M a g i s t r á t m s t a P r o s t j o v a

Komentáře

Transkript

M a g i s t r á t m s t a P r o s t j o v a
Magistrát města Prostějova
nám. T. G. Masar yka 130/14, 796 01 Prostěj ov
Stavební úřad Magistr átu města Prostěj ova
Prostějov, dne 18.12.2013
SpZn.: SÚ/2628/2013-Ing.Koš
Č.j.: PVMU 156224/2013 61
Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Košťál, tel. 582329153
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál
INFORMACE
O NÁVRHU VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVY
Obec Vřesovice, Vřesovice 41, 798 09 Vřesovice
(dále jen "žadatel") dne 18.12.2013 podala návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy, která nahrazuje
územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79 a 92 stavebního zákona a stavební povolení dle § 115
stavebního zákona na stavbu:
"Středisko ekologické výchovy Vřesůvka"
na pozemcích parc. č. 1/10, 1/20, 1/21 v katastrálním území Vřesovice u Prostějova.
Záměr obsahuje:
Samostatně stojící přízemní nepodsklepený objekt se sedlovou střechou. Připojení na rozvod NN bude ze
sousedního objektu.
Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"stavební zákon"), podle § 78a odst. 3 stavebního zákona
informuje o podání návrhu
na uzavření veřejnoprávní smlouvy.
Ing. Jan Košťál
vedoucí stavebního úřadu
Magistrátu města Prostějova
Obdrží:
Obec Vřesovice, IDDS: 9tpashv
R/SÚ
A/A
Pro Magistrátu města Prostějova
Tato informace musí být vyvěšena po dobu 8 dnů na úřední desce.
Vyvěšeno dne: ……………………….
Sňato dne:
……………………….
………………………………………..
razítko, podpis

Podobné dokumenty

stáhnout ( 375,55 KB)

stáhnout ( 375,55 KB) Digitally signed by Martin Nosek DN: cn=Martin Nosek, c=CZ, o=Obec Bratkovice [IČ 00241971], ou=1, [email protected] Reason: Schvaluji tento dokument Date: 2016.02.09 09:58:20 +01'00'

Více

PVMU 14291 2013 61 Munsterovi

PVMU 14291 2013 61 Munsterovi Stavební úřad Magistrátu města Prostějova, jako stavební úřad příslušný podle § 13 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále ...

Více

Bělička 415140000100 Bílá Voda 415090000100 Blata

Bělička 415140000100 Bílá Voda 415090000100 Blata Povodí Moravy, s.p. Lesy ČR, s.p. Povodí Moravy, s.p. Lesy ČR, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Moravy, s.p. Povodí Mo...

Více

Vyrozumění o usnesení o určení lhůty

Vyrozumění o usnesení o určení lhůty Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Alena Pořízková, tel. 582 329 148 Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Jan Košťál

Více

zde - Necipujtenas.CZ

zde - Necipujtenas.CZ identifikace zvířat dostupné navíc zcela zdarma. Patří k nim třeba fotografická identifikační metoda rozpoznávání tváří, která se masově šíří mezi lidmi, odbornou veřejností i samotnými útulky: zce...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení Společné projednání návrhu změny č. 2 se uskuteční v kanceláři Magistrátu města Prostějova (3. patro přístavby radnice, dveře č. 405), nám. T.G.Masaryka 130/14, Prostějov dne 24. května 2012 v 900 ...

Více