Únor - Obec Koclířov

Komentáře

Transkript

Únor - Obec Koclířov
KOCLÍROVSKÝ ZPRAVODAJ
Z OBSAHU TOHOTO ČÍSLA:
strana 2
strana 3
strana 4
Společenská kronika,
Nezaměstnanost k 31. 1. 2010
Farní okénko,
Dnes doporučuje – Jan Junek,
Obecní knihovna
Občanské sdružení „Náš domov“,
Stavíme Bydlíme – stavební výstava,
Fotovoltaická elektrárna na Spáleništi,
Poděkování
Vize a čas,
Zimní hry
Zasedání
zastupitelstva obce
se bude konat
ve čtvrtek dne 11. 3. 2010
v 17.00 hodin
v KD Koclířov
ROCNÍK XII.
CÍSLO 2
26.2.2010
Připomínáme
všem občanům
Výše poplatku za
svoz komunálního
odpadu, včetně
separovaného sběru
a nebezpečného
odpadu zůstává pro
rok 2010 v nezměněné
výši, tj. 500,-- Kč na osobu. I ostatní
podmínky, stanovené obecně závaznou
vyhláškou, zůstávají beze změn. Termín
splatnosti poplatku je do 31.03.2010.
Poplatek kryje náklady za pravidelný svoz
(1x za 14 dnů – každý sudý týden),
separovaný sběr, jednou ročně svoz
velkoobjemového odpadu a dvakrát ročně
svoz nebezpečného odpadu.
Dále připomínáme splatnost poplatku za
psa, který činí 100,-- Kč za prvního a za
každého dalšího 150,-- Kč, a to rovněž do
31.03.2010.
(OÚ)
Zimní hry (viz str. 4)
Poděkování
V sobotu dne 13.02.2010 se konal v našem kulturním domě 9. maškarní ples, který
pořádaly "Baby z Koclířova". K vaší velké radosti se přišlo s ostatními pobavit 67
masek. Všechny masky byly pěkné. Obdivovali jsme nápady, moc se líbily a podle toho
také probíhala veselá zábava.
Vystoupení orientální tanečnice a dobrá kapela přispěly k velmi pěkné atmosféře.
Organizátorky by chtěly touto cestou poděkovat všem, kteří svými dary přispěli
k tomu, že byla i bohatá tombola.
I tady se ale odrazila atmosféra, která panuje v naší obci a to tím, že drtivá
většina návštěvníků i masek byla z okolních míst. Těm místním, kteří přišli na náš
ples, chceme poděkovat za podporu a těšíme se za rok na shledanou na 10. maškarním plese.
Moc bychom si přály, aby ten další ples se mohl konat už v důstojnějším prostředí, jelikož stav sálu je již neúnosný.
"Baby Koclířov”
***
Chci touto cestou poděkovat "KOCLÍŘOVSKÝM BABÁM" za finanční příspěvek ve výši 2 000,- Kč, za který moc děkujeme.
Peníze použijeme na částečnou úhradu autobusu na školní výlet dětí z obou našich škol. Moc Vám všem děkuji a těším se na
další spolupráci.
Vlasta Stöhrová, ředitelka ZŠ a MŠ
...a několik fotografií z maškarního plesu
Koclírovský zpravodaj
strana 2
únor 2010
Nezaměstnanost
k 31. 1. 2010
Společenská kronika – březen 2010
V měsíci březnu se dožívají svých životních jubileí tito naši
spoluobčané:
Jarmila Sklenaříková, Koclířov 29
Emilie Pražáková, Koclířov 65
Maria Marková, Koclířov 140
Margita Slováková, Koclířov 168
Zdeněk Gruber, Koclířov 156
Ludmila Drápelová, Koclířov 92
Blahopřejeme!
Dne 25.01.2010 se rodičům Haně Bulvové
a Miroslavovi Křivánkovi narodil syn Filip.
Rodičům blahopřejeme a přejeme dlouhý,
spokojený a šťastný život.
Koclířov
Kamenná Horka
Dětřichov
Opatov
Opatovec
Svitavy
75 nezaměstnaných
36 nezaměstnaných
35 nezaměstnaných
98 nezaměstnaných
39 nezaměstnaných
1.199 nezaměstnaných
tj. 21,43 %
tj. 26,47 %
tj. 23,81 %
tj. 17,75 %
tj. 12,7 %
tj. 13,10 %
Svitavsko
M. Třebovsko
Jevíčsko
Poličsko
Litomyšlsko
Okres celkem
2.467
1.984
568
911
1.496
7.426
tj. 15,41 %
tj. 18,75 %
tj. 17,54 %
tj. 9,63 %
tj. 11,48 %
tj. 13,55 %
nezaměstnaných
nezaměstnaných
nezaměstnaných
nezaměstnaných
nezaměstnaných
nezaměstnaných
Farní okénko
Dne 13. 2. 2010 byl královéhradecký biskup Mons. Dominik Duka ustanoven arcibiskupem pražským, metropolitou českým. Oficiální převzetí
nového úřadu bude dne 10. 4. 2010. Nyní pamatujeme modlitbou na jeho nástupce, do jehož zvolení bude úřad vedení diecéze zastávat generální vikář
Mons. Tomáš Holub.
