21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje

Komentáře

Transkript

21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje
VÝPIS USNESENí
Z 21. ZASEDÁNí ZASTUPITELSTV A OLOMOUCKÉHO KRAJE
KONANÉHO DNE 22. 2. 2008
UZl21 13212008
Vydání Zásad územního rozvoje Olomouckého
kraje
Zastupitelstvo Olomouckého kraje po projednání:
1.
ber
2.
r o z hod lov
souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona c. 500/2004 Sb.,
správní rád, o zamítnutí námitek obcí Bystrovany, Kolšov, Skalicka a Zámrsky, jak jsou
uvedeny v kapitole XI. oduvodnení opatrení obecné povahy, kterým se vydávají
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, a potvrdilo rešení v opatrení
obsaženém
3.
vyd á v á Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, dle ustanovení § 7 odst. 2
písmoa) a dle § 36 odst. 4 zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
rádu a § 171 a násl. zákona c. 500/2004 Sb., správní rád, formou opatrení obecné
povahy, jak je obsaženo v Príloze C.2 duvodové zprávy
4.
s o u h Ias í
se zpusobem zohlednení podmínek obsažených ve stanovisku
Ministerstva životního prostredí, jak je vyjádreno v kapitole IX. tohoto opatrení obecné
povahy
e n a ved
o m í duvodovou zprávu
Ing. Pavel Horák, V. r.
1. námestek hejtmana
RNDr. Ivan Kosatík, V. r.
hejtman Olomouckého kraje
/4
V Olomouci dne 27. 2. 2008
.
I&~{
;/
za správnost výpisu: ~~~'~~: _~~á~~~~~_,~'
/
.
Krajský úrad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje,
oddelení územního plánu a stavebního rádu
V Olomouci dne 27. února 2008
Cj. KUOK/8832/2008/0SR - 2/274
VEREJNÁ
VYHLÁŠKA
Oznámení o opatrení obecné povahy,
kterým se vydávají
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
Krajský úrad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor
SR KÚOK), jako príslušný orgán, dle § 7 odst. 1 písmoa) zákona C. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním rádu (dále jen stavební zákon),
oznamuje,
že Zastupitelstvo
Olomouckého
kraje (dále ZOK) vydalo
usnesením
UZ/21/32/2008 dne 22. února 2008, dle § 7 odst. 2 stavebního
zákona, Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje formou
opatrení obecné povahy cj. KÚOKl8832/2008/0SR-1/274,
s § 36 odst. 4 stavebního zákona a § 171 a násl. zákona
Sb., správní rád (dále jen správní rád).
v souladu
c. 500/2004
Opatrení obecné povahy cís. jednací KÚOK/8832/2008/0SR-1/274 ze dne 22. února
2008, kterým se vydávají Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje, obsahuje:
textovou cást kapitola A.1. - A.13. a sdelení o zrušení územne plánovací
dokumentace (Územní plány velkých územních celku Jeseníky a Olomoucká
aglomerace) str. 1 - 62 (výrok), výkresovou cást s výkresy ozn. 8.1. - 8.11.,
textovou cást oduvodnení str. 62 - 285 s prílohami Vyhodnocení vlivu zásad
územního rozvoje na udržitelný rozvoj cást A - vyhodnocení vlivu na životní
prostredí, cást 8 - vyhodnocení vlivu na území NATURA 2000, cást C vyhodnocení na stav a vývoj území podle vybraných sledovaných jevu obsažených
v územne analytických podkladech, cást O - predpokládané vlivy na výsledky
analýzy silných stránek, slabých stránek, príležitostí a hrozeb v území, cást E vyhodnocení prínosu zásad k naplnení priorit územního plánování a cást F - shrnutí,
grafickou
cást k oduvodnení
s výkresy
ozn. 0.1.
- 0.4.,
poucení
a podpisy hejtmana
ni,...,."..."" "..I...Ah,... I
;,... ,... -1 ~A~;:'~~I,
h,...;~~,..~,..
1""\1
._L~l..L__:-
Toto oznámení o vydání Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, v souladu s §
173 odst. 1 správního rádu a § 20 odst. 2 stavebního zákona, se vyvešuje na úrední
desce Krajského úradu Olomouckého kraje, na úredních deskách všech obecních
úradu (obec, mestys, mesto) na území Olomouckého kraje a na úrední desce KÚOK
umožnující dálkový prístup.
Opatrení obecné povahy nabývá úcinnosti patnáctým dnem po
vyvešení této verejné vyhlášky a za tento den se považuje den, ve
kterém byla vyhláška vyvešena nejpozdeji.
Do opatrení obecné povahy a jeho oduvodnení muže každý nahlédnout na Odboru
SR KÚOK, Olomouc, Jeremenkova 40b, kancelár C. 1204 (12.NP) a pro dálkový
prístup je toto opatrení obecné povahy umísteno na webových stránkách
Olomouckého kraje: www.iri.cz/kr-olomoucky.
V kapitole IX. opatrení obecné povahy ze dne 22. února 2008, kterými ZOK vydalo
Zásady územního rozvoje Olomouckého kraje je vyjádreno, jak byly zohledneny
podmínky obsažené ve stanovisku Ministerstva životního prostredí.
,""-""'
(
"
"..nn
l([~Aj3,ici' U
()LOlv!OUCKÉHO
odbol
. ..,.."". _'O"",
D
I
KRAJE I
si !'ategického
..'k___'__-"~o~ \~)j~.kr"je
"_..
2J
Príloha:
Výpis usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva Olomouckého kraje konaného
dne 22. 2. 2008
Tato vyhláška byla vyvešena na úrední desce Obecního úradu I Mestysu I
Mestského úradu I Magistrátu
... 0"'0'
,. o, v dobe od 3. 3. do 20. 3. 2008, což
se tímto potvrzuje:
\/
~nCl
~
'JnnQ
r':17ítvr\
nr\~
niC"

