Jaro 2013 - Hawle Armatury

Komentáře

Transkript

Jaro 2013 - Hawle Armatury
Litina vhodná pro armaturní odlitky
Synoflex se osvědčuje v praxi
HAWLE na dálkových řadech
Nová souprava pro vodoměry
INFORMAČNÍ BULLETIN JARO 2013
hawle INFO
hawle info
A život běží, vážení
V loňském roce jsme oslavili 20 let od doby, kdy jsme se na českém trhu
poprvé oficiálně potkali s panem Erwinem Hawle a dodnes společně
prožíváme působení na českém trhu. A nutno podotknout, že pan Erwin
Hawle, přestože si již užívá svého zaslouženého důchodu, je stále znám
mezi Vámi zákazníky. Je hodně těch, kteří se s ním znají osobně nebo se
s ním potkali na rozličných prezentacích.
A pan Erwin Hawle oslaví v červnu své krásné 80. narozeniny.
Toto jubileum si zaslouží malé ohlédnutí. Když panu Erwinovi Hawle
bylo 15 let, psal se rok 1948 a malá firma HAWLE, založená jeho otcem,
zahájila výrobu tzv. volných přírub, aby se daly válkou silně poškozené
rozvody vody rychle opravit. Nikdo v tu dobu netušil, že právě jméno
HAWLE se za dvě generace stane pojmem ve vodárenství takřka po celém světě a zároveň i synonymem pro nejvyšší kvalitu, a to stále jako
rodinná firma!
Po svém otci převzal společnost pan Erwin Hawle se svými sestrami pod
značkou E. HAWLE & Co. Jeho bratr Heinz následně založil vlastní společnost HAWLE v Bavorsku a ve Švýcarsku. Přišly na řadu patenty, které
byly na svoji dobu revoluční a dnes se staly samozřejmou konstrukční
charakteristikou vodárenských armatur. Po volné přírubě následoval
patent měkce těsnícího šoupátka a dále pak navrtávací pas s integrovaným planžetovým uzávěrem, combi šoupátko, bajonetový spoj BAIO,
svěrný systém plastových potrubí ISO a S2000… a takto bychom mohli
pokračovat až k prvnímu „monoblokovému šoupátku“ využívajícímu
nejmodernější techniku odlévání.
Tento vývoj není samozřejmostí, ale je důsledkem přímého spojení
majitele firmy se zákazníkem, jeho naslouchání dělníkům a snahy zjednodušit nepříjemnou práci ve výkopech za rozličných povětrnostních
podmínek. Obdiv si zaslouží zejména jeho schopnost vést firmu stále
dopředu, rozvíjet ji a přitom si udržet značku kvality.
S rozvojem výrobkové základny došlo i k rozvoji sítě působící v Evropě.
Zakládání výrobních i obchodních společností bylo završeno v loňském
roce otevřením výrobního závodu v Rusku (výroba pro potřeby ruského trhu) a zakoupením závodu na výrobu motýlových klapek v Turecku.
Dnes firma E.HAWLE & Co. vlastní 6 samostatných výrobních závodů
v Evropě, Rusku a Turecku a čtyři přímá obchodní zastoupení v Evropě
a Sjednocených arabských emirátech.
Tento rozvoj vedl v loňském roce k zavedení nového způsobu řízení
– holdingovému uspořádání. Centrála holdingu pod názvem HAWLE
Beteiligung GmbH metodicky řídí všechny společnosti spadající pod působení rakouské společnosti HAWLE. To vše stále ve 100% vlastnictví
jedné rodiny.
V loňském roce došlo rovněž i k přeskupení vlastnictví rodinných příslušníků. Pan Erwin Hawle a jeho dvě sestry si nechali kontrolu nad firmou
ve formě 3% podílu a zbytek byl rovným dílem přenesen na dvě dcery
pana Erwina Hawle.
Není mnoho firem, které se v rukách jedné rodiny rozšířily ze zámečnické dílny na nadnárodní holding. Podařilo se to jen díky nebývalé pracovitosti, skromnosti, předvídavosti a prozřetelnosti majitele a jeho úzké
spolupráce se zaměstnanci.
Ke krásnému životnímu jubileu přejeme panu Erwinovi Hawle hodně zdraví
a pohody, a aby ho pohled na „jeho“ firmu těšil po mnoho dalších let.
Ing. Josef Janský,
jednatel
hawle info
HAWLE na Pražském hradě
Pražský hrad patří k nejvýznamnějším památkám naší země. Od 9. století býval sídlem českých knížat, později králů a od roku 1918 je sídlem
prezidenta republiky.