Na popeleční středu 17. února začala 40 denní doba postní.
Pravidelné nedělní bohoslužby v postní době jsou v 9.00 hod. v kostele Českomoravské Fatimy:
21. 2.
28. 2.
7. 3.
14. 3.
21. 3.
28. 3. (Květná neděle, svěcení ratolestí)
Po celou postní dobu probíhá soutěž pro děti.
Bohoslužby v týdnu: v 8.00 nebo 18.00 hod., pravidelná celodenní středeční adorace
První březnový víkend bude patřit všem mariánským ctitelům. Hlavním hostem – paní Olga Merkovičová z Medžugorje a P.Mgr. Ján Jakab
ze Slovenska.
1. sobota 6. 3. – mše sv. v 10.30 hod. na úmysly poutníků (10.00 hod. žehnání nemocných), svátost smíření (doporučujeme všem pokřtěným
využít před velikonočními svátky) – od 14.00 hod., hlavní přednášky ve farním kostele a v ČM Fa ve 14.00 hod. s opakováním v 15.00 hod., 15.30
hod. koncert slavného písničkáře – Petr Maria Lutka 16.30 hod. – modlitba sv. růžence na úmysly poutníků, 17.00 hod. hlavní mše sv. – hl. celebrant
P.Ján Jakab, 20.00 hod. večerní adorace a noční bdění s Pannou Marií
29. 3. začíná Svatý týden, který vrcholí Velikonočním Triduem
1. 4. obřady Zeleného Čtvrtku – připomínka Poslední večeře – v 18.00 hod. a otevření zahrady Gethsemany, večerní modlitba
2.4. Velký Pátek, den přísného postu – 10.00 hod. Křížová cesta, 15.00 hod. Velkopáteční obřady, bdění u Svatého hrobu a zahájení novény
k Božímu Milosrdenství
3.4. Bílá Sobota - zahájení v 17.00 hod. udílení svátosti křtu dospělého – paní Gabriela Veselá
4.4. Boží Hod Velikonoční – Mše sv. v 9.00 hod. – svěcení pokrmů (velikonoční beránci, mazance, čokoládová i barvená vajíčka)
Pro návštěvu kněze u nemocných (svátost nemocných, svátost smíření a svaté přijímání) můžete nás kontaktovat na tel. čísle 731 598 752
Probíhá příprava na svátost biřmování pro mládež a dospělé. Můžete se připojit.
Římskokatolická farnost a Českomoravská Fatima Koclířov
Dnes doporučuje…
David Pelzer: „Dítě zvané TO“
VI.
Jan Junek
Kniha „Dítě zvané To“ je první z knih série od autora, na níž navazují knihy
„Člověk jménem Dave“ a „Ztracený chlapec“. Je šokující historií jednoho z nejkřiklavějších případů týrání dětí v dějinách Kalifornie,což je jak v minulé, tak
zvláště v dnešní době stále větší problém. Až neuvěřitelné je, že se odehrává dle
skutečné události, neboť autor vypráví přímo o svém dětství, kdy byl nucen
zažívat různá příkoří a muka své nevlastní matky, která si mnozí z nás
nedovedou ani představit. Nervově labilní matka-alkoholička jej surově týrala, bila
a trýznila hladem. Chybělo málo a malý Dave by jejím nelidským, sadistickým
„hrám“ podlehl. Chtěl-li však přese všechno přežít, musel se naučit hrát podle
matčiných pravidel. Dave neměl, kam by utekl a při životě ho držela jenom nezlomná vůle a – sny.
Odehrává se ve 2. pol. 20. stol.. Kniha Vás naprosto odpoutá od vlastní reality a nečekaně vtáhne do
děje. Já sám ji přečetl za pouhý jeden den. Tato sugestivně napsaná kniha by vás však neměla jenom
šokovat, naplnit lítostí, vztekem či odporem. Měla by vás současně přesvědčit o tom, že věci je možné
změnit k lepšímu a že bychom nikdy neměli zůstávat lhostejní. Možná, že jiný malý David právě teď
trpí někde blízko nás. Je živým důkazem toho, že lidé by se měli o své ratolesti a nejen o ně, ale
i o své okolí více zajímat, poskytovat jim veškerou svou péči a neustále dokazovat lásku. Doktor David
Pelzer je dodnes jedním z nejuznávanějších profesorů a o problematice týraných dětí přednáší na
nejprestižnějších amerických univerzitách.
