SA_416 - Řízení projektů IS - Návrh řešení ERP

Komentáře

Transkript

SA_416 - Řízení projektů IS - Návrh řešení ERP
SA_416 – Závěrečný CASE
Implementace IS/ICT do podniku
České slévárny s.r.o.
návrh řešení IS/ICT postaveného na open source ERP/CRM balíku
COMPIERE
Tým S11:
Horník Jiří ([email protected])
Měska Matěj ([email protected])
Mihulka Martin ([email protected])
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Obsah
Manažerské shrnutí..................................................................................................................... 3
Shrnutí současného stavu dle zadání........................................................................................... 4
Přestavení ERP/CRM Compiere................................................................................................. 5
Open source a jeho výhody..................................................................................................... 5
Obecná charakteristika Compiere........................................................................................... 6
Reference a kompetence S11.................................................................................................. 6
Shrnutí výhod Compiere pro České slévárny s.r.o..................................................................7
Nasazení Compiere na procesy zákazníka.................................................................................. 8
Řešení jednotlivých oblastí se systémem Compiere............................................................... 8
Příklad reportu...................................................................................................................10
Příklad BPR konkrétního procesu......................................................................................... 11
Koncepce řešení........................................................................................................................ 12
Metodika S11 Compiere Implementation Methodology ..................................................... 12
Architektura budoucího řešení.............................................................................................. 13
Scénář a harmonogram implementace.................................................................................. 16
Organizační struktura projektu..............................................................................................20
Zajištění projektu smlouvami................................................................................................20
Parametry SLA.................................................................................................................. 20
Požadavky na součinnost.................................................................................................. 21
Použité standardy a normy.................................................................................................... 22
Kalkulace ceny řešení............................................................................................................... 24
LS 2005/2006
Strana 2 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Manažerské shrnutí
Dodělat, nebo vypustit. Shrnuje rozsah projektu, co se bude řešit, kolik to bude stát a jakou součinnost
vyžadujeme. Jaké přínosy se očekávají. V podstatě to nahrazuje závěr. Mělo by to odpovídat cca tomu, co
budeme říkat při prezentaci.
LS 2005/2006
Strana 3 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Shrnutí současného stavu dle zadání
Firma má tři oddělené lokality (Centrum, závod Alfa a závod Beta). V těchto lokalitách existují různé
aplikace pro různé úlohy. Problémem je (kromě drobných chyb v současných programech) především
dezintegrace jednotlivých systémů. Ta se potom projevuje v neefektivní komunikaci mezi závody a centrem,
nejednotnosti evidence, nemožnosti sdílet informace apod.
Komunikace uvnitř firmy probíhá pomocí telefonu a e-mailu – nestandardizovaná. Administrativa je
zpomalována velkým podílem ruční práce (např. reporty) a znepřehledňována velkým počtem oddělených
evidencí.
Používané aplikace jsou následující:

Double – účetní program tvořící páteř ekonomického systému firmy.

Baláš, Premiér, Program docházka – software používaný personalisty (3 různé programy)

MS Excel – pomocné evidence (velké množství)

MS Word – textový editor (někde i psací stroj)

Amipro – DTP a textový editor (speciální dokumenty)

Foxpro – speciální evidence (legacy?)

EVI – komplexní evidence odpadů (není integrace s ostatními komponentami – ruční přepisování
dat)

EJSD – Intrastat + clo speciální aplikace (není integrace – ruční přepisování dat)
Hlavním cílem zavedení nového IS/ICT je sjednocení vnitrofiremní administrativy vytvořením jasných
pravidel a její automatizace pomocí informačních technologií. Eliminací ruční práce při předávání informací
(mezi aplikacemi i lidmi) bude dosaženo úspory nákladů na administrativu.
LS 2005/2006
Strana 4 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Přestavení ERP/CRM Compiere
Open source a jeho výhody
Vzhledem k tomu, že námi nabízený balík patří do kategorie tzv. open source software a naše firma se
specializuje na podporu open source software, považujeme za důležité nejprve uvést základní charakteristiky
tohoto velmi perspektivního modelu dodávek software.
Základní myšlenkou open source je, že zdrojový kód programu je zdarma poskytnut veřejnosti k
libovolnému účelu (kompilace, úpravy …). Kdokoli, kdo má potřebné znalosti může program zdarma používat a
upravovat.
Protože toto potřebné know-how nemají firmy, které se přímo nezabývají IT (jako jsou České slévárny
s.r.o.), vzniká na trhu prostor pro systémové integrátory (jako je S11). Služby těchto integrátorů jsou potom již
placené (stejně jako u ne-open source balíků – stále je ale cena řešení levnější o SW licence). Těmito službami se
myslí například analýzy, BPR, zakázkové programování, školení uživatelů, service desk apod.
Asi největší výhodou open source software je to, že zákazník má přímo k dispozici zdrojový kód (dle
metodiky S11 i s vývojářskou dokumentací) k veškerému dodanému SW (i k zakázkově doprogramovaným
modulům). Tento fakt dává zákazníkovi unikátní nezávislost na systémovém integrátorovi i výrobci. Umožňuje
mu totiž kdykoli přejít k jinému subjektu, případně nechat si jinde zakázkově doprogramovat část funkcionality
třeba za 10 let. Pozn. metodika S11 CIM rozděluje projekt implementace do etap, které vždy končí dodávkou
určitého díla, včetně fakturace. Po každé fázi zákazník dostává použitelný výstup (analýzu, funkční modul,
uživatelskou příručku atd.). V krajním případě je tak možné měnit dodavatele i v průběhu projektu, což
umožňuje i případná smlouva. Eliminováno je také riziko zániku výrobce. Pokud budete potřebovat další
funkcionalitu, úpravu vyplývající ze změny legislativy atd., nemusíte čekat na nový release od výrobce, můžete
si jej nechat kdykoli od kohokoli doprogramovat.
Díky tomu, že OSS (open source software) vyvíjejí stovky nezávislých vývojářů, je vždy organickou
součástí vývoje dodržování standardů. Tento fakt dává OSS výhodu maximální možné otevřenosti a tím
integrovatelnosti a interoperability.
V dalším textu bychom rádi uvedli a vyvrátili některé mýty o OSS, které mohou neprávem budit
pochybnosti o jeho využití v profesionálních aplikacích.

