Sborník příspěvků (Adobe PDF)

Komentáře

Transkript

Sborník příspěvků (Adobe PDF)
STŘET ZÁJMŮ A SPISOVÁ SLUŽBA 2008
Váže
ená paní, vážený
v
pa
ane,
srdeččně vás vítáme jménem
m společnosti Microso
oft spol. s r..o. na Střettu zájmů a spisové službě 2008,
které pro společčnost Micro
osoft organ
nizuje Reg
gionservis s.r.o. a děkujeme
d
v
vám také jm
ménem naššich
partn
nerů za přízzeň.
Téma
atiku střetu zájmů a sp
pisové služb
by jsme si vybrali
v
aktu
uálně na přá
ání mnoha volených zástupců
z
ob
bcí a
měst a pevně dou
ufáme, že dnes
d
uspoko
ojíme Vaše očekávání
o
a že zodpov
víme všechn
ny Vaše otázzky atd.
Regiionservis - centrum
m služeb pr
ro samosp
právy, vám
m přináší zajímavé
é novinky::
•
Rozšířilli jsme řad
dy našich partnerů z podnika
atelského světa, díky
y čemuž zísskají obce na
našich ak
kcích ceny v hodnotě více než 10 mil
m Kč.
•
Řešíme strategii rozvoje
r
ob
bcí, vypraccováváme strategické
s
p
plány
rozvo
oje a řešímee pro obce
konkrétn
ní dotace z EU.
E
•
•
Školíme
e volené zastupitele
z
e. Obdrží přehled
p
o možnostech
m
rozvoje ob
bce, inform
mace o tom jak
probíhá financován
f
ní, kde jsou
u příležitostti atd. S kollegy, kteří mají
m
inform
mace se pra
acuje lépe, což
lépe víte z vlastní zkušenosti
z
z zastupiteelstva. Poku
ze
ud máte o podobné
p
šk
kolení zájem
m, kontaktu
ujte
nás.
Vypraco
ováváme daňové př
říjmy obcíí s výhledem a statiistikou do minulosti.
•
Pokraču
ují naše gr
ranty pro
o obce a mě
ěsta „Fond na podp
poru rozvo
oje obcí a měst“.
•
V letošn
ním roce bychom
b
V
Vám
rádi předneslii zcela no
ovou myšllenku, neb
boť dle naššeho
názoru je současný
ý stav toku
u veřejných financí - jak
j
v ČR, tak
t
v EU - v nesoulad
du se smyslem
demokra
atického zřízzení. Na místo toho, aby
a daně vy
ybrané od občanů
o
rozzdělovali na
a naše potřřeby
námi zvo
olení politicci, rozhoduj
ují o přerozzdělení dan
ní úředníci (ať čeští čii evropští). Pro podpo
ořte
PETICI „Stop do
otacím z ústředí,
ú
z
zelenou
samospráv
s
vám“. Pod
dstatou peetice je possílit
rozpočty obcí a měěst o penízze, které utíkají do dotací
d
a vzzdalují se o
obcím a měěstům. Pok
kud
podpořííte tuto petici,
p
je tu
t velká šance až zdesetiná
ásobit da
aňové příjjmy obcí bez
dopadu na
n státní rozpočet.