Obecní knihovna
Koclířov
zve
všechny děti (a nejen je)
k účasti v soutěži o ceny
A jako…Amálka
a
Začínáme 2. 3. 2010;
bližší informace získáte
v knihovně, popř. na plakátech.
(GS)
únor 2010
Koclírovský zpravodaj
strana 3
Individuální projekt Pardubického kraje na sociální služby
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky
Občanské sdružení „Náš domov“ Koclířov
AZYLOVÝ DŮM PRO MATKY S DĚTMI V NOUZI
MOST NADĚJE
V Jak jsme Vás již v prosincovém čísle Vašeho časopisu informovali, byla podána nabídka do veřejné zakázky vybraných sociálních služeb na
projekt Azylového domu pro matky s dětmi v nouzi v Koclířově a Most naděje v Koclířově. Naše sdružení ve výběrovém řízení uspělo, tím máme
zajištěno financování našich služeb během příštích tří let v rámci Individuálního projektu Pardubického kraje z Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost z Evropských strukturálních fondů. Sdružení se tak stalo stabilní organizací poskytující kvalitní sociální služby.
Pečovatelská služba je i nadále financována ze státního rozpočtu a za nemalé podpory obce Koclířov. I nadále chceme být nápomocni našim
spoluobčanům vyššího věku v zajištění jejich osobních potřeb a při chodu domácnosti. V kanceláři pečovatelky v DPS je instalován nový počítač
s připojením k internetu, který mohou využívat i obyvatelé DPS. Do budoucna budeme usilovat o další zkvalitňování služeb tak, aby senioři
v Koclířově byli spokojeni.
Za OS Dana Říhová
Fotovoltaická elektrárna
na Spáleništi
Projekt, který se zrodil v minulém roce, opět rozviřuje veřejné mínění v naší obci.
Na jedné straně je možnost získat potřebné prostředky pro rozvoj naší obce, na druhé
straně jsou obavy z možných rizik. Jde o projekt, který je finančně značně náročný.
Elektrárna bude stát zhruba 100 milionů korun. Podíl obce bude asi 70 milionů korun.
Pro realizaci byla založena společnost SEKO Koclířov s.r.o., ve které má Obec
Koclířov podíl 70% a společnost ALT ENERGIE DEVELOP s.r.o. 30%.
Celá akce je realizována v dnešní bouřlivé době, kdy se podmínky pro realizaci
jakékoliv investice dynamicky mění. V mnoha případech se stává, že se výhodná
investice stává díky průtahům při její realizaci méně výhodnou a v krajním případě
i zbytečnou. Na toto jsem upozorňoval už na veřejném zasedání 27.11.2009 při
schvalování návrhu na založení společnosti SEKO. Jestliže chceme, aby elektrárna
byla realizována a plnila svůj, z pohledu obce jediný cíl, kterým je tvorba maximálního
zisku, je nutné postupovat rychle.
Cestou k úspěšné realizaci, podle mého názoru, není napadání jednou projektu
jako takového, podruhé společnosti, která má být podílníkem. Jediným možným
řešením je analýza ziskovosti Rizika i přínosy je nutné posuzovat v průběhu celé
akce. Konečné a rozhodující posouzení bude nutné ve chvíli, kdy bude na pořadu
dne podepsání úvěru a podepsání smlouvy na realizaci výstavby. Každá investice je
spojena s riziky. Podstatné ale je, aby rizika byla minimalizována a ta zbytková
vhodně zajištěna. To se týká nejen období výstavby, ale i doby předpokládaného
provozu.
Je jasné, že takto velký projekt je středem pozornosti občanů. Bez jejich podpory
a souhlasu není možné, aby došlo k úspěšné realizaci. Je nutné proto vhodným
způsobem informovat o postupu přípravných prací. Zastupitelstvo odhlasovalo
uspořádání besedy na které budou občané o této akci informováni. Dnes vidím,
že jedna beseda nebude stačit, ale bude nutné uspořádat několik besed v průběhu
celé akce.
