H6 Rozptylová studie

Komentáře

Transkript

H6 Rozptylová studie
TESCO LETŇANY
ETAPA V.
Rozptylová studie
Zpracovatel:
Tel.:
E-mail:
Ing. Martin Vejr, Křešínská 412, 262 23 Jince
607 863 335
[email protected]
Září 2011
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 2 z 26
Obsah
strana
1. Úvod
3
2. Podklady
3
3. Stávající imisní situace
4
4. Vybrané klimatické faktory
7
5. Emise
5.1 Emise při výstavbě
5.2 Emise při provozu
8
8
9
6. Způsob modelování imisní situace
12
7. Imisní limit
12
8. Zvážení nejistot
13
9. Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím
9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého
9.2 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM10
9.3 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu
14
14
16
17
10. Shrnutí výsledků
19
11. Závěr
20
12. Údaje o zpracovateli rozptylové studie
20
___________________________________________________________________________________________
Přílohy:
1)
Situace s umístěním referenčních bodů
2)
Grafické znázornění příspěvků k imisním koncentracím
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 3 z 26
1. Úvod
Tato rozptylová studie hodnotí vliv záměru výstavby a provozu zařízení rychlého občerstvení pro společnost Mc
Donald's a obchodní stavbu komplexu autosalonu pro prodej osobních vozů s příslušnými komunikacemi,
parkovišti a plochami zeleně. Navrhovaná výstavba je situována na pozemcích ve vlastnictví společnosti TESCO
STORES ČR, a.s. Jedná se o pozemky, resp. části pozemků parcelních čísel 626/23, 626/25, 626/34 a 626/35
k.ú. 731439 Letňany, umístěnými na trojúhelníkovém pozemku mezi ulicemi Veselská a Tupolevova a propojovací
komunikací těchto ulic v pokračování ulice Křivoklátské. Tyto pozemky tvoří poslední volnou plochu určenou ke
komerční výstavbě v areálu Obchodního centra Letňany. Zástavbou této plochy dojde k dokončení výstavby
celého obchodního komplexu TESCO, který byl zahájen koncem minulého století.
Zájmový pozemek je dopravně přístupný z účelové komunikace propojující ulice Tupolevova a Veselská a z ulice
Veselská. Předmětem posouzení jsou dva funkčně oddělené objekty - objekt autosalonu a objekt rychlého
občerstvení Mc Donald's. Objekt Mc Donald's je navržen podle standardů společnosti ve firemním designu. Jedná
se o přízemní stavbu s dopravním řešením pro funkci „drive in“ a odpočinkovými plochami.
Objekt autosalonu je navržen z části jednopodlažní a z části dvoupodlažní. V objektu jsou v přízemí obsaženy
funkce: showroomy, vybavení pro zákazníky (kavárna, sociální zařízení, prodej náhradních dílů, výdej a příjem
vozidel), zázemí, sklady, příprava a úprava aut a myčky a v patře jsou kanceláře, šatny, zázemí a sklady.
V areálu je navrženo celkem 217 parkovacích a odstavných stání. Vytápění objektu bude řešeno z centrálního
zdroje tepla.
Předmětem této studie je zhodnocení vlivu provozu nových zdrojů znečišťování, které vzniknou v souvislosti s
výstavbou a provozem záměru, na kvalitu venkovního ovzduší. Zdrojem znečišťování ovzduší bude pouze
související automobilová doprava. Tepelně-energetický zdroj v souvislosti s realizací záměru nevznikne, vytápění
objektu bude řešeno z CZT. Jiné ostatní zdroje znečišťování nebudou v objektech umístěny. Studie hodnotí
pomocí výpočtového programu imisních koncentrací SYMOS 97, verze 2006 vliv emisí škodlivin, které budou
vznikat provozem zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. Rozptylová studie charakterizuje
problematiku rozptylu škodlivin ze zdrojů emisí z hlediska emisních vydatností. Posuzuje stávající imisní situaci a
vliv nových zdrojů znečišťování na kvalitu venkovního ovzduší. Přírůstky imisních koncentrací studie porovnává se
stávající úrovní znečištění a přípustnými imisními limity tak, aby bylo možné provést komplexní popis vlivů na
ovzduší a odhad významnosti zdrojů znečišťování ovzduší.
Modelování je provedeno jako samostatný příspěvek záměru ke stávající imisní situaci a v komentářích je
zohledněna stávající kvalita venkovního ovzduší v zájmovém území (imisní pozadí). Výpočet je proveden pro oxid
dusičitý, tuhé znečišťující látky PM10 a benzen, jakožto nejvýznamnější znečišťující látky z automobilové dopravy.
2. Podklady
Rozptylová studie je zpracována s využitím následujících podkladů:
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů o ochraně ovzduší, ve
znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší,
Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika - ČHMÚ, www.chmi.cz,
Výpočtový program SYMOS 97, verze 2006,
Výpočtový program MEFA verze 06,
Materiál United States Environmental Protection Agency (US EPA) "Compilation of Air Pollutant Emission
Factors – AP42" (EPA-AP42), emisní faktory, prvně vydaný v roce 1972, aktuální verze,
US EPA AP42 – kapitola 13.2.1 "Emisní faktory pro zpevněné vozovky", leden 2011,
Metodika výpočtu environmentálních přínosů projektů zaměřených na snížení resuspenze tuhých
znečišťujících látek do ovzduší vlivem dopravy - Metodika SFŽP ČR z června 2011,
Tesco Letňany – 5. etapa, dopravní studie – podklad pro E.I.A., Ing. Pavel Krásný, srpen 2011,
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
-
strana 4 z 26
www.wmap.cz/atlaszp,
Projektová dokumentace DÚR,
Konzultace se zpracovatelem projektové dokumentace,
Vlastní archiv zpracovatele rozptylové studie.
3. Stávající imisní situace
Mezi škodliviny emitované z provozu posuzovaného záměru budou patřit především oxidy dusíku, suspendované
částice PM10 a benzen. Pro vyhodnocení současného imisního zatížení škodlivinami znečišťujícími ovzduší
v zájmové lokalitě můžeme využít dva zdroje informací. Jednak to jsou výsledky měření na nejbližších imisních
stanicích a dále výsledky modelování imisních koncentrací znečišťujících látek na území hlavního města Prahy
modelem ATEM, aktualizace rok 2010.
V blízkém okolí zájmové lokality není provozována žádná imisní stanice, která by kontinuálně monitorovala kvalitu
ovzduší. Nejbližší imisní stanice jsou stanice AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy. Imisní stanice
Vysočany je umístěna v parku cca 15 m od frekventované křižovatky, v nadmořské výšce 219 m n.m. Jedná se o
dopravní typ stanici umístěný v městské obytné a obchodní zóně. Imisní stanice Kobylisy je umístěna ve školní
zahradě. Jedná se pozaďovou stanici umístěnou v předměstské obytné – zemědělské zóně.
Obě stanice jsou od zájmové lokality poměrně vzdálené a nejsou pro řešenou lokalitu plně reprezentativní. Jiná
stanice však v blízkosti řešeného záměru umístěna není, dále lze tedy vycházet z výsledků modelování
pozaďových imisních koncentrací na území Prahy (ATEM 2010).
V následující tabulce jsou uvedeny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu dusičitého na stanicích
AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy v posledních čtyřech letech spolu s příslušnými imisními limity.
Tab. 1: Naměřené imisní koncentrace oxidu dusičitého (µg/m3)
Imisní stanice
Rok