r
Po
otřebujemee vaši politiickou podp
poru, abych
hom společn
ně změnili tok
peněz z rozhodován
r
ní státních úředníků do rozhod
dování sam
mospráv. K oficiálním
mu uzavřen
ní a
předání petice
p
dojde na III. Národním
N
setkání starostů,
s
p
primátorů
ů a hejtma
anů ČR, ktteré
pořádám
me 10. červ
vna v Praz
ze v hotelu Olympik
O
(bllíže viz. nížee)
j centrum
m služeb pro
p samos
správy. Jeedině u nás získáte výh
hody od širrokého spek
ktra
Regiionservis je
našicch partnerů
ů. Pomůžem
me vám s ro
ozvojem va
ašeho města
a nebo obcee. To, že sv
vé výroky měníme
m
v činy
č
doklá
ádá i velmii výrazné rozšíření
r
tzzv. „Fondu
u na podp
poru rozv
voje obcí a měst“, ze které jssme
v loňsském roce ve
v spoluprá
áci s našimi obchodním
mi partnery
y věnovali na
n podporu obcím téměěř 2.000.00
00,Kč. V letošním roce plánujeeme věnova
at obcím vý
ýhody, ceny
y a finančníí pomoc v n
nominální hodnotě
h
celk
kem
10.00
00.000,- Kčč
Váže
ení přátelé
é, zachove
ejte nám a našim pa
artnerům
m nadále přízeň
p
a už
žijte si dne
ešní setká
ání.
Život je předev
vším o záž
žitcích a radosti
r
z práce.
p
Luká
áš Tesař
ředitel a majitel spo
ol. Regionseervis s.r.o.
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
PROG
GRAM:
STŘET ZÁJMŮ A SPISOVÁ SLUŽBA 2008
termíín: 29. květtna 2008 (čtvrtek)
místo
o konání: Hotel BENIICE****, Pr
raha 10 - Benice,
B
Kvěětnového po
ovstání 194
ZAMĚ
ĚŘENÍ:
STŘE
ET ZÁJMŮ
Ů A POVINN
NOSTI VEŘ
ŘEJNÝCH FUNKCION
F
NÁŘŮ, INFO
ORMAČNÍ T
TECHNOLO
OGIE,
SPISO
OVÁ SLUŽB
BA A METO
ODY EFEKT
TIVNÍHO VEDENÍ
V
ÚŘ
ŘADU + MO
OŽNOSTI DA
ALŠÍHO VZ
ZDĚLÁVÁN
NÍ
Prezeence účastnííků od 8:15 hod.; 9:00 hod zahájen
ní, ukončen
ní odborné části
č
obědem
m v 13:30 hod.
h
9:00
9:15
Zahájen
ní: Ing. Rosttislav Babarrík
Střet zájjmů a povin
nnosti veřejjných funkccionářů dle zákona č. 15
59/2006 Sb
b., v platném
m znění
JUDr. Ph
hDr. Petr KO
OLÁŘ, Ph.D
D., Parlamen
ntní institutt, prorektorr vysoké ško
oly CEVRO Institut
I
ah:
Obsa
1. Vývoj právní
p
úpravvy střetu záj
ájmů, předm
mět právní úpravy
ú
a jejíí účel
2. Pojem veřejného funkcionáře
f
e
3. Základ
dní povinnossti veřejnýcch funkcioná
ářů
4. Oznám
mení podáva
aná veřejným
mi funkcion
náři
- oznámení
o
o osobním zá
ájmu
- oznámení o jiných vyk
konávaných činnostech
h
- oznámení
o
o majetku
- oznámení
o
o darech, přííjmech a závvazcích
5. Registrr oznámení a povinnossti evidenčního orgánu
6. Odpovvědnost veřeejných funkcionářů za porušení
p
zá
ákona o střeetu zájmů.
10:15 Praktick
ké zkušeno
osti s vede
ením úřad
du, praxe – efektivita, e-governme
e
ent
JUDr. Ka
ateřina ČER
RNÁ, tajemn
nice Úřadu městské
m
čássti Praha 13
3
násled
duje diskuzze k uvedenýým tématům
m a 15 minu
ut přestávka
a na občersttvení
11:00
0 Softwar
rová podpo
ora požad
davků Zákona o střetu zájmu
Ing. Tom
máš MRÁZEK
K, zástupce společnostti Webcom – Axperiencce, a.s.
11:30 Systém pro
p podpo
oru zákon
na o střetu zájmu
z
CLIX2006
Ing. Boriss BLAŽEJ, zástupce
z
sp
polečnosti BMI System Czech, a.s.
