Manuál Obal 8

Komentáře

Transkript

Manuál Obal 8
INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3, Liberec 1, 460 01
tel.: 485 102 698, fax: 485 124 944
e-mail: [email protected]
http://www.inisoft.cz
EVIDENCE OBALŮ
Uživatelská a systémová příručka
programu obal verze 8.x
pro Windows XP/Vista/7/8
Zpracováno podle zákona č. 477/2001 Sb.
a vyhlášek č. 115/2002 Sb., 116/2002 Sb. a 641/2004 Sb.
Obsah
ZÁKLADNÍ INFORMACE
..................................................................................................................... 4
1
1.1
1.2
1.3
1.4
Úvod
................................................................................................................................................. 4
Začínáme.................................................................................................................................................
s databázovou aplikací
5
Hardwarové
.................................................................................................................................................
a softwarové nároky
7
Instalace.................................................................................................................................................
a odinstalování programu
7
1.4.1
Instalace
....................................................................................................................................................
nového programu (lokální verze)
7
1.4.2
Instalace
....................................................................................................................................................
nového programu (síťová verze)
8
1.4.3
Odinstalování
....................................................................................................................................................
programu
9
1.4.4
Po instalaci
....................................................................................................................................................
programu
9
1.5
Licenční ujednání
.................................................................................................................................................
a registrace
9
1.5.1
Licenční
....................................................................................................................................................
ujednání
9
1.5.2
Registrace
....................................................................................................................................................
programu
10
1.6
Ovládání
.................................................................................................................................................
programu
11
1.7
Funkce .................................................................................................................................................
„Hledání“
13
Zásady vedení
.....................................................................................................................
evidence
14
2
2.1
2.2
2.3
Centrální
.................................................................................................................................................
adresář subjektů
14
Číselník.................................................................................................................................................
obalů
14
Vlastní vedení
.................................................................................................................................................
evidence obalů
14
2.3.1
Uvedení
....................................................................................................................................................
obalu na trh / do oběhu
14
2.3.2
Zpětný
....................................................................................................................................................
odběr
15
2.4
Tvorba .................................................................................................................................................
hlášení o obalech
15
Subjekty (Adresář
.....................................................................................................................
organizací)
16
3
3.1
3.2
3.3
3.4
Pořízení.................................................................................................................................................
nového subjektu
17
Seznam.................................................................................................................................................
kontaktů
19
Filtr subjektů
................................................................................................................................................. 20
R.E.S. –.................................................................................................................................................
Registr ekonomických subjektů
20
Číselník obalů
..................................................................................................................... 24
4
4.1
Pořízení.................................................................................................................................................
nového obalu
25
Evidence obalů
.....................................................................................................................
na trh / do oběhu
27
5
5.1
Pořízení.................................................................................................................................................
nové dávky obalu
28
Zpětný odběr.....................................................................................................................
obalů
30
6
6.1
Pořízení.................................................................................................................................................
nové dávky zpětně odebraného obalu
31
7
Export MŽP ..................................................................................................................... 33
8
Zákonné výkazy
..................................................................................................................... 36
9
EKO-KOM – export
.....................................................................................................................
výkazů o obalech
37
10
Číselníky
11
Parametry programu
..................................................................................................................... 44
12
Období
..................................................................................................................... 47
13
Databáze
..................................................................................................................... 48
13.1
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
13.9
13.10
..................................................................................................................... 39
Nastavení
.................................................................................................................................................
databáze
48
Záloha databáze
................................................................................................................................................. 49
Obnova.................................................................................................................................................
databáze
50
Zip DB –.................................................................................................................................................
Zazipovat databázi na plochu počítače
50
Kontrola.................................................................................................................................................
a oprava databáze
51
Reindexace
.................................................................................................................................................
databáze
52
Přihlášení
.................................................................................................................................................
uživatelé
52
Nastavení
.................................................................................................................................................
uživatelů
52
Editace .................................................................................................................................................
uživatele
53
Editace .................................................................................................................................................
skupiny
54
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
13.11
13.12
13.13
13.14
14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
Členství.................................................................................................................................................
ve skupinách
54
Zákazy ................................................................................................................................................. 54
Přepnout
.................................................................................................................................................
uživatele
54
Změnit .................................................................................................................................................
heslo
55
Nápověda programu
..................................................................................................................... 56
Programátorská
.................................................................................................................................................
a systémová dokumentace
56
Upozornění
.................................................................................................................................................
pro uživatele
56
Závěr
..................................................................................................................... 57
Identifikační
.................................................................................................................................................
údaje dokumentu
57
Popis a .................................................................................................................................................
zpráva o provedených testech v programu
57
Rejstřík
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
58
1
ZÁKLADNÍ INFORMACE
1.1
Úvod
Program OBAL 8 vychází ze zákona č. 477/2001 Sb. (o obalech, v platném znění) a k němu příslušných
prováděcích vyhlášek č. 115/2002 Sb., 116/2002 Sb. a 641/2004 Sb.. Umožňuje podnikatelům a
firmám vytvářet evidenci obalů uvedených na trh nebo do oběhu a zaznamenávat množství zpětně
odebraných obalů včetně vratných a opakovaně použitelných.
U zpětného odběru lze dále sledovat způsob nakládání v zákonném rozsahu s nepovinnou vazbou na
evidenci odpadů (kompatibilní s programem pro vytváření evidence odpadů EVI 8 evidence odpadů –
společný adresář subjektů, totožné ovládací prvky, jednotná datová forma). Evidenci lze vytvářet v rámci
celé organizace nebo selektivně za každou provozní jednotku zvlášť, přičemž program automaticky
vygeneruje příslušné tiskové sestavy. Podle požadavků zákona program umožnuje vytvářet Export dat v
elektronické podobě v přenosovém datovém standardu pro ohlašování prostřednictvím systému ISPOP
(integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností):
Příloha č. 1 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkazy o obalech a odpadech z obalů Příloha č. 2 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkaz o opakovatelně použitelných obalech, které
