
úrazové
2010
Životní
Zdravotní
Celkem
2010
2010
2010
447.370
12.669
72.732
532.771
942.303
69.013
116.466
1.127.782
38.020
862
4.897
43.779
1.427.693
82.544
194.095
1.704.332
Složení nákladů
v tis. EUR
Odpisy finančního umístění
Kurzové rozdíly
Ztráta z prodeje finančního umístění
Úrokové náklady
Rezerva na mzdové náklady
Úroky z cizího kapitálu
Ostatní náklady
Celkem
Složení nákladů
v tis. EUR
Odpisy finančního umístění
Kurzové rozdíly
Ztráta z prodeje finančního umístění
Úrokové náklady
Rezerva na mzdové náklady
Úroky z cizího kapitálu
Ostatní náklady
Celkem
Neživotní/
úrazové
2011
Životní
Zdravotní
Celkem
2011
2011
2011
116.307
-1.567
24.429
93.539
13.622
79.917
126.617
359.325
237.104
-8.838
55.743
28.509
12.192
16.317
68.948
381.466
3.232
-212
2.360
4.915
3.470
1.445
4.453
14.748
356.643
-10.617
82.532
126.963
29.284
97.679
200.018
755.539
Neživotní/
úrazové
2010
Životní
Zdravotní
Celkem
2010
2010
2010
151.220
3.010
6.630
74.149
4.550
69.599
124.813
359.822
89.509
-8.240
30.905
33.855
18.909
14.946
62.011
208.040
9.846
16
1.595
6.252
4.550
1.702
7.338
25.047
250.575
-5.214
39.130
114.256
28.009
86.247
194.162
592.909
ZISK NA AKCII
Podle IAS 33.10 je nezředěný zisk na akcii „třeba vypočítat podílem výsledku náležejícího akcionářům mateřského
podniku s kmenovými akciemi (čitatel) a váženého průměrného počtu kmenových akcií, které byly v rámci vykazovaného
období v oběhu (jmenovatel)“.
Zisk na akcii
Čistý provozní zisk
Čistý provozní zisk po odečtení neovládaných společností
Úroky z hybridního kapitálu
Počet akcií
Zisk na akcii
2011
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
ks
EUR
441.909
406.746
40.000
128.000.000
2,87
2010
v tis. EUR
v tis. EUR
v tis. EUR
ks
EUR
413.250
379.752
40.000
128.000.000
2,65
Výpočet tohoto ukazatele zahrnuje alikvotní úrokové náklady na hybridní kapitál.
Vzhledem k tomu, že ani v roce 2010 ani v aktuálním vykazovaném období nenastaly potenciální efekty zředění, odpovídá
nezředěný zisk na akcii zředěnému zisku na akcii.
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
35
NÁKLADY NA POJISTNÁ PLNĚNÍ
Složení
36
Předepsané hrubé pojistné
2011
2010
Podíl zajistitelů
2011
2010
Očištěné od zajištění
2011
2010
v tis. EUR
Neživotní a úrazové pojištění
Náklady na pojistná plnění
Platby na pojistná plnění
Změna rezervy na pojistná plnění
Mezisoučet
Změna rezervy pojistného neživotních pojištění
Změna ostatních pojistně technických rezerv
Náklady na prémie a slevy nezávislé na zisku
Celková částka pojistných plnění
2.666.976
205.034
2.872.010
7
125
17.672
2.889.814
2.720.484
120.302
2.840.786
2
789
35.769
2.877.346
-344.503
-10.434
-354.937
-3
-494
-3.113
-358.547
-439.416
5.007
-434.409
-1
969
-6.378
-439.819
2.322.473
194.600
2.517.073
4
-369
14.559
2.531.267
2.281.068
125.309
2.406.377
1
1.758
29.391
2.437.527
Životní pojištění
Náklady na pojistná plnění
Platby na pojistná plnění
Změna rezervy na pojistná plnění
Mezisoučet
Změna rezervy pojistného neživotních pojištění
Změna ostatních pojistně technických rezerv
Náklady na prémie a slevy nezávislé a závislé na zisku
Celková částka pojistných plnění
3.295.325
36.353
3.331.678
448.418
-701
-58.770
3.720.625
2.547.082
33.631
2.580.713
1.178.280
1.056
87.569
3.847.618
-30.490
1.854
-28.636
4.028
-231
0
-24.839
-22.793
-4.798
-27.591
1.228
-31
0
-26.394
3.264.835
38.207
3.303.042
452.446
-932
-58.770
3.695.786
2.524.289
28.833
2.553.122
1.179.508
1.025
87.569
3.821.224
Zdravotní pojištění
Náklady na pojistná plnění
Platby na pojistná plnění
Změna rezervy na pojistná plnění
Mezisoučet
Změna rezervy pojistného neživotních pojištění
Náklady na prémie a slevy nezávislé na zisku
Celková částka pojistných plnění
Celkem
234.739
510
235.249
61.884
12.432
309.565
6.920.004
220.768
-1.097
219.671
51.680
11.472
282.823
7.007.787
-422
-18
-440
-213
0
-653
-384.039
-100
17
-83
-143
0
-226
-466.439
234.317
492
