ochrona Informacji niejawnych

Komentáře

Transkript

ochrona Informacji niejawnych
Wydział Wywiadu Kryminalnego Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
Wspólna Placówka Kudowa Zdrój
Prezentacja Wspólnej Placówki w Kudowie Zdrój
dotycząca współpracy polsko – czeskiej
Seminarium
Wisła – 5-8 Listopada 2013 roku
SŁUŻBA CELNA RP
POLICJA RP
STRAŻ GRANICZNA
POLICIE ČR
CELNÍ SPRÁVA ČR
Wspólna placówka służb granicznych, policyjnych i celnych w KUDOWIE
Společné pracoviště hraničních, policejních a celních služeb KUDOWA
Podstawy prawne
Právní základ
 Umowa między RP a RC o
współpracy w zwalczaniu
przestępczości, ochronie porządku
publicznego oraz współpracy na
terenach przygranicznych, z dnia 23
czerwca 2006 roku
 Smlouva mezi ČR a PR o spolupráci
v boji proti trestné činnosti, při
ochraně veřejného pořádku
a o spolupráci v příhraničních
oblastech, ze dne 23. června 2006
 Porozumienie między Rządem
 Ujednání mezi vládou České republiky
 Regulamin wspólnej placówki w
 Jednací řád společného pracoviště
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem
Republiki Czeskiej o utworzeniu i
zasadach działania wspólnych
placówek w Kudowie Słonem i
Chotěbuz, z dnia 2 lutego 2009r.
Kudowie Słonem
a vládou Polské republiky o zřízení a
zásadách činnosti společných
pracovišť Chotěbuz a Kudowa Słone,
ze dne 2. unora 2009
v Kudowě Słone
Wspólne placówki w Europie
Společná pracoviště v Evropě
Wspólna placówka w KUDOWIE SŁONEM / Společné pracoviště KUDOWA SŁONE
Inne Wspólne placówki i Punkty Kontaktowe / Jiná Společná pracoviště a Kontaktní body
Wspólna Placówka
w Kudowie Zdroju

Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju funkcjonuje od 01.01.2008r.

Straż Graniczna Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej w Kłodzku ( w ilości 8
funkcjonariuszy )
Policja Republiki Czeskiej Wydział Spraw Międzynarodowych Komendy
Wojewódzkiej Policji w Hradec Kralove( w ilości 10 funkcjonariuszy )
19.01.2009r. do pełnienia służby przystąpili funkcjonariusze Izby Celnej we
Wrocławiu ( w ilości 2 funkcjonariuszy )
01.03.2009r. do pełnienia służby przystąpiła Policja RP ( 1 funkcjonariusz )
01.04.2009r do pełnienia służby przystąpiła Izba Celna Republiki Czeskiej z
Hradec Kralove (początkowo służbę pełnił jeden celnik )




Zespół Wspólna Placówka
w Kudowie Zdroju
 Do 27.12.2012r. Zespół Międzynarodowej Współpracy Policji ; od
27.12.2012r. Zespół Wspólna Placówka w Kudowie Zdroju
 Funkcjonariusze - 4
 Od 01.02.2013r. został przydzielony trzeci policjant
 Od 01.09.2013r. służbę pełni 4 funkcjonariusz
 Docelowo służbę będzie pełnić 5 policjantów
Główne zadania
Hlavní úkoly





gromadzenie i wymiana informacji istotnych 
dla ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego oraz zwalczania przestępczości,
łącznie z wykorzystywaniem dostępnych baz
danych
pośredniczenie w przekazywaniu wniosków o 
wzajemną pomoc w myśl Umowy, łącznie z
wnioskami w sprawie porównania danych
daktyloskopijnych
udzielanie pomocy w kwestii nawiązywania 
kontaktów między stosownymi organami obu
państw
udział w opracowywaniu analiz, statystyk i