Max. hodinová imise
NO2
19. nejvyšší
Průměrná roční imise
hodnota imise NO2
IHh = 200 µg/m
3
NO2
IHr = 40 µg/m
2007
154,6
124,3
41,7
AVYNA
2008
149,2
118,2
41,5
Pha 9 Vysočany
2009
147,1
116,5
39,4
2010
170,1
129,9
43,1
2007
109,4
95,6
25,5
AKOBA
2008
111,3
89,7
26,1
Pha 8 Kobylisy
2009
151,1
90,9
24,3
2010
123,0
96,6
25,5
3
Imisní limit pro nejvyšší hodinovou imisní koncentraci NO2 je stanoven na 200 µg/m3. Tato hodnota nesmí být
překročena více než 18krát za kalendářní rok. Z tabulky je patrné, že k překročení imisního limitu hodinového
v posledních čtyřech letech na imisní stanici v Praze Vysočanech ani Kobylisích nedochází. V případě průměrných
ročních imisí oxidu dusičitého je imisní limit stanoven na 40 µg/m3. Z tabulky je patné, že na stanici Praha Kobylisy
je imisní limit roční plněn s velkou rezervou, na stanici Praha Vysočany v roce 2007, 2008 a 2010 pouze
s využitím meze tolerance.
Dle výsledků převzatých ze studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy,
MHMP, Praha 2010“ zpracované firmou ATEM se hodnoty průměrných ročních koncentrací oxidu dusičitého
v zájmové oblasti pohybují v intervalu 20 - 30 µg.m-3. Krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého se
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 5 z 26
v zájmové oblasti dle modelu ATEM pohybují okolo hodnoty imisního limitu (200 µg.m-3).
Další sledovanou škodlivinou jsou suspendované částice frakce PM10. V následující tabulce jsou uvedeny
naměřené hodnoty imisí PM10 za poslední čtyři roky na stanici AVYNA Pha 9 Vysočany a AKOBA Pha 8 Kobylisy.
Tab. 2: Naměřené imisní koncentrace suspendovaných částic frakce PM10 (µg/m3)
Imisní stanice
Rok
Nejvyšší denní imise
36. nejvyšší hodnota
Průměrná roční imise
denní imise PM10
PM10
IHd = 50
IHr = 40
PM10
2007
146,8
58,1
32,5
AVYNA
2008
130,2
41,0
25,3
Pha 9 Vysočany
2009
159,0
46,0
28,0
2010
155,2
59,3
31,7
2007
106,4
35,8
22,8
AKOBA
2008
81,0
29,5
20,3
Pha 8 Kobylisy
2009
149,7
36,0
21,0
2010
92,7
41,8
23,0
Imisní limit denní pro prachové částice PM10 je stanoven na 50 μg/m3. Tento imisní limit nesmí být překročen více
než 35x za kalendářní rok. Hodnoty 36. nejvyšší denní imise překračují imisní limit pouze na imisní stanici Praha
Vysočany v roce 2010. V případě průměrných ročních imisních koncentrací není plnění imisního limitu ročního na
nejbližších imisních stanicích problematické. Hodnoty průměrných ročních koncentrací suspendovaných
prachových částic frakce PM10 se na širším posuzovaném území dle studie „Aktualizace modelového hodnocení
kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010“ zpracované firmou ATEM pohybují v širokém rozmezí
od 30 µg.m-3 do 40 µg.m-3.
Imisní stanice Praha Vysočany ani Praha Kobylisy koncentrace benzenu v ovzduší nesleduje. V následující
tabulce jsou uvedeny hodnoty na vybraných pražských imisních stanicích z let 2007 až 2010. Imisní limit
legislativně stanovený pro benzen na 5 μg/m3 se vztahuje na dobu průměrování 1 rok.
Tab. 3: Naměřené imisní koncentrace benzenu (μg/m3)
Měřící stanice
Rok 2007
Rok 2008
Rok 2009
Rok 2010
1,6
1,4
1,3
2,1
-
0,8
1,0
0,9
Praha 5 - Smíchov
1,2
1,5
1,5
2,1
Praha 10 - Šrobárova
2,1
-
-
--
Praha 2 – Legerova
Praha 4 – Libuš
Průměrné roční koncentrace benzenu se dle výsledků studie „Aktualizace modelového hodnocení kvality ovzduší
na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010“ zpracované firmou ATEM v širším okolí plánovaného záměru
pohybují v intervalu 0,75 až 1 µg.m-3. Výsledky měření na pražských imisních stanicích též nesignalizují
překračování imisního limitu ročního pro benzen.
Níže v tabulce uvádíme vypočtené hodnoty imisních koncentrací v nejbližších vybraných referenčních bodech,
provedené firmou ATEM, aktualizace 2010. Tyto hodnoty byly získány ze serveru pražského ekologického
monitorovacího a informačního systému (www.wmap.cz/atlaszp). Z modelového zpracování imisních koncentrací
na území hlavního města Prahy (model ATEM) vybíráme v řešené lokalitě záměru dva referenční body (RB 10
389 a RB 10 277). Tyto body zhruba reprezentují místa nejbližší zástavby v blízkosti posuzovaného záměru.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 6 z 26
Tab. 4: Vypočtené pozaďové imisní koncentrace znečišťujících látek modelem ATEM v zájmové oblasti (2010)
Číslo referenčního bodu:
10 389
10 277
-3
SO2, průměrné roční koncentrace
3,442 µg.m
SO2, maximální hodinové koncentrace
21,528 µg.m
SO2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace
-3
-3
-3
23,003 µg.m
0 µg.m
-3
24,979 µg.m
NO2, maximální hodinové koncentrace
209,071 µg.m
0,1 µg.m
-3
-3
0 µg.m
NO2, průměrné roční koncentrace
NO2, doba překročení limitu pro maximální hodinové koncentrace
3,42 µg.m
-3
-3
-3
26,515 µg.m
-3
201,8 µg.m
0,06 µg.m
-3
-3
-3
NOx, průměrné roční koncentrace
36,241 µg.m
38,033 µg.m
NOx, maximální hodinové koncentrace
288,092 µg.m
-3
295,027 µg.m
-3
CO, průměrné roční koncentrace
583,901 µg.m
-3
583,693 µg.m
-3
CO, maximální hodinové koncentrace
972,033 µg.m
-3
1 110,373 µg.m
Benzen, průměrné roční koncentrace
0,819 µg.m
Benzen, maximální hodinové koncentrace
6,943 µg.m
-3
-3
0,887 µg.m
-3
-3
10,791 µg.m
-3
zdroj: www.premis.cz/atlaszp
Obr. 1: Nejbližší výpočtové body modelu ATEM
Území pod správou stavebního úřadu Městské části Praha 18, do jehož správního obvodu zájmová lokalita spadá,
není zahrnuto podle sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP uveřejněného ve Věstníku MŽP č. 4/2010 a Věstníku
MŽP č. 4/2011 mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (OZKO). Jedná se o vymezení oblastí na základě dat
z roku 2008 a 2009.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 7 z 26
4. Vybrané klimatické faktory
Dle Quitta se jedná o klimatickou oblast T2, která je teplá, mírně suchá a vyznačuje se dlouhým, suchým a teplým
létem, velmi krátkým, teplým až mírně teplým přechodným obdobím a krátkou, mírně teplou, suchou až velmi
suchou zimou s velmi krátkým trváním sněhové pokrývky.
Rozhodujícím činitelem pro rozptyl škodlivin v atmosféře jsou vedle množství emisí klimatické podmínky.
Klasifikace meteorologických situací pro potřeby výpočtu rozptylových studií se provádí podle rychlosti větru a
stability přízemní vrstvy atmosféry.
Rychlost větru je udávána ve výšce 10 m nad zemí a je rozdělena do tří rychlostních tříd s třídními rychlostmi 1,7
m/s pro interval 0 - 2,5 m/s; 5 m/s pro rozmezí 2,5 - 7,5 m/s a 11 m/s pro rychlosti vyšší než 7,5 m/s.
Stabilitní klasifikace ČHMÚ se zřetelem ke znečištění atmosféry rozeznává pět tříd stability.
Jednotlivé stabilitní třídy můžeme charakterizovat následovně:
I. stabilitní třída - superstabilní:
vertikální výměna vrstev ovzduší prakticky potlačena, tvorba silných inverzních stavů, výskyt v nočních a
ranních hodinách především v chladném půlroce, maximální rychlost větru 2 m/s.
II.stabilitní třída - stabilní:
vertikální výměna ovzduší je stále nevýznamná a je doprovázena inverzními situacemi, výskyt v nočních