vyhovují kritériím § 13 odst. 2 zákona o obalech
Příloha č. 3 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkaz o obalech pro jedno použití (jednocestné
obaly) a o obalech pro opakované použití, které nesplňují kritéria § 13 odst. 2 zákona o obalech (tj.
nedosahují opakovaného použití alespoň 55% hmotnostních)
Příloha č. 4 vyhlášky 641/2004 Sb. – Roční výkaz pro osoby uvádějící na trh a/nebo do oběhu
méně než 0,3 tun obalů/rok
Organizace, které spolupracují při nakládání s obaly s autorizovanou obalovou společností
EKO-KOM, a.s., mohou v programu využít funkci pro plnohodnotné elektronické čtvrtletní hlášení, které
požaduje právě tato společnost ( Pozn.: Podmínkou je, aby ve vašem počítači byl nainstalován tabulkový
editor MS Excel, případně Software602 Form Filler pro plnění dat souboru typu XML - ke stažení zde:
http://www.inisoft.cz/strana/ostatni-utility).
Program obsahuje všechny potřebné číselníky, kompletní znění zákona č. 477/2001 Sb. včetně
prováděcích vyhlášek a usnadňuje uživateli tvorbu evidence svou přehledností, logikou zadávání údajů,
jednoduchým převodem množství na hmotnostní jednotky (např. ks –> t, m3 –> t) a řadou dalších
automatických funkcí, filtrů a přehledů.
Tato uživatelská příručka si klade za úkol seznámit uživatele s možnostmi programu a se základními
principy práce s ním. S jednotlivými funkcemi programu se můžete rovněž seznámit přímo v programu
formou nápovědy po stisku tlačítka s názvem „Nápověda“ na úvodní obrazovce. Pokud se při používání
programu ocitnete v nesnázích, stiskněte klávesu F1 a zobrazí se vám nápověda k aktuálnímu tématu.
Každé pondělí a středu je od 8:00 do 12:00 hodin v pohotovosti tzv. hot-line – telefonní linka zdarma pro
řešení vašich dotazů k programu. K programu dále poskytujeme servisní služby na základě paušální
smlouvy (bezplatné aktualizace programu, hot-line 24 hodin denně, kontrola správnosti vedení evidence,
garantovaný zásah do 3 pracovních dnů, školení atd.; více informací naleznete na http://www.inisoft.cz
.).
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
4
1.2
Začínáme s databázovou aplikací
Před tím, než vás seznámíme s programem OBAL 8, uvedeme zde několik poznámek, především pro ty
uživatele, kteří si na databázové aplikace teprve zvykají.
Pojem „Aplikace typu klient-server“
Aplikace OBAL 8 představuje ve skutečnosti programy dva. První program (FBserver.exe – strana
serveru) se spouští většinou automaticky po přihlášení do operačního systému Windows a zajišťuje správu
databáze. Druhý program (Obal8.exe – strana klienta) se spouští pomocí zástupce na ploše nebo z nabídky
„Start" ve Windows a představuje vlastní uživatelské prostředí. Přítomnost obou programů je nezbytná.
Strana serveru
Běžící server snadno rozpoznáte přítomností ikony v pravé části stavového řádku nebo jako proces
"fbserver.exe" zobrazený ve "Správci úloh". Správa všech údajů (dat) se odehrává v tzv. databázi, kterou
obsluhuje právě databázový server. Údaje v databázi jsou členěny do tabulek obsahujících vždy určitý druh
informací (Existuje například tabulka subjektů, obalů na trh/do oběhu, zpětně odebraných obalů, PSČ
apod.). Server může komunikovat i s několika stovkami různých klientů najednou.
Strana klienta
Program – databázová aplikace představuje uživatelský nástroj umožňující vkládání, odstraňování i změnu
jednotlivých dat a následné zobrazování údajů v různých přehledech a tiskových sestavách.
Tři možné způsoby zadávání příkazů v programu
V případě všech základních operací se záznamy v databázi (vkládání, editace, odstranění) a celé řady
doplňkových operací a funkcí nabízí program tři možnosti, jak tak učinit:
Tlačítkem (ikonou)
Každý editor obsahuje nástrojovou lištu ikon, ze které je možné spouštět nejdůležitější funkce. Při použití
5
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
myši se nad každou ikonou objeví tzv. bublinová nápověda, která zobrazí popis funkce a klávesovou
zkratku, je-li přiřazena.
Příkazem v menu
Podle toho, v které části programu se právě nacházíte, se kontextově upravuje i horní lištová nabídka
(menu) aplikace. Některé příkazy nepodléhají aktuálnímu nastavení a jsou vždy k dispozici. Ostatní
příkazy se mění podle stavu databáze a aktuálního zobrazení.
Klávesová zkratka
Umožňuje spouštění funkcí OBAL8 stiskem kombinací kláves („horké klávesy“).
Klávesové zkratky jsou vypsány u položek horního lištového menu, v bublinové nápovědě nástrojové lišty
ikon a také na popisu tlačítek programu .
Čtyři základní databázové operace
Mezi základní databázové operace patří tyto funkce:
Ikona
Funkční kl. Popis funkce
Insert Vložení nového záznamu.
F4
Úprava již existujícího záznamu.
Delete
Odstranění existujícího záznamu.
F5
Obnovení přehledu – Pokud vlastníte síťovou verzi programu, je pravděpodobné,
že k datům přistupuje v daném okamžiku více uživatelů. Tímto tlačítkem
zaktualizujete údaje v právě zobrazeném přehledu/editoru. Můžete si tak např.
prohlédnout, jaké změny v databázi provedl váš kolega.
Pravidla při pořizování jednotlivých údajů
Aby záznamy vkládané do databáze byly smysluplné, musí údaje v nich obsažené splňovat vždy určitá
kritéria:
Jedinečnost a povinnost klíčových údajů – Každý důležitý záznam (subjekty, povolené odpady,
služby, smlouvy, zakázky aj.) musí mít vždy přiřazen resp. vyplněn jednoznačný kód (IČ, RZ,
katalogové číslo, kategorie apod.). Proto nelze např. do adresáře subjektů zapsat dvě sídla firem se
shodným IČ nebo do tabulky povolených odpadů dva stejné odpady. Povinné položky jsou
v editačních formulářích označeny žlutě.
Referenční integrita dat – Některé tabulky jsou mezi sebou logicky provázány. Je proto nezbytné,
aby údaje, přes které je tato vazba realizována, nabývaly určitých hodnot. Vyčerpávajícím příkladem
takové integrity dat je záznam o odpadu. Ten zahrnuje údaje datum, katalogové číslo, hmotnost, kód
nakládání, popř. partnerskou organizaci. Datum nebo údaj množství je omezen pouze formátem a
hodnotou většinou měřitelné veličiny. Položky katalogové číslo, kód nakládání apod. jsou však v
programu přesně vytyčeny. Jejich povolené hodnoty jsou již zavedené v jiných tabulkách v tzv.
číselnících. Takže zatímco do poznámky lze zapsat libovolný text, do položky katalogové číslo odpadu
jen takový kód, který je obsažený v tabulce povolených odpadů resp. v katalogu odpadů. Jednotlivé
číselníky jsou v celém programu přístupné po stisknutí ikony
nebo klávesy F9.
Transakční přístup – Některé operace jako je import, archivace atd. jsou časově náročné. Aby
nedošlo k narušení dat např. přihráním nebo vygenerováním pouze části údajů z důvodu výpadku el.
proudu, jsou tyto operace ošetřeny tak, že se případná změna v databázi projeví až na samotném
závěru prováděné transakce.
Správa uživatelů – Pokud program využívá více uživatelů, je vhodné každému z nich přiřadit
konkrétní jméno, heslo a práva (přístup do jednotlivých sekcí programu). Každý záznam je pak
v databázi označen datem zápisu a jménem uživatele.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
6
1.3
Hardwarové a softwarové nároky
Program OBAL8 má následující hardwarové a softwarové nároky:
Minimální konfigurace:
Doporučená konfigurace:
Pentium 500 MHz
Pentium 1,5 GHz a vyšší
512 MB RAM
1024 MB RAM a více
1 GB volné kapacity na disku
4 GB volné kapacity na disku
Windows XP
Windows XP, Vista, 7, 8
Grafické rozlišení 1024x768
Grafické rozlišení 1280x1024 a více
256 barev
256 barev a více
MS Office 97 a novější nebo OpenOffice.org
MS Office 97 a novější nebo OpenOffice.org
Strana serveru programu OBAL8 nelze instalovat na PC se systémem NOVELL, Lantastic, Lite apod.
Pro síťový provoz vyžaduje protokol TCP/IP.
Pozn.: Program OBAL8 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi
FIREBIRD. Toto síťové databázové prostředí je distribuováno jako OPEN SOURCE (zdarma)
v libovolném počtu síťových stanic (FIREBIRD je součástí dodávky programu OBAL8).
1.4
Instalace a odinstalování programu
Pomocí instalačních souborů můžete nainstalovat demoverzi následujících programů (plnou verzi
programu získáte registrací viz kapitola Registrace programu):
OBAL Provoz – vedení evidence pro vlastní firmu s jedním provozem;
OBAL Firma – vedení evidence pro vlastní firmu s více provozy;
OBAL Komplet – vedení evidence pro více firem.
1.4.1
Instalace nového programu (lokální verze)
1. Vložte instalační CD-ROM do mechaniky.
2. Jestliže se automaticky neobjeví instalační menu, stiskněte tlačítko Start na hlavním panelu Windows a
zvolte nabídku Spustit. Do příkazového řádku napište D:\STA RT.EX E (v případě, že má vaše
mechanika CD-ROM přiřazeno písmeno D) a stiskněte tlačítko OK. V instalační nabídce stiskněte tlačítko
OBAL 8 – evidence obalů.
3. Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
4. Zvolte lokální typ instalace a pokračujte tlačítkem Další. V průběhu instalace budete počítačem
dotázáni, do kterého adresáře chcete databázi a program umístit. Doporučujeme v této části instalace
nastavení neměnit a pokračovat tlačítkem Dále. Po úspěšném dokončení instalace lze program OBAL 8
spustit z nabídky Start ve Windows (Programy/INISOFT software). V případě, že se při spouštění
programu OBAL 8 zobrazí okno s názvem FireBird server nastavení, pak se program pravděpodobně
nepřipojil k databázi, nebo není spuštěný Firebird server anebo je ve vašem systému již Firebird
server přítomen s vlastním nastavením.
Kontrola nastavení SQL FireBird:
1. V ovládacích panelech spusťte Firebird server Manager a překontrolujte, zda server běží (v příslušné
sekci se zobrazí slovo „running“).
2. V okně FireBird server nastavení:
7
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
a) v sekci umístění nastavte volbu „Tento počítač“. Do položky Databáze zapište cestu k databázi
(standardně C:\Program Files\INISOFT\DBINI\Dbini.gdb).
b) Do položky Uživatel zapište SY SDBA a do položky Heslo masterkey pokud již tyto nejsou
vyplněny. ( Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou
správu uživatelů, vyplňte výše zmiňované položky podle vlastního nastavení).
Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „ Připojení se nepodařilo“, kontaktujte, prosím, dodavatele programu.
1.4.2
Instalace nového programu (síťová verze)
1. Vložte instalační CD-ROM do mechaniky.
2. Jestliže se automaticky neobjeví instalační menu, stiskněte tlačítko Start na hlavním panelu Windows
a zvolte nabídku Spustit. Do příkazového řádku napište D:\STA RT.EX E (v případě, že má vaše
mechanika CD-ROM přiřazeno písmeno D) a stiskněte tlačítko OK. V instalační nabídce stiskněte tlačítko
OBAL 8 – evidence obalů.
3. Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
SERVER ( Upozornění: Nelze instalovat na serveru se systémem NOVELL, Lite, Lantastic atd.).
1. V případě, že budete provozovat na hlavním počítači (serveru) současně databázi i program OBAL 8,
zvolte lokální typ instalace a pokračujte tlačítkem Další. ( Pozn.: Okolní počítače lze k této lokální
verzi následně připojit.) Po úspěšném dokončení instalace lze program OBAL 8 spustit z nabídky Start
ve Windows (Programy/Inisoft software).
2. Jestliže bude na hlavním počítači umístěna pouze databáze programu, nastavte zde instalaci síťové
verze programu a pokračujte tlačítkem Další.
3. Zatrhněte položku Strana serveru (FB server + databáze) a pokračujte v instalaci.
KLIENT
1. Na okolních počítačích vyvolejte instalační menu (viz bod 2) a v příslušném okně zatrhněte položku
Strana klienta (FB klient + program). Po stisknutí tlačítka Další pokračujte v instalaci.
2. Po nainstalování programu OBAL 8 jej spusťte z nabídky Start ve Windows (Programy/Inisoft
software).
3. Po spuštění se zobrazí menu pro nastavení cesty k databázi. Zde postupujte následovně:
a) v sekci umístění nastavte volbu „Vzdálený počítač“. Do položky Server zapište název počítače
(serveru). Do položky Databáze zapište cestu k databázi tak, jako kdyby byla umístěna na lokálním
disku. ( Příklad: Na serveru s názvem PC01 je databáze umístěna v cestě C:\DBINI. Na stanici proto
nastavte název serveru PC01 a do položky Databáze zapište C:\DBINI\Dbini.gdb.).
b) Do položky Uživatel zapište SY SDBA a do položky Heslo masterkey pokud již tyto nejsou
vyplněny. ( Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou
správu uživatelů, vyplňte výše zmiňované položky podle vlastního nastavení).
c) Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „ Připojení se nepodařilo“, kontaktujte, prosím, dodavatele programu.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
8
1.4.3
Odinstalování programu
Program a databázi lze jednoduše odinstalovat standardním postupem:
Stiskněte tlačítko Start ve spodní lištové nabídce Windows, dále zvolte Nastavení, Ovládací panely,
Přidat nebo ubrat programy.
Vyberte program OBAL 8 a dále databázi Dbini. ( Upozornění: Protože program OBAL 8 využívá
stejnou databázi s programem EVI 8, ujistěte se před odinstalováním databáze o tom, zda
nepoužíváte také program EVI 8. V případě, že ano, doporučujeme databázi v systému ponechat).
Po stisknutí tlačítka „Přidat či odebrat…“ se program resp. databáze odinstaluje.
V případě, že nepoužíváte žádnou jinou aplikaci vytvořenou pro SQL FireBird, lze stejným způsobem
odinstalovat i databázové prostředí.
1.4.4
Po instalaci programu
Pokud instalace proběhne v pořádku (tj. je nainstalován databázový server včetně vygenerované
databáze a je rovněž nainstalován program), zobrazí se v Nabídce Start/Programy programová skupina
INISOFT software. Zde je vytvořena skupina OBAL 8 - evidence obalů, která obsahuje následující zástupce
souborů:
OBAL 8 evidence obalů - Spustí program.
Nápověda - Zobrazí nápovědu programu.
Zákon a vyhlášky - Legislativní příručka k programu.
Dokumentace programu - Uživatelská dokumentace programu.
Nástroj pro přenos programu na jiný počítač - Vytvoří zálohu INISOFT software pro přenesení
na jiný počítač.
Odinstalace programu - Zahájí odinstalaci programu OBAL 8 z vašeho počítače. Odinstaluje se
pouze vlastní program. Odinstalace databáze i databázového serveru se provádí samostatně.
Upozornění: Vzhledem k vývoji software OBAL 8 se tato nabídka neustále rozšiřuje o nové zástupce k
programům a dokumentaci.
1.5
Licenční ujednání a registrace
1.5.1
Licenční ujednání
Software je chráněn autorskými právy a mezinárodními dohodami o autorských právech, jakož i dalšími
zákony a dohodami o duševním vlastnictví zejména Autorským zákonem č. 121/2000 Sb. (Dále jen
„Autorský zákon“). Zpětná analýza Software, dekompilace, převod ze strojového kódu a jiné činnosti
vedoucí k získání zdrojového kódu nebo vytěžování dat z vestavěných číselníků nejsou povoleny. Licence na
Software se vydává na produkt jako celek. Jeho komponenty nelze oddělovat pro použití na více než
9
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
jednom počítači. Soubory, komponenty a data vestavěných číselníků, které jsou součástí Software, nelze
používat v jiných programech, vyjma programů Autora. Software jste oprávněni užívat pro svoji potřebu
pouze na takovém počtu počítačů a v případě provozu na terminálovém serveru pro takový počet
uživatelů*, na kolik vám bylo Autorem poskytnuto právo užívání licence. Licence poskytnutá Uživateli se
uděluje jako nevýhradní, časově neomezená a nepřevoditelná ve smyslu Autorského zákona.
*V případě provozu na terminálovém serveru se „Uživatelem“ rozumí uživatelský profil v operačním
systému Windows počítače, ze kterého je přistupováno k databázi Software.
Pořídit si kopie instalačních medií je dovoleno, jen potřebujete-li tyto kopie pro vlastní provozní potřebu
nebo archivní účely. Kopie je nutno uschovat na bezpečném místě, kde budou chráněny proti zneužití.
V případě vady programového produktu (nečitelné CD, neúplná dodávka, prokazatelná funkční závada)
má uživatel automaticky nárok na bezplatnou výměnu na základě zaslání kompletní vadné dodávky na
adresu výrobce.
Uživatel se zavazuje, že bude o každé organizační změně (např. změna tel. čísel, změna adresy atd.)
neprodleně společnosti INISOFT s.r.o., informovat.
1.5.2
Registrace programu
Program se spustí po nainstalování jako demoverze, která je kvantitativně omezena. Pro získání plné
verze je potřeba program zaregistrovat. Registraci můžete provést telefonicky na čísle 485 102 698.
Předpokladem zaregistrování programu je úhrada jeho ceny, popř. uzavření servisní smlouvy.
Upozornění: Při změně hardwarové konfigurace počítače nebo operačního systému je možné, že se
program spustí v režimu demoverze. V takovém případě je potřeba provést novou registraci. Původní data
zůstanou zachována.
V případě, že potřebujete provést novou registraci programu (např. z důvodu dokoupení některého
modulu), spusťte registraci z menu Ostatní / Registrace.
Registrace programu je umožněna 2 způsoby:
On-line
o Umožňuje zaregistrovat novou instalaci, ale neumožňuje tzv. „přeregistraci“ (např. z důvodu
reinstalace OS)
o Vyžaduje připojení PC k Internetu
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
10
Telefonicky – na tel.č. 485 102 698 (provolba 1)
o Ve spolupráci s pracovníkem technické podpory vyplní uživatel Registrační formulář a bude mu
přiděleno sériové číslo, které program aktivuje do plné verze. V případě registrace terminálové
licence je třeba označit (zaškrtnout) parametr Terminal.
Upozornění:
Registrace OBAL8 je vázána na hardware a software PC, proto při změně hardwarové konfigurace
počítače nebo operačního systému je možné, že se program spustí v režimu demoverze. V takovém případě
je potřeba provést novou registraci.
Registrační údaje se ukládají do databáze. U lokálních a síťových instalací je počet licencí vázán na počet
zaregistrovaných PC, v případě licence pro terminálové servery je počet licencí vázán na počet
zaregistrovaných uživatelských profilů.
1.6
Ovládání programu
Program OBAL 8 (Obr.2) se spouští pomocí ikony
vytvořené po instalaci přímo na ploše Windows
nebo ze složky INISOFT software, která je standardně umístěna v nabídce Start ve Windows – sekce
Programy. 11
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Po nainstalování program funguje jako demoverze, která je kvantitativně omezena. Pro získání plné
verze je potřeba program zaregistrovat. Registraci můžete provést telefonicky na čísle 485 102 698
nebo 485 101 543.
Program lze ovládat pomocí myši (ikony, tlačítka), z lištového menu nebo z klávesnice. Při použití myši se
na každém tlačítku nebo ikoně objeví tzv. bublinová nápověda. Pro vyvolání speciálních funkcí z
klávesnice slouží funkční klávesy F1 až F12 nebo kombinace těchto kláves s klávesami Ctrl, Alt a Shift.
Obr. 2: Obal 8 – Evidence obalů
Význam nejdůležitějších funkcí v programu:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert Pořízení nového záznamu.
Delete
Smazání vybraného záznamu. F1 Nápověda.
F2
Kopie kurzorem vybraného záznamu.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
12
1.7
F3
Hledání záznamu podle zadaného kritéria např. podle názvu
subjektu, spisu atd. Podmínkou je setřídění dat podle této položky.
F4
Změna vybraného záznamu.
F5
Přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení).
F7
Tisk.
F9
Vyvolání nápovědného číselníku.
F10
Filtr – možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem
nastavených podmínek.
F12
Tato funkce má význam stisku tlačítka "OK" – např. ukončení zadávání
nebo změny dat s uložením.
Escape
Ukončení editace dat, resp. návrat na předchozí obrazvku.
Enter
Potvrzení vybrané akce.
Tab
Přechod na další položku, Shift+Tab – o položku zpět.
není
Nastavení parametrů programu.
Funkce „Hledání“
Každý přehled, seznam či číselník v programu obsahuje ikonu pro rychlé vyhledávání údajů. Hledání se
provádí vždy v kolonce, podle které je celý seznam, přehled setříděn. Tato kolonka se od ostatních liší tím,
že její název je vybarven modře (při standardním nastavení Windows). Vyhledávat v setříděné kolonce
můžete po stisknutí klávesy F3 popř. příslušné ikony (viz obrázek) nebo pomocí tzv. rychlého zástřelu
(Hledaný text můžete zapsat přímo na klávesnici. Tento text se zobrazí v záhlaví místo názvu kolonky a
kurzor se v seznamu automaticky přemístí na položku, která odpovídá hledanému textu.).
Pomocí tzv. Fulltextového vyhledávání lze v setříděné kolonce najít záznam, ve kterém je hledaný
text pouze obsažen. Např. pokud budete vyhledávat subjekt s názvem František Novák, můžete pomocí
této funkce zadat v hledaném textu pouze " Novák" apod.
13
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
2
Zásady vedení evidence
2.1
Centrální adresář subjektů
Prvním krokem v programu by mělo být vytvoření adresáře všech organizací (producentů, partnerských
firem atd.). To znamená, že v programu vyplníte svou firmu resp. provozovny nebo organizace, za které
budete vést evidenci a dále všechny subjekty, které mají s vámi nějaký partnerský vztah. Adresář subjektů
je v programu OBAL 8 a EVI 8 společný. Případné změny se tak automaticky projeví v obou programech. Stručný popis postupu při vytváření adresáře subjektů
Po stisknutí ikony s názvem SUBJEKTY na svislé liště programu se zobrazí adresář, kam se zapisují:
sídla a provozovny subjektů (typ subjektu = firma, obec, zahraniční subjekt) nejlépe podle obchodního
rejstříku, eventuelně podle průkazu živnostenského oprávnění (živnostenský list nebo koncese);
konkrétní osoby (typ subjektu = občan bez IČ = fyzická nepodnikající osoba). Jeden záznam v adresáři subjektů představuje konkrétní provozovnu (popř. osobu). Pokud se jedná o
sídlo společnosti, musí být údaj „číslo provozovny“ vyplněno nulovou hodnotou („0“).
2.2
Číselník obalů
Dalším krokem v programu před vlastním zahájením vytváření evidence obalů je naplnění tzv. číselníku
obalů. V tomto číselníku lze nadefinovat tzv. směsné obaly – jednosložkové a vícesložkové. Každý obal
obsahuje tzv. hlavičku obalu, u které je nutné vyplnit jedinečný název obalu, přepočtový koeficient mezi
libovolnou jednotkou (ks, m3, q, l atd.) a tunou a dále alespoň jednu složku obalového materiálu.
Zjednodušeně řečeno přepočtový koeficient = váha 1 kusu obalu v tunách. Ostatní položky jsou nepovinné.
U jednotlivých složek obalového materiálu lze nadefinovat položky, které jsou následně důležité, pokud
vytváříte čtvrtletní výkazy pro autorizovanou společnost EKO-KOM a.s.
2.3
Vlastní vedení evidence obalů
Jednotlivé záznamy se do evidence řadí chronologicky. Nezáleží proto na pořadí zápisu. Každý záznam
obsahuje základní údaje potřebné pro splnění zákonných povinností. Bez jejich vyplnění nelze nový záznam
uložit. Ostatní údaje jsou nepovinné. Pro kvalitnější přehledy a výstupní tiskové sestavy je však
doporučujeme také vyplňovat.
2.3.1
Uvedení obalu na trh / do oběhu
Po naplnění číselníku obalů a seznamu subjektů lze zahájit evidenci obalů. Ta se vytváří vždy u aktuálně
nastaveného subjektu. Evidenci můžete vést hromadně v rámci celé organizace nebo selektivně za každou
provozní jednotku či závod ( Pozn.: Zákonné výkazy a hlášení se vždy automaticky tisknou za celou
organizaci, kterou máte vybranou kurzorem.).
Při vkládání nového záznamu do evidence se automaticky nabídne dnešní datum (pokud není v parametrech programu nastaveno jinak). Typ obalu se vyplňuje pomocí číselníku obalů, který se nabízí
automaticky. Množství lze zadávat v obvyklých jednotkách. U každého příslušného pole se zobrazuje
koeficient přepočtu na hmotnost v tunách. Po vložení hodnoty se automaticky provede přepočet.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
14
2.3.2
Zpětný odběr
Zpětný odběr se stejně jako evidence obalů vytváří u aktuálně nastaveného subjektu. Jednotlivé záznamy
