Výroční zpráva - Střední škola obchodní

Komentáře

Transkript

Výroční zpráva - Střední škola obchodní
STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ,
ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9
Výroční zpráva
o činnosti školy
za školní rok 2012/2013
Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková
ředitelka školy
1
OBSAH
1.
Charakteristika školy – základní údaje o škole
2.
Přehled oborů vzdělání
3.
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
4.
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014
5
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
8.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
10.
Základní údaje o hospodaření školy
11.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
12.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
13.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
14.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery při plnění úkolů
ve vzdělávání
15.
Přílohy
Výroční zpráva byla schválena školskou radou dne 14. 10. 2013
RNDr. Vladimír Brablec, předseda školské rady
2
Charakteristika školy – základní údaje o škole
1.
Název:
Střední škola obchodní,
České Budějovice, Husova 9
IZO:
600170292
IČO:
00510874
Adresa:
Husova 9, 370 21 České Budějovice
Telefon:
387 023 711
Fax:
387 023 739
e-mail:
[email protected]
[email protected]
Internetová stránka:
www.sso.cz
Zřizovatel:
Jihočeský kraj
Právní forma
příspěvková organizace
Ředitelka školy:
Mgr. Jarmila Benýšková
Kapacita školy:
860 žáků
Školská rada při Střední škole obchodní, České Budějovice, Husova 9 byla zřízena Radou
Jihočeského kraje dne 7. června 2005 usnesením č. 601/2005/RK. Výsledky voleb pro další
funkční období vzala na vědomí dne 31. 5. 2011 usnesením č. 510/2011/RK-67 a v souladu s
§ 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), jmenovala zbývající třetinu členů školské rady za zřizovatele ke
dni 7. 6. 2011. Stanovený počet členů školské rady: 3
Složení školské rady ke dni 7. 6. 2011:
- za pedagogické pracovníky školy
-
Mgr. Roman Konečný
za zákonné zástupce nezletilých žáků a za zletilé žáky
Mgr. Miluše Adámková
za zřizovatele školy je výše uvedeným usnesením Rady Jihočeského kraje jmenován
RNDr. Vladimír Brablec
3
1.1
Profil organizace
Sídlem organizace je Husova ulice č. 9, České Budějovice. Pro vyučování je k dispozici 26
učeben, z toho 7 odborných - 4 speciální učebny na výuku výpočetní techniky a jedna učebna
s elektrickými psacími stroji na výuku písemné komunikace, 2 učebny zaměřené na výuku
odborného výcviku, 19 kabinetů a kanceláří.
Ve čtrnácti učebnách jsou nainstalovány dataprojektory a tři jsou k dispozici jako mobilní.
V pěti učebnách jsou interaktivní tabule, v jedné vizualizér, v jedné DVD přehrávač. Ve všech
učebnách je videorozvod. Škola je napojena na internetovou síť, komunikaci mezi všemi
pracovníky a žáky usnadňuje elektronická pošta. Pro žáky je v současné době k dispozici 74
počítačových stanic. Žáci mají možnost vyzkoušet si práci se scannerem, digitálním
fotoaparátem i kamerou.
Na škole kromě cizinců, studují i vrcholoví sportovci, reprezentanti ČR. Ubytování
a stravování žáků i pedagogických pracovníků je zajištěno.
Pedagogický sbor je stabilizovaný, kvalifikovaný a poměrně mladý s relativně velkým počtem
mužů. Počet žáků trvale naplňuje kapacitu školy. Ve školním roce 2012/2013 začalo na škole
studovat 481 žáků denní formy vzdělávání, 202 žáků v ostatních formách vzdělávání, celkem
683 žáků.
Průměrná naplněnost tříd v jednotlivých školou nabízených oborech v denní formě vzdělávání
je nad průměrem kraje. V rámci celého Jč. regionu vykazuje škola také prvenství v nabídce a
realizaci dálkové formy vzdělávání.
Budova školy je zcela naplněna a maximálně využita. Získáním nových prostor v budově a
přesunutím učeben z odloučeného pracoviště Fr. Ondříčka 44, České Budějovice (kde byl
zajišťován odborný výcvik a částečně i teoretická výuka dálkové formy vzdělávání), došlo od
školního roku 2012/2013 nejenom k významným úsporám za pronájem a energie, ale i
k maximální ekonomické efektivnosti celého provozu školy a vzdělávacího procesu na škole.
Střední škola obchodní (dále SŠO) je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních
vztazích vystupuje svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. Pedagogičtí
pracovníci školy respektují a uplatňují zásady a cíle vzdělávání vymezené školským zákonem,
usilují o všestranný harmonický rozvoj osobnosti mladého člověka. Vychovávají jej
ve smyslu vědeckého poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie.
Formují jeho intelektuální a mravní rozvoj, připravují jej na tvořivou a odbornou činnost
v povolání.
Organizace vykonává činnost střední odborné školy a středního odborného učiliště,
připravuje žáky pro práci na různých postech v široké oblasti obchodu a cestovního
ruchu.
Poskytuje žákům střední vzdělání s výučním listem, které zahrnuje všeobecné vzdělání
a odbornou přípravu, zakončenou úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky v oborech
prodavač téměř všech zaměření, v denní i dálkové formě vzdělávání. V nabídce je i zkrácené
studium, které nebylo v hodnoceném roce realizováno.
Pro výkon některých náročných dělnických povolání a technicko-hospodářských činností
provozního charakteru, nejenom pro oblast obchodu, jsou připravováni žáci v oborech
vzdělání obchodně podnikatelská činnost, obchodník a provoz obchodu v denní i dálkové
formě vzdělávání. Široké uplatnění vzhledem k podmínkám a rozvojovým aktivitám regionu
4
se nabízí i žákům oboru vzdělání cestovní ruch, kteří studují v klasické denní formě
vzdělávání; nabídku dvouletého zkráceného studia v tomto školním roce žáci nevyužili.
Všichni úspěšní absolventi dosahují střední vzdělání s maturitní zkouškou.
V rámci studia při zaměstnání si na škole doplňují kvalifikaci dospělí pracovníci
v oboru prodavač s různými zaměřeními, v oboru obchodník, v oboru obchodně podnikatelská
činnost a v nástavbovém studiu oboru provoz obchodu. Dle § 113d zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění je zájemcům také umožněno vykonání jednotlivých zkoušek ze všech
předmětů za všechny ročníky vzdělávání a vykonání závěrečné nebo maturitní zkoušky.
Odborný výcvik pro obory obchodník a prodavač všech vyučovaných zaměření je zajišťován
učitelkami odborného výcviku a instruktory.
Odbornou praxi - pro obory obchodník, obchodně podnikatelská činnost, provoz obchodu
a cestovní ruch zajišťuje škola pro žáky na pracovištích různých organizací na základě smluv.
Vedení školy tak pokračuje ve stanovené koncepci důsledného propojení teorie a praxe.
Výchovu mimo vyučování zabezpečuje kromě samotné školy zejména Domov mládeže
v Holečkově ulici svými vychovateli. Výchova mimo vyučování poskytuje žákům při
respektování jejich osobních zájmů aktivní odpočinek, rozvíjí jejich schopnosti, nadání
a zájmy, pomáhá jim při přípravě na vyučování a přispívá také k volbě povolání. Žáci mají
možnost zapojit se ve škole do činnosti kroužků - zejména v oblasti výpočetní techniky
a písemné komunikace.
Ve společnosti dochází k obecným změnám, vlivem kterých se mění složení věkových skupin
obyvatelstva a které tak ovlivňují marketingovou strategii školy. Mezi nepřehlédnutelné
faktory patří: obecný trend snižování porodnosti, zvyšování věku rodičů, zvyšující se
rozvodovost, zvyšující se životní náklady rodin a další.
Vliv na další rozvoj školy má především snižující se počet absolventů základních škol, našich
potencionálních uchazečů. V souvislosti se zvyšujícími se životními náklady hledají rodiče
školy v blízkosti bydliště, bez nutnosti dojíždění a dalšího zvyšování nákladů na vzdělání.
Zájem o nabízené obory je významně ovlivněn příznivým postojem veřejnosti, dobrou image
školy, příjemným a kultivovaným, moderně vybaveným prostředím, které pozitivně umocňuje
celkovou kulturu školy. Výsledky dotazníkových šetření tyto skutečnosti potvrzují.
Vedení školy si je vědomo toho, že je nutné hledat nové formy spolupráce s obchodními
řetězci a s dalšími sociálními partnery. Vyvíjet další vzdělávací aktivity, které budou reagovat
na stávající situaci v regionu, nejenom v oblasti obchodu, a které ovlivní zájem absolventů
základních škol a jejich rodičů. Tento záměr se stává jednou z priorit vedení školy.
5
1.2





1.3
Organizační struktura školy
Ředitelka školy
Zástupkyně ředitelky pro teoretické vyučování
Vedoucí učitelka odborného výcviku
Zástupkyně ředitelky pro provozně ekonomický úsek - řídí práci účetní, mzdové účetní,
hospodářky, školníka a uklízeček
Celkový provoz školy zabezpečuje 46 pedagogických, z toho 2 na MD a 10 provozních
zaměstnanců
Odborný výcvik a jeho zajištění ve školním roce 2012/2013
V odborném výcviku je vyučovací jednotkou vyučovací den. Vyučovací hodina trvá
60 minut. Po dvou hodinách odborného výcviku je nejméně desetiminutová přestávka nebo
nejdéle po čtyřech a půl hodině je třicetiminutová přestávka. Žáci, kteří konají odborný
výcvik v organizacích, mají přestávku shodně s přestávkami platnými pro pracovníky
organizace. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.
Škola zajišťuje odborný výcvik žáků učitelkami odborného výcviku na smluvních
pracovištích hypermarketů, supermarketů a dalších právnických osob.
Ve školním roce 2012/2013 zajišťovala škola smluvně odborný výcvik pro 193 žáků denní
formy vzdělávání. V 1. až 4. ročníku oboru vzdělání 66-41-L/01 Obchodník 99 žáků, v oboru
66-51-H/01 Prodavač 94 žáků:







66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
I. ročník
II. ročník
III. ročník
I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. ročník
33 žáků
26 žáků
35 žáků
25 žáků
20 žáků
22 žáků
32 žáků
V dálkové formě vzdělávání absolvovalo v hodnoceném školním roce teorii odborného
výcviku celkem 42 žáků oboru prodavač a 80 žáků oboru obchodník.







