Brožura MAS Bohdanečsko

Komentáře

Transkript

Brožura MAS Bohdanečsko
Top 10 pravidelných akcí, které by Vám neměli uniknout
1. Masopustní průvod ve Volči
Termín konání: únor – březen, jednou za 2 roky
Masopustní veselí ve Volči začíná už v dopoledních hodinách
u obecního úřadu. Pokaždé se sejdou opravdu nápadité masky.
Po zahájení vychází rej masek doprovázený českou dechovkou
a koňským povozem na masopustní průvod. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení. Masopust ve Volči se koná každý sudý
rok, další ročník je v únoru 2014.
Více informací na: volec.unas.cz
2. Cyklopaťák
Místo konání: Bohdanečsko, start v Lázních Bohdanči
Termín konání: duben
Po dlouhé zimě se cykloturisté těší, až vytáhnou kola ze sklepů
a garáží a vyrazí na zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku. Start Cyklopaťáku je vždy na náměstí v Lázních Bohdanči.
Odtud vyráží účastníci na soutěžní trasu a plní soutěžní úkoly.
Po jejich splnění a získání razítek, se mohou všichni občerstvit
v partnerských restauracích a projet alespoň část cyklotras „Podél
Opatovického kanálu“.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
3. Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdanči
Termín konání: květen
Otevírání lázeňské sezony je každoročně spojeno se slavnostním
spuštěním fontán na náměstí. Společenský program probíhá na
náměstí i v lázeňském parku, kde jsou pro návštěvníky připraveny
řemeslné trhy, občerstvení, ruční dílničky a atrakce pro děti. Na
hlavním podiu probíhají koncerty českých pěveckých hvězd.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
4. Staročeské máje v Živanicích
Termín konání: květen
Oslavy staročeských májí v Živanicích se s drobnými přestávkami
konají již od dob před první světovou válkou. Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat je spojené s průvodem vesnicí,
tancem staročeské besedy a večerní zábavou.
Více informací na: www.zivanice.cz
5. Magdalénská pouť v Lázních Bohdanči
Termín konání: červenec
Tradice Magdalénské pouti byla v Lázních Bohdanči oživena po
50-ti letech v roce 2013. Program je zahájen v kostele sv. Maří Magdalény Magdalénskou mší a koncertem a pokračuje na náměstí.
20
Připraveny jsou komentované prohlídky městem, řemeslné trhy či šermířská vystoupení.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
6. Traktoriáda – selské slavnosti v Přelovicích
Termín konání: srpen
Selské slavnosti aneb nahlédnutí do vesnického života, to je jarmark,
ukázka řemesel a hospodářských zvířat. Slalom, jízda do vrchu a závod
v nejpomalejší jízdě traktorů jsou pak soutěže, které jsou připraveny
pro účastníky spolu se záludnostmi na trati. Vyvrcholením je večerní
Vidlácká párty.
Více informací na: selskeslavnosti.webnode.cz
10
7. Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy
Termín konání: srpen
Stadion cup a Fichtl cup Břehy jsou jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších soutěží svého druhu. Soutěžící všech věkových kategorií poměřují své síly v závodu mopedů. Pro návštěvníky je připraven
bohatý doprovodný program. Série 4 závodů se koná po celém pardubickém okrese, mj. i v Sopřeči koncem června.
Více informací na: www.brehy.cz
atraktivních míst
pravidelných akcí
mapa Bohdanečska
uvnitř
8. Česnekobraní ve Strašově
Termín konání: srpen
Oslava spolku přátel českého česneku Strašovský paličák je spojená
s oslavou dětského dne. Původní měření sil v plivání česneku a hodu
mobilním telefonem se rozšířily na zhruba dvě desítky soutěží, včetně
dětského divadla, hodu kuchyňským válečkem na figurínu manžela,
branného závodu a spousty dalších.
Více informací na: www.oustrasov.estranky.cz
9. Výstava okrasného ptactva a drobného zvířectva ve Vlčí Habřině
Termín konání: září
Výstava okrasného ptactva je doplněna výstavou drobného zvířectva
a rozšířena o expozici floristiky a aranžování květin, zahrádkářských výpěstků, předvádění řemeslné dovednosti apod. Ve venkovních prostorách bývají vystavovány traktůrky domácí výroby, historické automobily
a motocykly. Připraven je bohatý doprovodný program.
Více informací na: www.chovatelevlcihabrina.cz
10. Výlov Bohdanečského rybníka
Termín konání: říjen
Výlov Bohdanečského rybníka je tradiční akcí, na kterou se sjíždějí lidé
z dalekého okolí. Zájemci mohou sledovat nejen samotný výlov,
ale také ochutnat rybí delikatesy nebo si koupit čerstvé ryby a rybí
speciality. Akce je doprovázena tradičním trhem a Loučením s ptáky
v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka na
Polákově poloostrově.
Více informací na: www.pernstejnskykapr.cz
Publikaci MAS Bohdanečsko vydává MAS Bohdanečsko v rámci projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko podpořeného
PRV, osa III., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. • Text: © Městsko-lázeňské informační centrum
Lázně Bohdaneč, o.p.s. • Foto: © Radek Drahný, Franck Alasseur, Miroslav Podhrázský, František Bárta, archiv města
Lázně Bohdaneč, archiv uvedených obcí a subjektů • Grafický návrh: © 2123design s.r.o. • © 2013
21
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
8
MAS Bohdanečsko
8. Lovecký zámeček v Rohoznici
Místní akční skupina (dále jen MAS) Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na území MAS se nachází 26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli.
Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč. MAS Bohdanečsko byla
založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Členská základna MAS Bohdanečsko
je tvořena zástupci obcí (příp. svazku obcí), podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi.
V současné době má MAS 20 členů.
Pseudogotický lovecký zámeček z roku 1880 se nachází nedaleko Rohoznice poblíž Klechtáveckého rybníka.
Lovecký zámeček dnes patří majitelům zámku Dobřenice. Jihozápadně od zámečku se nachází tvrziště Na
Kotli. Tvrz pravděpodobně vznikla už před husitskými
válkami jako opěrný bod pro udržování rozsáhlého majetku Opatovického kláštera, ke kterému patřila až do
husitských bouří. Zámeček je volně přístupný.
7
10
9. Vápno
9
3
Vápno leží v západní části regionu Bohdanečsko. Dominantou
obce je kostel sv. Jiří (první písemná zmínka z roku 1366). V těsné
blízkosti kostela stojí unikátní otevřená dřevěná zvonice. Severně od obce roste památný strom - rozložitá, asi 10 metrů vysoká
hrušeň obecná. Strom je starý více než 150 let a s obvodem
kmene 390 cm je šestým největším v České republice. Jižně
od Vápna najdete kopec zvaný Sušina (256 m.n.m.), odkud je
krásný výhled na Strašovský rybník, Strašov a Újezd u Přelouče.
6
C
B
10. Přírodní divadlo v Žáravicích
Území MAS Bohdanečsko
Na jakém principu funguje MAS?
MAS Bohdanečsko je neziskovou organizací, která pracuje na principu metody LEADER. Metoda
LEADER je založena na tzv. „přístupu zdola“ s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování
a provádění strategií místního rozvoje náleží právě místní akční skupině. Smyslem této metody je
zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu aktéry, kteří v regionu žijí a vědí tak, co dané území
potřebuje. Členská základna je složena ze zástupců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.
Orgány sdružení:
•• Valná hromada – vrcholný orgán sdružení, schází se minimálně 2x ročně
•• Představenstvo – programový výbor – výkonný orgán sdružení, řídí činnost sdružení mezi valnými
hromadami, schází se dle aktuálních potřeb
•• Předseda – statutární orgán – zastupuje sdružení a jedná jeho jménem, je volen na dva roky
•• Výběrová komise – třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli, předkládá vybrané projekty
představenstvu – programovému výboru ke schválení
•• Kontrolní výbor – sleduje, kontroluje a posuzuje dodržování stanov, práv a povinností všech členů
sdružení, usnesení orgánů, hospodaření sdružení a nakládání s jeho majetkem
2
1
Severovýchodně od Žáravic, nad rybníkem Švihov, se
rozprostírá přírodní rezervace Na Hradech, na místě,
kde podle tradice stávala tvrz. Ta byla r. 1492 vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán.
