tímto vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku na zakázku Zadávací

Komentáře

Transkript

tímto vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku na zakázku Zadávací
Zadavatel:
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Informační služby - energetika, a. s.
U Plynárny 500, 141 00 Praha 4
26420830
CZ26420830
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 7946
tímto vyhlašuje soutěž o nejvhodnější nabídku na zakázku
Název:
Upgrade MS AD domény a MS Exchange v Pražské Plynárenské a.s.
Číslo:
ISE-93e2cbe9-6874
Zadávací dokumentace
I.
Vymezení zakázky
1. Předmět zakázky:
Předmětem zakázky je upgrade současné struktury Microsoft Active Directory v
Pražské plynárenské, a.s., která je na funkční úrovni MS Windows server 2003, na
funkční úroveň MS Windows Server 2012 R2 a podpora při řešení případných
problémů a přechod ze současného systému MS Exchange 2007 na systém MS
Exchange 2013 (nebo 2016) a podpora při řešení případných problémů.
Detailní specifikace zakázky je uvedena v Příloze č. 1 této ZD.
2. Doba plnění zakázky: Q3 2016
3. Místo plnění zakázky: sídlo zadavatele
II.
Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny
Podkladem pro stanovení nabídkové ceny je příloha č. 1 této zadávací dokumentace.
Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu zakázky v rozsahu cenové kalkulace, se zahrnutím
veškerých nákladů spojených s jeho úplnou dodávkou.
✔
III. Způsob podávání nabídek a lhůta, po kterou jsou uchazeči nabídkou vázáni
1. Nabídky je možné podávat po celou dobu lhůty pro podání nabídek vložením na portál výběrových řízení
na www.ise.cz
2. K nabídkám vloženým po uplynutí lhůty k podávání nabídek se nepřihlíží.
3. Nabídka musí být zpracována v českém jazyce.
4. Lhůta pro podání nabídek je
do 12:00
hod. dne
21.5.2016
5. Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni do 31.8.2016
IV. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci
1. Lhůta pro podání dotazů k zadávací dokumentaci je do 16.5.2016
V této lhůtě musí být dotazy vzneseny prostřednictvím portálu výběrových řízení.
2. Zadávací dokumentace včetně všech případných příloh slouží pouze pro účely zpracování nabídky pro
soutěž, uchazeč není oprávněn ji použít k jakýmkoliv jiným účelům.
Práva zadavatele a ostatní podmínky soutěže
1. Zadavatel je oprávněn vybrat nabídku, která mu nejlépe vyhovuje.
2. Zadavatel nemá povinnost uzavřít smlouvu ani po výběru nejvhodnější nabídky. K uzavření smlouvy se
zadavatelem dochází okamžikem doručení smlouvy uchazeči podepsané statutárními orgány nebo
zmocněnými zástupci obou smluvních stran. Jakékoliv předešlé úkony ze strany jiných zaměstnanců
zadavatele než podle předchozí věty nejsou akceptací nabídky uchazeče.
1/2
zadFormSou_v21_p
V.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo dodatečně změnit podmínky soutěže, zrušit soutěž nebo odmítnout
všechny předložené nabídky. Uchazeči nemají právo na náhradu nákladů spojených s účastí v soutěži
ani na vrácení jejich nabídek a podkladů s nimi předaných.
4. Zadavatel si vyhrazuje právo vést případné jednání o výši nabídkové ceny s každým uchazečem
samostatně, se všemi uchazeči společně nebo prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail,
elektronická aukce atd.).
5. Zadavatel může v případě nejasností požádat uchazeče o písemné vysvětlení nabídky. Pokud
navrhovatel nepředloží vysvětlení nejasností ve stanovené lhůtě, Zadavatel nabídku vyřadí z dalšího
posuzování.
6. Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit uchazeče, který má nebo v minulosti měl problémy s plněním svých
závazků vůči Zadavateli, nebo který v souvislosti s podáním nabídky uzavřel zakázanou dohodu, nebo
existuje podezření, že takovou dohodu uzavřel.
7. O výsledku soutěže budou uchazeči písemně vyrozuměni na adresu elektronické pošty, kterou uvedli ve
svých nabídkách.
VI. Přílohy Zadávací dokumentace
Příloha č. 1
Upgrade AD domény_Příloha č. 1 ZD.pdf
Příloha č. 2
Smlouva_Upgrade MS AD domény a MS Exchange_ISExDod.docx
Příloha č. 3
Servisní smlouva_MS AD doména a MS Exchange_ISExDod.docx
V Praze dne:
6.5.2016
Chvátal Petr Ing.
Digitálně podepsal Ing. Petr Chvátal
DN: c=CZ, o=Informační služby energetika, a.s. [IČ 26420830],
ou=Praha, ou=10010018, cn=Ing.
Petr Chvátal, serialNumber=P515878
Datum: 2016.05.06 15:02:21 +02'00'
2/2
zadFormSou_v21_p
Ing. Petr
Chvátal

Podobné dokumenty

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Podává-li nabídku do výběrového řízení více uchazečů společně, musí v nabídce předložit listinu, z níž vyplyne, že všichni tito uchazeči budou vůči zadavateli a jakýmkoli třetím osobám z jakýchkoli...

Více