OSS je méně kvalitní a uživatelsky nepřívětivý – jako dodavatel OSS za jeho kvalitu zákazníkům
ručíme. Námi dodávaný software je před uvedením v naší nabídce analyzován na úrovni
zdrojového kódu a testován z uživatelského hlediska.

OSS je amatérsky lokalizován – za kvalitu lokalizace zákazníkovi opět ručíme smlouvou.
Lokalizaci provádíme ve spolupráci s odborníky na českou legislativu a podrobujeme testování (i v
případě jazykové lokalizace).

Pro OSS není technická podpora – technickou podporu můžete získat na našem service desku 24/7
(několik úrovní podpory), nebo zdarma v diskusních fórech, komunitních webech a dalších volně
dostupných zdrojích.
LS 2005/2006
Strana 5 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Obecná charakteristika Compiere
Po stručném úvodu do problematiky OSS bychom nyní rádi stručně představili ERP/CRM balík Compiere.
Compiere [kompjere – z italštiny „splnit“] je americký balík ERP/CRM 1, který je jako OSS dostupný
zdarma. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších a nejpropracovanějších OSS ERP systémů, což dokládá i 1 milion
downloadů zdrojového kódu. Zralost tohoto systému umožňuje jeho bezproblémové nasazení v podnicích, a to
bez zvýšených rizik a s velmi příznivými TCO (Total Cost of Ownership).
Compiere je založen na technologiích Java, což umožňuje jeho platformní nezávislost (běží všude, kde lze
nainstalovat JVM a JBoss (open source) server). Je možné ho provozovat v heterogenních prostředích na Vaší
stávající infrastruktuře.
Řešení je plně databázově nezávislé. Lze provozovat např. s databázemi Firebird (zdarma), nebo Oracle (pro
velmi rozsáhlá řešení) a s dalšími.
Kromě ERP a CRM disponuje další funkcionalitou PRM (prodej přes partnery), SCM (řízení dodavatelů),
OLAP (BI – manažerské analýzy), HRMS (personalistika), E-commerce (B2B i B2C webové samoobsluhy),
podpora řízení projektů a workflow.
Veškerá funkcionalita je v programu organizována procesně a integrována. Systém navíc obsahuje vlastní
vývojový framework, který usnadní rozšiřování funkcionality. Můžete tedy na jedné straně získat světové
procesní know-how, ale na druhé straně nepřijdete o konkurenční výhodu vyplývající z unikátnosti Vašich
procesů.
K aplikaci lze přistupovat pomocí tenkého klienta (Java), nebo webového rozhraní (prohlížeč) přes internet.
Toto řešení umožňuje provoz aplikace a databáze centralizovaně (umístění v datacentru) a přístup uživatelů přes
internet z jakéhokoli místa na světě. Tímto odpadne zákazníkovi starost o správu serveru a aplikace a zvýší se
mobilita například obchodníků i dalších zaměstnanců. Vyžadována je dobrá dostupnost přístupových linek (do
internetu) na straně zákazníka – to však již dnes není větší problém. Výhodou je potom on-line provoz a práce
pouze s jedněmi aktuálními daty.
Reference a kompetence S11
S11 je firma, která se věnuje podpoře a popularizaci open source software v českém obchodním prostředí.
Mimo jiné se zabýváme lokalizací nejlepších světových open source řešení, které potom implementujeme u
našich zákazníků.
K těmto řešením poskytujeme všechny běžné služby jako je analýza, BPR (business process reengineering),
zakázkové programování, školení uživatelů, podpora v rutinním provozu a rozvoj systému.
Mezi našimi zaměstnanci jsou zkušení project manažeři, analytici, konzultanti a vývojáři s praxí z předních
českých i světových IT firem.
Máme vyvinutu vlastní metodiku IT projektů, která je založena na maximální škálovatelnosti našich kapacit
a na myšlence, že zákazník má platit jen za to, co chce a potřebuje a ne za „balíčky“ služeb. Zdůrazňujeme
1
ERP = Enterprise Resource Planning - ekonomický systém
CRM = Customer relationship management - informační podpora řízení vztahů se zákazníky
LS 2005/2006
Strana 6 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
maximální kvalitu námi dodaných služeb, díky metodice rychlé implementace systémů, můžeme potom věnovat
větší podíl času důkladnému testování a dolaďování uživatelských požadavků. Cílem je aby námi dodaný
software práci lidem ulehčil a ne aby byl překážkou efektivní práce.
S našimi službami podpory v rutinním provozu dostanete s open source aplikací komfort velkých
komerčních balíků.
Na závěr uvádíme reference software Compiere ve světě a v ČR:

Goodyear Germany (distributor pneumatik)

Le Plomb Français (výrobce uzávěrů)

Audaxis (mezinárodní distribuce -Belgie)

ActFact (Holandský direct marketing)

ComDivision (knižní vydavatel -Německo)

Firma Walter - distributor zbraní

Madalbal ERP/CRM Compiere řešení v distribuční společnosti
Shrnutí výhod Compiere pro České slévárny s.r.o.
Stručně řečeno výhody systému Compiere nad konkurenčními balíky jsou následující:

Nižší cena díky úspoře za SW licence a využití stávající infrastruktury.

Nezávislost na výrobci a dodavateli.

Plná integrace funkcionality a otevřenost (importy, exporty dat, on-line propojení).

Převzetí světových best practice.

Spolupráce s partnery, zákazníky i dodavateli přes webovou samoobsluhu.

Flexibilita a nastavitelnost, možnost doprogramovat cokoliv, kýmkoliv.