0 Spisová služba Litte
12:00
Mgr. Tom
máš LECHN
NER, zástupce společno
osti Triada spol.
s
s r.o.
násled
duje diskuzze k uvedenýým tématům
m a 15 minu
ut přestávka
a na občersttvení
12:45
5 Spisová služba a dokumentov
d
vý systém pro veřejnou
u správu
Ing. Paveel GRÁF, zásstupce spoleečnosti ecom
mmerce.cz, a.s.
13:15 Optimallizace tisk
kových pro
ocesů a prá
áce s dokum
menty na úřa
adech veřejn
né správy
Ing. Tom
máš KOVAŘÍÍK, manažerr pro veřejn
nou správu Océ
O Česká republika,
r
ss.r.o.
13:30
0 Závěreč
čně slovo pořadatele
p
e, prezentacce řešení k dosažení
d
dlo
ouhodobých
h cílů v obla
asti IT
Ing. Rosttislav BABA
ARÍK, account manažerr pro oblast veřejné sprrávy, spol. M
Microsoft s.rr.o.
14:00
0 ukončeníí semináře obědem
o
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
SBO
ORNÍK
K PŘÍSP
PĚVKU
U ŘEČN
NÍKŮ
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
datel[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
PARTNEŘI:
Spisov
vá služba Litte
Tomáš Lech
hner, Triada, spol.
s
s r. o.
Úvod
Spisovvá služba Lite je určena všem
m, kteří již neechtějí mít nepřehlednou papírovou evid
denci dokumen
ntů v podacím
m deníku a kteeří si
přejí využít
v
výhod provázanosti tohoto modu
ulu s kancelářřskými progra
amy Office 20
007. Spisová služba Lite je
j dodávána jako
spolup
pracující součá
ást s kancelářřských program
mů Office 2007a navíc je k těmto programům zdarm
ma. Tvůrcem tohoto modullu je
společn
nost Triada, sp
pol. s r. o., kteerá na poli služžeb pro veřejn
nou správu půssobí již od rok
ku 1991.
Základní vlastnos
sti
Spisovvá služba Lite je určena pra
acovníkům těcch obecních úřadů,
ú
které neemají přímou
u povinnost po
odle zákona č. 499/2004 Sb., o
archivn
nictví a spiso
ové službě, véést úplnou spisovou službu
u, ale musí přesto prováděět příjem, eviidenci, rozdělování, vyřizovvání,
podepiisování a odeesílání dokum
mentů podle pravidel
p
danýých příslušným
mi paragrafy č. 64, 65 a 67 zmíněnéh
ho zákona. Modul
zohled
dňuje i souviseející legislativu
u, tj. zákon č. 499/2004 Sb
b., o archivnicttví a spisové službě,
s
zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád
ř a
zákon č. 227/2000 Sb.,
S o elektron
nickém podpisu.
Jak již bylo zmíněno, je spisová
s
služba
a Lite určena všem,
v
kteří již nechtějí mít nepřehlednou
n
papírovou eviidenci dokumentů
v poda
acím deníku a kteří si přejí využít výhod provázanosti tohoto modu
ulu s kancelářsskými program
my Office 200
07. Spisová slu
užba
Lite je tedy určena uživatelům
u
ka
ancelářských programů
p
Offiice 2007, nebo
oť je dodávána
a jako spoluprracující součást a navíc k těěmto
progra
amům zdarma
a.
P
Příjem
podání
Funkc
ce modulu Spisová
S
služb
ba Lite
Spisovvá služba Lite obsahuje kom
mpletní eviden
nci podacího deníku
d
navíc s možností vyytváření spisů. Příjem doku
umentů se pro
ovádí
zápisem
m podání, které automatick
ky přiděluje čísslo jednací. Ad
dresní údaje lzze pohodlně vybrat
v
z adresááře. Evidovat je
j možné též došlé
d
elektro
onické zásilky přijaté prostřeednictvím aplikace Outlook
k 2007.
