MuseScore – Základy

Komentáře

Transkript

MuseScore – Základy
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
MuseScore
Stránka | 1
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Obsah
1Začínáme..............................................................................................................................................5
1.1Instalace........................................................................................................................................5
1.2Nový soubor - Průvodce...............................................................................................................5
2Základy.................................................................................................................................................7
2.1Vkládání not.................................................................................................................................7
2.2MIDI keyboard.............................................................................................................................8
2.3Barvy............................................................................................................................................8
2.4Kopírovat / Vložit.........................................................................................................................8
2.5Editace objektů.............................................................................................................................9
2.6Takty.............................................................................................................................................9
2.6.1Číslování.............................................................................................................................10
2.7Paleta..........................................................................................................................................10
2.8Zpět / Vpřed................................................................................................................................10
2.9Export.........................................................................................................................................10
3Notace................................................................................................................................................12
3.1Posuvná znaménka.....................................................................................................................12
3.2Arpeggio.....................................................................................................................................12
3.3Taktové čáry...............................................................................................................................12
3.4Trámce........................................................................................................................................13
3.5Svorky........................................................................................................................................13
3.6Caesura – značky odsazení a dechové artikulace........................................................................13
3.7Klíč.............................................................................................................................................14
3.8Přenesení not mezi osnovami v systému.....................................................................................14
3.9Bicí notace..................................................................................................................................15
3.10Přírazy, důrazy..........................................................................................................................15
3.11Dynamické svorky....................................................................................................................16
3.12Předznamenání.........................................................................................................................16
Stránka | 2
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
3.13Symboly s linkou......................................................................................................................16
3.14Pomlky.....................................................................................................................................16
3.15Opakování – Coda, Segno, Fine, …..........................................................................................17
3.16Legato.......................................................................................................................................17
3.17Ligatura....................................................................................................................................18
3.18Taktové označení......................................................................................................................18
3.19Tremolo....................................................................................................................................19
3.20Trioly, kvartoly, aj.....................................................................................................................19
3.21Hlasy........................................................................................................................................20
3.22Volta.........................................................................................................................................20
4Zvuk a přehrávání...............................................................................................................................22
4.1Přehrávání...................................................................................................................................22
4.2Zvuková banka...........................................................................................................................22
4.2.1Úvod do zvukových bank...................................................................................................22
4.2.2Kompresní formáty.............................................................................................................23
4.2.3Nastavení zvukové banky...................................................................................................23
4.2.4Textové značení tempa.......................................................................................................24
4.3Změna a přiřazení zvuku............................................................................................................24
4.3.1Mixér..................................................................................................................................24
4.3.2Změna hudebního nástroje v průběhu.................................................................................24
5Text.....................................................................................................................................................26