ocen na podstawie informacji uzyskanych w
wyniku działalności stanowiska pracy
współpraca w kwestii organizacji i wdrażania 
wspólnych szkoleń oraz współpraca w
opracowywaniu projektów w zakresie rozwoju
współpracy
shromažďování a výměna informací
podstatných pro zajištění veřejné
bezpečnosti a pořádku, boje s trestnou
činností, včetně využívání dostupných
databází
zprostředkování předávání žádostí o
vzájemnou pomoc podle Smlouvy, včetně
žádostí o porovnání daktyloskopických
údajů
poskytování pomoci při navazování
kontaktů mezi příslušnými orgány obou
států
účast při vypracování analýz, statistik a
hodnocení na základě informací
získaných v důsledku činnosti pracoviště
součinnost na organizování a
implementaci společných školení, jakož i
podíl na přípravě návrhů na rozvoj
spolupráce
Udział w koordynacji działań
Podíl na koordinaci činností





w zakresie pościgu oraz ewentualna
pomoc w kwestii koordynacji działań
związanych z obserwacją
związanych z przygotowaniem i
realizacją przekazywania i
przyjmowania osób
związanych z poszukiwaniem osób i
przedmiotów
w zakresie prewencji i zwalczania
przestępczości, łącznie z koordynacją
działań wspólnych patroli
w tworzeniu grup roboczych,
wysyłaniu konsultantów i organizacji
spotkań roboczych dotyczących
konkretnych przypadków
przestępczości

souvisejících s pátráním po osobách a
věcech

spojených s pronásledováním a
případná pomoc při koordinaci
činností spojených se sledováním

souvisejících s přípravou a realizací
předávání a přebírání osob

v oblasti prevence a boje proti trestné
činnosti, včetně koordinace činností
společných hlídek

při vytváření pracovních skupin, na
vysílání konzultantů a uskutečňování
pracovních setkání týkajících
se konkrétních případů trestné činnosti
Zadania podstawowe – codzienne
 Wymiana informacji dotyczących zwalczania przestępczości (w tym
informacji niejawnych) oraz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego
 Koordynacja działań związanych z poszukiwaniem osób i rzeczy, w tym
osób zaginionych oraz weryfikacja NN zwłok
 Pośredniczenie w przekazywaniu wniosków dotyczących wspólnej pomocy
w tym wniosków związanych weryfikacją danych daktyloskopijnych
 Pomoc w nawiązywaniu kontaktów pomiędzy właściwymi organami obu
państw
 Współdziałanie przy organizowaniu i wdrażaniu wspólnych szkoleń
Zakres informacji „przepływającej” przez Wspólną
Placówkę w Kudowie Zdrój
 Ustalanie miejsca pobytu – poszukiwanie osób
 Weryfikacja posiadanych dokumentów, pojazdów, rzeczy
 Ustalania miejsc pracy w Republice Czeskiej
 Informacje operacyjne dotyczące przestępstw i osób podejrzanych
 Ustalanie właścicieli telefonów komórkowych w Polsce i Czechach
 Przekaz informacji w sprawach przemytu towaru do Polski lub w jej kierunku
 Weryfikacja NN zwłok osób zaginionych w Polsce – poprzez Wydział
Kryminalny w Prezydium Policyjnym w Pradze
 Potwierdzenie tożsamości osób bez dokumentów oraz zatrzymanych i
pozbawionych wolności na terenie Republiki Czeskiej
PRZEPŁYW INFORMACJI
POMIĘDZY WSPÓLNĄ PLACÓWKĄ
A JEDNOSTKAMI TERENOWYMI KWP WROCŁAW
Graniczymy z:
Republiką Federalną Niemiec na
długości 77 km
Republiką Czeską
na długości 432 km
Statystyka
Statystyka 2013
do 30.09.2013r
800
671
700
600
500
400
300
200
100
483
411
310
188
101
0
0
2012
2013
razem
czeskie
polskie
KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
we WROCŁAWIU
WYDZIAŁ WYWIADU KRYMINALNEGO
Wspólna Placówka w Kudowie Zdrój
57-350 Kudowa Zdrój
ul. Słone 143(Przejście Graniczne)
telefon + 48 74 867-23-80
telefon resortowy 875 28-82
fax + 48 74 867-23-80
fax resort – 875 28-81
e-mail: [email protected]
Dziękuję za uwagę
 Děkuji za pozornost

Podobné dokumenty