234.809
61.671
12.432
308.912
6.535.965
220.668
-1.080
219.588
51.537
11.472
282.597
6.541.348
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
POŘIZOVACÍ A SPRÁVNÍ NÁKLADY
Složení
v tis. EUR
Pořizovací náklady
Provizní náklady
Poměrné personální náklady
Poměrné věcné náklady
Mezisoučet
Náklady na správu
Poměrné personální náklady
Poměrné věcné náklady
Mezisoučet
Přijatá provize od zajistitelů
Celkem
Složení
v tis. EUR
Pořizovací náklady
Provizní náklady
Poměrné personální náklady
Poměrné věcné náklady
Mezisoučet
Náklady na správu
Poměrné personální náklady
Poměrné věcné náklady
Mezisoučet
Přijatá provize od zajistitelů
Celkem
Neživotní/
úrazové
2011
Životní
Zdravotní
Celkem
2011
2011
2011
673.315
165.267
134.502
973.084
336.260
76.319
107.053
519.632
6.529
13.218
8.667
28.414
1.016.104
254.804
250.222
1.521.130
112.828
105.377
218.205
-110.610
1.080.679
49.394
67.074
116.468
-7.632
628.468
6.152
9.078
15.230
-139
43.505
168.374
181.529
349.903
-118.381
1.752.652
Neživotní/
úrazové
2010
Životní
Zdravotní
Celkem
2010
2010
2010
626.057
180.604
122.911
929.572
368.307
68.649
116.369
553.325
6.574
12.375
7.205
26.154
1.000.938
261.628
246.485
1.509.051
116.660
101.322
217.982
-100.761
1.046.793
53.928
73.114
127.042
-7.486
672.881
7.592
6.574
14.166
-117
40.203
178.180
181.010
359.190
-108.364
1.759.877
OSTATNÍ ÚDAJE
Stav zaměstnanců
Rakousko
Obchodní služba
Správa
Mimo Rakousko
Obchodní služba
Správa
Celkem
2011
2010
6.440
2.836
3.604
18.462
10.570
7.892
24.902
6.493
2.875
3.618
18.513
10.373
8.140
25.006
ZKRÁCENÁ VERZE VÝR O ČNÍ ZPRÁVY 2011 | V I E NNA I NS U R A NC E G R O UP
37
Finanční kalendář VIG*
Valná hromada
Rozhodné datum pro výplatu dividendy
Den výplaty dividendy
Výsledek 1. čtvrtletí 2012
Výsledek 1. pololetí 2012
Výsledek 1.–3. čtvrtletí 2012
Tip
4. května 2012
14. května 2012
14. května 2012
23. května 2012
22. srpna 2012
27. listopadu 2012
* předběžný plán
Investor Relations
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Investor Relations Team
Schottenring 30
1010 Wien
Tel. +43 (0) 50 350-21920
E-mail: [email protected]
Výroční zpráva on-line
Na internetových stránkách VIG (www.vig.com) najdete
rovněž elektronickou verzi výroční zprávy speciálně
upravenou pro internet. Tato zpráva poskytuje rychlý
přehled o vývoji podniků koncernu VIG. Všechny kapitoly
si lze stáhnout ve formátu PDF, nejdůležitější tabulky navíc
i v Excelu. Další funkce jako interaktivní porovnání
ukazatelů, propojení odkazů v rámci zprávy a srovnání
s minulým rokem napomáhají transparentnosti a vedou
uživatele přímo k požadovaným informacím.
UPOZORNĚNÍ
TIRÁŽ:
Při sčítání zaokrouhlených částek a procentuálních údajů
může
dojít
k početním
rozdílům
způsobeným
zaokrouhlováním.
Vydavatel a vlastník média:
VIENNA INSURANCE GROUP AG
Wiener Versicherung Gruppe
Obchodní rejstřík: 75687 f
Číslo v registru pro zpracování dat (DVR): 0016705
Přestože byla výroční zpráva v zájmu zajištění správnosti
a úplnosti údajů ve všech částech vytvořena s maximální
pečlivostí, nelze zcela vyloučit chyby způsobené
zaokrouhlováním, sazbou a tiskem.
Koordinace projektu: Mag. Petra Ringler
Projektový tým: Sabrina Ebenschweiger, MBA,
Petra Edlinger, MSc (WU), Roland Fuhry,
Mag. Zuzana Gajdosova
Redakční uzávěrka: 29. února 2012
Vytvořeno v rámci koncernu systémem FIRE.sys
38
Koncepce: be.public Werbung Finanzkommunikation GmbH
Toto je zkrácená verze výroční zprávy koncernu za rok
2011. Plnou verzi výroční zprávy koncernu Vienna
Insurance Group v německém a anglickém jazyce ve
formátu pdf lze stáhnout na našich internetových
stránkách www.vig.com pod záložkou Investor Relations.
Tisk: Gutenberg GmbH, Wiener Neustadt
V případě pochybností platí německá verze.
17PG001/CZ11
ZKRÁCENÁ VERZE VÝROČNÍ ZPRÁVY 2 011 | V I E NNA I NS U R A NC E G RO U P
Fotografie představenstva: Ian Ehm
Kdo mi
dnes
dokáže
říct, co
bude zítra
důležité?