Nízké nároky na interní IT personál díky outsourcingu provozu aplikace (možno implementovat
také jako in-house včetně školení administrátorů, nebo jako ASP s měsíčním paušálním
poplatkem).
LS 2005/2006
Strana 7 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Nasazení Compiere na procesy zákazníka
Řešení jednotlivých oblastí se systémem Compiere
Segment/
Oddělení/Modul
Účetnictví
Očekávání od nového IS
Řízení výroby
Řešení Compiere
Bezchybné fungování v online (noční dávky) =denně
platné údaje v závodě i
pražské centrále umožní akční
komunikaci s partnery, v
rámci zavedení bude
uplatněno přísné střediskové
dělení nákladů, odhad
společných nákladů atd.
Režie dle
dosavadního trendu
Podpora účetnictví dle platné
české legislativy v rámci
lokalizace (garantováno). On-line
zpracování, možnost ad-hoc i
předem definovaných reportů.
Sklady
Vedeny on-line ve všech
potřebných veličinách,
umožňující sledovat např.
realizované prodejní ceny od
pozice, přes odběratele po celé
středisko nebo náklady
budoucí výroby = vstupy pro
kalkulace
Reálný stav
skladových zásob v
průměrných cenách
On-line zpracování v reálném
čase, reporty a exporty dat v
mnoha formátech dle přání.
Možnost napojení třetího software
přímo na databázi.
Odbyt
Jednotná evidence obch.odd.
umožní ad hoc přehled o stavu
plnění zakázky, objemech
odvedené výroby i
nasmlouvaného plnění k
následné výrobě, skluzech, a
to vše po zákaznících,
pozicích, střediscích
Reálný stav
přijatých objednávek
= plán výroby
Podpora obchodu je součástí
funkcionality CRM. Libovolné
reporty.
Poptávky
Nadstandardní modul na
zakázku
Nákup
Systém objednávek
oprávněných (vedoucích
středisek), schvalovacího
procesu bez fyzického obíhání
osob oprávněných, přehledu o
stavu zásob, nasmlouvaných
dodávek = tj. průměrných
nákladech budoucího období,
jednotný přehled a kontrola o
výběrových řízeních, vývoji
cen atd.
Reálný stav
skladových zásob +
objednané vstupy =
v průměrných
cenách
Workflow engine je organickou
součástí systému a všechny
administrativní procesy jsou
řízeny jako workflow. Možnost
definování procesů pomocí
vizuálního nástroje.
Reklamace
Nadstandardní modul –
sdílená evidence propojitelná s
evidencí dobropisů a párování
s vráceným zbožím = kontrola
vyřízení reklamace a vrácení
materiálu
Odhad dle trendu
Standardně součástí CRM
funkcionality s možností
customizace dle analýzy procesů a
BPR
LS 2005/2006
Možnost doprogramování dle
analýzy procesů a BPR, nebo
možnost napojení již existujícího
SW. Předpokládáme využití
standardní funkcionality CRM s
úpravami dle specifických potřeb.
Strana 8 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Segment/
Oddělení/Modul
Zmetkovitost
Očekávání od nového IS
Řízení výroby
Řešení Compiere
Nadstandardní modul –
sdílená evidence propojitelná s
evidencí umožňující historicky
sledovat trendy
Odhad dle trendu
Doprogramování na základě
analýzy požadavků uživatelů.
Objem výroby
Automaticky vyplývá z
vkládání přijatých objednávek
a odvodů hotové výroby na
sklad, vše po střediscích,
odběratelích i pozicích
Plán výroby = reálný
stav přijatých
objednávek
Podpora plánování výroby je
standardní součástí ERP
funkcionality.
Mzdy
Automatické propojení údajů
o docházce a odměnách
vkládaných na střediscích, dat
personálního, použití
zvolených parametrů (např.
dosažení limitu produktivity)
k výpočtu odměn, průměrných
mezd atd.
Průměrné mzdy *
plánem definovaný
počet hodin
Údaje vkládány ručně vedoucími
(příp. import z MS Excel), nebo
možnost napojení na elektronický
docházkový systém (píchačky) –
není součástí dodávky –
doporučeno. Možnost napojení
kdykoli v budoucnu. HR
funkcionalita je plánována do
konce roku, možno
doprogramovat individuálně.
Personalistika
Majetek
- dtto Automatická evidence nákladů
na opravy a výpočet odpisů
Veškeré vznikají automaticky
dle zvoleného přednastavení
Manažerské
přehledy
Další
Rekapitulace odběratele (pro
jednání s odb.) – historie
měsíčních odběrů v kg,ks,Kč v
členění dle typu produkce, dle
pozic – dle jednotlivých
výrobků info o množství
dodaných kusů, zmetkovitosti,
reklamacích, cenách a jejich
změn,…..
standardně
ano + možnost ad-hoc reportů +
BI třetích stran.
Výstupy označených
modulů použité v
jednotném systému
kalkulací s
přijatelnou
odchylkou odhadnou
budoucí zisk/ztrátu
= podklad pro
rozhodování,
obchodní jednání i
motivaci
Obecné výhody /
nevýhody
Jednotná data nenesou
Výše uvedené
chybovost přepisem, sdílí je
samozřejmě nad
veškeří oprávnění uživatelé ve rámec optimalizace
stejné podobě, šetří se
vytížení výrobních
pracovní doba využitelná pro
kapacit, vytížení
zdokonalení technologie
směn pracovníky,
výroby nebo hledání a
relevantního
realizování ekonomických
sledování oprav
výhod, umožňuje ve
strojů a jejich
strukturované podobě a de
vytížení
facto on-line využívat reálné
či očekávané hodnoty k
jednání či rozhodování
Tabulka 1 - Řešení problémových oblastí systémem Compiere
LS 2005/2006
Strana 9 (celkem 26)
Možnost sestavení reportu podle
kteréhokoli atributu, kterékoli
entity. Založeno na datovém
slovníku (data dictionary).
Konkrétně v seznamu zákazníků
klikneme na jméno zákazníka a
můžeme zvolit kritérium, které
chceme sledovat např. suma tržeb
od-do. Můžeme také zahrnout
všechny zákazníky atd. Logika
sestavování reportů je podobná
práci s MS Access. Definice
reportů lze ukládat.
Ano.
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Výše uvedená tabulka obsahuje odpovědi na očekávání od zavedení nového ERP systému, která
formulovalo vedení Českých sléváren s.r.o. v poptávkovém dokumentu (zadání CASE). V zadání byl taktéž
požadován příklad sestavy. Ten je uveden v následující podkapitole.
Příklad reportu
Standardní sestavy lze generovat z každé obrazovky stiskem tlačítka
. Na obrázku je příklad reportu
aktivních objednávek. Sestavu můžeme dále customizovat, nebo vybírat z přednastavených pomocí rozvíracích
(drill-down) menu. Je možno definovat libovolný dotaz nad celou databází (podobně jako v MS Access). Zde
jsou zohledněna uživatelská práva - každý manažer má přístup k určité množině datových objektů.
Šablona, do které se budou sestavy generovat, bude při implementaci upravena profesionálním grafikem dle
požadavků zákazníka.
Obrázek 1 - Snímek obrazovky se sestavou
LS 2005/2006
Strana 10 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Příklad BPR konkrétního procesu
Dodělá Matěj - Plně v jeho kompetenci.
LS 2005/2006
Strana 11 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Koncepce řešení
Metodika S11 Compiere Implementation Methodology
Pro řízení projektu používáme v případě ERP systému Compiere metodiku (Compiere Implementation
Methodology) /http://www.compiere.org/support/implement/methodology.html/, navrženou výrobcem systému
firmou ComPiere, Inc. Metodiku jsme obohatili o garance a procesy řízení kvality, které slouží k eliminaci
případných rizik rozsáhlého projektu.
Základním cílem metodiky je rychle umožnit testování systému reálnými uživateli. Konkrétně se jedná o
přístup podobný prototypingu, kdy v prvním kole relativně rychle implementujeme produkční verzi systému,
která má sloužit pro testování uživateli. Vzhledem ke zkušenosti, že žádná analýza nemůže zachytit všechny
nuance provozu nového systému, počítáme s dalšími (až n) koly úprav. Nasazení tedy proběhne iterativně s tím,
že v každé další iteraci se budou realizovat menší a menší úpravy. Pro nasazení v Českých slévárnách s.r.o.
počítáme se základní „velkou“ implementací a dvěma koly následných úprav.
Velmi důležitými aspekty tedy jsou:

Školení uživatelů - probíhá před uživatelským testováním. Pro úsporu nákladů doporučujeme v
tomto projektu proškolit tzv. klíčové uživatele formou několikadenního workshopu. Klíčoví
uživatelé potom proškolí ostatní své kolegy.

Testování
o
Interní - Testy provádí tým dodavatele za účelem eliminace chyb a zajištění souladu s
budoucím stavem definovaným v analýze.
o
Zákaznické - Testy provádí pracovníci zákazníka, který simuluje průběh procesů, tak jak
mají probíhat v praxi s cílem generovat návrhy na zlepšení funkcionality a ergonomie
systému (úpravy ovládacích prvků obrazovek, návrhy sestav, apod.)
o
Zátěžové (simulované) - schopnost produkčního systému dodržet parametry kvality. Zátěž
je simulována speciálním softwarem s cílem odhalit a eliminovat slabá místa v systému.
o
Zátěžové (uživatelské) - všichni uživatelé budou pracovat se systémem tak, aby se
odhalila případná úzká místa, která se neprojeví při simulovaných testech.
o
Finální uživatelský test - jedná se o provoz ve stavu, kdy je schválena a implementována
finální podoba aplikace. Systém se před nasazením používá duplicitně vedle starého
systému a jedná se tak o „generální zkoušku“. V období tohoto testu je třeba počítat se
zvýšenými nároky na pracovníky, kteří budou najednou pracovat starým i novým
způsobem. V této fázi budou již odstraňovány pouze případné kritické chyby (jejich
výskyt se nepředpokládá). Případné požadavky na úpravu vlastností systému budou řešeny
podle rozsahu v rámci běžné údržby či nového rozvojového projektu.
LS 2005/2006
Strana 12 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů

Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Řízení změn - incidenty jsou přijímány a evidovány v helpdesku dodavatele. To je systém, který
slouží jako rozhraní mezi dodavatelem a uživateli/testery (v provozu a testování). Incidenty se dále
třídí na
o
o
Chyby

Kritické

Závažné

S nízkou prioritou
Požadavky na změnu funkcionality - se projednávají na různých úrovních organizační
struktury projektu, dle závažnosti a nutnosti rozhodnout, jaké úpravy budou v ceně a jaké
případně nad rámec ceny projektu.