lze zapisovat hromadně v rámci celé organizace nebo selektivně za každou provozní jednotku či závod (
Pozn.: Zákonné výkazy a hlášení se vždy tisknou za celou organizaci).
Při vkládání nového záznamu se nabídne dnešní datum (pokud není v parametrech programu
nastaveno jinak). Typ obalu se vyplňuje pomocí číselníku obalů, který se nabízí automaticky. Množství lze
zadávat v obvyklých jednotkách. U každého příslušného pole se zobrazuje koeficient přepočtu na hmotnost
v tunách. U zpětného odběru se dále sleduje využití/odstranění obalů konkrétním způsobem (recyklací,
organickou recyklací, energetické využití, jiné odstranění). Pro jednotlivé způsoby využití/odstranění lze
zvolit i partnerský subjekt (spolupracující oprávněná osoba podle zákona o odpadech).
2.4
Tvorba hlášení o obalech
Zadané údaje v evidenci obalů lze předávat každoročně Ministerstvu životního prostředí vždy nejpozději
do 15.2. pomocí exportu dat a odeslání do integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP),
nebo čtvrtletně autorizované společnosti EKO-KOM a.s pomocí exportu dat do speciálních formulářů, které
si společnost EKO-KOM a. s. pro tyto účely vytvořila.
15
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Subjekty (Adresář organizací)
3
Po kliknutí na ikonu s názvem Subjekty na svislé liště programu nebo příkazem v horním menu
programu otevřete tabulku subjektů (Obr.3). Do této tabulky se zapisují všechny organizace a jejich
provozovny, pro které budete vést evidenci a dále všechny subjekty, které přicházejí do styku s
evidovanými obaly (odběratelé, dodavatelé apod.). Tento seznam (adresář) subjektů je v programu jediný
a společný pro všechny evidence. Každý záznam obsahuje základní identifikační údaje o subjektu ( IČ,
provoz, název, ZÚJ v případě osob datum narození) a dále informace o počtu záznamů v evidenci obalů.
Adresář subjektů
V horní části obrazovky je vždy zobrazen seznam subjektů, v dolní části získáte podrobně informace o
kurzorem vybrané organizaci. Pro snadnější orientaci v tabulce lze záznamy setřídit podle IČ, názvu, obce
atd. a to tak, že myší kliknete na příslušný název kolonky (vysvítí se modře) v záhlaví seznamu. Dále lze
využít funkce Filtr, která zobrazí pouze záznamy vyhovující předem nastaveným podmínkám.
Evidence obalů na trh/do oběhu a evidence zpětného odběru obalů se v programu vytváří
vždy u aktuálně nastaveného subjektu.
Popis funkcí (horní lištová nabídka Subjekt a Možnosti):
Iko
na
Funkčn Popis funkce
í kl.
Insert pořízení nového subjektu;
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
16
F4
změna údajů u kurzorem vybraného subjektu;
Delete
smazání kurzorem vybraného subjektu;
F2
kopie kurzorem vybraného subjektu;
F10
FILTR – možnost zobrazení pouze vybraných záznamů podle předem nastavených
podmínek;
F5
přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení);
F3
hledání subjektu podle zadaného kritéria např.podle názvu organizace, obalu atd.
Podmínkou je setřídění dat podle této položky;
Enter
evidence obalů na trh/do oběhu;
Alt+Ent evidence zpětného odběru obalů;
er
není
údaje klienta EKO-KOMu – zde se vyplňují údaje (číslo smlouvy = EKO-KOM ID,
kontaktní osoba atd.), které se následně generují na titulní stránku čtvrtletních výkazů
pro společnost EKO-KOM a.s.;
F9
seznam kontaktů;
Ctrl+A
parametry programu – ovlivňují chování programu při určitých situacích; Nastavení
povinných údajů osoby pro hlášení MŽP;
Shift+C parametry subjektu - nastavení typu subjektu pro korektní export hlášení na MŽP;
trl+Ins
3.1
F12
tato klávesa má význam stisku tlačítka "OK" – např. ukončení zadávání nebo změny dat
s uložením;
není
nastavit jako aktuální subjekt: tímto příkazem označíte konkrétní subjekt pro
následné vytváření evidence;
není
přepočet evidence aktuálního subjektu: provede u kurzorem vybrané organizace
přepočítání počtu záznamů v evidenci obalů
není
smazání evidence (trh/oběh) – tímto příkazem vymažete u kurzorem vybrané
organizace všechny záznamy z evidence obalů na trh/do oběhu v nastaveném období
není
smazání evidence (zpětný odběr) – tímto příkazem vymažete u kurzorem vybrané
organizace všechny záznamy z evidence obalů na trh/do oběhu v nastaveném období
R.E.S.
databázi "Registr ekonomických subjektů" můžete využít při vkládání nových
subjektů nebo při kontrole stávajících sídel organizací
Pořízení nového subjektu
Pro vytvoření nebo změnu subjektu se zobrazí editační okno (Obr.4), kam se zapisují identifikační údaje.
Pohyb po okně je možný pomocí kláves Tab, Shift+Tab, Enter nebo myší. Každá organizace musí mít
vyplněné údaje IČ, Provoz, ZÚJ a Název. Pokud některý z těchto údajů není vyplněn, nelze záznam uložit. V
případě osob lze zapsat pouze Jméno, Příjmení a kód ZUJ obce, ve které má osoba trvalý pobyt. Pokud vyplníte údaj IČ nebo NÁZEV a stisknete tlačítko Dosazení z databáze R.E.S. nebo klávesu F9,
doplní se ostatní údaje z databáze R.E.S. – "Registr ekonomických subjektů". Jestliže zmíněné údaje
zůstanou prázdné a přesto kliknete na tlačítko Dosazení z databáze R.E.S., zobrazí se okno pro
vyhledávání v databázi R.E.S. ( Upozornění: Tato databáze a níže uvedené funkce jsou v programu OBAL 8
přístupné pouze v případě, že jste uživateli programu RES Plus (více informací o tomto produktu získáte
na http://www.inisoft.cz). Na titulní obrazovce programu OBAL 8 je zobrazena verze databáze R.E.S.).
17
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Program neumožní zadat dvakrát stejný subjekt (kontrola duplicity dat). Pro rozlišení provozoven jedné
organizace (stejné IČ) slouží údaj Provoz. Každé organizaci, která je členěna na více provozů, zapište do
seznamu subjektů nejprve sídlo podle obchodního rejstříku s číslem provozu 0. Ostatní provozovny můžete
založit např. pomocí funkce F2 – kopie sídla s tím, že do pole Provoz uvedete vždy individuální označení
provozovny. Tuto metodu označování sídel a provozoven použijte i v případě, že zapisujete partnerskou
organizaci, která má sídlo podle obchodního rejstříku na jiné adrese, než je umístěna provozovna. Pořízení nového subjektu
Ostatní údaje o subjektu jsou nepovinné. Pro snazší zadávání údajů PSČ, ZÚJ a Stát vám program nabízí
po stisknutí ikony nebo klávesy F9 příslušný číselník. Pole Stát se vyplňuje pouze při dovozu nebo vývozu a
to u zahraničního subjektu (typ subjektu = Z). Jestliže budete do adresáře subjektů vkládat občany, musíte
vždy vyplnit, odkud pocházejí tj. ZÚJ – základní územní jednotku.
Popis jednotlivých položek:
Typ subjektu: Zde se určuje, bude-li vámi zadávaný subjekt F – firmou, M – obcí,
Z – zahraničním subjektem, B – občanem obce, O – občanem bez IČ nebo X - firmou bez IČ;
Název a doplňující název firmy: Název subjektu, provozovny, závodu (v případě zápisu nového občana
se tyto pole změní na položky: Jméno, Příjmení, Rodné číslo, Titul před jménem a Titul za jménem);
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
18
IČ: Identifikační číslo organizace, které se vyplňuje dle Obchodního rejstříku. Zadané IČ je kontrolováno na
formální správnost, v případě nesrovnalostí jste programem upozorněni;
Provoz: Jedenáctimístný údaj, kterým se jednoznačně identifikuje každá provozovna. Program kontroluje,
aby v adresáři subjektů nebyl uložen duplicitní záznam. V případě, že zapisujete sídlo organizace, vyplňte
tuto kolonku hodnotou 0. V případě, že se jedná o provozovnu již v adresáři existujícího sídla, vyplňte toto
pole libovolnou hodnotou (mimo 0);
Znak: Jednoznakový údaj, kterým lze označit organizaci pro interní potřeby. Touto položkou můžete
v adresáři subjektů vytvořit určité okruhy subjektů dle různého významu. Pomocí funkce FILTR můžete
následně tyto okruhy samostatně vyfiltrovat;
Kód CZ-NACE (dříve OKEČ): Zde se pomocí číselníku uvádí kód převládající (hlavní) ekonomické činnosti
podle Odvětvové klasifikace ekonomických činností vydané Českým statistickým úřadem;
Adresa: Záložka, na které se vyplňuje adresa subjektu (u sídla podle obchodního rejstříku). Pro snadnější
editaci je vám k dispozici číselník PSČ, ZÚJ (NUTS5) a číselník států;
Poznámka: Kolonka pro libovolný text;
Další údaje: Zde můžete vyplnit kontaktní údaje příslušného subjektu (telefon, fax, e-mail, banka apod.).
3.2
Seznam kontaktů
Ke každému subjektu lze v databázi zapsat kontaktní osoby (Obr.5). Pomocí klávesy Insert pořídíte nový
kontakt, po stisku klávesy F4 lze kurzorem vybranou položku editovat, tlačítkem Delete daný údaj zrušíte.
Při vytváření nebo změně kontaktu můžete nastavit, zda se jedná o osobu odpovědnou, pověřenou atd.
Seznam kontaktů
Standardně se v programu zobrazují pouze kontakty přiřazené k aktuálně nastavenému subjektu. Ve
spodní části okna však můžete pomocí parametru Zobrazit všechny kontakty otevřít kompletní seznam
kontaktů. Toho lze využít např. při vyhledávání příslušné osoby podle jména a příjmení (v případě, že
nevíte, u kterého subjektu je kontakt přiřazen). 19
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
3.3
Filtr subjektů
Pomocí funkce Filtr (Obr.6) můžete v programu zobrazit pouze takové záznamy (v tomto případě
subjekty), které splňují vámi nastavené podmínky (viz obrázek). Tyto podmínky lze libovolně kombinovat
(zapínat, vypínat). Pokud je filtr aktivován, zobrazí se v záhlaví seznamu nadpis "FILTROVÁNO". Všechny
tiskové sestavy obsahují vždy pouze ty záznamy, které jsou obsaženy v seznamu.
Filtr subjektů
3.4
R.E.S. – Registr ekonomických subjektů
Pro snazší vkládání nových organizací anebo pro kontrolu stávajících sídel subjektů můžete v programu
OBAL 8 využít databázi R.E.S. – Registr ekonomických subjektů.
Upozornění: Tato databáze a níže uvedené funkce jsou v programu OBAL 8 přístupné pouze v případě,
že jste uživateli programu RES Plus (více informací o tomto produktu získáte na http://www.inisoft.cz). Na
titulní obrazovce programu OBAL 8 je zobrazena verze databáze R.E.S.
Dosazení z databáze R.E.S. — Tuto funkci lze použít při pořízení nového subjektu. Umožňuje
dosadit podle přesného vyplnění názvu nebo IČ kompletní informace o subjektu z databáze "Registr
ekonomických subjektů R.E.S." (Tato databáze pochází z Českého statistického úřadu). V případě, že
vámi zadaný název (částečné IČ) odpovídá více subjektům v databázi R.E.S., zobrazí se seznam pro
individuální výběr. Po vyhledání požadovaného subjektu v seznamu stiskněte klávesu ENTER a subjekt se
automaticky přenese do programu. V kolonce Zánik je znázorněna existence subjektu. Hodnota "!"
představuje zaniklý subjekt.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
20
Jak postupovat při opravě subjektů podle databáze R.E.S.:
V číselníku subjektů jsou v horní lištové nabídce RES k dispozici funkce, které umožňují porovnávat a
opravovat seznam organizací podle databáze R.E.S. Podmínkou je přístup k této databázi.
Kontrola podle R.E.S.
Tato funkce porovnává seznam sídel organizací s databází R.E.S. Problémové subjekty zapíše do
samostatné tabulky pro individuální opravy.
Hromadná oprava podle R.E.S.
Tato funkce provede automatickou opravu všech sídel subjektů. Jelikož je to nevratná operace,
doporučujeme tento postup: Nejprve spusťte Kontrolu podle R.E.S. Následně otevřete tabulku s
chybnými subjekty pomocí funkce Jednotlivé opravy podle R.E.S. a překontrolujte problémové
organizace. Individuálně opravte organizace, které se neshodují s databází R.E.S. v položce Název a IČ.
Tím zabráníte, aby nedošlo k přepsání sídel organizací zcela jinými subjekty. Pak již můžete provést
hromadnou opravu (dle R.E.S. se u problémových subjektů nahradí Název, ulice, PSČ, Obec, ZÚJ a kód CZNACE (dříve OKEČ)). Jednotlivé opravy podle R.E.S.
Zobrazení seznamu problémových sídel subjektů. Aby byl tento seznam naplněn, proveďte nejprve
Kontrolu podle R.E.S.
Popis jednotlivých funkcí