Elektronick
ká evidence podacího
p
denííku umožňujee přesné sledo
ování zaznam
menávaných krroků a to vellmi jednoducchým
způsob
bem. Kdykolivv se lze tak podívat na úplnou historii eviidovaných dok
kumentů a ko
ontrolovat jejicch rozdělován
ní a vyřizováníí tak,
jak to vyžaduje
v
platn
ná legislativa.
Zásilky lze vyřizovat různ
ným způsobem
m. Buď prostýým zaznamen
náním vyřízen
ní, např. "vzato na vědomí"", nebo záznam
mem
odeslání odpovědi. Spisová
S
služba
a Lite podporu
uje jak jednodu
uché, tak hrom
madné zásilkyy. V případě vyytváření odpov
vědi lze jednod
duše
využít výhod provázá
ání s adresářeem.
Jednotlivé zásilky
z
lze spo
ojovat do spissů, které se ozznačují jednak
k iniciačním číslem
č
jednacíím, ale také jee lze identifik
kovat
spisovo
ou značkou, ja
ak to odpovídá zákonu č. 50
00/2004 Sb., správní řád. Při
P prohlíženíí jednotlivých spisů je okam
mžitě vidět sezznam
všech součástí,
s
kteréé spis obsahujee.
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Detail spisu
Stejně jako prohlížení ceelého podacího
o deníku, možžnost jeho vyttištění či vyhlledávání doku
umentů podle různých údajů, je
stejným
m způsobem zpřístupněn
z
i seznam
s
všech vytvořených spisů.
s
I tento seznam
s
lze tříd
dit podle různ
ných kritérií. Po
P dokončení spisu
s
a uzavvření celého říízení modul nabízí
n
možnosst zaznamenatt uzavření spisu i do jeho elektronické
e
p
podoby. Evideence dokumen
ntů a
spisů ve
v Spisové služžbě Lite je tak úplná z hledisska všech poža
adovaných parametrů.
Pozná
ámky k insta
alaci
Systém
mové požadavk
ky instalace jssou následujíccí: Operační systém
s
Windo
ows Vista, Miccrosoft Outloo
ok 2007, Micrrosoft SQL Seerver
2005 nebo
n
SQL Servver 2005 Exprress.
Instalace je velmi jednodu
uchá a návod na ní lze najítt na stránkách společnosti Triada:
T
http://www.triada.czz/moduly/ssl.
Nejprve je třeba
t
instalovat Microsoft Visual
V
Studio 2005 Tools fo
or Office a to následujícím
n
zzpůsobem: Stá
áhněte vstor.eexe a
spusťtee instalaci vsto
or.exe. Během
m instalace zašškrtněte volbu
u "Add user to the SQL Servver Administraator role". Nássledně se volittelně
instalu
uje SQL Serverr 2005 Expresss. Instalujte pokud
p
nemáte k dispozici SQ
QL Server 200
05.
Vlastní insttalace doplňku
u je k dispozicii na Internetu
u na adrese: htttp://www.tria
ada.cz/modulyy/ssl/instal.assp#postup. Běěhem
instala
ace může dojít ke stažení a in
nstalaci dalšícch komponentt.
Při prvním spuštění Outtlooku po insttalaci doplňku
u se nastavujee připojení k databázi. V ko
onfiguračním dialogu připo
ojení
vybertee Microsoft OleDb
O
providerr for SQL Servver. Na záložcce připojení vyyberte server a databázi, vee které je data
abáze pro dop
plněk
spisovéé služby. Poku
ud není datab
báze na serverr vytvořena, nechte
n
pole da
atabáze prázdn
né a databázee bude vytvořeena automaticcky s
názvem
m SSLLDB. Tyypické nastaveení při využitíí instalace SQ
QL Server 2005 Express je na
n obrázku. Pokud jste bylii při instalaci SQL
Server 2005 Expresss vyzváni k pojjmenování insstance a dali jsste jiné jméno
o než sqlexpresss, zohlednětee to v názvu serrveru.