Dokumentace se dělí na několik dalších typů, které jsou součástí řešení v každé etapě.
o
Vývojová - analýzy a návrhy řešení.
o
Uživatelská - uživatelské manuály, školící materiály.
o
Testovací - testovací scénáře, výsledky testů.
o
Projektová - smlouvy, zápisy z jednání, příkazy, požadavky z helpdesku.
Životní cyklus projektu je rozdělen na základní etapy. Každá etapa je ukončena akceptačním řízení, po která
spočívá v předání výsledků etapy a fakturaci za dané dílo. Etapa tedy vždy musí mít konkrétní výsledek, který je
použitelný jako vstup navazující etapy. V jednotlivých etapách probíhají paralelně nebo sériově činnosti, které
jsou konkrétní náplní etapy. Více o životním cyklu bude zřejmé z harmonogramu projektu.
Projektový tým bude mít k dispozici elektronické úložiště dokumentů, které je standardně používáno
dodavatelem. Zákazník bude mít přístup k finálním verzím dokumentů na extranetu v elektronické verzi.
Podklady pro akceptaci a další dokumenty, které jsou součástí výstupu každé etapy, budou předány v listinné
podobě v předem dohodnutém počtu kopií (např. uživatelské příručky, školící materiály apod.).
Zákazník má právo nechat na své náklady kvalitu všech předávaných výstupů ověřit nezávislou třetí stranou
(auditorem).
Požadavky na součinnost vyplývají z jednotlivých etap orientačního harmonogramu projektu.
Architektura budoucího řešení
Vzhledem k dnešní cenové dostupnosti komunikačních linek a potřebě podniku mít všechna data (např. ve
formě manažerských reportů) k dispozici v reálném čase, doporučujeme založit systém na centralizované
databázi. Již dnes systém řízení částečně odpovídá centralizovanému modelu (obchod a finance v centru, výroba
ve střediscích.). Předpokládáme, že nadcházející BPR tyto tendence jen posílí. Centralizovanému zpracování dat
také odpovídá architektura samotného systému Compiere, který je řešen jako třívrstvý client-server model.
Pro maximalizaci podílu efektu na nákladech (TCO) doporučujeme outsourcovat provoz a údržbu serverové
části (databáze a aplikační logika). Servery budou umístěny v profesionálním datacentru. Výhodou je, že budou
LS 2005/2006
Strana 13 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
napojeny přímo na páteřní síti internetu a bude značně sníženo riziko (profesionální zálohování, disaster
recovery, dostupnost apod. budou garantovány v SLA). V kompetenci interního IT bude pouze starost o koncové
stanice a internetové připojení, jako tomu bylo doposud. Tím se značně sníží potřeba zaškolovat IT personál..
Budoucí architektura bude nejlépe vidět na následujícím zjednodušeném schématu. Schéma obsahuje
několik úrovní detailu. Uprostřed nalezneme propojení na úrovni lokalit páteřními linkami internetu (různé
technologie, na které nemáme vliv). Další úrovní je úroveň lokalit patřících zainteresovaným na IS (budovy). Na
této úrovní volíme přístupové linky poslední míle (zůstává v kompetenci zákazníka - dodavatel pouze uvede
minimální parametry potřebné k zajištění kvality služby). Nejdetailnější úroveň má naznačit jednotlivé LAN v
konkrétních budovách (závodech) a koncové stanice. Na koncových stanicích může běžet JAVA klientská
aplikace, nebo může být klientem webový prohlížeč. Zeleně podbarveny jsou segmenty, které zůstávají v
kompetenci interního IT oddělení (ale provoz je možno outsourcovat v rámci zvláštního projektu). Červeně
podbarvená plocha vyznačuje segment, jehož provoz doporučujeme outsourcovat (provoz za paušální poplatek).
Bíle podbarvená plocha vyznačuje segmenty, které nemá přímo pod kontrolou ani zákazník, ani dodavatel. Jejich
parametry jsou nasmlouvány v SLA. Minimální požadavky budou upřesněny dále.
Obrázek 2 - Architektura řešení ERP
Jiný pohled na architekturu řešení nabízí následující schéma.
LS 2005/2006
Strana 14 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Obrázek 3 - Technologie v Compiere ERP
V následující tabulce uvádíme minimální požadavky na technologickou infrastrukturu. Za těchto podmínek
je možno garantovat plnou použitelnost aplikace.
Systémové požadavky pro serverovou část
Operační systém
Jakýkoli s podporou prostředí JAVA a databáze Firebird SQL (Windows 2003 server)
Procesor
doporučeno Intel P4 3GHz a vyšší
Diskový prostor
5GB (včetně databáze) doporučeno RAID 10 pro DB server
Operační paměť
1 GB
Síť
TCP/IP spojení ke klientům
Systémové požadavky pro klientskou část
Operační systém
Jakýkoli s podporou JAVA
Procesor
Doporučeno Intel Celeron 1GHz a vyšší
Diskový prostor
3MB (bez JRE)
Operační paměť
Minimálně 128MB doporučeno 256MB
Zobrazení
1024 x 768 hi-color
Síť
TCP/IP
Systémové požadavky na komunikační linky
Přenosová kapacita
512 kbps + 32kbps na uživatele downstream a 32kbps na uživatele upstream
Odezvy
ping k serveru <100ms
Tabulka 2 - Požadavky na infrastrukturu
LS 2005/2006
Strana 15 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Scénář a harmonogram implementace
Vzhledem k centralizaci aplikace je nejlogičtější implementovat systém metodou velkého třesku (big bang).
Navrhovaný postup je také opodstatněný vzhledem k relativně malému počtu uživatelů (33). Prakticky to
znamená instalovat aplikaci, odladit ji, otestovat, zaškolit uživatele, namigrovat data, provést testovací provoz s
reálnými daty a k 1.1. 2007 (big bang) přestat využívat staré aplikace.
Zvláště v posledních etapách je třeba počítat s větší zátěží uživatelů, kteří budou duplicitně pracovat ve
starém i novém systému. Toto řešení je ovšem nezbytné z hlediska řízení rizik. Orientační harmonogram
projektu je uveden v následující tabulce. Detailní plán projektu je zpracován v aplikaci MS Project.
Tabulka popisuje jednotlivé etapy, jejich náplň (činnosti), výstupy, které jsou předávány jako podklad pro
akceptaci, role dodavatele a zákazníka s počtem člověkohodin uvedeným v závorce. Pozn. Do ceny projektu
nejsou započítány náklady na zdroje zákazníka. Tyto hodnoty je nutné brát jako požadavek dodavatele na
součinnost.
Celý projekt startuje rámcovou smlouvou, na kterou navazují další tři (resp. čtyři smlouvy):