Ikona Funkční_kl.
21
Popis funkce
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
F4
Změna subjektu podle databáze R.E.S.
Shift+F4
Editace subjektu. Tato funkce umožní editovat kurzorem vybraný subjekt,
změnit jej podle databáze R.E.S. a následně jej dosadit do adresáře na místo
původního záznamu nebo jako novou organizaci. Dále zde můžete převést
původní sídlo na provozovnu a nové sídlo dosadit přímo z R.E.S.u.
F5
Nic neměnit = ponechat současný stav. Tato funkce vymaže kurzorem vybraný
záznam ze seznamu problémových subjektů.
Delete
Smazat subjekt – smaže subjekt z databáze
F7
Tisk seznamu problémových subjektů.
Ctrl+F7
Editace tiskové sestavy — seznam problémových subjektů.
není
Opětovné spuštění kontroly subjektů dle databáze R.E.S.
F6
Označit pro kontrolu příští verzí R.E.S. – pokud opravujete subjekt s chybou IČ
neexistuje a zjistíte, že toto IČ existuje, ale ještě není součástí databáze R.E.S.,
můžete touto funkcí příslušný subjekt označit popisem. Tento popis je součástí
exportu dat o odpadech.
F10
Nastavení filtru – tato funkce umožňuje zobrazit podobné subjekty s RESem v
údaji ulice a obec pro rychlou opravu podle zadaného počtu úvodních písmen
v položkách Název, Ulice nebo Obec. Využijete v případě velkého množství
chybně
Vyhledávání v databázi R.E.S.
V níže uvedeném okně vyplňte IČ nebo Název a stiskněte klávesu F12. Z databáze R.E.S. se zobrazí ty
subjekty, které splňují zadané kritérium.
Nastavení databáze R.E.S.
Jestliže nejsou v programu správně nastaveny parametry databáze (umístění databáze RES.IDB,
uživatelské jméno SY SDBA a heslo masterkey), nelze použít žádnou z výše uvedených funkcí. Pro
nastavení parametrů k databázi R.E.S. platí stejná pravidla jako pro nastavení databáze programu
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
22
OBAL 8 (místo databáze DBINI.GDB se zde nastavuje cesta k souboru RES.IDB).
Upozornění: Souboru RES.IDB nesmí být přiřazen atribut "pouze pro čtení".
23
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
4
Číselník obalů
Číselník obalů slouží v programu pro snazší vytváření evidence obalů. Korektní vyplnění tohoto číselníku
je předpokladem ke správné činnosti programu.
Po stisknutí ikony s názvem Číselník obalů na svislé liště programu v sekci Sestavy nebo příkazem v
horním menu programu otevřete tabulku určenou pro nadefinování jednotlivých obalů, které budou
předmětem vaší evidence. Každý záznam v číselníku představuje směs různých materiálů, ze kterých je
obal složen. Pokud obal obsahuje pouze jeden druh materiálu, je to tzv. Jednosložkový obal, pokud je v
obalu obsaženo více druhů materiálů, jedná se o tzv. Vícesložkový obal.
Číselník obalů
Každý záznam v číselníku obsahuje tzv. Hlavičku obalu, u které je nutné vyplnit jedinečný název obalu,
přepočtový koeficient mezi libovolnou jednotkou (ks, m3, q, l atd.) a tunou a dále alespoň jednu složku
obalového materiálu. Ostatní položky jsou nepovinné. U jednotlivých složek obalového materiálu lze
nadefinovat položky, které jsou následně důležité, pokud exportujete čtvrtletní výkazy pro autorizovanou
společnost EKO-KOM a.s. Podíl jednotlivých složek (obalových materiálů) v obalu je vyjádřen v procentech. Součet všech složek v
obalu se musí rovnat 100%.
V horní polovině obrazovky je zobrazen seznam všech obalů (hlaviček), ve spodní polovině obrazovky je
zobrazen seznam složek kurzorem vybraného obalu.
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona
Funkční kl. Popis funkce
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
24
4.1
Insert pořízení nového obalu
F4
změna údajů u kurzorem vybraného obalu
Delete
smazání kurzorem vybraného obalu
F2
kopie kurzorem vybraného obalu
F5
přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení)
F3
hledání obalu podle setříděné položky
F7
Karta obalů – přehled množství obalů dle jednotlivých materiálů
není
export celého číselníku obalů do programu MS Excel
Pořízení nového obalu
Po stisknutí klávesy Insert nebo F4 se zobrazí editační okno (Obr.8), které slouží pro vytvoření nebo
změnu záznamu v tomto číselníku. Pohyb po okně je možný pomocí kláves Tab, Shift+Tab, Enter nebo
myší. Pro vyplnění většiny údajů jsou k dispozici číselníky (F9).
Obr.8: Pořízení nového záznamu do číselníku obalů
Popis jednotlivých položek hlavičky obalu (Obr.8):
Název a upřesnění názvu obalu: Zde můžete vyplnit libovolný text, kterým pojmenujete konkrétní obal
(název obalu nesmí být duplicitní);
Popis obalu: Formou poznámky zde můžete uvést doplňující informace k danému obalu;
Přepočtový koeficient: V tomto poli definujete vztah mezi množstvím zadávaným v obvyklých
jednotkách (ks, litr, q atd.) a tunou (zákonem sledovaná veličina);
Provozní označení: V tomto poli lze nadefinovat např. ČSN, technická značka příslušného obalu apod.;
25
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Opakovaně použitelný obal: parametr, kterým definujete, zda-li je obal opakovaně použitelný;
Doba oběhového cyklu: Počet dnů jednoho oběhového cyklu;
Počet obrátek: Počet obrátek v rámci životnosti obalu.
Ikona
Funkční kl. Popis funkce
Insert nová materiálová složka obalu (jeden druh materiálu může být obsažen v obalu
pouze jednou)
F4
změna údajů u kurzorem vybrané složky
Delete
smazání kurzorem vybraného obalu
Popis funkcí pro zadání jednotlivých složek obalu (Obr.9):
Obr. 9: Editace složky obalu
Popis jednotlivých položek složky obalu:
Obalový materiál: V této kolonce se nastavuje druh materiálu;
Procento zastoupení složky v obalu: Zde se uvádí číselná hodnota vyjadřující zastoupení složky v obalu
v rozsahu od 0 do 100%. Součet všech složek nesmí přesáhnout 100%;
Vratný obal: Parametr, kterým se definuje, zda je složka v obalu vratná (např. láhev bez víčka);
Požadavky autorizované obalové společnosti EKO-KOM a.s.: V této sekci se definují parametry,
které upřesňují druh obalu tak, aby byl umožněn korektní export dat do čtvrtletních výkazů pro
autorizovanou společnost EKO-KOM a.s.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
26
Evidence obalů na trh / do oběhu
5
Po stisknutí ikony s názvem Na trh/do oběhu na svislé liště programu v sekci Evidence nebo příkazem
v horním menu programu otevřete tabulku určenou pro evidenci obalů na trh / do oběhu (Obr.10).
Evidence se vždy vytváří za aktuálně nastavený subjekt. Můžete ji vést hromadně v rámci celé organizace
nebo selektivně za každou provozní jednotku či závod ( Pozn.: Zákonné výkazy a hlášení se vždy
automaticky tisknou za celou organizaci, kterou máte nastavenou jako aktuální subjekt.).
Zobrazeny jsou pouze ty obaly, jejichž datum pořízení spadá do nastaveného časového
období zobrazeného na spodní liště programu. Obr. 10: Evidence obalů na trh/do oběhu
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona
27
Funkční kl.
Popis funkce
Insert pořízení nové dávky obalu
F4
změna údajů u kurzorem vybraného obalu
Delete
smazání kurzorem vybraného obalu (v případě vícesložkového obalu se smaže
kompletní obal, ze kterého pochází složka, kterou chcete z evidence odstranit)
F5
přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení)
F3
hledání obalu podle setříděné položky
F10
filtr záznamů
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
5.1
F7
tisk ročních výkazů dle příloh 1 až 4 vyhlášky 641/2004 Sb
Shift+F7
tisk evidenčního listu ke kurzorem vybranému obalu
není
export do čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM a.s.
Ctrl+A
parametry programu – ovlivňují chování programu při určitých situacích
není
export zobrazených záznamů do MS Excel a OO Calc
F2
kopie záznamu
Pořízení nové dávky obalu
Po stisknutí klávesy Insert nebo F4 se zobrazí editační okno, které slouží pro vytvoření nebo změnu
dávky obalu (Obr.11). Pohyb po okně je možný pomocí kláves Tab, Shift+Tab, Enter nebo myší. Pro
vyplnění většiny údajů jsou k dispozici číselníky, které vyvoláte klávesou F9.
Obr. 11: Pořízení nové dávky obalu
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
28
Popis jednotlivých položek:
Obal: Název hlavičky směsného obalu (vybírá se z číselníku);
Popis názvu obalu: Upřesnění názvu obalu (nepovinný údaj) – doplňuje se automaticky z číselníku obalů;
Provozní značka obalu: Vlastní označení obalu např. kódem (nepovinný údaj) – doplňuje se automaticky
z číselníku obalů;
Datum zápisu: Při vkládání nového záznamu do evidence se automaticky nabídne dnešní datum. Pomocí
parametrů programu však můžete nastavit i jiný algoritmus vyplňování této položky;
Účetní doklad: Kolonka pro vložení čísla dokladu;
Přepočtový koeficient: Hmotnostní ukazatel vyjadřující vztah mezi zadávaným množstvím a hmotností
uváděnou ze zákona v tunách;
Množství na trh / do oběhu: V těchto sekcích se uvádí množství obalů uváděných na trh a do oběhu.
Množství se zde zapisuje do několika kolonek (výroba, dovoz, vývoz apod.) a lze zadávat v obvyklých
jednotkách. Po vložení se následně provede přepočet dle nastaveného koeficientu v číselníku na tuny. V
případě evidence přepravek a palet z plastů pro společnost EKOKOM je zde volba, zda-li se jedná o Nově
uvedené obaly;
Zajištěno dodavatelem, odběratelem: Položky, ve kterých se uvádí množství obalů zajištěné
dodavatelem resp. odběratelem. Při vyplňování příslušné organizace můžete využít funkce F9 pro dosazení
přímo ze seznamu subjektů; Seznam partnerů, na které je přenesena povinnost (Zajištěno odběratelem),
se exportuje do hlášení pro MŽP.
Poznámka: Místo pro vlastní poznámku.
29
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
6
Zpětný odběr obalů
Po stisknutí ikony s názvem Zpětný odběr na svislé liště programu v sekci Evidence nebo příkazem v
horním menu programu otevřete tabulku určenou pro evidenci zpětného odběru obalů (Obr.12). Evidence
se vždy vytváří za aktuálně nastavený subjekt. Můžete ji vést hromadně v rámci celé organizace nebo
selektivně za každou provozní jednotku či závod ( Pozn.: Zákonné výkazy a hlášení se vždy automaticky
tisknou za celou organizaci, kterou máte vybranou kurzorem.).
Zobrazeny jsou pouze ty obaly, jejichž datum pořízení spadá do nastaveného časového
období zobrazeného na spodní liště programu.
Obr. 12: Evidence zpětného odběru obalů
Popis jednotlivých funkcí:
Ikona
Funkční kl.
Popis funkce
Insert pořízení nové dávky obalu
F4
změna údajů u kurzorem vybraného obalu
Delete
smazání kurzorem vybraného obalu (v případě vícesložkového obalu se smaže
kompletní obal, ze kterého pochází složka, kterou chcete z evidence odstranit)
F5
přepočet záznamů, zobrazení aktuálního stavu (tzv. Refresh, Obnovení)
F3
hledání obalu podle setříděné položky
F10
filtr záznamů
F7
tisk ročních výkazů dle příloh 1 až 4 vyhlášky 641/2004 Sb
Shift+F7
tisk evidenčního listu ke kurzorem vybranému obalu
není
export do čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM a.s.
Ctrl+A
parametry programu – ovlivňují chování programu při určitých situacích
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
30
6.1
není
export zobrazených záznamů do MS Excel
F2
kopie záznamu
Pořízení nové dávky zpětně odebraného obalu
Po stisknutí klávesy Insert nebo F4 se zobrazí editační okno (Obr.13), které slouží pro vytvoření nebo
změnu dávky zpětně odebraného obalu. Pohyb po okně je možný pomocí kláves Tab, Shift+Tab, Enter
nebo myší. Pro vyplnění většiny údajů jsou k dispozici číselníky, které vyvoláte příslušnou ikonou nebo
klávesou F9.
Obr. 13: Pořízení nové dávky zpětného odběru obalu
Popis jednotlivých položek:
Obal: Název hlavičky směsného obalu (vybírá se z číselníku);
Popis názvu obalu: Upřesnění názvu obalu (nepovinný údaj) – doplňuje se automaticky z číselníku obalů;
31
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Provozní značka obalu: Vlastní označení obalu např. kódem (nepovinný údaj) – doplňuje se automaticky
z číselníku obalů;
Datum zápisu: Při vkládání nového záznamu do evidence se automaticky nabídne dnešní datum. Pomocí