a ranních hodinách v průběhu celého roku, maximální rychlost větru 3 m/s.
III. stabilitní třída - izotermní:
projevuje se již vertikální výměna ovzduší, výskyt větru v neomezené síle, v chladném období lze
očekávat v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách.
IV.stabilitní třída - normální:
dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru se přes den v
době, kdy nepanuje významně sluneční svit, společně s III. stabilitní třídou mají v našich podmínkách
výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy.
V. stabilitní třída - konvektivní:
projevuje se vysoká turbulence ve vertikálním směru, která může způsobovat, že se mohou nárazově
vyskytovat vysoké koncentrace znečišťujících látek, výskyt v letních měsících v době, kdy je vysoká
intenzita slunečního svitu. Maximální rychlost větru je 5 m/s.
Odborný odhad větrné růžice pro zájmovou lokalitu je uveden v následující tabulce.
Tab. 5: Větrná růžice
Rychlost
větru
Směr větru (%)
N
NE
E
SE
S
SW
W
NW
CALM
Suma
1,7 m.s
-1
3,49
3,77
3,66
2,69
3,76
4,47
3,45
3,91
2,11
31,31
5,0 m.s
-1
3,87
4,87
7,55
5,01
8,34
14,43
9,65
8,95
62,67
11,0 m.s
0,03
0,06
0,60
0,40
0,59
2,10
1,60
0,64
6,02
Součet
7,39
8,70
11,81
8,10
12,69
21,00
14,70
13,50
-1
Rozptylová studie
2,11
100,0
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 8 z 26
Obr. 2: Grafická prezentace větrné růžice
Rozborem větrné růžice zjišťujeme, že nejvyšší četnosti větrů jsou z jihozápadních, západních a severozápadních
směrů.
Celková
četnost
výskytu
severozápadních,
západních
a
jihozápadních
větrů
je
49,2 %, tj. 180 dní ročně. Výskyt ostatních směrů je pod 10% celkové četnosti.
Zastoupení klidového stavu označeného jako CALM, představuje pouze 2,11 % celkové četnosti.
Z hlediska rychlosti větru, která má také značný vliv na rozptyl emisí, je rozdělení následující:
vítr do rychlosti 2,5 m.s-1, tj. I. rychlostní třída, se vyskytuje 31,31 %, tj. 114 dní ročně
vítr ve II. rychlostní třídě o rychlosti 2,6 - 7,5 m.s-1, má výskyt 62,67 %, tj. 229 dní za rok
vítr ve III. rychlostní třídě o rychlosti větší než 7,5 m.s-1, je zastoupen 6,02 %, t.j. 22 dní v roce.
5. Emise
5.1 Emise při výstavbě
Za krátkodobý plošný zdroj znečišťování lze formálně pokládat fázi výstavby (skrývka ornice, příprava staveniště,
výkopové a stavební práce). Do ovzduší budou emitovány zejména prachové částice. Provést zodpovědný
výpočet objemu emisí prachu do ovzduší ve fázi výstavby nelze. Významný podíl na emisi prachu budou mít
resuspendované částice (sekundární prašnost), jejichž objem je závislý na těžko kvantifikovatelných okolnostech,
jako je období výstavby, průběh počasí, zrnitostní složení zemin na staveništi, apod.
Teoreticky by bylo možno vypočítat hmotnostní toky emisí z dopravních zdrojů, který by však zahrnovaly pouze
příspěvky z primárních zdrojů. Objem emise sekundární a resuspendované složky prachových částic závisí na
řadě dalších faktorů jako je např. množství volné složky na ploše, zrnitostní složení prachových částic, vlhkost,
rychlost větru atp. Výrazným faktorem je vlhkost prachu. Při vlhkosti nad 35 % ji lze zanedbat. Nejvyšších
koncentrací sekundární prašnosti se dále dosahuje při vysokých rychlostech větru, tj. nad 11 m/s. Tyto stavy lze
v místě výstavby očekávat cca po dobu 6 % doby trvání v roce. U stavební činnosti je rozsah vstupních faktorů
takový, že výpočtové stanovení emisí a následně modelování imisních koncentrací má řádové chyby a tím malou
vypovídací schopnost. Výpočet resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší vlivem provozu automobilové
dopravy podle metodiky US EPA je zmíněn v následující kapitole.
Z hlediska ochrany ovzduší je třeba akcentovat opatření zabraňující či alespoň omezující vznik resuspendované
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 9 z 26
prašnosti. Při přípravě a zakládání stavby bude při provádění a manipulaci se sypkými materiály třeba vhodnými
technickými a organizačními prostředky minimalizovat sekundární prašnost z dopravy a její vliv na okolní životní
prostředí. Ve fázi výstavby navrhujeme z hlediska ochrany venkovního ovzduší dodržovat tato opatření:
•
•
•
•
Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku pro čištění vozovek především v průběhu zemních prací.
Zásoby sypkých stavebních materiálů a ostatních potenciálních zdrojů prašnosti budou minimalizovány,
uložení sypkého materiálu bude zakryto plachtami.
Za nepříznivých klimatických podmínek bude v případě potřeby zabezpečeno skrápění plochy staveniště.
Všechna vozidla převážející prašný materiál budou zakryta plachtou, aby se omezil prašný úlet.
Při uplatnění a důsledném dodržování navrhovaných opatření proti prašnosti nebude vliv na ovzduší v období
výstavby významný, bude časově omezený a z hlediska ochrany ovzduší a ochrany lidského zdraví přijatelný.
5.2 Emise při provozu
Zdrojem emisí při provozu posuzovaného záměru bude pouze související automobilová doprava. Vytápění objektu
autosalonu a objektu rychlého občerstvení Mc Donald's bude řešeno z centrálního zdroje tepla. V souvislosti
s realizací záměru nevznikne nový spalovací zdroj ani žádné jiné ostatní zdroje znečišťování ovzduší.
5.2.1 Automobilová doprava
Pro výpočet emisních vydatností dopravních zdrojů bylo použito emisních faktorů generovaných programem
MEFA v.06. Program MEFA 06 navazuje na freewarovou verzi programu na výpočet emisních faktorů (MEFA 02).
Oproti předchozí verzi umožňuje provádět výpočet souborů dat s charakteristikami dopravních situací.
Program byl vytvořen autorským kolektivem pracovníků VŠCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Použité výpočetní
vztahy vycházejí z dostupných informací a reflektují současný stav znalostí o této problematice. Při konstrukci
modelu byla použita již získaná a ověřená emisní data o vozidlech z řady testů v zemích EU. Jako výchozí
podklad byla využita databáze HBEFA „Handbook Emission Factors for Road Transport“, která představuje
oficiální datový podklad pro výpočet emisí z dopravy ve Spolkové republice Německo, ve Švýcarsku a Rakousku.
Získané údaje byly dále doplněny s využitím dalších zahraničních metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména
výsledků emisních testů charakteristických zástupců vozového parku ČR. Program sice nemůže postihnout emisní
charakteristiky jednotlivých vozidel v plné šíři (zejména u těžkých nákladních vozidel, kde je produkce emisí do
značné míry ovlivněna celkovou hmotností vozidla), poskytuje však typické průměrné hodnoty odpovídající
vozovému parku v České republice a středoevropském regionu. Rovněž v případě organických látek, které nejsou
v emisích standardně sledovány, bylo velmi obtížné získat potřebné podklady pro vypracování matematických
závislostí modelujících výsledné hodnoty emisních faktorů v závislosti na jízdním režimu, kategorii motorového
vozidla a druhu použitého paliva.
Emisní faktory