66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
66-41-L/01 Obchodník (ŠVP)
66-41-L/008 Obchodník
I. ročník
II. ročník
III. ročník
I. ročník
II. ročník
III. ročník
V. ročník
17 žáků
9 žáků
16 žáků
38 žáků
18 žáků
17 žáků
7 žáků
6
SŠO na základě smluv zajišťuje ve školním roce 2012/13 odborný výcvik ve spolupráci:
Kód oboru
66-51-H/01
66-51-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Kód oboru
66-51-H/01
66-41-L/01
Počet žáků
Globus, k. s., Č. Vrbné 2327,
České Budějovice
33
5
Počet žáků
Jednota SD, Č. Budějovice, Vimperk, J.
Hradec, Kaplice
2
5
Počet žáků
Prior ČR, s.r.o., Lannova tř. 22,
České Budějovice
7
7
Počet žáků
Billa, s.r.o., Jeronýmova ul.,
České Budějovice
3
Počet žáků
Tesco Stores ČR, a.s.,
České Budějovice
5
12
Počet žáků
Kaufland, v.o.s.,
Na Sádkách,České Budějovice
5
13
Počet žáků
Möbelix CZ, s.r.o.,
České Budějovice
3
9
Počet žáků
BAUHAUS, k.s.,
České Budějovice
3
14
7
SŠO zajistila pro některé žáky z vyšších ročníků oboru obchodník a prodavač všech zaměření
odborný výcvik i mimo Č. Budějovice, např. v prodejnách v Týně nad Vltavou, Kaplici,
Dolním Bukovsku, Vimperku, Českém Krumlově, Třeboni a u dalších právnických osob.
Odborné praxe žáků oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou
Škola zajišťuje odborné praxe pro obory vzdělání:
65-42-M/02 Cestovní ruch (1. – 4. ročník)
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (1. – 4. ročník)
66-41-L/01 Obchodník (1. – 4. ročník)
Odborné praxe jsou zajišťovány v pojišťovnách, účetních a ekonomických odděleních firem,
v gastronomických zařízeních (hotely, penziony), cestovních kancelářích a agenturách,
informačních centrech a v marketingových odděleních obchodních řetězců na základě smlouvy
o zajištění odborné praxe.
Výstupem je vypracovaná písemná práce, u oboru vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch od 1.
ročníku, u oborů vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání a 66-41-L/01 Obchodník
od 2. ročníku.
Seznam pracovišť
Cestovní kanceláře, cestovní agentury a informační centra:
CA Bohemia travel České Budějovice, Hradební
CA Clubtour
České Budějovice, Hroznová
CA Golda
České Budějovice
CKM Lannova
České Budějovice
CK Neckermann
České Budějovice
CK ROSLO s.r.o.
České Budějovice
CK Máj
České Budějovice, Česká
CK Čedok
České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II.
CK Fischer
České Budějovice, Karla IV.
CK Geotourist
České Budějovice, Žižkova
CA Walltour
České Budějovice
KBA TOUR
dopravní a cestovní agentura, České Budějovice
CK Saturn
Český Krumlov
CA Agatha
Český Krumlov, Parkány
CA Oceán
Český Krumlov
CA Janeta
Písek
STRAKATOUR, s.r.o Strakonice
CK Kellner
Písek
CK Roslo
České Budějovice, sídliště Šumava
CK Ciao
Strakonice, Blatná
Mizok tour
České Budějovice
Info centrum
Český Krumlov, Kaplice, Týn nad Vltavou, JindřichůvHradec,
Info centrum
Prachatice, Benešov nad Černou, Protivín, Pohorská Ves, Nové Hrady
Informační centrum Magistrát města České Budějovice
Městský úřad Prachatice, Borovany,
Zoologická zahrada, a.s., Tábor – Větrovy a.s., Tábor
8
Ostatní pracoviště – účetní a ekonomická oddělení firem:
ČSOB
Česká pojišťovna
OVB ALLFINANZ, a.s.
Jindřiška PIAZZOVÁ, Pojišťovací makléřství
Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA
Essox s.r.o.
STAVOUNION
SOPHIA
Výstaviště, a.s.
Prachatice
České Budějovice
Soběslav a České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
České Budějovice
Gastronomická zařízení – hotely:
Hotel u Solné brány
České Budějovice
Clarion Congress Hotel
České Budějovice
Zátkův dům
České Budějovice
Hotel Atlas
České Budějovice
Bohemia Properties, a.s., Hotel Růže a The
Český Krumlov
Old Inn
Ubytování ADRIA
Staré město pod Landštejnem
Hotel Dvořák
České Budějovice
HOTEL KUBA
Volary
Hotel RACEK
Černá v Pošumaví
Penziony: U Jurášů Stožec, Kukačka Volary, Chlumec, Regina Větřní
V tomto školním roce se uskutečnily odborné praxe pro 119 žáků oboru vzdělání ekonomika
a podnikání, pro 99 žáků oboru vzdělání obchodník, pro 128 žáků oboru vzdělání cestovní
ruch a pro 24 žáků oboru vzdělání provoz obchodu.
V rámci odborné praxe se žáci 3. ročníku oboru vzdělání cestovní ruch zúčastnili týdenní odborné
praxe v zahraničí.
2.
Přehled oborů vzdělání
Ve školním roce bylo poskytováno vzdělávání žákům v těchto oborech vzdělání:
Prodavač - denní i dálková forma vzdělávání
Obchodník - denní i dálková forma vzdělávání
Ekonomika a podnikání (ŠVP – Obchodně podnikatelská činnost)
- denní i dálková forma vzdělávání
65-42-M/02 Cestovní ruch
66-41-L/51 Obchodník (ŠVP – Provoz obchodu) - denní i dálková forma vzdělávání
66-41-L/008 Obchodník – dálková forma vzdělávání
66-41-L/501 Provoz obchodu – dálková forma vzdělávání
63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost – dálková forma vzdělávání
66-51-H/01
66-41-L/01
63-41-M/01
0d 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníky se začalo vyučovat v souladu s RVP podle školou
schválených ŠVP.
9
Učební plány
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9 pro obor vzdělání
63-41-M/006 Obchodně podnikatelská činnost – dálková forma
(pro 5. ročník)
vydán MŠMT ČR – č.j. 21876/2005-23-23 ze dne 13. července 2005 s účinností nejpozději od
1. září 2005 počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
A. Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Základy ekologie
Fyzika
Chemie
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Obchodní provoz
Administrativa provozu
Hospodářský zeměpis
Hospodářské výpočty
Účetnictví
Právní nauka
Psychologie
Zbožíznalství
Propagace
b) výběrové
Počet hodin celkem
B. Nepovinné předměty
Počet konzultačních hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
30
30
10
10
10
30
10
10
10
10
20
20
20
220
20
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
210
20
20
10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
50
200
20
20
20
20
10
10
10
20
10
20
10
40
210
30
20
10
30
10
20
10
5
20
6
4
35
200
120
110
70
30
30
100
10
10
10
50
60
50
40
25
10
60
6
14
40
10
185
1040
* každý posluchač si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský)
** každý posluchač si vybírá jeden další jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský)
*** příklad výběrových a volitelných předmětů: marketing, cestovní ruch,…
10
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41-L/008 Obchodník – dálková forma
(pro 5. ročník)
vydán MŠMT ČR – č.j. 19 626/2004-23 ze dne 10. června 2004 s účinností od 1. září 2005
počínaje 1. ročníkem
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Povinné
a) základní
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk 1
Cizí jazyk 2
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Základy přírodních věd
Disponibilní hodiny pro všeobecné
vzdělávání
Ekonomika
Obchodní provoz
Administrativa provozu
Účetnictví
Informační a komunikační technologie
Aplikovaná psychologie
Management
Právní nauka
Zbožíznalství
Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání
Odborný výcvik
b) výběrové a volitelné předměty
Počet hodin celkem
Počet konzultačních hodin v ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
30
10
10
10
30
15
20
20
20
10
10
20
15
10
20
10
10
10
10
15
20
20
10
20
15
30
20
10
20
20
10
20
10
10
25
20
220
10
10
20
20
10
35
10
220
15
10
20
10
10
40
10
30
220
15
10
20
10
10
30
10
30
220
10
10
20
10
10
20
10
20
200
* každý posluchač si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský)
** každý posluchač si vybírá jeden další jazyk (německý, anglický, francouzský, ruský)
*** příklad výběrových a volitelných předmětů: marketing, cestovní ruch,...
11
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41-L/501 Provoz obchodu – dálková forma
(pro 3. ročník)
Vydán MŠMT ČR – č.j. 13 906/2004-23 ze dne 26. dubna 2004 s platností od 1. září 2005
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů
A. Všeobecně vzdělávací předměty
1. Povinné předměty
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Občanská nauka
Dějepis
Matematika
Chemie
Disponibilní hodiny pro všeobecné
vzdělávání:
Cvičení z matematiky
Konverzace v cizím jazyce
B. Odborné předměty
Ekonomika
Hospodářský zeměpis
Management
Mezinárodní obchod
Marketing
Účetnictví
Informační a komunikační technologie
Aplikovaná psychologie
Právní nauka
Zbožíznalství
Disponibilní hodiny pro odborné vzdělávání
Informační a komunikační technologie
Integrovaný ekonomický předmět
Propagace
Celkem
Počet konzultačních hodin v ročníku
1.
2.
3.
Celkem
20
20
10
20
10
20
20
25
10
20
20
20
25
10
20
20
60
70
20
10
60
10
60
10
10
10
10
10
10
30
30
30
10
30
10
10
30
20
10
220
20
10
20
20
30
15
10
10
220
25
20
30
20
20
10
10
220
75
20
20
20
20
90
35
10
20
10
50
20
20
10
660
*každý žák si vybírá jeden hlavní jazyk (německý, anglický, ruský)
** každý žák si vybírá jednu konverzaci podle hlavního cizího jazyka
Počet konzultací v každém pololetí ve 3. ročníku je 14.
12
Školní učební plány dle platných ŠVP
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 65-42-M/02 Cestovní ruch
(pro 1. až 4. ročník)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Cestovní ruch
65-42-M/02 Cestovní ruch
čtyřletá, denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2009
Vyučovací předměty
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Písemná komunikace
Aplikovaná psychologie
Právní nauka
Dějiny kultury
Služby cestovního ruchu
Zeměpis cestovního ruchu
Seminář k zeměpisu cestovního ruchu
Průvodcovské služby
Volitelné vyučovací předměty:
Všeobecně vzdělávací
3. cizí jazyk
Společenská kultura
Konverzace v cizím jazyce
Odborné předměty
Turistické služby
Hotelové a lázeňské služby
Seminář k turistickým službám
Seminář k hotelnictví a lázeňství
Celkem týdenních vyučovacích
hodin
Nepovinné vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do
ročníků
1.
3
4
4
2
2
3
2
2
2
0
2.
3
2
0
0
0
3
3
0
0
1
0
0
0
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
32
4
3
3.
3
4
4.
3
4
Celkem
12
16
2
3
12
2
0
2
2
2
2
2
0
2
2
2
0
0
0
0
2
0
2
2
2
2
2
0
0
0
3
0
0
0
2
8
4
10
8
8
8
7
3
2
2
5
6
4
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
4
2
2
2
3
2
2
1
1
2
2
2
3
3
3
0
0
4
4
4
6
5
5
1
1
32
32
32
128
2
2
3
2
2
2
3
13
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41-L/01 Obchodník
(pro 1. až 4. ročník)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Obchodník
66-41-L/01 Obchodník
čtyřletá, denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2009
Kategorie a názvy vyučovacích
předmětů
a) Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Odborné předměty
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Účetnictví
Management
Obchodní provoz
Integrovaný ekonomický předmět
Zbožíznalství
Písemná komunikace
Aplikovaná psychologie
Odborný výcvik
b) Volitelné předměty
Cestovní ruch
Marketing
Logistika
Celkem hodin týdně
c) Nepovinné předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
Celkem
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
2
1
3
2
2
3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
10
12
8
8
4
10
8
2
2
2
2
8
2
1
1
2
2
3
1
1
2
2
2
2
1
2
2
1,5
2
2
2
6
2
3,5
2
8
7
1,5
6
4
5
2
1
21,5
4
32
32
128
6
1
6
32
32
14
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(pro 1. až 4. ročník)
Název ŠVP: Obchodně podnikatelská činnost
Délka a forma vzdělání: čtyřletá, denní
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Platnost ŠVP: od 1. 9. 2009
Vyučovací předměty
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Obchodní provoz
Aplikovaná psychologie
Písemná komunikace
Zbožíznalství
Právní nauka
Fiktivní firma
Volitelné vyučovací předměty:
Cestovní ruch
Marketing
3. cizí jazyk
Celkem týdenních vyučovacích
hodin
Nepovinné vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do
ročníků
1.
3
4
4
2
2
4
2
2
2
0
2.
3
3
0
2
2
3
0
0
0
0
0
0
2
0
2
2
0
2
0
0
0
0
32
32
3.
3
3
4.
3
4
Celkem
12
14
3
3
3
13
2
2
2
2
2
2
3
2
0
3
2
2
3
3
2
0
2
0
0
2
2
2
0
3
2
2
2
3
2
0
0
0
2
2
2
8
4
12
8
8
9
9
6
2
6
5
2
6
4
2
2
2
2
2
2
4
4
4
32
32
128
15
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-51-H/01 Prodavač
(pro 1. – 3. ročník)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Prodavač – smíšené zboží (-elektrotechnické zboží;
-textil, oděvy a obuv; - drogistické zboží)
66-51-H/01 Prodavač
tříletá, denní
střední vzdělání s výučním listem
závěrečná zkouška
od 1. 9. 2011
Vyučovací předměty
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Daňová evidence
Obchodní provoz
Zbožíznalství
Písemná komunikace
Psychologie prodeje
Propagace a aranžování
Odborný výcvik
Celkem týdenních vyučovacích
hodin
Nepovinné vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin
rozdělených do ročníků
1.
2
2
1
1
2
1
1
1
0
0
1
2
1
0
1,5
2.
2
2
15
31,5
1
1
1
1
1
1
1
0
1
2
1
1
0
3.
1
2
1
1
0
1
1
1
2
2
1
2
1
celkem
5
6
3
3
3
3
3
3
3
2
3
6
3
17
0
0
17
1
1,5
49
33
33
97,5
16
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41-L/51 Obchodník
(pro 1. – 2. ročník)
Název ŠVP:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Provoz obchodu
dvouletá, denní
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2011
Vyučovací předměty
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Tělesná výchova
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Management
Obchodní provoz
Integrovaný ekonomický předmět
Komunikace ve službách
Volitelné vyučovací předměty:
Marketing
Logistika
Celkem týdenních vyučovacích
hodin
Nepovinné vyučovací předměty
Počet týdenních vyučovacích hodin rozdělených do
ročníků
1.
3
3
3
4
2
2
4
3
0
2.
3
3
3
3
2
3
2
2
1
1
1
3
2
0
2
2
2
6
4
2
32
32
64
2
3
4
2
celkem
6
6
6
7
4
4
7
7
2
3
3
3
17
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41L/01 Obchodník
(pro 1. až 3. ročník)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Obchodník
66-41-L/01 Obchodník
pětiletá, dálková
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2009
Názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Účetnictví
Management
Obchodní provoz
Integrovaný ekonomický předmět
Zbožíznalství
Písemná komunikace
Aplikovaná psychologie
Odborný výcvik
Volitelné vyučovací předměty:
Cestovní ruch
Marketing
Logistika
Celkem týdenních
konzultačních hodin
c) Nepovinné
Počet týdenních konzultačních hodin
v ročníku
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
20
30
20
20
20
30
10
20
30
10
20
10
30
20
20
20
10
20
20
30
10
10
20
20
10
10
20
20
20
20
20
10
100
130
60
80
30
120
80
10
10
10
20
20
10
20
10
20
20
10
10
10
10
20
10
10
10
10
20
20
10
20
10
10
30
10
30
10
20
80
70
10
60
40
50
20
10
60
80
220
220
200
1080
20
10
10
220
220
18
Školní učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
(pro 4. ročník)
Název ŠVP:
Kód a název oboru vzdělání:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Obchodně podnikatelská činnost
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
pětiletá, dálková
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2009
Názvy vyučovacích předmětů
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Základy společenských věd
Základy přírodních věd
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Účetnictví
Obchodní provoz
Aplikovaná psychologie
Písemná komunikace
Zbožíznalství
Právní nauka
Fiktivní firma
Volitelné vyučovací předměty:
Cestovní ruch
Marketing
Celkem týdenních
konzultačních hodin
c) Nepovinné předměty
Počet týdenních konzultačních hodin
v ročníku
4.
1.
2.
3.
5.
Celkem
20
30
20
20
20
30
20
20
30
10
20
10
30
20
20
30
10
20
20
20
20
30
10
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
10
20
10
20
10
10
10
10
10
20
10
10
20
20
10
10
20
10
-
20
-
-
20
20
20
20
10
20
20
20
20
10
20
20
20
20
80
70
50
10
30
30
20
80
60
60
60
220
220
220
220
200
1080
10
100
140
60
100
30
120
100
19
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-51-H/01 Prodavač
(pro 1. – 3. ročník)
Název ŠVP:
Prodavač – smíšené zboží (-elektrotechnické zboží;
-textil, oděvy a obuv; - drogistické zboží)
Kód a název oboru vzdělání: 66-51-H/01 Prodavač
Délka a forma vzdělání:
tříletá, dálková
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem
Způsob ukončení:
závěrečná zkouška
Platnost ŠVP:
od 1. 9. 2011
Názvy vyučovacích předmětů
Počet týdenních konzultačních hodin
v ročníku
1.
2.
3.
Celkem
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
1. cizí jazyk
2. cizí jazyk
Občanská nauka
Základy přírodních věd
Matematika
Informační a komunikační
technologie
Ekonomika
Daňová evidence
Obchodní provoz
Zbožíznalství
Písemná komunikace
Psychologie prodeje
Propagace a aranžování
Odborný výcvik
Celkem týdenních
konzultačních
b) Nepovinné předměty
20
30
10
10
20
10
10
20
30
10
10
10
10
10
10
20
10
10
20
10
50
80
30
30
30
40
30
10
20
10
10
10
20
10
10
20
20
10
20
10
-
50
210
40
200
30
20
30
60
30
10
15
135
620
15
45
210
bez dělení do ročníků
20
Učební plán Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9
pro obor vzdělání 66-41-L/51 Obchodník
(pro 1. – 2. ročník)
Název ŠVP:
Délka a forma vzdělání:
Dosažený stupeň vzdělání:
Způsob ukončení:
Platnost ŠVP:
Provoz obchodu
tříletá, dálková
střední vzdělání s maturitní zkouškou
maturitní zkouška
od 1. 9. 2011
Počet týdenních konzultačních hodin
v ročníku
Vyučovací předměty
Povinné vyučovací předměty:
Český jazyk a literatura
Cizí jazyk
Základy společenských věd
Matematika
Informační a komunikační technologie
Ekonomika
Účetnictví
Management
Obchodní provoz
Integrovaný ekonomický předmět
Komunikace ve službách
Volitelné vyučovací předměty:
Marketing
Logistika
Celkem týdenních konzultačních hodin
Nepovinné
1.
20
30
20
30
20
20
30
0
2.
20
20
20
20
3.
celkem
60
80
60
80
50
70
70
20
20
20
0
20
20
20
20
30
20
30
10
30
20
0
20
10
0
10
10
10
20
10
20
0
0
0
220
220
200
20
20
20
20
60
40
20
30
640
21
3.
3.1
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Struktura pracovníků školy k 1. 9. 2013
Pracovníci celkem
z toho v produktivním věku
54
52
v poproduktivním věku
Mužů
Žen
2
12
42
Mateřská dovolená
0
Další mateřská dovolená
2
Pedagogičtí pracovníci celkem
44
z toho:
Ředitelka
1
Zástupkyně ředitelky
2
Učitelé teoretického vyučování
35
Vychovatelé
0
Vedoucí učitelka odborného výcviku 1
Učitelky odborného výcviku
3
Mateřská dovolená
2
THP
6
Dělnická povolání
4
22
3.2
Struktura pedagogických pracovníků školy podle délky praxe
do 10 let praxe
do 20 let praxe
do 30 let praxe
nad 30 let praxe
3.3
29 %
18%
29 %
24 %
Struktura pedagogických pracovníků školy (bez MD) podle předmětů
Učitelé všeobecně vzdělávacích předmětů 54%
Učitelé odborných předmětů
37 %
Učitelé odborného výcviku
9%
3.4
Struktura pedagogických pracovníků školy podle pracovně právního
vztahu
Učitelé na MD
Učitelé interní
Učitelé externí
Učitelé odborného výcviku interní
Učitelé celkem
2
38
0
4
44
23
4.
Údaje o přijímacím řízení pro školní rok 2013/2014
Přijímací řízení proběhlo v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení
ve vzdělávání ve středních školách, v platném znění.
Vzhledem k možnostem daných platnou legislativou, nebyly v jednotlivých kolech
přijímacího řízení odevzdány přijatými uchazeči všechny zápisové lístky, případně byly
využity možnosti zpětvzetí zápisového lístku. Proto byla vyhlašována další kola přijímacího
řízení.
4.1
Průběh přijímacího řízení - stav k 30. 9. 2013
Denní forma vzdělávání
Uchazeči, absolventi základních škol, byli přijímáni do následujících oborů:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)
Počet
Zpětvzetí
Počet
Počet
Počet
Výsledný
přijatých přihlášky
přijatých
odevzdaných zpětvzetí
stav
přihlášek před
uchazečů
zápisových
zápisových
vydáním
lístků
lístků
rozhodnutí
Celkem
87
1
70
29
1
28
1)
66-41-L/01 Obchodník
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek
před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
41
1
40
2)
65-42-M/02 Cestovní ruch
Počet
Zpětvzetí Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek
před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
109
58
Počet
odevzdaných
zápisových
lístků
Počet
zpětvzetí
zápisových
lístků
Výsledný
stav
24
-
24
Počet
odevzdaných
zápisových
lístků
Počet
zpětvzetí
zápisových
lístků
Výsledný
stav
27
-
27
Počet
odevzdaných
zápisových
lístků
Počet
zpětvzetí
zápisových
lístků
Výsledný
stav
22
-
22
3)
66-51-H/01 Prodavač
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek
před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
38
38
4)
24
Nástavbové studium
Uchazeči - absolventi oborů prodavač, byli přijímáni do následujícího oboru:
66-41-L/51 Obchodník (ŠVP - Provoz obchodu) – dálková forma
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek
před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
14
14
1)
66-41-L/51 Obchodník ( ŠVP - Provoz obchodu) – denní forma
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek
před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
28
28
2)
Dálková forma vzdělávání
Uchazeči byli přijímáni do následujících oborů:
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých
přihlášky
přijatých
přihlášek před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
Celkem
28
28
1)
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP – Prodavač – smíšené zboží)
Počet
Zpětvzetí
Počet
přijatých přihlášky
přijatých
přihlášek před
uchazečů
vydáním
rozhodnutí
celkem
27
27
2)
V souladu s § 6 vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci
přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, bylo
k 30. 9. 2012 do vyššího ročníku přijato celkem 10 uchazečů, z toho do dálkové formy
vzdělávání 2 uchazeči a 8 uchazečů do denní formy vzdělávání.
25
4.2
Kritéria přijímacího řízení
Pro obory vzdělání:
63- 41-M/01 Ekonomika a podnikání
(ŠVP - Obchodně podnikatelská činnost)
66-41-L/01 Obchodník
65-42-M/02 Cestovní ruch
hodnocení uchazeče:
a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období - pololetní a výroční
vysvědčení z předposlední třídy a pololetní vysvědčení z poslední třídy (na kterých musely
být hodnoceny dva cizí jazyky, v případě jednoho cizího jazyka penalizace 3 body – platilo
pouze pro obor Cestovní ruch) nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia.
období
první pololetí osmý ročník
druhé pololetí osmý ročník
první pololetí devátý ročník
průměrný prospěch
1,00
1,00
1,00
maximální počet bodů
body
40 - 0
40 - 0
40 - 0
120
b) umístění ve vědomostních soutěžích 1. – 3. místo
- okresní kolo
l bod
- krajské kolo
3 body
- celostátní kolo
5 bodů
Celkový maximální počet získaných bodů je 125
Při rovnosti celkového počtu bodů byl rozhodujícím kritériem pro přijetí počet bodů
dosažených ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého gymnázia,
při trvající rovnosti prospěch ve 2. pololetí 8. třídy ZŠ nebo odpovídajícího ročníku víceletého
gymnázia z předmětů v tomto pořadí: český jazyk a literatura, cizí jazyky, matematika.
Pro obor vzdělání:
66-51-H/01 Prodavač
hodnocení uchazeče:
a) prospěch ze základní školy za tři poslední klasifikační období (pololetní a výroční
vysvědčení z předposlední třídy a pololetní vysvědčení z poslední třídy).
období
první pololetí předposlední ročník
druhé pololetí předposlední ročník
první pololetí poslední ročník
průměrný prospěch
1,00
1,00
1,00
body
40 - 0
40 - 0
40 - 0
Celkový maximální počet získaných bodů je 120
V případě rovnosti bodového hodnocení byl rozhodující průměrný prospěch 2. pololetí
8. třídy základní školy.
Pro obor vzdělání:
66-41-L/51 Obchodník - denní forma vzdělávání
(ŠVP – Provoz obchodu)
26
Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli příjímání do naplnění stanoveného počtu.
Rozhodujícím kritériem pro přijetí byl prospěch za tři poslední klasifikační období (výroční
vysvědčení z 1. a 2. ročníku a pololetní vysvědčení z 3. ročníku oboru prodavač).
Celkový maximální počet získaných bodů je 120
Pro obory vzdělání: 66-41-L/51 Obchodník – dálková forma vzdělávání
(ŠVP - Provoz obchodu)
66-41-L/ 01 Obchodník – dálková forma vzdělávání
66-51-H/01 Prodavač (ŠVP Prodavač – smíšené zboží) – dálková
forma
Přijímací zkoušky se nekonaly, uchazeči byli přijímání až do naplnění stanoveného počtu.
Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání byla součástí přihlášky.
27
5.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1
Počty tříd v jednotlivých ročnících podle oborů vzdělání k 30. 9. 2012
Obor vzdělání
Obchodně podnikatelská činnost - denní
forma vzdělávání
Obchodně podnikatelská činnost – dálková
forma vzdělávání
Cestovní ruch - denní forma vzdělávání
1.
1
2.
1
Ročník
3
4.
1
1
5.
Celkem
4
1
1
2
1
1
1
1
4
Obchodník - denní forma vzdělávání
1
1
1
1
4
Obchodník - dálková forma vzdělávání
2
1
1
Prodavač - denní forma vzdělávání
1
1
2
4
Provoz obchodu - dálková forma vzdělávání
1
1
1
3
Provoz obchodu - denní forma vzdělávání
1
1
Prodavač - dálková forma vzdělávání
1
1
1
Celkem
9
8
8
1
5
2
3
4
2
31
28
5.2
Přehled žáků ve třídách ve školním roce 2012/2013
Denní formy studia
Třída
tříleté obory vzdělání
1A
2A
3A
3B
Celkem tříleté obory vzdělání
CR 1
čtyřleté obory
vzdělání
CR 2
CR 3
CR 4
OPČ 1
OPČ 2
OPČ 3
OPČ 4
O1
O2
O3
O4
Celkem čtyřleté obory vzdělání
1 PO
dvouletý obor
vzdělání
2 PO
Celkem dvouletý obor vzdělání
Třídní učitel
Mgr. Petřík Karel
Mgr. Hlavatý Stanislav
Mgr. Stoklasa Josef
Mgr. Minaříková Dagmar
Ing. Martínková Romana
Mgr. Mušková Marie
Ing. Šustrová Jana
Mgr. Trávníčková Jaroslava
Mgr. Sklářová Jana
Mgr. Vosátková Jana
Mgr Kálalová Iva
Mgr. Domin Jiří
Mgr. Lefanová
Ing. Tlamsová Alena
Mgr. Bašná
Mgr. Hlavínová Miroslava
Mgr. Petřík Karel
Počet
žáků
33
26
17
18
31
31
34
32
27
26
34
32
25
20
22
32
440
24
Mgr. Konečný Roman
17
41
Ing. Hrubá Lenka
Ing. Hrubá Lenka
Mgr. Kálalová
Mgr. Domin Jiří
Mgr. Tonnerová Eva
Ing. Tlamsová Alena
Mgr. Milanová Jitka
Ing. Mareš Petr
Ing. Mareš Petr
Mgr. Tonnerová Eva
Mgr. Tonnerová Eva
Ing. Hrubá Lenka
Mgr. Stoklasa Josef
18
18
18
17
7
30
10
9
19
12
17
9
16
202
Celkem denní forma vzdělávání
1DOA
1DOB
2 DO
3 DO
5 DO*
1N
Dálková a večerní
2N
forma vzdělávání
3N
4 OPD
5 OPD*
1 PD
2 PD
3 PD
Celkem dálková forma vzdělávání
SOUHRN
683
Pozn.
Třídy 5DO a 5 OPD sloučeny do třídy 5D.
29
5.3
Přehled výchovných opatření ve školním roce 2012/2013
Třída
Podmíněné
vyloučení
Napomenutí
1A
1
TU
23
2A
3A
3B
Celkem
1PO
2
10
2PO
1
Celkem
1
3
7
40
14
Důtka
Pochvala
UOV
3
TU
22
ŘŠ
6
UOV
2
TU
1
4
1
3
30
15
2
3
3
4
4
8
8
1
14
1OPČ
8
2OPČ
3OPČ
4OPČ
3
6
2
0
16
0
0
19
10
18
5
0
2
1
Celkem
1CR
2CR
3CR
3
33
3
5
12
5
0
0
7
4
1
0
2
1
1
1
11
7
3
28
1
2
6
3
UOV
7
2
4
Celkem
1O
2O
3O
4O
ŘŠ
9
8
13
2
0
23
3
3
5
5
0
3
7
10
1
4CR
11
9
5
27
5
2
11
1
0
8
3
4
1
15
13
9
19
22
5
Celkem
0
17
0
6
1
0
55
0
0
Celkem
za školu
7
123
7
84
14
18
106
7
43
30
5.4
Třída
Závěrečné zkoušky - červen 2013
Počet žáků oprávněných
konat zkoušky
Počet žáků, kteří konali 1.termín
písemnou praktickou
ústní
zkoušku
zkoušku zkoušku
Počet žáků, kteří
nekonali
prakt.
zk.
ústní zk.
Prospěli
s vyzn.
Prospěli
Neprospěli
písemná
zkouška
prakt.
zk.
ústní
zkouška
3A
12 (12 Psm)
12
12
12
0
0
1
11
0
0
0
3A
1 (Ptx) (2 opravný termín)
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3B
16 (6 Pez, 4 Pdz, 6 Ptx)
16
16
16
0
0
2
14
0
0
0
3PD
Celkem
3 (3Psz)
3
32
3
31
3
31
0
0
0
0
0
3
3
29
0
0
0
0
0
0
Prospěli
s vyzn.
Prospěli
Závěrečné zkoušky – září 2013
Třída
Počet žáků oprávněných
konat zkoušky
Počet žáků, kteří konali 1.termín
písemnou praktickou
ústní
zkoušku
zkoušku zkoušku
3PD
3B
Celkem
3Psm
1Pdz
4
3
1
4
3
1
4
Počet žáků, kteří
nekonali
prakt.
zk.
ústní zk.
3
1
4
0
0
0
31
3
0
3
Neprospěli
písemná
zkouška
prakt.
zk.
ústní
zkouška
0
1
1
0
0
0
0
0
0
5.5 Maturitní zkoušky v jarním a podzimním termínu za školní rok 2012/2013
Kód/obor
Počet žáků –
vykonalo zkoušku
Denní forma vzdělávání
65-42-M/02
Cestovní ruch
Počet žáků –
vykonalo zkoušku
úspěšně
Počet žáků –
vykonalo zkoušku
neúspěšně
32
32
0
63-41-M/01
Ekonomika a
podnikání
(ŠVP - Obchodně
podnikatelská
činnost)
66-41-L/01
Obchodník
28
28
0
30
30
0
66-41-L/51
Provoz obchodu
Celkem
Ostatní formy vzdělávání
63-41-M/006
Obchodně
podnikatelská činnost
66-41-L/008
Obchodník
7
6
1
97
96
1
9
7
2
3
3
0
8
8
0
20
18
2
66-41-L/501
Provoz obchodu
Celkem
Třída
4CR
4OPČ
4O
2PO
3N
5D
Celkem
za školu
Počet žáků
Konali
32
28
30
7
8
12
117
Nekonali
0
2
2
7
0
5
16
Počet žáků z
konajících
Prospěli Neprospěli
32
0
28
0
30
0
6
1
8
0
10
2
114
3
V procentech z
konajících
Prospěli Neprospěli
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
100,0 %
0,0 %
85,7 %
14,3 %
100,0 %
0,0 %
83,3 %
16,7 %
97,4%
2,6%
32
6.
Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
V souladu se základními strategickými cíli školy, pro rozvoj dobré školní atmosféry, rozvoj
pozitivních vztahů mezi žáky navzájem, mezi žáky a učiteli, byla podporována systematická práce
s kolektivem, jako účinná prevence šikany a dalších projevů rizikového chování.
6.1
Protidrogová prevence