parametrů programu však můžete nastavit i jiný algoritmus vyplňování této položky;
Účetní doklad: Kolonka pro vložení čísla dokladu;
Přepočtový koeficient: Hmotnostní ukazatel vyjadřující vztah mezi zadávaným množstvím a hmotností
uváděnou ze zákona v tunách;
Množstevní tok: V této sekci se uvádí množství zpětně odebraných obalů a množství, které bylo
opakovaně využito a vyřazeno z oběhu. Po vložení se následně provede přepočet dle nastaveného
koeficientu v číselníku na tuny.
Využití/odstranění: V této sekci se uvádí množství obalů, které bylo odstraněno. Po vložení se následně
provede přepočet dle nastaveného koeficientu v číselníku na tuny.
Subjekty pro evidenci odpadů – partner v EVI 8: Položky, ve kterých se uvádí množství obalů
zajištěné dodavatelem resp. odběratelem. Při vyplňování příslušné organizace můžete využít funkce F9 pro
dosazení přímo ze seznamu subjektů;
Poznámka: Místo pro vlastní poznámku.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
32
Export MŽP
7
Před zahájením exportu je potřeba si nastavit
parametry subjektu, kde se vybírá typ subjektu a v
parametrech programu na záložce Hlášení MŽP údaje pro hlavičku XML souboru pro export v
datovém standardu.
Parametry subjektu
Parametry programu
33
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Po stisknutí ikony s názvem Export MŽP na svislé liště programu v sekci Export otevřete průvodce pro
vytvoření hlášení na MŽP. Na úvodním okně je informace o ohlašovacím roce, výběr ohlašovacích
skutečností - ty program předvyplňuje automaticky podle zadaných dat, dále pak možnost volby, zda-li se
jedná o hlášení řádné,či doplněné.
Pokud podáváte za ohlašovací rok první hlášení zvolte možnost řádné. Pokud hlášení opravujete (v
systému ISPOP máte již vloženo řádné hlášení) volte možnost doplněné a uveďte evidenční číslo řádného
hlášení, které je v systému již vloženo.
Export hlášení MŽP
V průběhu tvorby exportu, budete vyzváni k uložení XML souboru do počítače - zde vyberte místo na
pevném disku, kam se hlášení fyzicky uloží.
Další možností bude podepsat hlášení elektronickým podpisem (není to povinnost). Pouze berte na vědomí
informaci o tom, že nepodepsané hlášení je nutné zpětně písemně autorizovat listou podobou.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
34
Elektronické podepsání hlášení
Na závěr procesu tvorby exportu Vám program nabídne možnost odeslání hlášení do systému ISPOP
(integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností).
Pokud máte přihlašovací údaje vyplněny v parametrech programu, nebudete již na jejich zadání vyzváni.
Hlášení do systému ISPOP posílejte pouze v případě, že máte vytvořenu registraci v systému
ISPOP.
35
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
8
Zákonné výkazy
Nabídka zákonných výkazů (Obr.14) je přístupná z horní i svislé lišty programu v menu Sestavy. Jsou
zde reprezentovány tisky vyplývající z prováděcí vyhlášky č. 641/2004 Sb. k zákonu o obalech č.
477/2001 Sb.
Od ohlašovacího roku 2011 se pro export dat na MŽP používá funkce Export na MŽP, která vytváří
hlášení v elektronické podobě a umožnuje odeslání do systému ISPOP. Tento zákonný výkaz se používá
již pouze pro náhled hlášení.
V náhledu před tiskem vám program umožní po stisknutí pravého tlačítka na myši uložit tiskovou sestavu
do souboru.
Obr. 14: Zákonné tisky
Tiskové sestavy obsahují vždy údaje za aktuálně nastavený subjekt. Pomocí tlačítka
Přednastavit
tisk podle údajů v evidenci lze automaticky vybrat rozsah příloh, které musí obsahovat Roční hlášení na
MŽP. Rozsah příloh se vybírá dle pokynů vyhlášky č. 641/2004 Sb. (viz. informace pro tisk výkazů (viz
obr.14)).
Pokud jsou ve vaší evidenci obsaženy obaly, které jste nahlásili v rámci vykazovaného období na základě
smluvních vztahů společnosti EKO-KOM a.s., pak zatrhněte parametr "Do ročních výkazů nezapočítávat
obaly, které jsou započítávány do čtvrtletních výkazů společnosti EKO-KOM a.s."
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
36
EKO-KOM – export výkazů o obalech
9
Nabídka pro export čtvrtletních výkazů o obalech (Obr.15) je přístupná z horní i svislé lišty programu v
menu Sestavy. Export se provádí z evidence aktuálně nastaveného subjektu. Před exportem
doporučujeme překontrolovat v adresáři subjektů u aktuálně nastavené organizace tzv. Parametry pro EKOKOM a.s. Tyto parametry obsahují informace o společnosti a údaje o osobě, která výkaz vyplnila. Tyto
údaje se zobrazují na titulní straně čtvrtletního výkazu.
Obr. 15: EKO-KOM – export čtvrtletních výkazů pro společnost EKO-KOM a.s.
Na této obrazovce zvolte rok a čtvrtletí, které chcete exportovat, typ exportu (do MS Excel, do souboru
XML) a stiskněte tlačítko OK nebo klávesu F12. Vytvořený výkaz (Obr.16) lze prohlédnout, případně
editovat a následně odeslat e-mailem společnosti EKO-KOM a.s. pomocí tlačítka Poslat. Před vytvořením
výkazu můžete zvolit, zda se jedná o řádný či opravný výkaz.
37
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Obr. 16: Čtvrtletní výkaz pro společnost EKO-KOM a.s.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
38
10
Číselníky
Součástí programu je několik číselníků (obecných seznamů), které usnadňují vyplňování některých údajů
při práci s evidencí. Tyto číselníky jsou ve většině případů editovatelné pomocí příslušných ikon nebo
funkčních kláves Insert (vložit nový údaj), F4 (změna kurzorem vybraného údaje), Delete (smazání
kurzorem vybraného údaje). Číselníky jsou průběžně aktualizovány, proto doporučujeme mít vždy aktuální
verzi programu.
Přehled a popis jednotlivých číselníků:
Katalog odpadů — obsahuje kompletní seznam odpadů podle vyhlášky č. 381/2001 Sb. Pokud je název
odpadu uveden velkými písmeny, nejedná se o odpad, ale o skupinu.
Oblasti (NUTS 2) — seznam oblastí (Praha, severozápad, jihovýchod atd.) se čtyřmístnými kódy.
Kraje (NUTS 3) — seznam krajů s pětimístnými kódy.
Okresy (NUTS 4) — seznam okresů s šestimístnými kódy.
ZÚJ (NUTS 5) — seznam základních územních jednotek, se kterými se pracuje v adresách organizací
nebo údajích o zařízení.
Obce s rozšířenou působností — seznam obcí s rozšířenou působností se čtyřmístnými kódy. Tento
číselník obsahuje adresy na příslušné úřady s možností doplnění kontaktní osoby včetně telefonického a emailového spojení ( F4 - editace).
39
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
PSČ — seznam obcí a směrovacích čísel dodávacích pošt.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
40
Kód CZ-NACE (dříve OKEČ) — Tento číselník obsahuje kódy převládajících (hlavních) ekonomických
činností podle Odvětvové klasifikace vydané Českým statistickým úřadem.
41
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Katastry — seznam názvů katastrálních území, jejich šestimístných kódů, kódů příslušných ZÚJ a kódů
nadřazených okresů. Tento číselník lze využít při pořizování údajů o skládce.
Kusový odpad — číselník, do kterého lze zadat k různým druhům odpadů typu zářivka, pneumatika atd.
váhový koeficient mezi jednotkou a tunou.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
42
Seznam pověřených osob — seznam osob (institucí) pověřených k hodnocení nebezpečných vlastností
odpadů v případě, že dochází k přehodnocení kategorie odpadu z N - nebezpečný odpad na O - ostatní
odpad (nemá nebezpečné vlastnosti). Každá instituce obsahuje údaje o odpovědné osobě a seznam
nebezpečných vlastností, které může daná osoba hodnotit viz vyhláška č. 376/2001 Sb.
43
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
11
Parametry programu
Po stisknutí ikony s názvem Parametry na svislé liště programu v sekci Ostatní nebo příkazem v horním
menu programu se zobrazí okno (Obr.17), ve kterém lze nastavit chování programu při určitých situacích.
Parametry, které souvisejí s určitou oblastí programu, jsou umístěny na jednotlivých záložkách.
Obr. 17: Parametry programu
Popis jednotlivých parametrů:
Vedení evidence: Zde se vyplňují údaje (jméno osoby odpovědné za evidenci a výkazy, funkce, kontaktní
telefon), které se následně tisknou na příslušných tiskových sestavách vyžadovaných zákonem;
Obecné nastavení: Na této záložce můžete nastavit obecná chování programu, jako zobrazení subjektů,
přihlášení uživatele apod.;
Nezobrazovat subjekty, které mají v poli ZNAK hodnotu: Umožňuje si u vybraných subjektů, které nechcete
zobrazovat zadat libovolnou hodnotu do pole ZNAK a zde nastavit, jaké subjekty s určitou hodnotou nezobrazovat.
Toto může nastavovat pouze ADMIN a je to společné pro všechny programy firmy INISOFT.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
44
Zálohování: Zde lze nastavit periodu zálohování, dále kam a co se bude zálohovat;
Aktualizace: Nastavení používání automatických aktualizací.
Používat automatické aktualizace: Zapnutím této volby budete na hlavní obrazovce informováni, zda je k dispozici
aktualizace programu OBAL8.
Automaticky nabízet provedení aktualizace: Tato volba umožňuje, že po spuštění programu se Vám v případě
nové aktualizace objeví informace o nové aktualizaci.
Aktualizace povolit pouze uživateli ADMIN: Při aktivaci volby může aktualizaci provést pouze uživatel ADMIN.
Ostatním to zobrazí pouze informaci o dostupné aktualizaci a že ji může provést pouze ADMIN
Hlášení MŽP: Zde program umožňuje zadat povinné položky datového standardu pro Export hlášení na
MŽP.
45
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
46
12
Období
Po stisknutí ikony Období na svislé liště programu v sekci Ostatní nebo příkazem v horním menu
programu lze nastavit časové období (Obr.18), které vymezuje rozsah veškeré práce s evidencí obalů. Ve
všech přehledech i tiskových sestavách o obalech se vyskytují pouze ty záznamy, které odpovídají
zvolenému období.
Program vám neumožní vyplnit nesmyslný údaj např. 1. 15. 2005 a kontroluje též logiku nastavených
údajů (datum od nesmí být větší než datum do).
Upozornění: Pokud pořídíte záznam o odpadu s datumem, který nebude v rozmezí nastaveného období,
pak se tento údaj uloží, avšak v evidenci nebude zobrazen do doby správného nastavení období.
Obr. 18: Nastavení období
47
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
13
Databáze
13.1
Nastavení databáze
V případě, že se odpojíte od databáze programu, nebo program nenalezne při spouštění cestu k této
databázi, zobrazí se okno s názvem FireBird server nastavení (Obr.19). Tento formulář otevřete taktéž
pomocí ikony
Nastavení databáze na svislé liště programu v sekci Databáze nebo v horním lištovém
menu (nabídka Program). Zde se nastavuje cesta k databázi, uživatel, heslo atd. Pozn.: Pomocí tohoto
formuláře se lze připojit i k síťové databázi.
Obr. 19: FireBird server nastavení
Postup při nastavení FireBird serveru – lokální verze
1. V sekci umístění nastavte volbu „Tento počítač“. Do položky Databáze zapište cestu k databázi
(standardně C:\Program Files\INISOFT\DBINI\Dbini.gdb).
2. Do položky Uživatel zapište SY SDBA a do položky Heslo masterkey pokud již tyto nejsou vyplněny.
( Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou správu
uživatelů, vyplňte výše zmiňované položky podle vlastního nastavení).
3. Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „ Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
Postup při nastavení FireBird serveru – síťová verze
1. V sekci umístění nastavte volbu „Vzdálený počítač“. Do položky Server zapište název počítače
(serveru) nebo IP adresu. Do položky Databáze zapište cestu k databázi tak, jako kdyby byla umístěna
na lokálním disku. ( Příklad: Na serveru s názvem PC01 je databáze umístěna v cestě C:\DBINI. Na
stanici proto nastavte název serveru PC01 a do položky Databáze zapište C:\DBINI\Dbini.gdb.).
2. Do položky Uživatel zapište SY SDBA a do položky Heslo masterkey pokud již tyto nejsou