5.1Úprava textu...............................................................................................................................26
5.2Textové styly..............................................................................................................................26
5.3Akordy........................................................................................................................................27
5.4Prstoklad.....................................................................................................................................27
5.5Sloky..........................................................................................................................................27
6Formátování stránky...........................................................................................................................29
6.1Zalomení, Odstup.......................................................................................................................29
6.2Odsazení systému.......................................................................................................................29
Stránka | 3
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
7Podpora...............................................................................................................................................30
7.1Podpora uživatelského fóra.........................................................................................................30
7.2Návrat do továrního nastavení....................................................................................................30
Stránka | 4
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
1
Začínáme
1.1
Instalace
1.2
Nový soubor - Průvodce
-
File / New (Soubor / Nový)
-
Vlož Název (Titul), Podtitul, Autor hudby, Autor textu, Copyright.
-
Upřesni volbu průvodce:
o
Vytvořit z šablon (Create from Template): předem připravené partitury, které
pomocí rychlé volby vytvoří předdefinované party a systémy.
o
Vytvoř vlastní (Create from Scratch): z nabídky hudebních nástrojů lze vytvořit
vlastní partituru, seskupit nástroje do systému, aj.
-
Průvodce nabízí v levé nabídce příslušné kategorie a možnosti, v pravé nabídce pak
vybrané a seřazené volby. Můžeme si části tohoto okna popsat jako Nabídka a Volba.
Jak dostat party z Nabídky do Volby? Dvojklikem, nebo označením a následným
kliknutím na Add. Z Volby se maže part dvojkliknutím, nebo označením a klikem na
Remove. Tlačítka Up a Down posouvají vložený part příslušným směrem nahoru
nebo dolů. Nejprve je nutno part označit a následně kliknout na příslušné tlačítko.
Klikem na Next se přesuneme na další část průvodce a klikem na Back se vrátíme na
předchozí okno průvodce.
-
Volba předznamenání (Key Signature) se provádí pomocí označení příslušné volby.
-
Nastaveni taktového předznamenání (Time Signature), hodnoty předtaktí (Pickup
Measure) a definování počtu volných taktů se provádí v následujícím okně. Buď
označím příslušné stávající číslo a přepíšu ho novým, nebo pomocí šipek volby
nastavím nové číslo. Přeji-li si začít svou partituru předtaktím, pak musím zaškrtnout
prázdný čtvereček u volby Pickup Measure a následně mohu nastavit rytmickou
hodnotu předznamenání.
-
Editovat tyto základní parametry partitury lze také dodatečně i mimo průvodce:
-
o
K vytvoření předtaktí, mazání a přidání taktů povídá speciální kapitola.
o
K přidání textu se vyslovuje speciální kapitola, Create / Text / Title
o
K úpravě hudebních nástrojů a nastavení partů v systému Create / Insruments
…
Pokud pracujeme často na partituře se stejnými nastaveními, pak můžeme takovou
partituru uložit jako šablonu. Provádí se to jako standardní uložení do speciálního
souboru:
o
WIN: C:/Program Files / MuseScore 0.9 / Templates
Stránka | 5
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
o
LNX: usr / share / Maore-xxx
o
Mac: Aplication / Musescore.app / Contents / Resources / templates
Stránka | 6
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
2
Základy
Vkládání not
2.1
Nejprve je třeba označit notu nebo pomlku, kde se má vložit nová notová značka (označený
znak zmodrá). V případě, že je označená nota, lze upravit její notovou výšku. Tímto se
rytmická hodnota noty nepřepíše. Lze také označit takt (označen modrým rámečkem) a
následně zmáčknout klávesu N – Entering Note, čímž se spustí režim vkládání not, ve
kterém je možné provést nový notový zápis. Pro ukončení režimu Entering Notes je nutné
kliknout na klávesu ESC.
Zadávat rytmické hodnoty lze pomocí myši klikem na příslušné nástroje horní nástrojové
lišty, ale efektnější bude používat zkratky:
1
64tinová nota
2
32tinová
3
16nová
4
8mová
5
čtvrťová
6
půlová
7
celá (semibreve)
8
dvojcelá (breve)
9
Longa
tečka aktivuje tečku za notou.
Psaní not se provádí pomocí myši, midi, nebo klávesnice. U klávesnice rozlišujeme tóny
anglické stupnice:
CDEFGAB
Pomlka se vytvoří kliknutím mezerníku. Zvolená rytmická hodnota pro noty platí i pro pomlky.
Pokud má mít pomlka jinou rytmickou hodnotu než posledně vložená nota, pak je třeba zvolit
jinou rytmickou hodnotu.
Akordy zapsané do jednoho hlasu se vkládají pomocí přidržené klávesy SHIFT.
Změna oktávy se provádí zpětně po vložení noty pomocí klávesové zkratky CTRL+kurzor
nahoru, nebo CTRL+kurzor dolů.
Překlopit svisle SHIFT+X a překlopit klávesou X
Stránka | 7
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
2.2
MIDI keyboard
Notovou výšku lze vkládat také pomocí MIDI zařízení (nejčastěji keyboard). Pozor, starší
verze 0.9.3. podporuje vkládání pomocí externího MIDI zařízení pouze v systému Linux.
Novější verze 0.9.4 podporuje i Windows. Postup:
1. Propoj MIDI zařízení s počítačem a zařízení zapni.
2. Otevři MuseScore.
3. Soubor / Nový.
4. Označ místo vkládání.
5. Klikni N.
6. Vyber rytmickou délku noty.
7. Zadej notu pomocí klávesy.
2.3
Barvy
Barvy notových hlaviček ukazují překročení klasického doporučeného tónového rozsahu u
daného hudebního nástroje. MuseScore rozlišuje dva typy barevného zobrazení. Žlutě se
zobrazí nota která překročí obecnou amatérskou úroveň rozsahu. Červeně pak nota, která
překročí nástrojový tónový rozsah. Žlutá barva ukazuje obtíže interpretace a červená obtíže
dané hranicí možností nástroje. Pro zapnutí funkce je nutné zvolit volbu: Upravit / Volby… /
Vložení noty / „Barvit noty mimo použitelný rozsah výšky tónu“
2.4
Kopírovat / Vložit
MuseScore dovoluje kopírování jedné noty stejně jako kopie většího notového celku. K tomu
se používá několik postupů, které byly ve verzi 0.9.4. zlepšeny. Starší verze mají tyto funkce
nedokonalé a je třeba s tím počítat.
Kopírování:
1. Označ první notu z výběru, kterou budeš chtít kopírovat.
2. Pomocí přidržení SHIFT klikni na poslední notu zamýšleného výběru ke kopii.
3. Upravit / Kopírovat (CTRL+C)
Vložení:
1. Označ místo vložení kopírovaného úseku.
2. Upravit / Vložit (CTRL+V)
Instrukce pro starší verze:
Tuto část nebudu překládat, protože počítám s tím, že uživatel si stáhne aktualizovanou