Výstavba fotovoltaické elektrárny se mi zdá pro Koclířov výhodnější než výstavba
obalovny živičných směsí nebo skladovacích hal. Po spuštění nebude obtěžovat
hlukem ani zápachem a nebude zvyšovat frekvenci jízd nákladních aut. Nestane se
ani dominantou krajiny. Přinese však potřebné finanční prostředky, kterých v naší obci
nebude nikdy dost.
V kontextu událostí posledních dnů mne napadá jedna otázka. Budeme zde
schopni ještě někdy něco zrealizovat?
Ing. Stanislav Telec, předseda výboru pro rozvoj a investice obce
Poděkování
Děkuji všem, kteří mě podpořili v těžkém období, které jsme prožívali, ohledně
onemocnění mého muže, abych se necítila
sama v těch Vánočních dnech, které jsem
ani nevnímala. Loňský rok byl plný stresu,
přála bych si proto, aby tento byl klidnější a radostnější. Toto ze srdce přeji
všem a hlavně pevné zdraví, chraňte si ho,
je nadevše.
M. Škorpíková
strana 4
Koclírovský zpravodaj
únor 2010
Vize a čas
Tak se nám tu v polovině února na plné obrátky rozjela předvolební kampaň. Když jsem v minulém čísle z pohledu starosty chválil, že se v této obci
začalo pracovat a přestalo drancovat, tak se zdá, že už tomu tak není. Kromě útoků ze stránek Pohodáře na téměř všechno, co se tu za loňský rok stalo
se přidala ještě petice, s níž někteří jedinci obíhali po domech a tvrdili Vám něco, co má k objektivitě velmi daleko. Na to už jsme ale u nás zvyklí. Jsou
tu zkrátka jedinci, kteří si potřebují posilovat svoje ego na úkor těch druhých. Není to ale o tom, že nastolenou spolupráci na důležitých úkolech pro
budoucnost naší obce to zastaví. Myslím že ani těch pár jedinců si tohle nemyslí, ale ono stačí, když se některé věci zpomalí a nebo zkomplikují.
Překvapením pro mě osobně posledních pár únorových týdnů nebylo. Trochu mě samozřejmě zarazila razantnost, drzost a sprostota, s jakou se tu
někteří snaží nás všechny přesvědčit o svém pohledu na věc s pominutím všech dostupných průkazných věcí, zpravidla v písemné podobě. Zveřejněním souhrnu problémů, které vyšly na světlo při závěrečném účtu za rok 2007 v polovině roku 2008, jsme se chtěli vyrovnat s nejistotou o oprávněnosti
odvolání pana B.Kysílky z funkce starosty. Tento výtah má ve všech bodech své opodstatnění, které se na Obecním úřadě nachází. Je zde mnoho
dalších diskutabilních věcí, které tuto oporu zcela nemají a proto je výčet záhad neobsahoval. Protože se jedná o stále živou věc, dostal Kontrolní výbor
(jehož členem pan Kysílko je) za úkol všechny tyto materiály digitalizovat a poskytnout je na internetu k dispozici všem. Bude tak definitivně „smeten ze
stolu“ jednou pro vždy tento úsek koclířovských dějin. Nedělám si iluze o tom, že by tak aktivita jedné z koclířovských rodin skončila, ale obecně se
pročistí velmi výrazně opět houstnoucí ovzduší v obci.
Jako starosta a téměř čerstvý zastupitel nemám pro zajištění spousty věcí příliš času. 1,5 roku je opravdu málo, na to aby se člověk plně seznámil
s veškerým chodem tak složitého „podniku“ jakým je obec a také aby efektivně rozklíčoval všechny pochody, které se tu odehrávají. Na přelomu roku se
podařilo téměř na počkání vyměnit hlavní životně důležitou část Obecního úřadu, účetní obce. Ke konci roku jsme v zastupitelstvu jednotně odhlasovali
seznam záměrů, který vychází z předchozích neplněných úkolů zastupitelstva. Na těchto věcech jsme pracovali intenzivně předchozího půl roku
a v letošním roce by měly dostat patřičnou náplň s vyčíslením nákladů. S úkoly jste průběžně seznamování ve zpravodaji a s jejich plněním také.
Chtěl bych, aby se nám podařilo tento plán příprav ještě o něco rozšířit a věřím, že s týmem lidí, který se tu již vytvořil a ještě se rozšiřuje, se to podaří.
Oproti původnímu zdání bych chtěl říct, že tu cítím mezi zastupiteli podporu, a současně jí také využívám. Když se totiž jednomyslně na něčem
shodneme, není to jen o nápadu, ale i o jeho představení a následné podpoře. Přestože se Vám občanům může zdát, že zastupitelstvo se tu hádá
a letáky, které chodí nevyžádaně do Vašich schránek se tento dojem někdy i dost vulgárně snaží podpořit, chtěl bych Vás ujistit, že tomu tak není.