projekt v oblasti prevence rizikového chování – byl v hodnoceném školním roce rozdělen do
dvou částí
 první část zahrnovala 10. ročník dobrovolného dárcovství krve plnoletých žáků, pod názvem
„Valentýnská kapka krve“ a zároveň byl vyhlášen 9. ročník meziškolní soutěže „Okna do duše
dokořán“ v grafickém a literárním zpracování tématiky spojené se společensky nežádoucími
jevy
 druhá část proběhla 14. června 2013, kdy se uskutečnil již 10. ročník „Dne prevence“ v programu dne se uskutečnily přednášky a besedy o protidrogové prevenci, zdravém životním
stylu, domácím násilí a pomoci ženám v nouzi, o dodržování lidských práv, šikaně,
kyberšikaně, trestně právní odpovědnosti mládeže, xenofobii, extremismu a výtržnictví,
antisemitismu a holocaustu, o sektách, ale také o společenském chování a sebeobraně.
Přednášky byly doplněny filmovými ukázkami.
K úspěchu tradiční celodenní akce významně přispěla výborná spolupráce školy s pracovníky
organizací a institucí, které se dlouhodobě zabývají danou problematikou a žákům přinášejí
cenné informace. Jsou to především:
- KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ PČR
- PEDAGOGICKO PSYCHOLOGICKÁ PORADNA
- THEIA – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
- TANEČNÍ ŠKOLA FÍLA
- ĆESKÁ POBOČKA MEZINÁRODNÍHO KŘESŤANSKÉHO VELVYSLANECTVÍ
JERUZALÉM (ICEJ)
Mimořádně velký ohlas žáků byl zaznamenán zejména na přednášky Buď v bezpečí, Trestně
právní odpovědnost mládeže, Antisemitismus a holocaust, Extremismus a výtržnictví a na
přednášky o násilí ve vztazích,
V rámci dne prevence byly vyhodnoceny práce, které byly zaslány do soutěže“ Okna do duše
dokořán“.
Další aktivity:
 spolupráce s metodiky PPP ČB
 účast žáků 1. a 2. ročníků na akci Hrou proti AIDS
 zajištění účasti žáků na charitativních akcích – Světluška, Šance dětem, Červená stužka,
Liga proti rakovině, Srdíčkový den
 zjišťování sociálního klimatu ve třídách na základě sociogramů
 organizace a zajištění adaptačních kurzů pro první ročníky
- u tříletého oboru se jednalo o dvoudenní kurz, kdy jeden den byl věnován seznámením se
školou a okolím školy, druhý pak zážitkovým technikám vedoucím k lepší a rychlejší
adaptaci na nový školní kolektiv
- u čtyřletých oborů byly kurzy třídenní s ubytováním (v obou případech vedly kurzy
k socializaci a interakci žáků a třídních učitelů, byly přijímány velice kladně a napomohly
k vytvoření stabilnějších třídních kolektivů)
 evidence žáků s SPU
 individuální pomoc žákům na základě jejich potřeb
33
6.2








Zdravý životní styl
byl zpracován minimální preventivní program školy - s protidrogovou problematikou byli žáci
průběžně seznamováni během celého školního roku. Dělo se tak převážně v předmětech OBN,
ZSV, APS formou besed a přednášek, ale i praktických nácviků osobnostních postojů. Byly
hojně využívány videokazety
v září proběhly Adaptační kurzy 1. ročníků v Habří
byla zajištěna účast školy na charitativních sbírkách Světluška – pomoc zrakově postiženým
dětem, Šance dětem, Červená stužka, Srdíčkové dny, Liga proti rakovině – kytičkový den
proběhla meziškolní soutěž „Okna do duše dokořán“
pro dívky byla v rámci Dne prevence uspořádána beseda o zdravém životním stylu
v rámci hodin zdravovědy a občanské nauky byl realizovaný praktický nácvik 1. pomoci
v únoru 2013 byl vyhlášen 10. ročník „Valentýnské kapky krve“ (dobrovolné dárcovství),
který bude probíhat až do prosince 2013
v červnu 2013 byl zorganizován „Den prevence“.
Významný podíl na utváření a rozvoji vzájemných vztahů, na úzké spolupráci mezi žáky a učiteli
má mimo jiné i realizace projektu OPVK pod názvem „Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní
České Budějovice“, spolufinancovaného z ESF, který je určen především těm žákům, kteří jsou
ohrožení předčasným odchodem ze systému vzdělávání.
7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Další vzdělávání pedagogických pracovníků na škole probíhá na základě schválených osobních
plánů jednotlivých pedagogů. Ti plánují svá další vzdělávání do jednotlivých pololetí školního
roku na základě nabídek vzdělávacích institucí zejména:

Národního institutu pro další vzdělávání hlavně se sídlem v Českých Budějovicích

Univerzit v ČR

Goethe-Zentra EIC JU

Vzdělávacího střediska P. Štohl

British Council a dalších
Učitelé podle své aprobace pokračovali nebo se zapojili do vzdělávání týkajícího se společné části
maturitní zkoušky a získali osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce hodnotitelů písemné práce,
hodnotitelů ústní zkoušky a zadavatelů, někteří včetně PUP. Zástupkyně ředitelky školy a další
pedagožka mají vzdělávání potřebné pro výkon funkce školního maturitního komisaře. Všichni
pedagogičtí pracovníci se během školního roku školili dle potřeb a možností školy v oblasti ICT.
Školení bylo zajišťováno vlastními učiteli ICT.
V souladu se základními strategickými cíli školy bylo pokračováno v systematickém vzdělávání
pedagogických pracovníků (realizace projektu OPVK „Aktivizace pedagogů SŠ obchodní
v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP“):

PC již není můj nepřítel

Efektivní zvládání krizových situací

Stres a metody jeho zvládání

Jak úspěšně komunikovat

Šikana ve školním prostředí, způsoby jejího řešení

Agrese a agresivita u mládeže a způsoby jejího řešení

Efektivní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Vytvořené vzdělávací moduly byly akreditovány MŠMT v systému DVPP.
34
35
8.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1
Valentýnská kapka krve – 10. ročník
Již desátý ročník akce nazvané Valentýnská kapka krve se konal v únoru 2013. Žáci a učitelé naší
školy, která je zároveň organizátorem akce, se tak zúčastnili dobrovolného dárcovství krve.
Naplnili tak motto akce „Krev je život, život je láska“.
K dobrovolným dárcům z řad žáků se v tomto roce opět zařadilo dalších pět pedagogických
pracovníků.
Statistika za jednotlivé ročníky:
1. ročník: školní rok 2003/2004 23 žáků
2. ročník: školní rok 2004/2005 56 žáků
3. ročník: školní rok 2005/2006 35 žáků
4. ročník: školní rok 2006/2007 44 žáků
5. ročník: školní rok 2007/2008 49 žáků
6. ročník: školní rok 2008/2009 12 žáků
7. ročník: školní rok 2009/2010 23 žáků
8. ročník: školní rok 2010/2011 17 žáků
9. ročník: školní rok 2011/2012 57 žáků
10. ročník: školní rok 2012/2013 27 žáků
Celkem: 343 žáků
36
IV. ročník soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech 12. - 13. června 2013 stala již
počtvrté organizátorem setkání žáků a pedagogů středních škol oborů vzdělání zaměřených na
cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii v rámci IV. ročníku soutěže s mezinárodní účastí
„Vítejte u nás“. Díky vstřícnému přístupu vedení DK Metropol se celé soutěžní klání
uskutečnilo opět v prostorách Malé scény.
V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola – hejtman Jihočeského kraje,
JUDr. Tomeš Vytiska – člen rady kraje pro oblast školství, mládeže a tělovýchovy,
Mgr. Juraj Thoma – primátor města České Budějovice, porovnala své odborné, komunikativní a
prezentační dovednosti dvoučlenná družstva z České republiky a Slovenska v celkem 26
soutěžních prezentacích.
V první soutěžní kategorii “Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich předků“ představila
jednotlivá soutěžní družstva jedno z lidových řemesel typických pro jejich domovský region a
popsala vývoj tohoto řemesla v čase.
Ve druhé soutěžní kategorii „Co spojuje naše regiony/města“, bylo úkolem soutěžního družstva
najít společné téma (gastronomie, architektura, osobnosti, příroda,…). Výkony soutěžících
zhodnotila odborná porota.
Ceny pro vítěze a účastníky soutěže poskytl Krajský úřad Jihočeského kraje, Magistrát města
České Budějovice, Lázně Aurora Třeboň, Bauhaus, k. s., Hotel Klika, Grandhotel Zvon,
Sberbank CZ, a. s., Sophia jazykové služby, s. r. o., Sportcentum Mrkáček Lišov, Hotel Garni,
Hotel Budweis České Budějovice a další.
V bohatém doprovodném programu, který byl částečně hrazen z grantového programu
Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro rok 2013 na podporu
cestovního ruchu, byla pro účastníky soutěže připravena prohlídka města České Budějovice
prohlídka města Český Krumlov, návštěva divadelního představení Král duchů a Třeštil na
Otáčivém hledišti, plavba lodí z Českých Budějovic na Hlubokou nad Vltavou, prohlídka
zámku Hluboká a Alšovy jihočeské galerie.
Účastníci soutěže v dotazníkovém šetření zdůraznili význam akce pro rozvoj dovedností žáků
tohoto oboru, kladně zhodnotili organizační zabezpečení celé akce, náplň doprovodného
programu, vlastní průběh soutěže, která se stala mimo jiné i místem výměny zkušeností žáků
i pedagogů. Zároveň všichni zástupci soutěžních družstev potvrdili svůj zájem zúčastnit se
ročníků následujících.
37
38
8.2