verzi. Přemýšlím, proč by si novou verzi někdo neinstaloval – třeba aby měl práci složitější?
Jestli toto je ten pravý důvod, pak ať si to workoholici přeloží sami.
Stránka | 8
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Editace objektů
2.5
Mnoho notografických prvků může být editováno. K tomu je potřeba na příslušný objekt
„dvojkliknout“ levým tlačítkem myši. Objekt se „zamodrá“ a je připraven k editaci. Odznačení
objektu se provede pomocí ESC.
Některé objekty používají k editaci editační body, kterými lze pomocí myši nastavovat různé
parametry objektu. Např. legato nabízí celkem 4 editační body. Když si jeden z nich vyberu
(bod se vybarví modře), mohu jej editovat. K tomu slouží také klávesové zkratky:
2.6
•
Kurzory – pohyb bodu příslušným směrem.
•
CTRL+Kurzory – jemné posunutí bodu příslušným směrem.
•
SHIFT+Vlevo nebo vpravo – prodloužení nebo zkrácení obloučku k následující nebo
předešlé notě.
•
TAB – výběr následujícího editačního bodu.
Takty
Vložit nový takt
K vložení nového taktu k poslednímu CTRL+B. K vložení více-taktového bloku pomocí
Vytvořit / Takty / Připojit takty … nebo CTRL+SHIFT+B.
Vložit před výběr
Nejprve je třeba vybrat takt pomocí kliku myši na příslušný takt – ten se označí modrým
rámečkem. Pak Zmáčknout klávesu INSERT. Ke vložení více-taktového bloku pomocí
Vytvořit / Takty / Vložit takty … nebo CTRL+INSERT.
Mazání
Označ takt a pak CTRL+DEL.
Vlastnosti taktu
Označit takt a kliknout pravým tlačítkem myši. Z kontextové nabídky pak zvolit možnost
Vlastnosti taktu…
Notové osnovy
Nastavení viditelnosti umožňuje zobrazit, nebo skrýt příslušný takt, nebo více taktů. Podobně
také je možnost nastavit zobrazení notových nožiček. Vše je možné pro příslušnou notovou
osnovu (part) v systému.
Délka taktu
Toto nastavení se použije pro zvláštní případy, např. předtaktí a finala. Předtaktí s jednou
čtvrťovou notou bude mít jmenovitou hodnotu 4/4 takt, ale skutečná bude jen 1/4 takt. Na
konci tohoto hudebního díla bude pak nota na 3 doby. Zde je nastavena jmenovitá hodnota
na 4/4 takt a skutečná na 1/4 takt.
Jiné
Zde nastavujeme parametry chování nepravidelného taktu (předtaktí a finala). Především
číslování taktu. Nepravidelné takty se většinou nepočítají. Proto můžeme k aktuálnímu taktu
přidat nebo ubrat zadanou hodnotu.
Stránka | 9
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Počítadlo opakování se použije jen v případě, že v taktu je umístěna repetice. Pak se zde
nastavuje počet opakování. Tedy přehrávání příslušné sekundavolty, nebo tercvolty, aj.
nezávisí na zadání prostřednictvím notační značky nad taktem, nýbrž nastavuje se zde a řídí
se tímto nastavením.
Zalomit vícetaktovou pomlku.
2.6.1
Číslování
Styl / Upravit styl / Čísla / Čísla taktů / :
•
Ukázat jako první – ukáže se na prvním taktu v systému.
•
Interval – zobrazuje číslo taktu po nastavitelném intervalu – např. co pátý takt.
Paleta
2.7
Zobrazení bočního menu s názvem Paleta, se provádí Zobrazení / Paleta, nebo pomocí F9.
Zde nalezneš různé symboly a značky, které lze přetáhnutím k notě připojit. Jestliže se na
symbol dvojklikne, pak se symbol přidá ke každé notě v označeném bloku.
Zpět / Vpřed
2.8
MuseScore nabízí neomezené posouvání práce v projektu ve směru vzad i vpřed. Pro zpět
CTRL+Z a pro vpřed CTRL+SHIFT+Z. Nebo také pomocí ikon v horní nástrojové liště.
Export
2.9
Vytvořené noty se exportují pomocí příkazu Save As: File / Save As do těchto formátů:
•
*.mscz je standardní a doporučený kompresní formát MuseScore. Soubory tohoto
formátu obsahují všechny informace vytvořené při vzniku notového záznamu. Tedy,
Stránka | 10
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
při jeho ukládání se žádné z těchto informací neztrácí. Formát se podobá .msc
kompresi ZIP.
•
*.mscx je nekompresní formát používaný od verze 0.9.5. Tento formát ukládá všechny
informace vytvořené při vzniku nového notového záznamu. Využije se tehdy, kdy je
potřeba tyto informace manuálně upravovat v textovém (skripovacím) editoru.
•
*.xml představuje univerzální formát digitálního notového záznamu, který umožňuje
exportovat noty do jiných notačních programů jako Sibelius, Finale a více než 100
dalších. Je to nejběžnější a nejvyužívanější formát pro sdílení notového záznamu
s jinými notačními programy.
•
*.mxl představuje kompresní verzi formátu xml. Je to nový standard, který stále ještě
není podporován všemi notografickými programy.
•
*.mid je formát, který se užívá v různých hudebních programech – sekvencerech,
notačních programech, Karaoke playerech, aj. Musical Instrument Digital Interface je
vytvořený standard pro přehrávání a jako takový neobsahuje notografické
formátovací údaje. Lze jej však použít k přenosu notografických dat do jiného
hudebního software a elektronických hudebních nástrojů.
•
*.pdf – Portable Dokument Format je ideálním nástrojem pro sdílení notografického
záznamu s těmi, kteří nechtějí tento záznam editovat. Dnes již prakticky každý
počítač má nainstalovaný prohlížeč formátu pdf (Acrobat, Foxitreader, aj.)
•
*.ps je populární formát používaný v oblasti tisku a přenosu tiskových dat z jednoho
zařízení do druhého.
•
*.png – Portable Network Graphics je formát bitmapové grafiky s nativní podporou
všech hlavních operačních systémech a programech pro bitmapovou grafiku. Jako
takový nalezl oblibu ve webovém prostředí, kde postupně nahrazuje formáty jako gif
a jpg.
•
*.svg – Scaleble Vector Graphics je formát který otevírají různé internetové prohlížeče
a mnoho grafických programů specializujících se na vektorovou grafiku. Přesto je
třeba vědět, že mnoho z těchto programů stákle ještě nepodporuje fonty, které
používá MuseScore. Proto je možné, že noty nebudou zobrazeny zcela bez
notografických chyb.
•
*.ly je formát, který ukládá notografický záznam do podoby textového souboru. Tento
soubor obsahuje příkazy notačního jazyku Lilypond, který je Open Source. Výhoda
formátu je ve velikosti záznamu – textový soubor obsahuje zlomek dat oproti
grafickému formátu.
•
*.waw, *.flac, *.ogg jsou audioformáty, které váš notografický záznam uloží do audio
podoby. Od sebe se liší pouze druhem komprese, nebo formátem ukládání informací.
Ani jeden z nich tedy neukládá notografické formátovací informace.
Stránka | 11
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
3
Notace
V předchozích kapitolách jsme se seznámili jak noty vkládat a jak přitom využívat panel
paletu. Tato kapitola seznamuje s dalšími způsoby notace a blíže seznamuje
s notografickými pravidly, které je třeba mít na zřeteli při práci s MuseScore.
3.1
Posuvná znaménka
Mohou být vloženy, nebo změněny přesunutím z nabídky palety. Chceš-li vložit k nějaké notě
posuvné znaménko, můžeš to udělat i jinak. Označ libovolnou notu a pomocí klávesových
zkratek posuň notu o půltónový krok příslušným směrem – program automaticky vloží
správný symbol.
ŠIPKA NAHORU – posune půltónový krok výše (vloží křížek, nebo odrážku)
ŠIPKA DOLŮ – půltónový krok níže (vloží bé, nebo odrážku)
CTRL+ ŠIPKA NAHORU – posune notu o oktávu výše
CTRL + ŠIPKA DOLŮ – posune notu o oktávu níže
Pokud nastavuješ manuální parametry posuvných znamének, tak to děláš pomocí přetažení