Podobné dokumenty

Usnesení soudního exekutora Exekutorského úřadu Prahy 6

Usnesení soudního exekutora Exekutorského úřadu Prahy 6 povEienf provedenim exekuce na z6klad6 usneseni,kter6 vydal: Okresni soud v Kutn6 Hoie 6.j.8 Nc 386?12OO8-7,ze dne 21.1.2009, kterim byla naiizena exekuce dle exekuiniho titulu: Not6iskf z5pisze dn...

Více

Tisková konference Národního parku Šumava | Regionpodlupou.cz

Tisková konference Národního parku Šumava | Regionpodlupou.cz o grant na celkovou revitalizaci všech rašelinišť. Zajímavým bodem bude i ukončení společného projektu NPŠ a NPBL, který byl zaměřený na život rysa na Šumavě VZTAHY s VEŘEJNOSTÍ - určitě chceme pos...

Více

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE

NAŘÍZENÍ ŘEDITELE tzn. že žádost není temito osobami potvrzena písemným podpisem nebo elektronickým podpisem podle zvláštního zákona. Tento Návrh je tedy žádostí podle ustanovení § 7 písmo c) cást vety pred stredník...

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje

Krajský úřad Olomouckého kraje Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KŮOK/41375/2011/KŘ-K/7346 Č.j.: KUOK 1006/2012

Více

Mestský úrad Vyškov

Mestský úrad Vyškov www.vyskov-mesto.cz

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce 15/2009

Zápis z jednání zastupitelstva obce 15/2009 HUe seznámil ze s návrhem rozpočtu. V rozpočtu je uvažováno s prodejem 3 poz. v lokalitě Hájek. Není uvažováno o vratce WNR poskytnuté na výstavbu domů U hradeb .. V navrženém rozpočtu není uvažová...

Více

YJ, 4wd:d - Obec Týnec

YJ, 4wd:d - Obec Týnec odst. 1 písmo c) zákona c. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním rádu (dále jen stavební zákon), ve znení pozdejších predpisu oznamuje, že Zastupitelstvo obce Týnec, príslušné podle ust. § ...

Více

Info Rentensystem Grasse-cz

Info Rentensystem Grasse-cz pojistných lhut nyní prezkoumání nároku plynoucího z pojistných lhut ve všech clenských zemích ...

Více