Při výpočtu emisí je uvažováno u osobních automobilů s 30% automobilů s naftovým motorem.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 10 z 26
Tab. 6: Emisní faktory pro rok 2012
Rok 2012, plynulost st. 5, sklon 2%
Typ vozidla
Emisní
Rychlost
úroveň
(km/hod)
Emisní faktor (g/km)
NOx
PM10
benzen
OA
EURO 3
15
0,3458
0,0010
0,0061
benzin
EURO 3
50
0,2875
0,0009
0,0041
OA
EURO 3
15
1,0912
0,1098
0,0021
nafta
EURO 3
50
0,6094
0,0866
0,0009
Do výpočtu emisí byl dále zahrnut vliv víceemisí ze studených startů a dále emise pro případ popojíždění. Vozidla
odjíždějící z parkovišť se studeným motorem emitují do ovzduší větší množství emisí oproti vozidlům přijíždějícím,
se zahřátým motorem.
Dále je ve výpočtech vlivu vyvolané automobilové dopravy na kvalitu venkovního ovzduší zohledněna
resuspenze tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Resuspenze představuje v městských oblastech významný
příspěvek ovlivňující celkovou koncentraci suspendovaných částic PM10 v ovzduší.
Pro výpočet emise prachových částic lze využít metodiku stanovenou organizací United States Environmental
Protection Agency (dále jen „US EPA“) – Metodika EPA 42. Pro výpočet emise prachových částic na zpevněných
komunikacích lze využít metodiku 13.2.1 Paved Roads (www.epa.org).
Výpočet je dán empirickým vzorcem:
E = [k (sL)0.91 x (Wx1,1)1,02] (1 –P/4N)
Kde:
E = emisní faktor (g/km ujetý vozidlem)
k = násobitel závislý na velikosti řešené frakce (g/km ujetý vozidlem)
sL = zátěž povrchu silnice prachovými částicemi (g/m2)
W = průměrná hmotnost vozidla (t)
P = počet dnů s úrovní srážek ≥ 1mm z celkového počtu dnů N
Na základě výše uvedeného výpočtu byl při modelování imisních příspěvků použit emisní faktor 0,02579
g/km ujetý osobním vozidlem připadající na sekundární prašnost způsobenou znovuzvířením částic při
pojezdech osobních automobilů.
V areálu je navrženo celkem 217 parkovacích a odstavných stání. Pro zaměstnance administrativy, autosalonu a
autoservisu je navrženo samostatné vyhrazené parkoviště. V následujícím přehledu jsou shrnuty předpokládané
počty příjezdů a odjezdů z parkingu 5. etapy TESCO převzaté ze zpracované dopravní studie. V závorce jsou
uvedeny pohyby vozidel v noční době.
Tab. 7: Výsledné přitížení komunikační sítě od parkingu 5. etapy TESCO
Parking pro administrativu
Parking pro autosalon
Parking pro McD
Parking pro autoservis
Parking pro myčku aut
Parking pro sklady
Celkem den + (noc)
Celkové přitížení
Rozptylová studie
Příjezdy
13 +
(2)
124 + (4)
114 + (8)
70 +
(0)
72 +
(0)
10 +
(0)
403 + (14)
417
Odjezdy
13 +
(2)
124 + (4)
114 + (8)
70 +
(0)
72 +
(0)
10 +
(0)
403 + (14)
417
Celkem
26 +
(4)
248 + (8)
228 + (16)
140 + (0)
144 + (0)
20 +
(0)
806 + (28)
834 pojezdů
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 11 z 26
Rozpad generované dopravy 5. etapou na okolní komunikační síti je patrný z následujícího kartogramu.
Obr. 3: Kartogram rozpadu zatížení od TESCO 5.etapa
Emise z prostoru parkovacích stání v areálu 5. etapy Tesco Letňany
Součástí záměru jsou parkovací místa o celkové kapacitě 217 stání. Pro výpočet emisí z těchto plošných zdrojů
byly použity emisní faktory uvedené výše, včetně zohlednění víceemisí ze studených startů, emisí pro případ
popojíždění a resuspenze tuhých znečišťujících látek. Emise z prostoru parkovacích stání v areálu 5. etapy Tesco
Letňany jsou uvedeny v následující tabulce.
Tab. 8: Emisní vydatnosti z plošných zdrojů znečišťování ovzduší
Zdroj
Počet pojezdů
Emise NOx
Emise benzenu
za 24 hodin
-1
Parkovací stání
Emise PM10
834
-1
-1
-1
-1
-1
[g.s ]
[kg.r ]
[g.s ]
[kg.r ]
[g.s ]
[kg.r ]
0,001786
18,78
0,000168
1,76
0,0000154
0,162
V následující tabulce jsou uvedeny emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích na okolních
komunikacích v zájmové oblasti. Emise jsou vypočteny na základě vyvolaných pojezdů automobilů dle zpracované
dopravní studie a na základě emisních faktorů uvedených výše.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 12 z 26
Tab. 9: Emisní vydatnosti automobilové dopravy na liniových zdrojích
Emise NOx
Emise PM10
Emise benzenu
g/s/m
g/s/m
g/s/m
Areálové komunikace
0,0000071
0,00000067
0,00000006
Ul. Veselská ve směru k R8
0,0000025
0,00000030
0,00000002
Ul. Veselská ve směru k ul. Tupolevova
0,0000007
0,00000008
0,00000001
Ul. propojovací
0,0000009
0,00000011
0,00000001
Ul. Tupolevova na sever
0,0000002
0,00000003
0,00000000
Ul. Tupolevova na jih
0,0000008
0,00000010
0,00000001
Zdroj emisí
6. Způsob modelování imisní situace
Pro modelování imisních koncentrací znečišťujících látek byl použit program SYMOS´97 verze 2006, který
umožňuje výpočet maximálních hodinových, nejvyšších denních i průměrných ročních imisních koncentrací.
Výpočet je proveden pro oxid dusičitý, tuhé znečišťující látky PM10 a benzen.
Modelování imisních příspěvků pro grafický list je provedeno v pravidelné síti 3 087 referenčních bodů. Výpočet
imisních koncentrací znečišťujících látek je proveden jako samostatný příspěvek provozu řešeného záměru ke
stávající imisní situaci v oblasti. Grafické výstupy uvedené v přílohách této studie znázorňují příspěvky k
průměrným ročním a maximálním krátkodobým imisím znečišťujících látek. Při volbě referenčních bodů byla
zvolena výška 1,5 m nad terénem (dýchací zóna).
Dále byl proveden výpočet imisních koncentrací v referenčních bodech umístěných mimo výpočtovou síť
v místech nejbližší obytné zástavby. Výpočet byl proveden nejen v dýchací zóně 1,5 nad terénem, v případech
vícepatrových bytových domů ale i ve vyšších výškách (4,5; 15,5 a 25,5 m nad terénem ). Jedná se o sedm
referenčních bodů. Umístění referenčních bodů je patrné z přílohy č. 1 této studie.
RB 1 – objekt k bydlení č.p. 320, ul. Na Pramenech, Praha Ďáblice
RB 2 – rodinný dům č.p. 143, ul. Běloveská, Praha Letňany
RB 3 – bytový dům č.p. 596, ul. Malkovského, Praha Letňany
RB 4 – bytový dům č.p. 453, ul. Místecká, Praha Letňany
RB 5 – bytový dům č.p. 444, ul. Nýdecká, Praha Letňany
RB 6 – bytový dům č.p. 455, ul. Křivoklátská, Praha Letňany
RB 7 – bytový dům č.p. 463, ul. Tupolevova, Praha Letňany
7. Imisní limit
Posouzení vlivu zdrojů emisí na kvalitu ovzduší je možné provést přepočtem jeho emisních vydatností na imisní
koncentrace a porovnat imisní koncentrace s imisními limity.
V příloze č. 1 Nařízení vlády č. 597/2005 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v platném znění, jsou
stanoveny imisní limity. Tento předpis obsahuje dále tzv. meze tolerance a hodnoty horní a dolní meze pro
posuzování.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 13 z 26
Tab. 10: Imisní limity podle Nařízení vlády č. 597/2005 Sb.
Imisní limit
-3
Znečišťující látka
Časový interval průměrování
[µg·m ]
/maximální počet překročení za
rok
Oxid siřičitý SO2
Suspendované částice PM10
Oxid dusičitý NO2
Olovo Pb
Oxid uhelnatý CO
24 hodin
125 / 3
1 hodina
350 / 24
kalendářní rok
40
24 hodin
50 / 35
kalendářní rok
40
1 hodina
200 / 18
kalendářní rok
0,5
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr
10 000
Benzen C6H6