8.3




8.4















8.5







8.6



Účast ve studentských projektech
úspěšná účast dvou fiktivních firem v programu CEFIF Praha
Belle et Élégante, s. r. o., Elite motors, s. r. o. - žáci OPČ 3
Zahraniční aktivity
zahraniční výjezd žáků školy- poznávací zájezd do Anglie
zahraniční praxe v Itálii pro žáky oboru vzdělání cestovní ruch
tematická exkurze Předvánoční Vídeň
realizace mobilitního projektu Leonardo da Vinci - Bratislava
Sportovní aktivity
nácvik evakuace žáků školy při požáru
plavecká štafeta měst 1000 x 100m
účast na futsalové lize středních škol
sportovní aktivity jako doprovodný program na adaptačních kurzech pro 1. ročníky
v rámci mezipředmětových vztahů zařazena výchova k Fair play a ke zdravému způsobu
života, včetně antidopingové prevence.
ve spolupráci s komisí přírodních věd sportovně-turistický kurz (září)
školení první pomoci pod názvem „Zlomte vaz, až půjde o život…….“
sportovní dny školy – soutěž v plážovém volejbalu, softbalu, florbalu
v lednu 2013 se uskutečnil lyžařský a snowboardový kurz 1. ročníku v Peci pod Sněžkou
chlapci naší školy se zúčastnili středoškolské futsalové ligy
dívky obsadily 2. místo v krajském kole plavání v Táboře
chlapci obsadili 3. místo v okresním kole ve florbale
účast na juniorském půlmaratonu v ČB (4. místo)
příprava a organizace školní části Budějovického majálesu
dárcovství krve (všichni členové komise TEV)
Environmentální vzdělávání
je zařazeno do výuky jednotlivých předmětů dle pokynu Č. j. 16745/2008 - 22.
pokračujeme ve spolupráci s Ekologickým centrem Cassiopeia
v tomto vzdělávacím středisku jsme na základě doporučení jejich pracovníků absolvovali
některé vybrané programy, (jako „Změny klimatu II.“, „Supermarket“, „Fish Banks“, či
„Odpady“), které se většině žáků absolvujících tyto programy velmi líbily
pokračujeme ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou, kde se žáci mohli
dozvědět více o životě některých ohrožených či chráněných druhů zvířat v České Republice.
(„Vydra“, “Na pytlácké stezce“, „Nebojte se hadů“ a „Naši ptáci“)
škola se účastnila dalších akcí souvisejících s ekologickou výchovou (Naučná stezka okolo
Rudolfova, Naučná stezka okolo Vrbenských rybníků atd.).
žáci druhých ročníků se stejně jako v loňském roce zúčastnili v září týdenního sportovně
přírodovědného kurzu
na škole pokračujeme v třídění odpadů
škola je zapojena do projektů Ekopolis a Recyklohraní3
Výchovné poradenství
je zaměřeno na systematickou informační činnost pro žáky pokračující v dalším studiu
učitelům je poskytována metodická pomoc při práci se žáky, kterým jejich rodina dostatečně
nezajišťuje intelektuální, sociální nebo hmotnou pomoc
spolupráce s vedením školy, třídními učiteli, rodiči a pedagogicko-psychologickou poradnou a
školním psychologem (realizace projektu OP VK) je zaměřena na úspěšné zařazení žáků
s diagnostikovanými poruchami učení či chování do vzdělávacího procesu
39







spolupráce s učiteli žáků s poruchami učení a chování spočívá v hledání možností individuální
pomoci v případech zhoršeného prospěchu nebo chování jednotlivců
je sledován a hodnocen vývoj žáků a vytváření podmínek pro jejich zdravý psychický a
sociální vývoj ve škole i v rodině, pro harmonické utváření jejich osobnosti
operativní řešení problematiky mírného porušování školního řádu nebo zhoršujícího se
prospěchu žáků 36x; jednání s třídními učiteli nebo učitelkami odborného výcviku, byly
hledány příčiny projednávaného stavu, řešení se zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již
formou nabídky individuálního doučování nebo změnou forem zkoušení
informování zákonných zástupců žáků, žáků a učitelů o činnosti zařízení výchovného
poradenství, o možnostech využití jeho odborných služeb a o odborných otázkách důležitých
pro zdravý psychický a sociální vývoj žáků, pro formování jejich osobnosti, pro prevenci
výchovných a výukových obtíží a poruch i pro nápravu již vzniklých obtíží a poruch
žákům, kteří projevili zájem, byla poskytnuta individuální porada při řešení výchovných a
výukových problémů i v otázkách týkajících se budoucího studia v nástavbovém studiu,
vyšších odborných školách a vysokých školách
byla zajištěna organizačně i programově náplň adaptačních kurzů u všech pěti 1. ročníků - u
tříletých oborů se jednalo o dvoudenní kurzy, kdy jeden den byl věnován seznámením se se
školou a okolím školy, druhý pak zážitkovým technikám vedoucím k lepší a rychlejší adaptaci
na nový školní kolektiv, u čtyřletých oborů byly kurzy třídenní s ubytováním (Habří) – kurzy
přispěly k socializaci a interakci žáků a třídních učitelů, byly přijaty velice kladně
významný podíl na zabezpečení akcí souvisejících s náborem žáků základních škol,
prezentačních akcí školy (koordinace návštěv žáků školy a učitelů ve třídách základních škol
spádové oblasti, návštěv učitelů na rodičovských schůzkách základních škol spádové oblasti,
vlastní účastí na schůzkách rodičů žáků 9. tříd na ZŠ ve spádové oblasti, účast na propagaci
školy na Burze škol, dnech otevřených dveří atd.).
Práce s učiteli, kteří vyučují ve třídách s integrovanými žáky s poruchami učení
- spolupráce s učiteli žáků s poruchami učení a chování. Pomoc výchovného poradce spočívala
v poradách a diskusích nad hodnocením prospěchu či zhoršeného prospěchu jednotlivců a v
hledání možností individuální pomoci.
Předmětem spolupráce výchovného poradce a školního psychologa s učiteli je mimo jiné i proces
diagnostikování žáků s problémy v procesu učení. Hlavní tíha vyhledávání postižených dětí leží
právě na jejich dovednostech objevit žáka, který má potíže nesouvisející se specifickými
poruchami učení. Po následném pohovoru s takovým jedincem a jeho zákonným zástupcem je
volena jedna z možných eventualit – zvýšení úsilí žáka, zlepšení jeho motivace ze strany jeho
okolí, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně a následná integrace podle Individuálního
vzdělávacího programu či změna oboru nebo školy.
Práce s problémovými žáky
a) Problémy docházky
Nepřítomnost žáků ve škole byla posuzována a řešena podle Metodického pokynu MŠMT č. j. 10
194/2002-14 ze dne 11. března 2002 k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků
z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví.
Výchovný poradce se zúčastňoval pohovorů třídních učitelů se žáky, jejichž absence začínala
ohrožovat možnost jejich klasifikace nebo neomluvená nedosáhla 10 hodin, a jejich zákonnými
zástupci. O pohovorech jsou vedeny zápisy (43x).
Při vyšší neomluvené absenci nebo při závažných kázeňských přestupcích byla svolávána
výchovná komise školy ve složení ředitel školy nebo jeho zástupce, třídní učitelka, případně učitel
odborného výcviku, výchovný poradce, dotyčný žák a jeho zákonný zástupce. O těchto jednáních
byly též vedeny písemné zápisy (27x). 32x výchovná poradkyně řešila problematiku mírných
přestupků školního řádu nebo zhoršujícího se prospěchu s třídními učiteli nebo učiteli odborného
výcviku. V těchto případech výchovná poradkyně spolu s vyučujícími hledali důvody, proč někteří
40
jedinci nedosahují očekávaných a požadovaných studijních výkonů. Společná řešení se
zaměřovala na pomoc neprospívajícím, ať již formou nabídky individuálního doučování, nebo
změnou forem zkoušení.
b) Mimoškolní problémy vztahující se k výuce a chování ve škole
Pomoc žákům při řešení osobních problémů (rozvod rodičů, konflikty s rodiči, konflikty s okolím
apod.) V některých případech doporučena návštěva odborného pracoviště a popřípadě jeho
kontaktování.
Práce se žáky s poruchami učení
V evidenci výchovného poradce bylo 9 žáků (6 dívek a 3 chlapci) s poruchami učení
integrovaných ve svých třídách podle Směrnice MŠMT č. j. 13 710/2001 – 24 k integraci dětí a
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení a Metodického pokynu
ministryně školství mládeže a tělovýchovy č. j. 13711/2001 –24 ke vzdělávání žáků se
specifickými poruchami učení nebo chování.
Všichni žáci jsou do programu integrace zapojeni na doporučení pedagogicko-psychologických
poraden a na vlastní žádost žáka a jeho zákonného zástupce. Lze předpokládat nárůst přijatých
žáků na naší školu s diagnostikovanými poruchami učení, zvláště pak v učebních oborech.
V letošním školním roce nebyl požadován ani v jednom případě asistent u ZZ.
8.7













8.8
Významnější kulturní akce
návštěva Českého Krumlova – památka UNESCO
multimediální pásmo Planeta Země „Tajemný svět Ekvádoru a Galapág“
účast na tematickém pásmu „ Tradice Velikonoc „
návštěva vánočních a velikonočních trhů a výstav
návštěva filmových představení „Nedotknutelní“ - Cine Star
návštěva filmového představení „Bídníci“, CineStar
divadelní představení v anglickém jazyce „ Gulliver´s Travels“
návštěva husitského kostela v Křemži a kaple v Českém Krumlově
návštěva Prahy Královská cesta
návštěva divadelního představení „Zkrocení zlé ženy“, Divadlo na Vinohradech
návštěva divadelního představení „Král duchů a Třeštil“ na otáčivém hledišti v Českém
Krumlově v rámci soutěže Vítejte u nás
tematické exkurze „Předvánoční Vídeň“
výstavy v prostorách radnice města České Budějovice – např. stavební slohy
Účast žáků v předmětových soutěžích
Vybraní žáci se zúčastnili:
 matematického KLOKANU 2013 v kategorii Junior a Student - účast 10 žáků z 1. až 3. ročníků
 školního kola matematické soutěže SOŠ- účast 12 žáků z 1. až 3. ročníků
 celostátní matematické soutěže SOŠ - účast 6 žáků v různých kategoriích
 korespondenční části mezinárodní soutěže řešení logických úloh GENIUS LOGICUS - účast
15 žáků
 soutěže škol cestovního ruchu Mladý průvodce Ostrava
 účast žáků ve znalostní soutěži o EU (březen 2013) - účast žáků CR 3
 přihlášení dvou fiktivních firem do programu CEFIF Praha Belle et Élégante, s. r. o., Elite
motors, s. r. o. - žáci OPČ 3
 Bobřík informatiky - školní kolo 2. 11. 2012
- celostátní kolo na katedře informatiky pedagogické fakulty
v Č. Budějovicích 12. a 13. 11. 2012
Ve školním kole bylo otestováno asi 300 žáků školy. Na základě výsledků byli do celostátního kola
vybráni žáci, kteří ve třídě dosáhli nejvyššího počtu bodů.
41
V celostátním kole soutěžilo v kategorii Senior 13 žáků, v kategorii Junior 5 žáci. V tabulce níže
je srovnání počtu zúčastněných s naší nejlepší získanou pozicí v letošním a předchozích ročnících
soutěže.
Junior
Zúčastněných










8.9
Senior
nejlepší žák
Zúčastněných
nejlepší žák
2008
1299
403
31%
624
143
23%
2010
3573
168
5%
1761
299
17%
2011
4341
794
18%
2368
208
9%
2012
5250
864
16%
2494
302
12%
účast zájemců v soutěži Okna do duše dokořán
účast žáků různých tříd v celorepublikových literárních soutěžích
školního kola Olympiády z NEJ - celkem 9 žáků školy
školního kola Olympiády v ANJ , které se uskutečnilo dne 10. 1. 2013, se zúčastnilo celkem 13
žáků školy. Dva žáci postoupili do okresního kola
Lidice pro 21. století (3. ročník soutěže s odkazem na tragedii Lidic) OPČ 2
Evropský parlament – vědomostní soutěž o EU, SCR 4
The Action“ – multimediální projekt, zaměřený na dopravní výchovu
4. ročník soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“, soutěž žáků středních škol zaměřených
na cestovní ruch, hotelnictví a gastronomii
školní kolo soutěže v balení dárků „Ukaž, co umíš ve své profesi“ - 2. a 3. ročníky oboru
prodavač
Projektové týdny pro žáky tříd 2A a O3
Další aktivity jednotlivých předmětových komisí
Členové komise českého jazyka

vytvářeli pracovní listy pro ústní část maturitní zkoušky

připravovali žáky maturitních ročníků v pravidelných seminářích na maturitní zkoušku

poskytovali žákům konzultace

účastnili se na vzdělávacích kurzech a seminářích

zajišťovali dramatickou výchovu ve vzdělávacím procesu - návštěva divadelních představení

sledovali zajímavé kulturní akce a výstavy vztahující se k učivu a upozorňovali žáky na tyto
akce, ve výuce reagovali na aktuální dění

významné kulturní akce:
- návštěva filmového představení „Jana Eyrová“, CineStar
- návštěva divadelního představení „Deset malých černoušků“, Divadlo Radka Brzobohatého
- návštěva generálky představení FUK, Jihočeské divadlo
- návštěva divadelního představení „Radúz a Mahulena“, Národní divadlo
- návštěva divadelního představení „Muž bez minulosti“, Dejvické divadlo
- návštěva filmového představení „Poupata“, CineStar

hodnotili vstupní a výstupní testů žáků 1. ročníků

vytvořili a hodnotili nové výstupní testy 1. – 3. ročníků maturitních oborů

účastnili se vzdělávacích aktivit souvisejících se státní maturitní zkouškou (e-learning,
prezenční semináře)

spolupracovali na Dnech otevřených dveří a náborových akcích, moderování soutěže

prohlubování čtenářské gramotnosti žáků – porozumění psanému textu, používání psaného
textu a přemýšlení o něm za účelem dosažení cílů jedince, rozvoje jeho potenciálu a
vědomostí

zajišťování dramatické výchovy ve vzdělávacím procesu - návštěva divadelních představení
42
Členové komise humanitních předmětů

poskytovali žákům denní i dálkové formy vzdělávání konzultace

sledovali zajímavé kulturní akce a výstavy vztahující se k učivu a upozorňovali žáky na tyto
akce, ve výuce reagovali na aktuální dění

zúčastnili se akcí vyplývajících z plánu školy: Dny otevřených dveří, Burza škol, nábory

účastnili se seminářů, školení, které mohou následně využít při výuce. Sem patří i využívání
výpočetní techniky, instalované v učebnách. Jde zejména o informace na internetu nebo
webové stránky, např. www.dejepis.com,
www.wikipedia.cz, www.europa.eu,
www.encyklopedie.cz, apod. Tyto informace vhodně doplňují probíranou látku a v případě
výuky v učebnách s PC žáci sami tyto informace vyhledávají a zpracovávají

zajistili účast žáků na výstavách s vánoční a velikonoční tematikou, výstavách a besedách
zaměřených na důležitá období vývoje státu

spolupracovali s Eurocentrem v Č. Budějovicích

podíleli se na tvorbě ŠVP pro nástavbové studium oboru Podnikání – denní a dálková forma
studia

zorganizovali besedy, výchovné programy, které svým zaměřením působí na žáky – např.
charitativní akce Světluška, Valentýnská kapka, projekt Den prevence, výchovné pořady a
pořady s kulturní tématikou
Členové komise německého jazyka

připravili a realizovali školní kolo Olympiády z NEJ

účastnili se vzdělávacích aktivit souvisejících s novou maturitou

účastnili se prezentace učebnic nakladatelství Klett a Hueber

zorganizovali v období únor až duben pro maturující žáky seminář z německého jazyka

poskytovali žákům konzultace

používali internet k vyhledávání webových stránek v německém jazyce

vypracovali a vyhodnotili vstupní a výstupní testy z NJ pro 1. ročníky

aktualizovali požadavky na učebnice pro budoucí 1. ročníky s ohledem na požadavky nových
státních maturit.