Rezervace je rájem zpěvného ptactva. V lese se nachází přírodní divadelní amfiteátr,
Tip:
ve kterém se kaPostavte se na jeviště a mluvte
ždoročně konají
k ostatním. Vaši přátelé v hledišti
divadelní představám budou bez problémů
vení. V amfiteátru
rozumět, aniž byste měli mikrofon.
je skvělá akustika.
5
A
2
4
3
Legenda
Top 10 Bohdanečska
1. Lázně Bohdaneč
2. Rodný dům bratranců Veverkových
3. Opatovický kanál
4. Obec Semín
5. Rybník Černý Nadýmač
6. Bohdanečský rybník a rybník Matka
7. Kostel sv. Vojtěcha
8. Lovecký zámeček
3
9. Vápno
10.Přírodní divadlo
Naučné stezky
A. NS Gočárův okruh
B. NS Bohdanečský rybník a rybník Matka
C. NS Pernštejnskými rybníky
Cyklistické okruhy
Jižní trasa
Severní trasa
1
A
19
1: 63 000 ekv. 5 m
0 km
0 km
TOP 10 Bohdanečska
naučná stezka
1 km
1 km
2 km
2 km
Co je naším cílem?
••
••
••
••
••
••
zvýšení kvality života na venkově
podpora zaměstnanosti
posílení ekonomiky v regionu
podpora místní produkce
ochrana přírody a kulturního dědictví
podpora rozvoje cestovního ruchu
Spolupráce
Regionální svazek obcí Bohdanečsko (dále jen RSOB) byl jedním z iniciátorů a spoluzakladatelů
MAS Bohdanečsko. S cílem podporovat rozvoj obcí sdružených v okolí přirozeného centra – Lázní
Bohdanče – byl RSOB založen v roce 2000. Protože se společné projekty obcím osvědčily, nestálo
založení MAS nic v cestě.
Spolupráce neznamená pouze součinnost v rámci regionu. MAS Bohdanečsko spolupracuje
i s regiony sousedními. S MAS Region Kunětické hory a MAS Holicko jsme se spojili, abychom
společnými silami napomohli zdejším výrobcům v odbytu jejich produkce. Projektem regionálního značení, který zaštiťuje Asociace regionálních značek (ARZ), chceme ukázat, že i u nás, na
Bohdanečsku, je možné zakoupit kvalitní tradiční výrobky, u nichž je zaručeno místo původu
a vysoká kvalita.
V neposlední řadě spolupracuje MAS Bohdanečsko s MAS Železnohorský region. Dochází tak
k výměně zkušeností a znalostí z oblasti fungování místních akčních skupin. MAS Bohdanečsko
je zároveň zapojena do Národní sítě MAS České republiky a do Krajské sítě MAS Pardubického
kraje, za účelem výměny informací a spolupráce.
Kontakty
MAS Bohdanečsko, z. s.
Sídlo: Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč
Kancelář MAS: Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč
E-mail: [email protected]
Tel.: (+420) 732 881 851
Web: www.mas-bohdanecsko.cz
3
Členové MAS
Veřejný sektor
1. Regionální svazek obcí Bohdanečsko
Masarykovo nám. 1, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.bohdanecsko.cz
Regionální svazek obcí Bohdanečsko má ke konci roku 2013 celkem 24 členských obcí: Břehy,
Bukovka, Černá u Bohdanče, Dolany, Chýšť, Křičeň, Lázně Bohdaneč, Malé Výkleky, Neratov, Plch,
Pravy, Přelovice, Přepychy, Rohovládova Bělá, Rohoznice, Rybitví, Sopřeč, Újezd u Přelouče, Vápno,
Vlčí Habřina, Voleč, Vyšehněvice, Žáravice a Živanice.
2. O
bec Semín
Semín 138, 535 01 Přelouč • www.seminuprelouce.cz
3. O
bec Strašov
Strašov 93, 533 16 Vápno • www.oustrasov.estranky.cz
Neziskový sektor
4. Č
eský svaz chovatelů ZO Vlčí Habřina
Vlčí Habřina, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.chovatelevlcihabrina.cz
Členskou základnu spojují jak chovatelské, tak i společenské aktivity.
V sídle organizace se pravidelně konají prodejní trhy zvířectva a ostatního zboží.
5. M
ěstsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.lazne.bohdanec.cz
Informační centrum je obecně prospěšnou organizací založenou Městem Lázně Bohdaneč za účelem poskytování informací o městě a jeho
okolí, organizováním kulturních akcí ve městě, vydávání propagačních
materiálů a dalších.
6. S
družení vlastníků jednotek Na Lužci 511
Na Lužci 511, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.pavelkalb.cz
Předmětem činnosti sdružení vlastníků je především správa nemovitostí.
7. T
J Přelovice
Přelovice 24, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.tjprelovice.cz
Fotbalový klub reprezentuje 6 mužstev, mezi nimi např. přípravka do
8 let, do 10 let a mladší žáci. TJ Přelovice pořádá ve spolupráci s obcí
společenské akce pro širokou veřejnost, např. pálení čarodějnic či
loučení s létem. Začátkem září se na fotbalovém hřišti pořádá Turnaj
starých gard Memorial Františka Nováka.
8. T
J Sokol Rohovládova Bělá
Rohovládova Bělá 160, 533 43 Rohovládova Bělá •
www.fotbal.rohovladovabela.cz
Organizace byla založena v roce 1969 a zabývá se sportovní činností.
Dvě fotbalová mužstva reprezentují klub v I. třídě krajské soutěže a ve
III. třídě skupiny Přeloučsko. Na hřišti v Rohovládově Bělé se pravidelně konají regionální hasičské závody, případně další akce pro širokou
veřejnost.
5
9. SK Lázně Bohdaneč
Kosinova 282, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.sklaznebohdanec.cz
Sportovní klub v současné době čítá kolem 130 členů všech věkových
kategorií. Převážnou část klubu tvoří děti od 5 do 15 let. Součástí klubu
je volejbalové družstvo a tým vzpěračů, kteří město Lázně Bohdaneč
reprezentují v republikových soutěžích. Neméně významnou součástí
jsou fotbalová družstva.
Soukromý sektor
10.Autokemp Buňkov s.r.o.
Ke Hřišti 251, 535 01 Břehy • www.bunkov.cz
Autokemp je ve vlastnictví obce Břehy a nachází se na břehu rybníka Buňkov. Společnost poskytuje přechodné ubytování pro veřejnost a s ním spojené služby.
11.Agrodružstvo Klas
Křičeň 102, 533 44 Staré Ždánice
Agrodružstvo se zabývá klasickou zemědělskou výrobou, zejména
pak pěstováním obilovin, řepky olejky, cukrovky či víceletých pícnin
a chovem krav na mléko. Společnost hospodaří na 3 800 ha půdy.
Dále provozuje služby v zámečnictví, autodopravě, servisu a prodeji
pohonných hmot.
12.HELIANTHUS-C s.r.o.
Langrova 38, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.penziontillerovavila.cz
Společnost se zabývá nákupem a prodejem hnojiv a zemědělských
komodit a také provozem Penzionu Tillerova vila včetně relax centra
v Lázních Bohdanči.
13.Jiří Houda
Přelovice 38, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.jahodyodhoudy.cz
Rodinná firma Jiří Houda - jahodové plantáže pěstuje osvědčené
i nové odrůdy jahod, které dozrávají postupně během celé sezóny.
Firma si zakládá na kvalitě sbíraných plodů. Jahody se pěstují podložené slámou, díky které zůstávají jahody čisté. Firma se rovněž zabývá
pěstováním a prodejem vánočních stromků.
14.Indoor Golf, spol. s.r.o.