kalendářní rok
5
Kadmium Cd
kalendářní rok
0,005
Arsen As
kalendářní rok
0,006
kalendářní rok
0,020
kalendářní rok
0,001
Nikl Ni
Benzo(a)pyren
1)
Troposférický ozón O3
Maximální denní osmihodinový
klouzavý průměr
120
Vysvětlivky:
1) Polycyklické aromatické uhlovodíky vyjádřené jako benzo(a)pyren
8. Zvážení nejistot
Hodnocení výsledků a závěrů rozptylové studie je vždy spojeno s určitými nejistotami.
V případě hodnocení provozu záměru „TESCO LETŇANY, ETAPA V.“ z hlediska ovlivnění kvality ovzduší
v zájmové oblasti lze nejistoty vyjmenovat takto:
1.
Klimatické vstupní údaje jsou zprůměrované hodnoty jednotlivých veličin za delší časové období.
Skutečný průběh meteorologických charakteristik v daném určitém roce se může od průměru značně lišit
(např. větrná růžice nebo výskyt inverzí).
2.
Nedostatečná znalost současného imisního pozadí v hodnocené lokalitě. Přímo v řešené lokalitě není
umístěna žádná imisní stanice, která by kontinuálně sledovala imisní koncentrace. Nejbližší imisní stanice
jsou stanice Praha Vysočany a Praha Kobylisy. Pozaďové koncentrace byly stanoveny na základě
odborného odhadu z měření na těchto nejbližších imisních stanicích a z výsledků modelování kvality
ovzduší na území Prahy (ATEM).
3.
Spolehlivost vypočtených imisních koncentrací použitým rozptylovým modelem. Základem metodiky je
matematický model, který již svou podstatou znamená zjednodušení a nemožnost popsat všechny děje
v atmosféře, které ovlivňují rozptyl znečišťujících látek. Proto jsou i vypočtené výsledky nutně zatížené
jistou chybou a nedají se interpretovat zcela striktně.
4.
Metodika výpočtu znečištění nepočítá s pozaďovým znečištěním ovzduší. Veškeré vypočtené výsledky se
týkají pouze zdrojů zahrnutých do výpočtu.
5.
Nejistota tkvící v hodnotách vstupních údajů výpočtu. Celkově byl při výpočtu emisí použit konzervativní
způsob, který skutečnou emisi z důvodu předběžné opatrnosti nadhodnocuje (výpočet emisí pro provozní
i dopravní špičku).
6.
Nejistota hodnot emisních faktorů pro automobily z databáze MEFA
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 14 z 26
9. Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím
Při výpočtu imisních koncentrací byly použity údaje o poloze zdrojů emisí, o jejich emisních vydatnostech,
maximálních výkonech a větrné růžici. Pro výpočet očekávaných imisních koncentrací znečišťujících látek v
ovzduší jsou použity matematické modely, umožňující odhad znečištění ovzduší z většího počtu bodových,
liniových a plošných zdrojů. Výpočet imisních koncentrací je proveden pro oxid dusičitý, suspendované částice
PM10 a benzen.
9.1 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím oxidu dusičitého
Dle výsledků měření na imisní stanici Praha Vysočany se v posledních letech pohybovaly hodnoty 19.
maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého v intervalu 147,0 až 170,1 µg/m3, na imisní stanici
Praha Kobylisy 109,4 až 151,1 µg/m3. Imisní limit pro maximální hodinovou imisi NO2 je stanoven na 200 μg/m3
s tím, že povolený počet překročení tohoto limitu je 18 x za rok. Dle výsledků modelu ATEM se v širším okolí
posuzovaného záměru pohybují krátkodobé imisní koncentrace oxidu dusičitého okolo hodnoty imisního limitu, tj.
hodnota 200 μg/m3. Plnění imisního limitu NO2max tak nebude dle dostupných zdrojů u nejbližší obytné zástavby
v zájmové oblasti problematické. Dle výsledků modelování provozu řešeného záměru k maximálním hodinovým
imisím NO2 se budou hodnoty příspěvků v mapované oblasti pohybovat v rozmezí 0,05 až 0,27 µg/m3,
v referenčních bodech umístěných u nejbližší trvale obytné zástavby potom nejvýše 0,11 µg/m3.
V případě průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého se dle výsledků měření na imisní stanici
Praha Vysočany v posledních letech pohybovaly naměřené hodnoty v intervalu 39,4 až 43,1 µg/m3 a dle měření
na imisní stanici Praha Kobylisy v intervalu 24,3 až 26,1 µg/m3. Dle výsledků převzatých ze studie „Aktualizace
modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010“ zpracované firmou ATEM se
v zájmové lokalitě pohybuje průměrná roční koncentrace NO2 v intervalu 20 až 30 µg/m3. Imisní limit pro
průměrnou roční imisi NO2 je stanoven na 40 μg/m3. Plnění imisního limitu nebude v zájmové lokalitě v současné
době pravděpodobně problematické. Dle výsledků modelování příspěvku provozu posuzovaného záměru
k průměrným ročním imisím NO2 se v mapované oblasti pohybují hodnoty v rozmezí 0,001 až 0,03 μg/m3.
V referenčních bodech umístěných u nejbližší trvale obytné zástavby potom činí imisní příspěvek nejvýše 0,0038
µg/m3.
V následující tabulce uvádíme výsledky modelování příspěvků záměru „TESCO LETŇANY, ETAPA V.“ k imisím
koncentracím oxidu dusičitého u nejbližší zástavby.
Tab. 11: Příspěvky k imisním koncentrace oxidu dusičitého v místě nejbližší obyt. zástavby
RB
Popis RB
X
Y
výška nad
průměrné roční
maximální
terénem
imise
hodinové imise
m
µg/m
µg/m
3
3
1
č.p. 320, ul. Na Pramenech
1859
2127
1,50
0,00135
0,0759
2
č.p. 143, ul. Běloveská
2168
2044
1,50
0,00180
0,0733
1,50
0,00340
0,1100
15,50
0,00340
0,1089
25,50
0,00340
0,1089
1,50
0,00377
0,1051
15,50
0,00377
0,1039
25,50
0,00377
0,1039
1,50
0,00245
0,0876
3
4
5
č.p. 596, ul. Malkovského
č.p. 453, ul. Místecká
č.p. 444, ul. Nýdecká
Rozptylová studie
2139
2131
2232
1723
1538
1467
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 15 z 26
výška nad
průměrné roční
maximální
terénem
imise
hodinové imise
m
µg/m
µg/m
15,50
0,00245
0,0866
25,50
0,00245
0,0866
1,50
0,00360
0,0931
15,50
0,00360
0,0920
25,50
0,00360
0,0920
1,50
0,00317
0,0924
15,50
0,00317
0,0915
25,50
0,00317
0,0915
Minimální imisní příspěvek
0,00135
0,0733
Maximální imisní příspěvek
0,00377
0,1100
RB
6
7
Popis RB
X
č.p. 455, ul. Křivoklátská
2111
č.p. 463, ul. Tupolevova
2098
Y
1376
1249
3
3
Tab. 12: Zhodnocení maximálních hodinových imisních koncentrací oxidu dusičitého (µg.m-3)
imisní limit maximální
imisní pozadí
imisní příspěvek
imise celkem -
hodinový
provozu záměru
maximálně
(19. nejvyšší
% limitu
hodnota)
109,4 až 170,1 μg/m
3
109,5 -170,2
μg/m
(maximální hodinové imise na
54,8 - 85,1
3
stanici Vysočany a Kobylisy)
0,07 až 0,11 μg/m
209,071 μg/m
3
200 μg/m
3
3
(maximální hodinová imise dle
209,181 μg/m
modelu ATEM v roce 2010)
104,6
3
Poznámka: Maximální hodinové imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, představuje
nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné
maximální hodnoty očekávat.
Imisní příspěvek k maximálním hodinovým imisím z řešeného záměru na úrovni prvních desetin mikrogramů za
nejméně příznivých rozptylových podmínek u nejexponovanější obytné zástavby lze označit za velmi malý, který
nezpůsobí překročení imisního limitu.
Tab. 13: Zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací oxidu dusičitého (µg.m-3)
imisní pozadí
24,3 až 43,1 μg/m
imisní příspěvek
imise celkem -
provozu záměru
maximálně
3
24,3038 až
43,1038 μg/m
(průměrná roční imise na stanici