účast na tematické exkurzi „Předvánoční Vídeň“

příprava žáků na soutěž s mezinárodní účastí Vítejte u nás

účast na konferenci Učíme jazyky lépe 2013 (o výuce cizích jazyků v prostředí moderních
digitálních jazykových laboratoří)

účast žáků vybraných tříd filmového přestavení Whisky s vodkou

práce na projektu Záchytná síť a Výuka s ICT
Členové komise anglického jazyka

poskytovali žákům konzultace

studovali podklady pro státní část maturitní zkoušky z ANJ

průběžně po celý rok se zúčastnili školení ke státním maturitám, a to formou jak on- line
studia, tak formou prezenčních seminářů

divadelní představení v anglickém jazyce „ Gulliver´s Travels“

účastnili se na dalších vzdělávacích kurzech a seminářích

vedli žáky k tvorbě esejí a nástěnných materiálů v anglickém jazyce v rámci školního
projektu „Prevence sociálně patologických jevů“ na zadané téma (Drugs, Violence,
Smoking)

realizovali jazykově - poznávací zájezd do Anglie ve dnech 16. 6. - 21. 6. 2013

vypracovali vstupní testy z ANJ pro 1. ročníky a výstupní testy pro 1. - 3. ročníky

spolupracovali s British Council v Č. Budějovicích

zaváděli vyučovací metody a výukové činnosti, které zvyšují kvalitu výuky cizích jazyků,
zpracovali výukové materiály sloužící k rozvoji schopností a dovedností žáků

školního kola Olympiády v ANJ , které se uskutečnilo dne 17. 1. 2013, zúčastnili se vybraní
žáci 1. - 3. ročníků, dva žáci postoupili do okresního kola této soutěže
43
Členové komise přírodovědných předmětů

vypracovali a vyhodnotili vstupní testy z matematiky pro žáky 1. ročníků a výstupní testy
pro žáky 1. až 3. ročníků

prohlubovali u žáků matematickou, finanční a přírodovědnou gramotnost

rozvíjeli u žáků kompetence využívat prostředky ICT, komunikativní kompetence,
sociální kompetence

poskytovali žákům konzultace

sledovali odbornou literaturu a časopisy

zapojili se do projektu Záchytná síť a Výuka s ICT

zorganizovali v období leden až duben pro maturující žáky seminář z matematiky

vyučující matematiky studovali podklady ke společné části nové maturitní zkoušky

žáci, kteří mají zájem maturovat z matematiky, byli seznámeni s webovými stránkami
www.cermat.cz , a www.novamaturiza.cz , na nichž jsou uvedeny požadavky k maturitní
zkoušce a zkušební testy

absolvovali semináře ke společné části MZ z matematiky, pro školní maturitní komisaře a
předsedy zkušebních maturitních komisí

připravili školní kolo matematické soutěže Klokan 2013

připravili školní kolo celostátní matematické soutěže SOŠ

účastnili se školení v rámci využití ICT na škole, včetně školení pro práci s interaktivní
tabulí

zorganizovali v září pro žáky druhých ročníků sportovně přírodovědný kurz

podíleli se na zorganizování adaptačních kurzů pro žáky prvních ročníků

zařadili do výuky jednotlivých předmětů environmentální vzdělávání dle Metodického
pokynu č.j. 16 745/2008-22

v rámci environmentální výchovy pro žáky zorganizovali řadu exkurzí a výukových
programů:
- zúčastnili se ve spolupráci s Ekologickým centrem Cassiopeia vybraných výukových
programů – Námořní rybolov, Supermarket, Třídit či netřídit, Změny klimatu II,
Neviditelná ruka trhu, Cesta do země bludiček
- ve spolupráci se Zoologickou zahradou v Hluboké nad Vltavou – informace o životě
některých ohrožených či chráněných druhů zvířat v České Republice. (Na pytlácké
stezce, Nebojte se hadů a Naši ptáci)
- absolvovali se žáky exkurze Naučná stezka Rudolfov, Naučná stezka okolo vranských
rybníků

vedli žáky ke třídění odpadů - papíru a zejména plastů
Členové komise odborných předmětů

Globus – program Kubus - žáci 1A, 2A

tematická exkurze v obchodních řetězcích Sconto, Mobelix, Bauhaus
obory Obchodník a Prodavač, všechny ročníky - průběžně během roku

exkurze – obchodní banky v ČB, Finanční úřad – 2 PO

exkurze Globus – pekárna Globus – ukázka chleba a pek. výrobků

školení firma Liebherr (K + B Expert) – 3A elektro

školení firma HTC – notebooky (Datart) – 2A elektro

přednášky OPUS DEXTRA – maturitní třídy

exkurze – Týn nad Vltavou (Velkoobchodní sklady, Výroba teplé a studené kuchyně) listopad

přednáška digitální fotoaparáty (Globus) – 2A

školení firma Miele (K + B Expert) – 2A elektro

školení pokladní systémy a pokladny (Globus) – 2A

školení Dárková služba (Géčko) – 1A, 2A

exkurze hotel Zvon – fiktivní firma – OPČ3
44























exkurze Maso a masné výrobky + ochutnávka - 1A, 2A
sdružení spotřebitelů – pí Oulehlová, přednáška pro žáky (reklamace zboží)
exkurze Specializovaná prodejna čaje a kávy – 1A, 2A
školení firma Samsung – (Datart) – 2A elektro
exkurze v ČNB - O3, 3A, 3B – březen
mezinárodní veletrh fiktivních firem Praha – OPČ 3
exkurze na Mezinárodním veletrhu fiktivních firem Praha – OPČ 2
přednáška: Zákoník práce – 3A, 3B
exkurze Poslanecká sněmovna ČR, OD Kotva – 2A
beseda o ZP vers. Odbory - pí Holbová – 3. A, B
přednáška šperků a klenotů (Globus) – 2A
exkurze pivovar Budvar – 1O, 1A
interaktivní výstava výročí 20 let ČNB – 1PO
exkurze – veletrh FIF v Písku – OPČ 2
fotoateliér Seidl Český Krumlov - 3O
exkurze Muzeum Obchodu Český Krumlov – 1O, 2A
exkurze Budějovický Budvar – 1A
exkurze Praha, Národní technické muzeum, IMAX – 1PO
zapojení do projektových aktivit školy, účast ve všech školou realizovaných projektech
realizovali ZZ u oboru prodavač všech zaměření v souladu s podmínkami Kvalita I – JZZZ
pomoc při organizaci a zajištění mezinárodní soutěže Vítejte u nás
organizace projektového týdne 27. - 31. 5. pro žáky tříd 2A a O3
příprava žáků a zapojení fiktivních firem do programu CEFIF Praha
Belle et Élégante, s. r. o., Elite motors, s. r. o. - žáci OPČ 3
Členové komise odborných předmětů - cestovního ruchu
 soutěže škol cestovního ruchu Mladý průvodce Ostrava
 pravidelně se účastnili školních seminářů k využití výpočetní techniky a seminářů DVPP
 připravili a realizovali šestý ročník zahraniční praxe pro žáky oboru cestovní ruch
 podíleli se na tvorbě témat, normy a propozic k maturitní práci žáků oboru Služby cestovního
ruchu
 poskytovali žákům pravidelné konzultace při přípravě prací k maturitní práci, práce hodnotili
jako vedoucí prací a oponenti
 připravili a zúčastnili se spolu se žáky odborných exkurzí zaměřených na problematiku
marketingu, ekonomiky, práva, cestovního ruchu a dějin kultury (Č. Krumlov, Grandhotel
ZVON, navštívili soudní přelíčení, Informační centrum Č. Budějovice apod., letiště V. Havla
Praha, výstava Tutanchamon)
 podíleli se na přípravě soutěže „Vítejte u nás“ a na soutěž připravili dvě soutěžní družstva ve
dvou kategoriích
 navštívili 3 zeměpisné projekce
 Zúčastnili se přednášek k historii Vánoc a Velikonoc, pořádaných biskupstvím v Č.
Budějovicích
 zajistili propagaci školy v rámci 2 výstav CR Jihočeský kompas – DK Metropol, kde žáci
působili zároveň jako informátoři
 pro žáky 3. ročníku oboru Cestovní ruch připravili projektový týden
 uskutečnili zahraniční tematickou exkurzi – Vídeň, exkurzi Královská cesta v Praze
45
8.10 Prezentace školy na veřejnosti
říjen - listopad







výstava Vzdělání a řemeslo - prezentace odborných prací žáků pro žáky ZŠ
den otevřených dveří
charitativní akce Šance dětem
charitativní akce Světluška
prezentační výstavy středních škol - burzy škol
informační odpoledne pro rodiče a žáky ZŠ
celostátní soutěž Bobřík informatiky