Gen. Svobody 632, 533 51 Pardubice • www.gcpa.cz
Indoor Golf, spol. s.r.o. je provozovatelem 18-ti jamkového golfového
hřiště v těsné blízkosti Lázní Bohdanče. Doplňkově nabízí zapůjčení
lodí, kol či možnost zajištění rybolovu.
15.Rybniční hospodářství, s.r.o.
Sádka 148, 533 41 Lázně Bohdaneč • www.pernstejnskykapr.cz
Společnost se zabývá tradičním organickým chovem kapra pro český
trh. Do výčtu jejích činností patří také prodej ryb s doplňkovými službami jako je kuchání, filetování a vakuové balení čerstvých ryb. Na kapra
z místních rybníků získala firma ochrannou známku Pernštejnský kapr.
6
16.Jan Sochor
Dolany 31, 533 45 Opatovice nad Labem •
e-mail: [email protected]
Soukromý zemědělec se zabývá rostlinou zemědělskou výrobou
a chovem drobného zvířectva. Produkuje krmení pro exotické ptactvo
i volně žijící ptáky do krmítek. Od roku 2014 rozšířil pan Sochor služby
o provozování rodinného penzionu a agroturistiku pro rodiny s dětmi.
17.Aleš Václavík
Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem • www.carpservis.cz
Prodej rybářských potřeb
18.Jiří Václavík
Dolany 22, 533 45 Opatovice nad Labem • www.jedlehouby.cz
Výroba a prodej houbových substrátů na jedlé houby, komposty, zahradní zeminy a vše pro pěstování žampionů a hlívy ústřičné. Výrobce
se zabývá též produkcí substrátů na dřevokazné houby, pěstování dřevokazných hub a jejich finální úpravu.
19.Lucie Vydomusová
Nám. Bratranců Veverkových 241, 533 41 Lázně Bohdaneč • e-mail: [email protected]
Lucie Vydomusová působí jako fyzická osoba nepodnikající na území MAS Bohdanečsko. Členka
se aktivně zajímá o rozvoj území a podílí se na organizaci kulturních a sportovních akcí, např.
dětského dne v Lázních Bohdanči, kdy pro děti připravuje a vede výtvarnou dílnu.
20.Zemědělské a obchodní družstvo Bratranců Veverkových
Živanice
Živanice 206, 533 42 Živanice • zodzivanice.cz
Družstvo hospodaří bez přerušení ve stejné právní formě od roku 1959.
V současnosti spravuje na 1 520 ha půdy, na které se pěstují tradiční plodiny, např. pšenice, ječmen, či řepka olejná. V živočišné výrobě
zůstal zachován chov červenostrakatého skotu s mléčnou produkcí
a výkrmem býků.
7
Území MAS Bohdanečsko
Rovinatá krajina, které vtiskly charakteristickou tvář pozůstatky středověké rybniční soustavy, vybízí
k pěším procházkám, nenáročným cyklistickým výletům či k projížďkám na koni. Na návštěvníky
čeká přes 100 km značených cyklotras „Podél Opatovického kanálu” a turistické a naučné stezky.
Poklidný tok Opatovického kanálu je ideální pro nenáročné vodáky. Četné písníky nabízejí možnost
velmi kvalitního koupání. V obcích na Bohdanečsku najdete řadu kulturních i přírodních zajímavostí.
Na kole i po vodě, u nás jste vždy v pohodě!
Podrobné informace o regionu získáte v bohdanečském
informačním centru nebo na webových stránkách
www.bohdanecsko.cz, www.mas-bohdanecsko.cz
a www.lazne.bohdanec.cz, případně na internetových
stránkách jednotlivých obcí.
Příběh o písčitých kopcích u
Dědka a Neradu
pí. Z toho důvodu zaletěl na
se, že je vodou z blízkého Labe vyto
odl
rozh
a
lice
Mě
na
t
zlos
čert
měl
Jednou
u, co jen mohl unést, a letěl
svých ohromných nohavic nabral písk
do
si
kde
,
icím
Hoř
k
lech
kříd
ch
svých obrovský
vytopit.
Labe, tím zdvihnout vodu a Mělice
z ní začal trousit
s ním k Mělicím. Chtěl jej vysypat do
avice o plechový komín. Písek se mu
noh
a
jedn
mu
se
rhla
rozt
a,
atov
Když přiletěl do Ner
ikly dosti vysoké písečné pahorky,
pal se mu plným proudem tak, že vzn
na zem, a když doletěl k Dědku, vysy
mezi kter ými tato dědinka leží.
avice a první ještě více, takže se
nický les, roztrhla se mu i druhá noh
živa
nad
etěl
přil
čert
ivý
mst
pak
ž
Kdy
čert přiletěl k Mělicím, těšil se,
vytvořily dosti vysoké kopce. Když však
se
tak
a
,
ven
pala
vysy
u
písk
sta
z nich spou
nad mělickou návsí.
Labe, avšak zbylý písek se mu vysypal
do
pat
vysy
jej
ěl
Cht
de.
zbu
u
písk
že mu ještě trochu
licím potopou nezdařil.
Tak se jeho černý úmysl pomstít se Mě
od Neratova přes Nerad a Živanice
kopečků, vysokých 221–223 metrů
Od té doby se táhne řada pískových
až k Labi u Mělic.
9
Rybníkářství na Bohdanečsku
Rybníkářství na Bohdanečsku má dlouhou tradici. Málokdo ví, že se u nás rozkládala ještě větší,
a v té době slavnější, rybniční soustava než tomu bylo za Rožmberků na Třeboňsku. První rybníky
vznikaly samovolně, kdy se řeka Labe často vylévala ze svých břehů a zatopila tak okolní krajinu.
První, kdo se chopil zakládání rybníků, byli mniši z benediktinského kláštera v Opatovicích. Častými
zátopami se klášter na labském břehu dostal doprostřed močálů. Jak se uvádí v místních pramenech,
Labe v těchto místech často měnilo svůj tok a tvořily se tak přirozenou cestou menší rybníky, do nichž
se ryby nasazovaly. Právě se nacházíme na přelomu
11. a 12. století.
K největšímu rozmachu rybníkářství na Pardubicku
a Bohdanečsku došlo na přelomu 15. a 16. století za
působení rodu Pernštejnů, zejména za rytíře Viléma
z Pernštejna a na Helfenštejně, nejvyššího hofmistra
země České, který koupil pardubické zboží s Kunětickou horou v roce 1491.
Výhodou tohoto území bylo, že se rozprostíralo
v úhlu sevřeném tokem Labe. Díky tomu mohl Vilém z Pernštejna vybudovat Opatovický kanál, tehdy
34,5 km dlouhé vodní dílo, které prochází krajinou
od Opatovic, přes Lázně Bohdaneč až do Semína.
Hlavním úkolem Opatovického kanálu bylo, a do
dnešních dnů je, napájet přilehlé rybníky labskou
vodou.
V době největší slávy se na území Pardubicka
a Bohdanečska nacházelo kolem 230 rybníků, včetně největšího rybníku tehdejší doby Čeperky
o výměře 1 002 ha. Dnes je z bývalé velké rybniční soustavy obhospodařováno 65 rybníků. Nejznámějším dochovaným rybníkem je Bohdanečský rybník nedaleko města Lázně Bohdaneč. Mezi další
významné dochované rybníky patří např. Sopřečský, Černý Nadýmač, Buňkov či Strašovský rybník.
Výlovy rybníků v regionu probíhají
po celý podzim a na jaře.
Mezi největší výlovy se řadí:
výlov Bohdanečského rybníka – říjen
výlov rybníka Buňkov – říjen
Více informací na str. 21
10
Lázeňství
Bohdanečsko se pyšní jediným lázeňským místem v celém Pardubickém kraji. Tradice lázeňství v
Lázních Bohdanči je datována na samotný konec
19. století. O založení lázní se zasloužil tehdejší
starosta Bohdanče Jan Veselý. Zkušební lázeňský
provoz byl zahájen v roce 1897. Pomocí rašelinových koupelí se léčily zejména revmatické choroby a dna.