Smlouva na BPR

Smlouva na řešení

Smlouva na implementaci

Smlouva na provoz (ta startuje nový projekt provozu IS/ICT). V ceně tohoto projektu je dle zadání
kalkulována cena 1 roku provozu.
Projekt je nabízen jako celek. Nicméně v případě zájmu zákazníka je možno realizovat jen část projektu.
Z harmonogramu je vidět velký důraz na testování a školení uživatelů, čímž významně eliminujeme rizika
projektu. Při práci taktéž aplikujeme pravidla řízení kvality, která zaručují minimální chybovost jak v samotném
systému, tak v dodané dokumentaci.
LS 2005/2006
Strana 16 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Analýza procesů a BPR
Uzavření
rámcové
smlouvy
Etapa
Milník
3.6.
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Činnosti v rámci etapy
Uzavření rámcové
smlouvy
Předané výstupy
Rámcová smlouva
Role dodavatele
Project manažer (16)
Role zákazníka
Project manažer (16)
Uzavření smlouvy na
BPR
Analýza procesů
Smlouva na BPR
Project manažer (16)
Project manažer (16)
Analýza organizace
Analýza dat
Business analyst (96)
BPR
Návrh organizace
Návrh datových
objektů
Business analyst
(96); ERP
Consultatnt (48)
Business analyst
(56); ERP
Consultatnt (48)
Project manažer (16)
Management (16);
Klíčový uživatelé
(40)
Management (56)
Milník
Akceptační protokol
Uzavření smlouvy na
řešení
Detailní návrh budoucí
architektury IS
Návrh parametrizace
Compiere
Tvorba testovacích
scénářů
Návrh
doprogramovávaných
součástí
Tvorba vývojové
dokumentace
Akceptace
návrhu
Analýza a návrh systému
Milník
Studie nového
systému
Akceptace
výsledků
analýzy
Tvorba studie nového
systému
LS 2005/2006
Strana 17 (celkem 26)
Analýza současného
stavu IT infrastruktury
Návrh změn IT
infrastruktury
Tvorba uživatelské
dokumentace a
školících materiálů
Vývojová
dokumentace;
Uživatelská
dokumentace;
Testovací scénáře
Akceptační protokol
VŠE Praha
Project manažer (16)
Project manažer (16)
Project manažer (16)
Solution architect
(96); Technik (40)
Solution architect
(96); Technik (40)
IT manažer (20);
Správce IT (20)
IT manažer (10);
Správce IT (10)
Solution architect
(96); ERP
Consultatnt (96)
Project manažer (16)
Project manažer (16)
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Implementace
Etapa
Činnosti v rámci etapy
Uzavření smlouvy na
implementaci
Instalace jádra na
Programování
testovací i produkční
prostředí
Parametrizace
LS 2005/2006
Předané výstupy
Tvorba
administrátorské
dokumentace
Školení klíčových
uživatelů
Nasazení
doprogramovaných
modulů
Řešení interface na
další programy
Opravy chyb z
interního testování
Interní testování
Zákaznické testování
Sběr a správa
požadavků
Závěry interního
testování, Protokoly
o školení uživatelů,
Detailní
administrátorská
dokumentace
Akceptační protokol
Školení všech
uživatelů
Závěry interního
testování; Protokoly
o školení; Seznam
změn k zapracování
Akceptační protokol
Akceptace
Milník
I. kolo úprav Akceptace
Interní testování
Milník
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Strana 18 (celkem 26)
VŠE Praha
Role dodavatele
Project manažer (16)
Technik (40);
Programátor (80);
ERP Consultant (40)
ERP Consultatnt
(40); Programátor
(80); Školitel (40)
Tester (40); ERP
Consultatnt (24);
Školitel (40)
Tester (40); Solution
architect (20),
Programátor (20);
Školitel (40)
Role zákazníka
Project manažer (16)
Klíčový uživatel (80)
Klíčový uživatel (80)
Klíčový uživatel (80)
Project manažer (16)
Project manažer (16)
Programátor
(20);;Školitel (40)
Tester (40);;Školitel
(40)
Project manažer
(40); Školitel (40)
Klíčový uživatel
(40); Uživatel (40)
Klíčový uživatel
(40); Uživatel (40)
Klíčový uživatel
(40); Uživatel (40)
Project manažer (16)
Project manažer (16)
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
II. kolo úprav
Etapa
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Činnosti v rámci etapy
Zapracování
Úprava dokumentace
požadavků
Interní testování
Zátěžové simulované
testy
Předané výstupy
Optimalizace
Milník
30.11
Milník
29.12
1.1.2007
Rutinní Akceptac
Generální zkouška Akceptace
provoz
e
Zátěžové testování
Závěry testů,
Upravená
dokumentace
Akceptační protokol
Migrace dat
Duplicitní provoz
Podpora
Optimalizace
Zpráva z generální
zkoušky
Akceptační protokol
Konec projektu - navazuje projekt provozu a poskytování podpory (viz
cenová kalkulace provozu).
Poznámky
V závorce za názvem role je uveden počet člověkohodin. Jednu roli může zastávat více lidí, nebo může mít asistenta
Project manažer je řízením projektu a vedením projektové dokumentace, komunikací a koordinací vytížen 20 hodin týdně.
V období akceptací navíc dalších 16 hodin.
Smlouvy podepisuje statutární orgán, project manažeři se účastní přípravy smlouvy.
Tabulka 3 - Orientační harmonogram řešení
LS 2005/2006
Strana 19 (celkem 26)
VŠE Praha
Role dodavatele
Programátor
(20);ERP Consultant
(60)
Tester (40);
Programátor (10);
ERP konzultant (10)
Tester (20); Technik
(20); Project
manager (10)
Project manažer (16)
Role zákazníka
ERP Consultant (80);
Project manažer
(40); Programátor
(20)
ERP Consultant (80);
Technik (20);
Programátor (20);
Project manažer (16)
Správce IT (10);
Klíčový uživatel (80)
Uživatel (60),
Správce IT (10)
Project manažer (16)
Uživatelé (300)
Project manažer (16)
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Organizační struktura projektu
Dodělá Martin, tak aby to bylo kompatibilní s tabulkou (Tabulka 3). Případně může v tabulce měnit
člověkohodiny a role jak chce. Etapy mohou být v MS projektu rozebrány detailněji.
Zajištění projektu smlouvami
Dodání projektu je zajištěno několika druhy smluv. Základní smlouvou je smlouva rámcová, která
stanovuje obecné podmínky spolupráce a definuje podoby následujících smluv. Dodavatel se v ní zavazuje
uzavřít smlouvy na všechny následující etapy (podmínkou je splacení faktury za předcházející etapu). Zákazník
má naopak právo, kteroukoli následnou smlouvu neuzavřít a vyřešit danou etapu jiným subjektem. Pokud by
dodavatel měl použít výstupy třetí strany, může uzavření smlouvy na následující etapu odmítnout, dokud
nebudou dané materiály odpovídat jeho požadavkům. Z hlediska právního tato smlouva vychází z §50a a §50b
ObčZ, které upravují smlouvu o smlouvě budoucí. Součástí této smlouvy jsou již i parametry SLA dodaného
informačního systému, které ovšem platí za podmínky, že implementace bude dohodnuta s S11. Obecné platební
podmínky jsou již také definovány v rámcové smlouvě.
Na rámcovou smlouvu navazují tři smlouvy typu smlouva o dílo podle § 536 a násl. ObchZ. Jedná se o:

Smlouvu na BPR - jejímž předmětem je studie obsahující analýzu stávajících procesů a jejich
reengeneering. Výsledkem je tedy návrh nové obchodní logiky s tím, že je předem zohledněno
využití EPR Compiere.