prezentační výstavy středních škol - burzy škol
den otevřených dveří
charitativní akce Červená stužka
vyhlášení 10. ročníku soutěže „Okna do duše dokořán“
prosinec
leden
 den otevřených dveří
únor
 10. ročník Valentýnské kapky krve – dobrovolné dárcovství žáků
a pedagogů školy
duben
 informační odpoledne pro rodiče a žáky ZŠ
 Jihočeský kompas - veletrh turistických zážitků, možností a vizí,
prezentace odborných prací žáků oboru cestovního ruchu
květen
 charitativní akce Šance dětem (chráněné dílny)
 charitativní akce Liga proti rakovině
červen
 soutěž žáků středních škol s mezinárodní účastí „Vítejte u nás“ – IV. ročník
 informační odpoledne pro rodiče žáků budoucích 1. ročníků
 Den prevence - 10. ročník akce zaměřený na prevenci rizikového chování
Aktivity školy jsou prezentovány v denících jihočeského regionu a dalších médiích.
46
9.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2012/2013 nebyla na škole provedena kontrola pracovníky České školní
inspekce.
47
10. Rozbor hospodaření
Zpracování tohoto rozboru hospodaření vychází ze zpracované roční účetní závěrky za rok 2012.
Údaje vychází z účetních a finančních výkazů k 31. 12. 2012.
10.1 Výsledky hospodaření z hlavní činnosti
Výnosy celkem
28 658,162 tis. Kč
z toho:
- Výnosy z prostředků UZC (672)
28 495,246 tis. Kč
- úroky (662)
33,619 tis. Kč
- kurzové zisky (663)
17,645 tis. Kč
- tržby z prodeje služeb (602)
35,360 tis. Kč
- zúčtování fondů (648)
50,000tis. Kč
- jiné ostatní výnosy (649)
2,050 tis. Kč
- tržby z prodeje materiálu (644)
24,242 tis. Kč
Náklady celkem
28 658,162 tis. Kč
z toho:
- spotřeba materiálu (501)
445,922 tis. Kč
- spotřeba energie (502)
854,813 tis. Kč
- opravy a udržování (511)
- cestovné (512)
- ostatní služby (518)
- mzdové náklady (521)
- zákonné sociální pojištění (524)
- ostatní sociální pojištění (525)
- zákonné sociální náklady (527 – FKSP)
74,355 tis. Kč
497,741 tis. Kč
1 137,096 tis. Kč
18 331,248 tis. Kč
6 001,549 tis. Kč
75,182 tis. Kč
442,129 tis. Kč
- ostatní sociální náklady (528)
7,191 tis. Kč
- ostatní daně a poplatky (538)
4,740 tis. Kč
- jiné ostatní náklady (549)
185,602 tis. Kč
- odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku (551)
125,00 tis. Kč
- náklady z vyřazených pohledávek (557)
10,921 tis. Kč
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)
- ostatní finanční náklady (563)
463,991 tis. Kč
0,682 tis. Kč
48
Údaje o pracovnících a mzdách
přepočtený stav
celkový počet zaměstnanců
51,353
z toho: pedagogických
40,914
THP
6,098
dělnická povolání
4,341
Vyplacené mzdové prostředky
fyzický stav
55
16 530 000,- Kč
z toho: prostředky na platy
16 470 000,- Kč
60 000,- Kč
OON
Limit mzdových prostředků na rok 2012
16 530 000,- Kč
z toho: prostředky na platy
16 470 000,- Kč
60 000,- Kč
OON
Hospodářský výsledek a jeho použití
Dosažený zlepšený hospodářský výsledek činil za rok 2012 z doplňkové činnosti 87 480,70 Kč.
Podle našeho návrhu na rozdělení zisku za doplňkovou činnost bylo provedeno rozdělení celé
částky 87 480,70 Kč do rezervního fondu.
10.2 Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2012
Závazné ukazatele rozpočtu provozních výdajů na rok 2012 (v Kč)
rozpočet
NIV provozní celkem
z toho účelové prostředky:
- odpisy
skutečnost
rozdíl
2 438 000,-
2 438 000,-
0
80 000,-
80 000,-
0
49
Závazné ukazatele rozpočtu přímých výdajů na rok 2012 (v tis. Kč)
rozpočet
skutečnost
rozdíl
Limit zaměstnanců
51,4
51,353
-0,047
NIV celkem
22 539,00
22 539,00
0
z toho:
-prostředky na platy - pedagogové
14 416,00
14 416,00
0
2 054,00
2 054,00
0
16 470,00
16 470,00
0
-ostatní osobní náklady - pedagogové
40,00
40,00
0
-ostatní osobní náklady – nepedagogové
20,00
20,00
0
-ostatní osobní náklady – celkem
60,00
60,00
0
-prostředky na platy – nepedagogové
-prostředky na platy – celkem
10.3 Peněžní fondy a jejich krytí
Stav finančních fondů, krytí finančních fondů k 31. 12. 2012 v tis. Kč
rezervní fond
fond odměn
investiční fond
FKSP
stav k 1. 1. 2012
397,01
382,80
401,24
195,26
stav k 31. 12. 2012
1 612,32
382,80
481,24
183,16
fin. krytí
1 612,32
382,80
481,24
173,54
FKSP – rozdíl mezi stavem a krytím jsou proúčtované, ale bankou neprovedené platby.
Rezervní fond – nárůst stavu RF způsobeno dotačními programy OPVK.
Použití fondů v roce 2012
Z investičního fondu nebylo v roce 2012 čerpáno s výjimkou účelového vyrovnání výše odpisů
ve výši 45 000.
Tvorba investičního fondu činila 125 000,- Kč a jejím zdrojem byly odpisy.
Z FKSP bylo čerpáno 179 900,- Kč na akce podle Kolektivní smlouvy na rok 2012. V nákladech
organizace se objevuje tvorba fondu, což činí 1 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy,
aj. V roce 2012 vznikly prostředky ve výši 165 255,- Kč, které jsou zaúčtovány na účtu 527.
Do rezervního fondu bylo převedeno 50 344,57 Kč ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok
2011.
Fond odměn v roce 2012 nebyl ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 doplněn a žádné
prostředky nebyly čerpány.
50
10.4 Doplňková činnost
Přínos doplňkové činnosti je patrný již z níže uvedeného rozboru hospodaření. Vykázaný zisk
je přínosem pro školu a s pozitivy pro její hlavní činnost.
Škola má povoleny tyto okruhy činností:
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
Doplňková činnost pomáhá také k rozvoji školy a samozřejmě velice důležitý je přínos v podobě
umožnění celoživotního vzdělávání různým věkovým i sociálním skupinám obyvatel.
10.4.1 Výsledky hospodaření z doplňkové činnosti
Výnosy celkem
z toho
344 818,53 Kč
- výnosy z prodeje služeb (602)
129 544,00 Kč
- výnosy z pronájmu (603)
204 782,00 Kč
- úroky (662)
-ost. finanční výnosy (669)
Náklady celkem
10 012,53 Kč
480,00 Kč
257 337,83 Kč
z toho:
spotřeba materiálu (501)
7 008,00 Kč
- spotřeba energie (502)
136 704,83 Kč
- opravy a udržování (511)
4 837,00 Kč
-ostatní služby (518
21 283,00 Kč
- mzdové náklady (521)
85 032,00 Kč
- zákonné sociální pojištění (524)
1 129,00 Kč
- zákonné sociální náklady (527)
34,00 Kč
- náklady z drobného dlouhodobého majetku (558)
1 310,00 Kč
- hospodářský výsledek – zisk
87 480,70 Kč
Zisk z doplňkové činnosti bude použit na doplnění rezervního fondu, a poté použit podle potřeby
na hlavní činnost organizace.
10.5 Péče o spravovaný majetek
V souladu s pokynem zřizovatele byla k 31. 12. 2012 provedena inventarizace majetku, závazků
a pohledávek školy.
Nebyly zjištěny rozdíly mezi účetním a fyzickým stavem hospodářských prostředků vedených
v účetnictví, ani jiné závady týkající se hospodaření s majetkem školy. O výsledku inventarizace
byl sepsán samostatný zápis, který je uložen u dokladů roční závěrky a v jednom vyhotovení byl
předán zřizovateli.
51
Stav majetku školy a výše oprávek k 31. 12. 2012:
- účet 013 – software
- účet 073 – oprávky k software
79 760,00
78 690,00
- účet 018 – drobný dlouhodobý nehmotný majetek
- účet 078 – oprávky k DNM
463 420,00
463 420,00
- účet 021 – budovy, haly, stavby
- účet 081 – oprávky k budovám
500 000,00
321 682,00
- účet 022 – samostatné movité věci
- účet 082 – oprávky k samost. movitým věcem
1 719 001,99
1 084 769,00
- účet 028 – drobný dlouhodobý hmotný majetek
- účet 088 – oprávky k DDHM
9 288 309,27
9 288 309,27
Evidence majetku školy je vedena na počítači, k tomu účelu byl zakoupen potřebný software.
Hmotná odpovědnost je sepsána s pracovnicí, která vede pokladní agendu. Pedagogickým
i ostatním zaměstnancům školy jsou věci svěřené do užívání předány formou „Pověření“ proti
podpisu.
Stav zásob k 31. 12. 2012:
K evidenci zásob používá školy způsob B. K 31. 12. 2012 byly podle provedené inventarizace
zásoby materiálu následující:
- kancelářské prostředky a hygienické prostředky
- čipové karty, klíčenky
Celkem
10 627,91 Kč
27 710,00 Kč
38 337,91 Kč
10.6 Stav pohledávek a závazků
Pohledávky
Škola má pohledávky ve výši 105 379,00 Kč. Jedná se o faktury vystavené v prosinci 2012
a všechny již byly k dnešnímu dni uhrazeny.
Nedobytné pohledávky starší než 1 rok (jedná se o neuhrazené faktury za výuku sponzorovaných
žáků), které měla škola u jedné firmy ve výši 10 921,60 Kč byla na návrh zřizovatele
a po schválení návrhu inventarizační komise vyřazena z evidence.
Závazky
Krátkodobé závazky do 30 dnů představují částku 103 229,02 Kč. Jedná se o faktury
od dodavatelů, které se týkají provedených prací a dodávek v kalendářním roce 2012. Byly
proúčtovány do nákladů v roce 2012, ale uhrazeny během počátku roku 2013.
10.7 Energie
Stav spotřeby energií je měsíčně sledován a v poradě vedení školy pravidelně předmětem
hodnocení.
Jako energie jsou ve fyzických jednotkách hodnoceny spotřebované teplo v t páry, elektrická
energie v kwh a voda v m3.
Ve spotřebě elektrické energie se projevuje zvyšování vybavenosti moderními technologiemi,
ale v zásadě je spotřeba energie dlouhodobě stabilní.
52
10.8 Vybavenost ICT
Vybavenost ICT považuje vedení školy za dobrou. V současné době je z hlediska základní
vybavenosti 6 serverů se 118 stanicemi, 118 PC v aktivním provozu, 5 interaktivními tabulemi
a 17 dataprojektorů.
Správu počítačové sítě zajišťuje 1 zaměstnanec s polovičním úvazkem.
Ve škole jsou čtyři počítačové učebny s 64 PC a v dalších 11 učebnách jsou počítače s připojením
k internetu spolu s interaktivními tabulemi nebo dataprojektory.
Ve škole je dále 13 kabinetů + ekonomické oddělení, zástupce ředitele, sborovna, ředitelna
vybaveno dalšími 43 pracovními stanicemi.
Závěr
V samotném hospodaření školy se v roce 2012 projevily určité problémy. Z důvodu legislativních
změn v oblasti pracovně lékařské došlo k nárůstu přímých ONIV za preventivní prohlídky
zaměstnanců a také k nárůstu nákladů spojených s pracovními cestami (zahraniční aktivity školy,
pobytové exkurze). Přesto se finanční hospodaření školy podařilo plně zabezpečit.
Pozitivně hodnotí vedení školy zapojení pracovníků školy do projektových aktivit v roce 2012, při
realizaci projektů:
Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP,
reg. číslo CZ1.07/1.3.06/04.0038
Termín realizace 01. 01. 2012 – 31. 12. 2012
Celkové způsobilé výdaje: Kč 1 818 993,60
Tento projekt byl v roce 2012 ukončen.
Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé, zaměřených na získávání
kompetencí,
reg. číslo CZ.1.07/3.2.08/02.0045
Termín realizace 01. 02. 2012 – 31. 07. 2014
Celkové způsobilé výdaje: Kč 1 221 393,22
Peníze EU školám - Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice,
reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0536
Termín realizace 01. 06. 2012 – 31. 05. 2014
Celkové způsobilé výdaje: Kč 2 058 176,-Vytvoření záchytné sítě na SŠ obchodní České Budějovice,
reg. číslo CZ.1.07/1.2.15/01.0017
Termín realizace 01. 10. 2012 – 31. 12. 2014
Celkové způsobilé výdaje: Kč 5 202 552,46
Dále byl zpracován a schválen projekt pod názvem Učíme se podnikat, který bude realizován
v rámci ROP NUTS II CZ.1.14/2.4.00/19.02564 – termín realizace rok 2013.
Vedení školy chce nadále v dalších projektových aktivitách pokračovat.
53
11.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Realizované projekty
1.
Grantový program Jihočeského kraje v rámci Akčního plánu Programu rozvoje kraje pro
rok 2013
GP Produkty a služby v cestovním ruchu - projekt Vítejte u nás
Předloženo:
Doba realizace projektu:
Poskytnutá dotace ve výši:
15. 3. 2013
12. 6. – 14. 6. 2013
Kč 30 000, –
Stručný popis projektu
Již počtvrté přijeli do Českých Budějovic žáci středních škol z celé ČR i zahraničí s cílem
představit své prezentační dovednosti před odbornou porotou a diváky v prostorách Malé scény
DK Metropol. Soutěžním tématem 1. kategorie bylo „Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich
předků“. Úkolem II. kategorie pod názvem „Co spojuje naše regiony/města“ bylo najít společné
téma (architektura, osobnosti, gastronomie, příroda, …). Diváci tak měli možnost získat cenné
informace, nápady a náměty na výlety či dovolenou. Smyslem soutěže byla prezentace jižních
Čech mladými lidmi, marketingová podpora regionu. O soutěži byla informována veřejnost
z denního tisku, www stránek školy i kraje
2.
Projekt UNIV 2 Kraje „Proměna středních škol v centra celoživotního učení“
Řídí MŠMT, řešitelem projektu je NUOV, Praha
Doba realizace: 2009–2013
Stručný popis projektu
Projekt navazuje na ukončený projekt UNIV, ve kterém byla škola v letech 2005–2008 také
zapojena. Příprava a realizace minimálně třech programů dalšího vzdělávání, včetně pilotního
ověření alespoň jednoho programu. Využití materiálních i personálních kapacit středních škol
pro oblast dalšího vzdělávání.
Pedagogy školy byl vytvořen a následně pilotně ověřen modulový vzdělávací program „Počítač
pro každého“.
Modulový vzdělávací program „Manažer prodeje“ byl nabídnut sociálním partnerům v regionu
k pilotnímu ověření. Realizace tohoto vzdělávacího programu proběhla na začátku
školního roku 2012/2013.
Další vytvořený modulový vzdělávací program Průvodce cestovního ruchu je určen zájemcům,
kteří chtějí získat znalosti a dovednosti z odborných disciplín potřebných pro výkon této činnosti.
Po absolvování kurzu budou připraveni na složení zkoušky z dílčí kvalifikace Průvodce cestovního
ruchu (dle zák. 179/2006 Sb.).
54
12.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Centrum celoživotního vzdělávání
Pedagogičtí pracovníci školy pokračují v aktivitách započatých začátkem roku 2003, kdy vedení
školy požádalo a škola následně získala z titulu grantu Jihočeského kraje první finanční dotaci
na zřízení „Centra celoživotního vzdělávání“. Vznik tohoto „Centra“ byl veden snahou přiblížit
vzdělávání širšímu okruhu veřejnosti v rámci regionu. Cílem bylo oslovit ty, kteří mají na
pracovním trhu uplatnění a chtějí své pozice upevňovat na základě nových poznatků. Především
však ty skupiny obyvatelstva, jejichž možnosti uplatnění na trhu práce jsou omezené věkem,
zdravotním stavem nebo tím, že v současné době plní jiné životní role.
Vzdělávací nabídka „Centra“
- Příprava ke státní zkoušce z kancelářského psaní
- Základy práce na PC
- Kurz pro pokročilé uživatele PC
- Tvorba www stránek
- Psaní na klávesnici
- Účetnictví pro začátečníky
- Účetnictví pro pokročilé
- Obchodní konverzace a korespondence v německém jazyce
- Kurz ekonomického minima
- Výpočetní technika pro matky s dětmi
- Přípravný kurz k přijímací zkoušce z českého jazyka
- Přípravný kurz k přijímací zkoušce z matematiky
- Přípravný kurz k maturitní zkoušce z českého jazyka a literatury
- Přípravný kurz k maturitní zkoušce z anglického jazyka
- Přípravný kurz k maturitní zkoušce z německého jazyka
- Přípravný kurz k maturitní zkoušce z matematiky
Akreditace MŠMT
Škola získala akreditaci MŠMT, v souladu s §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících, k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických
pracovníků. V nabídce jsou tyto kurzy:
- Začínáme se školní počítačovou sítí
- Využití e-learningu ve výuce
- Úvod do počítačové grafiky
- Využití interaktivních tabulí ve výuce
- Tvorba výukových prezentací s podporou Power Pointu
- Normalizovaná úprava písemností
Škola splnila podmínky pro udělení akreditace instituce v souladu s §26 zákona č. 563/2004 Sb., o
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a získala akreditaci MŠMT, k provádění
vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů.
55
Škola získala akreditaci MŠMT v souladu s §25 a §27 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
k provádění vzdělávacích programů a vydávání osvědčení o jejich absolvování:
1. Aktivizace pedagogů – PC již není můj nepřítel
2. Aktivizace pedagogů – Efektivní zvládání krizových situací
3. Aktivizace pedagogů – Stres a metody jeho zvládání
4. Aktivizace pedagogů – Jak úspěšně komunikovat
5. Aktivizace pedagogů - Šikana ve školním prostředí, způsoby jejího řešení
6. Aktivizace pedagogů - Agrese a agresivita u mládeže a způsoby jejího řešení
7. Aktivizace pedagogů - Efektivní práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Autorizovaná osoba
Ministerstvem pro místní rozvoj byla škole v dubnu 2010 udělena autorizace pro dílčí kvalifikace
65-021-N Průvodce cestovního ruchu.
Ministerstvo průmyslu a obchodu udělilo v listopadu 2011 autorizaci pro dílčí kvalifikace
66-003-H Prodavač, 66-004-H Manažer prodeje, 66-001-H Pokladní, 66-002-H Skladník .
Místní centrum uznávání celoživotního učení Jihočeského kraje
Vzhledem k dlouholetým zkušenostem pedagogických pracovníků školy v oblasti vzdělávacích
aktivit nabízených široké veřejnosti, se škola stala v roce 2007 jedním z Místních center uznávání
celoživotního učení Jihočeského kraje, zřízených v rámci projektu UNIV.
Počáteční vzdělávání mladé generace je stále prioritou všech pracovníků školy, za stejně důležité
v této době považujeme potřebu a rozvoj aktivit v dalším vzdělávání, ve kterých mají pedagogičtí
pracovníci cenné dlouhodobé zkušenosti a pro které má škola ty nejlepší předpoklady.
56
V souladu s myšlenkami celoživotního vzdělávání pedagogičtí pracovníci školy vytvořili
a v současné době nabízejí veřejnosti tyto modulové vzdělávací programy určené pro další
vzdělávání dospělých.
1. Programy vytvořené v rámci UNIV
Ekonomické základy pro obchodně podnikatelské činnosti
Modul I.
Modul II.
Modul III.
Modul IV.
Základy informačních a komunikačních technologií
Ekonomika maloobchodní jednotky
Daňová evidence
Administrativa provozu
Němčina v cestovním ruchu
Modul I.
Modul II.
Modul III.
Modul IV.
Nejdůležitější výrazy a fráze v cestovním ruchu v němčině
Odborné pojmy v cestovním ruchu v němčině
Služby cestovního ruchu v němčině
Konverzace v cestovním ruchu v němčině
2. Programy vytvořené v rámci UNIV 2 Kraje
Počítač pro každého
Manažer prodeje (66-004-H)
Průvodce cestovního ruchu (65-021-N)
3. UNIV 3
Škola je zapojená do projektu UNIV 3, který navazuje na aktivity školy realizované v rámci
projektu UNIV a UNIV 2 Kraje.
Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
57
13.
Údaje o předložených a školou realizovaných projektech
financovaných z cizích zdrojů
V souladu se strategickými cíli školy byly realizovány aktivity, směřující k získání
mimorozpočtových finančních prostředků, především prostřednictvím dotací a grantů Jihočeského
kraje, statutárního města České Budějovice a MŠMT.