V roce 1913 došlo k rozšíření areálu díky stavbě
moderní lázeňské budovy, dnes známé jako pavilon Gočár. Budova byla projektována architektem
Josefem Gočárem, rodákem z nedalekého Semína.
Na svoji dobu poskytovala všechen potřebný komfort. Pavilon byl slavnostně otevřen 1. května 1913.
Příroda obdarovala Lázně Bohdaneč vlastními
přírodními léčivými zdroji, a to rozsáhlými ložisky
slatiny, které se nacházejí v nedalekém okolí, a přírodní minerální vodou – ryzí alkalickou kyselkou.
Voda vyniká zvýšeným obsahem mineralizace a vyšším obsahem fluoridových prvků, které se ve
vodách vyskytují jen velmi vzácně. Přírodní léčivý zdroj, slatina, se těží mezi Lázněmi Bohdaneč
a Hradcem Králové, v místech původního řečiště Labe. Rašelinná ložiska se rozkládají na ploše cca
42 ha v několikametrové vrstvě. Stáří rašeliny se dnes odhaduje na 4 000 let.
Významná akce spojená s lázeňstvím:
Otevírání lázeňské sezony – květen
Více informací na str. 20
Věděli jste, že:
Na přelomu 19. a 20. století kvetlo lázeňství i nedaleko obce Rohovládova Bělá. Studánka, která
se nachází u rybníka Dereznice jihovýchodně od
obce, měla dle zdejšího doktora pana Svobody
příznivé účinky při léčbě očních vad. Léčil se zde
dokonce i bratr Aloise Jiráska. Doktor Svoboda
plánoval výstavbu očního sanatoria. K ní bohužel kvůli jeho zhoršujícímu se zdravotnímu stavu
a začínající první světové válce nikdy nedošlo.
11
Josef Gočár a architektura
Josef Gočár
Josef Gočár, jeden z nejnadanějších a nejproduktivnějších architektů 20. století, se narodil 13. 3. 1880
v Semíně jako syn sládka semínského pivovaru. V dětství se rodina přestěhovala do Lázní Bohdanče. Josef
se měl stát zlatníkem, řídící učitel se však za něj u otce
přimluvil a chlapec tak dostal od otce svolení usilovat
o přijetí na Umělecko-průmyslovou školu v Praze. To
se mu po několika letech povedlo.
Josef Gočár stál u zrodu kubismu, jediného architektonického stylu, který daly české země světu. Jeho
životním dílem byl urbanistický plán města Hradec
Králové a soubor škol a veřejných budov v témže
městě. Architektonická práce Josefa Gočára byla
mj. oceněna vydáním pamětní zlaté mince Českou
národní bankou v roce 2005.
Věděli jste, že:
Josef Gočár, významný český architekt
a spoluzakladatel architektonického stylu
Kubismus, na základní škole neprospíval
v geometrii?
12
Mezi významné stavby Josefa Gočára
na Bohdanečsku patří:
Lázeňský pavilon, Lázně Bohdaneč
(1912–1913)
Konstrukce vodojemu, Lázně Bohdaneč
(1910–1911)
Penzion Škroup, Lázně Bohdaneč
(dříve penzion Veselý, 1912)
Jezdecká kasárna, Lázně Bohdaneč
(dnes obytný dům, 1910)
Vila č. 280 na rohu ulic Dukelská a Štefánikova,
Lázně Bohdaneč (1930)
Naučné stezky
Naučná stezka Gočárův
okruh
Naučná stezka Gočárův okruh je 5 km
dlouhá vycházková trasa nabízející
nenáročnou pěší turistiku městem
i volnou krajinou v kombinaci s možností seznámit se s pozoruhodnými
místy a stavbami města Lázně Bohdaneč. Pojmenování okruhu je vedeno snahou připomínat významného
architekta Josefa Gočára a zejména
výsledky jeho působení ve městě na
počátku 20. století. Trasa začíná i končí
na Masarykově náměstí, kde se nachází známý kruhový objezd s fontánou uprostřed. Při absolvování naučné stezky budete mít příležitost shlédnout renesanční budovu radnice, penzion Škroup
dle architektonického návrhu Josefa Gočára, kostel sv. Maří Magdalény či drobné památky Tillerovo
sedátko a Kuttnerovu kapličku.
Naučná stezka Bohdanečský
rybník a rybník Matka
Naučná stezka seznamuje návštěvníky
s faunou, flórou a přírodními poměry
Národní přírodní rezervace Bohdanečský
rybník a rybník Matka, které leží nedaleko města Lázní Bohdanče. Oba rybníky
jsou pozůstatkem rozsáhlé středověké
rybniční soustavy na Pardubicku, napájené uměle zbudovaným Opatovickým
kanálem. Naučná stezka vede podél jižní
a východní hranice rybníka a je dlouhá
3,5 km.
Naučná stezka Pernštejnskými
rybníky
6 km dlouhá naučná stezka Pernštejnskými rybníky začíná v Neratově a pokračuje po hrázích kolem rybníků Rozhrna,
Skříň, Udržal, Trhoňka, Stará i Nová Jílovka
a Tichý. Naučná stezka seznamuje návštěvníky s historií a současností zdejšího
rybníkářství a s rozmanitostí přírodních
krás našeho regionu.
13
Cyklistika
Charakter krajiny Bohdanečska je typický
svým mírným zvlněním, střídáním rybníků, luk a lužních lesů. Přidáme-li k tomu
zajímavá místa a památky, je náš region
ideálním místem pro nenáročnou cyklistiku, vhodnou jak pro malé, tak velké
cyklisty.
Cyklotrasy „Podél Opatovického kanálu“ v celkové délce 120 km pokrývají
celé území regionu Bohdanečsko. Značené cyklotrasy, doplněné o informační
tabule a odpočinková místa, se prolínají se sítí pěších turistických tras a naučných stezek a seznamují
turisty s přírodními atraktivitami a dalšími zajímavostmi regionu.
Region Bohdanečsko protíná i mezinárodní cyklotrasa „Labská“ s číslem 2, která tak propojuje města ležící na řece Labe. Na území České republiky dosahuje Labská trasa úctyhodné délky
349 km. Napojit se na ni můžete v obci Břehy či Mělice, blíže k Pardubicím pak v Rosicích nad Labem
nebo přímo v centru města Pardubice.
Dovolujeme si vám nabídnout dva cyklistické okruhy, které proTIP:
pojují to nejlepší z našeho regionu. Celé Bohdanečsko je protkáno
Otevřete
si mapu na
sítí cyklostezek a cyklotras. Svoji cestu tak můžete kdykoliv zkrátit
zadní straně tohoto
či prodloužit dle vašich možností a sil.
materiálu a můžete
Oba cyklistické okruhy začínají i končí v Lázních Bohdanči. Při
si
rovnou naplánovat
výletování vás zavedou celkem na 10 míst, která byste při návštěvýlet.
vě Bohdanečska neměli minout. Přejeme šťastnou a pohodovou
cestu!
1. Lázně Bohdaneč
Ať si vyberete první či druhou trasu, Lázně Bohdaneč budou vždy vaším výchozím bodem. Lázeňské
město je srdcem regionu Bohdanečsko. K návštěvě
lze zde doporučit hned několik zajímavostí. Díky
NS Gočárův okruh vám neunikne žádná z nich. Dominantu města tvoří Masarykovo náměstí a kostel
sv. Maří Magdalény. V lázeňském parku můžete navštívit pavilon Gočár, významnou kubistickou
stavbu architekta Josefa Gočára.
Významná akce:
Cyklopaťák – Tradiční zahájení cykloturistické
sezony na Bohdanečsku se od r. 2000 koná na
přelomu měsíce března a dubna.
Více informací na str. 20
15
Jižní trasa
Trasu začínáme v Lázních Bohdanči, odkud se
vydáme nejprve do Rybitví (po trase č. 4193).
