UZEMNI SOUHLAS

Komentáře

Transkript

UZEMNI SOUHLAS
MESTSKY URAD
HOROVICE
ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI
nasezn.: S-MUHO/16691/2012/WEI
cj.:MUHO/l 7187/2012
vyfizuje: Romana Weidlingova
datum: 20.8.2012
tel: 311545320
e-mail: stavba3(5)mestohorovice.cz
Mestsky ufad Hofovice
Palackeho namesti 2
268 01 Hofovice
Die rozdelovniku
UZEMNI SOUHLAS
Mestsky ufad Hofovice, odbor vystavby a zivotniho prostfedi, jako stavebni ufad pfislusny podle § 13
odst. 1 pism. f) zakona c. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu , ve zneni pozdejsich
pfedpisu (dale jen "stavebni zakon"), posoudil podle § 96 odst. 1 a 2 stavebniho zakona oznameni
o zameru umisteni stavby, ktere dne 1.8.2012 podali:
Sandra Jedlickova, nar. 26.5.1986, Kvaii 143, 267 62 Zajecov,
Irena Markova, nar. 31.5.1948, Vratislavska 396/6, Praha 8-Bohnice, 181 00 Praha 81,
dorucovaci adresa Kvaii 143, 267 62 Zajecov,
Frantisek Mracek, nar. 19.1.1951, Kvaii 143, 267 62 Zajecov,
Anna Mrackova, nar. 29.7.1954, Kvaii 143, 267 62 Zajecov,
Martin Zaruba, nar. 23.7.1975, Kvaii 143, 267 62 Zajecov, dorucovaci adresa Nova Ves 17,
267 63 Zajecov,
(dale jen "zadatele"), a na zaklade tohoto posouzeni vydava podle § 96 stavebniho zakona
souhlas s umistenim stavby
domovni COV vcetne kanalizacni pfipojky pro bytovy dum c.p. 143 Kvaii - Zajecov
(dale jen "stavba") na pozemku pare. c. 633/2, 638 v katastralnim uzemi Kvan, obec Zajecov.
Drub a ucel umist'ovane stavby:
stavby a zafizeni podle § 96 odst. 2 pism. a) stavebniho zakona, pro likvidaci splaskovych vod
bytovehodomu c.p. 143 (COV BIOAKTIV BELA EO 12).
Umisteni stavby na pozemku:
domovni COV bude umistena na ppc. 633/2 (ostatni plocha) , k.ii. Kvan, obec Zajecov ve
vzdalenosti 3,8 m a 4,2 m od obvodoveho zdiva bytoveho domu c.p.143 na ppc. 638,
domovni rozvody kanalizace budou napojeny na novou kanalizacni pfipojku vedenou od bytoveho
domu k domovni COV z niz pokracuje pfipojka delky 5 m na stavajici kanalizacni fad smerem
ksachtec. 3 (,,Stoka A.l.")Urceni prostoroveho feseni stavby:
v souladu se situacnim vykresem.
Vymezeni uzemi dotceneho vlivy stavby.
pozemkova parcela c. 633/2, 638, k.u. Kvan, obec Zajecov.
Zamer splnuje vsechny podminky podle § 96 odst. 1 stavebniho zakona:
je v zastavenem uzemi nebo v zastavitelne plose
C.j. MUHO/17187/2012
str. 2
pomery v uzemi se podstatne nemeni
zamer nevyzaduje nove naroky na vefejnou dopravni a technickou infrastrukturu
zavazne stanovisko dotceneho organu neobsahuje podminky
zavaznym stanoviskem dotceneho organu neni vyjadfen nesouhlas
zamer nepodleha posouzeni z hlediska vlivu na zivotni prostfedi podle zvlastniho pravniho pfedpisu
Splnena je podminka podle § 96 odst. 2 stavebniho zakona, protoze zamer je:
zafizeni. ktere nevyzaduje stavebni povoleni ani ohlaseni podle pism. a)
Pouceni:
Uzemni souhlas plati 12 mesicu ode dne jeho vydani. Uzemni souhlas s umistenim stavby pozbyva
platnosti, nebyla-li v teto Ihute podana zadost o stavebni povoleni, ohlaseni nebo zadost o jine rozhodnuti
podle tohoto zakona nebo podobne rozhodnuti podle zvlastnich pravnich pfedpisu, nebo bylo-li stavebni
nebo jine povolovaci fizeni po Ihute platnosti uzemniho souhlasu zastaveno anebo byla-Ii zadost
zamitnuta.
Zadatel zajisti, aby informace ojeho zameru bezodkladne pote, co jej oznamil, byla vyvesena na vefejne
pfistupnem miste u stavby nebo pozemku, na nichz se ma zamer uskutecnit, po dobu nejmene 30 dnu.
f
Romana Weidlingova
samostatny odborny refererflff J //
/ / 1 1 //. i // / /
odborvystavby
a&votnihoprostfedf
Doruceni ucastnikum rizeni vefejnou vyhlaskou podle § 25 odst. 1 a § 144 odst. 1 zakona c.
500/2004 Sb., spravni rad, ve zneni pozdejsich pfedpisu.
Uzemni souhlas musi byt vyvesen po dobu 15 dnu. Po stejnou dobu bude zvefejnen na webove
adrese http://www.mesto-horovice.ez//.
Vyveseno dne:
Zverejneno na webove adrese dne:
21 08. 2012
21 OB ?Q1?