Při návštěvách tohoto hradního komplexu můžeme obdivovat nejenom
rozsáhlý soubor paláců a církevních staveb rozmanitých architektonických slohů, ale například i nově zrekonstruovanou Zlatou uličku, místní
zahrady nebo se kochat překrásným výhledem na Prahu z věže Katedrály sv. Víta.
Nicméně ti pozorní z nás si můžou všimnout věcí trochu novějších, a to
i například na Katedrále sv. Víta. Pravda, tradiční „ hawleblau“ nahradila
kovářská čerň, ale i tak můžeme poznat o jaký výrobek se jedná.
Na nádvoří se pod bronzovými poklopy jistě také něco skrývá.
A pokud narazíte na místní hasičský sbor při zkoušce požárního systému...
Zkrátka Pražský hrad se určitě vyplatí navštívit. Možná se tam potkáme
– Vy jako návštěvníci a firma HAWLE jako spolehlivý výrobce zařízení,
které slouží i na jednom z nejvýznamnějších míst historie i současné
české státnosti.
Radek Urban
Obchodně technický poradce HAWLE
hawle info
Co je víc: 400 nebo 500?
V poslední době se ve vodárenské branži rozšířila diskuse o kvalitě tvárné litiny s pevností 400, respektive 500, nebo-li GJS 400,
respektive GJS 500 (pevnost v tahu v MPa). Z dosavadní praxe je
patrné, že GJS 400 je absolutně nejrozšířenější ve výrobě vodárenských a plynárenských armatur. A proč asi? Protože se jedná o optimální variantu poměru mezi pevností a pružností materiálu. Avšak
některé armaturky dříve, jiné v poslední době přešly u některých
výrobků na GJS 500. A proč asi? Slévárenská technologie je o něco
málo jednodušší, a tím levnější. A proč asi? Protože je zde snaha u
některých výrobků snižovat cenu „za každou cenu“. To je však můj
osobní názor, podložený informacemi od slévárenských odborníků,
kteří „do slévárenství vidí“.
Jsem však velmi rád, že jsem si mohl prostudovat přednášku pana
Ing. Zdeňka Brázdy, kterou přednesl na konferenci VODA Zlín dne
14. 3. 2013. Myslím, že stojí zato si posouzení kvality litiny GJS 400
a GJS 500 přečíst a udělat si vlastní úsudek, zda je relevantní ve
výběrových řízeních nebo v požadavcích na kvalitu požadovat něco
víc než „tvárnou litinu“. Než klást důraz na typ tvárné litiny, má
větší opodstatnění více se věnovat povrchové úpravě podle požadavků GSK. Tato povrchová úprava je mimořádně důležitá, protože
tvárná litina, ostatně jako každý kovový materiál, je náchylná ke
korozi. Nemalé prostředky vkládané do kvalitní povrchové úpravy
se vyplatí pro budoucí generace podstatně více než minimální a pro
praxi irelevantní rozdíl ve tvárné litině GJS 400 a GJS 500. Sledujte
raději, od kterého výrobního závodu dané armaturky k vám výrobek
dorazí a zda tento výrobní závod má vlastní a dozorovanou povrchovou ochranu s certifikátem procesního GSK. Na českém trhu se totiž
potulují výrobky, které pod záštitou evropské výroby jsou dovezeny
z jiných zemí. Těžko rozlišit, ale je to tak. Je na zadavateli, čemu dá
přednost.
Ing. Josef Janský,
jednatel
Litina s kuličkovým grafitem pro výrobu armaturních odlitků
Litiny jsou materiálem, který se tradičně využívá pro výrobu armaturních odlitků pro rozvod vody, odpady i pro kanalizační sítě.
Důvodem je vysoká odolnost litiny proti korozi, podstatně větší,
než je odolnost ocelí, dále dobré mechanické vlastnosti a příznivá
cena. Původně používanou litinu s lupínkovým grafitem v posledních létech nahradila litina s kuličkovým grafitem (LKG), která má
výrazně lepší mechanické a zejména plastické vlastnosti. Díky vyšší
houževnatosti jsou odlitky z tohoto materiálu mnohem odolnější
proti praskání vlivem tlakových a mechanických rázů a vlivem deformací terénu, staveb nebo konstrukcí. Houževnatost je v těchto případech důležitější vlastností, než je samotná mechanická pevnost.
Měřítkem plastických vlastností je tažnost, zjišťovaná při zkouškách
pevnosti v tahu a vrubová houževnatost, hodnocená při rázových
zkouškách.