V Rybitví odbočíme doprava. Trasa v těchto místech vede po nepříliš frekventované silnici. Po návštěvě místa, kde bratranci Veverkovi vyorali první
brázdu svým vlastním vynálezem, tj. ruchadlem,
se vydáme směrem na Černou u Bohdanče. V pravotočivé zatáčce v obci stojí mlýn ze 17. století.
Odtud pak pokračujeme po trase 4041 přes Živanice do Mělic. V Mělicích se napojíme na Labskou
trasu č. 2, ta nás povede okolo rybníka Buňkov přes obec Břehy až do Semína. Máte-li dostatek sil,
určitě se zajeďte podívat do Kladrub nad Labem (stále Labská trasa č. 2). Při cestě zpět navštívíme
rybník Černý Nadýmač (odbočka doleva na začátku obce Břehy, trasa č. 4039). Romantická krajina
kolem přímo svádí k malému odpočinku. Vracíme se zpět do obce Břehy a odtud přes obce Přelovice a Neratov (trasa č. 4039) do Lázní Bohdanče.
Délka trasy: 40 km (45 km s návštěvou
Kladrub nad Labem)
Při putování uvidíte:
2. Rodný dům bratranců Veverkových
v Rybitví
Rodný dům je typickou zemědělskou usedlostí. Na
zdi je umístěna pamětní cedule s nápisem: „Zde
se narodil Václav Veverka, vynálezce ruchadla, dne
10. prosince 1790“. Na zahradě stojí památník bratranců Veverkových a na místě, kde Veverkovi poprvé v roce 1827 orali, se nachází monument ruchadla.
Uvnitř domu je umístěna expozice s informacemi
o životě vynálezců a vynálezu ruchadla. Otevírací
doba je od května do června vždy v neděli a o svátcích od 13 do 16 hodin.
3. Opatovický kanál
Opatovický kanál, o délce téměř 33 km, je základním vodním dílem pernštejnské rybniční soustavy. Jedná se o významnou stavebně-technickou
Technické parametry:
Původní délka toku: 34,42 km
Dnešní délka toku: 32,69 km
Šířka toku: od 2,5 m u ústí do Labe do 15 m
u vtoku
Průměrná hloubka: 1,5 m
16
památku z roku 1513. Stavitelem nebyl nikdo jiný
než Vilém z Pernštejna. V 16. století kanál sloužil především k napájení rybníků v regionu, později pak
k pohonu mlýnů a několika pil. Od r. 1735 poháněl
papírnu v Semíně a od r. 1796 i v Opatovicích. V té
době však začal uhasínat věhlas pardubického rybníkářství a společně s tím začal Opatovický kanál ztrácet
na významu. Rybníky byly rušeny a přeměňovány na
ornou půdu. V současné době je kanálem přímo napájeno 13 rybníků, např. Pohránovský, Bohdanečský,
Horní a Nový Zábranský, Černý Nadýmač, Sopřečský,
podle potřeby rybník Buňkov a sádka v Lázních Bohdanči. Kanál pohání i vodní elektrárnu v Břehách.
4. Obec Semín
Obec Semín nabízí hned několik zajímavostí. Semínský zámeček a pivovar jsou rodištěm významného
architekta Josefa Gočára. Národní přírodní
památka Semínský přesyp je tvořena dvěma
oddělenými plochami, a to písečným přesypem na návsi a severně od bývalého pivovaru. Hlavním předmětem ochrany je kozinec
písečný (Astragalus arenarius), který se v Pardubickém kraji vyskytuje pouze zde. Barokně
přestavěný kostel sv. Jana Křtitele a renesanční
dřevěná zvonice jsou na státním seznamu
kulturních památek. Semínský akvadukt je
Tip:
místem, kde se mimoúrovňově kříží OpatoVypravte se ze Semína do nedalekých
vický kanál a Sopřečský potok. Na konci obce
Kladrub nad Labem, nejstaršího velkého
se vlévá Opatovický kanál zpět do Labe.
hřebčína na světě vyhlášeného chovem
5. Rybník Černý Nadýmač
starokladrubských běloušů.
Rybník Černý Nadýmač a jeho
blízké okolí byl v roce 2004 vyhlášen významnou evropskou lokalitou. Zajímavostí tohoto rybníka
je především způsob hospodaření
na něm. Je využíván k polointenzivnímu chovu ryb jako násadový
rybník. K rybníku můžete dojet
buď na kole, nebo pěšky. Z obce
Břehy k němu vede žlutě značená
turistická trasa, nazývaná Výrovský
okruh. Délka trasy je 6,5 km.
17
Severní trasa
Druhý výlet začneme opět v Lázních Bohdanči, odtud
se vydáme nejprve k Bohdanečskému rybníku a rybníku Matka, které tvoří národní přírodní rezervaci. Zde
se napojíme na cyklistickou trasu č. 4040 do Dolan.
Na konci obce odbočíme doleva a po trase č. 4275
dojedeme do Rohoznice. Za ní se nachází romantický
lovecký zámeček. Po odpočinku se vrátíme zpět do
Rohoznice, kde se znovu napojíme na trasu č. 4275.
Přes obce Pravy, Kasalice a Voleč pokračujeme až do
Malých Výkleků. Zde odbočíme na trasu č. 4272. Ta
nás dovede až do obce Vápno. Po prohlídce obce
se projedeme kolem Strašovského rybníka a poté
pokračujeme na nedaleký kopec Sušiny, který nabízí za hezkého počasí krásný výhled do okolí. Při
zpáteční cestě přes Žáravice se napojíme na trasu č. 4274, která nás kolem rybníků Trhoňka, Skříň
a Rozhrna zavede do Neratova. Odtud už je do Lázní
Bohdanče, co by kamenem dohodil.
Délka trasy: 37 km
Při putování uvidíte:
6. Bohdanečský rybník a rybník
Matka
Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník
a rybník Matka se rozprostírá na ploše zhruba
250 hektarů. Výjimečnost oblasti podtrhuje její
zařazení do soustavy NATURA 2000. Území představuje komplex vodních a mokřadních biotopů
vytvořených kolem jednoho z největších existujících rybníků bývalé pernštejnské soustavy. Rybník
byl vystaven kolem r. 1480 a leží v místě bývalé vesnice Pěžice,
která musela ustoupit vodnímu dílu. Kolem jižní a východní
části rybníka vede NS Bohdanečský rybník a rybník Matka.
7. Kostel sv. Vojtěcha v Dolanech
V Dolanech se nachází stavebně nejmladší kostel regionu. Kostel sv. Vojtěcha pochází z roku 1913 a byl vystavěn za méně
než rok. Svým způsobem charakterizuje zdejší obyvatele,
všichni totiž přispěli na stavbu kostela dle svých možností.
Dodnes jsou na něj všichni právem hrdí. Za zmínku stojí také
kaplička sv. Floriána, která pochází z poloviny 18. století či
pomník padlým v 1. světové válce z roku 1920.
18
8
MAS Bohdanečsko
8. Lovecký zámeček v Rohoznici
Místní akční skupina (dále jen MAS) Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na území MAS se nachází 26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli.
Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč. MAS Bohdanečsko byla
založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Členská základna MAS Bohdanečsko
je tvořena zástupci obcí (příp. svazku obcí), podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi.
V současné době má MAS 20 členů.
Pseudogotický lovecký zámeček z roku 1880 se nachází nedaleko Rohoznice poblíž Klechtáveckého rybníka.
Lovecký zámeček dnes patří majitelům zámku Dobřenice. Jihozápadně od zámečku se nachází tvrziště Na
Kotli. Tvrz pravděpodobně vznikla už před husitskými
válkami jako opěrný bod pro udržování rozsáhlého majetku Opatovického kláštera, ke kterému patřila až do
husitských bouří. Zámeček je volně přístupný.