Vysočany a Kobylisy)
3
38,033 μg/m
0,00135 až 0,0038
μg/m
% limitu
60,7 - 107,8
3
3
40 μg/m
3
(průměrná roční imise dle
modelu ATEM v roce 2010)
imisní limit roční
3
38,037 μg/m
95,0
V případě průměrných ročních imisí je na imisní stanici Vysočany plnění imisního limitu problematické, dle
výsledků modelu ATEM je imisní limit roční v řešené lokalitě plněn s významnou imisní rezervou. Vlastní příspěvek
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 16 z 26
řešeného záměru k průměrným ročním imisím NO2 na úrovni několika desetitisícin mikrogramů lze označit za
zanedbatelný.
9.2 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím suspendovaných částic PM10
V případě nejvyšších denních imisí suspendovaných částic PM10 činí platný imisní limit 50 μg/m3, jehož
překračování je legislativně povoleno 35 krát za rok. To znamená, že ke splnění imisního limitu postačuje, aby 36.
nejvyšší denní imise byla nižší než hodnota limitu 50 μg/m3. Na nejbližší imisní stanici Praha Kobylisy naměřené
36. nejvyšší maximální denní imise suspendovaných částic PM10 v posledních letech imisní limit plní, na imisní
stanici Praha Vysočany byl v roce 2010 krátkodobý imisní limit překročen. Výsledné hodnoty modelování
příspěvku posuzovaného záměru k nejvyšším denním imisním koncentracím tuhých látek frakce PM10 činí
v zájmové lokalitě 0,02 až 0,22 µg/m3, v místě nejbližší obytné zástavby 0,0499 až 0,0797 µg/m3.
Naměřené průměrné roční imisní koncentrace PM10 na imisní stanici Praha Vysočany i Praha Karlín v posledních
letech imisní limit, který je stanoven na 40 µg/m3, splňují. Dle výsledků převzatých ze studie „Aktualizace
modelového hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Prahy, MHMP, Praha 2010“ zpracované firmou ATEM se
v zájmové lokalitě hodnoty průměrných ročních koncentrací PM10 pohybují v širokém rozmezí 30 až 40 µg/m3.
Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 není v současné době v zájmové lokalitě problematické. Dle výsledků
modelování příspěvku posuzovaného záměru se výsledné průměrné roční hodnoty v místě nejbližší obytné
zástavby pohybují v intervalu 0,001 až 0,0033 μg/m3. Tyto příspěvky jsou zanedbatelné, které stávající imisní
situaci prakticky vůbec neovlivní.
Tab. 14: Příspěvky k imisním koncentracím suspendovaných částic PM10 v místě nejbližší obytné zástavby
výška nad
RB
Popis RB
X
Y
průměrné roční
nejvyšší denní
terénem
imise
imise
m
µg/m
µg/m
3
3
1
č.p. 320, ul. Na Pramenech
1859
2127
1,50
0,00108
0,0499
2
č.p. 143, ul. Běloveská
2168
2044
1,50
0,00158
0,0503
1,50
0,00297
0,0797
15,50
0,00297
0,0792
25,50
0,00297
0,0792
1,50
0,00333
0,0779
15,50
0,00333
0,0773
25,50
0,00333
0,0773
1,50
0,00210
0,0618
15,50
0,00210
0,0614
25,50
0,00210
0,0614
1,50
0,00327
0,0670
15,50
0,00327
0,0665
25,50
0,00327
0,0665
1,50
0,00299
0,0663
15,50
0,00299
0,0658
25,50
0,00299
0,0658
Minimální imisní příspěvek
0,00108
0,0499
Maximální imisní příspěvek
0,00333
0,0797
3
4
5
6
7
č.p. 596, ul. Malkovského
č.p. 453, ul. Místecká
č.p. 444, ul. Nýdecká
č.p. 455, ul. Křivoklátská
č.p. 463, ul. Tupolevova
2139
2131
2232
2111
2098
1723
1538
1467
1376
1249
Tab. 15: Zhodnocení nejvyšších denních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 (µg.m-3)
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 17 z 26
imisní limit
imisní pozadí
max. imisní příspěvek
imise celkem -
maximální denní
provozu záměru
maximálně
(36. nejvyšší
% limitu
denní imise)
29,5 - 59,3 μg/m
3
(36. nejvyšší denní imise na
stanici Vysočany a Kobylisy)
0,0499 až 0,0797
μg/m
29,50797 až
3
59,3797 μg/m
3
3
50 μg/m
59,0 až 118,76
Poznámka: Nejvyšší denní imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení, jak je provedeno v tabulce, představuje
nejhorší možnou situaci. Naopak nejpříznivější situací je zachování současných nejvyšších imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné
maximální hodnoty očekávat.
Imisní příspěvek k nejvyšším denním imisím z řešeného záměru se pohybuje na úrovni několika setin mikrogramu
(za nejméně příznivých rozptylových podmínek u nejexponovanější obytné zástavby). V posledním publikovaném
roce 2010 byl na imisní stanici Praha Vysočany krátkodobý imisní limit pro PM10 překročen. Na imisní stanici
Praha Kobylisy je krátkodobý imisní limit v posledních letech plněn s rezervou. Na základě měření na nejbližších
imisních stanicích můžeme usuzovat, že v řešené lokalitě může být za rozptylově méně příznivých let imisní
limit krátkodobý pro PM10 mírně překračován a naopak v rozptylově příznivějších letech plněn. Provoz
posuzovaného záměru se může na tomto epizodickém překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10
spolupodílet. Hodnoty imisních příspěvků se však dle výpočtu pohybují na úrovni několika setin mikrogramu
a dle názoru zpracovatele této rozptylové studie je možno je považovat za zanedbatelné.
Tab. 16: Zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací suspendovaných částic PM10 (µg.m-3)
imisní pozadí
20,3 až 32,5 μg/m
imisní příspěvek
imise celkem -
imisní limit
provozu záměru
maximálně
roční
% limitu
20,303 až
3
3
32,503 μg/m
(průměrná roční imise na
50,8 – 81,3
stanici Vysočany a Kobylisy)
0,001 až 0,0033 μg/m
30 – 40 μg/m
3
3
40 μg/m
3
(průměrná roční imise dle
modelu ATEM v roce 2010)
30,003 až
75,0 – 100,0
3
40,003 μg/m
Plnění imisního limitu pro roční průměr PM10 není dle modelu ATEM ani dle měření na nejbližších imisních
stanicích v současné době v zájmové oblasti problematické. Dle výsledků modelování příspěvku posuzovaného
záměru se výsledné hodnoty ročních příspěvků v zájmové lokalitě pohybují v řádu nanogramů/m3. Jedná se o
příspěvky naprosto zanedbatelné, které stávající imisní situaci v zájmové oblasti prakticky vůbec neovlivní.
9.3 Zhodnocení příspěvků k imisním koncentracím benzenu
Dle výsledků měření na imisních stanicích v Praze se v posledních třech letech pohybovaly hodnoty průměrné
roční imisní koncentrace benzenu v intervalu 0,8 až 2,1 µg/m3. Dle modelu ATEM je v širším okolí posuzovaného
záměru průměrná roční imise benzenu v intervalu 0,75 až 1 µg/m3. Imisní limit pro průměrnou roční imisi benzenu
je stanoven na 5 µg/m3. Plnění imisního limitu tedy nebude problematické ani v zájmové oblasti výstavby řešeného
záměru.
Vlastní příspěvek z provozu posuzovaného záměru se pohybuje v řádu maximálně několika desetin
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 18 z 26
nanogramů/m3. Tyto příspěvky řešeného záměru k průměrným ročním imisím benzenu lze označit za
nevýznamné, které nezpůsobí kumulativně s pozadím v zájmové oblasti překročení platného imisního limitu.
V následující tabulce jsou uvedené výsledky modelování příspěvky k imisním koncentracím benzenu
v referenčních bodech umístěných u nejbližší zástavby.
Tab. 17: Příspěvky k imisním koncentracím benzenu v místě nejbližší obytné zástavby
RB
Popis RB
X
Y
výška nad
průměrné roční
maximální
terénem
imise
hodinové imise
m
µg/m
µg/m
3
3
1
č.p. 320, ul. Na Pramenech
1859