Šedá litina (GG) - původně používané litiny s lupínkovým grafitem
nahradila litina s kuličkovým grafigem (LKG)
hawle info
Litiny s kuličkovým grafitem se podle normy ČSN EN 1563 vyrábějí
celkem ve 13 jakostních třídách s pevnostmi v tahu Rm min. od 350
do 900 MPa. (V českých slévárnách je velmi běžné označování druhu
litiny pomocí norem DIN zkratkou GGG a pevností v tahu v kp/mm2,
např. GGG 40 apod. - 1 kp/mm2 = 10 MPa).
ší houževnatost i za nízkých teplot, obvykle při -20°C, v některých
případech až při -40°C. Pokles plasticity je obecně méně významný
u litin feritických než u litin perlitických. Čistě feritické litiny s nízkým obsahem křemíku jsou proto vhodným materiálem pro nízké
teploty.
Z hlediska charakteru namáhání armaturních odlitků a požadavků
na provozní spolehlivost jsou pro použití vhodné pouze feritické
nebo ferito-perlitické litiny s dostatečnými plastickými vlastnostmi
a houževnatostí. V úvahu přichází především následující 3 značky
litin LKG.
Litina GGG 40.3 (EN-GJS400-18LT, číselně EN-JS1025)
je čistě feritická litina s výbornými plastickými vlastnostmi, určená
pro dynamicky namáhané odlitky a použití za nízké teploty. Vyznačuje se tažností min. 18 % a vysokou houževnatostí i za minusových
teplot. Litinu lze vyrobit v litém stavu při použití kvalitních vsázkových surovin s vysokou chemickou čistotou. Vyžaduje se nízký obsah
manganu, karbidotvorných prvků a prvků souhrnně označovaných
jako rušivé prvky nebo nečistoty. Do vsázky se používají specielní
surová železa a ostatní tříděné suroviny se zaručeným chemickým
složením.
Litina s kuličkovým grafitem označovaná jako GGG
S rostoucí pevností vzrůstá i mez Rp 0,2 a tvrdost, naopak se snižují plastické vlastnosti a houževnatost. Litiny s nižšími hodnotami
pevnosti tak lépe snáší provozní napěťové rázy a deformace a jsou
podstatně odolnější proti praskání než litiny s vysokou pevností.
Z tohoto důvodu se houževnaté typy litiny používají na odlitky s vysokými požadavky na provozní bezpečnost, např. odlitky podvozků
vozidel, odlitky vystavené dynamickému namáhání, rázům, otřesům, prudkým změnám provozních tlaků a teplot.
Rozdílných vlastností litin s kuličkovým grafitem se dosahuje zejména díky rozdílné struktuře kovu.
Houževnaté litiny mají strukturu čistě feritickou s jemným, pravidelně rozloženým kuličkovým grafitem. Pro získání takové struktury je
nutno tavit ze vsázky s vysokou čistotou, čímž se myslí především
nízký obsah většiny doprovodných prvků.
Feritické litiny vyžadují použití kvalitních vsázkových surovin,
specielních surových želez, někdy též náročnějších metalurgických
postupů. Litiny se strukturou ferito-perlitickou až čistě perlitickou
mají vyšší pevnost, ale podstatně nižší plastické a dynamické
vlastnosti. Na kvalitu vsázky jsou kladeny obvykle poněkud nižší
nároky.
Mechanické vlastnosti litin jsou závislé nejen na struktuře, ale rovněž na teplotách, za nichž je odlitek provozován. Při nízkých teplotách ztrácí litina své plastické vlastnosti a křehne. Teplota, při které
se původně tvárný materiál začne chovat jako křehký, se nazývá inverzní teplota. U odlitků pro použití za nízkých teplot se proto zkou-
Při tavení je obvykle nutné používat i náročnější metalurgické zásahy, zejména specielní způsoby grafitizačního očkování.
Z ekonomického hlediska je vsázka a metalurgické přísady pro
tavení litiny GGG 40.3 dražší než pro ostatní druhy tvárných litin.
V případě, kdy se u odlitků v litém stavu nedosáhne požadovaných
vlastností, lze provést tepelné zpracování pomocí feritizačního žíhání. To je však spojeno se značnými náklady za energii, s opalem
odlitků a je časově náročné. Feritizační žíhání lze proto považovat
především za nápravné opatření, nikoliv za standardní technologický postup.
