vylučovací urografie

Komentáře

Transkript

vylučovací urografie
Standard pro provádění rentgenových urologických vyšetření –
vylučovací urografie, urethrocystografie a mikční
cystourethrografie u dospělých
I. Úvod
Intravenózní vylučovací urografie (IVU) sestává ze zobrazování ledvin a
vylučovacího traktu před a po podání kontrastní látky intravaskulárně. Před
aplikací kontrastního média se zhotoví jeden či více snímků břicha vleže
(nativní nefrogram). Po aplikaci kontrastní látky intravaskulárně se vyhotovují
snímky pro zhodnocení renálního parenchymu, vývodných systémů ledvin,
ureterů a močového měchýře. Kombinace anatomické morfologie a fyziologie
vylučování kontrastního média může odhalit abnormity ledvin a vývodných cest
močových. Popřípadě lze detekovat i abnormity okolních struktur.
Urethrocystografie (UCG nebo CUG) a mikční cystourethrografie
(MCUG) sestávají se zobrazení močového měchýře a/nebo urethry před, během
a po lokálním podání kontrastní látky. Před infuzí či injekcí kontrastní látky se
získají nativní snímky. Těmito metodami lze detekovat abnormity močového
měchýře a urethry, popřípadě abnormity okolních struktur.
II. Účel vyšetření uropoetického traktu
Cílem IVU, UCG a MCUG je zaznamenat anatomické a funkční
abnormity uropoetického traktu prostřednictvím produkce snímků ve
stanovených intervalech. Snímkování bude provedeno tak, aby pacient obdržel
minimální dávku nezbytnou pro poskytnutí dostatečného množství informací pro
diagnózu.
III. Indikace a kontraindikace
Indikace k IVU:
- hematurie
- bolest podezřelá z renálního či uropoetického původu
- rekurentní infekce uropoetického traktu
- klinická suspekce na patologickou renální masu
- mikční problémy
Indikace k UCG a MCUG
- definice tvaru a kontury močového měchýře při plné náplni a mikci, diagnóza
divertiklů;
- suspekce na rupturu močového měchýře;
- evaluace fistul souvisejících s močovým měchýřem a/nebo urethrou;
- inkontinence;
-
rekurentní infekty močového měchýře;
obstrukce močového měchýře;
evaluace pooperačních stavů (anastomózy, linie sutur);
vesikoureterální reflux;
divertikly, striktury, obstrukce a trauma urethry.
Kontraindikace:
- reakce na jodovou kontrastní látku v anamnéze;
- renální insuficience – podrobněji ve standardu týkajícího se intravaskulární
aplikace kontrastních látek;
- gravidita - je nutné učinit vše pro to, aby byly detekovány těhotné pacientky.
Protože zmíněné vyšetřovací metody jsou spojeny s exposicí malé pánve a
tedy i uteru, mohly by již představovat významnější riziko poškození plodu
in utero. Proto budou stávající vyšetření provedena u těhotné pacientky
pouze z porodnické indikace a ve stavech ohrožující život pokud nelze využít
jiné zobrazovací metody, což je právně zakotveno též v Atomovém zákoně v ustanovení § 60, odstavec 2, písm. c) vyhlášky č. 307, se doslovně uvádí:
„U těhotných žen se radiodiagnostické úkony spojené s ozářením provedou
pouze v neodkladných případech nebo z důvodů porodnické indikace. Přitom
je nezbytné zvlášť pozorně zvažovat nutnost získání požadované informace s
pomocí použití zdrojů ionizujícího záření a volit jen takovou techniku, která
zajistí maximální ochranu plodu“.
Výsledky je nutné korelovat s výsledky ostatních zobrazovacích metod –
ultrazvuku, CT a magnetické rezonance, popřípadě s výsledky funkčních
urodynamických vyšetření. V každém případě musí zisk potenciální informace
převážit možná rizika vyšetřovací metody.
IV. Kvalifikace personálu
Výkon provádějící lékař je kvalifikovaný atestovaný radiolog s minimálně prvou
atestací, vyšetření může provádět i lékař absolvent či lékař bez atestace
z radiologie - avšak pod dohledem atestovaného radiologa.
Kvalifikace laborantů a sester je též odpovídající – tedy všichni mají ukončené
adekvátní vzdělání a praxi (viz standard AOP.6.3.).
Personál je obeznámen s pravidly s podmínkami podávání kontrastních látek
intravaskulárně a se zásadami první pomoci v případě vzniku alergické reakce.
Laborant je odpovědný za přípravu pacienta na samotné vyšetření a za přípravu
materiálu /není sám odpovědný za přípravu před vyšetřením, za které je
odpovědné indikující oddělení/.
V. Specifikace výkonu
IVU:
Indikující lékař je povinen odebrat adekvátní anamnézu, zejména údaje
týkající se alergických reakcí a alergií na jodové substance, a údaje týkající se
potenciální gravidity. Jmenovaný lékař provede a ručí za premedikaci.
Indikující lékař je též povinen poučit pacienta o přípravě (je nutné
vyprázdnění střev a omezení meteorismu). Pokud se výkon provádí statimově, je
pacient vyšetřen bez přípravy střeva, což může ovšem negativně ovlivnit
hodnotitelnost snímků.
Lékař indikující a lékař vyšetření provádějící si opakovaně ověří, zdali
neexistují kontraindikace provedení výkonu.
Je zajištěn intravenózní přístup. Lékař provádějící vyšetření či osoba jím
pověřená podají kontrastní látku. Pacient je během vyšetření sledován. Osoba
sledující pacienta rozezná známky alergické reakce, ihned uvědomí
vyšetřujícího lékaře a jsou podniknuta antialergická opatření, v případě potřeby
je kontaktováno ARO.
Snímkuje se zhruba dle následující kostry:
- zhotoví se nativní snímek břicha vleže (nativní nefrogram);
- po aplikaci kontrastního média se zhotovuje série snímků tak, aby byly
zachyceny ledviny v parenchymové fázi, duté systémy ledviny, oba uretery
pokud možno v kompletním průběhu a močový měchýř (většinou 3 – 4
snímky); dle přání lékaře vedoucího vyšetření se provádějí tomogramy nebo
atypické projekce;
- dle přání lékaře vedoucího vyšetření lze na závěr zhotovit snímek ve stoje po
mikci.
Pokud vyšetření proběhlo bez incidentů, může být odstraněn intravenózní
přístup (ponechá se, pokud je pacient hospitalizován a příslušné oddělení to
požaduje) a buď setrvá cca 15 minut v čekárně a poté odejde, nebo je odvezen
na oddělení.
UCG a MCUG:
Vyšetření se provádí ve spolupráci s lékařem-urologem. Ten je
odpovědný jednak za indikaci, přípravu pacienta a premedikaci, jednak za
katetrizaci urethry a/nebo močového měchýře za aseptických podmínek a za
aplikované množství kontrastního materiálu. Radiolog pouze snímkuje. Urolog
si sám zajistí potřebný materiál a nezbytnou asistenci.
Uvedené výkony se provádějí na skiaskopicko-skiagrafickém přístroji či
na sklopné skiaskopicko-skiagrafické stěně, všechna rentgenová zařízení
používaná v NNH odpovídají svými parametry zákonným požadavkům a jejich
kvalita je periodicky sledována (standard AOP.6.5.).
Zobrazování se řídí obecnými principy (ALARA).
VI. Dokumentace
Po provedení výše uvedených vyšetření je vyhotovena zpráva obsahující
všechny náležitosti dle obecných pravidel. Pokud se vyskytnou komplikace, jsou
náležitě zmíněny jak v radiologické zprávě, tak v dokumentaci pacienta.
Dodatek:
Výše uvedené standardy nejsou striktními pravidly, spíše snahou o definici
optimální praxe, která by měla ve svém důsledku vést ke zkvalitnění péče. Lékař
a spolupracující personál může existující standardy modifikovat v závislosti na
individuálním pacientovi, momentální situaci a dostupnosti zdrojů. Přísné plnění
výše uvedených pokynů nemůže zaručit ve všech případech optimální výsledek.
Odchylka od výše uvedených bodů neznamená pochybení v lékařské péči či
postup non lege artis.