Mezi zastupiteli probíhá regulérní diskuse a při hlasování platí demokratické, nikoli stranické principy. Přesto převládá hlasování jednomyslné,
či výrazně většinové.
Práce starosty je o vizích a ideálech. Ne všechno, co si starostova hlavička vymyslí je rozumné, ne všechno, co starostu napadne, se dá realizovat.
Je spousta velkých myšlenek, které zapadnou ještě před nějakým projednáním, a je spousta věcí, které teprve na jednání dostanou patřičný tvar. Mám
teď konkrétně na mysli třeba zrovna záměr směny s panem Liborem Maňákem. Jeho jméno je pro občany synonymem problémů. Tento přístup se
pokoušíme v tuto chvíli měnit. Proč? Protože je to výhodné pro obec, „zbavit“ se někoho, s kým máme deset let problémy. A protože to se dělá nejlépe
pomocí jednání, pak jsme zvolili diplomacii. Obec Koclířov má připravovanou dohodou přijít o (doufejme) všechny problémy, které tu jsou a zlepšit si
prostředí, pan Maňák tím také získá. A o tom to je. Ustoupit a získat musí obě strany. S touto myšlenkou jsme jednali v zastupitelstvu, veřejně, a s touto
myšlenkou se zastupitelé ztotožnili jednomyslně. Teď, po uznání myšlenky, nastupuje vyčíslení celé věci, zda je vůbec tato dohoda finančně realizovatelná. To je jediný důvod, proč nebyla vedena široká diskuse s podrobným informováním obyvatel. Kromě toho, co proběhlo na zastupitelstvu a o čem
Vás mohl každý jednotlivý přítomný zastupitel informovat není zatím o čem dalším jednat. Nebudu tu kritizovat postup jednoho ze zastupitelů, který se
nezúčastnil ani besedy s p. Maňákem ani následného zastupitelstva, ale nebral si servítky při obcházení domů v obci s výmysly a pomluvami. Je to jeho
boj. Chtěl jsem jen přiblížit, proč nejsou všichni obyvatelé zapojeni do diskuse hned při zrodu nápadu. Pak by totiž o všech krocích obce mohlo být
rozhodováno plebiscitem či peticemi a místo starosty by na obci stačila jen účetní. Nápady by mohl každý předkládat a na realizaci bychom si už
někoho najali.
Letošní rok bude volební, celostátní kampaň se odráží v „kampani“ místní, v níž jde některým o všechno. Budeme se s tím muset smířit a neustále
si uvědomovat, že pracujeme pro budoucnost a rozvoj, nikoli pro momentální prospěch toho, kdo zrovna dělá starostu. Většina zastupitelů už tohle
pochopila a šarvátky nahradila diskuse a dialog v němž jsou skutečné odpovědi, ne lži či sliby.
Jaromír Lenoch, starosta obce
Zimní hry
Sněhová nadílka nás letos znovu přiměla k pořádání zimních her. Vybrali jsme pouze jiné místo, ale ponechali jsme stejné disciplíny pro děti, které se
sešly na kopci za fatimskou restaurací ve středu 10. února. Mírný svah byl připraven už týden dětmi ze základní školy a čekal na účastníky závodu.
Soutěžilo se ve slalomu na bobech, v běhu eskymáckou uličkou a závodu psích spřežení. Po necelých dvou hodinách závodění byli vítězové odměněni
a pořadatelé ze školy si oddechli, že připravené dráhy padající sníh nezasypal.
S hromadami sněhu opět počítáme v soutěži rodinných týmů pod názvem SNĚHOVÉ STAVBY, která proběhne během jarních prázdnin (22. 2.-28. 2.)
a vyhodnocena bude hned v následujícím týdnu. Těšíme se na všechny výtvory!
H. Honzírková, učitelka ZŠ
Koclířovský zpravodaj, vychází 1 x měsíčně. Vydává Obec Koclířov, Koclířov 123, 569 11, tel.: 461 543 116, email: [email protected] Povoleno MK ČR
pod reg. č. MK ČR E 12055, Náklad 300 výtisků. Domácnostem bezplatně, volně 5 Kč. Neprošlo redakční jazykovou úpravou. Podepsané příspěvky
vyjadřují názory pisatelů a nemusí být totožné s názorem vydavatele. Uzávěrka čísla vždy 20. den v měsíci. Grafická realizace a tisk: Tiskárna – Crha Luboš,
Moravská Třebová, [email protected]
www.koclirov.cz

Podobné dokumenty