Litina GGG 40 (EN-JS 1030)
je litina s feritickou až ferito-perlitickou matricí s minimálním obsahem 70 % feritu. Má dobré mechanické vlastnosti při pokojové
teplotě, ve srovnání s GGG 40.3 má však nižší houževnatost a není
určena pro použití za nízkých teplot. Je přípustné širší rozmezí chemického složení. Pro výrobu je nutno použít kvalitních surovin s nízkým
obsahem doprovodných prvků. Obvykle se používají běžné metalurgické postupy. Ekonomicky je tato litina mírně příznivější než materiál GGG 40.3.
Litina GGG 50 (EN-JS-1050)
má perliticko-feritickou matrici. Má dobré statické pevnostní vlastnosti, ale podstatně horší plastické vlastnosti a houževnatost. Tento
materiál se proto nedoporučuje pro výrobu dynamicky namáhaných
součástek. Chemické složení litiny připouští vyšší obsah manganu
a ostatních doprovodných prvků. Obvykle je možné použít běžné
vsázkové suroviny s kvalitou vyhovující pro výrobu LKG. Přípustné
je širší rozmezí chemického složení. Při tavení se používají běžné
metalurgické postupy. Výrobní náklady mohou být dosaženy nižší
než u předešlých typů litin.
hawle info
Porovnání struktury GGG 40 a GGG 50
GGG 40 (EN-JS1030) - kovová matrice je tvořena 90-98 % feritu.
Zbytek matrice tvoří perlit, který přináší tvrdost a materiál ztrácí část tažnosti.
GGG 50 (EN-JS1050) - kovová matrice je tvořena pouze 70-90 % feritu. Zbytek
matrice tvoří ještě vyšší množství perlitu, který přináší tvrdost a pevnost, ale
materiál ztrácí až 50 % tažnosti (pružnosti).
Základní technické parametry a obvyklé chemické složení jsou uvedeny v následující tabulce:
Technické parametry
Tvárná litina
Tvárná litina
Tvárná litina
GGG 40.3 (EN-JS 1025)
GGG 40 (EN-JS 1030)
GGG 50 (EN-JS 1050)
Mechanické vlastnosti
Pevnost v tahu dle normy
min. 400 MPa
min. 400 MPa
min. 500 MPa
Mez kluzu dle normy
min. 250 MPa
min. 250 MPa
min. 300 MPa
Tažnost dle normy
min. 18%
min. 15%
min. 7%
Vrubová houževnatost -20°C dle normy
min 14J
není stanovena
není stanovena
3,5 – 3,8%
Chemické složení
Obsah C (uhlík)
3,5 – 3,8%
3,5 – 3,8%
Obsah Si (křemík)
2,0 – 2,3%
2,2 – 2,8%
2,2 – 2,8%
0,10 – 0,18%
0,15 – 0,35%
0,55 – 0,80%
Obsah Mn (mangan)
Obsah P (fosfor)
0,020 – 0,035%
0,02% - 0,06%
0,02% - 0,06%
Obsah S (síra)
0,005 – 0,015%
0,010 – 0,025%
0,010 – 0,025%
Obsah Mgzbytk. (zbytkový hořčík)
0,035 – 0,065%
0,030 – 0,065%
0,030 – 0,065%
Shrnutí
Armaturní odlitky jsou výrobním segmentem s vysokými nároky na
dlouhodobou provozní spolehlivost. Poruchy armatur mohou vést
k odstavení produktovodů, technických zařízení nebo technologických celků se značnými ekonomickými dopady. Opravy poruch a havárií armatur jsou často ztíženy jejich obtížnou přístupností a jsou
finančně i časově náročné. Z tohoto hlediska je nutno považovat
provozní spolehlivost armaturních odlitků za rozhodující kriterium
jejich kvality a tento požadavek respektovat i volbou nejvhodněj-
ších materiálů. Takovým materiálem je jednoznačně litina s kuličkovým grafitem s vysokými plastickými vlastnostmi a houževnatostí,
představována zejména značkou GGG 40.3.
Ing. Zdeněk Brázda
Vedoucí úseku technologie a investic Jihomoravské armatury spol. s r.o.
Pro úplnost přetiskujeme s laskavým svolením autora Ing. Brázdy shrnující údaje ze slidu jeho
prezentace Tvárná litina ve výrobě vodárenských armatur:
Každý z uvedených materiálů má své přednosti i slabší stránky:
GG 25, EN-JL 1040 pro nenamáhané armatury dosud plně vyhovující
GGG 40, EN-JS 1030
pro běžné i náročnější aplikace
GGG 40.3, EN-JS 1025 pro nejexponovanější použití
Je nutno volit na základě posouzení vhodnosti - mechanická odolnost
při zatížení (dynamickém, seismickém) a nízkých teplotách
GGG 50, EN-JS 1050 - v rozporu s běžnou praxí není kvalitativně
lepší z důvodu vyššího číselného značení. Určena pro pevnostní
aplikace, preferován výrobci pouze pro nižší výrobní náklady.