Podobné dokumenty

nabídka CK - radiologieplzen.eu

nabídka CK  - radiologieplzen.eu Podmínkou pro zařazení do CK Analogová a digitální skiagrafie je získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání Radiologický asistent podle zákona č . 96/2004 Sb., zákon o nelékařský...

Více

Snímek 1

Snímek 1  Citlivost na 11 antibiotik ve 2 koncentracích  Rychlé a jednoduché použití, výsledek do 24 hodin po inkubaci při 37 oC  Snadný odečet na základě změny barvy  Vzorky mohou být uchovány při 2 – ...

Více

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN

Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN Zdravotnická informatika z pohledu technických norem ISO a EN

Více

Je toho až nad hlavu!

Je toho až nad hlavu! přísunu živin nemůže plně fungovat. Může se stát, že začnete zapomínat, být přecitlivělí, nebudete si vybavovat slova nebo se vám začne točit hlava.

Více

Anatomie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor Vik

Anatomie urogenitálního traktu, MUDr. Viktor Vik kongenitální anomálie i abnormální uložení ledvin velmi časté na horní póly naléhají nadledviny (pravá ukryta za VCI) podélné osy ledviny mírně

Více

Skiaskopie, skiagrafie

Skiaskopie, skiagrafie RTG plic a srdce RTG hrudníku RTG L bočný snímek plic RTG P bočný snímek plic RTG horní hrudní apertury RTG hrudní kosti RTG L hemithoraxu RTG P hemithoraxu RTG skiaskopie plic RTG skiaskopie srdce...

Více

Cytologie

Cytologie na sklo – nejčastěji štítná žláza, lymfatické uzliny, slinné žlázy, pankreas, prs, ložiskové změny v plicích … – pod kontrolou zobrazovacích metod (UZ, CT) – cílená aspirace z patologického ložiska

Více

Nabídka Vodní rostliny

Nabídka Vodní rostliny Achillea ptarmica Acorus calamus Variegatus Acorus gramineus Acorus gramineus Hakuro Nishiki Acorus gramineus Ogon Alisma plantago-aquatica Butomus umbellatus Caltha palustris Caltha palustris alba...

Více

Kolika - MUDr.Nora Gregorová

Kolika - MUDr.Nora Gregorová Většinou vám pediatr doporučí určité postupy, které by mohly dokázat změnit tento nepříjemný stav. Je vhodné vždy zařadit samostatně jedno opatření, a pokud nevede k úspěchu, zařadit další opatření...

Více