CW 100 - Šebesta, spol. s r.o.

Komentáře

Transkript

CW 100 - Šebesta, spol. s r.o.
VYSOKOTLAKÉ MYCÍ ZA¤ÍZENÍ
PRO PROVOZ AUTOUM¯VÁREN
HIGH PRESSURE WASHING UNIT
FOR CARWASH OPERATIONS
PROGRAM
CW 100
AUTOUM¯VÁRNY
MYCÍ STROJE
âISTÍRNY
ZÁSOBNÍ JÍMKY
SORPâNÍ FILTRY
SEDIMENTAâNÍ JÍMKY
SBùRNÉ ÎLABY
AT STANICE
CW 100
Vysokotlaké mycí zafiízení CW 100 je urãeno pro mytí osobních, nákladních a uÏitkov˘ch vozidel v autoum˘várnách, dále
pro mytí zemûdûlské, stavební a jiné dopravní techniky.
Základní ãásti mycího zafiízení tvofií agregát s vysokotlak˘m ãerpadlem, ovladaã s mincovním nebo Ïetonov˘m
automatem, mycí pistole a podstropní otoãné rameno. Jednotlivé konstrukãní, funkãní a ovládací prvky jsou navrÏeny
s vysokou Ïivotností a spolehlivostí. Tyto vlastnosti jej pfiedurãují pro profesionální vyuÏití pfiedev‰ím v samoobsluÏn˘ch
mycích centrech a v autoum˘várnách.
Dal‰í pfiednosti zafiízení:
• vyuÏití recirkulované a ãisté vody v jednotliv˘ch programech mytí
• zimní provoz
• moÏnost pfiipojení externího ohfievu teplé vody
CW 100
High pressure washing unit CW 100 is determined for washing of passenger, goods-carrying and utility vehicles
in carwashes; further for washing of agricultural, building and other traffic engineering.
Basic part of washing unit is created by high pressure pump unit, controller with coin or counter slot machine, washing
sprayer and swivel arm under ceiling. Individual structural, functional and control elements are designed with high working
life and reliability. By the help of these features the unit is predeterminated for professional utilization especially
in self-service washing centers and carwashes.
Further merits of the unit:
• use of recirculated and clean water in individual washing programmes
• winter operation
• possibility to connect an external warm water heating
TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL DATA
Hmotnost mycího agregátu / Weight of washing unit
Rozmûr mycího agregátu / Dimensions of washing unit
Rozmûr ovladaãe / Dimensions of controller
Délka otoãného ramene / Length of swivel arm
NapûÈová soustava / Voltage system
Elektrick˘ pfiíkon / Electrical power input
Jmenovit˘ pracovní tlak / Specified working pressure
Max. tlak / Max. pressure
Tlak vstupní vody / Input water pressure
Jmenovit˘ pracovní prÛtok / Specified working flowage
86 kg
720 x 520 x 1260 (‰ x h x v)
440 x 210 x 340 (‰ x h x v)
1700 mm (dále dle poÏadavku)
400 V - AC 50 Hz 400 V/TN-S
3 kW
100 bar
130 bar
2 - 6 bar
10 - 15 l/min.
Programy mytí / Washing programmes
1. vysokotlaké mytí ‰amponem
/ highpressure washing with shampoo
2. mytí kartáãem ‰amponem
/ washing with brush and shampoo
3. voskování / polishing
4. oplach / rinsing
Podstropní otočné rameno
Swivel arm under ceiling
Ovladač s mincovním automatem
Controller with coin slot machine
Mycí agregát CW 100
Car wash CW 100
Šebesta, spol. s r.o.
Ostrovského 253/3
150 00 Praha
Mycí pistole
Washing sprayer
Provoz:
Šebesta, spol. s r.o.
Svatoborská 591
697 01 Kyjov
tel.: +420 518 612 307-8
tel.: +420 518 613 286
fax.: +420 518 612 309
Odkládací pouzdro mycí pistole
Case of washing sprayer
http://www.sebesta.cz
e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

rebeka dj 0.5, 1.0

rebeka dj 0.5, 1.0 ZEJMÉNA Z AUTOUM¯VÁREN

Více

cw 100 brushless - Šebesta, spol. s r.o.

cw 100 brushless - Šebesta, spol. s r.o. possibility to connect an external warm water heating rinsing the vehicle by osmosis water

Více

hustič pneumatik ca 100 tyre pump ca 100

hustič pneumatik ca 100 tyre pump ca 100 Tyre pump CA 100 is determined for self-service pumping of tyres of personal and goods vehicles and other transport machines. Constructional design enables its placing onto open or closed areas nex...

Více

VTEI 6/2015 Přesnost simulace

VTEI 6/2015 Přesnost simulace pomocí vstupního digitálního modelu terénu, nebo je možné zadávat je také ručně. Jednak také z hlediska způsobu generování rozlivu s povolením či zaká‑ záním průsaků podzemních vod mimo samotný roz...

Více

hustič pneumatik ca 100 vysavač cc 340

hustič pneumatik ca 100 vysavač cc 340 places, etc. The device is created by compact box of stainless steel; it is equipped with compressor and control system that by the help of a control contact display provides the automatic operatio...

Více

ACO Drain S - DTM Consulting spol. s ro

ACO Drain S - DTM Consulting spol. s ro ných kapalin je na spojích bezpečnostní SF drážka. Ta umožňuje absolutně těsný systém (například vůči naftě, benzínu nebo jiné chemické látce). Materiál pro tělo žlabu - polymerbeton je základním p...

Více

PROST¤EDKY PRO ¤E·ENÍ ÚNIKÒ KAPALIN

PROST¤EDKY PRO ¤E·ENÍ ÚNIKÒ KAPALIN kapalin na ropné i vodní bázi. Jejich pouÏití pfiispívá pfiedev‰ím k bezpeãnosti práce v provozech, k ãistotû pracovi‰È a k vyrovnání se s ekologick˘mi nároky legislativy. Typické pouÏití: Pro likvid...

Více

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN

JungPumpen katalog - Čerpadlá JUNG PUMPEN Kruhov˘ plá‰È z GG, pfiívodní kabelu v gumové hadici pro pouÏití s horkou vodou, kryt svorkovnice, vodní kolo, kryt kruhového plá‰tû a podstavce z GFK, skfiíÀ motoru a hfiídel z nerezu. MontáÏ âerpadl...

Více