7
10
9. Vápno
9
3
Vápno leží v západní části regionu Bohdanečsko. Dominantou
obce je kostel sv. Jiří (první písemná zmínka z roku 1366). V těsné
blízkosti kostela stojí unikátní otevřená dřevěná zvonice. Severně od obce roste památný strom - rozložitá, asi 10 metrů vysoká
hrušeň obecná. Strom je starý více než 150 let a s obvodem
kmene 390 cm je šestým největším v České republice. Jižně
od Vápna najdete kopec zvaný Sušina (256 m.n.m.), odkud je
krásný výhled na Strašovský rybník, Strašov a Újezd u Přelouče.
6
C
B
10. Přírodní divadlo v Žáravicích
Území MAS Bohdanečsko
Na jakém principu funguje MAS?
MAS Bohdanečsko je neziskovou organizací, která pracuje na principu metody LEADER. Metoda
LEADER je založena na tzv. „přístupu zdola“ s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování
a provádění strategií místního rozvoje náleží právě místní akční skupině. Smyslem této metody je
zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu aktéry, kteří v regionu žijí a vědí tak, co dané území
potřebuje. Členská základna je složena ze zástupců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.
Orgány sdružení:
•• Valná hromada – vrcholný orgán sdružení, schází se minimálně 2x ročně
•• Představenstvo – programový výbor – výkonný orgán sdružení, řídí činnost sdružení mezi valnými
hromadami, schází se dle aktuálních potřeb
•• Předseda – statutární orgán – zastupuje sdružení a jedná jeho jménem, je volen na dva roky
•• Výběrová komise – třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli, předkládá vybrané projekty
představenstvu – programovému výboru ke schválení
•• Kontrolní výbor – sleduje, kontroluje a posuzuje dodržování stanov, práv a povinností všech členů
sdružení, usnesení orgánů, hospodaření sdružení a nakládání s jeho majetkem
2
1
Severovýchodně od Žáravic, nad rybníkem Švihov, se
rozprostírá přírodní rezervace Na Hradech, na místě,
kde podle tradice stávala tvrz. Ta byla r. 1492 vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán.
Rezervace je rájem zpěvného ptactva. V lese se nachází přírodní divadelní amfiteátr,
Tip:
ve kterém se kaPostavte se na jeviště a mluvte
ždoročně konají
k ostatním. Vaši přátelé v hledišti
divadelní představám budou bez problémů
vení. V amfiteátru
rozumět, aniž byste měli mikrofon.
je skvělá akustika.
5
A
2
4
3
Legenda
Top 10 Bohdanečska
1. Lázně Bohdaneč
2. Rodný dům bratranců Veverkových
3. Opatovický kanál
4. Obec Semín
5. Rybník Černý Nadýmač
6. Bohdanečský rybník a rybník Matka
7. Kostel sv. Vojtěcha
8. Lovecký zámeček
3
9. Vápno
10.Přírodní divadlo
Naučné stezky
A. NS Gočárův okruh
B. NS Bohdanečský rybník a rybník Matka
C. NS Pernštejnskými rybníky
Cyklistické okruhy
Jižní trasa
Severní trasa
1
A
19
1: 63 000 ekv. 5 m
0 km
0 km
TOP 10 Bohdanečska
naučná stezka
1 km
1 km
2 km
2 km
Top 10 pravidelných akcí, které by Vám neměli uniknout
1. Masopustní průvod ve Volči
Termín konání: únor – březen, jednou za 2 roky
Masopustní veselí ve Volči začíná už v dopoledních hodinách
u obecního úřadu. Pokaždé se sejdou opravdu nápadité masky.
Po zahájení vychází rej masek doprovázený českou dechovkou
a koňským povozem na masopustní průvod. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení. Masopust ve Volči se koná každý sudý
rok, další ročník je v únoru 2014.
Více informací na: volec.unas.cz
2. Cyklopaťák
Místo konání: Bohdanečsko, start v Lázních Bohdanči
Termín konání: duben
Po dlouhé zimě se cykloturisté těší, až vytáhnou kola ze sklepů
a garáží a vyrazí na zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku. Start Cyklopaťáku je vždy na náměstí v Lázních Bohdanči.
Odtud vyráží účastníci na soutěžní trasu a plní soutěžní úkoly.
Po jejich splnění a získání razítek, se mohou všichni občerstvit
v partnerských restauracích a projet alespoň část cyklotras „Podél
Opatovického kanálu“.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
3. Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdanči
Termín konání: květen
Otevírání lázeňské sezony je každoročně spojeno se slavnostním
spuštěním fontán na náměstí. Společenský program probíhá na
náměstí i v lázeňském parku, kde jsou pro návštěvníky připraveny
řemeslné trhy, občerstvení, ruční dílničky a atrakce pro děti. Na
hlavním podiu probíhají koncerty českých pěveckých hvězd.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
4. Staročeské máje v Živanicích
Termín konání: květen
Oslavy staročeských májí v Živanicích se s drobnými přestávkami
konají již od dob před první světovou válkou. Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat je spojené s průvodem vesnicí,
tancem staročeské besedy a večerní zábavou.
Více informací na: www.zivanice.cz
5. Magdalénská pouť v Lázních Bohdanči
Termín konání: červenec
Tradice Magdalénské pouti byla v Lázních Bohdanči oživena po
50-ti letech v roce 2013. Program je zahájen v kostele sv. Maří Magdalény Magdalénskou mší a koncertem a pokračuje na náměstí.
20
Připraveny jsou komentované prohlídky městem, řemeslné trhy či šermířská vystoupení.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
6. Traktoriáda – selské slavnosti v Přelovicích
Termín konání: srpen
Selské slavnosti aneb nahlédnutí do vesnického života, to je jarmark,
ukázka řemesel a hospodářských zvířat. Slalom, jízda do vrchu a závod
v nejpomalejší jízdě traktorů jsou pak soutěže, které jsou připraveny
pro účastníky spolu se záludnostmi na trati. Vyvrcholením je večerní
Vidlácká párty.
Více informací na: selskeslavnosti.webnode.cz
10
7. Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy
Termín konání: srpen
Stadion cup a Fichtl cup Břehy jsou jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších soutěží svého druhu. Soutěžící všech věkových kategorií poměřují své síly v závodu mopedů. Pro návštěvníky je připraven
bohatý doprovodný program. Série 4 závodů se koná po celém pardubickém okrese, mj. i v Sopřeči koncem června.
Více informací na: www.brehy.cz
atraktivních míst
pravidelných akcí
mapa Bohdanečska
uvnitř
8. Česnekobraní ve Strašově
Termín konání: srpen
Oslava spolku přátel českého česneku Strašovský paličák je spojená
s oslavou dětského dne. Původní měření sil v plivání česneku a hodu
mobilním telefonem se rozšířily na zhruba dvě desítky soutěží, včetně
dětského divadla, hodu kuchyňským válečkem na figurínu manžela,
branného závodu a spousty dalších.
Více informací na: www.oustrasov.estranky.cz
9. Výstava okrasného ptactva a drobného zvířectva ve Vlčí Habřině
Termín konání: září
Výstava okrasného ptactva je doplněna výstavou drobného zvířectva
a rozšířena o expozici floristiky a aranžování květin, zahrádkářských výpěstků, předvádění řemeslné dovednosti apod. Ve venkovních prostorách bývají vystavovány traktůrky domácí výroby, historické automobily
a motocykly. Připraven je bohatý doprovodný program.
Více informací na: www.chovatelevlcihabrina.cz
10. Výlov Bohdanečského rybníka
Termín konání: říjen
Výlov Bohdanečského rybníka je tradiční akcí, na kterou se sjíždějí lidé
z dalekého okolí. Zájemci mohou sledovat nejen samotný výlov,
ale také ochutnat rybí delikatesy nebo si koupit čerstvé ryby a rybí
speciality. Akce je doprovázena tradičním trhem a Loučením s ptáky
v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka na
Polákově poloostrově.