2127
1,50
0,00009
0,0058
2
č.p. 143, ul. Běloveská
2168
2044
1,50
0,00011
0,0056
1,50
0,00028
0,0085
15,50
0,00028
0,0084
25,50
0,00028
0,0084
1,50
0,00031
0,0088
15,50
0,00031
0,0087
25,50
0,00031
0,0087
1,50
0,00020
0,0071
15,50
0,00020
0,0070
25,50
0,00020
0,0070
1,50
0,00031
0,0078
15,50
0,00031
0,0077
25,50
0,00031
0,0077
1,50
0,00028
0,0077
15,50
0,00028
0,0077
25,50
0,00028
0,0077
Minimální imisní příspěvek
0,00009
0,0056
Maximální imisní příspěvek
0,00031
0,0088
3
4
5
6
7
č.p. 596, ul. Malkovského
č.p. 453, ul. Místecká
č.p. 444, ul. Nýdecká
č.p. 455, ul. Křivoklátská
č.p. 463, ul. Tupolevova
2139
2131
2232
2111
2098
1723
1538
1467
1376
1249
Tab. 18: Zhodnocení průměrných ročních imisních benzenu (µg.m-3)
imisní pozadí
0,75 - 1 μg/m
imise celkem -
imisní limit
provozu záměru
maximálně
roční
% limitu
3
(průměrná roční imise dle
modelu ATEM v roce 2010)
Rozptylová studie
imisní příspěvek
0,00009až 0,00031 μg/m
3
0,7503 –
3
1,0003 μg/m
5 μg/m
3
15 - 20
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 19 z 26
10. Shrnutí výsledků
V následující tabulce je přehledně provedeno shrnutí a zhodnocení imisních příspěvků.
3
Tab. 19: Shrnutí a zhodnocení průměrných ročních imisních koncentrací (µg/m )
imisní
pozadí
3
ATEM (µg/m )
3
měření Vysočany a Kobylisy (µg/m )
3
imisní příspěvek (µg/m )
3
celkem po realizaci (µg/m )
3
imisní limit (µg/m )
podíl imisního limitu (%)
PM10
NO2
benzen
30 - 40
20 – 30
0,75 - 1
20,3 – 32,5
24,3 – 43,1
--
0,001 – 0,0033
0,0014- 0,0038
0,00009 – 0,0003
20,303 – 40,003
20,004 – 43,104
0,7503 – 1,0003
40
40
5
51 – 100
50 – 108
15 - 20
3
Tab. 20: Shrnutí a zhodnocení krátkodobých imisních koncentrací (µg/m )
3
imisní
ATEM (µg/m )
pozadí
měření Vysočany a Kobylisy (µg/m )
3
3
imisní příspěvek (µg/m )
3
celkem po realizaci (µg/m )
3
imisní limit (µg/m )
podíl imisního limitu (%)
PM10
NO2
denní maxima
hodinová maxima
--
200 - 210
29,5 – 59,3
109,4 – 170,1
0,05 – 0,08
0,07 – 0,11
29,58 – 59,38*
109,5 – 210,1*
50
200
60 - 119
55 - 105
* Maximální krátkodobé imisní koncentrace nelze jednoduše sčítat. Teoretické sečtení představuje nejhorší možnou situaci. Naopak
nejpříznivější situací je zachování současných maximálních imisí. V tomto rozmezí lze tedy výsledné maximální hodnoty očekávat.
Z tabulek výše vyplývá, že realizací záměru nedojde k překročení platných imisních limitů pro průměrné roční
imisní koncentrace sledovaných znečišťujících látek, které jsou řešeným záměrem emitovány (suspendované
částice frakce PM10, oxidy dusíku – oxid dusičitý a benzen). V imisním pozadí lze na základě výsledků modelu
ATEM aktualizace 2010 předpokládat dostatečnou imisní rezervu. V případě krátkodobých imisních koncentrací se
dle modelu ATEM 2010 pohybují maximální hodinové imise NO2 v zájmové oblasti okolo hodnoty imisního limitu.
Vypočtené imisní příspěvky k NO2max jsou však velmi malé a imisní situaci v oblasti prakticky neovlivní. Dle měření
na imisní stanici Praha Vysočany může být plnění krátkodobého imisního limitu pro PM10 problematické. Tzn., že
v řešené lokalitě může být za rozptylově méně příznivých let imisní limit krátkodobý pro PM10 mírně
překračován a naopak v rozptylově příznivějších letech plněn. Provoz posuzovaného záměru se může na
tomto epizodickém překračování krátkodobého imisního limitu pro PM10 spolupodílet. Vypočtený imisní
příspěvek k PM10den je však zanedbatelný.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 20 z 26
11. Závěr
Posuzovaným záměrem je výstavba a provoz objektu autosalonu a objektu rychlého občerstvení
Mc Donald's, které jsou projektovány pod názvem „TESCO LETŇANY, ETAPA V.“ a budou umístěny na
trojúhelníkovém pozemku mezi ulicemi Veselská a Tupolevova a propojovací komunikací těchto ulic
v pokračování ulice Křivoklátské v Praze Letňanech.
S realizací záměru souvisí z hlediska problematiky ochrany venkovního ovzduší pouze nárůst provozu
automobilové dopravy. Vytápění objektů je řešeno z centrálního zdroje tepla, jiné zdroje znečišťování
ovzduší nebudou v souvislosti s řešeným záměrem v objektech umístěny.
Rozptylová studie je řešena jako příspěvek posuzovaného záměru ke stávající (pozaďové) imisní situaci
v zájmové oblasti. Jsou modelovány základní znečišťující látky z vyvolané automobilové dopravy – oxidy
dusíku, suspendované částice PM10 a benzen.
Z provedených výpočtů vyplývá, že imisní příspěvky z posuzovaného záměru jsou velmi malé a imisní
situaci v zájmové oblasti prakticky vůbec neovlivní. Nejproblematičtější, co do plnění imisního limitu, jsou
krátkodobé imise suspendovaných částic PM10. V letech s nepříznivými rozptylovými podmínkami
může být imisní limit denní překračován. V těchto rozptylově nepříznivých letech se provoz
posuzovaného záměru může spolupodílet na překračování imisního limitu pro nejvyšší denní imisi
PM10. Hodnoty imisních příspěvků k nejvyšším denním imisím se však pohybují na nevýznamné
úrovni nejvýše setin mikrogramu.
Celkově lze posuzovaný záměr „TESCO LETŇANY, ETAPA V.“ z hlediska vlivu na kvalitu ovzduší v daných
místních podmínkách označit za přijatelný.
12. Údaje o zpracovateli rozptylové studie
Ing. Martin Vejr
Křešínská 412
262 23 Jince
IČ: 71355154
Podpis:
Datum zpracování: 8. září 2011
Autorizace ke zpracování rozptylových studií udělena podle § 15 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) Ministerstvem životního prostředí
rozhodnutím č.j. 1121/740/04 z 13. 7. 2004. Autorizace byla prodloužena rozhodnutím Ministerstva životního
prostředí č.j. 2480/820/07/DK ze dne 25. 6. 2007 a osvědčením č.j. 990/780/11/AK ze dne
15. dubna 2011.
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 21 z 26
Příloha 1
Situace s umístěním
referenčních bodů
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 22 z 26
TESCO LETŇANY ETAPA V.
RB 1 – objekt k bydlení č.p. 320, ul. Na Pramenech, Praha Ďáblice
RB 2 – rodinný dům č.p. 143, ul. Běloveská, Praha Letňany
RB 3 – bytový dům č.p. 596, ul. Malkovského, Praha Letňany
RB 4 – bytový dům č.p. 453, ul. Místecká, Praha Letňany
RB 5 – bytový dům č.p. 444, ul. Nýdecká, Praha Letňany
RB 6 – bytový dům č.p. 455, ul. Křivoklátská, Praha Letňany
RB 7 – bytový dům č.p. 463, ul. Tupolevova, Praha Letňany
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 23 z 26
Příloha 2
Grafické znázornění příspěvků
k imisním koncentracím
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 24 z 26
Příspěvek k maximálním hodinovým imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3)
Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím oxidu dusičitého (µg.m-3)
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
strana 25 z 26
Příspěvek k nejvyšším denním imisním koncentracím suspendovaných částic PM10 (µg.m-3)
Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím suspendovaných částic PM10 (µg.m-3)
Rozptylová studie
Září 2011
TESCO LETŇANY - ETAPA V.
Příspěvek k průměrným ročním imisním koncentracím benzenu (µg.m-3)
Rozptylová studie
strana 26 z 26