Předložili jsme projektové žádosti pro využití prostředků ESF v operačních programech OP VK a
v 19. výzvě ROP NUTS II Jihozápad.
1.
OP VK
7. 1 Počáteční vzdělávání
7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
„Moderní učitel“
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace
Rozpočtovaná částka:
7. 1. 2013
1. 9. 2013 – 31. 12. 2014
Kč 1 725259,12
Stručný popis projektu
Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogického sboru školy prostřednictvím modulového
vzdělávacího kurzu pro pedagogy, který je přímo „šitý na míru“ potřebám pedagogů. Cílem je
navázat na realizovaný projekt „Aktivizace pedagogů SŠ obchodní v Českých Budějovicích
prostřednictvím DVPP“, rozvíjet, prohlubovat a doplňovat získané kompetence. Zajistit úspěšnou
implementaci kurikulární reformy - využívání moderních vyučovacích metod při zavádění ŠVP,
zvýšit profesionál í přístup k žákům,…
2.
Program Leonardo da Vinci – Projekty mobility 2011
„Mezinárodní stáž žáků oboru vzdělání prodavač a obchodník „
Předloženo:
4. 2. 2011
Předpokládaná doba realizace:
1. 9. 2011 – 30. 9. 2013
Smlouva podepsána na dobu realizace:
1. 6. 2012 - 31. 5. 2013
Rozpočtovaná částka:
32 520,– EUR
Stručný popis projektu
Cílem celkem 8týdenní zahraniční stáže žáků v obchodních organizacích je ověření odborných
znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném prostředí, podpora komunikačních dovedností, poznání
životního stylu a kulturních zvyklostí hostitelské země. Partnerské organizace (Carrefour a.s.
Bratislava, Střední odborná škola obchodu a služeb Samuela Jurkoviča, Bratislava).
Stáž absolvovalo 21 žáků oboru prodavač a obchodník a 4 učitelky odborného výcviku v roli
doprovodných osob.
3.
OP VK
7. 3 Další vzdělávání
7. 3. 2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání
„Tvorba a pilotní ověření vzdělávacích kurzů pro dospělé zaměřených na získávání
kompetencí“
58
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace
Rozpočtovaná částka:
Schválená částka:
21. 2. 2011
1. 2. 2012 – 31. 7. 2014
Kč 2 449 232,31
Kč 1 222 059,01
Vzdělávací program:
Profesní kvalifikace Prodavač
Stručný popis projektu
Vytvoření a následné pilotní ověření vzdělávacích modulů v návaznosti na NSK (DK prodavač).
Vzdělávací program je určen pracovníkům v maloobchodě bez potřebné kvalifikace pro tuto práci
a osobám s nižším vzděláním. Přínosem je získání potřebných znalostí a dovedností pro práci.
Modulové uspořádání umožňuje účastníkům širší nabídku, větší variabilitu a prostupnost při
dosahování cíle. Vzdělávací program je vypracován v souladu s NSK a jeho absolvent tím splní
jednu z podmínek pro získání výučního listu v oboru Specialista maloobchodu. Zájemci o další
vzdělávání, u kterých jsou jednou z největších bariér jejich časové možnosti, mohou kombinovat
přímou výuku a e-learning a omezit tak čas strávený v hodinách přímé výuky.
4.
OP VK
7. 1 Počáteční vzdělávání
7.1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
„Aktivizace pedagogů SŚ obchodní v Českých Budějovicích prostřednictvím DVPP“
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace
Rozpočtovaná částka:
6. 4. 2011
1. 1. 2012 – 31. 12. 2012
Kč 1 936 993,60
Stručný popis projektu
Aktivizace pedagogického sboru školy prostřednictvím modulového vzdělávacího kurzu pro
pedagogy, je přímo „šitý na míru“ potřebám pedagogů. Cílem je podnícení sociálního a
osobnostního růstu pedagogů.
5.
OP VK
7. 1 Počáteční vzdělávání
7.1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
„Záchytná síť SŠO Č. Budějovice“
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace
Rozpočtovaná částka:
9. 9. 2011
1. 6. 2012 – 30. 9. 2014
Kč 5 202 552,46
Stručný popis projektu
Projekt vychází z potřeby vybudování záchytné sítě pro osoby ohrožené předčasným odchodem ze
systému vzdělávání a těch, kteří se do systému chtějí vrátit. Je zaměřen především na žáky a jejich
rodiče, druhotně se však věnuje i spolupráci pedagogů s psychologem. Cílem je vytvoření
podmínek pro úspěšné dokončení vzdělávání.
Projekt pomáhá žákům zvládnout požadavky zvoleného oboru, překonat i počáteční problémy,
které mnohdy souvisí s přechodem ze základní na střední školu. Pomáhá i těm zájemcům o
studium, které při svém rozhodování při výběru střední školy trápí pochybnosti o tom, zda úspěšně
zvládnou požadavky kladené na středoškoláky. Pedagogové vytvářejí vzdělávací materiály pro
žáky téměř ze všech předmětů v elektronické a tištěné podobě, které obsahují také řešené příklady
k okamžitému ověření znalostí. Žáci mají také možnost pravidelných konzultací.
59
6.
OP VK
7. 1 Počáteční vzdělávání
7.1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
„Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice“
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace:
Rozpočtovaná částka:
23. 2. 2012
1. 6. 2012 – 31. 5. 2014
Kč 2 058 176,-
Stručný popis projektu
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního
vzdělávání na střední škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým
vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogových pracovníků, tvorbou a následným
používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. …
7.
ROP NUTS II Jihozápad
14.2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí
14.2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství
„ Učíme se podnikat“
Předloženo:
Předpokládaná doba realizace:
Rozpočtovaná částka:
15. 6. 2012
1. 4. 2013 – 16. 9. 2013
Kč 4 998 523,60
Stručný popis projektu
Cílem projektu je zlepšení podmínek pro vzdělávání a zkvalitnění odborné přípravy žáků.
Záměrem je zřízení dvou učeben jejich následné vybavení nejmodernějšími technologiemi, které
napomohou naplnit vzdělávací program školy. Výstupem bude 6 specializovaných pracovišť
v každé učebně, prioritně určené pro výuku předmětu Fiktivní firma. Vybudováním a celkovou
modernizací těchto učeben bude zajištěno zvýšení kvality vzdělávání a pokrytí potřeb pro
každodenní výuku v souvislosti s realizací školního vzdělávacího programu v oborech Obchodně
podnikatelská činnosti, Cestovní ruch, Obchodník, Prodavač. Žáci se naučí samostatnosti, týmové
práci, zodpovědnosti, budou mít možnost rozvíjet své obchodní znalosti a dovednosti.
Pořízením nejmodernějších technologií do procesu výuky dojde nejen k jejímu bezprostřednímu
zkvalitnění, ale také přiblížení požadavkům trhu práce v oblasti odborné přípravy,
která je na žáky, budoucí absolventy a uchazeče o zaměstnání ve vysoké míře kladena.
60
14. Údaje o spolupráci s odborovou organizací a dalšími partnery
při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1 Údaje o spolupráci s odborovou organizací
Pravidla spolupráce vymezuje Kolektivní smlouva, zásady jsou respektovány, obě strany jsou
vzájemně informovány.
14.2 Spolupráce školy s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Vzhledem k rozsahu vzdělávací nabídky a počtu žáků, spolupracují pedagogičtí pracovníci školy
při plnění úkolů ve vzdělávání s mnoha sociálními partnery. Mezi nejvýznamnější organizace,
ve kterých žáci vykonávají odborný výcvik a souvislou odbornou praxi, patří
v oblasti cestovního ruchu:
- Cestovní kanceláře a cestovní agentury, informační centra nejenom na území města
Českých Budějovic, ale rovněž i ve Strakonicích, Vimperku, Písku, Českém
Krumlově, Kaplici aj.
- Magistrát města, České Budějovice, Jazyková škola Sophia, s. r. o., České
Budějovice a dále ČSOB České Budějovice, Česká pojišťovna České Budějovice,
Raiffeisen STAVEBNÍ SPOŘITELNA České Budějovice, Výstaviště a.s., České
Budějovice, OVB ALLFINANZ,a.s. a další.
V oblasti obchodu:
- obchodní řetězce a specializované prodejny, např.: Globus, k.s., Bauhaus, k.s.,
Tesco Stores ČR, a.s., Kaufland, v.o.s., MÖBELIX Cz, s.r.o., a. s., Billa, s. r. o.,
Prior Česká republika, s. r. o., Takko fashion, s. r. o., Baumax ČR, s. r. o., dm
drogerie mark, s.r.o., drogerie TETA apod.
- prodejny s elektrotechnickým sortimentem, např. Elektro U Helmichů, s. r. o., Ellex
gk, K+B aj.
- prodejny s textilním sortimentem a obuví, např. Hervis sport a móda s.r.o., HM,
TAKKO aj.
- prodejny s drogistickým sortimentem, např. Drogerie-barvy-laky Miroslav Česal,
Rossmann, s. r. o. a další
Na smluvních pracovištích si žáci oboru vzdělání prodavač a obchodník v rámci odborného
výcviku podle svého zaměření osvojují dovednosti, které budou ověřeny při závěrečných
zkouškách.
V průběhu odborného výcviku sociální partneři umožňují žákům pracovat s nabízeným
sortimentem, osvojovat si jeho obsluhu a manipulaci s ním, pro získání poznatků z propagace
a aranžování mohou využívat provozní prostory, materiál a aranžovací pomůcky včetně dekorace.
Odborné a klíčové kompetence si žáci i učitelé odborného výcviku rozvíjejí též v rámci odborných
prezentací a přednášek, které zajišťují např. firmy K+B (výrobky Samsung, Liebherr a Miele),
DATART (výrobky Hewlett Packard a Samsung), Euronics televizní přijímače, SONY
fotoaparáty, Spojené kartáčovány, a. s., Pelhřimov aj. Škola má úspěšnou spolupráci s firmou
Philips, která poskytla základní sortiment výrobků pro využití ve výuce. Žáci se účastní exkurzí do
výroben, které jsou součástí Globus, k. s., (výrobna uzenin, pečiva a cukrářských výrobků) nebo
pivovarů, fotoateliérů. Odborné přednášky zaměřené především na problematiku zbožíznalství
mají významný přínos pro rozvoj kompetencí.
Odborníci z praxe – zástupci sociálních partnerů, se každoročně účastní závěrečných zkoušek.
61
15. Přílohy
1. Souhrnná statistika tříd za l. a 2. pololetí ve školním roce 2012/2013
2. Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí – v pořadí podle průměrného prospěchu ve
školním roce 2012/2013
3. Přehled prospěchu ve školním roce 2012/2013
4. Fotodokumentace
62
Příloha č. 1
Souhrnná statistika tříd za l. a 2. pololetí ve školním roce 2012/2013
63
64
Příloha č. 2
Souhrnná statistika tříd za 1. a 2. pololetí – v pořadí podle průměrného
prospěchu ve školním roce 2012/2013
65
66
Příloha č. 3
Přehled prospěchu ve školním roce 2012/2013
67
Příloha č. 4
Napsali o nás
Aktivity žáků na naší škole se těší pravidelnému zájmu médií. Mezi akce s největší publicitou patří
již tradičně tzv. Valentýnská kapka krve, v níž dobrovolníci z řad našich žáků přichází předat na
transfúzní oddělení českobudějovické nemocnice svou krev. Již desátým rokem tam naplňují motto
celé akce: „Krev je život, život je láska“.
Média přinesla také informace o školou organizovaném IV. ročníku soutěže s mezinárodní účastí
„Vítejte u nás“. Stranou nezůstávají ani úspěchy žáků v nejrůznějších soutěžích. Na naší škole se
stále něco děje, přiložené novinové články jsou toho důkazem.
První místo získané za netradiční prezentaci při příležitosti celostátní výstavy Vzdělání a řemeslo
2011 je oceněním toho, čím je naše škola výjimečná.
Převzato ze stránek Jihočeského kraje a z Českobudějovického deníku, Školství, Učitelských
novin a www.c-budejovice.cz
Škola, na které se stále něco děje,
(Českobudějovický deník – únor 2013)
Střední škola se svou širokou vzdělávací nabídkou v denním, dálkovém a nástavbovém studiu
významně podílí na rozvoji vzdělanosti celého jihočeského regionu. V nabídce dálkové formy
vzdělávání má regionální prvenství. Nabízí svým žákům však mnohem víc, organizuje celou řadu
soutěží, zahraničních stáží, exkurzí a výrazně napomáhá svým žákům k úspěšnému dokončení
studia.
Od loňského roku je totiž na škole realizován projekt Záchytná síť, který má napomoci žákům
úspěšně zvládnout požadavky zvoleného oboru a zamezit jejich případným neuváženým
předčasným odchodům ze vzdělávání. Pedagogičtí pracovníci školy vytvářejí doučovací materiály
v elektronické a tištěné podobě. S těmito materiály pak žáci s pomocí svých učitelů pracují ve
zvlášť vyhrazených hodinách. Materiály jsou jim také k dispozici na e-learningovém serveru. Pro
žáky školy i jejich rodiče je k dispozici školní psycholog, s jehož pomocí mohou řešit své
problémy. Projekt umožní žákům nejen lépe zvládat požadavky na ně kladené, usnadní jim také
návrat do systému vzdělávání po určité časové prodlevě. Návrat ke vzdělávání, který se vyplatí
nejen díky perspektivě lepšího uplatnění na trhu práce, ale také proto, že na Střední škole obchodní
se stále něco děje.
Počínaje zářím startuje školní rok adaptačními kurzy prvních ročníků a sportovně přírodovědnými
kurzy. V zimním období následuji kurzy lyžařské, v létě pak kurzy sportovně turistické a vodácké.
Žáci se účastní různých veletrhů a exkurzí. Jedním z nich je i Veletrh turistických zážitků,
možností a vizí - Jihočeský kompas pořádaný v domě kultury Metropol.
Prodavači a Obchodníci odjíždějí dvakrát v roce na čtyřtýdenní odbornou stáž do Bratislavy. Jejich
běžný pracovní den se sestává z praxe v hypermarketu Carrefour, kde se vystřídají na různých
úsecích, administrativou prodejny počínaje a kontaktem se zákazníkem konče. Svůj volný čas pak
maximálně využívají k poznávání slovenské historie a kultury.
Svou praxi v zahraničí vykonávají i žáci oboru Cestovní ruch. V Itálii - v agentuře MC Bibione si
na vlastní kůži vyzkouší práci delegáta cestovní kanceláře i práci turistického průvodce.
Do zahraničí vycestují žáci i za památkami Londýna, Berlína či předvánoční Vídně.
Mediálně známá je i akce Valentýnská kapka krve, při níž dobrovolníci z řad žáků i pedagogů
školy přicházejí darovat na transfúzní oddělení českobudějovické nemocnice svou krev. Letos již
68
desátým rokem naplňují motto celé akce: „Krev je život, život je láska“. Díky této školní tradici
již darovalo krev více než 300 žáků, mnozí z nich se stali pravidelnými dárci.
Již čtvrtým rokem pořádá škola mezinárodní soutěž Vítejte u nás. Sjíždějí se na ni soutěžní týmy z
celé republiky i Slovenska. Soutěží v prezentačních dovednostech v oblasti cestovního ruchu,
hotelnictví a gastronomie. Připraven je i bohatý doprovodný program, výlety a návštěvy kulturních
akcí. O kvalitě a připravenosti našich žáků svědčí jejich umístění na předních místech.
Kvalita vzdělávání a velké množství poznávacích a odborně vzdělávacích akcí však nejsou vším.
Důležité je také, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli spokojení a měli pocit, že se jim krom
vzdělání dostává dostatek porozumění a možností seberealizace. Podle jejich slov vyplývajících
z dotazníkového šetření k jejich spokojenosti nejvíce přispívá příjemné prostředí, dobré zázemí a
nadstandardní technické vybavení školy. Za podstatné také považují dobré vztahy s učiteli, jejich
ochotu, vstřícnost a odbornou způsobilost.
Kvalitní vybavení a ochota učitelů je základem spokojenosti žáků,
(Ahoj rodino, leden 2013)
Střední škola se svou širokou vzdělávací nabídkou v denním, dálkovém a nástavbovém studiu
významně podílí na rozvoji vzdělanosti celého jihočeského regionu. V nabídce dálkové formy
vzdělávání má regionální prvenství. Nabízí však svým žákům mnohem víc, organizuje celou řadu
soutěží, zahraničních stáží a exkurzí. Na Střední škole obchodní se totiž stále něco děje.
Počínaje zářím startuje školní rok adaptačními kurzy žáků prvních ročníků a sportovně
přírodovědnými kurzy, v zimním období následuji kurzy lyžařské.
V říjnu se žáci účastní různých veletrhů a exkurzí. Jedním z nich je i Veletrh turistických zážitků,
možností a vizí - Jihočeský kompas pořádaný v domě kultury Metropol.
Prodavači a Obchodníci odjíždějí dvakrát v roce na čtyřtýdenní odbornou stáž do Bratislavy. Jejich
běžný pracovní den se sestává z praxe v hypermarketu Carrefour, kde se vystřídají na různých
úsecích, administrativou prodejny počínaje a kontaktem se zákazníkem konče. Svůj volný čas pak
maximálně využívají k poznávání zvláštností slovenské historie a kultury.
Svou praxi v zahraničí vykonávají i žáci oboru Cestovní ruch. V Itálii - v agentuře MC Bibione si
na vlastní kůži vyzkouší práci delegáta cestovní kanceláře i práci turistického průvodce. Do
zahraničí vycestují žáci i za památkami Londýna, Berlína či předvánoční Vídně.
Mediálně známá je i akce Valentýnská kapka krve, při níž dobrovolníci z řad žáků i pedagogů
školy přicházejí darovat na transfúzní oddělení českobudějovické nemocnice svou krev. Letos již
desátým rokem naplňují motto celé akce: „Krev je život, život je láska“.
JIž čtvrtým rokem pořádá škola mezinárodní soutěž Vítejte u nás. Sjíždějí se na ní soutěžní týmy z
celé republiky i Slovenska. Soutěží v prezentačních dovednostech v oblasti cestovního ruchu,
hotelnictví a gastronomie. Připraven je i bohatý doprovodný program, výlety a návštěvy kulturních
akcí. O kvalitě a připravenosti našich žáků svědčí jejich umístění na předních místech.
Kvalita vzdělávání a velké množství poznávacích a odborně vzdělávacích akcí však nejsou vším.
Důležité je také, aby se žáci ve škole cítili dobře, byli spokojení a měli pocit, že se jim krom
vzdělání dostává dostatek porozumění a možností seberealizace. Podle jejich slov vyplývajících
z dotazníkového šetření k jejich spokojenosti nejvíce přispívá příjemné prostředí, dobré zázemí a
nadstandardní technické vybavení školy. Za podstatné také považují dobré vztahy s učiteli, jejich
ochotu, vstřicnost a odbornou způsobilost.
69
Úspěchy v soutěžích
Žáci úspěšně obhájili své postavení na trhu fiktivních firem,
(www.kraj-jihocesky.cz, 26. 3. 2013)
Ve dnech 19. - 21. března 2013 se žáci Střední
školy obchodní, Husova 9, České Budějovice
zúčastnili 19. mezinárodního veletrhu fiktivních
firem 2013, který se uskutečnil na Výstavišti
Holešovice v Praze. Cílem veletrhu bylo
vyzkoušet, prohloubit a procvičit poznatky
nejen z odborných předmětů, ale i z cizích
jazyků, převážně jazyka anglického a
německého. Neméně důležité byly také
komunikační dovednosti. Všechny své nabyté
znalosti mohli žáci aplikovat v praxi aověřit si
ve fiktivním prostředí své podnikatelské
schopnosti a dovednosti.
Fiktivní firmy jsou virtuální společnosti, které
odpovídají reálným společnostem svojí formou,
strukturou a funkcí. Společnosti spolu
obchodují navzájem podle běžných obchodních zvyklostí. Na Střední škole obchodní Husova 9 je fiktivní
firma povinným předmětem.
Žáci školy na veletrhu prezentovali své dvě fiktivní firmy, a to společnost zaměřenou na výrobu a prodej
společenských šatů Belle et Éllégante, s. r. o. a půjčovnu automobilů Elite Motors, s. r. o.