symbolu z nabídky palety. Jakékoli další změny pomocí klávesových zkratek zruší tyto ručně
vložené symboly.
3.2
Arpeggio
Symbol arpeggio se vkládá přetáhnutím příslušného znaku z nabídky palety. Od verze 0.9.5.
lze editovat délku symbolu nejprve dvojklikem na symbol a následně tažením editačních
bodů příslušným směrem.
3.3
Taktové čáry
Změna typu
Změnu taktové čáry proveď přetažením vybraného symbolu z nabídky palety do místa, kde
se má čára změnit.
Stránka | 12
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Taktovou čáru je možné také zneviditelnit. Proveď pravým klikem na příslušnou taktovou
čáru a z kontextové nabídky zvol příkaz Nastavit jako neviditelné.
Taktové čáry v systému
Aby se taktová žára zobrazovala i v ostatních notových osnovách systému, musí se
dvojkliknout na taktovou čáru a následně ji protáhnout do zvolených osnov. Tak je možné
protáhnout čáru přes celý systém.
3.4
Trámce
Trámcové skupiny se vytvářejí automaticky, avšak lze je přepsat manuálním nastavením.
Symbol zalomení trámcové skupiny z nabídky palety se přetáhne na notu, která má být
příslušným druhem zalomením naformátována.
3.5
Svorky
Vymazání
Označ vybranou svorku a zmáčkni DELETE
Přidat
Z nabídky symbolů svorek si vyber a přetáhni zvolenou svorku na příslušné místo
v notografickém záznamu. Svorky se vkládají na začátek systému.
Změna svorky
Z nabídky symbolů svorek z palety vyber a přetáhni vybranou svorku na místo svorky
v notografickém záznamu. Tím ji přepíšeš.
Editace
Dvojklikni na svorku a přetahuj zobrazené editační body. Takto nastavíš výšku svorky.
3.6
Caesura – značky odsazení a dechové artikulace
Stránka | 13
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
K vytvoření značky dechového odsazení zvol příslušný symbol z nabídky palety a přetáhni jej
na notu (ta zčervená), za kterou má být nádech. Značka by se měla zobrazit vždy za touto
notou. Vložením klíče se nemění skutečná výška tónu – jen její notace.
3.7
Klíč
Klíč se vytvoří nebo změní přetažením symbolu klíče z nabídky palety na místo
v notografickém zápise. Jestliže přemístíš klíč na notu (ta zčervená), pak se klíč vloží před
ní.
Změna klíče
Změnu klíče proveď podobně s tím rozdílem, že vybraný symbol klíče z palety nepřesuneš
na notu, ale na klíč, která chceš přepsat.
Vymazání
Vymazání klíče proveď pomocí označení a následně zmáčknutím tlačítka DELETE.
3.8
Přenesení not mezi osnovami v systému
Pro systémy klavírního charakteru je obvyklé, že noty přechází plynule z jedné osnovy do
druhé v případě, že čitelnost not s pomocnými linkami je složitá a náročná. Význam těchto
přechodů je v čitelnosti notového záznamu pro interpreta.
K tomu je třeba nejdříve označit ty noty, které mají být přeneseny do horního, nebo spodního
řádku. A pak kliknout klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+ŠIPKA DOLŮ (NAHORU)
Stránka | 14
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Bicí notace
3.9
Notace bicích představuje specifickou variantu klasické notace, kdy noty v jednotlivém místě
notové osnovy reprezentují příslušný komponent bicích sestav, nebo nástrojů. Pro notaci
bicích nástrojů je také typické využívání jedné notové linky, použitým klíč, nebo i tvarem
notové hlavičky.
Vkládání pomocí MIDI Keyboard
Nejjednodušší cesta jak zaznamenat bicí notaci, je využít klávesový MIDI keyboard. Zde totiž
kažná klávesy reprezentuje jeden zvuk a tak je vkládání určeno hrou na tuto klávesu.
MuseScore automaticky přiřadí příslušnému zvuku správné umístění noty a zvolí i typ notové
hlavičky.
Vkládání pomocí myši
Vkládání pomocí myši je možné až od verze 0.9.4.
1. Nejprve označ pomlku, nebo notu v bicím partu. Tím se v nabídce palety „Bubny“
objeví možné notografické symboly.
2. Zmáčkni klávesu N – režim vkládání not.
3. Pak zvol rytmus noty z horní lišty.
4. Vyber příslušný symbol z palety bicích nástrojů.
5. Myší přejdi na zvolené místo vkládání noty. Objeví se ukazatel vložení noty jako
zelená notová hlavička. Klikem myši vložíš zvolený symbol z nabídky palety „Bicí“.
3.10
Přírazy, důrazy
Tyto notografické symboly mají vypadat jako malé noty před velkýma a pro interpreta nesou
různý interpretační obsah podle toho, jaký autor, jaké dílo a v jaké době dílo vzniklo. Některé
jsou spojeny s velkou notou obloučkem a některé ne.
Do notografického záznamu se vkládají pomocí přetažení příslušného symbolu z palety
nabídky „Notovy ozdoby“ na notu, před kterou se má vložit. Jako ukazatel, že notu vložíte
před vámi zvolenou, se tato zvolená zčervená jestliže na ní ukazuje myš.
Stránka | 15
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
3.11
Dynamické svorky
Nejprve označ první notu, kde má dynamická svorka začínat.
•
H – vytvoří svorku crescendo
•
SHIFR+H – vytvoří svorku decressenda
Je také možné vložit dynamické svorky pomocí přetažení příslušného symbolu z palety
nabídky „Linky“ do místa notografického záznamu (viz Symboly s linkou).
Dvojklikem na svorku vstoupíte do režimu úpravy. Přetažením editačních bodů uprav
parametry svorky. Lze využít také klávesové zkratky:
•
SHIFT+PRAVÁ ŠIPKA – rozšíří dynamickou svorku k následující notě
•
PRAVÁ ŠIPKA – upravuje umístění konce dynamického znaménka.
3.12
Předznamenání
Vytváří se, nebo mění přetažením zvoleného symbolu předznamenání z nabídky palety
„Předznamenání.“ Přetažení symbolu je možné na takt (při přesouvání symbolu přes zvolený
takt se tento takt zašedne), nebo na samotné předznamenání (začervená se). Rušení
předznamenání se provede jeho smazáním – označením a kliknutím na DELETE.
3.13
Symboly s linkou
Z nabídky palety „Linky“ si vyber příslušný symbol a přetáhni jej do zvoleného místa
notografického záznamu.
Následná úprava se provádí nejvhodněji pomocí klávesových zkratek. Nejprve je třeba
označit příslušný symbol, čímž se v symbolu objeví dva editační body. Klikni na příslušný
editační bod (ten se zamodrá) a proveď následující klávesové příkazy:
•
SHIFT+ŠIPKA VPRAVO – Přesune značku k následující taktové čáře
•
SHIFT+ŠIPKA VLEVO – Přesune značku k předchozí taktové čáře
Od editačního bodu se zobrazuje čárkovaná červená linka směřující k taktové čáře. To
představuje ukotvení a zároveň definuje na který takt bude aplikován hudební symbol. Chceli editor aplikovat značku na více taktů, avšak zobrazit by chtěl symbol jen u určité části, pak
je třeba pomocí horního postupu nastavit ukotvení a pak upravit délku symbolu pomocí
klávesových zkratek:
•
ŠIPKA VPRAVO – prodlužuje hudební symbol bez vlivu na přehrávání
•
ŠIPKA VLEVO – zkracuje symbol bez vlivu na přehrávání
3.14
Pomlky
V případě, že je takt prázdný, obsahuje celo-taktovou pomlku. K vytvoření jedné takové
pomlky je třeba označit takt a zmáčknout DELETE. Všechny notové symboly umístěné
v tomto taktu jsou nahrazeny jedno-taktovou pomlkou.
Stránka | 16
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
Vícetaktové pomlky je možné zobrazovat dvěma způsoby, starým a novým. V menu Styl /
Upravit obecný styl … se z nabídky okna vybere možnost „Notový zápis,“ čimž se napravo
zobrazí možnosti nastavení notového zápisu. Zde je třeba zaškrtnout možnost „Vytvořit
vícetaktové pomlky.“ Pak bude MuseScore automaticky vytvoří vícetaktovou pomlku moderní