Pro správnou volbu je třeba vždy pečlivě zvažovat současně hledisko
technické, provozní a ekonomické! Pro správné posouzení vhodnosti
materiálu jsme Vám plně k dispozici.
hawle info
HAWLE v Českém Krumlově
Vodovod Slupenec - 1. etapa
Na konci minulého roku proběhla první etapa výstavby vodovodu
ve Slupenci u Českého Krumlova. V rámci vymístění stávajícího vodovodu ze soukromého pozemku proběhla výměna starého potrubí,
jež je na hranici své životnosti a kapacity, a rozšíření rozvodné sítě
pro možné napojení všech stávajících nemovitostí i pro plánovanou
budoucí zástavbu.
Vlastníkem veřejného vodovodu je Město Český Krumlov a provozovatelem společnost ČEVAK, a.s., České Budějovice.
U zmiňované akce se jednalo o dva vodovodní řady různých dimenzí
a délek.
Řad 1 je napojen na stávající vodovod PE 90 mm, je proveden z
potrubí PE 90x8,2 mm (DN80) v délce 203,0 m. Na tento řad byly
přepojeny jak stávající domovní přípojky, tak i nové, v celkovém po-
čtu 7 ks. Na přepojení a napojení vodovodních přípojek bylo použito navrtávacích pasů Hacom ZAK® a rohových ventilů domovních
přípojek ZAK®. Na začátku, ve středu a na konci řadu byly osazeny
podzemní plnoprůtokové hydranty HAWLE D490 sloužící k odkalení
a odvzdušnění řadu.
Řad 2 je napojen na Řad 1 a proveden z potrubí PE 63x5,8 mm
(DN50) v délce 109,0 m. Na konci vodovodního řadu je provedeno
odvzdušnění pomocí odběrové soupravy Hawle (DN 50).
Projektovou dokumentaci na tuto stavbu zpracovala firma Videall
Projekt-Jiří Sváček, zhotovitelem díla je firma Pavel Budín a doplňkové
práce provedli pracovníci ČEVAK, a.s., pracoviště Český Krumlov.
Zbyněk Lerch
stavbyvedoucí
Katalog výrobků pro odpadní vodu
Vážení obchodní přátelé,
kvalita, ucelená nabídka a dostupnost výrobků, společně s neustálým vývojem je základem každého špičkového podniku. Na tyto základní požadavky navazuje jak jinak než i špičková propagace, která
každému z Vás představí do detailu portfolio dané společnosti. Touto
cestou samozřejmě jde i společnost HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., a
k již standardním plynárenským a vodárenským katalogům, různým
prospektům a precizně zpracovaným webovým stránkám pro Vás
připravila nový tištěný katalog – Katalog výrobků pro odpadní vodu.
Naleznete zde nejen řadu výrobků od A až do Z, ale i vysvětlení
legislativních požadavků týkajících se tohoto odvětví. Tento katalog
Vám rádi zašleme poštou či osobně předáme přes Vašeho obchodně-technického poradce.
Váš HAWLE TEAM
hawle info
Použití armatur HAWLE
na dálkových řadech
V současné době VS JČ dodává pitnou vodu pro cca 450 000 zákazníků.
Ročně protéká soustavou cca 20 mil. m3 pitné vody, od roku 1982 je to
700 mil. m3 vody, což pro ilustraci představuje sloupec vody vysoký 70
km o základně velké jako budějovické náměstí. Každoročně se tento
sloupec zvyšuje o 2 km.
Vodárenskou soustavu Jižní Čechy tvoří centrální zdroj, kterým je ÚV
Plav, a rozvodné řady o celkové délce cca 400 km. Rozvodné řady dnes
propojují prakticky všechna rozhodující spotřebiště v kraji včetně krajského města a okresních měst. Soustava byla budována od roku 1982,
poslední velkou akcí bylo připojení Blatné a okolí v roce 2004. Rozvoj
soustavy není ukončen, v přípravě je napojení Třeboňska, severní části
Písecka a dalších spotřebišť.
Provoz dálkových řadů má některá specifika vyvolaná velkým objemem vody, kterou je potřeba přepravit na velkou vzdálenost. Vlastní
provoz spočívá v pravidelném odkalování, v manipulacích a odstávkách, které vyžadují údržbu, ve výměně ovládacích armatur a opravách případných poruch či havárií.