Podobné dokumenty

Vyšetření močového sedimentu

Vyšetření močového sedimentu Tamm-Horsfallovým proteinem, který je produkován tubulárními epiteliálními buňkami, jejichž povrch chrání. Za určitých okolností, jako je nízké pH, vysoká osmolalita, vysoké koncentrace proteinů, m...

Více

Emise základních složek výfukových plynů nákladních

Emise základních složek výfukových plynů nákladních náročnější a nákladnější. Vhodným operativním a finančně dostupným zdrojem emisních informací jsou proto modelové výpočty, které vycházejí ze stanovení množství emisí znečišťujících látek pro vhodn...

Více

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy

Seznam pořizovaných změn ÚP SÚ hl.m.Prahy K tomuto podnětu komise uvádí následující: Pozemek parc.č. 757/55, k.ú. Letňany se nachází od bytového domu č.p. 596 – 601 v ulici Malkovského cca 35 m, mezi pozemkem parc.č.757/55,k.ú. Letňany je ...

Více

Červenec 2015 - ATEM - Ateliér ekologických modelů, sro

Červenec 2015 - ATEM - Ateliér ekologických modelů, sro V průběhu let 2011 – 2014 probíhalo řešení veřejné zakázky TAČR programu ALFA s názvem „Podrobný emisně-imisní model ČR pro současný stav a výhled do roku 2030 a nástroje pro podporu rozhodování v ...

Více

Záměr developera

Záměr developera je navržena jako obousměrná obslužná komunikace s šířkou 6,00 m a s pásem podél zástavby šířky 2,0 m pro ukládání kabelových sítí a pro chodce. Na jejím konci je úvratiště. Obytný soubor je „otevře...

Více

Virrib

Virrib půdou prostor kolem aktivních prvků snímače a měřené hodnoty proto lépe vystihují skutečnost. Měřená vrstva přesahuje až o 7 cm aktivní prvky. Při vertikálním umístění snímač poskytuje údaje o prům...

Více