notací.
3.15
Opakování – Coda, Segno, Fine, …
Jednoduchá repetice se nastavuje pomocí editace taktové čáry. K nastavení volty je nutné
postupovat dle jiného postupu v tomto návodu.
K tomu, aby přehrávání akceptovalo repetice, je nutné zapnout symbol „Přehrávání
opakovaných částí skladby zapnuto/vypnuto,“ který se nachází na horní liště.
Textové příkazy k opakování a návratu se vytvářejí přesunutím příslušného symbolu
z nabídky palety „Opakování“ do zvoleného místa notového zápisu.
3.16
Legato
Je třeba rozlišovat mezi legatem a ligaturou. Zatímco ligatura spojuje dvě a více not stejné
notové výšky, tak legato spojuje skupinu minimálně dvou not různé výšky.
Postup vložení legata:
1. Zvol první notu, kde se má nacházet oblouček legato
2. Klikni na klávesu S
3. SHIFT+ŠIPKA VPRAVO – prodlouží oblouček k následující notě
Stránka | 17
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
4. Klikni na klávesu X má-li být oblouček legata vykreslen na opačné straně notové
osnovy
5. ESC – vystoupí z editace legatového obloučku.
Editační body obloučku je možné posunovat také pomocí tažení myší.
Oblouček je možné vykreslit přes více taktů, systémů a stránek. MuseScore automaticky
v těchto případech dělí oblouček podle notografických pravidel. Přesto je možné následně
editovat tvar obloučků, které vzniknou dělením mezi systémy.
Jako u podobných notových symbolů se k editačním bodům obloučku vkládá kotvící
přerušovaná červená linka směřující k příslušné notě. Myší není možné tuto kotvící značku
přesunout. Noty, které se nachází mezi kotvícími značkami jsou přehrávány se symbolem
legata. Je tedy možné pomocí kotvících symbolů nastavit přehrávání a pomocí editačních
bodů nastavit jinou délku obloučku legata.
Tečkovaný oblouček se vytváří tam, kde je více interpretačních možností, převážně
spojených s textem. Nejdříve se vytvoří obyčejný (plný) oblouček a pak na něj kliknout
pravým tlačítkem myši. Z kontextového menu vyber „Vlastnosti obloučku …“ a v editačním
okně zvol příslušnou možnost zobrazení obloučku legata.
3.17
Ligatura
Spojuje noty stejné výšky. Často se plete za oblouček legata.
Vkládá se dvěma způsoby:
a) po vložení not se označí první a klikne se na klávesu +
b) před vložením druhé noty se klikne na klávesu +
3.18
Taktové označení
Z nabídky palety „Taktové označení“ vyber a přetáhni příslušný symbol do příslušného místa
v notovém zápisu. Jestliže se v nabídce symbolů nenachází požadovaný, pak je třeba
postupovat jinou metodou. Vytvořit / Taktové označení nebo kliknout na klávesu T. Otevře se
dialogové okno, které nabízí plnou editaci taktového označení.
U jednoduchých taktů se nastavuje pouze první editační rámeček a spodní editační rámeček.
Pokud je třeba vložit složené taktové označení, pak se nastavuje také druhé, třetí, nebo
Stránka | 18
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
čtvrté editační pole mezi kterými je znaménko plus. Takové značení se však používá méně a
vyskytuje se převážně v moderní notaci spojené s hudbou 20. stol.
Zvláštním případem taktového označení je předznamenání. Blíže k této problematice se
dozvíte v kapitole Takty.
3.19
Tremolo
Z nabídky palety „Tremolo“ vyber a přetáhni příslušný symbol do příslušného místa
v notovém zápisu. Tremolo vložené mezi dvě půlové noty se dělá následujícím způsobem:
1. vlož dvě čtvrťové noty
2. přetáhni symbol tremolo z palety „Tremolo“ na první notu
3. dojde automaticky k přepsání rytmických hodnot.
3.20
Trioly, kvartoly, aj.
Nejprve se vloží první nota s rytmickou hodnotou, která je součtem rytmické skupiny. Pak se
klikne klávesová zkratka CTRL+3 (nad qwertz) a tím se rytmická hodnota první noty změní
na příslušnou hodnotu v rytmické skupině – trioly. Následně se vloží ostatní noty, nebo
pomlky.
•
CTRL+2
duoly
•
CTRL+3
trioly
•
CTRL+4
kvartoly
•
CTRL+5
kvintoly
•
CTRL+6
sextoly
•
CTRL+7
septoly
•
atd.
K nastavení parametrů zobrazení rytmické skupinky je třeba kliknout pravým tlačítkem myši
na číslo rytmické skupiny. Z kontextové nabídky vyber příkaz „Vlastnosti rytmické notové
skupiny ….“ Dialogové okno nabízí dvě oblasti: číslo a závorka.
V oblasti [Číslo] jsou tři možnosti nastavení zobrazení:
•
Číslo – rytmická skupina bude zobrazena pomocí čísla
•
Vztah – lépe řečeno poměr mezi počtem not v rytmické skupině a počtem not ve
skutečné rytmické hodnoty doby v taktu. Např. 3:2 znamená tři „osminové“ noty
rytmické skupiny nahrazují dvě „osminové noty“ jedné doby.
Stránka | 19
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
•
Nic – nezobrazuje se nic, ale rytmická skupina platí
V oblasti [Závorka] jsou tři možnosti nastavení zobrazení:
•
Automatické závorky – Dle svého algoritmu MuseScore sám zvolí, kdy se bude
závorka objevovat a kdy ne
•
Závorka – přikazuje vždy zobrazit závorku
•
Nic – nezobrazuje se nic, ale rytmická skupina platí
3.21
Hlasy
Sborové, klávesové, ale i ostatní notové party vyžadují zápis dvou hlasů do jedné notové
osnovy. V takovém případě je třeba vizuálně odlišit jeden hlas od druhého a vývoj notace si
nalezl řešení v odlišení jednotlivých hlasů prostřednictvím směru notových nožiček. Kromě
vlastní možnosti nastavit směr nožičky pomocí klávesy X (převrácení) nabízí MuseScore
předdefinované možnosti editace jednotlivých hlasů.
1. Nejprve začni zápisem horního hlasu. Směry notových nožiček budou vedeny
automaticky a není třeba se bát, jestliže jsou vedeny různě. V případě, když nevložíš
druhý hlas, bude s tímto zápisem jednáno jako s jednohlasým. Když však vložíš
druhý hlas, budou směry notových nožiček automaticky přizpůsobeny a otočeny
směrem vzhůru.
2. Označ první notu, kde dojde k vložení druhého hlasu.
3. Klikni klávesu N
4. Klikni na zelenou ikonu s číslem 2, kterou nalezneš na horním panelu a vkládej noty.
Některé pomlky, které vzniknou vkládáním druhého hlasu jsou nežádoucí a je třeba je
vymazat. K faktickému vymazání však nemůže dojít a tak se toto prování způsobem
zprůhledňování pomlk. Klikne se pravým tlačítkem myši na pomlku a z kontextového menu
zvolíme příkaz „Nastavit jako neviditelné.“ Pomlku pak vidíš jako šedou, tedy neviditelnou. Je
možné tuto šedou značku nezobrazovat vůbec, to se pak nastavuje v Zobrazení / Nastavit
jako neviditelné.
MuseScore nedovede řešit překrytí symbolů při dvouhlasém křížení symbolů. Je třeba
takové překrývající se symboly ručně oddělit pomocí myši, nebo dvojklikem na symbol a
následnou korekcí pomocí kurzorů.
3.22
Volta
Nejčastějším výskytem je primavolta a sekundavolta. MuseScore však umožňuje i
pokročilejší nastavení.
Z nabídky palety „Linky“ vyber a přetáhni příslušný symbol do příslušného místa v notovém
zápisu. Podobně jako linkové symboly, tak i tyto umožňují nastavit svou délku a kotvící
symboly pomocí klávesových zkratek:
Stránka | 20
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
•
SHIFT+PRAVÁ ŠIPKA – posune okraj symbolu o takt doprava
•
SHIFT+LEVÁ ŠIPKA – posune okraj symbolu o takt doleva
Symboly volty nabízejí pokročilejší editační postupy. Klikni na symbol volty pravým tlačítkem
myši a z kontextové nabídky vyber příkaz „Vlastnosti čáry,“ nebo „Vlastnosti volty.“