Po prvním spuštění je po
otřeba nastaviit masku pro generování
g
číssel jednacích a nastavit zkraatku uživatelee, kterou je mo
ožné
voliteln
ně do čísla jed
dnacího vkláda
at.
O spo
olečnosti Tria
ada, spol. s r.o.
r
Společčnost Triada zahájila
z
svoji činnost v roce 1991 jako dodavatel
d
řešeení ucelených informačních
h systémů pro
o subjekty veřřejné
správyy. Těžiště činno
osti představu
ují profesionální služby s dů
ůrazem na indiividuální potřeeby zákazníkaa tak, jak to od
dpovídá základ
dním
požada
avkům na systtémovou integ
graci.
Vedle vývojje informačních systémů a jejich implem
mentace se sp
polečnost Tria
ada zabývá vyydavatelskou činností
č
– vyd
dává
časopiss Obec & fin
nance, elektro
onickou publiikaci Solón a Deník veřejné správy na
a internetu. N
Neméně význ
namnou oblasstí je
progra
amové a organ
nizační zajištěn
ní konferencí, odborných seeminářů, setká
ání a vzdělávaccích akcí pro p
pracovníky veřřejné správy, mezi
m
které patří
p
například
d konference Internet
I
ve stá
átní správě a sa
amosprávě a pravidelná
p
setkání starostů s názvem Den
n malých obcí.
Veškeré čin
nnosti provozzované společčností Triada souvisí s ob
blastí veřejné správy, je p
proto v neusttálém kontak
ktu s
vrcholn
nými předsta
aviteli ministeerstev a posla
anci parlamentu zabývajíccími se komu
unální politiko
ou. Opakovan
ně je vyzýván
na k
posuzo
ování a připom
mínkování přiipravovaných právních norrem, dotýkajíccích se této ob
blasti. Společn
nost Triada jee od 1. října 2004
2
členem
m prestižního Sdružení
S
pro informační
i
spo
olečnost (SPIS
S), které je pro
ofesním sdružením firem z o
oblasti ICT.
Kromě stálýých zaměstna
anců využívá firma
f
své celo
orepublikové sítě externích
h spolupracovvníků, mezi něž
n patří analyytici,
vývojovví pracovníci, konzultanti a školitelé.
Závěr
r
Více in
nformací, jak o společnosti Triada,
T
tak o produktu
p
Spiso
ová služba Litee lze nalézt na
a Internetu na stránkách ww
ww.triada.cz.
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
MPA
Master of Public
Administration
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
MP
PA
Vysok
ká škola CE
EVRO Instiitut nabízí v roce 200
08/2009
studium nového
n
atrraktivního oboru MPA
A
- Mastter of Publlic Adminis
stration –
•
•
•
•
MPA
A je prestižním
m studiem urrčeným zejmé
éna pro mana
ažery v oblasti
veřřejného sektoru
Odb
borný garant programu: Prrof. JUDr. Duš
šan Hendrych, CSc.
Zárrukou kvality programu MP
PA je spoluprá
áce na jeho re
ealizaci se
zah
hraničními parrtnery a zkuše
ený lektorský tým
Pre
estižní profesn
ní titul MPA je uznáván po celém
c
světě
Co je MPA?
M
j prestižní sttudium určené
é zejména pro
o manažery v oblasti
• MPA je
veřřejné správy a NGO uznáva
ané a respekto
ované po celé
ém světě
• MPA představuje
p
v
variantu
studia
a MBA, uplatň
ňovaného v prrivátní sféře,
zoh
hledňující spec
cifika veřejné správy v tom
m nejširším slo
ova smyslu
• MPA je
j ucelený vzd
dělávací systé
ém pro vedoucí úředníky místních
m
sam
mospráv i státtní správy, pro
o ředitele a další manažery
y
přís
spěvkových organizací a orrganizačních složek,
s
pro ve
elící pracovník
ky
Policie a dalších složek Integrrovaného zách
hranného systtému, stejně
jak
ko pro manaže
ery neziskovýc
ch organizací
Pro koh
ho je stu
udium MP
PA určeno ?