Podobné dokumenty

VÝROCNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2008

VÝROCNÍ ZPRÁVA KONCERNU 2008 Ostatní země střední a východní Evropy Ostatní trhy Výsledek finančního umístění Zisk před zdaněním Neživotní a úrazové pojištění Životní pojištění Zdravotní pojištění Zisk před zdaněním Rakousko Č...

Více

Zpravodaj č. 56oblíbené! - Jezeřany

Zpravodaj č. 56oblíbené! - Jezeřany pro výstavbu rodinných domků v lokalitě u kostela musí obec směnit a dokoupit pozemky ve vlastnictví pana Oldřicha Troppa a Ing. Eduarda Novotného. Po dohodě s panem Novotným, který má zájem o stav...

Více

VIENNA INSURANCE GROUP MÁ CHUŤ NA VÍC

VIENNA INSURANCE GROUP MÁ CHUŤ NA VÍC „Nadále máme chuť růst,“ tolik prof. Elisabeth Stadlerová, předsedkyně představenstva Vienna Insurance Group, v rámci tiskové konference dne 17. března ve vídeňské budově Ringturm, centrále VIG (zá...

Více

Stáhnout jako PDF

Stáhnout jako PDF řečeno to znamená, že pojišťovny budou dostávat z  přerozdělení peníze podle toho, jak nákladně nemocné mají své pojištěnce.

Více

územně analytické podklady pro správní obvod

územně analytické podklady pro správní obvod Železniční doprava ......................................................................................................................166 3.2.11.2 Železniční zastávky a stanice ....................

Více