Více informací na: www.pernstejnskykapr.cz
Publikaci MAS Bohdanečsko vydává MAS Bohdanečsko v rámci projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko podpořeného
PRV, osa III., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. • Text: © Městsko-lázeňské informační centrum
Lázně Bohdaneč, o.p.s. • Foto: © Radek Drahný, Franck Alasseur, Miroslav Podhrázský, František Bárta, archiv města
Lázně Bohdaneč, archiv uvedených obcí a subjektů • Grafický návrh: © 2123design s.r.o. • © 2013
21
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
Top 10 pravidelných akcí, které by Vám neměli uniknout
1. Masopustní průvod ve Volči
Termín konání: únor – březen, jednou za 2 roky
Masopustní veselí ve Volči začíná už v dopoledních hodinách
u obecního úřadu. Pokaždé se sejdou opravdu nápadité masky.
Po zahájení vychází rej masek doprovázený českou dechovkou
a koňským povozem na masopustní průvod. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení. Masopust ve Volči se koná každý sudý
rok, další ročník je v únoru 2014.
Více informací na: volec.unas.cz
2. Cyklopaťák
Místo konání: Bohdanečsko, start v Lázních Bohdanči
Termín konání: duben
Po dlouhé zimě se cykloturisté těší, až vytáhnou kola ze sklepů
a garáží a vyrazí na zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku. Start Cyklopaťáku je vždy na náměstí v Lázních Bohdanči.
Odtud vyráží účastníci na soutěžní trasu a plní soutěžní úkoly.
Po jejich splnění a získání razítek, se mohou všichni občerstvit
v partnerských restauracích a projet alespoň část cyklotras „Podél
Opatovického kanálu“.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
3. Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdanči
Termín konání: květen
Otevírání lázeňské sezony je každoročně spojeno se slavnostním
spuštěním fontán na náměstí. Společenský program probíhá na
náměstí i v lázeňském parku, kde jsou pro návštěvníky připraveny
řemeslné trhy, občerstvení, ruční dílničky a atrakce pro děti. Na
hlavním podiu probíhají koncerty českých pěveckých hvězd.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
4. Staročeské máje v Živanicích
Termín konání: květen
Oslavy staročeských májí v Živanicích se s drobnými přestávkami
konají již od dob před první světovou válkou. Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat je spojené s průvodem vesnicí,
tancem staročeské besedy a večerní zábavou.
Více informací na: www.zivanice.cz
5. Magdalénská pouť v Lázních Bohdanči
Termín konání: červenec
Tradice Magdalénské pouti byla v Lázních Bohdanči oživena po
50-ti letech v roce 2013. Program je zahájen v kostele sv. Maří Magdalény Magdalénskou mší a koncertem a pokračuje na náměstí.
20
Připraveny jsou komentované prohlídky městem, řemeslné trhy či šermířská vystoupení.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
6. Traktoriáda – selské slavnosti v Přelovicích
Termín konání: srpen
Selské slavnosti aneb nahlédnutí do vesnického života, to je jarmark,
ukázka řemesel a hospodářských zvířat. Slalom, jízda do vrchu a závod
v nejpomalejší jízdě traktorů jsou pak soutěže, které jsou připraveny
pro účastníky spolu se záludnostmi na trati. Vyvrcholením je večerní
Vidlácká párty.
Více informací na: selskeslavnosti.webnode.cz
10
7. Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy
Termín konání: srpen
Stadion cup a Fichtl cup Břehy jsou jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších soutěží svého druhu. Soutěžící všech věkových kategorií poměřují své síly v závodu mopedů. Pro návštěvníky je připraven
bohatý doprovodný program. Série 4 závodů se koná po celém pardubickém okrese, mj. i v Sopřeči koncem června.
Více informací na: www.brehy.cz
atraktivních míst
pravidelných akcí
mapa Bohdanečska
uvnitř
8. Česnekobraní ve Strašově
Termín konání: srpen
Oslava spolku přátel českého česneku Strašovský paličák je spojená
s oslavou dětského dne. Původní měření sil v plivání česneku a hodu
mobilním telefonem se rozšířily na zhruba dvě desítky soutěží, včetně
dětského divadla, hodu kuchyňským válečkem na figurínu manžela,
branného závodu a spousty dalších.
Více informací na: www.oustrasov.estranky.cz
9. Výstava okrasného ptactva a drobného zvířectva ve Vlčí Habřině
Termín konání: září
Výstava okrasného ptactva je doplněna výstavou drobného zvířectva
a rozšířena o expozici floristiky a aranžování květin, zahrádkářských výpěstků, předvádění řemeslné dovednosti apod. Ve venkovních prostorách bývají vystavovány traktůrky domácí výroby, historické automobily
a motocykly. Připraven je bohatý doprovodný program.
Více informací na: www.chovatelevlcihabrina.cz
10. Výlov Bohdanečského rybníka
Termín konání: říjen
Výlov Bohdanečského rybníka je tradiční akcí, na kterou se sjíždějí lidé
z dalekého okolí. Zájemci mohou sledovat nejen samotný výlov,
ale také ochutnat rybí delikatesy nebo si koupit čerstvé ryby a rybí
speciality. Akce je doprovázena tradičním trhem a Loučením s ptáky
v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka na
Polákově poloostrově.
Více informací na: www.pernstejnskykapr.cz
Publikaci MAS Bohdanečsko vydává MAS Bohdanečsko v rámci projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko podpořeného
PRV, osa III., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. • Text: © Městsko-lázeňské informační centrum
Lázně Bohdaneč, o.p.s. • Foto: © Radek Drahný, Franck Alasseur, Miroslav Podhrázský, František Bárta, archiv města
Lázně Bohdaneč, archiv uvedených obcí a subjektů • Grafický návrh: © 2123design s.r.o. • © 2013
21
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
8
MAS Bohdanečsko
8. Lovecký zámeček v Rohoznici
Místní akční skupina (dále jen MAS) Bohdanečsko se rozprostírá v úrodné Polabské nížině v severozápadním cípu Pardubického kraje. Na území MAS se nachází 26 obcí s více jak 12 tis. obyvateli.
Přirozeným centrem této oblasti a sídlem MAS je město Lázně Bohdaneč. MAS Bohdanečsko byla
založena v roce 2012 za účelem spolupráce při rozvoji regionu. Členská základna MAS Bohdanečsko
je tvořena zástupci obcí (příp. svazku obcí), podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi.
V současné době má MAS 20 členů.
Pseudogotický lovecký zámeček z roku 1880 se nachází nedaleko Rohoznice poblíž Klechtáveckého rybníka.
Lovecký zámeček dnes patří majitelům zámku Dobřenice. Jihozápadně od zámečku se nachází tvrziště Na
Kotli. Tvrz pravděpodobně vznikla už před husitskými
válkami jako opěrný bod pro udržování rozsáhlého majetku Opatovického kláštera, ke kterému patřila až do
husitských bouří. Zámeček je volně přístupný.
7
10
9. Vápno
9
3
Vápno leží v západní části regionu Bohdanečsko. Dominantou
obce je kostel sv. Jiří (první písemná zmínka z roku 1366). V těsné
blízkosti kostela stojí unikátní otevřená dřevěná zvonice. Severně od obce roste památný strom - rozložitá, asi 10 metrů vysoká
hrušeň obecná. Strom je starý více než 150 let a s obvodem
kmene 390 cm je šestým největším v České republice. Jižně
od Vápna najdete kopec zvaný Sušina (256 m.n.m.), odkud je
krásný výhled na Strašovský rybník, Strašov a Újezd u Přelouče.
6
C
B
10. Přírodní divadlo v Žáravicích
Území MAS Bohdanečsko
Na jakém principu funguje MAS?
MAS Bohdanečsko je neziskovou organizací, která pracuje na principu metody LEADER. Metoda
LEADER je založena na tzv. „přístupu zdola“ s tím, že rozhodovací pravomoc týkající se vypracování
a provádění strategií místního rozvoje náleží právě místní akční skupině. Smyslem této metody je
zapojit do spolurozhodování o rozvoji regionu aktéry, kteří v regionu žijí a vědí tak, co dané území
potřebuje. Členská základna je složena ze zástupců z veřejného, soukromého a neziskového sektoru.