vyplněny. ( Upozornění: Jestliže již využíváte databázový server FireBird, ve kterém máte zavedenou
správu uživatelů, vyplňte výše zmiňované položky podle vlastního nastavení).
3. Pro kontrolu připojení programu k databázi klikněte na tlačítko TEST. V případě, že se na obrazovce
objeví „ Připojení se nepodařilo“, kontaktujte prosím dodavatele programu.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
48
13.2
Záloha databáze
Zálohu hlavní databáze DBINI.GDB spustíte pomocí ikony na svislé liště programu v sekci Databáze
nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce. Záloha dat provede pomocí technologie FireBird do vámi
nastaveného adresáře kopii celé databáze včetně všech číselníků a nastavených parametrů. Do názvu
souboru program automaticky vyplní aktuální datum.
Při zálohování doporučujeme ponechat aktivovaný parametr "Po dokončení zkontrolovat zálohu". Program
tak automaticky vyzkouší provést z vytvořené zálohy obnovu dat do dočasného souboru, a pokud by byla
záloha chybná, bude vás informovat. V tomto případě kontaktujte dodavatele programu. Pro urychlení
průběhu zálohy můžete aktivovat parametr "Tichý režim". Soubor se zálohou se vždy vytváří na počítači, na
kterém je umístěna databáze DBINI. V případě síťové verze tak bude záloha vytvořena na databázovém
serveru, nikoliv na klientské stanici.
Protože toto zálohování může být při přenosu dat z jednoho PC na druhý časově náročné, doporučujeme
překopírovat celý adresář DBINI, který je standardně umístěn v C:\Program Files\Inisoft\DBINI. Důležité
upozornění: Jestliže nepřenášíte pouze data, ale chcete přenést celý program, pak překopírujte z
původního PC na nový počítač celý adresář INISOFT.
Pozn.: Zálohování dat je možné provádět automaticky na základě nastavení parametrů programu. U
automatického zálohování se nepoužívá technologie FireBird, ale provádí se kopie databázového souboru
do v parametrech zvoleného adresáře.
49
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
13.3
Obnova databáze
Obnovení databáze DBINI.GDB ze zálohy, tj. standardně ze souboru DBINI*.GBK, spustíte pomocí ikony
na svislé liště programu v sekci Databáze nebo pomocí příkazu v horní lištové nabídce.
Pozor: Touto funkcí se údaje v aktuální databázi kompletně nahradí daty z přihrávané zálohy. Proto při
použití této funkce postupujte velmi opatrně. V případě pochybností raději kontaktujte dodavatele
programu.
Obnovu databáze doporučujeme v režimu "Bezpečná obnova". Znamená to, že program nejprve provede
obnovu dat do dočasného souboru a pokud vše proběhne úspěšně, pak teprve přepíše aktuální databázi
obnovenou zálohou. Pro urychlení průběhu obnovy můžete aktivovat parametr "Tichý režim".
13.4
Zip DB – Zazipovat databázi na plochu počítače
Pomocí příkazu Zazipovat databázi na plochu počítače v horní lištové nabídce Databáze na titulní
obrazovce OBAL 8 lze vytvořit kopii databáze, ke které jste aktivně připojeni. Před kopírováním můžete
zvolit, zda bude kopie vytvořena pomocí funkce Záloha dat (parametr Zazipovat a uložit na plochu zálohu
databáze) nebo zda bude databáze překopírovaná kompletně včetně indexů (parametr Zazipovat a uložit
na plochu databázi dbini). Velikost výsledného souboru na ploše počítače bude zmenšena díky tzv.
komprimaci dat. Komprimace se provádí pomocí externí knihovny ZIP (součást programu OBAL 8) a je
kompatibilní s programem WinZIP.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
50
Tuto funkci lze využít např. při přenosu dat z jednoho PC na druhý nebo při zasílání databáze ke kontrole
dodavateli programu (V tomto případě můžete ještě zatrhnout, aby byl výsledný soubor přidán jako příloha
do nově vytvořené poštovní zprávy - parametr Zaslat e-mailem firmě INISOFT s.r.o.).
Tuto funkci nelze využít v případě síťové verze na straně klienta.
13.5
Kontrola a oprava databáze
Pomocí ikony Oprava databáze umístěné na svislé liště programu v sekci Databáze spustíte nástroj pro
případnou kontrolu resp. opravu databáze. Při této operaci musí být program OBAL 8 od databáze
odpojen. Pozn.: V některých případech je nutné provést opravu databáze několikrát až po oznámení: V
databázi nebyly nalezeny žádné chyby. Po opravě databáze by měla být provedena reindexace
databáze. Pokud reindexace neproběhne v pořádku, kontaktujte dodavatele programu.
Pozn.: Databáze může být porušena v případě nekorektního ukončení programu např. při výpadku
51
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
elektrického proudu.
13.6
Reindexace databáze
Pomocí horní lištové nabídky Databáze/Reindexace spustíte funkci, která vytvoří nové indexy v
databázi.
Pozn.: Index je prvek v databázi, který umožňuje rychlé vyhledání záznamu. Proto proveďte reindexaci
databáze v případě, pokud potřebujete, aby vám program pracoval rychleji, nebo pokud měníte verzi
FireBird serveru. Upozornění: Novější verze programu OBAL 8 změnu verze FireBird serveru rozpozná
a při spouštění se reindexace provede automaticky.
13.7
Přihlášení uživatelé
Pomocí tlačítka Akt. přihlášeni umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé můžete zobrazit
seznam přihlášených uživatelů.
V seznamu se zobrazují i uživatelé, kteří nekorektně uzavřeli program (lze poznat dle datumu přihlášení).
Pomocí ikony
lze kurzorem vybraný záznam smazat.
13.8
Nastavení uživatelů
(Toto nastavení může provádět pouze administrátor programu)
Pomocí ikony Nastavení uživatelů umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé (Obr.20) můžete
založit jednotlivé uživatele programu OBAL 8. Pozn.: Zavedení jednotlivých uživatelů je vhodné pro provoz
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
52
programu OBAL 8 v síťové verzi.
Obr. 20: Nastavení uživatelů
Okno pro nastavení práv je rozděleno do několika částí. V horní levé části je zobrazen seznam uživatelů, v
levé dolní je seznam skupin. Vpravo nahoře je ke každému uživateli uvedena skupina (skupiny), do které
patří a pod tím jsou uvedeny jednotlivé zákazy na funkce programu OBAL 8.
13.9
Editace uživatele
Při editaci uživatele (Obr. 21) je potřeba vyplnit Přihlašovací jméno a heslo, příjmení a jméno. Ostatní
položky jsou nepovinné. Do programu nelze zadat dva uživatele se shodným přihlašovacím jménem. Tímto
údajem je označen každý záznam zapsaný do programu OBAL 8.
53
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Obr. 21: Editace uživatele
13.10 Editace skupiny
Při editaci skupiny se vyplňuje pouze zkratka a popis skupiny.
13.11 Členství ve skupinách
Každého uživatele lze zařadit do jedné nebo více skupin a tím mu přiřadit určitou skupinu zákazů. Pokud
je uživatel ve více skupinách, pak platí zákazy z každé z nich.
13.12 Zákazy
Zde jsou pro danou skupinu uvedeny všechny zákazy, které lze v programu OBAL 8 nastavit. Jsou
přehledně seskupeny do logických oddílů a pouhým kliknutím myši je lze aktivovat.
13.13 Přepnout uživatele
Pomocí tlačítka Přepnout umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé můžete provést změnu
aktuálně přihlášeného uživatele bez nutnosti ukončení programu.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
54
13.14 Změnit heslo
Pomocí tlačítka Změnit heslo umístěné na svislé liště programu v sekci Uživatelé otevřete formulář, ve
kterém si můžete změnit své přístupové heslo do programu OBAL 8.
55
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
14
Nápověda programu
Nápovědu programu OBAL 8 lze vyvolat pomocí příslušné ikony na svislé liště programu v sekci Ostatní
nebo z horní lištové nabídky. V nápovědě se můžete pohybovat pomocí kontextových odkazů, nebo pomocí
obsahu a rejstříku. Kombinací kláves Ctrl+F můžete využít fulltextového vyhledávání vámi zadaného textu.
Tlačítkem Esc se vrátíte zpět do programu.
Pokud se při používaní programu ocitnete v nesnázích, stiskem funkční klávesy F1 vyvoláte nápovědu k
aktuálnímu tématu.
14.1
Programátorská a systémová dokumentace
Program OBAL 8 je 32 bitová aplikace v architektuře KLIENT-SERVER a využívá SQL databázi
FireBird. Program je vytvořen v objektově orientovaném programovacím jazyku Pascal v prostředí
DELPHI. Popis jednotlivých tabulek v databázi, tiskového editoru a formátu externích souborů určených pro
import a export dat je uveden v elektronické nápovědě programu nebo na našich internetových stránkách
http://www.inisoft.cz.
14.2
Upozornění pro uživatele
V případě, že se v průběhu používání programu OBAL8 objeví chybové hlášení v jiném než v českém
jazyce, jedná se o informaci určenou úzkému okruhu specialistů na straně technické podpory dodavatele
produktu.
Uživatelská příručka k programu OBAL 8 – evidence obalů
56
15
Závěr
Program OBAL verze 8.4 vychází ze zákona č. 477/2001 Sb. (o obalech, v platném znění) a je
upraven s ohledem na specifické požadavky k němu příslušných prováděcích vyhlášek č. 115/2002 Sb.,
116/2002 Sb. a 641/2004 Sb. Umožňuje vedení evidence obalů a zohledňuje požadavky dalších
provozních potřeb.
Naším cílem je dosáhnout toho, aby vám program co nejefektivněji napomáhal při vaší práci, proto rádi
přivítáme každou radu, námět i zkušenost s jeho používáním. Jsme připraveni vám pomoci při
nejasnostech, které mohou občas nastat a pokud to bude možné, zahrnout vaše eventuální připomínky do
dalších verzí programu. K dispozici je vám každé pondělí a středu od 8:00 do 12:00 hodin tzv. hot-line –
telefonní linka zdarma pro řešení vašich dotazů k programu, naše e-mailová adresa a internetové stránky.
15.1
Identifikační údaje dokumentu
Verze
8.5.6.0
Zpracovatel
Tomáš Novák
Schvalovatel
Tomáš Čejchan
Datum zpracování
16. srpen 2013
Datum schválení
16. srpen 2013
Datum platnosti
16. srpen 2013
Elektronická verze
8.5.6.0
Počet stran
59
Počet příloh
0
Pokud se neshoduje verze Vašeho programu s verzí uvedenou v této příručce, je pro uživatele připraven
seznam změn na internetových stránkách www.inisoft.cz.
Uživatelská dokumentace v elektronické podobě je aktualizována průběžně a její aktuální znění lze
stáhnout z www.inisoft.cz.
V případě, že chcete vytisknout dokument v elektronické podobě, využijte možnosti Vašeho operačního
systému nebo kontaktujte dodavatele programu.
15.2
Popis a zpráva o provedených testech v programu
Program OBAL 8 byl otestován na operačních systémech Windows XP/Vista/7. Všechny chyby, které
byly při testování zjištěny, byly opraveny. Program nadále testujeme a případné chyby a nedostatky
(vzniklé např. úpravou programu z důvodů změny legislativy) jsou vždy odstraněny v nové aktualizaci
programu. Upgrade vystavujeme pravidelně na internetových stránkách http://www.inisoft.cz.
57
s.r.o. – software pro odpady, obaly a ekologii
Rejstřík
-T-
-C-
Tvorba hlášení o obalech
Číselník obalů
24
Pořízení nového obalu
Číselníky
39
-U25
Upozornění pro uživatele
Úvod
4
-E-
Vlastní vedení evidence obalů
14
uvedení obalu na trh / do oběhu
zpětný odběr
15
-F-
14
-Z13
Začínáme s databázovou aplikací
5
Zákonné výkazy
36
Záloha databáze
49
Zásady vedení evidence
14
Závěr
57
Zazipovat databázi na plochu počítače
Změnit heslo
55
Zpětný odběr obalů
30
Pořízení nové dávky obalu
31
-HHW a SW nároky
56
-V-
EKO-KOM – export výkazů o obalech
37
Evidence obalů na trh / do oběhu
27
Pořízení nové dávky obalu
28
Funkce „Hledání“
15
7
-IInstalace a odinstalování programu
lokální verze
7
Odinstalování programu
9
Po instalaci
9
síťová verze
8
7
50
-LLicenční ujednání
9
-NNápověda programu
Nastavení databáze
56
48
-OObdobí
47
Obnova databáze
50
Ovládání programu
11
-PParametry programu
44
Přepnout uživatele
54
Přihlášení uživatelé
52
-RR.E.S. – Registr ekonomických subjektů
Registrace programu
10
Reindexace databáze
52
20
-SSubjekty (Adresář organizací)
16
Filtr subjektů
20
Pořízení nového subjektu
17
Seznam kontaktů
19
58
Kontakt na autory programu:
INISOFT s.r.o.
Rumjancevova 696/3
460 01 Liberec
tel.: 485 102 698
fax: 485 124 944
e-mail: [email protected]
http://www.inisoft.cz