Sejmuto dne:
Razitko, podpis organu, ktery potvrzuje vyveseni a sejmuti oznameni. Stavebni ufad zada o potvrzeni a
sdeleni terminu zvefejneni.
MfiSTSKYURADHofovice
PtUackeho namesli 2
26801
•
st * *t, - .-• . X -> 2-~
C.j.MUHO/17187/2012
str. 3
Obdrzi:
Doruceni jednotlive (ucastnici fizeni podle § 27 odst.l spravniho fadu a obec v miste stavby):
Sandra Jedlickova, Kvan c.p. 143, 267 62 Komarov u Hofovic (pfiloha:projektova dokumentace)
Irena Markova, Kvan c.p. 143, 267 62 Komarov u Hofovic
Frantisek Mracek, Kvan c.p. 143, 267 62 Komarov u Hofovic
Anna Mrackova, Kvan c.p. 143, 267 62 Komarov u Hofovic
Martin Zaruba, Nova Ves 17, 267 63 Zajecov
Obec Zajecov, IDDS: wfkb4qa
Doruceni vefejnou vyhlaskou (ucastnici fizeni podle § 27 odst 2 spravniho fadu):
Dagmar Bila, Jifiho Wolkera c.p. 1227/4, Beroun-Mesto, 266 01 Beroun 1
Jaroslav Bily, Jifiho Wolkera c.p. 1227/4, Beroun-Mesto, 266 01 Beroun 1
Jan Cajthaml, Kvan c.p. 140, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Mirka Cajthamlova, Kvan c.p. 140, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Lenka Cerna, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Vaclav Cerny, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Otakar Damek, Kvan c.p. 145, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Martina Damkova, Kvan c.p. 145, 267 63 Zajecov
Vaclav Fojtik, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Vera Fojtikova, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
JozefFryc, Kvan c.p. 145,26763 Zajecov
Miroslav Hejl, Zaskalska c.p. 412, 267 62 Komarov u Hofovic
Martina Jonakova, Kvan c.p. 140, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Jaroslav Kopacek, Kvan c.p. 144, 267 63 Zajecov
Jaroslav Kopp, Jasminova c.p. 1175/7, 268 01 Hofovice
Josef Kozak, Zajecov c.p. 67, 267 63 Zajecov
Ivana Kozakova, Zajecov c.p. 67, 267 63 Zajecov
Jan Kysely, Kvan c.p. 144, 267 63 Zajecov
Jarmila Mantlikova, Kvan c.p. 145, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Jana Melechova, Kvan c.p. 140, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Jana Nagyova, Kvan c.p. 140, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Ringes Petr, Kvan c.p. 178, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Ilona Ringesova, Kvan c.p. 178, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Bedfich Suchan, Kvan c.p. 144, 267 63 Zajecov
Venceslava Svobodova, Kvan c.p. 145, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Karel Sramek, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Jarmila Sramkova, Kvan c.p. 142, Zajecov, 267 62 Komarov u Hofovic
Kamil Stepnicka, Zajecov c.p. 157, 267 63 Zajecov
Miloslav Stepnicka, Kvan c.p. 128, 267 63 Zajecov
Eva Stepnickova, Kvan c.p. 128, 267 63 Zajecov
CEZ, a.s., IDDS: yqkcds6
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h
Vojenska ubytovaci a stavebni sprava Praha, 1C 60162694, pracoviste Plzen, IDDS: hjyaavk
Dotcene spravni ufady:
Odbor vystavby a zivotniho prostfedi Mestsky ufad Hofovice, Palackeho namesti c.p. 2, 268 01 Hofovice
Obecni ufad Zajecov, IDDS: wfkb4qa (pfiloha: projektova dokumentace)

Podobné dokumenty

Veřejná vyhláška

Veřejná vyhláška kdo ziva1nym zprisobem-rtlhtje postup viizeni anebo plndni rikohi podle $ 172 odst. 1 stavebniho z1kona tim, Le znemoLitujeopr6vn6n6 riiedni osob6 nebo osob6ji piinand vstup na svfij pozemek nebo s...

Více

soubor PDF 1MB

soubor PDF 1MB Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání a při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účas...

Více

FA2013104_příloha

FA2013104_příloha .1. Nlontiti a demonrdi eleni

Více

ROZHODNUTI

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI

Více

ROZHODNUTI

ROZHODNUTI MESTSKY URAD HOROVICE ODBOR VYSTAVBY A ZIVOTNIHO PROSTREDI nasezn.: S-MUHO/11747/2011/B cj.:MUHO/16684/2011 vyfizuje: Be. Eva Markova Blahovcova datum: 1.7.2011 tel: 311545310 e-mail: [email protected]

Více