Podíl veřejné sféry činí méně než 50 %.
Orgány sdružení:
•• Valná hromada – vrcholný orgán sdružení, schází se minimálně 2x ročně
•• Představenstvo – programový výbor – výkonný orgán sdružení, řídí činnost sdružení mezi valnými
hromadami, schází se dle aktuálních potřeb
•• Předseda – statutární orgán – zastupuje sdružení a jedná jeho jménem, je volen na dva roky
•• Výběrová komise – třídí, hodnotí a vybírá projekty předložené žadateli, předkládá vybrané projekty
představenstvu – programovému výboru ke schválení
•• Kontrolní výbor – sleduje, kontroluje a posuzuje dodržování stanov, práv a povinností všech členů
sdružení, usnesení orgánů, hospodaření sdružení a nakládání s jeho majetkem
2
1
Severovýchodně od Žáravic, nad rybníkem Švihov, se
rozprostírá přírodní rezervace Na Hradech, na místě,
kde podle tradice stávala tvrz. Ta byla r. 1492 vypleněna a škůdce celého okolí Jan Kozel ze Sušin vyhnán.
Rezervace je rájem zpěvného ptactva. V lese se nachází přírodní divadelní amfiteátr,
Tip:
ve kterém se kaPostavte se na jeviště a mluvte
ždoročně konají
k ostatním. Vaši přátelé v hledišti
divadelní představám budou bez problémů
vení. V amfiteátru
rozumět, aniž byste měli mikrofon.
je skvělá akustika.
5
A
2
4
3
Legenda
Top 10 Bohdanečska
1. Lázně Bohdaneč
2. Rodný dům bratranců Veverkových
3. Opatovický kanál
4. Obec Semín
5. Rybník Černý Nadýmač
6. Bohdanečský rybník a rybník Matka
7. Kostel sv. Vojtěcha
8. Lovecký zámeček
3
9. Vápno
10.Přírodní divadlo
Naučné stezky
A. NS Gočárův okruh
B. NS Bohdanečský rybník a rybník Matka
C. NS Pernštejnskými rybníky
Cyklistické okruhy
Jižní trasa
Severní trasa
1
A
19
1: 63 000 ekv. 5 m
0 km
0 km
TOP 10 Bohdanečska
naučná stezka
1 km
1 km
2 km
2 km
Top 10 pravidelných akcí, které by Vám neměli uniknout
1. Masopustní průvod ve Volči
Termín konání: únor – březen, jednou za 2 roky
Masopustní veselí ve Volči začíná už v dopoledních hodinách
u obecního úřadu. Pokaždé se sejdou opravdu nápadité masky.
Po zahájení vychází rej masek doprovázený českou dechovkou
a koňským povozem na masopustní průvod. Pro všechny je připraveno bohaté občerstvení. Masopust ve Volči se koná každý sudý
rok, další ročník je v únoru 2014.
Více informací na: volec.unas.cz
2. Cyklopaťák
Místo konání: Bohdanečsko, start v Lázních Bohdanči
Termín konání: duben
Po dlouhé zimě se cykloturisté těší, až vytáhnou kola ze sklepů
a garáží a vyrazí na zahájení cykloturistické sezony na Bohdanečsku. Start Cyklopaťáku je vždy na náměstí v Lázních Bohdanči.
Odtud vyráží účastníci na soutěžní trasu a plní soutěžní úkoly.
Po jejich splnění a získání razítek, se mohou všichni občerstvit
v partnerských restauracích a projet alespoň část cyklotras „Podél
Opatovického kanálu“.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
3. Otevírání lázeňské sezony v Lázních Bohdanči
Termín konání: květen
Otevírání lázeňské sezony je každoročně spojeno se slavnostním
spuštěním fontán na náměstí. Společenský program probíhá na
náměstí i v lázeňském parku, kde jsou pro návštěvníky připraveny
řemeslné trhy, občerstvení, ruční dílničky a atrakce pro děti. Na
hlavním podiu probíhají koncerty českých pěveckých hvězd.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
4. Staročeské máje v Živanicích
Termín konání: květen
Oslavy staročeských májí v Živanicích se s drobnými přestávkami
konají již od dob před první světovou válkou. Tradiční stavění májek před domy svobodných děvčat je spojené s průvodem vesnicí,
tancem staročeské besedy a večerní zábavou.
Více informací na: www.zivanice.cz
5. Magdalénská pouť v Lázních Bohdanči
Termín konání: červenec
Tradice Magdalénské pouti byla v Lázních Bohdanči oživena po
50-ti letech v roce 2013. Program je zahájen v kostele sv. Maří Magdalény Magdalénskou mší a koncertem a pokračuje na náměstí.
20
Připraveny jsou komentované prohlídky městem, řemeslné trhy či šermířská vystoupení.
Více informací na: www.lazne.bohdanec.cz
6. Traktoriáda – selské slavnosti v Přelovicích
Termín konání: srpen
Selské slavnosti aneb nahlédnutí do vesnického života, to je jarmark,
ukázka řemesel a hospodářských zvířat. Slalom, jízda do vrchu a závod
v nejpomalejší jízdě traktorů jsou pak soutěže, které jsou připraveny
pro účastníky spolu se záludnostmi na trati. Vyvrcholením je večerní
Vidlácká párty.
Více informací na: selskeslavnosti.webnode.cz
10
7. Stadion Cup a Fichtl Cup Břehy
Termín konání: srpen
Stadion cup a Fichtl cup Břehy jsou jednou z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších soutěží svého druhu. Soutěžící všech věkových kategorií poměřují své síly v závodu mopedů. Pro návštěvníky je připraven
bohatý doprovodný program. Série 4 závodů se koná po celém pardubickém okrese, mj. i v Sopřeči koncem června.
Více informací na: www.brehy.cz
atraktivních míst
pravidelných akcí
mapa Bohdanečska
uvnitř
8. Česnekobraní ve Strašově
Termín konání: srpen
Oslava spolku přátel českého česneku Strašovský paličák je spojená
s oslavou dětského dne. Původní měření sil v plivání česneku a hodu
mobilním telefonem se rozšířily na zhruba dvě desítky soutěží, včetně
dětského divadla, hodu kuchyňským válečkem na figurínu manžela,
branného závodu a spousty dalších.
Více informací na: www.oustrasov.estranky.cz
9. Výstava okrasného ptactva a drobného zvířectva ve Vlčí Habřině
Termín konání: září
Výstava okrasného ptactva je doplněna výstavou drobného zvířectva
a rozšířena o expozici floristiky a aranžování květin, zahrádkářských výpěstků, předvádění řemeslné dovednosti apod. Ve venkovních prostorách bývají vystavovány traktůrky domácí výroby, historické automobily
a motocykly. Připraven je bohatý doprovodný program.
Více informací na: www.chovatelevlcihabrina.cz
10. Výlov Bohdanečského rybníka
Termín konání: říjen
Výlov Bohdanečského rybníka je tradiční akcí, na kterou se sjíždějí lidé
z dalekého okolí. Zájemci mohou sledovat nejen samotný výlov,
ale také ochutnat rybí delikatesy nebo si koupit čerstvé ryby a rybí
speciality. Akce je doprovázena tradičním trhem a Loučením s ptáky
v Národní přírodní rezervaci Bohdanečský rybník a rybník Matka na
Polákově poloostrově.
Více informací na: www.pernstejnskykapr.cz
Publikaci MAS Bohdanečsko vydává MAS Bohdanečsko v rámci projektu Rozvoj MAS Bohdanečsko podpořeného
PRV, osa III., opatření III.4.1. Získávání dovedností, animace a provádění. • Text: © Městsko-lázeňské informační centrum
Lázně Bohdaneč, o.p.s. • Foto: © Radek Drahný, Franck Alasseur, Miroslav Podhrázský, František Bárta, archiv města
Lázně Bohdaneč, archiv uvedených obcí a subjektů • Grafický návrh: © 2123design s.r.o. • © 2013
21
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Podobné dokumenty