Použití a umístění šachet
Provozní zásahy umožňují různé typy šachet. Mezi základní typy šachet na vodárenské soustavě Jižní Čechy patří kalníkové, vzdušníkové,
armaturní a měrné šachty. Šachty jsou od sebe vzdáleny podle místních podmínek a konfigurace terénu cca 1 km.
Standardní šachta má půdorysný rozměr 2,0 x 2,5 m a hloubku cca 3 m.
Šachty jsou betonové s prefabrikátovým stropem. V kalníkové šachtě je
ocelové svařované potrubí o světlosti DN 100 až DN 200 s uzavíracím šou-
pětem a vypouštěcí šoupě DN 100 mm. Ovládání šoupátek je z terénu.
Kalosvod je vyústěn nejkratším směrem do nejbližší vodoteče tlumicím výústním objektem. Pro zabezpečení vodotěsnosti jsou kalníkové
šachty uvnitř oplechovány ocelovým plechem.
Vzdušníkové šachty jsou umisťovány přímo na potrubí. Ve vzdušníkové šachtě je osazen automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil
DN 80 až DN 150. Před ventilem jsou podle velikosti šoupata DN 80 až
DN 150. Šoupě je pro zachování funkce ventilu trvale otevřeno.
Armaturní šachty jsou umisťovány na začátku shybek pod vodními
toky nebo chrániček u podchodů železniční tratě nebo silnice, případně jsou v nich umístěna sekční šoupata. Měrné šachty jsou umístěny
na předávacích místech a jsou vystrojeny vodoměrnou soupravou pro
standardní, případně indukční vodoměr.
Prověřená spolehlivost zn. HAWLE
V roce 2012 jsme jako pracovníci tehdejšího AQUASERVU měli za úkol
zpracovat provozní řád pro vybrané úseky vodárenské soustavy Jižní
Čechy. Součástí prací byla i prohlídka, proměření a zjištění skutečného
stavu jednotlivých šachet.
Během prací bylo zjištěno:
Prakticky všechny kalníkové šachty, část armaturních a výjimečně i
vzdušníkové šachty jsou zatopeny spodní vodou, a to až do úrovně
vstupních vlezů.
Všechna zařízení uvnitř šachet jsou po odčerpání vody obalena několikacentimetrovou vrstvou bahna a korozních produktů, zejména
vnitřní oplechování významně přispívá k obalení armatur korozními
produkty, pohyb obsluhy uvnitř těchto šachet je pak velmi nepříjemný a je vždy spojen se značným zašpiněním.
Na dodávkách šoupátek, tvarovek a vzdušníků se historicky podílely čtyři dodavatelské firmy.
U nově přestrojovaných šachet se pak dodávky omezují
na dvě firmy. Jednou z těchto firem je firma HAWLE. Šoupátka a tvarovky HAWLE jsou u nových šachet aplikovány
v cca polovině případů.
Důvodem je vysoká spolehlivost a zachování dlouhodobé
funkčnosti zařízení. Podle sdělení obsluhy jsou to právě
armatury HAWLE, které umožňují bezproblémovou manipulaci i v extrémních podmínkách zatopených šachet
a po dlouhodobé odstávce. Například uzavírání sekčních
nebo otevírání kalových šoupátek se provádí nárazově
dle potřeby po dvou až pěti letech.
Ing. Jan Jindra, CSc.
vedoucí technický pracovník
pro provozování vodovodů a kanalizací
Radouňská vodohospodářská společnost a.s.
hawle info
Nová souprava
pro vodoměry 1,5 – 2,5 m3/hod.
L1
H
L
obj.č.
101.12 (15), 101.11
102.22
L1
H
L
obj.č.
101.14, 101.04
L1
L
obj.č.
H
Společnost HAWLE ARMATURY, spol. s r.o., v tomto roce nabízí inovativní sestavu pro domovní vodoměry. Po 15 letech úspěšného
prodeje technici naší společnosti provedli průzkum požadavků trhu a
vyhodnocení technického řešení původního držáku a sestav armatur.
Požadavky montérů:
• Tuhost a celistvost vlastního držáku.
• Snadná montáž připojení k potrubí a to i v šachtách.
• Krátká stavební délka.
• Jeden držák na různé stavební délky vodoměrů.
• Spolehlivé uzávěry a to i po dlouhodobém odstavení.
• Možnost instalování plomby.
Nové technické řešení vodoměrných sestav HAWLE
• Pevný, masivní držák z nerezové oceli z jednoho dílu, s oky pro
snadnou montáž šroubení.