•
•
•
Stu
udium MPA je určeno zejmé
éna všem ved
doucím pracov
vníkům,
úře
edníkům a ma
anažerům v ob
blasti veřejné správy v tom
m nejširším
slov
va smyslu
Stu
udium MPA je určeno všem těm, kteří ne
eustrnou na sttandardu
získ
kaných znalos
stí a dovednos
stí, ale mají ambici
a
se stát kvalitními
manažery ve své
ém oboru
Stu
udium MPA je určeno absolv
ventům jakéh
hokoliv
vys
sokoškolského
o studia
CEVRO
O Institut, o.p.s.
Jungm
mannova 17 / 110
1 00 Praha 1 / Czech Republic
tel. /+ 420 221 506 700 // fax /+ 420 221 506 70
09
email / [email protected]
@vsci.cz // www
w.cevroinstitut.ccz
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
MPA
Master of Public
Administration
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
M A
MPA
Form
ma studiia MPA
•
•
•
•
•
•
studium MPA je formou celoživotn
ního vzdělávání zajišťova
aného
kolou CEVRO
O Institut
vysokou šk
studium prrobíhá v rám
mci odborně zaměřených
h modulů za
akončených
zpracováníím samostattné práce
výuku v rámci modulů zajišťují pře
ední odborníci z akadem
mické sféry i z
praxe
v
stud
dijní opory ve
v formě interaktivního estudenti MPA mohou využívat
learningu
žnost individ
duálních kon
nzultací s lek
ktory a
studenti MPA mají mož
odulů
garanty mo
studium je zakončeno obhajobou disertační práce zpracov
vané pod
kušeného ga
aranta
vedením zk
Profil absolv
venta program
p
mu MPA
Kom
mplexní a ro
ozšiřující zna
alosti:
•
•
•
fungov
vání veřejné správy
řízení veřejné
v
sprá
ávy a vedeníí pracovního
o kolektivu
vlastní specializace
e ve veřejné
é správě
Dalš
ší předpokla
ady pro karié
éru:
•
•
•
široký rozhled
né sebevědomí a umění komunikace
e
zvýšen
dobré kontakty
k
Upla
atnění:
•
•
•
•
ech státní sp
právy a samosprávy
manažeři v orgáne
ých subjekte
ech
manažeři a volení představitelé v politický
ní pracovníci mezinárodn
ních organiz
zací
odborn
nezisko
ový sektor
Orga
anizace studia MPA
-
stand
dardní doba
a studia:
délka
a semestru
u:
délka
a zkouškov
vého obdob
bí:
zakončení předmětů:
zakončení studia:
3 semestry
s
12
2 týdnů
6 týdnů
t
záv
věrečné přředmětové práce
obhajoba záv
věrečné prá
áce
Více informací získáte na webových
w
sttránkách ww
ww.vsci.cz ne
ebo na
studijním oddě
ělení VSCI (ttel.: 221 506
6 706)
CEVRO I
Institut, o.p.s.
Jungmanno
ova 17 / 110 00 Praha 1 / Czech Repub
blic
tel. /+ 420
0 221 506 700 // fax /+ 420 221 506 709
em
mail / [email protected]
sci.cz // www.cevroinstitut..cz
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena
Držittel Certifikace
e jakosti ISO 9001:2000
Region
nservistm, Ellišky Přemys
slovny 429, 156 00 PRAHA 5 – Zbra
aslav
Tel.: 257 199 616, Fax: 257
7 199 615, Mob
bil: 723 139 90
05, E-mail: pod
[email protected]
onservis.cz
Copyrright © 2008, Všechna
V
práva vyhrazena,
v
vytiš
štěno na zaříz
zení společnos
sti Océ Česká republika s.r
r.o.
® Logo a název Regionsservistm je registrrovanou ochran
nnou známkou společnosti
s
Regiionservistm. Všeechna práva vyhrazena

Podobné dokumenty