Podobné dokumenty

evidence odpadů

evidence odpadů 1 GB RAM a více 4 GB volné kapacity na disku Windows 2000, XP, Vista, 7 Grafické rozlišení 1024 x 768 a více 256 barev a více MS Office

Více

User Guide

User Guide a zkontrolujte, zda není přeplněná vodní komora. Pokud používáte zvlhčovač H4i při vysokém tlaku (více než 25 cm H2O), používejte kondenzační nádobu, která zabrání tomu, aby se voda dostala zpět do...

Více

Firebird™ Verze 1.5 Release Notes v.1.5

Firebird™ Verze 1.5 Release Notes v.1.5 uživatele který spustil instalační program. To vytváří závažné bezpečnostní riziko v případě, že by byl Firebird server hacknut, protože by útočník získal přístup k systému se všemi právy uživatele...

Více

odkaz - ProCad, spol. s ro

odkaz - ProCad, spol. s ro ProCad, spol. s r.o. neručí za správnou funkci programu v případě, že je provozován na počítači spolu s programy jiných výrobců, které svojí funkcí či podstatou brání korektnímu chování programu – ...

Více

irsko příběh

irsko příběh taky slušně bydlet. Bydlení s lidmi, co si po sobě neuklízí a nerespektují nic z toho, co normální lidi normálně dělají, vyvrcholilo až v době, kdy jsem si našel přítelkyni (resp. ona si našla mě) ...

Více

jak vybrat správný nátěrový systém

jak vybrat správný nátěrový systém d. Příprava postupu aplikace nátěru . ......................................................................09 2. PŘÍPRAVA POVRCHU . .................................................................

Více