• Posuvné tubusy na obou stranách umožňují proměnlivou stavební
délku 160-190mm.
• Integrované funkce do jedné armatury.
• Mosazné armatury od špičkového italského výrobce Buggati.
Buggati je italská výrobní společnost, která je známa vysokou kvalitou
mosazných armatur, s vlastním vývojem a výrobou výhradně v Itálii.
Kvalita zejména kulových ventilů zajišťuje vysokou spolehlivost i po
dlouholetém používání.
• Dodání v kartonu včetně těsnění a připevňovacích šroubů s hmoždinkami.
• Novinkou nové sestavy je zároveň možnost uzamčení vstupního
ventilu. Toto uzamčení se zajistí pouze výměnou „zámku uzávěru“, se
kterou lze otáčet výhradně pomocí speciálního adapteru. Využití tohoto prvku se předpokládá zejména u novostaveb před montáží vodoměru, případě při dlouhodobém odstavení (ukončení užívání objektu,
zastavení dodávky vody v důsledku neplacení apod.) Tento zámek uzávěru a montážní adapter není součástí standardní dodávky.
V současné době naše společnost nabízí tyto držáky ve 4 variantách
kombinací armaturních sestav. V případě zájmu o specifickou sestavu podle požadavku provozovatele je možné individuální sestavu po
předběžném projednání dodávat.
Věříme, že se tento nový držák HAWLE stane samozřejmou součástí
instalace vodoměrů.
101.30
ZŽnjŵĢƌLJ
[mm]
101.04
101.11
101.12
101.14
101.22
101.30
101.15
L1
515
464
464
528
440
412
510
L
H
160-190
88
88
88
165-190
88
88
88
Zámek uzávěru
Montážní adapter
90-130
hawle info
SYNOFLEX
Synoflex - nový pojem na zatím evropském trhu a nové logo skrývající další ryze „hawlácký“ výrobek.
Po takřka 19leté spolupráci se společností WAGA na českém a slovenském trhu došlo k zahájení výroby vlastní multitoleranční spojky,
která nese logo HAWLE. Ano, po takto dlouhé době došlo k rozdělení cest těchto dvou společností. Konstruktéři společnosti HAWLE
vyvinuli vlastní multitoleranční spojku pod názvem SYNOFLEX.
Proč název SYNOFLEX?
SYNO znamená v esperantu kruh a FLEX je zkratka pro flexibilní.
Proč vlastní vývoj a vlastní výrobek?
Multitoleranční spoj si najde uplatnění i v kombinaci s jinými armaturami HAWLE, nejen u tvarovek.
V čem je SYNOFLEX jiný?
Prakticky jediný, ale zásadní rozdíl je v jištění tahových sil. SYNOFLEX využívá k zajištění tahových sil kovových prvků, které jsou integrované
v plastových segmentech. Konstrukce a charakter jištění umožňují použití pro všechny druhy potrubí, pouze u azbestocementu, v
důsledku mechanických vlastností materiálu AZ, funkci jištění tahových sil nemají.
Jaké kovové segmenty to jsou?
Jedná se o práškovou metalurgii, kdy kovový prášek při chemické reakci vytvoří jemný, přesný a velmi tvrdý segment, který zcela přesně
zapadá do plastového nosiče. Vytvoří se tak jednolitý celek, který
zajišťuje, že jisticí segmenty při nasazování na trubku nelze vytrhnout. Další výhodou tohoto řešení je, že svěrný kroužek je velmi
pružný a to zejména při vyosení, kdy jak těsnění, tak jisticí segmenty
dosedají na trubku po celé své ploše.
Samozřejmě že prvním typem výrobků SYNOFLEX jsou tvarovky,
protože se jedná o výrobky opravárenského a spojovacího charakteru. Postupem času lze očekávat využití tohoto spoje i u jiných armatur, které svým charakterem mohou ve spojení s multitolerančním
spojem pomoci zjednodušit a usnadnit práci montérům.
Jsme přesvědčeni, a první ohlasy to potvrzují, že SYNOFLEX spojky
dodávané v minulých letech plně nahradí.
Výroba byla zahájena ve výrobním závodu HAWLE Armatury, spol.
s r. o., v Jesenici u Prahy, odkud bude SYNOFLEX směřovat nejen
na Slovensko, ale i do Polska, Maďarska a dalších zemí s přímým
působením HAWLE.