Po oba dva dny navštěvovali firmy nejen zákazníci, ale i hodnotitelé z řad pořadatelů, kteří posuzovali
znalosti a dovednosti žáků, jejich vystupování i schopnost domluvit se v cizím jazyce. Program byl kromě
obchodování a hodnocení jednotlivých firem prokládán kulturním programem, nesoutěžními prezentacemi a
spoty, které prezentovali členové fiktivních firem.
Fiktivní firmě Belle et Éllégante, s. r. o. se povedlo získat 2. místo v kategorii Elektronická prezentace a 21.
místo za výzdobu stánku. Firma Elite Motors, s. r. o. získala 10. místo v kategorii Katalog a 15. místo v
kategorii Elektronická prezentace. Ředitelka školy Jarmila Benýšková oceňuje, že v tak silné konkurenci
fiktivních firem žáci školy již podruhé dokázali, že řešení reálných podnikatelských aktivit ve fiktivním
prostředí je správnou cestou k úzkému propojení teorie a praxe. Zdůrazňuje, že zkušenosti získané ve škole
navíc přispívají k větší samostatnosti žáků a jejich snazšímu uplatnění na trhu práce.
70
Budějovičtí studenti bodovali na veletrhu fiktivních firem,
(Českobudějovický deník, 28. 3. 2013)
71
Mezinárodní stáž žáků
Nový podpis smlouvy vyšle žáky SŠO znovu na Slovensko,
(www.kraj-jihocesky.cz, 31. 10. 2012)
Čtyři týdny stráví žáci Střední školy obchodní v
Českých Budějovicích získáváním praktických
dovedností a zkušeností v denním provozu
hypermarketu Carrefour v Bratislavě.
Od konce října do konce listopadu se skupina
jedenácti žáků oboru prodavač a obchodník pod
vedením učitelek odborného výcviku zúčastní
odborné stáže v zahraničí v rámci projektu
Mobility 2011. „Cílem projektu zaštítěným
programem Leonardo da Vinci, který podporuje
odborné vzdělávání, je ověření odborných
znalostí a dovedností žáků v cizojazyčném
prostředí, podpora komunikačních dovedností,
poznání životního stylu a kulturních zvyklostí
hostitelské země," upřesňuje ředitelka školy
Jarmila Benýšková.
Na jaře 2013 bude vyslána na Slovensko další desetičlenná skupina. Dohromady tak s dvěma předchozími
skupinami navštíví slovenské hlavní město již přes 40 žáků školy, aby se obohatili nejen o cenné pracovní
dovednosti a odborné znalosti, poznali v rámci volného času slovenskou kulturu a historii, ale aby se i do
jisté míry postavili na vlastní nohy.
„Byla to asi největší zkouška toho, jestli se dokážeme postarat sami o sebe a jak zvládneme hospodařit s
přidělenými penězi," shodují se žáci v názoru na pobyt v Bratislavě a všem těm, kteří to myslí s přípravou na
budoucí povolání vážně, obdobnou zkušenost jednoznačně doporučují.
72
Žáci oboru prodavač a obchodník se učí na Slovensku hospodařit s cizí měnou,
(Českobudějovický deník, 4. 3. 2013)
73
Maturují v obchoďáku mezi regály,
(Českobudějovický deník, 24. 5. 2013)
Valentýnská kapka krve
Deset let lásky k životu - přes tři sta dárců krve,
(www.kraj-jihocesky.cz, 14. 2. 2013)
Již desetiletou tradicí se může pyšnit unikátní akce, která přivedla na transfúzní oddělení českobudějovické
nemocnice přes tři stovky nových dárců krve. U příležistosti svátku svatého Valentýna sem přicházejí
dobrovolníci z řad žáků a pedagogů Střední školy obchodní, České Budějovice, Husova 9, aby spečitli svou
lásku k životu několika kapkami darované krve.
Akce Valentýnská kapka krve vzešla před deseti lety z nápadu partnerské školy v Bratislavě a i po těchto
letech stále motivuje mladé lidi ke kroku, ke kterému by třeba sami těžko hledali odvahu. Letošní jubilejní
ročník je netradičně rozložen do celého týdne. Od 11. do 15. února se na transfúzním oddělení vystřídá na
40 žáků a desítka pedagogů.
Ochota k dárcoství je podporována také u žáků, kteří kvůli svému nízkému věku darovat krev ještě
nemohou. Pod motem akce „Krev je život, život je láska" vytvářejí plakáty a propagační materiály, jež
každoročně zaplavují školu a poutají pozornost kolemjdoucích.
Ředitelku školy Jarmilu Benýškovou těší, že mnohé z žáků inspiruje Valentýnská kapka i k opakovanému
dárcoství. „Poprvé jsem daroval krev v rámci akce naší školy měsíc po osmnáctých narozeninách a od té
doby ji daruji pravidelně každé tři měsíce," sdělil jeden z žáků, kterému motto akce více než přirostlo k srdci
a stal se pravidelným dárcem. Nezbývá si než přát, aby i v dalších ročnících motivovala akce mladé lidi k
dárcoství přinejmenším jako doposud.
74
Studenti už podesáté k Valentýnu darují krev,
(Českobudějovický deník, 14. 2. 2013)
Stalo se v naší škole
75
Fiktivní firmy,
(Českobudějovický deník, 3. 9. 2013)
76
Do škol natekly v létě miliony,
(Českobudějovický deník, 3. 9. 2013)
Násilí a šikana v otevřené diskusi žáků Střední školy obchodní,
(www.kraj-jihocesky.cz, 13. 6. 2013)
Den prevence je na Střední škole obchodní již
nedílnou součástí preventivního programu školy
a poskytuje žákům širokou paletu možností, jak
se aktivně seznámit s různými patologickými
jevy. V letošním roce připadá Den prevence na
14. června, zahrnuje tradičně workshop lektorky
Centra vzdělávání a dialogu k tématu
antisemitismus. Workshop zaměřený na
holocaust staví především na skupinové práci
žáků, jeho součástí je ale také přednáška či
beseda s pamětníkem holocaustu.
Pedagogicko-psychologická poradna v Českých
Budějovicích připravila besedu na téma sekty,
tiskový mluvčí Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje přináší informace o trestně právní
odpovědnosti mládeže. Součástí dne prevence je také promítání filmů s protidrogovou tematikou.
Stěžejním tématem letošního ročníku je násilí a šikana. Besedy organizuje občanské sdružení
THEIA. Obsahují hned několik různých modulů, žáci se formou aktivní účasti na semináři seznámí
77
s tématy, jakými jsou například násilí ve vztazích, rasismus a xenofobie a pro mladou generaci
velmi stěžejním problémem kyberšikany zasahujícím do jejich virtuálních životů. Ve spolupráci
občanského sdružení THEIA a Policie České republiky budou žáci diskutovat o extremismu a
výtržnictví.
Samostatným blokem je pak program zaměřený na životní styl mladých, zejména na subkultury,
jakými jsou Emo, Gothik, Punk, Hip-hop, ale i záliba v počítačových hrách. Žáci zde diskutují nad
interaktivními ukázkami, zvažují pro a proti jednotlivých životních stylů.
Tematicky je letošní Den prevence zaměřen zejména na aktuální úskalí života mladých lidí.
„Již deset let je Den prevence vrcholem našeho preventivního programu. Věříme, že přispěje k
volbě efektivního životního stylu našich žáků minimálně stejnou měrou, jakou přispívá každodenní
výchovné a vzdělávací působení učitelů naší školy", říká ředitelka školy Mgr. Jarmila Benýšková.
Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - IV. ročník
Jedna z největších středoškolských soutěží v oblasti cestovního ruchu zná své vítěze,
(www.kraj-jihocesky.cz, 17. 6. 2013)
Vyhlášením vítězů byl ve čtvrtek (13. 6.) ukončen 4. ročník mezinárodní soutěže „Vítejte u nás",
která je určena žákům středních škol oborů zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a
gastronomii. Na soutěž přijela do Českých Budějovic družstva z celé České republiky a Slovenska,
letos poprvé se soutěže zúčastnila i rakouská střední škola z Bad Leonfeldenu.
První soutěžní den se odehrál v duchu starých řemeslných tradic, návštěvníci soutěže mohli
zhlédnout např. prezentace o historii tkalcovství, rybářství, pivovarnictví. Součástí prezentací byli i
praktické ukázky řemesel, řemeslných nástrojů či řemeslných výrobků. Diváci měli příležitost
ochutnat originální trubičky z Hořic, jihočeská piva, seznámit se s nástroji na výrobu skla či
zhlédnout praktickou ukázku stolničení. Porotu nejvíce zaujala prezentace o historii mlynářství v
podání žáků Euroškoly Strakonice, kteří si kromě věcných cen odnesli za první místo i příjemný
víkendový pobyt v třeboňských lázních Aurora.
78
Druhý soutěžní den byl věnován jihočeskému regionu, soutěžící hledali paralely mezi svým
domovským městem a Českými Budějovicemi. Nejlépe svůj region s Českobudějovickem
propojila Hotelová akademie z Liptovského Mikuláše. Slovenští žáci si tak vysoutěžili první místo
a získali víkendový pobyt ve Sportcentru Mrkáček v Lišově.
Součástí soutěže je vždy bohatý doprovodný program, žáci se z místa konání, Malá scéna DK
Metropol, přesouvají na organizovanou prohlídku města, ve večerních hodinách mají možnost
navštívit Český Krumlov a zhlédnout představení na Otáčivém hledišti. Záštitu nad celou akcí
tradičně převzali hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, člen rady kraje pro oblast školství,
mládeže a tělovýchovy JUDr. Tomeš Vytiska a primátor statutárního města České Budějovice
Mgr. Juraj Thoma. Řada významných sponzorů podpořila soutěž mnoha zajímavými a hodnotnými
cenami.
Letošní ročník provázela mimořádně přátelská atmosféra, porota udělila zvláštní cenu soutěžnímu
družstvu z Ostravy, které neváhalo a přispěchalo na pomoc soutěžícím z Nitry, kteří bojovali s
technickými problémy ve své prezentaci. Nejen díky přátelské atmosféře se všichni soutěžící těší
na připravovaný 5. ročník soutěže, který již v závěrečném proslovu anoncovala ředitelka
pořadatelské školy, Střední školy obchodní, Husova 9, Mgr. Jarmila Benýšková.
Do Českých Budějovic přijedou soutěžit týmy středoškoláků z celé ČR a Slovenska,
(www.kraj-jihocesky.cz, 12. 6. 2013)
Již po čtvrté převzaly Jihočeský kraj a statutární město České Budějovice záštitu nad
středoškolskou soutěží v prezentačních dovednostech pro žáky oborů cestovní ruch, hotelnictví a
gastronomie, kterou pořádá pod názvem „Vítejte u nás" českobudějovická Střední škola obchodní.
Soutěž „Vítejte u nás" skýtá jedinečnou příležitost žákům zdokonalit se ve svých odborných
znalostech, ale i komunikačních dovednostech a svým rozměrem se řadí k největším soutěžím
tohoto typu v celé České republice, v Jihočeském kraji je pak soutěží zcela unikátní. Výjimečné
79
postavení zaujímá i při propagaci regionálního cestovního ruchu, neboť umístěním v samotné
metropoli jižních Čech, Českých Budějovicích, a bohatým doprovodným programem zaměřeným
na poznávání jihočeského regionu podněcuje návštěvníky z celé České republiky i Slovenska k
dalšímu prozkoumávání nejjižněji položeného českého regionu. Návštěvníci soutěže se naopak
mohou inspirovat k cestám po domovských regionech soutěžních družstev.
Soutěž se odehraje již tradičně ve dvou dnech, 12. - 13. června, v prostorách Malé scény DK
Metropol. Ve stanovených soutěžních kategoriích „Přijeďte k nám, přijeďte za řemesly našich
předků" a „Co spojuje naše regiony/města" se žáci budou snažit zaujmout nejen odbornou porotu,
ale především také diváky v sále.
„Zajímáte-li se o starodávná řemesla, chcete-li se dozvědět, co mají společného Děčín, Ostrava,
Bratislava a další jiná města s Českými Budějovicemi nebo hledáte-li jen nějaký tip na netradiční
výlet, přijďte okusit atmosféru čtvrtého ročníku soutěže a třeba i podpořit svého favorita v boji o
hodnotné ceny," zve návštěvníky ředitelka Střední školy obchodní a ředitelka soutěže Mgr. Jarmila
Benýšková.
Ohlédnutí za předchozími ročníky:
a) Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - III. ročník
Mezinárodní soutěž Vítejte u nás již potřetí,
(www.kraj-jihocesky.cz, 5. 6. 2012)
V polovině června zahájí Střední škola
obchodní v prostorách Malé scény DK
Metropol již 3. ročník mezinárodní soutěže
zaměřené na cestovní ruch, gastronomii a
hotelnictví.
Soutěž Vítejte u nás se uskuteční ve dnech
13. - 14. června. Žáci středních škol z
různých částí republiky a tradičně také
Slovenska předvedou své odborné znalosti,
prezentační a komunikační dovednosti hned
ve dvou kategoriích.
Kategorie „Přijeďte k nám, přijeďte za
památkami UNESCO" nás zavede do
regionu, ze kterého soutěžní družstvo pochází, a
představí nám jednu vybranou kulturní či
přírodní památku UNESCO. Druhá kategorie
nám pod poetickým názvem „K Budějicům
cesta..." umožní zažít spolu se soutěžícími
zajímavou cestu, jejímž cílem je naše krajské
město České Budějovice, které celou soutěž
spolu s Jihočeským krajem tradičně zaštiťuje.
Zajímáte-li se o cestovní ruch, sháníte-li
zajímavý tip na výlet, rozšiřte řady našich
diváků, soutěž je totiž přístupná všem.
80
b) Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - II. ročník
Vítejte u nás!,
(Učitelské noviny, 20. 9. 2011)
Soutěž "Vítejte u nás",
(www.c-budejovice.cz, 22. 6. 2011)
Soutěž "Vítejte u nás"
Střední škola obchodní se sídlem v Českých Budějovicích se zhostila role pořadatele
mezinárodní soutěže Vítejte u nás. Soutěž zaměřená zejména na cestovní ruch,
hotelnictví a gastronomii se letos konala již podruhé. Soutěžní týmy z řad
středoškoláků bojovaly svými prezentacemi o vítězství po dva dny – 13. - 14.6 – v
prostorách Malé scény. Jejich úkolem bylo vytvořit, odprezentovat a obhájit před
81
porotou práce týkající se dvou témat: „Po stopách Rožmberků“ a „Přijeďte k nám,
přijeďte za zdravím“.
Vítězkami obou kategorií se staly žákyně Střední školy společného stravování z
Ostravy. Českobudějovická Střední škola obchodní si oproti minulému ročníku o
stupínek polepšila a v soutěžní kategorii zabývající se spojením turistiky a zdravého
životního stylu obsadila druhé místo. Porotu zaujaly i žákyně ze strakonické
Euroškoly, které si svou prezentací o strakonickém regionu vysloužily čestné uznání.
Celkově se na akci vystřídalo 11 dvoučlenných soutěžních družstev společně s jejich
doprovody, nespočet pomocníků ze Střední školy obchodní, desítky vzácných hostů,
žáků a studentů.
S průběhem 2. ročníku soutěže je spokojena i ředitelka školy Mgr. Jarmila
Benýšková, oceňuje výkony všech soutěžících, zdůrazňuje mimořádnou sponzorskou
podporu, které se soutěži dostalo. Její poděkování patří i všem pedagogům a žákům
školy, kteří se zhostili role pořadatelů. I ostatní účastníci byli velmi spokojení, a tak
se další ročník soutěže začal chystat hned v zápětí.
82
Na SŠO v Českých Budějovicích již podruhé zazní: „Vítejte u nás!",
(www.kraj-jihocesky.cz, 9. 6. 2011)
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech 15. a 16. června 2010 stane
místem setkání žáků středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a
turismus v rámci I. ročníku soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás".
V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jana
Krejsová - členka Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - primátor města České Budějovice,
porovná 13 dvoučlenných družstev z České republiky a Slovenska své odborné, komunikativní a
prezentační dovednosti.
Žáci představí svůj region a jeho atraktivity formou prezentace, jejíž součástí bude také
komunikace v cizím jazyce. S ohledem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu budou akcentována
především méně známá atraktivní místa. Výkony soutěžících zhodnotí odborná komise.
V doprovodném programu je pro účastníky soutěže připravena prohlídka města České Budějovice,
návštěva divadelního představení Macbeth na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, prohlídka
muzea Budějovického Budvaru a pivovaru.
Pedagogičtí pracovníci školy věří, že I. ročníkem bude započata tradice každoročního setkávání
žáků a pedagogů středních škol v Českých Budějovicích.
c) Vítejte u nás, soutěž s mezinárodní účastí - I. ročník
Vítězem soutěže Vítejte u nás studentky z Ostravy,
(www.kraj-jihocesky.cz, 17. 6. 2010)
První místo v minulých dvou dnech konané soutěže Vítejte u nás, kterou pořádala
českobudějovická Střední škola obchodní, získalo družstvo studentek 3. ročníku Střední školy
společného stravování v Ostravě. Vítězná dvojice uspěla s prezentací Perličky Moravskoslezského
kraje. Jihočeši představili voroplavbu a projekt pro tělesně postižené.
Podle slov členky poroty Petry Jánské přinesla vítězkám nejvíce bodů vtipná, lehká a zajímavě
provedená prezentace svého regionu. „Navíc byla zaměřená podle moderních trendů produktové
nabídky a studentky prokázaly výborné jazykové znalosti," poznamenala referentka oddělení
cestovního ruchu Jihočeského kraje, který akci podpořil.
Mezi třinácti družstvy, která porovnala v soutěži své odborné, komunikativní a prezentační
dovednosti, měli svá želízka v ohni také domácí. Českobudějovická SOŠ obchodní přednesla
projekt pro hendikepované nazvaný S vozíkem po jižních Čechách, a Tajemství Otavy poodhalili
studenti 3. ročníku strakonické Euroškoly.
„Máme několik prvků podpory cestovního ruchu v jižních Čechách. A pokud se fakt, že jsme
turisticky nejnavštěvovanějším regionem, dostane za hranice kraje i formou studentských prací, je
to skvělé spojení, " uvedl při úterním zahájení soutěže hejtman Jiří Zimola.
V dalších ročnících soutěže, ve které žáci představují svůj region a jeho atraktivity formou
zajímavé prezentace, chtějí organizátoři pokračovat i v příštích letech. Podle ředitelky
českobudějovické SOŠ obchodní Jarmily Beníškové by příští soutěžní téma mělo být zaměřeno na
jihočeské rožmberské dědictví.
83
I. ročník soutěže s mezinárodní účastí "Vítejte u nás",
(www.kraj-jihocesky.cz, 14. 6. 2010)
Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 se ve dnech 15. a 16. června 2010 stane
místem setkání žáků středních škol oborů vzdělání zaměřených na cestovní ruch, hotelnictví a
turismus v rámci I. ročníku soutěže s mezinárodní účastí „Vítejte u nás".
V soutěži, nad kterou převzali záštitu Mgr. Jiří Zimola - hejtman Jihočeského kraje, RNDr. Jana
Krejsová - členka Rady Jihočeského kraje, Mgr. Juraj Thoma - primátor města České Budějovice,
porovná 13 dvoučlenných družstev z České republiky a Slovenska své odborné, komunikativní a
prezentační dovednosti.
Žáci představí svůj region a jeho atraktivity formou prezentace, jejíž součástí bude také
komunikace v cizím jazyce. S ohledem na udržitelný rozvoj cestovního ruchu budou akcentována
především méně známá atraktivní místa. Výkony soutěžících zhodnotí odborná komise.
V doprovodném programu je pro účastníky soutěže připravena prohlídka města České Budějovice,
návštěva divadelního představení Macbeth na otáčivém hledišti v Českém Krumlově, prohlídka
muzea Budějovického Budvaru a pivovaru.
Pedagogičtí pracovníci školy věří, že I. ročníkem bude započata tradice každoročního setkávání
žáků a pedagogů středních škol v Českých Budějovicích.
84

Podobné dokumenty