V následném dialogovém oknu se pak nastavují různé hodnoty. Pro různé opakování
speciálních repetic je třeba nastavit propojené parametry ve vlastnostech taktu.
Stránka | 21
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
4
Zvuk a přehrávání
Tato kapitola popisuje možnosti nastavení a řízení přehrávání notového zápisu.
Přehrávání
4.1
MuseScore v sobě integruje sequencer a syntetizér pomocí kterého je možné přehrát notový
zápis. Kliknutím na tlačítko Play z horního menu se spustí přehrávání. Během přehrávání je
možné provádět tyto úkoly:
•
ŠIPKA DOLEVA – posunout přehrávání k předešlému akordu.
•
ŠIPKA DOPRAVA – posunout přehrávání k následujícímu akordu.
•
CTRL+ ŠIPKA DOLEVA – posunout přehrávání k předešlému taktu.
•
CTRL+ ŠIPKA DOPRAVA– posunout přehrávání k následujícímu taktu.
•
HOME – vrátit přehrávání na začátek.
•
F11 – Zobrazí panel přehrávání.
K ukončení přehrávání klikni na tlačítko Stop z horního menu.
MuseScore přehrává vždy od místa, kde se naposledy přehrávání ukončilo, nebo od místa
označení noty.
Na panelu přehrávání se nachází také ovladače pro přesunutí přehrávání dopředu nebo
vzad, nastavení tempa, počáteční pozice a hlavního ovladače hlasitosti. Z menu Zobrazení /
Přehrávací deska se objeví okno panelu přehrávání. Je možné použít klávesovou zkratku
F11.
Možné problémy: Chceš-li přehrát jiný zvuk než klavír, je nutné nastavit v Upravit / Volby … /
Vstup/Výstup (I/0) další parametry. Vyskytují-li se možné problémy na systému Ubuntu, pak
je třeba nainstalovat novější verzi. Budou-li pokračovat problémy i nadále, je třeba vyhledat
pomoc na webu programu, nebo na fóru uživatelů.
4.2
Zvuková banka
MuseScore nabízí v základním nastavení přehrávání notového zápisu prostřednictvím
klavírního zvuku. Je-li vyžadován jiný zvuk pro přehrávání, je nutné nastavit základní GM
sadu zvuků.
4.2.1
Úvod do zvukových bank
Zvukové banky v sobě obsahují mnoho zvukových vzorků. Mnoho zvukových banek je
k dispozici k stáhnutí na webu. Zvuky obsažené ve zvukových bankách mají své identifikační
číslo a tak jsou lehce přiřaditelné k příslušným notovým partům. Problém spočívá v tom, že
mnoho zvukových bank má řazené své zvuky podle svého systému a odlišuje se od
standardu. Mezi základní standard patří „zvuková banka“ označená jako GM – General MIDI.
Ta nabízí základní sadů různých nástrojů seřazených podle standardizovaných pravidel.
Zvuků je celkem 128 a např. klavír je pod číslem 1. Pokud ale nastavíš svou partituru podle
Stránka | 22
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
GM standardu a posléze přiřadíš jiný standard, změní se i očíslování zvuků a tím pádem se
rozhodí veškerý poslech.
Kvalita zvuků je různá. Platí pravidlo, že čím objemnější velikost zvukové banky, tím
kvalitnější. Velké zvukové banky mohou ale vyžadovat rychlejší a výkonnější počítač, aby
mohli zvuky přehrávat. To bude také důvodem, jestliže nainstaluješ MuseScore objemnou
zvukovou banku a přehrávání bude charakterizované trhavým a problémovým přehráváním.
Pak je nhutné zvolit méně náročnou zvukovou banku. Zde jsou tři nejpopulárnější zvukové
banky standardu GM:
•
FluidR3_GM.sf2
(141 MB nekomprimované),
http://www.musescore.org/download/fluid-soundfont.tar.gz
•
MagicSF_ver2.sf2
(67,8 MB nekomprimované),
http://www.personalcopy.com/sfarkfonts1.htm
•
TimGM6mb.sf2
(5,7 MB nekomprimované),
http://ocmnet.com/saxguru/timidity.htm#sf2 sekce „Free SoundFont“
4.2.2
Kompresní formáty
Pro objemnost zvukových bank budou nejčastěji komprimované v nějakém formátu. Každý
kompresní formát se otevírá pomocí některého speciálního rozbalovacího programu. Z praxe
se nejčastěji vyskytují tyto formáty:
•
ZIP
standardní kompresní formát podporovaný většinou operačních systémů a
není třeba instalovat nějaký speciální dekomprimační program.
•
sfArk představuje komprimační formát navržený pro zvukové banky.
K dekomprimaci tohoto formátu je nutné nainstalovat program ze stránek firmy
http://melodymachine.com/sfark.htm
•
.tar.gz populární kompresní formát pro Linux. Majitelé Windows OS musí pro
dekompresi použít program např. 7-zip, který podporuje různé varianty kompresních
formátů. Bude nutné však provést dekompresi nadvakrát, jednou z .GZ formátu a
podruhé z .TAR formátu.
4.2.3
Nastavení zvukové banky
Nastavení MuseScore pro přehrávání se provádí speciálním konkrétním postupem. Po
nalezení a rozbalení určité zvukové banky je nutno ji nastavit do programu MuseScore.
Nastavení parametrů v dialogovém oknu: Zobrazení / Syntetizátor je podmíněno správné
fungování zvukové banky.
Zde je nastavena zvolená zvuková banka v kategorii Zvukové písmo. Chceš-li vybrat jinou
zvukovou banku, můžeš pomocí poklepání na ikonku vedle zadávací oblasti vyvolat klasické
souborové okno a svou banku zde navolit. Pro potvrzení nastavení je nutné program
restartovat.
Jestliže přehrávací panel se nezobrazuje, pak postupuj podle následujícího postupu:
Stránka | 23
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
1. Přesvědč se, že je zapnuta položka Zobrazení / Transport. Můžeš přidat nebo smazat
příslušné položky menu kliknutím na příslušný panel menu. Jestliže tento postup
nevyřešil tvůj problém, pokračuj dalším krokem.
2. Pokud se přehrávací panel nezobrazuje po změně zvukové banky, pak jdi do Upravit /
Volby / Vstup/Výstup (I/0) a klikni na OK bez jakýchkoli změn. Po resetu programu by
se měl panel přehrávání zobrazit. Toto je známý opravný postup (bug) z dřívějších
verzí.
4.2.4
Textové značení tempa
•
Označ notu, kde má být vytvořeno textové značení tempa.
•
Vytvořit / Text / Tempo … (CTRL+ALT+T)
•
Vyber možnost a potvrď OK.
Dvojklikem na textové značení tempa můžeš tento text editovat, nebo do něj vkládat různé
symboly z palety. Tak lze vytvořit smíšené tempové zadání – pomocí textu i pomocí notového
symbolu, či značek MM.
K existujícím textovým označením tempa je přiřazena hodnota BPM (počet tiků za minutu),
která lze upravit klikem pravého tlačítka myši na příslušný termín a zvolením z kontextové
nabídky příkazu „Vlastnosti tempa ….“
Textové tempové značení ovlivňuje chování tempa při přehrávání notového zápisu.
Změna a přiřazení zvuku
4.3
4.3.1
Mixér
Mixér umožňuje změnit zvuk příslušnému partu a přiřadit mu také jeho hlasitost, stereopozici, hodnotu dozvuku (Reverb) a chorusu. Mixér se zobrazuje Zobrazení / Směšovač,
nebo klávesovou zkratkou F10.
Mute, pokud zaškrtneš, tak příslušný zvuk bude maximálně stišen.
Solo, pokud zaškrtneš, pak příslušný zvuk bude hrát sám a ostatní budou maximálně stišeny.
Ovládání posuvných editačních koleček se provádí pomocí myši. Klikem a posunutím ve
směru nahoru se přidávají hodnoty kladně (vpraho). Posunutím ve směru dolů pak hodnoty
mínus (vlevo).
Položka „Zvuk“ nastavuje přehrávaný vzorek ze zvolené zvukové banky. Z kontextové
nabídky zvol příslušný zvuk pomocí myši.
4.3.2
Změna hudebního nástroje v průběhu
Často se stává, že je pro přehrávání třeba v průběhu notového zápisu změnit také zvuk.
Např. v případě smyčcové literatury interpretaci pizz, tremolo, con Sordino a col legno.
K takovému požadavku přehrávání postupuj podle následujícího postupu:
1. Označ první notu, která se má přehrávat jiným druhem interpretace
Stránka | 24
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
2. Z hlavního menu zvol: Vytvořit / text / text notové osnovy (CTRL+T)
3. Napiš text zvolené interpretace, např. Con Sordino
4. Pravým kliknutím myši na text vyvoláš kontextovou nabídku a z ní vyber „Vlastnosti
textu notové osnovy“
5. Zaškrtni položku „Kanál“
6. Z nabízených možností vyber příslušnou alternativu
7. Potvrď OK.
Každá následující nota bude nyní přehrávána alternativní interpretací – v podstatě jiným
zvukem. Pro návrat k původnímu zvuku opakuj postup u jiné noty, ale z nabídky kanálu zvol
Normal.
Stránka | 25
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
5
Text
V předchozích kapitolách jsme se seznámily s textem ve formě označení tempa. V notovém
zápisu se ale vyskytuje mnoho textových prvků, jako sloky písní, akordy, dynamická
znaménka, hlavičky sytému aj. Všechny možnosti vložení textových položek notového zápisu
se vkládají pomocí menu: Vytvořit / Text.
Veškeré textové položky se dělí na text ukotvený k systému a text ukotvený k notové osnově
(partu systému). To je třeba brát v potaz při vytváření a navrhování notografického záznamu.
Úprava textu
5.1
Dvojklikem myši na textový prvek v notovém zápisu se tento prvek označí a je možné
provádět několik základních textových typografických úprav podobných z textových editorů.
•
CTRL+B tučné
•
CTRL+I kurzíva
•
CTRL+U podtržené
•
kurzory funkce pohybu v editačním rámečku, ale také posouvají
rámeček do boku
•
Delete
•
Breakspace
•
Enter
•
F2 zobrazí panel speciálních znaků
maže od kurzoru doprava
maže od kurzoru doleva
jako Enter
Textové styly
5.2
Textové prvky v notovém zápise jsou definovány textovým stylem. Ten nastavuje několik
důležitých parametrů:
•
Druh textového fontu – výběr písma
•
Velikost písma
•
Druh typografie: B, I, U
•
Ukotvení textového prvku
•
Zarovnání textového prvku
•
Posunutí textového prvku v závislosti na prvek ukotvení
•
Druh jednotky posunutí: mm, mezera, nota, aj.
Typy textových prvků:
•
Titul, Podtitul, Skladatel, Textař – ukotveny ke stránce
Stránka | 26
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
•
Prstoklad – ukotveny k notovým hlavičkám
•
Sloky písně – ukotveny k „časové pozici“
•
Akordy – ukotveny k „časové pozici“
Akordy
5.3
První akord se vloží až po označení noty nad kterou má být akordová značka napsána a
následně provedena klávesová zkratka CTRL+K. Tento postup vytvoří editační rámeček, do
kterého je nyní možno vložit akordovou značku.
•
MEZERNÍK – ukončí vkládání akordové značky na určené místo a posune editační
rámeček k následující časové době
•
SHIFT+MEZERNÍK – ukončí vkládání akordové značky na určené místo a posune
editační rámeček k předešlé časové době
•
CTRL+MEZERNÍK – vloží mezeru do akordové značky
Akordové značky se vkládají podobně jako texty. Posuvky se vytváří automaticky ze znaků
„b“ a „#”.
Požaduješ-li zobrazení akordových značek jako nápodobu ručně psanýchznaček, pak
postupuj dle následujícího postupu:
1. Z menu zvol Styl / Upravit obecný styl ...
2. Z položek menu zvol „Názvy akordů“
3. V pravé části okna klikni na ikonu hledání souboru a vyber soubor: jazzchords.xml
5.4
Prstoklad
Do notového zápisu se vkládají pomocí přetažení příslušného symbolu z palety nabídky
„Prstoklad“ na zvolenou notu. Jestliže je již nota jednou označena, pak postačí pouze
dvakrát poklepat na příslušný symbol z palety. Prstoklad je standardní textovou položkou,
proto jej lze editovat jako jiné textové položky. Písmena v položkách prstokladu palety se
používají pro speciální metodiku, kdy namísto čísel se znázorňují jednotlivé prsty pomocí
písmen.
5.5
Sloky
4. Označ notu
Stránka | 27
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
5. CTRL+L a vložení první slabiky
6. Postup k další slabice
a. MEZERNÍK posune k psaní další slabiky bez pomlčky a i při opakovaném
kliknutí na mezerník nevloží žádnou pomlčku, či podtržítko.
b. POMLČKA posune k psaní další slabiky s vyznačením pomlčky a při
opakovaném kliku na pomlčku MuseScore vloží pomlčku jen jednu a
automaticky ji zarovná doprostřed.
c. PODTRŽÍTKO posune k psaní další slabiky s vyznačením podtržítka a při
opakovaném kliku na pomlčku MuseScore vloží podrtžítko pod všechny
podtržené noty.
d. Speciální znaky:
i. CTRL+MEZERNÍK vloží za slabiku mezeru, čehož se využije při psaní
předložek, kdy k jedné notě je vázáno více slabik
ii. CTRL+- vloží do slabiky symbol pomlčky
iii. ⌥+_ vloží do slabiky symbol podtržítka
7. Návrat k předchozí slabice pomocí SHIFT+MEZERNÍK
8. ENTER přesune psaní na následující sloku.
Stránka | 28
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
6
Formátování stránky
Zalomení, Odstup
6.1
Zalomení stránky, nebo systému se provede přetažením příslušného symbolu z nabídky
palety „Zalomení, Vymezovač odstupu“ na příslušný takt. Zalomení se aplikuje za označený
takt. Na místě zalomení se vykreslí symbol zalomení který je vidět, avšak není tisknutelný.
Odstup se provádí podobně. Jeho výsledkem je mezera mezi party v systému. Přetažením
se aplikuje a dvojklikem se edituje.
Odsazení systému
6.2
Odsazením vznikne mezera kolem taktů, která může obsahovat např text, nebo obrázek.
MuseScore nabízí dva druhy odsazení:
•
Horizontální – rozdělí systém na dvě části, mezi kterými se vytvoří mezera. Šiře
mezery je nastavena pevně a výška pokrývá celý systém. Tento typ odsazení se
používá k vyznačení Coda.
•
Vertikální – vkládá a nastavuje mezeru nad, nebo pod systémem, popř. mezi
systémy. Zde je šířka mezery pevně nastavena na celou stránku (systém), a výška se
dále upravuje. Tento typ odsazení použijeme pro vytvoření prostoru na Titul skladby,
autora a jiné popisky. Pamatuj, že jestliže vytvoříš Titulek, pak se vertikální odsazení
vytvoří automaticky.
Vytvoření odsazení se provádí prostřednictvím menu: Vytvořit / Takty / vložit svislý rámeček
(vložit vertikální rámeček).
Zrušení mezery se provede označením rámečku a kliknutím na DELETE.
Úprava mezery se provede dvojklikem na rámeček a následným tažením editačního bodu
příslušným směrem.
Stránka | 29
MuseScore – Základy
CZ návod – Martin Grobár
7
Podpora
Kapitola popisuje, jak nalézt pomoc při používání MuseScore. Nejlepší cesta je položit
otázku prostřednictvím fóra.
Podpora uživatelského fóra
7.1
Předtím, než použiješ tuto metodu, přesvědč se, že jsi vyčerpal všechny možnosti pro
nalezení odpovědi, či řešení:
•
Vyhledej odpověď a návody v návodu.
•
Využij funkce vyhledávání na stránkách fóra programu, zdali již někdo neměl
podobný problém.
•
vyzkoušej nainstalovat nejnovější verzi programu.
Pokud ani toto nepomohlo, pak vlož svůj dotaz do fóra. Dodržuj však správný postup a
k dotazu nezapomeň uvést tyto informace:
7.2
•
verze MuseScore (např. version 0.9.5) nebo verze opravy (např. revision 1944)
•
verze OS (např. Windows Vista, Mac OS 10.5 nebo Ubuntu 9.04)
•
Popiš přesně postup, při kterým se vyskytla chyba (klikl jsem a ...)
•
Limituj počet chyb na jednu chybu v otázce.
•
Pamatuj, že úspěch na odpověď není jen v podrobnosti, ale také ve srozumitelnosti a
stručnosti.
Návrat do továrního nastavení
Stránka | 30