Josef Janský
jednatel
PERFEKTNÍ SPOJENÍ
hawle info
Použití spojky HAWLE SYNOFLEX
v praxi
Vodárenská akciová společnost, divize Brno – venkov, provoz Pozořice, provozuje vodovodní sítě městu Šlapanice a obcím, které
jsou sdruženy ve dvou svazcích, a to ve Svazku Šlapanicko a Svazku
Bílovicko o celkové délce 185 km ( Šlapanicko 155 km, Bílovicko
30 km).
Při plánovaných opravách šoupat, hydrantů, při odstraňování havárií
na vodovodních řadech, prostě všude tam, kde při demontáži vznikalo vyosení potrubí, jsme používali opravné spojky Waga. Spojky
jsou vynálezem firmy Waga se sídlem v Nizozemí a firma HAWLE je v
licenci vyráběla a dodávala mimo jiné i na náš trh. Tyto spojky měly
jedinou drobnou nevýhodu v tom, že pokud bylo blízko místa opravy poruchy či jiné práce hrdlo, tak při jejím dotažení se roura z hrdla
částečně povytáhla a bylo nutné hrdlo takzvaně přetemovat. Toto
se velice nepříznivě projevovalo při opravách na LT potrubí blízko
oblouků, kdy docházelo i ke zkroucení této tvarovky na hrdlech.
Dle sdělení obchodních zástupců firmy HAWLE spojka SYNOFLEX,
která co do funkčnosti plně nahrazuje tvarovku Waga, by měla tento
problém vyřešit. Jedná se o spojku jištěnou proti posuvu, pro všechny standardní materiály, s velkým rozsahem pokrytí vnějších průměrů potrubí a umožňující úhlové vychýlení až 8 stupňů. Je vyrobena
z nekorozních materiálů a opatřena těžkou protikorozní ochranou.
Varianta výrobku je spojka hrdlo – hrdlo, nebo spojka – příruba v
rozsahu DN 50 – 300. Spojka může být opětovně použita. Pouze při
montáži na azbestocementové potrubí nejsou zajištěny tahové síly.
Uvítali jsme tedy možnost vyzkoušení této spojky v praxi, abychom
si nejenom ověřili tyto údaje, ale nový výrobek odzkoušeli i po
stránce použití, pracnosti při montáži a těsnosti při deklarovaném
vyosení.
Spojka SYNOFLEX hrdlo – příruba byla použita při plánované opravě
sekčního šoupěte na LT DN 80, která byla provedena ve Šlapanicích u
Brna, ulice Těsnohlídkova. Při demontáži starého šoupěte došlo k částečnému vyosení potrubí a také se na místě opravy blízko nacházelo
hrdlo na litinovém potrubí.
Se spojkou se při montáži velice dobře pracovalo, na stávající potrubí se po povolení šroubů zámku jištění lehce nasadila, i vlastní dotažení bylo jednoduché. Nejdříve bylo provedeno pevné spojení na
straně šoupěte a dříve, než montéři přistoupili k dotažení jisticích
prvků na hrdle spojky, provedli označení místa přechodu roury do
hrdla. Po dokončení celkové montáže toto místo zkontrolovali a bylo
zjištěno, že se roura z litinového hrdla vůbec nevytáhla a nebylo
nutné přetemování hrdlového spoje poblíž spojky. Používání spojky
SYNOFLEX můžeme na základě těchto zkušeností jen doporučit.
Jaroslav Šmerda
vedoucí provozu VaK Pozořice
... perfektní spojení
SPECIFIKACE:
‡
DN 50 - 400
‡
MLãWČQtWDKRYêFKVLO
‡
ÀH[LELOQtWČVQČQtSURãLURNêUR]VDK
YQČMãtKRSUĤPČUXSRWUXEt
‡
SURYãHFKQ\PDWHULiO\SRWUXEt
‡
~KORYpY\FKêOHQt
ý61(1
MADE FOR GENERATIONS
PERFEKTNÍ SPOJENÍ

Podobné dokumenty

Podzim 2013 - Hawle Armatury

Podzim 2013 - Hawle Armatury dle ČSN EN 545 a vnitřní povrchovou úpravou z odstředivě nanesené vysokopecní cementové malty dle ČSN EN 545. Celková délka těchto řadů z tvárné litiny DN 200 činila 523 m. Funkčnost, spolehlivost ...

Více

Jaro 2000 - Hawle Armatury

Jaro 2000 - Hawle Armatury v Jesenici u Prahy, je uveden na následující straně. Tyto výrobky jsou určeny samozřejmě jak pro tuzemský trh, tak pro export, zejména pro vlastní mateřskou společnost a společnosti sesterské. Zahá...

Více