Smlouva na řešení - jejímž předmětem je detailní technická specifikace řešení na základě Compiere
ERP, včetně vývojové, uživatelské, administrátorské, školící a testovací dokumentace.

Smlouva na implementaci - zahrnuje netypicky 4 etapy projektu (doporučujeme provést jako jeden
celek). Tyto etapy zahrnují implementaci, testování na různé úrovni a úpravy dle uživatelských
požadavků. Výstupem těchto etap je kompletní ERP systém otestovaný a odladěný dle potřeb
firmy.
Po dodání systému a přechodu do rutinního provozu je možno uzavřít smlouvu na provoz ERP systému,
která je založena na příkazní smlouvě dle §724 a následujících ObčZ. V ní je, kromě ceny za provoz, znovu
definována dohoda o úrovni služby (SLA), tentokráte nejen na informační systém, ale také na služby jako
service desk a další.
Parametry SLA
Několikrát v tomto textu byly zmíněny parametry kvality služby SLA. Vzhledem k tomu, že jsou dohodnuty
v různých smlouvách, považujeme za vhodné shrnout je na jednom místě. Parametry jsou rozděleny na normální,
při kterých je dodavateli placen servisní poplatek (v provozu) v plné výši. Sankční, při kterých je dodavatel
sankcionován 50% servisního poplatku a kritické, při kterých není účtován žádný servisní poplatek. Při
nedodržení kritických parametrů je účtována dodavateli smluvní pokuta (obvykle ve výši servisního poplatku).
LS 2005/2006
Strana 20 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Všechny výpočty mají měsíční základ a parametry se vyúčtovávají za měsíc. Dodavatel vždy uplatňuje politiku
autosankcionování na základě zabudovaných měřících nástrojů.
Následuje tabulka s parametry pro provoz:
Parametry SLA pro provoz IS/ICT založeného na ERP Compiere
Hodnoty
Parametr
Normáln Sankční Kritická Jednotka
í
Dostupnost
99
97
95
%
Maximální
nedostupnost v kuse
0,5
1
2
hodiny
Doba odezvy na
serveru
1
10
30
sekundy
Doba odezvy na
klientovi
1
15
30
sekundy
97
95
%
60
90
minuty
3
6
hodiny
2
5
hodiny
7
10
hodiny
Dostupnost service
99
desku
Reakční doba na
30
kritické požadavky
Reakční doba na
2
ostatní požadavky
Vyřešení kritického
1
požadavku
Vyřešení ostatních
5
požadavků
Tabulka 4 - Parametry SLA pro provoz
Poznámka
Počítáno jako procento z pracovní
doby 7-19 hodin za jeden měsíc.
Doba, po kterou je systém v kuse
nedostupný.
Běžné akce (existuje seznam akcí,
které nespadají pod tento
parametr např. složité reporty).
Předpokládáno, negarantováno,
může být způsobeno vnějšími
faktory.
Dostupnost webu pro příjem
incidentů v pracovní době 7-19.
Doba od podání požadavku, do
které se problém začne řešit.
Doba od podání požadavku, do
které se problém začne řešit.
Od začátku řešení.
Od začátku řešení.
Základním prvkem podpory při provozu je service desk, který eviduje incidenty vzniklé při provozu a v
rámci parametrů SLA je třídí, eskaluje a řeší. Dodavatel disponuje integrovaným systémem pro řízení service
desku, který automaticky eviduje a vyhodnocuje parametry zásahů a dle nich automaticky vypočítává velikost
servisního poplatku. Service desk je dostupný v rámci servisního poplatku v pracovní době (719h pracovní dny)
telefonicky a 24/7 prostřednictvím webu. Telefonicky je dostupný i mimo pracovní dobu, takový hovor je však
zpoplatněn 30Kč za 1 minutu. Veškeré reakční doby jsou vztaženy k standardní pracovní době (719h pracovní
dny).
V rámci servisního poplatku je 10 hodin práce měsíčně vyhrazeno na drobné úpravy, které není schopen
udělat uživatel (úpravy číselníků, šablon apod.). Tyto hodiny se kumulují (přecházejí z měsíce do měsíce), ale
nelze je čerpat předem. Nevyčerpané hodiny propadají po jednom roce. Každá hodina práce nad tento limit je
účtována dle ceníku (v současnosti 1000 Kč/hodina).
Pokud jde o etapy vývoje, tak parametry kvality jsou upraveny v jednotlivých smlouvách. Aplikují se měkké
metriky jako hodnocení školitele, úroveň materiálů, kvalita dokumentace a další. Tyto metriky jsou hodnoceny
jako ve škole (1-5) a obvykle se za standardní hodnotu považuje 2 a lepší. Vyšší hodnocení iniciují prošetření
příčin nepříznivého hodnocení.
Požadavky na součinnost
Vzhledem k tomu, že projekt ERP systému musí, aby byl úspěšný, být společnou prací dodavatele a
zákazníka, vznikají určité požadavky na součinnost. Ty jsou dvojího druhu. Za prvé se jedná o zajištění
LS 2005/2006
Strana 21 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
infrastruktury dle minimálních požadavků. Za druhé jsou to požadavky na spolupráci zaměstnanců Českých
sléváren s.r.o.
Požadavky na infrastrukturu lze definovat tak, že infrastruktura serverové části je poskytována dodavatelem
v rámci provozu (pronájem serverů je součástí servisního poplatku). Na zákazníkovi tedy zůstává pouze zajištění
infrastruktury pro provoz klientů a komunikačních linek, a to libovolným způsobem dle minimálních požadavků.
Vzhledem k tomu, že klientská část je relativně nenáročná na systémové zdroje, neznamená toto prakticky
žádnou zátěž. Instalaci klienta zvládne každý uživatel a klient je distribuován z centrálního serveru. Zatížení
interního IT oddělení je tedy minimální.
Pokud jde o nároky na lidské zdroje, ty jsou shrnuty v následující tabulce dle rolí:
Role
Požadavek v
člověkohodinách
72
30
144
60
Management
IT manažer
Project manažer
Správce IT
Klíčový uživatel
Uživatel
Tabulka 5 - Požadavky na součinnost - lidské zdroje
480
480
Poznámka
cca 10 lidí
cca 30 lidí
Použité standardy a normy
Compiere jako otevřený software je postaven na otevřených standardech počínaje technologiemi JAVA
(J2EE, JMX, JDBC), přes http a SSL a konče např. ANSI SQL99, DHTML a XML. Zajímavější, než
technologické standardy jsou ale standardy procesní a obchodní. Jejich výčet následuje:

Compiere Inc. je členem sdružení BASDA (Business Aplication Software Developers Association),
k jehož standardům a praktikám se hlásí. Jedná se o:

o
International Financial Reporting Standard (IFRS)
o
eBIS-XML (electronic Business Interchange Standard in XML)
o
BASDA Code of Practice
Compiere Inc. dodržuje standardy WfMC (Workflow Management Coalition)
o
Referenční model workflow (WFMC-TC-1003, 19-Jan-95, 1.1)
o
XML Process Definition Language (XPDL)

Compiere ctí standardy OMG (Object Management Group)

Systém umožňuje vedení účetnictví paralelně v několika standardech (US GAAP, IAS). V rámci
lokalizace jsme připravili modul pro vedení účetnictví dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb. a
dále vyhlášek č. 500/2002 až 506/2002.
Standardy využívané dodavatelem při implementaci jsou:

V řízení kvality postupujeme podle ISO 9001 for Small Businesses:2002
LS 2005/2006
Strana 22 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů

Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
V řízení bezpečnosti postupujeme podle ISO/IEC 17799:2005 Information technology - Security
techniques - Code of practice for information security management
LS 2005/2006
Strana 23 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Kalkulace ceny řešení
Dodělá Martin. Výsledky z MS Projectu + 1 rok provozu (server hosting, internetové připojení a další věci,
service desk, drobné úpravy - započti tam, co chceš).
Chtělo by to také uvést harmonogram fakturací, který bude v souladu s etapami a MS Projectem. Viděl bych
to na nějakou pěknou tabulku.
LS 2005/2006
Strana 24 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Seznam obrázků a tabulek
Obrázky
Obrázek 1 - Snímek obrazovky se sestavou..............................................................................10
Obrázek 2 - Architektura řešení ERP........................................................................................14
Obrázek 3 - Technologie v Compiere ERP...............................................................................15
Tabulky
Tabulka 1 - Řešení problémových oblastí systémem Compiere.................................................9
Tabulka 2 - Požadavky na infrastrukturu.................................................................................. 15
Tabulka 3 - Orientační harmonogram řešení............................................................................ 19
Tabulka 4 - Parametry SLA pro provoz....................................................................................21
Tabulka 5 - Požadavky na součinnost - lidské zdroje............................................................... 22
LS 2005/2006
Strana 25 (celkem 26)
VŠE Praha
SA_416
Řízení projektů informačních systémů
Návrh řešení IS/ICT
České slévárny s.r.o.
Použité informační zdroje
Internet
[INT_1]Web sdružení Liberix http://www.liberix.cz
[INT_2]Web Open Source Initiative http://opensource.org/
[INT_3]Web Compiere, Inc. http://www.compiere.org/
[INT_4]Web společnosti Business systems a.s. http://www.bsys.cz/
[INT_5]Web produktu JBoss http://www.jboss.org
[INT_6]Web databáze Firebird http://www.firebirdsql.org/
[INT_7]Učeň, P.: Service Level Agreement aplikačních služeb? IT Systems 3/2002
http://www.systemonline.cz/site/outsourcing_asp/ucen2.htm
[INT_8]Antimony Capital: Antimony Compiere Overview
http://www.antimonycapital.com/Antimony_Compiere_Overview.pdf
[INT_9]Web MFČR, sekce účetnictví http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/hs.xsl/dc2_ucetnictvi.html
Knihy
[KNI_ 1]Doucek, P.: Řízení projektů informačních systémů; Proffessional publishing, Praha 2004
ISBN 80-86419-71-1
[KNI_ 2]Svatá, V.: Projektové řízení v podmínkách ERP systémů; Oeconomica, nakladateství VŠE,
Praha 2004 ISBN 80-245-0803-6
[KNI_ 3]Voříšek J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace; Management
press, Praha 2002 ISBN 80-85943-40-9
[KNI_ 4]Zákon č. 40/1964 Sb. - Občanský zákoník
[KNI_ 5]Zákon č. 513/1991 Sb. - Obchodní zákoník
LS 2005/2006
Strana 26 (celkem 26)
VŠE Praha

Podobné dokumenty

2011/10

2011/10 dokumentace rozdělena na budou porovnávány hodnoty systémů. Součástí datového objektivní část, která je sdílena různých jednotek, nebo dokonstandradu je i číselník laborapříslušnými zdravotníky ce ...

Více

Přednáška na VŠE Praha

Přednáška na VŠE Praha  HW, síť, OS (dle požadavků) Unix, Windows, Linux, Mac OSX  AS (JBoss (0), OAS (0 při smlouvě o podpoře)  0 za aplikaci včetně middleware  0 za update aplikace (lze ze Sourceforge) Migrace data...

Více

Serie 2 - řešení - Studiumbiologie.cz

Serie 2 - řešení - Studiumbiologie.cz ostrov je mizivá. Ani společenstvo na ostrově nebude mít poměry mezi početnostmi druhů rovnoměrné, opět některé druhy budou mít velké populace, a tedy nebudou příliš náchylné k vymření, jiné budou ...

Více

Olympijské hry - Rio de Janeiro

Olympijské hry - Rio de Janeiro zájem diváků a u ragby rovněž i bouřlivá atmosféra. Zajímavostí je, že oba sporty již v minulosti do programu letní olympiády zařazeny byly a vrací se tak po více než 90 letech. Na samotné olympiád...

Více