Podobné dokumenty

Všestrannost Modelu 130 Chef`sChoice Sharpening Station™

Všestrannost Modelu 130 Chef`sChoice Sharpening Station™ Fáze 2 obsahuje unikátní miniaturní ocel, zpracovanou z výjimečné jakosti uhlíkové oceli zesílené na C-65 ve stupnici Rockwell, čili mnohem tvrdší, než je všeobecně dostupná. V souvislosti s tím te...

Více

Sagrario`s Room Walkthrough

Sagrario`s Room Walkthrough pořadí. V mé hře sv.modrá, zelené, modrá, žlutá, červená, fialová. Takže teď můžeme zadávat naostro. První barva byla sv.modrá a tu sem měl hodnotu 2, takže na 9 tlačítkové klávesnici musím označit...

Více

zde ke stažení

zde ke stažení *1869Kolross František *1859 ze Spůle č.p. 21, svatba 1896 Františka*1871 Kolross Josef *1870 ze Spůle č.p. 21, svatba 1898

Více

28 - Ftp

28 - Ftp Okno s nástroji je rozděleno do dvou sloupců. První (levý) sloupec uvádí nástroje nebo hlasové party, ze kterých si máte vybrat. Druhý (pravý) sloupec je zpočátku prázdný, ale brzy bude obsahovat ...

Více

Duben 2015 - SK Joudrs Praha

Duben 2015 - SK Joudrs Praha Těžký los na začátku ligy nám na náladě neubral … Většina děvčat z B týmu žen nejdříve testovala svou formu na 1. kole extraligy juniorek (viz článek na jiném místě tohoto Buletinu). Své letošní dr...

Více

brožura - Filharmonie Hradec Králové

brožura - Filharmonie Hradec Králové jedině celá Filharmonie. A odvážím se říct, že právě i díky této instituci byla královéhradecká metropole opakovaně zvolena místem v naší zemi, kde se nejlépe žije. To nás samozřejmě těší a motivuj...

Více

Školním vzdělávacím programu - Základní umělecká škola, Český

Školním vzdělávacím programu - Základní umělecká škola, Český s informační bází na serveru. Veškerá agenda školy je vedena online v reálném čase jak v Českém Brodě, tak i v Úvalech. V každé učebně hudebního oboru je klavír nebo pianino, v učebnách hudební nau...

Více